su soğutmalı kapasitör

Transkript

su soğutmalı kapasitör
WATER COOLED CAPACITOR
FOR INDUCTION HEATING & MELTING APPARATUS
SU SOĞUTMALI KAPASİTÖR
İNDÜKSİYONLU ISITMA VE ERİTME AYGITLARI İÇİN
Shreem Capacitors Pvt. Ltd.
Water Cooled Capacitor
Su Soğutmalı Kapasitör
A high reliability water cooled capacitor for the improvement of an inherently low power factor,
associated with inductive heating apparatus. Applications include melting furnaces, billet heating,
forging and heat treating.
Sistemlerin doğal yapısının sebep olduğu düşük güç faktörünü düzeltmek için kullanılan, indüktif
ısınma aparatlarıyla birleştirilmiş olarak yüksek güvenilirlikli, su soğutmalı kapasitörler. Eritme ocakları,
mekan ısıtmaları, demir dövme ve ısı işleme uygulamalarında kullanılmaya uygundurlar.
Applied Standard
Uygulanan Standart
The capacitor is designed manufactured and tested to meet the provisions of the latest revision to IEC
Puplication 110 and IS: 9251 – 1979.
Kapasitörler, en güncel IEC 110 Yayını ve IS: 9251 – 1979’un hükümlerine uygun şekilde tasarlanmış,
üretilmiş ve denenmiştir.
Operating Conditions
İşletme Koşulları
Installition: Indoor
Kurulum: Bina içi
Ambient temperature: 10° C to 50° C
Ortam sıcaklığı: 10° C’den 50° C’ye
Altitude: Not exceeding 1500 meters above sea level
Yükseklik: Deniz seviyesinin üzerinde 1500 metreye kadar
Water Cooled Capacitor
Su Soğutmalı Kapasitör
Design and Construction
Tasarım ve Yapım
1. The internal assembly of the capacitor consists of several flattened elements constructed with
multiple layers of impregnated synthetic dielectric film and filled with non – PCB, pollution free,
synthetic insulating agent.
1.
Kapasitörün iç düzeneği ayrı ayrı düzleştirilmiş unsurlardan oluşur; Yapısal olarak, emdirilmiş
sentetik yalıtkan ince filmlerden oluşan çoklu katman şakilindedir. PCB bulundurmaz, kirlilik
yapmaz, sentetik yalıtım sağlayan malzemelidir.
2. The capacitor is cooled by water flowing through copper coil tubing in direct contact with the
edge of dielectrics on both sides of the roll. The cooling coil is a continuous copper tube
terminated at top side of capacitor.
2. Kapasitörler, silindir yapının her iki tarafındaki yalıtkanların kenarlarıyla doğrudan bağlantı
kuracak şekilde olan bakır sargı boru tesisatından akan su ile soğutulurlar. Soğutma sargısı
kapasitörün en üstünde sona eren, kesintisiz bir bakır boru tesisatı şeklindedir.
3. The nonmagnetic container is used to assure minimum heat generation when operating at
high frequencies, the Black Phenolic Plenco terminal bushings which comprise one pole are
hermetically fixed to the capacitor container and equipped with a heavy Copper stud having a
suitable current carrying capacity for the rating. The other pole of all sections is common to the
cooling coil.
3. Mıknatıslanmaz hazne, yüksek frekanslarda çalışma durumunda, en düşük ısı üretimini
sağlamak için kullanılır. Tek kutbu kapsayan Siyah Fenol Türevli Plenko terminal yatakları
sızdırmaz bir şekilde kapasitörün haznesine sabitlenmiştir ve derecesine uygun akım taşıma
kapasitesine sahip, ağır Bakır çubukla donatılmıştır. Bütün bölümlerin diğer kutbu soğutma
sargısına ortak uçtur.
Shreem Capacitors Pvt. Ltd.
Water Cooled Capacitor
Su Soğutmalı Kapasitör
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION &
MAINTENANCE:
KURULUM, İŞLETME VE BAKIM İÇİN AÇIKLAMALAR
Mounting
Kurulum
a. The preferable mounting is with bushings on the top surface. The broad sides of the capacitor
container are not to be clamped under pressure so as to prevent potential damage due to
expansion of the liquid at operating temperatures.
a. Tercih edilen yerleştirme, yataklar üst yüzeye gelecek şekildedir. Kapasitör haznesinin geniş
kenarlarının basınçla bastırılması, çalışma sıcaklıklarında sıvının genleşmesinden
kaynaklanabilecek potansiyel zarardan dolayı, sakıncalıdır.
b. Capacitor installations should be protected by suitable enclosures, guardrails, and / or
elevation in accordance with the National Electrical Code of the country in which the
capacitors are used.
b. Kapasitör tesisatları, kapasitörlerin bulunduğu ülkenin Elektrik Koruma Yöntemlerine göre,
uygun muhafaza, parmaklık veya yükseltiyle korunmalıdır.
c. The capacitors should be mounted so that there is a minimum of 30 mm between units.
c. Kapasitörler, üniteler arasında en az 30 mm kalacak şekilde yerleştirilmelidir.
d. For electrical connection to the capacitors, a flexible connection between the bus bar and the
capacitor terminals is recommended to eliminate the possibility of placing severe mechanical
strain on the terminals.
d. Kapasitörlerde elektriksel bağlantı için, bakır akım çubuğuyla (bara) kapasitör bağlantı uçları
arasında, terminallerde herhangi bir mekanik zorlanma olasılığına karşı esnek bir bağlantı
önerilir.
e. Terminal nut tightening to 15 ft – Ibs maximum is recommended to eliminate the possibility of
placing severe mechanical strain on the terminals.
e. Terminal somunu gerilmesi, conta mührünün kırılmaması için, en fazla 15 ft-ibs (1 foot pound
birimi, 1356 joule’ye eşittir.) olarak önerilir.
Shreem Capacitors Pvt. Ltd.
Water Cooled Capacitor
Su Soğutmalı Kapasitör
Cooling System and Water
Soğutma Sistemi ve Su
a. Metallic connection between the capacitor containers and external cooling water pipes must
be prevented by using non – conductive tubing such as a rubber hose. Likewise the water
connection between individual capacitors should also be conducting because a difference of
potential may exist between the capacitor containers. The length of non – conductive tubing
required will depend on local conditions such as the resistivity of water at the outlet
temperature and the amount of leakage current permitted.
a. Harici soğutma suyu boruları ile kapasitörün haznesi arasındaki metalik bağlantı, geçirgen
olmayan kauçuk hortum benzeri bir boru tesisatıyla korunmalı. Aynı şekilde, birbirinden ayrı
kapasitörler arasındaki su bağlantısı da geçirgen olmamalı. Çünkü kapasitör hazneleri
arasında potalsiyel fark olabilir. Gerekli yalıtkan boru tesisatının uzunluğu, izin verilen sızıntı
akımın miktarı ve priz sıcaklığındaki suyun direnci gibi yerel durumlara bağlı olarak değişir.
b. Reasonably clean cooling water must be supplied at any suitable pressure up to 150 psi with a
recommended minimum flow of 1 GPM (3.8 lit. /min.) per capacitor. The outlet water
temperature should not exceed 45° C during continuous operation at rated voltage and
frequency. To prevent copper erosion due to high velocity water, the flow should be limited to
1 GPM (3.8 lit. / min.).
b. Mümkün olduğunca temiz soğutma suyu sağlanmalıdır. Kapasitör başına tavsiye edilen en
düşük akış hızı 3,8 litre / dakika olacak şekilde ve en yüksek basınç en fazla 159 psi olacak
şekilde ayarlanmalıdır. Çıkış noktasındaki su sıcaklığı, normal sürekli çalışma gerilimi ve
frekansında, 45° C geçmemelidir. Yüksek hızlı su akışından kaynaklanabilecek bakır
erozyonunu engellemek için, akış hızı 3,8 litre / dakika ile sınırlı tutulmalıdır.
c.
A number of capacitor cooling coils may be connected in series provided the water pressure is
sufficient to satisfy the above conditions.
c.
Su basıncı yukarıdaki koşulları sağlayabilecek yeterlilikte olduğu sürece, birkaç adet kapasitör
soğutma sargısı seri olarak bağlanabilir.
d. The curve below shows the approximate pressure drop for various water flow rates.
d. Aşağıdaki eğri farklı su akış hızlarında etki eden yaklaşık basınçları göstermektedir.
Water Cooled Capacitor
Su Soğutmalı Kapasitör
Operation
İşletme
The operating ambient temperature range of the capacitor is 10° C to 50° C. When the capacitor is
used in an enclosed environment with other heat – generating equipment such as transformers and /
or reactors, the internal temperature should be kept below 50° C through air ventilation. Make certain
that water is flowing in the cooling coil before energizing a capacitor in addition the temperature of the
outgoing cooling water should not exceed 45° C in normal operation.
