IBM System Storage EXN3500 Depolama Geni|Exletme Birimi

Transkript

IBM System Storage EXN3500 Depolama Geni|Exletme Birimi
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme
Birimi
Donanım ve Hizmet Kılavuzu
GC14-7089-06
Güvenlik uyarıları
Bu bölüm aşağıdakilerle ilgili bilgileri içerir:
v “Güvenlikle ilgili notlar ve etiketler”
v “Lazer güvenliği” sayfa vi
v “Raf güvenliği” sayfa vii
v “Yangın söndürme sistemleri” sayfa x
Çevreye ilişkin uyarılar hakkında bilgi için IBM® Environmental Notices and User Guide
(Z125-5823) adlı yayına bakın.
Güvenlikle ilgili notlar ve etiketler
Bu ürünü kullanırken, bu kılavuzdaki tehlike, dikkat ve uyarı notlarına uygun hareket edin.
Notlarlala birlikte güvenlik koşulunun önem düzeyini gösteren simgeler vardır.
Aşağıdaki bölümler her bir güvenlik bildirimi tipini ayrı ayrı tanımlar ve örnekler.
Aşağıdaki notlar ve belirtimler IBM belgelerinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki listede olası
zararın önem düzeyine göre artan bir düzende sıralanmışlardır. İzleyen bölümde tehlike,
dikkat ve uyarı notlarının daha ayrıntılı açıklamaları ve örnekleri için bağlantılar
bulunmaktadır.
“Tehlike notları”
Bu belirtimlerde, ölümle sonuçlanabilecek ya da size ciddi zarar verebilecek
durumlar belirtilir. Bu durumlara karşı uyarmak için güvenlik etiketleri de ürünlere
doğrudan yapıştırılır.
“Dikkat notları” sayfa v
Bu notlarda, sizin için tehlikeli olabilecek durumlar belirtilir.
“Uyarı notları” sayfa v
Bu notlarda, programların, aygıtların ya da verilerin görebileceği zararlar belirtilir.
Notlar Bu notlar önemli ipuçları, rehberlik veya öneriler içerir.
Bu notlara ek olarak, olası zararlara karşı uyarıda bulunmak amacıyla ürüne “Etiketler” sayfa
v başlıklı konu eklenebilir.
Tehlike notları
Tehlike notu, ölümcül ya da ciddi yaralanmalara neden olabilecek bir durumu belirtir.
Yıldırım simgesi, tehlikeli bir elektrik koşulunun olduğunu gösteren bir tehlike notunun
yanında bulunur. Örnek bir tehlike notu aşağıdaki gibidir.
TEHLİKE
Doğru biçimde kablolanmamış olan bir elektrik çıkışı, sistemin ya da sisteme
bağlı aygıtların metal parçaları üzerinde tehlikeli düzeyde voltaj birikmesine
neden olabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için çıkışın doğru bir şekilde
kablolanması ve topraklanması müşterinin sorumluluğundadır. (D004)
© Copyright IBM Corp. 2014
iii
Genel bir tehlike notunda, donatının bakımını yaparken elektrik çarpmasından korunmaya
ilişkin yönergeler bulunur. Tersi belirtilmedikçe, aşağıdaki tehlike notundaki yordamları
uygulayın.
TEHLİKE
Sistem üzerinde ya da çevresinde çalışırken aşağıdaki önlemleri alın:
Güç, telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik voltajı ve akımı tehlikelidir. Elektrik
çarpması tehlikesine karşı korunmak için:
v Gücü bu birime yalnızca IBM tarafından sağlanan güç kablosuyla bağlayın. IBM
tarafından sağlanan güç kablosunu başka bir ürün için kullanmayın.
v Güç kaynağı düzeneğinin hiçbir parçasını açmayın ya da güç kaynağı düzeneğine
bakım yapmayın.
v Bir fırtına sırasında hiçbir kabloyu bağlamayın ya da kablo bağlantısını
sökmeyin ya da ürüne ilişkin kurulum, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemi
gerçekleştirmeyin.
v Ürünün birden çok güç kablosu olabilir. Tehlikeli voltajın tamamını kaldırmak
için tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin.
v Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış elektrik
çıkışlarına bağlayın. Prizin, sistem değer plakasında belirtilen doğru voltaj ve faz
rotasyonunu sağladığından emin olun.
v Bu ürüne bağlanacak donatıları doğru kablolanmış çıkışlarına bağlayın.
v Mümkünse, sinyal kablolarını bağlamak ve kablo bağlantılarını sökmek için
yalnızca bir elinizi kullanın.
v Ateş, su ya da yapısal zarar belirtisi olduğunda donatıları açmayın.
v Kuruluş ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmedikçe, aygıt kapaklarını
açmadan önce bağlı güç kablolarının, telekomünikasyon sistemlerinin, ağların ve
modemlerin bağlantılarını sökün.
v Bu üründeki ya da bağlı aygıtlardaki kapakları takarken, hareket ettirirken ya
da açarken kabloları aşağıda açıklanan şekilde bağlayın ve kabloların
bağlantılarını sökün.
Kablo bağlantılarını sökmek için:
1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe).
2. Güç kablolarını prizden çıkarın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın.
4. Aygıtlardaki tüm kabloları çıkarın.
Kabloları bağlamak için:
1. Her şeyi kapatın (tersi belirtilmedikçe).
2. Tüm kabloları aygıtlara takın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın.
4. Güç kablolarını prizlere takın.
5. Aygıtları açın.
(D005)
iv
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Etiketler
Ek bir önlem olarak, güvenlik etiketleri potansiyel tehlikeler hakkında sizi uyarmak için
genellikle doğrudan ürünlerin ya da ürün bileşenlerinin üzerine takılır.
Gerçek ürün güvenlik etiketleri buradaki örnek güvenlik etiketlerinden farklı olabilir:
TEHLİKE
Bu etiketin bulunduğu herhangi bir bileşendeki voltaj, akım ya da enerji
tehlikeli düzeydedir. Bu etiketin bulunduğu hiçbir kapağı ya da engeli açmayın.
(L001)
TEHLİKE
Birden çok güç kablosu. Ürünün birden çok güç kablosu olabilir. Tehlikeli
voltajın tamamını kaldırmak için tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin.
(L003)
Dikkat notları
Dikkat notu, bazı koşullarda insanlar için tehlike oluşturan durumlara dikkat çeker. Bir dikkat
notunun aşağıdaki örneklerde gösterilen farklı simgeler bulunabilir:
Simge:
Anlamı:
Elektrik tehlikesinden daha düşük önem düzeyine sahip tehlikeli elektrik
koşulu.
Diğer güvenlik simgeleriyle gösterilmeyen genel bir tehlikeli koşul.
Sınıf
I
Üründeki lazer kullanımı nedeniyle tehlikeli koşul. Lazer simgeleri her
zaman U. S. Department of Health and Human Services tarafından
tanımlanmış lazer sınıflandırmasıyla birlikte gösterilir (örneğin, Sınıf I, Sınıf
II, vb.).
Uyarı notları
Uyarı notları, program, aygıt ya da sistem ya da verilerde bozulmaya nedene olabilecek
koşulları belirtir. Bir uyarı notunun yanında ünlem işareti olabilir, ancak bu zorunlu değildir.
Aşağıda bir örnek uyarı notunu görebilirsiniz:
Uyarı: Bir fiber kabloyu 5 cm'den (2 inç) daha az bir yarıçap oluşacak şekilde
bükmeyin; kabloya zarar verebilirsiniz. Kolayca gerilebildikleri ve kabloya zarar
verebilecekleri için optik kablolar için bağlama ipleri önerilmemektedir.
Güvenlik uyarıları
v
Lazer güvenliği
DİKKAT:
Bu ürün Sınıf 1M lazer içerir. Optik araçlara doğrudan bakmayın. (C028)
Sınıf
I
Bu donatı Sınıf 1 lazer ürünler içerir ve FDA'nın radyasyon Performansı Standartları, 21 CFR,
J Bendi ve uluslararası lazer güvenliği standardı IEC 825-2'ye uyar.
Sınıf
I
DİKKAT:
Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım
gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan
donatılar içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuvanın
içine doğru hiçbir zaman bakmayın. (C027)
Uyarı: ABD'de yalnızca, FDA radyasyon performansı standartları, 21 CFR, J bendinde
belirtilenlerle uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-vericiler kullanın. Uluslararası olarak da,
yalnızca IEC standardı 825–1 ile uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-vericileri kullanın. Bu
standartlara uymayan optik ürünler, gözlere zarar verebilecek tehlikeli ışınlar yayabilir.
Kullanım kısıtlamaları
Modüllerin optik kapılarının bir optik bağlaçla ya da toz kapağıyla sonlandırılması gerekir.
vi
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Raf güvenliği
Raf kuruluşu
TEHLİKE
BT raf sisteminizin üzerinde ya da çevresinde çalışırken aşağıdaki
önlemleri almaya özen gösterin:
v Ağır donatı — Yanlış şekilde tutulursa yaralanmaya ya da donatının
zarar görmesine neden olabilirsiniz.
v Raf kabinindeki dengeleyici destekleri her zaman alçaltın.
v Dengeleyici plakaları her zaman raf kabinine takın.
v Dengesiz mekanik yüklemeden kaynaklanabilecek tehlikeli koşulların
ortaya çıkmaması için her zaman en ağır aygıtı raf kabininin en altına
kurun. Sunucuları ve isteğe bağlı aygıtları her zaman raf kabininin en
altından başlayarak kurun.
v Raf düzenekli aygıtlar raf ya da çalışma alanı olarak kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Rafa monte edilen aygıtların üzerine hiçbir
şey koymayın.
v Her bir raf kabininin birden çok güç kablosu olabilir. Bakım sırasında
güç bağlantısının kesilmesi istendiğinde, raf kabinindeki tüm güç
kablolarının bağlantılarını söktüğünüzden emin olun.
v Bir raf kabinine kurulan tüm aygıtları, aynı raf kabinine kurulan güç
aygıtlarına bağlayın. Bir raf kabininde kurulu bir aygıtın güç
kablosunu farklı bir raf kabinine kurulan bir güç aygıtına
bağlamayın.
v Doğru biçimde kablolanmamış olan bir elektrik çıkışı, sistemin ya da
sisteme bağlı aygıtların metal parçaları üzerinde tehlikeli düzeyde
voltaj birikmesine neden olabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için
çıkışın doğru bir şekilde kablolanması ve topraklanması müşterinin
sorumluluğundadır.
(R001 parça 1 / 2)
Güvenlik uyarıları
vii
DİKKAT:
v Birimi, iç raf ortamı sıcaklığının, tüm raf düzenekli aygıtlarınız için üreticinin
önerdiği ortam sıcaklığını aşacağı bir rafa kurmayın.
v Bir birimi, hava akımının birleştiği bir rafa kurmayın. Birim içinde hava akışı için
kullanılan birimin ön ya da arka tarafında hava akışının engellenmediğinden ya da
azaltılmadığından emin olun.
v Donatının besleme devresine bağlanmasına, devrelerin aşırı yüklenmesi sonucu
besleme kablosunda ya da aşırı akım korumasında sorun yaşanmaması için dikkat
edilmelidir. Bir rafa doğru güç bağlantısı sağlamak için besleme devresinin toplam
güç gereksinimini belirlemek üzere raf içindeki donatı üzerindeki değer etiketlerine
bakın.
v (Kayan çekmeceler için.) Rafa, raf dengeleyici plakalar takılmamışsa, herhangi bir
çekmeceyi ya da aksamı dışarı çekmeyin ya da takmayın. Bir defada birden fazla
çekmeceyi çekmeyin. Bir defada birden fazla çekmece çekerseniz rafın dengesi
bozulabilir.
v (Sabit çekmeceler için) Bu çekmece sabit bir çekmecedir ve üretici tarafından
belirtilmedikçe bakım yapmak için hareket ettirilmemelidir. Çekmecenin kısmen ya
da tamamıyla raftan çıkarılmaya çalışılması rafın dengesinin bozulmasına ya da
çekmecenin raftan düşmesine yol açabilir.
(R001 2 / 2)
viii
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Rafın yeniden yerleştirilmesi (19 inçlik raf)
DİKKAT:
Raf kabininin üst konumlarındaki bileşenleri kaldırdığınızda, yer değiştirme işlemi
sırasında kabinin dengesi sağlanmış olur. Bir oda ya da bina içindeki bileşen içeren bir
raf kabinini yeniden yerleştirmek için aşağıdaki genel yönergeleri izleyin:
v Raf kabininin üst kısmından donatıları çıkarmaya başlayarak raf kabininin ağırlığını
azaltın. Mümkünse, raf kabininin yapılandırmasını ürünü aldığınız zamanki
yapılandırmaya döndürün. Bu yapılandırma bilinmiyorsa aşağıdaki yönergeleri
izlemelisiniz:
– 32U konumundaki ve üstündeki tüm aygıtları kaldırın.
– En ağır aygıtların raf kabinin en altına yerleştirildiğinden emin olun.
– Raf kabininde, 32U düzeyinin altına yerleştirilen aygıtlar arasında boş U düzeyleri
olmadığından emin olun.
– Yeniden yerleştirdiğiniz raf kabini bir raf kabinleri takımının parçasıysa, raf
kabinini takımdan ayırın.
– Olası tehlikeleri önlemek için rafı taşırken izlemeyi planladığınız yolu inceleyin.
– Seçtiğiniz yolun, yüklü raf kabininin ağırlığını destekleyebileceğini doğrulayın.
Yüklü raf kabininin ağırlığı için raf kabininizle birlikte gelen belgelere bakın.
– Tüm kapı aralıklarının en az 760 x 2030 mm (30 x 80 inç) olduğunu doğrulayın.
– Tüm aygıtların, rafların, çekmecelerin, kapıların ve kabloların sabit olduğundan
emin olun.
– Dört dengeleyici desteğin en yüksek konumlarına yükseltildiğinden emin olun.
– Hareket sırasında raf kabininde kurulu dengeleyici plaka olmadığından emin olun.
– 10 derecenin üzerinde eğime sahip bir yükselti kullanmayın.
– Raf kabini yeni yerine getirildikten sonra aşağıdakileri gerçekleştirin:
- Dört dengeleyici desteği alçaltın.
- Dengeleyici plakaları raf kabinine takın.
- Raf dolabından herhangi bir aygıt çıkarılmışsa, raf dolabını en alttan yukarıya
doğru yeniden doldurun.
– Uzun mesafeli bir yeniden yerleştirme gerektiğinde, raf kabinini aldığınız zamanki
raf kabini yapılandırmasına döndürün. Raf kabinini özgün paket malzemeleriyle
ya da eşdeğer bir malzemeyle paketleyin. Ayrıca, paletin çerçevelerini alçaltmak
için düzey ayarlama altlıklarını alçaltın ve raf kabinini palete vidalayın.
(R002)
Güvenlik uyarıları
ix
Fiber optik kabloların bakımı
Fiber optik kablolar kullanmadan önce aşağıdaki önlemleri okuyun.
Fiber optik kabloların zarar görmemesi için aşağıdaki yönergeleri izleyin:
Uyarı:
v Kabloyu, katlanan bir kablo tutma koluna yerleştirmeyin.
v Kabloyu kızak rayları üzerindeki bir aygıta bağlarken, uzatıldığında kablonun 38 mm'den
(1.5 inç) daha küçük bir yarıçapla bükülmemesi ya da geri çekildiğinde sıkışmaması için
yeterli boşluk bırakın.
v Kabloyu, raf kabinindeki diğer aygıtların zarar vermeyeceği şekilde yönlendirin.
v Kablo şeritlerinin çok gerilmemesi ya da kabloların 38 mm'den (1.5 inç) daha küçük bir
yarıçapla bükülmemesi gerekir.
v Kapıdaki kablo üzerine aşırı yük koymayın. Kablonun iyi bir biçimde desteklendiğinden
emin olun.
Sınıf
I
DİKKAT:
Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım
gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan donatılar
içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuvanın içine doğru
hiçbir zaman bakmayın.
Yangın söndürme sistemleri
Yangın söndürme sisteminin kurulması müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin kendi
sigortacısına, yerel itfaiye şefine ve/veya bir yerel bina müfettişine doğru düzeyde kapsam ve
koruma sağlayacak bir yangın söndürme sistemi konusunda danışılmalıdır.
IBM, güvenilir işlemler için belirli ortamlar gerektiren iç ve dış standartlara uygun donatı
tasarlar ve üretir. Ancak, IBM yangın söndürme sistemlerine uyumluluk konusunda herhangi
bir donatıyı test etmediğinden, IBM bu tür bir uyumluluk bildiriminde bulunmaz ve IBM
yangın söndürme sistemleri konusunda öneride bulunmaz.
x
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
İçindekiler
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Güvenlikle ilgili notlar ve etiketler
Lazer güvenliği . . . . . .
Raf güvenliği . . . . . .
Fiber optik kabloların bakımı . .
Yangın söndürme sistemleri . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Şekiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Çizelgeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
Bu belge hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Hedef Kitle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Desteklenen aksamlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Web siteleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Bilgi, yardım ve hizmet alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Bu belgede kullanılan terminoloji ve kurallar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Etkin/etkin ve yüksek kullanılabilirlik terimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Depolama terimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Komut kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Biçimlendirme kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Klavye kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Görüşlerinizin gönderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
EXN3500 depolama genişletme birimine giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
EXN3500 depolama genişletme birimi donanımına genel bakış . . . . . . . .
Terimler ve simgeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki önemli farklar . . . . . .
Kuruluş güvenlik kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı . . . . . . . . . . . . . . . .
Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yay ya da yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster sistemlerine ilişkin FC/SAS köprüsü
FC/SAS köprüsü yapılandırmalarının desteklenmesi . . . . . . . . . .
Donanım belirtimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
4
6
8
9
9
9
9
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması . . . . . . . . . 13
Depolama genişletme birimlerinin bir rafa kurulmasına ilişkin kurallar . . .
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için kurulması
Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 13
. 14
. 16
SAS depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi . . . . . . . . . . . . . . 19
Depolama genişletme biriminin çalışırken ekleme için kurulması . . . . . . . . .
Çalışırken eklenen depolama genişletme biriminin kablolanması . . . . . . . . .
SAS kablolama hatası iletileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım sürümlerinin doğrulanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
22
25
25
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . 29
İşletmen görüntü panosunun izlenmesi . . .
İşletmen görüntü panosu ışıklarının yeri .
İşletmen görüntü panosunun anlamı nedir .
İşletmen görüntü panosu konsol hata iletileri
Disk sürücülerinin izlenmesi. . . . . .
Disk sürücüsü ışıklarının yeri . . . .
Disk sürücüsü ışıklarının anlamı nedir . .
© Copyright IBM Corp. 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
29
29
30
31
31
32
xi
Disk sürücüsü konsolu hata iletileri. .
IOM'lerin izlenmesi . . . . . . .
IOM6 ışıklarının yeri . . . . . .
IOM ışıklarının anlamı nedir. . . .
IOM konsolu hata iletileri . . . .
AC güç kaynaklarının izlenmesi. . . .
AC güç kaynağı ışıklarının yeri . . .
AC güç kaynağı ışıklarının anlamı nedir
Güç kaynağı konsolu hata iletileri . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
32
33
33
33
34
34
35
35
35
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . 39
SAS kablolarının değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi .
Tek denetleyicili tek yollu ya da tek denetleyicili karışık yollu yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi
Disk sürücüsünün çalışırken değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağının değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3500 depolama genişletme biriminde işletmen görüntü panosunun değiştirilmesi. . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
40
42
43
44
45
47
Önerilen güç kablosu uzunlukları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
N serisi ürünleri için FRU/CRU ve güç kablosu listesi . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Özel Notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ticari Markalar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önemli notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronik yayılım bildirimleri . . . . . . . . . . . . .
FCC Bildirimi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industry Canada Uyum Bildirimi . . . . . . . . . . .
Avustralya ve Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi. . . . . . . .
Avrupa Birliği Elektromanyetik Uyum Bildirimi . . . . . . .
Almanya Elektromanyetik Uyum Bildirimi . . . . . . . .
Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Bildirimi . . . . . . . . .
Tayvan Sınıf A Bildirimi . . . . . . . . . . . . . .
Tayvan İletişim Bilgileri . . . . . . . . . . . . . .
Japonya Voluntary Control Council for Interference Sınıf A Bildirimi
JEITA Bildirimi . . . . . . . . . . . . . . . .
KCC Sınıf A Bildirimi . . . . . . . . . . . . . .
Rusya Sınıf A Bildirimi . . . . . . . . . . . . . .
Güç kabloları . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
54
55
55
55
56
56
56
56
58
58
58
58
58
59
59
59
Dizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
xii
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Şekiller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EXN3500 ürününün önden görünümü (ön çerçeve ile ve ön çerçeve olmadan)
EXN3500 ürününün arkadan görünümü . . . . . . . . . . . .
İşletmen görüntü panosu ışıkları . . . . . . . . . . . . . .
Disk sürücüsü ışıklı göstergeleri . . . . . . . . . . . . . .
IOM ışıklı göstergeleri . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç kaynağı birimi ışıkları . . . . . . . . . . . . . . .
© Copyright IBM Corp. 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1
. 2
. 29
. 32
. 33
. 35
xiii
xiv
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelgeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
EXN3500 ve EXN1000/2000/4000 arasındaki mekanik farklar . . . . .
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki altyapı farkları . . .
EXN3500 fiziksel özellikleri . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3500 açıklık boyutları . . . . . . . . . . . . . . .
EXN3500 ortam gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . .
EXN3500 elektrik gücü üst sınırı . . . . . . . . . . . . .
EXN3500 elektrik gereksinimleri–SAS sürücüleri . . . . . . . .
EXN3500 elektrik gereksinimleri – 200 GB SSD sürücüleri . . . . .
EXN3500 elektrik gereksinimleri - 400 GB SSD ve 800 GB SSD sürücüleri:
EXN3500 elektrik gereksinimleri-1,6-TB SSD sürücüler: . . . . . .
%2'lik voltaj düşüşü için önerilen iletken boyutu . . . . . . . . .
Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı için AWG . . . . . . . .
© Copyright IBM Corp. 2014
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 4
. 5
. 9
. 10
. 10
. 10
. 10
. 11
. 11
. 11
. 49
. 49
xv
xvi
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Bu belge hakkında
Bu kılavuz, depolama genişletme biriminin kuruluşu, ışıkların izlenmesi ve depolama
genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi de içinde olmak üzere, IBM System Storage
EXN3500 depolama genişletme birimi (model numarası 2857-006) ile ilgili bilgiler içerir.
Uyumluluk Tanıtıcısı, 2857-NAS modeli 2857-006'yı kapsar.
Bu belgenin ve tüm IBM N System Storage N serisi belgelerinin son sürümleri için “Web
siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen
IBM N serisi destek Web sitesine gidin.
İthalatçı firma:
v IBM Türk Ltd. Şti.
v Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
v 34330, Levent, Istanbul
v Tel: +90 212 317 1000
v Faks: +90 212 2780437
v http://www.ibm.com
İlgili belgeler
Data ONTAP belgelerinin ve diğer yazılımların yanında, aşağıdaki belgeler de “Web siteleri”
sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N
serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Sisteminizin kuruluşu ve ayarlanmasıyla ilgili bilgi için sisteminizle birlikte gelen Kuruluş ve
Ayar Yönergeleri adlı belgeye bakın.
