İçindekiler Sony Ericsson K550i

Transkript

İçindekiler Sony Ericsson K550i
İçindekiler
Sony Ericsson K550i
Başlarken ........................... 5
Bağlantõ ............................ 69
Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma,
yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite
menüsü, PC Suite, kamera, blog.
Ayarlar, İnternet, RSS,
senkronizasyon, Bluetooth™
teknolojisi, USB kablo, güncelleme
servisi.
Telefonu tanõyalõm ........... 12
Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler,
kõsayollar, telefon dili, harfleri girme,
dosya yöneticisi, bellek kartõ.
Arama ............................... 23
Çağrõlar, kayõtlar, çağrõ listesi,
hõzlõ arama, sesle kontrol, çağrõ
seçenekleri, gruplar, kartvizitler.
Diğer özellikler ................ 81
Çalar saat, takvim, görevler, profiller,
saat ve tarih, SIM kart kilidi ve daha
fazlasõ.
Sorun Giderme ................ 88
Telefon neden istediğim gibi
çalõşmõyor?
Mesajlaşma ...................... 37
Önemli bilgiler ................. 94
Metin mesajlarõ, resimli mesajlar,
sesli mesajlar, e-posta, Arkadaşlarõm.
Sony Ericsson Tüketici Web sitesi,
servis ve destek, güvenli ve etkin
kullanõm, son kullanõcõ lisans
anlaşmasõ, uygunluk beyanõ
(declaration of conformity).
Görüntüleme .................... 51
Kamera, video, blog, resimler.
Eğlence ............................. 58
Dizin ............................... 105
Müzik çalar ve Video oynatõcõ,
TrackID™, radyo, PlayNow™,
MusicDJ™, VideoDJ™, zil sesleri,
oyunlar.
İçindekiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1
Sony Ericsson
GSM 850/900/1800/1900
Bu kullanma kõlavuzu Sony Ericsson Mobile
Communications AB tarafõndan, garantisiz olarak
basõlmõştõr. Sony Ericsson Mobile Communications
AB, istediği zaman önceden haber vermeksizin,
bu kullanma kõlavuzundaki yazõm hatalarõ, geçerli
bilgilerdeki yanlõşlar veya programlar ve/veya
cihazlarõn geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan
değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür
değişiklikler, bu kullanma kõlavuzunun yeni
sürümlerinde hayata geçirilecektir.
Her hakkõ saklõdõr.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006
Baskõ numarasõ: TR/LZT 108 8997 R2A
Lütfen dikkat:
Bu kullanma kõlavuzunda bahsedilen bazõ servisler,
tüm şebekelerce desteklenmeyebilir. Bu durum
ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ,
112 için de geçerlidir.
Belli bir servisi kullanõp kullanamayacağõnõzdan
emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze
veya servis sağlayõcõnõza başvurun.
Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen Güvenli
ve etkin kullanõm ana hatlarõ ve Sõnõrlõ garanti
bölümlerini okuyun.
2
Cep telefonunuzun ilave içerikleri örneğin, zil
seslerini, indirme, saklama ve iletme özelliği
bulunmaktadõr. Bu tür içeriklerin kullanõmõ,
yürürlükte olan telif haklarõ da dahil fakat bunlarla
sõnõrlõ kalmaksõzõn, bazõ haklar ile sõnõrlandõrõlabilir
veya yasaklanabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz
ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden
Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz.
İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanõm
amacõnõza uygun izne sahip olduğunuzdan veya
yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson,
ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü sahsõn
içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini
garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda,
ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahõslara ait
içerikleri doğru şekilde kullanmamanõzdan sorumlu
tutulamaz.
Bluetooth™, Bluetooth SIG Inc. şirketine ait bir ticari
marka veya tescilli bir ticari markadõr.
PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, VideoDJ ve TrackID,
Sony Ericsson Mobile Communications AB’nin ticari
markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr.
Memory Stick Micro™ ve M2™ Sony Corporation
şirketine ait ticari markalardõr.
Cyber-shot Sony Corporation şirketine ait tescilli
bir ticari markadõr.
İçindekiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Real, RealNetworks, Inc. şirketine ait bir ticari
marka veya tescilli ticari markadõr. RealPlayer®
for Mobile, RealNetworks, Inc. şirketinden lisans
alõnarak dahil edilmiştir. Copyright 1995-2004,
RealNetworks, Inc. Her hakkõ saklõdõr.
Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition,
Adobe Systems Incorporated şirketine ait bir
ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr.
Microsoft, Windows ve PowerPoint, Amerika
Birleşik Devletleri’nde ve/veya diğer ülkelerde
Microsoft Corporation’a ait tescilli ticari markalar
veya ticari markalardõr.
T9™ Metin Girişi, Tegic Communications’a ait
bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr.
T9™ Metin Girişi, aşağõdakilerden biri veya
daha fazlasõ altõnda lisanslõdõr: ABD Pat. No.
5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 ve
6,011,554; Kanada Pat. No. 1,331,057, İngiltere
Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standart Pat. No.
HK0940329; Singapur Cumhuriyeti Pat. No. 51383;
Avrupa Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI,
FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ve dünya çapõnda ilave
patentler de mevcuttur.
Java ve tüm Java tabanlõ ticari markalar ve logolar
ABD ve diğer ülkelerde, Sun Microsystems, Inc.
şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari
markalardõr.
Sun™ Java™ J2ME™ için son kullanõcõ lisans
anlaşmasõ.
1 Kõsõtlamalar: Yazõlõm, Sun şirketinin gizli ve
telif haklõ bilgisidir ve tüm kopyalarõn haklarõ Sun
ve/veya lisans sahiplerine aittir. Müşteriler Yazõlõmõ,
değiştirmeyecek, çözümlemeyecek, açmayacak,
şifresini açõğa çõkarmayacak, ortaya çõkarmayacak
ve ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacaktõr.
Yazõlõm tamamen veya kõsmen kiralanamaz,
atanamaz veya alt lisans sahiplerine devredilemez.
2 İhraç Düzenlemeleri: Bu teknik verileri de içeren
yazõlõm, ABD İhracat Müdürlüğü Sözleşmesini ve
ilgili düzenlemelerini de kapsayan, ABD ihracat
kontrol yasalarõna tabidir ve diğer ülkelerde ihraç
ve ithal düzenlemelerine tabi olabilir. Müşteri bu
tür düzenlemelere tamamõyla uyacağõnõ kabul eder
ve bu Yazõlõmõ ihraç etmek, yeniden ihraç etmek
veya ithal etmek için lisans almasõ gerektiğini bildiğini
teyit eder. Yazõlõm (i) Küba, Irak, İran, Kuzey Kore,
Libya, Sudan, Suriye (bu liste zaman zaman yeniden
düzenlenebilir) vatandaşlarõ veya ABD’nin ürünlerine
ambargo uyguladõğõ ülkelerce (ii) ABD Hazine
Bakanlõğõ’nõn Özel Konumlu Ülkeler listesindeki veya
ABD Ticaret Bakanlõğõ’nõn Reddedilenler Listesinde
yer alanlarca indirilemez, bu kişilere ihraç edilemez
veya yeniden ihraç edilemez.
3 Sõnõrlõ Haklar: ABD hükümetince kullanõmõ,
kopyalanmasõ veya açõklanmasõ DFARS 252.2277013(c) (1) (ii) ve FAR 52.227-19(c) (2) içinde
öngörülen Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazõlõmlarõ
Maddeleri sõnõrlamalarõna tabidir.
Bu üründeki yazõlõmõn bir bölümü © SyncML Limited
Şirketi’ne aittir (1999-2002). Her hakkõ saklõdõr.
Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri,
kendi sahiplerinin ticari markalarõ olabilir.
Burada açõkça belirtilmeyen tüm haklar saklõdõr.
Tüm resimler yalnõzca açõklama amaçlõ olup
gerçek telefonu tam olarak yansõtmayabilir.
İçindekiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
3
Belirtici semboller
Kullanma kõlavuzunda aşağõdakiler
yer alõr:
Not
Bir servis veya fonksiyon
şebekeye veya aboneliğe
bağlõdõr. Daha fazla bilgi
için şebeke operatörünüze
başvurun.
4
%
Bkz. ayrõca sayfa...
}
Bu seçeneğe ulaşmak ve
seçeneği seçmek için seçim
tuşlarõnõ veya dolaşõm tuşunu
kullanõn % 16 Dolaşõm.
Dolaşõm tuşunun ortasõna basõn.
Dolaşõm tuşunun üst kõsmõna
basõn.
Dolaşõm tuşunun alt kõsmõna
basõn.
Dolaşõm tuşunun sol kõsmõna
basõn.
Dolaşõm tuşunun sağ kõsmõna
basõn.
İçindekiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Başlarken
Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma,
yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite
menüsü, PC Suite, kamera, blog.
www.sonyericsson.com/support
adresinden, daha ayrõntõlõ bilgi
alabilir, dosyalar indirebilirsiniz.
Montaj
Telefonunuzu kullanmak için:
1 SIM kartõ ve pili takõn.
2 Pili şarj edin.
3 Telefonunuzu açõn.
SIM kart
Bir şebeke operatörüne abone
olduğunuzda, size bir SIM (Abone
Kimlik Modülü) kartõ verilir. SIM kart,
telefon numaranõz, aboneliğinize dahil
olan servisler, kayõtlarõnõzdaki isimler
ve numaralar gibi öğelerin içinde
saklandõğõ bir bilgisayar çipi içerir.
SIM kartõnõzõ diğer bir telefondan
çõkartõrken, kayõt bilgilerini SIM
kartõnõza kaydedin. Kayõtlar telefon
belleğine kaydedilmiş olabilir.
PIN
Telefonunuzu başlatmak ve servisleri
aktif hale getirmek üzere SIM
kartõnõz için bir PIN (Kişisel Kimlik
Numarasõ) koduna ihtiyacõnõz olabilir.
PIN kodunuzu girdiğinizde eğer PIN
kodunuzun başlangõcõ, bir acil durum
numarasõnõn başlangõcõ ile aynõ
değilse, örneğin 112, haneler * olarak
görüntülenir. Bu sayede PIN girmeden
acil durum numaralarõ aranabilir.
Hatalarõ düzeltmek için
tuşuna
basõn.
PIN kodunu arka arkaya üç defa
hatalõ girerseniz, PIN bloke oldu
mesajõ görüntülenir. Blokeyi kaldõrmak için,
PUK (Kişisel Bloke açma Kodu) kodunuzu
girmeniz gerekir % 86 SIM kart kilidi.
Pil
Bazõ fonksiyonlar diğerlerinden
daha fazla pil gücü tüketirler ve bu
nedenle daha sõk şarj gerektirebilirler.
Konuşma süresi veya bekleme süresi
fark edilir derecede kõsalõrsa, pilinizi
değiştirmeniz gerekebilir. Sadece
Sony Ericsson tarafõndan onaylanmõş
pilleri kullanõn % 97 Pil.
Başlarken
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
5
SIM kart ve pil
Pili şarj etmek için:
SIM kartõ ve pili takmak için:
≈ 30 dak.
≈ 2,5 s.
1 Kilit yerlerini sol yöne kaydõrarak
pil kapağõnõ şekilde gösterildiği gibi
kaldõrõn. Pil kapağõnõ, pil kapağõnõn
yan tarafõndaki destekler serbest
kalana kadar, yana doğru eğerek
çõkartõn.
2 SIM kartõ, temas yüzeyleri aşağõya
bakacak şekilde kaydõrarak yerine
yerleştirin.
3 Pili, etiketli kõsmõ yukarõ doğru gelecek
ve temas noktalarõ birbirine bakacak
şekilde yerleştirin.
4 Pil kapağõ üzerindeki destekleri
telefona sõkõca oturtarak pil kapağõnõ
kapatõn. Kilit yerlerini sağ yöne
kaydõrõn.
6
1 Şarj ünitesinin fişini sembol yukarõ
bakacak şekilde telefona bağlayõn.
2 Pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya
kadar sürebilir.
3 Yaklaşõk olarak 2,5 saat veya pil
simgesi pilin tam olarak dolduğunu
gösterinceye kadar bekleyin. Ekranõ
aktifleştirmek için bir tuşa basõn.
4 Şarj ünitesini fişi yukarõ yönde eğerek
çõkartõn.
Telefonunuzu açma
Telefonunuzu açmadan önce şarj
edilmiş olduğunu ve bir SIM kart
yerleştirmiş olduğunuzu kontrol edin.
Telefonunuzu açtõktan sonra, onu
kullanõma hazõrlamak için kurulum
sihirbazõnõ kullanõn.
Başlarken
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1
2
•
•
3
4
5
6
Telefonu açmak için:
Telefonunuzda önceden tanõmlõ
ayarlar bulunabilir. Telefonunuzu
Sony Ericsson’a kaydetmeniz
istenebilir. Telefonunuzu kaydetmeyi
kabul ettiğinizde, telefon numaranõz
gibi hiçbir kişisel veri Sony Ericsson
tarafõndan aktarõlmaz veya işleme
konmaz.
tuşunu basõlõ tutun. İlk başlangõç
birkaç dakika sürebilir.
Telefonunuzu:
Normal – tüm fonksiyonlarõyla mõ
yoksa
Uçuş modu – şebeke, FM radyo,
Bluetooth™ alõcõlarõ/vericileri kapalõ
durumdayken sõnõrlõ fonksiyonlarõyla
mõ kullanacağõnõzõ seçin. % 8 Uçuş
modu menüsü.
İstenirse, SIM kart PIN’ini girin.
İlk çalõştõrdõğõnõzda, telefon menüleriniz
için tercih ettiğiniz dili seçin.
} Evet ile kurulum sihirbazõnõn size
yardõm etmesini sağlayõn.
Kurulumu tamamlamak için talimatlarõ
takip edin.
Bekleme modu
Telefonu açtõktan ve PIN’inizi
girdikten sonra, ekranda şebeke
operatörünüzün adõ görüntülenir.
Buna bekleme modu denir.
Telefonunuzda yardõm
Yardõm ve bilgileri istediğiniz anda
telefonunuzda bulabilirsiniz.
Kurulum sihirbazõnõ kullanmak için:
} Ayarlar } Genel sekmesi } Kurulum
sihirbazõ ve bir seçeneği seçin:
• Ayarlarõ indir
• Temel ayarlar
• İpuçlarõ ve hileler
Başlarken
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
7
Fonksiyonlar hakkõndaki bilgileri
görüntülemek için:
Bir fonksiyona gelin, varsa } Seçim
} Bilgi.
Telefonun demosunu görmek için:
} Eğlence } Demo turu.
Ayarlarõ indir
İnternet, resimli mesaj, e-posta,
Arkadaşlarõm, senkronizasyon,
güncelleme servisi, blog ve akõş gibi
İnternet’i kullanan telefonunuzdaki
fonksiyonlarõ otomatik olarak ayarlar.
Ayarlarõ indir seçeneğini şu
durumlarda kullanabilirsiniz:
• SIM’iniz servisi destekliyorsa, veya
• Telefonunuz bir şebekeye bağlõ ise, veya
• Telefonunuz normal modda başlatõlmõş
ve önceden tanõmlõ ayarlarõ yoksa.
Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze
veya servis sağlayõcõnõza başvurun.
8
Uçuş modu menüsü
Telefonunuzu açtõktan sonra Uçuş
modu menüsü aktif durumdaysa,
telefonunuzu tüm fonksiyonlarõyla
kullanmak için Normal seçeneğini
veya sõnõrlõ fonksiyonlarõyla kullanmak
için Uçuş modu seçeneklerinden
birini seçin. Uçuş modu hassas
teçhizatlarõn etkilenmesini
engellemek için Şebekenin, Bluetooth
alõcõlarõnõn/vericilerinin ve FM radyonun
kapalõ konuma getirildiği anlamõna gelir.
Örneğin, müzik dinleyebilir veya daha
sonra gönderilmek üzere bir metin
mesajõ yazabilirsiniz ancak çağrõ
yapamazsõnõz.
Uçakta elektronik cihazlarõn kullanõmõ
ile ilgili yönetmeliklere ve uçuş
mürettebatõnõn talimatlarõna uyun.
Uçuş modu menü seçeneklerini
görüntülemek için:
} Ayarlar ve Genel sekmesine gelin
} Uçuş modu ve bir seçeneği seçin.
Başlarken
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Çağrõlar yapma
Telefon normal modda olmalõdõr
(uçuş modunda değil).
Çağrõ yapmak için:
1 Bir telefon numarasõ girin (gerekirse
uluslararasõ ön eki ve alan kodlarõ
ile birlikte).
2 } Bir ses çağrõsõ yapmak için Ara.
3 } Seçim ile çağrõ sõrasõndaki
seçenekleri görüntüleyin.
4 } Bitir ile çağrõyõ bitirin.
1
2
3
4
İki çağrõyõ bir konferans çağrõsõnda
birleştirmek için:
Konferansa dahil edilecek ilk kişiyi
arayõn.
} Seçim } Beklet ve devam eden
çağrõyõ beklemeye alõn.
İkinci kişiyi arayõn.
} Seçim } Çağrõlarõ birleştir.
Aktivite menüsü
Telefon menülerindeki neredeyse her
menüden aktivite menüsünü açarak,
yeni etkinlikleri görebilir, düzenleyebilir
ve bookmark’lara ve kõsayollara
erişebilirsiniz.
Aktivite menüsünü kapatmak
ve açmak için:
tuşuna basõn.
Aktivite menüsü sekmeleri
• Yeni etkinlikl. – cevapsõz çağrõlar
ve mesajlar gibi. Yeni bir etkinlik
oluştuğunda, sekme belirir. Bir
etkinliği, etkinlik sekmesinden
kaldõrmak için,
tuşuna basõn.
Yeni etkinlikler açõlõr pencere metni
olarak görüntülenmek üzere de
ayarlanabilir, } Ayarlar } Genel
sekmesi } Yeni etkinlikl. } Açõlõr
pencere.
• Çalõşan uygula. – arka planda
çalõşan uygulamalar. Geri dönmek
için bir uygulama seçin veya
tuşuna basarak uygulamayõ
sonlandõrõn.
• Kõsayollarõm – ile kõsayollarõ
ekleyebilir, silebilir veya kõsayollarõn
sõralarõnõ değiştirebilirsiniz. Bir
kõsayolu seçtiğinizde ve uygulama
açõldõğõnda, diğer programlar
kapatõlõr veya küçültülür.
• İnternet – İnternet bookmark’larõnõz.
Bir bookmark’õ seçtiğinizde ve tarayõcõ
açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr
veya küçültülür.
Başlarken
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
9
PC Suite yazõlõmõ
PC Suite yazõlõmõnõ bilgisayarõnõza
yükleyerek telefonunuzun deneyimini
arttõrõn. Bu yazõlõmõn yüklenmesi,
örneğin, telefonunuzun takvimini
bir bilgisayar takvimi ile senkronize
etmenize olanak sağlar.
PC Suite yazõlõmõnõ yüklemek için:
1 Bilgisayarõnõzõ açõn ve telefonunuz ile
birlikte verilen CD’yi bilgisayarõnõzõn
CD sürücüsüne takõn. CD otomatik
olarak başlar ve yükleme penceresi
açõlõr.
2 Bilgisayar: Bir dil seçin ve Tamam
seçeneğine tõklayõn.
3 Bilgisayar: PC Suite bölümünde
Yükle seçeneğine tõklayõn ve ekrandaki
talimatlarõ takip edin. Yükleme
tamamlandõğõnda, PC Suite simgesi
bilgisayarõnõzõn masaüstünde belirir.
En son PC Suite sürümü için,
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin.
Resimler çekme veya video
klipler kaydetme
Yaklaştõrma veya
uzaklaştõrma
Ekran seçenekleri
(üst sağ)
Ekran seçenekleri
(alt sağ)
Resim çekme
Video kaydetme
Silme
Geri
Kamera/video geçişi
veya
Parlaklõk ayarõ
veya
10
Başlarken
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Resim çekmek veya video
kaydetmek için:
1 Bekleme modunda kamerayõ
aktifleştirmek için
tuşunu
basõlõ tutun.
2 Kamera ve video kaydedici
arasõnda geçiş yapmak için
dolaşõm tuşunu kullanõn.
3 Kamera: Resim çekmek için
tuşuna basõn.
Video: Kaydõ başlatmak için
tuşuna basõn. Kaydõ durdurmak
için, tekrar
tuşuna basõn.
Resimleriniz ve video klipleriniz
otomatik olarak Dosya yöneticisi
} Kamera albümü klasörüne
kaydedilir.
4 Bir başka resim çekmek veya bir
başka video klip kaydetmek için
tuşuna basõn ve vizöre geri dönün.
Kamerayõ veya video kaydediciyi
durdurmak için,
tuşunu basõlõ tutun.
Kişisel Web sayfanõz
Resimlerinizi bir Web sayfasõnda
yayõnlayabilirsiniz. Telefon sizin
için Web sayfasõnõ oluşturur.
Blog’a fotoğraf göndermek için:
1 Bir fotoğraf çekin } Seçim } Bunu
Blog yap.
2 İlk kullanõm için talimatlarõ takip edin.
3 Başlõk ve metin ekleyin } Tamam
} Yayõnla.
4 Web adresinizi ve giriş verilerinizi
içeren bir metin mesajõ alõrsõnõz.
Başlarken
11
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Telefonu tanõyalõm
Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar, telefon dili, harfleri girme, dosya
yöneticisi, bellek kartõ.
Telefona genel bakõş
1
10
2
11
2
11
3
18
4
12
5
13
14
6
7
8
15
16
9
15
17
Tuşlar üzerindeki bazõ simgeler farklõlõk gösterebilir.
12
Telefonu tanõyalõm
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1
Açma/kapatma düğmesi
2
Oynat/durdur düğmesi
3
Ekran
4
Seçim tuşu
5
İnternet tuşu
6
Geri tuşu
7
Dolaşõm tuşu
8
Memory Stick Micro™ (M2™) yuvasõ (kapak altõnda bulunur)
9
Tuş kilidi tuşu
10
Ahize
11
Ses seviyesi tuşlarõ/Kamera dijital yaklaştõrma düğmeleri
12
Seçim tuşu
13
Aktivite menüsü tuşu
14
Sil tuşu
15
Kamera düğmesi
16
Sessiz tuşu
17
Şarj ünitesi, handsfree ve USB kablo için bağlantõ yuvasõ
18
Kamera lensi
Daha fazla bilgi için % 16 Dolaşõm.
Telefonu tanõyalõm
13
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Menüye genel bakõş
PlayNow™*
İnternet*
Eğlence
Online servisler*
Oyunlar
TrackID™
Video oynatõcõ
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Uzaktan kumanda
Ses kaydõ
Demo turu
Cyber-shot™
Mesajlar
Yeni mesaj yaz
Gelenler
E-posta
RSS okuyucu
Taslaklar
Gidenler
Gönderil. msjlar
Kaydedil. msjlar
Arkadaşlarõm*
Sesli mesajõ ara
Kalõplar
Ayarlar
Dosya yöneticisi*/**
Kamera albümü
Müzik
Resimler
Videolar
Temalar
Web sayfalarõ
Oyunlar
Uygulamalar
Diğer
14
Kayõtlar
Müzik çalar
Şimdi çalan
Sanatçõlar
Parça
Çalma listeleri
Radyo
Yeni kayõt
Telefonu tanõyalõm
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Çağrõlar**
Tüm çağrõlar
Ajanda
Cevaplanan
Arananlar
Cevapsõz
Sesler ve uyarõlar
Zil sesi seviyesi
Zil sesi
Sessiz mod
Artan zil sesi
Titreşimli uyarõ
Mesaj uyarõsõ
Tuş sesi
Ekran
Duvar kağõdõ
Temalar
Başlangõç ekranõ
Ekran koruyucu
Saat boyutu
Parlaklõk
Hat ismini düzenle*
Çağrõlar
Hõzlõ arama
Çağrõ yönlendirme
Hat 2'ye geç*
Çağrõlarõ düzenle
Zaman ve ücret*
No. göster / gizle
Handsfree
Alarmlar
Uygulamalar
Takvim
Görevler
Notlar
Senkronizasyon
Zaman sayacõ
Kronometre
Işõk
Hesap makinesi
Kod belleği
Ayarlar**
Genel
Profiller
Saat ve tarih
Dil
Güncelleme servisi
Sesle kontrol
Yeni etkinlikler
Kõsayollar
Uçuş modu
Güvenlik
Kurulum sihirbazõ
Telefon durumu
Fabrika ayarlarõ
Bağlantõ*
Bluetooth
Kõzõlötesi portu
USB
Senkronizasyon
Cihaz yönetimi
Mobil şebekeler
Data iletişimi
İnternet ayarlarõ
Akõş seçenekleri
Mesaj ayarlarõ
Aksesuarlar
* Bazõ menüler operatöre, şebekeye ve aboneliğe bağlõdõr.
** Alt menülerdeki sekmelerde dolaşmak için dolaşõm tuşunu kullanõn. Daha fazla bilgi için % 16 Dolaşõm.
Telefonu tanõyalõm
15
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Dolaşõm
Ana menüler simgeler şeklinde
gösterilir. Bazõ alt menülerin sekmeleri
bulunur. Dolaşõm tuşunun sol veya sağ
kõsmõna basarak bir sekmeye gelin.
Tuş
Ana menülere gitme veya üzerine gelinen öğeleri seçme.
Menülerde ve sekmelerde dolaşma.
Ekranda bu tuşlarõn üzerinde beliren seçenekleri seçme.
Menülerde bir seviye geri gitme. Bekleme moduna geri dönmek veya
bir fonksiyonu sonlandõrmak için bu tuşu basõlõ tutun.
Resimler, sesler ve kayõtlar gibi öğeleri silme.
Çağrõ sõrasõnda, mikrofonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun.
Tarayõcõ açmak için bu tuşu basõlõ tutun.
Aktivite menüsünü açma % 9 Aktivite menüsü.
Müzik çalar’õ açma veya küçültme.
Resim çekmek veya bir video klip kaydetmek için bu tuşu basõlõ tutun.
Sesli mesaj servisinizi (eğer ayarlanmõşsa) aramak için bu tuşu basõlõ
tutun.
–
16
Bu tuşlarõn herhangi birini basõlõ tutarak, belirli bir harf ile başlayan
kayõtlara ulaşabilirsiniz.
Telefonu tanõyalõm
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
–
Hõzlõ arama yapmak için, bir sayõ tuşuna basõn ve ardõndan } Ara.
Tarama yaparken, kõsayollar için bu tuşlara basõn % 71 İnternet tuş
takõmõ kõsayollarõnõ kullanmak veya tuşlara erişmek için:.
Kamerayõ kullanõrken bir kõsayol kõlavuzu görüntüleyebilirsiniz.
Telefon tuşlarõnõ kilitlemek veya tuşlarõn kilidini kaldõrmak için bu
tuşa basõn ve ardõndan } Tuş.kilitle veya Kilidi kal. tuşuna basõn.
Çağrõ alõrken zil sesini kapatma.
Telefonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Telefon sessizde
olsa bile, alarm sinyali çalar.
Bekleme modunda durum bilgilerini görüntüleme.
Çağrõ sõrasõnda veya Müzik çalar’õ kullanõrken ses seviyesini
yükseltme.
Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken uzaklaştõrma.
Bir önceki müzik parçasõna geri dönmek için bu tuşu basõlõ tutun.
Çağrõyõ reddetmek için bu tuşa iki defa basõn.
Sesle arama yapmak için bu tuşu basõlõ tutun veya alternatif olarak
(eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 30 Sesle arama.
Çağrõ sõrasõnda veya Müzik çalar’õ kullanõrken ses seviyesini
alçaltma.
Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken yaklaştõrma.
Bir sonraki müzik parçasõna geçmek için bu tuşu basõlõ tutun.
Sesle arama yapmak için bu tuşu basõlõ tutun veya alternatif olarak
(eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 30 Sesle arama.
} Bilgi
Telefonunuzda seçmiş olduğunuz özellikler, menüler veya
fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi, açõklama veya ipuçlarõ alõn
% 7 Telefonunuzda yardõm.
} Seçim
Bu tuş sizi seçenekler listesine götürür. Menülerin içinde nerede
bulunduğunuza bağlõ olarak, seçenekler listesinde farklõ alternatifler
bulunur.
Telefonu tanõyalõm
17
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Durum çubuğu
Kõsayollar
Görüntülenebilecek bazõ simgeler
şunlardõr:
Bir menüye daha hõzlõ bir şekilde
gitmek için tuş takõmõ kõsayollarõnõ
ve belirli fonksiyonlara ulaşmak için
de, önceden tanõmlõ dolaşõm tuşu
kõsayollarõnõ kullanõn. Dolaşõm tuşu
kõsayollarõnõ, ihtiyaçlarõnõza göre
düzenleyin.
Simge Açõklama
GSM şebekesi sinyal gücü.
Pil durumu.
Pili şarj etme, pil durum
simgesiyle birlikte görüntülenir.
Cevapsõz gelen çağrõ.
Metin mesajõ alõndõ.
E-posta mesajõ alõndõ.
Resimli mesaj alõndõ.
Sesli mesaj alõndõ.
Devam eden çağrõ.
Tuş kilidi açõk.
Mikrofon kulaklõk seti bağlõ
durumda.
Tuş takõmõ kõsayollarõnõ kullanma
Bekleme modunda,
tuşuna
basarak menülere gidin ve ardõndan
menünün numarasõnõ girin. Menü
numaralandõrma sol üst simgeden
başlar ve çapraz yönde ve ardõndan
sõra sõra aşağõ yönde devam eder,
örneğin beşinci menü öğesi için
tuşuna basõn. Onuncu, onbirinci
ve onikinci öğeler için sõrasõyla,
,
ve
tuşlarõna basõn. Bekleme
moduna geri dönmek için,
tuşunu
basõlõ tutun.
Dolaşõm tuşlarõ kõsayollarõnõ kullanma
Bekleme modunda, bir kõsayollar
menüsüne veya fonksiyona gitmek
için , ,
veya
tuşlarõna basõn.
Arka planda radyo çalõyor.
Takvim uyarõcõsõ.
Görev uyarõcõsõ.
18
Telefonu tanõyalõm
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bir dolaşõm tuşu kõsayolunu
düzenlemek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi
} Kõsayollar ve bir kõsayolu
seçin } Düzenle.
Telefon dili
Telefon menülerinde veya metin
yazarken kullanõlacak dili seçin.
Telefonun dilini değiştirmek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi
} Dil } Telefon dili. Bir dil seçin.
Bekleme modunda, ayrõca şu tuşlara
da basabilirsiniz:
•
•
8888
0000
otomatik dil için.
İngilizce için.
SIM kartlarõn büyük bir çoğunluğu menü
dilini, SIM kartõnõzõ satõn almõş olduğunuz
ülkenin diline göre ayarlar. Durum bu
değilse, önceden ayarlõ dil İngilizce’dir.
