1997 Nisan

Transkript

1997 Nisan
DrTus.com
1997 NĐSAN TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ
Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji,
Farmakoloji soruları bulunmaktadır.
1997 NĐSAN ANATOMĐ
1-Aşağıdakilerden hangisi foramen ishiadicum majorden geçmez?
a) A.gluteus süperior
b) A.gluteus inferior
c) M.kutaneus femoralis posterior
d) M.obturatorius inferior
e) M.priformis
2-Aşağıdaki sinirlerin hangisi m.deltoideus ve m.teres minorü innerve eder?
a) N.accesorius
b) N.axillaris
c) N.medianus
d) N.radialis
e) N.musculo cutaneus
3-Hipoglossal sinirin supranükleer lezyonunda ne olur?
a) Đpsilateral hipoglossal sinir plejisi
b) Kontrlateral hemipleji
c) .
d) .
e) .
4-Kola iç rotasyon yaptırmayan kas hangisidir?
a) M.teres minor
b) .
c) .
d) .
e) .
5-Drop hand (düşük el ) hangi sinir lezyonunda görülür?
a) N.radialis
b) N.medianus
c) N.ulnaris
d) .
e) .
6-Hangisi vokal kordu açar?
a) Posterior cricoarytenoid
b) .
c) .
d) .
e) .
7-Conjaint tendonu hangileri oluşturur?
a) Transversum fasia ve obligius interna
b) .
c) .
d) .
e) .
8-Ağrı ve sıcaklık duyuları aşağıdaki yollardan hangisiyle taşınır?
a) Tractus spinotectalis
b) Tractus spina serebellaris posterior
1
DrTus.com
c) Fasciculus gracilis
d) Tractus spino talamicus anterior
e) Tractus spino talamicus lateralis
9-Aşağıdaki venlerden hangisi sağ atriuma açılır?
a) V.cardiaca magna
b) V.cardiaca parva
c) V.cardiaca media
d) Vv.cardiaca
e) V.oblicua atvii sinistree
10-Trunkus caeliacus’un yukarıdaki şemada gösterilen X ile belirtilen arter
aşağıdakilerden hangisidir?
a) A.gastrica sinistra
b) A.hepatica
c) A.gastroduodenalis
d) A.gastroepoplica dextra
e) A.gastrica breves
1997 NĐSAN FĐZYOLOJĐ,HĐSTOLOJĐ,EMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
11-Doğrudan ATP kullanan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Calsiumun sarkoplazmik retikuluma girmesi
b) Glukozun hücre içine girmesi
c) .
d) .
e) .
12-Kortizolün etkisi olmayan aşağıdakilerden hnagisidir?
a) Bağırsaktan Ca++ umun emilimi
b) .
c) .
d) .
e) .
13-Çizgili kas kasılmasında etkili olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Calmudilin
b) .
c) .
d) .
e) .
14-Soluk 400dk,soluk sayısı 12dk ölü boşluk hacmi 120 ml/dk ventilasyon
hacmi kaç dakikadır?
a) 3.36
b) 4.2
c) 6.60
d) .
e) .
15-EEG de β dalga hakimiyeti aşağıdakilerden hangisindedir?
a) REM uykusu
b) Ruhsal depresyon
c) Süt çocukluğu
d) Koma
e) Uyanıklık
2
DrTus.com
Açıklama:β
β dalgası uyanıklık
Delta dalgası :derin uykuda
α dalgası :istirahatte ve hafif uykuda
teta dalgası :orta derinlikteki uykuda
16-Arteryel kan basıncında akut değişikliklere kalbin refleks cevabı hangi
mekanizma üzerinden olur?
a) Sinus caroticum ve arcus aortadaki baroreseptörler üzerinden
b) Atriumdaki volüm reseptörleri
c) .
d) .
e) .
HĐSTOLOJĐ+EMBRĐYOLOJĐ
17-Hücre içinde kendi DNA’sıyla bölünebilen organel hangisidir?
a) Mitokondiri
b) .
c) .
d) .
e) .
18-Proteinlerin glikolizasyonu hangi organelde olur?
a) Golgi
b) .
c) .
d) .
e) .