SAS ve ACP bağlantılarının nasıl bağlanacağına ilişkin ayrıntılı bilgi için IBM System
Storage N series Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı belgeye bakın.
N serisi donanım ve donanımla ilgili belge listesinin yanında yayın düzeyi ürün ailesine göre
Data ONTAP belgelerinin listeleri için IBM System Storage N series Introduction and
Planning Guide adlı belgedeki "Bibliography" ekine bakın.
Hedef Kitle
Bu kılavuz, EXN3500 depolama genişletme biriminin (model numarası 2857-006)
ayarlanması, çalıştırılması ve bakımı konularını ele alır.
Bu belge, depolama sisteminin istemcilerinde çalışan UNIX, Windows ve Microsoft Windows
Server gibi işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi müşterilere, işletmenlere, yöneticilere,
kuruluş yapanlara ve hizmet personeline ilişkin bilgiler içerir.
Bu kılavuzdaki yordamlar, aşağıdaki beceri ve deneyime sahip çalışanlar için değiştirme,
büyütme ve bakım görevlerini açıklar:
v Küçük bilgisayar sistemi donanım ve işletimi üzerinde çalışma bilgisi
v Temel ağ kavramlarına ve uygulamalarına ilişkin temel bilgiler
© Copyright IBM Corp. 2014
xvii
v Hassas elektronik donatıların kurulması ve çalıştırılması için kabul edilmiş araçlar ve
yordamlarla çalışma bilgisi
Desteklenen aksamlar
IBM System Storage N serisi depolama sistemleri NetApp Data ONTAP yazılımı ile
çalıştırılır. Ürün yazılım belgesinde açıklanan bazı aksamlar IBM tarafından sunulmaz ya da
desteklenmez. Daha fazla bilgi için lütfen yerel IBM temsilcinize ya da satıcınıza başvurun.
Desteklenen özelliklere ilişkin bilgiler, “Web siteleri” başlıklı konuda açıklandığı şekilde
erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N System Storage N serisi destek Web sitesinde de
bulunabilir.
Web siteleri
Internet'te en son teknik bilgileri edinebileceğiniz ve aygıt sürücülerini ve güncellemeleri
yükleyebileceğiniz IBM sayfaları vardır. Aşağıdaki Web sayfaları N serisine ilişkin bilgiler
sağlanmaktadır:
v Şu anda kullanılabilen IBM System Storage N serisi ürünlerin ve aksamların bir listesi şu
Web sayfasında bulunabilir:
www.ibm.com/storage/nas/
v IBM System Storage N serisi destek Web sitesi, kullanıcıların Web üzerindeki N serisi
destek içeriğine erişebilmesi için kaydolmalarını gerektirir. N serisi destek Web içeriğinin
nasıl düzenlendiğini ve bu sayfada nasıl gezinileceğini anlamak ve N serisi destek Web
sitesine erişmek için aşağıdaki herkes tarafından erişilebilir Web sayfasına gidin:
www.ibm.com/storage/support/nseries/
Bu web sayfasında, diğer önemli N serisi ürün kaynaklarının yanında, AutoSupport
bilgilerine ilişkin bağlantılar da sağlanır.
v IBM System Storage N serisi ürünleri, çeşitli sunucularda ve işletim sistemlerinde
kullanılır. Desteklenen en son bağlantıları belirlemek için, aşağıdaki web sayfasında
bulunan IBM N serisi birlikte çalışabilirlik matrisine gidin:
www.ibm.com/systems/storage/network/interophome.html
v Planlama, kuruluş ve ayar, donanım izleme, hizmet ve tanılama programları da içinde
olmak üzere, en son N serisi donanım ürün belgeleri için şu web sayfasındaki IBM N serisi
Information Center olanağına bakın:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/nasinfo/nseries/index.jsp
Bilgi, yardım ve hizmet alınması
Yardıma, hizmete ya da teknik yardıma gereksinim duyuyorsanız ya da IBM ürünleriyle ilgili
daha fazla bilgi almak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek çok çeşitli IBM kaynakları
bulabilirsiniz.
Bu bölümde, IBM ve IBM ürünlerine ilişkin ek bilgi için bakmanız gereken yerler, IBM N
serisi ürününüzle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda yapmanız gerekenler ve gerektiğinde,
hizmet için bağlantı kurmanız gereken kişiler belirtilir.
Aşağıdaki bilgiler Tayvan için geçerlidir:
IBM Tayvan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri:
IBM Taiwan Corporation
3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayvan
Telefon Numarası: 0800-016-888
xviii
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Aramadan önce
Aramadan önce, sorunu kendi başınıza çözmeyi denemek üzere aşağıdaki adımları
gerçekleştirdiğinizden emin olun:
v Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun.
v Sistemin açık olduğundan emin olmak için açma/kapama düğmelerini denetleyin.
v Sistem belgelerinizdeki sorun giderme bilgilerini ve sisteminizle birlikte gelen tanılama
araçlarını kullanın.
v Bilinen sorunlar ve sınırlamalarla ilgili bilgi için IBM N serisi destek Web sitesine bakın.
Belgelerin kullanılması
Data ONTAP ve diğer yazılım ürünleri de içinde olmak üzere N serisi yazılım belgelerinin en
son sürümleri “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve
içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Geçerli IBM N serisi donanım ürün belgeleri, basılmış belgelerde ya da Documentation
CD'sinde PDF dosyaları olarak donanım ürününüzle birlikte gönderilir. En son N serisi
donanım ürünü belgeleri PDF'leri için IBM N serisi destek Web sitesine gidin.
Planlama, kuruluş ve ayar, donanım izleme, hizmet ve tanılama programları içinde olmak
üzere, donanım belgeleri şu web sayfasında bulunan IBM N serisi Information Center
olanağından sağlanır:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/nasinfo/nseries/index.jsp
Donanım hizmeti ve desteği
IBM Integrated Technology Services (Tümleşik Teknoloji Hizmetleri) bölümünden donanım
hizmeti alabilirsiniz. Destek telefon numaraları için aşağıdaki Web sayfasını ziyaret edin:
www.ibm.com/planetwide/
Sabit yazılım güncellemeleri
IBM N serisi ürün sabit yazılımı DataONTAP yazılımında yerleşik olarak bulunur. Tüm
aygıtlarda olduğu gibi, en son sabit yazılım düzeyini çalıştırmanız önerilir. Tüm sabit yazılım
güncellemeleri, “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve
içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesine gönderilir.
Not: IBM N serisi destek Web sitesinde yeni değişiklikleri görmezseniz, en son sabit
yazılımı çalıştırıyorsunuz demektir.
IBM teknik desteği aramadan önce makinenizde en son sabit yazılım düzeyinin kurulu
olduğundan emin olun.
Bu belge hakkında
xix
Bu belgede kullanılan terminoloji ve kurallar
Bu kılavuzda aşağıdaki terminoloji, komut kuralları, biçim kuralları ve klavye kuralları
kullanılmıştır.
Bu belgede ağ geçidi terimi, ağ geçidi işleviyle sipariş edilen IBM N serisi depolama
sistemlerini açıklar. Ağ geçitleri çeşitli depolama tiplerini destekler ve bunlar üçüncü kişi disk
depolama sistemleriyle birlikte kullanılır. Bu durumda, müşteri verilerine ilişkin disk
depolama olanağı ve RAID denetleyicisi işlevselliği arka uç disk depolama sistemi tarafından
sağlanır. Ağ geçidi, IBM N serisi modelleri için özel olarak tasarlanmış olan disk depolama
genişletme birimleriyle birlikte de kullanılabilir.
Disk denetleme ünitesi terimi, iç disk depolama birimi içeren ya da IBM N serisi depolama
sistemleri için özel olarak tasarlanan disk depolama genişletme birimlerine bağlanan IBM N
serisi depolama sistemlerini açıklar. Disk denetleme ünitesi depolama sistemleri üçüncü kişi
disk depolama sistemlerini kullanmayı desteklemez. N serisi disk denetleme ünitenize ilişkin
desteklenen disk depolama genişletme birimleri hakkında bilgi için IBM System Storage N
series Introduction and Planning Guide adlı belgeye bakın. Diğer N serisi belgelerinin yanı
sıra bu kılavuz da “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve
içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Sistem ya da depolama sistemi terimleri, ağ geçidinin kendisi ya da tek başına veya diğer ek
disk sürücüleriyle birlikte disk denetleme ünitesini belirtmek için kullanılır.
Etkin/etkin ve yüksek kullanılabilirlik terimleri
etkin/etkin yapılandırma
Data ONTAP 7.2 ve 7.3 yayın düzeyi ürün ailelerinde, iki depolama sisteminden
birinin çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere
yapılandırılmış depolama sistemleri (bazen düğümler olarak adlandırılır) çiftine
başvuruda bulunur. Bazen de etkin/etkin çiftler olarak adlandırılır.
küme
Data ONTAP 7.1 yayın düzeyi ürün ailesinde, iki depolama sisteminden birinin
çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılmış
depolama sistemleri (bazen düğümler olarak adlandırılır) çiftine başvuruda bulunur.
Data ONTAP 8.x 7-Mode içinde küme performans, güvenirlik ve ölçeklenebilirlik
olanakları sunan, genel bir ad alanını paylaşan ve tek sanal sunucu ya da birden çok
sanal sunucu olarak yönetebileceğiniz bağlantılı düğümler grubudur.
HA (yüksek kullanılabilirlik)
Data ONTAP 8.x 7-Mode içinde, iki düğümden birinin çalışmasını durdurması
halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılan düğüm çifti (depolama
sistemleri) (HA çifti) tarafından sağlanan kurtarma yeteneği.
HA çifti
Data ONTAP 8.x yayın düzeyinde, iki düğümden birinin çalışmasını durdurması
halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılan düğüm çifti (depolama
sistemleri).
Depolama terimleri
ACP
xx
Alternate Control Path (ACP), Data ONTAP ürününün depolama genişletme birimi
depolama altsistemini yönetmesine ve denetlemesine olanak tanıyan bir iletişim
kuralıdır. Veri yolunda ayrı bir ağ kullanır, böylece yönetme iletişimi bozulmamış ve
kullanılabilir olan veri yoluna bağlı olmaz.
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
AT-FCX
EXN1000 SATA depolama genişletme biriminin denetleyici modülünü belirtmek
için kullanılır.
Disk
Herhangi bir sabit disk sürücüsü
Disk rafı ya da raf
Sabit disk sürücülerini içeren herhangi bir depolama genişletme birimi.
ESH
Fiber Kanal disk depolama genişletme biriminin denetleyici modülü.
IOM
SAS disk depolama genişletme birimlerinin Giriş/Çıkış modülü.
Döngü ya da Fiber Kanal Çekişmeli Döngü
N serisi depolama sistemine zincirleme bağlanmış bir ya da birden çok Fiber Kanal
depolama genişletme birimleri.
Düğüm
Yazılımı, N serisi sistem üzerinde yürüten sistem denetleyici modülü. Tek
denetleyicili modellerde bir düğüm; çift denetleyicili etkin/etkin ya da yüksek
kullanılabilirlikli modellerde iki düğüm vardır.
Yığın ya da SAS yığını
Depolama sistemine bağlanan IOM modüllerini kullanan bir ya da birden çok SAS
depolama genişletme birimi yığını. Yığındaki depolama genişletme birimi sayısı üst
sınırı ile bir yapılandırmadaki depolama genişletme birimi yığını sayısı depolama
sistemi tipine bağlıdır.
Komut kuralları
Komutları sistem konsolundan ya da Telnet oturumu kullanan depolama sistemine erişimi
olan herhangi bir istemciden girebilirsiniz. UNIX iş istasyonu üzerinde yürütülen komutları
gösteren örneklerde, komut sözdizimi ve çıktısı UNIX sürümünüze bağlı olarak farklılık
gösterir.
Biçimlendirme kuralları
Aşağıdaki çizelge, özel bilgileri belirtmek için bu kılavuzda kullanılan farklı karakter
biçimlerini listeler.
Biçimlendirme kuralı
Bilgi tipi
İtalik tip
v Özel dikkat gerektiren sözcükler ya da karakterler.
v Vermeniz gerken bilgiler için yer tutucular. Örneğin, kılavuz sizden
fctestbağdaştırıcıadı komutunu girmenizi isterse, “fctest”
komutundan sonra bağdaştırıcının gerçek adını girmeniz gerekir.
v Çapraz başvurulardaki kitap başlıkları.
Eş aralıklı yazı tipi
v Komut ve yardımcı program adları.
v Sistem konsolunda ya da diğer bilgisayar ekranlarında görüntülenen
bilgiler.
v Dosyaların içeriği.
Kalın eş aralıklı yazı tipi
Yazdığınız sözcükler ya da karakterler. Programınız büyük/küçük harf
duyarlı değilse ve düzgün çalışması için büyük harflere gerek yoksa,
yazdıklarınız her zaman küçük harfle gösterilir.
Klavye kuralları
Bu kılavuz, klavye üzerindeki tuşları belirtmek için büyük harfler ve bazı kısaltmalar kullanır.
Klavyenizdeki tuşlar tam olarak bu kılavuzda gösterildiği şekilde olmayabilir.
Bu belge hakkında
xxi
Bu kılavuzdaki gösterim...
Anlamı...
kısa çizgi (-)
Tek tek tuşları ayırmak için kullanılır. Örneğin,
Ctrl-D, Ctrl tuşunu basılı tutarken D tuşuna
basıldığı anlamına gelir.
Enter
Bazı klavyelerde Return tuşu olarak adlandırılsa
da, satırbaşı oluşturmak için kullanılan tuşu
belirtir.
type
Klavyedeki bir ya da birden çok tuşa basılması
anlamında kullanılır.
enter
Bir ya da birden çok tuşa basılıp ardından Enter
tuşuna basılması anlamında kullanılır.
Görüşlerinizin gönderilmesi
Sizlere en doğru ve yüksek kaliteli bilgiler sağlayabilmemiz için vereceğiniz bilgiler çok
önemlidir.
Bu belgenin geliştirilmesine yönelik görüşleriniz ya da önerileriniz varsa, görüşlerinizi
[email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.
Aşağıdaki bilgileri eklediğinizden emin olun:
v Tam yayın başlığı
v Yayın form numarası (örneğin, GC26-1234-02 gibi)
v Sayfa, çizelge ya da şekil numaraları
v Değiştirilmesi gereken bilgilerin ayrıntılı bir açıklaması
xxii
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
EXN3500 depolama genişletme birimine giriş
Bu bölümde IBM System Storage EXN3500 SAS depolama genişletme birimi bileşenleri
tanıtılır, EXN3500 depolama genişletme birimi terminolojisi açıklanır ve
EXN1000/2000/4000 depolama genişletme birimlerinin farkları gösterilir. Aşağıdaki konular
ele alınır:
v “EXN3500 depolama genişletme birimi donanımına genel bakış”
v “Terimler ve simgeler” sayfa 2
v
v
v
v
v
“SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki önemli farklar” sayfa 4
“Kuruluş güvenlik kuralları” sayfa 6
“Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı” sayfa 8
“Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi” sayfa 9
“Donanım belirtimleri” sayfa 9
EXN3500 depolama genişletme birimi donanımına genel bakış
EXN3500 depolama genişletme birimine kendinizi alıştırmak için aşağıdaki şekillere bakın.
1
2
3
4
5
7
2
8
9 10
0
1
2
3
4
5
6
7
11
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
exn350001
3
4
5
6
Şekil 1. EXN3500 ürününün önden görünümü (ön çerçeve ile ve ön çerçeve olmadan)
© Copyright IBM Corp. 2014
1 EXN3500 ön
çerçeve
5 İki basamaklı raf
tanıtıcısının dijital
görünümü
9
2 Raf gücü ışığı
6 Raf tanıtıcısını
değiştirme düğmesi
10 Disk sürücüsü hata ışığı
3 Raf hata ışığı
7 Sol montaj yanlığı
11 Sağ montaj yanlığı
4 Raf etkinlik
ışığı
8 İşletmen görüntü
panosu
Disk sürücüsü etkinlik ışığı
1
1
2
4
3
LNK
LNK
5
IOM6
LNK
LNK
IOM6
IOM6
IOM6
AC
AC
exn350002
1
2
AC
6
7
8
9
10
Şekil 2. EXN3500 ürününün arkadan görünümü
1
IOM hata ışığı
6
PSU Tamam güç kaynağı ışığı
2
ACP kapıları
7
DC hatası güç kaynağı ışığı
3
SAS kapısı
8
AC hatası güç kaynağı ışığı
4
İki adet G/Ç modülü (IOM6)
9
Fan hatası güç kaynağı ışığı
5
SAS kapısı bağlantı ışıkları
10 Yerleşik fanlarla birlikte iki adet güç
kaynağı
Terimler ve simgeler
Aşağıdaki terimleri lütfen öğrenin. Terimlerin çoğu SAS teknolojisine ve EXN3500 depolama
genişletme birimine özgüdür; bazıları da bu belgede kullanılan mevcut terimlerdir.
Kare ve daire simgeleri
Depolama genişletme birimi IOM'lerindeki SAS kapıları ve ACP kapıları kare ve
daire işaretleriyle gösterilir. Tüm kablolama, kare biçimli kapıya ya da daire biçimli
kapıya bağlanmaya başvurularak gerçekleştirilir.
SAS bağlanırlığı, Giriş ve Çıkış kapıları kavramlarını kullanmaz.
IOM
SAS rafı G/Ç Modülü, depolama genişletme biriminin arka tarafında bulunur. Ayrı
disk sürücülerini depolama sisteminin geri kalanına bağlar ve depolama genişletme
birimi işletmen görüntü panosu ışıklarını denetler. Her depolama genişletme
biriminde iki IOM bulunur: IOM A ve IOM B. Bunlara depolama genişletme
biriminin arka tarafındaki yuva eşlemi etiketinde SBB A ve SBB B de denir.
SAS yığını
Yığın olarak da adlandırılır. Birbirine bağlanan (zincirleme bağlı) ve denetleyiciye
yığındaki ilk depolama genişletme birimi ve yığındaki son depolama genişletme
birimi (gerekirse) üzerinden bağlanan bir ya da birden çok SAS depolama genişletme
birimlerinden oluşan gruptur. Depolama genişletme birimi yığınındaki depolama
genişletme birimi sayısı üst sınırı ile bir yapılandırmada desteklenen depolama
genişletme birimi yığını sayısı, depolama sistemi tipine bağlıdır.
2
ACP
Alternate Control Path, Data ONTAP ürününün depolama genişletme birimi
depolama altsistemini yönetmesine ve denetlemesine olanak tanıyan bir iletişim
kuralıdır. Veri yolunda ayrı bir ağ kullanır, böylece yönetme iletişimi bozulmamış ve
kullanılabilir olan veri yoluna bağlı olmaz. ACP'nin kullanılması, tüm depolama
genişletme birimlerinin ve depolama sistemi denetleyicilerinin IOM'ler üzerindeki
ACP kapıları ve her bir denetleyici üzerinde gösterilen ağ arabirimi aracılığıyla
bağlanmasını gerektirir.
QSFP
Tüm IBM SAS sistemleri için standart SAS kablo bağlacı. QSFP-QSFP SAS
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
kabloları, SAS depolama genişletme birimi kapılarını zincirleme bağlamak ve dört
kapılı SAS HBA'yı (Anasistem Veriyolu Bağdaştırıcısı) ya da yerleşik SAS
kapılarını bağlamak için kullanılır. QSFP - mini SAS kabloları, depolama genişletme
birimlerini iki kapılı mini SAS HBA'ya bağlamak için kullanılır.
Yazılım tabanlı disk sahipliği
Yazılım tabanlı disk sürücüsü sahipliği, depolama sisteminin fiziksel bağlantılarının
topolojisi tarafından belirlenmekten çok disk sürücüsünde saklanır. Disk sürücüsü
kullanımı üzerinde daha fazla esneklik ve denetim sunar. SAS ve SATA disk
sürücüleri yazılım tabanlı disk sürücüsü sahipliği kullanır.
Dolayısıyla, yerel düğümün, A kanalı aracılığıyla kendine bağlı olan tüm doğrudan
bağlı disk sürücülerinin sahibi olduğu, ortağının ise B kanalındaki yerel düğüme
bağlı disk sürücülerinin sahibi olduğu donanım tabanlı disk sahipliği kavramı burada
geçerli değildir.
Bu, donanım tabanlı disk sahipliği terimlerinin de geçerli olmadığı anlamına gelir:
birincil yol, bekleme yolu, yedek yol ve yedek bekleme yolu. Bunun yerine,
denetleyici ve SAS depolama genişletme birimi arasındaki bağlantı, birinci
bağlantılar ve son bağlantılar olarak ele alınır.
Birinci bağlantı
Denetleyiciden, bir depolama genişletme birimleri yığınındaki ilk depolama
genişletme birimine kablo bağlantısı.
Son bağlantı
Denetleyiciden, bir depolama genişletme birimleri yığınındaki son depolama
genişletme birimine kablo bağlantısı.
Raftan rafa (zincirleme bağlantı)
Birden fazla depolama genişletme birimi yığınındaki depolama genişletme birimleri
arasındaki kablo bağlantısı. Her depolama genişletme birimleri yığını SAS kapıları
üzerinden zincirleme bağlanır ve ACP yeteneğini kullanıyorsanız, depolama
genişletme birimi ACP kapıları üzerinden de zincirleme bağlanır.
Denetleyici
Depolama sisteminizin, Data ONTAP yazılımını çalıştıran ve depolama alt sistemini
yöneten bileşeni.
Depolama sistemi gövdesindeki üst yuvada bulunan denetleyiciye Denetleyici 1 ya
da Denetleyici A denir. Depolama sistemi gövdesindeki alt yuvada bulunan
denetleyiciye Denetleyici 2 ya da Denetleyici B denir.
Tek denetleyicili yapılandırma
Bir denetleyiciye sahip bir depolama sistemi.
Etkin/etkin ya da HA çifti yapılandırması
İki denetleyiciye sahip bir depolama sistemi. Bu yapılandırma, bir gövdede iki
denetleyici ya da ayrı gövdelerde iki denetleyici biçiminde olabilir. Denetleyicilerden
biri arızalanırsa, iki denetleyici verileri birbiri için gönderip alır.
Çok yollu HA
Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) yapılandırmadaki her denetleyici disk
sürücüsüne bağlanmak için birden fazla yola sahiptir. SAS'ın esneklik özelliğini tam
olarak kullanabildiği için çok yollu kablolama, etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli)
yapılandırmalarda en esnek ve en çok tercih edilen yapılandırmadır. SAS esnekliği,
kablo, HBA ve IOM arızası durumunda depolama sisteminin disk sürücülerine
erişmeye devam etmesi anlamına gelir. IOM arızaları, hata durumunda yedek
denetleyiciye geçişte sonuçlanmaz.
EXN3500 depolama genişletme birimine giriş
3
İki yollu
Tek denetleyicili depolama sistemi, disk sürücüsüne bağlanmak için birden çok yola
sahiptir. Tek denetleyicili yapılandırmalarda tercih edilen yapılandırmadır.
Tek yollu etkin/etkin ya da HA
Etkin/etkin (yüksek kullanılabilirlikli) depolama sistemindeki her denetleyici disk
sürücüsüne bağlanmak için bir yola sahiptir. IOM ya da kablo arızası, hata
durumunda yedek denetleyiciye geçişi gerektirir.
Tek yollu
Tek denetleyicili depolama sistemi, disk sürücüsüne bağlanmak için bir yola sahiptir.
