Sabit İnce - Kapadokya Kültür Dernegi

Transkript

Sabit İnce - Kapadokya Kültür Dernegi
KAPADOKYA KÜLTÜR DERNEGI KAPADOKYANIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI
Sabit Ýnce
Ekleyen kapadokya
Salý, 09 Aralýk 2008
Son Güncelleme Cuma, 12 Aralýk 2008
1954 yýlýnda Nevþehir ili Kozaklý ilçesi Gerce köyünde doðdu. Ýlkokulu köyünde, ortaokulu Kozaklý'da, liseyi Kayseri Ticaret
Lisesinde okudu. 1976 yýlýnda Ýstanbul Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisinden mezun oldu.
Özel sektörde çeþitli görevlerde, Toprak Reformu Kayseri Bölge Müdürlüðünde uzman, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Bölge Mü
Urfa Bölge Müdürlüðünde Uzman olarak çalýþtý. 1999 yýlýnda özel bir kuruluþun genel müdürlüðünden emekli oldu. Vizyon dýþ
kuruluþunda görev aldý ve genel müdürlüðünü yaptý.
Bizim Anadolu, Tercüman, Hergün ve Türkiye Gazetelerinde yazar, muhabir, istihbarat þefi olarak çalýþtý. Töre ve Devlet
dergilerinde yazýlar yazdý. Kayseri de yayýnlanan "Kayseri Þairler antolojisi"ne ve Adana da yayýnlanan "Ozanlar Güldeste
Þairler" antolojisine katýldý. Kayseri de yayýn yapan Erciyes, Elif, Baþak televizyonlarýnda, mahalli radyolarda þiir ve edebiyatla
ve "Bizim Aþýklarýmýz" adlý halk aþýklarý ile ilgili programlar yaptý konuk olarak bu programlara katýldý. Kayseri de yayýnlanan
Kayseri, kayseri olay, Kayseri Anadolu Haber, Star Haber, Kayseri Gündem ve Kayseri Hakimiyet Gazetesi Ýnce Zýmbalar
köþesinde yazý ve þiirleri yayýnlanmaktadýr. Gülpýnar, Yesevi, Ozan, Bizim Kuþak, Kayseri Çaðdaþ, Sevgi Yolu, Ana, Erciyes, Ç
Simav Anadolu, Yalaka gibi dergilerde þiirleri halen yayýnlanmaktadýr.
Ve Ayný Rüzgarla Savrulduk adlý ortak þiir kitabýndan sonra Aþkýn Ateþi adlý ikinci þiir kitabý temmuz 1996 da yayýnlandý. Sýrl
þiir Kitabý, Anadolu hececileri-1, Anadolu Hececileri-2, Anadolu Hececileri-3, Anadolu Hececileri-4, Anadolu Hececileri-5,
Anasam
Þiir Antolojisi-1 , Anasam Þiir Antolojisi-2 þiir kitaplarýný 2000 - 2001 yýllarýnda yayýnladý.
Þiir dalýnda ozan dergisinden mansiyon, Bizim Kuþak dergisinden mansiyon, makale dalýnda üçüncülük ödülleri aldý. Türk halk m
amatör olarak ilgilenmekte, aþýk türünde sözlerini yazýp bestelediði 40 dan fazla türküsü vardýr. Halen genel Merkezi Kayseri de
bulunan Anasam Anadolu Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri meslek birliðini kurdu ve genel baþkanlýðýný ve Nevþehirliler Derneði
baþkanlýðýný yapmaktadýr. TBMM de Fikir ve Sanat eserleri kanununda meclis alt komisyonunda ve devlet planlama
Teþkilatýnca hazýrlanan 8. beþ yýllýk plan çerçevesinde Fikri ve Sýnai Haklar özel ihtisas komisyonunda üye olarak görev yaptý,
Anasam Bülteni adlý bir yayýn organýnýn sahipliðini yapmakta, Anasam Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan 45 kitabýn editörlüðün
yürütmektedir. Nurcan hanýmla evli, Muhammed ve Çaðrý adlý iki oðlu, Nazende isimli bir kýz çocuk babasýdýr.
Yürüsem aþkýn bahrinde,
Balý tatsam yar zehrinde.
Bir ev alsam pir þehrinde,
Oturup kalsam mý bilmem?
Aþkýn beni derde koydu,
Kavlimiz acep bu muydu?
ÝNCE bulanýk su muydu?
Akýp, durulsam mý bilmem?
http://kapadokyadf.com
Joomla! Tarafından Desteklenmektedir
Üreten: 13 October, 2016, 08:09