Özel Röportajın devamını okumak için tıklayınız

Transkript

Özel Röportajın devamını okumak için tıklayınız
RÖPORTAJ / KA⁄ITHANE BELED‹YE BAfiKANI FAZLI KILIÇ
KA⁄ITHANE
KENTSEL DÖNÜfiÜMDE
ÇITAYI YÜKSELT‹YOR
BAfiKAN KILIÇ, KENTSEL DÖNÜfiÜM PROJES‹N‹ ANLATTI
Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç, Ka¤›thane’de bafllatt›¤› kentsel dönüflüm projelerinin
detaylar›n› arkadafl›m›z Yegane Kaday›fç›o¤lu’na maket üzerinde anlatt›.
Ka¤›thane Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç,
kentsel dönüflümün modern bir flehir için flart
oldu¤unu ifade ediyor. Ka¤›thane’nin çal›flkan
baflkan› K›l›ç, Ka¤›thane’de çok önemli
projeleri gerçeklefltirdiklerini ve bu projelerle
örnek gösterildiklerini ifade ediyor.
stanbul’un önemli lokasyonlarından birinde bulunan
Kağıthane, gerek sağlam zemini gerekse de ulaşım
konusunda İstanbulluların gözdesi konumunda yer
alıyor. Kentsel dönüşüm konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile ‘Kentsel Dönüşüm’ü
ve Kağıthane’deki yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik.
Kağıthane, daha önceki dönemlerde çok kötü bir
yapılaşmanın olduğu bir yerdi ve şu anda İstanbul’un en
çok gelişen bölgelerinden biri… Göreve geldiğiniz andan
itibaren neler değişti, hangi icraatlar gerçekleşti?
Yönetim anlayışı olarak Kağıthane’de halkla iç içe ve
halka çok yakın şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. Yönetim anlayışındaki bu değişimle birlikte de Kağıthane’de çok hızlı bir değişim süreci başladı. Kapımızı sonuna kadar halkımıza açtık. Halkımızla iletişimi hızlı ve
i
52
EKOV‹TR‹N KASIM 2012
doğru şekilde kurguladık. Belediye
işinde özellikle iletişim odaklı olmak
son derece önemlidir. Biz de göreve
geldiğimiz andan itibaren iletişime
önem verdik. İletişim odaklı çalışmalarımız halkımızdan tam not aldı ve
halkımızın bize güvenmesini beraberinde getirdi. Yönetim anlayışının
halka yakın olması ile birlikte de Kağıthane’de çok hızlı bir dönüşüm çalışması başladı. Bugün itibarıyla baktığımızda 2004’ten bu yana Kağıthane’deki yapı stokunun yüzde 21’inin
değiştiğini görüyoruz. Bu değişim de
Kağıthane’deki gelişimi somut bir şekilde ortaya koydu.
Göreve geldiğiniz andan itibaren nasıl bir master planı ortaya koydunuz?
Göreve gelir gelmez öncelikle
1/500 lik planlarda değişiklikler yaptık. Gecekondu önleme bölgeleri
oluşturduk. Dönüşüm bölgeleri
oluşturduk. Sonra bunları 1/1000’lik
uygulama planları da yapınca planlarımızı imar durumundaki bütün
parselleri internetteki sitemize yükledik. Sitemizde herkes oturduğu
evden, ofisten internetten aracılığıyla imar durumunu görmeye ve takip
etmeye başladı. Bütün bu şeffaf çalışmalar güven ortamı oluşturdu. Bu
güven ortamı, Kağıthane’nin hızlı
dönüşümüne katkı sağladı. Böylece
üç ayrı koldan Kağıthane’de hızlı bir
dönüşüm başladı.
Yeni hali
Eski hali
Gecekondu önleme
bölgeleri oluflturuldu
Gecekondu önleme bölgelerine çok önem veriyorsunuz. Konu
hakkında bilgi verir misiniz?
Gecekondu sorunu sadece Kağıtha’nenin değil, tüm İstanbul’un ve
hatta tüm Türkiye’nin imar sorunudur. Biz de bu konuda önemli adımlar atarak şehir ve bayındırlık planlamasına yardımcı olmaya çalıştık.
Dört tane gecekondu önleme bölgesi
oluşturduk. Burada ürettiğimiz konutlarda, yeşil alanda, yolda ve diğer
kamu alanlarında kalan konutları
teşvik ettik. Sanayi alanlarının dönüşüm planlarını yaptık. Bu merkezdeki Kızlarağası Mevkii’nin dönüşüm
planları yine merkezdeki İskenderpaşa Çayırı’nın planları ve Cendere
EKOV‹TR‹N KASIM 2012
53
RÖPORTAJ / KA⁄ITHANE BELED‹YE BAfiKANI FAZLI KILIÇ
‹stanbul’un tarihi semtlerinden Ka¤›thane, eski sanayi bölgesi
