GENELGE 2006 / 8 SAYILI GENELGESİ 3713

Transkript

GENELGE 2006 / 8 SAYILI GENELGESİ 3713
GENELGE
2006 / 8 SAYILI GENELGESİ
3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin Uygulanması İle İlgili 2006/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Konu : 3713 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin Uygulanması.
Yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederken terör eylemlerine muhatap olarak malûl olanların
kendilerine, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerine, yurt içinde ikametgâh olarak kullanacakları
konut için ödenecek kira bedelinin 10 yıl süreyle Devlet tarafından karşılanması 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21'inci maddesi (b) bendinde hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede hak sahiplerinin konut kiralamalarında uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda
belirtilmiştir.
1. Kanun kapsamında bulunan kişilere ödenecek kira bedeli için belli bir limit belirlenmeyecek, rayiç
kira bedelinin tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden karşılanacaktır.
2. Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2'yi geçmeyecek, bu alanın tespitinde konut sahibi
ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınacaktır.
3. İkametgâh olarak kiralanacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine) olmayan
konutlardan seçilecek, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle
iş merkezi yoğunluklu mahaller dışında olacaktır.
4. 3'üncü maddede belirlenen kriterlere göre hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın
yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçmeyecektir.
5. Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından kira bedeli
dışında tutulacak ve oturan tarafından karşılanacaktır.
6. 3713 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde kira sözleşmeleri hak sahibi ile mal sahibi arasında
yapılacak ve kiralamanın yapıldığı yerdeki kurum harcama yetkilisince onaylanacaktır.
1/11/1993 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-383-16327 (1993/52) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan