Kullanım klavuzu

Transkript

Kullanım klavuzu
Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki
uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda
sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda cihaz garanti kapsamýndan çýkar.
ENDA EPA141 PROGRAMLANABÝLÝR AC/DC AMPERMETRE
ENDA EPA141 programlanabilir AC/DC ampermetreyi tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
* 77 x 35mm ebatlý.
* 4 hane dijital göstergeli.
* Ön paneldeki tuþlardan kolayca ayarlanabilir.
* Akým trafosu veya þönt ile kullanýlabilme.
* 5A ile 9999A arasý programlanabilir skala.
* Alt ve üst sýnýrlar için çok fonksiyonlu alarm çýkýþý (NO+NC)
* EN Standartlarýna göre CE markalý.
* Seçilebilir AC, DC veya True RMS ölçme özelliði.
OUT
AC
DC
ACDC
A
SET
Sipariþ Kodu : EPA141 - -     
1 2
3
2 - Çýkýþ
R.......Röle
Boþ...Röle yok
1 - Giriþ Tipi
S.......Dahili Þönt Dirençli
Boþ...Harici Þönt Dirençli
ENDA
EPA 141
3 - Besleme Voltajý
230VAC...230V AC
24VAC.....24V AC
SM...........9-30V DC / 7-24V AC
Teknik Özellikleri
ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER
Ortam/depolama sýcaklýðý
Baðýl nem
Koruma sýnýfý
Yükseklik
0 ... +50°C/-25 ... 70°C
31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40°C’de %50'ye düþen nemde çalýþýr.
EN 60529 standardýna göre ;
Ön panel : IP65 , Arka panel : IP20
En çok 2000m
Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
Besleme voltajý
Güç tüketimi
Baðlantý
Skala
Duyarlýlýk
Doðruluk
Giriþ aralýðý
Giriþ empedansý
Frekans aralýðý
EMC
Güvenlik gereksinimleri
230V AC +%10 -%20 veya 24V AC ±%10, 50/60Hz veya isteðe baðlý 9-30V DC / 7-24V AC ±%10
En çok 5VA
2.5mm²'lik klemens
0A...9999A (c.tr.r parametresi ile belirlenir. ör: c.tr.r=5 için sakala 0A...5A)
AC ve RMS
-999A...9999A (c.tr.r parametresi ile belirlenir. ör: c.tr.r=5 için sakala -5A...5A)
DC
0.002A x c.tr.r
( Örneðin c.tr.r=5 için duyarlýlýk 0.01A )
(tam skalanýn)
(Kare dalga için ± %2)
± %1
AC
± %1
(tam skalanýn)
DC
± %1
(tam skalanýn)
(Kare dalga için ± %2)
RMS
EPA141Sxx -5A...5A
(10A peak ve üzeri akýmlarda cihazda hasar oluþur.)
EPA141xx -60mV...60mV (50V peak ve üzeri gerilimlerde cihazda hasar oluþur.)
EPA141Sxx 12mÙ
EPA141xx 40kÙ
DC , 10Hz - 200Hz (Kare dalga için 10Hz-70Hz)
EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EMC deneyleri için performans kriteri B’yi saðlar.)
EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II)
ÇIKIÞLAR
Alarm çýkýþý
Röle ömrü
Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC
Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.
KUTU
Kutu þekli
Ebatlar
Aðýrlýk
Kutu malzemeleri
Sýkýþtýrýlarak panoya yerleþtirilir.
G77xY35xD71mm
EPA141
Yaklaþýk 250g (ambalajlý olarak)
EPA141-24 Yaklaþýk 250g (ambalajlý olarak)
Kendi kendine sönen plastikler kullanýlmýþtýr.
Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
SÝSEL MÜHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
Yukarý Dudullu Barbaros Cad. Kutup Sok. No:20 34775 - ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL/TÜRKÝYE
