İş Planı Klavuzu

Transkript

İş Planı Klavuzu
GİRİŞİMCİ ADI SOYADI:
İŞ FİKRİ :
İŞLETMENİN ADI:
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
1.1 Girişimci Bilgileri:
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız.)
1.2 İş Fikri:
(Bu kısımda kurduğunuz işi, kurma gerekçenizi, pazarınızı ve finansman kaynağınızı kısaca anlatınız)
1
BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİYE / ORTAKLARINA VE İŞLETMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri
(Bu tablo girişimci ve her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.)
2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu
2
2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni
2.4 İşletmenin Misyonu ve Vizyonu:
Vizyon:
Misyon:
2.5 Kısa Vadeli Hedefleri (1. yıl):
-
2.6 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri (1 yıl üzeri):
-
3
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı:
(Ürün/hizmetin sunulacağı pazarın ciro/birim bazında yıllık hacmini ve bu hacimden yıllık olarak ne kadarlık
bir pay almayı hedeflediğinizi açıklayınız)
Örnek: Hitap ettiğimiz pazarın büyüklüğü ...............................TL’dir. Hedeflenen Pazar payı bu pazarın
%.........’sı yani ............................TL’dir.
3.2 Pazar Profili:
(Potansiyel müşterileriniz kimlerdir? Yaş, gelir durumu, cinsiyet, bölge, tüketim alışkanlığı vs. hususları
çerçevesinde açıklayınız.)
3.3 Rakip Analizi:
(Mevcut veya potansiyel rakipleriniz kimlerdir? Rakiplerinize karşı alacağınız önlemler nelerdir? Rakiplerinize
karşı avantaj ve dezavantajlarınızı açıklayınız.)
3.4 Üretim/Pazarlama/Satış Hedefleri:
(En az 12 aylık, birim ve tutar bazında tablo oluşturunuz ve varsa açıklama yazınız.)
Örnek: İşletmemizin yıllık pazarlama/satış hedefleri toplam ....................... Adet/Ton/Kg’dır. Bu Satışlar
...........,...........,...........
aylarında
dalgalanmaktadır.
Bu
dalgalanmanın
nedeni
........................................................dır. Pazarlama/Satış Hedeflerinin aylık dağılımını gösteren tablo ektedir.
(Dikkat! Ekler Bölümündeki “Tahmini Satış Planı” ve “Satış Hedefleri” Tablosunu Doldurunuz)
3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler
4
3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler
(İş Planı dışında karşılaşabileceğiniz olumlu ve olumsuz durumlar nelerdir? Bu durumlara ilişkin tedbir
faaliyetlerinizi yazınız.)
3.7 Ürün/Hizmet Tanımı
3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu
3.9 Yer Seçimi
(Seçilen mekanın konumu, fiziki özellikleri, pazara yakınlığı, avantaj ve dezavantajlarını açıklayınız.)
3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları
3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı
( Müşteriye hangi zaman diliminde ve hangi ulaşım kanallarıyla tanıtılacağını açıklayınız.)
Örnek: İşletmemizin tanıtımı için Tabela, Kartvizit, Magnet, Ajanda, Takvim, Radyo Reklamı, Bilbord Reklamı,
........................., ............................., unsurları kullanılacaktır. Bu tanıtım enstürimanlarının aylık dağılımını ve
tahmini maliyetlerini gösteren tablo ektedir.
(Ekler Bölümündeki “Ürün/Hizmet Tanıtım Planı” Tablosunu Doldurabilirsiniz)
5
BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI
4.1 NACE Kodu: (NACE Kodları www.kosgeb.gov.tr’den temin edilerek yazılmalıdır.)
(KOSGEB Kaydınızı olşturduğunuzda, NACE Kodunuzu seçmiş olacağınızdan dolu olarak gelecektir.)
4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları
(Müşterinin üretim/hizmet sürecine dâhil olduğu ve çıktığı süreci açıklayınız.)
4.3 İş Akış Şeması
(Siparişin alınmasından ürün/hizmetin satışına kadar geçen süreci ana aşamaları ile açıklayınız.)
4.4 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinde Gerekli Olan Standartlar, Belgeler, Ruhsat ve
İzinler:
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI
5.1 Organizasyon Şeması
(Organizasyon içerisinde yer alacak personeli tablo/şema yardımıyla açıklayınız.)
6
5.2 Personelin Niteliği, Görev ve Sorumlulukları:
(Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.)
(Her bir pozisyon için aranacak nitelikleri yazınız)
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
(İş kurma sürecinde makine, teçhizat ve ofis donanımı, tadilat, bakım ve onarım işleri, depozito vb. yapılan
tüm giderleri açıklayınız.)
Firma Kuruluş Giderleri=
Tadilat Giderleri=
Ofis Mobilyası Giderleri=
Makine Techizat Giderleri=
Tabela v.b. Giderler=
............Giderleri=
Toplam Başlangıç Giderleri=
6.2 İşletme Giderleri
(İşletme malzemeleri, hammadde, kira, elektrik, yakıt, su, haberleşme, personel, bakım onarım, genel giderler
ve beklenmeyen vb. giderleri sabit ve değişken gider ayrımı yapılarak yıllık bazda açıklayınız.)
Toplam
Gider Kalemleri
Harcama
% Sabit / Değişken
% Sabit
% Değişken
Sabit
Değişken
Giderler
Giderler
İŞLETME MALZEMELERİ
KİRA
ELEKTRİK
YAKIT
SU
HABERLEŞME
PERSONEL
BAKIM-ONARIM
GENEL GİDERLER
BEKLENMEYEN GİDERLER
TOPLAM
6.3 Nakit Projeksiyonları
(Aylık gelir, gider ve gelir/gider farkını içerecek şekilde en az 1 yıllık tablo oluşturunuz)
Örnek: İşletmemizizn nakit projeksiyonlarında ilk yıl için ......................TL Gelir, .....................TL Gider ve
...................................TL Gelir ve Gider farkı öngörülmüştür. Bu tutarların aylık dağılımını gösteren tablo ekte
sunulmuştur.
(Dikkat! Ekler Bölümündeki “Nakit Projeksiyonu” Tablosunu Doldurunuz)
7
6.4 Kâra Geçiş Noktası:
(Ne kadar süre/satış miktarı/satış tutarı sonrasında kara geçileceğini hesaplayarak açıklayınız.)
Yukarıda yapılan hesaplamalara göre; işletmemiz, aylık ........................ Adet/Ton/Kg ürün
satışı gerçekleştirdiğinde işletme giderlerini karşılayarak kara geçecektir.
6.5 Öz kaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman:
(Girişimcinin sahip olduğu öz kaynak ile borç/kredi/KOSGEB Desteği ayrımı yaparak iş fikrine ait toplam
finansman kaynağını açıklayınız)
BÖLÜM 7: KOSGEB’DEN TALEP EDİLEN DESTEKLER
7.1 İŞLETME KURULUŞ DESTEĞI:
Talep Ediliyor:
Talep Edilmiyor:
GİDER TÜRÜ
8
BEDELİ (TL.-KDV HARİÇ)
7.2 KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS DONANIM DESTEĞİ:
GİDER TÜRÜ
YAŞI ASGARİ
TEKNİK
ÖZELLİK
MİKTARI
TAHMİNİ BEDEL
7.3 İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ:
GİDER TÜRÜ
TAHMİNİ TUTAR
7.4 SABİT YATIRIM DESTEĞİ (Geri Ödemeli Destek) :
GİDER TÜRÜ
YAŞI ASGARİ
TEKNİK
ÖZELLİK
MİKTARI
TAHMİNİ BEDEL
9
EKLER
Ürün/
Hizmet
TOPLAM
1.Ay
2.Ay
3.Ay
5.Ay
6.Ay
7.Ay
