özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş - Tıp Fakültesi

Transkript

özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş - Tıp Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Canan (Güveri) Hürdağ
2.Doğum Tarihi: 22 Mayıs 1971
3. Ünvanı: Yrd. Doç.
4.Öğrenim Durumu: Doktora-Histoloji-Embriyoloji
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Biyoloji
Zooloji/Hücre Fizyolojisi
Histoloji-Embriyoloji
Doktora
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıl
1992
1994
Marmara Üniversitesi
1999
5. Akademik Ünvanlar:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Yar. Doç.
Görev Yeri
Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi
Yar.Doç.
Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi
Yıl
1995-1999
2002 Ocak2002 Haziran
2003-
Doçent unvanını aldığı tarih: 25.12.2008
6.Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
6.1 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Hipertiroidli ve
Hipotiroidli Sıçanların karaciğerlerindeki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler.
Danışman: Yard. Doç. Dr. Cihan Demirci.
6.2 Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)
ve Danışman(lar)ı :Deneysel Hipotiroidik, Hipertiroidik, Hipertiroidik+Verapamilli
Sıçan Kalp Kasında Kalsiyumun Morfolojik ve Kalitatif Tayini: Işık mikroskopi, Elektron
Mikroskopi ve Elementer Analiz Yöntemlerinin Kıyaslanması. Danışman: Doç. Dr. İmer
Okar.
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Arbak S., Ercan F., Hürdağ G. C., Karabulut O., Gürbüz V., Çorak A., Alican İ., “ Acute
lung injury following thermal insult to the skin, A light and transmission electron
microscopical study,” Acta histochem., 101,1-8 (1999).
2. T. Tanrıdağ, T. Coşkun, C. Hürdağ, S. Arbak, S. Aktan, B. Yegen, “Motor neuron
degenaration due to aluminium deposition in the spinal cord: a light microscopical
study,” Acta histochem. 101, 1-9 (1999).
3. Şener-Muratoğlu G., Paskaloğlu K., Arbak S., Hürdağ C., Ayanoğlu-Dülger G.,
“Protective effect of famotidine, omeprazole, and melatonin against acetylsalicylic
acid-induced gastric damage in rats,” Dig. Dis. Sci. 46(2) 318-30 (2001).
4. Çetinel Ş., Şan T., Çetinel B., Uygun N., Hürdağ C., “Early histological changes of ileal
mucosa after augmentation cystoplasty,” Acta Histochem. 103(3),335-46 (2001).
5. Çetinel Ş., Çetinel B., Ercan F., Hürdağ C., Şan T., “Indometacin-induced morphologic
changes in the rat urinary bladder epithelium,” Urology 61, 236-242, (2003).
6. Ercan F., Çetinel Ş., Erin N., Aydın H., Hürdağ C., Parker T., Parker K., Terry M., “
Volume of nerve fibers in the stress-induced bladder of adult rats following capsaicin
treatment,” Urol. Int. 71, 393-398, (2003).
7. Hurdağ C., Ozkara H., Citci S., Uyaner I., Demirci C., “The effects of -lipoic acid on
nitric oxide synthetase dispersion in penile function in streptozotocin-induced diabetic
rats,” Int. J. Tissue React. 27(3),145-50, (2005).
8. Ercan F., Akıcı A, Ersoy Y., Hurdag C., Erin N., “Inhibition of substance P activity
prevents stress-induced bladder damage,” Regul. Pept. Jan 15;133(1-3),8289,(2006).
9. Hurdağ C., Uyaner I., Gürel E., Utkusavaş A., Atukeren P., Demirci C., “The effect of
- lipoic acid on NOS dispersion in the lung of streptozotocin-induced diabetic rats,” J
Diabetes Complications. January 22(1):56-61,(2008).
