2007 yılı değerlendirmesi - stg.yildiz.edu.tr

Transkript

2007 yılı değerlendirmesi - stg.yildiz.edu.tr
Üniversitemizin 2007 Faaliyet Raporu
10.04.2008 tarih ve 2008/06 sayılı Senato Kararı ile onaylanmıştır.
Elektronik örneğini http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinde bulabilirsiniz.
ISBN: 978-975-461-441-1
Hazırlayan: YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kapak Tasarımı*
: Şengül BÜYÜKTAŞ
* Kapakta kullanılan desen Rektörlük binası (Tarihi Hünkar Köşkü) tavan süslemelerinden alınmıştır.
Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir
terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve
yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana
siyasetimizin açık dileğidir.
Yıldız Merkez Kampüs
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
İçindekiler
Üst Yönetici Sunuşu……………………………………………….……………
Misyonumuz ve Vizyonumuz…….…………………………………………….
İlke ve Değerlerimiz……………………………………………………………..
Temel Stratejilerimiz…………………………………………………………….
VII
VIII
IX
X
I- GENEL BİLGİLER
Tarihçe……………………….…………….………………………………
Kuruluş ve Yerleşim………………………………………………………
Kilit Yöneticiler…………………………………………………………….
Akademik Birimler Misyon ve Vizyon……………………………………
A- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı………………………………………….…………….
2- Örgütsel Yapı…………………………………………….………...
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar …………………………………….
4- İnsan Kaynakları ………………………………………..…………
5- Sunulan Hizmetler …………………………………………………
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ……………………………………
3
5- 9
11 - 17
18 - 29
31 50 52 60 71 81
49
51
59
70
80
II- FAALİYETLER
A- İdarenin Faaliyetleri
Stratejik Amaç 1 Faaliyetleri ………………………………………..
Stratejik Amaç 2 Faaliyetleri ………………………………………..
Stratejik Amaç 3 Faaliyetleri ………………………………………..
Stratejik Amaç 4 Faaliyetleri ………………………………………..
85 - 96
97 - 99
100 -109
110 -112
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………………………………………. 114
2- Temel Mali Tablolar……………………..………………………… 115 -130
3- Harcama Yetkilileri………………………………………………… 131
EKLER
İç Kontrol Güvence Beyanı…………………………………………
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı…………………………
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
V
133
135
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Üst Yönetici Sunuşu
Türk Yüksek Öğrenim tarihinde önemli bir yeri ve rolü olan Üniversitemiz, aynı
zamanda 99 Yüksek öğretim kurumu arasında Eğitim veren 4 Teknik Üniversiteden
birisidir.
Vizyonunu Eğitim, Araştırma ve Kültür ortamı ile tercih edilen çağdaş bir Dünya
üniversitesi olma olarak belirleyen bu hedefe doğru büyük bir şevkle ilerleyen
Üniversitemizde 2007 yılı faaliyet bilgileri ekteki raporda, Genel Bilgiler başlığı
altında; Tarihçe, Kuruluş ve Yerleşim, Kilit Yöneticiler, Akademik Birimlerin, Misyon
ve Vizyonları, İdareye İlişkin Bilgiler başlığı altında; Fiziksel Yapı, Örgüt Yapısı, Bilgi
ve Teknolojik Kaynaklar, İnsan Kaynakları, Sunulan Hizmetler, Yönetim ve İç Kontrol
Sistemi, İdarenin Faaliyetleri başlığı altında; Üniversitemizin 4 Stratejik amacına ait
faaliyetleri, Faaliyetlere İlişkin Mali Bilgiler başlığı altında da; Bütçe Uygulama
Sonuçları, Temel Mali Tablolar, Harcama Yetkilileri alt başlıkları altında toplanarak
verilmiştir.
Prof. Dr. Durul ÖREN
Rektör
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
VII
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli
yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş,
analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci,
sorgulayıcı,
etik
değerleri
özümsemiş,
takım
çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; Ulusal ve
uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla
toplumun
kalkınmasına
ve
yaşam
kalitesinin
yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel araştırma,
teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük
eden bir üniversite oluşumu gerçekleştirmektir.
Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen
bir dünya üniversitesi olmaktır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
VIII
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ İlkeleri;
Eğitimde kaliteyi ve araştırmayı teşvik,
Etik ve ahlaki değerlere bağlılık,
Toplumsal değerlere saygı ve toplumun gelişmesine destek,
Adil ve tutarlı yönetimdir.
YTÜ Değerleri;
Gözlemlenebilir değerler; uygulama düzeyinde sorumluluk almak,
çalışmak, doğru tepkiler vermek, etkili iletişim kurmak ve işbirliğini
geliştirmek şeklinde sıralanırken;
Sonuca yönelik değerler; akademik bilgilerin üretilmesi, toplumla
paylaşılması, yeni akademisyenlerin yetiştirilmesi ve öğrenciler için
nitelikli bir eğitim ortamı oluşturulması başlıkları altında incelenmiştir.
Temel yapı ve kök değerler; mesleki yetkinlik, etik ilkeler, kişisel
ve kurumsal değişim ile motivasyon engelleyicilerdir. Engelleyiciler,
gelişim fırsatlarına negatif yaklaşım ve katılımcılığı engelleyen kişisel
önyargılardır. Bu yöndeki tutum, inanç ve yaklaşımların bertaraf
edilmesi, toplumun kendisini geliştirmesinde gerek şarttır. Temel yapı ve
kök değerler bir arada bulunması gereken değerlerdir. Birinin olmaması
diğerini de olumsuz olarak etkileyecektir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
IX
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Eğitim- Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi,
İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesidir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
X
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
I- GENEL BİLGİLER
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
2
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Genel Bilgiler
Üniversitemiz günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bu aşamalar
krolonojik olarak ana hatlarıyla aşağıda açıklanmıştır;
Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):
Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini
karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecole de Conducteur" ün
müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci
kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.
Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):
1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de
3 yıla çıkarılmıştır.
İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):
Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla
19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile
Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık
mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar
tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken
1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır.
Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun
Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine
bağlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve
Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime
başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.
1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim
sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):
03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası
ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel
yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.
Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992):
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik
yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun
ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu
Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi
adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek
Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller,
Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.
Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak
değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört
fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile
Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde
Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 21 000'i
aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
3
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YILDIZ KAMPÜSÜ
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
4
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Kuruluş ve Yerleşim
Üniversitemiz Yıldız Merkez, Davutpaşa, Ayazağa ve Şişli olmak üzere 4 kampüse
sahiptir. Bu kampusler içinde Şişli kampusü Eğitim-öğretime kapalıdır. Diğer 3 Kampüs
aşağıdaki Fakülte ve Bölümlerle hizmet vermektedir.
Yıldız Merkez Kampus
Beşiktaş tepesindeki koruluk ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak
avlanma amacıyla kullanılmıştır. II. Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının
saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayını güvenli bulmadığından, 1877 yılında
Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul'da devamlı
oturduğu dördüncü saray olup, Beşiktaş'ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru
yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare
yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma,
servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan
Hünkar Dairesi ( Valide Sultan Köşkü veya Hünkar Sofrası adıyla da anılmaktadır.), 1937
yılında Yıldız Teknik Okulu'nun kurulmasıyla okula verilmiş olup, bugün Yıldız Teknik
Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım
Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi,
Agavat, Kileri-i Hümayun da Üniversitemizce kullanılan binalardır.
İletişim Bilgileri: Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İSTANBUL
Fakülte ve Bölümler
Fakülteler
Elektrik-Elektronik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Makine Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Enstitüler
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar
Meslek Yüksekokulu
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Tel: 0212 383 70 70
Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Sanat Bölümü
İletişim Tasarımı Bölümü
Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Teknik Programlar Bölümü
- Bina Koruma ve Yenileme Programı
- İç Mekǎn Koruma ve Yenileme Programı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Enformatik Bölümü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
5
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
6
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Davutpaşa Kampüsü
Kışlanın bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans dönemine kadar uzandığı;
bölgenin, askeri ve saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu; İstanbul'un
alınması sırasında da askerin konaklamasına hizmet verdiği ve Sultan Mehmed'in
otağının burada kurulmuş olduğu söylenir.
Bu işlevler Osmanlı döneminde de sürdürülmüş, bölge 15.yy'dan itibaren saray ve
askeri törenlere hizmet veren bir alan olmuştur. Davutpaşa Kışla'sı, II.Mahmud'un
(1808-1839) Yeniçeri Ocağı'nı tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu
Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla olarak yapılmıştır. Mimarı Kirkor
Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı 18311832'de bitirilmiştir. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması
için kullanılmış, I.Dünya Savaşı sırasında ise bir askeri hastane açılmış ve hastane
1920'de kapatılmıştır. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, Yıldız
Teknik Üniversitesi mülkiyetine verilmesi (1999 yılında) ile askeri işlevini
tamamlayarak, eğitime hizmet veren kışla yapıları arasına katılmıştır.
İletişim Bilgileri Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler- İstanbul
Tel: 0212 383 70 70
Fakülte ve Bölümler
Fakülteler
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölümler
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Biyoloji Bölümü
Fizik Bölümü
İstatistik Bölümü
Kimya Bölümü
Matematik Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Kimya-Metalürji Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü
Metalürji Mühendisliği Bölümü
Matematik Mühendisliği Bölümü
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Modern Diller Bölümü
Batı Dilleri Bölümü
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Beden Eğitimi Bölümü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
7
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Ayazağa Kampüsü
Maslak kampusü Beşiktaş’tan Sarıyer yönüne gidişte Maslak Büyükdere Caddesi
üzerinde yer almaktadır. Meslek Yüksek Okulu ile Kredi Yurtlar Kurumu Kız ve Erkek
öğrenci yurtları bu Kampus içinde yer almaktadır. Yemekhane, spor alanları ve
sağlık merkezi öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaktadır.
İletişim Bilgileri Büyükdere Caddesi 80670 Maslak-İstanbul
Tel: 0 212 285 05 30(4Hat)
Meslek Yüksek Okulu
Teknik Programlar
İktisadi ve İdari Programlar
A Blok
Üst Kat Kız Yurdu
Alt Kat Yönetim
Odaları, Depo,
Anons Odası
B Blok
Spor Tesisi
C Blok
Spor Tesisi
E Blok
Sosyal Tesis
F Blok
Spor Tesisi
YA Blok Öğrenci Yurdu (Kız)
YB Blok Öğrenci Yurdu (Erkek)
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
8
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
9
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yıldız Merkez Kampüsü, Rektörlük yolu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
10
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Kilit Yöneticiler
Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekanlar, Enstitü
Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri, Meslek Yüksekokulu Müdürleri
Kilit Yöneticiler
Adı ve Soyadı
REKTÖR
YÖNETİM REKTÖR YARDIMCISI
EĞİTİM – ÖĞRETİM REKTÖR YARDIMCISI
ARAŞTIRMA-PLANLAMA REKTÖR YARD.
GENEL SEKRETER
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.DEKANI
FEN-EDEBİYAT FAK.DEKANI
İKTİSADİ ve İDARİ BİL.FAK.DEKANI
İNŞAAT FAK. DEKANI
KİMYA-METALURJİ FAK.DEKANI
MAKİNA FAK. DEKANI
MİMARLIK FAK.DEKANI
SANAT ve TASARIM FAK.DEKANI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
Prof.Dr.Durul ÖREN
Prof.Dr.Esin MUTLU
Prof.Zekeriya POLAT
Prof.Dr.Görün ARUN
Ümit ERDEN
Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.Galip CANSEVER
Prof.Dr.Metin SUBAŞI
Prof.Dr.Haldun GÜLALP
Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN
Prof. Necati TAHRALI
Prof.Dr.Zekai GÖRGÜLÜ
Prof.Dr.B.Tevfik AKGÜN
Prof.Dr.Zekiye ÇINAR
Prof.Dr.Güler ARAS
Prof.Dr.Nüket ÖCAL
Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK
Üniversite Yönetim Kurulu’nun yapısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Adı ve Soyadı
REKTÖR
REKTÖR YARDIMCISI(Gözlemci)
REKTÖR YARDIMCISI(Gözlemci)
REKTÖR YARDIMCISI(Gözlemci)
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.DEKANI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.DEKANI
İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANI
KİMYA-METALURJİ FAK.DEKANI
MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANI
MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI
SANAT VE TASARIM FAK.DEKANI
ÜYE
ÜYE
ÜYE
GENEL SEKRETER (RAPORTÖR)
Prof.Dr.Durul ÖREN
Prof.Dr.Esin MUTLU
Prof.Zekeriya POLAT
Prof.Dr.Görün ARUN
Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.Galip CANSEVER
Prof.Dr.Metin SUBAŞI
Prof.Dr.Haldun GÜLALP
Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN
Prof.Necati TAHRALI
Prof.Dr.Zekai GÖRGÜLÜ
Prof.Dr. B.Tevfik AKGÜN
Prof.Nurullah GÜLTEKİN
Prof.Dr.Kutay ÖZAYDIN
Prof.Dr.Hüseyin AFŞAR
Ümit ERDEN
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
11
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Üniversite Senatosu’nun yapısı
Senato Üyeleri
Adı ve Soyadı
REKTÖR
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
REKTÖR YARDIMCISI
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.DEKANI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.TEMSİLCİSİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
FEN EDEBİYAT FAK. TEMSİLCİSİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.DEKANI
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.TEM.
İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANI
İNŞAAT FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
KİMYA-METALURJİ FAK. DEKANI
KİMYA METALURJİ FAK.TEMSİLCİSİ
MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANI
MAKİNA FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANI
MİMARLIK FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
SANAT VE TASARIM FAK.DEKANI
SANAT VE TASARIM FAK.TEMSİLCİSİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
YABANCI DİLLER Y.OKULU MÜDÜRÜ
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
RAPORTÖR -Genel Sekreter
Prof.Dr.Durul ÖREN
Prof.Dr.Esin MUTLU
Prof.Dr.Görün ARUN
Prof.Zekeriya POLAT
Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.Rauf YILDIZ
Prof.Dr.Galip CANSEVER
Prof.Dr.Hacı BODUR
Prof.Dr.Metin SUBAŞI
Prof.Dr.Hüseyin AFŞAR
Prof.Dr.Haldun GÜLALP
Prof.Dr.A.Murat DEMİRCİOĞLU
Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL
Prof.Dr.İ.Kutay ÖZAYDIN
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN
Prof.Dr.Ülker BEKER
Prof.Necati TAHRALI
Prof.Dr.Hüseyin SÖNMEZ
Prof.Dr.Zekai GÖRGÜLÜ
Prof.Dr.Zekiye YENEN
Prof.Dr.B.Tevfik AKGÜN
Prof.Dr.Oğuzhan ÖZCAN
Prof.Dr.Zekiye ÇINAR
Prof.Dr.Güler ARAS
Prof.Dr.Nükhet ÖCAL
Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK
Furkan KAMACI (Elektrik Elektronik Fak.)
Ümit ERDEN
Fakülte Yönetim Kurulları ve Fakülte Kurulları
Fakülte
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Metin SUBAŞI
Prof.Dr.Hüseyin AFŞAR
Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Prof.Dr.Nergis ARSU
Prof.Dr.Göksel AĞARGÜN
Doç.Dr.Zuhal TURGUT
Doç.Dr.Ayfer SARAÇ
Doç.Dr.Ayşe KARA
Yrd.Doç.Dr.Atıf EVREN
Arş.Gör.Ali ERDOĞMUŞ
Prof.Dr.Metin SUBAŞI
Prof.Dr.Göksel AĞARGÜN
Prof.Dr.Zuhal ÖLMEZ
Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Prof.Dr.Füsun ATASEVEN
Prof.Dr.Ulvi AVCIATA
Prof.Dr.Abbas AZİMLİ
Prof.Dr.Nezhun GÖREN
Prof.Dr.Sabiha Manav YALÇIN
Prof.Dr.Mehmet ŞİRİN
Prof.Dr.Mehmet AHLATÇIOĞLU
Prof.Dr.Ayşegül BAYKAN
Prof.Dr.Nergis ARSU
Doç.Dr.Ayfer SARAÇ
Doç.Dr.Özlem CANKURTARAN
Doç.Dr. Ayşe KARA
Y.Doç.Dr.Mehmet ÖZKAN
Arş.Gör.Ali ERDOĞMUŞ
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
12
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fakülte
MAKİNA FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
Fakülte
İNŞAAT FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
Fakülte
KİMYA METALURJİ
FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte
ELEKTRİK ELEKTRONİK
FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Necati TAHRALI
Prof.Dr.Mesut ÖZGÜRLER
Prof.Dr.Bahri ŞAHİN
Prof.Dr.Olcay KINCAY
Doç.Dr.Nurten VARDAR
Doç.Dr.Şükrü BEKDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Zehra YUMURTACI
Arş.Gör.Meral BAYRAKTAR
Prof.Necati TAHRALI
Prof.Dr.İsmail TEKE
Prof.Dr.Orhan DENİZ
Prof.Dr.Mesut ÖZGÜRLER
Prof.Dr.Bahri ŞAHİN
Prof.Dr.Olcay KINCAY
Prof.Dr.Erhan ALTAN
Doç.Dr.Nurten VARDAR
Doç.Dr.Ahmet KOYUN
Yrd.Doç.Dr.Nihal ÇETİN
DEMİREL
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL
Prof.Dr.Ahmet DEMİR
Prof.Dr.Ömer AYDIN
Prof.Dr.Faruk YÜKSELER
Doç.Dr.İbrahim KOÇ
Doç.Dr.Nabi YÜZER
Yrd.Doç.Dr.Eyüp DEBİK
Arş.Gör.Kamil VARINCA
Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL
Prof.Dr.Burhan Celil IŞIK
Prof.Dr.Ahmet DEMİR
Prof.Dr.Şerif HEKİMOĞLU
Prof.Dr.Kutay ÖZAYDIN
Prof.Dr.Ömer AYDIN
Prof.Dr.Faruk YÜKSELER
Doç.Dr.Nabi YÜZER
Doç.Dr.Halil ERKAYA
Yrd.Doç.Dr.Eyüp DEBİK
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN
Prof.Dr.Mualla ÖNER
Prof.Dr.Ahmet EKERİM
Prof.Dr.Mustafa SİVRİ
Doç.Dr.Ahmet KARASALAN
Doç.Dr.Dilek BALIK
Y.Doç.Dr.İbrahim DOYMAZ
Arş.Gör.Eray DALGAKIRAN
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN
Prof.Dr.Mualla ÖNER
Prof.Dr.Ahmet EKERİM
Prof.Dr.Huriye KUZU
Prof.Dr.Salih DİNÇER
Prof.Dr.Ahmet TOPUZ
Prof.Dr.Mehmet PALA
Prof.Dr.Mustafa SİVRİ
Y.Doç.Dr.Ayla ŞAYLI
Doç.Dr.Ahmet KARAASLAN
Doç.Dr.Dilek BALIK
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Galip CANSEVER
Prof.Dr.Hacı BODUR
Prof.Dr.Oya KALIPSIZ
Prof.Dr.Filiz GÜNEŞ
Doç.Dr.Nurrettin UMURKAN
Doç.Dr.Herman SEDEF
Y.Doç.Dr.Songül ALBAYRAK
Arş.Gör.Amaç GÜVENSAN
Prof.Dr.Galip CANSEVER
Prof.Dr.Hacı BODUR
Prof.Dr.M.Oruç BİLGİÇ
Prof.Dr.Hüseyin ÇAKIR
Prof.Dr.Oya KALIPSIZ
Prof.Dr.Filiz GÜNEŞ
Prof.Dr.Celal KOCATEPE
Doç.Dr.Herman SEDEF
Doç.Dr.Muğdeşem TANRIÖVEN
Y.Doç.Dr.A.Faruk BAKAN
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
13
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fakülte
MİMARLIK FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
Fakülte
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
Fakülte
SANAT VE TASARIM
FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Fakülte
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.A.Zekai GÖRGÜLÜ
Prof.Dr.Emre AYSU
Prof.Dr.E.Füsun ALİOĞLU
Prof.Dr.Ayfer AYTUĞ
Doç.Dr.İclal DİNÇER
Doç.DR.Murat SOYGENİŞ
Yrd.Doç.Dr.Faruk TUNCER
Prof.Dr.A.Zekai GÖRGÜLÜ
Prof.Dr.F.Rengin ÜNVER
Prof.Dr.Hüseyin CENGİZ
Prof.Dr.Zerhan YÜKSEL CAN
Prof.Ali DÜZGÜN