Yazma dilini seçmek için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi
} Dil } Yazma dili.
2 Kullanõlacak dile gelin ve o dili
işaretleyin. } Menüden çõkmak
için Kaydet.
Harfleri girme
Harfleri aşağõdaki yollardan (metin
giriş yöntemleri) birini kullanarak
girebilirsiniz, örneğin mesaj yazarken:
• Normal metin girişi
• T9™ Metin Girişi
Metin girmek için, metin girişinin
mümkün olduğu bir fonksiyonun
içinde olmalõsõnõz, örneğin, } Mesajlar
} Yeni mesaj yaz } Metin mesajõ.
Metin giriş yöntemini değiştirmek için:
Önceden veya harfleri girerken,
tuşunu basõlõ tutarak yöntemi
değiştirin.
Yazma dilini değiştirmek için:
Önceden veya harfleri girerken,
tuşunu basõlõ tutarak bir başka yazma
dili seçin.
Harfleri girerken kullanõlan seçenekler
} Seçim ve mesaj yazarken seçenekleri
görüntüleyin.
Normal girişi kullanarak harfler
girmek için:
• İstenilen karakter belirinceye kadar,
tuşlarõna arka arkaya
basõn.
• Büyük ve küçük harfler arasõnda
geçiş yapmak için,
tuşuna basõn.
• Sayõ girmek için,
tuşlarõnõ
basõlõ tutun.
Telefonu tanõyalõm
19
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
• Harfleri veya sayõlarõ silmek için,
tuşuna basõn.
• En sõk kullanõlan noktalama işaretleri
için
tuşuna basõn.
• Bir boşluk eklemek için,
tuşuna
basõn.
3 Mesajõ yazmaya devam edin. Bir
noktalama işareti girmek için,
tuşuna ve ardõndan arka arkaya
veya
tuşlarõna basõn, kabul etmek
ve bir boşluk eklemek için
tuşuna
basõn.
T9™ Metin Girişi
T9™ Metin Girişi yöntemi, her
defasõnda bir tuşa basõldõğõnda,
içerisindeki dahili sözlük yardõmõyla
en sõk kullanõlan kelimenin tanõnmasõ
esasõyla çalõşõr. Bu yolla, istediğiniz
harf tuşun üzerindeki ilk harf olmasa
da, her tuşa sadece bir defa
basarsõnõz.
T9 Metin Girişi sözlüğüne kelimeler
eklemek için:
1 Harfleri girerken } Seçim } Kelimeyi
hecele.
2 Önerilen kelimeyi, normal metin girişi
kullanarak düzenleyin. İmleci harfler
arasõnda hareket ettirmek için,
ve
tuşlarõnõ kullanõn. Bir karakteri
silmek için,
tuşuna basõn. Tüm
kelimeyi silmek için,
tuşunu basõlõ
tutun.
Kelimeyi düzenlediğinizde } Ekle.
Kelime T9 Metin Girişi sözlüğüne
eklenir. T9 Metin Girişi kullanarak
tekrar bu kelimeyi girdiğinizde, kelime
alternatif kelimeler arasõnda görünür.
T9 Metin Girişi’ni kullanarak harfler
girmek için:
1 Örneğin, “Jane” kelimesini yazmak
için,
,
,
,
tuşlarõna
basõn.
2 Görüntülenen kelime istediğiniz
kelimeyse,
tuşuna basarak
kabul edin ve bir boşluk ekleyin.
Boşluk eklemeden kelimeyi kabul
etmek için,
tuşuna basõn.
Görüntülenen kelime istediğiniz
kelime değilse, alternatif kelimeleri
görüntülemek için
veya
tuşuna
basõn.
tuşuna basarak kelimeyi
kabul edin ve bir boşluk ekleyin.
20
Sonraki kelime tahmini
Mesaj yazarken, daha önce bir
cümlede kullanõlmõşsa, sonraki
kelimeyi tahmin etmek için T9
Metin Girişi kullanabilirsiniz.
Telefonu tanõyalõm
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Sonraki kelime tahminini
açmak/kapatmak için:
Harfleri girerken } Seçim } Yazma
seçenekl. } Sonr. kel. tahm.
Bellek kartõnõ takmak ve çõkartmak için:
Sonraki kelime tahminini
kullanmak için:
Harfleri girerken,
tuşuna basarak
harfleri kabul edin veya devam edin.
Dosya yöneticisi
Dosya yöneticisini, telefon belleğinde
veya bellek kartõnda kayõtlõ olan resimler,
videolar, müzik, temalar, Web sayfalarõ,
oyunlar ve uygulamalar gibi öğelerle ilgili
işlemleri gerçekleştirmek için kullanõn.
Memory Stick Micro™ (M2™)
Telefonunuz Memory Stick Micro™
(M2™) bellek kartõnõ destekler,
böylece; örneğin, resimler veya müzik
içeren dosyalarõ saklamak için daha
fazla saklama alanõ eklenmiş olur.
1 Pil kapağõnõ çõkartõn.
2 Bellek kartõnõ gösterildiği gibi takõn
(temas yüzeyleri aşağõ bakacak şekilde).
3 Kartõ çõkartmak için köşesine basõn.
Ayrõca, bilgisayar ve bellek kartõ
arasõnda dosyalarõ taşõyabilir ve
kopyalayabilirsiniz. Bir bellek kartõ
takõldõğõnda, dosyalarõ telefon belleğine
kaydetmeyi seçmediyseniz, dosyalar
otomatik olarak bellek kartõna kaydedilir.
Telefonu tanõyalõm
21
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Dosyalarõ taşõyacağõnõz veya
kopyalayacağõnõz alt klasörler
oluşturun. Oyunlar ve uygulamalar
sadece telefon belleğinden bellek
kartõna veya Oyunlar ve Uygulamalar
klasörleri arasõnda taşõnabilir.
Tanõmlanamayan dosyalar Diğer
klasörüne kaydedilir. Dosyalar ile
ilgili işlemleri yürütürken, Oyunlar ve
Uygulamalar dõşõndaki tüm öğelerde,
aynõ anda klasör içindeki birçok
dosyayõ veya dosyalarõn tümünü
seçebilirsiniz.
Bellek durumu
Kullanõlabilir tüm bellek dolu ise,
içeriği silene kadar herhangi bir dosya
kaydedemezsiniz. Bir klasörün üzerine
gelerek telefonunuzun ve bellek kartõnõzõn
bellek durumunu kontrol edin } Seçim
} Bellek durumu.
Dosya yöneticisi menü sekmeleri
Dosya yöneticisi üç sekmeye
bölünmüştür ve simgeler dosyalarõn
nereye kaydedildiğini belirtirler.
• Tüm dosyalar - telefon belleğindeki
ve belllek kartõndaki tüm içerik.
• Memory Stick'te - bellek kartõndaki
tüm içerik.
• Telefonda - telefon belleğindeki tüm
içerik.
22
Dosya bilgisi
Dosya bilgilerini görmek için
dosyanõn üzerine gelin, } Seçim
} Bilgi. Mevcut aktarma yöntemlerini
kullanarak indirilen veya alõnan
öğeler telif haklarõ ile korunuyor
olabilir. Dosya korunuyorsa,
o dosyayõ kopyalayamayabilir veya
gönderemeyebilirsiniz. Telif hakkõ
korumalõ bir dosyanõn yanõnda bir
anahtar simgesi bulunur.
Dosya yöneticisinden bir dosyayõ
kullanmak için:
1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn.
2 Bir dosyaya gelin } Seçim.
Dosyayõ belleğe taşõmak veya
kopyalamak için:
1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü
seçin.
2 Bir dosyaya gelin, dosyayõ taşõmak
için } Seçim } Dosyayõ yönet
} Taşõ veya dosyayõ kopyalamak
} Seçim } Dosyayõ yönet } Kopyala.
3 Dosyayõ Telefon’a veya Memory
Stick’e taşõmayõ veya kopyalamayõ
seçin } Seç.
Dosyalarõ bir bilgisayara taşõmak
veya kopyalamak için:
% 78 USB kabloyu kullanarak dosya
aktarma.
Telefonu tanõyalõm
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bir alt klasör oluşturmak için:
1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn.
2 } Seçim } Yeni klasör ve klasör için
bir isim girin.
3 } Tamam tuşuna basarak klasörü
kaydedin.
Arama
Birden fazla dosya seçmek için:
1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn.
2 } Seçim } İşaretle } Birçoğunu
işaretl.
3 Dosyalarõ seçmek için tarama yapõn
} İşaretle veya Seçi. kal.
Herhangi bir çağrõ yapmanõz veya
almanõz için önce telefonunuzu
açmalõ ve bir şebeke kapsamõnda
bulunmalõsõnõz. % 6 Telefonunuzu
açma.
Bir klasördeki tüm dosyalarõ
seçmek için:
} Dosya yöneticisi ve bir klasörü
açõn } Seçim } İşaretle } Tüm. işar.
Bir dosyayõ veya alt klasörü dosya
yöneticisinden silmek için:
1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn.
2 Bir dosyaya gelin } Seçim } Sil.
Çağrõlar, kayõtlar, çağrõ listesi,
hõzlõ arama, sesle kontrol, çağrõ
seçenekleri, gruplar, kartvizitler.
Çağrõ yapma ve alma
Şebekeler
Telefonu açtõğõnõzda, kapsama
alanõ içindeyse otomatik olarak ana
şebekenizi seçer. Kapsama alanõ
içinde değilse, şebeke operatörünüzün
o şebeke ile anlaşma yapmõş olmasõ
halinde diğer bir şebekeyi de
kullanabilirsiniz. Buna serbest dolaşõm
(roaming) adõ verilir.
Bellek kartõ seçenekleri
Bellek durumunu kontrol edebilir veya
tüm bilgileri silmek için bellek kartõnõ
biçimlendirebilirsiniz.
Kullanacağõnõz şebekeyi seçebilirsiniz
veya tercihli şebekelerinize bir şebeke
ekleyebilirsiniz. Ayrõca, otomatik tarama
sõrasõnda şebekelerin seçilme sõralarõnõ
belirleyebilirsiniz.
Bellek kartõ seçeneklerini
kullanmak için:
} Dosya yöneticisi ve Memory
Stick'te sekmesini seçin, ardõndan
seçenekler için } Seçim.
Kullanõlabilen şebeke seçeneklerini
görmek için:
} Ayarlar ve
veya
tuşlarõnõ
kullanarak Bağlantõ sekmesine
gidin } Mobil şebekeler.
Arama
23
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Çağrõ yapmak için:
1 Bir telefon numarasõ girin (gerekirse
uluslar arasõ ülke kodu ve alan kodlarõ
ile birlikte).
2 } Ara ve bir ses çağrõsõ yapõn veya
} Seçim ile seçenekleri görüntüleyin.
3 } Bitir ile çağrõyõ bitirin.
Kayõtlar içinden ve çağrõ listesinden
numaralarõ arayabilirsiniz % 25 Kayõtlar,
ve % 28 Çağrõ listesi. Ayrõca çağrõ
yapmak için sesinizi de kullanabilirsiniz,
% 29 Sesle kontrol.
Uluslararasõ çağrõlar yapmak için:
1 Bir + işareti belirinceye kadar
tuşunu basõlõ tutun.
2 Ülke kodunu, alana kodunu (başõnda
sõfõr olmadan) ve telefon numarasõnõ
girin. } Bir ses çağrõsõ yapmak için Ara.
Numarayõ tekrar aramak için:
Bir çağrõ bağlantõsõ başarõsõz olursa
ve Tekrar dene? belirirse } Evet.
Beklerken telefonu kulağõnõzõn yanõnda
tutmayõn. Çağrõ bağlandõğõnda, telefon
size yüksek sesli bir sinyal verir.
24
Çağrõyõ cevaplamak veya
reddetmek için:
} Cevapla veya } Meşgul.
Mikrofonu kapatmak için:
1
tuşunu basõlõ tutun.
2 Görüşmeye geri dönmek için,
tekrar
tuşunu basõlõ tutun.
Ses çağrõsõ sõrasõnda hoparlörü
açmak veya kapatmak için:
} Seçim } Hoparlörü aç veya
Hoparlörü kapat.
Hoparlörü kullanõrken, telefonu kulağõnõzõn
yanõnda tutmayõn. Bu, kulağõnõza zarar
verebilir.
Ahizenin ses seviyesini
değiştirmek için:
Çağrõ sõrasõnda
veya
tuşuna
basarak ahizenin ses seviyesini
değiştirebilirsiniz.
Cevapsõz çağrõlar
Aktivite menüsü varsayõlan olarak
ayarlandõğõnda, bekleme modunda
cevapsõz çağrõlar Yeni etkinlikler
sekmesinde belirir. Açõlõr pencere
varsayõlan olarak ayarlanmõşsa,
bekleme modunda Cevapsõz çağrõlar:
görüntülenir % 9 Aktivite menüsü.
Arama
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Cevapsõz çağrõlarõ bekleme
modundan kontrol etmek için:
• Aktivite menüsü varsayõlan olarak
ayarlõ ise,
tuşuna basõn ve Yeni
etkinlikler sekmesine gitmek için
veya
tuşuna basõn. Bir numara
seçmek için
veya
tuşunu kullanõn
} Ara ve çağrõ yapõn.
• Açõlõr pencere varsayõlan olarak ayarlõ
ise } Çağrõlar ve
veya
tuşunu
kullanarak Cevapsõz sekmesine gidin.
Bir numara seçmek için
veya
tuşunu kullanõn } Ara ve çağrõ yapõn.
Acil durum çağrõlarõ
Telefonunuz, uluslararasõ acil durum
numaralarõ, örneğin 112’yi ve 911’i
destekler. Bu numaralar normalde
herhangi bir ülkede, SIM kart takõlõ
olsun veya olmasõn acil durum
çağrõsõ yapmak için kullanõlabilir.
Bazõ ülkelerde, farklõ acil durum
numaralarõ kullanõlabilir. Şebeke
operatörünüz bu nedenle SIM
kartõnõza, ilave yerel acil durum
numaralarõ kaydetmiş olabilir.
Acil durum çağrõsõ yapmak için:
112’yi (uluslararasõ acil durum
numarasõ) tuşlayõn, } Ara.
Yerel acil durum numaralarõnõzõ
görmek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Özel numaralar } Acil çağrõ no.larõ.
Kayõtlar
Kayõtlarõnõza ait bilgileri telefon belleğine
veya SIM karta kaydedebilirsiniz.
Hangi kayõt bilgilerinin – Telefon
Kayõtlarõ veya SIM numaralarõ –
varsayõlan olarak görüntüleneceğini
seçin.
Yararlõ bilgiler ve ayarlar için
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler.
Varsayõlan kayõtlar
Varsayõlan olarak Telefon Kayõtlarõ
seçeneği seçilirse, kayõtlarõnõz Kayõtlar
içine kaydedilen tüm bilgileri gösterir.
Varsayõlan olarak SIM numaralarõ
seçeneğini seçerseniz, kayõtlarõnõz
SIM karta bağlõ bilgileri gösterir.
Varsayõlan kayõtlarõ seçmek için:
1 } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } Varsayõlan kayõtlar.
2 } Telefon Kayõtlarõ veya
SIM numaralarõ.
Telefon kayõtlarõ
Kayõtlarõ telefona isimler, telefon
numaralarõ ve kişisel bilgiler
ile birlikte kaydedin. İsterseniz
kayõtlara resimler ve zil sesleri de
ekleyebilirsiniz. Sekmeler ve bilgi
alanlarõ arasõnda dolaşmak için,
, ,
ve
tuşlarõnõ kullanõn.
Arama
25
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Telefona bir kayõt eklemek için:
1 Telefon Kayõtlarõ seçeneği varsayõlan
olarak seçilmişse, } Kayõtlar } Yeni
kayõt } Ekle.
2 İsmi girin } Tamam.
3 Numarayõ girin } Tamam.
4 Bir numara seçeneği seçin.
5 Sekmeler arasõnda dolaşõn ve bilgi
girmek için alanlarõ seçin. @ gibi
semboller girmek için } Seçim
} Sembol ekle ve bir sembol
seçin } Ekle.
6 Tüm bilgiler eklendiğinde } Kaydet.
Bir kaydõ silmek için:
1 } Kayõtlar ve bir kayda gelin.
2
tuşuna basõn ve Evet seçeneğini
seçin.
Tüm telefon kayõtlarõnõ silmek için:
Telefon Kayõtlarõ seçeneği varsayõlan
olarak seçilmişse, } Kayõtlar } Seçim
} Seçenekler } Gelişmiş } Tüm
kayõtlarõ sil } Evet ve } Evet. SIM
karttaki isimler ve numaralar silinmez.
İsimleri ve telefon numaralarõnõ
otomatik olarak SIM karta
kaydetmek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } SIM'e oto. kayõt
ve Açõk seçeneğini seçin.
26
SIM numaralarõ
Numaralarõ SIM kartõnõza
kaydedebilirsiniz.
Bir SIM numarasõ eklemek için:
1 SIM numaralarõ seçeneği varsayõlan
olarak seçilmişse, } Kayõtlar } Yeni
kayõt } Ekle.
2 İsmi girin } Tamam.
3 Numarayõ girin } Tamam ve bir
numara seçeneği seçin. Varsa,
daha fazla bilgi ekleyin } Kaydet.
Bellek durumu
Telefona veya SIM karta
kaydedebileceğiniz kayõtlarõn
sayõsõ, kullanõlabilir belleğe bağlõdõr.
Bellek durumunu görüntülemek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } Bellek durumu.
Kayõtlarõ kullanma
Kayõtlar birçok şekilde kullanõlabilir.
Aşağõda şu işlevleri göreceksiniz:
• Telefon kayõtlarõnõ ve SIM
numaralarõnõ arama.
• Telefon kayõtlarõnõ bir başka cihaza
gönderme.
• Kayõtlarõ telefona ve SIM karta
kopyalama.
Arama
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
• bir telefon kaydõna bir resim veya
bir zil sesi ekleme.
• kayõtlarõ düzenleme.
• kayõtlarõnõzõ senkronize etme.
Bir telefon kaydõnõ aramak için:
1 } Kayõtlar. Kayda gelin veya
kaydõn ilk harfini veya harflerini girin.
2 Kayõt seçili olduğunda
veya
tuşuna basarak bir numarayõ seçin
} Ara ile bir ses çağrõsõ yapõn.
Bir SIM numarasõnõ aramak için:
• SIM numaralarõ seçeneği varsayõlan
ise } Kayõtlar ve kayõt seçili olduğunda
veya
tuşuna basarak bir numara
seçin. } Bir ses çağrõsõ yapmak için Ara.
• Telefon Kayõtlarõ seçeneği varsayõlan
olarak ayarlõ ise } Kayõtlar } Seçim
} Seçenekler } SIM numaralarõ ve
kaydõ seçin } Ara ile ses çağrõsõ yapõn.
Bir kaydõ göndermek için:
} Kayõtlar ve bir kaydõ seçin
} Seçim } Kayõt gönder ve
bir aktarma yöntemi seçin.
Tüm kayõtlarõ göndermek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } Tüm kayõtl. gönder
ve bir aktarma yöntemi seçin.
İsimleri ve numaralarõ SIM karta
kopyalamak için:
1 } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } SIM'e kopyala.
2 Alternatiflerin birini seçin.
Tüm kayõtlarõ telefondan SIM karta
kopyalarken, SIM kartta varolan tüm
bilgiler değiştirilir.
İsimleri ve numaralarõ telefon
kayõtlarõna kopyalamak için:
1 } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } SIM'den kopyala.
2 Alternatiflerin birini seçin.
Telefon kaydõna resim, zil sesi veya
video eklemek için:
1 } Kayõtlar ve kaydõ seçin } Seçim
} Kaydõ düzenle.
2 İlgili sekmeyi seçin ve ardõndan Resim
veya Zil sesi seçeneğini seçin } Ekle.
3 Bir seçenek ve bir öğe seçin } Kaydet.
Aboneliğiniz, Arayan Hattõn Kimliği
(CLI) servisini destekliyorsa, kayõtlarõnõz
için kişisel zil sesleri ayarlayabilirsiniz.
Bir telefon kaydõnõ düzenlemek için:
1 } Kayõtlar ve bir kaydõ seçin } Seçim
} Kaydõ düzenle.
2 İlgili sekmeye gidin ve düzenlenecek
alanõ seçin } Düzenle.
3 Bilgileri düzenleyin ve } Kaydet.
Arama
27
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bir SIM numarasõnõ düzenlemek için:
1 SIM numaralarõ varsayõlan ise
} Kayõtlar ve düzenlenecek ismi
ve numarayõ seçin. Telefon kayõtlarõ
varsayõlan ise } Kayõtlar } Seçim
} Seçenekler } SIM numaralarõ ve
düzenlenecek ismi ve numarayõ seçin.
2 } Seçim } Kaydõ düzenle ve ismi
ve numarayõ düzenleyin.
Bellek kartõyla kayõtlarõ kaydetmek
ve geri yüklemek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } M.S.'ye yedekle
veya M.S.'den geri yük.
Kayõtlarõn sõralama şeklini
seçmek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gelişmiş } Sõralama şekli.
Kayõtlarõ senkronize etme
Kayõtlarõnõzõ Web üzerindeki bir
kayõtlar uygulamasõ ile senkronize
edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
% 73 Senkronizasyon.
28
Çağrõ listesi
En son çağrõlara ilişkin bilgiler.
Çağrõ listesinden bir numarayõ
aramak için:
1 Bekleme modunda } Çağrõlar
ve bir sekmeyi seçin.
2 Aramak istediğiniz isme veya
numaraya gelin } Ara ve bir ses
çağrõsõ yapõn.
Çağrõ listesindeki bir numarayõ
kayõtlara eklemek için:
1 Bekleme modunda } Çağrõlar ve bir
sekmeyi seçin.
2 Eklemek istediğiniz numaraya gelin
} Seçim } Numarayõ kaydet.
3 } Yeni kayõt ve yeni bir kayõt oluşturun
veya numarayõ eklemek istediğiniz
önceden varolan kaydõ seçin.
Çağrõ listesini silmek için:
} Çağrõlar ve Tüm çağrõlar sekmesini
seçin } Seçim } Tümünü sil.
Arama
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Resimlerle hõzlõ arama
Numaralara kolayca erişebilmek için,
numaralarõ telefonunuzda 1-9 sayõlõ
konumlara kaydedin. Hõzlõ arama
varsayõlan kayõtlarõnõza bağlõdõr
% 25 Varsayõlan kayõtlar. SIM
kartta kayõtlõ numaralarõ hõzlõ
arama konumlarõna bağlayabilirsiniz.
Resimli kayõtlarõ hõzlõ arama
konumlarõna eklerseniz, kayõt resimleri
kolaylõk sağlamak için görüntülenir
% 27 Telefon kaydõna resim, zil sesi
veya video eklemek için:.
Hõzlõ arama numaralarõnõ
düzenlemek için:
1 } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Hõzlõ arama.
2 Konuma gelin } Ekle veya } Seçim
} Değiştir.
Hõzlõ arama yapmak için:
Bekleme modunda, konum numarasõnõ
girin ve } Ara.
Sesli mesaj
Aboneliğiniz telesekreter
servisini destekliyorsa, bir çağrõyõ
cevaplayamadõğõnõzda, arayanlar
sesli mesaj bõrakabilir.
Sesli mesaj numarasõ veya daha fazla
bilgi için, şebeke operatörünüz ile iletişim
kurun.
Sesli mesaj servisinizi aramak için:
Bekleme modunda,
tuşunu
basõlõ tutun. Sesli mesaj numarasõ
girmediyseniz, } Evet ve numarayõ girin.
Sesli mesaj numaranõzõ
düzenlemek için:
} Mesajlar } Ayarlar } Sesli msj
numarasõ.
Sesle kontrol
Ses komutlarõ oluşturup, aşağõdaki
işlemleri yapmak ve çağrõlarõ sesiniz
ile yönetmek için:
• Sesle arama – ismini söyleyerek
birisini arayabilirsiniz.
• Bir “sihirli kelime” söyleyerek,
sesle kontrolü aktifleştirebilirsiniz.
• Mikrofon kulaklõk seti kullanõrken,
çağrõlarõ sesinizle cevaplayabilir
veya reddedebilirsiniz.
Sesle aramadan önce
Sesle arama fonksiyonunu açõn
ve ses komutlarõnõzõ kaydedin. Ses
komutu olan telefon numaralarõnõn
yanõnda bir simge belirir.
Arama
29
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1
2
3
4
Sesle aramayõ devreye sokmak
ve isimleri kaydetmek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle
kontrol } Sesle arama } Aktifleştir
} Evet } Yeni ses komutu ve bir
kaydõ seçin.
Kaydõn birden fazla numarasõ varsa,
numaralarõ görmek için ve tuşlarõnõ
kullanõn. Ses komutu ekleyeceğiniz
numarayõ seçin. “Burak cep” gibi bir
ses komutu kaydedin.
Talimatlar belirir. Tonu bekleyin
ve kaydetmek için komutu söyleyin.
Ses komutu size geri dinletilir.
Kayõt istediğiniz gibi olmuşsa } Evet.
Değilse } Hayõr ve 3 numaralõ adõmõ
tekrar edin.
Bir kayõt için bir başka ses komutu
kaydetmek üzere, tekrar } Yeni ses
komutu } Ekle seçeneklerini seçin
ve yukarõdaki 2-4 numaralõ adõmlarõ
tekrar edin.
Arayanõn ismi
Bir kişi sizi aradõğõnda, o kişinin
kaydettiğiniz ismini duyun.
Arayanõn ismini açõk veya kapalõ
konuma getirmek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle
kontrol } Arayan. ismi. söyle.
30
Sesle arama
Telefonu, portatif handsfree,
bir Bluetooth kulaklõk kullanarak
veya sihirli kelimenizi söyleyerek
sesle arama başlatabilirsiniz.
Çağrõ yapmak için:
1 Bekleme modunda, ses seviyesi
tuşlarõndan herhangi birini basõlõ tutun.
2 Tonu bekleyin ve kaydettiğiniz
ismi söyleyin, örneğin “Burak cep”.
İsim size dinletilir ve çağrõ bağlanõr.
Mikrofon kulaklõk seti ile çağrõ
yapmak için:
Bekleme modunda, mikrofon kulaklõk
setinin düğmesini basõlõ tutun veya
Bluetooth kulaklõğõn düğmesine basõn.
Sihirli kelime
Sesle aramayõ tuşlara basmadan
aktif hale getirmek için, sihirli kelime
olarak bir ses komutu kaydedin ve
onu kullanõn. Sihirli kelime sadece bir
mikrofon kulaklõk seti ile kullanõlabilir.
Uzun, alõşõlmamõş ve arkadan gelen
konuşmalardan kolayca ayõrt edilebilecek
bir kelime veya tabir bulun.
Arama
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1
2
3
4
Sihirli kelimeyi aktif hale getirmek
ve kaydetmek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle
kontrol } Sihirli kelime } Aktifleştir.
Talimatlar belirir. } Devam. Tonu
bekleyin ve sihirli kelimeyi söyleyin.
} Evet ile kabul edin veya yeni bir
sihirli kelime kaydetmek için } Hayõr.
Talimatlar belirir. } Devam ve sihirli
kelimenizin aktif hale geleceği ortamlarõ
seçin.
Sesle cevaplama
Gelen çağrõlarõ, mikrofon kulaklõk
seti kullanõrken, sesinizi kullanarak
cevaplayõn veya reddedin.
Sesle cevaplamada zil sesi olarak MIDI,
WAV (16 kHz), eMelody veya iMelody
dosyalarõnõ kullanabilirsiniz.
Sesle cevaplamayõ aktif hale
getirmek ve sesle cevap komutlarõnõ
kaydetmek için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle
kontrol } Sesle cevap } Aktifleştir.
2 Talimatlar belirir. } Devam. Tonu
bekleyin ve “Cevapla” deyin veya
bir başka kelime söyleyin.
3 } Evet ile kabul edin veya yeni
bir kayõt için } Hayõr.
4 Talimatlar belirir. } Devam.Tonu
bekleyin ve “Meşgul” deyin veya
bir başka kelime söyleyin.
5 } Evet ile kabul edin veya yeni bir
kayõt için } Hayõr.
6 Talimatlar belirir. } Devam ve sesle
cevabõn aktif hale geleceği ortamlarõ
seçin.
Ses komutlarõnõ kullanarak
bir çağrõyõ cevaplamak veya
reddetmek için:
Telefon çaldõğõnda şunlarõ söyleyin:
• “Cevapla” ile çağrõya cevap verin.
• “Meşgul” ile çağrõyõ reddedin.
Ses komutlarõnõzõ düzenlemek için:
1 } Kayõtlar ve bir kayda gelin.
2 } Seçim } Kaydõ düzenle
ve ilgili sekmeye gelin.
Bir ses komutunu tekrar
kaydetmek için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Sesle
kontrol } Sesle arama } İsimleri
düzenle.
2 Bir komut seçin } Seçim } Ses etike.
değiştir } Evet.
3 Tonu bekleyin ve komutu söyleyin.
Arama
31
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Çağrõlarõ yönlendirme
Birden fazla çağrõ
Çağrõlarõ, örneğin bir telesekreter
servisine, yönlendirin.
Aynõ anda birden fazla çağrõyõ
yönetebilirsiniz.
Çağrõlarõ sõnõrla fonksiyonu aktif
olduğunda, bazõ çağrõ yönlendirme
seçenekleri kullanõlamaz. % 34 Sõnõrlõ
arama.
Çağrõ bekletme servisi
Servis aktif durumdayken, ikinci
bir çağrõ aldõğõnõzda bir bip sesi
duyarsõnõz.
Telefonunuzda aşağõdaki seçenekler
bulunur.
Çağrõ bekletme servisini aktif
hale getirmek veya devre dõşõ
bõrakmak için:
} Ayarlar
veya
tuşunu
kullanarak } Çağrõlar sekmesine
gelin ve } Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ
bekletme.
• Hepsini yönlendir – tüm çağrõlar.
• Meşgulken – devam eden bir çağrõ
varsa.
• Ulaşõlamazken – kapalõysa veya
ulaşõlamõyorsa.
• Cevap yokken – belirtilen sürede
cevaplanamõyorsa.
Çağrõ yönlendirmeyi aktif hale
getirmek için:
1 } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi } Çağrõ
yönlendirme.
2 Bir çağrõ tipi ve yönlendirme seçeneği
seçin } Aktifleştir.
3 Çağrõlarõnõzõ yönlendireceğiniz telefon
numarasõnõ girin veya bir kaydõ bulmak
için, Başvur tuşuna basõn } Tamam.
Çağrõ yönlendirmeyi devre dõşõ
bõrakmak için:
Yönlendirme seçeneğine gelin
} Devre dõşõ bõrak.
