KITTY KULLANIM KILAVUZU

Transkript

KITTY KULLANIM KILAVUZU
APACHĠ PA-052B ELEKTRĠKLĠ SCOOTER
1
BU ARACIN KULLANMA ÖMRÜ 10 YILDIR
ÖNSÖZ
Elektrikli aracı satın aldığınız için teĢekkür ederiz. Ürünümüz yapı olarak ve aerodinamik Ģekilli, orantılı Ģase tasarımıyla,
estetikliğiyle birlikte çok çeĢitli fonksiyonları da üzerinde taĢımaktadır. Elektrikli araç uygun hız ve iyi tırmanıĢ kapasitesine sahip ve
gürültüsüz olarak tasarlanmıĢtır. Elektrikli araç ileri teknoloji kullanılarak güvenilir ve çevreci üretilmiĢtir. Batarya, ġarj edici ve
düzenleyici; elektrikli araç güvenilirliği ve dayanıklılığını üst düzeyde artırmak için en iyi teknoloji ile üretilmiĢtir. Hava kirliliğine yol
açmaması, düĢük motor gürültüsü, geniĢ kullanım alanına sahip olması gibi çekici özelliklere sahiptir. Emniyetli bir fren ve ayırma sistemi
mevcuttur. Bu araç Akü gücüne dayalı çalıĢmaktadır. Zevkli ve tehlikesiz bir Ģekilde aracınızı kullanabilmeniz için bu kitapçığı
okumanızı ve size önerilen tavsiyelere uymanızı öneririz. Bu günün elektrikli araç piyasasında ürünümüz tasarım ve teknoloji olarak en
beğenilen ürünlerdendir.
2
BU ARAÇ KARAYOLLARINDA KULLANILAMAZ VE TRAFĠĞE ÇIKAMAZ
GARANTĠ ġARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baĢlar ve süresi 2 yıldır.
2. Mamulün bütün parçaları dâhil olmak üzere fabrikasyon arızalara karĢı imalat, montaj ve malzeme hatları yüzünden çıkabilecek arızaların
giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiĢtirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek parçaların onarılıp tekrar
kullanılmasını kapsar. (Tamir edildiğinde tekrar kullanılacak parçaların yenisi ile değiĢtirilme zorunluluğu yoktur.)
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirinde geçen süre Garanti, süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iĢ
gününü geçemez. Bu süre,mala iliĢkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine teslim tarihinden baĢlar. Malın arızasının on iĢ günü içerisinde giderilememesi
halinde imalatçı üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip baĢka bir malı tüketicinin kullanmasına tahsis
etmek zorundadır..
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iĢçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde hiçbir ücret alınmayacaktır.
ĠĢçilik masrafı değiĢtirilen parça bedeli ücreti talep edilmeden yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
*Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçıüretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı
sürekli kılması,
3
*Tamiri için gerekli azami sürenin aĢılması,
*Firmanın, servis istasyonunun olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, Acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
Durumlarında tüketicinin malın ücretsiz değiĢtirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında onarım bedeli indirim talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıĢındadır. Yine aĢağıda
belirtilen hususlar da garanti kapsamı dıĢındadır.
a) Yetkisiz müdahale sonucunda elektrik bağlantılarında oluĢan arızalar, GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR.
b) Lastikler, fren ve debriyaj parçaları, tahrik kayıĢı, zincir, kablolar, ampuller ve ledli aydınlatmalar, rulmanlar gibi arızalanması ve aĢınması
doğal olan parçalarla marĢ basma dıĢında kullanılan aküler sınıfında olduğu için, Ayrıca bu akülerin yanlıĢ kullanım, hatalı Ģarj (bozuk Ģarj
cihazı, hatalı gerilim vb.) gibi nedenlerden kaynaklanan her türlü arızasında, bu tür akülerin yakıt sıfatında olduklarından ötürü; aĢırı kullanım,
aĢırı soğuğa ve sıcaklığa maruz bırakılması, güneĢ altında uzun süreli bırakılması sonucunda oluĢabilecek her türlü arızalarda GARANTĠ
KAPSAMI DIġINDADIR
c) Motor, kontrol ünitesi (beyin) ve Elektrikli aksamların tümünün veya bir kısmının suya sokulması, su altında bırakılması ve her ne sebeple
olursa olsun su etkisine maruz bırakılması ve suyla temas ettirilmesi sonucu oluĢabilecek her türlü arızalar GARANTĠ KAPSAMIDIġINDADIR.
