Kimyasal tarak Nonwovens

Transkript

Kimyasal tarak Nonwovens
Card Clothing
Nonwovens
Kimyasal tarak
C|D|E|R|S|T
2
Card Clothing – Nonwovens
Card Clothing – Nonwovens
4 Yenilikler
8Servis
12Kalite
16 Krempel garnitürleri
22 T-Winder
23 Aletler ve teçhizat
24 Hijyen taraklar
26 Garnitür plânları
3
4
Card Clothing – Nonwovens
Genç bir şirket
ve geleneklere bağlılık
Trützschler 2003 yılında J. D.
Hollingsworth on Wheels şirketinin
ABD dışında kalan faaliyetlerini ve
böylece 60 yıldan fazla bir süredir
Almanya'nın Neubulach kentinde
garnitür üreten ana çalışma merke­
zini de satın almış oldu. Buna paralel
olarak kısa adı TCC olan Trützschler
Card Clothing şirketi kuruldu.
2009 yılının sonunda Hollingsworth
şirketi ABD'de de kapılarını kapattı
ve merkezinde garnitür üretimi ile
mobil bir servis ağının bulunduğu yüz
yıllık firmanın yaşamı sona erdi. TCC,
Hollingsworth şirketinin ADB'deki
faaliyetlerini de satın aldığı için,
garnitür üretimi ve etkili servis orga­
nizasyonu hakkındaki bilgi birikimleri
kaybolmadı.
TCC göreceli olarak yeni bir şirket
olarak addedilebilir, fakat tüm dün­
yadaki müşterilerine tam kapasite
hizmet vermeye hazır, mukayese
edilemez bilgi birikimine sahip bir
şirket olduğu gözardı edilmemelidir.
TCC garnitürleri sadece Neubulach'ta
değil, ABD, Brezilya ve Hindistan'da
bulunan üretim yerlerinde de üretil­
mektedir.
Card Clothing – Nonwovens
60 yıldan beri burada Almanya'nın Neubulach kentinde, tarak garnitürleri üretilmektedir.
5
6
Card Clothing – Nonwovens
Trützschler Card Clothing –
Güçlü ağ sisteminin bir parçası
TCC, Trützschler grubunun küresel
leri için, geliştirme merkezlerinin
ağ sistemine ait bir şirkettir.
sıkı bir işbirliği içinde çalışmaları
Trützschler şirketi tarak teknolo­
tabii bir durumdur. Yüksek verimli
jisinde zaten dünyanın 1 numa­
krempel makinalarında kalitenin ve
rasıdır ve yaklaşık tüm dünyada
randımanın yükseltilmesi, ancak
2500 kişiyi istihdam etmektedir.
makina teknolojisinin ve garnitür­
Trütschler’in Nonwovens grubu,
lerin birbirlerine kusursuz biçimde
krempel üretiminde büyük bir üne
uyumu sayesinde mümkün olur.
sahip olan Erko Trützschler ve
Trützschler Nonwovens şirketinin
Fleissner şirketlerinden oluşur.
konstrüksiyon tecrübesi ile TCC
Trützschler grubu adına, Erko krem­ şirketinin garnütür bilgi birikiminin
pel makinaları ve krempel garnitür­ bir araya gelmesi krempel makinası
ile garnitün rakipsiz bir ikili oluştur­
masını sağlar.
Trützschler teknik labaratuvarlarının
Trützschler Nonwovens şirket­
lerinde sunduğu çeşitli imkanlar,
garnitür gelişimine doğrudan katkı
sağlamaktadır. Başka hiçbir yerde,
üretimde hedeflenen gelişmeler
bu şekilde gerçekleştirilemez ve
kontrol edilen koşullarda garni­
türlerin tülbent kalitesine etkisini,
hesaplanamaz.
Card Clothing – Nonwovens
Bugünden yarının yeniliklerini
geliştirmek gerekir
Trützschler Card Clothing şirketinin
ürün yelpazesi, bugün son teknolo­
jik ürünler için temelden en yüksek
kaliteye kadar uzanmaktadır. Burada
sadece standart uygulamalar için
değil, çok nadir ve özel gereksinimler
için de çözümler geliştirilmektedir.