Prof.Dr.Zekiye YENEN
Doç.Dr.Nazlı Ferah AKINCI
Doç.Dr.Leyla DOKUZER
ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.Berna DİKÇINAR
SEL
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Haldun GÜLALP
Prof.Dr.A.Murat
DEMİRCİOĞLU
Prof.Dr.Fulya ATACAN
Prof.Dr.Turan YAY
Doç.Dr.Feride GÖNEL
Doç.Dr.Ester RUBEN
Yrd.Doç.Dr.Turhan ERKMEN
Arş.Gör. Erhan AYKUT
Prof.Dr.Haldun GÜLALP
Prof.Dr.İbrahim KIRCOVA
Prof.Dr.Ercan EREN
Prof.Dr.Gencer ÖZCAN
Prof.Dr.Fulya ATACAN
Prof.Dr.Gülsün YAY
Prof.Dr.Esin MUTLU
Doç.Dr.Feride GÖNEL
Doç.Dr.Yonca GÜROL
Yrd.Doç.Dr.Turhan ERKMEN
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.B. Tevfik AKGÜN
Prof.Dr.Oğuzhan ÖZCAN
Prof.Nilgün SİM SÜLDÜR
Prof.Ruhi AYANGİL
Doç.İnci EVİNER
Doç.Rıfat ŞAHİNER
Yrd.Doç.Dr.Eylem ARICA
Arş.Gör.Yiğit ARAL
Prof.Dr.B.Tevfik AKGÜN
Prof.Dr.Oğuzhan ÖZCAN
Doç.Ruhi AYANGİL
Prof.Nilgün SİM SÜLDÜR
Prof.Dr.Turan AKSOY
Doç.Dr.Sündüz KASAR
Doç.Dr.Tülin GÖRGÜLÜ
Yrd.Doç.Dr.Emine ÖNER KURT
Yrd.Doç.Dr.Aslı SELÇUK
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.Rauf YILDIZ
Prof.Dr.Sıdıka SUNGUR
Prof.Dr.Ulvi AVCIATA
Doç.Dr.Seval FER
Doç.Dr.Zuhal TURGUT
Y.Doç.Dr.Feza ORHAN
Arş.Gör.Deniz CANCA
Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.Rauf YILDIZ
Prof.Dr.Sıdıka SUNGUR
Prof.Dr.Ulvi AVCIATA
Doç.Dr.Seval FER
Doç.Dr.Zuhal TURGUT
Yrd.Doç.Dr.Sevinç PEKER
Yrd.Doç.Dr.Aybars ERÖZDEN
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
14
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Enstitü Yönetim Kurulları ve Enstitü Kurulları
Enstitü
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Enstitü
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Zekiye ÇINAR
Doç.Dr.Belkıs BİLGİN ERAN
Prof.Dr.Bahri ŞAHİN
Prof.Dr.Fevziye AKÖZ
Prof.Dr.Oya KALIPSIZ
Prof.Dr.Zekiye ÇINAR
Doç.Dr.Belkıs BİLGİN ERAN
Prof.Dr.Oya KALIPSIZ
Prof.Dr.Hacı BODUR
Prof.Dr.Filiz GÜNEŞ
Prof.Dr.Mesut ÖZGÜRLER
Prof.Dr.Olcay KINCAY
Prof.Dr.Bahri ŞAHİN
Prof.Dr.Ahmet DEMİR
Prof.Dr.Faruk YÜKSELER
Prof.Dr.Ömer AYDIN
Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Prof.Dr.Ulvi AVCIATA
Prof.Dr.Mualla ÖNER
Prof.Dr.Göksel AĞARGÜN
Prof.Dr.Mustafa SİVRİ
Prof.Dr.Ahmet EKERİM
Prof.Dr.Füsun ALİOĞLU
Prof.Dr.Zekai GÖRGÜLÜ
Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.Nezhun GÖREN
Prof.Dr.Abbas AZİMLİ
Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Güler ARAS
Prof.Dr.Gencer ÖZCAN
Prof.Dr.A. Murat
DEMİRCİOĞLU
Prof.Dr.Füsun ATASEVEN
Prof.Dr.Zuhal ÖLMEZ
Yrd.Doç.Dr.Hale ÖZKASIM
Prof.Dr.Güler ARAS
Prof.Dr.A.Murat DEMİRCİOĞL
Prof.Dr.Ercan EREN
Doç.Dr.Esra DANACIOĞLU
TAMUR
Prof.Dr.Füsun ATASEVEN
Prof.Dr.Münire ERDEN
Prof.Dr.İbrahim KIRCOVA
Prof.Dr.Gencer ÖZCAN
Prof.Dr.Tevfik AKGÜN
Prof.Dr.Zuhal ÖLMEZ
Yrd.Doç.Dr.Hale ÖZKASIM
Yrd.Doç.Dr.Aybars ERÖZDEN
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
15
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Meslek Yüksek Okulları Yönetim Kurulları ve MYO Kurulları
Meslek Yüksek Okulu
MESLEK YÜKSEK
OKULU
MYO Yönetim Kurulu
MYO Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr.K.Batu TUNAY
Öğr.Gör.Dr.Erol YAVUZ
Öğr.Gör.Taylan ENGİN
Öğr.Gör.Elif KARA ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Ersoy ÖZ
Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK
Öğr.Gör.Dr.Erol YAVUZ
Yrd.Doç.Dr.Batu TUNAY
Prof.Berke İNEL
Doç.Dr. İlker BIÇAKÇI
Öğr.Gör.Dr.Tekin ÖZÜBEK
Öğr.Gör.Kamelya KAVAKLI
Öğr.Gör.Dr.Erol YAVUZ
Öğr.Gör.Murat SİLPAGAR
Öğr.Gör.Sevim ŞENOL
Öğr.Gör.Fatih YILMAZ
Öğr.Gör.Çiğdem MARANGOZ
Öğr.Gör.Sibel KORKUSUZ
Öğr.Gör.Esin EREN
Yrd.Doç.Dr.Rabia ÖZAKIN
Öğr.Gör.Oğuzhan AVCIATA
Öğr.Gör.İsmail ÜSTÜN
Öğr.Gör.Osman ÖZTUTAR
Öğr.Gör.Namık KUTLU
Meslek Yüksek Okulu
YABANCI DİLLER
MESLEK YÜKSEK
OKULU
MYO Yönetim Kurulu
MYO Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. Z.Nüket ÖCAL
Yrd.Doç.Dr. Salih KARANFİL
Öğr. Gör. Hülya DOĞAN
Öğr.Gör. Hande ABBASOĞLU
Öğr.Gör. Dilek MURATLI
Prof.Dr. Z.Nüket ÖCAL
Yrd.Doç.Dr. Salih KARANFİL
Öğr. Gör. Uğur AKPUR
Öğr.Gör. Aslıhan DOĞAN
Öğr. Gör. Tülin PAMUR
Öğr. Gör. Feride ÖZÇELİK
Meslek Yüksek Okulu
MİLLİ SARAYLAR VE
TARİHİ YAPILAR
MESLEK YÜKSEK
OKULU
MYO Yönetim Kurulu
MYO Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.E.Füsun ALİOĞLU
Doç.Dr.Cengiz CAN
Doç.Dr.Can BİNAN
Doç.Dr.Nadide SEÇKİN
Yrd.Doç.Dr.Faruk TUNCER
Yrd.Doç.Dr.Rabia ÖZAKIN
Prof.Dr.E.Füsun ALİOĞLU
Doç.Dr.Cengiz CAN
Doç.Dr.Can BİNAN
Yrd.Doç.Dr.Faruk TUNCER
Yrd.Doç.Dr.Rabia ÖZAKIN
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
16
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Uygulama Araştırma Merkezi
Kuruluş Tarihleri
YÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Araştırma
Merkezi
28.4.1988 tarih, 19798 sayılı Resmi Gazete
YÜ Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma
Merkezi
10.8.1989 tarih, 20248 sayılı Resmi Gazete
YÜ- Fotoğrafçılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
17.1.1992tarih, 21114 sayılı Resmi Gazete
YTÜ İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi
15 Ağustos 1997 tarih, 23081 sayılı Resmi Gazete,
5 Ekim 2000 tarih, 24191 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi
02 Temmuz 2000 tarih, 24097 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi
19 Ocak 2001 tarih, 24292 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi
19 Ocak 2001 tarih, 24292 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi ICUS (International Center For Urban Studies)
19 Ocak 2001 tarih ve 24292 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları
Merkezi
18 Kasım 2003 tarih, 25293 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi
01.12.2003 tarih, 25303 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi
22.08.2005 tarih, 25914 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Tarihi Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma
Merkezi
28.11.2005 tarih, 26007 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi
29.01.2006 tarih, 26064 sayılı Resmi Gazete
YTÜ Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
YTÜ Küresel İncelemeler Uygulama ve Araştırma
Merkezi
18.06.2006 tarih, 26202 sayılı Resmi Gazete
07.03.2007 tarih, 26455 sayılı Resmi Gazete
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
17
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
1- Bilgi toplumunun önderleri olabilecek öğretmen, yönetici ve uzman yetiştirmek.
2- Öğrencilere; bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini etkili kullanabilen,
teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve uluslar arası projelerde çalışabilen, bilimsel
ve etik değerleri özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi üreten, araştırma yapan,
öğrenci ile iletişim gücü yüksek, değerlendirme sistemi ile kendini sorgulayan, objektif
kriterlere göre seçilmiş öğretim elemanları ve ülke gereksinmelerine uygun, sürekli
geliştirilen eğitim programları ile hizmet vermek,
3- Öğrencilere; yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi, sorumluluk almayı, takım
çalışması yapmayı, öğrenmeyi öğreten, eğitim teknolojisi ile desteklenmiş etkili
öğretim ortamları sağlamak.
4- Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapmaları ve
mesleki gelişmeleri için iletişimin güçlü olduğu, olumlu fiziksel, sosyal, kültürel
ortamların yaratıldığı bir fakülte oluşturmak.
VİZYON
Ülkemizin eğitim politikalarının belirlenmesine katkıda bulunan ve tüm eğitim
kurumlarınca tercih edilen öğretmen, yönetici ve uzman yetiştirmek.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
18
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez
yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım
çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde
bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma,
teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir fakülte olmak.
VİZYON
Bilim, eğitim ve araştırma kültürü ile ülkemizde tercih edilen ve uluslararası kabul
görmüş bir fakülte olmak.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
19
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Öğrencilerimizi; içinde yaşadıkları çevreye ve topluma saygılı, çağdaş, tüm olaylara
bilimin ışığında bakarak yorumlar yapan ve sorunlara çözüm üreten, mesleki açıdan
kendisine güvenli, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen aydın bireyler olarak
yetiştirmek,
Bilimi yaşam felsefesi edinmiş, öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, global düzeyde
araştırmalar yaparak sorulara cevap üretebilen, meslektaşlarıyla ulusal ve
uluslararası düzeyde ortak çalışmalara girebilen öğretim üyelerine sahip olmak,
Özlenen öğrenci ve öğretim üyesi kalitesine ulaşarak, bilime ve toplumumuza hizmet
etmek için gerekli, fiziksel yapıları ve akademik ortamları sağlamış öncü bir eğitim
kurumu olmaktır.
VİZYON
Fen ve Sosyal alandaki bölümleri ile temel bilimlerde, evrensel ölçütlerde, çağdaş
eğitim-öğretim ve araştırma yaparak, bilime, dolayısıyla, insanlığın gelişmesine katkı
sağlayan bir fakülte olmaktır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
20
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
İktisat, işletme, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında araştırmalar yapmak,
yapılmasını teşvik etmek ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde
diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bu alanlarda mesleki formasyona sahip,
teknolojik gelişmelere açık, toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, eleştirel ve
analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen, kendini sürekli yenileyebilen,
sorgulayan, yaratıcı, girişimci, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın bireyler
yetiştirmek. Lisansta mesleki formasyona, lisansüstünde ağırlıklı olarak alan
çalışmasına yönelen, katılımcı, eleştirel ve uzmanlaşmaya önem veren bir eğitim
vermek.
VİZYON
Ulusal ve uluslararası alanda araştıran, uygulayan, öğreten, paylaşan ve bilime
katkıda bulunabilen, uluslararası ölçekte bir bilimsel çekim merkezi olan; ülkenin
ekonomik ve toplumsal sorunlarına çağdaş teknikleri kullanarak çözümler üretebilen,
Batı standardında özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi kültürü
yaratılmasına katkıda bulunabilecek ve evrensel değerleri benimsemiş insan gücü
yetiştirebilen bir fakülte olmak.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
21
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Kendi alanında temel mesleki formasyona sahip, evrensel değerleri ilke edinen,
problemlerin çözümünde bilim ve teknolojiden yararlanan ve onların gelişimine
katkıda bulunan, mesleki etik kurallarına saygılı olarak uluslararası düzeyde başarılı,
uygulamalarda sorgulayıcı, girişimci, ortak çalışmaya yatkın ve lider özellikleri ile öne
çıkan bireyler yetiştirmektir.
Toplumda bilimsel düşüncenin ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına, toplumsal
işbirliği ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasına, böylece toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.
Sektörlerinde; kalitenin uluslararası düzeyde arttırılmasına, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine öncelik kazandırılmasına, standart ve yönetmelik bilincinin
yerleştirilmesine öncülük etmektir.
VİZYON
Uluslararası düzeyde tanınmış nitelikte eğitim-öğretim yürütülen, akademik olarak
güçlü ve toplumsal kalkınmada etkili bir fakülte olmaktır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
22
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Fakültemiz çağın gerektirdiği bilgilerle, eğitim, araştırma-geliştirme ve uygulama
alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştiren, bilimsel
ilerlemeyi hedefleyen, saygın Mühendis yetiştiren tanınmış önde gelen bir Fakültedir.
VİZYON
Lisans ve lisansüstü düzeyde mühendislik prensiplerini ve teknolojisini ekonomi ve
sosyal hayatta karşılaşılan olayların modelini kurabilen çağın gerektirdiği bilgilerle
mühendislik biliminde ülkenin eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama ihtiyaçlarını
karşılayacak bilgi ve teknolojiyi geliştirerek uluslararası düzeyde, bilimsel ilerlemeyi
hedefleyen bir fakülte olmaktır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
23
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde I. ve II. Öğretimde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim
vererek, sanayinin teknik, idari ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve
deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına
yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik
gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı
olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve
teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş mühendisleri
yetiştirmektir.
VİZYON
Evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran,
sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir Fakülte olmaktır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
24
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
YTÜ Mimarlık Fakültesi misyonu, analitik düşünebilen, eleştirel bakış açısıyla
problem tanımlayabilen, problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, alanı ile ilgili bilgi
ve donanıma sahip, sentez yapabilme becerisini kazanmış, mesleki bilgi ve becerisini
kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, teknolojiyi kullanabilen, mesleğini seven,
meslek nosyonunu yaşamının güncel her alanına yansıtabilen, sorumluluk ve insiyatif
sahibi, girişimci, çok yönlü, özgüvenli, dürüst etik, toplumla ve kendisi ile barışık,
tarafsız, özgür, hayat boyu sürekli eğitime önem veren toplumsal sorumluluğa ve
ekolojik duyarlılığa sahip lider öğrenciler yetiştirmek ve evrensel düzeyde bilimsel
araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarında kendini kanıtlamaktır.
VİZYON
Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin vizyonu,
evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş,
demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinci ile karşı
koyabilen, tarihi ve kültürel kimlik değerleri ile meslek alanını zenginleştirebilen,
ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, ulusal ve ulus ötesi çevrede eğitim,
araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen öncü fakülte olabilmektir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
25
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Yeniliklere açık, Toplumsal, tarihsel ve kültürel bilince sahip, Evrensel değerlere
katkıda bulunan, Disiplinlerarası çalışmaya yatkın, Sanat ve Tasarım kavramlarını
bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen, Özgün ve deneysel ürünler ortaya koyabilen,
Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, Gözlemci, yaratıcı, yönlendirici,
problem öneren ve çözümleyen, Sanatçı, Tasarımcı ve Araştırmacı yetiştirmektir.
VİZYON
Çağdaş Sanat ve Tasarım eğitimi ve araştırmasında öncü bir Fakülte olmak.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
26
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Fen Bilimleri Enstitüsü'nün özgörevi, kendini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci,
sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, ortak çalışmaya yatkın bireyler yetiştirmek,
Lisansüstü öğretiminde, uzmanlığa yönelik öğrenim vermek, öğrenen bir üniversite
topluluğu yaratmak,
Toplumun yaşam kalitesinin artmasına yönelik bilimsel araştırma ve teknoloji
geliştirmesine öncelik vermek, ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma
anlayışıyla teknolojiyi ve bilimi topluma yaymaktır.
VİZYON
Uluslararası düzeyde tanınmış nitelikte eğitim-öğretim yürütülen, akademik olarak
güçlü ve toplumsal kalkınmada etkili bir enstitü olmaktır.
MİSYON
Bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası iletişime ve işbirliğine önem veren, disiplinler
arası işbirliği ile projeler üreten, lisansüstünde uzmanlığa yönelik öğrenim veren,
eğitimde ve öğretimde çağdaş ve güçlü teknolojik bir altyapıyı oluşturmaya çalışan,
sektörlerin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projelerin üretilmesini
amaçlayan sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, strateji ve değer yaratan, ulusal
ve uluslararası üniversitelerle yapılacak işbirliği ile teknoloji, bilim ve sanatı topluma
yaymaya çalışan bir kurum olmak.
VİZYON
Evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, yaratıcı, araştırmacı sosyal bilimciler
yetiştirmek.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
27
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
“Toplumsal gönencin artmasına katkıda bulunacak; kaliteli ara eleman yetiştirmekte,
önder Meslek Yüksekokulu olmak”
VİZYON
“Bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek; sanayi ve hizmet endüstrilerinin
talep ettiği, kaliteli üretimi gerçekleştirebilecek, yüksek nitelikli ve performanslı ara
kademe insan gücünü yetiştirmek”
MİSYON
Yenilikçi ve dinamik bir anlayışla öğrencilere akademik, mesleki ve sosyal
yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisinin bilgi ve becerilerini
kazandırarak, sadece sınırlı bir öğretim sürecine sığdırılamayacak olan yabancı dil
öğrenimini gelecekte de sürdürebilmeleri için sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler
olmalarını sağlamaktır.
VİZYON
Dil öğrenimindeki çağdaş yaklaşımları, metotları ve teknikleri hedef ve amaçlarımızla
birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermektir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
28
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİSYON
Tarihi ve kültürel miras/eser zengini ülkemizin mimari eserlerinin korunması ve
restorasyonu, tahrip olma riski altındaki eserlerimizin korunması/ihyası, bu eserlerin
yapımında kullanılan malzemeyi ve yapım tekniklerini tanıyan ve uygulamasını
yapabilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Dairesi
Başkanlığı bünyesinde bulunan saray, köşk ve kasırlar başta olmak üzere, mimari
koruma ve yenileme işlerinde el emeği ile bizzat çalışacak ve üretecek kaliteli
insanlar yetiştirmek.
VİZYON
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu;
TBMM Milli Saraylar
bünyesindeki saray ve kasırların koruma ve onarımları ile ülke genelinde bu nitelikte
gereksinim duyulan ara teknik eleman yetiştirme öncelikli alana hitabeden, mesleğin
gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ve kaliteli bireyler yetiştiren
ayrıcalıklı bir Yüksekokul olmayı vizyon edinmiştir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
29
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
30
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
A- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
1.1- Eğitim Alanları Derslikler
YILDIZ VE DAVUTPAŞA KAMPÜSLERİ
Kapasitesi
0–50
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
Anfi
-
3
3
17
2
-
Sınıf
77
26
43
18
3
-
Bilg. Lab.
17
2
1
-
-
-
Diğer Lab.
91
60
-
-
-
-
Eğitim Alanı
Kapasitesi
251–Üzeri
MESLEK YÜKSEK OKULU
Kapasitesi
0–50
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
Anfi
--
--
--
--
--
--
Sınıf
27
--
--
--
--
--
Bilg. Lab.
3
--
--
--
--
--
Diğer Lab.
8
--
--
--
--
--
Eğitim Alanı
Kapasitesi
251–Üzeri
YILDIZ KAMPUSU DERSLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
DERSLİK
NO
A-201
A-202
A-203
A-204
A-205
A-257
A-301
A-303
A-305
A-307
BÖLÜM
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Elektrik
Mak.+Elektrik-Elektronik + İnşaat Fak.
Makine
Makine
Makine
Mak.+Elektrik-Elektronik+İnşaat Fak.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
31
DERSLİK
KAPASİTESİ
150
95
95
110
36
80
110
95
140
80
DERSLİK
TİPİ
Anfi
Düz Sıra
Düz Sıra
Anfi
Düz Sıra
Resimhane
Anfi
Düz Sıra
Anfi
Resimhane
Yıldız Teknik Üniversitesi
A-401
A-402
A-403
A-405
A-406
A-501
A-502
A-503
A-504
A-505
A-506
B-201
B-202
B-204
B-205
B-206
B-301
B-302
B-303
B-304
B-305
B-401
B-402
B-403
B-501
B-502
B-503
C-104
C-203
C-204
D-203
D-204
D-208
D-211
D-220
D-303
D-305
D-308
D-310
D-311
D-402
D-403
D-404
D-405
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Gemi İnşaatı
Makine
Gemi İnşaatı
Makine
Mak.+Elektrik-Elektronik+İnşaat Fak.
Jeodezi
Jeodezi
Jeodezi
Jeodezi
Jeodezi
Mak.+Elektrik-Elektronik+İnşaat Fak.
Gemi İnşaatı
Makine Müh.
Makine Müh.
Makine Müh.
Makine Müh.
İnşaat
İnşaat
İnşaat
Sanat ve Tasarım Fak.
Elektrik Müh.
İnşaat
İnşaat
İnşaat
Bilgisayar
Bilgisayar
İnşaat
Elekt.Hab.Müh.
Mak.+Elektrik-Elektronik +İnşaat Fak.
Mak.+Elektrik-Elektronik +İnşaat Fak.
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Şehir ve Bölge Pln.
Şehir ve Bölge Pln.
Şehir ve Bölge Pln.
Şehir ve Bölge Pln.
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
32
110
140
100
180
80
100
140
100
69
60
80
80
100
28
49
28
124
124
124
35
54
124
124
124
105
105
105
158
111
94
40
54
80
67
60
80
80
80
84
64
48
80
80
80
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Resimhane
Anfi
Anfi
Anfi
Düz Sıra
Düz Sıra
Resimhane
Düz Sıra
Düz Sıra
Düz Sıra
Düz Sıra
Düz Sıra
Anfi
Anfi
Anfi
Bilg.Lab.