Bu yapılandırma, birden çok tekli hata noktasına sahiptir ve tercih edilen bir
yapılandırma değildir.
Yapılandırılan sistemler
Yeni depolama sistemi EXN3500 depolama genişletme birimleriyle ve önceden
kurulmuş SAS HBA'larla (varsa) birlikte gönderilir.
Eklenti depolama genişletme birimi
Ayrı olarak gönderilen ve yapılandırılmış bir sistemin bir parçası olarak
gönderilmeyen EXN3500 depolama genişletme birimleri.
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki önemli farklar
SAS depolama genişletme birimleri, mimari ve işlevsellik açısından FC depolama genişletme
birimlerinden oldukça farklıdır. Aşağıdaki çizelgelerde, depolama genişletme birimlerine
ilişkin iki tip arasındaki farklılıklar karşılaştırılır, böylece EXN3500 depolama genişletme
biriminin ne olduğunu ve ne olmadığını anlayabilirsiniz. Bu, EXN3500 depolama genişletme
birimlerini takmanıza, kablolamanıza ve yönetmenize yardımcı olur.
Mekanik farklar
EXN3500 ve EXN1000/EXN2000/EXN4000 depolama genişletme birimleri arasındaki
mekanik farklar aşağıdaki çizelgede gösterilir:
Çizelge 1. EXN3500 ve EXN1000/2000/4000 arasındaki mekanik farklar
EXN3500 depolama genişletme birimleri
EXN1000/EXN2000/EXN4000 depolama
genişletme birimleri
Depolama genişletme birimleri 2U
yüksekliğindedir
Depolama genişletme birimleri 3U
yüksekliğindedir
0 - 24 adet 2,5 inçlik SAS disk sürücüsü vardır
0 - 14 adet 3,5 inçlik FC disk sürücüsü vardır
6 Gb/s IOM genişleticiler kullanın (her
genişleticide, her biri 6 GB/s bant genişliğinde
olan 4 adet ayrı yol içeren iki adet SAS geniş
kapısı bulunur)
En fazla 4 Gb/s kullanın:
v 4 Gb: EXN4000/ESH4
v 2 Gb: EXN2000/ESH/ESH/ESH2/ESH4,
DS14Mk2, EXN1000
QSFP bağlaçlar kullanın ve hangi kablonun nereye Seri numarası bilgilerini kullanmadan SFP
bağlandığını gösteren yerleşik seri numarası
teknolojisini kullanın.
bilgilerini kullanın.
Altyapı farkları
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki altyapı farkları aşağıdaki çizelgede
gösterilir:
4
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 2. SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki altyapı farkları
SAS depolama genişletme birimleri
FC depolama genişletme birimleri
Bir depolama sistemindeki depolama genişletme
birimleri dizisine yığın denir.
Bir depolama sistemindeki depolama genişletme
birimleri dizisine döngü denir.
SAS yığınları, yalnızca raf genişleticilerden geçen, FC döngüleri, döngüdeki tüm sürücülerden geçen
doğrudan noktadan noktaya HBA'dan sürücüye
HBA'dan sürücüye olan sanal bağlantılardır.
bağlantıları kullanır; disk sürücüleri birbirinden
tamamıyla yalıtılmıştır.
Depolama genişletme birimi kapıları, noktadan
Depolama genişletme birimi kapıları, döngünün
noktaya HBA'dan sürücüye bağlantıları göstermek yol yönünü belirtmek için Giriş ve Çıkış olarak
için kare ve daire olarak gösterilir.
ayrılır.
HBA'ları raf genişleticilerine bağlayan 4x
genişliğinde kapılar kullanın. Bir bağlantı
kesilirse, diğer bağlantılar kullanılabilir.
HBA'ları disk sürücülerine bağlayan bir fiziksel
bağlantı kullanın.
SAS disk sürücüleri yazılım tabanlı disk sahipliği
kullanır. Disk sürücüsünün sahipliği, depolama
sisteminin fiziksel bağlantılarının topografisini
kullanmak yerine yazılım sahipliği bilgilerini disk
sürücüsüne yazarak belirli bir depolama sistemine
atanır.
FC disk sürücüleri donanım tabanlı disk sahipliği
kullanır. Yerel düğüm, A kanalı üzerinden
kendisine doğrudan bağlanan tüm disk
sürücülerine (depolama genişletme birimindeki A
modülüne bağlı döngü) sahiptir; ortak düğüm ise,
B kanalındaki yerel düğüme bağlı disk
sürücülerine sahiptir.
Kullanılan bağlanırlık terimleri: depolama
genişletme biriminden depolama genişletme
birimine (zincirleme bağlantı), denetleyiciden
depolama genişletme birimine (ilk bağlantılar) ve
depolama genişletme biriminden denetleyiciye
(son bağlantılar).
Kullanılan bağlanırlık terimleri: birincil yol,
bekleme yolu, yedek yol ve yedek bekleme yolu.
Depolama sistemi başına benzersiz depolama
genişletme birimi tanıtıcıları (0 ile 98 arasında bir
sayı).
Döngü başına benzersiz depolama genişletme
birimi tanıtıcıları (1 ile 6 arasında bir sayı).
Dijital ekran raf tanıtıcısını değiştirmek için
depolama genişletme biriminin gücü açılmalıdır.
Depolama genişletme birimi gücü, parmakla
çevirme raf tanıtıcısı değiştirildiğinde kapatılabilir.
Dijital ekran, depolama genişletme biriminin ön
tarafındadır.
Parmakla çevirme parçası, depolama genişletme
biriminin arka tarafında bulunur.
Raf tanıtıcısı değiştirildikten sonra yürürlüğe
girmesi için depolama genişletme birimlerinin
gücünü kapatıp yeniden açmanız gerekir.
Raf tanıtıcısının değiştirildikten sonra etkinleşmesi
için depolama genişletme birimlerinin gücünü
kapatıp yeniden açmanız gerekir.
v Data ONTAP çalıştıran var olan bir depolama
sisteminin bir parçası olan depolama genişletme
birimindeki raf tanıtıcısının değiştirilmesi, Data
ONTAP yazılımının eski depolama genişletme
birimi adresini düzgün şekilde silebilmesi ve
yeni depolama genişletme birimi adresinin bir
kopyasını güncelleyebilmesi için gücü yeniden
açmadan önce en az 30 saniye beklemenizi
gerektirir.
v Yeni depolama sistemi kuruluşunun (depolama
sisteminde henüz Data ONTAP yazılımı
çalışmıyordur) bir parçası olan depolama
genişletme biriminin raf tanıtıcısının
değiştirilmesi beklemenizi gerektirmez;
depolama genişletme biriminin gücünü hemen
kapatıp açabilirsiniz.
EXN3500 depolama genişletme birimine giriş
5
Esneklik farkları
SAS ve FC depolama genişletme birimleri arasındaki esneklik farkları aşağıdaki çizelgede
gösterilir:
SAS depolama genişletme birimleri
FC depolama genişletme birimleri
Alternate Control Path (ACP) yeteneğini kullanın. ACP yeteneğini kullanmayın.
ACP, Data ONTAP yazılımının veri yolundan ayrı FC döngüsü çalışmazsa, depolama genişletme
bir ağ (yedek yol) kullanarak depolama genişletme birimlerinin tüm döngüsüne erişilemez. El ile
birimi depolama altsistemini yönetmesini ve
düzeltilmesi gerekir.
denetlemesini sağlayan bir iletişim kuralıdır.
Dizisel Bağlı SCSI (SAS) teknolojisini kullanın.
FC teknolojisini kullanın.
SAS, denetleyicinin bir defada birden fazla aygıtla FC, bir defada döngüde yalnızca bir disk sürücüsü
iletişim kurabilmesi anlamına gelen noktadan
ile iletişim kurabilen çekişmeli bir döngüdür.
noktaya bir disk bağlantısı mimarisidir.
Depolama sistemindeki ilk ve son kablo
bağlantıları yol kaybı durumunda çalışmanın
sürdürülmesini sağlar.
HA çifti olmayan çok yollu yapılandırmalarda,
depolama genişletme birimi kablolarının kopması
durumunda oluşan güç kesintileri aşağı akış disk
sürücüsünün kaybına yol açar.
Kuruluş güvenlik kuralları
Depolama genişletme birimlerini kurarken aşağıdaki güvenlik kurallarını izleyin:
Fiziksel kuruluş
v Raf kuruluşu, takılı kasaların toplam ağırlığını destekleyebilmeli ve tasarım, rafın kuruluşu
ya da olağan kullanımı sırasında yana doğru eğilmesini ya da yukarı doğru itilmesini
engellemek için sabitleyici özellikler eklemelidir.
v Depolama genişletme birimlerini ve depolama sistemini taşınabilir bir kabine ya da rafa
kurarken en iyi denge için aşağıdan yukarıya doğru kurun.
v EXN3500 depolama genişletme birimi en fazla 22 kg'dir (49 lbs.). Kendi kendinize
kaldırmaya çalışmayın.
v Kasayı hareket ettirmeden önce, ağırlığı en aza indirgemek için her zaman tüm PSU'ları
çıkarın.
v Güvenli kaldırma yüksekliği 20U'dur.
v Kasayı PSU tutamaçlarından tutarak kaldırmayın. Ağırlığı taşıyacak şekilde
tasarlanmamıştır.
v Güç kaynağı kablosu fişi ana bağlantı kesme aygıtı olarak kullanıldığı için prizlerin
donatının yakınında olduğundan emin olun.
v Raf birimlerle yapılandırıldığında, UL 60950-1 ve IEC 60950-1 güvenlik gereksinimlerini
yerine getirmelidir.
DİKKAT:
G/Ç modülü üzerindeki isteğe bağlı RJ-45 yuvası yalnızca Ethernet bağlantısı
içindir ve bir telekomünikasyon ağına bağlanmamalıdır.
Güç ve elektrik
v Kasa yalnızca 100-240 VAC giriş voltajı aralığında çalıştırılmalıdır.
v Raf tasarımı, 40 C derece olan işletim ortamı sıcaklığı üst sınırını göz önünde
bulundurmalıdır.
6
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
v Rafta güvenli bir elektrik dağıtım sistemi olmalıdır. Birim için aşırı akım koruması
sağlamalı ve rafa takılan toplam birim sayısı tarafından aşırı yüklenmemelidir. Bu konular
ele alınırken, ad plakasında gösterilen elektrik tüketimi derecelendirmesi göz önünde
bulundurulmalıdır.
v Güç kaynağı kablolarına güvenli bir elektrik topraklama bağlantısı sağlanmalıdır.
v Bu donatı topraklı bir prize bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Topraklı priz önemli bir
güvenlik özelliğidir. Elektrik çarpması veya donatıya zarar verme tehlikesinden kaçınmak
için bu özelliği devre dışı bırakmayın.
v Elektrik dağıtım sistemi raftaki her birim için güvenli bir topraklama bağlantısı
sağlamalıdır.
v Teknik belirtimlerde sıralanan gereksinimleri yerine getirmek için elektrik aşırı yük
korumasına sahip bir güç kaynağı sağlayın.
v Her birimin içindeki her PSU 1.0mA değerinde toprak kaçağı akımına sahiptir. Elektrik
dağıtım sisteminin tasarımı tüm birimlerde bulunan tüm PSU'lardaki toplam toprak kaçağı
akımını göz önünde bulundurmalıdır. Rafta, “HIGH LEAKAGE CURRENT. Earth
connection essential before connecting supply” (YÜKSEK KAÇAK AKIM. Güç kaynağını
bağlamadan önce topraklama bağlantısının yapılması gerekir) etiketinin olması gerekebilir.
TEHLİKE
Dört PSU kullanıldığında, YÜKSEK KAÇAK AKIM'dan (TEMAS AKIMI)
kaynaklanan elektrik çarpması tehlikesine karşı koruma sağlayın; depolama
genişletme birimi en az iki bağımsız güç kaynağına bağlanmalıdır. Bunun
amacı, güvenilir topraklama bağlantısı sağlamaktır.
Yönetim güvenlik kuralları
v Geçerli güvenlik, yayılım ve ısı gereksinimlerine uyum sağlamak için, hiçbir kapak
çıkarılmamalı ve tüm bölmelerde eklenti modülleri bulunmalıdır.
v Tüm eklenti modülleri ve boşluk plakaları yangın kasasının bir parçası olduğu için, bunlar
yalnızca yeni bir bileşen eklendiğinde çıkarılmalıdır.
Tüm modüller ve boşluk plakaları takılı olmadan sistem çalıştırılmamalıdır.
v Yaralanma ya da donatıya hasar verme tehlikesini azaltmak için, iç bileşenlere
dokunmadan önce soğumaları için bekleyin.
v Depolama genişletme birimini taşınabilir bir kabinden ya da raftan çıkarırken yukarıdan
aşağıya doğru bir çıkarma sırası izleyin.
v Rafın devrilmemesi için, bir defada birden fazla kasayı raftan dışarı doğru kaydırmayın.
v Taşımadan önce ya da bir şekilde hasar gördüğünü düşünüyorsanız, birimin fişini çıkarın.
v PSU kasadan çıkarılmadan önce güç bağlantısının her zaman kesilmesi gerekir.
TEHLİKE
Takmak için doğru tipte yeni bir PSU olmadan arızalı PSU'yu çıkarmayın.
Tüm birimler ya da modül boşluk plakaları takılı olmadan sistem
çalıştırılmamalıdır.
EXN3500 depolama genişletme birimine giriş
7
TEHLİKE
Kapakları PSU'dan çıkarmayın. Elektrik çarpması tehlikesi bulunur. PSU'yu
onarım için sağlayıcınıza gönderin.
DİKKAT:
Bu birimde birden fazla güç kaynağı kablosu bulunur. Elektrik çarpması
tehlikesini azaltmak için bakım yapmadan önce tüm güç kaynağı
kablolarını sökün.
Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması
DİKKAT:
Depolama genişletme birimi, statik elektriğe duyarlı elektronik bileşenler kullanır.
Kıyafetinizden ya da çevrenizdeki diğer tesisattan kaynaklanan statik boşalma, bu
bileşenlere zarar verebilir. Elektronik bileşenlere dokunmadan önce üzerinizdeki statik
elektriği boşaltmak için antistatik ESC bilek bandı ile topraklama kayışını takın.
Uyarı: Statik elektrik, elektronik aygıtlara ve sisteminize zarar verebilir. Ortaya çıkabilecek
zararı önlemek için statik elektriğe duyarlı aygıtlar, kuruluş için hazırlanıncaya kadar statik
elektrik korumalı paketlerinde tutulmalıdır.
v Hareketlerinizi sınırlayın. Hareket ettiğinizde, çevrenizde statik elektrik oluşabilir.
v Aygıtı elinize alırken kenarlarından ya da çerçevesinden dikkatli bir biçimde tutun.
v Lehim birleşim noktalarına, pimlere ya da açık devrelere dokunmayın.
v Aygıtı, diğer kişilerin dokunabileceği ve aygıta zarar verebileceği yerlerde bırakmayın.
v Aygıt statik korumalı paketindeyken, bunu, sistem biriminin boyalı olmayan metal kısmına
en az iki saniye boyunca dokundurun. Bu işlemle, paket üzerindeki ve vücudunuzdaki
statik elektrik boşalır.
v Aygıtı paketinden çıkarın ve yere koymadan, sistem biriminize yerleştirin. Aygıtı yere
koymanız gerekiyorsa, statik elektrik korumalı paketinin üzerine bırakın. Aygıtı, sistem
biriminizin kapağı üzerine ya da herhangi bir metal yüzeye koymayın. Soğuk havalarda,
oda içindeki ısıtma havanın nemliliğini azaltır ve statik elektrik artar. Bu nedenle, soğuk
havalarda aygıtı tutarken daha dikkatli olun.
Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı
Bu belgeye ek olarak aşağıdaki belgeler de gereklidir. Bu belgeleri, “Web siteleri” sayfa xviii
başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek
Web sitesinde bulunabilir.
v N serisi sisteminize ilişkin Kuruluş ve Ayar Yönergeleri
v IBM System Storage EXN3500 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri
v IBM System Storage Universal SAS and ACP Cabling Guide
v DATA ONTAP sürümünüz için IBM System Storage Data ONTAP Active/Active
Configuration Guide ya da Data ONTAP High Availability Configuration Guide
v Data ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP Software Setup Guide
8
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Uyarı: Kuruluşa başlamadan önce yazılım kuruluş işleminin gerektirdiği bilgileri
toplamak üzere depolama sisteminize ilişkin yapılandırma sayfasını yazdırın ve
tamamlayın. Yapılandırma sayfası, Data ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP
Software Setup Guide adlı belgede yer alır.
Kuruluş için gerekli araçlar ve donatılar
Aşağıdaki araçları ve donatıyı sağlamanız gerekir:
v 2 numaralı yıldız tornavida
v Düz uçlu tornavida
v ESD bandı ve topraklama kayışı
v IBM'den sipariş edilmediyse, CAT6 Ethernet LAN kabloları (ACP kablolama için gerekir)
Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi
Sevkiyat paketinizde aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:
v EXN3500 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri
v Siparişini verdiğiniz güç kaynaklarını ve diskleri içeren bir depolama genişletme birimi.
v Siparişi verilen kablolar ve güç kabloları.
v Depolama genişletme birimini, 19 inçlik standart bir rafa monte etmek için kullanılacak bir
ray takımı da bulunur.
Yay ya da yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster sistemlerine ilişkin
FC/SAS köprüsü
FC/SAS Köprüsü donanımına ilişkin bilgi için, IBM System Storage N series Introduction and
Planning Guide ve ATTO FibreBridge 6500N Installation and Operations Manual belgelerine
bakın. Tüm N serisi belgeleri ve bu belge, “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklanan
şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
FC/SAS köprüsü yapılandırmalarının desteklenmesi
Kuruluş, çalışırken ekleme, HA çiftlerini yöneltme yapısı bağlantılı MetroCluster yapılarına
dönüştürme ve FC/SAS köprüsünü değiştirme hakkında bilgi için MetroCluster yapısının SAS
disk rafları ve FibreBridge 6500N ile yapılandırılması başlıklı konuya bakın. Tüm N serisi
belgeleri ve bu belge, “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklanan şekilde erişilebilen
ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Donanım belirtimleri
Aşağıdaki çizelgelerde EXN3500 ürününüze ilişkin özellikler ve gereksinimler
listelenmektedir.
Çizelge 3. EXN3500 fiziksel özellikleri
Ağırlık
Disk sürücüleriyle birlikte
49 lbs (22,2 kg)
Disk sürücüleri olmadan
38,9 lbs (17,6 kg)
Boş
17,8 lbs (8,1 kg)
Raf birimleri
2U
Yükseklik
3,4 inç (8,5 cm)
Genişlik
19 inç (48 cm)
Derinlik
21,4 inç (54,3 cm)
EXN3500 depolama genişletme birimine giriş
9
Çizelge 4. EXN3500 açıklık boyutları
Ön (soğutma)
6 inç (15,3 cm)
Arka (soğutma ve bakım)
12 inç (30,5 cm)
Ön (bakım)
25 inç (55,9 cm)
Çizelge 5. EXN3500 ortam gereksinimleri
İşletim sıcaklığı üst sınır aralığı
10° C - 40° C (50° F - 104° F)
İşletim sıcaklığı önerilen aralık
20° C - 25° C (68° F - 77° F)
Ürün çalışmıyorken sıcaklık aralığı
-40° C - 70° C (-40° F - 158° F)
Önerilen çalıştırma aralığı (bağıl nem)
%40 - 55
Çalıştırma aralığı üst sınırı (bağıl nem)
%20 - %80 (yoğuşmasız)
Çalışmıyorken aralık (bağıl nem)
%10 - %95 (yoğuşmasız)
Islak hazne sıcaklığı üst sınırı
28° C (82° F)
Çalıştırma rakımı üst sınırı
10,000 ft. (3045 m)
Çalışmıyorken rakım
-1,000 - 40,000 ft. (-305 - 12192 m)
Akustik düzeyi (SAS sürücüleri)
6,4 bel Lw Ad (2 PCM)
Giriş gücü frekansı, Hz (AC)
50 - 60 Hz
Giriş güç voltajı, V RMS (AC) (otomatik ayarlamalı)
100 - 120V ya da 200 - 240V
Çizelge 6. EXN3500 elektrik gücü üst sınırı
Sistem
Elektrik gücü üst sınırı
EXN35000
100 - 240 VAC, 12 - 5,9 A; 50/60 Hz
Çizelge 7. EXN3500 elektrik gereksinimleri–SAS sürücüleri
100 - 120V
Giriş voltajı
Ölçülen giriş akımı,
A
Ölçülen giriş gücü,
W
Isı kaybı, BTU/saat
10
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
Büyüklük
(GB)
En kötü
durum, tek
PSU
PSU başına
450
4,28
600
Genel
Sistem, iki
PSU
En kötü
durum, tek
PSU
PSU başına
Sistem, iki
PSU
1,38
2,76
2,29
0,79
1,58
4,22
1,39
2,77
2,29
0,82
1,64
900
4,22
1,39
2,77
2,29
0,82
1,64
1.2 TB
3.55
1,43
2,85
1,80
0.73
1.46
450
428
137
274
420
135
270
600
422
134
267
418
133
266
900
422
134
267
418
133
266
1.2 TB
354
142
283
348
138
276
450
1.461
468
936
1.434
461
922
600
1.441
456
912
1.427
454
908
900
1.441
456
912
1.427
454
908
1.2 TB
1,209
483
966
1,188
741
942
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Çizelge 8. EXN3500 elektrik gereksinimleri – 200 GB SSD sürücüleri
100 - 120V
200 - 240V (200V gerçek)
Depolama
genişletme
biriminde
miktar
En kötü
durum, tek
PSU
PSU başına
Ölçülen giriş akımı,
A
4
2.53
24
Ölçülen giriş gücü,
W
Isı kaybı, BTU/saat
Giriş voltajı
Genel
Genel
Sistem, iki
PSU
En kötü
durum, tek
PSU
PSU başına
Sistem, iki
PSU
0.36
0.72
1.26
0.28
0.55
3,41
0,8
1,6
1,67
0,45
0,9
4
256
35
69
251
35
70
24
343
81
161
336
81
162
4
874
118
236
857
120
239
24
1,171
275
550
1,147
277
553
Çizelge 9. EXN3500 elektrik gereksinimleri - 400 GB SSD ve 800 GB SSD sürücüleri:
Giriş voltajı
100 - 120V
Disk rafında
miktar
PSU başına
Sistem, iki PSU
En kötü durum, Genel
tek PSU
PSU başına
1,61
.42
.83
.91
.31
.61
4 SSD + 20 1,2
TB
3.44
1.46
2.92
1.72
.72
1,43
12 SSD
1,97
.60
1,19
1,07
.38
.75
24 SSD
2.4
.88
1,75
1.29
.49
.97
4 SSD
159
40
79
155
39
77
4 SSD + 20 1,2
TB
334
139
277
329
135
269
12 SSD
199
57
114
192
58
115
24 SSD SSD
240
87
174
236
84
167
4 SSD
543
135
270
529
132
263
4 SSD + 20 1,2
TB
1139
473
945
1122
459
918
12 SSD
679
195
389
655
197
393
24 SSD
819
297
594
805
285
570
Ölçülen giriş akımı, A 4 SSD
Ölçülen giriş gücü, W
Isı kaybı, BTU/saat
En kötü
durum, tek
PSU
200 - 240V (200V gerçek)
Genel
Sistem, iki
PSU
Çizelge 10. EXN3500 elektrik gereksinimleri-1,6-TB SSD sürücüler:
Giriş voltajı
100 - 120V
200 - 240V (200V gerçek)
Disk
rafında
miktar
En kötü durum, Genel
tek PSU
PSU başına
En kötü
durum, tek
PSU
Ölçülen giriş akımı,
A
24
2,34
,82
1.63
Ölçülen giriş akımı,
W
24
230
81
Isı kaybı, BTU/saat
24
786
275
Sistem, iki
PSU
Genel
PSU başına
Sistem, iki PSU
1.3
.47
.93
161
224
80
159
550
766
272
543
EXN3500 depolama genişletme birimine giriş
11
12
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için
kurulması
Bu bölümde, yeni depolama sistemi kuruluşu için EXN3500 depolama genişletme biriminin
kuruluşuna ve kablolanmasına ilişkin bilgiler bulunur.
