(OSB) ile

Transkript

(OSB) ile
YENĠ ÇEVRE
MEVZUATLARI VE
OSB’LER
GÜLSER KAYA
TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI
KALDER -18.05.2011
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NEDĠR?
1
2
3
4
• Sanayinin , uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak,
• KentleĢmeyi yönlendirmek,
• Çevre sorunlarını önlemek
• Bilgi ve biliĢim teknolojilerinden yararlanmak,
• Ġmalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleĢtirilmeleri
ve geliĢtirilmeleri amacıyla kurulmuĢtur.
• 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine
göre iĢletilen , mal ve hizmet üretim bölgeleridir.
KALDER -18.05.2011
2
OSB KURULUM AġAMALARI
Valiliğin teklifi
Yatırım programına
alınması için Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı
tarafından DPT
MüsteĢarlığına teklif
edilmesi,
DPT MüsteĢarlığı
tarafından onaylanması
Organize Sanayi
Bölgesinin kuruluĢ
sorumluluğunu
üstlenecek MüteĢebbis
TeĢekkülün oluĢturulması
KALDER -18.05.2011
3
SanayileĢmenin
yol açtığı olumsuz
etkilerin üstesinden
gelinmesi; çevreye
duyarlı düzenli
kentleĢmenin
sağlanmasıdır.
Ġmarı ve
altyapısı
tamamlanmıĢ
arsaya eriĢim,
izin ve ruhsatların
verilmesi, altyapı
hizmetlerinin
nitelikli ve ucuz
olarak
sağlanması
KALDER -18.05.2011
Kümelenme
yaklaĢımıyla
firmalar gerek
birbirleri arasındaki
iĢlem maliyetlerini
düĢürerek gerekse
sinerji yaratarak
verimliliklerini
artırabilmektedirler.
4
1962
Kurulan OSB
Sayısı
Ġlk OSB
261
31
230
ĠHTĠSAS
OSB
KARMA
OSB
KALDER -18.05.2011
5
GEBZE ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ
(GOSB )
1986 yılında
Bakanlar Kurulu
Kararı ile
Kuruldu.
1989 Yılında
Bakanlar Kurulu
Kararı
GeliĢtirildi.
KALDER -18.05.2011
1999 - GeniĢleme
Bölgesi
2004 - Tembelova
Bölgesi
ilave edildi.
6
GOSB’a Havadan BakıĢ
KALDER -18.05.2011
7
ÖZETLE GOSB
191 Parsel
127 Parselde
Üretim
94 Tesis
ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsatı
KALDER -18.05.2011
8
OSB MEVZUAT KRONOLOJĠSĠ
2000 Öncesi
• Ġç
Yönetmelik
Ġle Yönetim
15.04.2000
Sonrası
• OSB
Kanunu
Yayınlandı
01.04.2002
10.07.2004
• OSB
Uygulama
Yönetmeliği
yayınlandı
• BüyükĢehir
Belediye
Kanunu
değiĢti.
KALDER -18.05.2011
9
OSB Yetkileri
GENEL
• Altyapı Hizmetleri
(Elektrik, su
doğalgaz, atıksu,
haberleĢme
ÇEVRE
YAPI
• Ġmar Durumu
• Atıksu Arıtma Tesisi
Proje Onayı *
• Yapı Ruhsatı
• Bağlantı Ġzni
• Yapı Kullanma Ġzni
• Kazı Ġzni
• Yer Seçimi ve Tesis
Kurma izni
DĠĞER
• Yangın ve
Patlamalara KarĢı
Yeterlik
• Asansör Ġzni
• Enerji Kimlik
Belgesi ***
• ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsat **
* AAT Proje Onayı Genelgesine istinaden 29.04.2005 den sonra verilmeye baĢlanmıĢtır.
** ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı BüyükĢehir Belediye Kanunuyla 2004 yılında eklenmiĢtir.
*** Enerji Kimlik Belgesi 01.01.2011 tarihinden beri verilmektedir.
KALDER -18.05.2011
10
YATIRIMA BAġLAMAK ĠSTEYEN KATILIMCININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
BAġVURUSU
RUHSATLANDIRMA
SĠSTEMĠ
ÇED BAġVURUSU
ENERJĠ
ĠMAR DURUMU
Kapsam DıĢı
YER SEÇĠMĠ VE
KURMA ĠZNĠ
JENERATÖR
YAPI RUHSATI
KATILIMCININ ĠNġAAT SÜRECĠ
ĠġLETME
ÇEVRE ĠZNĠ
(EMĠSYON,
BAĞLANTI ,
GÜRÜLTÜ VB.)
