2 8 16 20 24 28 32 36 42 44 üniversiteden haberler bir konu Bilkent

Transkript

2 8 16 20 24 28 32 36 42 44 üniversiteden haberler bir konu Bilkent
2 üniversiteden haberler
8 bir konu
Bilkent Doktoral› Ö¤retim Üyeleri
16 portre
‹ktisadi, ‹dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Dilek Önkal
20 fuarc›l›k
MBA Mezunu Alper Arslan
24 al›flverifl merkezleri
Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü
Mezunu Dilek Kurt
Dergi Bilkent
Say› : 15
ISSN 1305-5178
Haziran 2011
28 e-ticaret
‹ktisat Bölümü Mezunu Atahan Bingöl
Bilkent Üniversitesi Ad›na Sahibi
Prof. Dr. Kürflat Aydo¤an
36 mezunlardan haberler
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü ve Editör
Prof. Dr. Orhan Aytür
Yay›n Yönetmenleri
Levent Baflara
Burak Tokcan
Kapak
Prof. Dr. Orhan Aytür
Bilkent Üniversitesi
Rektörlük 06800
Bilkent, Ankara
Telefon : (312) 290 24 26
Faks : (312) 266 41 91
E-posta : [email protected]
‹nternet : bilkent.edu.tr
Tasar›m ve Bask›
A4 Ofset Matbaac›l›k San. ve Tic. Ltd. fiti.
Oto Sanayi Sitesi, Yeflilce Mah.
Donanma Sok. No: 16
34418 Ka¤›thane / ‹stanbul
Telefon : (212) 281 64 48 pbx
Faks : (212) 269 53 27
E-posta : [email protected]
‹nternet : a4ofset.com
Bilkent Üniversitesi Yay›n Birimi taraf›ndan
haz›rlanan Dergi Bilkent y›lda iki kez
yay›mlan›r. Üniversitenin mezun kimlik
kart› sahiplerine ücretsiz gönderilir.
32 bilkent'ten sonra
42 s›n›f haberleri
44 bilkent senfoni'den haberler
Hocabey An›ld›
Üniversitemizin kurucusu Prof. ‹hsan
Do¤ramac› (1915 - 2010), ölümünün
birinci y›ldönümünde etkinliklerle an›ld›.
Do¤ramac›zade Ali Pafla Camii’ndeki mevlit
sonras›nda Bilkent Konser Salonu’nda bir
anma töreni gerçeklefltirildi. Tarih Bölümü
eski ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. John J.
Grabowski’nin Geçmiflten Gelece¤e ‹hsan
Do¤ramac› adl› filmiyle bafllayan tören,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Uluslararas› Çocuk
Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Münevver Bertan,
‹ktisat Bölümü 2. s›n›f ö¤rencisi Eda Emil’in
konuflmalar›yla devam etti ve Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n konseriyle son buldu. Hocabey’in
96. do¤um günü olan 3 Nisan 2011 tarihinde ise Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde “Genifl
Perspektifli E¤itim: Nas›l ve Niçin?” bafll›kl› bir konferans düzenlendi. Bilkent ve Anadolu
Üniversitesi senfoni orkestralar›n›n konserleriyle süren konferansta Müzik Haz›rl›k Okulu
ö¤rencileri Berfin Aksu (keman) ve Yener Gökbudak (piyano) da performanslar›n› sergiledi.
Rektörümüz
Twitter’da
Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar, sosyal
paylafl›m a¤› Twitter’da akademik ve
toplumsal hayatla ilgili görüfllerini
paylafl›yor. Dr. Atalar’›n (@aatalar)
görüfllerini takip eden kullan›c›lar›n say›s›
3.000’i afl›yor.
Metin Heper’den De¤erli Bir Eser
Akademik ‹fller Rektör Yard›mc›s› ve Türk Politikas› ve Tarih Merkezi Direktörü Prof. Dr.
Metin Heper’in (Siyaset Bilimi Bölümü) “Türkiye’nin Siyasal Hayat›” bafll›kl› yeni kitab›
Do¤an Kitap taraf›ndan yay›mland›. Dr. Heper, 1980 - 2006 döneminde ‹ngilizce yay›mlad›¤›
makalelerin ve kitap bölümlerinin çevirilerinden oluflan yap›t›nda Osmanl›’dan bugüne
devlet anlay›fl›na, Atatürk’ün politikalar›ndan kamu bürokrasisine, ordudan siyaset gündemine
uzanan genifl bir çerçevede ülkemiz siyasetini tarihsel, kuramsal ve karfl›laflt›rmal› aç›lardan
de¤erlendiriyor. Kaleme ald›¤› kitaplar aras›nda The State Tradition in Turkey, ‹smet ‹nönü:
The Making of a Turkish Statesman, Historical Dictionary of Turkey, The State and Kurds
in Turkey: The Question of Assimilation gibi de¤erli eserler bulunan Dr. Heper, TÜB‹TAK Bilim
Kurulu üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi kurucu ve fleref üyesidir.
2
Phyllis L. Erdo¤an’dan
Kütüphanemiz Üzerine Orhan Aytür Türkiye’ye fiampiyonluk Getirdi
Ö¤renci ‹flleri Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Orhan Aytür, Dünya Sualt›
Konfederasyonu (CMAS) taraf›ndan
düzenlenen 13. CMAS Dünya Sualt› Foto¤raf
fiampiyonas›'nda 1 alt›n ve 2 bronz madalya
ile Dünya fiampiyonu oldu. 26 - 31 May›s
tarihleri aras›nda Bodrum’da gerçekleflen
flampiyonaya 23 ülkeden 41 foto¤rafç› kat›ld›.
Dr. Aytür ve dal›fl efli As›m Dumlu, Modelli
Genifl Aç› Foto¤raf› kategorisinde dünya
birincisi, Bal›k Foto¤raf› ve Konulu Makro
kategorilerinde ise dünya üçüncüsü oldu.
Befl kategoride toplad›¤› 101 puanla genel
s›ralamada birinci olan alan Aytür,
Dünyan›n En ‹yi Sualt› Foto¤rafç›s› unvan›n›
kazand›. Sualt› foto¤rafç›l›¤›na 2000 y›l›nda
bafllayan Dr. Aytür, 2006'daki Türkiye
flampiyonlu¤undan bu yana Türkiye Sualt›
Foto¤raf Milli Tak›m›'nda ülkemizi temsil
ediyor. Dr. Aytür’ün çekti¤i foto¤raflara
www.orhanaytur.net adresinden ulafl›labilir.
Bilkent Üniversitesi Baflkan Yard›mc›s›
Dr. Phyllis L. Erdo¤an, 1985’ten 2005’in
sonuna kadar kurucu müdürlü¤ünü
üstlendi¤i Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
hakk›nda bir kitap kaleme ald›: “Bir
Kütüphanenin Hikâyesi”. Kütüphanemizin
ilk 20 y›l›n› kurulufl aflamalar›ndan
koleksiyonuna, idari yap›lanmas› ve
çal›flanlar›ndan mimarisine uzanan bir
çerçevede yans›tan Dr. Erdo¤an’›n bu de¤erli
eseri, Bilkent ile ilgili yaz›lm›fl ilk kitap olma
özelli¤ini tafl›yor.
Nesim Erkip’e
Yeni Görev
Tasar›mda Genç Yaklafl›mlar
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Nesim Erkip,
Provost Yard›mc›s› olarak atand›. 2005’ten
bu yana Bilkent Üniversitesi’nde çal›flan
Dr. Erkip, yeni görevine 1 fiubat’ta bafllad›.
Dr. Erkip’ten önce bu görevi 13 y›l
Prof. Dr. Güliz Ger yürütmüfltü.
Dr. Ger, Bilkent’in e¤itime bafllad›¤›
1986 y›l›ndan beri ‹flletme Fakültesi’nin
akademik kadrosunda yer al›yor.
Grafik Tasar›m Bölümü 3. s›n›f
ö¤rencilerinden Meltem fiahin, ‹zmir Kültür,
Sanat ve E¤itim Vakf› taraf›ndan düzenlenen
18. ‹zmir Avrupa Caz Festivali 9. Afifl
Tasar›m Yar›flmas›’nda birinci oldu. Bölümün
15 ö¤rencisinin çal›flmalar› ise festival sergisi
için seçildi.
3
Ö¤rencilerimiz
Edebiyat›m›z›n Bin Y›l› ABGS’den
Ö¤rencilerimize Ödül Sporun Zirvesinde
‹nsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Dekan› Prof. Talat
S. Halman’›n
son kitab›
A Millennium of
Turkish Literature:
A Concise History
raflardaki yerini
ald› (Syracuse
University Press).
Türk edebiyat›n›
Orta Asya’dan Selçuklulara, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’ndan Cumhuriyet dönemi ve
günümüze uzanan bir çerçevede
de¤erlendiren Prof. Halman, editörlü¤ünü
Dr. Jayne Warner’›n yapt›¤› eserini 1850’den
bugüne kaleme al›nm›fl Türk edebiyat› içerikli
‹ngilizce yap›tlara ve edebiyat›m›z›n
gelece¤ine de¤indi¤i sonsözlerle bitiriyor.