Not: Depolama genişletme birimini çalışırken eklemeye ilişkin bilgi için bkz. “SAS
depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi” sayfa 19.
Aşağıdaki konular ele alınır:
v “Depolama genişletme birimlerinin bir rafa kurulmasına ilişkin kurallar”
v “Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için kurulması” sayfa 14
v “Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi” sayfa 16
Telekomünikasyon düzenleme bildirimi
Bu ürün, ülkenizde hiçbir şekilde genel telekomünikasyon ağları arabirimlerine bağlanması
için onaylanmamıştır. Böyle bir bağlantı oluşturmadan önce yasal onay gerekebilir.
Sorularınız için bir IBM satış temsilcisine ya da yetkili satıcıya başvurun.
Depolama genişletme birimlerinin bir rafa kurulmasına ilişkin kurallar
Depolama genişletme birimlerini kurarken aşağıdaki güvenlik kurallarını izleyin.
18-32 kg (39.7-70.5 lbs)
svc00167
Depolama genişletme birimini, 19 inçlik (48,26 cm) standart bir donatı rafına montaj raylarını
kullanarak kurarken aşağıdaki kuralları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurmanız gerekir.
DİKKAT:
Tam olarak doldurulmuş bir EXN3500 ürünü 22,2 kg'dir (49 lbs).
EXN3500 ürününü rafa takmak için iki kişi kullanın. Birimi daha
hafif ve taşıması daha kolay yapmak için, yeniden takmak üzere her
bileşenin yerini not ederek güç kaynaklarını ve Giriş/Çıkış
modüllerini (IOM'ler) çıkarın. Ağırlığı azaltmak için disk
sürücülerini ya da sürücü boş kapaklarını çıkarmayın. Birim rafa
takıldıktan sonra, güç kaynaklarını ve IOM'leri yeniden takın.
v İki kişiyle birlikte çalışmanız gerekir.
v Rafın dengede olması için, depolama genişletme birimlerinizi en alt konumdan yukarı
doğru kurmaya başlayın.
TEHLİKE
Rafı, taşınabilir bir rafa kurarken en ağır donatı altta olacak şekilde kurun.
Böylece, rafın devrilmesini ve sizin ya da başkalarının ciddi şekilde yaralanmasını
önleyebilirsiniz.
v Depolama genişletme birimlerini bir rafa kurarken, N serisi depolama sisteminize ilişkin
depolama üst sınırını aşmayın.
v Tam dolu depolama genişletme birimleri 22 kg (49 lbs) ağırlığındadır. Depolama
genişletme birimini rafa kaldırmak için iki kişi olmalıdır. Depolama genişletme birimini
hafifletmek ve manevra kabiliyetini artırmak için, her bileşenin yerini not ederek güç
kaynaklarını ve IOM'leri çıkarın. Depolama genişletme birimi rafa kurulduktan sonra, güç
kaynaklarını ve IOM'leri yeniden yerleştirin.
© Copyright IBM Corp. 2014
13
Uyarı:
Ağırlığı azaltmak için disk sürücülerini ya da sürücü boş kapaklarını çıkarmayın.
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşu için
kurulması
EXN3500 depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi kuruluşunuzun bir parçası
olarak takılması, her bir depolama genişletme birimi için bir raf montaj takımı takmayı,
depolama genişletme birimlerini rafa takmayı, depolama genişletme birimlerini çalıştırmayı
ve raf tanıtıcılarının benzersiz olduğunu doğrulamayı içerir.
Başlamadan önce
v Depolama sisteminizin depolama genişletme birimlerini takmak için kullandığınız SAS
kabloları tipini ve taktığınız depolama genişletme birimleri gereksinimlerini karşıladığını
doğrulayın. En son destek bilgileri için bkz. IBM N serisi Tanıtım ve Planlama Kılavuzu.
v Bir sistem denetleyicisine doğrudan bir depolama genişletme birimi yığını ya da tek bir
genişletme depolama birimini çalışırken ekliyorsanız, şu gereksinimleri karşılamış olmanız
gerekir:
– Depolama sisteminizdeki her denetleyicide yeterli sayıda kullanılabilir PCI SAS HBA
ya da yerleşik SAS kapısı bulunmalıdır.
– "SAS kablolaması çalışma sayfası" adlı bölümü tamamlamış olmanız gerekir. Böylece,
depolama genişletme birimini ya da raf yığınını denetleyiciye nasıl kablolayacağınızı
öğrenebilirsiniz.
“Web siteleri” sayfa xviii içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde gezinilebilen N
serisi destek web sitesindeki Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı kılavuz SAS
kablolaması çalışma sayfasını içerir
v SAS kabloları SAS bakır, SAS optik ya da kablo tipi kullanımı gereksinimlerini
sisteminizin karşılamasına ya da karşılamamasına bağlı olarak bunların karışımı olabilir.
SAS bakır ve SAS optik kabloların karışımını kullanıyorsanız, şu kurallar geçerli olur:
– Bir yığındaki raftan rafa bağlantılar tümü SAS bakır ya da tümü SAS optik kablolar
olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS optik kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar kullanılmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS bakır kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar ya da SAS bakır kablolar
kullanılmalıdır.
v SAS optik kablolar içeren bir depolama genişletme birimini SAS bakır kablolarla bağlı
depolama genişletme birimi yığınına çalışırken ekliyorsanız, yığında geçici olarak her iki
kablo tipini tutabilirsiniz.
Depolama genişletme birimini çalışırken ekledikten sonra yığındaki geri kalan raftan rafa
bağlantıların SAS bakır kablolarını ve ilk ve son depolama genişletme biriminde bulunan
raftan denetleyiciye bağlantıları değiştirmelisiniz; böylece yığın SAS optik ve SAS bakır
kabloların kullanımı için gerekli olan kablolama kurallarını karşılamış olur. Bu, uygun
sayıda SAS optik kablo sipariş etmiş olmanız gerektiği anlamına gelir.
Not: Çok yollu bir HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) sisteminiz varsa,
kabloları kesintisiz olarak değiştirebilirsiniz. Tek denetleyicili tek yollu ya da N3000 serisi
karışık yollu bir sisteminiz varsa, sisteminizi duraklatmalısınız. Ek bilgi için, bkz. “SAS
kablolarının değiştirilmesi” sayfa 39.
v Alternate Control Path (ACP), 100 metreye kadar (her bir Ethernet standardı) desteklenir.
v SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kablolar, denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar
için kullanılabilir ve 50 metreye kadar olan uzunluklarda kullanılabilir.
14
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
v MPO QSFP modülleriyle SAS optik çok kipli MPO kabloları kullanıyorsanız, şu
parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
– Tek bir kablo uzunluğu OM4 için 150 metreyi ve OM3 için 100 metreyi aşamaz.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
– Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
v SAS optik çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, şu parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
Raftan rafa bağlantı için çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, depolama
genişletme birimleri yığınında da bunu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Diğer raftan
rafa bağlantılar için MPO QSFP modülleriyle MPO kabloları ya da SAS optik çok kipli
QSFP-QSFP kullanmalısınız.
– Herhangi bir çok kipli kablonun uçtan uca (QSFP-QSFP) yolu, OM4 için 150 metreyi
ve OM3 için 100 metreyi geçemez.
Yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve pano içindeki kabloları içerir.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
– Bir yolda en çok bir çift yama panosu kullanılabilir.
– Yama panoları ve panolar arası kabloları sağlamalısınız.
Panolar arası kablolar, SAS optik dağıtım kablosu kipiyle aynı kipte olmalıdır: çok kipli.
– Her SAS optik dağıtım kablosunun MPO ucuna takmanız gereken her bir SAS optik
dağıtım kablosu kümesiyle QSFP-MPO kablo modülleri kümesi aldınız.
Yama panosuna bağlı diğer uçta dağıtım kablolarının SC, LC ya da MTRJ bağlaçları
vardır.
– Sekiz (dört çift) SC, LC ya da MTRJ dağıtım bağlacının tümünü yama panosuna
takmalısınız.
v SAS depolama genişletme birimi güvenlik bilgileri bölümünü okuyup anladığınızdan emin
olun.
Yordam
1. Depolama sisteminizin depolama genişletme birimini desteklemek için en düşük yazılım
gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
2. EXN3500 Storage Expansion Unit Installation and Setup Instructions adlı kılavuzdaki
yönergeleri izleyerek, depolama genişletme biriminizi desteklemek üzere IBM ray
takımını takın.
Uyarı: Birden çok depolama genişletme birimi kuruyorsanız, dengeyi sağlamak
amacıyla kurma işlemini aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştirmeniz gerekir.
3. EXN3500 Storage Expansion Unit Installation and Setup Instructions içindeki yönergeleri
izleyerek depolama genişletme birimini rafa kurun ve sabitleyin.
Uyarı: Tam olarak doldurulmuş raflar 49 lbs (22 kg) ağırlığındadır. Depolama
genişletme birimini rafa kaldırmak için iki kişi olmalıdır. Depolama genişletme birimini
hafifletmek ve manevra kabiliyetini artırmak için, her bileşenin yerini not ederek güç
kaynaklarını ve IOM'leri çıkarın. Ağırlığı azaltmak için disk sürücülerini ya da sürücü boş
kapaklarını çıkarmayın. Depolama genişletme birimi rafa kurulduktan sonra, güç
kaynaklarını ve IOM'leri yeniden yerleştirin.
4. Birden çok depolama genişletme birimi kuruyorsanız, kalan ray takımlarını ve depolama
genişletme birimlerini takmak için 2. ve 3. Adımları yineleyin.
5. Güç kaynaklarını bağlayın.
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması
15
a. Güç kaynaklarındaki açma/kapama düğmelerinin Off (Kapalı) konumda olduğunu
doğrulayın.
b. Güç kablolarını öncelikle güç kablosu tutucusu ile sabitleyerek depolama genişletme
birimlerine ve daha sonra farklı güç kaynaklarına bağlayın.
Uyarı: Esneklik için, güç kaynaklarını farklı güç kaynaklarına bağlayın.
Not: EXN3500 depolama genişletme birimlerinin topraklaması gerekmez;
topraklama, güç kabloları aracılığıyla yapılır.
c. Depolama genişletme birimlerinin gücünü açın ve disk sürücülerinin dönme hareketini
tamamlamasını bekleyin.
6. Fabrikada ayarlanan tanıtıcıların, depolama sistemindeki her depolama genişletme birimi
için benzersiz olduğunu doğrulamak için raf tanıtıcılarını görsel olarak kontrol edin. Raf
tanıtıcısını değiştirmeniz gerekiyorsa, “Depolama genişletme birimi tanıtıcısının
değiştirilmesi” yordamına bakın.
Sonraki adım
Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı belgeyi kullanarak denetleyici SAS ve ACP
bağlantılarınızı kablolayın. Tüm Data ONTAP belgelerinin yanında, bu belge de “Web
siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen
IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi
Tüm depolama sistemindeki her bir SAS depolama genişletme birimi için benzersiz bir raf
tanıtıcısı gerekir. Geçerli bir depolama genişletme birimi tanıtıcısı 0 ile 98 arasındadır. N3400
ya da N3600 depolama sisteminde, takılı depolama genişletme birimlerinin 01 ile 98 arasında
olması gerekir; iç depolama genişletme birimi tanıtıcısı önceden 00 olarak ayarlanmıştır ve
değiştirilemez.
Bu görev hakkında
Depolama sisteminin SAS ve FC depolama genişletme birimleri varsa, raf tanıtıcılarının SAS
ve FC depolama genişletme birimleri arasında benzersiz olması gerekmez. (FC depolama
genişletme birimi tanıtıcıları, her FC döngüsünde benzersiz olmaya devam eder. SAS
depolama genişletme birimi tanıtıcıları, N3400 ya da N3600 sistemleri iç raf tanıtıcısı da
içinde olmak üzere, depolama sistemindeki diğer tüm SAS depolama genişletme birimleri için
benzersiz olmaya devam eder.)
Aynı tanıtıcıya sahip iki ya da daha fazla SAS depolama genişletme birimi varsa, sistem
konsolunda sas.shelf.conflict hata iletisi görüntülenir ve sistem yinelenen depolama
genişletme birimine 100'den büyük bir yazılım tanıtıcısı atar; disk sürücüsü adresleri
depolama genişletme birimi seri numarasını kullanır.
Örneğin, disk sürücüsü adresi <yuva><kapı>.<raf tanıtıcısı>.<bölme> olarak ayarlanır. 1
numaralı yuvada HBA'ya, c kapısına bağlı, 3 numaralı bölmede bir diske sahip yinelenen bir
depolama genişletme biriminin şu adrese sahip olacağı anlamına gelir: 1c.<depolama
genişletme birimi seri numarası>.3.
Yinelenen raf tanıtıcısını yeniden atamanız gerekir.
Yordam
1. Önceden açılmadıysa depolama genişletme biriminin gücünü açın.
16
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
2. Birimi, ön çerçevenin her iki yanındaki dikdörtgen açıklıklardan (mavi şeritlerle
işaretlenmiştir) iterek çıkarın. Raf tanıtıcısı penceresinin altındaki düğmeyi bulun.
3. Dijital ekrandaki ilk sayı yanıp sönmeye başlayıncaya kadar iki üç saniye boyunca
düğmeyi basılı tutarak depolama genişletme birimi tanıtıcısının ilk basamağını değiştirin.
4.
5.
6.
7.
8.
Not: Tanıtıcının yanıp sönmesi iki üç saniyeden uzun sürerse, tam olarak bastığınızdan
emin olarak düğmeye yeniden basın.
Bu işlem, depolama genişletme birimi tanıtıcısı programlama kipini etkinleştirir.
0-9 arasında gerekli sayıya ulaşana kadar ilerlemek için düğmeye basın. İlk sayı yanıp
sönmeye devam eder.
Dijital ekrandaki ikinci sayı yanıp sönmeye başlayıncaya kadar iki üç saniye boyunca
düğmeyi basılı tutarak depolama genişletme birimi tanıtıcısının ikinci basamağını
değiştirin. Dijital ekrandaki ilk sayı artık yanıp sönmez.
0-9 arasında gerekli sayıya ulaşana kadar ilerlemek için düğmeye basın. İkinci sayı yanıp
sönmeye devam eder.
Gerekli sayıda durun ve ikinci sayının yanıp sönmesi duruncaya kadar iki üç saniye
boyunca düğmeyi basılı tutarak programlama kipinden çıkın. Dijital ekrandaki her iki
numara da yanıp sönmeye başlar ve işletmen görüntü panosundaki hata ışığı, bekleyen
depolama genişletme birimi tanıtıcısının henüz devreye girmediğini göstermek için 5
saniye sonra yanar.
Depolama genişletme birimi tanıtıcısının geçerli olması için depolama genişletme
biriminin gücünü kapatıp açın.
Not: Raf tanıtıcısını daha sonra değiştirmeye karar verirseniz, depolama sisteminiz Data
ONTAP'ı çalıştırdıktan sonra gücü açma ve kapama işlemini tamamlamak için gücü
açmadan önce en az 30 saniye beklemeniz gerekir. Bu bekleme süresi, Data ONTAP
yazılımının eski depolama genişletme birimi adresini düzgün şekilde silmesini ve yeni
depolama genişletme birimi adresinin bir kopyasını güncellemesini sağlar.
9. Her bir ek depolama genişletme birimi için 1 - 8 arasındaki adımları yineleyin.
Depolama genişletme biriminin yeni depolama sistemi için kurulması
17
18
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
SAS depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi
EXN3500 depolama genişletme birimini, var olan bir EXN3500 depolama genişletme birimi
yığınına, bir SAS HBA'sına ya da yerleşik bir SAS kapısına çalışırken ekleyebilirsiniz.
Depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi, disk sürücüsünün ve depolama
genişletme birimi sabit yazılım sürümlerinin takılmasını, kablolanmasını ve doğrulanmasını
içerir.
Başlamadan önce
v Depolama sisteminiz, çalışırken eklediğiniz depolama genişletme birimi ve depolama
genişletme birimini bağlamak için kullandığınız SAS kabloları gereksinimlerini
karşılamalıdır. En son destek bilgileri için bkz. IBM N serisi Tanıtım ve Planlama Kılavuzu.
v Bir sistem denetleyicisine doğrudan bir depolama genişletme birimi yığını ya da tek bir
genişletme depolama birimini çalışırken ekliyorsanız, şu gereksinimleri karşılamış olmanız
gerekir:
– Depolama sisteminizdeki her denetleyicide yeterli sayıda kullanılabilir PCI SAS HBA
ya da yerleşik SAS kapısı bulunmalıdır.
– "SAS kablolaması çalışma sayfası" adlı bölümü tamamlamış olmanız gerekir. Böylece,
depolama genişletme birimini ya da raf yığınını denetleyiciye nasıl kablolayacağınızı
öğrenebilirsiniz.
“Web siteleri” sayfa xviii içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde gezinilebilen N
serisi destek web sitesindeki Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı kılavuz SAS
kablolaması çalışma sayfasını içerir
v SAS kabloları SAS bakır, SAS optik ya da kablo tipi kullanımı gereksinimlerini
sisteminizin karşılamasına ya da karşılamamasına bağlı olarak bunların karışımı olabilir.
SAS bakır ve SAS optik kabloların karışımını kullanıyorsanız, şu kurallar geçerli olur:
– Bir yığındaki raftan rafa bağlantılar tümü SAS bakır ya da tümü SAS optik kablolar
olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS optik kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar kullanılmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS bakır kablolar kullanılarak yapılmışsa, bu yığındaki raftan
denetleyiciye olan bağlantılarda da SAS optik kablolar ya da SAS bakır kablolar
kullanılmalıdır.
v SAS optik kablolar içeren bir depolama genişletme birimini SAS bakır kablolarla bağlı
depolama genişletme birimi yığınına çalışırken ekliyorsanız, yığında geçici olarak her iki
kablo tipini tutabilirsiniz.
Depolama genişletme birimini çalışırken ekledikten sonra yığındaki geri kalan raftan rafa
bağlantıların SAS bakır kablolarını ve ilk ve son depolama genişletme biriminde bulunan
raftan denetleyiciye bağlantıları değiştirmelisiniz; böylece yığın SAS optik ve SAS bakır
kabloların kullanımı için gerekli olan kablolama kurallarını karşılamış olur. Bu, uygun
sayıda SAS optik kablo sipariş etmiş olmanız gerektiği anlamına gelir.
Not: Çok yollu bir HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) sisteminiz varsa,
kabloları kesintisiz olarak değiştirebilirsiniz. Tek denetleyicili tek yollu ya da N3000 serisi
karışık yollu bir sisteminiz varsa, sisteminizi duraklatmalısınız. Ek bilgi için, bkz. “SAS
kablolarının değiştirilmesi” sayfa 39.
v Alternate Control Path (ACP), 100 metreye kadar (her Ethernet standardı için) desteklenir.
v SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kablolar, denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar
için kullanılabilir ve 50 metreye kadar olan uzunluklarda kullanılabilir.
© Copyright IBM Corp. 2014
19
v MPO QSFP modülleriyle SAS optik çok kipli MPO kabloları kullanıyorsanız, şu
parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
– Tek bir kablo uzunluğu OM4 için 150 metreyi ve OM3 için 100 metreyi aşamaz.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
– Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
v SAS optik çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, şu parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
Raftan rafa bağlantı için çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, depolama
genişletme birimleri yığınında da bunu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Diğer raftan
rafa bağlantılar için MPO QSFP modülleriyle MPO kabloları ya da SAS optik çok kipli
QSFP-QSFP kullanmalısınız.
– Herhangi bir çok kipli kablonun uçtan uca (QSFP-QSFP) yolu, OM4 için 150 metreyi
ve OM3 için 100 metreyi geçemez.
Yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve pano içindeki kabloları içerir.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
– Bir yolda en çok bir çift yama panosu kullanılabilir.
– Yama panoları ve panolar arası kabloları sağlamalısınız.
Panolar arası kablolar, SAS optik dağıtım kablosu kipiyle aynı kipte olmalıdır: çok kipli.
– Her SAS optik dağıtım kablosunun MPO ucuna takmanız gereken her bir SAS optik
dağıtım kablosu kümesiyle QSFP-MPO kablo modülleri kümesi aldınız.
Yama panosuna bağlı diğer uçta dağıtım kablolarının SC, LC ya da MTRJ bağlaçları
vardır.
– Sekiz (dört çift) SC, LC ya da MTRJ dağıtım bağlacının tümünü yama panosuna
takmalısınız.
v SAS depolama genişletme birimi güvenlik bilgileri bölümünü okuyup anladığınızdan emin
olun.
Bu görev hakkında
Bu yordam, depolama genişletme birimini depolama genişletme birimi yığınının mantıksal
ucuna çalışırken eklemek için yazılmıştır. Fiziksel yığın düzeniniz farklı olabilir.
SAS optik kablolarla bağlanan depolama genişletme birimleri için SAS optik kabloları
destekleyen bir depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümü gerekir.
Depolama sistemindeki tüm depolama genişletme birimlerinin, sabit yazılımın en son
sürümüyle güncellenmesi önerilir.
Not: Depolama genişletme birimi sabit yazılımını SAS optik kabloları desteklemeyen bir
sürüme döndürmeyin.
Depolama genişletme biriminin çalışırken ekleme için kurulması
Yeni depolama genişletme biriminin takılması, bu yeteneği depolama sisteminizde ilk kez
kullanıyorsanız, ray takımını kullanarak, depolama genişletme birimi tanıtıcısını ayarlayarak
ve ACP'yi etkinleştirerek depolama genişletme biriminin rafa takılmasını içerir.
20
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Bu görev hakkında
EXN3500 disk raflarının topraklanması gerekmez; topraklama, güç kabloları aracılığıyla
yapılır.
Yordam
1. Depolama sisteminin depolama genişletme birimini desteklemek için en düşük yazılım
gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
2. EXN3500 Storage Expansion Unit Installation and Setup Instructions adlı kılavuzdaki
yönergeleri izleyerek, depolama genişletme birimini desteklemek üzere IBM ray takımını
takın.
3. Depolama genişletme birimini rafa takın ve sabitleyin.
Uyarı: Tam olarak doldurulmuş raflar 49 lbs (22 kg) ağırlığındadır. Depolama
genişletme birimini rafa kaldırmak için iki kişi olmalıdır. Depolama genişletme birimini
hafifletmek ve manevra kabiliyetini artırmak için, her bileşenin yerini not ederek güç
kaynaklarını ve IOM'leri çıkarın. Ağırlığı azaltmak için disk sürücülerini ya da sürücü boş
kapaklarını çıkarmayın. Depolama genişletme birimi rafa kurulduktan sonra, güç
kaynaklarını ve IOM'leri yeniden yerleştirin.
