detaylı bilgi - Boğaziçi Üniversitesi

Transkript

detaylı bilgi - Boğaziçi Üniversitesi
Değerli Boğaziçi Üniversitesi İdari Personel Üyeleri,
Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı/Erasmus kapsamında idari personelin anlaşmalı
kurumlara 1 haftaya kadar olan kısa dönemli eğitim alma amaçlı ziyaretleri hibe ile
desteklenmektedir. Personel Eğitim Alma Hareketliliği adı verilen bu faaliyetlerin düzenlenmesi
Uluslararası Iliskiler Ofisi tarafından yürütülmektedir. Personel Eğitim Alma Hareketliliği’nin
desteklenmesi için bu sene de kurumumuza Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafindan hibe
aktarılacaktır.
Bu program dahilinde, bir personelin, başka bir üniversiteye/kuruma gidebilmesi için, kendi
bölümü/birimi ve gideceği üniversitedeki bölüm/birim arasında Erasmus anlaşması olması gereklidir.
Buna ek olarak katılınacak eğitimin yapıldığı yabancı dili bilmek gerekmektedir. Bu faaliyet bir
personelin kendi bağlantılarıyla bulduğu işletmelerde de gerçekleştirilebilir. Eğitim alma
hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye gidilmesi durumunda gönderen
yüksek öğretim kurumu ile işletme arasında kurumlararası anlaşma yapılması zorunlu değildir.
Bu faaliyet kapsamında anlaşma yapılıp gidilebilecek kurumların listesine aşağıdaki linkten
ulaşılabilir: http://www.ua.gov.tr/uploads/erasmus/euc%202009%20results.xls
Listelenen kurumlardan aşağıda yer alan kurumlarda birer hafta eğitim alma hareketliliği anlaşmamız
vardır.
Partner Name in English
Brno University of Technology
Technical University of Denmark
Hamk University of Applied Sciences
Institut d'Etudes Polititiques de Paris Science Po
Hochschule Bremen University of Applied
Sciences
Humboldt Universitat zu Berlin
University of Crete
Panteion University of Social and Political
Science
Universita degli Studi di Salerno
University of Amsterdam
University of Warsaw
University of Ss. Cyril and Methodius in
Trnava
Universidad Pablo de Olavide
Universitat Politecnica de
Catalunya(Barcelonatech)
Universidad de Valladolid
Stockholm University
University College London
University of London, Institute of Education
Country
Czech
Republic
Denmark
Finland
Erasmus ID code
Webpage
CZ BRNO01
DK LYNGBY01
SF HAMEENL09
http://www.vutbr.cz/
http://www.dtu.dk/
www.portal.hamk.fi
France
F PARIS014
http://www.sciences-po.fr
Germany
Germany
Greece
D BREMEN04
D BERLIN13
G KRITIS01
http://www.hs-bremen.de
http://www.hu-berlin.de/
http://www.uoc.gr/
Greece
Italy
Netherlan
ds
Poland
Slovak
Republic
Spain
G KALLITH02
I SALERNO01
http://www.panteion.gr/
http://www.unisa.it/
NL AMSTERD01
PLWARSAW01
http://www.uva.nl
www.uw.edu.pl
SK TRNAVA02
E SEVILLA03
http://www.ucm.sk/
www.upo.es
Spain
Spain
Sweden
United
Kingdom
United
Kingdom
E BARCELO03
E VALLADO01
S STOCKHO01
www.upc.edu
http://www.uva.es/
http://interped.su.se/
UK LONDON029
http://www.ucl.ac.uk/
UK LONDON010
http://www.ioe.ac.uk/
Yukarıda listelenen kurumlar dışındaki üniversitelerle karşı tarafın olumlu görüşü doğrultusunda
eğitim alma hareketliliği anlaşması imzalanması mümkündür.
Bu programdan faydalanmak isteyen idari personelin, gitmeyi planladıkları üniversite/kurum ve
bölümü/birimi ve gitmeyi planladıkları tarihleri, özgeçmisleri ve ekteki iş planı (working plan) ile
birlikte 28 Ekim 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] adresi üzerinden
e-mail ile bildirmelerini rica ederiz. Kısıtlı bir bütçemiz olduğundan (ilk etapta 6 personelimiz bu
faaliyetten faydalandırılabilecektir, kurumumuza ek hibe gelmesi durumunda bu rakam artabilir) ve
bu hibenin etkin bir şekilde kullanılması hedeflendiğinden, başvurular Ulusal Ajans’ın ve Değişim ve
Yerleştirme Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda belirlenen kriterler kullanılarak, üniversitemiz
rektörlüğü tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacaktır. Sıralamada kullanılacak
ölçütler aşağıda verilmiştir.
-
Faaliyetten daha önce yararlanmamış personele/birime öncelik verilmesi
Üniversitenin tümüne hizmet veren birimlerden başvuru yapan personele öncelik verilmesi
Üniversitede hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilmesi
İsteyen personel Eğitim Alma Faaliyetinden hibesiz olarak faydalanabilir.
Personel Eğitim Alma Hareketliliği ile ilgili daha detaylı bilgi aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Konu
ile ilgili tüm soruların [email protected] adresi üzerinden e-mail ile Erasmus Danışmanı
Şehnaz Şanda’ya (Dahili:7462) iletilmesi, sizlerden gelecek taleplerin eksiksiz ve doğru
karşılanmasını sağlayacaktır.
İyi çalışmalar dileklerimle,
Yard. Doc. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu
Erasmus Kurum Koordinatörü
Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Eğitim alma hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:
1. Türkiye’de Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan
akademik/idari personelin yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi.
2. Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin
yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi.
Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları
1. Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı,
yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,
2. Üniversitelerarası
anlaşmanın
gerekmemektedir),
olması
(üniversite
ile
işletme
arasında
anlaşma
3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (working
plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın
genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
NOT: İşletmeden yükseköğretim kurumuna personel hareketliliği durumunda, yükseköğretim
kurumunun işletmenin personeline daveti gerekmektedir.
Hibeler
Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar
çerçevesinde günlük/haftalık hibe ödemesi ile seyahat giderlerine destek olacak şekilde (400 €’ya
kadar olan uygun seyahat giderlerinin tamamı, 400 €’yu aşan bölümün ise %50’si oranında) bir
ödeme yapılır.
• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hakettiği hibenin
hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe
hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında
geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
• El kitabında belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar yararlanıcıya aittir.
• Faaliyetin gerçekleşmediği ya da iş planında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının
gerekçesiz olarak 5 iş gününün altında bir süre eğitim aldığı durumlarda yararlanıcıya herhangi bir
hibe ödemesi yapılmaz.
• Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Avro olarak yapılır.
• Hibe hesaplamaları sonucunda elde edilen ondalıklı hibe miktarlarının ödeme işlemlerinde yarattığı
sıkıntılar nedeniyle, yapılan hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan ondalıklı hibe miktarlarının
ondalık kısım dikkate alınmaksızın ödenmesi mümkündür (1030,71 € yerine 1030 € ödenmesi ya da
2234,28 € yerine 2234 € ödenmesi gibi). Virgülden sonra gelen bölümün ödenip ödenmeyeceği
konusundaki karar yükseköğretim kurumuna bırakılmıştır. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak
personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözleşmede yeralacak toplam hibe miktarı
taraflarca onaylanmış iş planı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir.
• Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam
hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin en çok %80’i oranında olabilir.
• Yükseköğretim kurumu mümkün olan durumlarda, Komisyon tarafından ödenen hibelerin Merkeze
ulaşması ve Merkez’in de yararlanıcı kuruma bu hibeyi aktarması şartı ile yararlanıcıya faaliyet
dönemi başlamadan veya yurt dışına çıkmadan önce ilk ödemeyi yapar.
• Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen iş planı, katılım sertifikası ve
seyahat giderini gösterir belgeler birlikte değerlendirilerek ikinci ödeme miktarı belirlenir.
• İkinci ödemenin yapılabilmesi için personelin faaliyet nihai raporunu ofise teslim etmesi önşarttır.
• Seyahat giderleri farklı bir para birimi üzerinden ise, kur çevrimi yükseköğretim kurumu ile Merkez
arasında imzalanan sözleşmede belirtildiği şekilde yapılarak ödeme Avro cinsinden gerçekleştirilir.
Günlük - haftalık hibeler
Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük/haftalık hibe
miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar
dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer,yeme
içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu
giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.
• Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yü ksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin
iş planında eğitim alma hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir
eğitim alındığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.
• Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için
personelin bahsi geçen günde mümkün olduğunca tam güne yakın olacak şekilde karşı kurumdan
görevinin gerektirdiği bir eğitim almış olması ve bu bilginin taraflarca imzalanmış iş planı ya da
katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Faaliyet gerçekleştirilen günün
haftasonuna denk gelmesi durumunda da ilgili gün için hibe ödemesi yapılmaktadır.
• Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim
alındığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
• Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla
olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılır. Yüksek Öğretim kurumu eğitim alma hareketliliği faaliyetini
yaygınlaştırmak amacı ile (daha fazla sayıda personelin programdan faydalanabilmesi için)
faaliyetten faydalanan personelin seyahat gerçekleştirdiği günler için tahakkuk eden ödemenin
tamamını ya da bir bölümünü Erasmus bütçesi dışındaki kaynaklarından karşılayabilir. Bu çeşit bir
uygulama tercih edildiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar, ödeme yapıldığını gösteren belgelerin
personelin dosyasında bulundurulması ve aynı faaliyet günü için çifte ödeme yapılmamasıdır.

Benzer belgeler