19-Kalp kası hücresi ile sinir arasındaki bağlantı çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Zonula adherens
b) Zonula okludens
c) Neksus
d) .
e) .
20-Umblikal arter doğumdan sonra hangisine döüşür?
a) Ligamentum teres
b) Umblikal ligament
c) .
d) .
e) .
1997 NĐSAN BĐYOKĐMYA
21-Đsositrat dehidrogenaz gelen elektronları nereye aktarır?
a) NADH oksidaz
b) .
c) .
d) .
e) .
22-Metil malonik asidüri aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde görülür?(2004E)
a) B12 vitamini eksikliğinde
b) .
c) .
d) .
3
DrTus.com
e) .
23-Kollajen sentezinde gerekli olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) C vitamini
b) .
c) .
d) .
e) .
24-Hangisinin yıkımı ile ATP sentezlenebilir?
a) Kreatinfosfat
b) .
c) .
d) .
e) .
25-Hangi vitamin kolesterol sentezinde bulunur?
a) B6
b) Biotin
c) .
d) .
e) .
26-7 dehidrokolekalsiferol nerede kolekalsiferole dönüşür?
a) Deri
b) .
c) .
d) .
e) .
27-Açlıkta elektroforezde gözükmeyen hangisidir?
a) Şilomikron
b) .
c) .
d) .
e) .
28-Keton cisimleri aşağıdaki hangi durumda olmaz?
a) Obezite???????
b) .
c) .
d) .
e) .
29-ATP/ADP artmış,NADH/NAD artmış ise oksidasyon-redüksiyon olayında
hangisi beklenmez?
a) Elektronların O2 ye akışı hızlanır
b) .
c) .
d) .
e) .
30-Kolesterolden sentez edilmeyen hangisidir?
a) Aseton
b) .
c) .
d) .
e) .
4
DrTus.com
31-Lökosit makrofajdan lipoksijenaz yolu ile sentezlenen hangisidir?
a) Lökotrienler
b) .
c) .
d) .
e) .
32-Nitrit,nitrozamin hangi yolla etki eder?
a) Baz deaminasyonu
b) .
c) .
d) .
e) .
33-Çocukta esansiyel olan aminoasit hangisidir?
a) Histidin
b) Arjinin
c) .
d) .
e) .
34-Fenilketonüride idrarda artmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fenil isotiyosiyanat
b) .
c) .
d) .
e) .
35-Prostaglandinler neden türerler?
a) Araşidonik asitten
b) .
c) .
d) .
e) .
36-Birim gram başına en çok enerji veren hangisidir?
a) Yağ
b) .
c) .
d) .
e) .
37-Bir türden izole edilen DNA da A=T,G=C kuralı bozuksa hangisi doğrudur?
a) Tek zincirli DNA
b) .
c) .
d) .
e) .
38-Hangisi fosfodiesteraz üzerinden etki eder?
a) Đnsülin
b) Östrojen
c) Progesteron
d) TSH
e) .
39- Hücre nükleusuna etki etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Glukagon
5
DrTus.com
b)
c)
d)
e)
.
.
.
.
401997 NĐSAN MĐKROBĐYOLOJĐ
41-Đmmun yetmezliği olana hangi aşı yapılmaz?
a) Pnömokok
b) Kızamık
c) Kızamıkçık
d) Kabakulak
e) Oral polio
42-Hangisi virüste bulunmaz?
a) DS RNA
b) SS DNA
c) Sirkülen DNA
d) Segmentli DNA??????
e) Hiçbiri
43-Pneumosistidis carininin en sık görüldüğü hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
a) AĐDS
b) .
c) .
d) .
e) .
44-Roseola infantum etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) HHV6(human herpes virus 6)
b) Parvo virus B-19
c) CMV
d) RSV
e) Parainfluenza Tip 3
45-Bol basil bulunan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lepramatöz lepra
b) .
c) .
d) .
e) .
46-Human papilloma virüsün (HPV) yapmadığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Condulama lata
b) .
c) .
d) .
e) .
47-Hangi veneral hastalıkta tanı amacıyla karanlık alan mikroskopisi kullanılır?
a) T.pallidum
b) .
c) .
d) .
e) .