4. Birden çok depolama genişletme birimi takıyorsanız, kalan ray takımlarını ve depolama
genişletme birimlerini takmak için 2. ve 3. adımları yineleyin.
5. Yeni depolama genişletme birimi güç kaynaklarındaki açma/kapama düğmelerinin Off
(Kapalı) konumda olduğunu doğrulayın. Ardından, güç kablolarını yeni depolama
genişletme birimlerine takın ve bunları güç kablosu tutucuları ile sabitleyin.
Not: Depolama genişletme birimini depolama sistemine henüz bağlamayın.
6. Depolama genişletme birimlerinin gücünü açın ve disk sürücülerinin dönme hareketini
tamamlamasını bekleyin.
Depolama genişletme birimi, desteklenen güç kaynağı sayısı üst sınırına ulaştığında, tüm
disk sürücüleri ya da taşıyıcılar aynı anda dönme hareketi gerçekleştirir. Bununla birlikte,
dört güç kaynağı bulunan bir depolama genişletme birimindeki güç kaynaklarından biri ya
da ikisi veya iki güç kaynağı bulunan bir depolama genişletme birimindeki güç
kaynaklarından biri arızalanırsa, disk sürücüleri 12 saniyelik aralıklarla altılı kümeler
şeklinde dönme hareketini gerçekleştirir.
7. Her bir depolama genişletme birimi tanıtıcısını, depolama sistemindeki diğer SAS
depolama genişletme birimlerinden benzersiz olan geçerli bir tanıtıcıyla değiştirin,
ardından raf tanıtıcılarının etkinleşmesi için depolama genişletme birimlerinin gücünü
kapatıp açın.
Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesine ilişkin yönergeler için,
depolama genişletme biriminizle birlikte gönderilen EXN3500 Kuruluş ve Ayar
Yönergeleri adlı yayına ya da “Depolama genişletme birimi tanıtıcısının değiştirilmesi”
sayfa 16 başlıklı konuya bakın.
Kullanılmakta olan tanıtıcıları, sistem konsolunda aşağıdaki komutu girerek
doğrulayabilirsiniz:
sasadmin shelf
7-Mode HA çifti için bu komutu herhangi bir düğümden girebilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için bu komutu hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
a. Raf tanıtıcısını, depolama sistemindeki diğer SAS depolama genişletme birimlerinden
benzersiz olan geçerli bir tanıtıcıyla değiştirin.
b. Raf tanıtıcısının geçerli olması için depolama genişletme birimini kapatıp açın.
SAS depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi
21
8. ACP yeteneğini kullanmıyorsanız, ancak kullanmayı istiyorsanız, aşağıdaki adımları
tamamlayarak depolama sisteminizde ACP'yi etkinleştirin; ya da “Çalışırken eklenen
depolama genişletme biriminin kablolanması” başlıklı konuya gidin.
Not: ACP kullanmanız önerilir.
a. Sistem konsolunda aşağıdaki komutu girerek depolama sisteminde ACP yeteneğini
etkinleştirin:
options acp.enabled on
Bunun için: 7-Mode HA çifti yapılandırmalarında, bu komutu herhangi bir düğümden
çalıştırabilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için bu komutu hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
b. Bir ağ arabirimi atayın ve istendiğinde, ağ etki alanı ve ağ maskesi gibi diğer
parametreleri belirtin.
Not: 7-Mode HA çiftleri için her bir düğüm için ayrı bir ağ arabirimi ayırmalısınız.
Not: Bazı depolama sistemlerinde, ACP için kullanmanız gereken özel olarak
ayrılmış bir Ethernet kapısı bulunur. Örneğin, N3400 sistemlerinde özel olarak
ayrılmış e0P kapısını kullanmanız gerekir.
Çalışırken eklenen depolama genişletme biriminin kablolanması
Çalışırken eklenebilen depolama genişletme biriminin kablolanması, SAS bağlantılarının
yapılmasını, disk sürücüsü sahipliğinin atanmasını ve varsa ACP bağlantılarının yapılmasını
kapsar.
Başlamadan önce
Aşağıdaki gereksinimler, çalışırken eklenebilen depolama genişletme biriminiz
kablolanmadan önce karşılanmalıdır:
v Depolama genişletme biriminizi, “SAS depolama genişletme biriminin çalışırken
eklenmesi” sayfa 19 içindeki yordamı kullanarak rafa takmanız gerekir.
v Depolama genişletme birimini bir SAS HBA ya da yerleşik SAS kapısına çalışırken
ekliyorsanız, Universal SAS and ACP Cabling Guide içindeki SAS cabling worksheet (SAS
kablolama çalışma sayfası) bölümünü önceden tamamlamış olmanız gerekir.
Tüm Data ONTAP belgelerinin yanında, bu belge de “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı
konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web
sitesinde bulunabilir.
Bu görev hakkında
v Bu yordam, sisteminizin kablo bağlantısını yaptığınız, dolayısıyla denetleyicilerden
yığındaki son depolama genişletme birimine olan bağlantıların, depolama genişletme
biriminin daire biçimli kapılarına (kare biçimli kapılara değil) yapıldığı varsayımıyla
yazılmıştır.
v SAS kablosu QSFP bağlaçları anahtarlıdır; bir SAS kapısına doğru bir şekilde
yönlendirildiğinde, QSFP bağlacı yerine oturur ve SAS kapısı LNK bağlantısı ışığı yeşil
renkte yanar. Bağlacı kapıya zorla takmaya çalışmayın.
22
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Yordam
1. SAS bağlantılarını kablolayın.
Depolama genişletme birimini
kabloluyorsanız...
O zaman...
Depolama genişletme birimlerinin var olan bir
yığınına
1. SAS kablosunun, yığındaki son genişletme
biriminde bulunan daire biçimli G/Ç Modülü
(IOM) A kapısıyla olan bağlantısını kesin.
Uyarı: Kablonun diğer ucunu denetleyiciye
bağlı bırakın.
2. Yığındaki son depolama genişletme biriminin
daire biçimli IOM A kapısını, yeni depolama
genişletme birimiyle birlikte sağlanan SAS
kablolarını kullanarak yeni depolama
genişletme biriminin kare biçimli IOM A
kapısına (zincirleme şekilde) bağlayın.
3. 1a alt adımında çıkardığınız kabloyu, yeni
depolama genişletme biriminin daire biçimli
IOM A kapısına bağlayın.
4. Tüm kabloların sıkı bir şekilde bağlandığını
doğrulayın.
5. IOM B için 1a ile 1d arasındaki alt adımları
yineleyin.
Depolama sistemi, tüm disk sürücüleri dönme
hareketini tamamlar tamamlamaz yeni
depolama genişletme birimini tanır.
Var olan bir SAS HBA'sına ya da yerleşik SAS
kapısına
1. Universal SAS and ACP Cabling Guide adlı
belgedeki Cabling SAS ports (SAS kapılarının
kablolanması) başlıklı bölümü kullanın. Bu
yordam, tamamlanan SAS kablolama çalışma
sayfasını kullanmanızı gerektirir.
2. Tüm kabloların sıkı bir şekilde bağlandığını
doğrulayın.
SAS kablolamasını tamamladıktan sonra konsolda bir depolama genişletme birimi hata
iletisi görüntülenirse, yapmanız gereken doğru işlemleri belirlemek için “SAS kablolama
hatası iletileri” sayfa 25 içindeki bilgileri kullanmanız gerekir.
2. SAS bağlanırlığını doğrulayın.
7-ModeHA çiftleri için herhangi bir düğümün sistem konsolundaki şu komutları
çalıştırabilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için bu komutları hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
a. Tüm disk sürücülerinin sistem tarafından görüldüğünden emin olmak için aşağıdaki
komutu girin:
sasadmin shelf bağdaştırıcı_adı
Sistem tarafından görünen disk sürücüleri ile doldurulan depolama genişletme
biriminizin resimli bir gösterimi görüntülenir.
b. Tüm IOM'lerin (genişleticiler) sistem (SAS kanalları/denetleyici kapıları) tarafından
görülebildiğinden emin olmak için aşağıdaki komutu girin:
sasadmin expander_map bağdaştırıcı_adı
Bu komuttaki şu çıkış örneği, 0 rafındaki (0 tanıtıcısı) tek bir genişleticinin, IOM B (B
yuvası), denetleyicideki 0c kapısına (0c kanalı) takılı olduğunu gösterir.
SAS depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi
23
Expanders on channel 4a:
Level 1: WWN 500a098000049c3f, ID 3, Serial Number 1006SZ00196, Product
’DS224IOM6 ’, Rev ’0134’, Slot B
3. Denetleyicilerden birinin konsolunda options disk komutunu kullanarak, sisteminizde
disk otomatik atamasının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetleyin.
Disk otomatik ataması etkinleştirildiyse, çıkış disk.auto_assign on değerini gösterir.
4. Sisteminizde disk otomatik ataması etkin değilse, disk sürücüsü sahipliğini atayın.
Aşağıdaki alt adımlar, temel disk sahipliği atamasına yöneliktir.Atanacak disk
sürücülerini ya da disk sürücülerinin sahipliğini alacak sistemi belirlemek için, N serisi
destek Web sitesindeki Data ONTAP Storage Management Guide adlı belgeye bakın.
Etkin/etkin ya da HA çifti yapılandırmalarda, bu komutları herhangi bir düğümdeki sistem
konsolunda çalıştırabilirsiniz.
Kümelenmiş sistemler için “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde
erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesindeki disk sürücüsü
sahipliği bilgileri için Clustered Data ONTAP Physical Storage Management Guide adlı
belgeye bakın.
a. Atanmamış sürücülerin tümünü görmek için aşağıdaki komutu girin:
disk show -n
Çalışırken eklenen raftaki disk sürücüleri Not Owned (Sahipliği Alınmadı)
durumunda olacaktır.
b. Disk sürücülerinin sahipliğini atamak için aşağıdaki komutu girin:
disk assign all
Not: Disk sürücülerini yerel olmayan bir depolama sistemine atamanız gerekiyorsa,
şu seçeneği kullanarak depolama sistemini belirtebilirsiniz:
-o sahip_adı
c. Yaptığınız atamaları doğrulamak için aşağıdaki komutu girin:
disk show -v
5. ACP yeteneğini kullanıyorsanız ya da kullanmaya başlamak istiyorsanız aşağıdaki alt
adımları tamamlayın ya da adım 5'e gidin.
Depolama genişletme birimini
kabloluyorsanız...
Depolama genişletme birimlerinin var olan bir
yığınına
O zaman...
1. Yığın içi, yığından yığına ve denetleyiciden
rafa ACP kablolarını son depolama genişletme
biriminden çıkarın ve bu kabloları yeni
depolama genişletme birimindeki aynı ACP
kapılarına bağlayın.
2. Yeni depolama genişletme birimiyle birlikte
gönderilen Ethernet kablolarını kullanarak son
depolama genişletme biriminin ACP kapılarını
yeni depolama genişletme birimine zincirleme
şekilde bağlayın.
24
Var olan bir SAS HBA'sına ya da yerleşik SAS
kapısına
Universal SAS and ACP Cabling Guide içindeki
ACP kablolaması yordamını kullanarak yeni
depolama genişletme biriminin ACP bağlantılarını
kablolayın.
ACP'yi kullanmıyor, ancak kullanmaya başlamak
istiyorsanız
Universal SAS and ACP Cabling Guide içindeki
ACP kablolaması yordamını kullanarak depolama
sisteminin ACP bağlantılarını kablolayın.
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
6. Tüm kabloların sıkı bir şekilde bağlandığını doğrulayın.
7. SAS optik kablolar içeren bir depolama genişletme birimini SAS bakır kablolarla bağlı bir
depolama genişletme birimleri yığınına çalışırken eklerseniz, yığının “SAS depolama
genişletme biriminin çalışırken eklenmesi” sayfa 19 konusunda belirtilen kablolama
kurallarını karşılaması için raftan rafa bağlantıların ve raftan denetleyiciye bağlantıların
geri kalanı için SAS bakır kabloları değiştirin; aksi durumda sonraki adıma geçin. “SAS
kablolarının değiştirilmesi” sayfa 39 içindeki yapılandırmanız için uygun kablo
değiştirme yordamını kullanın.
8. “Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım sürümlerinin
doğrulanması” başlıklı konuya geçin.
SAS kablolama hatası iletileri
Çalışırken eklenebilen depolama genişletme birimine ilişkin SAS bağlantılarını kabloladıktan
sonra, depolama genişletme birimi tanıtıcılarında bir sorun varsa konsolda iki hata iletisinden
biri görüntülenebilir.
ses.shelf.invalNum -- UYARI
Açıklama
Bu ileti, Data ONTAP, Dizisel Bağlı SCSI depolama genişletme biriminin geçersiz
depolama genişletme birimi numarasına sahip bir sisteme bağlandığını saptadığında
görüntülenir.
Düzeltici işlem
1. Depolama genişletme birimini kapatıp açın.
2. Sorun devam ederse, depolama genişletme birimi modüllerini değiştirin.
3. Sorun devam ederse, depolama genişletme birimini değiştirin.
ses.shelf.sameNumReassign - - UYARI
Açıklama
Bu ileti, Data ONTAP, aynı depolama genişletme birimi numarasına sahip aynı
bağdaştırıcıya birden fazla Dizisel Bağlı SCSI (SAS) depolama genişletme biriminin
bağlandığını saptadığında görüntülenir.
Düzeltici işlem
1. Depolama genişletme birimindeki depolama genişletme birimi numarasını, aynı
bağdaştırıcıya bağlı diğer raflarla çakışmayan bir numarayla değiştirin.
2. Sistemi durdurun ve depolama genişletme birimini yeniden yükleyin.
3. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
Disk sürücüsü, depolama genişletme birimi ve ACP sabit yazılım
sürümlerinin doğrulanması
Data ONTAP, çalışırken eklenen SAS depolama genişletme birimlerindeki disk sürücüsünü,
depolama genişletme birimini ve ACP sabit yazılım sürümünü her zaman otomatik olarak
güncellemediği için disk sürücüsünün, depolama genişletme biriminin ve varsa ACP sabit
yazılımının en son sürümde olduğunu doğrulamanız gerekir. Güncel değillerse, sabit yazılımı
el ile güncellemeniz gerekir.
Bu görev hakkında
v Bu yordam, 7-Mode yapılandırmalar içindir.
SAS depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi
25
Kümelenmiş sistemler için http://www.ibm.com/storage/support/nseries/ adresindeki
Clustered Data ONTAP Upgrade and Revert/Downgrade Guide belgesine bakın.
v SAS optik kablolarla bağlanan depolama genişletme birimleri için SAS optik kabloları
destekleyen bir depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümü gerekir.
Depolama sistemindeki tüm depolama genişletme birimlerinin, sabit yazılımın en son
sürümüyle güncellenmesi önerilir.
Not: Depolama genişletme birimi sabit yazılımını SAS optik kabloları desteklemeyen bir
sürüme döndürmeyin.
Yordam
1. Depolama sisteminizdeki her bir disk sürücüsüne ilişkin sabit yazılım sürümünü
göstermek için depolama sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
storage show disk -a
Etkin/etkin ya da HA çifti yapılandırmalarda, bu komutu herhangi bir düğümde
çalıştırabilirsiniz.
2. Her bir disk sürücüsüne ilişkin komut sonucu Downrev: no ise, Adım 3'e gidin; tersi
durumda disk sürücüsü sabit yazılımını güncelleyin:
a. “Web siteleri” sayfa xviii içinde açıklandığı şekilde IBM N serisi destek Web sitesine
erişerek en son disk sürücüsü sabit yazılımını yükleyin. En güncel Sabit Disk
Sürücüsü sabit yazılım sürümleri listesine, Data ONTAP DQP'lere (Disk Qualification
Packages) ve Hard Disk Drive (HDD) Firmware Matrix (Sabit Disk Sürücüsü Sabit
Yazılım Matrisi) içindeki yönergelere başvurun.
b. Disk sürücüsü sabit yazılımını güncellemek için depolama sistem konsolunda
aşağıdaki komutu girin:
disk_fw_update
Etkin/etkin ya da HA çifti yapılandırmalarda, bu komutu her iki düğümde
çalıştırmanız gerekir.
Uyarı: Bu komutun çalıştırılması sabit yazılımı güncellemekte olduğunuz disk
sürücülerindeki G/Ç işlemlerini etkileyebilir.
3. Depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümünün en son sürüm olduğunu doğrulayın:
a. Uygun komutu girin:
v 7-Mode için, sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
sasadmin expander_map
HA çiftleri için bu komutu herhangi bir düğümden çalıştırabilirsiniz.
v Kümelenmiş sistemler için küme kabuğu komut istemine şu komutu girin:
run -node node_name -command “sasadmin expander_map”
b. Çalışırken eklenen depolama genişletme birimine ilişkin depolama genişletme birimi
sabit yazılım bilgilerini çıktıda bulun. 0110, depolama sistemindeki 1 numaralı rafın
depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümüdür:
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0110 IOM6 B: 0110
c. sysconfig -v komutunun sonucundaki sabit yazılım bilgisini IBM N serisi destek Web
sitesindeki depolama genişletme birimi sabit yazılım bilgisiyle karşılaştırarak,
depolama genişletme birimi sabit yazılımının en son sürüm olup olmadığını belirleyin.
En son depolama genişletme birimi sabit yazılımını “Web siteleri” sayfa xviii içinde
açıklandığı şekilde IBM N serisi destek Web sitesine erişerek ve Sistem, RLM, SP ve
Disk Rafı Sabit Yazılım Matrisi içindeki depolama genişletme birimi sabit yazılım
sürümlerinin güncel listesine başvuruda bulunarak bulabilirsiniz.
26
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
4. Sonraki adım, depolama genişletme birimi sabit yazılımının geçerli olup olmadığına
bağlıdır.
"sysconfig -v" sonucundaki sabit yazılım
sürümü...
O zaman...
IBM N serisi destek Web sitesindeki en güncel
sürümle aynıysa,
Herhangi bir depolama genişletme birimi sabit
yazılım güncellemesi gerekmez. ACP işlevini
kullanıyorsanız adım 5'e gidin; aksi takdirde
işleminiz biter.
IBM N serisi destek Web sitesindeki en güncel
sürümden önceyse,
1. Sistem, RLM, SP ve Disk Rafı Sabit Yazılım
Matrisi içindeki yönergeleri kullanarak N
serisi destek Web sitesinden en güncel
depolama genişletme birimi sabit yazılım
dosyasını yükleyin.
Not: Etkin/etkin ya da HA çifti
yapılandırmalarda, komutları herhangi bir
düğümden çalıştırabilirsiniz.
2. ACP işlevini kullanıyorsanız Adım 5'e gidin.
5. ACP işlevini kullanıyorsanız, aşağıdaki alt adımları tamamlayarak ACP sabit yazılımının
en güncel sürümde olduğunu doğrulayın:
a. Sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
storage show acp
b. Çalışırken eklenebilen rafa ilişkin ACP sabit yazılım bilgilerini sonuçta bulun.
Aşağıdaki çıkışa benzer komut sonucunu görmeniz gerekir:
Alternate Control Path:
Ethernet Interface:
ACP Status:
ACP IP address:
ACP domain:
ACP netmask:
ACP Connectivity Status:
Enabled
e0b
Active
192.168.0.67
192.168.0.1
255.255.252.0
Full Connectivity
Shelf Module Reset Cnt IP address
FW Version Module Type Status
------------------------------------------------------------------------7a.001.A
001
198.15.1.145 1.01
IOM6
inactive (upgrading firmware)
7a.001.B
000
198.15.1.146 1.1
IOM6
active
7c.002.A
000
198.15.1.206 1.1
IOM6
active
7c.002.B
000
198.15.1.204 1.1
IOM6
active
c. storage show acp komutunun sonucundaki sabit yazılım bilgisini IBM N serisi
destek Web sitesindeki en son ACP sabit yazılım bilgisiyle karşılaştırarak, ACP sabit
yazılımının en son sürüm olup olmadığını belirleyin.
En son ACP sabit yazılımını “Web siteleri” sayfa xviii içinde açıklandığı şekilde IBM
N serisi destek Web sitesine erişerek ve Sistem, RLM, SP ve Disk Rafı Sabit Yazılım
Matrisi içindeki ACP sabit yazılım sürümlerinin güncel listesine başvurarak
bulabilirsiniz.
6. Sonraki adım, storage show acp komutunun sonucundaki ACP sabit yazılımının ne
kadar güncel olduğuna bağlıdır.
"storage show ACP" sonucundaki ACP sabit
yazılım sürümü...
IBM N serisi destek Web sitesindeki en güncel
sürümle aynıysa,
O zaman...
ACP sabit yazılım güncellemesi gerekmez.
SAS depolama genişletme biriminin çalışırken eklenmesi
27
"storage show ACP" sonucundaki ACP sabit
yazılım sürümü...
IBM N serisi destek Web sitesindeki en güncel
sürümden önceyse,
O zaman...
1. Sistem, RLM, SP ve Disk Rafı Sabit Yazılım
Matrisi içindeki yönergeleri kullanarak N
serisi destek Web sitesinden en güncel ACP
sabit yazılım sürümünü yükleyin.
2. Sabit yazılım dosyalarını depolama
sisteminizin kök birimindeki /etc/acpp_fw
dizinine çıkarmak için IBM N serisi destek
Web sitesindeki yönergeleri izleyin.
3. ACP sabit yazılımını güncellemek için
aşağıdaki komutu girin:
storage download acp
Komuta ilişkin ek bilgi için depolama ana
sayfasına bakın.
4. Yeni ACP sabit yazılımını doğrulamak için
aşağıdaki komutu girin:
storage show acp
5. Yeni ACP sabit yazılım sürümünün sonuçta
listelendiğinden emin olmak için güncelleme
tamamlandığında storage show acp
komutunu yeniden yayınlayın.
28
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi
Depolama genişletme birimi bileşenlerinizdeki ışıkların yeri ve durum koşulları ile sorun
olduğunda ortaya çıkabilecek hata iletilerini öğrenerek depolama genişletme biriminizin
durumunu izleyebilirsiniz.
İşletmen görüntü panosunun izlenmesi
İşletmen görüntü panosu ışıklarının yerini, anlamlarını ve sorun olduğunda ortaya çıkabilecek
hata iletilerini öğrenerek depolama genişletme biriminizin ve bileşenlerinin durumunu
izleyebilirsiniz.
İşletmen görüntü panosu ışıklarının yeri
Depolama genişletme biriminin ön işletmen görüntü panosundaki ışıklar, depolama
genişletme biriminizin düzgün çalışıp çalışmadığını ya da donanımla ilgili sorunlar olup
olmadığını gösterir.
Aşağıdaki şekilde, işletmen görüntü panosu ve ve üç ışığın yeri gösterilir.
1
2
3
Şekil 3. İşletmen görüntü panosu ışıkları
1
Güç
2
Raf hatası
3
Etkinlik
İşletmen görüntü panosunun anlamı nedir
Ön işletmen görüntü panosu ışıkları yandığında, bunların ne anlama geldiğini anlayarak
depolama genişletme biriminin ve bunun bileşenlerinin durumunu belirleyebilirsiniz.
© Copyright IBM Corp. 2014
29
Simge
Işık
Renk
Yandığında
Güç
Yeşil
Bir ya da birden fazla güç kaynağı depolama genişletme birimine
ACgücü sağlıyor.