Trützschler Nonwovens makina
üreticileri ile sıkı bir çalışmanın
sonucunda, yeni ürünlerden oluşan
bir ürün yelpazesi ortaya çıkmıştır.
Bugün pazarda başarı ile kullanılan
dört yaş altındaki hemen hemen
tüm TCC ürünleri, TCC şirketinin
yenilikçi gücünün ve gelecekteki
potansiyelinin ne denli büyük oldu­
ğunun açık bir kanıtıdır.
Trützschler Nonwovens & Man-Made Fibers GmbH, Egelsbach (solda) ve Trützschler
Nonwovens GmbH, Dülmen (altta) teknik laboratuvarlarındaki krempel makinaları
7
8
Card Clothing – Nonwovens
Düzenleme resmi (satın alınması gerekli)
Mükemmel bir servis uzman
ve herşeyden önce hızlı olmalıdır
Servis işleri özellikle krempel
garnitürlerinde çok önem arzetmek­
tedir. TCC şirketinde servis işleri
garnitürlerin profesyonel şekilde
montajından, bir arızanın meydana
gelmesi durumunda arızanın yerinde
hızlı şekilde giderilmesine kadar
uzanmaktadır.
Böyle ve buna benzer diğer durum­
larda TCC şirketinin çok kapsamlı
bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz.
Garnitür servisi hakkında uzun
yıllardan beri edindiğimiz bilgi
birikimimiz, bugüne kadar sürekli
şekilde artmıştır. Her bir garnitürün
en küçük ayrıntısına kadar incelene­
bilmesi için, en modern teşhis
teknolojisi kullanıyoruz.
Servis işleri uluslararası şubelerimiz­
de çalışan 200 üzerindeki servis
teknikerimiz sayesinde en hızlı
şekilde gerçekleştirilir. Bu arada hem
teknik konularda hem de yöresel
olarak sizin dilinizi konuştuğumuzu
da bilmenizi isteriz.
Card Clothing – Nonwovens
9
10
Card Clothing – Nonwovens
Yenilikler
Servis
Kalite
Tarak garnitürleri
Servis – her yerde ve profesyonel
Geçmeli bir garnitürün servis atölyesinde sarılması
100 seneyi aşkın bir süre önce J. D. Holling­
sworth, yerinde kalifiye bir servisin ne denli
önemli olduğunu kavramıştı. Bu kavrayışın doğ­
ruluğu bu güne kadar hiç değişmedi.
Bu yüzden TCC, dünyada tarak veya krempel
makinalarının kullanıldığı hemen hemen her
yerde müşteriye çok yakın, yerel organize edilen
bir servis hizmeti sunmaktadır. Servis hizmetinde
Tel ucunun bir dofer silindirine sabitlenmesi
farklı saat dilimlerindeki çalışma sürelerine bağlı
kalmaksızın müşterilerimizle yerel lisanda irtibata
geçme imkanı da bulunmaktadır.
Servis personelimiz hem garnitürler hem de
krempel makinaları hakkında yeterli bilgiye sa­
hiptir. Bu durum en yeni krempel teknolojisi için
geçerli olduğu gibi, onlarca yıllık eski makinalar
için de geçerlidir. Bu bilgi birikimi düzenli olarak
geliştirilen eğitim ve dünyanın dört bir tarafında­
ki meslekdaşlarımızla bilgi alışverişi sayesinde
sürekli şekilde arttırılmakta ve belirli uygulama­
lar veya değişik krempel tipleri hakkındaki özel
tecrübelerden daima faydalanılmaktadır. TCC
olarak, servis personelimizin edindiği kapsamlı
tecrübeleri ve bilgi birikimini, garnitürlerin geliş­
tirilmesi ve servis işlerinin sürekli iyileştirilmesi
için kullanıyoruz.
T-Winder
Aletler ve teçhizat
Hijyen taraklar
Garnitür plânları
Card Clothing – Nonwovens
Birinci sınıf sonuçlar için birinci sınıf montaj
Birinci sınıf bir montaj birinci sınıf alet ve tecrübeli
personel gerektirir
TCC garnitürleri büyük bir hassasiyetle üretil­
mektedir. Pratikte mükemmel neticeler elde
edebilmek için, montaj, ayar ve işletmeye
alma işlerinin de profesyonel bir şekilde yapıl­
ması gerekmektedir.
