1 Eylül - 5 Eylül 2014

Transkript

1 Eylül - 5 Eylül 2014
1Eylül5Eylül2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
Global piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftaya beklentilerin altında kalan Yeni
Konut Satışları verisiyle başladık. Açıklanan diğer bir veri beklentilerin oldukça üzerinde gelerek yatırımcıları şaşırtan
Dayanıklı Mal Siparişleri ve beklentilerin altında kalan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleriydi. Haftanın devamında gelen bir
diğer veri son yılların en iyi gerçekleşmesi olan Tüketici güven endeksi oldu. ABD’de geçen ay açıklanan 2014 2. çeyrek
GayriSafiYurtiçiHasılaverisiilktahmininrevizesibeklentileriaşarkenHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıyinebeklentilerden
iyi geldi. Bekleyen Konut Satışları da beklentilerin üzerinde açıklandı. Haftanın son günü gelen verilerde ise karışık bir
görünümvardı.KişiselGelirveGideroranlarıbeklentilerinaltındaartarken,ChicagoPMIveRevizeMichiganTüketiciGüven
Endeksibeklentiüzerindegeldi.
Avrupa tarafından açıklanan verilere göz attığımızda haftanın ilk verisi beklentilerin altında kalan Almanya IFO İş Dünyası
GüvenEndeksioldu.AlmanyatarafındanaçıklanandiğerönemliverilerdenGFKTüketiciGüvenEndeksidebeklentialtında
kalırkenİşsizlikveEnflasyonOranıisebeklentidegeldi.HaftanınsongünüaçıklananAlmanyaPerakendeSatışlarveriside
artış beklentisinin aksine daralmaya işaret ederek Alman ekonomisindeki yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu.
İngiltere’den açıklanan verilere baktığımızda Mortgage Onayları beklentilerin altında kalırken İngiltere Ulusal Konut Fiyat
Endeksiisebeklentilerinüzerindeartarakkarışıkbirgörünümeişaretetti.
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkverisibeklentialtındakalanYeniZelandaTicaretDengesioldu.
Avustralya’danaçıklananverilerdeiseAvustralyaTamamlanmışİnşaatlarverisibeklentialtındakaldı.Avustralyatarafından
açıklanandiğerbirveriisedaralmayaişaretedenHIAYeniEvSatışlarıverisioldu.DiğerbirveriiseÖzelşirketlertarafından
harcanan ve beklenti üzerinde gelen Yeni Sermaye Oranları oldu. Haftanın son günü ise beklentilerin az altında kalan
Avustralya Özel Sektör Kredileri açıklandı. Japonya tarafından hafta boyunca veri akışı zayıf kalırken haftanın son günü
önemli veriler izlendi. Hanehalkı harcamalarında yıllık bazda beklenti üzerinde daralma yaşanırken Sanayi Üretiminde
beklentialtındaartış,perakendesatışlardaisebeklentiüzerindeartışyaşandı.
Yurtiçinden ise veri trafiği yoğun değildi. Yurtiçinde açıklanan haftanın ilk verisi beklenti altında kalan Kapasite Kullanım
Oranlarıoldu.HaftanınenönemliverisiiseTürkiyeCumhuriyetMerkezBankasınınaçıkladığıFaizKararıoldu.AyrıcaUluslar
arasıKrediDerecelendirmeKurumlarındanMoodys'inBankAsya’nınkredinotunuindirmesidebirdiğerönemligelişmeydi.
1Eylül5Eylül2014
ABD
HaftanınaçıklananilkverisibeklentilerinaltındakalanYeniKonutSatışlarıverisioldu.Veride
beklenti430binikenaçıklananrakam412binolarakgerçekleştivebeklentilerinaltındakaldı.
Böylelikle konut sektöründe dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de de büyümenin
istendiğidüzeydeolmadığıgörüldü.
S&P
DOW
%0,75
2003,36
%0,57
AçıklanandiğerbirveriiseDayanıklıMalSiparişleriveÇekirdekDayanıklıMalSiparişleriydi.
17098,45
Aylık çekirdek dayanıklı malların sipariş oranları incelendiğinde beklenti %0.5 artış olması
yönündeyken Temmuz döneminde %3.0 gerçekleşme olmuştu. Ağustos döneminde
NASDAQ %0,92
gerçekleşme ise %0.8 azalış yönünde olarak 2012 Eylül'den bu döneme kadar en düşük
seviyedeoldu.AynısaatlerdeABD'deaçıklananbirdiğerveriiseaylıkdayanıklımallarsipariş
4580,27
oranlarıoldu.Buverideendikkatçekicinokta1992'denberigerçekleşenenyüksekseviye
olmasıydı. Beklentinin %7.5 artış yönünde olduğu veride gerçekleşmenin beklentinin çok üzerinde %22.6 artış düzeyinde
olduğuaçıklandı.Buverininiyigelmesininnedeniolarakticariuçaksatışlarıveotomobilsatışlarıolduğubelirtildi.