32
İkinci bir çağrõ yapmak için:
1 } Seçim } Beklet ve devam eden
çağrõyõ beklemeye alõn.
2 Aranacak numarayõ girin } Seçim } Ara.
İkinci bir ses çağrõsõ alma
İkinci bir çağrõ aldõğõnõzda,
aşağõdakileri yapabilirsiniz:
} Cevapla ve devam eden çağrõyõ
beklemeye alabilirsiniz.
} Meşgul seçeneği ile reddedebilir ve
devam eden çağrõyõ sürdürebilirsiniz.
} Aktif çağr. değiştir seçeneği ile
cevaplayabilir ve devam eden çağrõyõ
bitirebilirsiniz.
Arama
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İki ses çağrõsõnõ yönetme
Devam eden ve bekleyen çağrõlarõnõz
varsa, aşağõdakileri yapabilirsiniz:
} Seçim ve seçenekleri görüntüleyin:
• Değiştir – seçeneği ile iki çağrõ
arasõnda geçiş yapabilirsiniz.
• Çağrõlarõ birleştir – seçeneği
ile iki çağrõyõ birleştirebilirsiniz.
• Çağrõyõ aktar – seçeneği ile iki
çağrõyõ birbirine bağlayabilirsiniz.
Her iki çağrõ ile bağlantõnõz biter.
} Bitir ve seçenekleri görüntüleyin:
• Evet – seçeneği ile bekleyen çağrõyõ
alabilirsiniz.
• Hayõr – seçeneği ile her iki çağrõyõ
da bitirebilirsiniz.
Üçüncü bir çağrõyõ cevaplamadan
önce, ilk iki çağrõdan birini bitirmeli
veya onlarõ bir konferans çağrõsõnda
birleştirmelisiniz.
Konferans çağrõlarõ
Bir konferans çağrõsõnõ başlatmak için,
devam eden ve bekleyen iki çağrõnõzõ
birleştirin. Daha sonra konferans
çağrõsõnõ beklemeye alõn ve beş adede
kadar katõlõmcõ ekleyin veya isterseniz
bir başka çağrõ yapabilirsiniz.
Birden fazla kişinin katõldõğõ
görüşmeler için ilave ücretler
uygulanabilir, daha fazla bilgi almak
için şebeke operatörünüze danõşõn.
İki çağrõyõ konferans çağrõsõnda
birleştirmek için:
} Seçim } Çağrõlarõ birleştir.
Yeni bir katõlõmcõ eklemek için:
1 } Seçim } Beklet ve birleştirilmiş
çağrõlarõ beklemeye alõn.
2 } Seçim } Çağrõ ekle ve konferans
çağrõsõna dahil edilecek bir sonraki
kişiyi arayõn.
3 } Seçim } Çağrõlarõ birleştir.
4 Daha fazla katõlõmcõ eklemek için,
1-3 arasõndaki adõmlarõ tekrarlayõn.
Bir katõlõmcõyõ bõrakmak için:
} Seçim } Katõlõmcõyõ bõrak ve
konferans çağrõsõndan çõkartmak
istediğiniz katõlõmcõyõ seçin.
Özel bir görüşme yapmak için:
1 } Seçim } Konuşulacak kişi: ve
ardõndan konuşacağõnõz katõlõmcõyõ
seçin.
2 } Seçim } Çağrõlarõ birleştir ve
konferans çağrõsõnõ devam ettirin.
Arama
33
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İki ses hattõ
Aboneliğiniz değişken hat servisini
destekliyorsa, farklõ telefon numaralarõ
ile ayrõ görüşmeler yapõn.
Yapõlan çağrõlar için bir hat
seçmek için:
} Ayarlar ve Çağrõlar sekmesine
gitmek için
veya
tuşlarõnõ
kullanõn. Hat 1’i veya 2’yi seçin.
Hattõn ismini değiştirmek için:
} Ayarlar ve
veya
tuşlarõnõ
kullanarak Ekran sekmesine gidin
} Hat ismini düzenle. Düzenlenecek
hattõ seçin.
Numaralarõm
Kendi telefon numaralarõnõzõ görebilir,
ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Telefon numaralarõnõzõ kontrol
etmek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Özel numaralar } Numaralarõm
ve seçeneklerinden birini seçin.
Çağrõlarõ kabul etme
Sadece belirli numaralardan çağrõlar
alabilirsiniz. Çağrõ yönlendirme
seçeneği Meşgulken aktifse, çağrõlar
yönlendirilir.
34
İzinli arayanlar listesine numaralar
eklemek için:
} Ayarlar ve
veya
tuşlarõnõ
kullanarak Çağrõlar sekmesine gidin
} Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ kabulü
} Sadece listeden } Düzenle } Yeni
} Ekle. Bir kayõt seçin veya } Gruplar
% 36 Gruplar.
Tüm çağrõlarõ kabul etmek için:
} Ayarlar } Çağrõlar sekmesi
} Çağrõlarõ düzenle } Çağrõ
kabulü } Herkes izinli.
Sõnõrlõ arama
Yapõlan ve gelen çağrõlarõ sõnõrlandõrõn.
Servis sağlayõcõnõzdan alacağõnõz bir
parola gereklidir.
Gelen çağrõlarõ yönlendiriyorsanõz, bazõ
çağrõ sõnõrlama seçeneklerini aktif hale
getiremezsiniz.
Aşağõdaki çağrõlar sõnõrlandõrõlabilir:
• Tüm yapõlan çağrõl. – yapõlan tüm
çağrõlar.
• Uluslararasõ arama – yapõlan tüm
uluslar arasõ çağrõlar.
• Dolaş. ulusl. çağrõl. – kendi ülkeniz
dõşõndaki diğer ülkelere yapõlan
uluslar arasõ çağrõlar.
• Tüm gelenler – tüm gelen çağrõlar.
• Ser.dolaş. gelenler – yurt
dõşõndayken gelen tüm çağrõlar
% 23 Şebekeler.
Arama
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Çağrõ sõnõrlamayõ aktifleştirmek
veya devre dõşõ bõrakmak için:
1 } Ayarlar ve
veya
tuşlarõnõ
kullanarak Çağrõlar sekmesine gidin
} Çağrõlarõ düzenle } Çağrõlarõ
sõnõrla. Bir seçeneği seçin.
2 Aktifleştir veya Devre dõşõ bõrak
seçeneklerinden birini seçin,
parolanõzõ girin } Tamam.
Sabit arama
Sabit arama fonksiyonu SIM kartta
kayõtlõ belirli numaralara çağrõ
yapõlabilmesini sağlar. Sabit numaralar
PIN2 kodunuz ile korunur.
Sabit arama fonksiyonu aktif durumda
olsa bile, uluslararasõ acil durum
numarasõ 112’yi arayabilirsiniz.
Kõsmi numaralar kaydedilebilir.
Örneğin, 0123456’nõn kaydedilmesi,
sadece 0123456 ile başlayan
numaralarõn aranabilmesine izin verir.
Sabit arama aktif olduğunda,
SIM kartõnõza kayõtlõ olan telefon
numaralarõnõ görüntüleyemeyebilir
veya düzenleyemeyebilirsiniz.
Sabit aramayõ aktifleştirmek veya
devre dõşõ bõrakmak için:
1 } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Özel numaralar } Sabit arama
ve Aktifleştir veya Devre dõşõ bõrak
seçeneğini seçin.
2 PIN2 kodunuzu girin } Tamam
ve ardõndan onaylamak için tekrar
} Tamam.
Sabit numarayõ kaydetmek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Özel numaralar } Sabit arama
} Sabit numaralar } Yeni numara
ve bilgileri girin.
Çağrõ süresi ve ücreti
Bir çağrõ sõrasõnda, çağrõnõn süresi
görüntülenir. Son çağrõnõzõn, yapõlan
çağrõlarõn ve tüm çağrõlarõnõzõn toplam
sürelerini kontrol edebilirsiniz.
Çağrõ süresini kontrol etmek için:
} Ayarlar ve
veya
tuşlarõnõ
kullanarak Çağrõlar sekmesine gidin
} Zaman ve ücret } Çağrõ sayaçlarõ.
Arama
35
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İlave arama fonksiyonlarõ
Ton sinyalleri
Çağrõ sõrasõnda ton sinyalleri
göndererek telefon bankacõlõğõ
servislerini kullanõn veya bir
telesekreteri kontrol edin.
Ton sinyallerini kullanmak için:
• Ton göndermek için
,
veya
tuşlarõna basõn.
• } Seçim } Tonlarõ kapat veya
Tonlarõ aç seçeneklerini kullanarak
çağrõ sõrasõnda tonlarõ açõk veya
kapalõ konuma getirin.
• Çağrõ bittikten sonra ekranõ
temizlemek için,
tuşuna basõn.
Not defteri
Ekranõ, çağrõ sõrasõnda bir telefon
numarasõ girmek için not defteri olarak
kullanabilirsiniz. Çağrõyõ bitirdiğinizde,
numarayõ arayabilmeniz veya
kayõtlarõnõza kaydedebilmeniz için
numara ekranda kalõr.
Not defterinden aramak veya
kaydetmek için:
} Ara seçeneği ile numarayõ arayõn veya
Numaranõzõ gösterme veya gizleme
Aboneliğiniz, Arayan Hattõn Kimliğini
Gizleme servisini destekliyorsa,
çağrõlarõnõzda telefon numaranõzõ
gizleyebilirsiniz.
Telefon numaranõzõ her zaman
göstermek veya gizlemek için:
1 } Ayarlar } Çağrõlar sekmesi
} No. göster / gizle.
2 Numarayõ göster, Numarayõ gizle
veya Şebeke ayarõ seçeneklerinden
birini seçin.
Gruplar
Aynõ anda birçok alõcõya mesaj
göndermek için, bir numara veya
e-posta adresi grubu oluşturun
% 37 Mesajlaşma.
Metin mesajõnõ gruba gönderirseniz,
her üye için ücret ödersiniz.
İzinli arayanlar listenizi oluştururken,
gruplarõ (numara içerenleri) da
kullanabilirsiniz, % 34 Çağrõlarõ kabul
etme.
} Seçim } Numarayõ kaydet ve
numarayõ kaydetmek için bir kaydõ
seçin veya
} Yeni bir kayõt oluşturmak ve numarayõ
içine kaydetmek için Yeni kayõt.
36
Arama
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1
2
3
4
Mesajlaşma
Bir numara ve e-posta adresi grubu
oluşturmak için:
Telefon Kayõtlarõ seçeneği varsayõlan
ise, } Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Gruplar } Yeni grup } Ekle.
Grup için bir isim girin } Devam.
} Yeni } Ekle ile bir kaydõn
numarasõnõ veya e-posta adresini
bulun ve seçin.
Daha fazla numara veya e-posta
adresi eklemek için 3 numaralõ
adõmõ tekrarlayõn. } Tamam.
Telefonunuz çeşitli mesajlaşma
servislerini destekler.
Kullanabileceğiniz servisleri
öğrenmek için lütfen servis
sağlayõcõnõza başvurun
veya daha fazla bilgi için,
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin.
Kartvizitler
Metin mesajlarõ (SMS)
Kendi kartvizitinizi bir kayõt olarak
ekleyebilirsiniz.
Metin mesajlarõ basit resimler, ses
efektleri, animasyonlar ve melodiler
içerebilir. Mesajlarõnõz için kalõplar
oluşturabilir ve bunlarõ kullanabilirsiniz.
Kendi kartvizitinizi eklemek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Kartvizitim ve kartvizitinizin
bilgilerini ekleyin } Kaydet.
Kartvizitinizi göndermek için:
} Kayõtlar } Seçim } Seçenekler
} Kartvizitim } Kartõmõ gönder
ve bir aktarma yöntemi seçin.
Metin mesajlarõ, resimli mesajlar,
sesli mesajlar, e-posta, Arkadaşlarõm.
Başlamadan önce
Servis merkezinize ait numara
servis sağlayõcõnõz tarafõndan verilir
ve genellikle de SIM kartta ayarlõdõr.
Durum bu değilse, numarayõ kendiniz
girebilirsiniz.
Mesajlaşma
37
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Servis merkezi numarasõnõ
ayarlamak için:
1 } Mesajlar } Ayarlar } Metin mesajõ
} Servis merkezi. Servis merkezi
numarasõ SIM kartta kayõtlõ ise,
numara gösterilir.
2 Görüntülenen bir numara yoksa,
} Düzenle } Yeni servis merk.
ve numarayõ uluslararasõ “+” öneki
ve ülke/bölge kodu ile birlikte girin
} Kaydet.
Metin mesajlarõ gönderme
Harf girme ile ilgili bilgiler için
% 19 Harfleri girme.
Bazõ dile özel karakterler daha fazla yer
tutar. Bazõ dillerde yer kazanmak için,
Ulusal karakterl. özelliğini devre dõşõ
bõrakabilirsiniz.
Metin mesajlarõ yazmak ve
göndermek için:
1 } Mesajlar } Yeni mesaj yaz } Metin
mesajõ.
2 Mesajõnõzõ yazõn } Devam.
(Mesajõnõzõ daha sonra kullanmak
üzere Taslaklar’a kaydedebilirsiniz,
bunun için
tuşuna basõn } Mesajõ
kaydet.)
38
3 } Tel. numarasõ gir ve bir numara
girin veya Kayõtlar içinden bir
numarayõ veya grubu almak için
} Kayõtlar'da ara veya } E-posta
adresi gir veya son kullanõlan
alõcõlar listesinden seçin } Gönder.
Bir e-posta adresine mesaj göndermek
için, bir e-posta ağ geçidi numarasõ
girmeniz gerekir } Mesajlar } Ayarlar
} Metin mesajõ } E-posta ağ geçidi.
Bu numara servis sağlayõcõnõz tarafõndan
verilir.
Mesajdaki metni kopyalamak
ve yapõştõrmak için:
1 Mesajõnõzõ yazarken } Seçim
} Kopyala&yapõştõr.
2 } Tümünü kopyala veya
} İşaretle&kopyala ve dolaşõm
tuşunu kullanarak tarama yapõn
ve mesajõnõzdaki metni işaretleyin.
3 } Seçim } Kopyala&yapõştõr
} Yapõştõr.
Metin mesajõna bir öğe eklemek için:
1 Mesajõnõzõ yazarken } Seçim
} Öğe ekle.
2 Bir seçenek ve ardõndan bir
öğe seçin, örneğin bir resim.
Mesajlaşma
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Metin mesajõnõzõ resimli mesaja
dönüştürebilirsiniz. Mesajõnõzõ yazarken
} Seçim } Resimli mesaja ve bir
resimli mesaj oluşturmaya devam
edin, % 41 Resimli mesajlar (MMS).
Metin mesajlarõ alma
Bir metin mesajõ aldõğõnõzda, Yeni
etkinlikler seçeneği Aktivite menüsü
olarak ayarlõysa, mesaj aktivite
menüsü içinde görüntülenir. } Mesajõ
okumak için Görüntül. % 9 Aktivite
menüsü sekmeleri.
Yeni etkinlikler seçeneği Açõlõr
pencere olarak ayarlõysa, metin
mesajõnõ okumak isteyip istemediğiniz
sorulur. } Evet seçeneği ile mesajõ
okuyun veya daha sonra okumak
isterseniz } Hayõr. Metin mesajõnõ
okuduğunuzda, daha fazla seçenek
için } Seçim veya mesajõ kapatmak
için
tuşuna basõn. % 9 Aktivite
menüsü sekmeleri.
Metin mesajõnõn içindeki numarayõ
aramak için:
Mesajda görünen telefon numarasõnõ
seçin } Ara.
Metin mesajlarõnõ kaydetme ve silme
Alõnan metin mesajlarõ telefon
belleğinde saklanõr. Telefon belleği
dolduğunda, mesajlarõ silmeli veya
yeni mesajlar almadan önce onlarõ SIM
kartõnõza kopyalamalõsõnõz. SIM karta
kaydedilen mesajlar, silininceye kadar
saklanõr.
Mesajõ kaydetmek için:
1 } Mesajlar } Gelenler ve
kaydedeceğiniz mesajõ seçin.
2 } Seçim } Mesajõ kaydet.
3 } Kaydedil. msjlar seçeneği ile
SIM karta kaydedin veya mesajõ
telefona bir kalõp olarak kaydetmek
için } Kalõplar.
Metin mesajõndaki bir öğeyi
kaydetmek için:
1 Mesajõ okurken kaydetmek istediğiniz
telefon numarasõnõ, resmi veya Web
adresini seçin } Seçim.
2 } Kullan (seçtiğiniz telefon numarasõ
görüntülenir) } Numarayõ kaydet ile
telefon numarasõnõ kaydedin veya
resmi kaydetmek için } Resmi kaydet
veya } Kullan (seçtiğiniz bookmark
görüntülenir) } B.mark'õ kaydet ve
bookmark’õ kaydedin.
Mesajlaşma
39
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Mesajõ silmek için:
1 } Mesajlar ve bir klasörü seçin.
2 Silmek istediğiniz mesajõ seçin
ve
tuşuna basõn.
Birden çok mesajõ kaydetmek
veya silmek için:
1 } Mesajlar ve bir klasörü seçin.
2 Mesajõ seçin, klasördeki tüm mesajlarõ
silmek için } Seçim } Tüm mesajlarõ
sil veya } Birçoğunu işaretl. tarama
yapõn ve İşaretle veya Seçi. kal.
seçenekleri ile mesajlarõ seçin.
3 } Seçim } Mesajõ kaydet ile mesajlarõ
kaydedin veya } Mesajlarõ sil ile
mesajlarõ silin.
Uzun mesajlar
Bir metin mesajõnda izin verilen
karakter sayõsõ, yazma diline
bağlõdõr. İki veya daha fazla mesajõ
birbirine bağlayarak uzun bir mesaj
gönderebilirsiniz. Birbirine bağlõ olan
mesajlarda, her bir mesaj için ücret
ödeyeceğinizi unutmayõn. Alõcõ uzun
bir mesajõn tüm kõsõmlarõnõ aynõ anda
alamayabilir.
Birbirlerine bağlanabilecek maksimum
mesaj sayõsõnõ öğrenmek için servis
sağlayõcõnõza başvurun.
40
Uzun mesajlarõ açõk konuma
getirmek için:
} Mesajlar } Ayarlar } Metin
mesajõ } Maks. msj uzunlu.
} Maks. kullanõla.
Metin mesajlarõ için kalõplar
Yeni bir kalõp ekleyin veya bir mesajõ
telefonunuza kalõp olarak kaydedin
% 39 Mesajõ kaydetmek için:.
Kalõp eklemek için:
1 } Mesajlar } Kalõplar } Yeni kalõp
} Metin.
2 Metni girin } Tamam.
3 Bir başlõk girin } Tamam.
Kalõbõ kullanmak için:
1 } Mesajlar } Kalõplar bir kalõbõ seçin
} Kullan } Metin mesajõ.
2 Metni ekleyin veya } Devam ve
mesajõ göndereceğiniz bir alõcõ seçin.
Mesaj seçenekleri
Birçok mesaj seçeneği için varsayõlan
bir değer ayarlayabilir veya ayarlarõ her
mesaj gönderdiğinizde seçebilirsiniz.
Varsayõlan metin mesajõ
seçeneklerini ayarlamak için:
} Mesajlar } Ayarlar } Metin mesajõ
ve değiştireceğiniz seçenekleri seçin.
Mesajlaşma
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Belirli bir mesajõn mesaj
seçeneklerini ayarlamak için:
1 Mesaj yazõldõğõnda ve alõcõsõ
seçildiğinde } Seçim } Gelişmiş.
2 Değiştirmek istediğiniz seçeneği
seçin } Düzenle ve yeni bir ayar
seçin } Tamam.
Gönderdiğiniz bir mesajõn teslim
durumunu kontrol etmek için:
} Mesajlar } Gönderil. msjlar ve
bir metin mesajõ seçin } Görüntül.
} Seçim } Durumu göster.
Resimli mesajlar (MMS)
Resimli mesajlar metin, resimler,
kamera resimleri, slaytlar, ses
kayõtlarõ, video klipler, imzalar ve
eklentiler içerebilir. Resimli mesajlarõ
bir cep telefonuna veya bir e-posta
adresine gönderebilirsiniz.
Başlamadan önce
Hem sizin hem de alõcõnõn resimli
mesajlarõ destekleyen abonelikleri
olmasõ gerekir.
İnternet profili veya mesaj
sunucusu yoksa, MMS’e ilişkin
tüm ayarlarõ otomatik olarak
şebeke operatörünüzden veya
www.sonyericsson.com/support
adresinden alabilirsiniz.
Bir resimli mesajõ göndermeden önce,
aşağõdakileri kontrol edebilirsiniz:
Mesaj sunucunuzun adresinin
ve bir İnternet profilinin ayarlanõp
ayarlanmadõğõnõ } Mesajlar } Ayarlar
} Resimli mesaj } MMS profili ve
bir profil seçin. } Seçim } Düzenle
} Mesaj sunucusu ve } Seçim
} Düzenle } İnternet profili.
Resimli mesajlarõ oluşturmak
ve göndermek için:
1 } Mesajlar } Yeni mesaj yaz
} Resimli mesaj. Araç çubuğu
seçeneklerini kullanmak için
tuşunu kullanõn. Bir seçenek seçmek
için
veya
tuşlarõnõ kullanõn.
2 Göndermeye hazõr olduğunuzda
} Devam.
3 } E-posta adresi gir veya } Tel.
numarasõ gir veya Kayõtlar içindeki bir
numarayõ veya grubu çağõrmak veya
son kullanõlan alõcõlardan birini seçmek
için } Kayõtlar'da ara } Gönder.
Resimli mesajlarõ yazarken ve
düzenlerken, kopyala ve yapõştõr
fonksiyonunu kullanabilirsiniz
% 38 Mesajdaki metni kopyalamak
ve yapõştõrmak için:.
Mesajlaşma
41
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Resimli mesajlar için kendi imzanõzõ
oluşturmak için:
1 } Mesajlar } Ayarlar } Resimli
mesaj.
2 } İmza } Yeni imza ekle ve imzanõzõ
resimli mesaj olarak oluşturun.
Varsayõlan resimli mesaj
seçeneklerini ayarlamak için:
} Mesajlar } Ayarlar } Resimli mesaj
ve değiştireceğiniz seçenekleri seçin.
İlave gönderme seçenekleri
Bir mesaj için okundu raporu, teslim
raporu isteyebilir ve belirli bir mesajõn
önceliğini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz
mesaja farklõ alõcõlar da ekleyebilirsiniz.
İlave gönderme seçeneklerini
seçmek için:
1 Mesaj oluşturulduğunda ve alõcõ
seçildiğinde } Seçim.
2 } Alõcõ ekle ve başka bir alõcõ ekleyin
veya } Alõcõlarõ düzenle ile alõcõlarõ
düzenleyin ve ekleyin. } Konuyu
düzenle ile mesajõn konusunu
değiştirin veya daha fazla gönderme
seçeneği için } Gelişmiş.
42
Resimli mesajlarõ (MMS) alma
Resimli mesajlarõ nasõl indireceğinizi
ve resimli mesajlarõn içindeki öğeleri
nasõl kaydedeceğinizi seçin.
Otomatik indirmeyi ayarlamak için:
} Mesajlar } Ayarlar } Resimli
mesaj } Otomatik indirme
seçenekleri ile aşağõdaki seçeneklerin
birini görüntüleyin ve seçin:
• Her zaman – otomatik indirme.
• Dolaşõmda sor – ana şebekede
değilken indirmeyi sor.
• Serb. dolaş. asla – ana şebekede
değilken indirme.
• Her zaman sor – indirirken her
zaman sor.
• Kapalõ – Gelenler klasöründe
yeni mesajlar belirdiğinde. Mesajõ
seçin ve indirmek için } Görüntül.
Resimli mesajlarõ almak için:
Otomatik olarak indirilen bir resimli
mesaj aldõğõnõzda, Yeni etkinlikler
seçeneği Aktivite menüsü olarak
ayarlõysa, mesaj aktivite menüsü
içinde görüntülenir. } Mesajõ okumak
için Görüntül. % 9 Aktivite menüsü
sekmeleri.
Mesajlaşma
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Yeni etkinlikler seçeneği Açõlõr
pencere olarak ayarlõysa, resimli
mesajõ okumak isteyip istemediğiniz
sorulur, okumak veya oynatmak
için } Evet. % 9 Aktivite menüsü
sekmeleri.
Mesajõ kapatmak için,
tuşuna basõn.
Resimli mesajdaki bir öğeyi
kaydetmek için:
Resimli mesajõ görüntülerken } Seçim
} Dosyalarõ kaydet ve beliren listeden
kaydedeceğiniz bir öğeyi seçin.
Kalõbõ kullanmak için:
1 } Mesajlar } Kalõplar ve listeden
bir kalõp seçin, kalõbõ olduğu gibi
kullanmak için } Kullan veya kalõbõ
düzenlemek için } Seçim } Kalõbõ
düzenle, değişiklikleri kaydetmek için
} Kaydet, bir başlõk girin } Tamam.
2 } Devam ve mesajõ göndereceğiniz
alõcõyõ seçin veya listeden bir kalõp
seçin ve kalõp düzelendiyse } Kullan
} Devam.
Sesli mesajlar
Bir ses kaydõnõ sesli mesaj olarak
gönderin ve alõn.
Resimli mesajlarõ silme
Resimli mesajlar telefon belleğinde
saklanõr. Telefon belleği dolduğunda,
yeni mesajlar alabilmek için mesajlarõ
silmelisiniz. Bir mesajõ seçin ve silmek
için
tuşuna basõn.
Resimli mesajlar için kalõplar
Yeni bir kalõp ekleyin veya önceden
tanõmlõ bir kalõbõ kullanõn.
Kalõp eklemek için:
1 } Mesajlar } Kalõplar } Yeni kalõp
} Resimli mesaj.
2 } Seçim ve yeni öğeler ekleyin.
3 } Kaydet, bir başlõk girin } Tamam
ve kalõbõ kaydedin.
Gönderenin ve alõcõnõn resimli mesajlarõ
destekleyen bir aboneliğe sahip olmalarõ
gerekir.
1
2
3
4
Sesli mesaj kaydetmek ve
göndermek için:
} Mesajlar } Yeni mesaj yaz } Sesli
mesaj.
Mesajõnõzõ kaydedin. } Dur ve bitirin.
} Gönder ve mesajõ gönderin.
} E-posta adresi gir ve bir e-posta
alõcõsõ seçin veya bir alõcõnõn telefon
numarasõ için } Tel. numarasõ gir
veya Kayõtlar içindeki bir numara veya
grup için veya son kullanõlan alõcõlar
listesinden seçmek için } Kayõtlar'da
ara } Gönder.
Mesajlaşma
43
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Sesli mesajlar alma
Otomatik olarak indirilen bir sesli
mesaj aldõğõnõzda, Yeni etkinlikler
seçeneği Aktivite menüsü olarak
ayarlõysa, sesli mesaj aktivite menüsü
içinde görüntülenir. } Dinlet ve mesajõ
dinleyin. % 9 Aktivite menüsü
sekmeleri.
Bilgisayarõnõzda kullandõğõnõz
e-posta adresini telefonunuzda
da kullanabilirsiniz. Telefonunuzun
bilgisayarõnõzda kullanõlanla aynõ
e-posta adresi ayarlarõnõ kullanmasõ
gerekir. Bilgisayarõnõzdaki e-posta
adresini telefonunuzda kullanmak
için, aşağõdaki işlemlerden birini yapõn:
Yeni etkinlikler seçeneği Açõlõr
pencere olarak ayarlõysa, sesli mesajõ
dinlemek isteyip istemediğiniz sorulur.
} Evet ve mesajõ dinleyin veya mesajõ
daha sonra dinlemek isterseniz
} Hayõr. Sesli mesajõ dinlediğinizde
seçenekler listesini görüntülemek için
} Seçim. Mesajõ kapatmak için,
tuşuna basõn. % 9 Aktivite menüsü
sekmeleri.
• Ayarlarõ otomatik olarak alma
En kolay yöntem ayarlarõn doğrudan
telefonunuza gönderilmesini sağlamaktõr.
Bilgisayarõnõzda İnternet’i kullanarak
E-posta
E-posta mesajlarõnõzõ dilediğiniz
zaman telefonunuzda okuyabilirsiniz.
Bir mesaj yazõn, bir kamera resmi,
ses kaydõ veya video klip ekleyin
ve arkadaşlarõnõza veya iş
arkadaşlarõnõza gönderin. Aynen
bilgisayarõnõzda yaptõğõnõz gibi,
telefonunuzda da e-postalarõ
cevaplayabilir ve iletebilirsiniz.
44
www.sonyericsson.com/support
adresine gidin.
• Ayarlarõ manuel olarak girme
• Ayar bilgileri için e-posta
sağlayõcõnõza danõşõn. E-posta
sağlayõcõsõ, e-posta adresinizi
sağlayan kişi veya şirkettir, örneğin
iş yerindeki IT yöneticisi veya bir
İnternet sağlayõcõsõ, veya
• E-posta sağlayõcõnõzdan aldõğõnõz
ayar bilgilerini içeren bir belgeye
sahip olabilirsiniz, veya
• Bilgileri bilgisayarõnõzõn e-posta
program ayarlarõnda bulabilirsiniz.
Mesajlaşma
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Hangi bilgilere ihtiyacõm var?
İhtiyacõnõz olan minimum bilgi
aşağõdaki gibidir:
Ayar türleri
Örnekler
Bağlantõ tipi
POP3 veya IMAP4
E-posta adresi
[email protected]
Gelen sunucusu mail.example.com
Kullanõcõ adõ
burak
Parola
zX123
Giden sunucusu mail.example.com
Pek çok farklõ e-posta sağlayõcõsõ
bulunmaktadõr. Bunlarõn terminolojileri
ve gereksinim duyduklarõ bilgiler farklõlõk
gösterebilir. Servis sağlayõcõlarõn tümü
e-posta erişimi sağlamaz.
Ayarlarõ girerken kurulum talimatlarõ
ve yardõm bilgileri de mevcuttur.
E-posta ayarlarõnõ girmek için:
1 } Mesajlar } E-posta } Ayarlar.
2 Ayarlar girildikten sonra, } Gelenler
} Seçim } Gönder ve Al ve
e-postanõza erişin.
Ayarlar girildiğinde, telefonunuz
e-posta mesajlarõnõ göndermek ve
almak için bir e-posta sunucusuna
bağlanabilir.
Daha fazla bilgi için, e-posta
sağlayõcõnõza başvurun.
E-posta hesabõ oluşturmak için:
1 } Mesajlar } E-posta } Ayarlar
} Yeni hesap } Ekle.
2 Hesap için bir isim girin } Tamam.
Yardõm için } Kurulum talimatl.,
veya bir ayara gelmek için
tuşuna
basõn } Bilgi.
