Rehber Adı Sınav Alt Konu Başlığı Bölüm Adı Konu Başlığı

Transkript

Rehber Adı Sınav Alt Konu Başlığı Bölüm Adı Konu Başlığı
Rehber Adı
Sınav Alt Konu
Başlığı
Bölüm Adı
Konu Başlığı
Sayfa
Numa
rası
Yapılan İşlem
(Ekleme, düzeltme,
çıkartma)
3
Gelişen İşletmeler
Piyasası’nın yeni adı
“Gelişen İşletmeler Pazarı”
olarak düzeltildi.
1.2.6.2 Borsa
Fiyatına İlişkin
Şart
22
Kurulun i-SPK.128.8
(29.08.2014 tarihli ve
26/856 s.k.) sayılı ilke
kararı ile i-SPK.128.10
(03.12.2014 tarihli ve
34/1185 s.k.) sayılı ilke
kararına atıfta bulunulmuş
ve buna ilişkin 6 ve 7
numaralı dipnotlar
eklenmiştir.
1.2.9. Halka Açık
Ortaklıkların
Paylarının Borsada
İşlem Gören
Niteliğe
Dönüştürülmesi
6.2.2 TMK İhraç
Edebilecek
Kurumlar, Kurula
Başvuru ve
Tedavül Limiti
29
Son iki paragraf eklenmiş
ve Borsa Kotasyon
Yönergesinde yer alan
düzenlemeye yer verilmiş
olup, 14 ve 15’inci
dipnotlar eklenmiştir.
Yurt dışı ihraçlara,
TMK’ların erken itfasına
ve uyum ilkelerinin ihlali
durumunda TMK ihraç
edilemeyeceğine ilişkin
hükümler eklenmiştir.
6.2.2.1 İhraç
Başvurusu
128
İhraç başvuru süreçlerine
ilişkin bilgiler eklenmiştir.
6.2.3 Teminat
Varlıklar
130
Türev araçların teminat
varlık olarak
kaydedilmesine ilişkin bilgi
eklenmiştir.
6.2.3.3. Teminat
Varlıkların İdaresi
ve Korunması
133
Teminat varlıklardan
tahsilat yapılması
durumunda elde edilen
nakdin serbestçe tasarruf
edilebilme şartları ile
teminat varlıkların
Tebliğde belirtilen
nitelikleri kaybetmesi
halinde yapılacak işlemler
belirtilmiştir.
Kısaltmalar
Sermaye
Piyasası
Araçları 2
Pay Benzeri
Menkul
Kıymetler
İpotek Teminatlı
ve Varlık
Teminatlı Menkul
Kıymetler
Kavramsal
Çerçeve
Teminatlı
Menkul
Kıymetler
Tebliği
128
Varlığa veya
İpoteğe Dayalı
Menkul
Kıymetler
6.2.4 Teminat
Uyum İlkeleri
133134
VTMK’lara ilişkin net
bugünkü değer ilkesi bilgisi
eklenmiş, uyum ilkelerine
uyumun kontrolüne ilişkin
bilgi verilmiştir.
6.2.5.2 Teminat
Sorumlusunun
Görevleri
6.2.6.2 İhraççının
yükümlülüklerini
Yerine
Getirememesi
135
Tebliğde yer alan ifadelere
uyumun sağlanmasına
yönelik düzeltmeler
yapılmıştır.
137
Tanımsal ifadelerin
kısaltmalarında düzeltmeler
yapılmıştır.
5.2. III-58.1
Varlığa veya
İpoteğe Dayalı
Menkul
Kıymetler
Tebliği
5.2.1 Fon ve
VİDMK’ya İlişkin
Genel Esaslar
103
Fon ve VİDMK’nın
tanımına ilişkin ifadelerde
düzeltme ve eklemeler
yapılmıştır.
5.2.2 Fon
İçtüzüğü, Fon
Kurucuları ve Fon
Malvarlığı
103
-Fon ile VİDMK şeklinde
olan konu başlığı fon iç
tüzüğü ve fon kurucularını
içerecek şekilde
değiştirilmiştir.
-Eski metindeki ilk
paragraf çıkarılıp yerine
fon içtüzüğü ve fon
kurucularına ilişkin
eklemeler yapılmıştır.