Kapasitörün normal çalışma koşullarındaki ortam sıcaklığı 10° C ile 50° C arasında olmalıdır.
Kapasitörler, ortam sıcaklığını artmasına sebep olan başka cihazlarla beraber (trafo, reaktör gibi)
kapalı bir ortamda kullanılıyorsa, ortam sıcaklığının 50° C altında kalmasını sağlayacak havalandırma
düzeneği bulundurulmalıdır. Soğutma sargısından suyun akışı, kesinlikle kapasitörlere enerji
verilmeden önce başlatılmalıdır, ayrıca çıkan soğutma sunun sıcaklığı normal çalışma koşullarında
kesinlikle 45° C geçmemelidir.
Maintenance
Bakım
a. Before doing any work on the capacitor or equipment, power must be switched off. For safety
purposes, allow time for the capacitor to discharge and then short the terminals together to
ground before touching live parts, A warning is attached to each capacitor container to note
the need for protection against shocks.
a. Donanımda veya kapasitörde herhangi bir çalışmaya başlanmadan önce, enerjinin
kesildiğinden emin olunmalıdır. Güvenliğin sağlanabilmesi için, canlı kısımlara dokunulmadan
önce, kapasitörün boşalma süresi yeterince beklenmeli daha sonra da çıkış uçları kısa devre
yapılarak toprağa bağlanmalıdır. Elektrik çarpmasından korunmayla ilgili gereklilikleri anlatan
bir uyarı yazısı, her bir kapasitör haznesinin üzerinde bulunmaktadır.
b. Insulating capacitor bushings and bus bar supports must be cleaned periodically depending on
operating conditions.
b. İşletme koşullarına göre belirlenecek düzenli aralıklarla, yalıtkan kapasitör yatağı ve bakır
akım çubuğu desteği temizlenmelidir.
c. If units are be left idle below freezing temperatures after operation, the cooling coil should be
blown free of water with compressed air or water flow should be continuous to prevent
freezing.
c.
Eğer üniteler donma sıcaklığının altında çalışmaz halde bırakılacaksa, kullanımdan sonra
soğutma sargısı, sıkıştırılmış havayla beraber olan suyla esmeye devam etmelidir.
Performance Guarantee
Performans Garantisi
Guarantee for 12 months from the date of commission or 18 months from the date of dispatch
Garanti süresi siparişden itibaren 12 ay veya dağıtımdan itibaren 18 aydır.
Water Cooled Capacitor
Su Soğutmalı Kapasitör
Name Plate Inscription
Ad Levhası
The following is provided on capacitor.
Aşağıdakiler kapasitörün üzerinde bulunmaktadır.
a. Manufactures name
a. Üretici adı
b. Manufacturers identification number
b. Üretici kimlik numarası
c. Rated output in KVAR
c. Anma çıkış gücü (KVAR cinsinden)
d. Rated frequency
d. Anma frekansı
e. Rated current
e. Anma akımı
f. Type of Improvement
f. Emdirilme türü
g. Weight
g. Ağırlığı
Electrical & Other Performance
Elektriksel ve Diğer Performansları
1. The capacitor is designed for maximum operation at rated voltage due to the extremely high
KVAR value in the compact container. The unit may be operated at 105 % of rated voltage for 12
hours in a period of 24 hours.
1. Kapasitör, sıkıştırılmış hazne içinde baya yüksek KVAR değerlerinde, anma çalışma gerilimi
ve frekansında, en iyi işleyişde çalışabilecek şekilde tasarlanmışdır. Ünite anma geriliminin %105’
i değerinde 24 saatlik periyotlarda 12 saat boyunca çalıştırılabilir.
2. The maximum permissible continuous current as a result of over voltage and harmonics is
1.35 times the rated current.
2. Harmoniklerden ve aşırı gerilimden kaynaklanan, izin verilen en yüksek sürekli akım, anma
akımın 1,35’ i kadardır.
The following routine tests are performed on every capacitor according to the stipulations of the
applied standard.
3. Aşağıdaki rutin testler her bir kapasitörde, uygulanan standartın koşullarına göre yapılmışdır,
a. Dielectric Strength
a. Elektrik Geçirmezlik Sağlamlığı
The capacitor will withstand the following applied test voltage between terminals and also
between shorted terminals (joined together) and container without failure.