Yirminci Y›l Kutlamas›
MütercimTercümanl›k
Bölümü 4. s›n›f
ö¤rencileri, bu y›l
ilk kez düzenlenen
T.C. Baflbakanl›k
Avrupa Birli¤i
Genel Sekreterli¤i
(ABGS) Genç
Çevirmenler
Yar›flmas›’ndan
ödüllerle döndüler. An›l Dursun Frans›zcaTürkçe çeviri birincisi olurken, Nihal
Zemheri ise ‹ngilizce-Türkçe çeviride ikinci
s›ray› ald›. Dursun ve Zemheri, dereceye
giren di¤er ö¤rencilerle beraber Avrupa
Birli¤i’nin Belçika’daki çeviri merkezlerini
ziyaret ve bir gazetede staj ile ödüllendirildiler.
Zemheri ve yine ayn› bölümden Sevcan
Hac›lar, ABGS’nin ‹stanbul ofisinde girdikleri
mülakat sonucunda Varflova’daki College of
Europe’un Avrupa Disiplinleraras›
Çal›flmalar› program›nda yüksek lisans
yapmaya hak kazand›lar.
Bilkent Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor
Merkezi’nce düzenlenen geleneksel Angora
Kupas› Üniversiteleraras› Spor fienli¤i’nin
dokuzuncusuna okul tak›mlar›m›z damga
vurdu. Anadolu, Ankara, At›l›m, Baflkent,
Bilkent, Gazi, Hacettepe, Orta Do¤u Teknik
ve Özye¤in üniversitelerinin kat›ld›¤›
etkinlikte bedminton, frizbi, futbol, masa
tenisi ve squash dallar›nda birincilik kupas›n›
üniversitemizin erkek ve bayan tak›mlar›
kald›rd›. Voleybolda ise k›z tak›m›m›z ikinci,
erkek tak›m›m›z birinci s›raya yerleflti.
JTL 7. Say›s›na Ulaflt›
‹ngilizce yay›mlanan ilk ve tek bilimsel Türk edebiyat› dergisi Journal
of Turkish Literature’›n (JTL) 7. say›s› ç›kt›. Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyat› Merkezi’nce y›lda bir kez haz›rlanan derginin bu say›s›,
Nobel ödüllü yazar›m›z Orhan Pamuk hakk›ndaki ilk ‹ngilizce özel dergi
say›s›d›r. Yan Overfield Shaw, Michael McGaha, ‹clal Vanwesenbeeck,
Nishevita Murthy, Sudha Shastri, Hülya Ya¤c›o¤lu, Esim Erdim, Hande
Gürses ve Erda¤ Göknar gibi edebiyatç›lar›n kaleme ald›¤› incelemeleri
içeren JTL, Pamuk’un yap›tlar›n› ‹ngilizceye çeviren Maureen Freely ve Güneli Gün’ün
yaz›lar›na da sayfa aç›yor.
Norman Stone’dan Türkiye De¤erlendirmeleri
Uluslararas› ‹liflkiler ve Tarih bölümleri
ö¤retim üyesi Prof. Norman Stone’un
Turkey: A Short History bafll›kl›
kitab› okurla bulufltu. Prof. Stone,
Thames & Hudson etiketli eserinde
Türklerin Anadolu’ya geliflinden Osmanl›
‹mparatorlu¤u’na, Cumhuriyet’in ilan›ndan
yak›n geçmifle ve Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimize
uzanan tarihsel süreçleri de¤erlendiriyor.
Üniversitemizin Rusya Çal›flmalar› Merkezi’nin
direktörlü¤ünü de yürüten Prof. Stone,
kitab›n Türkçe çevirisinin yak›n gelecekte
Remzi Kitabevi’nce yay›mlanaca¤›n›
belirtiyor.
Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü,
e¤itime bafllay›fl›n›n 20. y›l›n› ö¤rencilerin
ödüllü çal›flmalar›ndan oluflan bir sergi ile
kutlad›. 27 May›s tarihli etkinlik, ö¤rencileri,
mezunlar›, akademik ve idari kadroyu bir
araya getiren bir kokteyl ile sona erdi.
48 Ö¤rencimiz Fransa’da Dil Okulu’na Gidecek
Bilkent Üniversitesi, Mütercim-Tercümanl›k Bölümü’nden 31, Bankac›l›k ve Finans Bölümü’nden 3, Muhasebe Bilgi Sistemleri
Bölümü’nden 2 ve Frans›zca Haz›rl›k Program›’ndan 12 olmak üzere toplam 48 ö¤rencisini bu yaz Fransa’n›n Vichy kentindeki
CAVILAM Dil Okulu’na gönderiyor. Üniversitenin DELF B1+ denkli¤inde düzenledi¤i Frans›zca s›nav›nda baflar› göstererek seçilen
bu ö¤renciler, CAVILAM’daki 4 haftal›k e¤itim dönemi sonunda Fransa hükümetinin DELF B1 ve B2 dil s›navlar›na da girebilecek.
Bu uygulamay› önümüzdeki y›llarda da sürdürmeyi hedefleyen Bilkent Üniversitesi, Frans›z aileler taraf›ndan konuk edilecek olan
ö¤rencilerin okul, yol ve konaklama masraflar›n›n tamam›n› karfl›l›yor.
4
Tarihi Ayd›nlatan
Kalem: Halil ‹nalc›k
Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri
Dünyan›n önde
gelen Osmanl› tarihi
uzman› olarak
an›lan, Bilkent
Üniversitesi Tarih
Bölümü’nün
kurucusu ve TÜBA
fleref üyesi Prof. Dr.
Halil ‹nalc›k,
çal›flmalar›yla
insanl›¤a katk›
sa¤layan bilim
insanlar›na verilen Kral Faysal Ödülü’nü
‹slam dünyas› araflt›rmalar› alan›nda
kazand›. Cambridge University Press etiketli
An Economic and Social History of the
Ottoman Empire eseriyle ödüle de¤ere
görülen Dr. ‹nalc›k, “Has-Ba¤çede 'Ayfl u
Tarab - Nedimler, fiairler, Mutribler” bafll›kl›
son kitab›n› ise ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar›’ndan ç›kard›. Dr. ‹nalc›k, bu
yap›t›nda Osmanl› saray›n›n ziyafet ve
e¤lence kültürüne ›fl›k tutarak sosyal
tarihimizin az bilinen geleneklerini gün
yüzüne tafl›yor.
‹flletme Fakültesi
Akreditasyon
Yeniledi
‹flletme Fakültesi, 2006’da The
Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AASCB
International) kuruluflundan ald›¤›
akreditasyonu AACSB International
ekibi taraf›ndan tekrar incelemeden
geçerek yeniledi. ‹fl idaresi ve iflletme
e¤itimi veren yüksekö¤retim
kurumlar›n› de¤erlendiren ABD
merkezli AACSB International’›n
akreditasyon belgesine dünyada
iflletme fakültelerinin %5’i, Türkiye’de
ise sadece Bilkent Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi sahiptir.
Levent Onural
Örsan Örge
Lars Vinx
Baflak ‹nce
Prof. Dr. Levent Onural (Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Örsan
Örge (‹flletme Fakültesi), Yrd. Doç. Dr. Lars Vinx (Felsefe Bölümü) ve Dr. Baflak ‹nce (Siyaset
Bilimi Bölümü), 2010 - 2011 akademik y›l› Ö¤retimde Üstün Baflar› Ödülleri’nin sahipleri
oldular. Bu ödülü önceki senelerde kazanm›fl olan ö¤retim elemanlar›n›n listesine
http://bilkent.edu.tr/teachaward adresinden ulafl›labilir.
Yedinci Sanata Katk›
Bu y›l 10. yafl›n› kutlayan !f Uluslararas› Ba¤›ms›z
Filmler Festivali’ne Bilkent Üniversitesi de ev sahipli¤i
yapt›. 17- 27 fiubat tarihlerinde ‹stanbul, 2-6 Mart
aras›nda Ankara’da gerçeklefltirilen festival kapsam›nda
Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi’nde
toplam 17 k›sa film gösterildi. Ö¤renci Konseyi’nin T.C.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n destekleriyle düzenledi¤i
ve sinema dünyas›ndan ünlü isimleri a¤›rlad›¤›
Sinesfest’11 ise Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi’nde
gerçeklefltirilen törenle sona erdi. Festivalin onur ödülleri
Ayten Gökçer, Halit Akçatepe ve Müjdat Gezen’e verildi.
Ö¤rencilerin taraf›ndan yap›lan oylaman›n sonuçlar›na
göre Yavuz Turgul’un yönetti¤i “Av Mevsimi” En ‹yi
Film, Av Mevsimi’ndeki performans›yla Cem Y›lmaz
En ‹yi Erkek Oyuncu, “Eyvah Eyvah” serisindeki
rolleriyle Demet Akba¤ En ‹yi Kad›n Oyuncu ve alt›nc›
filmi “Kosmos” ile Reha Erdem En ‹yi Yönetmen ödüllerinin sahipleri oldular. Tiyatro
Bölümü mezunlar›m›z Tamer Karada¤l› (1992) ve Sezin Akbaflo¤ullar› (2003) ise Bilkent
Özel Ödülü’ne de¤er görüldüler.