3 Bir ayara gelmek için
tuşuna
basõn ve aşağõdaki minimum gerekli
ayarlarõ girin:
• E-posta uyarõsõ ve yeni mesajlar
için alarm sesini seçin.
• Kullanõlan hesap ve (şebeke
operatörünüz tarafõndan sağlanan,
} Bilgi) bir data hesabõ seçin.
• E-posta adresi, e-posta adresinizi
girin.
• Bağlantõ tipi (POP3 veya IMAP4).
• Gelen sunucusu, sunucu adõnõ girin.
• Kullanõcõ adõ, e-posta hesabõnõn
kullanõcõ adõnõ girin.
• Parola, e-posta hesabõnõn
parolasõnõ girin.
• Giden sunucusu, sunucu adõnõ girin.
Mesajlaşma
45
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Gelişmiş e-posta hesabõ ayarlarõnõ
girmek için (genelde tercihe
bağlõdõr):
1 } Mesajlar } E-posta } Ayarlar.
2 Düzenlenecek hesabõ seçin } Seçim
} Hesabõ düzenle } Gelişmiş
ayarlar.
3 E-posta sağlayõcõnõz tarafõndan
istenirse, ayarlarõ seçmek ve girmek
için
tuşuna basõn, örneğin, Kontrol
sõklõğõ.
E-posta mesajlarõnõ almak ve
okumak için:
1 } Mesajlar Gelenler boş iken
} E-posta } Gelenler } Gönd.&al
veya yeni mesajlar indirmek için
} Mesajlar } E-posta } Gelenler
} Seçim } Gönder ve Al. Bu,
gidenlerdeki tüm mesajlarõ da gönderir.
2 Gelenler içindeki bir mesajõ seçin
ve mesajõ okumak için } Görüntül.
E-posta mesajõ yazmak
ve göndermek için:
1 } Mesajlar } E-posta } Yeni
mesaj yaz.
2 } Ekle ile alõcõ alanõna girin. } E-posta
adresi gir e-posta adresi yazmak için
} Tamam, veya } Kayõtlar'da ara ile
Kayõtlar içinden bir alõcõ seçin } Seç,
veya son kullanõlan alõcõlar listesinden
bir e-posta adresini seçin } Seç.
46
3 } Düzenle seçeneği ile alõcõ alanõnõ
girerek (biri eklendikten sonra) daha
fazla alõcõ ekleyin. Kime, Bilgi veya
Gizli seçeneklerini seçin ve eklemek
istediğiniz alõcõlarõ seçin. Alõcõlarõ
seçtiğinizde } Tamam.
4 Konu alanõnõ seçmek için
tuşuna
basõn, e-posta konusunu yazõn
} Tamam. Konuyu düzenlemek
için } Düzenle.
5 Metin alanõnõ seçmek için
tuşuna
basõn, mesajõnõzõ yazõn } Tamam.
Mesajõ düzenlemek için } Düzenle.
6 Eklenti alanõnõ seçmek için
tuşuna
basõn. } Ekle ve eklenecek eklenti
türünü seçin } Seç ve eklenecek
eklentiyi seçin. } Ekle ile daha fazla
eklenti ekleyebilirsiniz.
7 } Devam } Gönder veya kaydetmek
ve daha sonra göndermek isterseniz
Seçim } Gidenler'e Kaydet.
E-posta mesajlarõ yazarken ve
düzenlerken, kopyala ve yapõştõr
fonksiyonunu kullanabilirsiniz
% 38 Mesajdaki metni kopyalamak
ve yapõştõrmak için:.
E-posta mesajõnõ kaydetmek için:
1 } Mesajlar } E-posta } Gelenler.
2 Bir mesajõ seçin } Seçim } Mesajõ
kaydet } Kayõtlõ e-posta.
Mesajlaşma
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
E-posta mesajõna cevap vermek için:
1 Gelenlerde cevap verilecek mesajõ
seçin } Seçim } Cevapla veya mesajõ
açõn } Cevapla.
2 } Evet seçeneği ile cevabõnõzõn içine
orijinal mesajõ da ekleyin veya orijinal
mesajõ eklemek istemiyorsanõz } Hayõr.
3 Mesajõnõzõ metin alanõna yazõn } Tamam.
Mesajõ düzenlemek için } Düzenle.
4 } Devam } Gönder.
E-posta mesajõndaki eklentiyi
görüntülemek veya kaydetmek için:
Bir mesajõ açõn } Seçim } Eklentiler
} Görüntüle ve öğeyi görüntüleyin
veya kaydedeceğiniz öğeyi seçin.
Aktif e-posta hesabõ
Birden çok e-posta hesabõnõz varsa,
hangisinin aktif olacağõnõ seçebilirsiniz.
Aktif e-posta hesabõnõ değiştirmek için:
} Mesajlar } E-posta } Ayarlar
ve bir hesabõ seçin.
Push e-posta
E-posta sağlayõcõnõz tarafõndan
destekleniyorsa, telefonunuza e-posta
sunucunuzdan yeni bir e-posta
aldõğõnõza dair bir bildirim gönderilir.
Push e-posta bildirimini açõk
konuma getirmek için:
• Gönder ve al’õ kullanõrken, istenirse,
açõk konuma getirmek için } Evet veya
• } Mesajlar } E-posta } Ayarlar.
Düzenlenecek hesabõ seçin } Seçim
} Hesabõ düzenle } Gelişmiş ayarlar
} Push e-posta ve bir seçeneği seçin.
E-posta mesajõnõ silmek için (POP3):
1 } Mesajlar } E-posta } Gelenler
} Seçim.
2 } Silmek için işaret. veya
} Birçoğunu işaretl. } İşaretle
veya Seçi. kal.
İşaretlenen mesajlar sunucunuza
bir sonraki bağlanõşõnõzda silinir.
Mesajlaşma
47
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
E-posta mesajõnõ silmek için (IMAP4):
1 } Mesajlar } E-posta } Gelenler
} Seçim.
2 } Silmek için işaret. veya
} Birçoğunu işaretl. } İşaretle
veya Seçi. kal.
3 } Seçim } Gelenleri temizle
ve mesajlarõ silin.
Telefonda ve sunucuda silinmek
üzere işaretlenen tüm mesajlar silinir.
Arkadaşlarõm
Arkadaşlarõm sunucusunda
oturum açõn ve sevdiğiniz
arkadaşlarõnõzla online olarak
iletişim kurun. Aboneliğiniz hõzlõ
mesaj servislerini ve bulunma
servislerini destekliyorsa, mesajlar
gönderip alabilirsiniz ve kayõtlarõnõz
online olduklarõnda durumlarõnõ
görebilirsiniz. Telefonunuzda hiçbir
ayar bulunmuyorsa, sunucu ayarlarõnõ
girmeniz gerekir.
Daha fazla bilgi için servis sağlayõcõnõza
danõşõn.
48
Sunucu ayarlarõnõ girmek için:
1 } Mesajlar } Arkadaşlarõm
} Yapõlandõr.
2 Ekle ile kullanõcõ adõnõ, parolayõ,
sunucu bilgisini ekleyin ve kullanõlacak
İnternet profilini seçin. Bu bilgi
servis sağlayõcõnõz tarafõndan verilir.
Arkadaşlarõm sunucusuna giriş
yapmak için:
} Mesajlar } Arkadaşlarõm
} Giriş yap.
Çõkõş yapmak için:
} Seçim } Çõkõş yap.
Listeye bir kayõt eklemek için:
} Mesajlar } Arkadaşlarõm
} Kayõtlar sekmesi } Seçim
} Kayõt ekle.
Arkadaşlarõm’õn içinden bir sohbet
mesajõ göndermek için:
1 } Mesajlar } Arkadaşlarõm } Kayõtlar
sekmesi ve listeden bir kaydõ seçin.
2 } Sohbet ve mesajõnõzõ yazõn } Gönder.
İsterseniz bir sohbete Görüşmeler
sekmesinden de devam edebilirsiniz.
Mesajlaşma
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Durum
Durumunuzu sadece kayõtlarõnõza
gösterin veya Arkadaşlarõm
sunucusundaki tüm kullanõcõlara
gösterin.
Durumunuzu kimin görebileceğini
ayarlamak için:
1 } Mesajlar } Arkadaşlarõm } Seçim
} Ayarlar ve Durumumu göster
seçeneğini seçin.
2 Herkese veya Sadece kayõtlara
seçeneklerinden birini seçin } Seç.
Kendi durumunuzu değiştirmek için:
} Mesajlar } Arkadaşlarõm
} Durumum sekmesi ve durum
bilgilerinizi güncelleyin. Durum
alanlarõ arasõnda dolaşmak için
veya
tuşlarõnõ kullanõn.
Sohbet grubu
Sohbet grubu, servis sağlayõcõnõz,
herhangi bir bireysel Arkadaşlarõm
kullanõcõsõ veya sizin tarafõnõzdan
başlatõlabilir. Sohbet gruplarõnõ, bir
sohbet davetini kaydederek veya
belirli bir sohbet grubunu arayarak
kaydedebilirsiniz.
Sohbet grubu başlatmak için:
1 } Mesajlar } Arkadaşlarõm } Sohbet
gruplarõ sekmesi } Seçim } Sohb.
grubu ekle } Yeni sohbet grubu.
2 Kayõtlar listenizden, sohbet grubuna
çağõrmak istediğiniz kişileri seçin
} Devam.
3 Kõsa bir davet metni girin } Devam
} Gönder.
Sohbet grubu eklemek için:
1 } Mesajlar } Arkadaşlarõm } Sohbet
gruplarõ sekmesi } Seçim } Sohb.
grubu ekle.
2 } Grup kimliği ile ve bir sohbet
grubuna doğrudan girin veya bir
sohbet grubunu aramak için } Ara.
Sohbet geçmişi, girişten çõkõşa kadar olan
tüm sohbet mesajlarõnõ saklar, böylece
önceki sohbetlerinizin sohbet mesajlarõna
da geri dönebilirsiniz.
Görüşmeyi kaydetmek için:
} Mesajlar } Arkadaşlarõm
} Görüşmeler sekmesi ve bir
görüşmeyi açõn } Seçim } Sohbeti
kaydet.
Mesajlaşma
49
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Kayõtlõ görüşmeyi görüntülemek için:
} Mesajlar } Arkadaşlarõm
} Görüşmeler sekmesi
} Seçim } Kayõtlõ sohbetler.
İzleyen kullanõcõlarõ
görüntülemek için:
} Mesajlar } Arkadaşlarõm } Kayõtlar
sekmesi } Seçim } İzleyen kullanõcõl.
Arkadaşlarõm sunucusunda durum
bilginizi izleyen kullanõcõlarõn listesi
belirir.
Ayarlarõ görüntülemek veya
düzenlemek için:
} Mesajlar } Arkadaşlarõm } Seçim
} Ayarlar ve bir seçeneği seçin:
• Durumumu göst.: Servisteki tüm
kullanõcõlarõn mõ yoksa sadece
kayõtlarõnõzõn mõ durumunuzu
göreceğini seçin
• Kayõtlarõ sõrala: Müsaitlik durumuna
göre veya alfabetik olarak
• Sohbet uyarõsõ: Uyarõ türünü
ayarlayõn
50
• Sunucu ayarlarõ: Giriş bilgilerini
ayarlayõn
• Otomatik giriş: Telefon açõlõrken
servisin otomatik olarak giriş
yapmasõnõ sağlayõn
• Bağlantõya izin ver: Serbest
dolaşõm (roaming) sõrasõnda
servisin otomatik olarak
şebekeye giriş yapmasõnõ sağlayõn
Daha fazla bilgi için servis sağlayõcõnõza
danõşõn.
Alan ve hücre bilgisi
Belirli bir alanda veya hücrede
bulunan şebeke abonelerine
bilgi mesajlarõ gönderilebilir.
Bilgileri açmak ve kapatmak için:
} Mesajlar } Ayarlar } Alan bilgisi
} Alõş veya Hücre bilgisi.
Mesajlaşma
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Görüntüleme
Kamera, video, blog, resimler.
Resim çekmek veya video
kaydetmek için:
Kamera ve video kaydedici
Resimler çekebilir ve video klipler
kaydedebilir, bunlarõ kaydedip
görüntüleyebilir ve mesajlar içinde
gönderebilirsiniz.
Kamera düğmeleri ve tuşlarõ
Yaklaştõrma
veya uzaklaştõrma
Ekran
seçenekleri
(sağ üst)
Resim çekme
Video kaydetme
Silme
Geri
Ekran seçenekleri
(sağ alt)
Kamera/video geçişi
veya
Parlaklõk ayarõ
veya
Mega Pixels
Auto Focus
Kapalõ
Açõk
1 Lens kapağõnõ kaydõrarak açõn.
2 Kamera ve video kaydedici
arasõnda geçiş yapmak için
dolaşõm tuşunu kullanõn.
3 Kamera: Otomatik netlemeyi
kullanmak için
düğmesine
yarõm basõn ve ardõndan resim
çekmek için düğmeye tam basõn.
Video: Otomatik netlemeyi kullanmak
için
düğmesine yarõm basõn
ve ardõndan kaydõ başlatmak için
düğmeye tam basõn. Kaydõ durdurmak
için, tekrar
tuşuna basõn.
• Bir başka resim çekmek veya bir
başka video klip kaydetmek için
tuşuna basõn ve vizöre geri dönün.
• Kamerayõ veya video kaydediciyi
durdurmak ve bekleme moduna
geri dönmek için,
tuşunu basõlõ
tutun veya lens kapağõnõ kapatõn.
Resimler ve video klipler Dosya
yöneticisi } Kamera albümü’ne
kaydedilir.
Görüntüleme
51
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Kamera ayarlarõ
Vizördeyken } Ayarlar seçeneğini
seçerek resimlerinizi çekmeden veya
video kliplerinizi kaydetmeden önce
onlarõ ayarlamak ve zenginleştirmek
üzere kullanabileceğiniz seçenekleri
görüntüleyin.
Doğrudan gelen gün õşõğõ veya arka
plandaki bir lamba gibi güçlü õşõk
kaynaklarõnõ kaydetmeyi denerseniz,
ekran kararabilir veya görüntü bozulabilir.
Yaklaştõrma özelliğini kullanmak için:
Yaklaştõrmak ve uzaklaştõrmak için
ses seviyesi tuşlarõnõ kullanõn.
Parlaklõğõ ayarlamak için:
Parlaklõğõ arttõrmak veya azaltmak
için, dolaşõm tuşunu kullanõn.
Otomatik netlemeyi kullanmak için:
tuşuna yarõm basõn. Görünen
çerçevede otomatik netleme
ayarlandõğõnda, bir bip sesi duyarsõnõz.
Kamera ve video seçenekleri
Kamera veya video aktif olduğunda,
aşağõdaki seçenekler için } Ayarlar:
• Video kameraya geç ve bir video klip
kaydedin veya Fotoğraf moduna geç
ve bir resim çekin.
• Çekim modu (kamera):
• Normal – çerçevesiz.
• Panorama – birçok resmi bir
resimde birleştirin.
52
• Çerçeveler – resminize bir çerçeve
ekleyin.
• Peş peşe – arka arkaya hõzlõca
resimler çekin.
• Çekim modu (video): Resimli mesaj
için veya Yüksek kaliteli video.
• Fotoğraf modlarõ (kamera) –
aşağõdakilerden birini seçin:
• Otomatik – otomatik ayarlar.
• Alacakaranlõk flaşsõz – gece vakti
bir manzara resmi.
• Alacakaran. portresi – örneğin,
gece vakti bir nesne resmi.
• Manzara – bir manzara resmi.
• Portre – örneğin, bir nesne resmi.
• Plaj/Kar – parlak ortamlarda
kullanabilirsiniz, örneğin sahilde
veya kayak yaparken.
• Spor kareleri – hõzlõ hareket
eden nesneler için kullanabilirsiniz.
• Resim boyutu (kamera) –
aşağõdakilerden birini seçin:
• 2 MP (1632x1224 piksel)
• 1 MP (1280x960 piksel)
• VGA (640x480 piksel)
• Netleme – aşağõdakilerden birini seçin:
• Otomatik – yakõn çekimler için
otomatik netleme.
• Makro – detaylõ yakõn çekimler için
kullanabilirsiniz.
• Sonsuz – tüm manzaraya
odaklanmak için kullanabilirsiniz.
Görüntüleme
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
• Işõğõ aç – aydõnlatma koşullarõnõ
güçlendirin.
• Gece modunu aç (video) – zayõf
aydõnlatma koşullarõnda çekim yapõn.
• Zamanlayõcõyõ aç (kamera) – kamera
düğmesine bastõktan birkaç saniye
sonra otomatik olarak resim çekin.
• Efektler – aşağõdakilerden birini seçin:
• Kapalõ – efekt yok.
• Siyah ve beyaz – renk yok.
• Negatif – renkler ters çevrilir.
• Sepya – kahverengi gölgeli.
• Işõk vurdur – fazla õşõklama.
• Beyaz dengesi – renkleri aydõnlatma
koşullarõna göre ayarlayõn. Otomatik,
Gün õşõğõ, Bulutlu, Floresan veya
Ampul õşõğõ seçeneklerinden birini
seçin.
• Ölçüm modu – pozlamayõ resmin
veya videonun tümüne veya
merkezine ayarlayõn. Normal veya
Nokta seçeneklerinden birini seçin.
• Resim kalitesi (kamera): Normal
veya İyi resim kalitesi.
• Mikrofonu kapat (video) – mikrofonu
ayarlayõn.
• Deklanşör sesi (kamera) – farklõ
deklanşör seslerinden birini seçin.
• Saat ve tarihi göster (kamera) –
resme sağ alt köşesinde yeşil renkli
metin olarak görünecek şekilde saat
ve tarih ekleyin. Metni görmek için
1:1 boyutta görüntüleyin veya resmi
görüntülerken yaklaştõrma özelliğini
kullanõn.
• Kayõt yeri: – Memory Stick
veya Telefon belleği seçeneğine
kaydetmeyi seçin.
Kamera kõsayollarõ
Kamerayõ kullanõrken, tuşlarõ
seçeneklere kõsayollar olarak
da kullanabilirsiniz: Kamera tuşu
yardõmcõsõ için
tuşuna basõn.
Resimleri aktarma
Bilgisayarõnõza aktarma
USB kabloyu kullanarak, kamera
resimlerini bir bilgisayara sürükleyip
bõrakabilirsiniz % 78 USB kabloyu
kullanarak dosya aktarma.
Bir bilgisayarda kamera resimlerini
geliştirmek ve düzenlemek için,
Windows® kullanõcõlarõ, telefon
ile birlikte verilen CD’nin içindeki,
Adobe™ Photoshop® Album Starter
Edition programõnõ yükleyebilir veya
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edebilirler.
Görüntüleme
53
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İnternet’te Blog
Aboneliğiniz destekliyorsa,
resimlerinizi bir blogda yayõnlamak
üzere gönderebilirsiniz.
Web hizmetleri, siz ve servis sağlayõcõnõz
arasõnda ayrõ bir lisans anlaşmasõ
yapõlmasõnõ gerektirebilir. Bazõ
yerlerde, ilave düzenlemeler ve/veya
ücretler uygulanabilir. Daha fazla bilgi
için, servis sağlayõcõnõza başvurun.
Kamera resimlerini bir bloga
göndermek için:
1 Kõsa süre önce çektiğiniz bir
resmi görüntülerken } Seçim
} Bunu Blog yap.
2 İlk kez kullanõrken görüntülenen
talimatlarõ takip edin, örneğin
şartlarõ ve koşullarõ onaylayõn.
3 Başlõk ve metin ekleyin } Tamam
} Yayõnla ve resmi blogunuza
gönderin.
Telefonunuza Web adresiniz ve
giriş bilgilerinizi içeren bir metin
mesajõ gönderilir. Web adresiniz de
bookmark’lara eklenir. Bookmark’õ
Web sayfanõzdaki fotoğraflarõnõza
erişmeleri için başkalarõna
iletebilirsiniz.
54
Resimleri bir bloga göndermek için:
1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörden
bir resim seçin.
2 } Seçim } Gönder } Blog'a.
3 Başlõk ve metin ekleyin } Tamam
} Yayõnla.
Kayõt içerisindeki bir blog adresini
ziyaret etmek için:
} Kayõtlar ve bir kayda ait Web
adresini seçin } Git.
Kamera albümü yazdõrma
Kamera resimleri } Dosya yöneticisi
} Kamera albümü içine kaydedilir.
Telefonunuzdaki kamera albümü
resimlerini PictBridge™ uyumlu
bir yazõcõya bağlõ USB kablo
üzerinden yazdõrabilirsiniz. Yazõcõnõz
destekliyorsa, resimleri Memory
Stick Micro™ (M2™)’ya kaydedebilir
ve daha sonra yazdõrabilirsiniz.
Bluetooth uyumlu bir yazõcõ üzerinden
de yazdõrabilirsiniz.
Kamera resimlerinizi görüntülemek için:
1 } Dosya yöneticisi } Kamera
albümü.
2 Resimler küçük resimler olarak
görüntülenir. Tam ekran görüntü
için, } Görüntül.
Görüntüleme
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
1
2
3
4
5
6
7
Kamera resimlerini USB üzerinden
yazdõrmak için:
} Dosya yöneticisi } Kamera
albümü.
} Seçim } İşaretle } Birçoğunu
işaretl. veya Tüm. işar. ile
yazdõrõlacak resimleri seçin.
} Seçim } Yazdõr ve talimatlarõ
takip edin.
USB kabloyu telefona bağlayõn.
USB kabloyu yazõcõya bağlayõn.
Telefona geri bildirim için bekleyin
} Tamam.
Gerekirse, yazõcõ ayarlarõnõ yapõn
} Yazdõr.
Bir yazõcõ hatasõ varsa, USB kablo
bağlantõsõnõ kesin ve yeniden bağlayõn.
Kamera resimlerini bellek kartõ
üzerinden yazdõrmak için:
1 İlgili ayarlar, bellek kartõ ve PictBridge
desteği ile ilgili bilgiler için yazõcõnõn
kõlavuzuna başvurun.
2 Bellek kartõnda kayõtlõ kamera
resimlerini görüntülerken, } Seçim
} İşaretle } Birçoğunu işaretl.
veya Tüm. işar. ile yazdõrõlacak
resimleri seçin.
3 } Seçim } Yazdõr } DPOF (M.S.)
} Kaydet. Bir yazdõrma talimatlarõ
dosyasõ (DPOF) oluşturulur ve bellek
kartõna kaydedilir.
4 Bellek kartõnõ telefonunuzdan çõkartõn
ve yazõcõnõzdaki bellek kartõ yuvasõna
yerleştirin.
5 Yazõcõda belirebilecek ve yazõcõnõn
kõlavuzunda yer alan talimatlarõ izleyin.
Resimler ve video klipler
Resimleri ve video klipleri
görüntüleyebilir ve bunlarõ
kullanabilirsiniz.
Resimleri kullanma
Dosya yöneticisi içindeki resimleri
görün, ekleyin, düzenleyin veya
silin. Kaydedilebilecek resimlerin
sayõsõ, resimlerin boyutlarõna bağlõdõr.
Desteklenen dosya tipleri, GIF, JPEG,
WBMP, BMP, PNG ve SVG-Tiny’dir.
Resimleri görüntülemek ve
kullanmak için:
1 } Dosya yöneticisi } Resimler.
2 Bir resmi seçin } Görüntül. veya
} Seçim } Kullanõm şekli ve bir
seçeneği seçin.
Resimleri slayt gösterisinde
görüntülemek için:
1 } Dosya yöneticisi } Resimler
ve bir resmi seçin.
2 } Görüntül. } Seçim } Slayt
gösterisi.
Görüntüleme
55
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bir dosya hakkõndaki bilgileri
görüntülemek için:
1 } Dosya yöneticisi } Resimler
veya Videolar, dosyayõ seçin.
2 } Seçim } Bilgi.
Resimleri kullanma
Kayda bir resim ekleyebilir, resmi
telefon açõlõşõnda kullanabilir, bekleme
modunda duvar kağõdõ veya ekran
koruyucu olarak kullanabilirsiniz.
Duvar kağõdõ olarak ayarlanan 1MB’den
daha büyük bir animasyon performansõ
etkileyebilir.
Ekran koruyucu
Telefon birkaç saniye boş kaldõğõnda,
ekran koruyucu otomatik olarak
devreye girer. Birkaç saniye daha
sonra, ekran koruyucu, güç tasarrufu
için uyku moduna geçer. Ekranõ tekrar
aktifleştirmek için herhangi bir tuşa
veya düğmeye basõn.
Resimleri düzenlemek için:
% 57 PhotoDJ™.
Resimleri gönderme ve alma
Resimleri mevcut aktarma
yöntemlerinden birini kullanarak
gönderip alabilirsiniz. Telif haklarõ
ile korunan bazõ öğeleri gönderip
56
almanõzõn yasak olduğunu unutmayõn.
Mesajlarõn içindeki resimler ile ilgili
daha fazla bilgi için, % 37 Mesajlaşma.
Resim göndermek için:
} Dosya yöneticisi } Resimler ve
bir resme gelin. } Seçim } Gönder
ve bir aktarma yöntemi seçin.
Bazõ telefonlar 160 x 120’den daha büyük
boyuttaki resimleri desteklemezler.
Resim almak için:
} Ayarlar } Bağlantõ ve bir aktarma
yöntemi seçin.
Mesajdaki bir resmi kaydetmek için:
% 39 Metin mesajõndaki bir öğeyi
kaydetmek için: veya % 43 Resimli
mesajdaki bir öğeyi kaydetmek için:
veya % 47 E-posta mesajõndaki
eklentiyi görüntülemek veya
kaydetmek için:.
Resimleri ve video klipleri kaydetme
Bir resim çektiğinizde veya bir video
klip kaydettiğinizde, telefon bunu telefon
belleğine veya takõlmõşsa Memory
Micro™ (M2™) içine kaydeder.
Görüntüleme
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Telefon belleği veya Memory Stick
Micro™ (M2™) doluysa, bazõ dosyalarõ
silmeden veya taşõmadan daha fazla
resim veya video klip kaydedemezsiniz
% 21 Dosya yöneticisi.
Resimleri ve video klipleri gönderme
Bir resim çektiğinizde veya bir video
klip kaydettiğinizde, dosya boyutunun
sõnõrõ aşmamasõ halinde bunlarõ resimli
mesajlar olarak gönderebilirsiniz.
Diğer aktarma yöntemlerini kullanarak
resimleri ve video klipleri gönderip
almak için % 56 Resimleri gönderme
ve alma.
Daha fazla video klip veya resim
seçeneklerini kullanmak için:
Bir video klip kaydedin veya bir resim
çekin } Seçim ve bir seçeneği seçin,
örneğin, yeni bir resim çekmek için.
Resimleri bilgisayarõnõza aktarma
USB kabloyu kullanarak, kamera
resimlerini bir bilgisayara sürükleyip
bõrakabilirsiniz % 78 USB kabloyu
kullanarak dosya aktarma.
Uzak ekran
Resimleri uzak bir ekranda,
örneğin TV’de, görüntülemek için
uyumlu bir Bluetooth aksesuar
kullanõn. Aksesuar telefonunuza
dahil değildir. Uyumlu aksesuarlarõn
tam bir listesi ve indirmek için, lütfen
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin.
Uzak bir ekrana bağlanmak için:
} Dosya yöneticisi } Resimler
} Görüntül. } Seçim } Uzak ekran.
% 75 Telefonunuza bir cihaz
eklemek için:.
PhotoDJ™
PhotoDJ™ özelliğini kullanarak
resimleri düzenleyin.
Dosyayõ düzenlemek ve kaydetmek için:
1 } Eğlence } PhotoDJ™ veya
} Dosya yöneticisi } Resimler ve
bir dosya seçin } Seçim } PhotoDJ™.
2 Bir seçeneği seçin.
3 Seçilen resmi düzenledikten sonra
} Seçim } Resmi kaydet.
Görüntüleme
57
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Temalar
Temalarõ kullanarak ekranõn
görüntüsünü, örneğin renkler ve
duvar kağõdõ gibi öğeleri kullanarak
değiştirin. Telefonunuzda, korunmalarõ
halinde silinemeyecek bazõ önceden
tanõmlõ temalar bulunur. Yeni temalar
oluşturabilir ve bunlarõ telefonunuza
indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için,
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin.
Eğlence
Müzik çalar ve Video oynatõcõ,
TrackID™, radyo, PlayNow™,
MusicDJ™, VideoDJ™, zil sesleri,
oyunlar.
Stereo portatif mikrofon
kulaklõk seti
Bir tema seçmek veya
değiştirmek için:
} Dosya yöneticisi } Temalar
ve bir temayõ seçin.
Temalarõ gönderip alma
Bir aktarma yöntemi kullanarak
temalarõ gönderin ve alõn.
Bir temayõ göndermek için:
1 } Dosya yöneticisi } Temalar
ve bir temayõ seçin.
2 } Seçim } Gönder ve bir aktarma
yöntemi seçin.
Temayõ almak ve kaydetmek için:
1 Bir aktarma yöntemi kullanõn ve temayõ
içinde aldõğõnõz mesajõ açõn.
2 Beliren talimatlarõ izleyin.
58
Mikrofon kulaklõk setini kullanmak için:
Çağrõlar, müzik dinleme, videolar
veya radyo için kullanmak amacõyla
stereo portatif mikrofon kulaklõk setini
telefonunuza bağlayõn. Müzik çalarken
bir çağrõ almanõz durumunda, çağrõyõ
cevaplamanõz için müzik durur. Çağrõ
bittiğinde veya reddedildiğinde müzik
devam eder.
Eğlence
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Müzik çalar ve video oynatõcõ
Telefonunuz, örneğin aşağõdaki
dosya türlerini destekler: MP3, MP4,
M4A, 3GPP, AMR, MIDI, AAC, AAC+,
EAAC+, iMelody, eMelody, WMA,
WMV, WAV (16 kHz maksimum
örnekleme hõzõ) ve Real®8. Ayrõca
telefonunuz 3GPP uyumlu olan
akõşlõ dosyalarõ da destekler.
Müzikleri dinlemek ve video klipleri
oynatmak için:
1 } Müzik çalar veya } Eğlence
} Video oynatõcõ. Bir oynatõcõ
tarayõcõsõ açõlõr.
2 Müzik parçalarõnõ, sanatçõya veya
parçaya göre veya çalma listelerinde
tarayõn. Video klipleri de tarayabilirsiniz.
Bir listeyi seçin } Aç.
3 Bir parçayõ seçili yapõn } Dinlet.
Aşağõdaki seçenekler kullanõlabilir:
• İçeriği oynatmak veya oynatma sõrasõnda
durdurmak için
tuşuna basõn.
•
tuşuna basarak oynatmayõ durdurun.
Oynatmaya devam etmek için
tekrar basõn.
• Bir sonraki müzik dosyasõna
gitmek için
tuşuna basõn.
