Izran n ubarri - Ge

Yorumlar

Transkript

Izran n ubarri - Ge
Izran n ubarri
1
1
Wii$ mamec ;afi tqqim diha tabilajt zic tupa iccurn s rpaci# Tdwer am ict tajjatc tamqqrant jar
rgnus# Ydjis n ujdjid tiwa timura ttwap,er par rxdmet n rkurfi#
1
2
Nettat tettru ed tettru di tmddit$ im..awn x imggizn nnes# Ijjen war pars idji a t iozza zi marra
izllaln nnes# D ipddarn marra imddukar nnes$ nitni dwren as d isnga#
1
3
Ttwa;bbes Juda di rpben$ dg txmmest iqs;en# Rxxu tzddep adu rgnus ed war ttif tifrat (rhudnet)#
Marra inni i t i,affarn ;arrten x afs dg wammas n dd;as#
1
4
Ibridn par Siun c,nen$ ura ed ijj war iggur par wydud$ xrant marra tiwura nnes# Ixhanen nnes
zhharn$ tiozryyin nnes ccurnt s rhemm$ nettat simant nnes tarbu axyyeb ed ws;issef#
1
5
Inni i t i;sarn parsen jjhed$ isnga nnes di zzhar# Mapar abhter issekk as-d Arbbi x wa..as n
ufarye, nnes# I;njirn nnes tloen$ twa;bbsen$ zzat i wenni i;ssarn#
1
6
T;yyed zi ydjis n Siun qao ttcwirt nnes (azzri nnes)# Ijdjidn nnes dwren am ipayden n wzpar
war itifen takessawt# Wtan (u;ren) ggurn par din zzat i inni ten i,affarn (n sen)#
1
7
Jerusalem ioqer x wussan n rpben nnes$ amnus nnes$ x qao tinni tivb;anin nnes$ dg wussan iodun$
umi rgens nnes iw,a dg wfus n usngu ed walu wi t pa iozzan# Isnga xzarn dais$ ,;cen x uxarreb nnes#
1
8
Jerusalem tupa igga (tgga) roib d amqqran$ x uyenni tdwer i woiffi# Qao imocaq nnes ssoqarn tet
(t)$ minzi nitni zrin tuooryent nnes# Nettat simant nnes tzhhar t;;ed (x afsen)#
1
9
Taxmuji nnes trseq par ub;rur nnes$ q..u nnes war dais txemm# Tw,a swadday qao$ ura ed ijj
war tet iozzi# Xzar maca r;riq inu$ uh Mas$ minzi isnga tfyycen#
1
10
Wenni i t i,affarn iswizze, s ufus par qao rknuz nnes# Txzzar nettat$ mamec rgnus nnepni udfen
tamqddest nnes^ i nitni tupa maca tkksed asen$ a' cek id adsen di tmzyida (tmunett)#
1
11
Qao imzdap nnes zhharn$ arzzun aprum# Nitni ticcen tizuzaf nnes i matca$ ;ima ad qqimen ddarn
waha# Mas$ zar maca xzar$ mamec necc twaso-qarep a..as#
1
12
Kenniw marra$ kenniw iggurn abrid$ xzart maca ed tzarm$ ma ijj n r;riq idja amacnaw r;riq inu$
id ayi itwaggen$ zi id ayi iwta Arbbi dg wass n uxyyeq iarpin nnes#
1
13
Zi snnej isskkedd netta timssi$ ijj i t netta tw,ad dg ixsan inu# Netta ibzzeo ict tracca sadu i,arn
inu$ zi dffar ip,er ayi# Netta iarra ayi d walu ed hrcep marra ass#
1
14
Tdqer tpnact n ufarye, inu$ itwamud zg wfus nnes# Tapnact nnes tnya ayi x iri^ uca tarrez
tzmmar inu# Izzenz ayi Arbbi$ necc war zmmarp ad bddep oad#
1
15
Indar marra inni im;,en inu Arbbi zg wammas inu# Ibarre; ficta dg warndad inu$ ad arzen
tmunett n i;udriyn inu# Ait tasirt (n u,ir) iarcer i ten Mas (Arbbi) qibatc i tozarct$ ydjis n Juda#
1
16
S man aya ttrup$ s im..awn ttazzer ti.. inu# Iggwjen marra imozzan$ id x afi pa ifajan# Arjfen
marra i;njirn inu^ minzi asngu ijhed#
1
17
Siun ibzzeo (tbzzeo) ifassn$ netta (nettat) war pars bu omozzi# Issamar Arbbi x Jakub ajjarn nnes$
a t ;sarn# Jerusalem idwer (tdwer) jar asen d arqqio n rfdi;et#
1
18
Netta$ Mas$ pars awar (tidett)# Necc pnnenep awar nnes# Sret maca$ marra kenniw rgnus ed tzarm
r;riq inu% Ti;;ramin inu$ iryazn i;udriyn inu ffpen dg w;bbes#
1
19
Necc rapip x imuozizn inu^ maca nitni cmten ayi# Ixhanen inu$ izaykutn inu bbuxsien dg wbilaj$
umi nitni arzun matca (macca)$ ;ima ad qqimen ddarn#
1
20
Mas$ xzar$ man amnus inu# Tarpa ayi tmssi dg idmarn^ itnqrab ayi wur di arrimet$ minzi necc
tupa pwwpep# Barra iucar i;njirn usabli$ di taddart inpi ten rhrac aoffan#
1
21
Ser$ mamec necc zhharp^ necc war pari ura ed ijj n wmozzi# Qao isnga inu sran x arzyyet inu$
far;en$ aqqa cek i t iggin# Awid ass nnec zi id tormed$ ma;end nitni ad asen tmmsar am necc^
1
22
qao tn taoffant n sen ad tas zzatk# Egg xenni daisen$ mamec cek tggid dayi x qao afarye, inu#
Minzi necc zhharp nnhra asbddi ed wur inu ihrec#
2
1
Izran wiss 2# Wii$ s uxyyeq nnes issynu Arbbi ydjis n Siun# Netta izzarie, zg wjenna par tmurt
aoudji n Israel# War dji ioqer netta x tnbdat n i,arn nnes dg wass n uxyyeq nnes#
2
2
Nnhra a;awer iq,a Arbbi marra tizddap n Jakub$ ip,er (issqrujjeo) di tfqe;t nnes rbatimat n ydjis
n Juda$ ibqqe, par tmurt$ ioarra tagldit ed rbacat nnes#
2
3
Iq,u netta di tmssi n uxyyeq nnes qao icc n Israel# Netta iarra afusi nnes par dffar zzat i asngu
ed issarp dg Jakub am ict tmssi tt;duduq$ ttett marra min id innu,en#
2
4
Netta im;e, rqws nnes am ijj n usngu$ ibedd diha$ isgooed afusi# Am usngu inpa netta marra$
min issfra;en ti..# Dg wqy,un n ydjis n Siun izdjeo netta axyyeq nnes am tmssi#
2
5
Am ijj n usngu idwer Arbbi$ Israel i;dem i t# Ihdem netta marra tizddap (rqsur)$ ipder rburjat
nnes# X ydjis n Juda ismun netta asw;we; x wsw;we; (awooed x uwooed)#
1
2
6
Netta iharwe, am ict roirst anwal nnes$ iaryyeb mani itnjraw# Issttu Arbbi di Siun ass n wydud
ed sabbat# Di tmssi n uxyyeq nnes indar netta ajdjid ed uxhan#
2
7
Missa nnes indar i t Mas$ ioarra tamqddest nnes$ iwca i wfus n usngu r;yu, n tzddap (rqsur) n
Siun# Ggin arrweo (ddriz) di taddart n Arbbi am dg ijj n wass n wydud#
2
8
Arbbi ixarres ad ip,er r;yu, n ydjis n Siun# Netta isarre; firu n robar ed war ijbid pars fus zg
wxraf# Ijja ttrun r;i, ed wpbar^ munen w,an par tmurt#
2
9
Di tmurt pbbant tiwura nnes$ zzkrunat nnes issxar ed iarz i ten# Ajdjid nnes ed rbacat nnes jar
rgnus$ walu ttwsyyet diha$ oawed walu asargeb iarzef Arbbi brufetat nnes#
2
10
X tmurt qqimen$ bkmen$ iwssura n ydjis n Siun$ zzuzzaran taojjact x uzdjif$ iar,en aru, n wc,an#
Par tmurt ssadarnt azdjif ti;;ramin n ydjis n Jerusalem#
2
11
Ti..awin inu uhrent im..awn$ takrict inu tarqq# Izdjeo x tmurt wur inu x tarzzit n ydjis$ n rgens