48-Erişkinde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
6
DrTus.com
a) Streptokkokkus pneumonia
b) .
c) .
d) .
e) .
49-Kapsül antijenine göre sınıflanan hangileridir?
a) Klebsiella-H.Đnfluenza
b) .
c) .
d) .
e) .
50-Akut osteomyelitin en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stafilakokkus aureus
b) .
c) .
d) .
e) .
51-E.granulosum ve trichuris trichura tedavisinde kullanılan ilaç nedir?
a) Mebendazol
b) .
c) .
d) .
e) .
52-Makrokonidiumları olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epidermofiton flaccosum
b) .
c) .
d) .
e) .
53-Vücutta hem kist hem larva formuyla enfeksiyon yapabilen nematod
hangisidir?
a) Trischinella spiralis
b) .
c) .
d) .
e) .
54-Hangisi prekanseröz değildir?
a) Rhino virüs
b) .
c) .
d) .
e) .
55-B lenfositlerine affinitesi olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?
a) EBV
b) .
c) .
d) .
e) .
56-Çini mürekkebiyle boyanan aşağıdakilerden hangisidir?
a) C.neoformans
7
DrTus.com
b) .
c) .
d) .
e) .
57-c-AMP üzerinden etki edenler aşağıdakilerden hangisidir?
a) E.Coli-V.Cholera
b) .
c) .
d) .
e) .
58-Exotoksinleriyle etki eden mikroorganizmalar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Difteri-Kızıl
b) .
c) .
d) .
e) .
59-Hangisi sivrisineklerle bulaşır?
a) W.bancrofti
b) .
c) .
d) .
e) .
60-Hastane enfeksiyonlarını önlemede en ucuz ve etkili yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
a) El yıkaması
b) .
c) .
d) .
e) .
1997 NĐSAN PATOLOJĐ
61-Lenfoma ve karsinoma ayrımı ne ile yapılır?
a) Sitokeratin
b) .
c) .
d) .
e) .
62-Plörezi ve exudatif kazeifiye granülom var.Tanı nedir?
a) Tbc plörit
b) .
c) .
d) .
e) .
63-Malignleşme ihtimali en az olan aşağıdakilerden hangisidir?(1996-E)
a) Jüvenil polip
b) .
c) .
d) .
e) .
64-Parafolliküler C hücrelerinden kaynaklanan tümör hangisidir?
a) Medüller Ca
8
DrTus.com
b) .
c) .
d) .
e) .
65-Anafilatoksin olarak anılanlar hangileridir?
a) C3aC5a
b) .
c) .
d) .
e) .
66-En iyi huylu meme tümörü hangisidir?
a) Medüller Ca
b) .
c) .
d) .
e) .
67-Çocukta en sık görüldüğü yer serebellum olan tümör hangisidir?
a) Medullablastoma
b) Astrositom
c) Oligodendrogliom
d) .
e) .
68-Kistik higroma nedir?
a) Lenfanjiom
b) .
c) .
d) .
e) .
69-Plevrada kazeifikasyon exuda var ise ne düşünürsünüz?(62 ile aynı soru)
a) Tbc
b) .
c) .
d) .
e) .
70-Rekürren tüberküloz nereye yerleşir?
a) Üst apikal lob
b) ...
c) .
d) .
e) .
71-Osteosarkom en sık nereye yerleşir?
a) Diz çevresi
b) .
c) .
d) .
e) .
72-Yağlı beslenme sonucu hangi Ca görülür?
a) Kolon-Meme
b) .
c) .
9
DrTus.com
d) .
e) .
73-Özellikle kadınlarda deri tutulumu belirgin olmak üzere deri ve iç organlarda
yaygın skleroz yapan kollajen doku hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Skleroderma
b) .
c) .
d) .
e) .
74-Beyinde kalsifikasyonu en sık yapan tümör hangisidir?
a) Oligodendrogliom
b) .
c) .
d) .
e) .
75-Bulgu verdiğinde en çok büyümüş hipofiz adenomu hangisidir?
a) Somatotropik hormon
b) .
c) .
d) .
e) .
76-Burkit lenfomasında yıldızlı gökyüzü manzarasını hangileri oluşturur?
a) Makrofaj
b) .
c) .
d) .
e) .