• Bir önceki müzik dosyasõna gitmek
için
tuşuna basõn.
• Müzik parçalarõnõ çalarken veya video
klipleri oynatõrken
veya
tuşlarõnõ
basõlõ tutarak parçalarõ veya klipleri ileri
alõn veya geri alõn.
• Şimdi çalan modundayken, müzik
çalar tarayõcõsõna gitmek için
tuşuna basõn.
• Müzik çalarken, daha fazla seçenek
için } Seçim, örneğin arka planda
kullanmak için Küçült.
• Çõkmak için
tuşunu basõlõ tutun.
Müzik aktarma
Disc2Phone bilgisayar yazõlõmõ ve
USB sürücüleri, telefon ile birlikte
verilen CD’nin içindedir. CD’lerden
veya bilgisayarõnõzdan telefonunuzun
bellek kartõ içine müzik aktarmak için
Use Disc2Phone yazõlõmõnõ kullanõn.
Başlamadan önce
Disc2Phone’u bilgisayarõnõzda
kullanmak için gerekli olan minimum
işletim sistemleri aşağõdakilerdir:
• Windows 2000 SP4 veya
• XP Home, veya XP Professional SP1.
Eğlence
59
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Disc2Phone yazõlõmõnõ yüklemek için:
1 Bilgisayarõnõzõ açõn ve telefonunuzla
birlikte verilen CD’yi takõn veya
Disc2Phone uygulamasõnõ indirmek
için www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin. CD otomatik
olarak başlar ve yükleme penceresi
açõlõr.
2 Bir dili seçin ve Tamam’a tõklayõn.
3 Install Disc2Phone seçeneğine tõklayõn
ve talimatlarõ izleyin.
Disc2Phone’u kullanmak için:
1 Telefonunuz ile birlikte verilen USB
kablo ile telefonu bilgisayara bağlayõn
ve Dosya aktar seçeneğini seçin.
Telefon kapanõr ve dosya aktarõmõ
için hazõrlanõr.
Daha fazla bilgi için % 78 USB kabloyu
kullanarak dosya aktarma.
2 Bilgisayar: Başlangõç/Programlar/
Disc2Phone.
3 Müzik aktarõmõ ile ilgili detaylõ bilgi için,
lütfen Disc2Phone Yardõm bölümüne
başvurun. Disc2Phone penceresinin
sağ üst köşesindeki
simgesini
tõklatõn.
60
Aktarõm sõrasõnda USB kabloyu
telefondan veya bilgisayardan
çõkartmayõn, bu işlem bellek kartõna
zarar verebilir. USB kabloyu
telefonunuzdan çõkartõncaya kadar,
aktarõlan dosyalarõ telefonunuzda
göremezsiniz.
4 Bir CD’den müzik alõrken İnternet’e
bağlõysanõz, Disc2Phone üzerinden
CD bilgilerini (sanatçõ, parça vs.)
elde edebilirsiniz.
USB kablonun dosya aktarma modunda
güvenli bir şekilde çõkartõlmasõ için,
Windows® Explorer'da çõkartõlabilir
disk simgesine sağ tõklayõn ve Çõkart
seçeneğini seçin.
Dosyalarõ bellek kartõnõza
aktarmak ile ilgili daha fazla bilgi
www.sonyericsson.com/support
adresinde bulunabilir.
Verilen USB kablo ile dosya
aktarmak için:
% 78 USB kabloyu kullanarak dosya
aktarma.
Eğlence
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Dosyalarõ tarama
Müzik dosyalarõnõ ve video klipleri
tarama:
• Sanatçõlar – Disc2Phone kullanarak
aktardõğõnõz müzik dosyalarõnõ listeler.
• Parça – telefonunuzdaki ve bellek
kartõ üzerindeki tüm müzik dosyalarõnõ
(zil sesleri hariç) listeler.
• Çalma listeleri – kendi müzik
dosyalarõnõzdan listeler oluşturun
veya onlarõ dinleyin.
• Videolar – telefonunuzdaki veya
bellek kartõ üzerindeki tüm video
klipleri listeler.
Çalma listeleri
Dosya yöneticisi içinde kayõtlõ olan
medya dosyalarõnõ düzenlemek için,
çalma listeleri oluşturabilirsiniz. Çalma
listesindeki dosyalar sanatçõya veya
parçaya göre sõralanabilir. Birden fazla
çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.
Bir çalma listesini veya bir çalma
listesinden bir dosyayõ sildiğinizde,
bellekteki asõl müzik veya video
dosyasõ silinmez, sadece çalma
listesindeki referansõ silinir. Bu
dosyayõ halen bir başka çalma
listesine ekleyebilirsiniz.
Çalma listesi oluşturmak için:
1 } Müzik çalar } Çalma listeleri
} Yeni çalma list. } Ekle. Bir isim
girin } Tamam.
2 Dosya yöneticisi içindeki kullanõlabilir
dosyalardan birini seçin. Bir seferde
birçok dosyayõ ekleyebilir ve ayrõca
klasörler de ekleyebilirsiniz. Seçilen
klasörlerdeki tüm dosyalar çalma
listesine eklenir.
Çalma listesine dosyalar eklemek için:
1 } Müzik çalar } Çalma listeleri bir
çalma listesi seçin } Aç } Seçim
} Medya ekle.
2 Dosya yöneticisi içindeki kullanõlabilir
dosyalardan birini seçin.
Çalma listesinden dosyalarõ
çõkartmak için:
1 } Müzik çalar } Çalma listeleri bir
çalma listesi seçin } Aç.
2 Dosyayõ seçin ve
tuşuna basõn.
Çalma listesini silmek için:
} Müzik çalar } Çalma listeleri bir
çalma listesi seçin ve
tuşuna basõn.
Müzik çalar seçenekleri
} Seçim ve seçenekleri görüntüleyin:
• Şimdi çalan – Şimdi çalan
görünümüne gidin.
• Medya ekle – çalma listesine
dosyalar veya klasörler ekleyin.
Eğlence
61
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
• Sõralama şekli – sanatçõya veya
parçaya göre sõralayõn.
• Sil – çalma listesinden bir dosyayõ
çõkartõn. Sizin oluşturduğunuz
çalma listelerinde, sadece dosyanõn
referansõ kaldõrõlõr. Parça listesinde,
dosya bellekten kalõcõ olarak silinir.
• Küçült – müzik çalarõ küçültün ve
müzik çalmaya devam ederken
bekleme moduna geri dönün.
• Yeni isim ver – oluşturduğunuz
çalma listelerine yeni isim verin.
• Çalma listesini sil – oluşturduğunuz
çalma listelerini silin. Dosyalar dosya
yöneticisinden silinmez.
• Bilgi – geçerli dosya veya video
ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
• Oynatma modu – şarkõlarõn
ve videolarõn çalõnma sõralarõnõ
değiştirebilirsiniz. Çalma listesindeki
dosyalarõ karõşõk bir sõra ile oynatmak
için Karõşõk seçeneğini seçin veya
son dosya oynatõldõktan sonra çalma
listesinin başõna dönmek için Döngü
seçeneğini seçin.
• Ekolayzõr – tiz ve bas ayarlarõnõ
değiştirin.
• Gönder – bir müzik dosyasõnõ
veya video klibi gönderebilirsiniz.
• Stereo genişleme – çõkan sesi
değiştirebilirsiniz.
62
Online müzik ve videolar
Videolarõ ve müzikleri İnternet’den
telefonunuza indirirken izleyebilir
ve dinleyebilirsiniz. Ayarlar
telefonunuzda değilse % 69 Ayarlar.
Daha fazla bilgi için, şebeke
operatörünüz ile iletişim kurun veya
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin.
Akõş için bir data hesabõnõ
seçmek için:
} Ayarlar } Bağlantõ sekmesi } Akõş
seçenekleri ve kullanacağõnõz data
hesabõnõ seçin.
Video ve ses dosyalarõnõ indirirken
oynatmak/dinlemek için:
1 } İnternet } Seçim } Git } Adresi gir.
2 Web sayfasõnõn adõnõ girin veya seçin
ve akõşõn kaynağõ olan linki seçin.
Link seçildiğinde bir oynatõcõ otomatik
olarak açõlõr.
Kaydedilmiş müzikleri ve videolarõ akõş
halinde dinlemek ve oynatmak için:
1 } İnternet } Seçim } Git
} Bookmark'lar.
2 Akõş için bir link seçin. Bir oynatõcõ
açõlacak ve akõşlõ müziği çalacak
veya videoyu oynatacaktõr.
Eğlence
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
TrackID™
TrackID™ ücretsiz bir müzik tanõma
servisidir. Hoparlörde veya radyoda
çalan bir şarkõ duyduğunuzda,
o şarkõya ait parça, sanatçõ ve albüm
isimlerini otomatik olarak arayabilirsiniz.
TrackID™ her ülke için geçerli değildir.
Şarkõya ait bilgileri aramak için:
• } Eğlence Bir şarkõ duyduğunuzda
} TrackID™.
• } Seçim Radyoda çalan bir şarkõ
duyduğunuzda, } TrackID™.
Ücret bilgisi için, servis sağlayõcõnõza
başvurun.
Radyo
FM Radyo dinleyebilirsiniz. Mikrofon
kulaklõk setini telefona anten görevi
görecek şekilde bağlayabilirsiniz.
Yasak olduğu alanlarda cep telefonunu
radyo olarak kullanmayõn.
Radyoyu dinlemek için:
Mikrofon kulaklõk setini telefonunuza
takõn } Radyo.
Radyo kontrolleri
• Ara ile yayõn frekansõnõ arayõn.
• 0.1 MHz gitmek için
veya
tuşuna basõn.
• Önceden ayarlõ kanallar için
veya
tuşuna basõn.
• Seçim ve seçenekleri görüntüleyin.
Radyo kanallarõnõ kaydetme
Önceden ayarlõ en fazla 20 kanal
kaydedebilirsiniz.
Radyo kanallarõnõ kaydetmek için:
} Radyo frekansõ ayarlayõn } Seçim
} Kaydet veya
tuşunu
basõlõ tutarak 1 ila 10 arasõndaki
konumlara kaydedin.
Radyo kanallarõnõ seçmek için:
1 ila 10 arasõndaki konumlara
kaydedilmiş bir kanalõ seçmek
için, dolaşõm tuşunu kullanõn
veya
tuşuna basõn.
Radyo seçenekleri
} Seçim ve aşağõdaki seçenekleri
görüntüleyin:
• Kapat – radyoyu kapatõn.
• Kaydet – geçerli frekansõ bir
konuma kaydedin.
• Kanallar – önceden ayarlõ bir kanalõ
seçin, kanala yeni isim verin, veya
kanalõ silin.
• Otomatik kayõt – ayarlanan
kanallarõ 1 ile 20 arasõndaki
konumlara kaydedin. Önceden
kaydedilen kanallar değişir.
• TrackID™ – radyoda o anda çalan
şarkõya ait sanatçõ ve parça
bilgilerini otomatik olarak arayõn.
• Hoparlörü aç – hoparlörü kullanõn.
Eğlence
63
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
• Frekansõ ayarla – frekansõ kendiniz
girin. Doğrudan Frekansõ ayarla
menüsüne gitmek için,
tuşuna
basõn.
• RDS – alternatif frekans (AF) ve
istasyon bilgilerine ilişkin seçenekleri
ayarlayõn.
• Mono'yu aç – mono sesi açõn.
• Küçült – bekleme moduna geri
dönün ve radyo çalmaya devam
ederken diğer fonksiyonlarõ kullanõn.
Ses seviyesini ayarlamak için:
Ses seviyesini yükseltmek veya
azaltmak için ses seviyesi tuşlarõna
basõn.
PlayNow™
Müzikleri satõn almadan ve
telefonunuza indirmeden önce dinleyin.
Bu fonksiyon şebekeye veya operatöre
bağlõdõr. Aboneliğiniz ve PlayNow™ ile
ilgili bilgiler için şebeke operatörünüze
başvurun. Bazõ ülkelerde dünyanõn
en ünlü müzik sanatçõlarõnõn müzik
parçalarõnõ satõn alabilirsiniz.
Bu servis her ülke için geçerli değildir.
Başlamadan önce
Telefonunuzda gerekli ayarlar
girilmemişse % 69 Ayarlar.
64
PlayNow™ müziğini dinlemek için:
} PlayNow™ ve bir listeden müziği
seçin.
PlayNow™’dan indirme
Bir müzik dosyasõnõ indirmek
için seçtiğinizde, parçanõn ücreti
görüntülenir. Satõn alma işlemini
kabul ettiğinizde, ücret faturanõza
yansõr veya kontörlerinizden düşülür.
Telefon kitinde şartlar ve koşullar
ayrõca belirtilmiştir.
Bir müzik dosyasõnõ indirmek için:
1 Bir müzik dosyasõ tanõtõmõnõ
dinledikten sonra, indirmek için
} Evet seçeneği ile koşullarõ kabul
edebilir veya reddedebilirsiniz.
2 Ödemeyi onaylamak için bir metin
mesajõ gönderilir ve dosya indirilmek
için uygun hale getirilir. Müzik Dosya
yöneticisi } Müzik içine kaydedilir.
Zil sesleri ve melodiler
Mevcut aktarma yöntemlerinden
birini kullanarak, müzikleri, sesleri
ve parçalarõ gönderip alabilirsiniz.
Telif haklarõ ile korunan bazõ dosyalarõ
gönderip alamazsõnõz. Telif hakkõ
korumalõ bir dosyanõn yanõnda
bir anahtar sembolü bulunur.
Eğlence
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Zil sesi seçmek için:
} Ayarlar } Sesler ve uyarõlar
sekmesi } Zil sesi.
Zil sesini açõk veya kapalõ konuma
getirmek için:
Bekleme modunda
tuşunu basõlõ
tutun veya daha fazla seçenek için
} Ayarlar } Sesler ve uyarõlar
sekmesi. Alarm sinyali dõşõndaki
tüm sinyaller bundan etkilenir.
Zil sesi seviyesini ayarlamak için:
1 } Ayarlar } Sesler ve uyarõlar
sekmesi } Zil sesi seviyesi ve ses
seviyesini azaltmak veya arttõrmak
için
veya
tuşuna basõn.
2 } Kaydet.
Titreşimli uyarõyõ ayarlamak için:
} Ayarlar } Sesler ve uyarõlar
sekmesi } Titreşimli uyarõ
ve bir seçeneği seçin.
Ses ve uyarõ seçenekleri
Ayarlar } içindeki Sesler ve uyarõlar
sekmesinden, aşağõdakileri
ayarlayabilirsiniz:
MusicDJ™
Zil sesleri olarak kullanmak için
kendi melodilerinizi oluşturun ve
düzenleyin. Melodi içinde dört ayrõ
kanal bulunur – Vurmalõlar, Baslar,
Akorlar, ve Vurgular. Bir kanal birkaç
müzik bloğundan oluşur. Bloklar, farklõ
yapõlara sahip önceden ayarlanmõş
seslerden oluşur. Bloklar Giriş, Tema,
Koro ve Bitiş olarak gruplandõrõlõr.
Bir melodiyi, kanallara müzik bloklarõ
ekleyerek oluşturabilirsiniz.
Melodi oluşturmak için:
1 } Eğlence } MusicDJ™.
2 } Ekle, Kopyala veya Yapõştõr
seçeneklerini bloklar için
kullanabilirsiniz. Bloklar arasõnda
dolaşmak için, , ,
veya
tuşlarõnõ kullanõn. Bloğu silmek
için,
tuşuna basõn. } Diğer
seçenekleri görmek için Seçim.
MusicDJ™ melodisini
düzenlemek için:
} Dosya yöneticisi } Müzik ve
melodiyi seçin } Seçim } Düzenle.
• Mesaj uyarõsõ – gelen bir mesajõn
size nasõl belirtilmesini istediğinizi
seçin.
• Tuş sesi – tuşlara bastõğõnõzda
hangi sesleri duyacağõnõzõ seçin.
Eğlence
65
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
MusicDJ™ melodilerini gönderip alma
Melodileri mevcut aktarma
yöntemlerinden birini kullanarak
gönderip alõn. Telif haklarõ ile korunan
dosyalarõ gönderip alamazsõnõz.
Metin mesajõ ile polifonik melodi
veya MP3 dosyasõ gönderemezsiniz.
Melodiyi göndermek için:
1 } Dosya yöneticisi } Müzik ve bir
melodiyi seçin.
2 } Seçim } Gönder ve bir aktarma
yöntemi seçin.
Seçilen bir video klibi düzenlemek için:
} Düzenle ve seçenekleri görüntüleyin:
• Kõrp – video klibi kõsaltmak için
kullanõlõr.
• Metin ekle – video klibe metin
eklemek için kullanõlõr.
• Sil – video klibi silmek için kullanõlõr.
• Taşõ – video klibi bir başka konuma
taşõmak için kullanõlõr.
Seçilen bir resmi düzenlemek için:
} Düzenle ve seçenekleri görüntüleyin:
Aktarma yöntemi ile bir melodiyi
almak için:
Bir aktarma yöntemi seçin ve beliren
talimatlarõ takip edin.
• Süre – resmin görüntülenme
zamanõnõ seçmek için kullanõlõr.
• Sil – resmi silmek için kullanõlõr.
• Taşõ – resmi bir başka konuma
taşõmak için kullanõlõr.
VideoDJ™
Seçilen bir metni düzenlemek için:
} Düzenle ve seçenekleri görüntüleyin:
Video klipler, resimler ve metin
kullanarak kendi video kliplerinizi
oluşturun ve düzenleyin. Bir video
klibi kõsaltmak için kõrpõlmõş
parçalarõnõ da kullanabilirsiniz.
Video klibi oluşturmak için:
1 } Eğlence } VideoDJ™.
2 } Ekle } Video klip, Resim, Metin
veya Kamera } Seç.
3 Daha fazla öğe eklemek için
} Ekle.
66
• Metni düzenle – metni değiştirmek
için kullanõlõr.
• Renkler – ve arka planõ ayarlamak
için Arka plan seçeneğini seçin
veya Metin rengi ile yazõ tipi rengini
ayarlayõn.
• Süre – metnin görüntülenme
zamanõnõ seçmek için kullanõlõr.
• Sil – metni silmek için kullanõlõr.
• Taşõ – metni bir başka konuma
taşõmak için kullanõlõr.
Eğlence
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
VideoDJ™ seçenekleri
} Seçim ve seçenekleri görüntüleyin:
• Oynat – video klibi görüntülemek
için kullanõlõr.
• Gönder – video klibi göndermek için
kullanõlõr.
• Film ses kaydõ – video klibe film
ses kaydõ eklemek için kullanõlõr.
• Geçişler – video klipler, resimler ve
metin arasõnda geçişler ayarlamak
için kullanõlõr.
• Kaydet – video klibi kaydetmek için
kullanõlõr.
• Ekle – yeni bir video klip, resim
veya metin eklemek için kullanõlõr.
• Yeni video – yeni bir video klip
oluşturmak için kullanõlõr.
Dosya yöneticisindeki video klipleri
düzenlemek için:
1 } Dosya yöneticisi } Videolar
} Aç ve bir dosyayõ seçin.
2 } Seçim } VideoDJ™ } Düzenle.
Video klipleri gönderme
Video klipleri mevcut aktarma
yöntemlerinden birini kullanarak
gönderebilirsiniz. Kõsa video
klipler, resimli mesajlarõ kullanarak
gönderilebilir. Video klip çok uzunsa,
video klibi kõsaltmak için kõrp
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Video klibi kõrpmak için:
1 Storyboard’dan bir video klibi seçin
} Düzenle } Kõrp.
2 } Ayarla ve bir başlangõç noktasõ
ayarlayõn ve } Başlangõç.
3 } Ayarla ve bitiş noktasõnõ ayarlayõn
ve } Bitiş.
4 2 ve 3 numaralõ adõmlarõ tekrarlayõn
veya } Tamam.
Ses kaydedici
Ses kaydedici fonksiyonu ile,
örneğin, bir sesli notu veya çağrõlarõ
kaydedebilirsiniz. Kaydedilen sesler
de istenirse, zil sesi olarak kullanõlabilir.
Taraflardan birisi çağrõyõ sonlandõrõrsa,
görüşmenin kaydõ durur. Bir çağrõ
aldõğõnõzda, tüm ses kayõtlarõ otomatik
olarak durur.
Eğlence
67
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bazõ ülkelerde veya eyaletlerde, ses
kaydõ yapmadan önce karşõ tarafa bilgi
vermek gereklidir.
Ses kaydetmek için:
1 } Eğlence } Ses kaydõ.
2 Bir ton sesi duyana kadar bekleyin.
Kayõt başladõğõnda, Kaydediliyor
ve bir zaman sayacõ belirir.
3 } Kaydet ve bitirin.
4 } Dinlet ile dinleyin veya } Seçim
ile seçenekleri görüntüleyin: Yeni
kaydet, Gönder, Yeni isim ver,
Sil, Kaydedilmiş sesler.
Ses kaydõnõ dinlemek için:
} Dosya yöneticisi } Müzik ve
bir kayõt seçin } Dinlet veya } Dur.
Oyunlar
Telefonunuzda birçok oyun bulunur.
İsterseniz, oyunlarõ ve uygulamalarõ
doğrudan telefonunuzdaki klasörlere
indirebilirsiniz. Oyunlarõn birçoğunda
yardõm metinleri bulunur.
Oyunu başlatmak ve bitirmek için:
1 } Eğlence } Oyunlar, oyunu
seçin } Seç.
2 Oyunu bitirmek için,
tuşunu
basõlõ tutun.
68
Uygulamalar
Java™ uygulamalarõnõ indirin ve
çalõştõrõn, örneğin, bir servisi kullanmak
için. Bilgileri görebilir ve farklõ izin
seviyeleri belirleyebilirsiniz.
Java uygulamalarõ ile ilgili bilgileri
görmek için:
1 } Dosya yöneticisi } Uygulamalar
veya } Oyunlar.
2 Uygulamayõ veya bir oyunu seçin
} Seçim } Bilgi.
Java uygulamalarõnõn izinlerini
ayarlamak için:
1 } Dosya yöneticisi } Uygulamalar
veya } Oyunlar.
2 Bir uygulamayõ veya bir oyunu seçin
} Seçim } İzinler ve seçenekleri
ayarlayõn.
Java uygulamasõ ekran boyutu
Bazõ Java uygulamalarõ belirli ekran
boyutlarõ için tasarlanmõştõr. Daha fazla
bilgi için, uygulamanõn sağlayõcõsõ ile
irtibat kurun.
Java uygulamasõ için ekran
boyutunu ayarlamak için:
1 } Dosya yöneticisi } Uygulamalar
veya } Oyunlar.
2 Bir uygulamayõ veya bir oyunu seçin
} Seçim } Ekran boyutu ve bir
seçeneği seçin.
Eğlence
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bağlantõ
Ayarlar, İnternet, RSS, senkronizasyon,
Bluetooth™ teknolojisi, USB kablo,
güncelleme servisi.
Ayarlar
2
3
4
Örneğin, haberler ve bankacõlõk gibi
online hizmetlere erişmek, Web’de
arama yapmak ve Web’e göz atmak
için İnternet’i kullanõn.
Telefonu satõn aldõğõnõzda, ayarlar
önceden girilmiş olabilir. Durum
bu değilse, veri aktarõmõnõ (GPRS)
destekleyen bir telefon aboneliğiniz
olduğunu kontrol edin.
Taramaya başlamak için:
} İnternet ve } Seçim } Git
} İnternet'te ara gibi bir hizmet seçin
veya herhangi bir Web sayfasõ için
Adresi gir.
İnternet’te tarama yapmak,
e-posta ve resimli mesajlar
için ayarlarõ telefonunuza
indirebilirsiniz. Bu telefonunuzdaki
kurulum sihirbazõ üzerinden veya
www.sonyericsson.com/support
adresinde bilgisayardan yapõlabilir.
Seçenekleri görüntülemek için:
} İnternet } Seçim.
Telefonunuz üzerinden ayarlarõ
indirmek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi } Kurulum
sihirbazõ } Ayarlarõ indir ve beliren
talimatlarõ izleyin.
1
İnternet’i Kullanma
Bilgisayar üzerinden ayarlarõ
indirmek için:
Şu adrese gidin:
www.sonyericsson.com/support.
Bir bölgeyi veya ülkeyi seçin.
Telefon ayarlarõ sekmesine gidin
ve bir telefon modelini seçin.
Telefonunuza indirmek istediğiniz
ayarõ seçin.
Tarama işlemini durdurmak için:
} Seçim } Tarayõcõdan çõk.
Daha fazla bilgi için, şebeke
operatörünüze başvurun veya
www.sonyericsson.com/support.
adresini ziyaret edin.
Tarama sõrasõndaki seçenekler
} Seçim ve seçenekleri görüntüleyin.
Menü aşağõdakileri içerir fakat ziyaret
ettiğiniz Web sayfasõna göre farklõlõk
gösterebilir:
} RSS veri kaynakl. – Web sayfasõ
için kullanõlabilir veri kaynaklarõnõ
seçin.
} Git ve aşağõdaki seçenekleri
görüntüleyin:
Bağlantõ
69
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
• Sony Ericsson – geçerli profil
için önceden ayarlanmõş olan
ana sayfaya gidin.
• Bookmark'lar – Web sayfalarõna
bookmark’lar oluşturun,
bookmark’larõ kullanõn veya
düzenleyin.
• Adresi gir – Web sayfasõnõn
adresini girin.
• İnternet'te ara – arama yapmak
için Google’õ kullanõn.
• Geçmiş – önceden ziyaret edilen
Web sayfalarõnõn listesi.
• Kayõtlõ sayfalar – önceden
kaydedilen Web sayfalarõnõzõn
listesi.
} Araçlar ve aşağõdaki seçenekleri
görüntüleyin:
• Bookmark ekle – yeni bir bookmark
ekleyin.
• Resmi kaydet – resmi kaydedin.
• Sayfayõ kaydet – geçerli Web
sayfasõnõ kaydedin.
• Sayfayõ yenile – geçerli Web
sayfasõnõ yenileyin.
• Linki gönder – geçerli Web
sayfasõna bir link gönderin.
• Çağrõ yap – İnternet’te dolaşõrken
bir çağrõ yapõn. } Seçim Çağrõyõ
bitirmek ve taramaya devam etmek
için } Bitir.
70
} Görünüm ve aşağõdaki seçenekleri
görüntüleyin:
• Tam ekran – normal veya tam
ekranõ seçin. Not: Tam/normal
sadece portre ile kullanõlabilir.
• Portre – ekran yatay moddayken
kullanõlabilir.
• Yatay – yatay ekran modunu seçin.
• Sadece metin – tüm içeriği veya
sadece metni seçin.
• Yaklaştõrma – Web sayfasõnda
yaklaştõrma veya uzaklaştõrma yapõn.
• Normale yaklaştõr – yaklaştõrmayõ
varsayõlan ayarõna geri döndürün.
} Seçenekler } Tarama sekmesi
ile aşağõdakileri yapabilirsiniz:
• Smart-Fit – Web sitesini ekrana
göre ayarlayabilirsiniz.
• Resimleri göster – açõk veya kapalõ
olarak ayarlayabilirsiniz.
• Animasyon. göster – açõk veya
kapalõ olarak ayarlayabilirsiniz.
• Sesleri dinlet – açõk veya kapalõ
olarak ayarlayabilirsiniz.
• Çerezlere izin ver – açõk veya
kapalõ olarak ayarlayabilirsiniz.
• Tuş takõmõ modu – tarayõcõ tuşlarõ
için Kõsayollar arasõndan seçim
yapõn veya eğer sağlanõyorsa, daha
hõzlõ Web sitesi dolaşõmõ için Erişim
tuşlarõ.
Bağlantõ
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
} Seçenekler } Diğer sekmesi
ile aşağõdakileri yapabilirsiniz:
•
•
•
•
Çerezleri sil
Önbelleği temizle
Parolalarõ sil
Durum – bağlantõ bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.
} Tarayõcõdan çõk ile bağlantõyõ
kesebilirsiniz.
Bookmark’larõ kullanma
Tarayõcõ için sõk kullandõğõnõz
Web sayfalarõna hõzlõ linkler kurmak
için bookmark’larõ kullanabilir,
bookmark’lar oluşturabilir ve
bookmark’larõ düzenleyebilirsiniz.
Bookmark’larla çalõşmak için:
1 } İnternet } Seçim } Git
} Bookmark'lar ve bir
bookmark seçin } Seçim.
2 Bir seçeneği seçin, örneğin
bookmark’õ metin mesajõ gibi gönderme.
İnternet kõsayollarõ
İnternet’i kullanõrken, tuş takõmõnõ
menü seçeneklerine kõsayollar olarak
kullanabilirsiniz.
İnternet tuş takõmõ kõsayollarõnõ
kullanmak veya tuşlara erişmek için:
1 Tarama yaparken,
tuşunu basõlõ
tutarak Kõsayollar veya Erişim tuşlarõ
seçeneğini seçin.
2 Kõsayollar seçeneğini seçmeniz
durumunda, bir fonksiyon için
aşağõdaki tuşlardan birine basabilirsiniz:
Tuş
Kõsayol
Bookmark'lar
Adresi gir
İnternet'te ara
Geçmiş
Sayfayõ yenile
İleri
Sayfa yukarõ
Kullanõlmaz
Sayfa aşağõ - bir defa
Tam ekran veya Yatay veya
Normal ekran
Yaklaştõrma
Kõsayollar
Bağlantõ
71
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İndirme
Web sayfalarõndan dosyalarõ, örneğin
resimleri, temalarõ, oyunlarõ ve zil
seslerini indirin.
Java için profil seçmek için:
} Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} İnternet ayarlarõ } Java ayarlarõ
ve bir İnternet profili seçin.
Web sayfasõndan indirmek için:
Tarama yaparken, indireceğiniz
dosyayõ seçin ve beliren talimatlarõ
takip edin.
Kayõtlõ bilgiler
Tarama yaparken aşağõdaki bilgileri
kaydedebilirsiniz:
İnternet profilleri
Birden fazla İnternet profiliniz varsa,
başka bir İnternet profili seçebilirsiniz.
İnternet tarayõcõsõ için İnternet profili
seçmek için:
} Ayarlar ve Bağlantõ sekmesine
gelmek için
veya
tuşlarõnõ
kullanõn } İnternet ayarlarõ } İnternet
profilleri ve kullanacağõnõz profili seçin.
Java™ uygulamalarõ için İnternet profili
Bazõ Java™ uygulamalarõ, bilgi almak
için İnternet’e bağlanõr, örneğin bir
oyun sunucusundan yeni seviyeleri
indiren oyunlar.
Başlamadan önce
Telefonunuzda ayarlar girilmemişse
% 69 Ayarlar.
72
• Çerezler – Web sayfasõnõn erişim
etkinliğini arttõrõr.