inu# Anybu ed w;di, tnq,aoen x izuraj n ubilaj#
2
12
Nitni qqarn i ymmatsen% Man idja wprum ed [email protected]$ xmi nitni tnodamen (tpacan) u;ren x izuraj n
ubilaj$ xmi nitni tsu,en tudart n sen x ifaddn n ymmatsen#
2
13
Mamec cem pa zawarp$ min zi id am pa ormep$ cem ydjis n [email protected] Min par cem pa
ssmquddip$ mamec cem pa ozzip$ taozarct$ ydjis n [email protected] Tarzzit nnem d tamqqrant am ill$ wi izmmarn a' cem
[email protected]
2
14
Brufetat nnem zrim am ixarriqn ed rpecc# Afarye, nnem war t ssufpen$ ;ima ad ssnqrben arzyyet
nnem# Nitni zrim am awaren n brufetat par rpecc ed uparri#
2
15
X afm (x am) ccaten dg ifassn marra$ imsbridn# Nitni tsffarn ed thzzan azdjif x ydjis n
Jerusalem% Ma d ta d tabilajt$ tenni umi qqarn% tcuni n marra ama,al$ ttaj n [email protected]
2
16
X afm arzzmen ijqmimn n sen marra isnga nnem# Nitni tsffarn ed sscanen tipmas$ nitni ssawaren%
Neccin nsar, i t# Wa d ass$ i par nqqer# Neccin niwe, i t ed ntwara t#
2
17
Igga Arbbi$ min ixarres netta$ issqfer awar n usiggwed nnes$ wen ibarre; zg wac;ar uya# Ihden
netta$ war i;iwer# Asngu ijj i t ifar; x afm$ isgooed jjhed n isnga nnem#
2
18
Spuyy dg wjenna par Arbbi$ zhar (nzi)$ ydjis n Siun! Am ijj n ipzar ejj ad azzren im..awn ass
ed tmddit! Ommars ad am tmmwc rhudnet$ ommars ad zyinfant ti..awin nnem!
2
19
Ekkar bedd$ ctca par tmddit$ par qao assnti n tossast n tmddit! Zdjeo am waman ur nnem zzat i
apmbub n Mas! Sgooed pars ifassn i tudart n i;njirn nnem$ inni itnq,aoen s raz par tpmmar n marra ibridn
(zznaqi)#
2
20
Arbbi$ zar (wara) ed txzard% Wi zi tggid [email protected] Zmmarnt tmparin ad ccent rpidjet n uoddis n
sent$ i;njirn n sent id itwarwen iw,[email protected] Izmmar ad twanpen di tmqddest n Mas ixhanen ed [email protected]
2
21
X tmurt w,an dg imsraq a;njir (anybu) ed uwssar# Ti;;ramin ed i;udriyn w,an sadu usabli# Cek
tnpid ten dg wass n uxyyeq nnec$ tparve,$ nnhra a;awer#
2
22
Am par wass n wydud trapidd cek$ min inqqen zi marra ipzdisa# Dg wass n uxyyeq n Arbbi war
tupa idji ura ed ijj$ iarwer ed injem# Inni id jjip iw,en ed i ssjmip$ asngu inu iq,a ten#
3
1
Izran wiss 3# Necc d aryaz$ xf tkka tamra zi rwtart n tfqe;t nnes#
3
2
Netta indeh ayi ed i;sar ayi di tadjest$ war dji di tfawt#
3
3
Qao ass zg wmzwar issdwer netta fus par ak idi waha#
3
4
Netta ipastar (iqar,) aysum inu ed trmect inu$ iarza ixsan inu$
3
5
Ibna (inta ayi) x afi ed iqwwar ayi s arrhaj (ssem) ed rw;ran#
3
6
Di ..ram ijja ayi zdpep am imttan n wa..as zg wami#
3
7
Netta igga ayi apbar$ necc war zmmar ad njmep# Netta iqqen ayi di rgid idqer#
3
8
Waxxa necc spuyyep ed woodep$ netta iqqim ibkem par tzadjit inu#
3
9
S tsu,ar n tpmmar iblleo ayi abrid$ issnqreb ibridn inu#
3
10
Tupa netta i necc d ijj n awrsra it;aman$ ijj n wayyrad iffar#
3
11
Netta iuzzer x afi zg wbrid$ imzzeq ayi iq.ess ayi#