5.2.3 Fon Kuruluş
ve VİDMK İhraç
Başvuruları
104,
105
-53 numaralı dipnot 52
numaralı dipnot olarak
değiştirilmiştir.
-VİDMK ihracına ilişkin
bölümün ikinci
paragrafında düzeltmeler
yapılmıştır.
5.2.4 VİDMK
İhracı ile İlgili
Özellikli Hususlar
105,
106
-VİDMK ihracı ile ilgili
özellikli hususlara ilişkin
ana bölümdeki ifadeler
çıkarılmıştır.
-VİDMK ihracının hangi
yöntemlerle
gerçekleştirilebileceğine ve
VİDMK itfa koşullarına
ilişkin bilgiler eklenmiştir.
-Halka arz edilmeksizin
veya yurt dışında yapılacak
ihraçlara ilişkin kısmın 2
ve 4’üncü paragraflarına
eklemeler yapılmıştır.
-Halka arz suretiyle
yapılacak ihraçlara ilişkin
kısma 1, 2 ve 3’üncü
paragraflar eklenmiştir.
5.2.5 Risk Tutma
Yükümlülüğü
107
Risk tutma
yükümlülüğünün
paylaşımına ilişkin son
cümle eklenmiştir.
5.2.6 Fon
Kurucularının
Nitelikleri
107
-5.2.2 bölümünde
anlatıldığından bu bölüm
çıkarılmıştır.
-Bu kapsamda, daha sonra
gelen başlıkların
numaraları revize
edilmiştir.
5.2.6 Fonun
İşleyişine İlişkin
Esaslar
5.2.6.1 Fon Kurulu
ve Fon Operasyon
Sorumlusu
107
-İlk paragrafın sonuna fon
kurullarına ve fon kurulu
üyelerine ilişkin ekleme
yapılmıştır.
-Kurucunun sorumluluğuna
ilişkin olarak ikinci
paragraf eklenmiştir.
5.2.6.2 Fon İç
Kontrol Sistemi ve
Denetçisi
108
-Fon İç Kontrol Sistemi
olan konu başlığına ekleme
yapılmıştır.
55 numaralı dipnotta
düzeltme yapılmıştır.
-Son paragrafta düzeltme
ve denetçiye ilişkin
eklemeler yapılmıştır.
5.2.6.3 Hizmet
Sağlayıcı
109
Bölümün sonuna, hizmet
sağlayıcının hizmet
sözleşmesi kapsamındaki
faaliyetleri ile fon
varlıklarının mevcudiyetini
koruyup korumadığının
incelenmesine ilişkin
paragraf eklenmiştir.
5.2.7 Fon
Portföyüne İlişkin
Hükümler
110
Bölümün girişine, fonun
varlıkları sözleşmeyle
devralabileceğiyle ilgili bir
paragraf eklenmiştir.
5.2.7.2 KFF
Portföyüne
Alınabilecek
Varlıklar
110
-Bölümdeki 1 numaralı
maddeye ekleme
yapılmıştır.
-Ayrıca, bölümdeki 8
numaralı maddeden sonra
gelen ifade çıkarılmıştır.
5.2.7.4 Fon
Yönetimine İlişkin
Esaslar
113
Doğrudan aktarım usulüyle
ilgili ifadenin metindeki
yeri değiştirilmiştir.
5.2.7.6 Fon
Portföyünün
Kalitesinin
Artırılmasına
Yönelik İşlemler
114
Farklı haklara sahip değişik
dilimlerde VİDMK ihraç
edilebileceğiyle ilgili “b”
bendine eklemeler
yapılmıştır.
5.2.7.7 Varlıkların
Fondan
Çıkarılması veya
Değiştirilmesi
115
İfadesel düzeltmeler
yapılmıştır.
5.2.8.2 Fonun Geri
Ödeme Güçlüğüne
Düşmesi ile
Kurucunun
Faaliyet İzninin
İptali
116
-İkinci paragrafta, bir
ifadenin yeri
değiştirilmiştir.
-Son paragraftan, “ikinci ve
üçüncü paragraf
kapsamındaki” ifadesi
çıkarılmıştır.
5.3 Örnek Sorular
116
İkinci sorudaki ifadelerde
kısaltma yerine açılımı
kullanılmıştır.