ĠNġAAT KONTROLÜ
ASANSÖR
YAPI KULLANMA
ĠZNĠ
LEJAND
ĠTFAĠYE YETERLĠK
BELGESĠ
DENEME
ĠZNĠ
KAZI
ĠZNĠ
BASĠT TADĠLAT
YAPI İZİNLERİ
KAZI ĠZNĠ
ÇEVRE İZİNLERİ
ENERJİ İZİNLERİ
ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI
DENETĠMLER
ĠġYERĠ FAALĠYETĠNE
YÖNELĠK ĠZĠNLER
11
ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI
ALAN FĠRMA SAYISI
ĠġYERĠ
AÇMA VE
ÇALIġMA
RUHSATI
2000 YILI
2004 YILI
2007 YILI
2011 YILI
32
40
70
94
KALDER -18.05.2011
12
Çevre Kanunu ve
Yönetmelikleri ile OSB
Mevzuatı ĠliĢkisi
KALDER -18.05.2011
13
OSB YETKĠLERĠNĠN TANIMLANDIĞI
YÖNETMELĠKLER
*
*
• ÇED YÖNETMELĠĞĠ
• HAVA KALĠTESĠNĠN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠ
• A) SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ
• B) ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
*
• SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
*
• AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
KALDER -18.05.2011
14
*
• BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN
KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ
*
• ÇEVRE DENETĠM YÖNETMELĠĞĠ
*
• ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN
VE LĠSANS HAKKINDA YÖNETMELĠK
*
• ÇEVRE GÖREVLĠSĠ VE ÇEVRE DANIġMANLIK
FĠRMALARI HAKKINDA YÖNETMELĠK
KALDER -18.05.2011
15
ÇED YÖNETMELĠĞĠ
OSB Uygulama
Yönetmeliğine göre
değerlendirme yapıldıktan
sonra uygunsa ;
FAALĠYETE ĠZĠN
VERĠLĠR.
ÇED Yönetmeliği
değerlendirmesi sonucunda
- ÇED Olumlu,
- ÇED Gerekli değildir
- Kapsam DıĢı verilen bir
faaliyet
KALDER -18.05.2011
16
ÇED YÖNETMELĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNERĠMĠZ
ÇOB
ÇED SÜRECĠ
OSB’NĠN KENDĠ
ÇED’ĠNE GÖRE
DEĞERLENDĠRMESĠ
KARMA OSB’LER ĠÇĠN
ĠHTĠSAS OSB GĠBĠ TEK
ÇED YAPILMASI
KALDER -18.05.2011
1.Süreç
kısalır
2.
Bürokrasi
azalır
3. OSB’ler
haberdar
olur.
4.
Denetim
Artar
17
EMĠSYON ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠKLER
1986
HAVA
KALĠTESĠNĠN
KORUNMASI
YÖNETMELĠĞĠ
SANAYĠ
KAYNAKLI HAVA
KĠRLĠLĠĞĠ
KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
ISINMADAN
KAYNAKLANAN
HAVA
KĠRLĠLĠĞĠNĠN
KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
SANAYĠ
KAYNAKLI
HAVA
KĠRLĠLĠĞĠNDE
OSB YETKĠSĠ
TANIMLI DEĞĠL
18
KALDER -18.05.2011
ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA
KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile……yer alan
endüstriyel tesislerindeki ısıtma amaçlı yakma
tesislerinde, yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel
kiĢilerce yapılan bakım, onarım, baca temizleme ve baca
gazı ölçüm sonuçları OSB veya EB bölge müdürlüğüne
bildirilir.
OSB veya EB bölge müdürlükleri ölçüm
sonuçları hakkında genel hatları içeren bir
rapor tanzim eder ve Bakanlığa bildirir.
KALDER -18.05.2011
19
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
Atıksu altyapı tesisleri yönetimi:
…….., büyük Ģehirlerde büyükĢehir
belediyeleri su ve kanalizasyon
idarelerini;
belediye ve mücavir alan sınırları
içinde belediyeleri,
organize sanayi bölgelerinde
organize sanayi bölgesi yönetimini,
KALDER -18.05.2011
20
Atıksu Altyapı Tesisleri
Yönetimi Olarak Yetkiler
* Bağlantı Ġzin
Belgesi
verilmesi
*** ĠĢletmelerin
bağlantı yerinde
veya ön arıtma
**AAT Proje
tesisi çıkıĢında,
Onayı Verilmesi
atıksuların
özelliklerinin
tespiti ve
tarifelendirme*
*Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği
** Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi
*** Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul
Ve Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik
21
KALDER -18.05.2011
AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ
• ………… organize sanayi
bölgeleri, ………..ambalaj
atıklarını diğer atıklardan ayrı
olarak biriktirmek ve bu
Yönetmelikte tanımlanan
toplama sistemine verilmek
üzere hazır etmekle
yükümlüdürler.
AMBALAJ
ATIKLARININ
KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
Madde 26
• (5) Ambalaj atığı üreticisi
katılımcılar, plastik, metal,
cam, kağıt, karton, kompozit
ve benzeri ambalaj atıklarını
biriktirmek, kaynağında
ayrıĢtırmak ve OSB’ye
vermekle yükümlüdür. OSB
bu atıkları çevre mevzuatına
uygun olarak toplar, depolar,
nakleder ve değerlendirir.
OSB UYGULAMA
YÖNETMELĠĞĠ
Madde 123
• d) Ambalaj atığı üreticileri; ilgili
oldukları belediyeler tarafından
hazırlanarak Bakanlığa sunulan
ambalaj atığı yönetim planı
doğrultusunda belirlenen
toplama sistemine uygun olarak
biriktirmek ve bedelsiz olarak
belediyenin sistemine vermekle
yükümlüdürler.