IOM'ler ve güç kaynakları düzgün çalışıyor.
Depolama
genişletme
birimi hatası
Sarı
Disk sürücüsü, IOM ya da güç kaynağı işleviyle ilgili bir hata
oluştu.
Etkinlik
Yeşil
Depolama genişletme birimi ile depolama sistemi ya da bağlı olan
başka bir depolama genişletme birimi arasında bir bağlantı
oluşturulmuştur.
İşletmen görüntü panosu konsol hata iletileri
Depolama genişletme birimi üzerindeki SCSI Enclosure Services (SES) (SCSI Kasa
Hizmetleri) işlemi, işletmen görüntü panosunun başarısız olduğunu ya da depolama
genişletme birimi veya bileşenlerinde bir sorun olduğunu saptarsa depolama sistemi
konsolunda aşağıdaki hata iletileri görüntülenir.
ses.status.displayError
Açıklama
Bu ileti, depolama genişletme birimindeki SCSI Enclosure Services (SES) (SCSI
Kasa Hizmetleri) modülü depolama genişletme birimi görüntü panelinde bir hata
saptadığında görülür. Depolama genişletme birimi, depolama genişletme birimine
doğru adresleri sağlayamıyor olabilir.
Düzeltici işlem
1. Olanaklıysa, depolama genişletme birimi ile ekran arasındaki bağlantının güvenli
olduğunu doğrulayın.
2. SES modülü ya da modüllerinin düzgün yerleştirildiğinden emin olun;
değiştirilmeleri sorunu çözebilir.
3. Sorun devam ederse, hata koşulunu saptayan SES modülü arızalı olabilir.
4. Modül ya da modüller değiştirildikten sonra sorun devam ederse, depolama
genişletme birimini değiştirin.
5. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
ses.status.displayWarning
Açıklama
Bu ileti, kasa hizmetleri modülü, depolama genişletme birimi görüntü panosu için bir
uyarı koşulu saptadığında görülür. Depolama genişletme birimi, disklerine doğru
adresleri sağlayamıyor olabilir.
Düzeltici işlem
1. Olanaklıysa, depolama genişletme birimi ile ekran arasındaki bağlantının güvenli
olduğunu doğrulayın.
2. Enclosure Services modülü ya da modüllerinin düzgün yerleştirildiğinden emin
olun; değiştirilmeleri sorunu çözebilir.
3. Sorun devam ederse, uyarı koşulunu saptayan Enclosure Services modülü arızalı
olabilir.
4. Modül ya da modüller değiştirildikten sonra sorun devam ederse, depolama
genişletme birimini değiştirin.
5. Sorun devam ederse, yardım için teknik desteğe başvurun.
30
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
ses.status.temperatureError
Açıklama
Bu ileti, gösterilen depolama genişletme birimi sıcaklık algılayıcısı, depolama
genişletme birimi veya bileşenlerine ilişkin belirtimlerdeki sıcaklığı aşan bir sıcaklık
bildirdiğinde görülür.
Düzeltici işlem
1. environment shelf [adapter] komutunu kullanarak rafın kurulu olduğu
ortamdaki sıcaklığın satıcı firmanın donatı belirtimlerini aşmadığını ve hava
akımı açıklıklarının engellenmediğini doğrulayın.
Kümelenmiş sistemler için bu komutu hedef düğümün düğüm kabuğundan
çalıştırabilirsiniz.
2. Aynı depolama genişletme birimi aynı zamanda fan ya da fan modülü hataları da
bildiriyorsa, bu sorunu hemen düzeltin.
3. Sorun, ortam sıcaklığı algılayıcısı (işletmen görüntü panosunda bulunur)
tarafından bildiriliyorsa, depolama genişletme birimi ve panel arasındaki bağlantı
olduğunu doğrulayın.
4. Sorun devam ederse ve rafta yalnızca biri sorun bildiren birden çok sıcaklık
algılayıcısı varsa, hatayı bildiren algılayıcının olduğu modülü değiştirin.
5. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
Not: Her rafa ilişkin sıcaklık eşiği, environment shelf [adapter] komutu
kullanılarak görüntülenebilir.
ses.status.temperatureWarning
Açıklama
Bu ileti, gösterilen depolama genişletme birimi sıcaklık algılayıcısı, depolama
genişletme birimi veya bileşenlerine ilişkin belirtimlerdeki sıcaklığı aşan bir sıcaklık
bildirdiğinde görülür.
Düzeltici işlem
1. environment shelf [adapter] komutunu kullanarak rafın kurulu olduğu
ortamdaki sıcaklığın satıcı firmanın donatı belirtimlerini aşmadığını ve hava
akımı açıklıklarının engellenmediğini doğrulayın.
2. Aynı depolama genişletme birimi aynı zamanda fan ya da fan modülü hataları da
bildiriyorsa, bu sorunu hemen düzeltin.
3. Sorun, ortam sıcaklığı algılayıcısı (işletmen görüntü panosunda bulunur)
tarafından bildiriliyorsa, depolama genişletme birimi ve panel arasındaki bağlantı
olduğunu doğrulayın.
4. Sorun devam ederse ve rafta yalnızca biri sorun bildiren birden çok sıcaklık
algılayıcısı varsa, hatayı bildiren algılayıcının olduğu modülü değiştirin.
5. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
Disk sürücülerinin izlenmesi
Disk sürücülerindeki ışıkların yerini, anlamlarını ve sorun olduğunda ortaya çıkabilecek hata
iletilerini öğrenerek disk sürücülerinizin durumunu izleyebilirsiniz.
Disk sürücüsü ışıklarının yeri
Disk sürücüsünün üzerindeki ışıklar, disk sürücüsünün olağan bir şekilde çalışıp çalışmadığını
ya da donanımla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını gösterir.
Aşağıdaki şekilde, disk sürücüsünün ön tarafı ve iki ışığın yeri gösterilir.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi
31
1
2
600GB
Şekil 4. Disk sürücüsü ışıklı göstergeleri
1
Etkinlik
2
Hata
Disk sürücüsü ışıklarının anlamı nedir
Yanan ışıkların rengine ve işleyişine göre disk sürücülerinin durumunu belirleyebilirsiniz.
Işık
Renk
Yandığında
Etkinlik
Yeşil
v Sürekli yanan yeşil ışık: Disk sürücüsünde güç var.
v Yanıp sönen yeşil ışık: Disk sürücüsünde güç var ve G/Ç işlemi
devam ediyor.
Hata
Sarı
Sürekli yanan sarı ışık: Disk sürücüsünde bir hata var.
Disk sürücüsü konsolu hata iletileri
Disk sürücüsündeki SES öğesi arızalandığında, depolama sistemi konsolunuzda bir hata iletisi
görüntülenir.
ses.status.driveError
Açıklama
Bu ileti, depolama genişletme biriminde disk sürücüsü için kritik bir koşul
saptandığında görülür. Disk sürücüsü arızalı olabilir.
Düzeltici işlem
1. Disk sürücüsünün alçaltılan bir birimde çalışmadığından emin olun.
Sorun bu ise, sisteme belirtilen düzeye kadar gerekli sayıda yedek ekleyin.
2. Birim alçaltılan kipten çıkarıldıktan sonra, arızalı disk sürücüsünü değiştirin.
32
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
ses.shelf.ctrlFailErr
Açıklama
Bu ileti, SES'in denetlediği SES hedefinin bağdaştırıcı ve döngü tanıtıcısı başarısız
olduğunda görülür.
Düzeltici işlem
1. Olağandışı durum olup olmadığını görmek için, depolama genişletme
birimindeki ve depolama genişletme biriminin arkasındaki depolama genişletme
birimi modüllerindeki ışıkları denetleyin.
Modüllerde sorun görülürse, ilgili modülü değiştirin.
2. SES hedefi bir disk sürücüsü ise, disk sürücüsünün arızalı olup olmadığını
denetleyin; arızalıysa, disk sürücüsünü değiştirin.
IOM'lerin izlenmesi
Modüllerdeki ışıkların yerini, anlamlarını ve sorun olduğunda ortaya çıkabilecek hata
iletilerini öğrenerek IOM6 modüllerinizin durumunu izleyebilirsiniz.
IOM6 ışıklarının yeri
6-Gb G/Ç modülünün (IOM6) üzerindeki ışıklar, IOM'un düzgün çalışıp çalışmadığını,
IOM'un G/Ç trafiği için hazır bulunma durumunu ya da donanımda sorun olup olmadığını
gösterir.
Aşağıdaki şekilde, IOM6 modülünün ön tarafı ve ışıkların yeri gösterilir.
1
2
LNK
LNK
IOM6
IOM6
Şekil 5. IOM ışıklı göstergeleri
1
Hata
2
LNK
IOM ışıklarının anlamı nedir
IOM ışıkları yandığında, bunların ne anlama geldiğini anlayarak IOM'lerin durumunu
belirleyebilirsiniz.
Not: Açılışta, IOM üzerindeki hata ışığı varsayılan olarak yanar. Düzgün çalışma koşulları
oluştuğunda, hata ışığı söner ve LNK ışığı yanar.
Simge
Işık
Renk
Yandığında
Hata
Sarı
IOM işlevinde bir hata oluştu.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi
33
Simge
Işık
Renk
Yandığında
LNK
Bağlantı
Yeşil
Diğer depolama genişletme birimleri ve depolama sistemi ile
iletişim yolu kuruldu.
IOM konsolu hata iletileri
IOM üzerindeki SES parçası arızalandığında, depolama sistemi konsolunda bir hata iletisi
görüntülenir.
ses.status.electronicsERROR
Açıklama
Bu ileti, sistem, disk SCSI SES izleme yeteneği sunan modülde bir hata saptadığında
görülür.
Düzeltici işlem
Modülü değiştirin.
Bazı depolama genişletme birimi tiplerinde, bu işlev Fiber Kanal, SCSI ya da Dizisel
Bağlı SCSI (SAS) arabirim modüllerinde tümleştirilir.
ses.status.ModuleERROR
Açıklama
Bu ileti, bildiren depolama genişletme birimi gösterilen depolama genişletme birimi
modülünde bir hata saptadığında görülür.
Düzeltici işlem
1. Depolama genişletme birimi modülünün yerine tam olarak oturduğundan ve
sabitlendiğinden emin olun.
2. Sorun devam ederse, depolama genişletme birimi modülünü değiştirin.
ses.status.ACPError
Açıklama
Bu ileti, yedek denetim yolu yeteneği sağlayan ACP işlemcisinde bir hata
saptandığında görülür.
Düzeltici işlem
Modülü değiştirin.
Bazı depolama genişletme birimi tiplerinde, bu işlev SAS arabirim modüllerinde
tümleştirilir.
ses.status.ACPWarn
Açıklama
Bu ileti, yedek denetim yolu yeteneği sağlayan ACP işlemcisinde önemli olmayan
bir hata saptandığında görülür.
Düzeltici işlem
Modülü değiştirin.
Bazı depolama genişletme birimi tiplerinde, bu işlev SAS arabirim modüllerinde
tümleştirilir.
AC güç kaynaklarının izlenmesi
Güç kaynaklarındaki ışıkların yerini, anlamlarını ve sorun olduğunda ortaya çıkabilecek hata
iletilerini öğrenerek AC güç kaynaklarınızın durumunu izleyebilirsiniz.
34
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
AC güç kaynağı ışıklarının yeri
AC güç kaynağındaki ışıklar, güç kaynağı ya da iki tümleşik fan modülünün düzgün çalışıp
çalışmadığını veya sorunlar olup olmadığını gösterir.
Aşağıdaki şekilde, AC güç kaynağının ön tarafı ve ışıkların yeri gösterilir.
1
2
3
4
AC
Şekil 6. Güç kaynağı birimi ışıkları
1
PSU Tamam
2
DC hatası
3
AC hatası
4
Fan hatası
AC güç kaynağı ışıklarının anlamı nedir
Güç kaynağı ışıkları yandığında, bunların ne anlama geldiğini anlayarak AC Güç
kaynaklarının durumunu belirleyebilirsiniz.
Simge
Işık
Renk
Yandığında
PSU
Tamam
Yeşil
Güç kaynağı düzgün çalışıyor.
Not: Diğer üç ışık yanmıyor.
Fan hatası
Sarı
Fan işlevinde bir hata oluşmuştur.
AC hatası
Sarı
Güç kaynağı açık değil ya da AC güç kablosu takılı değildir.
DC hatası
Sarı
Güç kaynağı, kenar boşluğundaki depolama genişletme birimine
DC voltajı sağlayamaz.
Güç kaynağı konsolu hata iletileri
AC güç kaynağındaki SES parçası arızalandığında, sistem konsolunuzda bir hata iletisi
görüntülenir ve arızalı güç kaynağındaki hata ışığı yanar.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi
35
ses.status.psError
Açıklama
Bu ileti, sistem, gösterilen depolama genişletme birimi güç kaynağında kritik bir
koşul saptadığında görülür.
Güç kaynağı arızalı olabilir.
Düzeltici işlem
1. Depolama genişletme birimine güç girişinin doğru olduğundan emin olun.
Bu türde ayrı olaylar aynı anda bildirilirse, ortak güç dağıtım noktası arızalı
olabilir.
2. Depolama genişletme birimi bir sistem kabini içindeyse, güç dağıtım biriminin
Açık olduğunu ve düzgün çalıştığını doğrulayın.
Depolama genişletme birimi güç kablolarının tam olarak takıldığından ve
sabitlendiğinden, güç kaynağının yerine tam olarak oturduğundan ve
sabitlendiğinden ve gücün Açık olduğundan emin olun.
3. Güç kaynağı fanlarının çalıştığından emin olun.
Çalışırsa ve sorun devam ederse, depolama genişletme birimini değiştirin.
4. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
ses.status.fanError
Açıklama
Bu ileti, gösterilen depolama genişletme birimi, soğutma fanı ya da fan modülü
arızalanırsa ve depolama genişletme birimi veya bileşenleri gerekli soğutucu hava
akımını alamazsa görüntülenir.
Düzeltici işlem
1. Güç kaynağında fan düzeneği olduğunu ve yerine tam olarak oturduğunu
doğrulayın.
2. Sorun devam ederse, güç kaynağını değiştirin.
3. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
ses.status.volError
Açıklama
Bu ileti, gösterilen disk depolama rafı voltaj algılayıcısında kritik bir koşul
saptandığında görüntülenir.
Depolama genişletme birimi çalışmaya devam edebilir.
Düzeltici işlem
1. Güç kaynağı ve AC hattının güç sağladığından emin olun.
2. Normal olmayan durumlar için güç ızgarasını izleyin.
3. Güç kaynağını değiştirin.
4. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
ses.status.currentError
Açıklama
Bu ileti, gösterilen disk depolama rafı akım algılayıcısında kritik bir koşul
saptandığında görülür.
Depolama genişletme birimi çalışmaya devam edebilir.
Düzeltici işlem
1. Güç kaynağı ve AC hattının güç sağladığından emin olun.
36
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
2. Normal olmayan durumlar için güç ızgarasını izleyin.
3. Güç kaynağını değiştirin.
4. Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
ses.status.temperatureError
Açıklama
Bu ileti, gösterilen depolama genişletme birimi sıcaklık algılayıcısı, depolama
genişletme birimi veya bileşenlerine ilişkin belirtimlerdeki sıcaklığı aşan bir sıcaklık
bildirdiğinde görülür.
Düzeltici işlem
1. environment shelf [adapter] komutunu kullanarak depolama genişletme
biriminin kurulu olduğu ortamdaki sıcaklığın satıcı firmanın donatı belirtimlerini
aşmadığını ve hava akımı açıklıklarının engellenmediğini doğrulayın.
2. Aynı depolama genişletme birimi aynı zamanda fan modülü hataları da
bildiriyorsa, bu sorunu hemen düzeltin.
Sorun, ortam sıcaklığı algılayıcısı (işletmen görüntü panosunda bulunur)
tarafından bildiriliyorsa, depolama genişletme birimi ve panel arasındaki bağlantı
olduğunu doğrulayın.
3. Sorun devam ederse ve depolama genişletme biriminde yalnızca biri sorun
bildiren birden çok sıcaklık algılayıcısı varsa, hatayı bildiren algılayıcının olduğu
modülü değiştirin.
Sorun devam ederse, teknik desteğe başvurun.
Not: Her depolama genişletme biriminin sıcaklık eşiğini environment shelf
komutunu kullanarak görüntüleyebilirsiniz.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin izlenmesi
37
38
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi
Bazı depolama genişletme birimi bileşenlerinde sorun olduğunda, depolama sistemini
kapatmadan bu bileşenleri çalışırken değiştirebilirsiniz. Diğer depolama genişletme birimi
bileşenlerine ilişkin sorunlar depolama sistemini durdurmanızı gerektirir.
SAS kablolarının değiştirilmesi
Bir kablo arızalanırsa, daha uzun bir kablo gerekirse, SAS bakır kablolar yerine SAS optik
kablolar tercih edilirse ya da SAS optik kablolar yerine SAS bakır kablolar gerekirse raftan
rafa ya da denetleyiciden rafa bağlantılar için (aynı SAS kapılarını kullanarak) SAS
kablolarını değiştirebilirsiniz. Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak bu işlem kesinti
yapılmadan gerçekleştirilebilir, aksi durumda sistemi durdurmanız gerekir.
Başlamadan önce
Not: MetroCluster yapılandırmanız varsa SAS kablolarının değiştirilmesi için ilgili
MetroCluster belgesine bakın.
SAS optik kablolar kullanılan yaylı MetroCluster yapılandırmaları için SAS disk rafları ve
SAS optik kabloları bulunan yaylı MetroCluster sisteminin yapılandırılması başlıklı belgeye
bakın. FibreBridge 6500N köprülerini ve SAS bakır kablolarını kullanan yöneltme yapısı ve
yaylı MetroCluster yapılandırmaları için SAS disk rafları ve FibreBridge 6500N köprüleri
bulunan MetroCluster sisteminin yapılandırılması başlıklı belgeye bakın.
Bu belgelere şuradan erişebilirsiniz: www.ibm.com/storage/support/nseries/ .
v SAS optik kablolar kullanıyorsanız sisteminizin çalıştırdığı Data ONTAP sürümü,
depolama genişletme birimleri ve sistem platformunuz SAS optik kabloları desteklemelidir.
En güncel destek bilgilerine http://www.ibm.com/storage/support/nseries/ adresindeki
Hardware Universe (daha önceki adıyla System Configuration Guide) belgesinden
ulaşılabilir.
v Belirli bir uzunluktaki SAS bakır kabloyu başka bir uzunluklu kabloyla değiştiriyorsanız,
yeni SAS bakır kablonun platformunuzun ve sisteminizin çalıştırdığı Data ONTAP
sürümüyle desteklendiğini doğrulayın.
v SAS kabloları SAS bakır, SAS optik ya da kablo tipi kullanımı gereksinimlerini
sisteminizin karşılamasına ya da karşılamamasına bağlı olarak bunların karışımı olabilir.
SAS bakır ve SAS optik kabloların karışımını kullanıyorsanız, şu kurallar geçerli olur:
– Bir yığındaki raftan rafa bağlantıların tümü SAS bakır ya da tümü SAS optik kabloları
olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS optik kablolarıysa, bu yığındaki raftan denetleyiciye
bağlantılar da SAS optik kablolar olmalıdır.
– Raftan rafa bağlantılar SAS bakır kablolarıysa, bu yığındaki raftan denetleyiciye
bağlantılar da SAS optik kablolar ya da SAS bakır kablolar olabilir.
v SAS optik çok kipli QSFP-QSFP kablolar, denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar
için kullanılabilir ve 50 metreye kadar olan uzunluklarda kullanılabilir.
v MPO QSFP modülleriyle SAS optik çok kipli MPO kabloları kullanıyorsanız, şu
parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
– Tek bir kablo uzunluğu OM4 için 150 metreyi ve OM3 için 100 metreyi aşamaz.
© Copyright IBM Corp. 2014
39
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
v SAS optik çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, şu parametreler geçerli olur:
– Denetleyiciden rafa ve raftan rafa bağlantılar için bu kabloları kullanabilirsiniz.
Raftan rafa bağlantısı için çok kipli dağıtım kabloları kullanıyorsanız, disk rafları
yığınında bunu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Diğer raftan rafa bağlantılar için MPO
QSFP modülleriyle MPO kabloları ya da SAS optik çok kipli QSFP-QSFP
kullanmalısınız.
– Herhangi bir çok kipli kablonun uçtan uca (QSFP-QSFP) yolu, OM4 için 150 metreyi
ve OM3 için 100 metreyi geçemez.
Yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve pano içindeki kabloları içerir.
– Uçtan uca toplam yol (denetleyiciden son rafa kadar uçtan uca yolların toplamı) 510
metreyi geçemez.
Toplam yol, dağıtım kabloları, yama panoları ve panolar arası kabloları içerir.
– Bir yolda en çok bir çift yama panosu kullanılabilir.
– Yama panoları ve panolar arası kabloları sağlamalısınız.
Panolar arası kablolar, SAS optik dağıtım kablosu kipiyle aynı kipte olmalıdır: çok kipli.
– Her SAS optik dağıtım kablosunun MPO ucuna takmanız gereken her bir SAS optik
dağıtım kablosu kümesiyle QSFP-MPO kablo modülleri kümesi aldınız.
Yama panosuna bağlı diğer uçta dağıtım kablolarının SC, LC ya da MTRJ bağlaçları
vardır.
– Sekiz (dört çift) SC, LC ya da MTRJ dağıtım bağlacının tümünü yama panosuna
takmalısınız.
Bu görev hakkında
v
Bir SAS kablosunu değiştirme, denetleyiciden rafa ya da raftan rafa bağlantı için aynı
kapıları kullanarak bir kablonun değiştirilmesi anlamına gelir.
Uyarı: Depolama sisteminiz çalışmaya ve veri hizmeti sunmaya başladıktan sonra SAS
kablolarını herhangi bir kesinti olmadan taşıyamazsınız (bir kablonun takılı olduğu SAS
kapılarını değiştirme). Sistemin kablolamasını düzeltmeniz gerekiyorsa, bunun için bir
bakım süreci kullanabilirsiniz.
v SAS kablolarının değiştirilmesine ilişkin yordamlar çok yollu HA, tek denetleyicili iki
yollu (çok yollu), tek denetleyicili tek yollu ve tek denetleyicili karışık yollu
yapılandırmalar için geçerlidir.
v SAS optik kablolarla bağlanan disk rafları için SAS optik kabloları destekleyen bir disk rafı
sabit yazılımı sürümü gerekir.
Depolama sistemindeki tüm disk raflarının disk rafı sabit yazılımının en son sürümüyle
güncellenmesi önerilir.
Not: Disk rafı sabit yazılımını SAS optik kabloları desteklemeyen bir sürüme
döndürmeyin.
v Bu yordamların bir parçası olarak diskleri, depolama genişletme birimlerini ya da
denetleyici modülünün bileşenlerini değiştiremezsiniz.
Çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu)
yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi
Çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) yapılandırmada SAS kablolarını
kesintisiz olarak değiştirebilirsiniz.
40
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Bu görev hakkında
DİKKAT:
Bu yordamı gerçekleştirmek için sisteminizin çok yollu HA ya da tek denetleyicili iki
yollu (çok yollu) yapılandırma olması gerekir.
Yordam
1. Sistem konsoluna şu komutu girerek sistem yapılandırmanızın Multi-Path HA ya da
Multi-Path (tek denetleyicili iki yollu) olduğunu doğrulayın:
sysconfig
HA pairs çiftleri için bir denetleyiciden komutu çalıştırabilirsiniz.