d) Garanti hakkının devam etmesi için periyodik bakımların zamanında yetkili servislerimize yaptırılması ve ilgili yerlere gerekli bilgilerin
yazılması, kaĢelenip imzalanması gerekir. Garanti süresi içinde arızalanması halinde tüketici, servis istasyonlarımıza Garanti ve Bakım Kartı ile
baĢvurmalıdır. Garanti Kartlarının kaybolması sonucu oluĢacak garanti kayıplarından firmamız sorumlu değildir.
e) Her ne sebeple olursa olsun, arızalanan Ģarj cihazları (ġehir elektriği voltajının düĢmesi veya çıkmasının sebep olduğu arızalar) GARANTĠ
KAPSAMI DIġINDADIR.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi genel
müdürlüğü‟ne baĢvurulabilir.
AġAĞIDAKĠ DURUMLARDA MAMÜL GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR
a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dıĢında baĢka yağların
kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar, her türlü yangın ve kazalar.
b) Aracın amaca uygun olmayan Ģekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
c) Araca istiap haddinin üzerinde aĢırı yük konulması.
d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluĢlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değiĢiklik yapılması, ilave ekipman ve
aksesuar takılması ( aydınlatma ve ses üniteleri ).
e) Aracın kiralama, ticari ve / veya yarıĢ amaçlı kullanılması
4
f) Aracın arızalanması durumlarında kullanıcı tarafından veya y e t k i l i o l m a ya n t am i r ci l e r tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi
g) Ġlk bakım ve periyodik bakımların distribütörün belirttiği yetkili servislerde ve zamanında yaptırılmaması
h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluĢacak arızalar ve kırılan motor bobin milleri gibi parçaları.
I) Araç üzerinde gelen uzaktan kumanda ve alarm sistemi GARANTĠ KAPSAMI DIġINDADIR
ARAÇ TESLĠM ġARTLARI
Aracınızı teslim alırken araç sahibinin dikkat etmesi gereken hususlar
a) Garanti belgesinin geçerli olabilmesi için, garanti belgesi üzerinde doldurulması gereken yerler bayi tarafından tam ve eksiksiz olarak
doldurulmalıdır.
b) Garanti belgesinin verilmesi tüketicinin aracı çalıĢır halde teslim aldığı araçla ilgili tüm evrakları tam ve eksiksiz aldığını teyit eder.
c) Tüm cıvatalar kontrol edilip, gerekli olanlar sıkılmalıdır.
d) Lastiklere uygun miktarda hava basılmıĢ olmalı
e) Araçla en az 200 mt. Yetkili servis tarafından deneme sürüĢü yapılmalıdır.
MÜġTERĠLERĠMĠZĠN ELEKTRĠKLĠ ARACI TESLĠM ALIRKEN VE KULLANIM ESNASINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ
GEREKEN HUSUSLAR VE ÖNERĠLER
1) Aracınızı bayiden teslim alırken akünün mutlaka Ģarj edilmiĢ hazır hale getirilmiĢ Ģekilde teslim alınız. ġarj edilmeden, motor çalıĢması
kontrol edilmeden yapılan teslimatlar da çıkabilecek her türlü arıza sorumluluğu alıcıya ait olup akü ve garanti kapsamında belirtilen kısımlar
garanti kapsamına girmemektedir.
2) Aracın 1 ay süreyle kullanılmadığı durumlarda aküyle ilgili yapılması gerekenler:
a) Akü kutup baĢlarını sökün ( Sökerken önce eksi kutup baĢlığını sonra artı kutup baĢlığını, takarken ise önce artı kutup, sonra eksi kutup
baĢlığını takın )
b) Akü tam Ģarj edilerek gölgede, serin ve havalandırmalı bir yerde oda sıcaklığında ( 20 derece gibi ) bekletin.
c) Alarm sistemi fazla akü harcar. Dikkatli kullanın.