HaftanındevamındagelenbirdiğerverisonyıllarıneniyigerçekleşmesiolanTüketicigüvenendeksioldu.TüketicilerinABD
ekonomisineolangüveniniortayakoymasıaçısındanönemliolanveridebeklenti89.0seviyesindeykenTemmuz'daaçıklama
90.3olmuştu.BudönemaçıklananTüketicigüvenendeksisonyıllarınenyüksekseviyesindeolduve92.4artışseviyesinde
gerçekleşti. ABD'de istihdam piyasasındaki iyileşme ve hisse senetlerinin rekor seviyelere çıkmasının ardından yılın ikinci
yarısındaekonominingörünümüileilgilidahaiyimserbeklentilerortayaçıktı.
ABD’de geçen ay açıklanan 2014 2. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisi ilk tahminin revizesi beklentileri aştı. Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GDP) rakamlarında %3.9 artış olması beklenirken Temmuz ayında açıklanan ilk tahminde %4.0 artış
gerçekleşmişti.Revizeverideisebeklentilerinüzerinde%4.2oranındaartışolduğugörüldü.Aynısaatlerde açıklanan GDP
çeyreklikfiyatlistesiverisidebeklentilerinhafifüzerinde%2.2artışseviyesindegerçekleşti.Beklentivebiröncekidönemartış
%2.0 düzeyindeydi. Ayrıca aynı saatlerde bir diğer önemli veri olan işsizlik maaşı başvuru rakamları da açıklandı. ABD'de
işsizlikbaşvuruları,gelişmegösterenekonomiileiştençıkarmalarınazalmasınedeniyle,geçtiğimizhaftaçokbüyükdeğişiklik
göstermedi.Dörthaftalıkortalamaişsizlikbaşvurularıise301,000kişiden299,750kişiyegeriledi.
1Eylül5Eylül2014
ABD
ABD’deBekleyenKonutSatışlarıdabeklentilerinüzerindeaçıklandı.Beklentinin%0.5olduğuverideTemmuzdabeklentilerin
üzerinde%3.3artışyönündeaçıklanarakinşaatsektörüiçingüçlendiricietkiyaptı.
Haftanınsongünügelenverilerdeisekarışıkbirgörünümvardı.KişiselGelirveGideroranlarıbeklentilerinaltındaartarken,
ChicagoPMIveRevizeMichiganTüketiciGüvenEndeksibeklentiüzerindegeldi.AçıklananverileriincelediğimizdeKişisel
Gelirverisindebeklenti%0.3artışolacağıyönündeykengerçekleşme%0.2düzeyinde,KişiselHarcamalarverisindebeklenti
%0.2artışolmasıyönündeykengerçekleşme%0.1daralmaolduğuyönündeoldu.ChicagoPMIverisindeisebeklenti56.8
düzeyinde olması yönündeyken gerçekleşme 64.3 düzeyinde, revize Michigan Tüketici Güven Endeksinde beklenti 80.2
düzeyindegerçekleşmeolduğuyönündeykengerçekleşme82.5düzeyindeoldu.
KıtanınbirdiğerekonomisiolanKanada’dangelenCariDenge’debeklentilerinüzerindeaçıkoluşurken,ekonomininHaziran
ayında beklentilerin üzerinde büyüdüğü açıklandı. Cari Denge’de beklenti 11.6 Milyar Kanada Doları açık verilmesi
yönündeyken,açığın11.9Milyardüzeyindeolduğuortayakondu.Haziranayıbüyümesinin%0.2olduğudüşünülürken%0.3
düzeyindebüyümeolduğuortayakondu.
1Eylül5Eylül2014
AVRUPA
Avrupa tarafından açıklanan haftanın ilk verisi beklentilerin altında kalan Almanya IFO İş
Dünyası Güven Endeksi oldu. Almanya'da açıklanan IFO enstitüsünün iş dünyası güven
endeksi ağustos'ta 106.3 oldu. Beklenti ise 107 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Açıklanan veri Almanya ekonomisindeki zayıflamanın sürdüğüne işaret etti. Açıklanan veri
Temmuz2013'denbudönemekadargerçekleşenendüşükseviyeoldu.
DAX
FTSE
%1,40
9470,17
%0,66
6819,75
Almanya tarafından açıklanan diğer önemli verilerden GFK Tüketici Güven Endeksi de
beklentialtındakalırkenİşsizlikveEnflasyonOranıisebeklentidegeldi.GFKTüketiciGüven
Endeksinde Temmuz ayında %9.0 artış açıklanırken beklenti de artışın geçen aya paralel
%3,02
gerçekleşmesi yönündeydi. Ancak bu dönem açıklanan %8.6 artış ile beklentiler altında
4381,04
kalındı.İşsizlikdeğişimrakamlarınıincelediğimizdeiseTemmuz'da11binkişiazalışolurken
bu dönem için beklenti 5 bin kişi azalması yönündeydi ancak gerçekleşme 2 bin kişi artış ortaya kondu. İşsizlik oranlarını
incelediğimizde yatay seyrin devam ettiğini görmekteyiz ve beklentilerle uyumlu olarak işsizlik oranları %6.7 artış yönünde
açıklandı.Almanya'daenflasyondeğişiklikgöstermedi.
CAC40
HaftanınsongünüaçıklananAlmanyaPerakendeSatışlarverisideartışbeklentisininaksinedaralmayaişaretetti.Beklentinin
%0.1 artış olduğu veride gerçekleşme %1.4 daralma oldu ve veride beklentilerin altında kalındı. Veride beklentilerin çok
altındabirperformansizlenmesiAlmanyaekonomisininyavaşlamayadevamettiğiyönündeönemlibirsinyalverdi.
İngiltere’den açıklanan verilere baktığımızda Mortgage Onayları beklentilerin altında kalırken İngiltere Ulusal Konut Fiyat
Endeksiisebeklentilerinüzerindeartarakkarışıkbirgörünümeişaretetti.MortgageOnaylarıverisianalizedildiğindeTemmuz
dönemindegerçekleşenonay43bin300olarakaçıklanırkenbudönemisegerçekleşenonay42bin800olarakkayıtedildi.
Beklentinin 44 bin 200 olduğu mortgage onaylarında açıklanan rakamlar beklentinin altında oluştu. İngiltere Ulusal Konut
Endeksi'ndeisebeklentilerüzerinde%11artışgörüldü.Beklenti%10.1artışolmasıyönündeydi.
1Eylül5Eylül2014
ASYA
AsyatarafındangelenhaftanınilkverisibeklentialtındakalanYeniZelandaTicaretDengesi
oldu. Ticaret Dengesi, aylık bazda beklentilerin altında kalarak 692 Milyon Yeni Zelanda
Doları açık verdi. Beklentiler 475 Milyon Yeni Zelanda Doları açık vermesi yönündeyken
geçenay247MilyonYeniZelandaDolarıfazlavermesinekarşın,Mart2014dönemindenberi
gerçekleştirdiği düşüşünü sürdürdü. Yıllık bazda artı 1 milyar 290 milyon NZD olarak
açıklananTicaretDengesi,aylıkbazdakidüşüşsebebiyleartışınıoldukçayavaşlattı.İhracat3
milyar700MilyonYeniZelandaDoları,ithalatise4milyar390MilyonYeniZelandaDolarıile
beklentilerinaltındakaldı.
Nikkei
%0,73
15425
HangSeng %1,47
24742
AvustralyaTamamlanmışİnşaatlarverisibeklentialtındakaldı.Avustralyainşaatsektörüiçin
önemli bir gösterge olan Tamamlanmış İnşaatlar, %0.3 azalış yönünde olan beklentilerin
altındakalarak%1.2oranındageriledi.Biröncekiçeyrekteise%0.4lükazalmameydanagelmişti.
Shangai
%1,05
2217,20
Avustralya tarafından açıklanan diğer bir veri ise daralmaya işaret eden HIA Yeni Ev Satışları verisi oldu. Temmuz ayı
dönemini kapsayan veride %5.7 oranında daralma meydana geldi. Hatırlanacağı üzere Mayıs döneminde HIA Yeni Ev
Satışlarında%4.3daralmameydanagelmişti.28Ağustos2012'deaçıklananveridenbuyanagelenenbüyükdaralmaolarak
kayıtlara geçti. Diğer bir veri ise Özel şirketler tarafından harcanan Yeni Sermaye Oranları oldu. Yılın ilk çeyreğinde revize
edilmişhaliyle%2.5azalışmeydanagelmişken,yılınikinciçeyreğindeyine%0.3azalışoluşmasıyönündebeklentihakimdi.
Sermayeharcamaları%1.1oranındaartışgöstererekilkçeyreğegörebirhayliyüksekgeldiğigörüldü.Haftanınsongünüise
beklentilerin az altında kalan Avustralya Özel Sektör Kredileri açıklandı. Avustralya'nın özel sektör büyümesi hakkında ip
uçlarıverenÖzelSektörKredisiverisindebeklentiler%0.5artışolmasıyönündeykenverinin%0.4arttığıaçıklandı.
Japonyatarafındanhaftaboyuncaveriakışızayıfkalırkenhaftanınsongünüönemliverilerizlendi.Hanehalkıharcamalarında
yıllıkbazdabeklentiüzerindedaralmayaşanırkenSanayiÜretimindebeklentialtındaartış,perakendesatışlardaisebeklenti
üzerindeartışyaşandı.Hanehalkıharcamalarında%2.7azalışbeklenirken%5.9azalışolduğu,SanayiÜretiminde%1.2artış
olmasıbeklenirken%0.2artışolduğu,PerakendeSatışlardaise%0.1azalışolmasıbeklenirken%0.5artışolduğugörüldü.
1Eylül5Eylül2014
TÜRKİYE
YurtiçindeaçıklananhaftanınilkverisibeklentialtındakalanKapasiteKullanımOranlarıoldu.Beklentiler%75.5seviyesinde
olurken%74.7seviyesindegerçekleşmeolduğuaçıklandı.Temmuzdönemindegerçekleşmeise%74.9seviyesindeolmuştu.
Malgruplarınagörekapasitekullanımoranlarıdeğerlendirildiğinde,biröncekiyılınaynıayınagöredayanıklıtüketimmalları,
aramalları,gıdaveiçeceklerileyatırımmallarındaazalışgörülürken,dayanıksıztüketimmallarındadeğişiklikgözlenmedi.
HaftanınenönemliverisiiseTürkiyeCumhuriyetMerkezBankasınınaçıkladığıFaizKararıoldu.Gecelikfaizoranları:Marjinal
fonlamaoranı%12’den%11,25’e,açıkpiyasaişlemleriçerçevesindepiyasayapıcısıbankalararepoişlemleriyoluylatanınan
borçlanma imkânı faiz oranı %11,5’ten %10,75’e indirilmiş, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise %7,5 düzeyinde sabit
tutulmuştur.Birhaftavadelirepoihalefaizoranı%8,25düzeyindesabittutulmuştur.GeçLikiditePenceresifaizoranları:Geç
Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede
uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %0 oranında sabit tutulmuş, borç verme faiz oranı %13,5’ten %12,75’e
indirilmiştir.
AyrıcaUluslararasıKrediDerecelendirmeKurumlarındanMoodys'inBankAsya’nınkredinotunuindirmesidebirdiğerönemli
gelişmeydi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bank Asya'nın kredi notunu kârlılıktaki azalma, varlık kalitesindeki
bozulma ve volatil fonlama koşulları nedeniyle indirdi. Moody's Bank Asya'nın uzun vadeli mevduat notunu üç kademe
indirerekBa2'denB2'yeçekerken,maligüçnotunu(BFSR)daikikademedüşüşleD-'den(ba3)E+'ya(b2)indirdi.Moody's
tarafından Cuma günü yapılan açıklamada mevduat notunun "yönü belirsiz" olacak şekilde, BFSR'nin ise negatif izlemede
tutulduğubelirtildi.
1Eylül5Eylül2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi gününe Yeni Zelanda’dan açıklanacak Uluslararası Ticaret Endeksiyle başlayacağız.Çin’den 04:00’de
açıklanacak İmalat PMI verisinin ardından Avrupa’dan açıklanacak veriler takip edilecek. 09:00’da Almanya 2. Çeyrek
büyümesinin nihai verisinin ardından Türkiye İhracat verilerini izleyeceğiz. 10:55’te gelecek Almanya İmalat PMI verisinin
ardından 11:00’de Euro Bölgesi İmalat PMI ve 11:30’da İngiltere İmalat PMI verilerini takip edeceğiz. ABD ve Kanada’da
piyasalarınİşçiBayramınedeniyletatilolacağıgünündevamındagelmesibeklenenönemlibirveribulunmamakta.
Salıgünü04:30’daAvustralya’danKonutOnaylarıveCariDengeverisininyanısıraJaponya’danOrtalamaKazançEndeksi
gelecek. 07:30’da iseAvustralya Merkez Bankası RBA’nın Faiz Kararını takip edeceğiz. 11:30’da İngiltere’den gelecek
İnşaat PMI verisinin Avrupa’dan açıklanacak tek önemli veri olması bekleniyor. ABD tarafından ise 17:00’de gelecek ISM
İmalatPMIverisipiyasalarahareketlilikgetirebilir.
Çarşambagünü04:00’deÇin’dengelecekİmalatDışıPMIverisininardından04:30’daaçıklanacakAvustralya2014ikinci
çeyrekbüyümeverisive04:45’tegelecekÇinHSBCHizmetPMIverisiizlenecek.06:20’deiseAvustralyaMerkezBankası
Başkanı Stevens’ın konuşması Avustralya Dolarının diğer para birimleri karşısında dalgalanmasını arttırabilir. 10:00’da
yurtiçindengelecekenflasyonoranlarıoldukçayakındantakipedilmeli.10:55’teAlmanyaHizmetPMI11:00’deEuroBölgesi
Hizmet PMI, 11:30’da ise İngiltere Hizmet PMI piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilecektir. 12:00’de ise Euro
Bölgesi Perakende Satışlar takip edilebilir. 17:00’de ABD tarafından gelecek Fabrika Siparişlerinin yanı sıra bölge
ekonomilerindenKanada’danaçıklanacakFaizKararınıngününsonönemligelişmesiolmasıbekleniyor.
Perşembegünü04:30’daAvustralyaPerakendeSatışlarveTicaretDengesiverileriylegünemerhabadiyeceğiz.09:00’daise
Almanya Fabrika Siparişleri verisi takip edilecek. 14:00’deİngiltere Merkez Bankası BOE’nin Faiz Kararı’nın ardından
14:45’teAvrupaMerkezBankasıECB’ninFaizKararıyakındantakipedilecek.15:15’teABD’dengelecekADPÖzelSektör
Tarım Dışı İstihdam Değişikliğinin ardından 15:30’da iseECB Başkanı Draghi’nin Basın Toplantısında söyleyecekleri
piyasadaki oynaklığı arttırabilir. Aynı saatte ABD’den Ticaret Dengesi ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularının yanı sıra
KanadaTicaretDengesidetakipedilebilir.GününsonönemliverisininiseABD’dengelecekISMİmalatDışıPMIverisiolması
bekleniyor.Ayrıca19:30’daFED’inParaPolitikasıKuruluüyelerindenMester’inaçıklamalarıizlenebilir.
Cuma günü 02:00’de FED FOMC üyesi Powell, 03:15’te FOMC üyesi Fisher, 04:00’te ise FOMC’nin bir başka üyesi
Kocherlakota’nın konuşmaları takip edilecek. FOMC üyelerinin yapacakları açıklamalarda para politikası ve faiz oranlarına
ilişkin yapabilecekleri açıklamalar ABD Dolarının diğer para birimlerine karşı oynaklığını arttırabilir. Avrupa tarafından ise
09:00’da Almanya Sanayi Üretim verisi 12:00’de Euro Bölgesi revize büyüme oranı izlenebilir. 15:30’da açıklanacakABD
TarımDışıİstihdamDeğişikliğihaftanınenönemliverisiolarakkarşımızaçıkıyor.VeriyleaynıandaaçıklanacakABDİşsizlik
