SAP HANA ENTERPRISE CLOUD İLAVE KOŞULLARI

Transkript

SAP HANA ENTERPRISE CLOUD İLAVE KOŞULLARI
SAP HANA ENTERPRISE CLOUD İLAVE KOŞULLARI VE ŞARTLARI
İşbu ilave koşullar ve şartlar ("HEC İlavesi"), SAP ile Müşteri arasında yapılan belirli SAP Cloud
hizmetlerine yönelik bir anlaşmanın parçası olup başka herhangi bir SAP ürünü veya hizmeti için değil,
yalnızca SAP HANA Enterprise Cloud Hizmetleri ("Bulut Hizmeti") için geçerlidir.
SAP S/4HANA, bulut kurumsal sürümü, özel seçenek için ilave koşullar ve şartlar, işbu HEC İlavesi'ne
ayrı bir ek olarak iliştirilir ("S/4HANA Private Eki"). Sipariş Formu bir SAP S/4HANA, bulut kurumsal
çözümü, özel seçenek aboneliği içeriyorsa S/4HANA Private Eki kapsamındaki koşullar geçerli olur ve
buraya referans olarak eklenir.
1. TANIMLAR
İşbu HEC İlavesi kapsamında kullanılan ancak açıklanmayan tanımlar, Sipariş Formu'nda veya ona
eklenen belgelerde kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır.
1.1 "Anlaşılan Kesinti Süresi", işbu HEC İlavesi'nde Bölüm 5.1'de tanımlanmaktadır.
1.2 "İş Günü", Müşteri'nin Birincil Erişim Konumu için geçerli resmi tatiller hariç olmak üzere
Pazartesi'den Cuma'ya kadar olan herhangi bir gün anlamına gelir.
1.3 "Değişiklik Talebi", taraflarca imzalanan ve geçerli Sipariş Formu'nu referans alan yazılı bir
belge olarak açıklanan şekilde Bulut Hizmeti'nde yapılan değişiklikler anlamına gelir.
1.4 "Bilişim Ortamı", SAP tarafından sağlanan veri merkezi tesisleri, sunucular, ağ ekipmanı,
işletim sistemleri ve Müşteri'ye Bulut Hizmeti sağlamak için SAP tarafından seçilerek kullanılan
veri depolama mekanizmaları anlamına gelir ve Sipariş Formu kapsamında anlaşmaya varıldığı
şekilde hem Canlı Kullanım Bilişim Ortamı'nı (PRD) hem de canlı kullanım amaçları dışında
kullanılan tüm diğer Bilişim Ortamlarını (PRD DIŞI) içerir.
1.5 "Dokümantasyon", HEC Hizmetleri için SAP'nin o sırada geçerli olan hizmet tanımı
dokümantasyonunu ve/veya Müşteri'nin kullanımına sunulan HEC Hizmeti'ne yönelik rol ve
sorumluluk tanımlarını ifade eder.
1.6 "Kesinti Süresi", Hariç Tutulan Kesinti Süresi dışında, Bulut Hizmeti'nin, Bulut Hizmeti'ni
sağlayan veri merkezi için SAP'nin Sınır Noktası'ndan gelen bir talebe yanıt vermediği, Ay
içindeki Toplam Dakikayı ifade eder.
1.7 "Acil Durum Kesintisi", işbu HEC İlavesi'nde Bölüm 2.3 altında yer alan (b) alt bölümünde
tanımlanmaktadır.
1.8 "Hariç Tutulan Kesinti Süresi", işbu HEC İlavesi'nde Bölüm 5.1'de tanımlanmaktadır.
1.9 "HEC Hizmetleri", bir Sipariş Formu'nda ve daha ayrıntılı olarak Anlaşma kapsamında
öngörülen şekilde SAP tarafından sağlanan şu Bulut Hizmetlerini ifade eder: Canlı Kullanım için
HANA Enterprise Cloud ("HEC Canlı Kullanımı"), Projeler için HANA Enterprise Cloud ("HEC
Projeleri"), Abonelik Yazılımı ile Canlı Kullanım için HANA Enterprise Cloud ("HEC Aboneliği") ve
SAP S/4HANA, bulut kurumsal sürümü, özel seçenek ("S/4HANA Private").
1.10 "Olaylar", planlanmamış kesinti veya Yetkili Kullanıcılar tarafından bildirilen hizmet kalitesinde
düşüş anlamına gelir.
1.11 "Olay Yanıt Süresi", SAP Destek Düzeyi 1 kuruluşunun, Müşteri'nin bir Olay raporu hakkında
bilgilendirilmesi ile Müşteri ortamını bilen SAP destek çalışanı tarafından sorunun giderilmesi için
ilk işlemin yapılması arasında geçen süreyi (saat veya dakika olarak) tanımlar.
1.12 "LAN", nispeten küçük bir alana yayılan mantıksal bir bilgisayar ağı olan yerel alan ağı anlamına
gelir.
1.13 "Lisans Anlaşması", Müşteri'nin Lisanslanan Yazılımı edindiği (işbu Anlaşma dışındaki)
anlaşmadır.
1.14 "Lisanslanan Yazılım", Müşteri'nin sahip olup veya lisansını sağlayıp Bilişim Ortamı'nın bir
parçası olarak SAP'ye sunduğu (herhangi bir Abonelik Yazılımı dışındaki) uygulamaların,
veritabanlarının, yazılımların, araçların ve bileşenlerin versiyonu anlamına gelir.
1.15 "Yerel Saat", Müşteri'nin Birincil Erişim Konumu için geçerli saat dilimini ifade eder.
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 1 of 12
1.16 "Ay", bir takvim ayı anlamına gelir.
1.17 "PRD Dışı" veya "Canlı Kullanım Bilişim Ortamı Olmayan", PRD dışındaki herhangi bir
Bilişim Ortamı anlamına gelir ve geliştirme, kalite güvencesi veya sandbox ortamlarını
kapsayabilir.
1.18 "Sınır Noktası", SAP Bilişim Ortamı'nın giden güvenlik duvarı (veya erişim için VPN kullanılması
durumunda SAP ağının VPN'e bağlantı noktası) anlamına gelir.
1.19 "PRD" veya "Canlı Kullanım Bilişim Ortamı", Bilişim Ortamı'nın canlı şirket işlemlerinin
yürütülmesi için kullanılan bölümü anlamına gelir.
1.20 "Planlı Kesinti Süresi", işbu HEC İlavesi'nde Bölüm 5.1'de tanımlanmaktadır.
1.21 "Hizmet Kredisi", işbu HEC İlavesi'nde Bölüm 5.1 ve Bölüm 5.5'te açıklandığı şekilde
hesaplanan kredi anlamına gelir.
1.22 "Hizmet Düzeyi", işbu HEC İlavesi'nde Bölüm 5'te açıklanan hizmet düzeyleri anlamına gelir.
1.23 "Abonelik Yazılımı", HEC Aboneliği teklifinin bir parçası olarak abonelik temelinde SAP
tarafından Bilişim Ortamı'nda sağlanan ve barındırılan, aynı zamanda Sipariş Formu'nda
tanımlanan SAP yazılımı anlamına gelir.
