DİTİB Strasbourg

Transkript

DİTİB Strasbourg
STRASBOURG
İSLAM İLAHİYAT FAKÜLTESİ
14 RUE THOMAS MANN
67200 STRASBOURG
Telefon : 03 88 330 430
Strazburg İslam İlahiyat Fakültesi 2011 eylül ayında ilk hazırlık sınıfıyla eğitim öğretime
başlamıştır. Fakültede eğitim-öğretim süresi Arapça ağırlıklı hazırlık eğitimi de dahil
olmak üzere beş yıldır.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile yapılan protokol gereği ortak program yürütecek
olan Fakültemizden mezun olan gençlere Lisans diplomaları İstanbul Üniversitesi İlahiyat
Fakültesince verilecektir.
Strazburgta bulunan Katolik ve Protestan Fakülteleri ve İslamoloji master bölümü ile
partenerya ön hazırlıkları içinde olan fakültemizden mezun olanlar İslam İlahiyatına dair
ilmi birikimleriyle, din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda çalışma
imkanı bulabileceklerdir. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerek
Türkiye’de gerekse Avrupa üniversitelerinde master ve doktora programlarına devam
edebileceklerdir.
Fakültemizin İlke ve Değerleri
Strazburg İlahiyat Fakültesi Fransa temel yasaları
ve Alsace-Moselle Özel yasaları çerçevesinde,
yaşanan ülke ve dünyanın manevî ve ahlâkî
değerler alanındaki sorunları için bilimsel,
doğru, yeterli ve uygulanabilir çözümleri
hedefleyen araştırmaların uygulanmasını ve
bilimsel bilgi üretimini destekler.
Toplumsal sorumluluk alabilen, özgün düşünce
üretebilen, bilginin her alanda üretilmesi,
uygulanması ve yayılmasını ilke edinen ahlâkî,
kültürel ve sosyal bakış açılarını önemseyen,
toplum sağlığını dikkate alan, katılımcı
özgüvenli İlâhiyatçılar yetiştirmeyi hedefler.
Fakültemizin Vizyonu
• Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında
akademik
ölçütlere
uygun,
toplumun
ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri
bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için
doğru ve etkin biçimde aktaran,
İslam’ı
kendi değerlerine ve çağın ihtiyaçlarına uygun
biçimde yorumlayan gerek ulusal gerekse
uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yüksek
öğretim kurumu olmak.
Hazırlık Sınıfından Görünüm
İlâhiyat alanında bilgi donanımını geliştirmek
isteyenlere lisans seviyesinde öğrenim görme
imkânı sağlamak.
Sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde
bulundurarak dinî ve ahlâkî değerleri
geliştirmek suretiyle toplumun maddî-manevî
kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Fakültemizin Misyonu
Genelde din bilimleri ve kültürü, özelde İslâm
bilimleri ve kültürü alanında ilmî esaslar,
kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar
çerçevesinde
araştırmalar
yapmak
ve
yayınlamak; bu doğrultuda üstün nitelikli din
bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi
öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.
1. Sınıfından Görünüm
Genelde din bilimleri ve kültürü, özelde İslâm
bilimleri ve kültürü alanında ilmî esaslar,
kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar
çerçevesinde
araştırmalar
yapmak
ve
yayınlamak; bu doğrultuda üstün nitelikli din
bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi
öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.
İlâhiyat alanında bilgi donanımını geliştirmek
isteyenlere lisans seviyesinde öğrenim görme
imkânı sağlamak.
Sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde
bulundurarak dinî ve ahlâkî değerleri geliştirmek
suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına
katkıda bulunmaktır.
Yurt Binalarından Görünüm
Strazburg İslam İlahiyat Fakültesi Diyanet
İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) girişimi
ile kurulmuş özel bir fakülte olup onun desteği
ile faaliyetlerini sürdürecektir. Ayrıca Diyanet
İşleri Başkanlığı ve ona bağlı diğer Hayri
Yurt Binalarından Görünüm
Fakültemizin Genel Hedefleri:
Dini
bilgiyi
orijinal
kaynaklarından
araştırabilen, yorumlayabilen, problemlere
çözüm bulabilen, küresel ve toplumsal
gelişmeleri takip eden, kendini sürekli
geliştiren, bilimsel ve mesleki etiğe sahip, farklı
inanç ve düşüncelere saygı duyan ve toplumu
din konusunda aydınlatabilecek ilahiyatçılar
yetiştirmektir.
Barınma, Burs ve Sosyal İmkanlar
vakıfların yardımları da söz konusu olacaktır.
Strazburg İslam İlahiyat Fakültesine kaydını