• Parolalar – sunucunun erişim
etkinliğini arttõrõr.
Önceden ziyaret edilen İnternet
servislerinde kullanõlan tüm hassas
bilgilerin silinmesi önerilir. Bunun
amacõ telefonunuzu kaybettiğinizde
veya çaldõrdõğõnõzda kişisel bilgilerinizin
kötü amaçlõ kullanõmõnõ engellemektir.
Çerezlere izin vermek için:
} İnternet } Seçim } Seçenekler
} Tarama sekmesi } Çerezlere izin
ver } Açõk.
Önbelleği temizlemek, çerezleri
veya parolalarõ silmek için:
} İnternet } Seçim } Seçenekler
} Diğer sekmesi ve bir seçeneği
seçin } Evet.
Bağlantõ
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İnternet’te güvenlik ve sertifikalar
Telefonunuz güvenli taramayõ destekler.
Belirli İnternet servisleri, bankacõlõk
hizmetleri gibi, telefonunuzda sertifikalar
olmasõnõ gerektirir. Telefonunuzu satõn
aldõğõnõzda içinde sertifikalar olabilir
veya yeni sertifikalar indirebilirsiniz.
Telefonunuzdaki sertifikalarõ kontrol
etmek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi
} Güvenlik } Sertifikalar.
RSS okuyucu
Tarama yaparken, haber başlõklarõ gibi
sõkça güncellenen içerikleri bir Web
sitesi üzerinden veri kaynaklarõ olarak
alabilirsiniz. Mevcut olduğunda yeni
veri kaynaklarõ eklemek için bir Web
sayfasõna gözatabilirsiniz. Really
Simple Syndication (RSS) seçenekleri
RSS okuyucu üzerinden ayarlanõr
ve İnternet tarayõcõsõnda gösterilir.
Web sayfasõna yeni veri kaynaklarõ
eklemek için:
Tarama yaparken } Seçim } RSS veri
kaynakl.
Yeni bir veri kaynağõ oluşturmak için:
1 } Mesajlar } RSS okuyucu } Seçim
} Yeni veri kaynağõ.
2 } Listeden seç veya Adrese göre
ve adresi girin.
RSS okuyucu seçeneklerini
ayarlamak ve kullanmak için:
} Mesajlar } RSS okuyucu } Seçim
ve bir seçeneği seçin.
Senkronizasyon
Telefon kayõtlarõnõ, randevularõ,
görevleri ve notlarõ Bluetooth™
kablosuz teknoloji, İnternet servisleri
veya telefonla birlikte verilen USB
kablosu üzerinden senkronize
edebilirsiniz.
Bilgisayarla senkronizasyon
Bilgisayarõnõza, telefonla birlikte verilen
CD içindeki Sony Ericsson PC Suite
senkronizasyon yazõlõmõnõ yükleyin.
Yazõlõm yardõm bilgisini içerir. Ayrõca
www.sonyericsson.com/support
adresine giderek yazõlõmõ veya
Bilgisayarla Senkronizasyon için
Başlangõç Kõlavuzu belgesini
indirebilirsiniz.
Bağlantõ
73
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İnternet üzerinden uzaktan
senkronizasyon
Bir İnternet servisi üzerinden online
senkronizasyon.
Başlamadan önce
• Telefonunuzda ayarlar girilmemişse
% 69 Ayarlar.
• Online bir senkronizasyon hesabõna
kaydolun.
• Uzaktan senkronizasyon ayarlarõnõ girin.
Uzaktan senkronizasyon ayarlarõnõ
girmek için:
1 } Ajanda } Senkronizasyon } Yeni
hesap } Evet ve yeni bir hesap
oluşturun.
2 Yeni hesap için bir isim girin } Devam.
3 Aşağõdakileri girin:
• Sunucu adresi – sunucu URL’si.
• Kullanõcõ adõ – hesabõn kullanõcõ adõ.
• Parola – hesabõn parolasõ.
• Bağlantõ – bir İnternet profili seçin.
• Uygulamalar – senkronize edilecek
uygulamalarõ işaretleyin.
• Uygulama ayarlarõ – bir uygulamayõ
seçin ve bir veritabanõ adõ girin,
gerekirse, kullanõcõ adõ ve parola girin.
• Senkr. sõklõğõ – ne kadar sõk
güncelleyeceğinizi ayarlayõn.
• Uzaktan başlatma – her zaman
kabul et, hiçbir zaman kabul etme
veya senkronizasyonu bir servisten
başlatõrken her zaman sor
seçeneklerinden birini seçin.
• Uzak güvenlik – bir sunucu Kimliği
ve bir sunucu parolasõ girin.
4 } Kaydet ve yeni hesabõnõzõ kaydedin.
Uzaktan senkronizasyonu
başlatmak için:
} Ajanda } Senkronizasyon
ve bir hesabõ seçin } Başlat.
Bluetooth™ kablosuz
teknoloji
Bluetooth™ fonksiyonu, diğer
Bluetooth cihazlara kablosuz
teknolojiyi mümkün kõlar.
Aşağõdakileri gerçekleştirebilirsiniz:
•
•
•
•
•
•
•
•
74
Handsfree cihazlara bağlantõ.
Stereo kulaklõklara bağlantõ.
Aynõ anda birçok cihaza bağlantõ.
Bilgisayarlara bağlantõ ve İnternet’e
erişim.
Bilgisayarlarla bilgi senkronize etme.
Uzaktan kumandalõ bilgisayar
uygulamalarõnõ kullanma.
Medya görüntüleyici aksesuarlarõnõ
kullanma.
Öğeleri gönderip alma.
Bağlantõ
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bluetooth iletişimi için, aralarõnda katõ
cisimlerin bulunmadõğõ 10 metrelik bir
alan öneririz.
Başlamadan önce
• Diğer cihazlar ile iletişim kurmak
için Bluetooth fonksiyonunu açõk
konuma getirin.
• İletişim kuracağõnõz Bluetooth
cihazlarõnõ telefonunuza ekleyin.
Lütfen yerel kanunlarõn veya
düzenlemelerin, Bluetooth kablosuz
teknolojinin kullanõmõnõ sõnõrlandõrõp
sõnõrlandõrmadõklarõnõ kontrol edin.
Bluetooth kablosuz teknoloji izinli değilse,
Bluetooth fonksiyonunun kapalõ konumda
olmasõnõ sağlayõn. Telefondaki, izin
verilen maksimum Bluetooth sinyal çõkõş
gücü, olasõ yerel sõnõrlamalara göre
otomatik olarak ayarlanõr. Bu kapsama
alanõnõn değişebileceğini ifade eder.
Bluetooth fonksiyonunu açmak için:
} Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Aç.
Telefonunuza cihazlar ekleme
Telefonuz ile cihaz arasõnda güvenli bir
bağlantõ kurmak için bir şifre girin. Aynõ
şifreyi, sorulduğunda cihaza da girin.
Handsfree cihaz gibi kullanõcõ arayüzü
olmayan bir cihazõn şifresi önceden
tanõmlanmõştõr. Daha fazla bilgi için
cihazõn Kullanma kõlavuzuna başvurun.
Eklemek istediğiniz cihazõn aktif
Bluetooth fonksiyonuna sahip
olduğundan ve görünür durumda
olduğundan emin olun.
Telefonunuza bir cihaz
eklemek için:
1 } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Cihazlarõm } Yeni
cihaz ve kullanõlabilir cihazlarõ arayõn.
Diğer cihazõn görünür olduğundan
emin olun.
2 Listeden bir cihaz seçin.
3 İstenirse bir şifre girin.
Bağlantõya izin vermek veya
cihaz listenizi düzenlemek için:
1 } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Cihazlarõm
ve listeden bir cihazõ seçin.
2 } Seçim ve seçenekler listesini
görüntüleyin.
Bluetooth handsfree cihazõ
eklemek için:
1 } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Handsfree.
2 } Evet seçeneğini eğer ilk defa bir
Bluetooth handsfree ekliyorsanõz seçin
veya bir başka Bluetooth handsfree
ekliyorsanõz } Handsfree cihazõm
} Yeni handsfree } Ekle. Handsfree
cihazõn doğru modda olduğundan
emin olun. Daha fazla bilgi için cihazõn
Kullanma kõlavuzuna başvurun.
Bağlantõ
75
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Güç tasarrufu
Telefonunuzun sadece bir Bluetooth
cihaz ile birlikte kullanõlmasõnõ
sağlayarak güç tasarrufu sağlamak
için bu özelliği açõk konuma getirin.
Aynõ anda birçok Bluetooth cihaz
ile bağlantõ kurmak için bu seçeneği
kapatõn.
Güç tasarrufu yapmak için:
} Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Güç tasarrufu } Açõk.
Telefon ismi
Telefonunuz diğer cihazlar
tarafõndan bulunduğunda bu
cihazlarda görüntülenecek ismi seçin.
Telefon ismini girmek için:
} Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Telefon ismi.
Görünme durumu
Telefonunuzun diğer Bluetooth
cihazlara görünmesini isteyip
istemediğinizi seçin. Telefonunuz
gizle olarak ayarlanmõşsa, sadece
} Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Cihazlarõm içindeki
cihazlar Bluetooth kablosuz teknolojisi
üzerinden telefonunuzu bulabilir.
76
Telefonunuzu göstermek veya
gizlemek için:
} Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Görünme durumu
} Telefonu göster veya Telefonu
gizle.
Öğeleri gönderme ve alma
Aktarma yöntemi olarak Bluetooth
kablosuz teknoloji kullanarak öğeler
gönderin veya alõn. Bulunan cihazlar
listesinden bir cihazõ seçin.
Öğeyi göndermek için:
1 Bir öğeyi seçin, örneğin } Kayõtlar
ve bir kaydõ seçin.
2 } Seçim } Kayõt gönder
} Bluetooth ile.
3 Öğeyi göndermek istediğiniz
cihazõ seçin ve } Seç.
Öğeyi almak için:
1 } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Aç.
2 } Görünme durumu } Telefonu
göster.
3 Öğeyi aldõğõnõzda, beliren talimatlarõ
takip edin.
Bağlantõ
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Sesi aktarma
Bluetooth mikrofon kulaklõk seti
kullanõrken çağrõlar için sesi aktarõn.
Ayrõca, tuş takõmõnõ veya handsfree
düğmesini de aşağõda anlatõldõğõ
gibi kullanarak çağrõlar için sesi
aktarabilirsiniz:
• Sesi mikrofon kulaklõk setine aktarmak
için handsfree düğmesine basõn.
• Sesi telefona aktarmak için (eğer
Telefonda olarak ayarlanmõşsa)
telefonun herhangi bir düğmesine
veya tuşuna basõn.
• Sesi mikrofon kulaklõk setine aktarmak
için (eğer H.free cihaza) olarak
ayarlanmõşsa) herhangi bir tuşa basõn.
Bluetooth handsfree cihaz
kullanõrken sesi aktarmak için:
Çağrõ sõrasõnda, } Seçim } Sesi aktar
ve bir cihazõ seçin.
Çağrõyõ mikrofon kulaklõk seti ile
cevaplarken sesi aktarmak için:
1 } Ayarlar } Bağlantõ sekmesi
} Bluetooth } Handsfree } Gelen
çağrõ.
2 } Telefonda ve telefona yönlendirin
veya } H.free cihaza ile mikrofon
kulaklõk setine yönlendirin.
Uzaktan kumanda
Telefonunuzu, medya oynatõcõ
gibi bilgisayar uygulamalarõnõ veya
Microsoft® PowerPoint® sunumlarõnõzõ
veya Bluetooth HID Profili’ni destekleyen
cihazlarõ kontrol eden bir uzaktan
kumanda cihazõ olarak kullanõn.
Uzaktan kumandayõ seçmek için:
1 Gerekirse, % 75 Telefonunuza bir
cihaz eklemek için:.
2 } Eğlence } Uzaktan kumanda.
3 Kullanacağõnõz uygulamayõ ve
bağlanacağõnõz bilgisayarõ veya
cihazõ seçin.
Dosya aktarma
Bilgisayarõnõz Bluetooth kablosuz
teknolojiyi destekliyorsa, Bluetooth
iletişimi üzerinden dosyalarõ
senkronize etmek, aktarmak,
telefonu modem olarak kullanmak
ve daha fazlasõnõ yapmak için
Sony Ericsson PC Suite yazõlõmõnõ
yükleyebilirsiniz. Sony Ericsson
PC Suite yazõlõmõnõ telefonunuzla
birlikte verilen CD’den yükleyin veya
www.sonyericsson.com/support
adresinden indirin. PC Suite yardõm
bilgilerini de içerir.
Bağlantõ
77
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
USB kabloyu kullanarak
dosya aktarma
Telefonunuzu aşağõdaki
seçeneklerden birinde kullanmak
için, telefonunuzu USB kablo
üzerinden bir bilgisayara bağlayõn.
Dosya aktar veya Tel. modu.
Dosya aktarma modunu
kullanmak için:
1 USB kabloyu telefona ve bilgisayara
bağlayõn.
Dosya aktarma
Dosyalarõ Microsoft Windows
Explorer’da bellek kartõnõz ile bilgisayar
arasõnda sürükleyip bõrakabilirsiniz.
Sony Disc2Phone (müzik aktarma)
veya Adobe™ Photoshop™
Album Starter Edition (resim
aktarma/depolama) kullanõn.
Bu uygulamalar telefonla birlikte
gelen CD'de bulunur veya
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin, ayrõca
bu uygulamalar yalnõzca dosya
aktarma modunda kullanõlabilir.
Sadece telefon ile birlikte verilen
USB kabloyu kullanõn ve USB
kabloyu doğrudan bilgisayara bağlayõn.
Dosya aktarõmõ sõrasõnda USB kabloyu
telefondan veya bilgisayardan çõkartmayõn,
bu işlem bellek kartõna zarar verebilir.
78
2 Telefon: Dosya aktar veya } Ayarlar
seçeneğini seçin } Bağlantõ sekmesi
} USB } USB bağlantõsõ } Dosya
aktar. Telefon kapanõr.
3 Bellek kartõnõz Windows Explorer’da
harici disk olarak belirinceye kadar
bekleyin. Aşağõdakileri kullanabilirsiniz:
• Bellek kartõnõz ile bilgisayar arasõnda
dosya sürükleyip bõrakmak için
Windows Explorer.
• Bellek kartõnõza müzik aktarmak için
Sony Disc2Phone.
• Resimlerinizi bilgisayarõnõza
aktarmak ve bunlarõ düzenlemek
için Adobe™ Photoshop™ Album
Starter Edition.
Bağlantõ
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
USB kablo bağlantõsõnõ güvenli bir
şekilde kesmek için:
1 Dosya aktarma modunu kullanõrken,
Windows Explorer’daki kaldõrõlabilir
disk simgesine sağ tõklayõn ve Çõkart
seçeneğini seçin.
2 USB kabloyu telefonunuzdan çõkartõn.
Telefon modu
Kayõtlarõnõzõ ve ajandanõzõ senkronize
edebilir, dosyalarõ aktarabilir,
telefonunuzu bilgisayar için modem
olarak kullanabilir ve bunlardan daha
fazlasõnõ yapabilirsiniz. Telefon
modunda desteklenen uygulamalar
şunlarõ içerir: Senkronizasyon, Dosya
yöneticisi ve Mobil Şebeke Sihirbazõ.
Diğer uygulamalar için, dosya aktarma
modunu kullanõn.
Telefonunuzla birlikte verilen
CD’de bulunan Sony Ericsson
PC Suite yazõlõmõnõ yükleyip
kullanmanõz gerekir veya yazõlõmõ
www.sonyericsson.com/support
adresinde bulabilirsiniz.
Bilgisayarõnõzõn bu özelliği kullanabilmesi
için aşağõdaki işletim sistemlerinden
birini kullanõyor olmasõ gerekir: SP3/SP4
yüklü olan Windows 2000, SP1/SP2
yüklü olan Windows XP (Pro ve Home).
USB sürücüler, PC Suite yazõlõmõ
sayesinde otomatik olarak yüklenir.
Telefon modunu kullanmak için:
1 Bilgisayar: Telefon ile birlikte verilen
CD’den Sony Ericsson PC Suite
Yazõlõmõnõ yükleyin.
2 Bilgisayar: PC Suite yazõlõmõnõ
Başlat/Programlar/Sony Ericsson/
PC Suite altõndan başlatõn.
3 USB kabloyu telefona ve bilgisayara
bağlayõn.
4 Telefon: Tel. modu veya } Ayarlar
seçeneğini seçin } Bağlantõ sekmesi
} USB } USB bağlantõsõ } Tel. modu.
5 Bilgisayar: Windows gerekli sürücüleri
yüklerken bekleyin.
6 Bilgisayar: PC Suite yazõlõmõ
telefonunuzu bulduğunda, uyarõlõrsõnõz.
Bağlõ olan telefonunuzla
kullanabileceğiniz tüm uygulamalar
Sony Ericsson PC Suite’te
bulunmaktadõr.
Bağlantõ
79
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Güncelleme servisi
Performansõnõ artõrmak içn
telefonunuzu her zaman en son
yazõlõmlarla güncel tutun. Güncelleme
sõrasõnda, mesajlar veya ayarlar gibi
kişisel bilgileri veya telefon bilgilerini
kaybetmezsiniz.
Telefonunuzu güncellemenin iki yolu
vardõr:
• Telefonunuz ile havadan.
• Verilen USB kabloyu ve İnternet’e
bağlõ olan bir bilgisayarõ kullanarak.
Güncelleme servisi veri erişimi (GPRS)
gerektirir. Operatörünüz size veri erişimi
bulunan bir abonelik ve fiyat bilgilerini
sunacaktõr.
Başlamadan önce
Telefonunuzda gerekli ayarlar
girilmemişse % 69 Ayarlar.
80
Güncelleme servisini havadan
kullanmak için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi
} Güncelleme servisi.
2 } Güncellemeyi ara ve mevcut
en güncel yazõlõmõ arayõn.
3 Yükleme talimatlarõnõ takip ederek
güncelleme işlemine başlayõn veya
} Yazõlõm sürümü seçeneği ile
telefonunuzdaki mevcut yazõlõmõ
görün veya } Uyarõcõ seçeneği ile
telefonunuzun yeni yazõlõmõ ne
zaman arayacağõnõ belirleyin.
1
2
3
4
Güncelleme servisini bilgisayar
üzerinden kullanmak için:
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin.
Bir bölgeyi veya ülkeyi seçin.
Bir ürünün adõnõ girin.
Sony Ericsson Güncelleme Servisi
seçeneğini seçin ve talimatlarõ takip edin.
Bağlantõ
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Diğer özellikler
Çalar saat, takvim, görevler, profiller,
saat ve tarih, SIM kart kilidi ve daha
fazlasõ.
Alarmlar
Belirli bir saatte veya belirli günlerde
tekrarlanmak üzere bir alarm kurun.
Alarm sinyalini ses veya radyo olarak
kurabilirsiniz.
Alarmlarõ kullanmak için:
1 } Ajanda } Alarmlar ve ayarlanacak
alarmõ seçin } Düzenle.
2 Saat: } Düzenle ve bir saat ayarlayõn
} Tamam. Gerekirse, daha fazla
seçenek seçin:
• Periyodik: } Düzenle ve bir günü
veya günleri ayarlayõn } İşaretle
} Tamam.
• Alarm sinyali: } Düzenle ve
radyoyu veya bir sesi seçin.
• Metni, resimleri ve sessiz mod için
alarmlarõ düzenlemek için
tuşuna
basõn.
3 } Kaydet.
Çalarken bir alarm sinyalini
kapatmak için:
Herhangi bir tuşa basõn, radyo
alarm sinyali olarak seçilmişse
} Ertele. Alarmõn tekrarlanmasõnõ
istemiyorsanõz } Kapat.
Alarmõ iptal etmek için:
} Ajanda } Alarmlar ve bir alarmõ
seçin, } Kapat.
Takvim
Önemli toplantõlarõnõzõ takip etmek
için takvimi kullanabilirsiniz. Takvim
bir bilgisayar takvimi ile veya Web
üzerindeki bir takvim ile senkronize
edilebilir, % 73 Senkronizasyon.
Randevular
Yeni randevular ekleyin veya varolan
randevularõ kalõplar olarak kullanõn.
Yeni bir randevu eklemek için:
1 } Ajanda } Takvim ve bir tarihi seçin
} Seç } Yeni randevu } Ekle.
2 Aşağõdaki seçeneklerden birini seçin
ve gerekirse, her girişi onaylayõn:
• Genel sekmesi – konu, başlama
saati, süre, uyarõcõ, başlangõç tarihi.
• Detaylar sekmesi – konum, tanõm,
tüm gün, tekrar.
3 } Kaydet.
Randevuyu görmek için:
1 } Ajanda } Takvim ve bir gün seçin
(randevu olan günler çerçeveli olarak
işaretlenmiştir).
2 Randevuyu seçin } Görüntül.
Diğer özellikler
81
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Bir takvim haftasõnõ görmek için:
} Ajanda } Takvim } Seçim
} Haftaya bakõş.
Uyarõcõlarõn sesli uyarõ zamanõnõ
ayarlamak için:
1 } Ajanda } Takvim } Seçim
} Gelişmiş } Uyarõcõlar.
2 } Her zaman seçeneğini seçerek
bir uyarõcõnõn telefon kapalõ olsa
veya sessizde olsa bile uyarmasõnõ
sağlayabilirsiniz. Takvimde ayarlanan
bir uyarõcõ seçeneği, görevler içindeki
uyarõcõ seçeneklerini de etkiler.
Takvim içinde dolaşmak için:
Günler veya haftalar arasõnda
dolaşmak için dolaşõm tuşunu kullanõn.
Aylõk ve haftalõk bakõşlarda, tuş takõmõnõ
aşağõdaki şekilde kullanabilirsiniz.
Günün tarihi
82
Önceki hafta
Sonraki hafta
Önceki ay
Sonraki ay
Önceki yõl
Sonraki yõl
Takvim ayarlarõ
} Ajanda } Takvim } Seçim ve bir
seçeneği seçin.
• Haftaya bakõş – haftanõn
randevularõnõ görüntüleyin.
• Yeni randevu – yeni bir randevu
ekleyin.
• Tarihi değiştir – takvimdeki bir
başka tarihe gidin.
• Gelişmiş – randevuyu bulun,
uyarõcõlar ayarlayõn veya haftanõn
başlangõç gününü seçin.
• Sil – eski veya tüm randevularõ silin.
• Yardõm – daha fazla bilgi için.
Randevularõ gönderip alma
Bir aktarma yöntemi kullanarak
randevularõ gönderin ve alõn.
Ayrõca randevularõ bir bilgisayar
ile de senkronize edebilirsiniz
% 73 Senkronizasyon.
Randevuyu göndermek için:
Bir günün listesinde bir randevuyu
seçin } Seçim } Gönder
ve bir aktarma yöntemi seçin.
Diğer özellikler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Görevler
Yeni görevler ekleyin veya varolan
görevleri kalõplar olarak kullanõn.
Görevler için uyarõcõlar da
ayarlayabilirsiniz.
Maksimum görev sayõsõ kullanõlan
belleğe bağlõdõr.
Yeni bir görev eklemek için:
1 } Ajanda } Görevler } Yeni
görev } Ekle.
2 } Görev veya Telefon çağrõsõ.
3 Detaylarõ girin ve her girişi onaylayõn.
Görevi görüntülemek için:
} Ajanda } Görevler ve bir görev
seçin } Görüntül.
Uyarõcõlarõn sesli uyarõ zamanõnõ
ayarlamak için:
1 } Ajanda } Görevler ve bir
görev seçin } Seçim } Uyarõcõlar.
2 } Her zaman seçeneğini seçerek
bir uyarõcõnõn telefon kapalõ olsa
veya sessizde olsa bile uyarmasõnõ
sağlayabilirsiniz. Takvimde ayarlanan
bir uyarõcõ seçeneği, görevler içindeki
uyarõcõ seçeneklerini de etkiler.
Görevleri gönderme ve alma
Bir aktarma yöntemi kullanarak görevleri
gönderin ve alõn. Ayrõca görevleri bir
bilgisayar ile de senkronize edebilirsiniz,
% 73 Senkronizasyon.
Görevi göndermek için:
Belirli bir günün görevler listesinde
bir görevi seçin, } Seçim } Gönder
ve bir aktarma yöntemi seçin.
Notlar
Notlar yazõn ve notlarõ bir listeye
kaydedin. Ayrõca bir notu bekleme
modunda da görüntüleyebilirsiniz.
Maksimum görev sayõsõ kullanõlan
belleğe bağlõdõr.
Not eklemek için:
} Ajanda } Notlar } Yeni not
} Ekle ve notu girin } Kaydet.
Notlarõ düzenlemek için:
1 } Ajanda } Notlar ve bir liste belirir.
2 Bir notu seçin } Seçim ve bir seçeneği
seçin.
Diğer özellikler
83
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Notlarõ gönderme ve alma
Mevcut aktarma yöntemlerinden
birini kullanarak notlarõ gönderip
alabilirsiniz. Ayrõca notlarõ bir
bilgisayar ile de senkronize
edebilirsiniz % 73 Senkronizasyon.
Hesap makinesi
Not göndermek için:
Bir notu seçin } Seçim } Gönder
ve bir aktarma yöntemi seçin.
•
Zaman sayacõ
Telefonunuzun bir zaman sayacõ
bulunur. Sinyal çaldõğõnda, kapatmak
için herhangi bir tuşa basõn veya
Te. başlat seçeneğini seçin.
Zaman sayacõnõ ayarlamak için:
} Ajanda } Zaman sayacõ
ve geri sayõm için saati,
dakikayõ ve saniyeleri ayarlayõn.
Kronometre
Telefonunuzun, birçok tur zamanõnõ
kaydedebilen bir kronometresi bulunur.
Gelen bir çağrõyõ cevapladõğõnõzda,
kronometre çalõşmaya devam eder.
Kronometreyi kullanmak için:
1 } Ajanda } Kronometre } Başlat.
2 } Dur veya yeni bir tur süresi için
} Yeni tur.
3 Kronometreyi sõfõrlamak için } Dur
} Sõfõrla.
84
Hesap makinesi, toplama, çõkartma,
bölme ve çarpma yapabilir.
Hesap makinesini kullanmak için:
} Ajanda } Hesap makinesi.
veya
tuşlarõna basarak şu
işlemleri seçebilirsiniz: ÷ x - + . % =.
• Şekli silmek için
tuşuna basõn.
• Ondalõk bir nokta girmek için
tuşuna basõn.
Kod belleği
Güvenlik kodlarõnõ, örneğin kredi kartõ
bilgilerini, kod belleğine kaydedin. Kod
belleğini açmak için bir şifre belirleyin.
Parola ve güvenlik
Doğru şifreyi girdiğinizi onaylamak
için, bir parola girmelisiniz.
Kod belleğini açmak için şifrenizi
girdiğinizde parola kõsaca görüntülenir.
Şifre doğruysa, doğru kodlar gösterilir.
Yanlõş şifre girdiyseniz, görüntülenen
parola ve kodlar da yanlõştõr.
Kod belleğini ilk defa açmak için:
1 } Ajanda } Kod belleği. Talimatlarõ
içeren bir mesaj belirir } Devam.
2 Dört haneli bir şifre girin } Devam.
Diğer özellikler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
3 Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin.
4 Bir parola girin (maksimum 15 karakter),
} Tamam. Parolanõz hem harflerden
hem de sayõlardan oluşabilir.
Yeni bir kod eklemek için:
1 } Ajanda } Kod belleği ve şifrenizi
girin } Yeni kod } Ekle.
2 Kod ile ilgili bir isim girin } Devam.
3 Kodu girin } Tamam.
Şifreyi değiştirmek için:
1 } Ajanda } Kod belleği ve şifrenizi
girin } Seçim } Şifre değiştir.
2 Yeni şifrenizi girin } Devam.
3 Yeni şifrenizi tekrar girin } Devam.
4 Bir parola girin } Tamam.
Şifrenizi mi unuttunuz?
Şifrenizi unutursanõz, kod belleğini
silmeniz gerekir.
Kod belleğini sõfõrlamak için:
1 } Ajanda } Kod belleği ve kod
belleğine erişmek için, herhangi
bir şifre girin. Görüntülenen parola
ve kodlar yanlõştõr.
2 } Seçim } Sõfõrla.
3 Kod belleğini sõfõrla? belirir } Evet.
Kod belleği sõfõrlanõr ve tüm girişler silinir.
Kod belleğine bir sonraki girişinizde,
% 84 Kod belleğini ilk defa açmak için:
bölümünden başlamalõsõnõz.
Profiller
Telefonunuzda önceden ayarlõ
profiller bulunmaktadõr. Örneğin, bazõ
zil sesleri ve diğer seçenekler belirli
bir ortama veya bir aksesuara uygun
şekilde otomatik olarak ayarlanõr.
Telefonunuzdaki tüm profil ayarlarõnõ,
telefonunuzu ilk aldõğõnõzdaki şekline
geri döndürebilirsiniz.
Profili seçmek için:
tuşuna basõn ve bir profil seçin
veya } Ayarlar } Genel sekmesi
} Profiller ve bir profil seçin.
Profili görüntülemek
ve düzenlemek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi } Profiller
} Seçim } Gör ve düzenle.
Normal profilinin adõnõ değiştiremezsiniz.
Profilleri sõfõrlamak için:
} Ayarlar } Genel sekmesi } Profiller
} Seçim } Profilleri sõfõrla.
Diğer özellikler
85
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Saat ve tarih
Saat her zaman bekleme modunda
görüntülenir.
Saati ve saat biçmini ayarlamak için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Saat ve
tarih } Saat.
2 Saati girin.
3 } Biçim ve bir seçenek seçin.
4 } Kaydet.
Tarihi ve tarih biçmini ayarlamak için:
} Ayarlar } Genel sekmesi
} Saat ve tarih } Tarih.
SIM kart kilidi
SIM kart kilidi, aboneliğinizi izinsiz
kullanõmlara karşõ korur, fakat
telefonun kendini korumaz. SIM
kartlarõ değiştirirseniz, telefonunuz
yeni SIM kartla da çalõşmaya
devam eder.
SIM kartlarõn büyük çoğunluğu satõn
aldõğõnõzda kilitlidir. SIM kart kilidi
aktifse, telefonunuzu her açtõğõnõzda,
bir PIN (Kişisel Kimlik Kodu) girmeniz
gerekir.
86
Arka arkaya üç kez PIN’inizi hatalõ
girerseniz, SIM kartõnõz bloke olur.
Bu, PIN bloke oldu mesajõ ile belirtilir.
Blokeyi kaldõrmak için, PUK (Kişisel
Bloke açma Kodu) kodunuzu girmeniz
gerekir. PIN ve PUK kodlarõnõz,
operatörünüz tarafõndan sağlanõr.