1.24 "Ay İçindeki Dakika Cinsinden Toplam Süre, bir Ay boyunca haftanın 7 gün 24 saati
boyunca ölçülmektedir.
2.
2.1
2.2
LİSANSLANAN YAZILIM, ABONELİK YAZILIMI VE BAKIM
HEC Canlı Kullanımı ve HEC Projeleri
(a) Lisansların Sağlanması. Müşteri, Lisanslanan tüm Yazılımları sağlamaktan ve SAP'nin
Lisanslanan Yazılım'ı çalıştırması ve barındırması için gerekli tüm hakları üçüncü taraflardan
almaktan sorumludur. Müşteri, SAP'nin talebi üzerine Müşteri ve/veya ilgili üçüncü taraf lisans
verenlerin haklarının yazılı doğrulamasını sağlayacaktır. Müşteri SAP'ye ve onun taşeronlarına,
Lisanslanan Yazılımları yalnızca Bulut Hizmeti'ni sağlaması için gereken ölçüde ve kapsamda
kullanması için ve ilgili Sipariş Formu'nda belirtilen diğer kapsamı içeren münhasır olmayan
kullanım hakkı verir. İşbu belge ile Müşteri, bu Bölüm'de belirtildiği şekilde SAP'ye hak tanımak
için gerekli tüm haklara, lisanslara ve yetkilere sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
(b) Destek. Sipariş Formu'nun geçerlilik süresi boyunca SAP Lisanslanan Yazılımı için SAP
Enterprise Support'u (veya SAP tarafından yazılı olarak kabul edilmesi durumunda daha düşük
düzeyde bir desteği) ve SAP Dışı Lisanslanan Yazılım için ilgili desteği edinmek ve sürdürmek
Müşteri'nin sorumluluğundadır.
(c) Lisanslanan Yazılım Değişiklikleri ve Konfigürasyon. Lisanslanan Yazılım'ın lisans
vereni tarafından gerçekleştirilen tüm yamalar veya geçici çözümler ya da Lisans Anlaşması
kapsamında izin verilen diğer değişikliklerden doğan kaynak kodunun, uyumluluk sorunlarının
veya diğer anlaşmazlıkların sınanması ve çözülmesinden Müşteri sorumludur. Müşteri,
Lisanslanan Yazılım'da yapılan değişiklikler konusunda SAP'yi anında bilgilendirecektir. Temel
Bilişim Ortamı'nın çalıştırılabilmesi için Lisanslanan Yazılım'a ilişkin özelleştirmeler veya
değişiklikler, SAP tarafından belirlenen makul ölçüde kısıtlanabilir.
HEC Aboneliği ve S/4HANA Private
(a) Lisansların Sağlanması. SAP, Abonelik Yazılımı'nı, Abonelik Süresi boyunca yalnızca
Bilişim Ortamı'nda kurulum için veya arşiv ya da olağanüstü durum kurtarma amaçları
doğrultusunda sağlayacaktır. Sipariş Formu'nda aksi açıkça belirtilmediği sürece ve aşağıdaki
Bölüm 3.2'de öngörülenler hariç olmak üzere, yükseltmeler ve yeni yayınlar da dahil, Abonelik
Yazılımı'nın Bilişim Ortamı'na kurulumundan Müşteri sorumludur.
(b) Destek. Bulut Hizmeti, Sipariş Formu'nda tanımlandığı şekilde SAP Enterprise Support'u
içerir.
(c) Abonelik Yazılımı Değişiklikleri ve Eklentileri. Müşteri, işbu Anlaşma kapsamında izin
verilen kullanımı doğrultusunda SAP Abonelik Yazılımı'na (herhangi bir üçüncü taraf yazılımı
hariç) ilişkin değişiklikler ve/veya eklentiler geliştirme ve bunları kullanma hakkına sahiptir.
Abonelik Yazılımı için SAP tarafından sağlanan tüm yamalar, geçici çözümler veya diğer
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 2 of 12
2.3
değişiklikler ya da işbu Anlaşma kapsamında izin verilen diğer değişikliklerden doğan kaynak
kodu, uyumluluk sorunlarının veya diğer anlaşmazlıkların sınanması ve çözülmesinden Müşteri
sorumludur. Müşteri, Abonelik Yazılımı'nda yapılan değişiklikler konusunda SAP'yi anında
bilgilendirecektir. Temel Bilişim Ortamı'nın çalıştırılabilmesi için Abonelik Yazılımı'na ilişkin
özelleştirmeler veya değişiklikler, SAP tarafından belirlenen makul ölçüde kısıtlanabilir.
Bulut Hizmeti
(a) Lisanslanan Yazılım ve Abonelik Yazılımı'nın Desteklenen Geçerli Versiyonu.
(1) Müşteri, Lisanslanan Yazılım ve/veya Abonelik Yazılımı'nın Bilişim Ortamı'nda ilk
kurulumu da dahil tüm kurulumlarını kullanacak ve bunlar, yazılım bakımı ve kullanıcı
desteği güncel olan, yazılım satıcısı tarafından bu satıcıyla ilgili lisans anlaşmasında
belirtildiği şekilde özel olarak sağlanan bir Lisanslanan Yazılım ve/veya Abonelik Yazılımı
versiyonu veya yayını olacaktır. SAP Lisanslanan Yazılım ve/veya Abonelik Yazılımı için
bu tür destek, https://support.sap.com/releasestrategy adresinde belirtildiği gibi (ilgili
Sipariş Formu'nda veya Lisans Anlaşması'nda belirtildiği ölçüde) SAP yazılımının geçerli
bakım evrelerine göre sağlanır. Bu hüküm çerçevesinde "geçerli", "Ana Bakım" ile
ilgilidir.
(2) Müşteri, geçerli bakım kapsamında bir Lisanslanan Yazılım ve/veya Abonelik Yazılımı
versiyonuna sahip değilse (i) SAP'nin destek sağlama becerilerinin kısıtlı olabileceğini ve
SAP'nin bu kısıtlamalar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini ve (ii) Sistem
Kullanılabilirliği Hizmet Düzeylerinin geçerli olmayacağını kabul eder. SAP Enterprise
Support ve Sistem Kullanılabilirliği Hizmet Düzeylerini edinmek için Müşteri'nin, Abonelik
Süresi boyunca SAP Lisanslanan Yazılımı ve/veya Abonelik Yazılımı'nın daha güncel
versiyonlarına yükseltme yapması gerekebilir ve bu yükseltmeler Müşteri için ek
maliyetler doğurabilir. Lisanslanan Yazılım ve/veya Abonelik Yazılımı için "Ana Bakım"
özelliğinin ve Lisanslanan Yazılım ve/veya Abonelik Yazılımı'nın yeni bir versiyonu ya da
yayınının artık kullanılabilir olmaması halinde taraflar, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı
olarak kabul edilebilir bir çözüm üzerinde anlaşacaktır ve bu çözüm, Müşteri için ek
maliyetler doğurabilir.