UYARI!
5
I) 09 Eylül 1995 tarihli ve 23399 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TRKGM95/ 116-117 tebliğ ile garanti yükümlülüklerimizi yerine
getirmeyi, yerine getiremediğimiz taktirde ise durumun G ü m r ü k ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü’nce kamuoyuna duyurulmasını kabul ve taahhüt ederiz.
II) Tüketiciler, bakım onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının
ilgili olduğu imalatçı veya ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar.
III) Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Sorumluluğumuz yukarıda tarifi yapılmış garanti
kapsamıyla belirlenmiştir.
UYARI !
Kullanma kılavuzunda belirtilen teknik özellikler ve açıklamalar ve bilgilendirmelerde olası baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir. IĢıldar
Otomotiv ġirketi haber vermeksizin ürün ve ürün özelliklerinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar.
Değerli MüĢterimiz, garanti baĢlaması için bu belge araç alındıktan , 10 gün içinde aĢağıdaki adrese iadeli taahhütlü olarak
gönderilmelidir
BÖLÜM 1
HER ZAMAN
*DönüĢlerde her zaman sinyal ikaz ıĢıklarını kullan.
*Ayaklarını her zaman basamakların üzerinde tut.
*Kullanma el kitabını her zaman önemse.
6
TAġIMA
Orijinal ambalajıyla taĢırken ters,
yan ve dik taĢımayınız. Teker
aĢağıda kalacak Ģekilde düz
taĢıyınız. Aracı ambalajsız olarak
taĢırken de aracı sabit yerlere
bağlayarak hareket etmesini
önleyiniz.
HĠÇBĠR ZAMAN
*Alkollü iken araç kullanma.
*GörüĢ mesafesi kapalı iken önündeki aracı geçme.
*Diğer vasıtalara fazla yaklaĢma.
*Bol ve uzun giysiler giyme.
*Kamuflajlı ve koyu renkli elbiseler giyme.
UYARI
Yağmurlu ve kötü hava Ģartlarında mümkünse aracı kullanmayınız.
Kullanacaksanız çok dikkatli olunuz. Aksi halde can güvenliğiniz
tehlikeye girebilir.
UYARI: Elektrikli aracı park edince anahtarı mutlaka “OFF” konumuna getirin.
BÖLÜM 2
KULLANMADAN ÖNCE KONTROL EDĠLMESĠ GEREKENLER
Güvenliğiniz için kullanmadan önce bazı kontrolleri lütfen yapınız.
1- Kontağı çevirin, göstergeden Ģarjı uygun mu kontrol ediniz
2- Lastiklerin havası normal mi?
3-Akü Ģaseye bağlanmıĢ mı?
7
4-Akü tam Ģarj olmuĢ mu?
5-Arka ve ön frenler iyi çalıĢıyor mu?
6-Ön aks vidası somunları uygun sıkılmıĢ mı?
7 -Ön teker somunları sıkılmıĢ mı?
8-Selenin yerine oturmuĢ Ģekilde kilitli olduğundan emin misiniz?
9- Gövdeye bağlı tüm parçaların tespit vidaları sıkı mı, dönen aksam rahat hareket ediyor mu?
10- Elektrikli aracınızın direksiyonu sağa ve sola rahat olarak tam bir dönüĢ yapması gerekmektedir. Herhangi bir problem varsa aracınızı servise getirin
YOLDA ĠKEN
1. Sürdüğün Elektrikli aracınızın elektrikli ve hızlı olduğunu unutma. Diğer araçlar sana dikkat etmeyebilir. O yüzden uygun kıyafet giy,
far lambalarını her zaman yanık tut ve dikkatli ol.
2. Elektrikli aracınızın üzerine dengeli vaziyette oturunuz. Sağ ayağınızla Elektrikli aracınızı dengede tutunuz. Sol ayağınızda ayaklıkta
olmalıdır.