5
Evliya Çelebi Üzerine Bir Etkinlik ve Bir Kitap
Levent Gürel’in
Baflar›s›
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Merkezi, dünya kültür miras›n›n
en önemli eserlerinden Seyahatname’nin yazar› Evliya Çelebi’yi
do¤umunun 400. y›l›nda bir etkinlikle and›. Türk Edebiyat› Bölümü
ö¤retim üyeleri Prof. Dr. Semih Tezcan ile Yrd. Doç. Dr. Nuran Tezcan’›n
konuflmalar› ve 17. yüzy›l bestecilerinin eserlerinden oluflan
repertuvar›yla T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Ankara Devlet Klasik
Türk Müzi¤i Korosu konserini içeren programa 500’ü aflk›n izleyici
konuk oldu. Programda kat›l›mc›lara Evliya Çelebi’nin gözünden
Ankara’y› aktaran Dr. Nuran Tezcan, Prof. Dr. Robert Dankoff (Chicago
Üniversitesi) ile haz›rlad›¤› “Evliya Çelebi’nin Nil Haritas›” adl› kitab›n›
okurla buluflturdu. YKY etiketiyle yay›mlanan bu eser, Vatikan Kütüphanesi’ndeki 17. yüzy›l
Nil haritas›n›n Evliya Çelebi’nin Nil yolculu¤una (10. cilt) dayand›¤›n› ve Osmanl›
‹mparatorlu¤u taraf›ndan Kahire’de onun gözetimi alt›nda çizildi¤ini ortaya koyuyor.
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i ö¤retim
üyesi ve Biliflimsel Elektromanyetik
Araflt›rma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent
Gürel, The Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) bünyesindeki
Antennas and Propagation Society
taraf›ndan Distinguished Lecturer seçildi.
Dr. Gürel, 2011-2013 döneminde farkl›
ülkelerden araflt›rmac›lara elektromanyetikte
paralel iflleme, dev matris denklemlerinin
çözümleri, döngülü ve paralel çözücüler
konular›ndaki deneyimlerini aktaracak.
Sergilerden...
Kiflisel Geliflim
Günleri ve
Kariyer Fuar›
Kariyer Merkezi, 7-26 fiubat tarihleri
aras›nda Kiflisel Geliflim Günleri’ni
düzenledi. Giriflimcilik, yarat›c›l›k,
mülakat teknikleri, özgeçmifl yaz›m›
ve mezuniyet sonras› yaflam gibi
konular› içeren seminerler ve atölye
çal›flmalar› ö¤renci ve mezunlara
kariyer yollar›nda destek sa¤lad›.
Kiflisel Geliflim Günleri’ni, tan›t›m
yapmak ve eleman iste¤inde
bulunmak amac›yla üniversitemize
baflvuran firmalar›n kat›ld›¤›
geleneksel Kariyer Fuar› izledi. Bu
y›l on üçüncüsü gerçekleflen fuara
aralar›nda Hewlett-Packard, ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›, Roketsan,
T.C. Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤› ve Türk Telekom’un
bulundu¤u 40’a yak›n kurum ve
kurulufl kat›ld›.
Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi Sergi Salonu, 24 Mart - 8 Nisan tarihleri
aras›nda Sera Uzel’in, Kütüphane Sanat Galerisi ise Cuma Ocakl› (14 Mart - 6 Nisan) ve
Basri Erdem’in (7 Nisan - 4 May›s) resim sergilerine ev sahipli¤i yapt›.
6
TÜBA-GEB‹P Ödülü
Hande Yaman Paternotte
Özgeçmifl
Veri Taban›
Güncellendi
‹lker Aytürk
Kariyer Merkezi, Bilkent Üniversitesi
ö¤renci ve mezunlar›n›n
özgeçmifllerini internet üzerinden
iflverenlerin eriflimine sundu¤u veri
taban›n› güncelleyerek kullan›c› dostu
bir proje oluflturdu. Bilgisayar
Merkezi iflbirli¤inde gerçekleflen
projede ö¤renci ve mezunlar
özgeçmifllerini veri taban›na kendileri
yükleyebiliyor, üye flirketlerin
yay›nlad›¤› ifl ve staj ilanlar›na
sistem üzerinden baflvurabiliyor.
Veri taban›na kaydolmak isteyen
Bilkentliler ve firmalar, ilgili
yönlendirmelere
http://stars.bilkent.edu.tr/kariyer
adresinden ulaflabilir.
Genç Oyuncular
Sahnedeydi
Coflkun Kocabafl
Mustafa Özgür Güler
Doç. Dr. Hande Yaman Paternotte (Endüstri Mühendisli¤i Bölümü), Yrd. Doç. Dr. ‹lker
Aytürk (Siyaset Bilimi Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Coflkun Kocabafl (Fizik Bölümü) ve
UNAM - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü araflt›rmac›lar›ndan Dr. Mustafa
Özgür Güler, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Üstün Baflar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›n›
Ödüllendirme Program›’nca (GEB‹P) verilen ödüle de¤er görüldü.
Küçük Gezginlerden Notlar
40 y›l boyunca gezdi¤i dünya topraklar›n› “Seyahatname” adl› eseriyle sonsuzlaflt›ran
Evliya Çelebi (1611-1682), ‹hsan Do¤ramac› Vakf› Özel Bilkent ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri
taraf›ndan bir kitap ile an›ld›. 72 ö¤rencinin kaleme ald›¤› gezi yaz›lar› Murat Özsoy
(Bilgisayar Programc›l›¤› Bölümü ö¤retim görevlisi), Ahu Ünsal (Türkçe ö¤retmeni) ve
Necati Ekmekçio¤lu (okul aile birli¤i baflkan›) editörlü¤ünde “Torun Çelebiler Seyahatnamesi”
bafll›¤›yla kitaplaflt›r›ld›. Küçük gezginlerin seyahatnamesi, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi Dekan› Prof. Talat S. Halman’›n sunufluyla Türkiye’den Çin’e, ‹talya’dan Porto
Riko’ya uzanan bir haritaya aç›l›yor. Hocabey’in an›s›na arma¤an edilen ve geliri UNICEF’e
b›rak›lan eser, sadece ilkö¤retim ö¤rencilerinin ürünlerinden olufltu¤u için Türkiye’de bir
ilk olma özelli¤ini tafl›yor.
7
Tiyatro Bölümü, sezonu Avusturalyal› yazar
Andrew Bovell’›n kaleme ald›¤› Ya¤mur
Durdu¤unda adl› oyunla kapatt›. Bölümün
genç oyuncular›, Victorian Premier's Literary,
Queensland Premier's Literary, Lucille Lortel
ve Drama Desk ödüllerini kazanm›fl bu
de¤erli yap›t› Türkiye’de ilk kez Bilkent
Tiyatro Salonu’nda sergiledi. Bahar
yar›y›l›nda sahneye konan di¤er eserler ise
Anton Çehov’un Ana Yolda, Ay›, Evlenme
Teklifi ve Matei Visniec’in Savafl Alan› Gibi
Bir Kad›n bafll›kl› oyunlar› ile Karl Georg
Büchner’in erdem temal› sahne resitaliydi.
Bilkent Doktoral›
Ö¤retim Üyeleri
Bilkent Üniversitesi, mühendislik ve fen bilimlerinden
sanat, tasar›m, mimarl›k ve sosyal bilimlere uzanan doktora
programlar›yla Türkiye’nin ve dünyan›n önde gelen üniversitelerinde
görev yapan ö¤retim üyeleri yetifltiriyor.
Bilkent Üniversitesi’nde
Doktora Programlar›
33 lisans, 6 ön lisans ve 47 lisansüstü
program›yla e¤itim veren Bilkent
Üniversitesi, 25 y›lda 30.000’i aflk›n mezun
yetifltirmifltir. Yaklafl›k %15’ini lisansüstü
mezunlar›n oluflturdu¤u bu toplam›n
481’i doktora mezunlar›d›r.
Bilkent Üniversitesi, ilk doktora mezunlar›n›
1991’de vermifltir. Üniversitenin doktora
programlar›nda halen 450 ö¤renci
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bu ö¤renciler,
aralar›nda Türkiye’nin yan› s›ra ABD,
Almanya, Belçika, Bulgaristan, Kanada,
Portekiz ve Slovenya’n›n bulundu¤u
15 ülkeden gelmifltir.
En iyi e¤itimin araflt›rmalar ve bulufllar
yapan bir akademik kadro taraf›ndan
verilebilece¤ine inanan Bilkent, bu
noktadan hareket ederek farkl› bilim ve
sanat dallar›ndaki güçlü doktora
programlar›nda gelece¤in akademisyenlerini
yetifltirmektedir. Doktora ö¤rencilerinin
mezuniyet flartlar›ndan biri, Akademik ‹fller
Rektör Yard›mc›l›¤›’n›n belirledi¤i
uluslararas› hakemli dergilerde en az
bir makale yay›mlam›fl olmak veya
yay›mlanma onay› alm›fl olmakt›r. Söz
konusu flart, üniversitenin bilimsel
araflt›rmalara verdi¤i de¤erin en önemli
göstergelerindendir.
Doktora mezunlar›n›n %60’tan ço¤u
Türkiye veya yurtd›fl›ndaki üniversitelerin
akademik kadrolar›nda yer almaktad›r.
