Æerkezlerden anlamlà gece

Yorumlar

Transkript

Æerkezlerden anlamlà gece
Hitit Üniversitesi'nin
2013 yýlý bütçesi 58
milyon 871 bin TL
TEKNOKENT
imza töreni
bugün
ÇORUM Teknoloji Geliþtirme Bölgesi
(TEKNOKENT) Projesi'nin imza töreni
bugün gerçekleþtirilecek. 5’te
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hitit
Üniversitesi'nin 2013 yýlý bütçesiunin 58 milyon 871 bin TL olduðunu bildirdi.
Uslu, yaptýðý açýklamada, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde yapýlan bütçe görüþmelerinde
www.kenthaberim.com
Çorum Hitit Üniversitesi'nin 2/13 yýlý
bütçesinin onaylandýðýný kaydetti.
TBMM'de yapýlan görüþmelerde
Hitit Üniversitesi'nin 2013 yýlý
bütçesinin 58 milyon 871 bin TL
olarak onaylandýðýný vurgulayan Uslu, Hitit Üniversitesi
2013 yýlý bütçesinin Çorum'a
hayýrlý uðurlu olmasýný diledi.
Kent Haber
ÇORUM
18 ARALIK 2012 SALI
SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE
FÝYATI: 40 krþ.
Baþhekime
hakarete
para cezasý!
OSMANCIK ilçesinde,
tartýþtýðý hastane baþhekimine
hakaret ettiði iddiasý ile
hakkýnda dava açýlan
hemþire 7 bin TL para cezasýna çarptýrýldý. 3’te
Külcü'ye ‘Örnek Yurttaþ' ödülü
‘BM, zalimin zulmünü alkýþlayan
uluslararasý bir kurum haline geldi'
BELEDÝYE Baþkaný
Muzaffer Külcü'ye Çorum
Anadolu Ticaret ve
Ticaret Meslek Lisesi
Demokrasi Ýnsan
Haklarý ve Yurttaþlýk
Kulübü tarafýndan
"Örnek Yurttaþlýk"
ödülü verildi.
Demokrasi Ýnsan
Haklarý ve Yuttaþlýk
Kulübü'nün 1. Örnek
Yurttaþ Projesi kapsamýnda Örnek Yurttaþ
seçilen Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, okulda
bir de konferans verdi.
Külcü, demokrasi, insan haklarý ve yurttaþlýk ile ilgili bilgiler
aktararak, insana sadece insan olduðu
için saygý duyulmasý gerektiðini vurguladý.
Birleþmiþ Milletlerin þu anda zalimin zulmünü
alkýþlayan uluslar arasý bir kurum haline
geldiðinden söz eden Külcü, Birleþmiþ
Milletlerin Ýsrail ile ilgili yüzlerce karar
aldýðýný alýnan kararlarla ilgili hiç kim-senin
bir þey yapmadýðýný söyledi. 5’te
Çerkezlerden
anlamlý gece
ÇORUM Kafkas Kültür
Derneði Gençlik Komisyonu
ile Ankara Çerkez Derneði
tarafýndan "Suriyeli soydaþlarýmýz için tek yürek
olma vakti" adý altýnda bir
program düzenledi. Önceki
akþam düzenlen programda
elde edilen gelirlerin,
Kafkas Federasyonu tarafýndan Suriye'deki Çerkezlere
gönderileceði bildirildi.
Devlet Tiyatro Salonu'ndaki
programa Vali Yardýmcýsý
Hamdi Bolat, Ýl Özel Ýdare
Genel Sekreteri Ömer
Arslan, ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, Kent Haber
Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi
Birkan Demirci, bazý daire
müdürleri ve çok sayýda
davetli katýldý. 12’de
Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci,
AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan'ý ziyaret etti
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse,
ülkeden oluþturulan korku imparatorluðu
ortamýnýn kendisini korkutamayacaðýný
söyleyerek, "yargýyý basýný ve sivil toplumu
kontrol altýna almýþ olan iktidar bir korku
imparatorluðu oluþturdu, ancak ben korkmadan doðrularý söylemeye devam edeceðim, bu mücadeleyi sürdürmeye kararlýyým" dedi. 6’da
Þehit statüsüne alýnmadý
OSMANCIK ilçesi askerlik þubesinde
birlikte görev yaptýðý asker arkadaþýnýn
silahýndan çýkan kurþunla hayatýný
kaybeden Hüseyin Ildýz, þehit statüsüne
alýnmazken, asker eðlencesindeki
görüntüleri ailesi ve sevdikleri ile bir
araya geldiði son görüntüler oldu. 3’te
ÇORUM Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) gönüllüleri, Afrika'nýn
Gine Cumhuriyeti'ne uygulamalý saðlýk
eðitimi vermek için gidiyor. Dernek
tarafýndan hazýrlanan projenin TÝKA
tarafýndan kabul edildiði belirtildi. 2’de
BÝZE ULAÞIN
Tel&Fax:
0.364
666 0 666
l.co
m
‘Korku imparatorluðu
beni korkutamaz'
saðlýk eðitimine gidiyor
mai
TÜRKÝYE Kamu-Sen Ýl Temsilcisi
Mahmut Alparslan, sendikalarýnýn hiçbir
anti demokratik uygulamanýn tarafý
olmadýðýný ve olmayacaðýný belirterek,
"Türkiye Kamu-Sen baþörtüsü ile ilgili
tüm yasaklarýn bir an önce kaldýrýlmasýna
yönelik iþin muhatabý olan hükümete
karþý her türlü eyleme hazýrdýr. Ancak
unutulmamalýdýr ki, Türkiye Kamu-Sen
bu tür orta oyunlarýn malzemesi ve
figüraný olmayacaktýr. Hükümete selam
duracak yanardöner politikalarýn bir
parçasý olmayacaktýr" dedi. 4’te
ANATIPDER, Gine’ye
th a
ber e-ma
gaz il:
etes
i @g
‘Türkiye Kamu-Sen
yanardöner politikalarýn
parçasý olmayacak'
ADALET ve
Kalkýnma partisi
Ýl Baþkaný
Ahmet Sami
Ceylan, baþta
Kent Haber
Gazetesi olmak
üzere Çorum
yerel basýnýnýn
kendilerine
doðruyu ve yanlýþý ayýrt
etmeleri noktasýnda çok
büyük yardýmlarýnýn
olduðunu ifade
etti. Kent Haber
Gazetesi
Ýmtiyaz Sahibi
Birkan Demirci
ziyaretlerini
sürdürmeye
devam ediyor.