Bangladeş
Modern servis makinalarımız, aynı zamanda
tecrübeli birer tekstilci olan servis teknikerleri
tarafından kullanılmaktadır. Servis tekniker­
lerimizin, garnitür montajından çok fazla olan
uzmanlıkları, müşterilerimiz için hiç küçüm­
senmeyecek bir avantajdır.
Fransa
TCC, müşteri hizmetleri teknikerimizden
birinin ziyareti ile bakım sözleşmelerinden
garnitür yönetimine kadar size bir dizi servis
hizmeti sunmaktadır. Burada da Trützschler
Nonwovens GmbH, Dülmen şirketinin krem­
pel uzmanları ve TCC'nin garnitür uzmanları
ile yapılan iş birlikteliği, tüm dünyada işlere
positif olarak yansımaktadır. Garnitür servisi
ayrıca Trützschler'in ana şirketi ile ABD, Brezil­
ya, Hindistan ve Çin'de bulunan yan şirket­
lerimizin uluslararası müşteri organizasyonu
tarafından desteklenmektedir.
İtalya
Brezilya
Çin
Çek cumhuriyeti
Almanya
Macaristan
Hindistan
Endonezya
İran
Meksika
Pakistan
Plonya
İspanya
Suriye
Türkiye
ABD
Özbekistan
Tayland
Vietnam
Trützschler grubunun üretim
ve servis yerleri
Trützschler grubunun servis yerleri
11
12
Card Clothing – Nonwovens
En uç noktaya çıkarılmış kalite:
NovoStar plus ve „T“ garnitürleri
Krempel makinalarının üretim gücü
ve hammadde çeşitliliği sürekli
olarak arttığı için bazı makina
komponentleri çok yüksek aşınmaya
maruz kalmaktadır.
TCC, bu özel durumlarda kullanılmak
üzere, çalışma süresini %15 ile
%35 arasında uzatan, yüksek
verimli garnitürler geliştirmiştir. Bu
garnitürleri NovoStar plus olarak
tanımlıyoruz. NovoStar plus garni­
türleri çok büyük tarama hızlarında
ve etkili hammaddelerde dahi
mükemmel bir kaliteyi ve uzun
çalışmayı garanti eder.
Özellikle yabancı parçalar tarafından
kirlenmiş hammaddeler garnitürlere
çok sık hasar verir. Bu tip uygula­
malar için kuvvetlendirilmiş profil
kesitli garnitürler geliştirilmiştir. Bu
garnitür tipleri garnitür kodu içindeki
bir „T“ (= thick point) işareti ile
tanımlan­mıştır.
Card Clothing – Nonwovens
Thick-Point (T)
0.35
Çok kirli hammaddeler için özel garnitürler
4.20
4.20
0.20
1.30 (20G/")
1.30 (20G/")
Thick-Point (T) garnitürü
13
14
Card Clothing – Nonwovens
Yenilikler
Servis
Kalite
Tarak garnitürleri
Başından itibaren kalite
Tam çelik garnitürde sertlik
ölçümü.
Kalite güvenlik sisteminin
bir parçası: Sürekli Online
gözetim.
Tam çelik garnitürler otomatik prodüksiyon hatlarında üretilir.
„Made by TCC“ kalitesi örneğin tam çelik gar­
nitürlerimizin sertleştirilmesinde görülmektedir:
Alışılagelmiş sertleştirme işlemlerinde garnitür
yüzeyinde, ek bir mekanik işlemde temizlenmesi
gereken tufal oluşur. Tufal temizleme esnasında
yüzeyde hasarlar oluşabilir. TCC tarafından ge­
liştirilen „scale free“ yöntemi, üretim esnasında
tufal oluşumunu ve böylece temizlik işleri yüzün­
den oluşabilecek kalite zararlarını önler. Sertlik
ölçüm işlemi de otomatikleştirilmiştir.
Bu yeni üretim yöntemi için kullanılan makinalar
bizim tarafımızdan geliştirildi ve inşa edildi. Yine
burada da Trützschler Nonwovens şirketinin
makina üreticileri ile yapılan sıkı işbirliği kendini
kanıtlamıştır.