imaj›n› terk ederek, yepyeni bir kimli¤e bürünüyor.
Vadisi dönüşüm planları olmak çok
önemli dönüşüm planlarını gerçekleştirdik. Bunların üçü de sanayi
alanlarındaki dönüşüm planlarıdır.
Cendere Vadisi planı özellikle teknopark olacak şekilde planlandı. Diğer
yerlerde de daha çok ofis ve konut
dönüşümü planlandı. Hızlı bir şekilde bu sanayi alanları ofis alanlarına,
alışveriş merkezlerine dönüşmeye
başladı. Bu dönüşümle birlikte de
önemli oranda kamuya terk alanları
üretmeye çalışıyoruz. Kamunun ihtiyaçlarını ve kamunun sağlık ihtiyaçlarını almış olduğumuz terklerle gerçekleştiriyoruz. Kamunun okul alanları ihtiyaçlarını bu sanayiden söylediğimiz dönüşümü gerçekleştirirken
oluşturuyoruz. Kamunun yeşil alan
ihtiyaçlarını da hep bu dönüşüm sayesinde oluşturuyoruz. Böylece sanayi alanlarının, çöküntü alanlarının
yaklaşık yüzde 53 bazen de yüzde
60’ını kamuya ayırmış oluyoruz. Geri
kalanını da imara açarak bir dönü-
‹stanbul’un
merkezi haline
geldik
şüm gerçekleştiriyoruz. Buralarda
Metro, Bauhaus, Carrefour gibi alışveriş merkezleri de kuruluyor. Bütün
bunlar sayesinde Kağıthane çok daha
yaşanılabilir bir alan oluyor.
MAHALLE VE SOKAK
‹ÇLER‹NDE DÖNÜfiÜM
Mahalle ve sokak içlerinde de
dönüşüm gerçekleştiriyorsunuz değil mi?
Yukarıda anlattıklarım ikinci
grup dönüşümdü. Sanayiden dönüşüm master planımızın uygulama biçimi… Bir de mahalle ve sokak içlerinde dönüşüm başlatıyoruz. Burada
da dönüşümü ada bazında gerçekleştirdiğimiz için vatandaşa yüzde 30
imar artışı veriyoruz. Buradan da yine bizim beklentimiz, arzumuz yüzde 30 imar artışı verdiğimiz ada bazındaki dönüşümlerde de binayı arsanın yüzde 40’ına oturtabilme şeklindedir. O arsanın yüzde 60’ı orada
yaşayan insanlar için bir yaşam alanı,
bir çocuk bahçesi, oyun alanı olarak
düzenleme imkanına sahip oluyor.
Bir de bu şekilde yapısal dönüşüm
yaptığımızda oradaki insanların tamamının otopark ihtiyacını da bu ya-
pıların altında çözmüş oluyoruz.
Böylece hem sağlıksız yapılar ortadan kalkmış oluyor hem de gecekondu içinde, mahalle içinde sağlıksız
yapılarda ortadan kalkmış oluyor.
Böylelikle modern, sağlıklı ve kamunu ihtiyacı olan yapılar yeşil alan,
otopark, okul alanı gibi yapılar da
çözüme ulaşmış oluyor.
VATANDAfiI MA⁄DUR
ETM‹YORUZ
Kentsel dönüşüm, İstanbul’un
ve Türkiye’nin vazgeçemeyeceği bir
konu. Fakat kentsel dönüşüm konusunda da bilgi noksanlığı var. Vatandaşın kafası son derece karışık. Bu
dönüşümde sürecin nasıl işleyeceği
vatandaş tarafından bilinmiyor ya da
kısmen biliniyor. Kentsel dönüşümle
beraber vatandaşlar nerede yaşayacaklar ya da bu dönüşüm tamamlandıktan sonra onları neler bekliyor
olacak?
Kentsel dönüşüm son derece
önemli bir konu. Üzerinde herkesin
ve her kesimin titizlikle durması gereken bir konu… Çünkü hiçbir şey
bir hayattan, bir candan daha önemli
değildir. 17 Ağustos Depremi ile İs-
“Mahalle ve sokak içlerinde dönüflüm
bafllat›yoruz. Burada da dönüflümü ada
baz›nda gerçeklefltirdi¤imiz için vatandafla
yüzde 30 imar art›fl› veriyoruz.”
54
EKOV‹TR‹N KASIM 2012
“Ka¤›thane’nin yüzde 21’i de¤iflti. 2011 y›l›nda her gün 24 daireli
bir binay› y›k›p yeniden inflas›n› yapt›k. Yap› stokumuz de¤iflti.
2012’de ise 28 daireli bir binay› her gün yeniden y›k›p yapm›fl›z.
tanbul olarak çok büyük bir felaket
yaşadık. Bu felaketten bizim ders ya
da dersler çıkarmamız gerekmektedir. Kentsel dönüşüm işte tam da bu
noktada devreye girerek bir sigorta
görevi görüyor. Bizim kentsel dönüşümü sağlıklı bir şekilde halkımıza
anlatmamız gerekiyor. Bu, anlatılamadığı için kafalarda birtakım soru