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01
url : www.enda.com.tr
1/3
EPA141-T-07-R
Input
Boyutlar
Derinlik
77mm
AC
DC
Cihazý panelden çýkarmak için:
- Sýkýþtýrma aparatýný 1 yönünde yana itiniz.
- Aparatý 2 yönünde çekiniz.
5mm
UP.l1 + HYS.U
UP.l1
UP.l1 - HYS.U
ACDC
35mm
OUT
71mm
A
ENDA
Not :
1) Panel kalýnlýðý en fazla 7mm olabilir.
2) Cihaz arkasýnda en az 60mm boþluk
býrakýlmaz ise, panelden sökülmesi
zorlaþýr.
1
SET
EPA 141
Sýkýþtýrma
aparatý
LO.l1 + HYS.U
LO.l1
LO.l1 - HYS.U
t
Panel
2
Conta
NOT :
BESLEME:
1
184-253V AC
50/60Hz 5VA
2
3
4
5
6
7
9 10 11 12
8
+
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE LOAD
230V AC +10% -20%
50/60Hz 5VA
Panel yuva kesiti
71mm
4
Faz
5
Nötr
Sigorta
F 100mA
250V AC
Anahtar
Max. 5A
AC / DC
CAT II
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA141S-R-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER SN: XXXXXXXXX
29mm
dly.U
dly.l
t
Out
A.out = n.c.
t
Kablo kesiti: 1,5mm²
Sigorta kullanýlmalýdýr.
Cihazýn tümünde ÇÝFT YALITIM vardýr.
Baðlantý Diyagramý
Vida sýkma momenti 0.4-0.5Nm
ENDA EPA141 pano tipi kontrol cihazýdýr. Cihaz talimatlara uygun kullanýlmalýdýr. Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel
tarafýndan, kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Montaj yapýlýrken baðlantý kablolarýnda elektrik
bulunmamalýdýr. Cihaz rutubetten, titreþimden ve kirlilikten korunmalýdýr. Çalýþma ýsýsýna dikkat edilmelidir. Montaj kablolarý yüksek
güç taþýyan hatlarýn ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir.
T/2
CAT II
Max. 5A
AC / DC
Max. 5A
AC / DC
230V AC +10% -20%
50/60Hz 5VA
+
+
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
SN: XXXXXXXXX
EPA141S-SM
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
9-30V DC / 7-24V AC
±%10 5VA
CAT II
EPA141S-R-24VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
CAT II
24V AC ±10%
50/60Hz 5VA
230V AC +10% -20%
50/60Hz 5VA
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
SN: XXXXXXXXX
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE LOAD
EPA141S-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE LOAD
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Max. 5A
AC / DC
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
3T/2
T
2T
T/2
T
3T/2
0.000
(rms)
A 1
2
T/2
T
3T/2
0.308 A
A 2
A 1
2
0.386 A
A1
A 1
2
A
0.000
A
A 1
2
A 1
2
A 1
2
2T
p
A
SN: XXXXXXXXX
0
CAT II
Max. 5A
AC / DC
p
A
+
+
1
A 1
2
Ac.dc
A
0
1
dc
-A
0
EPA141S-R-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER SN: XXXXXXXXX
ac
A
0
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
dly.l
A.out = n.o.
230V AC
Besleme
Not: 1) Cihaz kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine
uygun olmalýdýr.
2) Güvenlik kurallarý gereðince þebeke anahtarý operatörün
kolaylýkla ulaþabileceði bir konumda olmasý ve anahtarýn
cihazla ilgili olduðunu belirten bir iþaretin bulunmasý
gerekmektedir.
1
dly.U
Out
1
2
3
4
5
6
7
8
T
T/2
9 10 11 12
3T/2
2T