Bu mezunlardan yaklafl›k 100’ü
yurtd›fl›nda görev yaparken,
200 kadar› ise ülkemizde 40’› aflk›n
üniversitede çal›flmaktad›r. Akademik
bir görevde olmay›p doktora sonras›
araflt›rmalar›n› üniversitelerde sürdüren
mezunlar›n say›s› ise 60’›n üzerindedir.
Bilkent Üniversitesi doktora mezunlar›n›n
ö¤retim üyesi olarak görev yapt›¤›
yüksekö¤retim kurumlar›na ABD’den
Columbia, Northwestern, Ohio State,
Kanada’dan Calgary, McGill, ‹ngiltere’den
Southampton, ‹skoçya’dan Strathclyde,
Avustralya’dan New South Wales ve
Türkiye’den Bo¤aziçi, Hacettepe, ‹stanbul
Teknik, Koç, Orta Do¤u Teknik, Sabanc›
üniversiteleri örnek gösterilebilir.
Doktora Mezunlar›m›zdan Örnekler
Prof. Dr. Reda Alhajj
(Bilgisayar Mühendisli¤i, 1993)
Çal›flt›¤› kurum: Calgary Üniversitesi (Kanada)
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Veri taban› sistemleri, veri madencili¤i, biyoinformatik, sosyal a¤lar
“Lisansüstü çal›flmalar›m›, kendisinden çok fley ö¤rendi¤im Prof. Dr. Erol Arkun’un dan›flmanl›¤›nda tamamlaman›n gururunu yaflad›m.
Bilkent Üniversitesi, bana üst düzey araflt›rmalar yapabilmem için her türlü olana¤›, motivasyonu ve deste¤i sa¤lad›; uluslararas› seviyede
rekabet etmeyi ö¤retti. Calgary Üniversitesi’ne ö¤retim üyesi olarak geçti¤imde, Bilkent’te tan›k oldu¤um akademik ortam›n Kuzey
Amerika’daki en iyi üniversitelerden fark› olmad›¤›n› aç›kça gördüm. Alan›mdaki baflar›mda Bilkent’in verdi¤i güçlü altyap›n›n pay›
büyüktür.”
8
Prof. Dr. Gözde Bozda¤› Akar
(Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i, 1994)
Çal›flt›¤› kurum: Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Görüntü ve video iflleme, ço¤ulortam iletimi
“Bilkent Üniversitesi’ndeki doktoram s›ras›nda, aktif olarak araflt›rma yapan akademisyenlerle çal›flma flans›m oldu. Uluslararas› projelerde yer
alarak daha kariyerimin bafl›nda farkl› ülkelerden araflt›rmac›larla iflbirli¤i yapt›m; hem teknik hem yönetsel anlamda proje süreçlerini ö¤rendim.
Doktora yapt›¤›m dönemde bilgisayarlar bu kadar geliflmifl ve yayg›n de¤ildi; ancak üniversitenin bize sa¤lad›¤› teknolojik imkanlar çoktu. Üzerinde
çal›flt›¤›m›z konuda her türlü donan›ma eriflebiliyorduk; hatta donan›m seçiminde de rol al›yordum. Tüm bu sayd›klar›m, doktora sonras› att›¤›m
ad›mlarda çok etkili oldu. Bilkent’te kazand›¤›m araflt›rma nosyonu tüm kariyerim boyunca etkisini gösterdi ve göstermeye devam ediyor.”
Prof. Dr. Faruk Polat
(Bilgisayar Mühendisli¤i, 1994)
Çal›flt›¤› kurum: Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Yapay zeka, çoklu etmen sistemleri
“Doktora e¤itimim, araflt›rma yapma ve araflt›rma sonuçlar›n›n bilim dünyas›na sunumu konusunda tecrübe kazanmam› sa¤lad›.”
Prof. Dr. ‹smail Sa¤lam
(‹ktisat, 1997)
Çal›flt›¤› Kurum: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
‹ktisat Bölümü
‹dari görevleri: ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi dekan›
Araflt›rma alanlar›: ‹ktisat teorisi, oyun teorisi
“Prof. Dr. Semih Koray’›n dan›flmanl›¤›nda mekanizma tasar›m› alan›nda yazd›¤›m doktora tezi sayesinde ekonomi biliminin iktisadi problemleri
mevcut ekonomik yap› ve araçlar ile çözmenin yan› s›ra bireylerin ihtiyaç ve davran›fl biçimlerini dikkate alan yeni ekonomik kurum ve araçlar›n
tasar›m› gibi öncelikli bir gayeye sahip oldu¤unu fark ettim. Bu fark›ndal›k, sonraki akademik araflt›rmalar›m› da flekillendirdi. Çok genifl bir
yelpazede ald›¤›m uluslararas› düzeydeki derslerin say›s›, ortalamada, yurtd›fl› doktora programlar›nda al›nan derslerinkinden daha çoktu. Bu
zenginlik, iktisad›n birçok alan›nda araflt›rma yapabilmeme ve ö¤rencilerime farkl› dersler sunabilmeme imkan tan›d›.”
Doç. Dr. Özgür Esat Müstecapl›o¤lu
(Fizik, 1999)
Çal›flt›¤› kurum: Koç Üniversitesi
Fizik Bölümü
‹dari görevleri: Fizik ve optoelektronik yüksek lisans ve doktora programlar› koordinatörü
Araflt›rma alanlar›: Kuvantum optik, atomik, moleküler ve optiksel fizik, yo¤un madde fizi¤i, kuvantum haberleflme
ve biliflim, fotonik, kuvantum plazmonik, istatistiksel fizik
“Doktora program›m›z, dünyada efline az rastlan›r bir derinlik ve içerikle haz›rlanm›flt›. Bölümdeki çok de¤erli yerli ve yabanc› ö¤retim
üyeleri rehberli¤inde, genifl bir perspektifte çal›flmaya imkan veren, üst düzey bir programdan geçtik. Bilim felsefesinden kuvantum opti¤e,
genel görelilik kuram›ndan modern fizik deneylerine kadar genifl bir çerçevede e¤itim ald›k. Bu e¤itimi kendi ülkemizde alabilmenin flans›
ve sorumlulu¤u ile hocalar›m›z›n bize afl›lad›¤› misyonu ve ruhu tafl›yoruz. Bilkent Fizik doktoras›, kariyerimde her zaman gurur duyup
güvenle ilerlememe olanak sa¤layan bir basamakt›r.”
Doç. Dr. Ümit V. Çatalyürek
(Bilgisayar Mühendisli¤i, 2000)
Çal›flt›¤› kurum: Ohio State Üniversitesi (ABD)
Biyomedikal Enformatik Bölümü
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Yüksek baflar›ml› hesaplama, kombinasyonal teknikler ve bu konular›n bilimsel ve biyomedikal
problemlere uygulanmas›
“Doktora süresince ald›¤›m dersler bana genifl bir bilgi yelpazesi sunarak problemlere farkl› aç›lardan bakmay›, araflt›rma çal›flmalar›m ise
seçilmifl bir konuda derinlemesine bilgi ve deneyim sahibi olmak ad›na bilimsel merak, kararl›l›k ve azmin önemini ö¤retti. Bilkent bütün
bunlar için gerekli olan kaynaklar› sa¤laman›n yan› s›ra bana keyifli bir çal›flma ortam›n›n üretkenli¤i ne kadar art›rabilece¤ini de gösterdi.”
9
Doç. Dr. Oya Demirbilek
(‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›, 2000)
Çal›flt›¤› kurum: New South Wales Üniversitesi (Avustralya)
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Stüdyo e¤itimi, evrensel tasar›m ve duygulara hitap eden tasar›m
“Doktora sürecimde tez yöneticim Prof. Dr. Halime Demirkan ile yazd›¤›m ve bugüne kadar 35 at›f alan makalem Applied Ergonomics
dergisinde yay›mlanm›fl, New South Wales’e transfer olmama da büyük katk› sa¤lam›flt›.”
Doç. Dr. fiebnem Timur Ö¤üt
(Grafik Tasar›m, 2001)
Çal›flt›¤› kurum: ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
‹dari görevleri: Bölüm baflkan yard›mc›s›, Erasmus bölüm koordinatörü
Araflt›rma alanlar›: Ürün tasar›m›, grafik tasar›m, maddi kültür, kültürel temsil, nesneler, gelenek, modernite,
kimlik, söylem, anlambilim, göstergebilim, görsel kültür, görsel iletiflim, kültürel birer olgu olarak nesneler,
etnografya, kültür çal›flmalar›
“Bilkent Üniversitesi akademik yaflama ad›m att›¤›m›z yerdir. De¤erli hocalar›m›zdan akademik etik, bilimsel çal›flma ve en önemlisi
elefltirel düflünceyi ö¤rendik. Zengin kütüphanesinde çal›flmak bir keyifti. Farkl› disiplinlerden gelen dönem arkadafllar›m›z sayesinde
birbirimizden de çok fley ö¤rendik. Bugün ö¤rencilere aktard›¤›m›z akademik çal›flma gelene¤inin temellerini bize Bilkent sa¤lam›flt›r.”