Satış Hedefleri (Birinci Yıl İçin Aylık TL)
4.Ay
8.Ay
9.Ay
10.Ay
11.Ay
12.Ay
10
Ürün/
Hizmet
1. AY
2. Ay
3. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
Tahmini Satış Planı (Birinci Yıl İçin Aylık)
4. Ay
8. Ay
9. Ay
10. Ay
11. Ay
12. Ay
11
1. Nakit
Girişleri
Peşin
Satışlar
2. Nakit
Çıkışları
Ticari
Alımlar
Sabit
Giderler
Toplam
3. Fark
1.Ay
2.Ay
3.Ay
4.Ay
6.Ay
7.Ay
NAKİT PROJEKSİYONU
5.Ay
8.Ay
9.Ay
10.Ay
11.Ay
12.Ay
12
Pazarlama
Aktiviteleri
1.Ay
2.Ay
3.Ay
4.Ay
6.Ay
7.Ay
8.Ay
Ürün/Hizmet Tanıtım Planı
5.Ay
9.Ay
10.Ay
Sorumlu Personel
Tahmin
Bedel
13
NAKİT PROJEKSİYONU ALIŞTIRMASI
Nakit Akışı
Girişler
Satın Alma
Nakliye
Marka/ Ambalaj
Yönetim
Komisyon
Toplam Çıkışlar
+40.000
Giriş –Çıkış Farkı
Nakit
Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
GİRİŞLER
ÇIKIŞLAR
Kasım Aralık Ocak
Şubat Toplam
14
KARA GEÇİŞ NOKTASI ALIŞTIRMASI
Bir konfeksiyon atölyesine ait iş planında girişimcinin aylık 600 TL kira, 200 TL elektrik, 100 TL
muhasebe, 100 TL Telefon-İnternet, 200 TL diğer giderler için masraf yaptığı belirtilmiştir. Bir işçinin
ayda 500 metre dikim yaptığı ve aylık 1000 TL masrafı olduğu tespit edilmiştir. Kumaş ve ipliğin
doğrudan maliyeti ortalama 6 TL/metre iken dikilen ürünün satış fiyatı 10TL/metre dir.
1)Girişimci bir veya iki işçi çalıştırmak konusunda kararsız kalmıştır. Aylık kara geçiş noktasını
bularak girişimciye yardımcı olabilir miyiz?
Toplam Sabit Giderler
Aylık Kara Geçiş Noktası (metre)= ------------------------------------------Satış Fiyatı – Ürün Maliyeti
2)İlk soru cevabını ve aşağıdaki başlangıç giderleri tablosunu dikkate alırsak başlangıç yatırımı
girişimciye kaçıncı ayda geri dönebilir?
Gider Adı
Dikiş Makinası (Adet)
Tadilat
Resmi Harcamalar
Tutar
1500
1000
1500
Toplam İlk Yatım
İlk Yatırım Kara Geçiş Noktası (metre)= --------------------------------------------------------------------------------Satış Fiyatı – (Ürün Maliyeti + Çalışan Maliyeti + Sabit Maliyet)
15
İŞ PLANINIZ İÇİN TAVSİYELER
İş planınızı kendiniz yazın,
İhtiyaç duyduğunuz bölümler için uzmanlardan destek alın ama asla
başkasının inisiyatifine bırakmayın,
Pazar araştırması yapıp hedef pazarı belirleyin,
Önemli riskleri aydınlatın,
Güçlü noktalarınızı vurgulayın,
Tahminlerde gerçekçi olun, abartmalardan kaçının.
Araştırmalarınızı ve tahminlerinizi sayısal verilerle destekleyin,
Planda ortaya koymak istediğiniz anahtar noktaların taslağını hazırlayın,
Planın yazımında üçüncü şahıs dili kullanmayı tercih edin,
Planın bütününde aynı dili kullanmaya özen gösterin,
Gereğinden fazla ayrıntıdan ve olması gerekenden az bilgiden kaçının,
Tablo olarak ekleyeceğiniz verilerin özetini ve sonucunu iş planının
ilgili maddesine mutlaka metin olarak ekleyin,
Yararlandığınız kaynakları ilgili bölümde parentez içinde belirtin,
Planı düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin.
DİKKAT! Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı www.kosgeb.gov.tr
adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.
E-KOBİ linki üzerinden doldurduğunuz iş planınızın TASLAĞINI incelemeden “Başvurumu Tamamla” butonuna basmayınız.
16

Benzer belgeler

iş planı örneği

iş planı örneği 2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu

Detaylı