Gazetemizin
Ýmtiyaz Sahibi
Birkan Demirci
ve Köþe Yazarý
Mustafa Külcü,
dün AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan'ý
makamýnda
ziyaret etti. 7’de
ken
Ceylan: Yerel basýn doðruyu ve yanlýþý
görmemizde en büyük yardýmcýmýz
www.kenthaberim.com
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
DOLAR
NÖBETÇÝ ECZANELER
NAMAZ VAKÝTLERÝ
18 ARALIK 2012 SALI
ALBAYRAK
AKSOY
227 77 62
212 32 00
Cemilbey Cd.18/A Tarakçý 8.Sk.32/A
18 ARALIK 2012 SALI
Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý
05.18
06.52 11.44 14.02 16.24 17.50
VEFAT EDENLER
Alýþ (TL)
1.777
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Satýþ (TL)
1.787
EURO
Satýþ (TL)
Alýþ (TL)
2.338
19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA
Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý
05.19 06.52 11.44 14.02 16.24 17.50
2.353
Ali CEYLAN
SALI
Satýþ (TL)
97.47
ÇARÞAMBA
PERÞEMBE
Karla Karýþýk
Yaðmur
Kar
Yaðýþlý
Kar
Yaðýþlý
en yüksek
en yüksek
en yüksek
en yüksek
en yüksek
en düþük
en düþük
en düþük
en düþük
en düþük
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
1
5
1
4
-1
ÖZDEMÝR
KAVAK
Çayhatap Köyü'nden gelme, Çanakkale
Gazisi Hüseyin KAVAK'ýn eþi; Satý KAVAK
vefat etmiþtir.
Turan
PEZEK
Özalp PETEK ve Özlem ÖLMEZ'in babasý,
Hikmet KAYIÞ'ýn bacanaðý, Emekli Öðretmen;
Turan PEZEK vefat etmiþtir.
KENT HABER vefat edenlere Allah’tan
rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
YANGIN
Yangýn.................................................... 110
Orman Yangýn........................................ 177
POLÝS
Polis Ýmdat..............................................155
Trafik....................................................... 154
Emniyet Müdürlüðü.....................224 10 09
Alo Zabýta............................................... 153
JANDARMA
Jandarma............................................... 156
SIHHÝ ÝMDAT
Acil Servis.............................................. 112
Saðlýk Danýþmaný................................... 184
Cenaze Hizmetleri.................................. 188
ARIZA
Telefon Arýza...........................................121
Asansör Arýza......................................... 122
Teleks Arýza............................................ 123
Data Arýza............................................... 124
Su Arýza.................................................. 185
Elektrik Arýza...........................................186
Doðalgaz Arýza....................................... 187
PTT ÖZEL SERVÝSLER
Bilinmeyen Numaralar....................... 11811
Posta Kodu Danýþma..............................118
Çaðrý....................................................... 133
Alan Kodu Danýþma............................... 199
HASTANELER
Devlet Hastanesi.......................... 223
SSK Hastanesi..............................224
Göðüs Hastalýklarý Hastanesi.......225
Doðum ve Çocuk Bakýmevi......... 223
Verem Savaþ Dispanseri..............213
SSK Dispanseri............................ 224
Çorum Özel Hastanesi................. 444
Özel Elitpark Hastanesi................ 221
Özel Özden Ortopedi................... 221
03 00
44 94
58 68
10 00
11 83
27 42
1 520
66 66
53 53
KURUMLAR
Valilik............................................ 225 46 60
Belediye........................................225 08 10
Kültür ve Turizm Müdürlüðü....... 213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü........................ 213 84 84
Defterdarlýk...................................212 77 07
Müze.............................................213 15 68
Meteoroloji...................................224 20 32
Uygulama Otel.............................226 10 10
PTT Müdürlüðü............................224 42 37
D.S.Ý. Müdürlüðü..........................224 81 64
YEDAÞ Müdürlüðü...................... 225 33 60
Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu........................180
SEYAHAT ACENTE
Çavuþoðlu Turizm (THY).....0364
Aniþ Turizm (IATA).............. 0364
Merzifon Havaalaný............. 0358
Ýntegral Turizm.................... 0364
224
212
535
224
39
24
10
94
28
83
90
88
1
Kýbrýs'ta Türkiye, Ýngiltere ve ABD
karþýtý gösteri yapan topluluða
Ýngiliz askerleri ateþ açtý; 2 kiþi
vuruldu, 42 kiþi tutuklandý.
Gösteriyi Yunanistan'la birleþmek
isteyen Kýbrýslýlar düzenlemiþti.
3
(18 ARALIK 1954)
1
Sungurlu'da Genç ve Kadýn
Giriþimciler Ýcra Komitesi seçildi
Hamamlýçay Köy'den gelme, Sebzeci
esnafýndan Zeki, Þahin ve Bahri ÖZDEMÝR'in
babasý; Uzun Mehmet ÖZDEMÝR vefat
etmiþtir.
Satý
3
2
TARÝHTE BUGÜN
CUMARTESÝ
Karla Karýþýk
Yaðmur
Eskice Köyü'nden gelme, Taksici esnafýndan Salih ve Mustafa CEYLAN'ýn babalarý; Ali
CEYLAN vefat etmiþtir.
Mehmet
CUMA
Karla Karýþýk
Yaðmur
5
GRAM ALTIN
Alýþ (TL)
96.93
Sayfa
ANATIPDER, Gine Cumhuriyeti'ne
uygulamalý saðlýk eðitimine gidiyor
Çorum Anadolu
Týbbiyeliler Derneði
(ANATIPDER) gönüllüleri, Afrika'nýn Gine
Cumhuriyeti'ne uygulamalý saðlýk eðitimi
vermek için gidiyor.
Dernek tarafýndan
hazýrlanan projenin
TÝKA tarafýndan kabul
edildiði belirtildi.
Dernek
üyelerinden oluþan
gönüllü doktorlarýn 20
Aralýk itibari ile Batý
Afrika ülkelerinden
olan Gine
Cumhuriyeti'ne saðlýk
eðitimi ve saðlýk taramasýna gidileceði açýklandý. Konuya iliþkin
bir açýklama yapan
dernek baþkaný Ethem
Zobacý, projeyi hazýrlama aþamasýnda
gidilecek ülkenin
ihtiyacý olan branþlardaki doktorlardan
olmasýna özen gösterdiklerini ve ülke ihtiyacýna göre ekip oluþturduklarýný dile getirdi. Zobacý,
"Derneðimiz ülkemizin ve Türklerin
yardýmseverliði ve
dayanýþmasýnýn tanýtýlmasý ve sosyal sorumluluðun yerine getirilmesi amacýyla Afrika
ülkelerinden Mali'ye
ve Gine'ye giderek bu
ülkelerin saðlýk
kurumlarý ile iþbirliði
içerisinde yerel halklarýna saðlýk taramalarý
ve tedavi hizmetleri
gerçekleþtirmektedir.
Diðer yandan, bu
ülkelerde görevli saðlýk
personellerine uygulamalý saðlýk eðitimleri
verilmektedir." dedi.
Gineli hastalar için
poliklinik ve ameliyatlar planlandýðýný
belirten Zobacý, bu
çalýþmalarýn yapýlabilmesi için Çorum
halkýnýn katkýlarý ile
ameliyatlarda kullanýlacak bir ton týbbi
malzeme toplandýðýný
kaydetti. Toplanan
malzemelerin kargo ile
Gine'nin baþkenti
Conakry'ye gönderildiðini aktaran Zobacý
þöyle devam etti: "Bu
konuda duyarlý olan
Çorum halkýna çok
teþekkür ediyoruz.