PIN kodunuzu değiştirebilir ve yeni
bir dört ila sekiz haneli PIN kodunuzu
girebilirsiniz.
PIN kodunuzu değiştirdiğinizde Kodlar
eşleşmiyor mesajõ belirirse, yeni PIN’i
hatalõ girdiniz demektir.
Yanlõş PIN mesajõ ve ardõndan Eski PIN:
mesajõ belirirse, eski PIN’inizi hatalõ
girdiniz demektir.
SIM kartõnõzõn blokesini kaldõrmak için:
1 PIN bloke oldu belirdiğinde, PUK
kodunuzu girin } Tamam.
2 Yeni bir dört-sekiz haneli PIN girin
ve } Tamam.
3 Onaylamak için yeni PIN kodunu tekrar
girin } Tamam.
PIN’inizi değiştirmek için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Güvenlik
} Kilitler } SIM korumasõ } PIN'i
değiştir.
2 PIN kodunuzu girin } Tamam.
Diğer özellikler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
3 Yeni bir dört-sekiz haneli PIN girin ve
} Tamam.
4 Onaylamak için yeni PIN kodunu tekrar
girin } Tamam.
SIM kartõ kilidini açõk veya kapalõ
konuma getirmek için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi
} Güvenlik } Kilitler } SIM korumasõ
} Koruma ve Açõk veya Kapalõ
seçeneğini seçin.
2 PIN kodunuzu girin } Tamam.
Telefon kilidi
Telefonunuz çalõndõğõnda ve SIM
kartõnõz değiştirildiğinde, izinsiz
kullanõma karşõ telefonunuzu korur.
Telefon kilit kodunu (0000) herhangi
bir dört ila sekiz haneli kişisel kodla
değiştirebilirsiniz.
Otomatik telefon kilidi
Telefon kilidi otomatik konumundaysa,
telefonunuza farklõ bir SIM kart
takõlana kadar telefon kilit kodunuzu
girmeniz gerekmez.
Yeni kodunuzu hatõrlamanõz çok
önemlidir. Kodu unutursanõz,
telefonunuzu yerel bir Sony Ericsson
bayisine götürmeniz gerekir.
Telefon kilidini ayarlamak için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi
} Güvenlik } Kilitler } Telefon
korumasõ } Koruma ve bir alternatif
seçin.
2 Telefon kilit kodunuzu girin } Tamam.
Telefon kilidini kaldõrmak için:
Telefon kilidi açõksa, kodunuzu girin
} Tamam.
Telefon kilit kodunuzu
düzenlemek için:
} Ayarlar } Genel sekmesi
} Güvenlik } Kilitler } Telefon
korumasõ } Kodu değiştir.
Tuş takõmõ kilidi
İstemeden bir numarayõ aramamak
için, tuş takõmõnõ kilitleyin.
Tuşlar kilitli olsa bile, uluslar arasõ acil
durum numarasõ 112’yi arayabilirsiniz.
Otomatik tuş kilidi
Son tuşa basõldõktan hemen sonra
tuş takõmõnõ kilitlemek için bekleme
modunda otomatik tuş kilidini kullanõn.
Otomatik tuş kilidini ayarlamak için:
} Ayarlar } Genel sekmesi
} Güvenlik } Otomatik tuş kilidi.
Diğer özellikler
87
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Tuş takõmõnõ manuel olarak
kilitlemek için:
Bekleme modunda,
} Tuş.kilitle
tuşlarõna basarak tuş takõmõnõ
manuel olarak kilitleyebilirsiniz. Halen
çağrõlarõnõzõ cevaplayabilirsiniz ve
tuş takõmõ çağrõ sonrasõnda yeniden
kilitlenir. Tuş takõmõ, siz tekrar manuel
olarak kilidini açõncaya kadar kilitli kalõr.
Sorun Giderme
Tuş takõmõnõn kilidini manuel olarak
kaldõrmak için:
Bekleme modunda,
tuşuna basõn
} Kilidi kal.
Bunun yanõnda, telefonunuzu tamire
götürürseniz, telefonunuzun içine
kaydettiğiniz bilgileri ve içeriği
kaybedebileceğinizi unutmayõn.
Telefonunuzu tamire götürmeden
önce, bu tür bilgilerin bir kopyasõnõ
almanõzõ öneririz.
Başlangõç ekranõ
Telefonunuzu açtõğõnõzda belirecek bir
başlangõç ekranõ seçin % 56 Resimleri
kullanma.
Başlangõç ekranõ seçmek için:
} Ayarlar } Ekran sekmesi
} Başlangõç ekranõ ve bir
seçeneği seçin.
Parlaklõk
Ekranõn parlaklõğõnõ ayarlayõn.
Parlaklõğõ ayarlamak için:
} Ayarlar } Ekran sekmesi
} Parlaklõk.
88
Telefon neden istediğim gibi çalõşmõyor?
Bu bölüm, telefonunuzu kullanõrken
karşõlaşabileceğiniz bazõ problemleri
listeler. Bazõ problemler için şebeke
sağlayõcõnõzõ aramanõz gerekir, fakat
problemlerin bir çoğunu kendiniz
düzeltebilirsiniz.
Daha fazla destek için
www.sonyericsson.com/support
adresini ziyaret edin.
Bellek kapasitesiyle ilgili problemlerim
var veya telefon yavaş çalõşõyor
Olasõ nedeni: Telefon belleği doludur
veya bellek içeriği düzgün şekilde
tanõnamõyordur.
Çözümü: Telefonunuzun belleğinde
yer açmak ve telefonunuzun
kapasitesini arttõrmak için telefonunuzu
her gün kapatõp yeniden açõn.
Sorun Giderme
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İsterseniz Fabrika ayarlarõ’na
geri dönebilirsiniz. Bu işlemi
gerçekleştirirseniz, kişisel verilerin
bazõlarõ ve yaptõğõnõz ayarlar
kaybolacaktõr % 91 Fabrika ayarlarõ.
Telefonu şarj etmeye başladõğõmda,
pil göstergesi görünmüyor
Olasõ nedeni: Pil boştur veya uzun
bir süredir kullanõlmõyordur.
Çözümü: Şarj olurken, pil simgesinin
belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir.
Bazõ menü seçenekleri gri olarak
görüntüleniyor
Olasõ nedeni: Bir servis
etkinleştirilmemiştir veya aboneliğiniz
bu fonksiyonu desteklemiyordur.
Çözümü: Şebeke operatörünüz ile
iletişim kurun.
Olasõ nedeni: Telif hakkõ ile korunan
temalarõ, resimleri ve sesleri
gönderemeyeceğiniz için, Gönder
menüsü bazen mevcut olmayabilir.
Menülerdeki dili anlayamõyorum
Olasõ nedeni: Telefonda yanlõş dil
ayarlanmõştõr.
Çözümü: Dili değiştirin % 19 Telefon dili.
Telefonu açamõyorum
Olasõ nedeni: Pil bitmiştir.
Çözümü: Pili şarj edin % 6 Pili şarj
etmek için:.
Çözümü: Telefonu, şarj ünitesi
takõlõyken açõn. Telefon açõlõrsa,
telefonu şarj ünitesi takõlõ olmadan
kapatõn ve tekrar açõn.
Telefonu şarj edemiyorum veya
pil kapasitesi düşük
Olasõ nedeni: Şarj ünitesi telefona
doğru şekilde bağlanmamõştõr.
Çözümü: Şarj ünitesi bağlantõsõnõn,
yerine doğru şekilde oturduğundan
emin olun % 6 Pili şarj etmek için:.
Olasõ nedeni: Pil bağlantõsõ zayõf.
Çözümü: Pili çõkartõn ve temas
yüzeylerini temizleyin. Hafifçe alkolle
õslatõlmõş yumuşak bir fõrça, bir bez
veya pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.
Pili geri takmadan önce tamamen kuru
olduğundan emin olun. Telefondaki
pil temas yüzeylerinin hasar görüp
görmediklerini kontrol edin.
Olasõ nedeni: Pil eskimiştir
ve değiştirilmesi gerekir.
Sorun Giderme
89
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Çözümü: Aynõ modeldeki bir başka
pili ve şarj ünitesini deneyin veya
satõcõnõza danõşarak, pilin ve şarj
ünitesinin düzgün çalõşõp
çalõşmadõklarõnõ kontrol etmelerini
isteyin.
Telefon kendiliğinden kapanõyor
Olasõ nedeni: düğmesine istemeden
basmõş olabilirsiniz.
Çözümü: Otomatik tuş kilidini devreye
sokun veya tuş takõmõnõ manuel olarak
kilitleyin, % 87 Tuş takõmõ kilidi.
Olasõ nedeni: Pil bağlantõsõ zayõf.
Çözümü: Pilin doğru şekilde
takõldõğõndan emin olun, % 6 SIM kartõ
ve pili takmak için:.
Telefonumda SMS/metin mesajlarõ
kullanamõyorum
Olasõ nedeni: Ayarlar eksik veya
hatalõdõr.
Çözümü: Doğru SMS servis merkezi
ayarlarõ için şebeke operatörünüze
danõşõn, % 37 Metin mesajlarõ (SMS).
Telefonumda MMS/resimli mesaj
kullanamõyorum
Olasõ nedeni: Aboneliğiniz data
özelliklerini desteklemiyordur.
90
Çözümü: Lütfen şebeke operatörünüz
ile iletişim kurun.
Olasõ nedeni: Ayarlar eksik veya
hatalõdõr.
Çözümü: % 7 Telefonunuzda yardõm
veya www.sonyericsson.com/support
adresine gidin, bir bölge ve ülke
seçtikten sonra .telefon ayarlarõnõ
ve telefonunuzun modelini seçin.
Ardõndan “Resimli mesaj (MMS)”
seçeneğini seçin ve talimatlarõ izleyin
% 69 Ayarlar.
İnternet’i kullanamõyorum
Olasõ nedeni: Aboneliğiniz data
özelliklerini desteklemiyordur.
Çözümü: Lütfen şebeke operatörünüz
ile iletişim kurun.
Olasõ nedeni: İnternet ayarlarõ eksik
veya hatalõdõr.
Çözümü: % 7 Telefonunuzda yardõm
veya www.sonyericsson.com/support
adresine gidin, bir bölge ve ülke
seçtikten sonra .telefon ayarlarõnõ ve
telefonunuzun modelini seçin. Ardõndan
“Mobil Internet (WAP)” seçeneğini seçin
ve talimatlarõ izleyin % 69 Ayarlar.
Sorun Giderme
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Telefon, diğer telefonlar tarafõndan
Bluetooth™ kablosuz teknoloji
üzerinden bulunamõyor.
Olasõ nedeni: Bluetooth özelliğini
açmamõşsõnõzdõr.
Çözümü: Bluetooth fonksiyonunu
açõk olduğundan ve görünme
durumunun telefonu göstermek
üzere ayarlandõğõndan emin olun
% 76 Öğeyi almak için:.
Telefonum ile bilgisayarõm arasõnda,
verilen USB kabloyu kullanarak
senkronizasyon yapamõyorum
veya veri aktarõmõ yapamõyorum.
Olasõ nedeni: Kablo düzgün olarak
takõlmamõştõr veya bilgisayarõnõza
tanõtõlmamõştõr veya telefonunuz ile
birlikte verilen yazõlõm, bilgisayarõnõza
doğru şekilde yüklenmemiştir.
Çözümü:
www.sonyericsson.com/support
adresine gidin. Bulunduğunuz bölgeyi
ve ülkeyi seçtikten sonra telefon
modelinizi seçin ve ardõndan Daha
fazla bilgi – Başlarken seçeneklerini
seçin. Telefonu bir bilgisayar ile
senkronize etme kõlavuzu, probleminizi
çözmenizde yardõmcõ olabilecek
kurulum talimatlarõnõ ve sorun giderme
kõlavuzunu içerir.
Fabrika ayarlarõ
Ayarlar içinde yaptõğõnõz değişiklikler
ve eklediğiniz veya düzenlediğiniz
içerikler silinecektir.
Ayarlarõ sõfõrla seçeneğini seçerseniz,
ayarlarda yaptõğõnõz değişiklikler
silinecektir.
Tümünü sõfõrla seçeneğini seçerseniz,
değişikliklerinize ek olarak, tüm kayõtlar,
mesajlar, kişisel bilgiler ve indirdiğiniz,
aldõğõnõz veya düzenlediğiniz tüm
içerikler de silinecektir.
Telefonu sõfõrlamak için:
1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Fabrika
ayarlarõ.
2 } Ayarlarõ sõfõrla veya } Tümünü
sõfõrla.
3 Talimatlar belirdiğinde } Devam.
Tümünü sõfõrla seçeneğini seçerseniz,
indirdiğiniz, aldõğõnõz veya düzenlediğiniz
melodiler ve resimler de silinir.
Hata mesajlarõ
SIM'i takõn
Olasõ nedeni: Telefonda SIM kart
yok veya yanlõş takõlmõş.
Çözümü: Bir SIM kart yerleştirin
% 6 SIM kartõ ve pili takmak için:.
Sorun Giderme
91
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Olasõ nedeni: SIM kartõn temas
yüzeyinin temizlenmesi gerekiyor.
Çözümü: SIM kartõ çõkartõn
ve temizleyin. Kartõn hasar
görmediğinden emin olun, bu
sebepten kartõ telefon bağlantõlarõna
bağlayamõyor olabilirsiniz. Bu
durumda, yeni bir SIM kart almak için
şebeke operatörünüz ile iletişim kurun.
Doğru SIM kartõ takõn
Olasõ nedeni: Telefon sadece bazõ
SIM kartlarla çalõşmak üzere ayarlõdõr.
Çözümü: Telefonunuz için
doğru operatörün SIM kartõnõ
kullandõğõnõzdan emin olun.
Yanlõş PIN/Yanlõş PIN2
Olasõ nedeni: PIN veya PIN2’nizi hatalõ
girdiniz.
Çözümü: Doğru PIN veya PIN2
kodunu girin } Evet % 86 SIM kart
kilidi.
PIN bloke oldu/PIN2 bloke oldu
Olasõ nedeni: PIN veya PIN2
kodunuzu üç defa arka arkaya
hatalõ girdiniz.
Çözümü: Blokajõ kaldõrmak için
% 86 SIM kart kilidi.
92
Kodlar eşleşmiyor
Olasõ nedeni: Girdiğiniz iki kod
birbirlerinden farklõ.
Çözümü: Bir güvenlik kodunu
değiştirmek isterseniz (örneğin
PIN’inizi), yeni kodu onaylamak için,
aynõ kodu bir kez daha girmelisiniz.
% 86 SIM kart kilidi.
Şebeke yok
Olasõ nedeni: Telefonunuz uçuş
modu'nda.
Çözümü: Telefonu normal modda
başlatõn % 8 Uçuş modu menüsü.
Olasõ nedeni: Telefonunuz hiç radyo
sinyali alamõyor veya alõnan sinyal
çok zayõf.
Çözümü: Şebeke operatörünüzle
iletişim kurun ve bulunduğunuz yerin
şebeke kapsama alanõ dahilinde
olduğundan emin olun. Dahilse,
bir şebeke arayõn.
Olasõ nedeni: SIM kart düzgün
çalõşmõyor.
Çözümü: SIM kartõnõzõ bir başka
telefona takõn. Aynõ veya benzer
bir mesajõ alõyorsanõz, lütfen şebeke
operatörünüz ile iletişim kurun.
Sorun Giderme
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Olasõ nedeni: Telefon düzgün
çalõşmõyor.
Telefon kilidi
Olasõ nedeni: Telefon kilitli.
Çözümü: SIM kartõnõzõ bir başka
telefona takõn. Çalõşõyorsa, büyük
ihtimalle problemin kaynağõ
telefonunuzdur. Lütfen en yakõn
Sony Ericsson servis merkezi ile
iletişim kurun.
Çözümü: Telefon kilidini kaldõrmak
için % 87 Telefon kilidi.
Sadece acil çağrõlar
Olasõ nedeni: Bir şebeke
dahilindesiniz, fakat onu kullanma
izniniz yok. Fakat acil durumda, bazõ
şebeke operatörleri uluslar arasõ acil
durum numarasõ 112’yi aramanõza izin
verirler.
Çözümü: Bir telefon kilit kodu girin.
Telefonunuzun varsayõlan telefon kilit
kodu 0000’dõr % 87 Telefon kilidi.
Çözümü: Yeterince güçlü olan bir sinyal
alabilmek için yer değiştirmelisiniz.
Şebeke operatörünüz ile iletişim kurun
ve doğru aboneliğine sahip olduğunuzu
kontrol edin % 25 Acil durum çağrõlarõ.
Tel. kilit kodu:
Olasõ nedeni: Telefon kilit kodu
gereklidir.
PUK bloke oldu. Operatöre
başvurun.
Olasõ nedeni: Kişisel Bloke açma
kodunu (PUK), arka arkaya 10 defa
hatalõ girdiniz.
Çözümü: Şebeke operatörünüz ile
iletişim kurun.
Yabancõ pil şarj oluyor
Olasõ nedeni: Kullandõğõnõz pil,
Sony Ericsson onaylõ bir pil değil.
Çözümü: % 97 Pil.
Sorun Giderme
93
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Önemli bilgiler
Sony Ericsson Tüketici Web sitesi,
servis ve destek, güvenli ve etkin
kullanõm, son kullanõcõ lisans
anlaşmasõ, uygunluk beyanõ
(declaration of conformity).
Sony Ericsson Consumer Web sitesi
www.sonyericsson.com/support
adresinde, destek bölümü, yardõm
ve ipuçlarõ birkaç tõk uzaklõktadõr.
Burada en son bilgisayar yazõlõmõ
güncellemelerini ve ürününüzü daha
etkin kullanmak ile ilgili ipuçlarõnõ
bulabilirsiniz.
Servis ve destek
•
•
•
•
Bundan böyle aşağõdakiler gibi, özel hizmet
avantajlarõ portföylerine erişiminiz olacaktõr:
Destek sağlayan global ve yerel Web sitelerine.
Çağrõ Merkezlerinin global ağõna.
Sony Ericsson servis ortaklarõnõn kapsamlõ ağõna.
Garanti süresi. Bu Kullanma kõlavuzundaki garanti
koşullarõ hakkõnda daha fazla bilgi edinin.
www.sonyericsson.com adresinde, destek
bölümünde, kendi istediğiniz dilde, ihtiyacõnõz
olduğunda yazõlõm güncellemeleri, Bilgi bankalarõ,
Telefon kurulumu ve ilave yardõm gibi en son
destek araçlarõnõ ve bilgileri bulabilirsiniz.
Operatöre bağlõ servisler ve özellikler için, lütfen
daha fazla bilgi almak üzere operatörünüze
başvurun.
Ayrõca isterseniz Çağrõ Merkezlerimizi de
arayabilirsiniz. Size en yakõn Çağrõ Merkezinin
telefon numarasõ için aşağõdaki listeyi kullanõn.
Ülkeniz/bölgeniz listede yoksa, lütfen yerel
satõcõnõz ile iletişim kurun. (Aşağõdaki telefon
numaralarõ, baskõ sõrasõnda doğruydular.
www.sonyericsson.com adresinde, en son
güncellemeleri bulabilirsiniz.)
Ürününüzün tamir edilmesi gerekliliği gibi
istenmeyen bir durum ortaya çõktõğõnda, lütfen
ürünü satõn aldõğõnõz satõcõya veya servis
ortaklarõmõzdan birine başvurun. Satõn alma
belgenizi saklayõn, garanti talebinde ona
ihtiyacõnõz olacaktõr.
Çağrõ Merkezlerimizi aradõğõnõzda, aradõğõnõz
numara ücretsiz bir numara değilse, vergiler
de dahil olmak üzere ulusal ücretlere göre
ücretlendirilirsiniz.
Ülke
Telefon numarasõ
E-posta adresi
Avustralya
Arjantin
Avusturya
Belçika
Brezilya
Kanada
Orta Afrika
Şili
Çin
Kolombiya
1-300 650 050
800-333-7427
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
4008100000
18009122135
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
94
Önemli bilgiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Hõrvatistan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hong Kong
Macaristan
Hindistan
Endonezya
İrlanda
İtalya
Litvanya
Malezya
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Pakistan
Filipinler
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Singapur
Slovakya
Güney Afrika
İspanya
062 000 000
844 550 055
33 31 28 28
09-299 2000
0 825 383 383
0180 534 2020
801-11-810-810
210-89 91 919
(cep telefonundan)
8203 8863
+36 1 880 47 47
1800 11 1800
(Toll free number)
39011111
(cep telefonundan)
021-2701388
1850 545 888
06 48895206
8 700 55030
1-800-889900
01 800 000 4722
(uluslararasõ ücretsiz
telefon numarasõ)
0900 899 8318
0800-100150
815 00 840
111 22 55 73
Karaçi dõşõ: (92-21)
111 222 55 73
+63 (02) 7891860
0 (önek) 22 6916200
808 204 466
(+4021) 401 0401
8(495) 787 0986
67440733
02-5443 6443
0861 632222
902 180 576
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Önemli bilgiler
95
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
İsveç
İsviçre
Tayvan
Tayland
Türkiye
Ukrayna
Birleşik Arap
Emirlikleri
İngiltere
Amerika Birleşik
Devletleri
Venezuela
013-24 45 00
0848 824 040
02-25625511
02-2483030
0212 47 37 777
(+380) 44 590 1515
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
43 919880
08705 23 7237
[email protected]
[email protected]
1-866-766-9374
0-800-100-2250
[email protected]
[email protected]
Güvenli ve Etkin Kullanõm Rehberi
Lütfen cep telefonunuzu kullanmadan
önce bu bilgileri okuyun.
Bu talimatlar sizin güvenliğiniz için
sunulmuştur. Lütfen bu talimatlara
uyun. Ürün aşağõda listelenen
durumlarõn birine maruz kalmõşsa
veya ürünün düzgün çalõşmadõğõnõ düşünüyorsanõz,
lütfen ürünü şarj etmeden veya kullanmadan önce
onaylõ bir servis ortağõna kontrol ettirin. Bunun
gerçekleştirilmemesi, ürünün bozulmasõna ve hatta
sağlõğõnõza zarar gelmesine yol açabilir.
Ürünün (cep telefonu, pil, şarj
ünitesi ve diğer aksesuarlarõn)
güvenli bir şekilde kullanõmõ ile
ilgili öneriler
•
•
•
•
Ürününüze her zaman özenle bakõn, onu temiz
ve tozsuz bir ortamda saklayõn.
Uyarõ! Ateşe atõldõğõnda patlayabilir.
Ürününüzü sõvõya veya nemli bir ortama maruz
bõrakmayõn.
Ürününüzü aşõrõ sõcak ve aşõrõ soğuk
sõcaklõklarda bulundurmayõn. Pili
+60°C (+140°F) üzerindeki bir õsõya
maruz bõrakmayõn.
96
•
•
•
•
•
•
•
•
Ürününüzü açõk ateşlere veya yanan tütün
maddelerine maruz bõrakmayõn.
Ürününüzü düşürmeyin, atmayõn veya bükmeye
çalõşmayõn.
Ürününüzü boyamayõn.
Ürününüzün içini açmaya veya
parçalarõnõ değiştirmeye çalõşmayõn.
Servis, sadece Sony Ericsson
tarafõndan yetkilendirilmiş personel
tarafõndan verilmelidir.
Ürününüzü, doktorunuzdan veya
yetkili sağlõk personelinden izin almadan
tõbbi cihazlarõn yakõnõnda kullanmayõn.
Ürününüzü, uçak içinde veya çevresinde
veya “çift-yönlü telsiz cihazlarõnõ kapatõnõz”
uyarõsõ bulunan yerlerde kullanmayõn.
Potansiyel olarak patlama ihtimali
bulunan ortamlarda ürününüzü
kullanmayõn.
Ürününüzü veya kablosuz teçhizatõnõ,
otomobilinizin hava yastõğõ üzerindeki
alana monte etmeyin.
Önemli bilgiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
ÇOCUKLAR
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEKLERİ
YERDE BULUNDURUN. ÇOCUKLARIN
CEP TELEFONUNUZLA VEYA
AKSESUARLARIYLA OYNAMASINA
İZİN VERMEYİN. KENDİLERİNE VE BAŞKALARINA
ZARAR VEREBİLİRLER VEYA İSTEMEDEN CEP
TELEFONUNA VEYA AKSESUARINA HASAR
VEREBİLİRLER. CEP TELEFONUNUZ, UFAK
PARÇALARA AYRILARAK, YUTULABİLECEK VE
BOĞULMA TEHLİKESİ DOĞURABİLECEK KÜÇÜK
PARÇALARA SAHİPTİR.
Güç kaynağõ (şarj ünitesi)
Şarj bağlantõsõnõ, sadece ürünün üstünde
belirtilen uygun güç kaynaklarõna yapõn. Kablonun,
hasar görmeyecek ve gerilmeyecek şekilde
konumlandõrõldõğõndan emin olun. Elektrik çarpmasõ
riskini azaltmak için, temizliğe başlamadan önce
birimin güç kaynağõndan fişini çekin. AC güç
adaptörü açõk havada veya rutubetli alanlarda
kullanõlmamalõdõr. Kabloyu veya fişini kesinlikle
değiştirmeyin. Fiş, prize uymazsa, uygun prizin
yetkili bir elektrikçi tarafõndan takõlmasõnõ sağlayõn.
Sadece cep telefonunuzla kullanõlmak üzere
üretilmiş olan Sony Ericsson markalõ orijinal şarj
ünitelerini kullanõn. Diğer şarj üniteleri aynõ güvenlik
ve performans standartlarõna göre tasarlanmamõş
olabilirler.
Pil
Cep telefonunuzu ilk kullanõmõnõzdan önce, pili
tam olarak şarj etmenizi öneririz. Yeni veya uzun
süredir kullanõlmayan bir pilin, ilk birkaç kullanõmda
kapasitesi düşmüş olabilir. Pil sadece +5°C (+41°F)
ve +45°C (+113°F) arasõndaki õsõlarda şarj
edilmelidir.
Sadece cep telefonunuzla kullanõlmak üzere
üretilmiş olan Sony Ericsson markalõ orijinal pilleri
kullanõn. Diğer pilleri ve şarj aletlerini kullanmak,
tehlikeli olabilir.
Konuşma ve bekleme süreleri telefonun kullanõmõ
sõrasõndaki sinyal gücü, çalõşma õsõsõ, uygulama
kullanõm alõşkanlõklarõ, seçilen özellikler ve ses
veya veri iletimleri gibi çok çeşitli duruma bağlõdõr.
Pili çõkartmadan önce cep telefonunuzu kapatõn.
Pili ağzõnõza sokmayõn. Pil elektrolitleri yutulduğunda
zehirli olabilir. Pil üzerindeki metal yerlerin, başka
bir metal nesneye değmesine izin vermeyin. Bu pile
kõsa devre yaptõrõr ve pilin zarar görmesine yol açar.
Pili sadece gerçek amacõ için kullanõn.
Kişisel tõbbi cihazlar
Cep telefonlarõ kalp pillerinin ve insan vücuduna
takõlan diğer cihazlarõn çalõşmasõnõ engelleyebilir.
Lütfen cep telefonunu, kalp pilinin üzerine, örneğin
gömlek cebinize koymaktan kaçõnõn. Telefonu
kullanõrken, kulaklõğõ kalp pilinin bulunduğu tarafõn
ters tarafõndaki kulağõnõza yerleştirin. Telefon ve
kalp pili arasõnda bõrakõlacak en az 15 cm'lik (6 inç)
bir mesafe, etkilenme riskini azaltõr. Herhangi bir
nedenle etkileşimden şüphelendiğinizde, telefonu
hemen kapatõn. Daha fazla bilgi için bir kardiyoloji
uzmanõna danõşõn.
Diğer tõbbi cihazlar için doktorunuza veya cihazõn
üreticisine danõşõn.
Araç Sürerken
Lütfen, yerel kanun ve düzenlemelerin araç
sürerken cep telefonu kullanõmõnda, sürücülerin
mikrofon kulaklõk seti çözümleri kullanmalarõnõ
gerekli görüp görmediklerini kontrol edin. Sadece,
sizin ürününüz ile birlikte kullanõlmak üzere üretilen
Sony Ericsson mikrofon kulaklõk çözümlerini
kullanmanõzõ öneririz.
Elektronik teçhizatlarõn muhtemel çakõşmalarõ
sebebiyle, bazõ araç üreticilerinin, harici bir antenin
takõlõ olduğu bir mikrofon kulaklõk kiti bulunmayan
araçlarda, cep telefonu kullanõmõnõ yasakladõklarõnõ
hatõrlatõrõz.
Her zaman tüm dikkatinizi sürüşe verin ve sürüş
koşullarõ gerektirdiğinde, arama yapmadan veya
çağrõ yanõtlamadan önce aracõnõzõ yol kenarõna
çekerek park edin.
Önemli bilgiler
97
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Acil durum çağrõlarõ
Cep telefonlarõ, her durumda bağlantõyõ garanti
etmeyen, radyo sinyallerini kullanarak çalõşõr.
Bu nedenle, asla temel iletişimler (örneğin, acil
tõbbi durumlar) için sadece cep telefonunuza
güvenmeyin.
Acil durum çağrõlarõ, her alanda, her hücresel
şebekede veya belirli şebeke servisleri ve/veya
telefon özellikleri kullanõmdayken yapõlamayabilir.
Daha ayrõntõlõ bilgi için yerel servis sağlayõcõnõza
danõşõn.
Anten
Bu telefonun dahili bir anteni bulunur. Sony Ericsson
tarafõndan, özellikle bu model için satõlan anten
cihazlarõ dõşõndakiler cep telefonunuza zarar
verebilir, performansõ azaltabilir ve ayarlanmõş
sõnõrlarõn üzerinde SAR seviyeleri (bkz. alt bölüm)
üretebilir.
Etkin Kullanõm
Telefonunuzu herhangi diğer bir telefonu tuttuğunuz
şekilde tutun. Kullanõrken telefonun üst kõsmõnõ
kapatmayõn, bu durum çağrõ kalitesini etkiler ve
telefonun gereğinden fazla bir güç seviyesinde
çalõşmasõna sebep olur, bu da konuşma ve bekleme
sürelerini kõsaltõr.
Radyo frekansõna (RF) maruz kalma
ve Özgül Soğurma Oranõ (SAR)
Cep telefonunuz, alçak-güçte bir radyo vericisi
ve alõcõsõdõr. Açõldõğõnda, aralõklõ olarak düşük
seviyelerde (radyo dalgalarõ veya radyo frekansõ
alanlarõ olarak da bilinen) radyo frekansõ enerjisi
gönderir.