-A
A
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA141-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
EPA141-24VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
EPA141-R-SM
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER
Max. 60mV
AC / DC
230V AC +10% -20%
50/60Hz 5VA
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
Max. 60mV
AC / DC
24V AC ±10%
50/60Hz 5VA
+
+
8
9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
9-30V DC / 7-24V AC
±%10 5VA
230V AC +10% -20%
50/60Hz 5VA
Max. 60mV
AC / DC
SN: XXXXXXXXX
CAT II
CAT II
CAT II
+
1
SN: XXXXXXXXX
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE LOAD
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
EPA141-R-230VAC
PROGRAMMABLE AC/DC AMMETER SN: XXXXXXXXX
OUTPUT
250V AC 8A
RESISTIVE LOAD
ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS
7
8
9 10 11 12
SN: XXXXXXXXX
2
3
4
5
T/2
3T/2
T
2T
CAT II
Max. 60mV
AC / DC
+
1
0
6
7
8
A
0
A
d
d
2T
T
d
T
d2
2
T
A d
T
A
d
T
9 10 11 12
A
0
T/2
T
3T/2
2T
A 1
3
0.000
A 1
3
-A
2/3
EPA141-T-07-R
EPA141 PROGRAMLAMA DÝYAGRAMI
ACDC
OUTOUT AC AC DC DC ACDC
A
A
SET
SET
Arttýrma
tuþu
Set deðerinin arttýrýlmasýný ve parametrelerin deðiþtirilmesini saðlar. Sürekli basýldýðýnda
ayarlanan sayýsal deðer hýzlý artar.
Eksiltme
tuþu
Set deðerinin eksiltilmesini ve parametrelerin deðiþtirilmesini saðlar. Sürekli basýldýðýnda
ayarlanan sayýsal deðer hýzlý azalýr.
SET
ENDA
ENDA
Program
tuþu
EPA 141
Seçilen parametre deðerinin görüntülenmesini ve ayarlanmasýný saðlar.
ALARM DEÐERÝNÝN AYARLANMASI
SET
SET
SET
Tuþu basýlý tutulurken
&
Ölçüm deðeri
ve
tuþlarý kullanýlarak üst limit deðeri c.t.r.r
parametresi ile belirlenen alt ve üst skala deðerleri arasýnda istenilen deðere
Tuþuna basýlýnca
üst limit deðeri
görülür.
Tuþlarýna birlikte
basýlýrsa üst limit
deðeri ayarlanabilir.
ayarlanabilir.Bu parametre (lo.l1 + HYS.l+ HYS.U ) deðerinden küçük olamaz.
veya
SET
SET
SET
Tuþu basýlý tutulurken
&
Tuþlarýna birlikte
basýlýrsa alt limit
deðeri ayarlanabilir.
&
ve
tuþlarý kullanýlarak alt limit deðeri c.t.r.r
parametresi ile belirlenen alt ve üst skala deðerleri arasýnda istenilen deðere
Tuþuna basýlýnca
alt limit deðeri
görülür.
ayarlanabilir.Bu parametre (Up.l1- HYS.U - HYS.l ) deðerinden büyük olamaz.
tuþlarýna birlikte 5 saniye süre ile basýlýrsa programlama konumuna geçilir veya normal çalýþma moduna dönülür.
Üst limit
deðeri
SET
PROGRAMLAMA KONUMU
SET
Tuþu basýlý tutulurken
Tuþuna basýlýnca
üst limit deðeri
görülür.
Üst limit
histerisiz deðeri
SET
Tuþu basýlý tutulurken
SET
ve
tuþlarý kullanýlarak üst limit alarmý için gecikme süresi 0 ile 900 saniye arasýnda
istenilen deðere ayarlanabilir.
Alt limit
deðeri
SET
Tuþu basýlý tutulurken
ve
tuþlarý kullanýlarak alt limit deðeri c.t.r.r parametresi ile belirlenen alt ve üst skala
deðerleri arasýnda istenilen deðere ayarlanabilir.Bu parametre (Up.l1 - HYS.U - HYS.l) deðerinden büyük olamaz.
Tuþuna basýlýnca
alt limit deðeri
görülür.
SET