3
12
Netta im;e, rqws ed isbedd ayi dir d ta;jurt i fritca#
3
13
Di tizzar ijja udfent fritcat n wqrab nnes#
3
14
D ict ta,sa tupa necc i marra rgens inu$ izri n sen ass imun#
3
15
Netta issecc ayi s macca tarzig (tamarzagett) ed issesw ayi s cci;#
3
16
Tipmas inu ijj i tent zofent dg wqayas$ netta iobbez ayi di tojjact#
3
17
Cek tndar, ayi zi tifrat (rhudnet)^ necc ttup$ umi qqarn zzhar#
3
18
Necc ssiwrep% Tizmmar inu tq,a ed utcri inu x Arbbi#
3
19
Rxart par r;sart inu ed wmnus inu d cci; ed arrhaj (ssemm)#
3
20
Rbda itxmmam bu;ber inu dais ed ic,en dayi#
3
21
Aya (ta) xsep a t arrep par wur$ x afs ad qqrep%
2
3
22
Zzad n Arbbi war tq,i$ rmarwwet nnes war tbedd#
3
23
Txdjefd qao atffu^ raman nnec d amqqran#
3
24
Taspart inu d Arbbi$ inna bu;ber inu$ x uyenni tqqrep pars#
3
25
Ivvbe; Arbbi i wen$ x afs ittcren$ i bu;ber$ i t iarzzun#
3
26
Mli;$ araji dg wspdi par twiza n Arbbi#
3
27
Mli; i waryaz$ ad iarbu tapnact di tmzi#
3
28
Netta iqqim ;afi ed issepd$ xmi Mas iggi t x afs#
3
29
Netta igga di tojjact aqmmum nnes$ attap idja oad rayas#
3
30
Netta iticc amggiz i wen$ i t iccaten$ ed itjja itwasjiwen anqam#
3
31
(Denn nicht fuer immer ferwirft der Herr#)
3
32
Issc,en netta$ it;inna netta oawed x rmarwwet nnes tamqqrant#
3
33
Mapar netta war dji s wur ifar;en iss;can ed issc,an netta iwdan#
3
34
Xmi ccaten s arrcur marra in;bas n tmurt#
3
35
Xmi tetten taspart n waryaz zzat i udem n umqqran qao$
3
36
xmi sfarya,en iwd dg wmcarrao$ Mas ma war ixzzar (itwiri)@
3
37
Wi (man wen) issiwren uca [email protected] War dji d Arbbi i [email protected]
3
38
War id itis zg wqmmum n wen iuooran qao min ivb;en ura ed min war i;;[email protected]
3
39
Mamec izmmar wenni iddarn ad ibarra$ ijj n waryaz x min itawi ufarye, [email protected]
3
40
A' nxzar ibridn nnep$ a' daisen narzu ed a' ndwer par Arbbi#
3
41
A' nsgooed neccin ur ed ufus par Arbbi dg wjenna#
3
42
Neccin nffarye, ed npwwep^ cek maca war tssurfe,#
3
43
Cek tr;;fed dg wxyyeq ed t,far, anep$ tnpid ed war t;iwred#
3
44
Cek tr;;fed dg wsynu$ ura ed ict tzdjit war tzmmar a t tcuq#
3
45
Cek tggid anep d afra, ed aoiffi jar rgnus#
3
46
Aqmmum n sen arzmen t x afnep qao isnga nnep#
3
47
Tiggwda ed tsraft id anepd ikkarn$ axarreb ed waryter (u,yyeo)#
3
48
Ipzran n im..awn ttru ti.. inu x tarzzit n ydjis$ n rgens inu#
3
49
Ti.. inu tettru war ttzyinfi^ war tsbeddi$
3
50
pas ar id izar ed ad ixzar Arbbi zg wjenna#
3
51
Ti.. inu ttegg ayi r;riq zi qao im..awn dg wbilaj inu#
3
52
Am ijj n uqubeo jmmarn ayi$ inni nnhra min xf d isnga inu#
3
53
Nitni oarnen di tsraft tudart inu ed ndarn izra x afi#
3
54
Aman ;mren x uzdjif inu^ necc nnip% Necc isddarp#
3
55
Uca rapip assap (isem) nnec$ Arbbi$ di radjarp zi tsraft#
3
56
Cek tsrid tmijja inu# War tqqen amzzup nnec zzat i wzhar (anza) inu$ ipuyyan inu!