işaretleri olabilir. Deprem Yasası diye çok önemli bir yasa çıktı. Kağıthane’de Deprem Yasası mevcut. Deprem Yasası ile vatandaşı koruyan birtakım düzenlemeler getirildi. Deprem Yasası vatandaşın elini güçlendirdi. Deprem Yasası müteşebbislerin de elini güçlendirdi. Deprem Yasası; bina sahiplerini, yönetimleri ve
yatırımcıları koruyor. Bu yasa, Kağıthane’deki dönüşüme de katkı sağlıyor. Ancak biz deprem yasasına da
ihtiyaç kalmayacak şekilde zaten dönüşüm çalışmalarını başlatmıştık.
Kentsel dönüşümle mevcut bina, arsa sahipleri çok önemli kazanımlar
elde ediyorlar. Biz hiç araya girmeden kamu olarak o bölgede oturan
insanlara diyoruz ki kendi binanız zayıfsa kendiniz yeniden güçlendirin
parsel bazında… Fakat ada bazında
imarı yüzde 30 fazla veriyoruz. Bu
projemizi Dubai’deki uluslararası bir
yarışmaya gönderdik. Bu şekilde vatandaş mağdur edilmemiş oluyor.
Bu sürecin bazı kesimler tara-
fından sancılı olacağı da söyleniyor.
Konuyu değerlendirir misiniz?
Sancılı değil, izah etmesi ve anlaşılması zaman alıyor… Bizim bölgemizde mesela bazı yerlerde müteşebbisler mülk sahiplerini ikna etmek
için1.5-2 yıl uğraştılar. Burada doğru
iletişim ve etkili iletişim kurulması
gerekiyor.
Hayli zorlu bir süreç aslında…
Vatandaşa bu konu ile ilgili nasıl güven verilecek?
Bu tür konularla ilgili vatandaşlarımıza her türlü bilgi akışını sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya ve onlara bilgi anlamında hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bina
sahiplerine, yanınıza avukat alın, bir
mimar alın avukatla bunları görüşün
diye telkin ve önerilerde bulunuyoruz. Mesela burada oturanların bir
avukatları var. Yatırımcılarla avukat
doğrultusunda görüştüler. Her şeyi
yasalar çerçevesinde güvence altına
alıyorlar.
ZAMAN ALAN
ÇALIfiMALARIN B‹RÇO⁄UNU
GER‹DE BIRAKTIK
Dönüşüm kanallarının ne zaman bitmesi tasarlanıyor? İstenilen
seviye 2023 hedefleri midir?
Bizim planlarımız 2023’e kalmaz… 2004’te geldik, gelir gelmez bu
işe başladık. Cendere Vadisi planları
Kağıthane’nin lokasyon
olarak avantajları nelerdir?
Kağıthane, doğal güzelliğinin
yanı sıra çok önemli bir ulaşım
avantajına sahip. Yatırımlarla
İstanbul’un bir cazibe merkezi
haline geldik. Avrupa’nın en
yüksek terası Kağıthane’de bulunuyor. Bu da Kağıthane’yi cazibe merkezi haline getiriyor.
Kağıthane’deki konutlar 4-5 kat
daha değerli.
Burada mülk sahipleri, yatırımcılar ve kamu da kazanmış
olacak. Peki, şuanda tespit edilen ne kadar çürük bina var?
Kentsel dönüşüm projesine ne
kadar bina alınacak?
Kentsel dönüşüm projesini
yaparken çürük ya da sağlam bina diye ayırmadık. Ada bazında
dönüşüm yapılırsa teşvikler
oluşturduk. Planların tamamında bu teşvikler görülür.
Yani binada bir sorun
yoksa o bina yıkılacak mı?
Bina sahibi arzu ederse bu
dediğiniz olabilir. Bunların hepsi gönüllü olarak, bir araya gelinerek yapılan dönüşümler…
Mülk sahibi istemez, binanın konumu da sırıtacak şekilde
ise ve mülk sahibi ikna edilemiyorsa ne yapılacak peki?
Ada bazında dönüşümün olması için adadaki tüm bina sahiplerinin rızası gerekiyor. Eğer
bunlardan tamamı razı olmazsa
deprem yasasının yönetimlere
getirdiği imkanlar var. Bu kez de
onlar değerlendirilerek özel
proje alanı ilan edilir ve çoğunluğun isteği bu şekilde olur.
EKOV‹TR‹N KASIM 2012
55
RÖPORTAJ /KA⁄ITHANE BELED‹YE BAfiKANI
için konuşursak planlar yeni bitti. Uygulama yapmaya yeni geçiyoruz. Zaman alan çalışmaların birçoğunu geride bıraktık. Kağıthane’nin yüzde
21’i değişti. 2011 yılında her gün 24
daireli bir binayı yıkıp yeniden inşasını yaptık ve yapı stokumuz o kadar
değişti. 2012’de ise 28 daireli bir binayı her gün yeniden yıkıp yapmışız…
Kağıthane için hedef 2017 midir?
Evet, inşallah…
KA⁄ITHANE DE⁄ER
KAZANIYOR