3. Aynaları görüĢ rahatlığı sağlayacak Ģekilde ayarlayınız.
4. Sağ omuz hizasından arka tarafı aynadan kontrol et. Sinyalini ver, hafifçe gaz ver.
Hareket ederken yavaĢ kalkmak akü ömrünü uzatır.
8
5. Hızını hafifçe arttırırken sağ ayağını da ayaklığa koy yoluna girince sinyalini söndür.
6. Durmak için frenlerin ikisi de kullan. Durunca sağ ayağınla yere destek sağla.
7. Anahtarı “OFF” pozisyonuna getir ve anahtarı çıkar.
8.KalkıĢ sürüĢ ve duruĢlarda mutlaka kurallara uyunuz.
Elektrikli aracınızı yıpratmadan kullanın: Elektrikli aracınızı park ettiğinizde destekleyicileri kullanın. Sağlam ve dengeli durduğunu
kontrol ediniz.
Ayrıca Elektrikli aracınızı park edebileceğiniz yeri seçerken yerin emniyetli ve uygun olmasına dikkat ediniz.
Elektrikli aracınızı kullandıkça periyodik olarak istenen sürelerde bakımını yaptırınız. Hem Elektrikli aracınızın ömrü açısından hem de
garanti kapsamı açısından çok önemlidir. Uygun görülen bakım sürelerinde bakımını yaptırmayan Elektrikli araç garanti kapsamı dıĢında kalır.
BÖLÜM 3
YEDEKPARÇA BĠLGĠLERĠ
9
10
11
ĠVME KOLU: Direksiyonun sağ tarafında bulunur, hız ayarını kontrol eder. Yaylı sistemle çalıĢır normalde kapalı konumdadır. Hızı arttırmak
için hafifçe burkmak gerekir. Hızı düĢürmek için ise tekrar ters istikamete getirilir.
ÖN FREN
: Direksiyonun sağ tarafındaki kolu sağ elle sıkarak fren yapılır. Uygulayacağınız güç aracınızı yavaĢlatır veya durdurur.
ARKA FREN: Arka fren kolu sol elcik tarafındadır. Bu kolu sıkarak arka tekeri durdurabilir veya yavaĢlatabilirsiniz.
HIZ ÖLÇER : Yapılan sürati km. olarak gösterir.
AKÜ SEVĠYE GÖSTERGESĠ : Elektrikli aracın akülerinin durumunu gösteren bir göstergedir.
UYARI !
ARACINIZ ĠLGĠ ÇEKEN BĠR ARAÇTIR. BU SEBEPLE ÇALINMA VEYA
HERHANGĠ BĠR TEHLĠKEYE KARġI ÖNLEMĠNĠZĠ ALINIZ.
12
SOL KUMANDA PANELĠ
13
14
15
BÖLÜM4
ELEKTRĠK DOLAġIM DĠYAGRAMI
16
BÖLÜM 5
TEKNĠK ÖZELLĠKLER
17
Güç
500W
Tırmanma
10-12 Derece(normal Ģartlarda)
Ön Fren
Kampana
Arka Fren
Kampana
Maksimum Hız
25 km/s
Akü
48 V 14 Ah*2set
Ölçüler
1550 x 330 x 950 mm
Lastik Ebatları
16 * 3.0
TaĢıma Kapasitesi
90kg.
ġarj Süresi
6 – 8 Saat
Batarya GiriĢi
AC 110 V – AC 220 V
Göstergeler
Hız, sinyal, far ve Akü göstergesi
BÖLÜM 6
FRENLERĠNĠZĠ ASLA FAZLA SIKMAYINIZ, AKSĠ TAKDĠRDE CĠDDĠ YARALANMANIZA VE BĠSĠKLETĠNĠZDE PROBLEMLERE
SEBEB OLABĠLĠR. TEKERLEK HER ZAMAN SERBEST DÖNMELĠDĠR. FRENLER SIKILDIĞINDA HER ZAMAN TEKERĠ
DURDURABĠLMELĠDĠR.
ÖN FREN AYARI: Elektrikli aracın ön frenleri kampana frendir. Elektrikli aracın durmasını sağlayan balatalar zaman içinde kullanıma ve
kilometreye bağlı olarak etkisini kaybeder. Bu tip durumlarda ön fren kampanasının üzerinde bulunan ayar vidasını sıkmak suretiyle freni
istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer bu cıvata ayarı sondaysa balatalarınızın değiĢmesi gerekir.