T-Winder
Aletler ve teçhizat
Hijyen taraklar
Garnitür plânları
Üretilen kalitenin müşteriye aktarılması için, TCC
en iyi düzeyde açılma tutumu sergileyen sağlam
yeni ambalaj sistemleri ile yeni garnitür makaraları (sargı) geliştirmiştir. Çünkü, ancak kalite
yönetimi tarafından takip edilen, hammaddenin
temininden, üretime ve garnitürün bir tarak ma­
kinasında kullanılmasına kadar geçen süreçteki
kalite zinciri, başarıyı getirir. Tam bu sebepten
dolayı kalite yönetim sistemimiz, bir garnitür sar­
gısının her üretim kademesinin yüzde 100 geri
istikamette takip edilebilmesini mümkün kılar.
1200
800
600
400
Vickers sertliği (HV 0,2)
1000
200
Uçtan ölçüm noktaları mesafesi [mm]
0
0,02
0,09
0,18
0,27
Tipik sertlik eğrisi ile bir sertlik testi görüntüsü
Çeşitli uygulamalar için yüzlerce farklı garnitür geometrisi mevcuttur.
0,36
0,45
Card Clothing – Nonwovens
15
16
Card Clothing – Nonwovens
Sadece doğru garnitürler ile
KREMPEL makinası tüm gücünü gösterebilir
Krempel makinasının garnitürleri
tam anlamıyla tülbentin kalitesini
belirler. Bunun yanında arızasız bir
çalışma ve yüksek randıman elde
edilmesi çok önemlidir.
Sadece doğru garnitür tipinin
seçimi değil, özellikle farklı garnitür
tiplerinin birbirleri ile etkileşimleri
de önem arzetmektedir.
Ancak garnitürün ve silindir çiftleri
arasındaki uyumun mükemmel
olması halinde, krempel makina­
sının toplam güç potansiyelinden
istifade edilebilir.
Card Clothing – Nonwovens
Beher inç için ayak eni veya geçit:
Düz garnitürler: Ayak eni mm/100
(Örn. 090 = 0,90 mm, 110 = 1,10 mm)
Veya geçmeli garnitürler: Cxx
(Örn. C08 = 8 Geçit/inç, C24 = 24 Geçit/inç)
Ayak eni:
[1/100 mm]
Harf kodu „C“, geçit/inç
verisi ile, geçmeli bir
garnitürü ifade eder.
Çalışma açısı [°]
N = negatif
Toplam
yükseklik:
D= 2,00 mm
E = 2,50 mm
F = 3,00 mm
G= 3,50 mm
H= 4,00 mm
I = 4,50 mm
J = 5,00 mm
K = 5,50 mm
L = 6,00 mm
M= 6,50 mm
N= 7,00 mm
Q= 7,50 mm
R = 8,00 mm
S = 8,50 mm
T = 9,00 mm
U= 9,50 mm
V = 10,00 mm
ppsi
[Beher inç kare başına uç]
Özel versiyonlar:
A = Termik çapak alma
B = Mekanik çapak alma
D = enhanced point
E = Kesme derinliği
F = flat on point
G = groove
H = NovoStar® L = low shoulder
P = Kimyasal çapak alma
R = Muz formu
S = Özel
T = thick point
W = Yün
X = Oluk
XX = double serrations
Trützschler Tel tanımlama kodu –
Her TCC tam çelik garnitürü,
Trützschler Wire Identification
Code vasıtası ile açık olarak
tanımlanmıştır. Kullanıcı bunun
sayesinde garnitürün diş
geometrisini, özel versiyonları veya
yüzey kalitesini teşhis edebilir.
17
18
Card Clothing – Nonwovens
Yenilikler
Servis
Kalite
Tarak garnitürleri
Krempel garnitürleri –
kaliteyi belirleyen komponentler
Tülbent üretimindeki çok çeşitli uygulamalar ve
işlem teknolojileri özellikle garnitür üreticileri
için üstesinden gelinmesi gereken engellerdir.
Çünkü önceden olduğu gibi tülbent tesislerinin
çoğunda halâ bir krempel makinası kullanılmak­
tadır. Birçok krempel üreticisi, en verimli silindir
düzenlemesini ortaya koyan kısmen farklı kon­
septleri göz önünde bulundurmaktadır.