5 yıllık dönem zarfı içerisinde
bu projeler tamamlanacak. 1999
Depremi’nden sonra Türkiye’nin gözü açıldı diyebiliriz fakat geç kalınmadı mı aslında?
Kolay değil… Yönetim anlayışında olgunlaşmaya gerek var, iskan a
ve imara uymayan yapılar var ve eskiden bunların hiçbiri sorulmuyordu.
İskan ve imar konusunda depreme
karşı şehrin yönlenmesi lazımdı. Düşünce olarak da insanların bir noktaya gelmesi gerekirdi. Hepsinden
önemlisi Türkiye gelişiyor büyüyor.
Aynı ölçekteki bir binanın diğerine
nazaran değeri kat kat artabiliyor. İstanbul çok gelişip değer kazanıyor,
Kağıthane de değer kazanıyor.
YAPI ZEM‹NE UYGUN MU?
Zemin ve risk açısından Kağıthane ne durumda?
Kağıthane, zemini sağlam olan ilçelerden biri. Fakat bugün için bina-
56
EKOV‹TR‹N KASIM 2012
ların zeminden ziyade zeminle yapının uyuşması gerekiyor. Yapı zemine
uygun mu sorusunun önemi büyük
burada… Yani bir denizin içine de
bina yapılabilir, burada önemli olan
yapı tekniğidir.
BÜYÜYEN ‹STANBUL’DA
ALTYAPI SORUNUNUN
OLMASI NORMAL
Altyapı sorunu giderildi mi
peki?
Altyapı sorunu giderildi… Atık su
kanalı, ulaşımla ilgili çalışmalar yaptık. İnanılmaz çalışmalar oldu. Ancak İstanbul çok hızlı büyüyor, altyapı ile ilgili sorunların çıkması çok
normal. İhtiyaç olarak meydan altlarını otopark yapıyoruz. Bu bir ihtiyaç… Ada bazında yapılırsa yüzde 30
imar fazla veriyoruz. Otopark problemini çözmüş olacağız. Kağıthane
içinden metro-metrobüs geçiyor,
bunlar bakanlığın verdiği destekler.
KA⁄ITHANE’Y‹ GELECE⁄E
HAZIRLIYORUZ
Kentsel dönüşüm dışında Kağıthane de neler yapılacak?
Tarihi yapılarımızı restore ediyoruz. Bunların onaylanması 3 -5 yıl sürüyor, bu çalışmalarımız devam ediyor. Deniz suyunu Kağıthane deresine getirdik, bu konuyla ilgili İBB
Başkanı Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ederiz. Kağıthane’nin tarihi yönlerini öne çıkartıyoruz. Kağıthane’yi
modern bir kent olarak geleceğe hazırlıyoruz. Bir metro çalışmamız var.
Dolmabahçe-Mahmutbey arasında
ihalesini yaparsak ulaşım konusunu
önemli bir şekilde çözeceğiz.
Gelecek dönem aday gösterilirseniz seçim sonrası tasarladığınız
bazı şeyler var mı?
Bunlar önemli çalışmalar. Kağıthane 3 yıl ya da 5 yıl içinde çok çok
değişecek. Biz de bu çalışmaları, bu
hizmetleri gerek İstanbullulara, ge-
Fazl› K›l›ç
kimdir?
1958’de Erzincan’da doğan
Fazlı Kılıç, 1960 yılından itibaren
Kağıthane’de ikamet ediyor. İlk ve
orta öğretimini Kağıthane’de tamamlayan Kılıç, Beyoğlu Ticaret
Lisesi’ni ve İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Muhasebe Denetim
Uzmanlığı programını tamamladı.
yaklaşık 30 yıldır Kağıthane’de siyaset yapan Kılıç, bu süre içende
siyasi partilerin bünyesinde mahalle teşkilatından il başkan yardımcılığına kadar bir çok kademede görev aldı. 1994-1999 arası 8.
dönem İl Genel Meclis Üyeliği
yaptı ve Grup Başkanlığı’nı üstlendi. AK Parti İl Yönetim Kurulu
Kurucu Üyesi olarak İl Başkan
Yardımcılığı görevinde bulundu.
28 Mart 2004 yerel seçimlerinde
Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babası olan
Fazlı Kılıç, 29 Mart 2009 seçimlerinde AK Parti’den yeniden Kağıthane Belediye Başkanı seçildi.
rekse de Kağıthaneli vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz.
Günümüzde birçok inşaat firması var, ancak fiyatları yüksek. Siz
inşaat firmalarını seçerken nelere
dikkat ediyorsunuz?
Biz tarife önermiyoruz işin yerlerini değerlendirirken… Dikkatli
olun, avukat ya da mimarlar alın
yanınıza türünden önerilerde bulunuyoruz. E
“Ka¤›thane’yi modern bir kent olarak gelece¤e
haz›rl›yoruz. Dolmabahçe-Ka¤›thane-Mahmutbey
ihalesi yapa›lacak olan metro çal›flmas›yla
ulafl›m konusunu önemli bir flekilde çözece¤iz.”