(3) SAP, Müşteri'nin SAP Active Global Support tarafından sağlanan Yazılım Ürün Ömrü
Yönetimi'ne yönelik en iyi uygulamaları benimsemesini önerir. Sipariş Formu'nda aksi
açıkça belirtilmediği sürece ve aşağıdaki Bölüm 3.2'de öngörülenler hariç olmak üzere,
yükseltmeler ve yeni yayınlar da dahil, Abonelik Yazılımı ve Lisanslanan Yazılım'ın Bilişim
Ortamı'na kurulumundan Müşteri sorumludur.
(b) Yamalar ve İşletim Sistemi Yükseltmeleri. SAP, müşterinin önceden izni olmaksızın
dilediği zaman kritik uygulama yamaları, işletim sistemi güvenlik yamaları ("çok yüksek"
öncelikli güvenlik yamaları) ve kritik işletim sistemi yükseltmeleri uygulama hakkını saklı tutar.
SAP, kritik bir güvenlik sorununa müdahale etmek için bildirim süresinin daha kısa tutulması
gerekmedikçe, kritik yama dağıtımı ile ilgili olarak Müşteri'yi kırk sekiz saat öncesinden
bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir. Söz konusu kritik yama dağıtımı ve kritik işletim
sistemi yükseltmeleri sırasında kesinti olması durumunda taraflar, bu kesintinin "Acil Durum
Kesintisi" olduğunu ve takip eden takvim ayı için toplam dört saatlik Planlı Kesinti Süresi'nde
hesaba katılacağını kabul ederler. Kritik olmayan güvenlik yamaları ("yüksek", "orta" veya
"düşük" öncelikli tüm güvenlik yamaları) Müşteri'nin sorumluluğundadır ve Müşteri hizmet talebi
çağrısı yoluyla SAP ile irtibat kurmalıdır. Taraflar, bu tür yükseltmelerin Planlı Kesinti Süresi
veya diğer Anlaşılan Kesinti Süresi kapsamında gerçekleştirileceğini kabul eder.
(c) SAP tarafından sağlanan Bilişim Ortamı'nın Microsoft yazılım ürünleri (ör. Sipariş Formu'nun
"Sistem Kurulumu Tablosu" Bölümü'nde belirtilen) içermesi durumunda Müşteri, Microsoft
yazılım ürünleri ile ilgili olarak aşağıdaki koşullara uymayı kabul eder:
(1) Müşteri, Microsoft yazılım ürünlerinin üzerinde yer alan veya yazılım ürünlerinin kullanımı
sırasında görünen telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarını kaldıramaz,
değiştiremez veya gizleyemez;
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 3 of 12
(2) Müşteri, geçerli yasaların söz konusu etkinliklere açıkça izin verdiği durumlar haricinde
Microsoft yazılım ürünleri üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya
parçalara ayırma işlemleri gerçekleştiremez;
(3) Varsa tüm garantiler, zarar ve telafi sorumlulukları Microsoft ya da onun bağlı şirketleri
veya yan kuruluşları tarafından değil, yalnızca SAP tarafından sağlanır;
(4) Bilişim Ortamı'nda yer alan Microsoft yazılım ürünleri için sunulan tüm ürün destekleri,
Müşteri'ye Microsoft veya onun bağlı şirketleri ya da yan kuruluşları tarafından değil SAP
tarafından sağlanmaktadır;
(5) Microsoft yazılım ürünlerine ilişkin tüm unvan ve fikri mülkiyet hakları Microsoft'a ve
onun sağlayıcılarına aittir. Microsoft yazılım ürünleri, telif hakkı yasaları ve uluslararası
telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmalarıyla
korunmaktadır. Müşteri'nin Microsoft yazılım ürünlerine sahip olması, erişmesi veya
kullanması; Microsoft yazılım ürünlerinin veya fikri mülkiyetlerinin sahipliğinin Müşteri'ye
aktarıldığı anlamına gelmez.
(6) SAP denetim amacıyla Microsoft yazılım ürünlerini kullanımlarıyla ilgili Müşteri'nin
bilgilerini Microsoft'a Microsoft'un bağlı şirketlerine ve alt kuruluşlarına ifşa edebilir;
(7) Müşteri, Microsoft yazılım ürünlerinin hataya dayanıklı olduğunu, hatasız olduğunu veya
kesintisiz olarak çalışacağını garanti etmediğini, bu Microsoft yazılım ürünlerinin
hatasının herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına veya ciddi
fiziksel ya da çevresel zarara yol açacak herhangi bir uygulamada veya durumda
("Yüksek Riskli Kullanım") kullanılmayacağını kabul ve beyan eder. Yüksek Riskli
Kullanım örnekleri: uçak veya diğer kitlesel ulaşım türleri, nükleer ve kimyasal tesislerin
kontrol merkezleri, yaşam destek sistemleri, implante edilebilir medikal ekipman,
motorlu taşıtlar veya silah sistemleri. Yüksek Riskli Kullanım, Microsoft yazılım
ürünlerinin ölüm, yaralanma veya ciddi fiziksel veya çevresel zarara yol açmayacak idari
amaçlarla, konfigürasyon verilerini depolamak, mühendislik ve/veya konfigürasyon
araçları veya diğer denetime yönelik olmayan uygulamalar için kullanımını kapsamaz.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
BULUT HİZMETİ İLE İLGİLİ SAP SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SAP'nin sorumluluğu, aşağıdaki Bölüm 4'te açıklanan Sınır Noktası'nın ötesine geçmeyecektir.
Bulut Hizmeti'nin bir parçası olarak SAP, (i) geçerli olduğu üzere Abonelik Yazılımı ve/veya
Lisanslanan Yazılım'ın Bilişim Ortamı'ndaki ilk kurulumunu sağlayacak, (ii) Bilişim Ortamı ile ilgili
olarak donanım ve yazılım izleme aracılarının kurulum ve konfigürasyonlarını gerçekleştirecek ve
(iii) Müşteri'ye SAP'nin destek ve iletişim prosedürlerini bildirecektir.
Bulut Hizmeti, Anlaşma kapsamında öngörüldüğü üzere Dokümantasyon'da tanımlanan Bilişim
Ortamı'na yönelik hizmetlerin sağlanmasını içerecektir.
Müşteri'nin Sipariş Formu feshi veya süre sonundan önce bulunacağı talep üzerine SAP, makul
bir süre zarfı içinde Müşteri'ye, Müşteri Verileri'nin Bilişim Ortamı'nda depolandığı, SAP
tarafından kullanılan makul bir yedekleme ortamı biçimi sağlayacaktır.
BULUT HİZMETİ İLE İLGİLİ MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Müşteri, Anlaşma kapsamında öngörülen yükümlülüklerine ek olarak, Bulut Hizmeti'ne erişim için
kullanılan tüm parolaları en az altı (6) ayda bir olacak şekilde düzenli aralıklarla değiştirecektir.
Müşteri, yetkisiz bir üçüncü tarafın bir parolayı ele geçirdiğini öğrendiği takdirde gecikmeksizin
SAP'yi bilgilendirecek ve derhal parolayı değiştirecektir.