Bu silindirlerin etkileşimleri, çapları ve devir
sayıları, çekimler (positif ve negatif) ve birbirle­
rine mesafeleri, makinanın çıkışındaki tülbentin
kalitesi ve görünüşü için son derece önemlidir.
Erko şirketinin 2 tülbent çıkışlı tarak makinası
Erko tarak makinasının
modülar konsepti
Silindir garnitürlerinin ne kadar çok yönlü ve
kaliteyi belirleyen bir rol oynadığı su götürmez
bir gerçektir: Açma, tek tek liflere ayırma, pa­
ralelleştirme, sıkıştırma, bükme, tersyüz etme,
tarama veya döndürme – bunlar ve diğer bir çok
fonksiyon krempel makinasında çok farklı garni­
tür formları ile gerçekleştirilebilir.
Bazı krempel makinası tipleri ve aerodinamik tülbent
oluşturucu, TCC-CARDMASTER sistemi denilen taraklama
elemanları ile donatılmıştır. Eni 4,5 m'ye kadar olan
tesislere, sistemin eklenmesi her zaman mümkündür.
T-Winder
Aletler ve teçhizat
7
8
8
7 12 11 12 11 12 11
Hijyen taraklar
12 11
Garnitür plânları
Tüm krempel tipleri için TCC garnitürleri
Krempel makinalarının modelleri farklılık göste­
rebilir – TCC ihtiyaç duyulan bütün garnitürleri
sunmaktadır. Sadece belirli bir krempel tipi için
kullanılan çok özel garnitür tipleri de buna dahil­
dir. TCC'nin mükemmel garnitür servisinin tüm
krempel makinası tipleri için geçerli olduğunu bir
kez daha vurgulayalım (Bu sayfada sadece bir
kaç örnek gösterilmiştir).
12 11
15
14
15
16
10
6
9
3
15
14
15
1
2
Erko
1
8
7
13
9
11
15
16
14
3
10
14
6
9
14
9
14
14
Autefa Solutions
1
7
8
13 11
12
11
18
18
10
17
6
19
9
3
İşaretlerin anlamı
Spinnbau
1
8
8
7
7
8
7 13
13
11
12
11
13
14
10
6
3
9
9
14
Asselin-Thibeau
13
Card Clothing – Nonwovens
16
1 Besleme silindiri
2Sıyırıcı
3 Brizör
4 Açıcı brizör
5Sıyırıcı brizör
6Ön tambur
7 Açıcı ön tambur
8Sıyırıcı ön tambur
9 Transfer silindiri
10 Ana tambur
11 Açıcı ana tambur
12Sıyırıcı ana tambur
13Sıkıştırma silindiri
14 Dofer
15 Yoğunlaştırma silindiri
16 Alıcı silindir
17 Turbo silindir
18 CardMaster Platte
19Random silindiri
19
20
Card Clothing – Nonwovens
Yenilikler
Servis
Kalite
Tarak garnitürleri
Hemen hemen tüm uygulamalar için 400'den
fazla çözüm
Son işlemden
geçmemiş
garnitür
Krempel makinasının konfigürasyonuna, işlenen
hammaddeye, üretim hızına ve diğer işlem
parametrelerine bağlı olarak TCC, bir tarak ma­
kinasının her silindiri için 400'den fazla garnitür
tipi sunmaktadır. Bu ürün yelpazesi, müşterinin
kendine has parametrelerine tam uyum sağlayan
garnitür özelliklerini ve böylece tesisin mükem­
mel bir çalışma tutumu sergilemesini mümkün
kılmaktadır.
TCC garnitürleri birbirlerinden sadece diş
geometrisinde farklılık göstermez, profil kesit­
Besleme silindirleri
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
-10° – 30°
20 – 40
5,0 – 10,0 mm
T – thick point
Brizör
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
Sıyırıcı ön tambur
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
5° – 40°
50 – 200
3,2 – 5,0 mm
T – thick point
Açıcı ön tambur
10° – 20°
30 – 70
5,0 – 6,0 mm
T – thick point
Ön tamburlar
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
lerinde (Örn. geçmeli veya düz ayak), yapıda
(örn. oluklar) veya yüzey muamelesinde de (örn.
mekaniksel veya kimyasal çapak alma, Scale
Free) birbirlerinden farklı özellikler sergiler. İlave
olarak aşırı yüklenmeler ve özel uygulamalar için,
takviye edilmiş üst profile sahip „T garnitürleri“
denilen garnitür tipleri de mevcuttur.