ARKA FREN AYARI: Elektrikli aracın arka frenleri kampana frendir. Elektrikli aracın durmasını sağlayan balatalar zaman içinde kullanıma ve
kilometreye bağlı olarak etkisini kaybeder. Bu tip durumlarda arka fren kampanasının üzerinde bulunan ayar vidasını sıkmak suretiyle freni
istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eğer bu cıvata ayarı sondaysa balatalarınızın değiĢmesi gerekir.
BAGAJLAR
ÖN TARAF TORPĠDO: Elektrikli aracın ön tarafında dizleriniz istikametindedir.
ARKA TARAF BAGAJ: Oturağınızın arkasında bulunur kontak anahtarınız ile açılır.
BÖLÜM 7
AKÜ HAKKINDA GENEL BĠLGĠ
1-Sadece elektrikli araçla birlikte aldığınız Ģarj aletini kullanınız çünkü bu Ģarj aleti sizin aracınıza ve bataryanıza uygundur.
2-Bataryanızı aĢırı sıcak ve soğuk ortamda uzun süre bırakmayınız.
3-ġarj aletinin kullanımı bittikten sonra elektrik prizinden ve elektrikli aracın üzerindeki Ģarj alanından çekiniz.
4-Elektrikli aracı kullanırken ya da kullanmazken de Ģarjlı tutunuz. ġarj ederken elektrikli aracın çocukların ulaĢamayacağı bir noktada olmasına
dikkat edin.
5-Elektrikli aracı kullanımınıza göre birkaç güne bir ya da günde bir veya birkaç kez Ģarj etmeniz gerekebilir.
6-Elektrikli aracınızı Ģarj ederken, Ģarj aletini elektrik prizine takınız ve güç anahtarını OFF konumuna getirin ve anahtarı çıkarın.
18
7-Elektrikli araç Ģarj olurken yeĢil ve kırmızı ıĢığı görürsünüz, eğer akü Ģarj lambası kırmızıdan yeĢile dönmüĢse, aracın Ģarj olduğunu gösterir.
8-YeĢil ve kırmızı ıĢıkta uzun süreli (8 saat) değiĢiklik olmazsa, aĢağıdakileri kontrol ediniz
a)Prizi
b)Bataryaları
c)ġarj aletini
d)Sigortaları
e)Bataryaların Ģarjının dolu olduğunu
f) Satıcı-Servisi ile yardım için iletiĢime geçin
9)Akü araç üzerinde Ģarj edilebileceği gibi, ayrı olarak ta uygun bir ortamda Ģarj edilebilir.
10)Akünüzün Ģarj aletinin fiĢini Akünün giriĢine tam olarak oturtunuz.
Akünüz uzun süre kullanmadan beklerse boĢalır ve çalıĢmaz. (Elektrik üretemez) Ayrıca elektrik devrelerini uzun süre kullanırsanız aynı Ģey olur
Elektrikli araçta akünün görevi aynı zamanda yakıt görevi görmektedir. Kullandıkça biter. Kullandıkça yıpranan sınıfında değerlendirilir. Garanti
Kapsamında değildir. 12 Volt Ģarj aletiyle Ģarj ediniz. Takarken doğru bağlantı yapmaya dikkat ediniz.
UYARI
Akünüzü Ģarj ederken orijinal Ģarj cihazı dıĢında baĢka bir Ģarj cihazı
kullanmayınız Aksi halde aracınız zarar görebilir. Akünüzü rasgele Ģarj
etmeyiniz.
19
BÖLÜM 8
GENEL BĠLGĠLER
1)Elektrikli aracı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
2)Elektrikli aracı kullanmadan önce bataryanın doğru yerleĢtirildiğinden ve doğru bağlandığından emin olunuz.
3) Elektrikli aracınızı Ģarj ederken ve güç anahtarını OFF konumuna getirin ve anahtarı çıkarın.