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(Proceedings) basılan bildiriler :
sunulan
ve
bildiri
kitabında
1. Hürdağ G. C., “Structural and functional changes of the rat liver in hyperthyroidy and
hypothyroidy states,” EUREM 11, Electron Microscopy Congress, Dublin, 26-30 Agust.,
Ireland, 1996.
2. O. Karabulut, F.Ercan, S. Arbak, C.Hürdağ, V.Gürbüz, A. Çorak, İ. Alican, “Acute lung
injury in a rat model of thermal trauma to skin: evidence for the role of neutrophils”
Royal Microscopy Society, Cryo,Cyto, Flow, London, 1997.
3. F. Ercan, C. Hürdağ, A. Akıcı, S. Oktay, N. Erin, “The effect of subtance P NK1 receptor
antagonist CP 99994 on stress-induced microscopic damage in urinary bladder,” 11th.
European Anatomical Congress, Sept. 10-13, Timişoara Romania, 1998.
4. Y. Suoglu, İ. Okar, C. Hürdag, “ Correlations between the ultrastructural of paranasal
sinus mucosa and clinical-radiological findings in chronic sinusitis”, 11th. European
Anatomical Congress, Sept.10-13 Timişoara Romania, 1998.
5. Hürdağ C., Okar I., Çetinel Ş., “Comparison of cardiac muscle morphology in hypoand hyperthyroidism by scanning electron microscopy and EDS analysis”, Royal
Microscopy Society, Vol:33, part 2, 7-9 July, London, England, 1998.
6. A. Özdamar, C.Aras, İ. Okar, C.G. Hürdağ, “The characteristics of photoablation on
anterior and posterior capsule of rabbit lens with 193nm argon fluoride excimer laser:
A scanning electron microscopic study”, XV. Congress of the International Federation
of Associations of Anatomists Sept. 11-16 Rome, Italy, 1999.
7. C. Aras, A.Özdamar, C.G. Hürdağ, İ. Okar,“The characteristics of photoablation on
retina with 193nm. Argon fluoride excimer laser: A scanning electron microscopic
study ”XV.Congress of the International Federation of Associations of Anatomists
Sept. 11-16 Rome, Italy, 1999.
8. Çetinel Ş., Şan T., Uygun N., Çetinel B., Hürdağ C., “ The histological changes of ileal
segments in urinary reconstruction”, XV. Congress of the International Federation of
Associations of Anatomists Sept. 11-16 Rome, Italy, 1999.
9. Hürdağ C., Okar İ., Çetinel Ş., “ Comparison of cardiac muscle morphology in hypoand hypertyroidism: light and scanning electron microscopy” , XV. Congress of the
International Federation of Associations of Anatomists Sept. 11-16 Rome, Italy,
1999.
10. Çetinel Ş., Hürdağ C., Ercan F., Ersoy Y., Şan T., “Indomethacin-induced bladder
epithelium: A light and electron microscopic study with lanthanum tracer method”
12th European Congress on Electron Microscopy, Vol:1, 9-14 July, Brno, Czech.
Republic, 2000.
11. B. Aykurt, I. Okar, M. Aykurt, C. Hurdag, G. Yanıkkaya-Demırel, E. Salık, “The effects
of high frequency sound waves on injured and damaged brain tissue of the rat”,
XVIth International Symposium on Morphological Sciences, 22-26 July, Sun City,
South Africa, 2001.
12. Yusufhan Suoglu, Imer Okar, Canan Hurdag, Emıne Ozcınar, Burak Erdamar, “Frontal
Sinus Mucocele: ultrastructural study of the mucosa”, XVIth International Symposium
on Morphological Sciences, 22-26 July, Sun City, South Africa, 2001.
13. C. Hurdağ, I. Uyaner, E. Gürel, C. Demirci, “The effects of α-lipoic acid on the kidney
of the streptozotocin induced diabetes mellitus and the localization of nitric oxide
synthase in rats”, 12th International Congress of Endocrinology, August 31 September 4, Lisbon, Portugal, 2004.