Altta yer alan şekillerde, ilgili silindirlerde kulla­
nılan garnitür tipleri için bir kaç örnek görülmek­
tedir.
10° – 20°
50 – 200
3,2 – 6,0 mm
T – thick point
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
25° – 45°
50 – 200
4,0 – 5,0 mm
T – thick point
X – Oluklar
B – mekaniksel
çapak alma
Transfer silindirleri
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
20° – 30°
75 – 200
4,0 – 5,0 mm
T – thick point
T-Winder
Aletler ve teçhizat
Hijyen taraklar
Garnitür plânları
Card Clothing – Nonwovens
Son işlemden
geçmiş garnitür
Ana tamburlar
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
10° – 20°
100 – 550
2,5 – 4,2 mm
T – thick point
Dofer
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
Sıyırıcı ana tambur
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
5° – 40°
100 – 225
4,0 – 5,0 mm
T – thick point
B – mekaniksel
çapak alma
30° – 45°
100 – 380
4,0 – 5,0 mm
T – thick point
X – Oluklar
B – mekaniksel
çapak alma
Random silindirleri
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
10° – 25°
350 – 550
2,5 – 3,0 mm
H – NovoStar
T – thick point
B – mekaniksel
çapak alma
100 – 380
3,0 – 5,0 mm
T – thick point
X – Oluklar
B – mekaniksel
çapak alma
Yoğunlaştırma silindiri
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
Açıcı ana tambur
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
30° – 45°
40° – 45°
50 – 200
4,0 – 6,0 mm
T – thick point
B – mekaniksel
çapak alma
Alıcı silindirler
Profiller
Çalışma açısı
Uç adeti /
inç kare (ppsi)
Yükseklik
Opsiyonal:
-30° – -18°
110 – 185
4,0 mm
B – mekaniksel
çapak alma
P – kimyasal
çapak alma
21
22
Card Clothing – Nonwovens
Yenilikler
Servis
Kalite
Tarak garnitürleri
T-Winder
T-Winder aktüel sarım gücünü gösteren tek gar­
nitür sarım aletidir. Ön bağlantı parçasının özel
geometrisi sarım işlemi esnasında titreşimleri ve
hatalı yük etkilerini önler.
Doğru sarım gerginliği için aletin üzerinde
tavsiye değerleri yer almaktadır
T-Winder'in iki kat gerdirme tertibatlı açılabilen
kapağı, kurma ve sökme işlemlerinin çabuk yapıl
ması ile bekleme sürelerinin kısaltılmasına katkı
sağlar. Ayrıca T-Winder'in çeşitli ayar imkanları
tarak makinasında erişimi çok zor olan silindirler­
de çalışmaya da izin verir.
T-Winder aktüel sarım
gerginliğini gösterir
Sarım esnasında daha fazla emniyet
Yüksek verimli modern krempel makinaları kalite
istikrarı ve uzun çalışma ömrü hususlarında
büyük potansiyele sahiptir. Masrafları düşük
tutarak bu potansiyelden istifade etmek için
garnitüre özel bir sarım aleti tavsiye edilir.
Her garnitür tipi için değişik bir sarım aleti
mümkün olmadığı için TCC, T-Winder sarım
aletini geliştirmiştir. T-Winder, mükemmel ve
sağlam konstrüksiyonu sayesinde tüm krempel
makinalarında kullanılabilir. Seramik elemanlar­
dan özel geliştirilmiş garnitür kılavuzu sayesinde,
T-Winder ile tüm garnitür tiplerinin sarımı kolay­
lıkla gerçekleştirilir.
T-Winder aletinin garnitürü idare eden eleman­
larının dekuplajının, döner mil kılavuzu ile birlikte
kombinasyonu, dış etkenlerden etkilenmeyen
sabit bir sarım gerginliğini garanti altına alır.