Sınır Noktası'na İnternet bağlantısı da dahil olmak üzere Bulut Hizmeti'ne yönelik olarak kurulan
bağlantıdan Müşteri sorumludur.
Müşteri, Bulut Hizmeti'nin sağlanması için Müşteri Verileri'nin ve Lisanslanan Yazılım'ın SAP veya
SAP'nin taşeronları tarafından kullanılan bilgisayar sistemlerine ya da yazılımlara zarar
verebilecek hiçbir virüs, Truva atı programı ve eşdeğer öğe içermemesini sağlamak için ticari
açıdan makul çabayı gösterecektir.
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 4 of 12
4.4
SAP'nin Bulut Hizmeti sağlaması, Müşteri'nin Anlaşma kapsamında öngörülen sorumluluklarını
(Dokümantasyon kapsamında belirtilenler de dahil) vakit kaybetmeden yerine getirmesine ve
gerekli kalifiye elemanlar ile kaynakları sunmasına bağlıdır:
(a) Tüm faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu ve gerekli teknik değişikliklerin
uygulanmasında yetkili olan, SAP (HEC Proje Yöneticisi) ile irtibat kurma konusunda birincil ilgili
kişi.
(b) Bilişim Ortamı'na erişim sahibi kilit Müşteri ilgili kişilerinin yanı sıra rollerinin, unvanlarının,
ofis telefon numaralarının, cep telefonu numaralarının, e-posta adreslerinin vb. yer aldığı güncel
bir liste.
(c) Bilişim Ortamı'na erişim yetkilendirmesi ile ilgili Müşteri politikaları ve prosedürlerinin yanı
sıra Bilişim Ortamı yetkilendirme koşulları ile ilgili gerekli bilgiler. Ör. IP aralığı, VPN Anketi,
kurulum numarası vb. Müşteri, SAP'yi gecikme olmadan uygun olabilecek en kısa sürede bu bilgi
ve prosedürlerde yapılan herhangi bir değişiklikle ilgili olarak bilgilendirmeyi kabul eder.
(d) Bilişim Ortamı'nda aşağıda tanımlanan yetkilere sahip bir hizmet kullanıcısı ("S Kullanıcı")
tanıtıcısı. Müşteri'nin SAP Service Marketplace'te yazılım yükleme ve destek için oturum açarken
kullandığı bu S Kullanıcı Tanıtıcısı, SAP Bulut Hizmetleri kaynaklarının da oturum açmasına ve
Bilişim Ortamı'nın kurulumuna yönelik olarak yazılımın edinilmesinde gerekli yazılım yükleme
görevlerini gerçekleştirmesine izin verilmesi amacıyla SAP Bulut Hizmetleri için gereklidir. Gerekli
yetkiler şunları içerir:

Müşteri iletileri gönderme ve/veya oluşturma ve/veya bunları teyit etme ve/veya
yeniden açma

SSCR anahtar kaydı

Hizmet iletilerini işleme

Hizmet bağlantılarını açma

Yazılım yükleme

Sistem verilerinin bakımı

Lisans anahtarlarını talep etme
Müşteri, SAP'ye bu yetkileri içeren bir S Kullanıcı kurması ve kullanması için izin verir.
Ayrıca, Müşteri, Müşteri iletilerini gönderme ve/veya oluşturma ve/veya teyit etme
ve/veya yeniden açma konusunda SAP'ye bu iletileri etkinleştirmesi için bir Yarı Otomatik
Açılış (SAO) özelliğini doğrudan uygulama yetkisi sağlar. Müşteri, üçüncü tarafların veya
çalışanlarının gerek duyabileceği tüm yetkilerin talep üzerine verilmesini sağlayacaktır.
4.5 Müşteri'nin tesisinde herhangi bir SAP ekipmanına gerek duyulması durumunda Müşteri, SAP
tarafından Müşteri'ye sağlanan ekipmanın fiziksel güvenliğini sağlayacak ve bu ekipman için
uygun ortamı ayarlayacaktır ve Müşteri, tüm zararlara ilişkin riskleri üstlenecektir. SAP,
Müşteri'nin fiziksel olarak güvenli ve koşulları yeterli düzeyde bir ortam sağlayamamasından
kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.
4.6 Sistem yönetiminin, sistem yönetimi, uygulama ve veri güvenliği politikaları, toplu işleme
gereklilikleri ve diğer resmi düzenlemelerle uyumluluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere iş süreçlerinin tanımlanması, dokümantasyonu ve yürütülmesinden yalnızca Müşteri
sorumludur ve Müşteri sorumlu kalacaktır. Müşteri SAP'nin Anlaşmaya istinaden Bulut Hizmeti'ne
ilişkin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için geçerli iş süreçlerine yönelik gerekli ve yeterli
dokümantasyon sağlamakla yükümlüdür.
4.7. Müşteri, herhangi bir hizmeti üçüncü tarafların sağlamasını seçerse SAP, Bulut Hizmeti'nde veya
Bilişim Ortamı'nda söz konusu üçüncü taraf hizmetlerinden kaynaklanan herhangi bir kusur veya
hata için yükümlülük taşımayacak ve Müşteri, Bulut Hizmeti'ne ilişkin ücretlerde herhangi bir
indirim hakkına sahip olmayacaktır. SAP, kendi takdirine bağlı olarak SAP sistemlerine, verilerine
veya fikri mülkiyetine yönelik bir güvenlik riski ya da başka bir risk teşkil ettiğini düşündüğü
herhangi bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcının Bulut Hizmeti'ne ve/veya Bilişim Ortamı'na
erişimini reddedebilir.
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 5 of 12
4.8
4.9
5.
5.1
Bu Bölüm, herhangi bir Lisanslanan Yazılım'ın Müşteri tarafından herhangi bir üçüncü taraftan
sağlanan SAP dışı yazılım olması durumunda geçerlilik kazanacaktır.
(a) Müşteri, (i) Lisanslanan Yazılım (lisansı Müşteri tarafından SAP'den sağlanan Lisanslanan
Yazılım hariç) veya (ii) böyle bir Lisanslanan Yazılım ile Bulut Hizmeti ya da diğer uygulama,
içerik veya süreçlerin birleşimi ile ilgili herhangi bir üçüncü taraf hak iddiasından kaynaklanan
tüm hak talepleri, zararlar, kayıplar, borçlar, maliyetler ve masrafların (makul avukatlık ücretleri
dahil) yanı sıra bu Lisanslanan Yazılım veya Lisanslanan Yazılım'ın Anlaşma kapsamında
öngörüldüğü şekilde uygulanması, barındırılması veya kullanımı ile üçüncü taraf haklarının ihlal
veya suistimal edildiğini ileri süren tüm hak talepleri konusunda SAP, SAP SE, Bağlı Şirketleri ve
taşeronlarını (masrafları kendisine ait olmak üzere) tazmin edecek, koruyacak ve zarar
görmelerini engelleyecektir.
Anlaşma kapsamında öngörülen savunma prosedürleri geçerli
olacaktır.