77-Hangisi mononükleer fagositik sisteme dahil değildir?
a) Astrosit
b) .
c) .
d) .
e) .
78-Osteosarkom en sık nerede görülür?(71 ile aynı soru değiştirilecek)
a) Diz çevresi
b) .
c) .
d) .
e) .
79-Hangisi germ hücreli over tümörüdür?(96-E)
a) Endodermal sinüs tümörü
b) .
c) .
d) .
e) .
80-Libman –sacks endokarditi hangisinde görülür?
a) SLE
b) .
c) .
d) .
10
DrTus.com
e) .
1997 NĐSAN FARMAKOLOJĐ
81-Sadece muskarinik olan hangisidir?
a) Arekolin
b) Betanekol
c) .
d) .
e) .
82-5 HT3 antagonisti ve antiemetik olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ondansetron
b) .
c) .
d) .
e) .
83-T.spiralis ve kist hidatik tedavisinde hangisi kullanılır?
a) Mebendazol
b) .
c) .
d) .
e) .
84-Morfinin yan etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diare
b) .
c) .
d) .
e) .
85-Atropin verilen bir kişiye yüksek doz ĐV asetilkolin verilirse ne olur?
a) Bronkokonstüriksiyon
b) Hipertansiyon
c) Hipersalivasyon
d) Terleme
e) .
86-Karaciğer yetmezliğinde kullanılabilen ilaç hangisidir?
a) Digoksin
b) .
c) .
d) .
e) .
87-Propronalolun kontrendike olmadığı durum nedir?
a) Hipertansiyon
b) .
c) .
d) .
e) .
88-Kuvvetli dopaminerjik agonist hangisidir?
a) Bromokriptin
b) .
c) .
d) .
e) .
11
DrTus.com
89-Metaboliti ve kendisi metabolik asidoz ve körlük yapan hangisidir?
a) Metil alkol
b) .
c) .
d) .
e) .
90-Hem parkinson hemde virüs enfeksiyonu tedavisinde kullanılabilen ilaç
hangisidir?
a) Amantadin
b) .
c) .
d) .
e) .
91-Aldesteron düzeyini azaltan hangisidir?
a) Kaptopril
b) .
c) .
d) .
e) .
92-En kısa etkili β bloker hangisidir?
a) Esmelol
b) Atenolol
c) Propronalol
d) Praktalol
e) Nadolol
93-Safrayı bağlayarak kolesterol atılımını arttıran hangisidir?
a) Kolestiramin
b) .
c) .
d) .
e) .
94-Kanser tedavisinde karbonil iyonu haline geçerek etki eden hangisidir?
a) Mecloratamin
b) .
c) .
d) .
e) .
95-Cisplatin en sık hangi yan etkiye sahiptir?
a) Nefrotoksik
b) .
c) .
d) .
e) .
96-ACE nin yan etkisi nedir?
a) Hiperpotasemi
b) .
c) .
d) .
e) .
97-Aşağıdakilerden hangi ikisi mantar tedavisinde kullanılır?
12
DrTus.com
a) Griseofulvin-itrakonazol
b) .
c) .
d) .
e) .
98-Kompetetif antagonistten sonra agonist veriliyor .Ne olmaz?
a) Doz-cevap eğrisi değişmez
b) .
c) .
d) .
e) .
99-Renin düzeyini hangisi arttırır?
a) Minoksidil??
b) .
c) .
d) .
e) .
100-Uterusu en fazla kasan hangisidir?
a) Ergonovin
b) .
c) .
d) .
e) .
1997 NĐSAN KLĐNĐK TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ
Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.
1997 NĐSAN PEDĐATRĐ
101-Çocukta idiopatik kalsiüri tedavisi nedir?
a) Tiazid
b) .
c) .
d) .
e) .
102-Konjenital hipotiroidide ne görülmez?
a) Huzursuzluk
b) Umblikal herni
c) Uzamış sarılık
d) Kabızlık
e) ....
103-%100 oksijen tedavisine rağmen hipoksisi düzelmeyen hangisidir?
a) Bronkopulmoner displazi
b) Mekonyum aspirasyon pnomönisi
c) RDS
d) Persistan pulmoner hipertansiyon
e) .....