Ayrýca yapýlan bir projemiz ile Gineli doktorlarýn ülkemize ve
þehrimize gelerek
buradaki çalýþmalarý
yerinde görmeleri de
planlanmaktadýr."
Sungurlu ilçesinde genç giriþimciler ve kadýn giriþimciler icra
komitesi seçimleri yapýldý.
Sungurlu Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný
A. Kadir Þahiner, Sungurlu'yu
Çorum'da temsil edecek olan
Genç Giriþimciler Kurulu'na
Bahri Sezen, Osman Ocaklý,
Mehmet Ergül ve Mahmut
Karaman olduðunu, Elif Gökçen
Þahiner ve Leyla Güneþligün'ün
ise Kadýn Giriþimciler Ýcra
Komitesine seçildiðini söyledi.
Gençlerin Sungurlu'da daha
aktif rol almalarý ve fikir üretmeleri açýsýndan 22 kiþilik genç
giriþimcilerin kendi aralarýnda
görev daðýlýmý yaptýðýný dile
getiren Þahiner, kurul baþkanlýðýna Ahmet Evliyaoðlu'nun
seçildiðini dile getirdi.
Ýlçenin geliþmesinde gençlerin
öneminin büyük olduðunu kaydeden Þahiner, gençlerin bu
konuda lokomotif görevini
üstlenmesini beklediklerini açýk-
Kolbaþý'dan Eker'e ziyaret
Ýl Sosyal Etüt ve Proje
Müdürü Esat Kolbaþý, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Mustafa Eker'i
ziyaret etti.
Ýl Sosyal Etüt ve Proje
Müdürü Esat Kolbaþý ve ekibi
tarafýndan gerçekleþtirilen
ziyarette, Meclis Baþkaný Mustafa
Eker ile birlikte karþýlýklý görüþ
alýþveriþinde bulunuldu.
Kolbaþý, bugüne kadar yürüttükleri çalýþmalarda Ýl Özel
Ýdaresi'nden büyük bir destek
gördüklerini belirtti ve bu
desteklerden dolayý teþekkür etti.
Müdürlük olarak kuruluþlarýnýn bir buçuk yýllýk bir
zaman dilimi olduðunu hatýrlatan Kolbaþý, önümüzdeki
dönemde de yapacaklarý çalýþ-
malar için destek istediklerini
ifade etti.
Meclis Baþkaný Eker de yeni
yýlda yürütülecek projeler kapsamýnda destek olmaya devam
edeceklerini söyledi. Eker,
toplum yararýna sürdürülen tüm
çalýþmalarý önemsediklerini vurguladý.
Meclis Baþkaný Eker, "Toplum
içinde yaþanan herhangi bir
sorun, o sorunlara maruz
kalmayan kiþi ve kesimleri de
ilgilendirir. Yaþanan tüm sorunlarýn topluma geri dönüþümü
olur. Bu yüzden hiçbirimiz
sorunlardan baðýmsýz deðiliz.
Çözümler üretmeliyiz ve bu
çözümlerin içinde yer almalýyýz"
dedi.
Huzurevi'nde Mevlid okutuldu
Kamile-Hacý Ahmet Akdað
Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi
Sakinlerinden Hayriye Kartal
Huzurevinde Mevlidi Þerif okuttu.
Mevlidi Þerifi din görevlilerinden
Ali Yýldýz, Ýsmail Þanal, Murat
Küyük, Cavit Çakal, Saffet Çalýþ
okudular. Okunan Mevlidi Þerifi
huzurevi sakinleri büyük bir feyiz
alarak dinlediler ve bu manevi
atmosferden oldukça memnun
olduklarýný ifade ettiler. Mevlidi
Þerifi okuyan hocalarýmýza ve
Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan
Ýnceyýlmaz'a düzenlenen mevlidi
þerif için teþekkür ettiler. Bu organizasyonlarýn sýkça yapýlmasýný istediklerini bildirdiler.
Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Ali
Ýhsan Ýnceyýlmaz yaþlýlarýn moral ve
motivasyonlarýný yüksek tutmak için
bu tur organizasyonlarýn devam
edeceðini belirterek, Mevlidi Þerifi
okuyan hoca efendilere yaþlýlarýmýza
bu manevi atmosferi yaþattýklarý için
teþekkür etti.
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Kent Haber Gazetesi
Ýmtiyaz Sahibi
Birkan DEMÝRCÝ
SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE
18 ARALIK 2012 SALI YIL 11 SAYI: 3608
Genel Yayýn Yönetmeni
Mehmet GÜLEY
Yazý Ýþleri Müdürü
Salim ÜZEL
Haber Müdürü
Ebru ÇALIK
Spor Müdürü
Ali ATAN
Sayfa Editörü
ve Web Tasarýmý
Murat ÖZTEN
Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr
Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk.
Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/5 19200 ÇORUM
Tel&Fax: 666 0 666
web: www.kenthaberim.com
e-posta: [email protected]
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk
Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
1.50 TL
50 TL
15 TL
50 TL
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
250 TL
Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm)
125 TL
Tam sayfa Ýlan
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
500 TL
www.kenthaberim.com
www.kenthaberim.com
www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com
www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com www.kenthaberim.com
18
ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
3
Silah arkadaþý tarafýndan vurulan asker Hüseyin Ildýz,
bir paylaþým sitesinde olay öncesinde açýklamada bulundu
‘Sabrýmla Rus ruleti
oynayanlar var'
Osmancýk ilçesi Askerlik
Þubesinde vatani görevini
yapan Hüseyin Ildýz, tartýþtýðý
asker arkadaþýnýn silahýndan
çýkan kurþunla aðýr yaralý
olarak kaldýrýldýðý hastane yolunda hayatýný kaybetmiþti.
Hüseyin Ildýz'ýn bir paylaþým sitesinde yaptýðý açýklama dikkat çekti.
Olayda hayatýný kaybeden
Hüseyin Ildýz'ýn bir sosyal paylaþým sitesinde 14 Aralýk Cuma
günü paylaþtýðý 'Sabrýmla Rus
ruleti oynayanlar var, aman
diyim ha þeytan doldurur"
sözü dikkat çekerken, Ildýz'ýn
dün ayný sosyal paylaþým
sitesinde var olan iliþki durumunu yok diye güncellediði
Yaþar Aðzýkara'nýn acý günü
ortaya çýktý.
ÝKÝMÝZDE AYNI
K
IZI SEVÝYORDUK
Kalçasýna isabet eden
kurþunla yaralanan Er F.Ö,
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde tedavi altýna
alýndý. F.Ö'nün Osmancýk
Devlet Hastanesi'nde alýnan ilk
ifadesinde "Ýkimizde ayný kýzý
seviyorduk, o yüzden kavga
ettik. Ben yanýndan ayrýlýrken
arkamdan ateþ etti. Ben de geri
döndüm iki el ateþ ettim"
dediði iddia edildi.