Doç. Dr. Gökçe Altay Törüner
(Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2001)
Çal›flt›¤› Kurum: University of Medicine and Dentistry of New Jersey (ABD)
Pediatri Bölümü
‹dari Görevleri: Moleküler ve Sitogenetik laboratuvarlar› direktör yard›mc›s›
Araflt›rma alanlar›: ‹nsan geneti¤i, genlerdeki kopya de¤iflikliklerinin hastal›klarla iliflkisi
“Doktoray› bitirirken, genetik konusunda yapaca¤›m akademik çal›flmalar için gerekli bilimsel ve teknik bilgi donan›m›yla mezun
oldu¤umun fark›ndayd›m. fiimdi on y›l ileriden bakt›¤›mda görüyorum ki elefltirel düflünme ve bilimsel sorular›n nas›l sorulaca¤› becerileri,
laboratuvar disiplini, sözlü ve yaz›l› sunum teknikleri, meslektafllar›mla profesyonel iliflkilerimde ve bilimsel iflbirliklerinde nelere dikkat
etmem gerekti¤i gibi akademik hayat›n olmazsa olmazlar›n› da ö¤renmiflim.”
Yrd. Doç. Dr. Neslihan fienocak
(Tarih, 2002)
Çal›flt›¤› Kurum: Columbia Üniversitesi (ABD)
Tarih Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Bat› Avrupa’da Orta Ça¤ din ve kilise tarihi, Orta Ça¤’›n entelektüel ve sosyal tarihi
“Bir doktora çal›flmas›n›n tamamlanabilmesi için bu alanda uzman olan ö¤retim üyelerine ve genifl bir kütüphaneye ihtiyaç vard›r. Her
iki alanda da Bilkent dünya standartlar›n›n çok üstünde. Uluslararas› seviyede tarih çal›flmalar› yapman›n, insan›n zihinsel yeteneklerini
nas›l körükleyebilece¤ini ve ne derece keyifli olabilece¤ini hocalar›mdan ö¤rendim.”
Doç. Dr. Müge K›nac›o¤lu
(Uluslararas› ‹liflkiler, 2003)
Çal›flt›¤› kurum: Hacettepe Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Güvenlik çal›flmalar›, Türk d›fl politikas›, uluslararas› iliflkilerde kuvvet kullan›m›, uluslararas›
hukuk siyaseti ve uluslararas› iliflkilerde meflruiyet
“Uluslararas› iliflkilerde baflar›l› bir akademik kariyer sürdürmek, bir yandan uluslararas› politikada yer alan konularda ve disiplindeki
teorik yaklafl›m ve yöntem tart›flmalar›nda derin bir bilgi birikimi, bir yandan da elefltirel ve çözümleyici düflünebilme yetene¤i gerektiriyor.
Bilkent’ten ald›¤›m doktora derecesi bana bu özellikleri kazand›rd›; sadece ufkumu açmakla kalmad›, yurtiçi ve yurtd›fl›nda görev ald›¤›m
bütün akademik ortamlardaki baflar›mda önde gelen etken oldu.”
10
Doç. Dr. Gürcan Koçan
(Siyaset Bilimi, 2003)
Çal›flt›¤› kurum: ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
‹dari görevleri: Bölüm baflkan yard›mc›s› ve siyaset çal›flmalar› yüksek lisans program› koordinatörü
Araflt›rma alanlar›: Siyasal felsefe ve siyasal kuram
“Bilkent Üniversitesi; ö¤retim altyap›s›, yöntemi ve içeri¤iyle bir disipline ba¤l› olarak çal›flman›n engellerini aflmam›, disiplinleraras› bir üst
bak›fl gelifltirmemi, böylece genel olarak siyaset olgusunu daha iyi gören, yani siyaset sorunsal›ndaki ayk›r›l›klar› kavratan analitik ve elefltirel
düflüncemin geliflmesini sa¤lad›.”
Doç. Dr. Tolga Bektafl
(Endüstri Mühendisli¤i, 2005)
Çal›flt›¤› kurum: Southampton Üniversitesi (‹ngiltere)
‹flletme Bölümü
‹dari görevleri: “Business Analytics and Management Sciences” yüksek lisans program› direktörlü¤ü
Araflt›rma alanlar›: Matematiksel modelleme ve optimizasyon tekniklerinin ulafl›m ve yük tafl›ma a¤lar› tasar›m›
ile araç rotalama problemleri üzerinde uygulanmas›
“Bilkent’te yazd›¤›m doktora tezimin 2006’da INFORMS Telecommunications onur ödülüne de¤er görülmesi, doktora sonras›nda akademik kariyerimin
ivme kazanmas›na zemin haz›rlad›. Bilkent’te edindi¤im bilgi ve tecrübe ile yurtd›fl›ndaki üniversitelerde çal›flma ve yürütülen projelere katk›da
bulunma olana¤›na sahip oldum. Bilkent’in isminin akademik çevrelerce iyi tan›nmas›, doktora sonras› ifl baflvurular›mda önde gelen adaylardan
biri olmam› sa¤lad›. Doktora boyunca kazand›¤›m birikimi flimdi e¤itim-ö¤retim faaliyetlerimde kendi ö¤rencilerime yans›t›yorum.”
Yrd. Doç. Dr. Deniz Has›rc›
(‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›, 2005)
Çal›flt›¤› kurum: ‹zmir Ekonomi Üniversitesi
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
‹dari Görevleri: Bölüm baflkan›
Araflt›rma alanlar›: Çocuk mekanlar›n›n tasar›m›, kat›l›mc› tasar›m, çocuk ve gençlerle tasar›m, tasar›m e¤itimi
“Doktoram› dönemin bölüm baflkan› Prof. Dr. Halime Demirkan ile tamamlam›flt›m. Kendisinin bana ve çal›flmalar›ma katk›s› büyüktür.
fiimdi kendi lisansüstü ö¤rencilerimle konuflurken s›kl›kla onun sözlerini hat›rlar›m, detaylardaki dikkatimin çoklukla kendisinden geldi¤ini
bilirim. Bilkent, zengin akademik ortam›yla çok iyi bir altyap› sa¤lam›flt›r bana. Sanat ve tasar›m bilgimi, sorgulamaya ve tart›flmaya
olan ilgimi ve sevgimi; ald›¤›m e¤itime, her gün geniflleyen kütüphanemize ve hep dan›flabilece¤imiz hocalar›m›za borçlu oldu¤umu
düflünüyorum. Y›llar içinde kapsaml› bir bilgi birikimine dönüflen bu deneyimlerin etkisini sektörde çal›flt›¤›m dönemde yaflad›m;
araflt›rmalar›mda ve bölüm baflkanl›¤›mda yaflamaya devam ediyorum.”
Yrd. Doç. Dr. Yakup Eser Ar›soy
(‹flletme, 2007)
Çal›flt›¤› kurum: Lancaster Üniversitesi (‹ngiltere)
Muhasebe ve Finans Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Hisse senedi fiyatlama modelleri, hisse senedi ve opsiyon piyasalar› aras›ndaki etkileflim
“Üç y›l› Fransa’da geçen ve bir y›ld›r ‹ngiltere’de süren akademik hayat›m boyunca yapt›¤›m karfl›laflt›rmalar sonucunda, mezun oldu¤um
doktora program›n›n dünya çap›nda oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilirim. Güçlü bilimsel kaynak ve veri taban› altyap›s›, farkl› disiplinlerle
etkileflim imkan› ve düzenli yap›lan seminerler, program›n art›lar›ndan sadece birkaç›yd›.”
Yrd. Doç. Dr. ‹lkay fiendeniz Yüncü
(‹flletme, 2007)
Çal›flt›¤› kurum: IESEG School of Management (Fransa)
Finans Bölümü
Araflt›rma alanlar›: Finansal geliflme ve ekonomik büyüme iliflkisi, bankac›l›k
“Yurtd›fl›nda çal›flan bir akademisyen olarak Bilkent’in e¤itim düzeyinin dünya çap›nda kabul gördü¤ünü gözlemliyorum. Doktora
program›n›n içeri¤i ve baflar›l› ö¤retim kadrosunun yan› s›ra mezun olmak için bilimsel yay›n yapma koflulumuz, baflvurular›m s›ras›nda
bir ad›m önde olmam› sa¤lad›. Bilkent Kütüphanesi de araflt›rma kalitemizi yükselten kaynaklara sahipti. Doktoram s›ras›nda kazand›¤›m
bilgi ve deneyimin akademik hayat›m boyunca en büyük destekçim olaca¤›n› düflünüyorum.”