104-Hipoplastik akciğer hangisinde en sık görülür?
a) Bochdalek hernisi
b) .
c) .
13
DrTus.com
d) .
e) .
105-Kemik yaşı ile kronolojik yaş uyumlu,büyüme eğrisi normalin altında ve
paralel olan hangisidir?
a) Kalıtsal boy kısalığı
b) .
c) .
d) .
e) .
106-Çocukta trombosit fonksiyonları bozuksa ne olur?
a) Kanama zamanı uzar
b) .
c) .
d) .
e) .
107-Sarkoidoz çocukta ilk önce nereyi tutar?
a) Akciğer
b) Karaciğer
c) Cilt
d) Göz
e) .
108-Diabetik anne çocuğunda hangisi görülmez?
a) Myokard hipertrofisi
b) Konjenital anomali
c) Subdural hematom
d) Renal ven trombozu
e) ........
109-Hangisi dört günlük bir bebekte intrauterin enfeksiyon bulgusu değildir?
a) Glokom
b) Katarakt
c) Bitot lekeleri
d) Koryoretinit
e) .
110-Çocukta D vitaminine dirençli raşitizm var.Ayrıca asidoz ve alkali idrar
mevcut ne düşünürsünüz?Tanı nedir?
a) Renal tubuler asidoz
b) Hipofosfatemik raşitizm
c) Fanconi
d) .
e) .
111-Çocuklarda yağlı ishal yapan etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Giardia lambia
b) .
c) .
d) .
e) .
112-3 yaş çocukta karında kitle ,hematüri,aniridi hangisi yapar?
a) Willms
b) .
c) .
14
DrTus.com
d) .
e) .
113-Çocukluk çağı siroz nedeni olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alfa 1 antitripsin eksikliği
b) Wilson hastalığı
c) Kistik fibrozis
d) Celiac hastalığı
e) Tirozonemi
114-Yenidoğanda hemofilus influenza menenjiti için en uygun antibiyotik
tedavisi hangisidir?
a) Kristalize penisilin
b) Ampisilin+kloramfenikol
c) Metisilin
d) Gentamisin+karbenisilin
e) Trimetoprim sülfometaksazol
115-Hangi virüs konjenital enfeksiyon nedeni değildir?
a) CMV
b) Rubella
c) HBV
d) Herpes virüs
e) Rota virüs
116-Hangisinin ensefalite yol açma olasılığı en azdır?
a) Suçiçeği
b) Kızamık
c) Kızamıkçık
d) Kabakulak
e) Herpes
117-Yenidoğanda kalp bloğu olması annede hangi hastalık olduğunu
düşündürür?
a) DM
b) SLE
c) Mitral hastalığı
d) Tüberküloz
e) Pyelonefrit
118-1 Yaşından küçük çocuklarda en sık siyanotik kalp hastalığı hangisidir?
a) Fallot tetralojisi
b) Büyük damar transpozisyonu
c) Trunkus arteriosus
d) Tricuspit atrezisi
e) Ebstein anomalisi
119-Akut ateşli romatizması olan çocukta EKG de en sık gözlenen değişiklik
hangisidir?
a) PR uzaması
b) QT uzaması
c) T inversiyonu
d) Atrial inversiyon
e) Sol ventrikül hipertrofisi
120-Hangisi yenidoğanda anemiye neden olmaz?
a) Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
b) Đmmun hemolitik anemi
15
DrTus.com
c) Konjenital hipoplastik anemi
d) Fetomaternal transfüzyon
e) Sideroblastik anemi
121-Yenidoğanda konjuge hiperbiluribinemi nedeni olan aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Extrahepatik bilier atrezi
b) Yeni doğum hemolitik anemi
c) Herediter sferositoz
d) G6PHDehidrogenaz eksikliği
e) Neonatal lösemi
122-Mavi sklera ve doğumda multipl kırık aşağıdakilerden hangisinde görülür?
a) Osteogenesis imperfekta
b) .
c) .
d) .
e) .