Kapasitör terminaller arasında ve aynı zamanda kısa devre edilmiş terminaller ile hazne
arasında, aşağıda uygulanan gerilimlere sorunsuz dayanacaktır.
1. Test Between terminals DC test voltage: 4.3 times the rated voltage for 10 seconds
1.
Terminaller arasında DC testi gerilimi: anma gerilimin 4,3 katına 10 saniye
boyunca.
2. Test shorted terminal & Container AC test Voltage: 2.15 times the rated voltage, with
a minimum 2000 V for 10 seconds.
Water Cooled Capacitor
Su Soğutmalı Kapasitör
2. Kısa devre edilmiş terminaller ile hazne arasında AC test gerilimi: anma gerilimin 2,
15 katına, en az 2000 volt olacak şekilde, 10 saniye boyunca.
b.
b.
Capacitance (Output)
Kapasitans (Çıkış)
The capacitance value is measured by means of an A.C. bridge at room temperature and
must be within ± 10 % of Basic value. The output (KVAR) is calculated from the obtained
capacitance value accordingly.
Kapasitans değeri (sığa) oda sıcaklığındaki bir AC köprüsünün ortalaması alınarak ölçülür
ve Temel değerinin %±10’u aralığında olmalıdır. Elde edilen kapasitans değerine göre, çıkış
(KVAR) hesaplanır.
c.
c.
Isulation Resistance
İzolasyon Direnci
The insulation resistance between the terminals (joined together) and the container is
measured by means of direct deflection method at 1000 V. The I.R. must exceed min. 50
mega ohms.
Kısa devre edilmiş terminaller ile hazne arasındaki yalıtkanlık direnci, 1000 voltta doğrudan
sapma yönteminin ortalaması alınarak ölçülür. İzolasyon direnci en az 50 Mohmnun
üzerinde olmalıdır.
d. Sealing
d. Sızdırmazlık
The capacitor must be free of leaks after storage at 60° C for not less than 2 hours.
2 saatin altında olmamak üzere 60° C’ de depolamadan sonra, kapasitörde akma
olmamalıdır.
4. The following sample tests are conducted as proof of capacitor design integrity and suitability
for operation under the specified conditions.
4. Uygun şartlar altında çalışmaya uygunluğun ve tasarım sağlamlığının göstergesi olarak,
aşağıdaki örnek testler yapılmışdır.
a.
a.
Dielectric Loss
Yalıtkanlık Kaybı
The dielectric loss dissipated by the cooling water is 0.4 watt / KVAR maximum.
Yalıtkanlık kaybı soğutma suyu kullanımı sayesinde 0,4 watt / KVAR kadar (en fazla)
giderilmiştir.
The applicable formula is:
Uygulanabilir formül şöyledir:
Loss = P – (70 QT)
Kayıp = P – (70 QT)
In which
Burada:
P = active power
P = Watt olarak Aktif güç
Q = rate of water flow in litres per minute
Q = Dakika başına akan su oranı
T = Temperatures rise of the water in degree Celcius
T = Derece cinsinden suyun yükselen sıcaklığı
b. Thermal Stability
b. Isıl Kararlılık
The thermal stability test is carried out for 12 hours according to the stipulations of the
applied standard. Throughout the last 8 hours of the test, the maximum allowable
temperature rise is 1° C and the maximum allowable capacitance variation is 2 % from the
value measured before the test.
Uygulanan standartın koşullarına uygun olarak, 12 saat süresince ısıl kararlılık testi yapılır.
Testin son 8 saati boyunca, maksimum izin verilen sıcaklık yükselişi 1° C’dir. Ve maksimum
izin verilen kapasitans değişimi, testten önce ölçülen değerin %2’si kadardır.
Shreem Capacitors Pvt. Ltd.
General Elektrik A.B.D. Lisans Ortağı
İvedik OSB 1468 Cad. (24. Cad.) 2275 Sok (759. Sk) No:6,
06370 Ostim / Ankara / Türkiye
Tel: +90 (312) 394 75 07
Faks: +90 (312) 395 75 61
http://www.shreem.com.tr
E-posta: [email protected]

Benzer belgeler

Katalog

Katalog Pole mounted bank are fixed at 11 KV or 33 KV distribution network feeder. Mounting structure is made in welded galvanised M.S. angle / channel where H.V. Capacitors, capacitor switch, other access...

Detaylı