Not: Sistemin keşif işlemini tamamlaması bir dakika sürebilir.
Yapılandırma System Storage (Sistem Depolaması) yapılandırma alanında listelenir.
Çıktının dördüncü satırı olmalıdır.
DİKKAT:
Görüntülenen sistem yapılandırmanız Multi-Path HA ya da Multi-Path değilse, bu
yordama devam edemezsiniz.
2. Sisteminizin “SAS kablolarının değiştirilmesi” sayfa 39 içinde listelenen gereksinimleri
karşıladığını doğrulayın.
3. SAS bakır kabloları SAS optik kablolarla değiştiriyorsanız, aşağıdaki alt adımları
tamamlayarak depolama sistemindeki depolama genişletme birimlerinin en son depolama
genişletme birimi sabit yazılım sürümüne sahip olduğunu doğrulayın; tersi durumda 5.
Adıma geçin.
a. Uygun komutu girin:
v 7-Mode için sistem konsoluna şu komutu girin:
sasadmin expander_map
HA çiftleri için bir düğümde bu komutu çalıştırın.
v Kümelenmiş sistemler için küme kabuğu komut istemine şu komutu girin:
run -node node_name -command “sasadmin expander_map”
b. Çıktıda depolama genişletme birimlerine ilişkin depolama genişletme birimi sabit
yazılım bilgilerini bulun. 0151, depolama sistemindeki bir numaralı raf için (Yuva
A/IOM A) disk rafı sabit yazılım sürümüdür:
Expanders on channel 4a:
Level 3: WWN 500a0980000840ff, ID 1, Serial Number ' SHU0954292G114C',
Product 'DS424IOM6 ', Rev '0151', Slot A
c. En güncel depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümünü belirlemek için
www.ibm.com/storage/support/nseries adresindeki depolama genişletme birimi sabit
yazılım bilgileriyle komut çıktısındaki sabit yazılım bilgilerini karşılaştırın.
4. Sonraki adım, depolama genişletme birimlerinizdeki depolama genişletme birimi sabit
yazılımının güncelliğine bağlıdır.
Komut çıktısındaki sabit yazılım sürümü şu
ise:....
O zaman...
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa
xviii içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümle aynı ya
da daha sonraki bir sürüm
Herhangi bir depolama genişletme birimi sabit
yazılım güncellemesi gerekmez.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi
41
Komut çıktısındaki sabit yazılım sürümü şu
ise:....
O zaman...
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa
www.ibm.com/storage/support/nseries adresindeki
xviii içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde yordamı kullanarak depolama genişletme birimi
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümden önceki sabit yazılım dosyasını karşıdan yükleyin.
bir sürüm
HA çiftleri için bir denetleyicideki komutları
çalıştırabilirsiniz.
5. Aşağıdaki alt adımları tamamlayarak SAS kablolarını değiştirin:
Not: Bir SAS kablosunu değiştirirken sistemin kablo değişikliğini saptayabilmesi için
yeni kabloyu takmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
Konsolda çıkabilecek kablolamayla ilgili iletileri yoksayabilirsiniz.
a. A tarafındaki kabloları her sefer bir kablo olmak üzere değiştirin. A tarafındaki
kablolar, her bir disk rafının IOM A kısmına takılıdır.
b. Her bir denetleyici konsoluna şu komutu girerek SAS kablolarını doğru bir biçimde
değiştirdiğinizi doğrulayın:
sysconfig
Çıktı, 1. Adım ile aynı olmalıdır: sistem Multi-Path HA olmalıdır ve SAS kapısı ve
takılı disk rafı bilgileri aynı olmalıdır.
Multi-Path HA çıktısı dışında bir çıktı görüntüleniyorsa, kablolamayla ilgili hatayı
belirlemeli, düzeltmeli ve sysconfig komutunu yeniden çalıştırmalısınız.
c. B tarafı için a ve b alt adımlarını yineleyin. B tarafındaki kablolar, her bir disk rafının
IOM B kısmına takılıdır.
Tek denetleyicili tek yollu ya da tek denetleyicili karışık yollu
yapılandırmada SAS kablolarının değiştirilmesi
Tek denetleyicili tek yollu ya da tek denetleyicili çok yollu yapılandırmada SAS kablolarını
değiştirmeden önce sisteminizi durdurmalısınız.
Yordam
1. Sistem konsoluna şu komutu girerek sistem yapılandırmanızın Single-Path ya da
Mixed-Path olduğunu doğrulayın:
sysconfig
Yapılandırma System Storage (Sistem Depolaması) yapılandırma alanında listelenir.
Çıktının dördüncü satırı olmalıdır.
2. Sisteminizin “SAS kablolarının değiştirilmesi” sayfa 39 içinde listelenen gereksinimleri
karşıladığını doğrulayın.
3. SAS bakır kabloları SAS optik kablolarla değiştiriyorsanız, aşağıdaki alt adımları
tamamlayarak depolama sistemindeki depolama genişletme birimlerinin en son depolama
genişletme birimi sabit yazılım sürümüne sahip olduğunu doğrulayın: tersi durumda 5.
Adıma geçin.
a. Uygun komutu girin:
v 7-Mode için sistem konsoluna şu komutu girin:
sasadmin expander_map
HA çiftleri için bir düğümde bu komutu çalıştırın.
v Kümelenmiş sistemler için küme kabuğu komut istemine şu komutu girin:
run -node node_name -command “sasadmin expander_map”
b. Çıktıda depolama genişletme birimlerine ilişkin depolama genişletme birimi sabit
yazılım bilgilerini bulun. 0151, depolama sistemindeki bir numaralı raf için (Yuva
A/IOM A) disk rafı sabit yazılım sürümüdür:
42
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Expanders on channel 4a:
Level 3: WWN 500a0980000840ff, ID 1, Serial Number ' SHU0954292G114C',
Product 'DS424IOM6 ', Rev '0151', Slot A
c. En güncel depolama genişletme birimi sabit yazılım sürümünü belirlemek için
www.ibm.com/storage/support/nseries adresindeki depolama genişletme birimi sabit
yazılım bilgileriyle komut çıktısındaki sabit yazılım bilgilerini karşılaştırın.
4. Sonraki adım, depolama genişletme birimlerinizdeki depolama genişletme birimi sabit
yazılımının güncelliğine bağlıdır.
Komut çıktısındaki sabit yazılım sürümü şu
ise:....
O zaman...
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa
xviii içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümle aynı
sürüm
5-7 arasındaki adımları tamamlayın.
Herhangi bir depolama genişletme birimi sabit
yazılım güncellemesi gerekmez.
N serisi destek web sitesi (“Web siteleri” sayfa
5-8 arasındaki adımları tamamlayın.
xviii içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
gezinilebilen) içindeki en güncel sürümden önceki Depolama genişletme birimi sabit yazılımını
güncellemeniz gerekir.
bir sürüm
5. Temiz bir kapatma için sistem konsolundan uygun komutu girin:
Şunun için:
Şu komutu girin...
7-Mode
halt
Kümelenmiş sistemler
halt local
6. SAS kablolarını değiştirin. Birden çok SAS kablosu değiştiriliyorsa karışıklığı önlemek
için aynı anda bir kablo değiştirin.
7. Sisteminizi yeniden çalışır duruma getirerek kabloların doğru bir biçimde değiştirildiğini
doğrulayın.
a. Sistemi önyükleyin.
b. Sistem konsoluna şu komutu girin:
sysconfig
Çıktı, 1. Adımla aynı olmalıdır: Sistem Single-Path ya da Mixed-Path olmalıdır ve
SAS kapısı ve bağlı disk rafı bilgileri aynı olmalıdır.
8. 4. adımdaysanız, “Web siteleri” sayfa xviii içinde açıklandığı gibi erişilebilen ve içinde
gezinilebilen N serisi destek web sitesinde bulunan en güncel sürümden daha önceki bir
depolama genişletme birimine sahipseniz, www.ibm.com/storage/support/nseries
adresindeki yordamı kullanarak depolama genişletme birimi sabit yazılım dosyasını
karşıdan yükleyin.
Disk sürücüsünün çalışırken değiştirilmesi
Disk sürücüsü başarısız olduğunda, depolama sistemi sistem konsoluna, depolama genişletme
birimleri yığınında hangi disk sürücüsünün arızalı olduğunu gösteren bir uyarı iletisi
kaydeder; işletmen görüntü panosunun üzerinde hata ışığı yanar ve arızalı disk sürücüsünün
üzerindeki hata ışığı yanar. Sistem açıkken disk sürücülerini çalışırken değiştirebilirsiniz.
Başlamadan önce
EXN3500 depolama genişletme birimi yalnızca SAS disk sürücülerini içermelidir.
Desteklenen disk sürücülerine ilişkin bilgi için IBM System Storage N series Introduction and
Planning Guide adlı belgeye bakın. Tüm Data ONTAP belgelerinin yanında, bu belge de
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi
43
“Web siteleri” sayfa xviii başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde
gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.
Bu görev hakkında
v Depolama genişletme birimindeki birden çok disk sürücüsünü değiştirirken, yarısı boş olan
bir depolama genişletme birimine birden çok disk sürücüsü takarken ya da disk sürücülerini
boş bir depolama genişletme birimine takarken, depolama sisteminin her bir yeni disk
sürücüsünün varlığını tanıması için disk sürücülerini birer birer takmanız gerekir.
v Disk sürücüsünü çalışırken değiştirmek için kullanacağınız yöntem, disk sürücüsünün nasıl
kullanıldığına bağlıdır.
Doğru yordamı kullanarak, istenmeyen AutoSupport bildirimlerinin oluşturulmasını
önleyebilirsiniz. Durumunuza bağlı olarak, Depolama Şifrelemesi olan disk sürücüleri için
çalışırken değiştirme işleminden önce ve sonra ek adımların gerçekleştirilmesi gerekebilir.
Durumunuz için geçerli olan komutlarla ilgili bilgi için Data ONTAP Storage Management
Guide for 7-Mode belgesine bakın.
Yordam
1. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama sağlayın.
2. Sistem konsolu uyarı iletisinde arızalı disk sürücüsünü ve disk sürücüsünde yanan hata
ışığını fiziksel olarak tanımlayın.
3. Disk sürücüsünü çıkarmak için, ışıkların altındaki taşıyıcı yüzünün üst tarafında bulunan
serbest bırakma düğmesine basın.
4. Disk sürücüsünü orta yüzden çıkarmak için kam tutamacını tamamen açık konuma getirin
ve disk sürücüsünü depolama genişletme biriminden dışa doğru hafifçe kaydırın.
5. Disk sürücüsünü takmak için, kam tutamacı açık konumdayken, duruncaya kadar disk
sürücüsünü sıkıca iterek depolama genişletme birimi yuvasına takın.
6. Sürücü yerine oturacak şekilde kam tutamacını kapatın.
Kam tutamacı, sürücü taşıyıcısının ön tarafıyla doğru şekilde hizalanacak şekilde kam
tutamacını yavaşça kapattığınızdan emin olun.
7. Başka bir disk sürücüsü takıyorsanız, 2 - 6 adımlarını yineleyin.
8. Hatalı parçayı IBM'e iade edin.
Güç kaynağının değiştirilmesi
AC güç kaynağı başarısız olduğunda, depolama sistemi sistem konsoluna, hangi güç
kaynağının arızalı olduğunu gösteren bir uyarı iletisi kaydeder; işletmen görüntü panosunun
üzerinde hata ışığı yanar ve arızalı güç kaynağının üzerindeki hata ışığı yanar.
Bu görev hakkında
Depolama genişletme birimi açıkken güç kaynağını değiştirebilirsiniz. Birden fazla güç
kaynağını değiştiriyorsanız, depolama genişletme biriminin açık kalması için değiştirme
işlemini bir kerede bir güç kaynağı olmak üzere gerçekleştirmeniz gerekir. Tüm güç
kaynaklarını çıkarmanız gerekiyorsa (depolama genişletme biriminde herhangi bir güç
kaynağı bırakmayarak), öncelikle depolama genişletme birimini kapatmanız gerekir.
Depolama genişletme birimi hava akımına mümkün olan en az şekilde engel olmak için güç
kaynağını çıkardıktan sonra iki dakika içinde yerine takmanız gerekir.
Bu yordam, bir defada yalnızca bir güç kaynağını değiştirmek için yazılmıştır.
44
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Yordam
1. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama
sağlayın.
2. Sistem konsolu uyarı iletisinde arızalı güç kaynağını ve güç kaynağında yanan hata
ışığını fiziksel olarak tanımlayın.
3. Güç kaynaklarını kapatın ve güç kablolarını çıkarın.
a. Arızalı güç kaynağındaki açma/kapama düğmesini kapatın.
b. Güç kablosunu prizden çıkarın.
c. Güç kablosu tutucusunu açın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
4. Serbest kalıncaya kadar kam tutamacı üzerindeki mandalı sıkın, ardından güç kaynağını
orta yüzden çıkarmak için kam tutamacını tam olarak açın. Boş yuvadaki plastik kapak,
aralıkları kapatmak ve hava akımı ile soğutmayı sağlamak için serbest bırakılır.
5. Güç kaynağını depolama genişletme biriminden dışa doğru kaydırmak için kam
tutamacını kullanın.
Uyarı: Bir güç kaynağını çıkarırken, ağırlığını her zaman iki elinizle destekleyin.
6. Kam tutamacı açık konumdayken, yeni güç kaynağı orta yüze oturuncaya kadar sıkıca
iterek güç kaynağını depolama genişletme birimine yerleştirin.
Uyarı: Güç kaynağını depolama genişletme biriminin içine doğru iterken aşırı güç
kullanmayın; bağlaca zarar verebilirsiniz.
7. Mandal kilitli konuma gelecek şekilde ve güç kaynağı tam kapalı konuma gelecek
şekilde kam tutamacını kapatın.
8. Güç kaynağı kablolarını yeniden bağlayın.
a. Güç kablosunu güç kaynağına ve prize yeniden takın.
b. Güç kablosu tutucuyu kullanarak güç kablosunu güç kaynağına sabitleyin.
9. Yeni güç kaynağına giden gücü açın ve güç kaynağı ışıklarının çalıştığını doğrulayın.
10. Hatalı parçayı IBM'e iade edin.
IOM'un değiştirilmesi ya da çalışırken değiştirilmesi
IOM başarısız olduğunda, depolama sistemi sistem konsoluna, hangi IOM'un arızalı olduğunu
gösteren bir uyarı iletisi kaydeder; işletmen görüntü panosunun üzerinde hata ışığı yanar ve
arızalı IOM üzerindeki hata ışığı yanar.
Başlamadan önce
EXN3500 depolama genişletme biriminin yalnızca 6-Gb G/Ç modüllerini (IOM6) içermesi
gerekir.
Bu görev hakkında
Depolama sistemi yapılandırmanız IOM'u çalışırken değiştirip değiştiremeyeceğinizi ya da
IOM'u değiştirmeden önce depolama sisteminizi kapatmanız gerekip gerekmediğini belirler.
IOM'un çalışırken değiştirilmesi aşağıdaki durumlarda desteklenir:
v Depolama genişletme birimlerine çok yollu ya da tek yollu bağlantılarla etkin/etkin ya da
HA çifti yapılandırmaları
v Depolama genişletme birimlerine çift yollu bağlantılarla tek denetleyicili yapılandırmalar
Depolama genişletme birimlerine tek yollu bağlantı ile tek denetleyicili bir yapılandırmanız
varsa, IOM'u değiştirmek için depolama sistemini kapatmanız gerekir.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi
45
Uyarı: Depolama genişletme birimine tek yollu bağlantıya sahip tek denetleyicili bir
yapılandırmadaki depolama genişletme biriminde IOM'u çalışırken değiştirmeye çalışırsanız,
bu depolama genişletme birimindeki disk sürücülerinin yanı sıra altındaki depolama
genişletme birimlerine de tüm erişiminizi kaybedersiniz. Ayrıca, tüm depolama sisteminizi
durdurabilirsiniz.
Yordam
1. Depolama sisteminin depolama genişletme birimini ve IOM birleşimini desteklemek için
en düşük yazılım gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
2. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama
sağlayın.
3. Sistem konsolu uyarı iletisinde arızalı IOM'u ve IOM üzerinde yanan hata ışığını fiziksel
olarak tanımlayın.
4. Sonraki adım, sahip olduğunuz depolama sistem tipine bağlıdır.
Eğer...
O zaman...
Bir etkin/etkin ya da HA çifti tek
yollu yapılandırması
Ortak düğüm konsolunda aşağıdaki komutu girerek hedef
düğümü devralın: cf takeover
Tek denetleyicili tek yollu
yapılandırma
1. Sistem konsolunda şu komutu girerek depolama sistemini
kapatın: halt
Uyarı: Sorunsuz bir kapatma için her zaman halt
komutunu kullanın.
2. Sisteminizin durdurulduğunu doğrulayın.
Depolama sisteminizin LCD görüntüsü varsa, Halted
komutu görüntülenmelidir; aksi takdirde depolama sistemi
konsolunu denetlemeniz gerekir.
5. Çıkardığınız IOM'dan kabloyu sökün.
6. Serbest kalıncaya kadar kam tutamacı üzerindeki mandalı sıkın, IOM'u orta yüzden
çıkarmak için kam tutamacını tam olarak açın ve ardından iki elinizi kullanarak IOM'u
depolama genişletme biriminden dışarı doğru çekin.
46
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Boş IOM yuvasındaki plastik kapak, aralıkları kapatmak ve hava akımı ile soğutmayı
sağlamak için serbest bırakılır.
Not: IOM'u çıkardıktan sonra, sürücünün raf tanıtıcısını doğru kaydetmesi için yeni
IOM'u takmadan önce en az 30 saniye bekleyin.
7. Kam tutamacı açık konumdayken yeni IOM'u depolama genişletme birimine yerleştirin,
IOM orta yüze ulaşana kadar sıkıca itin ve mandal kilitli konuma geldiğinde duyulan tık
sesi duyuluncaya ve IOM tam kapalı konuma gelinceye kadar kam tutamacını kapatın.
Uyarı: IOM'u depolama genişletme biriminin içine doğru iterken aşırı güç
kullanmayın; bağlaçlara zarar verebilirsiniz.
8. Yığın kablolarını yeniden bağlayın.
Not: SAS kablosu QSFP bağlaçları anahtarlıdır; bir SAS kapısına doğru bir şekilde
yönlendirildiğinde, QSFP bağlacı yerine oturur ve SAS kapısı bağlantı ışığı (LNK) yeşil
renkte yanar. Bağlacı kapıya zorla takmaya çalışmayın.
9. Sonraki adım, sahip olduğunuz depolama sistemi yapılandırması tipine bağlıdır.
Eğer...
O zaman...
Bir etkin/etkin ya da HA çifti tek Uygun komutu girerek hedef düğümü geri verin:
yollu yapılandırması
Ortak düğüm konsolunda şu komutu girin: cf giveback
Tek denetleyicili tek yollu
yapılandırma
Depolama sisteminizi yeniden önyükleyin.
10. IOM'un LNK ışıklarının yanıp yanmadığını denetleyerek IOM bağlantısının
kurulduğunu doğrulayın.
11. Hatalı parçayı IBM'e iade edin.
EXN3500 depolama genişletme biriminde işletmen görüntü panosunun
değiştirilmesi
EXN3500 işletmen görüntü panosu ışıklarına ya da raf tanıtıcısı işlevine ilişkin sorunlar,
işletmen görüntü panosunun değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.
Bu görev hakkında
İşletmen görüntü panosunun değiştirilmesi sisteminizi durdurmanızı gerektirir.
Uyarı: Sisteminizi durdurmadan önce işletmen görüntü panosunu çıkarmaya çalışmak
sistemin tehlikeye girmesine neden olur.
Depolama genişletme birimi bileşenlerinin değiştirilmesi
47
Yordam
1. Topraklama kayışı kullanarak depolama sistemi gövdesi ile aranızda topraklama
sağlayın.
2. Uygun komutu girerek depolama sistemini kapatın.
Uyarı: Sorunsuz bir kapatma için her zaman halt komutunu kullanın.
7-Mode için
Sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
halt
7-Mode için
Sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
halt
Cluster kipi için
Sistem konsolunda aşağıdaki komutu girin:
halt -node local
3. Sisteminizin durdurulduğunu doğrulayın. Depolama sisteminizin LCD görüntüsü varsa,
Halted komutu görüntülenmelidir; aksi takdirde depolama sistemi konsolunu
denetlemeniz gerekir.
4. İşletmen görüntü panosunu değiştirdiğiniz depolama genişletme birimine giden gücü
kapatın.
5. Güç kablolarını, işletmen görüntü panosunu değiştirdiğiniz depolama genişletme
birimindeki güç kaynaklarından çıkarın.
6. Varsa, işletmen görüntü panosunu kapsayan ön çerçeveyi çıkarın. Birimi, ön çerçevenin
her iki yanındaki dikdörtgen açıklıklardan (mavi şeritlerle işaretlenmiştir) iterek çıkarın.
7. Eliniz gövdenin içine sığacak şekilde yeterli alan açmak için, işletmen görüntü
panosunun sağ tarafındaki dört ya da daha fazla disk sürücüsünü çıkarın. İşletmen
görüntü panosunun kenarında bir temas noktası serbest bırakma pimi göreceksiniz.
8. Elinizi gövdenin içine doğru yerleştirin, işletmen görüntü panosunu serbest bırakmak
için pimi dışa doğru düz bir şekilde çekin ve ardından diğer elinizle işletmen görüntü
panosunu ön tarafından kavrayarak gövdeden dışarı doğru çekin.
9. Yeni işletmen görüntü panosu orta yüzle birleşinceye ve yerine oturuncaya kadar yuvaya
doğru kaydırın.
10. Çıkardığınız disk sürücülerini değiştirin.
11. Güç kablolarını güç kaynaklarına geri takın.
12. Depolama genişletme biriminin gücünü açın ve disk sürücülerinin dönme hareketini
tamamlamasını bekleyin. İşletmen görüntü panosunu değiştirme işlemi başarılıysa,
işletmen görüntü panosu güç ve etkinlik ışıkları yanar. Değiştirme işlemi başarısız
olduysa, işletmen görüntü panosu hata ışığı yanar ve depolama sistemi konsolunda hata
iletileri görüntülenir.
13. Depolama sistemine giden gücü açın.
14. Hatalı parçayı IBM'e iade edin.
48
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Önerilen güç kablosu uzunlukları
Bu ekte, N serisi depolama sistemi ile güç kaynaklarına bağlanacak AC güç hattı için önerilen
uzunluklar açıklanmaktadır.
Uzun AC güç beslemesinin donatıya giden voltaj düzeylerini korumak için doğru tasarlanması
gerekir. Devre kesiciden anahtarlı uzatma kablosuna giden, N serisi depolama sistemine ve
depolama genişletme birimlerine güç sağlayan kablolar genellikle 15 metreden daha uzun
olur.
Not: Toplam AC kablosu uzunluğu = duvar ya da tavan prizi devre kesicisi + uzatma kablosu
ya da tavan sarkıtması.
Aşağıdaki çizelgelerde, metre/feet cinsinden belirli bir mesafede %2 voltaj düşmesi için
önerilen iletken uzunlukları listelenmektedir (Radio Engineer's Handbook adlı kitaptan
alınmıştır).