(b) İŞBU BELGEDE ÖNGÖRÜLEN MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, ANLAŞMA KAPSAMINDA
BELİRTİLEN TÜM SORUMLULUK SINIRLARININ KAPSAMI DIŞINDA TUTULACAKTIR.
(c) Herhangi bir Lisanslanan Yazılım'ın geçerli kanunu ihlal ettiğine ya da herhangi bir üçüncü
tarafın haklarını çiğnediğine veya suistimal ettiğine ya da Anlaşmanın önemli bir maddesini ihlal
ettiğine veya Bulut Hizmeti'ne maddi bir zarar getirdiğine makul ölçüde inanması durumunda
SAP, söz konusu Lisanslanan Yazılım'ın Bilişim Ortamı'ndan derhal kaldırılmasını isteyebilir.
Referans Merkezleri. Anlaşma'nın geçerlilik süresi boyunca Müşteri, ayda dört saate kadar
referans çağrı barındıracak olup bunlar, SAP Hesap Yöneticisi tarafından koordine edilecektir.
HİZMET DÜZEYLERİ
Sistem Kullanılabilirliği
Aşağıdaki tabloda Bilişim Ortamı için geçerli olan Sistem Kullanılabilirliği listelenmektedir. SAP,
erişilen "Sistem Kullanılabilirliğini" izleyerek aylık bir özet raporunda Müşteri'ye bildirecektir.
Müşteri, aylık Sistem Kullanılabilirliği raporu alındıktan sonraki bir (1) ay içinde tüm Hizmet
Kredilerini, bir destek çağrısı açarak SAP'ye bildirmelidir.
Sipariş Formu'nda aksi açıkça belirtilmediği sürece, Sistem Kullanılabilirliği, lisansı Müşteri
tarafından bir üçüncü taraftan sağlanan Lisanslanan Yazılım için geçerli değildir.
Hizmet Kredisi
Hizmet Düzeyi
PRD: %99,5 Sistem Kullanılabilirliği
PRD DIŞI: %95,0 Sistem
Kullanılabilirliği
HEC Aboneliği ve S/4HANA Private:
Aylık Hizmet Ücretleri'nin %100'ünü aşmamak kaydıyla
Sistem Kullanılabilirliği Hizmet Düzeyi altındaki her %1'lik
oran için Aylık Hizmet Ücretleri'nin %2'si
HEC Projesi ve HEC Canlı Kullanımı
Aylık Hizmet Ücretleri'nin %100'ünü aşmamak kaydıyla
Sistem Kullanılabilirliği Hizmet Düzeyi altındaki her %0,1'lik
oran için Aylık Hizmet Ücretleri'nin %2'si
"Sistem Kullanılabilirliği", Sipariş Formu'nda tanımlanan her bir sistem/katman için aşağıdaki
şekilde hesaplanır:
Ay İçindeki Dakika Cinsinden Toplam Süre - Kesinti Süresi
Sistem Kullanılabilirliği % =
*100
Ay İçindeki Dakika Cinsinden Toplam Süre
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 6 of 12
Hariç
Tutulan
Kesinti
Süresi
Planlı
Kesinti
Süresi
Aşağıdakilerden kaynaklanan Ay İçindeki Dakika Cinsinden Toplam Süre:
(i) Sipariş Formu'nda açıklanan ve aşağıda belirtilen şekilde Planlı Kesinti Süresi
(ii) SAP veya Müşteri tarafından ve tarafların karşılıklı anlaşmasıyla talep edilen herhangi bir
Kesinti Süresi ("Anlaşılan Kesinti Süresi")
(iii) Yukarıdaki Bölüm 2.3.c'de tanımlandığı şekilde Acil Durum Kesinti Süresi
(iv) Makul dikkat gösterilmiş olsa dahi önlenemeyecek olan beklenmeyen ve öngörülemeyen
olaylar gibi, SAP'nin makul kontrolü dışındaki faktörlerin neden olduğu Kesinti Süresi
(bkz. bu tablonun altındaki örnekler)
(v) PRD sisteminin yük devri/onarımı için PRD DIŞI sistem kullanımının neden olduğu
Kesinti Süresi;
İşlevsel güncellemeler hariç olmak üzere sistem başına ayda dört (4) saati aşmayacak olan ve
karşılıklı olarak kabul edilen (Sipariş Formu'nda belirtilen) bir zamanda gerçekleşmesi
planlanan kesinti.
SAP'nin makul kontrolü dışında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiş olup örnekler bunlarla sınırlı
değildir:
(a) Müşteri'nin Anlaşma kapsamında öngörülen sorumluluklarını (Lisanslanan Yazılım için bakım
siparişinde bulunmak, geçerli bakım kapsamındaki bir Lisanslanan Yazılım ve/veya Abonelik
Yazılımı versiyonu ya da yayını kullanmak dahil) yerine getirmemesi
(b) Müşteri tarafından kaynaklanan Kesinti Süresi
(c) Lisanslanan Yazılım'ın üçüncü taraf üreticisinin gereksinimleri nedeniyle yapılan kesintiler
(d) İşbu Anlaşma kapsamında SAP'nin sorumluluğu olmaması halinde Müşteri tarafından
sağlanan Lisanslanan Yazılım'ın kalitesinden ve/veya Müşteri'nin Lisanslanan Yazılım, Abonelik
Yazılımı veya Bilişim Ortamı'nda yaptığı özelleştirmelerden ya da değişikliklerden kaynaklanan
Bilişim Ortamı (veya onun kısımları) kesintileri veya kapanmaları.
(e) Gerekli geri yükleme için temel neden SAP olmadığında, kullanıcı verilerini geri yükleme
süresi (veritabanı verilerinin ortam yedeklerinden geri yüklenmesi);
5.2 Diğer Hizmet Düzeyleri
Tanım
Hizmet Düzeyi'nin
geçerli olduğu Bilişim
Ortamı segmenti
Yedekleme
PRD
Sıklığı ve
Veritabanlarında
saklama süresi
Yedekleme
Sıklığı ve Dosya
sistemlerinin
saklama süresi
Hizmet Düzeyleri
SAP üretim standardına göre günlük tam yedekleme
ve günlük dosyası yedekleme. 30 günlük saklama
süresi. PRD yedeği, alternatif bir veri merkezinde
veya konumda çoğaltılacaktır.
PRD DIŞI
SAP üretim standardına göre haftalık tam yedekleme
ve günlük dosyası yedekleme. 14 günlük saklama
süresi. PRD DIŞI yedeği, alternatif bir veri
merkezinde veya konumda çoğaltılacaktır.
PRD
Aylık tam yedekleme ve günlük kademeli artış. İki
aylık saklama süresi. PRD yedeği, alternatif bir veri
merkezinde veya konumda çoğaltılacaktır.
PRD DIŞI
Aylık tam yedekleme ve günlük kademeli artış. İki
aylık saklama süresi. PRD DIŞI yedeği, alternatif bir
veri merkezinde veya konumda çoğaltılacaktır.