Oranı ve Saatlik Ortalama Kazançlar verileri ise günün diğer önemli verilerinden. Aynı zamanda Kanada tarafından
açıklanacakİşsizlikOranıverisiveIveyPMIverisidebölgeekonomisiningidişatıhakkındayatırımcılarafikirverebilir.
1Eylül5Eylül2014
EURUSD
Pazartesi günü açıklanan Almanya IFO verilerindeki olumsuz tablo Almanya ekonomisindeki yavaşlamanın devam
edebileceğialgılamasınanedenoldu.DahasonraABD'deaçıklananyenievsatışlarıverisindekinegatifsapmaparitedefiyat
hareketlerinin sakinleşmesine neden oldu. Salı günü ABD'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi
verilerinde de gerçekleşmeler olumluydu. Çarşamba günü Almanya'da açıklanan tüketici güven endeksi verisinde
gerçekleşme yine olumsuzdu. Olumsuz gerçekleşme enflasyona ilişkin kaygıları artırdı.Perşembe günü Almanya'da
açıklanan işsizlik verisinde gerçekleşme yine olumsuzdu. Ancak kronikleşen işsizliğin euro üzerinde yine önemli bir etkisi
olmadı.DahasonraABD'deaçıklananpozitiföncübüyümevebeklenenevsatışlarırakamlarıdolarıngüçlenmesineneden
oldu.HaftanınsongünündeiseEuroBölgesi'ndeaçıklananenflasyonrakamlarıyineolumsuzdu.ABD'deaçıklanankişisel
gelir verisindeki negatif tabloya karşın Michigan güven endeksi ve Chicago PMI verilerindeki olumlu tablo dolarda
güçlenmeyenedenoldu.
Teknik açıdan bakarsak;Geçenhaftanınsonikigünündesertsatışlarınizlendiğiparitede1.3110ilkönemlidestek.Satış
baskısınındahadaartmasıdurumunda1.3050desteğitestedilebilir.Olasıtepkialımlarında1.3180ve1.3250yineönemli
dirençkonumunda.Kısavadeligöstergeleraşırısatışbölgesindeancakdiparayışınınsonaerdiğinisöyleyebilmekiçinhenüz
çokerken.
1Eylül5Eylül2014
GBPUSD
Geçen hafta İngiltere'de veri trafiğinin yoğun olmaması nedeniyle sterlin dolardaki güçlenmeden euroya oranla daha az
etkilendi.SalıgünüaçıklananBBAmortgageonaylarıverisindekiolumsuztablosterlindesınırlısatışbaskısıyarattı.Cuma
günüaçıklananHPIkonutverisindeisegerçekleşmeninpozitifolmasıemlaksektöründeoluşanköpüğünhaladevamettiği
yönünde bir algılamaya yol açtı ve GBPUSD paritesinde doların güçlü olduğu bir haftada pozitif kapanışın meydana
gelmesinenedenoldu.
Buhaftaiseveritrafğidahayoğun.PazartesiaçıklanacakolanPMIveişyatırımlarıverilerindebeklentilerolumsuz.Ancak
pozitifyöndebirsapmameydanagelebilir.SalıgünüaçıklanacakolanyapıPMIverisininherikiyöndeucununaçıkolduğu
söylenebilir.Negatif beklentili bu veride pozitif bir sapmanın meydana gelmesi durumunda sterlinin güçlenmesi beklenebilir.
Çarşamba günü açıklanacak olan hizmet PMI verisinde beklentiler olumsuz. İngiltere ekonomisinde önemli bir ağırlığı olan
hizmet sektöründe görülen küçülmenin devam etmesi beklenebilir. Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı ise sterlin
açısından haftanın en önemli verisi. Kısa vadede faiz artırımının olmayacağına yönelik bir açıklama sterlinde zayırlamaya
neden olabilir. Cuma günü İngiltere ekonomisi açısından önemli bir veri açıklanmayacak ancak ABD'de açıklanacak olan
tarımdışıistihdamverisininparitededalgalanmalarayolaçmasıbeklenebilir.
Teknikaçıdanbakarsak;Geçtiğimizhaftaoluşançanakgörüntüsününçanakdipformasyonuolarakonaylanmasıiçin1.6665
direncinin yeniden desteğe dönüşmesi gerektiği söylenebilir. Aynı zamanda 200 günlük üssel hareketli ortalamanın da
yakınındangeçtiğibudirencinönemininarttığısöylenebilir.Pozitifalgınınoluşumuaçısındantakipettiğimizdirençise1.6720
seviyesinde. Takip edilebilecek diğer direnç ise 1.6755. Satıcıların yeniden güçlenmesi durumundaysa ilk etapta 1.6545
desteğitestedilebilir.Dahasonratestedilebilecekdestekler1.6490ve1.6440.
1Eylül5Eylül2014
USDJPY
Önceki hafta kapanışını 104.04 seviyesinin hemen altından gerçekleştiren paritede yeni hafta bu seviye üzeri hareketlilikle
başladı. Haftanın ilk günü 104.26 seviyesine doğru yaşanan yükseliş, 104.40 kritik direnci denenecek mi şeklinde soruya
sebepoldu.Ancakbudirençdenenmedenyaşanangeriçekilmehaftanınsonişlemgününekadarsürdü.Perşembegünü
