FESTĠVAL PROGRAMI 24 HAZĠRAN 2011, CUMA 14.00 BASIN

Yorumlar

Transkript

FESTĠVAL PROGRAMI 24 HAZĠRAN 2011, CUMA 14.00 BASIN
FESTĠVAL PROGRAMI
24 HAZĠRAN 2011, CUMA
14.00 BASIN TOPLANTISI
• KaĢ Belediye BaĢkanı ve Meis Belediye BaĢkanı
Yer: Belediye Toplantı Salonu
18.00 FESTĠVAL AÇILIġ PROGRAMI
Festival YürüyüĢü
Antalya BüyükĢehir Bandosu eĢliğinde; Migros KavĢağı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na!
Alem FM (Canlı yayın ve müzik Ģov)
Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve AçılıĢ KonuĢmaları
• KaĢ Belediye BaĢkanı
• Meis Belediye BaĢkanı
• KaĢ Kaymakamı
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Gösteriler
• Rodos Halk Oyunları Ekibi
• Atatürk Ġlköğretim Okulu Halk Oyunları Ekibi
• Yamaç ParaĢütü Gösterileri
• Köy Stantları AçılıĢı
Yer: Cumhuriyet Meydanı
SERGĠ AÇILIġLARI
Sergi Sokağı (Kokteyl)
• • Nurettin ġAHĠN (Resim Sergisi)
• Müfit YÜKSEL (Resim Sergisi)
• ġahin CEYLAN (Resim ve Heykel Sergisi)
• Özcan YURDALAN (Fotoğraf Sergisi)
• Muvaffak ĠREN (Resim ve Seramik Sergisi)
• YETMEN (Tekstil Tasarım Sergisi)
Cumhuriyet Meydanı
• 'KAġ FOTOĞRAF ARKADAġLARI GRUBU' Karma Sergisi
19.15 Kültür Evi)
• Murat MOROVA (Resim Sergisi)
19.30 SOKAK MÜZĠĞĠ
• Ertan TEKĠN
Nefesli Sazlar Dinletisi
Yer: Anıt Mezar
21.00 BELGESEL FĠLM GÖSTERĠSĠ
• “KardeĢim Likya”
Yön: UlaĢ TEYMUR
Yer: Yat Limanı
21.30 Zeynep TANBAY Dans Projesi
• ''ARAZ''
Koreografi: Zeynep TANBAY
Müzik: Yann TIERSEN, Philips GLASS
Reich Remixed, Baba Zula, Mercan Dede,
Burhan ÖÇAL
Kostüm: Network
IĢık Tasarım: Zeynep TANBAY,Arek NĠġANYAN
Asistan Koreograf: Evrim AKYAY
IĢık Uygulama: Arek NĠġANYAN, Ertan KURUOĞLU
Dansçılar: Alper MARANGOZ, Bengi SEVĠM
Beril ġENÖZ, Can GÖKDOĞAN
Cennet ERDOĞAN, Evrim AKYAY
Gül BATIRBAYGĠL, Mert ÖZTEKĠN
Nil BATITRBAYGĠL, Önder ÇEVĠK,
Pınar GÜREMEK, Suzan ALEV,
Zeynep YANBAY
Yer: Yat Limanı
22.30 RODOS DANS VE MÜZĠK GRUBU
• Rhodian Dancing Group
• Osman OSMANCIK
Yer: Yat Limanı
25 HAZĠRAN 2011, CUMARTESĠ
13.00 KaĢ Kaymakamlığı ve KaĢ Belediye BaĢkanlığı tarafından Mersin Limanından getirilen Sahil
Güvenlik Komutanlığı'nca hibe edilen geminin batırılması