14. C. Hurdağ, I. Uyaner, A. Kopucu, B. Ergin, I. Hatipoğlu, “The effects of α-lipoic acid
and streptozotocine on the testis of diabetic induced rats and the distribution of nitric
oxide synthase”, 12th International Congress of Endocrinology, August 31 September 4, Lisbon, Portugal, 2004.
15. C. Hurdağ, H. Ozkara, S. Citci., I. Uyaner, C. Demirci, “The effects of α-lipoic acid on
the erectile dysfunction of the streptozotocin induced diabetic rats and localization of
nitric oxide synthase”, 12th International Congress of Endocrinology, August 31September 4, Lisbon, Portugal, 2004.
7.3 Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Demirci C., Özarslan S., Güveri C., “Hipertiroidide C-Hücrelerine bağlı olarak serum
kalsiyum düzeylerinin gösterdiği değişiklikler”, Endokrinolojide Yönelişler, 6,1 (1997).
2. Çetinel Ş., Ercan F., Hürdağ C., Özkan B., Caner M., Çetinel B., “ Hipotiroidi ve
hipertiroidi oluşturulmuş sıçanlarda mesane mukozasının morfolojik olarak
incelenmesi” Türk Üroloji Dergisi. 29 (1), 16-21 (2003).
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Feriha Ercan, Serap Arbak, Canan Hürdağ, Vildan Gürbüz, Ahmet Çorak, İnci Alican,
“Morphological investigation of liver tissue following thermal injury to the skin”, 13.
Ulusal Elektron mikroskopi Kongresi, 1 - 4 Eylül, Ankara, Türkiye, 1997.
2. T. Tanrıdağ, T. Çoşkun, C. Hürdağ, S. Aktan, B. Yeğen, “Motor nöron dejenarasyonu:
Kronik aluminyum enjeksiyonu”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, 24 - 28 Ekim, Antalya,
Türkiye, 1997.
3. A. Akıcı, C. Hürdağ, A. Karaalp, Ş. Oktay, N. Erin, “Sıçanlarda strese bağlı gastrik ülser
oluşumunda P maddesinin rolü”, XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2 - 7 Kasım,
Tekirova, Antalya, Türkiye, 1997.
4. Tanrıdağ T., Çoşkun T., Hürdağ C., Arbak S., Bozkurt A., Aktan S., Yeğen B.,
“Sıçanlarda aluminyum klorür enjeksiyonu ile oluşturulan ön boynuz motor nöron
dejenarasyonu, IGF-1’e olan yanıtı”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 23-27 Eylül, Bursa,
Türkiye, 1998.
5. Hürdağ C., Akıcı A., Ercan F., Oktay Ş., Erin N., “Subtance P reseptörü NK1
antagonistinin strese bağlı ülser oluşumuna etkileri”, 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji
Kongresi, 8-11 Eylül, Diyarbakır, Türkiye, 1998.
6. Çetinel Ş., Hürdağ C., Okar İ., “İndometacin verilen sıçanlarda mesane epitelinin
morfolojik incelenmesi”, 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8 - 11 Eylül,
Diyarbakır, Türkiye, 1998.
7. N. Erin, F. Ercan, C. Hürdağ, A. Akıcı, S. Arbak, Ş. Oktay, “Nimodipin’in deneysel stres
uygulanan sıçan mide ve karaciğerindeki morfolojik etkileri”, 14. Ulusal Elektron
Mikroskopi Kongresi, 29 Eylül - 2 Ekim, Bursa, Türkiye, 1999.
8. Hürdağ C., Okar İ., Çetinel Ş., “Hipertiroidi ve hipotiroidi oluşturulan sıçan kalp
kasında K+ Piroantimonat tekniği ile kalsiyum iyonlarının gösterilmesi: İnce yapısal ve
EDS analizi”, 14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 29 Eylül - 2 Ekim, Bursa,
Türkiye, 1999.