AK Parti
Ýskilip Ýl Genel
Meclisi Üyesi
Yaþar
Aðzýkara'nýn
babasý Hacý
Ahmet Aðzýkara
(77) topraða verildi.
Ýskilip'e baðlý
Yanoðlan
Köyü'nden
gelme, AK Parti
Ýskilip Ýl Genel
Meclisi Üyesi
Yaþar Aðzýkara'nýn babasý Hacý Ahmet
Aðzýkara bir süredir Çorum'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
15 gündür özel bir hastanede tedavi gören
Hacý Ahmet Aðzýkara, dün sabah saatlerinde
burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen
hayatýný kaybetti.
Dün sabah saatlerinde hastane morgundan alýnan Aðzýkara'nýn cenazesi, Ýskilip'e
getirildi.
Ýskilip Ulu Cami'de ikindi namazýna
müteakip kýlýnan cenaze namazýndan ardýndan Aðzýkara'nýn cenazesi Yanoðlan Köyü
mezarlýðýnda topraða verildi.
Hacý Ahmet Aðzýkara'nýn cenaze törenine
Þehit statüsüne alýnmadý
Osmancýk Ýlçesi Askerlik Þubesi'nde asker
arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla
hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz'ýn þehit
statüsüne alýnmadýðý bildirildi
19 yaþýnda intihar etti
Mecitözü Ýlçesi'nde 19
yaþýndaki Hür Burak Bayram,
tabancayla baþýna ateþ
ederek intihar etti.
Mecitözü Ýlçesi'nde meydana gelen olayda, Hür
Burak Bayram, evde kimsenin olmadýðý sýrada babasýna ait ruhsatlý tabancayý baþýna dayayarak yaþamýna son
verdi. Uzun süre Bayram'dan
haber alamayan aile, eve
geldiklerinde çocuklarýný
kanlar içerisinde yerde
buldu. Yapýlan inceleme
ardýndan Hür Burak
Bayram'ýn cenazesi, otopsi
için Ankara Adli Týp
Kurumu'na gönderildi.
Bayram'ýn intihar nedeni
araþtýrýlýrken konuyla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
Osmancýk ilçesi askerlik þubesinde birlikte görev yaptýðý
asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz, þehit statüsüne alýnmazken, asker
eðlencesindeki görüntüleri ailesi ve sevdikleri ile bir araya
geldiði son görüntüler oldu.
Çorum'da askerlik görevini yaparken asker arkadaþý ile kýz
meselesinden dolayý çýkan tartýþmada, arkadaþýnýn silahýndan
çýkan iki kurþunla yaþamýný yitirdiði iddia edilen Piyade
Çavuþ Hüseyin Ildýz'ýn cenazesinin yarýn memleketi
Afyonkarahisar'ýn Anýtkaya beldesinde askeri törenle topraða
verileceði belirtildi.
HUKUKÝ SÜREÇ BAÞLATILACAK
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri
Derneði Afyonkarahisar Þubesi Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý,
basýn mensuplarýnýn sorusu üzerine, Ildýz'ýn askeri kayýtlara
normal vefat olarak geçtiðini, þehit statüsüne alýnmadýðýný
belirtti.
Ildýz'ýn þehit sayýlmasý için Türkiye Harp Malulü Gaziler,
Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þubesi olarak
gerekli hukuk sürecini de baþlatacaklarýný kaydeden
Kumartaþlý, olayýn kendilerini derinden üzdüðünü söyledi.
Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýskilip Belediye
Baþkaný Numan Sezer, DSP Parti Meclisi
Üyesi Hacý Odabaþ, Ak Parti Ýl Genel Meclisi
Üyesi ve Grup Baþkaný Nurettin Karaca, Ýl
Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Müdürü Veli Singer, Ak Parti Ýskilip Ýlçe
Baþkaný Ali Koçkaya, Ak Parti Bayat Ýlçe
Baþkaný Sadýk Memiþ, il genel meclisi üyeleri,
belediye meclis üyeleri, bazý köy ve mahalle
muhtarlarý, Aðzýkara ailesinin eþ, dost, akraba
ve yakýnlarý ile köylüler katýldý.
KENT HABER Gazetesi, merhuma
Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý diler.
Suriye halkýna Çorum'dan
25 ton gýda yardýmý toplandý
Çorum'da 14 sivil toplum
örgütü tarafýndan Suriye
halkýna yönelik baþlatýlan
yardým kampanyasý kapsamýnda 25 ton gýda
malzemesi toplandýðý bildirildi.
Ýnsani Yardým Vakfý
Çorum Ýl Temsilcisi Selim
Özkabakçý, yaptýðý yazýlý açýklamada, 14 sivil toplum
örgütünün katýlýmýyla oluþturulan Suriye Halkýyla
Dayanýþma Platformu tarafýndan baþlatýlan kampanyanýn
devam ettiðini belirtti.
Kampanya kapsamýnda un
SON GÖRÜNTÜLERÝ
Öte yandan Ildýz'ýn askere
gitmeden önce, 28 Temmuz 2011 tarihinde çekilmiþ asker eðlencesi görüntüleri ailesi ve sevenleri ile son kez bir
araya geldiði anlar olarak anýlarda
kaldý. Ildýz'ýn öðrenim gördüðü
Balýkesir Üniversitesi Elektronik
Bölümü'nden ayrýlarak askere gittiði
belirtildi.
Oðullarýnýn ölüm haberini alan
baba Veysel Ildýz, annesi Ayþe Ildýz,
aðabey Abdullah Ildýz ve ablasý Melek
Önkal gözyaþlarýna boðuldu. (ÝHA)
ve makarna baþta olmak 25
ton gýda malzemesi toplandýðýný ifade eden Özkabakçý, yardým týrýnýn yarýn
bölgeye uðurlanacaðýný kaydetti.
Özgür-Der Çorum Þube
Baþkaný Bülent Gökgöz ile
beraber yardým týrýna Suriye
sýnýrýna kadar eþlik edeceklerini belirten Özkabakçý, "Ýlk
týrý yola çýkardýktan sonra
ikinci týr için çalýþmalarýmýzý
devam ettireceðiz. Yardýmlarý
Suriye'nin iç bölgelerine
kadar ulaþtýrmayý planlýyoruz" ifadelerini kullandý.
Baþhekime hakarete para cezasý!
Osmancýk Devlet Hastanesi'nde Baþhekime hakaret ettiði
gerekçesiyle yargýlanan hemþireye 7 bin TL para cezasý verildi
Ýskilip kavþaðýnda kaza!