Düz Sıra
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
-
Yıldız Teknik Üniversitesi
D-408
D-409
D-410-A
D-410-B
E-101
E-201
E-202
H-101
H-102
H-103
H-104
H-201
H-202
H-203
H-204
H-302
T-201
T-202
T-203
T-204
T-205
T-206
T-301
T-302
T-303
T-304
T-305
T-306
N-101
N-103
Derslik I
Derslik II
F 17
F 18
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-29
F-31
F-1
F-2
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Makina
Elektrik
Makine
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
İkt.İdari Bil.Fak.
Endüstri Müh.
Endüstri Müh.
Endüstri Müh.
Endüstri Müh.
Elekt.Hab.Müh.
Elekt.Hab.Müh.
Çevre Müh.
Çevre Müh.
Çevre Müh.
Çevre Müh.
Elekt.Hab.Müh.
Elekt.Hab.Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Sanat ve Tas.Fak.
Sanat ve Tas.Fak.
Fen Bil.Ens.(Makine+Endüstri+Gemi)
Fen Bil.Ens.(Makine+Endüstri+Gemi)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bil.Ens.(İnş.+Jeo.ve Fot.+Çevre)
Fen Bil.Ens.(İnş.+Jeo.ve Fot.+Çevre)
Fen Bil.Ens.(Bil.Müh.El.Hab.Müh.El. Müh.)
Fen Bil.Ens.(İnş.+Jeo.ve Fot.+Çevre)
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
33
64
80
40
32
60
50
90
63
57
40
40
120
80
80
90
70
80
80
80
80
88
88
84
84
84
84
84
88
84
77
20
20
80
20
18
18
14
20
18
25
15
15
10
15
Düz Sıra
Bilg.Lab.
Anfi
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Sabit Lise Sıralı
Düz Sıra
Düz Sıra
Kolçaklı Sandalye
Kolçaklı Sandalye
Toplantı Salonu
Toplantı Salonu
-
Yıldız Teknik Üniversitesi
F-3
F-6
F-7
F-8
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-19
F-20
F-48
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Fen Bil.Ens.(İnş.+Jeo.ve Fot.+Çevre)
Fen Bil.Ens.(Makine+Endüstri+Gemi)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bil.Ens.(Makine+Endüstri+Gemi)
Fen Bilimlerine Bağlı Tüm Bölümler
Fen Bil.Ens.(Mimarlık+Şehir ve Böl. Pl.)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bil.Ens.(Mimarlık+Şehir ve Böl. Pl.)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bil.Ens.(Bil.Müh.+El.Hab.Müh.+El. Mü.)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
34
24
35
25
75
15
25
30
15
25
25
40
25
Toplantı Salonu
-
DAVUTPAŞA KAMPUSÜ DERSLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
DERSLİK
NO
A-1030
A-1033
A-1034
A-1036
A-1040
A-2023
A-2034
A-1031
A-1037
A-1038
A-1039
A-2024
A-2025
A-2027
A-2028
A-2030
A-2031
A-2032
A-2033
A-2035
B-1024
B-1025
B-1026
B-1027
B-1028
B-1030
B-1031
BÖLÜM
Eğitim Bilimleri Bölümü
Bilg.ve Öğretim Tek.Öğret.Prog.
Bilg.ve Öğretim Tek.Öğret.Prog.
Eğitim Bilimleri Bölümü
İngilizce Öğretmenliği Prog.
Eğitim Fak.
Bilg.ve Öğretim Tek.Öğret.Prog.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fef Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Matematik
Matematik
Matematik
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri
Batı Dilleri
Kimya
İstatistik
Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Kimya Mühendisliği
DERSLİK
KAPASİTESİ
48
40
40
20
30
20
30
120
38
48
60
136
136
136
168
136
136
136
60
108
36
60
32
48
48
60
48
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
34
DERSLİK
TİPİ
Elektronik Sınıf
Yüksek Lis.Sınıfı
Bilg. Dersliği
Bilg. Dersliği
-
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
B-1032
B-1033
B-2011
B-2012
B-2021
B-2024
B-2026
B-2028
B-2029
B-2031
B-2032
F LAB 1
B-2033
KM.B-0301
KM.B-0302
KM.B-0303
KM.B-0306
KM.B-0304
KM.B-0312
KM.B-0313
KM.B-0314
KM.B-0201
KM.B-0202
KM.B-0203
KM.B-0211
KM.B-0212
KM.B-0110
KM.B-0111
YDYO-A 101
YDYO-A 102
YDYO-A 109
YDYO-A 110
YDYO-A 111
YDYO-A 112
YDYO-A 113
YDYO-E 214
YDYO-E 313
YDYO-E 314
YDYO-E 413
YDYO-E 414
YDYO-D 314
YDYO-D 414
YDYO-D 415
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Fizik
Fizik
Fizik
Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
İstatistik+Kimya
Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Kimya Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Müh.
Biyomühendislik Bölümü
Kimya Mühendisliği
Biyomühendislik Bölümü
Matematik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Müh.
Metalürji ve Malzeme Müh.
Metalürji Ve Malzeme Müh.
Matematik Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Müh.
Matematik Mühendisliği
Fakülte Ortak
Fakülte Ortak
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Workshop Room Yabancı Diller Yüksekokulu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
35
72
46
68
92
40
56
134
146
174
136
136
80
80
24
27
90
30
85
75
70
60
24
90
90
70
70
120
60
30
30
30
30
30
30
90
30
30
31
30
30
30
30
30
50
Anfi
Anfi
-
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2- Sosyal Alanlar
1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı
: 9 Adet
Kantin Alanı
: 1.005 m2
Kafeterya Sayısı
: 4 Adet
Kafeterya Alanı
: 1.050 m2
1.2.2.Yemekhaneler
Öğrenci yemekhane Sayısı
:
3 Adet
Öğrenci yemekhane Kapasitesi : 1580 Kişi
Personel yemekhane Sayısı
:
4 Adet
Personel yemekhane Kapasitesi: 701 Kişi
Yemekhane Alanı
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
36
: 19.138,56 m2
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.3.Misafirhaneler
Misafirhane Sayısı
Misafirhane Kapasitesi
2007 yılında Misafirhaneden
yararlanan kişi Sayısı
1.2.4.Lojmanlar
Lojman Sayısı
: 28 Adet
Lojman Brüt Alanı
: 2.270 m2
Dolu Lojman Sayısı : 28 Adet
Boş Lojman Sayısı
: 0 Adet
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
37
: 3 Adet
: 17 Kişi
: 120 Kişi
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.5.Öğrenci Yurtlar
Kız yurdundan yararlanan öğrenci sayısı : 275
Erkek yurdundan yararlanan öğrenci sayısı: 275
Oda Sayısı
Alanı m2
Yatak Sayısı Yatak Sayısı Yatak Sayısı Yatak Sayısı
1
2
3–4
5 - Üzeri
-10
146
---
16m²
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
38
10,5 m²
--
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.6.Spor Tesisleri
Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 2.526
m2
Açık Spor Tesisleri Alanı : 15.164,94 m2
Yıldız Kampusü
1 Adet Basketbol Sahası (Açık)
Davutpaşa Kampüsü
2 Adet Futbol Sahası
1 Adet Spor Salonu
1 Adet Halı Saha
1 Adet Fitness Salon
2 Adet Tenis Kortu
3 Adet Basketbol Sahası (Açık)
1 Adet Yüzme Havuzu ( Açık )
Ayazağa Kampüsü
2 Adet Kapalı Salon (Standart dışı)
1 Adet Futbol Sahası (Mini)
4 Adet Soyunma Odası ve Duş Yerleri
1 Adet Güreş Salonu
1 Adet Masa Tenisi Salonu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
39
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN SPOR FAALİYETLERİ
Üniversitemizin Fakülte ve Bölümlerde sınıfların kaynaşmasını sağlamak ve
öğrencilere yarışma heyecanı verebilmek için, Bahar yarıyılında Basketbol branşında
sınıflar arası, Güz ve Bahar yarıyıllarında Tenis, Karate, Taekwan-do, Judo, Güreş,
Halk Oyunları branşlarında kurslar düzenlenmiştir.
BRANŞLAR
Yararlanan Öğrenci
Sayısı
320
35
180
22
23
60
420
667
1727
Basketbol
Güreş
Halk Oyunları
Judo
Karate
Taek-wando
Tenis
Fitness
TOPLAM
2006 - 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ALINAN DERECELER
Sporcu
Sayısı
Derece
Yer - Tarih
Yarışma
Branş
İstanbul 09-16 Mart 2007
C Kategorisi Grup Birinciliği
Basketbol ( Erkek )
12
5.
İstanbul 09 -16 Mart 2007
B Kategorisi Grup Birinciliği
Basketbol ( Kız )
12
3.
Sakarya 22-25 Mart 2007
Türkiye Birinciliği
Güreş
9
13.
Ankara 25-27 Mart 2007
Türkiye Birinciliği
Bilardo
2
3.
İstanbul 29 -31 Mart 2007
Türkiye Birinciliği
Satranç
6
5.
İstanbul 02-07 Nisan 2007
B Kategorisi Grup Birinciliği
Voleybol ( Kız )
12
4.
İstanbul 02-07 Nisan 2007
B Kategorisi Grup Birinciliği
Voleybol (Erkek)
12
5.
İstanbul 03 -18 Nisan 2007
B Kategorisi Grup Birinciliği
Futbol
22
3.
Elazığ 06-08 Nisan 2007
Türkiye Şampiyonası
Taekwondo(Erkek)
4
15.
Elazığ 06-08 Nisan 2007
Türkiye Şampiyonası
Taekwon-do(Kız)
3
15.
İstanbul 09-11 Nisan 2007
Türkiye Şampiyonası
Bowling ( Kız )
5
1.
İstanbul 09-11 Nisan 2007
Türkiye Şampiyonası
Bowling ( Erkek)
5
3.
Konya 13-14 Nisan 2007
Türkiye Finali
Halk Oyunları
34
9.
İzmir 27-29 Nisan 2007
Türkiye Şampiyonası
Su Topu (Erkek )
10
3.
İstanbul 07-11 Mayıs 2007
B Kategorisi Grup Birinciliği
Tenis (Erkek)
5
3.
İstanbul 07-11 Mayıs 2007
C Kategorisi Grup Birinciliği
Tenis (Kız)
3
2.
İzmir 13-15 Mayıs 2007
Türkiye Şampiyonası
Yüzme
9
5.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
40
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları
Kapasitesi
0–50
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
Oditoryum
Konferans
Salonu
Sergi
Salonu
Şömineli
Salonu
Hünkar
Dairesi
Kapasitesi
251–Üzeri
365 kişilik
130 kişilik
180 kişilik
120 kişilik
30 kişilik
60 kişilik
2007 YILINDA YTÜ KONFERANS SALONLARINDA
YAPILAN FAALİYETLER
FAALİYET TÜRÜ
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
41
SAYISI
10
20
3
18
2
1
20
1
3
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.8. Sosyal Tesisler
YILDIZ ÇATI RESTORAN
Yıldız Merkez Kampuste, Üniversitemiz
Öğretim Elemanlarına alakart ve tabldot
yemek hizmeti veren 150 kişilik kapasiteli
mekandır.
YILDIZ BAHÇE RESTORAN
Üniversitemizin ana girişinde, İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi olarak hizmet veren
binanın ön bahçesinde yer alan Yıldız
Bahçe, 2001 Haziran ayından itibaren
öğretim elemanlarımıza alakart ve tabldot
yemek hizmeti veren 450 kişilik bir oturma
kapasitesine sahiptir.
SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ /
YILDIZ HİSAR KULUBÜ
Rumeli hisarın da, Açık Teras, Cafe, Bar,
Restoran, Snack-Bar, Toplantı Salonu ve
15x25 metre havuzu ile Üniversitemiz
Öğretim elemanlarına hizmet vermektedir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
42
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.9. Mezunlar Derneği
Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği (YTÜMED), 1996 yılında kurulmuştur. Kuruluş
amacı, üniversitenin tarihsel gelişim sürecindeki tüm mezunlarına dernek tüzüğünde yazan
amaçları doğrultusunda hizmet vermektir.
Kondüktör Mekteb-i Alisi, Nafia Fen Mektebi, İstanbul Teknik Okulu, İstanbul Devlet
Mühendislik Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi isimleri
altında 90 binleri bulan sayıda mezun veren Yıldız Teknik Üniversitesi, YILDIZLI ortak
paydası ile tüm mezunlarını YTÜMED şemsiyesi altında toplamaktadır.
YTÜMED, Yıldız Teknik Üniversitesi ismi ile faaliyet gösteren diğer dernek, vakıf ve
kuruluşlarla temas ve iş birliği içinde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluşların çalışmalarına
katılmayı amaçlamakla birlikte,
YILDIZLI’lık bilinci oluşturarak,
mezunlar arasında
dayanışma sağlamayı ve mezunlar ile üniversite arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi,
mezunların birbiri ile sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda fikir alışverişlerinde bulunmalarına
yardımcı olmayı, mezunların sorunları ile ilgilenmeyi ve Türkiye’de Yüksek Eğitimin her yönü
ile gelişmesini sağlamayı hedeflemektedir.
YTÜMED, öncelikli olarak mezun envanteri çıkartarak, mezunlarını kayıt altına alma çabası
içindedir. Mezunlarla ilgili istatiksel veri altyapısını güçlendirerek artıran YTÜMED, hedef ve
gelişme stratejilerini, sağlıklı altyapıya oturtarak geleceğe dönük planlarını, kişilere ve
yönetimlere bağımlı kalmadan oluşturabilecek bir yapıya kavuşturma çabası içindedir.
Hisarüstü Sosyal Tesisi- Yıldız Kulüp, Yıldız Çatı ve Yıldız Bahçe gibi ortak mekânlarda
mezunlarımız için çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemekte olan YTÜMED, her yıl
haziran ayında organize ettiği MEZUNLAR ŞÖLENİ ile 25–30–35–40 ve 45 yıllıklara şükran
belgeleri düzenleyerek vermektedir. Mezuniyetlerinin 50 yılını dolduranlar her yılın mayıs
ayında düzenlenen organizasyonla bir araya getirilerek öğrencilerle tanışmalara sağlanmakta
ve her yılın Eylül ayında mezuniyetlerinin 50 yılını dolduranların biyografilerini ve anılarını
içeren yıllık basılarak dağıtılmaktadır.
Her ayın ilk cumartesi günü YILDIZLIYIZ CUMARTESİ TOPLANTILARI yapılmakta ve
seminer notları basılı bir eser olarak ortaya çıkarılarak katılamayanlarında başvurabileceği
yazılı bir kaynak haline getirilmektedir.
Mezun Kılavuzluk programı başlatılarak tecrübe dolu mezunların öğrencilere rehberlik
yapması belirli program dahilinde sağlanmaktadır.
Kuluplerle ortak
düzenlenmektedir.
çalışmalar
yürütülmekte
ve
diksiyon-drama
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
43
ve
ebru
kursları
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 yılı Öğrenci Kulüp Etkinlikleri
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
44
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.10. Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Sayısı
Alanı
: 32 Adet
: 600 m2
Acil Kurtarma ve Müdahale Eğitim Kulübü
Kulüpler Birliği Kulübü
Atatürkçü Düşünce Topluluğu Kulübü
Makina Teknolojileri Kulübü
Bilişim Kulübü
Mizah ve Karikatür Kulübü
Çevre ve Teknolojileri Kulübü
Müzik Kulübü
Dağcılık Kulübü
Plastik Sanatlar Kulübü
Dans Kulübü
Robotik ve Otomasyon Kulübü
Denizcilik Kulübü
Satranç Kulübü
Ekoloji Kulübü
Sinema Kulübü
Ekonomi Kulübü
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü
Elektrik ve Elektronik Müh. Enstitü Kulübü
Spor Kulübü
Felsefe ve Düşünce Kulübü
Tiyatro Kulübü
Fotoğraf Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Girişimciler Kulübü
Uluslararası Stajyer Değişimi Kulübü
Güneş Enerji Sistemleri Kulübü
Yapı ve Gelişim Kulübü
Havacılık Kulübü
İzcilik Kulübü
Kalite ve Verimlilik Kulübü
İşletme Kulübü
FAALİYET TÜRÜ
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
SAYISI
1
9
11
38
6
6
14
4
3
6
5
52
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
45
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.2.11.Sinema Salonu
Sinema Salonu Sayısı
: 2 Adet
Sinema Salonu Alanı
: 136 m2
Sinema Salonu Kapasitesi : 60 Kişi
1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları
Anaokulu Sayısı
: 1 Adet
Anaokulu Alanı
: 440 m2
Anaokulu Kapasitesi : 60 Kişi
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
46
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.3- Hizmet Alanları (m2)
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
47
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.4- Ambar Alanları
Ambar Sayısı: 2 Adet
Ambar Alanı: 1440 m2
1.5- Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı: 4 Adet
Arşiv Alanı: 670 m2
1.6- Atölyeler
Atölye Sayısı: 6 Adet
Atölye Alanı: 730 m2
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
48
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
1.7- Mediko Sosyal Alanları
Birim
Sayı
(Adet)
2
--23
1
-1
--2
---
Acil Servis
Yoğun Bakım
Ameliyathane
Klinik
Laboratuar
Eczane
Radyoloji Alanı
Nükleer Tıp Alanı
Sterilizasyon Alanı
Mutfak
Çamaşırhane
Teknik Servis
Alan
(m2)
75 m2
--235 m2
100 m2
-40 m2
-----450 m2
Hastane Toplam Kapalı Alanı
1.8- Sağlık Hizmetleri
Acil Servis Hizmetleri
Yoğun Bakım
Klinik
Ameliyat Sayısı
Poliklinik Hastası Sayısı
Laboratuar Hizmetleri
Radyoloji Ünitesi Hizmetleri
Nükleer Tıp Bölümünde
verilen hizmetler
Mediko Sosyal Poliklinik
Hasta Sayısı
YATAK
SAYISI
4
-
HASTA
SAYISI
6691
44.486
3019
5781
-
TETKİK
SAYISI
-
59.977
38.500
21.150
17.350
-
1.9- Mediko Sosyal Personeli
Ünvanı
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Sağlık Memuru
Hemşire
Laboratuar Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Diş Hekimi
Biyolog
Sosyal Çalışmacı
Acil Tıp Teknisyeni
Diğer Sağlık Pers.(Kimyager)
Cinsiyeti Cinsiyeti
K
E
1
6
2
1
4
3
1
2
-
6
3
2
3
1
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
49
Toplam
7
3
2
6
2
1
7
3
1
2
1
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURULUŞ ŞEMASI
2- Örgütsel Yapı
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
50
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI
Yıldız Teknik Üniversitesi
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
51
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
DS 4500
IBM Blade
Center
x366
IBM pSeries
p-5-570
IBM LTO
IBM Total
Storage
IBM Ultrium
3582
x336
IBM NAS
Davutpaşa
Kampüsü
Yıldız
Merkez
Kampüsü
IBM pSeries
(6M2)
IBM pSeries
(6H1)
IBM xSeries
x440
IBM xSeries
x350
IBM xSeries
x345
Sun Enterprise
3000
2007 İtibariyle Kampüslerimize Göre Makina Parkımız
1
1
8
-
-
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
-
-
-
3
4
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Makina Parkımızın Yıllara Göre Sayısal Gelişimi
40
30
20
10
0
Sunucu Sayısı
2003
2004
2005
2006
2007
19
19
23
28
33
Makina Parkımızın Yıllara Göre Mimari Gelişimi
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007
PowerPC
4
5
6
4
10
Intel
7
7
7
7
22
SPARC
1
1
1
1
1
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
52
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Kampüslerimiz Arası Network Altyapısı
Yıldız Merkez Kampüsü Network Altyapısı
Davutpaşa Kampüsü Network Altyapısı
Maslak Kampüsü Network Altyapısı
Cisco AiroNet
1100
Cisco AiroNet
1200
Cisco AiroNet
1300
Cisco Catalyst
3500 Series
Switch
Cisco PIX 525
Series Firewall
FWSM
Yıldız Merkez
Kampüsü
Davutpaşa
Kampüsü
Maslak
Kampüsü
IDS
Cisco 7500
Series Router
Cisco 7200
Series Router
Cisco 2600
Series Router
Cisco 2500
Series Router
Series
Backbone
Aktif Network Cihazlarının Kampüslere Göre Dağılımı
1
-
-
1
1
1
2
56
2
17
15
1
-
1
-
-
1
1
2
24
1
16
-
1
-
-
1
-
-
-
-
5
-
-
-
1
Aktif Network Portlarının Kampüslere Göre Dağılımı
Yıldız Merkez
Kampüsü
Port Sayısı
Davutpaşa
Kampüsü
2544
1248
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
53
Maslak
Kampüsü
192
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Internet trafiğinin kampüslere göre dağılımı
Internet’te sıkça erişilen sayfalara Internet’e tekrar tekrar bağlanmaya gerek
olmaksızın ulaşılmasını sağlayan Proxy sunucusuna ait istatistik ekranı
görülmektedir.