9. Ercan F., Parker T., Aydın H., Hürdağ C., Çetinel Ş., Parker K., Mayhew T., “ Deneysel
stres uygulanmış sıçan mesanesinde sinir lifleri hacminin ölçülmesi”, 14. Ulusal
Elektron Mikroskobi Kongresi, 29 Eylül - 2 Ekim, Bursa, Türkiye, 1999.
10. G. Şener, K. Paskaloğlu, S. Arbak, C. Hürdağ, G. Ayanoğlu-Dülger “Aspirin ile
oluşturulan gastrik hasara karşı Omeprazol ve Famotidinin koruyucu etkilerinin
melatoninle karşılaştırmalı olarak incelenmesi”, XV. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 1 - 5
Kasım, Antalya, Türkiye, 1999.
11. C. Hürdağ, Ş. Çetinel, F. Ercan, D. Özbeyli, İ. Okar. “Hipotiroidi ve hipertiroidi
oluşturulan sıçanlarda mesane yapısının incelenmesi” V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji
kongresi, 28 - 31 Ağustos, Kayseri, Türkiye, 2000.
12. Hürdağ C., Çetinel Ş., Okar İ., “Hiportiroidi ve hipertiroidi oluşturulmuş sıçanlarda
İnce barsak mukozasının morfolojik olarak incelenmesi,” 16. Ulusal Elektron
Mikroskopi Kongresi, 2 - 5 Eylül, İzmir, Türkiye, 2003.
13. Uyaner İ., Atukeren P., Hürdağ C., Gürel E., Utkusavaş, A., “Alfa lipoik asit’in
streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanların akciğerlerinde nitrik oksit sentaz
(NOS) dağılımı üzerine etkisi,” Toraks 7. Yıllık Kongresi, 28 Nisan - 1 Mayıs, S:102,
Belek-Antalya, Türkiye, 2004.
7.6. Diğer yayınlar :
Streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanlarda penis fonksiyonunda e-NOS dağılımı
üzerine alfa lipoik asidin etkisi, Türk Elektron Mikroskopi Derneği seminerleri, Maltepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonu, 31 Mart 2006 İstanbul, Türkiye.
8.Projeler :
9.İdari Görevler :
Maltepe Üniversitesi Histoloji-Embriyoloji Bölümü Başkanlığı
Dönem III koordinatör yardımcılığı
Dönem I koordinatör yardımcılığı
İskelet-Doku Ders Kurul Başkanlığı
Temel Bilimler III Ders Kurul Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim kurulu üyesi
Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyesi
D. Üniversite Araştırma Fonlarınca Desteklenen projeler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Elektron Mikroskopi Derneği
Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği
11.Ödüller
20032003-2005
2005
2005
2005
2007
2007
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2005-2006
İlkbahar
Güz
2006-2007
İlkbahar
Dersin Adı
İskelet-Doku Ders Kurulu
Kas-Periferik Ders Kurulu
Kan-Dolaşım-Solunum
Ders
kurulu
Sindirim Metabolizma Ders
Kurulu
Boşaltım-Endokrin-Üreme
Ders kurulu
Nöroloji Ders kurulu
Temel Bilimler III
Temel Bilimler IV
İskelet-Doku Ders Kurulu
Kas-Periferik Ders Kurulu
Kan-Dolaşım-Solunum
Ders
Kurulu
Sindirim Metabolizma Ders
Kurulu
Boşaltım-Endokrin-Üreme
Ders kurulu
Nöroloji Ders kurulu
Temel Bilimler III
Temel Bilimler IV
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
13
8X2
15
4X2
18
6X2
Öğrenci
Sayısı
42
42
42
11
4X2
42
18
6X2
42
10
28
25
13
15
18
2X2
4X2
10X2
8X2
4X2
6X2
42
42
42
42
42
42
11
4X2
42
18
6X2
42
10
28
25
2X2
4X2
10X2
42
35
35