11
Akademi ve ‹fl Dünyas›nda Görev Yapan Bilkent Üniversitesi Doktora Mezunlar›ndan Baz›lar›*
MEZUN
ÇALIfiTI⁄I KURUM
GÖREV‹
Prof. Dr. Enika Abazi
Doç. Dr. Burak Acar
Dr. Yasemin Afacan
Prof. Dr. Gözde Bozda¤› Akar
Doç. Dr. Nail Akar
Dr. Dilek Akbulut
Yrd. Doç. Dr. Alphan Akgül
Dr. Murat Akgül
Yrd. Doç. Dr. Rizwan Akram
Yrd. Doç. Dr. S. Elif Aksoy
Dr. H. Cemal Akyel
Prof. Dr. A. Ayd›n Alatan
Prof. Dr. Reda Alhajj
Dr. Hani Al-Otaibi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Altunbulak Aksu
Yrd. Doç. Dr. Sibel Alumur Alev
Dr. Burçak Altay
Yrd. Doç. Dr. Ayflegül Alt›n
Dr. Muhammed Altun
Yrd. Doç. Dr. Murat Altunbulak
Dr. Eylem Altunya
Dr. Orhan Anafarta
Doç. Dr. Bülent Ar›
Yrd. Doç. Dr. Yakup Eser Ar›soy
Dr. Yalç›n Arma¤an
Prof. Dr. Ahmet Arslan
Dr. Bora Arslan
Doç. Dr. Sefa Feza Arslan
Dr. Erhan Polatkan Ata
Yrd. Doç. Dr. Cemile Akça Ataç
Prof. Dr. Ergin Atalar
Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Dr. Mehmet Ender Avc›
Yrd. Doç. Dr. Ertan Ayd›n
Dr. Koray Ayd›n
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ayd›n
Dr. Tayfun Aytaç
Dr. Gülsün Sevgi Ba¤›fllar
Dr. Yasemin Bal
Dr. Müjdat Balantekin
Dr. Savafl Barkçin
Doç. Dr. Erdem Baflç›
Dr. S›d›ka Baflç›
Doç. Dr. Filiz Baflkan
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bay›nd›r
Dr. Fatih Bayram
Doç. Dr. Tolga Bektafl
Dr. Necmi B›y›kl›
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Boyac›
Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Akyerli Boylu
Yrd. Doç. Dr. Ali Bozbey
Doç. Dr. Ayhan Bozkurt
Doç. Dr. Alper Buldum
Yrd. Doç. Dr. Önder Bulut
Dr. Bayram Bütün
Dr. Berkant Barla Cambazo¤lu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Camc›
Dr. Muhammet Ali Can
Yrd. Doç. Dr. F›rat Caner
Dr. Muammer Cider
Yrd. Doç. Dr. Nazl› ‹kizler Cinbifl
Doç. Dr. Simten Coflar
Yrd. Doç. Dr. Olcay Coflkun
Dr. Selim Coflkun
Dr. Tolga Ça¤atay
Prof. Dr. Ömer Çaha
Doç. Dr. Ümit V. Çatalyürek
Dr. ‹lknur Çay›rtepe
Yrd. Doç. Dr. Özlem Çaykent
Dr. Haydar Çelik
Dr. Mustafa Çelik
Doç. Dr. Mitat Çelikpala
Doç. Dr. Murat Çemrek
Dr. Yusuf Turan Çetiner
Doç. Dr. Menderes Ç›nar
Tiran Üniversitesi (Arnavutluk)
Bo¤aziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Gazi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
T.C. ‹stanbul 29 May›s Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
TÜB‹TAK UEKAE ILTAREN
GIKI, Mühendislik Bilimleri Fakültesi (Pakistan)
Do¤ufl Üniversitesi, ‹nsan ve Toplum Bilimleri Birimi
Microsoft Türkiye
ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Calgary Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü (Kanada)
Max Planck ‹mmünobiyoloji Enstitüsü (Almanya)
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Matematik Bölümü
TOBB ETÜ, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
TOBB ETÜ, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
TOBB ETÜ, Matematik Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi, Matematik Bölümü
T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›
Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasar›m Bölümü
Dolmabahçe Saray›
Lancaster Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Bölümü (‹ngiltere)
‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Türk Dili Birimi
Selçuk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Walgreens (ABD)
ODTÜ, Matematik Bölümü
California Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Müh. B. (San Diego, ABD)
Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü
Freiburg Üniversitesi, Biyoloji Enstitüsü (Almanya)
Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
California Institute of Technology, Atwater Araflt›rma Grubu (ABD)
Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
TÜB‹TAK
Avrupa Onkoloji Enstitüsü (‹talya)
IMF (ABD)
Bahçeflehir Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
SESRIC, ‹statistik ve Bilgi Departman›
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler ve AB Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
IRCICA
Southampton Üniversitesi, ‹flletme Bölümü (‹ngiltere)
Bilkent Üniversitesi, UNAM
Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Ac›badem Üniversitesi, T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›
TOBB ETÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Sabanc› Üniversitesi, Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi
Akron Üniversitesi, Fizik Bölümü (ABD)
Yaflar Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, NANOTAM
YAHOO! Research Barcelona (‹spanya)
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Lojistik Yönetimi Bölümü
Lawrence Livermore National Laboratory (ABD)
Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
Vattenfall Energy Trading (Hollanda)
Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Baflkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Bo¤aziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü
Mersin Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
UT Southwestern T›p Merkezi (ABD)
Fatih Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Ohio State Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i B. (ABD)
TÜB‹TAK
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Tarih Bölümü
Toronto Üniversitesi, Sunnybrook Araflt›rma Enstitüsü (Kanada)
Extreme DA (ABD)
TOBB ETÜ, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Selçuk Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›, Arfliv ve Ulaflt›rma Dairesi
Baflkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Rektör Yard›mc›s›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Birim Baflkan›
Genel Müdür Yrd.
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Dan›flman
Ö¤retim Görevlisi
Müdür
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Say›sal Pazarlama Uzm.
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Görüntü ‹flleme Grup Lideri
Araflt›rmac›
Ekonomist
Ö¤retim Görevlisi
Planlama Uzman›
Baflkan
Direktör
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Uzman
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Mühendis
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Analist
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Bilimsel Programlar Uzm.
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Üst Yönetici
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
fiube Müdürü
Ö¤retim Üyesi
12
MEZUN
ÇALIfiTI⁄I KURUM
GÖREV‹
Doç. Dr. Y›lmaz Çolak
Dr. Bala Gür Dedeo¤lu
Dr. Emek Demir
Dr. M. Hakan Demir
Dr. Tuba Demir
Yrd. Doç. Dr. Osman Demirbafl
Yrd. Doç. Dr. Ufuk Demirbafl
Doç. Dr. Oya Demirbilek
Doç. Dr. Tanel Demirel
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Demirtafl
Dr. Erhan Dikel
Dr. Müge Diler
Dr. N. Nergiz Dinçer
Yrd. Doç. Dr. M. Devrim Dirlikyapan
Dr. M. Emin Dönderler
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Durak
Doç. Dr. Burhanettin Duran
Dr. Leyla Özcivelek Durlu
Yrd. Doç. Dr. Tuba Ifl›nsu ‹sen Durmufl
Dr. S›tk› Egeli
Yrd. Doç. Dr. Dritan Egro
Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder Johnson
Dr. Suat Ekinci
Dr. Mohammed El Badry
Doç. Dr. Esra Erdal
Dr. Tuba Erdemir
Dr. Mehmet Fatih Erden
Yrd. Doç. Dr. Günefl Erdo¤an
Yrd. Doç. Dr. Özgür S. Ergül
Yrd. Doç. Dr. Arif Sanl› Ergün
Prof. Dr. Aylin Ö. Erkman
Yrd. Doç. Dr. Fulya Ertem
Doç. Dr. R›fat Hakan Ertep
Doç. Dr. Engin Erzin
Yrd. Doç. Dr. Guita Farivarsadri
Dr. Fatih Fazilet
Dr. Z. Gürkan Figen
Doç. Dr. M. Zafer Gedik
Prof. Dr. Ömer N. Gerek
Yrd. Doç. Dr. Seçil Gergün
Yrd. Doç. Dr. M. Sinan Gönül
Dr. Selçuk Gören
Dr. Oleg Gusak
Doç. Dr. U¤ur Güdükbay
Dr. M. Burak Güldo¤an
Yrd. Doç. Dr. Güldal Güleryüz
Doç. Dr. O¤uz Gülseren
Yrd. Doç. Dr. Hakan Gültekin
Prof. Dr. Hasan Gümral
Yrd. Doç. Dr. Tolga Gümüfl
Dr. Yasemin B. Gündüz
Doç. Dr. Aylin Güney
Dr. U¤ur Güngör
Doç. Dr. Metin Nafi Gürcan
Yrd. Doç. Dr. Sinan Gürel
Yrd. Doç. Dr. T. Burak Gürel
Doç. Dr. Refet Gürkaynak
Yrd. Doç. Dr. Bahar Gürsel
Doç. Dr. Güner Gürsoy
Yrd. Doç. Dr. Kaan Güven
Dr. Gülbanu Güvenç
Prof. Dr. Enver Hasani
Yrd. Doç. Dr. Deniz Has›rc›
Dr. Öncü Haz›r
Yrd. Doç. Dr. Burcu Irmak
Dr. Ali ‹naml›k
Doç. Dr. Güven ‹ncirlio¤lu
Doç. Dr. Celal Naz›m ‹rem
Doç. Dr. Veysi ‹fller
Yrd. Doç. Dr. Mehdi Jelassi
Yrd. Doç. Dr. Fahd Jrad
Dr. Keziban Ünsal Kaçmaz
Prof. Dr. Hasan B. Kahraman
Dr. Theodora Kalaitzaki
Dr. Pelin Kale
Yrd. Doç. Dr. Alper Kaliber
Dr. Ali Hakan Kara
Doç. Dr. Bahar Yetifl Kara
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü
Araflt›rmac›
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (ABD)
Araflt›rmac›