İşlenen Toplam Mail ve Spam Mail dağılımı
Tüm kampüslerimize bir ay içinde gelen toplam mail ve bunların spam olanlarının
toplam içindeki dağılımı görülmektedir. Gelen toplam mailin %96 civarındaki bir
kısmının spam mail kategorisinde olduğu için filtrelenmektedir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
54
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yazılımlar
•
Microsoft
Database
ƒ
SQLServer-2000
ƒ
SQLServer-2005
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Office/
Frontpage-2003-EN
Frontpage-2003-TR
Office-2007-TR
Office-Professional-2003-Enterprise-EN
Office-Professional-2003-Enterprise-TR
Project-2003-EN
Project-2003-TR
Visio-2003-EN
Visual Studio 2005/
•
Utility
•
•
•
•
•
Windows
ƒ W2K
• TR
• EN
ƒ W2K3
• TR
• EN
ƒ Win98
• TR
• EN
ƒ WinME
• TR
• EN
ƒ WinXP
• TR
• EN
ANSYS
Matlab-Simulink
McAfee-2007
Proteus
Spss
3.1- Bilgisayarlar
Masaüstü bilgisayar Sayısı
Taşınabilir bilgisayar Sayısı
: 2884 Adet
: 274 Adet
3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Projeksiyon
Slayt makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Faks
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
İdari Amaçlı
(Adet)
42
1
15
8
1
69
55
32
10
6
19
3
-
Eğitim Amaçlı
(Adet)
235
21
68
2
4
5
40
13
12
15
16
39
10+127 (kasetçalar)
10 (2 bilgisayarlı)
10
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
55
Araştırma Amaçlı
(Adet)
19
2
8
13
8
21
2
3
14
0
-
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
56
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
3.3- Kütüphane Kaynakları
KOLEKSİYON / DERME GELİŞTİRME:
a-Kitaplar:
2007 bütçe yılında toplam 2622 adet kitap satın alma yolu ile kütüphanemiz
dermesine kazandırılmış bulunmaktadır. 2006 bütçe yılında bu sayının 1296 olduğu
göz önüne alınırsa, 2007 yılında bir önceki yıla oranla %50’den fazla bir artış olduğu
ifade edilebilir. 2006-2007 Öğretim yılı itibariyle toplam kitap sayısı 25198’e
ulaşmıştır.
b-Süreli Yayınlar:
Kütüphanemiz, elektronik süreli yayınlar yanında, çekirdek bir basılı süreli yayın
dermesi oluşturmuştur. Fakülte ve Bölümlerce gelen süreli yayın taleplerinden,
mevcut elektronik kaynaklar içinde yer almayan basılı süreli yayınlardan seçilen
derme, 41 adet yeni basılı süreli yayın eklentisi ile 2007 yılında 189 (141 yabancı ve
48 Türkçe) güncel başlığa ulaşmıştır. (ASME ve ASCE derneklerinin yayınlarından
oluşan 41 adet yeni basılı süreli yayına aynı zamanda internet üzerinden elektronik
erişim de mümkündür.)
c-Tezler:
Birimize Fakültelerin, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde hazırladığı tezler
gönderilmekte ve kullanıcıların yararlanmasına sunulmaktadır.2006-2007 Öğretim
Yılı itibariyle toplam tez sayısı 6409 ‘a ulaşmış ve araştırmacıların hizmetine
sunulmuştur.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2006 yılında 35 adet veri tabanı
paketine abone iken; 2007 yılında akademik birimlerimizden gelen talepler de göz
önüne alınarak 13 adet veri tabanına daha üye olunmuştur. Toplam sayı 48’e
ulaşmıştır.
2007 yılında üyelik gerçekleştirilen veri tabanları aşağıda listelenmiştir:
1) ASTM Digital Library
2) ASTM Standartları
3) Avery Index to Architectural Periodicals
4) Engineering Sciences Data Unit - ESDU5) Grove Art Online
6) J-STOR -Arts & Sciences I- Arts & Sciences III7) Lecture Notes in Computer Science
8) Lecture Notes in Mathematics
9) Lecture Notes in Physics
10) MathSciNet - Mathematical Reviews on the WEB
11) Springer - Architecture, Design & Arts E-Books
12) Springer - Chemistry & Material Science e-Books
13) Springer - Earth & Environmental Science e-Books & Lecture Notes
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
57
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Y.T.Ü. Kütüphanesi 2007 yılı Elektronik Kaynaklar dermesinde yer alan Online
Veritabanları Listesi (Alt Paketler ile Birlikte) aşağıdaki gibidir:
1) ACM Digital Library Veritabanı
2) American Chemical Society WEB Editions
3) American Institute of Physics
4) ASCE-American Society of Civil Engineers5) ASME-American Society of Mechanical Engineers6) ASTM Digital Library
7) ASTM Standartları
8) Avery Index to Architectural Periodicals
9) Blackwell Synergy
10) Cambridge Online Journals
11) CHEMnetBASE
12) CivilENGINEERINGnetBASE
13) CRCnetBASE
14) Ebrary Elektronik Kitapları
15) EBSCO- Academic Search Complete
16) EBSCO- ART Abstracts
17) EBSCO-Business Source Complete
18) EBSCO-Computer Source
19) EBSCO-ERIC (Educational Research Information Center)
20) EBSCOhost
21) ElectricalENGINEERINGnetBASE
22) Engineering Sciences Data Unit - ESDU23) Engineering Village 2
24) ENGnetBASE
25) ENVIROnetBASE
26) Grove Art Online
27) Grove Music Online
28) IEEE/ IEE Electronic Library
29) Institute of Physics
30) J-STOR -Arts & Sciences I- Arts & Sciences III31) Lecture Notes in Computer Science
32) Lecture Notes in Mathematics
33) Lecture Notes in Physics
34) MATHnetBASE
35) MathSciNet - Mathematical Reviews on the WEB
36) MechanicalENGINEERINGnetBASE
37) Oxford Online Journals
38) ProQuest Digital Dissertations and Theses
39) ProQuest Veritabanları
40) SAGE Online Journals
41) ScienceDirect
42) SciFinder Scholar
43) Springer & Kluwer
44) Springer - Architecture, Design & Arts E-Books
45) Springer - Chemistry & Material Science e-Books
46) Springer - Earth & Environmental Science e-Books & Lecture Notes
47) STATnetBASE
48) Taylor & Francis Online Journals
49) TELECOMMUNICATIONSnetBASE
50) Türk Standartları Enstitüsü
51) WEB of Science
52) Wiley InterScience
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
58
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Y.T.Ü. Kütüphanesi 2007 yılı Elektronik Kaynaklar dermesinde yer alan
elektronik dergiler aşağıda listesi sunulan programlar aracılığı ile
taranabilmektedir:
1) A to Z - Title/Dergi Adı Tarama Modülü
2) Serial Solutions-Central Search
3) Swetswise Onlince Content (SWOC)+ Title Bank
Ücretli elektronik kaynakların dışında, kütüphane Web sayfamız üzerinden açık
erişimli (ücretsiz) elektronik kaynaklara da erişmek mümkündür.
Y.T.Ü. Kütüphanesi Open Access / Açık Erişim Kanalı ile Kullanılabilen Online
Veri Tabanları Listesi (Güncel Görünüm):
1) American Journal of Mathematics
2) ArchNet
3) Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA)
4) Biology Direct
5) Directory of Open Access Journals
6) Electronic Library of Mathematics
7) Electronic Library of Mathematics veri tabanı
8) Free E-Kaynaklar: Open Access kapsamında yayınlanan tüm yayınlara
ücretsiz erişim olanağı bulunmaktadır.
9) Free Full Text : 7000' den fazla online dergiye ücretsiz erişim sağlar
10) Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi
11) Makine Teknolojileri Indexi
12) Megaron
13) Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı
14) Sosyal Bilimler Veri Tabanı
15) Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı
16) The Electronic Mathematics Archiving Network Initiative
17) The International Nuclear Information System (INIS)
18) TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
19) Tıp Veri Tabanı [Türk Tıp Dizini]
20) University of California Press Scholarship
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 2007 bütçe yılında basılı ve
elektronik yayın alımları için ayrılan ödenek 820.000 YTL’dir.
ÖDÜNÇ VERME VE KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ:
2007 yılı için Ödünç Verme Bölümüne ilişkin sayısal veriler aşağıdaki gibidir:
Ödünç Verilen Kitap Sayısı : 16274
İade Gelen Kitap Sayısı
: 16292
ILL (Inter Library Loan) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme işlemleri
yıla ait sayısal veriler şöyledir:
Diğer Üniversitelerden Ödünç Alınan Kitap Sayısı
Kütüphanemizden İstenen Kitap Sayısı
İlişkili Sirkülasyonda Çekilen Faks Sayısı (İstek Formları)
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
59
için ise aynı
: 342
: 16
: 370
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
4- İnsan Kaynakları
Üniversitemizin 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tahsis edilen bloke
kadrolar dahil, 2336 öğretim elemanı kadrosu, 190 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile tahsis edilen 1234 memur kadrosu olmak üzere toplam 3570 kadrosu
bulunmaktır.
31.12.2007 tarihi itibariyle Üniversitemizde 1508 öğretim elemanı ile 679 idari
personel olmak üzere toplam 2209 personel görev yapmaktadır.
İstihdam türüne göre akademik ve idari personel sayısı tablo-1’de gösterilmiştir.
STATÜ
AKADEMİK
İDARİ
İSTİHDAM TÜRÜ
KADROLU
SÖZLEŞMELİ
KADROLU MEMUR
DAİMİ İŞÇİ
TOPLAM
ADET
TOPLAM
1508
11
679
11
1519
690
2209
Üniversitemizdeki personelin %69’u öğretim elemanı, %31’i İdari personelden
oluşmaktadır. Oransal dağılım Grafik-1’ de gösterilmiştir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
60
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONEL
İDARİ PERSONELİN SINIFLAR İTİBARİYLE SAYISAL DAĞILIMI
SINIF
SAYI
GENEL HİZMETLER SINIFI
TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
YARDIMCI HİZMETLERİ SINIFI
AVUKAT HİZMETLERİ SINIFI
TOPLAM
431
105
31
108
1
676
70
60
50
40
30
20
10
0
G.İ.H.
T.H.S.
S.H.S.
Y.H.S.
AV.H.S.
İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
Kişi sayısı
Yüzde
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yük.Lis.ve
Dokt.
109
232
179
151
15
15,80%
33,80%
26,10%
22,10%
2,18%
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
61
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ
1- 3
Yıl
4-6
Yıl
7 - 10
Yıl
11 - 15
Yıl
16 - 20
Yıl
21 –
Üzeri
Kişi Sayısı
162
118
123
110
82
79
Yüzde
24%
18%
18%
16%
12%
12%
İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
21 - 27
Yaş
26 - 30
Yaş
31 - 35
Yaş
36 - 40
Yaş
41 - 50
Yaş
51Üzeri
Kişi Sayısı
57
108
125
141
189
54
Yüzde
8%
16%
19%
21%
28%
8%
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
62
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
AKADEMİK PERSONEL
KADROLU AKADEMİK PERSONEL SAYISAL DAĞILIMI
Üniversitemizde fiili çalışan 1508 öğretim elemanının unvanlar itibariyle dağılımı
aşağıdadır.
13
Yrd.
Doç.
76
Öğr.
Gör.
11
Okut
man
__
22
21
37
4
__
56
4
144
21
5
45
__
__
65
3
139
27
7
35
1
__
81
1
152
__
__
__
__
__
40
__
40
__
__
__
__
__
7
__
7
3
2
5
42
__
__
9
61
18
5
36
1
__
69
__
129
27
10
42
1
__
75
2
157
19
5
21
1
__
50
__
96
5
4
9
12
6
34
2
72
Birim
Prof.
Doç.
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
45
Kimya-Metalurji
Fakültesi
Makine Fakültesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimleri
Enstitüsü
Meslek Yüksek
Okulu
Elektrik-Elektronik
Fakültesi
İnşaat Fakültesi
Araş.
TOP
Uzman
Gör.
LAM
121
8
274
İktisadi ve İdari
Bilimleri Fakültesi
Sanat Tasarım
Fakültesi
Yabancı Diller
Yüksek Okulu
Rektörlük
__
__
__
96
63
__
6
165
__
__
__
3
21
__
13
37
Eğitim Fakültesi
3
1
8
1
__
22
__
35
190
73
314
173
90
620
48
1508
TOPLAM
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
63
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
AKADEMİK PERSONEL KADROLARININ DOLULUK ORANLARI
Kadroların Doluluk
Oranına göre
Dolu
Boş
Toplam
AKADEMİK PERSONEL
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim – Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
190
73
314
173
90
—
—
582
48
102
216
66
37
35
1
2
233
25
292
289
380
210
125
1
2
815
73
Kadroların İstihdam
Şekline Göre
Tam
Yarı
Zamanlı Zamanlı
189
1
73
—
314
—
173
—
90
—
1
—
2
—
582
—
48
—
YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL
Unvan
Geldiği Ülke
Çalıştığı Birim
Sayı
Profesör
Azerbaycan
Kimya- Metalürji Fakültesi
3
Profesör
Azerbaycan
Fen-Edebiyat Fakültesi
1
Doçent
Azerbaycan
Fen-Edebiyat Fakültesi
2
Doçent
Kırgizistan
Türk Dili Bölümü
1
Yardımcı Doçent
Azerbaycan
Kimya- Metalürji Fakültesi
1
Öğretim Görevlisi
İtalya
Fen-Edebiyat Fakültesi
1
Öğretim Görevlisi
Avustralya
1
Araştırma Görevlisi
Türkmenistan
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Fen-Bilimleri Enstitüsü
Toplam
1
11
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
64
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN 35. VE 40. MADDELERİ KAPSAMINDA DİĞER
ÜNİVERSİTELERDEN GELEN VE DİĞER ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLEN
ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAYISI VE GÖREVLENDİRİLDİKLERİ
ÜNİVERSİTELER
2547/35. MADDESİNE GÖRE
Diğer üniversitelerde
görevlendirilen öğretim elemanı
Diğer üniversitelerden gelen
öğretim elemanı
ADET
1
1
2
1
1
3
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
3
3
GÖREVLENDİRİLDİKLERİ ÜNİVERSİTE
ODTÜ
Ankara Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
Gebze YTE
Harran Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Üniversitesi
Karadeniz Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Süleyman Üniversitesi
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
65
Yıldız Teknik Üniversitesi
2547/40. MADDESİNE GÖRE
Diğer üniversitelerde
görevlendirilen öğretim elemanı
Diğer üniversitelerden gelen
öğretim elemanı
ADET
1
1
9
3
5
1
5
2
4
5
26
2
2
6
1
4
4
9
3
9
2
5
1
3
29
8
1
3
2
2
2
2
1
1
3
1
2007 Yılı Faaliyet Raporu
GÖREVLENDİRİLDİKLERİ ÜNİVERSİTE
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Doğuş Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gebze Yüksek Tek. Enstitüsü
Haliç Üniversitesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Işık Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Gebze Y.T.E.
İstanbul Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
66
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25
Yaş
26-30
Yaş
31-35
Yaş
36-40
Yaş
41-50
Yaş
51Üzeri
58
343
343
229
314
216
3,90%
22,90%
22,90%
15,20%
20,80%
14,30%
AKADEMİK PERSONELİN HİZMET SÜRESİ
Kişi Sayısı
Yüzde
1-3
Yıl
4-6
Yıl
7 - 10
Yıl
11 - 15
Yıl
16 - 20
Yıl
21 –
Üzeri
324
246
376
171
157
222
21,60%
16,40%
25,10%
11,40%
10,40%
14,80%
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
67
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YILLARA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
YILLAR
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETİM ÜYESİ
SAYISI
ÖĞRETİM ÜYESİNE
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
2001
17016
450
37,81
2002
17414
444
39,22
2003
19421
467
41,58
2004
19599
484
40,49
2005
20461
492
41,58
2006
21440
556
38,56
2007
21416
577
37,11
YILLARA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
YILLAR
ÖĞRENCİ SAYISI
17016
ÖĞRETİM ELEMANI
SAYISI
1251
ÖĞRETİM ELEMANINA
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
13,6
2001
2002
17414
1328
13,11
2003
19421
1393
13,94
2004
19599
1408
13,91
2005
20461
1444
14,16
2006
21440
1459
14,69
2007
21416
1470
14,58
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
68
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
İŞÇİLER
İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE)
Dolu
Boş
Toplam
Sürekli İşçiler
11
22
33
Vizeli Geçici İşçiler
(Adam/Ay)
Vizesiz İşçiler
—
—
—
—
—
—
Toplam
11
22
33
SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ
Kişi Sayısı
Yüzde
1–3
Yıl
4–6
Yıl
7 – 10
Yıl
11 – 15
Yıl
16 – 20
Yıl
21 –
Üzeri
1
6
2
--
--
2
9,1
54,5
18,2
--
--
18,2
SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
21-25
Yaş
26-30
Yaş
31-35
Yaş
36-40
Yaş
41-50
Yaş
51Üzeri
Kişi Sayısı
--
1
3
2
4
1
Yüzde
--
9,1
27,3
18,2
36,3
9,1
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
69
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yıldız Kampüsü, Orta Bahçe
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
70
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
5- Sunulan Hizmetler
LİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
EĞİTİM
FAKÜL
.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
ELEKTRİKELEKTRONİK
FAKÜLTESİ
FAKÜ
LTE
SINIFLAR
BÖLÜM/PROGRAM
BİLGİSAYAR MÜH.
ELEKTRİK
MÜH.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİL.
FAKÜLTESİ
İNŞAAT
FAKÜLTESİ
KİMYAMETALÜRJİ
FAKÜLTESİ
MAKİNE
FAKÜLTESİ
II.
III.
IV.
TOPLAM
GENEL
E
40
K
19
E
64
K
13
E
80
K
17
E
87
K
24
E
178
K
80
E
449
TOPLAM
GÜNDÜZ
9
78
18
118
20
113
16
114
22
271
85
694
779
II.ÖĞRETİM
5
65
8
84
12
84
14
90
27
176
66
499
565
ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.
529
5
56
20
99
16
105
16
122
21
196
78
578
656
TOPLAM
26
239
65
365
61
382
63
413
94
821
309
2220
2529
BATI DİL.(FR.MÜT.TERC.)
FİZİK
İSTATİSTİK
KİMYA
MATEMATİK
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
27
30
55
35
18
37
21
16
14
20
16
35
51
69
63
25
10
50
19
28
44
16
10
28
44
52
50
26
17
50
38
26
39
2
20
32
39
68
41
8
9
37
25
25
29
1
33
62
66
83
68
-
13
111
78
56
86
-
79
184
230
327
257
77
49
285
181
151
212
39
128
469
411
478
469
116
TOPLAM
165
108
259
167
210
172
208
126
312
344
1154
917
2071
12
28
10
34
12
32
9
30
13
60
56
184
240
BİLG.VE ÖĞR.TEK.ÖĞR.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME
İKTİSAT
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
-
-
22
19
31
12
43
14
47
8
143
53
196
12
28
32
53
43
44
52
44
60
68
199
237
436
27
32
23
34
30
27
36
42
18
44
46
40
24
43
18
38
50
30
33
43
35
54
41
33
46
84
46
73
106
75
166
244
140
243
273
205
409
517
345
SİYASET BİL. VE ULUS. İLİŞ.
16
21
43
35
35
26
44
25
67
56
205
163
368
TOPLAM
98
112
139
165
120
144
155
153
243
310
755
884
1639
14
5
1
25
10
55
37
18
9
10
8
8
90
6
11
1
1
7
4
30
18
92
37
66
40
253
6
17
17
49
32
3
124
21
12
48
26
127
93
327
28
9
3
25
26
91
71
43
33
20
14
13
194
26
24
3
21
10
84
28
122
42
88
69
349
16
21
23
66
46
7
179
35
24
54
41
211
153
518
29
17
3
15
19
83
64
30
22
10
6
132
35
17
4
3
11
14
84
21
149
60
82
47
359
18
34
29
69
58
208
48
56
68
46
222
136
576
29
14
4
16
23
86
58
19
19
10
4
110
18
20
3
23
9
73
26
176
60
82
77
421
22
29
26
69
50
196
43
37
63
29
221
111
504
52
31
8
50
42
183
94
27
42
24
11
198
33
31
4
4
36
10
118
59
393
149
234
173
152
932
348
552
406
1337
152
76
19
131
120
498
324
137
125
74
43
21
724
118
103
15
8
98
47
389
3262
304
1008
367
683
526
2888
433
329
298
455
368
31
1914
355
331
391
234
1438
902
3651
MİMARLIK
44
39
85
46
90
50
92
57
261
160
572
352
924
ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA
20
9
37
20
36
23
31
24
86
75
210
151
361
64
7
5
5
5
1
2
25
565
48
5
5
5
4
1
3
4
27
122
8
6
11
5
4
1
1
36
66
1
7
3
5
2
4
7
29
126
11
8
15
11
8
1
4
58
73
4
12
1
6
3
6
12
44
123
4
5
9
8
2
2
1
31
81
7
4
4
10
7
11
12
55
347
18
22
18
10
12
5
7
92
235
14
23
19
24
7
26
29
142
782
48
46
58
39
27
9
15
242
503
31
51
32
49
20
50
64
297
1285
79
97
90
88
47
59
79
539
1266
1022
1891
917
2002
901
1993
1647
4748
5052
11900
16952
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT
GÜNDÜZ
MÜH.
II.ÖĞRETİM
JEODEZİ
GÜNDÜZ
FOTOĞ.MÜH.
II.ÖĞRETİM
TOPLAM
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
GÜNDÜZ
MÜH.
II.ÖĞRETİM
METALÜRJİ
GÜNDÜZ
VE MAL.MÜH.
II.ÖĞRETİM
BİYOMÜHENDİSLİK
TOPLAM
ENDÜSTRİ
MÜH.
GEMİ İNŞ.
MÜH.
MAKİNE
MÜH.
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
TOPLAM
MİMA
RLIK
FAK.
I.
K
7
TOPLAM
TOPLAM
SANAT VE TASARIM
FAKÜLTESİ
HAZIRLIK
Bileşik Sanat.
SANAT BÖLÜMÜ
İLET.TASARIMI
MÜZİK VE
SAHNE
Fot.ve Vid.
Sanat.Yön.
İletişim Tas.
Dans
Duy.San.Tas.
Müzik Top.
TOPLAM
LİSANS TOPLAM
SANATLARI
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
71
1008
47
91
78
128
139
483
90
99
143
84
559
362
2390
109
192
173
381
325
10
1190
237
228
376
226
1340
855
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
YÜKSEKOKUL
SINIFLAR
I.
BÖLÜM/PROGRAM
K
II.
E
TOPLAM
GENEL
K
E
K
E
TOPLAM
İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Bankacılık (kapandı)
-
-
4
-
4
-
4
Bankacılık ve Sigortacılık
35
15
59
27
94
42
136
Emlak ve Emlak Yönetimi
23
18
49
15
72
33
105
Emlak ve Emlak Yön.(II.Öğr.)
24
16
31
37
55
53
108
İş Sağlığı ve Güvenliği
17
3
17
13
34
16
50
Turizm ve Otel İşletmeciliği
22
18
43
20
65
38
103
Muhasebe
29
11
39
12
68
23
91
TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
MESLEK YÜKSEK OKULU
Bilg.Tek.ve
I.Öğretim
15
25
26
63
41
88
129
II.Öğretim
10
30
43
62
53
92
145
Endüstriyel Elektronik
-
40
1
39
1
79
80
Endüstriyel Elektronik (II.Öğr.)
1
39
8
195
9
234
243
Makine
2
38
1
38
3
76
79
Makine (II.Öğr.)
2
38
7
129
9
167
176
Fotoğrafçılık (kapandı)
-
-
3
-
3
-
3
Harita Teknikerliği (kapandı)
-
-
1
10
1
10
11
İnşaat
6
35
26
61
32
96
128
Restorasyon
16
14
63
33
79
47
126
Ulaştırma (kapandı)
-
-
3
7
3
7
10
Serigrafi (kapandı)
-
-
1
-
1
-
1
İklimlendirme Soğutma
-
40
-
96
-
136
136
Harita Kadastro
12
27
15
24
27
51
78
Seramik
17
1
28
8
45
9
54
-
-
8
3
8
3
11
17
6
36
5
53
11
64
248
414
512
897
760
1311
Programlama
Matbaacılık ve Baskı Teknikleri
(kapandı)
Tasarım ve Basım Yayımcılık
TOPLAM
YÜKSEKOKUL
MİLLİ
SARAYLAR
VE TARİHİ
YAPILAR
MYO
SINIFLAR
BÖLÜM/PROGRAM
I.
K
E
K
E
TOPLAM
K
E
İç Mekan Koruma ve
Yenileme
16
4
-
-
16
4
20
Bina Koruma ve Yenileme
11
9
-
-
11
9
20
27
13
-
-
27
13
40
TOPLAM
II.
2071
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
72
GENEL
TOPLAM
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
ÇİFT LİSANS, İÇ TRANSFER, YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ SAYILARI
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
SİYASET BİL.VE ULUS.İLİŞ.
İNŞAAT
FAKÜLTESİ
KİMYA
METALÜRJİ
FAKÜLTESİ
MAKİNE
FAKÜLTESİ
TOPLAM
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT
GÜNDÜZ
MÜH.
II.ÖĞRETİM
JEODEZİ
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
FOTOĞ.MÜH.
TOPLAM
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK GÜNDÜZ
MÜH.
II.ÖĞRETİM
METALÜRJİ GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
VE MAL.MÜH.
TOPLAM
ENDÜSTRİ
MÜH.
GEMİ İNŞ.
MÜH.
MAKİNE
MÜH.
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
GÜNDÜZ
II.ÖĞRETİM
TOPLAM
MİMARLIK
ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA
TOPLAM
Bileşik Sanat.
SANAT VE
SANAT
TASARIM
İLET.TASARIMI
FAKÜLTESİ
MÜZİK VE
SAHNE
SANATLARI
Fot.ve Video
Sanat.Yön.
İletişim Tas.
Dans
Duy.San.Tas.
Müzik Top.
TOPLAM
TOPLAM
LİSANS
GENEL TOPLAM
I.ÖĞRETİM
II.ÖĞRETİM
2
4
3
3
12
4
6
-10
4
1
2
2
9
4
9
7
2
1
23
2
3
3
3
2
13
4
5
6
6
21
5
2
4
5
5
-21
2
2
4
6
4
4
18
3
9
4
5
5
26
5
4
3
5
4
21
5
1
1
11
18
3
-3
1
1
1
1
2
2
6
1
9
4
1
6
11
3
-3
-
2
2
4
4
8
8
28
2
4
6
10
4
14
2
2
4
3
8
8
27
2
1
3
4
4
4
2
9
5
28
6
4
10
7
4
2
7
3
23
3
3
4
4
2
7
3
20
3
1
2
1
2
6
95
38
1
1
2
243
72
1
1
2
68
31
1
1
1
1
1
1
1
7
117
37
49
10
133
315
99
154
59
73
37
9
6
8
6
8
28
6
4
6
8
6
2
32
4
4
8
6
8
8
7
29
5
10
6
8
8
37
8
5
4
6
6
29
6
6
7
6
12
8
45
9
10
19
2
2
2
2
2
2
2
14
183
58
33
11
4
21
69
12
1
9
36
11
6
75
5
11
16
43
34
32
17
126
28
52
37
4
2
123
26
9
4
39
33
27
47
48
155
5
3
8
457
154
6
7
2
8
23
5
1
4
7
5
2
24
3
3
6
6
7
6
6
25
5
10
6
4
25
6
4
1
11
6
6
12
8
32
3
2
5
122
29
46
241
611
151
ALINAN
16
13
14
20
63
1
7
3
12
-23
38
14
12
23
87
4
39
28
3
5
79
12
18
10
4
3
47
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
ALINAN
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
BAŞVURU
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
2
4
4
3
13
4
4
4
4
6
-22
4
2
2
2
10
4
10
7
6
4
31
3
3
3
4
4
17
YATAY GEÇİŞ
2006-2007
KONTENJAN
FFEN
BAŞVURU
ELEKTRONİK VE HAB.MÜH.
TOPLAM
FİZİK
BATI DİL.VE ED.(Frs.Müt.)
İSTATİSTİK
KİMYA
MATEMATİK
TÜRK DİLİ VE EDBİYATI
TOPLAM
BİLG.VE ÖĞR.TEK.ÖĞR.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
TOPLAM
İŞLETME
GÜNDÜZ
İKTİSAT
II.ÖĞRETİM
KONTENJAN
BİLGİSAYAR MÜH.
ELEKTRİK
GÜNDÜZ
MÜH.
II.ÖĞRETİM
ALINAN
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
FAKÜLTESİ
BÖLÜM
BAŞVURU
FAKÜLTE
İÇ TRANSFER
2006-2007
KONTENJAN
ÇİFT LİSANS
2006-2007
1
1
2
2
4
1
7
3
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)
Enstitü Anabilim Dalı
Yüksek
Doktora
Lisans
Yapan Sayısı Yapan
Sayısı
Tezli Tezsiz
Programı
BİYOLOJİ
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİYOLOJİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK TESİSLERİ
KONTROL ve
OTOMASYON
ELEKTRİK MAKİNALARI
ve GÜÇ ELEKTRONİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK ve
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK ve
HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK
GEMİ İNŞAATI ve GEMİ
MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Toplam
62
-
31
93
10
14
30
36
-
8
26
12
10
22
56
48
39
-
16
55
29
-
7
36
HABERLEŞME
77
-
27
104
ELEKTRONİK
48
-
27
75
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
27
-
23
50
16
23
-
26
16
49
45
-
17
62
İSTATİSTİK
26
4
2
22
42
17
24
-
5
6
2
9
13
8
-
31
10
4
31
55
25
24
FİZİK
GEMİ İNŞAATI ve GEMİ
MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ
GEOTEKNİK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MEKANİK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
HİDROLİK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞTIRMA
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
YAPI
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
KIYI ve LİMAN MÜH.
İSTATİSTİK
JEODEZİ ve
FOTOGRAMETRİ MÜH.
JEODEZİ ve
FOTOGRAMETRİ MÜH.
KİMYA
GEOMATİK
34
-
17
51
UZAKTAN ALGILAMA ve
CBS
ANALİTİK KİMYA
34
-
23
57
KİMYA
ORGANİK KİMYA
KİMYA
ANORGANİK KİMYA
KİMYA
FİZİKOKİMYA
KİMYA
BİYOKİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
18
8
6
13
9
45
-
9
17
8
17
23
31
27
25
14
30
32
76
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
74
Yıldız Teknik Üniversitesi
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ISI PROSES
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
İMAL USULLERİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
KONSTRÜKSİYON
MAKİNE TEORİSİ ve
KONTROL
MATEMATİK
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
62
63
51
32
-
16
40
12
11
78
103
63
43
42
-
6
48
-
28
12
47
42
MATEMATİK MÜH.
METALÜRJİ ve MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ
METALÜRJİ ve MALZEME
MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
MATEMATİK MÜH.
19
30
ÜRETİM
24
-
10
34
MALZEME
35
-
18
53
MİMARİ TASARIM
MİMARLIK
RÖLÖVE-RESTORASYON
BİLGİSAYAR ORTAMINDA
MİMARLIK
MİMARLIK TARİHİ ve
KURAMI
BİNA ARAŞTIRMA ve
PLANLAMA
YAPI
81
39
-
20
16
101
55
37
-
11
48
29
-
29
58
30
5
6
41
38
27
9
24
7
62
43
-
9
MATEMATİK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
MİMARLIK
ORTAÖĞRETİM FEN ve
MATEMATİK ALANLAR
EĞİTİMİ
ORTAÖĞRETİM FEN ve
MATEMATİK ALANLAR
EĞİTİMİ
ORTAÖĞRETİM FEN ve
MATEMATİK ALANLAR
EĞİTİMİ
ŞEHİR ve BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR ve BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
YAPI FİZİĞİ
KONUT ÜRETİMİ ve YAPIM
YÖNETİMİ
9
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
-
17
-
17
MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ
-
37
-
37
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
-
8
-
8
PEYZAJ PLANLAMA
3
-
-
3
ŞEHİR PLANLAMA
-
-
31
31
KENTSEL KORUMA ve
PLANLAMA
KENTSEL MEKAN
ORGANİZASYONU ve
TASARIM
KENTSEL DÖNÜŞÜM ve
PLANLAMA
4
-
-
4
19
-
-
19
4
-
-
4
1438
76
705
2219
Toplam
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
75
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
(SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)
Birimin
Adı
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
S.B.E.
Toplam
Yüksek Lisans
Yapan Sayısı
Tezli
Tezsiz
Programı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
Diller ve Kültürlerarası
Çeviribilim
Eğitim Programları ve
Öğretim
Eğitim Yönetimi ve
Denetimi
Doktora Yapan
Sayısı
Toplam
13
-
14
27
-
-
9
9
30
-
17
47
23
-
-
23
Eski Türk Dili
8
-
-
8
Türk Edebiyatı
3
-
-
3
Türk Dili
-
-
7
7
Fransızca Mütercim
Tercümanlık
11
-
-
11
İktisat
46
-
24
70
Yabancıdil (İngilizce)
öğretimi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
İnteraktif Medya
Tasarımı
1
-
-
1
53
-
-
53
8
-
-
8
İşletme Yönetimi
105
150
-
255
Siyaset Bilimi ve Uluslar
arası İlişkiler
52
-
-
52
Müzecilik
25
-
-
25
Sanat ve Tasarım
24
-
4
28
-
-
12
12
402
150
87
639
Sanatta Yeterlik
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
76
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI
Birimin Adı
I. ve II.
Öğretim
II. Öğretim
Toplamı(a)
E
K
Top.
Sayı
349
72
421
1831
-
I. Öğretim
E
K
Top.
917
493
1410
-
Fakülteler
Yüksekokullar
Yüzde*
%8.55
-
*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı
(Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
Bölümü
Erkek
313
27
5
345
Kadın
46
17
1
64
Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler
Meslek Yüksekokulları
Toplam
Toplam
359
44
6
409
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İTİBARİYLE ÖĞRENCİ SAYISI
SINIFLAR
BÖLÜM/PROGRAM
LİSANS
II.
III.
E
K
IV.
E
K
I.ÖĞRETİM
493
917
886
1369
803
1456 773 1480 1426 3413 4381
8635
13016
II.ÖĞRETİM
72
349
136
522
114
546
3265
3936
565
1266
1022 1891
917
2002 901 1993 1647 4748 5052 11900 16952
221
E
K
1335
671
E
TOP
LAM
K
513
K
GENEL
E
128
E
TOPLAM
K
LİSANS TOPLAM
ÖNLİSANS
I.
HAZIRLIK
I.ÖĞRETİM
-
-
238
304
423
474
-
-
-
-
661
778
II.ÖĞRETİM
-
-
37
123
89
423
-
-
-
-
126
546
672
897
-
-
-
-
787
1324
2111
275 427 512
ÖNLİSANS TOPLAM
LİSANS+ÖNLİSANS
565
1266 1297 2318 1429
TOPLAMI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (LİSANSÜSTÜ)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (LİSANSÜSTÜ)
LİSANSÜSTÜ TOPLAM
1439
2899 901 1993 1647 4748 5839 13224 19063
GENEL TOPLAM
847
1372
318
321
2219
639
1165
1693
2858
7004 14917 21921
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI
Birimin Adı
Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
Toplam
ÖSS
Kontenjanı
2755
710
3465
ÖSS sonucu
Yerleşen
2777
726
3503
Boş
Kalan
32
55
87
Doluluk Oranı
% 99
% 94
% 98
(*) Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri (85 öğrenci) ön kayıt ve özel yetenek sınavı sonuçlarına,
göre yerleşmiş olup (ÖSS ile yerleşenler) sütununda gösterilmiştir.
(**) Ek Yerleştirmeler Dahil edilmiştir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
77
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007-ÖSS SONUCUNA GÖRE PUAN TÜRLERİ VE KONTENJANLARI
FAKÜLTE-BÖLÜM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilg. ve Öğr.
Teknolojileri
Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
ÖĞR.
SÜR.
2007
YILI YÖSS
PUAN
TÜRÜ
4
SAY-1
GENEL
OKUL
BİR.
40
1
2007 YILI
Kontenjan
Türü
4
DİL
4
40
1
70
2
SAY-2
120
3
SAY-2
100
3
EN YÜKSEK
2007 YILI EN DÜŞÜK
Sırası
Yüzdelik
Dilim
4471
13199
5206
843
470
670
13,35
2,93
15,54
51,79
2,58
3,68
351.625
350.472
336.841
334.010
332.611
297.664
350.039
347.308
9227
10171
23020
26207
27868
87956
10548
12848
3,26
3,60
8,14
9,26
9,85
31,08
3,73
4,54
GENEL
OKUL BİR.
303.314
319.475
315.055
294.164
318.141
274.758
334.612
325.844
259.989 (0,8)
233210 (0,3)
326.686
300.281
74740
45474
52521
97233
47554
164162
25561
36264
17289
16927
5320
55456
26,41
16,07
18,56
34,36
16,81
58,00
9,04
12,82
94,75
65,64
1,42
14,75
Puan
Sırası
Yüzdelik
Dilim
OKUL BİR.
377.581 (Ek Puanlı)
368.099 (0,8)
355.664 (Ek Puanlı)
364.175 (Ek Puanlı)
357.726 (0,8)
353.354 (0,8)
1693
5016
5206
632
337
670
5,06
1,11
15,54
38,83
1,85
3,68
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
361.091
351.232
346.468
336.550
336.825
317.734
356.515
349.870
3363
9546
13591
23319
23037
48185
5795
10691
1,19
3,38
4,81
8,24
8,14
17,03
2,05
3,78
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
GENEL
OKUL BİR.
ÖZÜRLÜ
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
46186
22748
52521
97233
32655
154408
14767
32233
8889
1985
3872
55456
16,32
8,04
18,56
34,36
11,54
54,55
5,22
11,39
48,72
7,70
1,03
14,75
GENEL
GENEL
OKUL BİR.
ÖZÜRLÜ
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar
4
SAY-2
Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
2007 YILI
KONTENJANI
GENEL
Kontenjan
Türü
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
Puan
359.762(E.P.)
360173 (0,8)
355.664 (E.P.)
355.694(E.P.)
355.794 (0,8)
353.354 (0,8)
Elektrik Mühendisliği
4
(İÖ)
Elektronik ve
4
Haberleşme Müh.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik
4
SAY-2
100
3
SAY-2
80
2
İstatistik
4
SAY-2
70
2
Kimya
4
SAY-2
90
3
Matematik
4
SAY-2
90
3
MütercimTercümanlık (Frans.)
4
DİL
30
1
GENEL
1
GENEL
OKUL BİR.
319.030
337.120
315.055
294.164
328.599
277.157
345.177
328.929
311.518 (0,8)
297.060 (0,3)
329.221
300.281
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
335.915
315.770
322.728
302.569
335.628
323.786
339.480
328.138
6259
38410
23198
78855
6460
21204
4304
14192
1,45
8,85
5,35
18,17
1,49
4,89
1,00
3,27
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
323.167
314.903
316.626
302.569
325.661
319.935
330.520
327.735
22355
40512
36295
78855
17989
28829
11053
14776
5,15
9,34
8,36
18,17
4,15
6,64
2,55
3,41
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
335.785
315.646
346.527
336.027
340.493
328.475
331.460
302.011
317.922
24221
51526
13533
23923
19237
32818
29172
77708
47899
8,56
18,21
4,79
8,46
6,80
11,60
10,31
27,46
16,93
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
321.346
304.112
340.863
332.368
337.417
328.475
313.295
287.681
312.172
42671
73047
18887
28144
22444
32818
58312
116471
57559
15,08
25,81
6,68
9,95
7,93
11,60
22,63
41,15
20,34
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
349.339
337.534
345.672
337.062
347.391
339.323
343.455
331.532
339.864
302.614
329.383
11138
22321
14325
22801
12766
20473
16391
29100
19898
76367
31687
3,94
7,89
5,07
8,06
4,52
7,24
5,80
10,29
7,03
26,98
11,20
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
340.544
337.534
338.707
336.003
343.594
336.072
338.172
324.721
329.623
300.417
325.278
19191
22321
21066
23950
16242
23854
21619
37842
31362
81318
37086
6,78
7,89
7,45
8,47
5,74
8,43
7,64
13,37
11,08
28,73
13,11
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
357.446
349.356
349.829
344.114
348.772
334.242
343.280
332.724
352.553
339.464
342.152
331.037
5255
11131
10716
15759
11627
25961
16579
27727
8521
20319
17623
29677
1,86
3,94
3,79
5,57
4,11
9,18
5,86
9,80
3,02
7,18
6,23
10,49
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
349.885
347.124
345.827
335.616
343.625
333.434
339.531
332.724
342.157
334.231
337.157
326.174
10674
13021
14185
24417
16209
26870
20239
27727
17616
25973
22709
35807
3,78
4,61
5,02
8,63
5,73
9,50
7,16
9,80
6,23
9,18
8,03
12,66
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
349.003
340.106
341.144
306.663
11446
19651
18603
67756
4,05
6,95
6,58
23,94
GENEL
OKUL BİR.
GENEL
OKUL BİR.
343.587
338.971
322.490
304.216
16249
20821
40931
72827
5,75
7,36
14,47
25,73
Türk Dili ve Edebiyatı
4
SÖZ-2
40
GENEL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
4
EA-2
80
2
İktisat (İÖ)
4
EA-2
60
2
İşletme
4
EA-2
70
2
4
EA-2
60
2
Çevre Mühendisliği
4
SAY-2
50
2
İnşaat Mühendisliği
4
SAY-2
120
3
İnşaat Mühendisliği
(İÖ)
4
SAY-2
40
1
Jeo.ve Fot.Müh.
4
Siyaset Bilimleri ve
Uluslarası İlişkiler
İNŞAAT FAKÜLTESİ
SAY-2
100
3
Jeo.ve Fot.Müh. (İÖ)
4
SAY-2
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
60
2
Biyomühendislik
4
SAY-2
30
1
Kimya Mühendisliği
4
SAY-2
80
2
4
SAY-2
60
2
4
SAY-2
50
2
Matematik
Mühendisliği
Matematik
Mühendisliği (İÖ)
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği
Met.ve Malz.Müh.(İÖ)
MAKİNE FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
(İÖ)
Gemi İnşaatı ve
Gemi Mak. Müh.
Gemi İnşaatı veGemi
Makineleri Müh.(İÖ)
Makina Mühendisliği
4
SAY-2
80
2
4
SAY-2
50
2
4
SAY-2
60
2
4
SAY-2
50
2
4
SAY-2
60
2
4
SAY-2
40
1
4
SAY-2
210
6
SAY-2
150
4
Makina Mühendisliği
4
(İÖ)
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
4
SAY-2
120
3
Şehir ve Bölge
Planlama
4
SAY-2
50
2
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
78
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞARI ORANLARI
EĞİTİM BİRİMLERİ
GÜZ YARIYILI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0,77
0,65
0,82
0,81
0,84
- Matematik Bölümü
- Fizik Bölümü
- Kimya Bölümü
- İstatistik Bölümü
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
- Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
™ Fransızca Mütercim-Tercümanlık Prog.
0,88
Fakülte Başarı Oranı
0,79
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
0,81
- Elektrik Mühendisliği Bölümü
0,78
- Elektrik Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
0,75
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
0,83
Fakülte Başarı Oranı
0,79
EĞİTİM FAKÜLTESİ
- Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğitimi Bölümü
0,88
™ Bilg. ve Öğr.Teknolojileri Öğretmenliği Prog.
- Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
0,92
™ İngilizce Öğretmenliği Programı
Fakülte Başarı Oranı
0,90
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- İktisat Bölümü
0,77
- İktisat Bölümü (İ.Ö.)
0,73
- İşletme Bölümü
0,86
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
0,79
Fakülte Başarı Oranı
0,79
İNŞAAT FAKÜLTESİ
- İnşaat Mühendisliği Bölümü
0,74
- İnşaat Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
0,74
- Çevre Mühendisliği Bölümü
0,81
- Jeodezi-Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
0,71
- Jeodezi-Fotogrametri Müh. Bölümü (İ.Ö.)
0,66
Fakülte Başarı Oranı
0,73
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
- Kimya Mühendisliği Bölümü
0,88
- Matematik Mühendisliği Bölümü
0,80
- Matematik Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
0,74
- Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
0,85
- Metalürji ve Malzeme Müh. Bölümü (İ.Ö.)
0,82
Fakülte Başarı Oranı
0,82
MAKİNE FAKÜLTESİ
- Endüstri Mühendisliği Bölümü
0,91
- Endüstri Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
0,89
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü
0,81
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.Böl. (İ.Ö.)
0,86
- Makine Mühendisliği Bölümü
0,79
- Makine Mühendisliği Bölümü (İ.Ö.)
0,79
Fakülte Başarı Oranı
0,84
MİMARLIK FAKÜLTESİ
- Mimarlık Bölümü
0,87
- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
0,82
Fakülte Başarı Oranı
0,84
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
79
BAHAR YARIYILI
0,91
0,57
0,75
0,77
0,84
0,91
0,79
0,81
0,77
0,78
0,79
0,79
0,92
0,95
0,93
0,70
0,65
0,76
0,83
0,73
0,73
0,76
0,77
0,73
0,71
0,74
0,89
0,75
0,69
0,78
0,74
0,77
0,90
0,87
0,85
0,85
0,78
0,74
0,83
0,85
0,84
0,84
Yıldız Teknik Üniversitesi
EĞİTİM BİRİMLERİ
2007 Yılı Faaliyet Raporu
GÜZ YARIYILI
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
İletişim Tasarımı Bölümü
- İletişim Tasarımı Programı
0,90
Bölüm Başarı Oranı
0,90
Sanat Bölümü
- Sanat Yönetimi Programı
0,90
- Bileşik Sanatlar Programı
0,90
- Fotoğraf ve Video Programı
0,87
Bölüm Başarı Oranı
0,89
Müzik Ve Sahne Sanatları Böl.
- Duysal (Ses) Sanatlar Tasarımı Programı
0,91
- Dans Programı
0,91
- Müzik Toplulukları Programı
0,93
Bölüm Başarı Oranı
0,92
Fakülte Başarı Oranı
0,90
MESLEK YÜKSEKOKULU
Teknik Programlar Bölümü
- Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
0,78
Programı
- Bilgisayar Tek.ve Programlama Programı
0,79
(II.öğr.)
- Harita Kadastro Programı
0,79
- Restorasyon Programı
0,80
- İnşaat Programı
0,80
- Endüstriyel Elektronik Programı
0,73
- Endüstriyel Elektronik Programı (II.Öğr.)
0,65
- Makine Programı
0,82
- Makine Programı (II.Öğr.)
0,78
- İklimlendirme ve Soğutma Programı
0,81
- Tasarım ve Basım Yayıncılık Programı
0,82
- Seramik Programı
0,83
Bölüm Başarı Oranı
0,78
İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü
- Emlak ve Emlak Yönetimi Programı
0,83
- Emlak ve Emlak Yönetimi Programı (II.Öğr.)
0,74
- Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
0,85
- Muhasebe Programı
0,98
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı
0,93
- Bankacılık ve Sigortacılık Programı
0,91
Bölüm Başarı Oranı
0,87
Yüksekokul Başarı Oranı
0,82
BAHAR YARIYILI
0,95
0,95
0,92
0,95
0,92
0,93
0,84
0,96
0,89
0,90
0,93
0,75
0,68
0,80
0,78
0,73
0,60
0,54
0,80
0,74
0,81
0,90
0,81
0,74
0,86
0,68
0,80
0,98
0,91
0,82
0,84
0,79
2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTE BAŞARI ORANI
GÜZ YARIYILI
BAHAR YARIYILI
0,82
0,81
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
80
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Üniversitemizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız nesnel güvence sağlama ve
danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak üzere 3 iç denetçi 2007 yılı Ocak ayında
göreve başlamışlardır.
2007 yılında, danışmanlık faaliyeti kapsamında 6 adet inceleme ve araştırma görevi
iç denetçilerce tamamlanarak düzenlenen raporlar Rektörlük Makamına sunulmuştur.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 3
aylık eğitimi 2007 yılında tamamlayan 2 iç denetçi Kamu İç Denetçi sertifikasını almış
ve 1 denetçi 1 inci dönem eğitimi 2007 yılında, 2 inci dönem eğitimi ise 2008 yılının
şubat ayında tamamlayarak Kamu İç Denetçi sertifikasını almışlardır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
81
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yıldız Kampüsü, Çukursaray Binası önü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
82
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
II- FAALİYETLER
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu Açılışı 24.09.2007
Kurumsal Kaynak Planlama Laboratuarı açılışı 12.11.2007
Casper Yazılım Geliştirme Laboratuarı açılışı 19.11.2007
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
84
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
A-İdarenin Faaliyetleri
Amaç 1: Eğitim – Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Faaliyetleri:
Bu kapsamda; Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; Programların
eğitim hedeflerinin yeterliliği; Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği,
ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin
açıklığı; Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; Programların
çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; Program
kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; Programların diğer
programlarla ilişkilerinin yeterliliği; Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık
hizmetlerinin yeterliliği; Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;
Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği;
Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği;
Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı
dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; Programların ilgili ulusal ve
uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; konuları ve faaliyetleri
değerlendirilmiştir.
2007 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı ile Yıldız Teknik
Üniversitesi arasında yapılan protokol üzerine, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun
11.05.2007 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla
değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmasına karar verilen Milli Saraylar
ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu; Üniversitemize komşu bulunan Yıldız
Şale Kasrı bahçesi içersinde bulunan mekanda, 2007-2008 eğitim-öğretim
yılında toplam 40 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. (Stratejik Hedef 1.14)
Yüksekokulda Teknik Programlar Bölümü bünyesinde,
- Bina Koruma ve Yenileme Programı
- İç Mekan Koruma ve Yenileme Programları mevcuttur.
28.06.2007 tarih ve 2007-12 sayılı Senato Toplantısının 6. Maddesi ve YÖK
Başkanlığının 18.10.2007 tarihli Genel Kurul toplantısında incelenmiş olup,
2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,
Makine Fakültesi bünyesinde “Mekatronik Mühendisliği Bölümü” açıldı.
(Stratejik Hedef 1.14)
Akademik birimlerin eğitim araç-gereç (tepegöz, projeksiyon cihazı, bilgisayar
vb.) ve laboratuar donanım ihtiyaçlarının %20’si karşılanmıştır. Bkz.sf.55
(Stratejik Hedef 1.2)
Motosiklet performans deneylerinin yapılabilmesi için deney standı
kuruldu, cihazlar alındı. (Stratejik Hedef 4.2)
Motorlar Laboratuvarının egzos hatları yenilendi. (Stratejik Hedef 4.2)
12.11.2007 tarihinde, O blokta ERP (Kurumsal Kaynak Planlanma)
Laboratuvarı kuruldu. (Stratejik Hedef 4.2)
19.11.2007 Casper Yazılım Geliştirme Laboratuarı açıldı. (Stratejik Hedef 4.2)
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
85
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 bütçe yılında toplam 2622 adet kitap satın alma yolu ile kütüphanemiz
dermesine kazandırılmış bulunmaktadır. 2006 bütçe yılında bu sayının 1296
olduğu göz önüne alınırsa, 2007 yılında bir önceki yıla oranla %50’den fazla
bir artış olduğu ifade edilebilir. 2006-2007 Öğretim yılı itibariyle toplam kitap
sayısı 25198’e ulaşmıştır. Bkz.sf.56-59 (Stratejik Hedef 1.11)
2007 yılında 11.01.2007 tarih ve 2007-1 sayılı Senato Toplantısının 7.
maddesi ile, 2007-2008 Eğitim-öğretim yılında Kimya – Metalürji Fakültesi,
Biomühendislik Bölümünde 30 öğrenci eğitime başlamıştır. (Stratejik Hedef 1.16)
Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerimize dönem başında, 1’er gün olarak
oryantasyon semineri verilmiştir.
11.01.2007 tarih ve 2007-1 sayılı Senato toplantısının 9. maddesi ile Fen
Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İş Güvenliği
Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
01.02.2007 tarih ve 2007-3 sayılı Senato toplantısının 10. maddesi ile Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili Doktora
Programı’na öğrenci kabul edilmiştir.
10.05.2007 tarih ve 2007-9 sayılı Senato toplantısının 9. maddesi ile Fen
Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Anabilim Dalı’nda,
“Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yükseklisans Programı” açılmıştır.
10.05.2007 tarih ve 2007-9 sayılı Senato toplantısının 10. maddesi ile Fen
Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı açılmıştır.
2007 yılında açılan Lisans ve Yüksek Lisans dersleri
11.01.2007 tarih ve 2007-1 sayılı Senato toplantısının 4. maddesi ile, Sosyal
Bilimleri Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı LÜ
Programına “09026146 Türkiye’de Kimlik Politikaları (3,0,0)3 isimli Seçimlik
ders eklenmiştir.
11.01.2007 tarih ve 2007-1 sayılı Senato toplantısının 5. maddesi ile Fen
Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümüne, “İstanbul: Dün, Bugün
ve Yarın (3,0,0)”, “Kültürel Çalışmalar ve Kimlik” üniversite seçimlik dersleri
açılmıştır.
11.01.2007 tarih ve 2007-1 sayılı Senato toplantısının 6. maddesi ile, Fen
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Programına, “0244674 Gıda Katkı
Malzemeleri ve Analiz Yöntemleri (3,0,0)3” isimli Seçimlik ders eklenmiştir.
01.03.2007 tarih ve 2007-4 sayılı senato toplantısının 4. maddesi ile, Yabancı
Diller Yüksek Okulu (YDYO) Modern Diller Bölümü “İş Hayatına Yönelik
Almanca (3,0,0)3 (3 ECTS)” isimli Seçimlik ders eklenmiştir.
12.04.2007 tarih ve 2007-6 Sayılı senato toplantısının 5. maddesi ile, Fen
Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü “Genel Ekonomi”,
”Türkiye Ekonomisi”, “Dünya Ekonomisi”, ”Suç ve Ceza: Kriminolojik
Perspektifler”, “İktisadi Suçlar”, “ Çevre ve Ekoloji” üniversite seçimlik
derslerine eklenmiştir.
10.05.2007 tarih ve 2007-9 sayılı Senato toplantısının 4. maddesi ile, Sanat
ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Bileşik Sanatlar Lisans Programına,
“0812260 Disiplinlerarası Sanata Giriş (3,0,0)3” ve “0812270 İmages of the
Body (3,0,0)3 (4 ECTS)” seçimlik alan (fakülte seçimlik) dersleri eklenmiştir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
86
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
10.05.2007 tarih ve 2007-9 sayılı Senato toplantısının 5. maddesi ile İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Lisans Programına “0334860 Tüketici
Davranışı (3,0,0)3”, “0334870 Marka Yönetimi (3,0,0)3”, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölüm Lisans Programına da, “0343571 Sanat ve Siyaset
(3,0,0)3”, “0342561 Siyaset Felsefesi (3,0,0)3”, “0344771 Uluslararası Sistem
Algılamaları (3,0,0)3” Seçimlik alan dersleri eklenmiştir.
24.05.2007 tarih ve 2007-10 sayılı Senato toplantısının 3. maddesi ile,
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programına, “0712790 Tarihsel
Mekanların Görsel Üretimi (2,0,0)2 Seçimlik dersi eklenmiştir.
14.06.2007 tarih ve 2007-11 sayılı Senato toplantısının 8. maddesi ile, Fen
Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümüne “9993350 Biyografi
Yazımı (3,0,0)3”, “9993340 Arkeoloji (3,0,0)3”, “9993390 Uygarlık Tarihi
(3,0,0)3”, “9993360 Sanat Tarihi (3,0,0)3”, “ 9993370 Sanat ve İnsan
(3,0,0)3”, “9993380 Sanat, Kültür, Estetik (3,0,0)3 Üniversite Seçimlik
Dersleri eklenmiştir.
14.06.2007 tarih ve 2007-11 sayılı Senato toplantısının 13. maddesi ile Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünce Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri için “0922111 Yaratıcı Drama Eğitimi”,
“0922121 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”, “0922131 Düşünce ve Problem
Çözme”, “0922141 İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri” seçimlik alan dersleri
eklenmiştir.
28.06.2007 tarih ve 2007-12 sayılı Senato toplantısının 1. maddesi ile, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programında, “0346431 Avrupa’da Soğuk Savaş Dönemi I (3,0,0)3”, “0346432
Avrupa’da Soğuk Savaş Dönemi II (3,0,0)3” Seçimlik dersler eklenmiştir.
27.12.2007 tarih ve 2007-16 sayılı Senato Toplantısının 4. maddesi ile, Fen
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programında, “0254910 Boole
Cebirine Giriş” ile “0254920 Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi” Mesleki
Seçimlik dersleri açılmıştır.
27.12.2007 tarih ve 2007-16 sayılı Senato Toplantısının 5. maddesi ile, Fen –
Edebiyat Fakültesi , İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde
“Osmanlı
Devleti’nin Toplumsal Yapısı”, “ Genel Rusça – 1”, “Sanat Yapıtlarından Tarih
Okumak”, “Resim Sanatı ve Uygulama Teknikleri”, “Plastik Sanatlarda Temel
Sanat Kavramları” üniversite seçimlik dersleri açılmıştır.
27.12.2007 tarih ve 2007-16 sayılı Senato Toplantısının 6. maddesi ile
Elektrik-Elektronik Fakültesinin Elektrik Mühendisliği Lisans Programında,
“Ayrık Zamanlı Denetim Sistemleri”, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü Lisans Programında “Güç Elektroniği” Mesleki Seçimlik dersleri
açılmıştır.
27.12.2007 tarih ve 2007-16 sayılı Senato Toplantısının 6. maddesi ile, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programında “Türkiye’de Azınlıklar”, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans
programında da “Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Yapıbilgisi” seçimlik dersleri
açılmıştır.
27.09.2007 tarih ve 2007-13 sayılı Senato toplantınsın 11. maddesi ile Sosyal
Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında
“Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları” ve “Türkiye’de Kadın ve Toplumsal
Cinsiyet” Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında da “Medya ve
Siyaset”, seçimlik dersleri açılmıştır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
87
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 yılında değişen Lisans Öğretim Programları
12.04.2007 tarih ve 2007-6 Senato Toplantısının, 6. Maddesi ile İnşaat
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 2003 Lisans Programı ders içerikleri
güncellenmiştir.
28.06.2007 tarih ve 2007-12 sayılı Senato toplantısının, 3. Maddesi ile Makine
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yeni Lisans Öğretim Programı kabul
edilmiştir.
28.06.2007 tarih ve 2007-12 sayılı Senato toplantısının, 4. Maddesi ile Makine
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yeni Lisans Öğretim Programı kabul
edilmiştir.
28.06.2007 tarih ve 2007-12 sayılı Senato toplantısının, 3. Maddesi ile Makine
Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü Yeni Lisans
Öğretim Programı kabul edilmiştir.
27.09.2007tarih ve 2007-13 sayılı Senato toplantısının 9. maddesi ile Eğitim
Fakültesi Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı kabul edilmiştir.
27.09.2007tarih ve 2007-13 sayılı Senato toplantısının 10. maddesi ile Eğitim
Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Lisans
Programı kabul edilmiştir.
27.09.2007 tarih ve 2007-13 sayılı Senato toplantısının, 12. Maddesi ile Milli
Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu Programları ders içeriklerinin
güncellenmiştir.
15.03.2007 tarih ve 2007-07 sayılı Senato kararı ile Üniversitemizin Mehmet
Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Üniversitesine “Vasi Üniversite” olmuştur.
21.06.2007 tarih ve 2007-14 sayılı Senato kararı ile Üniversitemizin Bilge
Adam Teknoloji ve Eğitim Vakfı’nın “Bilge Adam Meslek Yüksekokulu”na
“Vasi Üniversite” olmuştur.
28.06.2007tarih ve 2007-12 sayılı Senato kararı ile Yıldız Teknik Üniversitesi –
Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. AŞ Eğitim İşbirliği
Protokolü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur.
Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar
AVRUPA BİRLİĞİ
ANLAŞMALI ÜNİVERSİTESİ
YTÜ BÖLÜM ADI
Atatürk İlke. ve İnk. Tarihi Enstitüsü
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bilgisayar Mühendisliği
Eğitim Bilimleri
Universita Degli Studi di D'Annunzio Chieti
Haute Ecole de Bruxelles
Université Haute-Alsace
Université Paris 7 - Denis Diderot
Université Jean Monnet St. Etienne
Université Marc Bloch Strasbourg II
University of Pardubice
Kuopio University
Högskolan Halmstad
Universita degli Studi di Napoli Federico II
Siauliu Universiteto
Universidade de Lisboa
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
88
Yıldız Teknik Üniversitesi
YTÜ BÖLÜM ADI
Elektrik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh.
İktisat
İletişim Tasarımı Bölümü
İngilizce Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
İşletme
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Kimya
2007 Yılı Faaliyet Raporu
AVRUPA BİRLİĞİ
ANLAŞMALI ÜNİVERSİTESİ
University of Kaiserslautern
Universita degli Studi di Perugia
Universita Degli Studi di Trieste
Universitaten Ovidius Constanta
Goethe Universitaet
University of Pardubice
Checz Technical University
Helsinki University of Technology
Fontys University of Professional Education
Umea University
Vilniaus Gedimino Technikos Unv.
Technische Universitat Braunschweig
Technische Universitat Kaiserslautern
Universita degli Studi di L'Aquila
Universita degli Studi di Perugia
University of Strathclyde
University of Newcastle
Universita di Firenze
Universita di Genova
Universita di Napoli "Federico II"
Universita di Trieste
University of Trento
Universidado do Minho
Kunst Universitat Linz
Accademia di Belle Arti Firenze
Universiteit Gent
Mid Sweden University
Vilnius Pedagogical University
Universidade do Minho
Technische Universitaet Braunschweig
Czech Technical University
University of Portsmouth
Halmstad University
Vilnius Gediminas Technical University
Universidade Technica de Lisboa
Universidad de La Laguna
Universidad e Nova de Lisboa
Mikkeli Polytechnic
Jyvaskyla Polytechnic
Universita degli Studi di Trento
University of Hannover
Universität Bonn
Universite de Liege
University of Aalborg
Universidad Politecnica de Valencia
Technical University of Clausthal
Aarhus University
Institut National Polytechnique de Toulouse
Université Bourdeaux
Universidado do Minho
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
89
Yıldız Teknik Üniversitesi
YTÜ BÖLÜM ADI
Kimya Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık Bölümü
2007 Yılı Faaliyet Raporu
AVRUPA BİRLİĞİ
ANLAŞMALI ÜNİVERSİTESİ
Universitat Dortmund
Fachhochschule Aachen
Institut National Polytechnique de Toulouse
Université Bourdeaux
University of Alicante
University of Salerno
Instituto Politecnico do Porto
Technische Universitaet Berlin
Ruhr Universitaet Bochum
Technische Universitaet Kaiserslautern
Gelsenkirchen Fachhochschule
Technische Universitaet Wien
Czech Technical University
Universidad de Zaragoza
Universidad Politécnica Valencia (Alcoy)
Universidad Politécnica de Madrid
Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"
Universidade do Minho
Universidade de Coimbra
Universidade Tecnica de Lisboa
Universita Degli Studi di Trieste
Graz University
Brno University of Technology
Aarhus University
Athlone Institute of Technology
Halmstad University
Universita degli Studi di Firenze
Universita degli Studi di Trieste
Universidade Fernando Pessoa
University of Coimbra
University of Leon
TU Bergakademie Freiberg
Universite du Sud Toulon Var
Universidade do Minho
Fachhochschule Dortmund
Fachhochschule Konstanz
Technische Universitaet Siegen
Technische Universitaet Wien
Institut Superieure d'Architecture de la Communaute
Française La Cambre
Czech Technical University
Ecole Architecture d'Grenoble
Ecole Speciale d'Architecture
Ecole d'Architecture de Lyon
Instıtut National Polytechnique de Lorraine
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de
Marseille
Eindhoven University Of Technology
Universidad Politecnica de Valencia
Poli Tecnico di Bari
Seconda Universita Degli Studi di Napoli
Siauliu Universiteto
Universidade Technica de Lisboa
Universidado do Minho
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
90
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ BÖLÜM ADI
AVRUPA BİRLİĞİ
ANLAŞMALI ÜNİVERSİTESİ
Müzik Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Şehir ve Bölge Planlama
Türk Dili ve Edebiyatı
Toplam
Franz List Wiemar Hochschule für Musik
Pirkanmas Polytechnic
Uthecht School of Arts
Trinity College of Music
Kunglia Musikhögskolan
University of Macedonia
Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn
Ludwig-Maximillians- Universität
Universitat Kassel
Justus Liebig Universitat
Universitar der Bundeswehr München
Universite de Nancy 2
Universite de Rouen
Universita degli Studi Genova
Universita di Pisa
Universita degli studi di Trieste
University of Latvia
Altalanos Vallalkozasi Foiskola
Universidade do Minho
Univeristy of Ljubljana
Panepistimio Aigaiou
Panepistimio Dykitis Makedonias
De Montfort University
Universite de Reims Champagne
Cardiff University
Universidade Technica de Lisboa
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main
Justus Liebig Universität Giessen
Institutes National des Langues et Civilisation
Orientales
144
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
91
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Öğrenci Değişim Bilgileri
Giden Öğrenciler
Ülke
Gelen Öğrenciler
Öğrenci sayısı
Ülke
Öğrenci sayısı
Almanya
34
Almanya
8
Avusturya
10
Avusturya
2
İtalya
37
Belçika
6
Çek Cumhuriyeti
11
-
-
Danimarka
3
-
-
Finlandiya
4
-
-
İsveç
4
-
-
Portekiz
23
Portekiz
1
Litvanya
4
Litvanya
4
Hollanda
6
Fransa
19
İngiltere
11
-
-
İspanya
14
-
-
Slovenya
2
-
-
Toplam
188
Belçika
2
Fransa
2
Toplam
19
Öğretim Elemanı Değişim Bilgileri
Giden Öğretim Elemanları
Gelen Öğretim Elemanları
Ülke
Ülke
Fransa
Öğretim elemanı
sayısı
4
Fransa
Öğretim Elemanı
sayısı
4
İtalya
5
İtalya
3
İspanya
-
İspanya
1
İngiltere
1
İngiltere
1
Almanya
5
Almanya
1
Avusturya
2
-
-
İsveç
1
-
-
Portekiz
2
-
-
Hollanda
1
-
-
Belçika
2
-
-
Toplam
23
Toplam
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
92
10
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2006 - 2007 EĞİTİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE BURS VEREN
KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR
NO
BURS VEREN KURUMLAR
BURSİYER
BURS
MİKTARI
SÜRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
K Y K BURS KONTENJANI
YTÜ DESTEK YEMEK
YTÜ VAKIF BURSU
YTÜ YURT BURSU
FİNANS VAKFI
İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)
TÜRK EĞİTİM VAKFI
YUMLU VAKFI
TÜRK LOYDU
MEHMET ZORLU VAKFI
TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ
YTÜ-MED
AHMET URASOĞLU
ÇAĞDAŞ YILDIZLILAR DERNEĞİ
NURAL VİRENİ VAKFI
İTO
VAKSA
TÜRK AMERİKAN KAD.YÜK.EĞ.FONU VA.