103.65seviyesininaltınasarkmaolsadagünbuseviyeüzerindekapandı.CumagünüJaponyatarafındayoğunveritrafiği
vardı.Beklentiden iyi gelen perakende satışlar verisinin yanında ev satışları, işsizlik ve sanayi üretimi gibi önemli veriler
kötüydü.Verilerleberaberparitedeyenindeğerkaybınaparalelyukarıhareketlilikvetekrar104.04denemelerivardı.
YenihaftadapariteyietkileyebilecekverilerebaktığımızdaJaponyatarafındaçarşambagünühizmetsektörüPMI,cumagünü
iseaylıkekonomikanket,öncüekonomiendeksivegüvenendeksiverileriönplanaçıkmakta.ABDtarafındaiseSalıgünü
imalatPMIveinşaatharcamaları,Çarşambagünükonutkredileribaşvuruları,fakrikasiparişleri,Perşembeişsizlikbaşvuruları,
ticaretdengesi,hizmetsektörüPMI,Cumagünüisetarımdışıistihdamveişsizlikoranıverileridikkatçekmekte.
Yeni haftada 104.04 direncinin geçilmesi halinde yine kritik 104.40 direncini izleyeceğiz. 104.40 üzeri kalıcılık sağlanması
durumundaalışiştahınıngüçlenmesinibeklediğimizibelirtelim.104.04altıkalıcılıkdurumundaise103.65ve103.30ilktakip
edeceğimiz destek seviyeleri olacak. 103.30 altı kalcılıkta ise alış iştahı kırılabilir. Bu durumda yaşanması muhtemel geri
çekilmede ise 102.75 ve 102.20 desteklerini izleyeceğiz. Pozitif algının korunması adına 102.20 üzeri kalıcılık aradığımızı
hatırlatalım.
1Eylül5Eylül2014
S&P500
Önceki hafta önemli 1980 direnci üzeri hareketliliklerin görülmeye başladığı kontratta haftalık kapanış 1988 seviyesinden
gerçeklemişti.YenihaftadaABDtarafındaaçıklananverileringeneldeolumluolmasınındaetkisiyleyukarıeğiliminikoruyan
endesktehaftaboyunca2001direncidenemelerigörüldü.
YenihaftadaglobalçaptakigelişmelerinyanısıraABDtarafındaherayınilkcumasıaçıklananveönümüzdekicumagünüde
açıklanacak olan kritik tarımdışı istihdam verisi ve işsizlik oranının yanında, salı günü imalat PMI ve inşaat harcamaları,
çarşamba günü konut kredileri başvuruları, fakrika siparişleri ve BEJ kitap, perşembe işsizlik başvuruları, ticaret dengesi,
hizmetsektörüPMIverileriizlenecek.
Kontratta2001direncidenemelerininbaşarılıolmasıveüzerindekalıcılıksağlanmasıdurumunda2020ve2050dirençlerinin
gündeme gelebileceğini belirtelim. 2001 üzeri kalıcılık sağlanamaması durumunda ise izleyeceğimiz ilk destekler 1980 ve
1954 seviyelerinde bulunmakta. Geri çekilmenin devamı halinde ise 1933 ve 1916 diğer izleyeceğimiz destekler. Kontratta
1907üzerikalıcılıkdevamettiğisürecealışiştahınındevametmesinibeklediğimizihatırlatalım.
1Eylül5Eylül2014
ALTIN
Haftayasakinbaşlayanaltında,SalıgünüABD'denaçıklananolumluverilererağmenRusya-Ukraynaarasındakitansiyonun
durulmaması sonrası 1290 seviyelerine doğru yükselişler gözlemledik. Tcmb faiz kararı sonrası dolardaki zayıflamanın ve
devamedengerginliklerindeetkisiyleyükselişinisürdürenaltında,haftalıkkapanışise1287seviyesindengerçekleşti.
YenihaftadahareketliliğiartırabilecekbirçokABDverisibulunmakta.AmaenönemlisiCumagünüaçıklanacakolanTarım
DışıİstihdamDeğişimiverisiolacak.ŞuaniçinJeopolitikrisklerifiyatlayanaltında,Rusya-Ukraynaarasındakiolasısavaş
senaryolarıdafiyatlamayıetkileyebilecekdiğerbirunsurolarakkarşımızaçıkmaktadır.
Teknikaçıdanbakacakolursak;1286desteğiüzerikalıcılığındevametmesihalindetakipedilebilecekilkdirençler1294ve
yukarısında kritik 1303/1300 bandında bulunmakta. Toparlanmadan bahsedebilmek adına bant üzeri kalıcılığa önem
verdiğimizi belirtelim. Olası geri çekilmelerde 1286 altına inilmesi durumunda ise ilk olarak 1277 ve 1255 desteklerini takip
ediyorolacağız.1255anadesteğiisetrenddeğiştiriciönemdeolup,buseviyealtındakalıcılıkoluşmasıhalindealtındaalgının
negatifedöneceğinidüşünmekteyiz.Yakınsayan50günlüküsselhareketliortalamaile200günlüküsselhareketliortalama
takip edilebilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kesmesi durumunda yeni
alımdalgasıoluşabilir.
1Eylül5Eylül2014
BRENT
Önceki haftayı 101.50 desteği denemeleri ile geçiren emtiada zaman zaman destek altına sarkmalar görülse de haftalık
kapanış bu seviye üzerinde gerçekleşmişti. Yeni haftada da 101.50 desteği üzerinde kalmayı başaran Brent'te yukarı