3
57
Cek tupa tudsed par wass$ mani id ac rapip^ cek tnnid% War tggwed!
3
58
Cek$ Arbbi$ tndhed asuntu (tapwsa) inu$ toawded timspa i tudart inu#
3
59
Cek$ Arbbi$ tzri, asoqar inu$ ap ayi taspart (r;eqq)#
3
60
Cek tzri, marra amuzzar n sen$ qao anday n sen i necc#
3
61
Cek tsrid r;gran n sen$ uh Arbbi$ qao anday (tanddact) i necc#
3
62
Axarres ed uxdje, n isnga inu x afi ass imun#
3
63
Xzar par upimi ed ubddi n sen! Ijj n izri djip i nitni#
3
64
Cek ad asen txrfed$ Arbbi$ x tmgga n ifassn n sen#
3
65
Cek ad te.mmse, i wur n sen# Axzi nnec x afsen!
3
66
Cek a' ten t,far, ed a' ten tq,i, dg wxyyeq nnec sadu ajenna nnec$ uh Arbbi#
4
1
Izri wiss 4# Wii$ mamec nnhra awsseg urp$ ibbarcen wurp azzdad mi/id$ twarddjen izra imqddsen
par tpmmar n marra ibridn#
4
2
I;njirn ipran n Siun$ zic twawznen s wurp iqqurn$ wii$ am iparrafn n traxt id asen tggen$ rxdmet
n uqddar#
4
3
Ura ed tuccanin ssufpent-id tabbicin$ ssu,e,ent imzzianen n sent# Yssis n rgens inu uoarnt am
tnhaltin di tnzruft#
4
4
Irs n w;,i, irseq par wanep nnes s fad# I;njirn imzzianen tettarn aprum^ ura ed ijjen war id
asen t iarzi (ib,i)#
4
5
Inni tupa itetten zic maca irdden$ pacan dg izuraj# Inni tupa itzzren zic x wargaman (burbur)$
tmarrpen rxxu di rpbar#
4
6
D amqqran afarye, n ydjis$ n rgens inu$ x ufarye, n Sudum$ i itwakksen dpya$ nnhra ma inhezz
ijj n ufus#
3
4
7
I;udriyn nnes tupa yen izdigen (ssfan) x tcritfa$ d icmraren x upi$ arrimet n sen tzwep x rmarjan$
d safir azyza izwran n sen#
4
8
D abarcan x ddxxan apmbub n sen$ war twaoqiren dg ibridn# Tirmect tcarf asen x arrimet$ tuzep
am ukccu, i tdwer#
4
9
I;ra inni itwanpen s usabi x inni itwanpen s raz^ nitni yhufan$ qqimen nnhra ssabet n i;wicn#
4
10
Ifassn n tmparin ti;ninin snennan i;njirn n sent# Nitni dwren asent d macca par tarzzit n ydjis$ n
rgens inu#
4
11
Iccur ar tma Arbbi tafqe;et nnes$ izdjeo axyyeq iarpin nnes# Netta issip di Siun ict tmssi$ tenni
iccin marra pas ar tisi#
4
12
Ura ed ijj n ujdjid n ict tmurt$ ura ed iwd x tmurt war tpiren ommars$ aqqa ijj n uqhhar ed
asngu ad iodu tiwura n Jerusalem#
4
13
X ufarye, n brufetat nnes$ x ufarye, n ixhanen nnes$ inni issizzren dg wammas nnes idammn n
imzdagen$
4
14
tmraywan (tmyyren) d idarparen dg ibridn$ uffen (.b.ben) s idammn$ armi war izmmar ijj ad i;ada
aru, n sen#
4
15
Aggwjet$ imxmaj!$ trapan asen# Aggwjet$ aggwjet! War id ayi t;adat! Uca arwren nitni$ uca
myyren mraywan) nitni# Jar rgnus itwanna% Nitni war zmmarn ad qqimen a..as#
4
16
Arbbi simant nnes iaryyec i ten$ war daisen ixzar oad# Walu rwqar (tiggwda) itwaoccar i ixhanen$
iwssura war ufin a;inni#
4
17
Umi neccin oad nxzar par twiza$ tupa t ba.er# X rburj nnep n;,a (ntraoa) neccin ijj n rgens$ war
id iiwi xenni twiza#
4
18