TEBA
Kalite Kontrol Direktörü
Toronto Üniversitesi (Kanada)
Araflt›rmac›
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Çankaya Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k Bölümü
Ö¤retim Üyesi
New South Wales Üniversitesi, Endüstri Ü. Tasar›m› Bölümü (Avustralya) Ö¤retim Üyesi
Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Ö¤retim Üyesi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi
National Research Council (Kanada)
Araflt›rmac›
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Uzman
T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›
Planlama Uzman›
Lefke Avrupa Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Siebel Systems (ABD)
Araflt›rmac›
Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleflme Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi
‹stanbul fiehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
Sabanc› Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ö¤retim Görevlisi
TOBB ETÜ, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Delta Dan›flmanl›k
Genel Koordinatör
Tiran Üniversitesi, Tarih Bölümü (Arnavutluk)
Ö¤retim Üyesi
Yeditepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Synopsys (ABD)
‹fl Gelifltirme Müdürü
M›s›r D›fliflleri Bakanl›¤›
Diplomat
Dokuz Eylül Üniversitesi, T›p Fakültesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi
T.C. Baflbakanl›k D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›
Uzman
Seagate (ABD)
Bafl Arfl. Mühendisi
Özye¤in Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Strathclyde Üniversitesi, Matematik ve ‹statistik Bölümü (‹skoçya)
Ö¤retim Üyesi
TOBB ETÜ, Biyomedikal Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ö¤retim Üyesi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel ‹letiflim Tasar›m› Bölümü
Ö¤retim Üyesi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel ‹letiflim Tasar›m› Bölümü
Bölüm Baflkan›
Koç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Endüstriyel Tasar›m Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Ekonomist
TÜB‹TAK UEKAE
Araflt›rmac›
Sabanc› Üniversitesi, Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi
Ö¤retim Üyesi
Anadolu Üniversitesi, Elektrik Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Çankaya Üniversitesi, Matematik Bölümü
Ö¤retim Üyesi
ODTÜ, ‹flletme Bölümü
Ö¤retim Üyesi
IFMA (Fransa)
Araflt›rmac›
Salesforce.com (ABD)
Performans Mühendisi
Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Linköping Üniversitesi, Elektrik Mühendisli¤i Bölümü (‹sveç)
Araflt›rmac›
Hacettepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü
Ö¤retim Üyesi
TOBB ETÜ, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Yeditepe Üniversitesi, Matematik Bölümü
Bölüm Baflkan›
Mersin Üniversitesi, Tarih Bölümü
Ö¤retim Üyesi
IMF
Ekonomist
Yaflar Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› EDOK Harekat ve E¤itim Dairesi
Baflkan
Ohio State Üniversitesi, Biyomedikal Enformatik Bölümü (ABD)
Ö¤retim Üyesi
ODTÜ, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Bo¤aziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Bilkent Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü
Ö¤retim Üyesi
ODTÜ, Tarih Bölümü
Ö¤retim Üyesi
T.C. Maltepe Üniversitesi, ‹flletme Bölümü
Bölüm Baflkan›
Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Carnegie Mellon Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Karar Bilimleri B. (ABD) Araflt›rmac›
Prifltine Üniversitesi (Arnavutluk)
Rektör
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Bölüm Baflkan›
Pierre ve Marie Curie Üniversitesi, Op. Yönetimi Bölümü (Fransa)
Araflt›rmac›
Haliç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Ö¤retim Üyesi
fiahsuvaro¤lu Otomotiv
Hazine Yöneticisi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel ‹letiflim Tasar›m› Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Ö¤retim Üyesi
ODTÜ, Bilgisayar Mühendisli¤i
Ö¤retim Üyesi
IHEC, Say›sal Yöntemler Bölümü (Tunus)
Ö¤retim Üyesi
Çankaya Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bölümü
Ö¤retim Üyesi
North Carolina Üniversitesi, Biyokimya ve Biyofizik B. (Chapel Hill, ABD) Araflt›rmac›
Kadir Has Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s›
Yunanistan Milli Bankas›
Dan›flman
T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›
Planlama Uzman›
Yaflar Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›, Araflt›rma ve Para Politikas› Bölümü Birim Baflkan›
Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi
13
MEZUN
ÇALIfiTI⁄I KURUM
GÖREV‹
Dr. Orhun Kara
Dr. Eminegül Karababa
Dr. K. Murat Karakaya
Prof. Dr. Mustafa Karaman
Dr. Hasan Ali Karasar
Dr. Ramazan Karaflahin
Prof. Dr. Levent Kandiller
Yrd. Doç. Dr. Emre Kankaya
Dr. Tolga Kartalo¤lu
Dr. Demet Kaya
Doç. Dr. ‹smet ‹nönü Kaya
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kaygusuz
Dr. Benhaj Khemais
Dr. Çetin K›l›ç
Dr. Zübeyir K›l›nç
Doç. Dr. Müge K›nac›o¤lu
Dr. Noyan K›nayman
Yrd. Doç. Dr. Mehmet K›rdar
Yrd. Doç. Dr. Meryem K›r›ml›
Doç. Dr. Nurettin K›rkavak
Dr. Cihan K›ykaç
Doç. Dr. Ayflegül Kibaro¤lu
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kibaro¤lu
Dr. ‹brahim Kimukin
Yrd. Doç. Dr. Arzdar Kirac›
Yrd. Doç. Dr. Ertu¤rul Koç
Doç. Dr. Gürcan Koçan
Yrd. Doç. Dr. Seyit Koçberber
Dr. fiebnem Kolsar›c›
Dr. Hakan Köro¤lu
Doç. Dr. K. Güçlü Köprülü
Doç. Dr. Nermin Kura
Yrd. Doç. Dr. Tahsin M. Kurç
Doç. Dr. Aren Emre Kurtgözü
Dr. Gül Kurtulufl
Dr. Mehmet Alper Kutay
Doç. Dr. Berrin K. Lorasda¤›
Yrd. Doç. Dr. U¤ur Madran
Yrd. Doç. Dr. Shihabuddin Mahmud
Dr. Tahir Malas
Yrd. Doç. Dr. Saed Mallak
Yrd. Doç. Dr. Banu Manav
Dr. Rohat Melik
Yrd. Doç. Dr. Güliz Mu¤an
Yrd. Doç. Dr. Dilek Kaya Mutlu
Doç. Dr. Özgür Esat Müstecapl›o¤lu
Yrd. Doç. Dr. Ramzi Nekhili
Dr. Ersan Ocak
Dr. Ogan Ocal›
Prof. Dr. Ceyda O¤uz
Yrd. Doç. Dr. Nihat C. O¤uz
Prof. Dr. Taner O¤uzer
Yrd. Doç. Dr. Tar›k O¤uzlu
Doç. Dr. fiebnem Timur Ö¤üt
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Olguntürk
Prof. Dr. Ahmet Oral
Doç. Dr. Mehmet Orhan
Yrd. Doç. Dr. fiahver Ömeraki
Prof. Dr. Özlem Önder
Yrd. Doç. Dr. Hakan Özaktafl
Prof. Dr. Ferruh Özbudak
Yrd. Doç. Dr. Burcu fienyap›l› Özcan
Doç. Dr. Hilal Özda¤
Dr. A. Kemal Özdemir
Yrd. Doç. Dr. Selma Ayfle Özel
Yrd. Doç. Dr. Emrah Özensoy
Dr. Özlem Özkal
Yrd. Doç. Dr. Banu Yüksel Özkaya
Yrd. Doç. Dr. Kaya Özkaracalar
Dr. Nefle Öztimur
Dr. Nuri Öztürk
Doç. Dr. Süheyla Özy›ld›r›m
Yrd. Doç. Dr. fiule Tafll› Pektafl
Dr. Emre Per
Prof. Dr. Faruk Polat
Yrd. Doç. Dr. Meltem K›ran Raw
Dr. Aysu Sagun
Yrd. Doç. Dr. N. Yaprak Sa¤d›ç
TÜB‹TAK UEKAE
Exeter Üniversitesi, ‹flletme Bölümü (‹ngiltere)
Kara Harp Okulu
Ifl›k Üniversitesi, Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Çankaya Üniversitesi, Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi
Zirve Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Meteksan Savunma
Rekabet Kurumu, ‹ktisadi Araflt›rma Müdürlü¤ü
Sabanc› Üniversitesi, Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi
Ankara Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Max Planck ‹mmünobiyoloji Enstitüsü (Almanya)
National Renewable Energy Laboratory (ABD)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Hacettepe Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
M/A-Com (ABD)
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Matematik Bölümü
‹zmir Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Relight Enerji
ODTÜ, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Carnegie Mellon Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Müh. Bölümü (ABD)
Baflkent Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü
Çankaya Üniversitesi, Mütercim-Tercümanl›k Bölümü
‹TÜ, ‹nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Merkezi
Pfizer
Delft Teknoloji Üniversitesi, Sistem ve Kontrol Merkezi (Hollanda)
TOBB ETÜ, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Roger Williams Üniversitesi, Mimarl›k Bölümü (‹ngiltere)
Ohio State Üniversitesi, Biyomedikal Enformatik Bölümü (ABD)
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Görsel ‹letiflim Tasar›m› Bölümü
Bilkent Üniversitesi, ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü
TÜB‹TAK UEKAE
Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Matematik Bölümü
King Faisal Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k Bölümü (Suudi Arabistan)
Texas Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Müh. Bölümü (Austin, ABD)
Arab American Üniversitesi, Matematik Bölümü (Filistin)