TIR ile otomobilin çarpýþtýðý kazada bir kiþi yaralandý
Haber-Foto:
Galip ÞAKAR
Çorum'da dün akþam saatlerinde meydana gelen trafik
kazasýnda bir kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye göre, dün
saat 17.00 sýralarýnda meydana
gelen kazada, Çorum þehir
merkezi istikametinde Ýskilip
istikametine seyir halindeki
06 HYA 22 plakalý Evren
Mergel'in kullandýðý TIR ile
Celal Coþar'ýn kullandýðý 19
UD 050 plakalý otomobil,
Ýskilip kavþaðýnda elektrik
kesintisi nedeniyle sinyalizasyonlarýn yanmamasý nedeniyle
dikkatsizlik sonucu kavþakta
çarpýþtý. Kazada, otomobil
sürücü Celal Coþar
yaralanýrken, otomobil ise,
hurda haline geldi. Ýlk müdahalesi olay yerine gelen saðlýk
ekipleri tarafýndan yapýlan 44
yaþýndaki sürücü Celal Coþar,
daha sonra Çorum Hitit
Üniversitesi Týp Fakültesi
Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Osmancýk ilçesinde, tartýþtýðý hastane
baþhekimine hakaret ettiði iddiasý ile hakkýnda dava açýlan hemþire 7 bin TL para cezasýna
çarptýrýldý.
Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Mart tarihinde Osmancýk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, devlet hastanesi
baþhekimi Yüksel Yücel ile hastanede çalýþan
hemþire Kübra Özkan (25) arasýnda tartýþma
yaþandý. Tartýþmanýn ardýndan Baþhekim
Yücel kendisine hakaret ettiði gerekçesiyle
hemþire Kübra Özkan'dan þikayetçi oldu.
Osmancýk Sulh Ceza Mahkemesi'nde
görülen davanýn 5. duruþmasýnda karar çýktý.
Duruþmaya mahkeme heyetinin yaný sýra
hemþire Kübra Özkan ve avukatý ile
baþhekim Yüksel Yücel'in avukatý katýldý.
Duruþmada Hemþire Özkan'ýn "hakaret
eylemini kamu görevlisine karþý iþlediðini"
göz önünde bulunduran mahkeme heyeti,
TCK'nýn 125/3-a maddesinin 125/1 maddeye
yapmýþ olduðu atýfla sanýðýn 1 yýl, ayrýca
sanýðýn eylemin alenen gerçekleþtirilmesinden dolayý da TCK'nýn 125/4 maddesi
gereðince 1 yýl 2 ay hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna karar verdi.
Mahkemeye heyeti duruþmadaki tutum ve
davranýþlarý ve sabýkasýz geçmiþi lehine
Tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da jandarma ekipleri 13 tarihi eser ele
geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren
Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat ile Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ve Ýl Merkez
Komutanlýðý'na baðlý jandarma ekipleri Amasya'dan
yola çýkan 47 yaþýndaki Ali Ýhsan S.'nin tarihi eser
götürmek için 05 EL 886 plakalý araçla Çorum'a
geldiði bilgisine ulaþtý. Ekipler, bunun üzerine Ali
Ýhsan S.'yi takibe aldý. Durdurulan otomobilde 11
sikke, 1 yüzük ve 1 at heykelciði bulundu.
Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza
altýna alýndý. Þüpheli ise gözaltýna alýndý. Olayla
ilgili soruþturma sürüyor.
takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK'nýn
62 maddesi gereðince Özkan hakkýndaki
hapis cezasýný 11 ay 20 güne indirdi.
Hürriyeti baðlayýcý cezayý 5237 sayýlý
TCK'nýn 50/1-a maddesi uyarýnca para cezasýna çevrilmesine karar veren mahkeme
heyeti, hemþire Özkan'ýn 7 bin TL adli para
cezasý ile cezalandýrýlmasýna hükmetti.
Hemþire Özkan'ýn kendisinden þikayetçi
olan Baþhekim Yüksel Yücel ile hizmet içi
eðitim görevlendirmesi nedeni ile tartýþtýklarý
iddia edildi. Suçlamalarý kabul etmeyen Özkan'ýn ise avukatý aracýlýðýyla kararýn temyizi
için Yargýtay'a baþvurduðu öðrenildi. (ÝHA)
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
4
Mahir ODABAÞI
[email protected]
DAMATLARA
MEKTUP
‘Türkiye Kamu-Sen yanardöner
politikalarýn parçasý olmayacak'
Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut
Alparslan, sendikalarýnýn hiçbir anti demokratik
uygulamanýn tarafý olmadýðýný ve olmayacaðýný
belirterek, "Türkiye Kamu-Sen baþörtüsü ile ilgili
tüm yasaklarýn bir an önce kaldýrýlmasýna yönelik
iþin muhatabý olan hükümete karþý her türlü
eyleme hazýrdýr. Ancak unutulmamalýdýr ki,
Türkiye Kamu-Sen bu tür orta oyunlarýn
malzemesi ve figüraný olmayacaktýr.
Hükümete selam duracak yanardöner politikalarýn bir parçasý olmayacaktýr" dedi.
Dün sendika binasýnda bir basýn toplantýsý
düzenleyen Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut
Alparslan, Memur-Sen Genel Baþkaný'nýn
Çorum'da katýldýðý bir programda sendikalarýna
yönelik ifadelerinin gayri ciddi, gayri ahlaki daha
da kötüsü gerçeðe aykýrý ifadeler olduðunu söyledi.
Özellikle Ahmet Gündoðdu'nun Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eðitim Sen'i yasakçý ve
baþörtüsüne karþý imiþ gibi gösterme gayretlerinin abesle iþtigal olduðunu belirten Mahmut
Alparslan, bu ifadeleri kullananlarýn Türkiye
Kamu Sen'in baþörtüsüne karþý veya darbeleri
öven bir tek açýklamasýný bulup belgeleriyle
ortaya koymak zorunda olduðunu belirterek,
"Türkiye Kamu-Sen 28 Þubat sürecinde kesintisiz demokrasi istiyoruz diye alanlara çýkan tek
sivil toplum kuruluþudur" dedi.
"Ayrýca baþörtüsüne özgürlükle ilgili eylemlerin hiç birine katýlmadýðý iddiasýnýn ardýna
sýðýnmak ise tam bir þark kurnazlýðýdýr" diyen
Alparslan, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Ahmet Gündoðdu'ya asýl sorulmasý
gerekenler Kamu-Sen'in ilkeleri deðil kendi ilke-
sizlikleridir.
Kendilerinin ilkeler ve deðerler sendikacýlýðýný
yaptýðýný söyleyenler 28 Þubat'ta hangi eylemler
içinde idiniz? Hangi eylemi hangi protestoyu
yaptýnýz?
On yýldýr siyasi iktidarda olan zinayý bile suç
olmaktan çýkaran AKP siyasi iktidarýn baþörtü ile
ilgili Anayasa ve kanunlarda devam eden yasaklarý kaldýrmadýðý için programlarýnýza katýlan
Cumhurbaþkanýn da, Baþbakanýna ve Bakanlara
kadar hangi protesto ile karþýlaþtýlar.
Sizin ilkeli sendikacýlýðýnýzla referandumda
evet dememizle çýkan anti-demokratik hukuk
denetimi dýþýndaki sendika yasasýna niçin evet
dediniz. Sizin ilkeleriniz yüzünden Belediyelerde
kaç iþçi baþka kurumlara gönderildi.