Küçük çaplı bir silindirin sarımı
En iyi garnitür + en iyi sarım aleti = en iyi
randıman
• Kolay çalışma modu
• Tüm taraklar için tek alet
• En yüksek esneklik
• Tüm garnitür tipleri için
• Kolay montaj
• Kısa duruş süreleri
• Özel seramik kılavuzu sayesinde sabit sarım
gerginliği
• Anlık sarım gerginliğinin daima gösterilmesi
Çok kullanılan garnitürlerin sarım gerginlikleri T-Winder'in
üzerinde yer almaktadır.
T-Winder
Aletler ve teçhizat
Hijyen taraklar
Garnitür plânları
Aletler ve teçhizat
Eksiksiz bir yelpaze
Garnitürlerin düzenli olarak kontrol edilmeleri ve
bakıma tabi tutulmaları gereklidir. TCC bu işler
için gerekli makinaları, yardımcı araç gereçleri ve
montaj, demontaj ve bakım aletlerini sunmak­
tadır.
Ürün yelpazesi, komple şapka atölye ekipmanın­
dan özel sarım ünitelerine ve ayar masdarlarına
kadar uzanmaktadır.
Altta ürün yelpazesinin küçük bir kısmı görül­
mektedir:
Sarım ünitesi
Sargı sehpası ile açıcı
Tespitleme elemanları
Küt kaynak cihazı
Lehim aleti
Bileme taşı
Seramik fren ünitesi
Seramik fren çeneleri
Garnitür büyüteci
USB mikroskopu
Garnitür şablon
Temizleme elfırçası
Pirinç fırçalar
Sarım kancaları
Card Clothing – Nonwovens
23
24
Card Clothing – Nonwovens
Yenilikler
Servis
Kalite
Tarak garnitürleri
Hijyen tarak makinaları için garnitürler
Özel makinalar için özel garnitürler gerekir
Hijyenik mamüllerin çalışılmasında kasarlanmış
pamuk veya viskon için genel olarak krempel
yerine 1 m enindeki tarak makinaları kullanılmak­
tadır. Bu makinalar özel uygulamalar için üretil­
miştir ve bu yüzden makinaya özel garnitürlere
ihtiyaç bulunmaktadır.
Zikzak vatkası için tülbent birleştirme.
Hijyenik alanda kullanılan tarak makinaları genel
olarak birbirlerinden tülbent çıkışı ve tülbent
birleştirme bölümlerinde farklılık göstermektedir.
Bunlar:
• Çalışma eni üzerinden tülbent sevki örn. pa­
muk pedler için
• Tek şerit oluşumu ile çapraz şerit çıkışı / Kulak
temizleme çubuğu üretimi için 4 adet çok ince
şerit oluşumu ile tülbent bölme
• Tampon üretimi için dik açılı çapraz kesitlerle
ağır bir şeridi şekillendirme
Bu tip tarak makinalarının çıkış bölümünde, ağır tülbentlerin üretimi için yoğunlaştırma
silindirli çok özel garnitürler kullanılır.
Burada tülbent 1 m enindeki bir tarak makinasında 4 eşit parçaya ayrılıyor ve şeride dönüştürülüyor
Bu şeritler kulak çubukları için ön üretim safhasıdır.
Bu tip şeritler tampon üretimi için ön ürün
olarak tarak makinalarında da üretilmektedir.
