Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları
Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Temel
MMR
Tasarım II 102
Bahar
4
6
0
Ön Koşul Ders(ler)i MMR 101 Temel Tasarım I
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
• Öğr. Gör. Reha Benderlioğlu
• Yrd. Doç. Dr. Filiz Bal Koçyiğit
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Öğr. Gör. Çağrı Bulhaz
• Öğr. Gör. Günay Erdem
7
10
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Öğrencinin Tasarım ve Tasarım İlkelerini
özümsemesi, soyut ve somut arasındaki düşünceyi
anlayabilmesi. Tasarım sürecini yaşayabilmesi,
Tasarım süreci içinde veri değerlendirme, analiz ve
sentez yapabilme, tasarım dilini ve tekniğini
kavrayabilme, problem çözme, soru sorma ve
sorulara yanıt arama becerisi temel bilgilerini
kazandırmayı amaçlayan bu ders öğrencilik ve
mimari tasarım ahlakı üzerine odaklıdır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Strüktürel ilke – biçim ilişkisi; insan ölçeğinde ve
mimari ölçekte işlev – mekansal biçim ilişkisi;
analizler ile elde edilen verilerin tasarlama
bilgilerine dönüştürülmesi; karmaşık olmayan
mimari tasarım konularında strüktür-mekan-işlev
bütünlüğünün kurulması; topoğrafyanın mimari ve
kentsel ölçeklerde tasarımın bir bileşeni olarak
şekillendirilmesi. (*) Ön koşul: MMR 101 Temel
Tasarım I
• Temel tasarım kavramlarını ifade etme.
• Temel tasarım için gerekli teknikleri öğrenme.
• Tasarım ilkeleri ile tanışma.
• Tasarım Sürecini yaşama.
• Tasarım dilini ve tekniğini, temel görsel eleman
kavramlarıyla öğretilerek örneklerle pekiştirme
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Dersin tanıtımı ve 1. Ara
Çalışmayla ilgili bilgilendirme. 1.
Ara Çalışma:Rölyef (3b kimlik
oluşturma-Pafta tasarımı)
Ön Hazırlık
okuma
2
Soyut hacmin tanımsız hacim
bırakılmadan alt hacimlere
ayrılması ve kritik.Soyut hacimde
tanımlanmış alt hacimlerin
çizgisel ve yüzeysel elemanlar
aracılığı ile tanımlanması.
okuma ve araştırma
3
2. Ara Çalışma: Çizgisel ve
yüzeysel tasarım elemanları
kullanarak kapalı, yarı açık ve
açık boşluk tanımlama ve
kritik.Kapalı, açık ve yarı açık
boşluk arasında ilişki kurma
çalışmaları ve kritik
okuma ve araştırma
4
Çalışmaların devamı ve Projelerin okuma ve araştırma
jüri aracılığıyla değerlendirilmesi.
5
3. Ara Çalışma: Tensegrity
Strüktür-Mekan. Çalışmayla ilgili
bilgilendirme ve üç boyutlu
tasarım ürünü yaratılmasının ilk
aşaması ve tema tartışması.
okuma ve araştırma
6
Verilen senaryoya uygun zemin
ve üst örtünün (strüktürün)
şekillenmesi ve mekana
dönüşmesi.Verilen senaryoya
uygun zemin ve üst örtünün
(strüktürün) şekillenmesi ve
mekana dönüşmesi.
okuma ve ödev
7
4. Ara Çalışma: Strüktür Eskiz
okuma ve ödev
çalışması (strüktür egzersizi) Üç
boyutlu tasarım ürününün renk ve
dokuyla bütünleştirilmesi.
8
Çalışmaların devamı ve Projelerin okuma ve ödev
jüri aracılığıyla değerlendirilmesi.
9
Dönem Sonu Çalışması (Final):
okuma ve ödev
Çalışmayla ilgili bilgilendirme,
eskiz çalışması ve malzeme
tartışması. Eskiz çalışması (2B ve
3B), malzeme tartışması, konuyla
ilgili sunum ve tartışma.
Soyut-somut ilişki kurgusu ve
mekansal hiyerarşi tanımı.
Herhangi bir canlı için
oluşturulacak olan bir mekan için
gerekli kriterlerin ortaya
konulması ve mekan oluşumu.
10
Çalışma konusu: Bir canlı için
yaşam kapsülü üretme
çalışmasının başlaması ve kritik.
Oranlı olarak yaşam kapsülünün
oluşturulması ve kritik.
okuma ve ödev
11
Oranlı olarak yaşam kapsülünün
oluşturulması ve kritik.
okuma ve ödev
12
Yaşam kapsülünün ve örtüsünün
verilen ölçekte atık malzemeden
üretilmesi, yer seçimi ve kritik.
okuma ve ödev
13
Yaşam kapsülünün ve örtüsünün
verilen ölçekte atık malzemeden
üretilmesi, yer seçimi ve kritik.
okuma ve ödev
14
Soyut-somut ilişki kurgusu ve
mekansal hiyerarşi
değerlendirmeleri ve kritik.
okuma ve ödev
15
Soyut-somut ilişki kurgusu ve
mekansal ilişkiler ağının
çalışılması ve kritik. Soyut-somut
ilişki kurgusu ve mekansal
hiyerarşi değerlendirmeleri ve
kritik.
okuma ve ödev
16
Yapılacak tasarım için;
değerlendirme ve son kritik
aşaması
okuma ve ödev
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. “Temel Tasarım Eğitimi” Prof.Dr. Faruk Yalçın UĞURLU,
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar:
1. Bert BIELEFELD, Sebastian El KHOULI, Adım Adım
Tasarım Fikirleri
2. Francis d.k. CHING, Biçim, Mekan ve Düzen
3. Ziya TANALI, Tasarım İlkeleri
4. Prof.Dr. Faruk Yalçın UĞURLU, Temel Tasarım Eğitimi
5. Prof. Dr. Fehmi KIZIL, Objelerin iki-üç boyutlu grafik
anlatımı ve zihinde canlandırma,2000.
6. Jormakka,K., Adım Adım / Tasarım Yöntemleri, Yem
yayın, İstanbul-2012
7. Güngör, İ.H., Görsel Sanatlar ve Mimarlık için Temel
Tasar, Esen Ofset, İstanbul-2005
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
4
50
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
10
Genel Sınav/Final Juri
1
30
Toplam
7
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik
ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir
X
2 Alanı için düşünsel, toplumsal, bilimsel, teknolojik,
estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya
ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir
X
3 Mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal
alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları
konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir
X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında
bilgiye sahiptir
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi
ve kavrayışa sahiptir
X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe
yansıtabilme becerisine sahiptir
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma
yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları
yorumlama becerisine sahiptir
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine
sahiptir
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve
görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine
sahiptir
10 Bir mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama
aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası
çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe
sahiptir
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve
sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek
öğrenir
X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun
için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip
olur
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel
Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve
meslekdaşları ile etkili iletişim kurar
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri
Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının
gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak
kullanır
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural
ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak,
toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak
insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
10
160
15
5
75
15
5
75
4
8
32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Toplam İş Yükü
362

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası yayın, İstanbul-2012 7. Güngör, İ.H., Görsel Sanatlar ve Mimarlık için Temel Tasar, Esen Ofset, İstanbul-2005

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar 14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının ge...

Detaylı