tepkileirn olduğu görüldü. 101.50 altı kalıcılık durumunda negatif algının güçlenmesini beklemediğimiz Brent'te böyle
birdurumdaizleyeceğimizilkdestekseviyelerisırasıyla100.80-99.90-99.30ve99.60seviyelerinde.Yukarıhareketlilikteise
ilkönemlidirencin104.40seviyesindeolduğunu,yukarıhareketindevamıadınailkolarakbuseviyeningeçilmesigerektiğini,
aksihaldealışlarıntepkiboyutundakalabileceğinidüşünmekteyiz.104.40üzerikalıcılıkdurumundadevametmesimuhtemel
yukarı hareketlilikte ilk izleyeceğimiz dirençlerin sırasıyla 105.20-106.65-106.90 ve 107.45 seviyelerinde olduğunu
hatırlatalım.Emtiadatoparlanmaadınaise107.90/108.30kritikdirençbandınıngeçilmesigerekmekte.
1Eylül5Eylül2014
VIOP30
100.300 seviyesindeki alım iştahı açısından önemli direnci test eden kontratta daha sonra satıcılı seyir izlendi. Haftalık
kapanış 98.800 desteğinin hemen üzerinde gerçekleşti. Satıcıların güçlenmesi durumunda 98.300 ve 97.400 destekleri
gündemegelebilir.Olasıyükselişlerde100.300direncisonrası100.750ve101.000dirençleritakipedilebilir.
1Eylül5Eylül2014
USDTRY
Makroekonomikveriazlığınedeniylehaftayasakinbirbaşlayankurda,Türkiyekapasitekullanımoranıverisipeketkilemese
de,ABDDayanıklıMalSiparişleriverisibeklentilerinoldukçaüzerindegelerekkısmiyükselişesebepoldu.Çarşambagünü
TCMB,politikafaizini%8.25,gecelikborçlanmafaizini%7.50seviyesindesabitbırakırken,gecelikborçlanmafaizini75baz
puan indirerek %12'den, %11.25'e çekti. Enflasyonun yüksek çıkması gıda fiyatlarına bağlanırken, bu durum devam ettiği
sürece sıkı para politikasına devam edileceği açıklandı. Kararlar sonrası TL değerlenirken, kurda 2.1650'lerden 2.1500'a
doğrugeriçekilmeleryaşandı.Yenikabineninaçıklanmasıilesiyasibelirsizliğinazaldığıalgısıdakurdagevşemelereneden
olan bir diğer etken. Haftanın son günlerinde olumlu gelen ABD verileri sonrasında ise kurda sınırlı da olsa yükselişler
gözlemledik.
Önümüzdekihaftaönemliverilerebakacakolursak,PazartesigünüAmerikapiyasalarıİşçiGününedeniylekapalı.Salıgünü
ABDISMİmalatİndeksiveÇarşambagünüTürkiyeTÜFEverileritakipedilebilir.PerşembegünüABD'deaçıklanacakolan
enönemliverilerdentarımdışıistihdamverisikurdavolatiliteleresebepolabilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Dolarlehineişlemleringerçekleşmesihalindeilkolarak2.1650ve2.1740dirençlerinitakip
ediyorolacağız.Pozitifalgınıngüçlenmesiadına2.1740anadirenciüzerindekalıcılıkaramaktayız.Olasıgeriçekilmelerdeise
ilk destekler 2.1550-2.1495-2.1440 seviyelerinde. 2.1440 üzerinde tutunma devam ettikçe pozitif algının korunduğunu
belirtelim.
1Eylül5Eylül2014
EURTRY
AlmanyaIFOİşOrtamıEndeksininbeklentilerikarşılamamasısonrasıkurdageriçekilmelergözlemledik.Gelişmekteolanülke
parabirimlerindekideğerkazanımı,yenikabineyedairbeklentilerveakabindeTCMBnın,politikafaizini%8.25desabittutarak,
uzunzamandırdeğiştirmediğigecelikborçlanmafaizinde75bazpuanindirimegitmesiTL'yideğerlendirirkenkurdakiaşağı
hareketliliğidehızlandırdı.TüketicigüvenendeksininbeklentilerikarşılayamamasıveEurobölgesindengelenolumluveriler
sonrasıisesınırlıdaolsayukarıhareketlenmelergörülsedehaftalıkkapanış2.8395seviyesindengerçekleşti.
Önümüzdeki hafta Pazartesi günü, Alman büyüme verileri ve Imalat PMI ve Çarşamba günü Türkiye TÜFE verisini takip
ediyor olacağız. Euro bölgesinde perşembe günü açıklanacak faiz oranı kararının etkileri ve haftanın son gününde
açıklanacakEurobölgesibüyümeverilerikuruetkileyebilecekdiğerönemliverilerarasındabulunuyor.
Teknik açıdan bakacak olursak; Kritik 2.8300 desteği üzerinde işlemlerin gerçekleştiği kurda, açılışta görülecek olası TL
lehine hareketlilikler bu seviye altına inilmesi durumunda algının negatife döneceğini düşünemekteyiz. Bu durumda takip
edilebilecekilkdestekler2.8250ve2.8170seviyelerinde.Yukarıyönlüişlemleringerçekleşmesihalindeiseilkolarak2.84402.8530 ve 2.8650 dirençlerini takip ediyor olacağız. Bollinger alt eğrisinde seyreden kurda dip arayışının devam ettiği
söylenebilir.