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 7 of 12
Olay Yönetimi
için Olay Yanıt
Süresi
Olay Önceliği Çok Yüksek
Olay Önceliği Yüksek
Olay Önceliği Orta
Olay Önceliği Düşük
5.3
5.4
5.5
PRD için 20 dakika (7x24) ve sorun belirleme eylem
planı 4 saat içinde
PRD için 2 saat (7x24)
PRD DIŞI için 4 saat [İş Günlerinde Yerel Saat]
PRD ve PRD DIŞI için 4 saat [İş Günlerinde Yerel
Saat]
1 PRD ve PRD DIŞI için İş Günü
Olay Öncelikleri. Aşağıdaki öncelik düzeyleri tüm olaylar için geçerlidir (bu öncelik Müşteri
tarafından atanır ve aşağıdaki ölçütlere bağlı olarak ve makul işlemlerle SAP tarafından yeniden
atanabilir):
(a) Çok Yüksek: Çekirdek iş süreçleriyle ilgili BT süreçleri veya normal iş süreçleri ve acil iş için
çok ciddi sonuçlar doğuracak bir olay raporlandıysa ve acil iş gerçekleştirilemiyorsa Olay önceliği
"Çok Yüksek" olarak belirlenmelidir. Buna genellikle şu durumlar neden olur:

Bir PRD sistemi tamamen kullanım dışı kalır.

Yakın canlı kullanıma geçiş veya yükseltme tehlikeye atılır.

Müşteri'nin çekirdek iş süreçleri ciddi şekilde etkilenir.

Geçici çözüm yoktur.
Arıza önemli ölçüde kayba neden olabileceği için Olay ile anında ilgilenilmesi gerekir.
(b) Yüksek: Normal iş süreçleri ciddi şekilde etkileniyorsa, Olay önceliği "Yüksek" olarak
belirlenmelidir. Gerekli görevler gerçekleştirilemez. Bu, acil olarak gerekli olan Bilgi İşlem
Ortamı'nda yanlış veya işlenemeyen işlevlerden kaynaklanır. Süreklilik gösteren bir arıza,
üretken iş akışını ciddi kesintiye uğratabileceğinden Olay olabildiğince hızlı şekilde işlenecektir.
(c) Orta: Normal iş süreçleri etkileniyorsa Olay önceliği "Orta" olarak belirlenmelidir. Soruna
Bilişim Ortamı'nın işlevlerinin arızalanması veya çalışmaması neden olur. Normal ticari işlemler
etkileniyorsa ileti önceliği "Orta" olarak belirlenir.
(d) Düşük: Sorun normal iş süreçlerini çok az etkiliyorsa veya etkilemiyorsa Olay önceliği
"Düşük" olarak belirlenmelidir. Soruna Bilişim Ortamı'nın günlük işlerde gerekmeyen veya az
kullanılan işlevlerinin arızalanması veya çalışmaması neden olur.
Hizmet Düzeyi Raporlama. SAP, işbu belgede belirtilen Hizmet Düzeylerini izleyerek aylık bir
özet raporunda Müşteri'ye bildirecektir.
(a) İşbu belgede belirtilen bir veya daha fazla Hizmet Düzeyi'nin karşılanmaması durumunda
Müşteri, SAP Hesap Yöneticisi'ni bilgilendirerek SAP tarafından sağlanan aylık özet raporuna
dayalı Hizmet Düzeyleri metrik istatistiklerini analiz etme talebinde bulunabilir.
(b) Bu durumda SAP, (i) Hizmet Düzeyi'ne uygunluk açısından arızanın (biliniyorsa) olası temel
nedenini derhal belirleyecek ve (ii) arıza için geçerli bir mazeret söz konusu değilse düzeltici bir
eylem planı geliştirip yazılı onay için Müşteri'ye gönderecektir (makul olmayan nedenlerle
esirgenmeyecek veya geciktirilmeyecektir) ve Müşteri'nin yazılı onayından sona planı makul bir
süre içinde (ve üzerinde anlaşmaya varılan zaman çizelgelerine uygun şekilde) uygulayacaktır.
(c) SAP, varsa, aşağıdaki Bölüm 5.5'te açıklandığı şekilde özel Hizmet Kredisi'ni sağlayacaktır.
(d) SAP, ilgili Hizmet Kredilerini ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve temel neden analizinin
(SAP tarafından makul şekilde gerçekleştirilen), ilgili Hizmet Düzeyi'ne uygunluğun
sağlanamamasının Müşteri kaynaklı olduğunu belirttiği Hizmet Düzeyi'ni ihlal etmiş sayılmayacak
ve dolayısıyla Hariç Tutulan Kesinti Süresi olarak değerlendirilecektir. Müşteri'nin temel neden
analizine karşı çıkması durumunda taraflar, bu HEC İlavesi'nde Bölüm 7'de açıklanan eskalasyon
prosedürüne uygun şekilde temel neden analizini tartışacaktır.
Hizmet Düzeyi'ni Karşılayamama
(a) Hizmet Kredileri. İşbu HEC İlavesi'ndeki Bölüm 5.1'e tabi ve yukarıdaki Bölüm 5.4 dışında
tutulanlar hariç olmak üzere, SAP'nin Bölüm 5.1'de öngörülen Sistem Kullanılabilirliği Hizmet
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 8 of 12
5.6
6.
6.1
6.2
7.
Düzeyi'ni karşılayamaması halinde Müşteri, SAP'nin ilgili Sistem Kullanılabilirliği Hizmet Düzeyi'ni
karşılayamadığı hem PRD DIŞI hem de PRD için olan Hizmet Kredilerinin toplamı şeklinde
hesaplanan bir Hizmet Kredisi almaya hak kazanır. Toplam maksimum Hizmet Kredisi hiçbir
durumda: (i) herhangi bir ay için söz konusu aya ait Hizmet Ücreti'nin %100'ünü aşmayacak ve
(ii) belirli herhangi bir sözleşme yılı için, sözleşme yılına yönelik alınan yıllık Hizmet Ücretinin
üçte birine eşit toplam tutarı (veya geçerli Sipariş Formu'nda tanımlanan Süre bir yıldan kısa ise
alınan Hizmet Ücreti toplamının üçte biri) açmayacaktır. Müşteri, geçerli yasalar izin verdiği
sürece Hizmet Kredilerinin, SAP'nin belirtilen Hizmet Düzeyi'ni karşılayamaması durumunda
kullanılacak tek ve yegane çözüm olduğunu anlar ve kabul eder.
(b) Müşteri'nin Hizmet Kredisi alma yetkisi SAP tarafından yazılı olarak onaylandığında (e-posta
şeklinde de olabilir) SAP, söz konusu krediyi Bulut Hizmeti ile ilgili sonraki bir faturaya
yansıtacak veya Anlaşma kapsamında ödenecek başka fatura yoksa para iadesi sağlayacaktır.
(c) Fesih. SAP'nin yukarıdaki Bölüm 5.1'de belirtilen şekilde PRD Bilişim Ortamı'na ilişkin Sistem
Kullanılabilirliği Hizmet Düzeyi'ni arka arkaya üç ay boyunca sağlayamaması durumunda Müşteri,
ilgili Hizmet Düzeyi raporunu aldıktan sonraki otuz gün içinde SAP'ye yazılı bir bildirimde
bulunarak geçerli Sipariş Formu'nu feshedebilir. Fesih, SAP böyle bir bildirimi aldıktan bir ay
sonra (veya Müşteri'nin bildiriminde belirttiği daha geç bir tarihte) geçerlilik kazanacaktır.