4)ÖNEMLĠ: Önce elektrikli aracı yavaĢça hızlandırarak motoru çalıĢtırın. Böylelikle bataryadaki enerjiyi daha çok muhafaza eder ve daha çok
yol alırsınız.
5)Azami hız; sürücünün ağırlına ve araziye göre değiĢir. Elektrikli aracınızı en iyi asfalt yüzeylerde kullanabilirsiniz. Elektrikli aracınızı
yağmurda ve ıslak zeminde, engelli ve çukurlu zeminde kullanmayınız. Elektrikli aracınız ile atlayıĢ yapmayınız.
6)Sürücüler her zaman uygun güvenli kaskı, diz ve dirsek koruyucuları, botları giymelidir.
Elektrikli aracı asla güvensiz (atlama-gösteri-oyun amaçlı) kullanmayınız.
7)Her zaman trafik kurallarına uyunuz.
8)Ayak tutamağını kullanma: Ayak tutamağının kilidini açmak için tutamağın sol tarafındaki kilit kolunu ayağınızla itiniz. Ayak tutamağını
tekrar kaldırmak için, bir elinizle koltuğun yanındaki plastik tutacağı tutarak, yukarı doğru kaldırın ve ayağınızla aracı ayak tutamağın üstüne
alın.
Unutmayınız ki kaporta plastik den meydana gelmiĢtir ani ve aĢırı zorlama elektrikli aracınıza zarar verebilir.
9) ġarj ederken ilk fiĢi prize takın daha sonra diğer ucunu akünüze takın. Sökerken önce Elektrikli aracınızdan daha sonrada prizden fiĢi çekiniz.
( „Bu Sıraya Uymadığınız Takdirde ġarj Aletiniz Arızalanabilir Bu Arıza Garanti Kapsamı DıĢındadır.‟ )
UYARI: Aracınızın azami yük haddi 90 Kg dır 2 kiĢi binmeyiniz.
Hem Aracınızın hem de sizin güvenliğiniz için tek kiĢi bininiz.
20
BÖLÜM 9
BAKIM
1)Lastiklerdeki hava basıncını kontrol ediniz.(Uygun lastik basıncı:44psi)
2)Daima bütün cıvata ve vidaları kontrol ediniz.
3)Fren ayarlarınızı kontrol ediniz, aracınızın frenleri çalıĢmıyorsa asla kullanmayınız.
4)Elektrikli aracın bataryası her zaman dolu iken kullanınız.
5) Aracınızı kullanmadan önce bütün ıĢıkları kontrol ederek hepsinin çalıĢtığından emin olunuz.
6) Aracınızı aĢırı soğuk ve sıcak ortamda uzun süre tutmayınız.
Elektrikli aracınızın bakımlarını yetkili servislerinde yaptırmanız tavsiye edilir. Bu kitabın arka sayfasındaki bakım tablosu yetkili servisçe her
bakımda doldurulmalıdır. Elektrikli aracınızı sıklıkla nemli bir bezle temizleyiniz. Ayrıca gözle sık sık kontrol ediniz. Küçük bir terslik
görürseniz sorun büyümeden müdahale ediniz veya servise getiriniz. Fren balatalarının incelip incelmediğini kontrol ediniz.
Elektrikli aracınızı Kesinlikle YIKAMAYINIZ.
LASTĠKLER: Lastiklerin üzerini gözle kontrol ediniz. Yabancı cisimlerin olup olmadığına ve diĢlerin aĢınmasına dikkat ediniz. Lastiklerin
diĢleri aĢınmıĢsa mutlaka değiĢtiriniz.
SĠGORTA: Elektrik donanımında sigorta kullanılmıĢtır. Eğer sigortası kesik ise 10amp. Sigorta takınız. Akünün yanında sigorta yeri mevcuttur,
devamlı sigorta kesiliyorsa servise getirin.