Toplu sözleþme öncesi öðretmenler için ek
ödeme alacaðýnýzý, ek ödeme bizim namusumuzdur derken býrakýn ek ödeme almayý kamu
çalýþanlarýný temsilen gönderdiðiniz kiþi bile %3
+3'e emanet derken masada býraktýðýnýz bir
kuruþ ek ödeme alamazken söylediðiniz bu sözü
sindirmek mi sizin ilkeli sendikacýlýðýnýz.
Baþkalarýný darbecilikle suçlarken bu gün
Ergenekon sanýðý olan Doðu Perincek'e MemurSen'de konferans verdirmek mi?
Ýlimizde 76. madde ile görevden alýnmasýna
raðmen beþ yýlý aþkýn süredir görevlendirme
müdürlük yapanlarý Ýl baþkaný yapmak mý sizin
ilkeli sendikacýlýðýnýz?
Yoksa yalnýzca Ýskilip ve Merkezde 300
üzerinde üye kaybettiði halde 3500 hedefi
koyarak kendini ve bizi kandýrmak mý sizin ilkeli
sendikacýlýðýnýz.
Saðýr kulaklar bir kez daha duysun, kör olan
gözler bir kez daha görsün diye tekrar ediyoruz.
Türkiye Kamu-Sen hiçbir anti demokratik
uygulamanýn tarafý olmamýþtýr olmayacaktýr.
Türkiye Kamu-Sen baþörtüsü ile ilgili tüm yasaklarýn bir an önce kaldýrýlmasýna yönelik iþin
muhatabý olan hükümete karþý her türlü eyleme
hazýrdýr.
Ancak unutulmamalýdýr ki, Türkiye KamuSen bu tür orta oyunlarýn malzemesi ve figüraný
olmayacaktýr.
Hükümete selam duracak yanardöner politikalarýn bir parçasý olmayacaktýr.
Baþörtüsü eylemleri yapýp Ankara'da
hükümet yetkilileri ile ilgili pozlar vermeyeceðiz."
Halk Günü'ne katýlan vatandaþlar, iþ ve gýda yardýmý istiyor…
En büyük sorun iþsizlik
Çorum Belediye Baþkanlýðý
tarafýndan her hafta Pazartesi günleri yapýlan Halk Günü toplantýsý
Belediye Meclis Salonu'nda yapýldý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül baþkanlýðýnda yapýlan Halk
Günü toplantýsýna iki vatandaþ
katýldý.
Belediye Halk Günü toplantýsýna
katýlan vatandaþlar aðýrlýklý olarak iþ
ve gýda paketi talebinde bulundu.
‘Oðluma iþ istiyorum'
Belediye Halk Günü toplantýsýna
katýlan Fikret Ergin isimli vatandaþ
oðluna iþ istedi.
Kendisinin askerde gazi
olduðunu belirten Ergin, iki oðlunun bulunduðunu, oðlunun
birisinin cezaevinde olduðunu,
diðerinin de iþsiz durumda bulun-
duðunu anlatarak, oðlunun
belediye tarafýndan bir iþe yerleþtirilmesini istedi. Ergin, "Oðlum
ekmek parasýna muhtaç. Onu bir iþi
yerleþtirmek için yardýmcý olan"
dedi.
Belediye olarak personel alýmý
yapmadýklarýný belirten Zeki Gül,
Ýskilip Maden Ocaðý'nda personel
alýmý olduðunu eðer oðlunun
isterse orada iþe baþlayabileceðini
söyledi.
Zeki Gül, "Ýþin kötüsü olmaz.
Eve ekmek götürme mücadelesi
kutsaldýr. Ýskilip Maden Ocaðý, personel arýyor. 1100 TL maaþ verecekler, yeme-içme-yatma giderleri de
firmaya ait. Oðlunuzla konuþun,
isterse bu firmada iþe girmesini
saðlayabilirim" diye konuþtu.
Belediye Hak Günü'ne kayýnvalidesi ile birlikte katýlan Asuman
Kýlýç isimli bayan ise Belediye
Baþkanlýðýndan gýda ve iþ talebinde
bulundu.
Kocasýnýn evi terk ettiðini ve iki
çocuðu ile ortada kaldýðýný ifade eden
Kýlýç, "Kocam iki çocuðumla beni
ortada býrakýp gitti. Gýda yardýmý
alýyordum onu da kestiler. Çocuklarým okula gidiyor. Evlere temizliðe
giderek onlarýn geçimini saðlýyordum
ama okul masraflarýna artýk yetmiyor.
Kayýnvalidemin yanýnda kalýyorum
þimdi. Bunlara da bir þey olursa gene
sokakta kalacaðým çocuklarýmla. Beni
sigortalý bir iþe yerleþtirin. Ýki
çocuðumla ortada kaldým, bakacak
kimsem yok. Kayýnbabamýn ise ayaklarý kesik, hasta yatýyor. Hem de
gelirleri yok, bana ve çocuklarýma
bakabilecek durumda deðiller" diye
konuþtu.
"Torunlarým sokakta kalmasýn
diye onlarý evime aldým, ama artýk
onlara ben de bakamýyorum" diye
konuþan Asuman Kýlýç'ýn kayýnvalidesine sinirlenen Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül, "Oðlun býrakýp
gittiyse bu kýzýn o çocuklarýn ne suçu
var? Tabi ki bakmak zorundasýn.
Benim oðlum býrakýp gidecek ben
gelinimi ve çocuklarýmý sokakta mý
býrakacaðým? Evimde bir ekmek
varsa onu bölüp hep beraber yeriz.
Eðer oðlun býrakýp gittiyse bakmam
demek gibi bir lüksün yok. Onlara
bakmak zorundasýn. Büyük bir þey
yapmýþ gibi anlatma. Bu senin
mecburiyetin. Bu nasýl bir mantýktýr
aklým almýyor. Nasýl bir oðlun varmýþ
ki kendi çocuklarýna bile merhamet
göstermiyor?" diye konuþtu.