‹stanbul Kültür Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Massachusetts Institute of Technology, Elektronik Arfl. Laboratuvar› (ABD)
Okan Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasar›m Bölümü
Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü
Wollongong Üniversitesi, Finans ve Muhasebe Bölümü (BAE)
ODTÜ, Medya ve Kültürel Çal›flmalar Program›
Ocal› Biliflim Teknolojileri
Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Missouri Üniversitesi, Bilgisayar ve Elektrik Mühendisli¤i B. (ABD)
Dokuz Eylül Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
‹stanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü
Bilkent Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Sabanc› Üniversitesi, Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi
Fatih Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü
Do¤ufl Üniversitesi, ‹flletme Bölümü
Ege Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
ODTÜ, Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü
Schlumberger (Fransa)
Çukurova Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Kimya Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasar›m Bölümü
Hacettepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Bahçeflehir Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
Faruk Saraç Tasar›m Meslek Yüksekokulu
North Carolina Üniversitesi, Biyokimya ve Biyofizik B. (Chapel Hill, ABD)
Bilkent Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi
Bilkent Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu
ODTÜ, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
Baflkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü
Loughborough Üniversitesi, CICE (‹ngiltere)
East Carolina Üniversitesi, IDMR (ABD)
Araflt›rmac›
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ekonomist
Dekan
Ö¤retim Üyesi
Tasar›m Bafl Mühendisi
Uzman
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Araflt›rmac›
Ekonomist
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rma Mühendisi
Ö¤retim Üyesi
Bölüm Baflkan›
Bölüm Baflkan›
‹fl Gelifltirme Müdürü
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Direktör
Ticari ‹liflkiler Uzman›
Araflt›rmac›
Bölüm Baflkan Vekili
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Bafl Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Bölüm Baflkan›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Genel Müdür
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Bölüm Baflkan›
Müdür
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Uzman
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
14
MEZUN
ÇALIfiTI⁄I KURUM
GÖREV‹
Dr. Bahar Bayraktar Sa¤lam
Prof. Dr. ‹smail Sa¤lam
Yrd. Doç. Dr. Ayman Sakka
Dr. M. Selçuk Sancar
Doç. Dr. Çetin Sar›kartal
Yrd. Doç. Dr. Bilge Say
Dr. Berna Sayan
Dr. Emre Sayan
Doç. Dr. Yücel Sayg›n
Doç. Dr. Tu¤rul Senger
Yrd. Doç. Dr. Emre Sermutlu
Dr. Ali Serdar
Doç. Dr. Talal Shahwan
Prof. Dr. Ercan Solak
Yrd. Doç. Dr. Bayram Ali Soner
Yrd. Doç. Dr. Canay fiahin
Dr. Mesut fiahin
Dr. Gülten fianl›alp
Doç. Dr. Ayla fiefik
Dr. Bahar fien
Dr. Leyla fien
Yrd. Doç. Dr. Seher fien
Yrd. Doç. Dr. Neslihan fienocak
Yrd. Doç. Dr. Baflak fienova
Yrd. Doç. Dr. Nalan Soyar›k fientürk
Dr. Mustafa An›l Tafl
Dr. Ahmet Serdar Tan
Dr. Sencer Taneri
Dr. Benal Tanr›sever
Yrd. Doç. Dr. Berna Tar›
Dr. Süleyman Tek
Dr. Erkan Tekman
Dr. Burak Temelkuran
Yrd. Doç. Dr. Elçin Tezel
Doç. Dr. fiule Toktafl
Yrd. Doç. Dr. Sat›lm›fl Topçu
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy
Dr. B. U¤ur Töreyin
Doç. Dr. Gökçe Altay Törüner
Dr. Celal Alp Tunç
Dr. Reyhan Tutumlu
Dr. Dilek Tür
Dr. Gökhan Tür
Yrd. Doç. Dr. Ayten Türkcan
Dr. Elif Erdemir Türkkan
Dr. Bora Uçar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Umutlu
Dr. Ayfle Ece Ungan
Dr. Vuslat Us
Doç. Dr. Ali Resul Usul
Yrd. Doç. Dr. Elif Uz
Yrd. Doç. Dr. Özlem Uzundemir
Yrd. Doç. Dr. Adem Ersin Üreyen
Prof. Dr. Nafiz Vedat Verter
Yrd. Doç. Dr. Ebru Voyvoda
Dr. Elif Yaman
Yrd. Doç. Dr. Burcu Silindir Yant›r
Dr. G. Göksenin Yaral›o¤lu
Dr. Bask›n Yenicio¤lu
Dr. Emre Yetginer
Dr. Ahmet Y›ld›z
Dr. Cevdet Y›lmaz
Dr. Mehmet fiakir Y›lmaz
Dr. Türker Y›lmaz
Dr. Mustafa Eray Yücel
Dr. Zeynep Yücel
Doç. Dr. Asl› Yüksel
Dr. Ebru Yüksel
Dr. Murat Ali Yülek
Yrd. Doç. Dr ‹lkay fiendeniz Yüncü
Yrd. Doç. Dr. Zharmukhamed Zardykhan
Yrd. Doç. Dr. Kostyantin Zheltukhin
Dr. Natalia Zheltukhina
Hacettepe Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü
TOBB ETÜ, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Gazze ‹slam Üniversitesi, Matematik Bölümü (Filistin)
T.C. Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›
Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro Bölümü
ODTÜ, Enformatik Enstitüsü
Leicester Üniversitesi, MRC Toksikoloji Birimi (‹ngiltere)
Southampton Üniversitesi, T›p Fakültesi (‹ngiltere)
Sabanc› Üniversitesi, Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü
Çankaya Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bölümü
‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Türk Dili Birimi
Birzeit Üniversitesi, Kimya Bölümü (Filistin)
Ifl›k Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi Bölümü
At›l›m Üniversitesi, Matematik Bölümü
T.C. Ziraat Bankas›
Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Columbia Üniversitesi, Tarih Bölümü (ABD)
Kadir Has Üniversitesi, ‹letiflim Tasar›m› Bölümü
Baflkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Aselsan
Chalmers Teknoloji Ünivesitesi, Sinyal ve Sistemler Bölümü (‹sveç)
Feza Gürsey Enstitüsü
BT Müzikevi
TOBB ETÜ, ‹flletme Bölümü
Arkansas Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü (Little Rock, ABD)
TÜB‹TAK UEKAE
Omniguide Inc. (ABD)
Bahçeflehir Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m›
Kadir Has Üniversitesi, Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü
Harp Akademileri Komutanl›¤›
Texas A&M Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü (Katar)
UMDNJ, Pediatri Bölümü (ABD)
ARTLab
Sabanc› Üniversitesi, Diller Okulu
UC Berkeley, ICSI (ABD)
SRI International (ABD)
ODTÜ, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü
Bilkent Üniversitesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü
CNRS-LIP (Fransa)
Çankaya Üniversitesi, ‹flletme Bölümü
Alternatif Bank
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Bahçeflehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Düzce Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
Baflkent Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü
Anadolu Üniversitesi, Matematik Bölümü
McGill Üniversitesi, ‹flletme Bölümü (Kanada)
ODTÜ, ‹ktisat Bölümü
Miami Üniversitesi, Moleküler ve Hücresel Farmakoloji Bölümü (ABD)
‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Matematik Bölümü
InvenSense (ABD)
Henley Business School, ‹flletme Bölümü (‹ngiltere)
TÜB‹TAK UEKAE
TBMM Araflt›rma Merkezi
TBMM, 60. Hükümet
Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›
Türk Silahl› Kuvvetleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›
Advanced Telecommunications Research Inst. International (Japonya)
Bahçeflehir Üniversitesi, ‹flletme Bölümü
Hacettepe Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü
Haliç Leasing
IESEG School of Management, Finans Bölümü (Fransa)
KIMEP, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü (Kazakistan)
ODTÜ, Matematik Bölümü
Bilkent Üniversitesi, Matematik Bölümü
Ö¤retim Görevlisi
Dekan
Ö¤retim Üyesi
Uzman
Bölüm Baflkan›
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Ö¤retim Üyesi
Bölüm Baflkan›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
‹ç Denetçi
Ö¤retim Üyesi
Ekonomist
Program Müdürü
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Uzman
Araflt›rmac›
Araflt›rmac›
Kurucu Direktör
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Proje Yöneticisi
Optik Fizikçi
Bölüm Baflkan›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Direktör
Ö¤retim Görevlisi
Araflt›rmac›
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Görevlisi
fiube Müdürü
Ekonomist
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Tasar›m Mühendisi
Ö¤retim Görevlisi
Araflt›rmac›
Müdür
Devlet Bakan›
Koordinatör
Yarbay
Ekonomist
Araflt›rmac›
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
Genel Müdür
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Üyesi
Ö¤retim Görevlisi
* Bu listenin do¤ru ve güncel olmas› için gereken bütün titizlik gösterilmifltir. Buna ra¤men oluflmufl eksikleri veya hatalar› [email protected] adresine bildirmenizi rica ederiz.
15

Benzer belgeler