Benzer belgeler

Kültürel Etkinliklerin Yeni Adresi: GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ

Kültürel Etkinliklerin Yeni Adresi: GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ istedik. Biz bir Kağıthaneli olarak Kağıthane’de yaşayan insanların sosyal Fazlı KILIÇ ve ekonomik olarak belKağıthane Belediye Başkanı li bir noktaya geldikten sonra Kağıthane’yi terk ettikleri bi...

Detaylı

yaz etkinlikleri coşkusu

yaz etkinlikleri coşkusu birlikte gündüz esnaf ziyareti, akşam halk meclislerinde bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızla, geride kalan bir yılın değerlendirmesini yaparken, gelecekle ilgili planlarımıza birlikte yön verdik...

Detaylı

Kağıthane`nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu

Kağıthane`nin Mutluluğuna Başbakan da Ortak Oldu pek çok yönüyle farklılığını ortaya koymasına vesile oldu. Belediye ailesi olarak iki ayrı noktada coşkuyla kutladığımız Ramazan Bayramı’nda, birbirimize huzur ve güven içerisinde sarılmanın mutlul...

Detaylı

huzur vakti - Kağıthane Belediyesi

huzur vakti - Kağıthane Belediyesi KAĞITHANE BELEDİYESİ’NİN AYLIK ÜCRETSİZ FAALİYET BÜLTENİDİR

Detaylı