Bugün ne isen, gelecekte yine o ol,
Para görünce deðiþeceksen þimdiden defol,
Ýçten pazarlýklý olma, hep açýk yürekli ol
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Anne-baba duasýný al ama bizi de unutma
Ufak bir kýzgýnlýkta hemencik somurtma
Helalinden kazan, rýzkýna haram katma
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Sen ben diye baþlayýp boþ yere konuþma
Lüzumsuz konularý uzatýp afakî tartýþma
Bazen de zamana býrak, kafana takma
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Sözde, niþanda, düðünde zorlaþtýrýp üzmedim,
Dürüst oldum yapmacýk methiyeler düzmedim
Olur, olmaz þeylere maðaza maðaza gezmedim
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Bacanaklarýný abi kardeþ bil, sakýn kýskanma
Ben istediðimi yaparým da, yanýma kalýr sanma
Sýkýntýn olduðunda bizlerle paylaþ asla utanma
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Genelde kýz tarafý damatlarý yanýna çekmeye çalýþýr
Ama sen dengeyi iyi tuttur, yoksa annen baban karýþýr
Gezen görür, yaþayan ölür, eden mutlak gereðini bulur
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Ne ailenden laf getir, ne bizden onlara götür
Eþini ihmal etme, vaktinde gelip evine otur
Mahremini kýskan, yoksa söz gelir çatýr çutur
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
'En iyi okul tecrübedir ama masrafý çoktur' derler
Bende tecrübemi aktarýyorum, bi zahmet dinleyiver
Aile reisi olarak aðýrlýðýn olsun, dýþ iþleri hallediver
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Eften püften þeylere kýzýp, birbirinize darýlmayýn
Bir ömür boyu diye imza atýp, üç ay sonra ayrýlmayýn
Bayramlarý zindan edip, ana - baba bedduasý almayýn
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
‘Her þeyleri ile ilgileniyoruz'
‘Ýki çocuðumla
sokakta kaldým'
Aile bir apartmanýn temeli gibidir. Bina inþa edilirken öncelikle temele ve
akabinde diðer bölümlerine ne kadar hassasiyet gösterilirse, olasý depremlere
karþý binanýn direnci de ona mukabil olacaktýr. Eðer binanýn inþaat aþamasýnda
önceden belirlenen kurallara aynen uyulmadýysa, sonradan meydana gelecek
orta þiddetteki depremlerde bile zarar görüldüðünde eyvah! Diye yanýp tutuþmak boþunadýr. Bu cepheden baktýðýmýzda, ailelerde toplumun aynasý hükmündedir. Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine baðlýdýr. Aile
mutluluðu saðlanýrsa, toplum mutluluðu kendiliðinden geliverir. Ailelerde
huzur yoksa afiyet yoksa toplumda sýkýntýlar bir bir ortaya çýkmaya baþlar. Bir
yazarýn ifadesiyle ' Formatý bozulmuþ, anne- babalar türer' þiddet baþ gösterir,
cinayetler normalleþir. Ölen niye öldüðünü, öldürende niye öldürdüðünün
farkýnda bile olmaz ve arada çocuklar periþan olur. Çocuklar anne-babalarýnýn
kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kurulamaz.
Komþularýnýzda bir sýkýntý olsa, siz balkonda oturup afiyetle çay içemezsin.
Yaratýlýþ gereði, içiniz kan aðlar. Keþke elimden bir þeyler gelse diye mýrýldanýr
durursunuz.
Eskiden büyüklerimiz, evliliðe adým atacak genç kýzlarýný, oðlanlarýný dizinin
dibine alýr ve bir ömür boyu kulaklarýna küpe olabilecek türde öðütler verirdi.26
sene önce Kargý ilçemizde bayanlara yönelik verdiðim 'Ailede Huzur' konulu
konferansta þu örneði vermiþtim: Darbý mesel haline gelmiþ, 'Oðlum evleninceye kadar oðlum, kýzým ölünceye kadar kýzým' türü bir yanlýþ anlayýþýmýz var.
Hâlbuki oðlumuzda, kýzýmýzda ölünceye kadar bizlerin evladý. Gelininden
þikâyeti bitmeyen kayýnvalidenin, kýzýndan hiç þikâyeti olmaz. Hâlbuki o da bir
baþkasýnýn evinde ayný konumdadýr. O halde en basiti olarak kýzýmýza:'Kýzým,
yeni bir aile ortamýna gideceksin belki bizim evimize göre çok farklýlýk bulacaksýn. Bizde normal olan onlarda israf olarak deðerlendirilebilir. En basiti bulaþýklarý yýkarken bile kullandýðýn suda, deterjanda yeni ailenin alýþkanlýklarýný göz
önünde bulundur ki, en basit þeylerden huzursuzluk çýkmasýn' türü öðüt versek,
o evde huzursuzluk yaþanýr mý? Elbette yaþanmaz ve zaman geçince kendiliðinden bazý þeyler düzene giriverir dediðimde özellikle yaþlý teyzelerin çok hoþuna
gitmiþti.
Toplumsal konularda kaleme almaya çalýþtýðým bu tür þiirlerin, özellikle yaþlý
kesimler tarafýndan beðenildiðini gözlemleyince, Her damat bir oðul olduðuna
göre, aile de sancý yaþanmamasýna vesile olabilmek niyetiyle aþaðýdaki þiirimi
sizlerle paylaþmak istiyorum.
*
Bir çiçek yetiþtirdim, emaneti sana
Bilincindeyim sende emanetsin bana
Ýyi geçinin ki, kötü haberler ulaþmaya
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl
Baþkaný Ercan Daþdan'ýn "Halk
günleri toplantýlarýna hukukçu,
sosyal uzman vs uzman kiþilerin
katýlmasý ve vatandaþlarla ciddi
manada ilgilenilmesi gerekir" sözlerine de cevap vererek "Biz zaten
vatandaþlarýn her þeyi ile ilgileniyoruz" dedi.
MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan
tarafýndan sosyal medyada paylaþýlan "Çorum Belediyesi'nin halk
günleri adý altýnda yaptýðý toplantýlarýn kameralarýn önünde yapýlmasýný doðru bulmadýðýmý belirtmek istiyorum. Halk günleri toplantýlarýna hukukçu, sosyal uzman vs
uzman kiþilerin katýlmasý ve vatandaþlarla ciddi manada ilgilenilmesi
gerekir" sözlerine cevap veren
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül, "Bizler yaptýðýmýz halk günü
toplantýlarýnda vatandaþlarýmýz ile
ilgileniyoruz. Sonra da bu kiþileri
takip ediyoruz. Acaba yardýmlar
ulaþtý mý? Sorunlarý çözüldü mü?
diye" diye konuþtu.
Halk günü toplantýlarýnda notlar
aldýðýný aktaran Zeki Gül, "birileri
herhalde bizi sadece burada gelenleri dinliyor toplantý bittikten sonrada unutuyor ilgilenmiyor zannediyor. Ama böyle bir þey yok. Ben
toplantýlarda kendime göre notlar
alýyorum. Sonra bunlarý takip ediyorum. Mesela geçen hafta bir
vatandaþ benim gýda yardýmýmý
kestiler diyor. Toplantý bittikten
sonra araþtýrdým. Vatandaþ bir
yerde iþe baþlamýþ iyi de maaþ alýyor. Sigortasý da yatýyor. Þimdi ben
buna nasýl gýda yardýmý veriyim.
Hak mý olur bu adaletlimi olur.
Buraya gelen vatandaþlarla sadece
belediye olarak da ilgilenmiyoruz.
Gerekli kurum ve kuruluþlara yönlendirip orada ki arkadaþlarýmýza da
böyle böyle biri gelecek durumu
þundan ibaret eðer yardýmcý olunabilecek ise lütfen yardýmcý olun
diye ricada bulunuyoruz. Öyle birilerinin zannettiði gibi toplantýya
gelip dinleyip gitmiyoruz" dedi.