Dünya çapõndaki ülkeler, ayrõntõlõ uluslar arasõ
güvenlik ana hatlarõ benimsemişlerdir. Bu ana
hatlar, örneğin, ICNIRP (International Comission
on NON-Ionizing Radiation Protection) ve
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics
Engineers Inc.) gibi, bağõmsõz bilimsel kuruluşlarca
bilimsel çalõşmalarõn periyodik ve kapsamlõ
98
değerlendirmeleri sonucunda geliştirilmiştir. Bu ana
hatlar, toplum geneline izin verilen radyo dalgasõna
maruz kalma seviyelerini belirler. Seviyelerde,
ölçümlerdeki tüm değişimler de göz önüne alõnarak,
yaşõna ve sağlõğõna bakõlmaksõzõn, herkesin
güvenliğini garanti edecek güvenlik toleranslarõ
kullanõlmõştõr.
Özgül Emiş Oranõ (SAR), cep telefonu kullanõrken
vücut tarafõndan emilen radyo frekansõ enerjisi
miktarõnõn ölçüm birimidir. SAR değeri, laboratuar
koşullarõndaki en yüksek onaylõ güç seviyesinde
belirlenmiştir, fakat cep telefonunun çalõşõrkenki
gerçek SAR seviyesi, bu değerin oldukça altõnda
olabilir. Bunun nedeni, cep telefonunun şebekeye
ulaşõrken gerekli olan minimum gücü kullanmak
üzere tasarlanmõş olmasõdõr.
Radyo frekansõna maruz kalma ana hatlarõnõn
altõndaki SAR değişimleri, güvenlikte de değişimler
olduğu anlamõna gelmez. Cep telefonlarõ arasõnda
SAR seviyeleri açõsõndan farklõlõklar olsa da,
tüm Sony Ericsson cep telefonu modelleri radyo
frekansõna maruz kalma ana hatlarõna uyacak
şekilde tasarlanmaktadõr.
ABD’de satõlan telefonlar için, bir telefon modeli
halka satõşa çõkarõlmadan önce, test edilmeli
ve hükümetin kabul ettiği güvenli maruz kalma
gereklilikleri sõnõrlarõnõ aşmadõğõnõn Federal
Komünikasyon Komisyonu’na (FCC) onaylatmasõ
gerekir. Bu testler FCC için her bir modele göre
belirlenmiş konumlarda ve yerlerde (kulakta ve
vücuda takõlõ olarak) gerçekleştirilir. Vücuda takõlõ
kullanõmlarda bu telefon, vücuttan en az 15 mm
uzağa konumlandõrõldõğõnda ve telefonun yakõnõnda
metal bir parça olmadõğõnda veya bu telefon için
tasarlanmõş orijinal Sony Ericsson vücuda takõlan
aksesuar ile birlikte kullanõldõğõnda, test edilmiştir ve
FCC RF maruz kalma ana hatlarõnõ gerekliliklerini
karşõlamaktadõr. Diğer aksesuarlarõn kullanõmõ FCC
RF maruz kalma ana hatlarõ ile uyumluluğu garanti
etmeyebilir.
Önemli bilgiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Pilin çöpe atõlmasõ
Bu cep telefonu modeli için, cep telefonu ile
birlikte gelen malzemeler içinde, SAR bilgilerini
içeren bir kitapçõk bulunmaktadõr. Bu bilgi, radyo
frekansõna maruz kalma ve SAR ile ilgili daha
ayrõntõlõ bilgilerle birlikte, bu adreste bulunabilir:
www.sonyericsson.com/health.
Pillerin çöpe atõlmalarõ ile ilgili yerel
yönetmeliklere bakõn veya bilgi için,
yerel Sony Ericsson Çağrõ Merkezini
arayõn.
Pil kesinlikle belediye çöplüğüne atõlmamalõdõr.
Mümkünse, pil çöplüğünü kullanõn.
Erişilebilirlik Çözümleri/Özel
Gereksinimler
Bellek Kartõ
ABD’de satõlan telefonlar için, TTY terminalinizi
Sony Ericsson cep telefonunuz ile (gerekli
aksesuar ile birlikte) kullanabilirsiniz. Özel ihtiyaçlarõ
olan bireyler için Erişilebilir Çözümler ile ilgili bilgi
almak için, SonyEricsson Özel Gereksinimler
Merkezini (Special Needs Center) 877 878 1996
(TTY) veya 877 207 2056 (ses) arayabilirsiniz
veya www.sonyericsson-snc.com adresinden
Sony Ericsson Özel Gereksinimler Merkezi’ni
ziyaret edin.
Eski elektrikli ve elektronik
teçhizatõn çöpe atõlmasõ
Bu sembol tüm elektrikli ve elektronik
cihazlarõn ev çöpü gibi ele alõnmamasõ
gerektiğine işaret eder. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik cihazlarõn geri dönüşümü
için uygun olan toplama noktalarõna bõrakõlmalarõ
gereklidir. Bu ürünün doğru şekilde çöpe atõlmasõnõ
sağlayarak, hem çevre hem de insan sağlõğõ
açõsõndan, bu ürünün doğru biçimde çöpe
atõlmamasõ durumunda oluşabilecek potansiyel
negatif sonuçlarõ engellemeye yardõmcõ olmuş
olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal
kaynaklarõ korumaya yardõmcõ olacaktõr. Bu ürünün
geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için, yerel
belediyenize, çöp toplayõcõlara veya bu ürünü satõn
almõş olduğunuz dükkana başvurun.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bellek kartõ teslim edilmeden önce biçimlendirilir.
Bellek kartõnõ yeniden biçimlendirmek için, uyumlu bir
cihaz kullanõn. Bellek kartõnõ PC’de biçimlendirirken
standart işletim sistemi biçimini kullanmayõn.
Detaylar için, cihazõn işletim talimatlarõna bakõn
veya müşteri hizmetleri ile irtibat kurun.
UYARI:
Cihazõnõz telefona veya diğer cihaza takõlõrken bir
adaptör gerektiriyorsa, gerekli adaptör olmadan
kartõ doğrudan takmayõn.
Bellek kartõ Kullanõmõ için alõnacak önlemler:
Bellek kartõnõ rutubete maruz bõrakmayõn.
Elinizle veya herhangi bir metal nesneyle terminal
bağlantõlarõna temastan kaçõnõn.
Bellek kartõnõ çarpmayõn, bükmeyin veya
düşürmeyin.
Bellek kartõnõn içini açmaya veya parçalarõnõ
değiştirmeye çalõşmayõn.
Bellek kartõnõ, rutubetli veya aşõndõrõcõ veya aşõrõ
sõcaklõklardaki ortamlarda kullanmayõn veya
saklamayõn, örn. yaz mevsiminde kapalõ araç
içinde, doğrudan güneş õşõğõ alan yerlerde veya
bir õsõtõcõnõn yanõnda, vb.
M2 adaptörünün ucuna aşõrõ güçle bastõrmayõn veya
ucunu bükmeyin.
Bellek kartõ adaptörünün giriş yuvasõna kir, toz veya
yabancõ maddeler girmemesine özen gösterin.
Bellek kartõnõ doğru şekilde taktõğõnõzdan emin olun.
Bellek kartõnõ, bellek kartõ adaptörüne olabildiğince
sõkõ yerleştirin. Bellek kartõ doğru şekilde takõlmadõğõ
sürece düzgün bir biçimde çalõşmaz.
Önemli bilgiler
99
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
•
•
Önemli verilerin bir kopyasõnõ yedeklemenizi
öneririz. Bellek kartõnõzda sakladõğõnõz içeriğin
kaybolmasõ veya zarar görmesi ile ilgili olarak
sorumluluk üstlenmeyiz.
Bellek kartõnõ veya bellek kartõ adaptörünü
çõkartõrsanõz, biçimlendirme sõrasõnda veya veri
okunurken veya yazõlõrken gücü kapatõrsanõz, veya
bellek kartõnõ statik elektriğin veya yüksek gerilim
hatlarõnõn geçtiği yerlerde kullanõrsanõz kayõtlõ veriler
zarar görebilir.
Aksesuarlar
Sony Ericsson ürünlerinin güvenli ve etkin
kullanõmõ için orijinal Sony Ericsson aksesuarlarõnõn
kullanõlmasõnõ önerir. Üçüncü şahõslara ait
aksesuarlarõn kullanõmõ performansõ düşürebilir
veya sağlõğõnõz veya güvenliğiniz için tehlike
oluşturabilir.
YÜKSEK SES UYARISI
Üçüncü şahõslara ait ses aksesuarlarõnõ kullanõrken
duyma bozukluğuna sebep olabilecek ses
seviyelerinin önüne geçebilmek için ses seviyesini
dikkatlice ayarlayõn. Sony Ericsson üçüncü şahõslara
ait ses aksesuarlarõnõn bu cep telefonu ile kullanõmõnõ
test etmez. Sony Ericsson sadece Sony Ericsson
orijinal aksesuarlarõnõn kullanõmõnõ önerir.
Son Kullanõcõ Lisans Sözleşmesi
Bu kablosuz cihaz (“Cihaz”), cihazla birlikte teslim
edilen herhangi bir ortam dahil ancak bunlarla sõnõrlõ
olmaksõzõn, Sony Ericsson Mobile Communications
AB ve yan kuruluşlarõ (“Sony Ericsson”) ve O’nun
üçüncü parti sağlayõcõlarõ ve lisans verenlerine ait
yazõlõma sahiptir (“Yazõlõm”).
Bu Cihazõn kullanõcõsõ olarak, Sony Ericsson size,
sadece yazõlõmõn içinde yüklü olduğu ve/veya
birlikte verildiği cihazda kullanõlmasõ şartõyla,
şahsõnõza ait olmayan, devredilemeyen, başkasõna
atanamayan bir lisans verir. Burada anlatõlan
herhangi bir şey, bu Yazõlõmõn, Cihazõn kullanõcõsõna
satõlmõş olduğu şekline yorumlanamaz.
100
Yazõlõmõn veya Yazõlõmõn herhangi bir bileşeninin
kaynak kodunu bulmak için, yazõlõmõ tekrar
üretemezsiniz, değiştiremezsiniz, dağõtamazsõnõz,
ters mühendislik işlemlerine tabi tutamazsõnõz,
parçalayamazsõnõz veya herhangi biri başka
yöntemi kullanamazsõnõz. Bu duruma açõklõk
getirmek gerekirse, sadece Yazõlõmõ içinde aldõğõnõz
Cihaz ile birlikte olmak kaydõyla, Yazõlõm ile ilgili tüm
haklarõnõzõ ve yükümlülüklerinizi, üçüncü bir şahsõn
bu kurallarõn kendisini de bağladõğõnõ yazõlõ bir
şekilde belirtmesi halinde, söz konusu olan üçüncü
bir şahsa devredebilirsiniz.
Bu lisans size, bu Cihazõn kullanõldõğõ süre boyunca
sunulmuştur. Bu lisansõ, Yazõlõmõ içinde almõş
olduğunuz Cihazõ, üçüncü bir şahsa yazõlõ olarak
devrettiğinizde, sonlandõrabilirsiniz. Bu lisans içinde
belirtilen koşullarõn herhangi birisini uygulamamanõz
halinde, lisans kati olarak sonlanacaktõr.
Sony Ericsson ve üçüncü parti sağlayõcõlarõ, lisans
verenleri, Yazõlõmõn tek ve münhasõr sahipleridir
ve Yazõlõmõn tüm haklarõna, adõna ve faydalarõna
sahiptir. Sony Ericsson ve Yazõlõmõn üçüncü bir
partinin malzemesini veya kodlarõnõ içermesi
halinde, bu üçüncü parti, bu şartlarõn üçüncü
parti haklarõna sahip olacaktõr.
Bu lisansõn geçerliliği, yapõsõ ve işleyişi İsveç
kanunlarõna göre yürütülecektir. Yukarõda
anlatõlanlar, mümkün olduğu hallerde, yasal
tüketici haklarõnõn izin verdiği maksimum şekilde
uygulanacaktõr.
Sõnõrlõ Garanti
Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221
88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) veya O'na bağlõ
yerel bir şirket bu Sõnõrlõ Garantiyi cep telefonunuz
ve telefonunuzla birlikte verilen orijinal aksesuar
(bundan böyle “Ürün” olarak anõlacaktõr) için verir.
Ürününüz garanti kapsamõnda bir servis
gerektirdiğinde, ürünü satõn aldõğõnõz yetkili
satõcõya başvurmanõz veya daha fazla bilgi
almak için yerel Sony Ericsson Çağrõ Merkezine
Önemli bilgiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
başvurmanõz (ülke içi telefon ücretleri uygulanabilir)
veya www.sonyericsson.com adresine giderek bilgi
almanõz gerekir.
Garantimiz
Bu Sõnõrlõ Garanti’nin koşullarõna göre,
Sony Ericsson, bu Ürünün, müşteri tarafõndan
satõn alõndõğõnda, tasarõm, malzeme ve işçilik
hatalarõ bulunmadõğõnõ garanti etmektedir.
Bu Sõnõrlõ Garanti, Ürünün orijinal satõn alõnma
tarihinden itibaren, cep telefonunuz için, iki
(2) yõl ve cep telefonunuz ile birlikte verilecek olan
tüm orijinal aksesuarlar için (örneğin pil, şarj ünitesi
veya mikrofon kulaklõk seti) bir (1) yõl sürecektir.
Bizim yapacaklarõmõz
Garanti süresinde bu Ürün normal kullanõm
ve servis verilmesine rağmen kusurlu tasarõm,
malzeme veya işçilik nedeniyle çalõşamaz duruma
gelirse, Ürünü satõn aldõğõnõz ülkedeki/bölgedeki*
Sony Ericsson yetkili dağõtõcõlarõ veya servis
ortaklarõ, kendi seçimleri doğrultusunda, aşağõda
açõklanan koşullar dahilinde, Ürünün onarõmõna
veya yeni bir ürünle değiştirilmesine karar
verecektir.
Sony Ericsson ve O’nun servis ortaklarõ, geri
dönen bir Ürünün, aşağõdaki koşullara göre, garanti
kapsamõnda olmadõğõnõn anlaşõlmasõ durumunda,
bakõm ücreti talep etme hakkõnõ saklõ tutar.
Sony Ericsson Ürününüz tamir edildiğinde veya
değiştirildiğinde, bazõ kişisel ayarlarõnõzõn, indirdiğiniz
dosyalarõn ve diğer bilgilerinizin kaybolabileceklerini
unutmayõn. Şu anda Sony Ericsson, yürürlülükte
olan kanunlar ve diğer düzenlemeler ve teknik
sõnõrlamalar sebebiyle indirilen bazõ dosyalarõn
yedeğini alamayabilir. Sony Ericsson kaybolan
hiçbir bilgi ile ilgili sorumluluk üstlenmez ve bu
tür bir kayõp ile ilgili size tazminat ödemez.
Sony Ericsson Ürününüzü tamire veya değiştirmeye
vermeden önce, indirdiğiniz dosyalar, ajandanõz
ve kayõtlarõnõz gibi, Sony Ericsson ürününüzde
sakladõğõnõz tüm bilgilerin yedek kopyalarõnõ
oluşturmalõsõnõz.
Koşullar
1 Bu Sõnõrlõ Garanti, bir Sony Ericsson yetkili
satõcõsõ tarafõndan, bu ürün için verilmiş olan ve
satõn alma tarihi ile seri numarasõnõ** belirten,
orijinal satõn alma belgesinin, tamir edilecek veya
değiştirilecek Ürün ile birlikte sunulmasõ halinde
geçerlidir. Sony Ericsson, Ürün bayiden satõn
alõndõktan sonra garanti belgesindeki bu bilgiler
silinmiş veya değiştirilmiş ise, garanti kapsamõnda
servis vermeyi reddetme hakkõnõ saklõ tutar.
2 Eğer, Sony Ericsson Ürünü onarõr veya yenisi ile
değiştirirse, belirtilen arõzanõn tamiri veya yenisiyle
değiştirilen ürün, hangi sürenin daha uzun olduğuna
bağlõ olarak, orijinal garanti süresinin geri kalan
kõsmõ veya onarõm tarihinden başlayarak doksan
(90) gün boyunca garanti kapsamõna alõnacaktõr.
Onarõm veya yenisiyle değiştirme, işlevsel olarak
eşdeğer olan bakõmõ yapõlmõş birimler ile
gerçekleştirilebilir. Yenisiyle değiştirilen parçalar
veya bileşenler Sony Ericsson'un malõ olacaktõr.
Önemli bilgiler 101
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
3 Bu Garanti, Ürünün normal eskime ve yõpranma,
yanlõş kullanõm, Sony Ericsson'un ürünün kullanõmõ
ve bakõmõ ile ilgili talimatlarõna aykõrõ kullanõmõnõ
kapsayarak ama bunlarla sõnõrlõ kalmayarak
normal ve alõşõlmõşõn dõşõndaki kullanõm nedeniyle
çalõşmama durumunu kapsamaz. Ayrõca bu garanti,
kazalar, yazõlõm ve donanõm değiştirmeleri veya
ayarlamalarõ, doğal afetler ve sõvõlarõn neden olduğu
hasarlar nedeniyle çalõşmama durumunu da
kapsamaz.
Şarj edilebilen bir pil, yüzden fazla kez şarj ve
deşarj edilebilir. Fakat sonunda eskiyecektir –
bu bir hata değildir ve normal eskime ve yõpranma
kapsamõndadõr. Konuşma ve bekleme süreleri fark
edilir derecede kõsaldõğõnda, pilinizi değiştirmenizin
zamanõ gelmiş demektir. Sony Ericsson, sadece
Sony Ericsson tarafõndan onaylanmõş pilleri ve
şarj ünitelerini kullanmanõzõ önerir.
Telefonlar arasõnda, ekran parlaklõklarõ ve ekran
rengi açõsõndan çok az bir farklõlõk olabilir. Ekranda
küçük, parlak veya koyu noktalar olabilir. Bunlara
hatalõ pikseller denir ve bu noktalarõn hatalõ olmalarõ
halinde oluşur ve düzeltilemezler. İki hatalõ piksel,
kabul edilebilir olarak kabul görür.
Telefonlar arasõnda, kamera görüntüleri farklõlõklarõ
olabilir. Bu olağan dõşõ bir durum değildir ve hatalõ
kamera modülü olarak değerlendirilmez.
4 Ürünün kullandõğõ hücresel sistemin, Sony Ericsson
dõşõnda bir aracõ tarafõndan sağlanmasõndan ötürü,
Sony Ericsson, bu sistemin işletiminden, çekim
gücünden, servislerinden veya menzilinden sorumlu
tutulamaz.
102
5 Bu garanti, Ürüne Sony Ericsson yetkilisi olmayan
bir kişi tarafõndan yapõlan, yükleme, modifikasyon,
tamir veya Ürünün Sony Ericsson yetkilisi
olmayan bir kişi tarafõndan açõlmasõ halinde ortaya
çõkabilecek Ürün hasarlarõnõ kapsamamaktadõr.
6 Bu garanti, bu Ürün ile birlikte kullanõlmak üzere
üretilmiş olan Sony Ericsson markasõ taşõyan
orijinal aksesuarlarõn veya diğer malzemelerin
dõşõndaki aksesuarlarõn veya malzemelerin
kullanõmõndan kaynaklanan Ürün hasarlarõnõ
kapsamamaktadõr.
Sony Ericsson, açõk veya dolaylõ yoldan, Ürün
veya yanõndaki cihazlarõn virüsler, trojan horse’lar
(truva atlarõ, trojan virüsleri), spyware ve diğer
zararlõ yazõlõmlar nedeniyle ortaya çõkabilecek
bozukluklar ile ilgili tüm garantileri reddeder.
Sony Ericsson, Ürününüze ve ona bağlõ bulunan
ek cihazlara uygun olan virüs koruma yazõlõmõnõ
yüklemenizi ve cihazõnõzõ daha etkili bir şekilde
korumak için bu yazõlõmlarõ düzenli olarak
güncellemenizi önerir. Bu tür yazõlõmlarõn
Ürününüzü ve ona bağlõ bulunan cihazlarõnõzõ,
hiçbir zaman tam olarak koruyamayacaklarõ kabul
edilmektedir ve Sony Ericsson bu tür anti virüs
yazõlõmlarõnõn, kendilerinden beklenen amacõ yerine
getirememeleri halinde ortaya çõkabilecek hasarlar
ile ilgili garantiyi açõkça veya dolaylõ yoldan
reddeder.
7 Ürünler üzerindeki mühürlerden herhangi biriyle
oynanmasõ garantiyi geçersiz kõlacaktõr.
Önemli bilgiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
8 BU YAZILI SINIRLI GARANTİ DIŞINDA HİÇBİR
YAZILI VEYA SÖZLÜ ÖZEL GARANTİ MEVCUT
DEĞİLDİR. TÜM KASTEDİLEN GARANTİLER,
SINIRLAMA OLMADAN BELİRLİ BİR AMACA
YÖNELİK VEYA SATIŞA SUNULABİLİRLİK VEYA
UYGUNLUK DAHİL, BU SINIRLI GARANTİNİN
SÜRESİYLE SINIRLANMIŞTIR. SONY ERICSSON
VEYA O’NUN LİSANS SAHİPLERİ HİÇBİR
ŞEKİLDE, HER TÜRDEN KAR KAYBI VE TİCARİ
KAYBI DA KAPSAYAN FAKAT BUNLARLA
SINIRLI OLMAYAN, TESADÜFİ VEYA NETİCE
İTİBARİYLE ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN
SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU HASARLAR
KAPSAMININ TÜMÜ KANUN YOLUYLA
REDDEDİLEBİLİR.
Bazõ ülkeler/eyaletler tesadüfi ve netice
itibarõyla ortaya çõkan hasarlarõn istisnasõna
veya sõnõrlanmasõna veya kastedilen garantilerin
süresinin kõsõtlanmasõna izin vermez, bu nedenle
yukarõdaki sõnõrlamalar veya istisnalar sizin için
geçerli olmayabilir.
Sunulan garanti, tüketicinin yürürlükteki
düzenlemeler dolayõsõyla sahip olduğu veya
tüketicinin satõcõya karşõ satõş/satõn alma
sözleşmesi kapsamõnda elinde bulundurduğu
tüketici haklarõnõ etkilemez.
* GARANTİNİN COĞRAFİ KAPSAMI
Eğer Ürünü, EEA (Avrupa Ekonomik Alanõ)
ülkelerinin birinden veya İsviçre’den veya Türkiye
Cumhuriyeti’nden satõn aldõysanõz ve bu ürün
EEA veya İsviçre veya Türkiye’de satõlmaktaysa,
ürününüzü herhangi bir EEA ülkesi veya İsviçre
veya Türkiye’de, bu ürünün tamamen aynõsõnõn
bir Sony Ericsson dağõtõcõsõ tarafõndan satõlõyor
olmasõ halinde, ürününüzün servise ihtiyaç duyduğu
ülkede geçerli olan garanti koşullarõ kapsamõnda
servise götürebilirsiniz. Bulunduğunuz ülkede,
Ürününüzün satõlõp satõlmadõğõnõ bulmak için,
lütfen yerel Sony Ericsson Çağrõ Merkezini arayõn.
Belirli servislerin, örneğin Ürününüzün diğer
ülkelerde eş değer olarak satõlan ürünlerden
farklõ, harici ve dahili parçalarõ olmasõ sebebiyle,
ürününüzü satõn aldõğõnõz ülke dõşõnda verilemiyor
olabileceğini göz önünde bulundurun. Bunlara ek
olarak lütfen, bazõ zamanlarda SIM-Kilitli Ürünlerin
tamirinin mümkün olmadõğõnõ unutmayõn.
** Bazõ ülkelerde/bölgelerde ilave bilgiler
(örneğin geçerli bir garanti kartõ) istenebilir.
Önemli bilgiler 103
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
FCC Statement
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of
the FCC rules. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause
harmful interference, and
(2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAC-1052021-BV
and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,
EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24,
EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950,
following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
99/5/EC with requirements covering EMC directive
89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.
Bluetooth kablosuz teknoloji
Bluetooth™ Qualified Design ID (Nitelikli Tasarõm
Kimlik Numarasõ) B011122’dir.
Lund, December 2006
Shoji Nemoto,
Head of Product Business Unit GSM/UMTS
R&TTE Kararnamesinin (99/5/EC) gerekliliklerini
yerine getirmekteyiz.
104
Önemli bilgiler
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
Dizin
A
açma/kapatma
Bluetooth kablosuz teknoloji .......... 75
SIM kilidi korumasõ ......................... 87
telefon kilidi .................................... 87
aktarma
dosyalar ......................................... 78
kamera resimleri ............................ 53
müzik .............................................. 60
aktarma yöntemi
Bluetooth kablosuz teknoloji .......... 74
USB ................................................ 78
Aktivite menüsü ...................................... 9
alarmlar ................................................ 81
animasyon ............................................ 56
arayana özel zil sesleri ......................... 27
Arkadaşlarõm ........................................ 48
ayarlar
ekran parlaklõğõ .............................. 88
e-posta ........................................... 44
İnternet ........................................... 69
Java™ ............................................ 72
B
başlangõç ekranõ ............................. 56, 88
bekleme modu ........................................ 7
bellek durumu ....................................... 22
bellek kartõ ...................................... 21, 99
blog ...................................................... 54
Bluetooth kablosuz teknoloji ................. 74
Ç
çağrõ bekletme ...................................... 32
çağrõ listesi ........................................... 28
çağrõ süresi ........................................... 35
çağrõlar
acil durum ...................................... 25
beklemeye alma ............................. 32
cevaplama ve reddetme ................ 24
cevapsõz ......................................... 24
iki çağrõyõ yönetme ......................... 33
kabul etme ..................................... 34
kaydetme ....................................... 67
sõnõrlama ........................................ 34
sõrasõnda not alma ......................... 36
uluslararasõ .................................... 24
yapma ve alma .......................... 9, 24
çağrõlarõ yönlendirme ............................ 32
D
dil .......................................................... 89
Disc2Phone .......................................... 59
dosya yöneticisi .................................... 21
dosyalarõ indirme .................................. 72
duvar kağõdõ ......................................... 56
düğmeler ........................................ 12, 16
Dizin 105
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
E
efektler, kamera ................................... 53
ekran koruyucu ..................................... 56
ekran, parlaklõk ..................................... 88
e-posta ................................................. 44
İ
fabrika ayarlarõ ..................................... 91
İnternet
ayarlar .............................................69
blog .................................................54
bookmark’lar ...................................71
çerezler ve parolalar .......................72
güvenlik ve sertifikalar ....................73
profiller ............................................72
G
K
F
garanti ................................................ 100
gönderme
kartvizitler ....................................... 37
melodiler ve zil sesleri .................... 66
notlar .............................................. 84
randevular ve görevler ................... 82
resimler .......................................... 56
temalar ........................................... 58
görevler ................................................ 83
gruplar .................................................. 36
Güncelleme servisi ............................... 80
güvenlik rehberi .................................... 96
H
handsfree ........................... 13, 29, 30, 58
Bluetooth™ cihaz ........................... 75
harfleri girme ........................................ 19
hesap makinesi .................................... 84
hõzlõ arama ........................................... 29
106
kalõplar ............................................40, 43
kamera ..................................................10
ayarlar .............................................52
genel bakõş .....................................51
seçenekler ......................................52
kartvizitler ..............................................37
kayõtlar
gruplarõ ............................................36
senkronizasyon ...............................73
telefon kayõtlarõ ekleme ...................26
varsayõlan kayõtlar ...........................25
kilit
SIM kart ..........................................86
telefon .............................................87
tuş takõmõ ........................................87
kod belleği .............................................84
konferans çağrõlarõ ................................33
kronometre ............................................84
kurulum sihirbazõ .....................................6
kõsayollar ...............................................18
Dizin
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
M
menüler ................................................ 16
menülerde dolaşma .............................. 16
menüye genel bakõş ............................. 14
mesajdaki numaralarõ arama ................ 39
mesajlar
alan ve hücre bilgisi ....................... 50
e-posta ........................................... 44
metin .............................................. 37
resimli ............................................. 41
sesli ................................................ 43
teslim durumu ................................ 41
metin mesajlarõ ............................... 37–41
mikrofon ................................................ 24
MusicDJ™ ............................................ 65
müzik
aktarma .......................................... 60
müzik çalar ........................................... 59
M2™ ............................................... 13, 99
N
not defteri ............................................. 36
notlar .............................................. 83–84
numara gizleme .................................... 36
numaralarõm ......................................... 34
O
otomatik tekrar arama .......................... 24
oyunlar .................................................. 68
P
PhotoDJ™ ............................................ 57
PIN kodu
blokeyi kaldõrma ............................... 5
değiştirme ...................................... 86
pil
kullanõm ve bakõm .......................... 97
takma ve şarj etme .......................... 6
PlayNow™ ........................................... 64
profiller ................................................. 85
PUK .................................................. 5, 86
R
randevular ............................................ 81
resim boyutlarõ ...................................... 52
resimler .......................................... 55–56
düzenleme ..................................... 57
ekran koruyucu .............................. 56
resimli mesajlar .............................. 41–43
RSS okuyucu ....................................... 73
S
saat ...................................................... 86
sabit arama .......................................... 35
senkronizasyon .............................. 73–74
ses kaydedici ........................................ 67
ses seviyesi
ahize .............................................. 24
zil sesi ............................................ 65
Dizin 107
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.
sesle cevaplama .................................. 31
sesle kontrol ................................... 29–31
sesli mesaj ........................................... 29
sesli mesajlar ....................................... 43
ses, aktarma ve yönlendirme ............... 77
SIM kart
kayõt numaralarõ ............................. 26
kilitleme ve bloke açma .................. 86
kopyalama ..................................... 27
SIM kartõn blokesini kaldõrma ............... 86
sihirli kelime .......................................... 30
simgeler ................................................ 18
SMS Bkz. metin mesajlarõ .................... 37
SOS Bkz. acil durum numaralarõ .......... 25
şebekeler .............................................. 23
takvim ............................................. 81–82
tarih ...................................................... 86
telefon
dil ................................................... 19
kilit .................................................. 87
montajõ ............................................. 5
telefona genel bakõş ............................. 12
telesekreter servisi ............................... 29
temalar ................................................. 58
teslim durumu ....................................... 41
TrackID™ ............................................. 63
108
U
USB kablo .............................................78
uygulamalar ..........................................68
uzaktan kumanda ..................................77
uzun mesajlar ........................................40
V
video kaydedici .....................................51
video oynatõcõ ........................................59
VideoDJ™ .............................................66
Y
Ş
T
tuş takõmõ kilidi ................................17, 87
tuşlar ...............................................12, 16
T9™ Metin Girişi ...................................20
yaklaştõrma ............................................52
Web sayfasõ ....................................70
yardõm .....................................................7
yazma dilleri ..........................................19
Z
zaman sayacõ ........................................84
zil sesleri .........................................64–65
Dizin
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Benzer belgeler

İçindekiler Sony Ericsson K800i

İçindekiler Sony Ericsson K800i Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Daha ayrõntõlõ bilgi almak ve dosyalarõ

Detaylı