Hizmet Düzeylerinde Yapılan Değişiklikler
Geçerli ilk abonelik süresi veya Sipariş Formu'nun yenileme süresi boyunca Hizmet Düzeylerini,
Hizmet Kredilerini veya diğer herhangi bir Hizmet Düzeyi hükmünü önemli ölçüde zayıflatmaması
koşuluyla SAP, kendi takdirine bağlı olarak ve Müşteri'ye bildirimde bulunarak yukarıdaki Bölüm
5.1 ile Bölüm 5.5 arasında belirtilen Hizmet Düzeyi koşullarını değiştirebilir.
BULUT HİZMETLERİ İÇİN SAP GÜVENLİĞİ
SAP Cloud Güvenlik Çerçevesi. SAP, Bulut Hizmetleri için Müşteri ile SAP arasında hazırlanan
Sipariş Formu'nun geçerlilik süresi boyunca SAP Cloud Güvenlik Çerçevesi veya eşdeğeri
kapsamında öngörülen şekilde Bulut Hizmetleri için güvenlik önlemlerini uygulamıştır ve
sürdürecektir. SAP, sağlanan genel güvenlik düzeyini düşürmemek kaydıyla SAP Cloud Güvenlik
Çerçevesi'ni yalnızca kendi takdiri doğrultusunda revize etme ve/veya güncelleme hakkını saklı
tutar. SAP, talep edilmesi durumunda Müşteri'ye SAP Cloud Güvenlik Çerçevesi'nin bir kopyasını
sağlayacaktır.
Güvenlik Denetimleri. Müşteri ile SAP arasında Bulut Hizmetleri için yürürlüğe giren Sipariş
Formu'nun geçerlilik süresi boyunca SAP, masrafları kendisine ait olmak üzere, ulusal çapta
tanınan bir dış denetim firması tarafından Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün Hizmet
Kuruluşu Kontrol (SOC) Raporlarına veya bunun eşdeğerine uygun bir denetim raporu
bulunduracak ve ilgili PRD sistemleri için yılda en az bir kez güncellenecek olan SOC 1 ve/veya
SOC 2 raporlarının her birinin kopyasını ilgili PRD sistemlerinin ilgili denetim döneminde
müşterinin isteği üzerine Müşteri'nin kullanımına sunacaktır.
HEC HİZMET SÖZLEŞMELERİ.
Taraflardan her biri, HEC Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler açısından diğer
tarafın birincil ilgili kişisi olacak bir temsilci görevlendirecektir. Ayrıca taraflardan her biri, makul
bir süre içinde birincil irtibat kişileri arasında çözülemeyen herhangi bir ihtilaf veya eskalasyon
durumunda karar verme yetkisine sahip olacak bir temsilciyi de görevlendirecektir.
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 9 of 12
8.
8.1
8.2
İSTEĞE BAĞLI: OLAĞANÜSTÜ DURUM KURTARMA HİZMETLERİ (bir Sipariş Formu'nda
seçilmişse)
Tanımlar
(a) "Olağanüstü Durum", Bulut Hizmetleri'nin sunulmasının önemli ölçüde kesintiye
uğramasına neden olan ve SAP veri merkezi veya Bilişim Ortamı için fiziksel zarara veya kayba
yol açabilecek önemli bir olaydır. Olağanüstü Durumlar, doğal felaketleri (seller, kasırgalar,
hortumlar veya depremler gibi) ve/veya insan kaynaklı felaketleri (tehlikeli maddelerin taşması,
altyapı arızası ve biyoterörizm) içerebilir. Bir Olağanüstü Durum genellikle tek bir sistemle veya
ortamla sınırlı değildir, bir altyapının daha geniş kısımlarını kapsar.
(b) "Olağanüstü Durum Kurtarma Hizmetleri" (veya "DR Hizmetleri" veya "DR"), DR
Hizmetlerinde yer aldığı şekilde geçerli Sipariş Formu'nda tanımlanan teknolojinin veya
altyapının kurtarılmasına veya sürdürülmesine yönelik yapılan hazırlığa ilişkin olağanüstü durum
kurtarma hizmeti, süreçler, politikalar ve prosedürler anlamına gelir. DR, donanım veya yazılım
olayları nedeniyle, ayrılmış sistemlerde meydana gelen kesintilerin önlenmesi süreci değildir. Ör.
DR, işbu HEC İlavesi'nde açıklanan Hizmet Kullanılabilirliği Hizmet Düzeylerinin yerine geçmez.
(c) "Kısa Mesafe DR" veya "Metro DR", SAP'nin daha düşük maliyet ve daha küçük RPO
sunarak ancak her iki veri merkezini de etkileyen yerel bir olağanüstü durum açısından daha
fazla risk ile DR Hizmetlerini (yük devri sistemleri ile) standart bir veri merkezinden 80 km'den
daha az uzaklıkta bir veri merkezinden sağladığı bir Olağanüstü Durum Kurtarma Hizmeti
anlamına gelir.
(d) "Uzun Mesafe DR" veya "Bölgesel DR", SAP'nin her iki veri merkezini de etkileyen yerel
bir olağanüstü durum riskini en aza indirmek için DR Hizmetlerini (yük devri sistemleri ile)
standart bir veri merkezinden 80 km'nin üzerinde uzaklıkta yer alan bir veri merkezinden
sağladığı bir Olağanüstü Durum Kurtarma Hizmeti anlamına gelir.
(e) "RPO" (veya "Kurtarma Noktası Hedefi"), Müşteri verilerinin, Olağanüstü Durum
nedeniyle kaybedilebileceği, kabul edilebilir maksimum süredir. Ör. son yedekleme veya son veri
çoğaltma ile Olağanüstü Durumun gerçekleştirdiği zaman arasındaki süre.
(f) "RTO" (veya "Kurtarma Süresi Hedefi"), Abonelik Yazılımı/ Lisanslanan Yazılım'ın ve
PRD'nin kullanılamadığı ve Olağanüstü Durum'da Bulut Hizmetleri'ni engellediği süredir. Ör.
olağanüstü Durum ile sistemlerin tekrar kullanılabilir hale geldiği zaman arasındaki süre).
SAP; standart DR Hizmetlerini, ön koşulların ve şartların karşılandığı ölçüde tanımlanan sistem
özellikleri için RPO/RTO açısından önceden tanımlı parametrelerle sağlar. Müşteri'nin aşağıdaki
ön koşullardan herhangi birini karşılayamaması ve bunun, SAP'nin geçerli DR Hizmetlerini yerine
getirmesini önlemesi ölçüsünde (ve bu süre boyunca) SAP, DR Hizmetleri yükümlülüklerinden
muaf tutulacaktır:
(a) Geçerli bileşenler, SAP tarafından sağlandığı şekilde teknik bağlamda kullanılır; geçerli
bileşenleri etkileyen herhangi bir özel veya üçüncü taraf geliştirmesi veya değişikliği buna dahil
değildir (SAP ABAP standart geliştirme araçlarını kullanan yalnızca ABAP sistemlerinde
gerçekleştirilen geliştirmeler/değişiklikler hariç ve SAP yazılımına gömülü üçüncü taraf ürünleri
hariç).