123-Diyabetik anne çocuğunda hangisi görülmez?
a) Myokardda hipertrofi
b) Konjenital anomali
c) Subdural hematom
d) Renal ven trombozu
e) RDS
124-Doğumdan sonraki ilk 24 saatteki hiperbilirubinemi nedeni olmayan
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sepsis
b) CMV
c) Rh uygunsuzluğu
d) ABO uyuşmazlığı
e) Fizyolojik sarılık
125-Yenidoğan geçici hipoglisemisinde hangisi görülmez?
a) Hipertonosite
b) Apne
c) Siyanoz
d) Tremor
e) Emme güçlüğü
126-Çocuklarda trombositopenide normal olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanama zamanı
b) .
c) .
d) .
e) .
127-Çocukta idrar yollarında taş ve ĐYE var gram negatif üreaz(+) bakteriler
tespit ediliyor etken nedir?
a) Proteus
b) .
c) .
d) .
e) .
128-Đnterstisyel nefrit yapmayan hangisidir?
a) Kistik fibrozis
16
DrTus.com
b)
c)
d)
e)
129130-
.
.
.
.
1997 NĐSAN DAHĐLĐYE
131-Orak hücreli anemide primer bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eritrosit membranında kalıtsal bozukluk
b) Hemoglobin beta zincirinin anormal yapısı
c) Enerji metabolizması bozukluğu nedeni ile membran zedelenmesi
d) Membran Na-K ATPaz bozukluğu
e) Hemoglobin alfa zincir anormalliği
132-Enfektif endokardit bulgusu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daha önce duyulan üfürümde değişme olması yada yeni üfürüm
duyulması
b) Splenomegali
c) Kompleman 3 artışı
d) Hematüri
e) Đki ayrı kan kültüründe pozitif sonuç çıkması
133-En sık hiperkalsemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metastatik Ca
b) .
c) .
d) .
e) .
134-Genç kadında periferik yaymada kök hücreleri bazofili,lökositoz kemik iliği
aspirasyonu yapılmış.Tanı için sonraki basamak nedir?
a) Biyopsi
b) Sitolojik inceleme
c) Peroksidaz
d) Đmmunogenetik inceleme
e) .
135-Conn sendromunda hangisi görülmez?
a) Hiperpotasemik asidemi
b) .
c) .
d) .
e) .
136-Ateş ve nötropeni var,kemoterapi hangisini mutlaka kapsamalıdır
a) Gram(-) basile etkili antibiyotik olmalıdır
b) .
c) .
d) .
e) .
137-Özafagial webde hangisi görülür?
a) Fe eksikliği anemisi
b) .
c) .
d) .
17
DrTus.com
e) .
138-10 gündür enfektif endokardit tedavisi görmekte olan kişide sulu diare
gelişmişse tanı için hangisi yapılır?
a) Kolonoskopi
b) .
c) .
d) .
e) .
139-Konstriktif perikarditte görülmeyen hangisidir?
a) Kusmall belirtisi kaybolur
b) .
c) .
d) .
e) .
140-ATN(akut tubuler nekrozda) de hangisi görülür?
a) Oligüri veya anüri
b) .
c) .
d) .
e) .
141-Sekonder pulmoner tüberküloz en sık nerede görülür?
a) Sol akciğer apakste
b) Sağ alt lob
c) Sol alt lob
d) .
e) .
142-Uygunsuz ADH da hangisi olmaz?
a) Hiperozmolar idrar
b) .
c) .
d) .
e) .
143-Đnsülinin artışına bağlı hipoglisemide hangi hormon ikilisi yükselir?
a) ACTH-GH
b) .
c) .
d) .
e) .
144-Aplastik anemide görülmeyen nedir?
a) Splenomegali
b) .
c) .
d) .
e) .
145-15 yaşındaki bir kız çocuğunda kan transfüzyonu olmaksızın Hb:8
gr,HbF:%80 ise tanı nedir?
a) β talasemi intermedius
b) β talasemi taşıyıcısı
c) β talasemi major
d) α talasemi
18
DrTus.com
e) HbH
146-Hepatit B tanısında invitro ölçülemeyen hangisidir?
a) HBcAg
b) .
c) .
d) .
e) .