yaptıracak öğrencilerin barınma yerleri
için iki bina satın alınmış olup kendilerinin
kalabileceği
modern
öğrenci
yurtları
hazırlanmaktadır. Erkek ve kızlar için ayrı
ayrı binalarda kalabilme imkânı olabilecek
ve
yemek
ihtiyaçları
karşılanacaktır.
Öğrencilerimize imkânlar ölçüsünde aylık
en az 200E olmak üzere burs verilecektir.
Fakültemiz şehrin Hautpierre semtinin seçkin
bir köşesinde yer alıp her türlü ulaşım vasıtası
ile ulaşılabilecek yerdedir. Aynı çevrede yer
alan spor sahası ve salonlarından istifade
edebilecek olan öğrencilerimiz her türlü sporu
yapabilecek imkâna sahip olabileceklerdir.
Kimler Başvurabilir?
Programa müracaat edecek kişilerde aranan şartlar;
1.) Fransız bakaloryasına sahip olup, üniversiteye başlamasında her hangi bir engel olmamak,
2.) 01.01.2013 tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden önce
doğmuş olanlar başvuramazlar.)
3.) Daha önce Uluslararası ilahiyat Programına kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği
kesilenler başvuramazlar.
Başvuru
1.www.fransaditib.com;
www.ditibstrasbourg.fr;
www.lyonditib.com adreslerinden birine giriniz.
2. Başvuru formunu doldurunuz.
3. Başvuru formunu doldurduktan sonra
aşağıdaki belgeleri size en yakın din hizmetleri
müşavirliğine/ ataşeliğine veya DİTİB din
görevlisine teslim ediniz.
• Lise diploması örneği,
• Eğer lise son sınıfta okuyan öğrenci iseniz son
sınıfta okuduğunuza dair belge (veya not çizelgesi)
• Kimlik fotokopisi
• Kendi el yazınız ile yazılmış öz geçmiş
• İki adet fotoğraf
4. Paris, Strazburg ve Lyon DİTİB sitelerinden
indireceğiniz referans mektubunun ilgili kısmını
doldurunuz. Belgeyi daha sonra bölgenizde görev
yapan din görevlisine veriniz. Din görevlisi kendisi
ile ilgili bölümü doldurarak belgeyi din hizmetleri
müşavirlik veya ataşeliğine ulaştıracaktır.
5. Belgelerini 17 Mayıs 2013 Cuma gününe kadar din
hizmetleri müşavirlik ve ataşeliğine ulaştırmayan
adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Başvuru Tarihleri
Gerekli şartları taşıyan adaylar belgelerini Din
Hizmetleri Müşavirliği veya Ataşeliklerine 17
Mayıs 2013 Cuma mesai bitimine kadar ulaştırmış
olacaklardır.
Mülakatlar ve Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuruları alınan adayların belgeleri, gerekli
şartları taşıyıp taşımamaları açısından din
hizmetleri müşavirlikleri/ataşelikleri tarafından bir
ön incelemeden geçirildikten sonra Fakültemize
ulaştırılır.
Fakültemizce
belgelerin
tekrar
incelenmesinin ardından aranan şartları taşıdığı
tespit edilen adaylar, gerekli görüldüğü takdirde
uygun görülen bir yerde ya da fakültemizde
mülakata alınacaklardır.
Mülakat (sınav) tarihleri ve yeri daha sonra adaylara
bildirilecektir. Mülakat (sınav) konuları:
• Kur’an-ı Kerim
• Dini Bilgiler (İnanç-İbadet-Siyer-Ahlak)
• Genel Kültür
• Hitabet
• Akademik İlgi
Mülakatta başarılı görülenler, Fakültemiz ve
DİTİB’lerin web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca
din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerinden de
sonuçlar öğrenilebilecektir.
Kayıt
Fakültemiz tarafından başvuruları incelenerek
programa alınması uygun görülen adayların
isimleri internet aracılığı ile ve kendilerine bizzat
duyurulur. Bu öğrenciler, Fakültemiz tarafından
belirlenen kesin kayıt tarihlerini ve istenen belgeleri
dikkate alarak, kayıt için Fakülteye gelirler. Kesin
kayıt tarihleri yine internet aracılığı ile duyurulur.
Kesin kayıt için istenen belgeler öğrencilere daha
sonra bildirilecektir. Katkı Payı
Programa başvuran ve gerekli sınavlardan geçerek
katılması uygun görülen öğrencilerden 1000(Bin)
Avro eğitim masraflarına katkı payı alınır.
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları
gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya
fotokopileri kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan
aday herhangi bir hak iddia edemez.
İletişim
Strasbourg İslam İlahiyat Fakültesi 14 rue Thomas Mann 67200 STRASBOURG
Tel: 03 88 330 430
Paris Din Hizmetleri
Müşavirliği 44, rue de Sevres
92100 Boulogne-Billancourt
Tel: 01 46 04 05 86
Strasbourg Din Hizmetleri
Ataşeliği 10 rue Auguste Lam ey
67000 STRASBOURG
Tel: 03 88 36 86 44
Lyon Din Hizmetleri
Ataşeliği 87 rue de
Seze 69006 LYON
Tel: 04 78 65 01 21

Benzer belgeler