(b) Geçerli sistemler, Anlaşma kapsamında belirtilen boyut ve düzen sınırları dahilinde kalır.
(c) DR kapsamındaki arayüzler, veri merkezinde bulunan bileşenler için SAP sistemleri
tarafından hazır bir şekilde desteklenen arayüzler/protokoller (örneğin, RFC, web hizmeti
çağrıları, Sabit Dosyalar, XML ve IDoc'lar) ile sınırlıdır. Harici bağlantı özelliklerinin yanı sıra
Bilişim Ortamı dahilinde ek çözümler ve bileşenler gerektiren tüm arayüzler standart DR kapsamı
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 10 of 12
dışındadır.
(d) DR sitesinde çoğaltılması gereken Müşteri Verilerini içeren tüm repository'ler, veritabanıdır;
aksi takdirde, RPO süreleri çok daha uzun olabilir ve bu nedenle standart DR hizmetlerinin tanımı
kapsamına girmez.
8.3 İlgili parametreler, seçilen DR düzenine (Metro DR/Bölgesel DR), kullanılan veritabanı
platformuna ve standart DR hizmetleri için yukarıda listelenen koşulların karşılanmasına bağlıdır.
Bu standart DR hizmetleri için önceden tanımlanan parametreler şunlardır:
Kısa Mesafe DR (Metro DR)
Uzun Mesafe DR (Bölgesel
DR)
Database: SAP HANA
Tek Düğümlü (1) RTO=hrs;
RTO=12hrs; RPO=30mins
RPO=30mins
Çok Düğümlü (2): RTO=12hrs;
RPO=0hrs
Database: Sybase ASE
RTO=12hrs; RPO=30mins(3)
RTO=12hrs; RPO=30mins
(1) HANA Tek Düğümlü: HANA veritabanı sisteminin tek bir sunucu düğümünde yer aldığı bir
konfigürasyonu tanımlar.
(2) HANA Çok Düğümlü (veya HANA Ölçeklenebilir Sistem): birden fazla ana bilgisayara kurulan ancak
tek bir sistem tanıtıcısı (SID) ile tanımlanan bir HANA veritabanı sistemini tanımlar. Sistemi bütün
olarak kurabilen, güncelleyebilen, başlatabilen, kapatabilen veya yedekleyebilen yöneticinin bakış
açısıyla tek bir birim olarak görünür.
(3) Sybase ASE veritabanı çoğaltması şu anda, 0 değerinde bir RPO için ön koşul olacak sürekli modda
desteklenmemektedir. Bu özellik kullanılabilir hale gelirse ve ilgili sistemler yeni versiyona güncellenip
başarıyla test edilirse her iki taraf da bu noktada ek hizmet ücreti olmadan bir Değişiklik Talebi
aracılığıyla değiştirilen 0 saatlik bir RPO üzerinde anlaşmaya varacaktır.
8.4
8.5
8.6
Performans özellikleri, DR Hizmetleri yük devri altında çalışırken azalabilir ancak
performanstaki bu azalmalar, yalnızca Olağanüstü Durumun da bir mücbir sebep durumu
olması ölçüsünde mazur görülecektir.
Diğer DR Hizmetleri, SAP'nin standart DR Hizmetleri kapsamına girmez. Müşteri tarafından
talep edildiği takdirde bu ek DR Hizmetleri'nin ("Ek DR Hizmetleri"), Müşteri altyapısına ve
gereksinimlerine bağlı olarak ayrı bir DR değerlendirmesine tabi tutulması gerekebilir.
İncelenen tahmini yük devri süreleri ve maksimum veri kaybı da dahil olmak üzere bu Ek DR
Hizmetleri'nin uygulanmasına ilişkin ayrıntılara Müşteri ile birlikte karar verilecektir ve taraflar,
bir Değişiklik Talebi'nde uygulamanın sonucu olarak söz konusu Ek DR Hizmetleri için geçerli
RPO'ya ve RTO'ya karşılıklı olarak karar verecektir. Bu sürecin bir parçası olarak SAP; Sipariş
Formu'nda tanımlandığı şekilde, tanımlanan paketler için benzer bir aralıkta Sistem
Kurulumu'na yönelik RPO/RTO'yu sunmak için makul ölçüde çaba gösterecektir.
Düzenli DR Testi. SAP, DR Hizmetleri'nin güvenilirliğini test etmek için DR Hizmetleri'nin bir
parçası olarak yıllık DR yük devri testi sunar. SAP, geçerli standartlara ulaşamayan DR
kurtarma testlerini vakit kaybetmeden yeniden gerçekleştirecek ve tüm başarısızlıkları
Müşteri'ye bildirecektir. DR Hizmeti hazırlığı için Müşteri, altyapı ve iş hazırlığını Sipariş
Formu'nda öngörülen şekilde ve taraflar arasında bir Değişiklik Talebi'nde karşılıklı olarak
kabul edilebilecek şekilde yerine getirecektir. Müşteri'nin iş devamlılığı hedefleri için, işbu
belgedeki Bulut Hizmetleri ve/veya DR Hizmetleri kapsamına ek olarak ve bu kapsamın da
ötesinde Müşteri'nin ek çalışma yapması gerekebilir. Her bir Olağanüstü Durum Kurtarma
Hizmeti uygulamasının Müşteri tarafından test edilmesi gerekir ve bu da daha fazla Anlaşılan
Kesinti Süresi'nin olmasına neden olur. Bu ek Anlaşılan Kesinti Süreleri, etkilenen aylara
yönelik Sistem Kullanılabilirliği hesaplamasına dahil edilmeyecektir.
9. İSTEĞE BAĞLI: HEC GEÇİŞ HİZMETLERİ (bir Sipariş Formu veya Değişiklik Talebi ile
satın alınmışsa)
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 11 of 12
Müşteri, bir Değişiklik Talebi'nde bulunarak ve söz konusu Değişiklik Talebi'nde belirtildiği şekilde
SAP'nin o sırada geçerli olan fiyatları üzerinden geçerli ücretleri ödeyerek SAP'den aşağıdaki Geçiş
Hizmetleri'ni satın almayı tercih edebilir: (a) Müşteri'yi Bulut Hizmetleri'nden, Müşteri'nin veya
Müşteri tarafından seçilen bir üçüncü tarafın sağladığı değişiklik hizmetlerine geçirmeye yönelik
hizmetler ve (b) SAP tarafından kullanılan makul yedekleme ortamı biçiminden farklı biçimdeki
Müşteri Verileri. SAP, Müşteri tarafından satın alınan bu Geçiş Hizmetleri'nin tümünü Bulut
Hizmetleri'nin geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren sağlayacaktır.
SAP HANA Enterprise Cloud Supplement trTR.v.4-2016
Page 12 of 12

Benzer belgeler