Benzer belgeler

14-18 Nisan 014

14-18 Nisan 014 Avrupa tarafından açıklanan verilere göz attığımızda haftanın ilk verisi beklentilerin altında kalan Almanya IFO İş Dünyası Güven Endeksi oldu. Almanya tarafından açıklanan diğer öne...

Detaylı

30 Haziran - 04 Temmuz

30 Haziran - 04 Temmuz Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %3 oranında azalarak Mayıs ayındaki 76 düzeyinden Ha...

Detaylı

03 Kasım - 07 Kasım 2014

03 Kasım - 07 Kasım 2014 gerçekleşme ise %0.8 azalış yönünde olarak 2012 Eylül'den bu döneme kadar en düşük seviyede oldu. Aynı saatlerde ABD'de açıklanan bir diğer veri ise aylık dayanıklı mallar sipariş

Detaylı

07 Temmuz - 11 Temmuz 2014

07 Temmuz - 11 Temmuz 2014 Sanayi Üretimi verisiyle başlayacağız. 15:30’da gelecek Kanada Yapı İzinleri ve Ivey PMI verisi ise günün diğer önemli verilerinden. Salı günü ise 02:50’deJaponya’dan açıklanacak Ca...

Detaylı

Pdf Olarak İndir

Pdf Olarak İndir büyümesinin nihai verisinin ardından Türkiye İhracat verilerini izleyeceğiz. 10:55’te gelecek Almanya İmalat PMI verisinin ardından 11:00’de Euro Bölgesi İmalat PMI ve 11:30’da ...

Detaylı

04 Ağustos - 08 Ağustos 2014

04 Ağustos - 08 Ağustos 2014 Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi takip edilebilir. ABD’den açıklanması beklenen önemli bir veri ise bulunmuyor. Salı gününe yine Avustralya’dan gelecek veriyle başlayacağız. Geçtiğimiz aya ait ihracat...

Detaylı