BASINÇ TANIMLARI ve BASINÇ TRANSM‹TTERLER‹N‹N AYARLARI

Transkript

BASINÇ TANIMLARI ve BASINÇ TRANSM‹TTERLER‹N‹N AYARLARI
BASINÇ TANIMLARI ve
BASINÇ TRANSM‹TTERLER‹N‹N
AYARLARI
Proseslerde en çok ölçülen, kaydedilen ve kontrol edilen parametrelerden birisi de BASINÇ’t›r. Bu bölümde bas›nç tan›mlar› ve bas›nç
transmitterlerinde yap›lan ayarlar ile ilgili flematik özet bilgi sunulmaktad›r.
TANIMLAR
Bas›nç tan›mlar› göreceli s›f›r noktalar› referans al›narak yap›l›r.
Mutlak Bas›nç
: Vakum referansl›d›r. Havas› emilmifl (vakumlanm›fl) ortam referans al›narak yap›lan ölçüm fleklidir.
(Absolute Pressure)
Tam vakum de¤eri s›f›r kabul edilerek ölçüm yap›l›r.
Gösterge Bas›nc›
(Gauge Pressure)
: Bulunulan yerin atmosferik bas›nc› referans al›narak yap›lan ölçüm fleklidir. ‹çinde bulunulan ortam›n
bas›nc›n› s›f›r kabul ederek bu bas›nca göre ölçüm yap›l›r.
Fark Bas›nç
(Differential Pressure)
: Bas›nç ölçüm hücresinin iki yan›na uygulanan farkl› fliddetteki bas›nçlar›n farklar›ndan elde edilen ölçüm
fleklidir.
Vakum (Vacuum)
: Bulunulan ortam›n atmosfer bas›nc› referans al›narak ölçülen negatif bas›nç de¤eridir.
Sealed Gauge
Pressure
: Atmosfer bas›nç de¤iflikliklerinin etkileyemeyece¤i flekilde ölçüm hücresinin kapat›lmas› yöntemi ile
yap›lan ölçüm fleklidir.
Tam Vakum (Full Vacuum)
=
Mutlak S›f›r (Absolute Zero)
Atmosferik Bas›nç (Atmospheric Pressure)
=
Gösterge Bas›nc› için S›f›r (Gauge Zero)
LRV : Ölçüm aral›¤›n›n alt de¤eri (Lower range value)
URV : Ölçüm aral›¤›n›n üst de¤eri (Upper range value)
LRL : Ölçüm aral›¤›n›n ayarlanabilir alt limiti (Lower range limit)
URL : Ölçüm aral›¤›n›n ayarlanabilir üst limiti (Upper range limit)
4 mA ç›k›fl için en düflük ayarlanabilir de¤er = LRL
4 mA ç›k›fl için en yüksek ayarlanabilir de¤er = URL - transmitterin min.
span de¤eri
20 mA ç›k›fl için en düflük ayarlanabilir de¤er = LRL + transmitterin min.
span de¤eri
20 mA ç›k›fl için en yüksek ayarlanabilir de¤er = URL
ÖRNEK:
* 4 mA ç›k›fl için en düflük ayarlanabilir de¤er = -400 mbar
* 4 mA ç›k›fl için en yüksek ayarlanabilir de¤er = 400 - 6.7 = 393.3 mbar
* 20 mA ç›k›fl için en düflük ayarlanabilir de¤er = -400 + 6.7 = -393.3mbar
* 20 mA ç›k›fl için en yüksek ayarlanabilir de¤er = 400 mbar

Benzer belgeler