S;essen i isuraf nnep$ neccin war nzmmar a' nffep par ibridn# Q..u nnep tupa indes$ ussan q,an$
wah$ q..u nnep iusedd# (nnhar nnep iiwedd)
4
19
Tupa fsusen inni id anep i,affarn x ujidar dg wjenna# Nitni jmarn anep x idurar$ ;aman anep di
tnzruft#
4
20
Nnfs n tudart nnep$ Amsi; n Arbbi$ i;bbes (innup) di tsarfin n sen# Neccin maca tupa tpir anep%
Di tiri a' nddar neccin jar rgnus#
4
21
Srwru waha ed tfar;e,$ ydjis n Edum$ tamzdupt n tmurt Uz# Ura ed parm ad ias ufnjar$ cem
(cek) a' tsscar, ed a' toarrid ixf nnem#
4
22
Afarye, nnem (nnec) iq,a$ ydjis n Siun$ war cem itc;wwis netta twara nnepnit# Afarye, nnem a
t iwwet (isgged) netta$ ydjis n Edum$ ad ioarra afarye, nnem#
5
1
Izran wiss 5# Arbbi$ oqer x$ min id anep immsarn$ xzard awru ed zar, tazwart nnes!
5
2
Par rbarrani tw,a tspart nnep$ tudrin nnep usint-id par midden#
5
3
Neccin ndwer d iyujirn$ i;njirn nnhra baba$ ymmatnep (tiymmatin) dwrent d tijjar#
5
4
Aman nnep nsess i ten s ttmnyat$ akccu, nnep (nssap i t) ntxdjas i t#
5
5
Neccin ntwandeh$ tapnact x ijiman$ neccin nu;er$ itwakkes anep wzyinfi#
5
6
Par Egibt nsarre; (nswizze,) fus$ par Asur$ ;ima a' njjawen s wprum#
5
7
Ibabatn (imzwura) nnep ffary,en^ nitni war djin oad# Neccin x afnep a' narbu afarye, n sen#
5
8
Ismpan ddbbaran x afnep$ ura ed ijj war anep issnfkki i ifassn n sen#
5
9
Adu min inqqen ntawid aprum nnep$ ntwasiggwed zg wsabli ed tnzruft#
5
10
Tirmect nnep tarpa am tfqunt (ufarran) zi tfttucin n raz#
5
11
Timparin f,;en tent di Siun$ tiozryyin dg ibilajn n Juda#
5
12
Rbacat injer i ten ufus n usngu$ i iwssura itwakkes (asen) roezz#
5
13
I;udriyn arbbun tisyra (tasirt) n ifassn$ sadu r;mer n ukccu, w,an (ffxsen) i;;ramen#
5
14
Izaykutn (iqdimen) qqimen iggwjen x twwart$ imzzianen x tirart n ifiran# (n zzrayar)
5
15
Twddar rfra;ett n wur nnep$ dg wc,an ibdder cc,i; nnep#
5
16
Acarnuf (ttaj$ aj..ay) iw,a anep x uzdjif# Axyyeb i neccin$ neccin nffarye,#
5
17
X uyenni ihrec wur nnep$ x uyenni tmmvent ti..awin nnep#
5
18
X wdrar n Siun$ idwren d tanzruft (ixarrben)^ icobawn tawien tarran dinni#
5
19
Cek maca$ Arbbi$ a' tqqimed i rbda$ akrsiw nnec zi tasut par tasut#
5
20
Maimmi txsed cek ad anep tettud i rbda$ a' dainep tsm;ed i marra [email protected]
5
21
Soqeb anep$ Arbbi$ park$ xenni nzmmar neccin ad park ndwer# Arr ussan nnep d imaynuten
ma;end nitni ad dwren am zic#
5
22
Nip cek mapar tndar, anep qao$ txyyqed x afnep nnhra robar#
4

Benzer belgeler

English Title: The Good News of Jesus Christ (The New

English Title: The Good News of Jesus Christ (The New war ittili uneggar i tgeldit nnes.” 34Tenna Maryem i lmalak “Mammec i Va yili uya am necc war mliceV ca?” 35Yarr-d lmalak uca inna as “ArruP Iqeddsen ad am irePPef uca jjehd n wenni iouLlen x marra...

Detaylı