147-Hangisinde restriktif ventilasyon bozukluğu vardır?
a) Skolyoz
b) Bronşektazi
c) Amfizem
d) Kistik fibroz
e) Bronşit
148-Mide asit salgısını azaltan hangisidir?
a) Gastrin
b) PGE2
c) Histamin
d) Ach
e) .
149-Hangisi hipokalsemi yapmaz?
a) Nefrotik sendrom
b) .
c) .
d) .
e) .
150-Bulaşıcı hastalıklarda bulaşma zincirinin kırılması için etkili olmayan
hangisidir?
a) Kemoprofilaksi
b) .
c) .
d) .
e) .
151-S4 hangisinde duyulmaz?
a) Koroner arter hastalığı
b) Mitral stenoz
c) .
d) .
e) .
152-Gebede teratojen etkisi nedeni ile kullanılmayan antitüberkülo ilaç
hangisidir?
a) Streptomisin
b) .
c) .
d) .
e) .
153- Diabetes insipitusda ne kullanılır?
a) Klorotiazid
b) .
c) .
d) .
19
DrTus.com
e) .
154-Hiperkalemide EKG bulgusu nedir?
a) T sivriliği
b) .
c) .
d) .
e) .
155-soru hatırlanamdı
a) .
b) .
c) .
d) .
e) .
1997 EYLÜL DAHĐLĐ KÜÇÜK STAJLAR
156-Romatoid arttiritte ilk yaptırılacak egzersiz hangisidir?
a) Pasif hareket
b) Relaksasyon
c) Kas güçlendirici egzersiz
d) .
e) .
157-Düşünce bozukluğu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Đşitsel hallüsinasyon
b) .
c) .
d) .
e) .
158-Lichen planusta primer lezyon hangisidir?
a) Papül
b) Nodül
c) Vezikül
d) Püstül
e) Bül
159-Đzole kortikal atrofi hangi hastalıkta görülür?
a) Alzheimer
b) .
c) .
d) .
e) .
160-Alkolü bırakmış hastada ne görülmez?
a) Rinore
b) Huzursuzluk
c) Otonom hiperaktivite
d) Bulantı-kusma
e) .
1997 NĐSAN CERRAHĐ
161-Kör ansta hangisi olmaz?
a) Kusma
b) Diare
c) Anemia
20
DrTus.com
d) Nörolojik bozukluk
e) Kilo kaybı
162-Meckel divertikülü erişkinde en sık hangi komplikasyonu yapar?
a) Divertikülit
b) .
c) .
d) .
e) .
163-Ph=7.4, pCO2=25,HCO3=20 bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a) Kompanse respiratuar alkaloz
b) Kompanze metabolik alkaloz
c) Dekompanze metabolik alkaloz
d) .
e) .
164-Sol alt kadranda ağrı ateş ve lökosit:20.000 var .tanı nedir?????
a) Divertikülit?????
b) .
c) .
d) .
e) .
165-Yukarıdaki hastada hangi tanı metodu kullanılır?
a) Kolonoskopi
b) Baryumlu kolon grafisi
c) .
d) .
e) .
166-Ağır yağlı yemekten sonra sağ üst kadran ağrısı ve lökosit:10.000 .Tanı
nedir?
a) Kolesistit
b) .
c) .
d) .
e) .
167-Sağ alt kadran ağrısı,defans ve ateş var ilk ne yaparsınız?
a) USG
b) .
c) .
d) .
e) .
168-Meme kanserinde hangisi tek başına inoperabilite kriteridir?
a) Satellit
b) Göğüs duvarına infiltrasyon
c) .
d) .
e) .
169-Kolesistektomiden sonra enfeksiyon etkeni nedir?
a) E.coli
b) .
c) .
d) .
21
DrTus.com
e) .
170-Sarılık karın ağrısı,zayıflama var .tanınız nedir?
a) Pankreas başı ca
b) .
c) .
d) .
e) .
171-Klatskin tümöründe tanı için ilk ne yapılmalıdır?
a) USG
b) PTK
c) HĐDA
d) .
e) .
172-Travmaya ilk yanıt nedir?
a) Vazokonstrüksiyon
b) .
c) .
d) .
e) .
173-Hem tanı hemde tedavi amacıyla kullanılan tetkik ve hastalık ikilisi
hangisidir?
a) Ba grafi-intussepsiyon
b) .
c) .
d) .
e) .