Çizelge 11. %2'lik voltaj düşüşü için önerilen iletken boyutu
110V, tek fazlı
20A devre
30A devre
40A devre
50A devre
7,62 metre (25 feet)
12 AWG
10 AWG
8 AWG
8 AWG
15,24 metre (50 feet)
8 AWG
6 AWG
6 AWG
4 AWG
22,86 metre (75 feet)
6 AWG
4 AWG
4 AWG
2 AWG
220V, tek fazlı
20A devre
30A devre
40A devre
50A devre
7,62 metre (25 feet)
14 AWG
12 AWG
12 AWG
10 AWG
15,24 metre (50 feet)
12 AWG
10 AWG
8 AWG
8 AWG
22,86 metre (75 feet)
10 AWG
8 AWG
6 AWG
6 AWG
Aşağıdaki çizelgede, yaklaşık eşdeğer kablo ölçeği (Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı ile
AWG (American Wire Gauge; Amerikan Kablo Ölçeği) listelenmiştir.
Çizelge 12. Uyumlu Hale Getirilmiş Kablo Takımı için AWG
AWG
8
Uyumlu hale getirilmiş, 4,0
mm-mm
10
12
2,5
1,5
mm-mm = milimetre
çaplı
© Copyright IBM Corp. 2014
49
50
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
N serisi ürünleri için FRU/CRU ve güç kablosu listesi
Bu ek, N serisi ürünler için FRU/CRU ve güç kablolarına ilişkin bilgiler içerir.
N serisi ürünler için FRU/CRU listesi
N serisi ürününüze ilişkin en son FRU/CRU listesi için, “Web siteleri” sayfa xviii başlıklı
konuda açıklandığı şekilde IBM N serisi destek Web sitesine erişin ve FRU listelerine bakın.
N serisi ürünler için güç kablosu listesi
Aşağıdaki listede, N serisi ürünler için güç kablosu aksam kodlarını ayrıntılı şekilde
bulabilirsiniz.
FC 9000 (Tüm ülkeler)
Güç kablosu, Raf PDU
v 27 inç
v Nominal değer: 250 V/15 A
v Ürün ucunda C14; PDU ucunda C13 kullanılır.
FC 9001 Avrupa ve diğerleri
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Şili, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Estonya,
Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda,
Endonezya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Fas, Hollanda, Norveç, Peru,
Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, İspanya, Surinam, İsveç,
Türkiye için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 211 (CEE 7-VII).
FC 9002 İngiltere ve diğerleri
İngiltere, Kosta Rika, Kıbrıs, Guyana, Hong Kong, İrlanda, Kuveyt, Malta, Umman,
Singapur, Sri Lanka için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V ac girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 210 (13A elektrik sigortası)
FC 9003 Japonya
Japonya için güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 125 V/15 A.
v 100-110 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 302 (JIS C3306).
FC 9004 ABD, 6 ft. (2 m)
ABD, Kanada, Meksika, Belize, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Kore, Nikaragua, Panama, Filipinler, Porto Riko, Suudi Arabistan,
Tayland, Venezuela için güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 125 V/15 A.
v 100-120 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 302 (NEMA 5-15P).
FC 9005 Avustralya, Yeni Zelanda
Avustralya, Yeni Zelanda, Uruguay için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 206 (AS 3112).
© Copyright IBM Corp. 2014
51
FC 9006 İsviçre, Liechtenstein
İsviçre ve Liechtenstein için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 203 (SEV 1011).
FC 9007 Arjantin
Arjantin için güç kabloları
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 219 (IRAM 2073).
FC 9008 Çin
Çin için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 602 (GB 2099/GB 1002).
FC 9009 Danimarka
Danimarka için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 213 (DHCR 107-2-D1).
FC 9010 Hindistan, Pakistan, Güney Afrika
Hindistan, Makao, Pakistan, Güney Afrika için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v Bağlı fiş EL 208 (BS 164-1, BS 546) 200-240 V AC girişi için tasarlanmıştır.
FC 9011 İsrail
İsrail için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 212 (SI 32).
FC 9012 İtalya
İtalya için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 502 (CEI 23-16).
FC 9013 Kuzey Amerika (250 V)
ABD için güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 250 V/15 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 309 (NEMA 6-15P).
FC 9014 Brezilya
Brezilya için güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 200-240 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 211 (NBR 6147/2000).
FC 9015 Tayvan
Tayvan için 125 V güç kabloları sağlar
v 2,5 m (9 ft), korumasız, nominal değer: 125 V/15 A.
v Bağlı fiş EL 302 (CNS 10917-3) 100-120 V AC girişi için tasarlanmıştır.
FC 9016 Tayvan (250 V)
Tayvan için 250 V güç kabloları sağlar
v 1,83 m (6 ft.), korumasız, nominal değer: 250 V/10 A.
v 250 V AC girişi için tasarlanmış bağlı fiş EL 610 (CNS 10917, CNS 690).
52
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Özel Notlar
Bu ortam tarafından sağlanan bilgiler, burada açıklanan koşullar için dikkat edilerek
tanımlanan ürünleri ve hizmetleri destekler.
IBM, burada anılan ürünleri, hizmetleri ve özelliği diğer ülkelerde satışa sunmamış olabilir.
Ülkenizde hangi ürün ve hizmetlerin sağlandığını öğrenmek için yerel IBM temsilcinize
başvurun. IBM ürünlerine, programlarına ya da hizmetlerine yapılan göndermeler, yalnızca o
IBM ürününün, programının ya da hizmetinin kullanılabileceğini göstermez. IBM'in fikri
mülkiyet hakları göz önünde bulundurularak, aynı işlevi gören farklı ürün, program ya da
hizmetler de kullanılabilir. Ancak, IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen
işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.
IBM'in, bu elkitabındaki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu
belgenin size verilmiş olması size bu patentlerin lisansının verildiği anlamına gelmez. İzin
almak için aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
ABD
Aşağıdaki paragraf, anılan koşulların yerel yasalara uygun olmadığı İngiltere ve diğer
ülkeler için geçerli değildir: IBM BU YAYINI, HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA
DAİR ZIMNİ GARANTİLERLE TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN
"OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkeler belirli işlemlerde açık ya
da örtük garanti reddine izin vermezler; bu nedenle, bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir.
Bu belgede teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları olabilir. Buradaki bilgiler düzenli
aralıklarla güncellenir ve belgenin yeni basımlarına eklenir. IBM, bu yayında sözü edilen ürün
ve/veya programlarda istediği zaman duyuruda bulunmaksızın geliştirme ve değişiklik
yapabilir.
Bu bilgilerde belirtilen IBM dışındaki Web siteleri yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla
verilmiştir ve hiçbir şekilde bu Web sitelerinin onaylandığı anlamına gelmez. Bu Web
sitelerindeki malzemeler, bu IBM ürününe ilişkin malzemelerin bir parçası değildir ve bu Web
sitelerini kullanma sorumluluğu kullanıcıya aittir.
IBM size hiçbir sorumluluk yüklemeden, sizin sağladığınız ve uygun olduğuna inandığı her
türlü bilgiyi kullanabilir ya da dağıtabilir.
Burada bulunan başarım verileri, denetimli ortamlarda saptanmıştır. Bu nedenle, diğer işletim
ortamlarında elde edilen sonuçlar çok farklı olabilir. Bazı ölçümler, geliştirme düzeyindeki
sistemlerde yapılmıştır ve bu ölçümlerin, yaygın olarak kullanılan sistemlerle aynı olacağına
ilişkin herhangi bir garanti yoktur. Ayrıca, bazı ölçümler tahminlere dayanmaktadır. Gerçek
sonuçlar değişiklik gösterebilir. Bu belgeyi okuyan kullanıcıların, kendi ortamlarına ilişkin
geçerli verileri doğrulamaları gerekir.
IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler bu ürünlerin sağlayıcılarından, yayınlanmış duyurularından
ya da genel olarak bulunabilecek diğer kaynaklardan edinilmiştir. IBM, bu ürünleri
© Copyright IBM Corp. 2014
53
sınamamıştır ve başarımın, uyumluluğun ya da IBM dışı ürünlerle ilgili diğer iddiaların
doğruluğunu onaylayamaz. IBM dışı ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgi için, söz konusu
ürünlerin sağlayıcılarına başvurmalısınız.
IBM'in gelecekteki yönelim ve kararlarına ilişkin tüm bildirimler değişebilir ya da herhangi
bir duyuruda bulunulmaksızın bunlardan vazgeçilebilir; bu yönelim ve kararlar yalnızca amaç
ve hedefleri gösterir.
Bu bilgiler yalnızca planlama amaçlıdır. Burada belirtilen bilgiler, tanımlanan ürünler
kullanılabilir olmadan önce değiştirilebilir.
Bu bilgiler, günlük işlemlerde kullanılan veri ve raporlara ilişkin örnekler içerebilir.
Örneklerin olabildiğince açıklayıcı olması amacıyla kişi, şirket, marka ve ürün adları
belirtilmiş olabilir. Bu adların tümü gerçek dışıdır ve gerçek iş ortamında kullanılan ad ve
adreslerle olabilecek herhangi bir benzerlik tümüyle rastlantıdır.
Ticari Markalar
IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corporation şirketinin ABD
ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer IBM ticari
markalarının tam ve güncel bir listesini http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
adresindeki Web sitesinde bulabilirsiniz.
NetApp, the NetApp logo, Network Appliance, the Network Appliance logo, Akorri,
ApplianceWatch, ASUP, AutoSupport, BalancePoint, BalancePoint Predictor, Bycast,
Campaign Express, ComplianceClock, Cryptainer, CryptoShred, CyberSnap, Data Center
Fitness, Data ONTAP, DataFabric, DataFort, Decru, Decru DataFort, DenseStak, Engenio,
Engenio logosu, E-Stack, ExpressPod, FAServer, FastStak, FilerView, Flash Accel, Flash
Cache, Flash Pool, FlashRay, FlexCache, FlexClone, FlexPod, FlexScale, FlexShare,
FlexSuite, FlexVol, FPolicy, GetSuccessful, gFiler, Go further, faster, Imagine Virtually
Anything, Lifetime Key Management, LockVault, Mars, Manage ONTAP, MetroCluster,
MultiStore, NearStore, NetCache, NOW (NetApp on the Web), Onaro, OnCommand,
ONTAPI, OpenKey, PerformanceStak, RAID-DP, ReplicatorX, SANscreen, SANshare,
SANtricity, SecureAdmin, SecureShare, Select, Service Builder, Shadow Tape, Simplicity,
Simulate ONTAP, SnapCopy, Snap Creator, SnapDirector, SnapDrive, SnapFilter,
SnapIntegrator, SnapLock, SnapManager, SnapMigrator, SnapMirror, SnapMover,
SnapProtect, SnapRestore, Snapshot, SnapSuite, SnapValidator, SnapVault, StorageGRID,
StoreVault, StoreVault logosu, SyncMirror, Tech OnTap, The evolution of storage, Topio,
VelocityStak, vFiler, VFM, Virtual File Manager, VPolicy, WAFL, Web Filer ve XBB
NetApp, Inc. şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.
Network Appliance, CompactFlash ve CF Logo ticari markaları için lisans sahibidir.
Network Appliance NetCache, RealSystem uyumu sertifikasına sahiptir.
Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer
ülkelerdeki ticari markalarıdır.
UNIX, Open Group şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.
Diğer şirket, ürün ve hizmet adları, diğer firmalara ait ticari marka ya da hizmet markaları
olabilir.
54
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Önemli notlar
İşlemci hızları mikroişlemcinin iç saat hızını gösterir; uygulama başarımını ayrıca diğer
faktörler de etkiler.
CD-ROM sürücü hızları, değişken okuma hızını belirtir. Gerçek hızlar değişkendir ve
genellikle olası en yüksek hızdan daha düşüktür.
İşlemcinin depolama alanından, gerçek ve sanal depolama alanından ya da kanal hacminden
söz edilirken, KB yaklaşık olarak 1000 bayt, MB yaklaşık olarak 1 000 000 bayt ve GB
yaklaşık olarak 1 000 000 000 bayt değerindedir.
Sabit disk sürücüsü kapasitesinden ya da iletişim düzeyinden söz edilirken, MB 1 000 000
bayt, GB ise 1 000 000 000 bayt değerindedir. Kullanıcının erişebileceği toplam kapasite,
işletim ortamlarına göre değişebilir.
Sabit disk sürücüsü iç kapasite üst sınırı için, standart sabit disk sürücülerinin yerine ve tüm
sabit disk sürücüsü bölmelerine, IBM tarafından desteklenen yürürlükteki en geniş sürücülerin
takıldığı varsayılır.
Maksimum bellek, standart belleğin isteğe bağlı bellek modülüyle değiştirilmesini
gerektirebilir.
IBM, ticarilik ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni garantiler de dahil, ancak bunlarla
sınırlı olmaksızın ServerProven özelliğine sahip IBM dışı ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak
hiçbir beyanda bulunmaz veya hiçbir garanti vermez. Bu ürünler ve bu ürünlere ilişkin garanti
yalnızca üçüncü taraflar tarafından sunulur.
IBM, IBM dışı ürünlerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya hiçbir garanti vermez.
IBM dışı ürünlere ilişkin destek (varsa), IBM tarafından değil, üçüncü kişiler tarafından
sağlanır.
Bazı yazılımlar, perakende sürümünden (varsa) farklı olabilir ve kullanıcı elkitaplarını ya da
tüm program işlevselliğini içermeyebilir.
Uyarı: 2 Haziran 1991 tarihli GNU General Public License (GPL), Sürüm 2 uyarınca, RLM
Sabit Yazılımı'nın GPL kapsamında olan ilgili kaynak kodu kısımları için kaynak kodunun
makine tarafından okunabilir eksiksiz bir kopyası ftp://ftp.netapp.com/frm-ntap/opensource/
adresinden bulunabilir.
Elektronik yayılım bildirimleri
Bu bölümde, ABD'de ve diğer ülkelerdeki elektronik yayılım bildirimleri bulunur.
FCC Bildirimi
Burada, FCC bildirimi açıklanır.
Bu donatı sınanmış ve FCC kurallarının 15. bölümünde belirtilen Sınıf A sayısal aygıt
sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlamalar, aygıt bir iş ortamında kurulduğunda
diğer aygıtlarla etkileşiminden doğabilecek zarara karşı koruma sağlama amacıyla
tasarlanmıştır. Bu donatı, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge
elkitabına uygun biçimde kurulup kullanılmazsa, radyo dalgalarında parazite yol açabilir. Bu
donatının evlerin bulunduğu bir alanda çalıştırılmasının zararlı etkilerinin olması durumunda,
kullanıcı doğacak zararları kendisi karşılayacaktır.
Özel Notlar
55
FCC yayma sınırlarına uymak için doğru biçimde topraklanmış korumalı kablolar ve
bağlaçlar kullanılmalıdır. IBM, önerilen kablo ve bağlaçların kullanılmamasından ya da
donatıda onaylanmayan değişiklikler yapılmasından kaynaklanan radyo veya televizyon
parazitleri için sorumluluk kabul etmez. Onaylanmayan değişiklikler, kullanıcının donatıyı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi şu iki koşula bağlıdır: (1) aygıt
zararlı etkileşime neden olmamalıdır; (2) aygıt, istenmeyen çalışma koşullarına neden olan
etkileşimler de içinde olmak üzere her türlü etkileşimi kabul eder.
Industry Canada Uyum Bildirimi
Bu Sınıf A sayısal aygıtı Canadian ICES-003 standardıyla uyumludur.
Cet appareil numérique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.
Avustralya ve Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi
Uyarı: Bu bir Sınıf A ürünüdür. Bu ürünün ev ortamına kurulması, radyo parazitlerine yol
açabilir. Bu durumda, kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekir.
Avrupa Birliği Elektromanyetik Uyum Bildirimi
Bu ürün, Avrupa Birliği'ne (EU) üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla
ilgili yasal düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2004/108/EC numaralı AB Konseyi
yönetmeliğinde belirtilen koruma gerekliliklerine uygundur. IBM, koruma gereklilikleri
konusunda, IBM dışı aksam kartlarının uydurulması da içinde olmak üzere, önerilmeyen
herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu
kabul etmez.
Uyarı: Bu bir EN 55022 Sınıf A ürünüdür. Bu ürünün ev ortamına kurulması, radyo
parazitlerine yol açabilir. Bu durumda, kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekir.
Sorumlu Üretici:
International Business Machines Corp.
New
Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900
Avrupa Topluluğu iletişim bilgileri:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen,
Almanya
Telefon No.: +49 7032 15-2941
E-posta adresi: [email protected]
Almanya Elektromanyetik Uyum Bildirimi
Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur
Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den
EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.
56
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu
installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel
angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der
Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn
Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM
gesteckt/eingebaut werden.
EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene Mabnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."
Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten
Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten (EMVG)." Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der
Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für
Geräte der Klasse A
Dieses Gerät ist berechtigt, in übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das
EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.
Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New
Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900
Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen,
Almanya
Tel: +49 7032 15-2941
E-posta adresi: [email protected]
Generelle Informationen:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.
Özel Notlar
57
Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Bildirimi
Tayvan Sınıf A Bildirimi
Tayvan İletişim Bilgileri
Bu konuda, Tayvan'a ilişkin ürün hizmeti iletişim bilgileri bulunur.
f2c00790
IBM Tayvan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri:
IBM Taiwan Corporation
3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayvan
Telefon Numarası: 0800-016-888
Japonya Voluntary Control Council for Interference Sınıf A
Bildirimi
Burada, Japonya VCCI bildirimi açıklanır.
JEITA Bildirimi
Burada, her faz için 20 A'dan az ya da 20 A'ya eşit güçteki ürünler için hazırlanan JEITA
bildirimi açıklanır.
58
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
jjieta1
jjieta2
Burada, her faz için 20 A'dan fazla güçteki ürünler için hazırlanan JEITA bildirimi açıklanır.
KCC Sınıf A Bildirimi
Burada, KCC bildirimi açıklanır.
Rusya Sınıf A Bildirimi
rusemi
Burada, Rusya EMI bildirimi açıklanır.
Güç kabloları
Güvenliğiniz için IBM tarafından, bu IBM ürünüyle kullanılmak üzere topraklanmış bağlantı
fişiyle birlikte bir güç kablosu sağlanır. Elektrik çarpmalarını önlemek için güç kablosunu ve
fişi, doğru olarak topraklanmış bir prizle kullanın.
ABD ve Kanada'da kullanılan IBM güç kabloları UL (Underwriter's Laboratories) listelerinde
yer alır ve CSA (Canadian Standards Association) tarafından onaylanmıştır.
115 voltta çalışmak üzere tasarlanmış birimler için UL listelerinde yer alan ve CSA tarafından
onaylanmış bir kablo takımı kullanın. Bu kablo takımının özellikleri şöyledir: En fazla 15 ft
uzunlukta, en az 18 AWG, SVT ya da SJT tipi, üç iletici kablo ve 15 amperlik, 125 voltluk,
paralel iletkenli, topraklı bağlantı fişi.
230 voltta (ABD) çalışmak üzere tasarlanmış birimler için UL listelerinde yer alan ve CSA
tarafından onaylanmış bir kablo takımı kullanın. Bu kablo takımının özellikleri şöyledir: en
fazla 15 ft uzunlukta, en az 18 AWG, SVT ya da SJT tipi, üç iletici kablo ve 15 amperlik, 250
voltluk, seri iletkenli, topraklı bağlantı fişi.
Özel Notlar
59
230 voltta (ABD dışında) çalışmak üzere tasarlanmış birimler için: Topraklanmış bağlantı fişi
olan bir kablo takımı kullanın. Kablonun, donatının kurulacağı ülkede uygulanan uygun
güvenlik onaylarını almış olması gerekir.
Belirli bir ülkeye ya da bölge için üretilen IBM güç kabloları, genellikle yalnızca sözü edilen
ülkede ya da bölgede bulunur.
60
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
Dizin
A
AC güç kablosu uzunluğu
ağ geçidi, tanımlı xx
49
G
B
bu belge hakkında
görüşlerinizi gönderme
fiziksel özellikler 9
FRU/CRU listesi
aksam kodları 51
xvii
D
değiştirme
arızalı SAS kabloları 39
Çok yollu bir HA'da SAS kabloları 41
güç kaynakları 44
işletmen görüntü panosu 47
SAS kabloları 39
Tek denetleyicili iki yollu (çok yollu) sistemde SAS kabloları 41
Tek denetleyicili karışık yollu bir sistemde SAS kabloları 42
Tek denetleyicili tek yollu bir sistemde SAS kabloları 42
depolama genişletme birimini çalışırken ekleme
ACP'yi etkinleştirme 22
gereksinimler 19
hata iletileri
SAS kablolaması 25
kablolama 22
SES hata iletileri 25
takma 21
depolama genişletme birimleri
çalışırken ekleme 19
çalışırken ekleme gereksinimleri 19
donanıma genel bakış 1
tanıtıcıyı değiştirme 16
yeni sistem kuruluşunda kurma 14
dikkat notu
örnek v
tanım v
disk denetleme ünitesi, tanımlı xx
disk sürücüleri
çalışırken değiştirme 43
değiştirme 43
değiştirme nedenleri 43
takma 45
donanım hizmeti ve desteği xix
düzeltme
SAS kabloları 39
E
elektrik gereksinimleri 10, 11
SAS sürücüleri 10
SSD sürücüleri 11
elektrik gücü üst sınırı 10
etiketler, güvenlik v
F
fiber optik kablo
kullanma x
© Copyright IBM Corp. 2014
görüşler
gönderme xxii
görüşlerinizi gönderme
güç kaynakları
değiştirme 44
güvenlik etiketleri v
xxii
H
hata iletileri
disk sürücüsü 32
güç kaynağı 36
IOM 34
işletmen görüntü panosu
30
I
IOM'u çalışırken değiştirme 45
Işıklar
disk sürücüleri 31
güç kaynakları 35
IOM'ler 33
işletmen görüntü panosu 29
İ
işletmen görüntü panosu
değiştirme 47
depolama genişletme birimi tanıtıcısını değiştirme
hata iletileri 30
ışıkları yorumlama 30
16
K
kablolama
çalışırken eklenen disk rafları 22
kablolar
değiştirme 41
SAS değiştirme 39, 42
SAS düzeltme 39
SAS taşıma 39
komutlar
cf giveback 45
cf takeover 45
disk_fw_update 25
halt 45
options acp.enable on 21
sasadmin shelf adapter ID 21
storage download shelf 25
storage show disk -a 25
sysconfig -v 25
kullanım kısıtlamaları vi
61
kurallar
biçimlendirme
klavye xxii
komut xxi
xxi
L
lazer güvenliği
vi
N
notlar, önemli
55
O
optik kapı sonlandırıcıları vi
ortam gereksinimleri 10
Ö
önemli notlar 55
özel notlar
dikkat v
güvenlik iii
tipler iii
uyarı v
S
SAS kabloları
değiştirme 39, 41, 42
düzeltme 39
taşıma 39
SES çalışırken ekleme hata iletileri 25
sonlandırıcılar
optik kapılar vi
statik duyarlı aygıtları kullanma 8
T
taşıma
SAS kabloları 39
tehlike notları
örnek iii
tehlike notu
örnek iii
tanım iii
terminoloji xx
ticari markalar 54
U
uyarı notu
tehlike
iii
Y
yangın söndürme sistemleri
62
x
IBM System Storage EXN3500 Depolama Genişletme Birimi: Donanım ve Hizmet Kılavuzu
GC14-7089-06

Benzer belgeler