TÜRK- JAPON KAD.DOS.VE KÜL.DER.
CAHİT ÖZCAN
TADEV
NİYAZİ ALKENT
MUŞ EĞİTİM VE KAL.VAKFI
İSKİD DERNEĞİ
ŞAHİNLER HOLDİNG
GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
DEMİR ÖZTOPRAK
YAŞAR EĞİTİM VAKFI
HALİS TOPRAK
MİMARLIK VAKFI
AYŞEGÜL-İLKER KINACI
ORHAN EZER
YENİKÖY LİONS KULÜBÜ
ROSE MAŞ METAL OTOMATİV
EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
MERSİN LİSELİLER DERNEĞİ
HACI NİMET ÖZDEN CAMİ
YASEMİN-ERDOĞAN YARAR
KAHRAMANMARAŞ TİC.VE SAN.ODASI
KEŞAN BELEDİYESİ
BOZYÜĞÜT TİC.VE SAN.ODASI
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
240
350
64
74
73
19
105
2
4
8
12
54
1
31
14
48
14
7
2
4
9
1
1
1
7
7
1
2
2
1
3
2
1
1
12
10
7
2
2
1
1
8
150.000.000
AYLIK
110.000.000
100.000.000
200.000.000.
150.000.000
240.000.000
120.000.000
165.000.000
200.000.000
100.000.000.
100.000.000.
60.000.000.
100.000.000
150.000.000
100.000.000
200.000.000
150$
100.000.000
140.000.000
60.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
90.00.000
180.000.000
60.000.000
165.000.000
120.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
75.000.000
300.000.000
150.000.000
100.000.000
200.000.000
80.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
100.000.000
12
8 AY
9 AY
9 AY
10 AY
10 AY
10 AY
9 AY
10 AY
10 AY
10 AY
10 AY
9 AY
10 AY
10 AY
9 AY
10 AY
MEZUNİYET
8 AY
10 AY
10 1Y
8 AY
10 AY
10 AY
9 AY
10 AY
10 AY
9 AY
MEZUNİYET
9 AY
10 AY
10 AY
10 AY
10 AY
10 AY
10 AY
9 AY
10 AY
10 AY
10 AY
10 AY
12 AY
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
93
Yıldız Teknik Üniversitesi
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSU
TAMER YILMAZ BURSU
ANADOLU EĞ.VE SOS.YARD.VAK.
ÇAYKARA VE DERNEK PAZ.EĞ.VAK.
BURGAZ SAN.VE TİC.ODASI
ÇORUM EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
İSLAM KALKINMA BANKASI
İLİM YAYMA VAKFI
KADIKÖY BELEDİYESİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FERDA AYTAN
LÜLEBURGAZ TİC.VE SAN ODASI
ADANA TİCARET BORSASI
CEM VAKFI
ADANA TİC.OD.VE SOS.EĞ.YAR.VAK.
GÜLDEN CÖMERT
MUHTAÇ ÇOCUKLARI KORUMA DERN.
TÜRK YARDIM SEVENLER GİRESUN ŞU.
TÜRK YARDIM SEVENLER DERNEĞİ
TEKFEN
YAPI MERKEZİ İNŞAAT A.Ş.
TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ
KONYA TİCARET BORSASI
İSTANBUL TİCARET BORSASI
İZMİR TİCARET ODASI
ATATÜRK VAKFI*
TÜRK PETROL VAKFI*
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI
NECMETTİN GÖKSEL
GIDA YARDIMI
TEK SEFERLİK MADDİ YARDIM
TEKSTİL YARDIMI
SEMA ERDOĞMUŞ VAKFI
AYLA ÖZGEN
1984 VAKFI
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
NORTEL (NETAŞ)
ÖMER AYDIN BURSU
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ
ERİŞAH ARICAN BURSU
AV.MERAL HANIM BURSU
HÜSAMETTİN TUĞAÇ
SIRMA YAVUZ BURSU
TOPLAM
45
1
12
13
1
10
13
18
1
472
2
1
10
5
3
1
4
1
2
1
4
2
4
2
1
17
9
6
2
48
21
87
26
3
12
1
11
1
11
2
3
1
1
2099
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
94
150.000.000
100.000.000
125.000.000
75.000.000
50.000.000
80.000.000
790 USD
100.000.000
100.000.000
90.000.000
150.000.000
70.000.000
60.000.000
75.000.000
75.000.000
200.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
100.000.000
75.000.000
75.000.000
180.000.000
150.000.000
1000.U.S.D.
MEZUNİYET
12 AY
9 AY
7 AY
12 AY
6 AY
2 DÖNEM
9 AY
9 AY
7 AY
9 AY
9 AY
MEZUNİYET
9 AY
8 AY
12 AY
9 AY
9 AY
9 AY
9 AY
9 AY
9 AY
MEZUNİYET
9 AY
9 AY
10 AY
9 AY
9 AY
MEZUNİYET
2.533.000.000
150.000.000
50.000.000
80.000.000.
150.000.000
130.000.000
130.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
150.000.000
160.000.000
9 AY
12
9 AY
9 AY
9 AY
MEZUNİYET
9 AY
9 AY
12 AY
12 AY
10
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2006 - 2007 EĞİTİM YILI FAKÜLTELERE GÖRE BURS DAĞILIMI
FAKÜLTE
ÖĞR.SAYISI
ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜH.BÖL-
93
ELEKTRİK MÜH.BÖL-
235
ELEKTRİK MÜH.BÖL-(2.ÖĞRENİM)
58
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH.BÖL.-
151
537
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLG. ve ÖĞRT.TEK.ÖĞRETMENLİĞİ
7
FİZİK
45
İSTATİSTİK
41
KİMYA
39
MATEMATİK
41
MÜTERCİM TERCÜMANLIK
0
TÜRK DİLİ EDBİYATI
3
176
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
İKTİSAT
48
İKTİSAT(2.ÖĞRENİM)
5
İŞLETME
43
SİYASAT BİLİMLERİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞK.
31
199
İNŞAAT FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜH.BÖL.
41
İNŞAAT MÜH.BÖL.
180
İNŞAAT MÜH.BÖL.(2.ÖĞRENİM)
70
JEODEZİ VE FOTGROMETRİ MÜH.BÖL.
196
JEODEZİ VE FOTGROMETRİ MÜH.BÖL.(2.ÖĞR.)
16
503
KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜH.BÖL.
14
MATEMATİK MÜH.BÖL.
20
MATEMATİK MÜH.BÖL.(2.ÖĞRENİM)
4
MATALURJİ MÜH.BÖL.
13
METALURJİ MÜH.BÖL.(2.ÖĞRENİM)
1
52
MAKİNE FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜH.BÖL.
43
ENDÜSTRİ MÜH(2.ÖĞRENİM)
30
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
95
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
GEMİ İNŞAAT MÜH.BÖL.
57
GEMİ İNŞAAT MÜH.BÖL.(2.ÖĞRENİM)
11
MAKİNE MÜH.BÖL.
246
MAKİNE MÜH.BÖL.(2.ÖĞRENİM)
120
507
MİMARLIK
MİMARLIK BÖL.
30
ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA BÖL.
18
48
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ
BİRLEŞİK SANATLAR PROG.BÖL.
2
DANS PROG.BÖL.
2
DUYSAL SANATLAR TASARIM PROG.BÖL.
0
FOTOĞRAF VE VİDEO PROG.BÖL.
5
İLETİŞİM TASARIM PROG.BÖL.
2
MÜZİK TOPLULUKLARI BÖL.
3
SANAT YÖNETİMİ BÖL.
4
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖL.
0
18
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖL.
0
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
16
16
MESLEK YÜKSEK OKULU
BİLGİSAYAR PROG.BÖL.
10
İNŞAAT BÖL.
10
RESTORASYON BÖL.
0
BİLG.TEK.VE PROGRAM.BÖL..(2.ÖĞRENİM)
1
ENDÜSTRYEL ELEKTRONİK(2.ÖĞRENİM)
2
MAKİNE BÖL.(2.ÖĞRENİM)
2
SERAMİK
2
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
3
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
3
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
0
MUHASEBE
6
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
4
43
TOPLAM:
2099
BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI:
3766
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
96
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Amaç 2: Araştırma Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ile ilgili
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Bu kapsamda; Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına
uygunluğu; Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği; Araştırma ve
geliştirme çalışmalarının yeterliliği; Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği;
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı; Araştırma ve
geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; Uluslararası
araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; Araştırmayı özendiren ve
destekleyen araçların yeterliliği; Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere
uygunluğu; Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının
yeterliliği; Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki
ilişkinin yeterliliği; Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması
ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; Araştırma ve geliştirme
çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu
kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği;
Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği;
Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar
vb.) dönmesindeki yeterlilik; konuları ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.
16.10.2007 Akademik Ödül Töreni
Üniversitemizde yapılan faaliyet bilgileri sayfa 41 de Toplantı Salonlarımızda
yapılan etkinlikler başlığı altında bildirilmiştir. Ayrıca, Bilimsel toplantılar için,
2547 sayılı yasanın,
37. maddesine göre; 18 Akademik personelimiz,
38. maddesine göre; 20 Akademik personelimiz,
39. maddeye göre yurt içinde 573 akademik personelimiz ve yurtdışında da
397 Akademik personelimiz görevlendirilmiştir.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
97
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
EĞİTİM
FAK.
ELEKFAK.
FEN-ED.
FAK.
İKTİSAT
FAK.
İNŞAAT
FAK.
KİMYA
MET.FAK.
MAKİNA
FAK.
MİMARLIK
FAK.
SAN.TAS.
FAK.
SOS.BİL.
ENS.
FAKÜLTELERİMİZİN AKADEMİK FAALİYETLERİ
Sempozyum ve Kongre
0
2
1
0
2
53
0
14
3
0
Konferans
0
1
3
2
0
1
0
50
0
0
Panel
0
0
0
0
0
42
0
0
1
5
Seminer
0
0
20
0
1
0
2
0
42
2
Açık Oturum
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Söyleşi
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Tiyatro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Konser
1
0
0
0
0
0
0
0
24
0
Sergi
0
0
0
0
0
0
1
0
41
0
Turnuva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teknik Gezi
1
0
0
0
0
5
3
0
0
0
Eğitim Semineri
1
0
0
0
0
25
0
0
0
0
Öğretmenler Günü Kutlaması
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FAALİYET TÜRÜ
EĞİTİM
FAK.
ELEK-FAK.
FEN-ED.
FAK.
İKTİSAT
FAK.
İNŞAAT
FAK.
KİMYA
MET.FAK.
MAKİNA
FAK.
MİMARLIK
FAK.
SAN.TAS.
FAK.
SOS.BİL.
ENS.
YAYINLARLA İLGİLİ FAALİYETLER
Uluslararası Makale
2
17
114
11
53
58
36
6
8
4
Ulusal Makale
8
7
34
25
11
12
62
56
119
4
Uluslararası Bildiri
11
60
223
30
69
110
14
78
14
4
Ulusal Bildiri
12
43
121
18
56
55
4
29
9
1
Kitap
2
0
12
20
7
2
3
9
1
2
YAYIN TÜRÜ
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
98
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI
2007
Önceki
Yıldan
Yıl İçinde
Devreden Eklenen Proje
Proje
PROJELER
Toplam
Yıl İçinde
Tamamlanan
Proje
Toplam
Ödenek
YTL
DPT
11
3
14
10
3.343.000,00
TÜBİTAK
9+8
11
28
-
1.622.498,82
-
2
2
-
36
32
68
39
-
-
-
-
64
48
112
49
A.B.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
DİĞER
TOPLAM
834.126,00
-
5799624,82
YURT DIŞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE İSMİ
Prof:Dr.Zerhan YÜKSEL
AB 5.Çerçeve Programı
ERATO Projesi
AB Emwater Projesi
Prof.Dr.Göksel AKÇIN
Prof.Dr.İsmet AĞIRYILMAZ
Öğr.Görv.Dr.Taylan ENGİN
Kızıl Kilisenin Tarihi
Araştırması
Leonardo da Vinci
Programı
TOPLAM
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
99
GELİR
GİDER
(EUR)
(EUR)
82.076.61
62.994.70
79.383.82
77.987.81
3.000.00
22.201.22
22.113.66
186.661.65
163.096.17
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Amaç 3: İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi Faaliyetleri
Bu kapsamda; Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; İdari (ihale, temizlik,
ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin
yeterliliği; Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Kütüphane ve
dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; Yapı ve çevre işleri ile ilgili
hizmetlerin yeterliliği; Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Bilgi işlem ve
haberleşme desteğinin yeterliliği; Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği; Basın ve
halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği; Sağlık hizmetlerinin yeterliliği; Kültür ve sosyal
hizmetlerin yeterliliği; Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Burs olanak ve hizmetlerinin
yeterliliği; Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği; Öğrenci bilim, kültür ve sanat
toplulukları etkinliklerinin yeterliliği; Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği;
Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; Staj destek hizmetlerinin yeterliliği;
Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; Üniversite adaylarına yönelik
tanıtım çalışmalarını yeterliliği; konuları ve hizmetleri değerlendirilmiştir.
2007 yılında 2658 kapasiteli anfi ve 20 normal sınıfın sıra ve tahtaları yenilenmiş
ve teknik donanımının %80’i tamamlanmıştır. (Stratejik Hedef 3.1)
2006 yılı Yıldız kampüsü anfi
2007 yılı Yıldız kampüsü anfi
2007 yılı Davutpaşa kampüsü sınıf
2007 yılı Yıldız kampüsü sınıf
Davutpaşa Kampüsünde bulunan 6770m2
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri
Odası (ek bina) yapımının %20 si
tamamlanmıştır. (Stratejik Hedef 3.2)
Ek Bina İnşaatının 2007 yılı görüntüsü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
100
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Davutpaşa Kampüsünde bulunan Beden Eğitimi Bölümü Binasının İnşaatı
tamamlanmıştır.
Binanın 2006 yılı inşaatı
2007 yılı dış görünüm
2007 yılı iç görüntüsü
Davutpaşa Kampüsünde bulunan
Kimya
Metalurji
Fakültesi
ek
binasının %35’i tamamlanmıştır.
(Stratejik Hedef 3.3)
Kimya Met Fak. Ek Binası 2007 yılı görüntüsü
Davutpaşa
kampusünde
bulunan Misafirhane binası
yapımı tamamlanmıştır.
Misafirhane 2007 yılı dış görüntüsü
Davutpaşa Kampüsündeki yeni Fakülte
Binasının yapımı devam etmektedir.
Fakülte Binasının 2007 yılı görüntüsü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
101
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Davutpaşa Kampüsünde toplam 3.5 km yol asfaltlanmış ve otoparkları
düzenlenmiştir. (Stratejik Hedef 3.5)
Yolun 2006 yılı görüntüsü
Yolun Asfaltlanmış 2007 yılı görüntüsü
Davutpaşa Kampüsü Motorlu Araçlar Test Pisti ve Asfalt Yol Yapım işi
yapılmıştır.
Pistin 2007 yılı görüntüsü
Davutpaşa Kampüsünde bulunan Menza çevre düzenlenmesi tamamlanmıştır.
(Stratejik Hedef 3.6)
Davutpaşa kampus Menza’nın dış görünüşü
Davutpaşa kampus Menza’nın iç görünüşü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
102
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Davutpaşa Kampüsünde bulunan Menza’da ve Yıldız
yemekhanede akbil sistemine geçilmiştir. (Stratejik Hedef 3.7)
Yıldız Kampüsü Yemekhane Akbil Dolum yeri
Kampüsündeki
Davutpaşa Kampüsü Menza Akbil Dolum yeri
Davutpaşa Kampüsünde Eğitim-öğretim ve hizmet verecek binalarımızın %5 i
tamamlanmıştır. (Stratejik Hedef 3.8)
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesinin öğrenciye hizmet veren alanları
öğrenciye ve çalışan personele daha verimli hizmet verecek şekilde
yenilenmiştir. (Stratejik Hedef 3.9)
2007 yılı tadilat aşaması
2007 yılı Öğrenci İşleri
Maslak Kampüsünde bulunan Kız ve Erkek Öğrenci yurtlarının iç donanımlarının
%70’i yenilendi. Bkz.sf.38 (Stratejik Hedef 3.12)
Davutpaşa Kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan protokol gereği
3000 kişilik Yurt projesinin 1000 kişilik kısmının ihale aşaması devam
etmektedir. (Stratejik Hedef 3.13)
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
103
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yıldız Merkez Kampüs Araç giriş-çıkışı ve otopark alanlarında tadilat işi
yapılmıştır.
2007 yılı araç girişi görüntüsü
2007 yılı araç çıkışı görüntüsü
Yıldız Merkez Kampüsünde bulunan
laboratuarına dönüştürülmüştür.
2006 yılı Demir Atölyesi görüntüsü
Atölye
Binası
Makina
Fakültesi
2007 yılı Makine Fakültesi Laboratuar binası
Yıldız Merkez Kampüste bulunan Atatürk Büstünün kaidesi yapılmıştır.
2006 yılı görüntüsü
2007 yılı görüntüsü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
104
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yıldız Merkez Kampüsteki Kiler-i Hümayun Binası önü çevre düzenlemesi ve
onarım işleri yapılmıştır.
2006 yılı görüntüsü
2007 yılı sonu görüntüsü
2006 yılı görüntüsü
2007 yılı sonu görüntüsü
Yıldız Merkez Kampüste bulunan Oditoryum binasının, dış cephe onarımı
yapılmış ve camları değiştirilmiştir.
2007 yılı oditoryum binası tadilatı
2007 yılı oditoryum binası tadilat sonrası
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
105
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yıldız Merkez Kampüs A-B-E-T Bloklarda PVC Doğrama, C Blokta Alüminyum
Doğrama ve D Blokta Giydirme Cephe İmalat ve onarım işleri yapılmıştır.
A ve B blok 2006 yılı görüntüsü
A Blok girişi 2007 yılı
A ve B blok 2007 yılı görüntüsü
A ve T blok dış cephe 2006 yılı görüntüsü
A ve T blok dış cephe 2007 yılı görüntüsü
A Blok Koridor 2006 yılı görüntüsü
A Blok Koridor 2007 yılı görüntüsü
Yıldız Merkez Kampüs A Blok çeşitli elektrik onarımı yapılmış ve O blok wc’leri
yenilenmiştir.
Yıldız Merkez Kampüs K Blok çatısı yalıtım ve onarım işleri yapılmıştır.
Yıldız Merkez Kampüs Aydınlatma, E Blok ve D.Paşa Yabancı Diller Yüksek
Okulu besleme hattı transferi işleri yapılmıştır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
106
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Yıldız Merkez Kampüste bulunan Mimarlık Fakültesi ve İktisat Fakültesinin,
camları değiştirilmiş ve çeşitli onarımları yapılmıştır.
Mimarlık Fakültesi 2006 yılı görüntüsü
Mimarlık Fakültesi 2007 yılı görüntüsü
İktisat Fakültesi 2006 yılı görüntüsü
İktisat Fakültesi 2007 yılı görüntüsü
Yıldız Merkez Kampüs arka giriş yolu yapılmış, öğrenci ve personel giriş
çıkışına açılmıştır.
Yolun 2006 yılı görüntüsü
Yolun 2007 yılı görüntüsü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
107
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Maslak
Kampüsünde
bulunan
Meslek Yüksek Okulu Mantolama işi
yapılmıştır.
MYO tadilat aşaması
Davutpaşa Kampüsünde Aydınlatma işi yapılmıştır.
