kls 7 aralık ün vers tes

Yorumlar

Transkript

kls 7 aralık ün vers tes
K L S 7 ARALIK ÜN VERS TES
2012 YILI B R MLER N HARCAMA YETK L S LE GERÇEKLE T RME GÖREVL S L STES
Birim Ad
Harcama Kalemi
Özel Kalem (Rektörlük)
38.76.00.01.901/01/02/03/06
Doç.Dr.Abdullah SOYSAL
Ö r.Gör.Necdet BOZGEY K
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
38.76.00.01.902/01/02/03
Doç.Dr.Abdullah SOYSAL
Ö r.Gör.Necdet BOZGEY K
dari ve Mali
38.76.00.01.904/01/02/03/05/06
Volkan SARITA
Recep KURTO LU
Personel Daire Ba kanl
38.76.00.01.905/01/02/03/05
Avk.Ay e KOÇY
Kütüphane veDokümantasyon Ba kanl
38.76.00.01.906/01/02/03/06
Okt.M.Sait KORKMAZ
Mecit ÇELEB
Sa l k,Kültür ve Spor Daire Ba kanl
38.76.00.01.907/01/02/03
Mücahit KARAC F
Orkun Aziz DÖNER
Bilgi
lem Daire Ba kanl
38.76.00.01.908/01/02/03
Mehmet Y
Ahmet GÜRBÜZ
Yap
leri ve Teknik Daire Ba kanl
38.76.00.01.909/01/02/03/06
Mustafa KUTLU
Hüseyin DEN Z
38.76.00.01.910/01/02/03
Mehmet Ali CAN
Rukiye A IRO LU
Strateji Geli tirme Daire Ba kanl
38.76.00.01.911/01/02/03
Alper KILIÇASLAN
Meryem KÖSE
Hukuk Mü avirli i
38.76.00.01.912/01/02/03
Avk.Ay e KOÇY
Yusuf erefo lu Sa l k Yüksekokulu
38.76.00.01.276/01/02/03
Yrd.Doç.Dr.Gülcihan GÜZELDA
Muhammed DO RU
Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
38.76.00.01.300/01/02/03
Yrd.Doç.Dr.Mehmet DEM R
Bekir EN
Fen Bilimleri Enstitüsü
38.76.00.01.400/01/02/03
Prof.Dr.Ahmet ÇAKIR
Muazzez AKSU
Fen-Edebiyat Fakültesi
38.76.00.01.432/01/02/03
Prof.Dr.Ahmet ÇAKIR
Mustafa DEM R
Sosyal Bilimler Enstitüsü
38.76.00.01.604/01/02/03
Yrd.Doç.Dr.Hasan ENER
Muazzez AKSU
Muallim R fat E itim Fakültesi
38.76.00.01.631/01/02/03
Prof.Dr.Osman TÜRER
Bülent Y MEN C O LU
ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
38.76.00.01.643/01/02/03
Doç.Dr.H.Mustafa PAKSOY
Bekir EN
Mühendislik Mimarl k Fakültesi
38.76.00.01.445/01/02/03
Prof.Dr. smet HASENEKO LU
Mehmet UYAR
Meslek Yüksekokulu
38.76.00.01.700/01/02/03
Yrd.Doç.Dr.Birol ERKAN
Mehmet UYAR
Ö renci
ler Daire Ba kanl
leri Daire Ba kanl
Harcama Yetkilisi izinli veya raporlu oldu u zaman yerine vekil b rakaca
Harcama Yetkilisi
ki i harcama yetkisini devretti i ki i olacakt r.
T
TER
T
Harcama Yetkilisi Devredilen Birim
Gerçekle tirme Görevlisi
Mehmet ALKAN
Cihat KAHRAMAN
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.