5.2.7.7
Varlıkların
Fondan
Çıkarılması veya
Değiştirilmesi
İfadesel düzeltmeler
yapılmıştır.
Varantlar ve
Yatırım Kuruluşu
Sertifikaları
4.1.Kavramsal
Çerçeve
5.2.8.2 Fonun
Geri Ödeme
Güçlüğüne
Düşmesi ile
Kurucunun
Faaliyet İzninin
İptali
-İkinci paragrafta, bir
ifadenin yeri
değiştirilmiştir.
5.3 Örnek
Sorular
İkinci sorudaki ifadelerde
kısaltma yerine açılımı
kullanılmıştır.
4.1.1.1 Tanım ve
Temel Kavramlar
-Son paragraftan, “ikinci ve
üçüncü paragraf
kapsamındaki” ifadesi
çıkarılmıştır.
64
21 numaralı dipnotta
düzeltme yapılmıştır.
65
Son paragrafta ve sondan
bir önceki paragrafta yer
alan “hisse senedi”
ifadeleri “pay” olarak
değiştirilmiştir.
22 ve 23 numaralı
dipnotlarda düzeltme
yapılmıştır.
4.1.1.2 Varantlar
ile Opsiyonların
Benzerlik ve
Farklılıkları
4.1.1.4 Varant
Fiyatını Etkileyen
Faktörler
66
24 numaralı dipnotta
düzeltme yapılmıştır.
68
25 numaralı dipnotta
düzeltme yapılmıştır.
68
26 numaralı dipnotta
düzeltme yapılmıştır.
4.1.1.6 Varantların
Borsa İstanbul’da
İşlem Görmelerine
İlişkin Esaslar
69-72
- Borsa Mevzuatında
yapılan yeni düzenlemeler
kapsamında ilk paragrafta
yer alan bilgiler
güncellenmiş, ayrıca
yapılan yeni düzenlemeler
paragrafa eklenmiştir.
-Varantların Borsada işlem
görmesine ilişkin esasların
belirlendiği ilk düzenleme
olan 05.01.2010 tarih ve
318 nolu Genelgeye atıfta
bulunan 29 numaralı dipnot
bölümden çıkarılmıştır.
-Varantların Borsada işlem
görmesine ilişkin usul ve
esasları belirleyen ve
03.03.2016 tarihinde
yürürlüğe giren “Pay
Piyasası İşleyişine İlişkin
Uygulama Usulü ve
Esaslarına dair 30 numaralı
dipnot eklenmiştir.
-“İşlem Yöntemi” başlığı
altındaki “Kurumsal
Ürünler Pazarı” ifadesi
“Kolektif Yatırım Ürünleri
ve Yapılandırılmış Ürünler
Pazarı” olarak
değiştirilmiştir.
-“Piyasa Yapıcı” başlığı
altındaki “aracı kuruluş”
ifadesi “yatırım kuruluşu”
olarak değiştirilmiş ve
anılan kuruluşların Borsa
Yönetim kurulu tarafından
yetkilendirildiğine ilişkin
ifadeler eklenmiştir.
-“Kotasyon” başlığı
altındaki “Pay Alım Satım
Sistemi” ifadesi
“BISTECH Platformu
üzerindeki Pay Piyasası
Alım Satım Sistemi” olarak
düzeltilmiştir.
-“Kotasyon” başlığı
bölümüne 31 numaralı
dipnot eklenmiştir.
-“Piyasa Yapıcılık”
sisteminin yararlarına
ilişkin son kısım bölümden
çıkarılmış ve “Piyasa
Yapıcılık ve Tek Fiyat”
hususuna ilişkin güncel
hükümler 32 nolu dipnotla
birlikte eklenmiştir.
4.2.Varantlar ve
Yatırım
Kuruluşu
Sertifikaları
Tebliği VII-128.3
(1 ve 2’nci
Bölümler)
7. Gayrimenkul
Sertifikaları
7.1Kavramsal
4.1.2.4
Sertifikaların İşlem
Esasları
75
2 nci ve 3 üncü paragraflar
34 ve 35 numaralı
dipnotlarla birlikte
eklenmiştir.
4.2.2 Tanım ve
Kavramlar
78
9 uncu paragraf çıkarılarak
bu paragrafta yer alan
hükümler Dayanak Varlık
ve
Dayanak
Gösterge
ifadelerine eklenmiştir.
4.2.10 Kamuyu
Aydınlatma
87
İlk paragrafta yer alan
temettü ifadesinin yanına
parantez içerisinde kar payı
ifadesi eklenmiştir.
Tümü
140143
Bu bölümün bazı
kısımlarında basit ekleme,
çıkartma ve düzeltme
işlemleri yapılmıştır.
7.1.1 Gayrimenkul
Sertifikaları
140143
Bölümde birkaç düzeltme
yapılmış, 2 paragraf
çıkartılarak metinde
sadeleştirmeye gidilmiştir.
Tümü
143157
Bu bölümün bazı
kısımlarında basit ekleme,
çıkartma ve düzeltme
işlemleri yapılmıştır.
7.2.1.2 İhraç Tutarı
145146
İhraç işlemine konut ve
ticari alanların aynı anda
dahil edilmesi durumunda
hesaplanan ihraç limitine
ilişkin örnek tablo
eklenmiştir.
7.2.1.5 İtfa
147
İtfa bedeline ilişkin
düzeltmeler yapılmıştır.
7.2.4 Asli
Edimlerin
Kullanılması
151
Tanımlarda sadeleştirmeye
gidilmiştir.
7.2.4.3 Asli
Edimin Proje Bitiş
Tarihinden Önce
Talep Edilmesi
Durumu
152
(c) bendi eklenmiştir.
Çerçeve
7.2 Gayrimenkul
Sertifikaları
Tebliği VII-128.2
(1 ve 2’nci
Bölümler)
8.Yabancı
Sermaye Piyasası
Araçları ve Depo
Sertifikaları
3. Bonolar Ve
Kıymetli Maden
Bonoları
7.2.4.5 Banka
Garantili
İhraçlarda ve
Gayrimenkul Satış
Vaadi
Sözleşmelerinde
Asli Edimin
Yerine
Getirilmemesi
Durumu
152153
Konu başlığı değiştirilmiş
ve son paragraf metinden
çıkarılmıştır.
7.2.5 Tali
Edimlerin
Kullanılması
153
Tanımda sadeleştirmeye
gidilmiştir.
7.2.5.3 Banka
Garantili
İhraçlarda Tali
Edim
155
(a) ve (b) bendinde
sadeleştirmeye gidilmiştir.
174
Yabancı devletler ve
mahalli idareler kısmında;
“22.01.2015 tarihinde
yapılan Tebliğ değişikliği
ile bahsi geçen araçların
satışı ile ilgili esasların
başvurunun niteliğine
Kurulca belirleneceği ve
Kurul ücretinin binde sıfır
olarak uygulanacak
düzenlenmiştir.” ifadesi
eklenmiştir.
176
Tebliğ’de 22.01.2015
tarihinde yapılan
değişiklikler eklenmiştir.
57-58
Tablolar değiştirilmiştir.
63-64
İlgili Kanun maddeleri
dipnot şeklinde eklenmiş
ve Tebliğ ile getirilen
yenilikler Rehber’den
çıkarılmış bunun yerine
Tebliğ’de düzenlenen
konular eklenmiştir.
66
Bono tanımı eklenmiştir.
8.2. Yabancı
Sermaye Piyasası
Araçları Ve
Depo
Sertifikaları İle
Yabancı Yatırım
Fonu Payları
Tebliği (VII128.4) İle
Kurul’un
27.02.2015 Tarih
ve 5/263 Sayılı
Kararı
3.1.
Kavramsal
Çerçeve
3.1.5. Borçlanma
Araçları Tebliği
(II-31.1) (6 ncı
Bölüm)
2. Paya
Dönüştürülebilir
Ve Pay İle
Değiştirilebilir
Tahviller
41-43
Tablolar değiştirilmiştir.
2.1.5. Borçlanma
Araçları Tebliği
(II-31.1) (4 ve 5
inci Bölüm)
47-49
İlgili Kanun maddeleri
dipnot şeklinde eklenmiş
ve Tebliğ ile getirilen
yenilikler Rehber’den
çıkarılmış bunun yerine
Tebliğ’de düzenlenen
konular eklenmiştir.
2.2.3. PDT’nin
İtfası
52
İtfaya ilişkin detaylı bilgi
verilmiştir.
2.1.Kavramsal
Çerçeve

Benzer belgeler