tuþlarý kullanýlarak üst limit histerisiz deðeri 0 ile c.tr.r /20 arasýnda istenilen
SET
Tuþuna basýlýnca
üst limit alarmý için
gecikme süresi
görülür.
Tuþuna basýlýnca
alt limit için
histerisiz deðeri
görülür.
ve
deðere ayarlanabilir. Bu parametre ( Up.l1 - Lo.l1 - Hys.l ) deðerinden büyük olamaz.
Tuþu basýlý tutulurken
SET
tuþlarý kullanýlarak üst limit deðeri c.t.r.r parametresi ile belirlenen alt ve üst skala
SET
Tuþuna basýlýnca
üst limit için
histerisiz deðeri
görülür.
Üst limit alarmý için
gecikme süresi
SET
ve
deðerleri arasýnda istenilen deðere ayarlanabilir.Bu parametre (lo.l1 - HYS.l - HYS.U ) deðerinden küçük olamaz.
Alt limit
histerisiz deðeri
SET
Tuþu basýlý tutulurken
ve
tuþlarý kullanýlarak alt limit histerisiz deðeri 0 ile c.tr.r / 20 arasýnda istenilen
deðere ayarlanabilir. Bu parametre (Up.l1 - Lo.l1- Hys.U ) deðerinden büyük olamaz.
Alt limit alarmý için
gecikme süresi
SET
Tuþu basýlý tutulurken
tuþlarý kullanýlarak alt limit alarmý için gecikme süresi 0 ile 900 saniye arasýnda
ve
istenilen deðere ayarlanabilir.
Tuþuna basýlýnca
alt limit alarmý için
gecikme süresi
görülür.
SET
Alarm
çýkýþ konumu
SET
Tuþu basýlý tutulurken
ve
tuþlarý kullanýlarak alarm çýkýþ konumu n.o. veya N.c. olacakþekilde ayarlanabilir.
n.o seçilirse alarm durumunda çýkýþ rölesi enerjilenir.
Tuþuna basýlýnca
alarm çýkýþ
konumu görülür.
*
SET
Akým
deðiþtirme
oraný
SET
Tuþuna basýlýnca
akým dönüþtürme
oraný görülür.
*
Tuþu basýlý tutulurken
ve
tuþlarý kullanýlarak akým dönüþtürme oraný 5(/5) ile 9999(/5) arasýnda istenilen
deðere ayarlanabilir.Bu parametre deðiþince üst limit deðeri üst skala deðerine ,alt limit deðeri alt skala deðerine ,
SET
histerisiz deðerleri ise 0’set edilir.
Ölçüm
metodu
SET
Tuþu basýlý tutulurken
ve
tuþlarý kullanýlarak ölçüm metodu ac , dc veya acdc olacak þekilde ayarlanabilir.
Ekranýn üst kýsmýndaki üç led ayarlanan ölçüm metodunu göstermektedir.
Tuþuna basýlýnca
ölçüm metodu
konumu görülür.
*
SET
Ondalýk Hane
Gösterim Þekli
SET
Tuþu basýlý tutulurken
ve
tuþlarý kullanýlarak ondalýk hane gösterim þekli c.t.r.r parametresinin deðerine
göre seçilebilir.c.t.r.r parametresi; 10’dan küçükse ölçüm deðeri (0.00) veya (0.0) , 10 ile 100 arasýnda ise (0.0) veya
Tuþuna basýlýnca
ondalýk hane
gösterim þekli
görülür.
(0) þekilerinde gösterilebilir.c.t.r.r parametresi 100’den büyükse ölçüm deðeri sadece (0) þeklinde gösterilebilir.
(*) Rölesiz modellerde (EPA141 , EPA141-24 , EPAS141 , EPA141S-24) sadece c.t.r.r , tYPE ve d.Pnt parametreleri bulunur.
Tuþlara basýlmadan 25 saniye beklenir veya enerji kesilip yeniden verilirse çalýþma konumuna dönülür.
HATA MESAJLARI
Ölçülen akým deðerinin üst skalayý aþtýðýný gösterir.
Ölçülen akým deðerinin alt skalayý aþtýðýný gösterir.
3/3
EPA141-T-07-R

Benzer belgeler

ENDA EPA141 PROGRAMLANABİLİR AC/DC AMPERMETRE

ENDA EPA141 PROGRAMLANABİLİR AC/DC AMPERMETRE Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II)

Detaylı

EDP141-T-08-R

EDP141-T-08-R ÇIKIÞ 0-10V çýkýþý

Detaylı