174- Segmenter,transmural,granülomatöz hastalık nedir?
a) Crohn
b) .
c) .
d) .
e) .
175- Yara iyileşmesinin enflamatuar döneminde PNL den salınan nedir?
a) PDGF
b) TNF-α
α
c) TGF-α
α
d) TGF-β
β
e) ......
1761771781791801997 NĐSAN CERRAHĐ KÜÇÜK STAJLAR
181-Amblopi olan çocukta görme yolları nasıl değerlendirilir?
a) Kulağa su verilerek
b) Evoked potansiyeli
c) .
d) .
e) .
22
DrTus.com
182-Trigeminal nevraljide hangi tedavi yapılmaz?
a) Karbamazepin
b) Juguler ganglion bloğu
c) Đnfra orbital sinir bloğu
d) Đntrakranial trigeminal sinir dallarınınkesilmesi
e) Hiçbiri
183-Gleason derecelendirmesi hangisinde kullanılır?
a) Prostat
b) Meme
c) Mesane
d) Karaciğer
e) Böbrek
184-β
β mimmetik uyarıyla aşağıdakilerden hangisinin sfinkteri gevşer?
a)
Đskelet kası damarları
b)
.
c)
.
d)
.
e)
.
1851997 NĐSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
186-Overde endometrial kist içersinde hangi tür tümör gelişme riski en
yüksektir?
a) Clear cell ca
b) Endometroid Ca
c) .
d) .
e) .
187-Uterus hipotonositesinde tedaviye başlamadan önce ilk ne ekarte
edilmelidir?
a) Sefalopelvik uygunsuzluk
b) .
c) .
d) .
e) .
188-Oxiput posterior prezentasyonda hangisi daha muhtemeldir?
a) Yüksek blok ve sezeryanla doğum
b) Kendiliğinden oksiput anteriora dönüp vaginal doğum
c) Forcepsle oxiput anteriora çevirip doğum
d) .
e) .
189-Endometrium Ca riskini ne arttırır????
a) Anovulatuar sikluslar
b) .
c) .
d) .
e) .
190-Kombine oral kontraseptif verilen kişide hangisinde azalma olur?
a) PĐD
b) .
c) .
23
DrTus.com
d) .
e) .
191-Myomda menorajiye katkısı en az olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endometrium hiperplazisi
b) Endometrium yüzey artışı
c) .
d) .
e) .
192-Oral kontraseptif verilmesinde kesin kontendikasyon aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Varis????
b) Orak hücreli anemi
c) Mitral prolapsus
d) Romatoid artirit
e) .
193-Menstruasyondan iki hafta sonra ateş,lökositoz,karın ağrısı,şok belirtileri
olan kişide ne gelişmiş olabilir?
a) Tubo ovarian abse rüptürü
b) Corpus hemorajikum rüptürü
c) .
d) .
e) .
194-Dış gebelik hangisinde en az görülür?
a) Histerektomi
b) .
c) .
d) .
e) .
195-Endometrial Ca yapmayan hangisidir?
a) Oral kontraseptifler
b) .
c) .
d) .
e) .
196-8 yaşında puberte precox ile gelen hastada aşağıdakilerden hangisinin
görülme olasılığı yüksektir?
a) Koriokarsinom
b) .
c) .
d) .
e) .
197-Gebelikte sadece corpus luteumdan salınan hormon hangisidir?
a) Relaksin
b) Progesteron
c) Östrojen
d) HCG
e) .
198-Genç kızda progesteron çekilme kanaması görülmüyor.Östrojen ve
progesteron verilince çekilme kanaması oluyor.Bundan sonraki kademede
hangi hormona bakmak gerekiyor?
24
DrTus.com
a) Östradiol
b) FSH
c) GnRH
d) β-HCG
e) .
199-XY gonadal disgenezisi olan kişide gonadektomi yapılmazsa hangi tümör
gelişme ihtimali fazladır?
a) Disgerinom
b) .
c) .
d) .
e) .
200-Rhogam hangisinde yapılır?
a) Anne Rh(-),Bebek Rh(+)
b) .
c) .
d) .
e) .
25

Benzer belgeler