21
MUHTEMEL ARIZA SEBEP VE ÇÖZÜM YOLLARI
No
Arıza
Sebepler
1
Güç anahtarı ON pozisyonda iken,
tepki yoksa
4
5
1-Motor ve batarya ya da regülatör arasındaki
kablo ve bağlantılar bozuk olabilir
2-Regülatör bozulmuĢ;
Motordan gelen yüksek bir ses var ise ve
elektrikli ARAÇ çalıĢırken titriyorsa
1-Bu ; Satıcı-Servise bildirilmesi gereken bir
problem
1- Satıcı-Servisle irtibata geçin
1-Bataryadan kaynaklı olabilir
1-Güç anahtarını OFF pozisyonuna getirin kısa bir
süre bekledikten sonra tekrar ON pozisyonuna
getirin
Elektrik sistemi kesiliyor ise
SürüĢ esnasında elektrik kendiliğinden
kesiliyorsa
Voltaj 30,5 Voltun altına düĢmüĢse
Elektrikli Araç Ģarj ediniz, bu problemi çözer
Motor çalıĢırken frenler tutmuyorsa
Fren güvenlik kilidi takılı kalmıĢ olabilir
1-Fren kilidini değiĢtir.
2-Fren telini değiĢtir.
3- Satıcı-Servisle ile irtibata geçin
Güç kaynağını açtığında motor tekliyorsa
Gaz teli kırılmıĢ olabilir yada regülatörle yanlıĢ
bağlantı
1-Bağlantıyı kontrol edin
2-Fren kablosunu değiĢtirin
3-Gaz telini kontrol edin
4- Satıcı-Servisle irtibata geçin
6
7
8
22
1-Bağlantıları kontrol et
2-Sigortaları değiĢtir.
3-Güç anahtarını çek ve test et
4-Her bataryayı 12V olarak test et
5-Regülatörü güç geçiyor mu diye
kontrol et
6-Satıcı-Servisle görüĢüp irtibata geç
1-Kablo ve bağlantıları kontrol et& temizle&tamir et
2- Satıcı-Servisle irtibata geç
Güç anahtarı ON pozisyonda iken motor
çalıĢmıyorsa
2
3
1-Bataryanın yanlıĢ bağlantısı;
2-Sigortalar yanmıĢ;
3-Güç anahtarı kırılmıĢ
4-Bataryanın devreleri yanlıĢ;
5)Regülatör bozulmuĢ;
Çözüm
Fazla yük olduğunda güç kendiliğinden kesiliyorsa
1-ġarjı az ;
2-Sigortalar yanmıĢ
3-Regülatör bozulmuĢ
1-ġarja takın
2-Yükü boĢaltıp tekrar çalıĢtırın
3-Bağlantıları kontrol edin
4-Sigortayı değiĢtirin
5- Satıcı-Servisle irtibata geçin
BAKIMLARINIZI VAKTĠNDE, YETKĠLĠ SERVĠSLERĠMĠZE YAPTIRINIZ VE ĠLGĠLĠ SERVĠSE KAġELETTĠRĠNĠZ. YETKĠLĠ SERVĠSÇE BAKIM YAPILMAYAN
VE KAġELENMEYEN GARANTĠ BELGESĠ GEÇERSĠZDĠR. CAN VE MAL GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN KULLANMA KLAVUZUNU MUTLAKA OKUYUNUZ VE
TAVSĠYELERE UYUNUZ. AKSĠ HALDE HAYATINIZ TEHLĠKEYE GĠRER VE HATALI KULLANIMDAN DOLAYI GARANTĠDEN YARARLANAMAZSINIZ.
GARANTĠ BAKIM KARTI
Garanti Belge No:
Fatura No ve Tarih:
Garanti Onay Tarihi:
MOTORUN
MARKA:
MODEL:
TĠPĠ:
ÜRETĠM NO:
ÜRETĠM TARĠH:
TESLĠM TARĠHĠ:
MÜġTERĠNĠN
Adı Soyadı:
ADRESĠ:
ĠLÇE:
TEL
ĠL:
SATICI FĠRMA
ĠLK MONTAJ YAPAN SERVĠS
Unvan:
Adres:
Unvan:
Adres:
Tel:
KaĢe-Ġmza
Tel:
Tarih:
Tarih:
23
KaĢe-Ġmza
1.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
3.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
5. Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
7. Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
9.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
11.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
13.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
15.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
17.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
19.Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
20 Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
24 Ay
Yetkili Servis
KaĢe-Ġmza
ÜCRETLĠ
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
Tarih
Motor No:
GARANTĠ KAPSAMINDA YAPILAN ONARIM VE DEĞĠġEN PARÇALAR
TARĠH
24
YAPILAN ONARIM
DEĞĠġEN PARÇALAR
BAYĠ ĠMZA VE KAġESĠ
T.C
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IġILDAR OTOMOTĠV ĠNġ.TUR.VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠC.LTD.ġTĠ.