Yolun 2006 yılı görüntüsü
Yolun 2007 yılı görüntüsü
Davutpaşa Kampüsü Açık Yüzme Havuzu yapımı tamamlanmıştır.
Havuzun 2006 yılı görünümü
Havuzun 2007 yılı görünümü
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
108
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Davutpaşa Kampüsünde bulunan
Yabancı Diller Yüksek Okulu çevre
düzenleme ve alt yapı İşleri
tamamlanmıştır.
2007 yılı görünümü
Davutpaşa Kampüsüne 2500 m³ kapasiteli Gömme su deposu yapılmıştır.
Su deposu inşaatı
Su deposu son görünümü
Davutpaşa Kampüsünde Küçük ve Büyük Trafo Binası yapılmıştır.
Küçük Trafo binası
Büyük Trafo Binası
Davutpaşa Kampüsü yeni fakülte binasına, ana besleme hattı çekilmiştir.
Yıldız Merkez Kampüs E Blok demir atölyesi çeşitli onarım işi yapılmıştır.
Yıldız Merkez Kampüs OGS Sinyal, B Blok Ups alt yapısı, W. Less hattı
yenilenmesi, B 304 Bilgisayar Laboratuarı ve Milli Saraylar Meslek Yüksek
Okulu Data işi yapılmıştır.
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
109
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Amaç 4: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi Faaliyetleri
Bu kapsamda, Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına
uygunluğu; Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği;
Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; Uygulama ve hizmet
faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler
arası yapılabilmesindeki yeterliliği; Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin
yeterliliği; Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların
yeterliliği; Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının
yeterliliği; Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin
yeterliliği; Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri
arasındaki ilişkinin yeterliliği; Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının
duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;
Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla
(endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal
ilişkilerin yeterliliği; Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; Topluma yönelik
bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; Topluma yönelik sanatsal,
kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma
faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime
fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; konuları ve hizmetleri
değerlendirilmiştir.
Yıldız Kampüs B Blokta, toplamı 300 kişilik olmak üzere, 6 adet AutoCAD
Laboratuarlarının % 100’ü tamamlanmış ve eğitime başlanmıştır. (Stratejik Hedef
4.1)
Üniversitemiz Merkez kampüsünde laboratuar ve hizmet amaçlı 500 m2
prefabrik binanın yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. (Stratejik Hedef 4.12)
Üniversitemiz Taşınır mal sayımı tamamlanmıştır. Bkz.sf.55 (Stratejik Hedef 4.5)
İdari personele;
- Aday memur semineri,
- Kişilerarası ve Kurum içi iletişim Eğitimi,
- Etkin Bilgisayar Kullanımı (Geliştirilmiş Excel Uygulamaları Eğitimi)
eğitim seminerleri verilmiştir. (Stratejik Hedef 4.4)
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
110
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
Akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketleri güvenilirliğin
ölçülmesi için bu yıl pilot çalışma olarak yapılmıştır. (Stratejik Hedef 4.9)
Üniversitemiz matbaasında;
Sayfa Sayısı
: 5427
Kitap Sayısı
: 26400
Toplam Baskı
: 9690000 kitap,
Sayfa Sayısı
Kitap Sayısı
Toplam Baskı
: 3239
: 7816
: 1964170 dergi,
91050 adet Kitapçık ve 1000000 adet Muhtelif İşler (Kartvizit Sınav sorusu,
Afiş vs.) basımı yapılmıştır.
İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi tarafından aşağıda adı geçen kurslar
düzenlenmiştir. (Stratejik Hedef 3.15)
Kursun Adı
Sertifika Programları
İngilizce Öğretim. Formasyon Pr.11
İngilizce Öğretim. Formasyon Pr.12
Bilgisayar Kursları
AutoCAD
SolidWorks
Office XP ve İnternet
Sanat ve Felsefe Kursları
Rock’ın Roll Semineri
Yabancı Dil Kursları
PROFICIENCY
Almanca
Genel İngilizce
KPDS
ÜDS
Conversation
Çocuk İngilizcesi
Rusça
Fransızca
Çeviri
Toplam
Kaç Dönem
Açıldığı
2
1
1
5
3
1
1
1
1
35
13
3
9
2
1
2
2
2
1
1
43
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
111
Toplam Öğrenci
Sayısı
199
99
100
66
53
7
6
22
22
582
257
40
119
27
18
22
40
30
10
10
869
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ
2007 Yılında Bütçe Tertibinden 4734 Sayılı Kanuna Uygun Toplam 23 Adet İhale
Gerçekleştirilmiştir.
4734 Sayılı Kanun’un 22/D Maddesine Göre Doğrudan Temin ile 7 Adet
İhale Gerçekleştirilmiştir.
4734 Sayılı Kanun’un 19 Maddesi Götürü Bedel Açık İhale Usulü ile 15
Adet İhale Gerçekleştirilmiştir.
4734 Sayılı Kanun’un 19 Maddesine göre 1 Adet Danışmanlık Hizmet
Alımı İhalesi Gerçekleştirilmiştir.
YATIRIM PROJELERİ:
YTÜ fiziki yatırımının tamamının Davutpaşa Kampüsüne yapmaktadır. Eğitim ve
hizmet binalarının bir kısım tamamlanmış olup, tamamlanmamış binaların ve sosyal
alanlarının inşaatları devam etmektedir.
1-) DEVAM EDEN PROJELER:
Önceki yıllarda inşaatına başlanan ve 2008 yılında inşaatı tamamlanacak projelerin
ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir.
a) İnşaat Fakültesi inşaatı 28000m2 Fakülte binası; ofis, derslik ve laboratuarın
inşaatı 2008 yılı Haziran ayında bitirilmiş olacaktır.
b) Kimya Metalürji ek binası toplam 7350m2 olan Kimya Fakültesi ek binası ofis
ve derslik inşaatına 2007 yılında başlanmış olup 2008 yılı Mayıs ayında inşaat
tamamlanmış olacaktır.
c) Fen Edebiyat Fakültesi ek binası 6770m2lik Fen Edebiyat Fakültesi ek ofis
odaları ve laboratuarları inşaatı 2007 yılında projelendirilecek ihale edilmiş
olup, 2008 yılı Eylül ayında tamamlanacaktır.
d) 500 kişilik kapalı spor salonu inşaatı Davutpaşa Kampüsünde yapılmak üzere,
2007 yılında projelendirilen 500 seyirci kapasiteli spor salonu inşaatı 2008
yılında ihale edilerek %10’luk kısım tamamlanmıştır.
e) Fen Edebiyat Fakültesi Ek 2 binası öğretim üyeleri ofis odası ve 12 adet her
biri 100 kişilik derslik olarak 2007 yılında olup, 2008 yılında ihale edilecek ve
fiziki olarak inşaatının %15 i aynı yıl tamamlanacaktır.
NO PROJE ADI
1
2
3
4
5
İnşaat Fakültesi
Kimya Met. Fak. Dek.
Fen Edebiyat Fak. 1 Ek
Fen Edebiyat Fak. 2.Ek
Spor Salonu
ALAN NO
28000
7350
6770
6770
4000
PLANIN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ %
%100
%100
%100
%15
%100
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
112
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN
MALİ BİLGİLER
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
A- Mali Bilgiler
Üniversitemizin Stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak 2008-2010 Mali Yılları
Bütçeleri Hazırlanmış ve Kanunlaşmıştır.
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1 Bütçe Giderleri
KODU
AÇIKLAMA
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
PERSONEL
GIDERLERI
SOSYAL
GÜVENLIK
02
KURUMUNA
DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MAL VE HIZMET
03
ALIM GIDERLERI
CARI
05
TRANSFERLER
SERMAYE
06
GIDERLERI
BÜTÇE GİDERLERİ
TOPLAMI
01
SERBEST
ÖDENEK
HARCANAN
ÖDENEK
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİNE
GÖRE
GERÇEKLEŞME
(%)
SERBEST
ÖDENEĞİNE
GÖRE
GERÇEKLEŞME
(%)
46.659.000
50.762.659
46.597.214
99
92
10.475.000
7.237.535
6.189.412
59
86
12.743.000
18.468.679
14.021.696
110
794.000
2.520.000
2.504.264
315
99
20.724.000
21.574.899
20.179.549
98
94
91.395.000
100.563.772
89.492.135
98
89
76
1.2 Bütçe Gelirleri
2007
BÜTÇE
TAHMİNİ
2007
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
GERÇEK.
ORANI
YTL
YTL
%
03 – TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLER
12.314.000,00
16.033.586,97
130
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
77.029.000,00
73.776.540,17
96
577.000,00
1.417.724,03
89.920.000,00
91.227.851,17
05 – DİĞER GELİRLER
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
114
246
101
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2- Temel Mali Tablolar
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
115
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
116
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
117
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
118
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
119
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 MALİ YILI HAZİNE YARDIMI GERÇEKLEŞMELERİ
Yılsonu S erb.Öde.
Toplam
SERMAYE
CARİ TRANS
MALVE HİZ
SOS.GÜV.
Harcama
PERSONEL
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
BAŞLANGIÇ
SERBEST HARCAMA SERB.ÖD.KAL.C=(A- SER.ÖD.GÖRE
KOD AÇIKLAMALAR ÖDENEĞİ
ÖDENEK(B) (C)
B)
%
(A)
01
02
03
05
06
PERSONEL
GİDERLERİ
SOSY.GÜV.
KUR.DEV.
PRİMİ GİD.
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
GENEL TOPLAM
42.450.000 43.070.510 42.182.244
888.266
98
86
9.213.000
7.093.035 6.067.628
1.025.407
7.646.000
9.657.275 8.572.848
1.084.427
794.000
2.520.000 2.504.264
15.735
17.377.000 17.313.709 16.225.044
1.088.666
77.480.000 79.654.529 75.552.028
4.102.501
89
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
120
99
94
95
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 MALİ YILI ÖZGELİR GERÇEKLEŞMELERİ
25000000
20000000
Yılsonu Se rb.Ö de .
Harcama
15000000
10000000
KOD
01
02
03
05
06
AÇIKLAMALAR
PERSONEL
GİDERLERİ
SOSY.GÜV.
KUR.DEV.PRİMİ GİD.
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
GENEL TOPLAM
BAŞLANGIÇ
SERBEST
ÖDENEĞİ
ÖDENEK(B)
(A)
Toplam
SERMAYE
CARİ
TRANS
MALVE
HİZ
SOS.GÜV.
0
PERSONEL
5000000
HARCAMA SERB.ÖD.K SER.ÖD.GÖRE
(C)
AL.C=(A-B)
%
4.209.000
7.692.149
4.414.970
3.277.179
1.262.000
144.500
121.784
22.716
5.097.000
8.811.404
5.448.848
3.362.556
0
0
0
0
3.347.000
4.261.190
3.954.505
306.685
13.915.000
20.909.243
13.940.107
6.969.136
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
121
57
84
62
0
93
67
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 MALİ YILI YILSONU ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(HAZİNE YARDIMI+ÖZGELİR)
120000000
100000000
80000000
60000000
Yılsonu Ödeneği
40000000
Top. Harcama
TOPLAM
SERMAYE
CARİ
TRANS.
MAL VE
HİZM.ALIM.
SOSYAL
GÜVENLİK
0
PERSONEL
20000000
2007 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
KOD AÇIKLAMALAR
01
02
03
05
06
PERSONEL
GİDERLERİ
SOSY.GÜV.
KUR.DEV.PRİMİ
GİD.
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
GENEL TOPLAM
SER.
BAŞLANGIÇ SERBEST HARCAMA SERB.ÖD.KAL.(C) BAŞ.ÖD.
ÖD.GÖRE
ÖDENEĞİ ÖDENEK(A) (B)
C=A-B
GÖRE %
%
46.659.000 50.762.659 46.597.214
4.165.445
99
10.475.000
7.237.535 6.189.412
1.048.122
59
12.743.000 18.468.679 14.021.696
4.446.984
110
2.520.000 2.504.264
15.736
315
20.724.000 21.574.899 20.179.549
1.395.350
98
91.395.000 100.563.772 89.492.135
11.071.637
98
92
86
794.000
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
122
76
99
94
89
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 MALİ YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
SERBEST
BAŞ.ÖD.
GÖRE ÖDENEĞE
%
YATIRIM PROJESİNİN
HARCANAN
ADI
BAŞ.ÖDE.(A) SERB.ÖD.(B) (C)
SER.ÖD.KAL.
GÖRE %
EĞİTİM SEKTÖRÜ
15.687.000 16.617.506 16.072.452
545.053 102
97
Kamulaştırma
200.000
1.000
0
1.000
0
0
Çeşitli Üni. Etüt Proje İşl.
170.000
152.883
152.692
191
90
100
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim ve Hizmet Binası
8.000.000
8.661.850 8.426.713
235.137 105
97
Restorasyon
230.000
0
0
0
0
0
Davutpaşa Kampüsü Alt
yapısı
790.000
1.250.000 1.243.623
6.377 157
99
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul
Büyük Onarımı
750.000
1.724.583 1.718.595
5.988 229
100
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul
Mak. Teçh. Alımı
2.570.000
2.713.190 2.674.632
38.558 104
99
Yayın Alımı
(Kütüphanecilik)
927.000
777.000
594.670
182.330
64
77
Bilgi Teknolojileri Alımı
(Program Almı)
150.000
150.000
121.805
28.195
81
81
Bilgi Teknolojileri Alımı
(Bilgisayar )
1.900.000
1.187.000 1.139.722
47.277
60
96
SPOR SEKTÖRÜ
700.000
894
0
894
0
0
Açık ve Kapalı spor Tes.
700.000
894
0
894
0
0
BİL.TEKN.ARŞ. PROJ.
4.337.000
4.956.499 4.107.098
849.401
95
96
Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projeleri
4.337.000
4.956.499 4.107.098
849..401
95
83
GENEL YATIRIM
TOPLAMI
20.724.000 21.574.899 20.179.550
1.395.348
97
94
25.000.000
20.000.000
15.000.000
Yılsonu Ödeneği
10.000.000
Harcama
5.000.000
S por
t. v e H
iz m.
K am
u laş t
ır m a
A lty
ap ı
T opl
am
D . Pa
şa E ğ
ı
n Al
ı mı
Bü y ü
k On
ar ım
Y ay ı
B ilg .
A lım
.
Ma k
.T eçh
. A l ım
r.
ı
G id e
.A lı m
P r o je
P rog
B il. T
ek . A
r ş.
0
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
123
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 MALİ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI
AÇIKLAMA
BAŞLA. ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY
(%)
01 Personel Gideri
46.659.000
51
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Gideri
10.475.000
11
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
12.743.000
14
794.000
1
06 Sermaye Giderleri
20.724.000
23
TOPLAM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
91.935.000
100
05 Cari Transfer Giderleri
PERSONEL
SOSY.GÜV.
%23
%1
%51
MAL VE HİZ.AL.
CARİ
TRANSFER
%14
SERMAYE
%11
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
124
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEĞİN YIL SONU
ÖDENEĞİNDEKİ PAYI
AÇIKLAMA
YILSONU ÖDENEGİ
01 Personel Gideri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Gideri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05 Cari Transfer Giderleri
06 Sermaye Giderleri
TOPLAM YILSONU ÖDENEK
AYRILAN
PAY
(%)
50.762.659
51
7.237.535
7
18.468.679
18
2.520.000
3
21.574.899
21
100.562.872
100
PERSONEL
%21
SOSY.GÜV.
%3
%51
MAL VE HİZ.AL.
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
%18
%7
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
125
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 MALİ YILI HARCAMANIN TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI
AÇIKLAMA
YILSONU HARCAMA
01 Personel Gideri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet
Primi Gideri
03 Mal ve hizmet alım giderleri
05 Cari Transfer Gider.
06 Sermaye Giderleri
TOPLAM HARCAMA
AYRILAN
PAY
(%)
46.597.214
52
6.189.412
7
14.021.696
16
2.504.264
2
20.179.549
23
89.492.135
100
PERSONEL
%23
SOSY.GÜV.
MAL VE HİZ.AL.
%2
%52
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
%16
%7
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
126
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI
100000000
90000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2007
2008
.
.
.
E
M
EL
NS
EN
.AL
AY
N
A
LA
Z
V
İ
O
P
R
M
Ü
T
R
RS
TO
EH
LG
SE
Rİ
V
PE
A
A
L
C
SY
MA
SO
2007
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
AÇIKLAMALAR
KOD
2008
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2007/2008
BÜTÇE ARTIŞI
(%)
01
PERSONEL GİDERLERİ
46.659.000
53.234.400
14
02
SOS.GÜV.KUR.DEV. PRİMİ
GİDERİ
10.475.000
7.047.600
-30
03
MAL VE HİZMET ALIM GİD.
12.743.000
16.415.000
28
05
CARİ TRANSFERLER
794.000
887.500
11
06
SERMAYE GİDERLERİ
20.724.000
21.550.000
4
91.395.000
99.134.500
8
GENEL TOPLAM
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
127
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2007 -2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE
YATIRIM (SEKTÖREL) ARTIŞI
YATIRIM PROJESİNİN ADI
2006
YATIRIM
2007
YATIRIM
EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI
Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri
Davutpaşa Kampüsü Eğitim ve Hizmet Binası
Merk.Kam.Hünkar Dai. ve Tar. Bin.ve Köşk.Rest.
Davutpaşa Kampüsü Alt yapısı
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Büyük Onarımı
Rek.Esnt.Fak.Yüksekokul Makine teçhizat alımı
Yayın Alımı (Kütüphanecilik)
Bilgi Teknolojileri Alımı (Program Almı)
Bilgi Teknolojileri Alımı (Bilgisayar )
15.687.000 18.110.000
170.000
175.000
8.000.000 11.068.000
230.000
0
790.000
820.000
750.000 1.661.000
2.570.000 2.506.000
927.000
820.000
150.000
100.000
1.900.000
950.000
2007/2006
ARTIŞ (%)
5
Kamulaştırma
200.000
10.000
3
38
0
3
121
-2
-12
-33
-50
-95
SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI
Açık ve Kapalı Spor Tesisi
700.000
700.000
735.000
735.000
5
5
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJE. TOPLAMI
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri
GENEL YATIRIM TOPLAMI
4.337.000 2.705.000
4.337.000 2.705.000
20.724.000 21.550.000
-38
-38
4
25.000.000
20.000.000
15.000.000
2007 YATIRIM
2008 YATIRIM
10.000.000
5.000.000
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
128
Toplam
D.Paşa
Restor.
Kamulaşt.
Yayın Alım.
D.Paşa Eğt.
Spor
Büyük On.
Bilg.Alım.
Mak.Teçh.Al.
Proje Gid.
Prog.Al.
Bil.Tekn.Arş.
0
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNE
TOPLAM ÖDENEKTEN AYRILAN PAY
AÇIKLAMA
BÜTÇE ÖDENEGİ
AYRILAN
PAY
(%)
52.234.400
53
7.047.600
7
16.415.000
17
887.500
1
06 Sermaye Giderleri
21.550.000
22
TOPLAM
99.134.500
100
01 Personel Gideri
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Gideri
03 Mal ve hizmet alım giderleri
05 Cari Transfer Giderleri
%22
PERSONEL
SOSY.GÜV.
MAL VE HİZ.AL.
%1
%53
%17
CARİ
TRANSFER
SERMAYE
%7
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
129
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
130
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
3- Harcama Yetkilileri
2007 YILI HARCAMA YETKİLİLERİ
Sıra
No
Harcama Yetkilisi
Görevi
Ünvanı, Ad ve Soyadı
Birimi
1
Makine Fakültesi
Dekan
Prof.Necati TAHRALI
2
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.M.Tevfik AKGÜN
3
Mimarlık Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.Zekai GÖRGÜLÜ
4
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.Haldun NaciGÜLALP
5
İnşaat Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL
6
Kimya-Metalurji Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN
7
Eğitim Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.Münire ERDEN
8
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.Galip CANSEVER
9
Fen Edebiyat Fakültesi
Dekan
Prof.Dr.Metin SUBAŞI
10
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Prof.Dr.Zekiye ÇINAR
11
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof.Dr.Güler ARAS
12
Meslek Yüksekokulu
13
Yabancı Diller Yüksekokulu
Enstitü Müdürü
Yüksekokul
Müdürü
Yüksekokul
Müdürü
14
Daire Başkanı
Gülhan UĞUR TATAR
15
Rektörlük (Özel Kalem)
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü
BAP Koordinatörü
Prof.Dr.Zekiye ÇINAR
16
Genel Sekreterlik (Özel Kalem)
Gen .Sekreter
Ümit ERDEN
17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Bilgin CİMİLLİ
18
Savunma Uzmanlığı
Daire Başkanı
Gülhan UĞUR TATAR
19
Daire Başkanı
Neşe ÖZGÜN
20
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Güler DEMİR
21
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Zekine İLHAN
22
Personel Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Gülhan UĞUR TATAR
23
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşaviri
Zeki TERAZİ
24
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Daire Başkanı
Gülhan UĞUR TATAR
25
Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı
Genel Sekreter
Ümit ERDEN
26
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Bahar SİVRİ
27
Diğer Merkezler
Daire Başkanı
Neşe ÖZGÜN
28
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Tugay ÖZKAN
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
131
Prof.Dr.Recep ÖZTÜRK
Prof.Dr.Z.Nüket ÖCAL
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi
sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İstanbul-10.04.2008)
Prof. Dr. Durul ÖREN
Rektör
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
133
Yıldız Teknik Üniversitesi
2007 Yılı Faaliyet Raporu
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2007 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (İstanbul-10.04.2008)
Bahar SİVRİ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı
YTÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu
135

Benzer belgeler