AMBALAJ ATIKLARININ
KONTROLÜ
YÖNETMELĠĞĠ
Madde 5
• OSB’nin toplama sorumluluğu
var.
• Ama bertaraf için Belediyenin
sistemine vermek zorundadır.
• KENDĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRME
ĠMKANI BULUNMAMAKTADIR.
KARġILAġTIRMA
KALDER -18.05.2011
22
Tarih: 19-20 ġubat 2010
OSBÜK I.Çevre Zirvesi
Çevre ve Orman Bakanı Veysel
EROĞLU’nun KonuĢması
'Ben de Ģahsen mevcut Ambalaj Atıkları
Yönetmeliği'nin adil olmadığı
kanaatindeyim. ArkadaĢlarıma talimat
verdim. Bunun mutlaka değiĢtirilmesi
lazım.
Tarih: 24-25 ġubat 2011
OSBÜK II.Çevre Zirvesi
OSBÜK BaĢkanı Mahmut YILMAZ’ın
KonuĢması
‘Geçen yıl düzenlenen I. Çevre Zirvesi’nde
görüĢülen konular arasında bulunan
ambalaj atıkları sorunu, verilen sözler ve
aradan geçen 370 güne karĢın çözüme
kavuĢturulamadı.’
HENÜZ
DEĞĠġMEDĠ
23
KALDER -18.05.2011
BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR
YÖNETMELĠĞĠ
Dahili Acil Durum
Planı
Harici Acil Durum
Planı
ĠĢletmeci
Belediye veya Özel
Ġdareler
Organize Sanayi
Bölgesi
Müdürlüğüne danıĢır.
Organize Sanayi
Bölgesi
Müdürlüğüne danıĢır.
KALDER -18.05.2011
24
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE
YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ
Yetkili Ġdare:
Çevre ve Orman
Bakanlığı ve Ġl
Müdürlükleri
Özel Ġdareler
KALDER -18.05.2011
Belediyeler
25
• Yetkili Ġdare tanımında OSB YOK
Yönetmelikte
• Çok hassas ve hassas kullanımları etkileyebilecek Ģekilde
yakınında, bitiĢiğinde, altında, üstünde bulunan ve Çevre
Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan iĢletme, tesis,
iĢyeri, imalathane, atölye gibi yerler için, ĠĢyeri Açma ve
27 Nisan 2011
ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında verilecek
tarihinde 34.
açma ve çalıĢma ruhsatlarında yetkili idare tarafından
maddesinde
gürültü yönünden değerlendirme yapılır,
yapılan değiĢiklik; çevresel
gerektiğinde çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
talep edilir ve bu rapora iliĢkin yetkili idarenin uygun görüĢü
esas alınır.”
KALDER -18.05.2011
26
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE
YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ
OSB Sorumluluğu
OSB’de
Arka Plan
Gürültüsü 7-10
dB(A)
AĢamaz
KALDER -18.05.2011
27
Çevre Denetim Yönetmeliği
Geçici 1. madde -b bendinde;
Altyapı çalıĢmalarına baĢlayan Organize Sanayi Bölgeleri, 11 inci
maddede belirtilen tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare
birlikleri, 12 nci maddede belirtilen sağlık kuruluĢları veya
hastaneler, 24 ay içerisinde,
En Az Bir Çevre
Görevlisi ÇalıĢtırmak
Çevre Yönetim Birimi
Kurmak
DanıĢmanlık Hizmeti
Almak
01.01.2011 tarihinden itibaren süre sona ermiĢtir ve yasal süreç baĢlamıĢtır.
KALDER -18.05.2011
28
Çevre Yönetim Birimi
Sanayi
Tesisleri
• Birden fazla tesis için
kurulur.
• Yanlızca kendisi için kurar.
OSB
• Sanayiciye hizmet
verilemiyor
KALDER -18.05.2011
29
Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik
ÖNERĠMĠZ
KALDER -18.05.2011
30
Sonuç ve Öneriler
Çevre Kanunu 1983 yılında yayımlandı ve 2006’da
revize edildi. 1986 yılında Hava Kalitesinin Korunması
Yönetmeliği yayımlandı.
AB uyum süreci içerisinde «Yerinden Yönetime» geçiĢ için
OSB’lere geniĢ kamu yetkileri tanımlanırken ve Belediye ile
aynı konuma sahip OSB’ler ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
verirken Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri ile verilen yetkilerin
yeterli düzeyde olmadığı kanısındayız.
Sanayiciler bazı izinlerini OSB’den ,
bazılarını da OSB dıĢındaki kurumlardan
sağlamaya çalıĢmamalıdır.
KALDER -18.05.2011
31
BEKLENTĠLER
OSB’ler
‘TEK DURAK OFĠS’ olmalı
Çevre Kanunu ve yönetmelikleri
çerçevesinde OSB’lerin yeri net
olarak tanımlanmalı
KALDER -18.05.2011
32
SABRINIZ VE İLGİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.
KALDER -18.05.2011
33