ELEKTĠRĠKLĠ ARAÇ GARANTĠ BELGESĠ
Elektirikli Aracı eksiksiz,
sağlam çalıĢır vaziyette
kontrol ederek,test yaparak
ayıpsız bir Ģekilde teslim
aldım.
Bu belgeyi okudum ve
anladım.
MüĢteri Onay Adı/Soyadı Ġmza
ĠTHALATÇI FĠRMA:
IġILDAR OTOMOTĠV ĠNġ. TUR. VE DAYANIKLI TÜKETĠM MALLARI TĠC.LTD. ġTĠ
Kanal Mah. Antalya Bul. No:116 Kepez/ANTALYA
Tel
: 0 (242) 331 30 30 / Faks
: 0 (212) 355 75 74
E-posta : [email protected]
WEB : www.apachi.com.tr
25
Yetkili servis istasyonları
SIRA NO
UNVANI
HĠZMET YERĠ ADRESĠ
TEL/FAKS
1
ALĠ ÇETĠN
GÖKYAZI MAH. YENĠ CAMĠ CAD. KURT APT. NO.
25 DEMRE
242 871 27 09
2
ALĠ EKBER EKĠCĠ
LĠDER MOTOSĠKLET
SANAYĠ GĠRĠġĠ ġĠFA MAH. KAVUKLAR ARKASI
NO:12/12
0 422 336 56 61
BATU MOTORSĠKLET TAMĠRĠ
BURAK B ATO
DEMĠRTAġ MAH.PAZAR ÇIKMAZI MURAT
APT.NO:10
288 214 21 34
3
4
KARTAL MOTOR
OSMAN NURĠ FĠLĠZ CAD. YENĠ SANAYĠ SĠT. NO:3
HONAZ /DENĠZLĠ
258 811 37 77
5
ERCAN ÇELĠK
ÇELĠK MOTORSĠKLET
PAZAR MAH. DOĞAN SOK. NO:16 SULUOVA
358 417 08 36
6
IġILDAR OTOMOTĠV
KANAL MAH.ANTALYA BULV.NO:116
242- 331 30 30
7
IġILDAR MOTOR OTOMOTĠV
KANAL MAH.ANTALYA BULV.NO:116
242- 331 30 30
8
MUSTAFA KIġ
USTA MOTOR
9
SELAHATTĠN YILDIRIM
YILDIRIM MOTOR
10
GÜVEN MOTOSĠKLET
TANER ETCĠ
KEPENEK MAH. ġERĠF KENDĠRCĠOĞLU CAD. NO:
38 /
342-2250791
MEHMET AKĠF ERSOY MAH. YENĠ ATA SANAYĠ
30. SOK. NO: 12 SĠVAS
0346 223 28 58
ESKĠ SANAYĠ MAH. 3213 SOK. NO: 14 ISPARTA
0246 232 87 31
Güncel Servis Noktaları için www.apachi.com.tr internet adresinden bakınız.Periyodik bakımların yetkili servis tarafından yapıldığının ispatı için bakım sırasında
tablolardaki bütün boĢlukların servis tarafından kaĢelenmesi gerekir. Aksi halde garanti geçersizdir.
26
IġILDAR OTOMOTĠV
ÖZGÜRLÜK RUHUNDA VAR
27

Benzer belgeler

APACHİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET

APACHİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET 10- Elektrikli aracınızın direksiyonu sağa ve sola rahat olarak tam bir dönüĢ yapması gerekmektedir. Herhangi bir problem varsa aracınızı servise getirin YOLDA ĠKEN 1. Sürdüğün Elektrikli aracınızı...

Detaylı