Yer: KaĢ Açıkları
17.00 SÖYLEġĠ
21 YÜZYILLIK ANTĠK TĠYATRONUN SAHĠBĠ HALKLA, KAġ SEVDALISI SANATÇILAR BULUġMASI
• ġevval SAM
• Uğur POLAT
• Yıldıray ġAHĠNLER
• Levent KAZAK
Yer: KaĢ Genç Spor Çay Bahçesi
19.00 PLASTĠK SANATLAR WORKSHOP ÇALIġMASI
• Nurettin ġAHĠN (Yağlıboya-Suluboya)
• ġahin CEYLAN (Seramik)
Yer: Cumhuriyet Meydanı
19.30 SOKAK MÜZĠĞĠ
“BRASS SECTION"
• ADANA ÇUKUROVA SENFONĠ ORKESTRASI
Levent ĠSPĠR (Trompet)
Uğur SAYINBATUR (Trompet)
Berke OKMAN (Trombon)
Eray ZĠKGUġ (Trombon)
Artunç ÇORUH (Korno)
Yer: Cumhuriyet Meydanı
21.00 ÖZKAN YILMAZ ve KAġ SĠNEMA ATÖLYESĠ
(ELMA ÇAYI SĠNEMACILARI)
KISA FĠLM GÖSTERĠMĠ
• “Çalınmayan AĢk”
Yön: Deniz KARALAR, Sude Meriç KOLOZĠNA
• “Ardından”
Yön: Ġrem UÇKUN
• “Denizin Gizemi”
Yön: Melisa YILMAZ
Yer: Yat Limanı
21.30 KONSER
• ZÜLEYHA
• MOĞOLLAR
Cahit BERKAY
Engin YÖRÜKOĞLU
Taner ÖNGÜR
Serhat ERSÖZ
Emrah KARACA
Yer: Yat Limanı
26 HAZĠRAN 2011, PAZAR
7. ULUSLARARASI MEĠS-KAġ YÜZME YARIġMASI
08.00 KaĢ'tan Meis'e hareket (YarıĢmacılar)
• Meis Adası
08.30 7. ULUSLARARASI MEĠS-KAġ YÜZME YARIġMASI
• Start
• Madalya Töreni
17.00 ÇOCUK TĠYATROSU
FABRĠKA SANAT
• ''Sihirli Anahtar''
Yazan: Ġnan AMBARKÜTÜK
Yöneten: Eda ÇATALÇAM
Oyuncular:
Cengiz GÜLERYÜZ,
Eren AMBARKÜTÜK,
Emsal YEġĠLBĠNGÖL,
Yelda ALP,
Hafize BAġAK
Yer: Çerçiler Çok Amaçlı Belediye Salonu
17.00 SÖYLEġĠ
• ''Özcan Yurdalan ile Belgesel Fotoğrafçılık Üzerine''
Yer: KaĢ Genç Spor Çay Bahçesi
19.30 SOKAK MÜZĠĞĠ
• BARCA YAYLI ORKESTRASI VE SOLĠSTLERĠ
Solistler:
Burcu BÜKEM KURU
Donatella DE CARO
Kemanlar:
Deniz TÜRELĠ
Semih KARTAL
Levent GÜNER
Viola:
Selcan NOYAN
Viyolonsel:
Yeliz KIZILAY
Kontrbas:
Koray KARACA
Yer: Cumhuriyet Meydanı
21.00 ÇOCUK TĠYATROSU
FABRĠKA SANAT
• ''Sihirli Anahtar''
Yazan: Ġnan AMBARKÜTÜK
Yöneten: Eda ÇATALÇAM
Oyuncular:
Cengiz GÜLERYÜZ,
Eren AMBARKÜTÜK,
Emsal YEġĠLBĠNGÖL,
Yelda ALP,
Hafize BAġAK
Yer: Cumhuriyet Meydanı
22.00 TĠYATRO
AYSA PRODÜKSĠYON
• “Düğün”
Yazan: AyĢe BAYRAMOĞLU
Yöneten: Tilbe SARAN
Oyuncular:
Güler ÖKTEN,
Zerrin SÜMER,
Tilbe SARAN,
ġebnem SÖNMEZ,
Evren ERCAN,
Serpil GÖRAL,
Eda ÇATALÇAM,
Maria AKGÜLLÜ
Yer: Antik Tiyatro

Benzer belgeler