T-Winder
Hijyen taraklar
Aletler ve teçhizat
Card Clothing – Nonwovens
Garnitür plânları
Ağır tülbentlerin
(40 –200 g/m2) üretimi için
garnitür örneği
1
2
8
3
11
4
6
10
9
5
Pozisyon
7
12
14
15
16
13
Tanımlama
T kod
1
Besleme silindiri DFK
T35.00.300.0056.18/F
2
Besleme silindiri ICFD
T25.00.200.0122.08/F
3
1. Brizör
T50.00.315.0034.34/VX
4
2. Brizör
T50.20.160.0164.34/V
5
3. Brizör
T50.20.160.0210.35/VB
6
Brizör altı tarama segmenti
TS.090/B
7
Tambur
T33.15.090.0220.24/FX1Z
8
TWIN TOP Ön tarama
TS.090/R
9
Șapka
NovoTop 33S
Șapka telef silindiri
TR-DS
10
11
Șapka temizleme silindiri
TR-DP
12
TWIN TOP Son tarama
TS.090/R
13
Dofer
T55.40.130.0117.42/Z
14
1. Yogunlaştırma silindiri
T55.40.130.0117.42/Z
15
2. Yogunlaştırma silindiri
T50.40.160.0112.35/VR
16
Alıcı silindir
T40.30.180.0110.28/AESN
25
Material E
26
Card Clothing – Nonwovens
Yenilikler
Servis
Leistungsdaten
Kalite
Tarak garnitürleri
Produktion
kg/h/m, m/min
Vliesgewicht
g/m²
Bandgewicht
ktex
Endprodukt
Verfestigungsverfahren
Garnitür plânı / Soru
formu
Bermerkungen
Tüm garnitürler TCC tarafından garnitür planla­
rında detaylı şekilde belgelenmiştir. Bu sayede
ilgili üretim koşullarına her zaman göz atma
imkânı mümkün olur.
Eğer geniş kapsamlı bir garnitür plânı arzu edi­
yorsanız, lütfen bu soru formunu doldurarak bize
gönderiniz.
Nonwovens - Soru formu
Mümessillik
Tarih
Müşteri bilgileri
Hat
Müşteri
Ülke
Tarak bilgileri
Üretici
Çalışma eni
Tesis - No. / - Tanım.
Silindir çapı
Lütfen ölçüm verileri ile bir krempel çizimi ekleyiniz.
Garnitür özelliği
Mevcutsa, lütfen ekleyiniz.
Malzeme bilgileri
Lif tipi
Karışım oranı
alt
üst
Malzeme A
Malzeme B
Malzeme C
Malzeme D
Malzeme E
Güç verileri
Üretim
kg/h/m, m/dak
Tülbent ağırlığı
g/m2
Band ağırlığı
ktex
Son ürün
Birleştirme yöntemi
Açıklamalar
Lif boyu
(mm, inç)
Lif numarası
(den, dtex)
alt
üst
T-Winder
Aletler ve teçhizat
Trützschler Card Clothing GmbH
Postfach 1151 · 75386 Neubulach, Germany
Rosenstr. 7-9 · 75387 Neubulach, Germany
Telefon: +49 7053 68-0 · Faks: +49 7053 7359
[email protected]
www.cardclothing.de · www.truetzschler.com
Garnitür plânları
Hijyen taraklar
www.machines-for-textiles.com/blue-competence
Feragat:
Broşürler bizim tarafımızdan en iyi niyet ve büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Buna rağmen muhtemel yazı
hatalarından ve teknik değişikliklerden sorumluluk üstlenilmez. Resimler ve şekiller sadece bilgi amaçlı
kullanılmıştır ve standart sevkiyat yelpazesine ait olmayan kısmen opsiyonal özel modelleri göstermektedir.
Hazırlanmış olan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için bir garanti veremeyiz.
Broşürde sunulan bilgilerin, kullanılmasından veya başkalarına verilmesinden, doğru olmaması veya eksik
olması durumunda dahi, meydana gelebilecek maddi manevi hasarlar yüzünden doğacak hiçbir tazminat
hakkı talep edilemez. Açıklamalarımız bağlayıcı değildir.
Baskı no.: 13003-03/13-t · Agentur Brinkmann GmbH, Krefeld
Card Clothing – Nonwovens
27
S P I N N I N G
N O N W O V E N S
MAN-MADE FIBERS
CARD CLOTHING
Fiber preparation
Opening/Blending
Staple fiber lines
Metallic wires
- Bale opening
Card feeding
Filament lines
- Spinning
- Blending
Cards/Crosslapping
- BCF
- Nonwovens/
- Cleaning
Web needling
- Industrial yarn
- Opening
Hydro entanglement
Precursor lines
- Open End
- Foreign matter
Finishing
Carbon fiber lines
Flat tops
Longstaple
Drying
Fillets
- Dedusting
Heatsetting
Carding segments
- Tuft blending
Chemical bonding
Service machines
- Waste recycling
Thermobonding
Service 24/7
Cards
Winding
Draw frames
Slitting
separation
Combing machinery
www.truetzschler.com

Benzer belgeler