Evveli mutluluk, ahiri hüsran olmasýn
Ýktisat edin ki, bütçeniz hiç daralmasýn
Hele habersiz kefil olma, sonra kavganýz olmasýn
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Bilirsin, 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder'
Sen iyi bir eþ olursan, çocuklarda seni takip eder
Dünyan kararmaz yolculuðunuz cennete kadar gider
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Ömrünüzü anne- baba-çocuklar bir bir yemesin
Aman kendinize iyi bakýn, saðlýðýnýz eksilmesin
Sonra doktor doktor gezip, çare yok mu demeyesin
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Ben merkezinde durma, biz merkezine inmeye çalýþ
Bazý mihraklar, son kale aileyi yýkmak için yapýyor yarýþ
O halde sehven kýrarsan eþini, özür dile hemencik barýþ
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Niþanda dostluk, düðün akabinde düþmanlýk olmasýn
Herkes yerini bilsin, destursuz aranýza dalmasýn
Seninde diyeceðin varsa söyle, gizli kapaklý kalmasýn
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
Mahir der; söylediklerim ülkemde, görüldü, duyuldu
Hoþgörü biterken, sabýr elbisesi yavaþ yavaþ soyuldu
Parçalanan ailelerde olan hep çocuklara oldu
Sakýn ola, çiçeðimi soldurma oðul,
Akýbet, bizi gözyaþýna boðdurma oðul!
(Mahir Odabaþý /03.11.2012-05.55)
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
5
‘Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk' konferansýna yoðun ilgi
Külcü'ye ‘Örnek Yurttaþ' ödülü
‘Doðmakla sahip olunan
þey hür ve eþit olmaktýr'
Çorum Anadolu Ticaret ve Ticaret
Meslek Lisesi Okul Müdürü Galip Þahin,
Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk
Kulüplerinin Örnek Yurttaþ projesinin
demokrasi, hukukun üstünlüðü, insan
haklarý ve temel özgürlüklerin korunmasý, yaygýnlaþtýrýlmasý noktasýnda
öðrencilerde farkýndalýk oluþturmak ve
yurttaþlýk görevi konusunda da sorumlu,
donanýmlý birer vatandaþ yetiþtirmek
arzusunu gerçekleþtirmek amacýyla
demokrasi ve insan haklarý haftasý
gerçekleþtirmek istedikleri bir toplum
hizmeti çalýþmasý olduðunu söyledi.
Doðmakla sahip olunan þeyin hür ve
eþit olmak olduðuna deðinen Galip
Þahin, bunun insan haklarýnýn temeli
olduðunu, insan haklarýnýn en iyi uygulanabileceði, korunabileceði, dile getirilebileceði yönetim biçiminin demokrasi
olmasýnýn, insan haklarýný ve
demokrasiyi kardeþ kavramlar olarak
görmeyi saðladýðýný vurguladý.
Dün Çorum Anadolu Ticaret ve
Ticaret Meslek Lisesi Demokrasi Ýnsan
Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü'nün hazýrladýðý programda açýlýþ konuþmasý yapan
Þahin, "Demokrasi öncelikle insan haklarýný temel alan bir rejimdir.
Demokrasilerde halk, serbest iradeleriyle
yöneticilerini seçer. Demokrasi en yalýn
haliyle halkýn kendi kendisini yönetmesi
sistemine dayanan bir yönetim þeklidir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhuriyet
yönetimi ile birlikte demokrasiyi benimsemiþ bir hukuk devletidir" dedi. Þahin,
konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Ýnsanlar arasýnda ýrk, renk, din, yaþ,
cinsiyet ayrýmý yapmadan sevgi, saygý,
dostluk, duygularýný geliþtirmek,
insanýnýn insan olma haysiyeti ile sahip
olunmasý gereken haklarýn tamamý insan
haklarýný oluþturur. Ýnsan haklarý,
insanoðlunun varoluþu kadar eskidir.
Tarihin deðiþik evrelerinde hak ve özgürlükler deðiþik biçimlerde dile getirilmiþ ve
savunulmuþtur. Ýnsan haklarý evrensel
beyannamesi Birleþmiþ Milletler Genel
Kurulu tarafýndan kabul edilmiþ ve 10
Aralýk 1948 tarihinde ilan edilmiþtir.
Türkiye'de ise 27 Mayýs 1949 tarihinde
resmi gazetede yayýnlanmýþtýr.
Devletimiz temel hak ve özgürlüklerin saðlanmasý konusunda kendi üzerine düþen sorumluluklarý yerine
getirmekle beraber vatandaþlarýna da
çeþitli ödevler yüklemiþtir. Devletten
beklediðimiz sorumluluklarý yerine
getirebilmesi için bizim de bu noktaya
vatandaþlýk görevlerimiz olan vergi, vatan
hizmeti, oy kullanma, yasalara uyma gibi
sorumluluklarýmýzý yerine getirerek örnek
yurttaþ olmamýz dileðiyle."
Çorum Anadolu
Ticaret ve Ticaret
Meslek Lisesi
Demokrasi Ýnsan
Haklarý ve Yurttaþlýk
Kulübü'nün hazýrladýðý Çorum
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün
"Demokrasi, Ýnsan
haklarý ve yurttaþlýk"
konulu konferans ve
ödül programý dün
gerçekleþtirildi.
Demokrasi Ýnsan
Haklarý ve Yuttaþlýk
Kulübü'nün 1. Örnek
Yurttaþ Projesi kapsamýnda Örnek
Yurttaþ seçilen
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
okulda konferans
verdi.
Saat 14.00'de okul
konferans salonunda
yapýlan konferans ve
ödül törenine
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Milli
Eðitim Müdürü
Aytekin Girgin,
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turan
Candan, okul
müdürleri, öðretmenleri ve öðrenciler
katýldý.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan
programda Çorum
Anadolu Ticaret ve
Ticaret Meslek Lisesi
Okul Müdürü Galip
Þahin, açýlýþ konuþmasý yaptý. Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün
Demokrasi Ýnsan
Haklarý ve Yurttaþlýk
konulu konuþmalarýnýn ardýndan
plaket takdimi ve
kokteyl ile program
son buldu.
Alaca'da sisli hava hayatý olumsuz etkiliyor
Alaca ilçesindeki yoðun sis trafiði olumsuz þekilde etkilemeye devam ediyor.
Ýlçe merkezinde hemen hemen her
sabah erken saatlerden itibaren kendini
hissettiren sisli hava hayatý olumsuz etkiliyor. Özellikle Çorum-Alaca karayolunun 30 ile 45'nci kilometreleri arasýnda
yaþanan sis nedeniyle görüþ mesafesi 10
metrenin altýna inerken araç sürücüleri zor
anlar yaþadý.
Yetkililer trafiðe çýkan sürücülerden son
günlerde sýkça görülen sislenme nedeniyle
tedbirli davranmalarý ve aþýrý hýz yapmamalarý konusunda uyarýlarda bulundu.
‘BM, zalimin zulmünü alkýþlayan
uluslararasý bir kurum haline geldi'
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
demokrasi, insan haklarý ve yurttaþlýk ile
ilgili bilgiler aktararak, insana sadece
insan olduðu için saygý duyulmasý gerektiðini vurguladý.
Birleþmiþ Milletlerin þu anda zalimin
zulmünü alkýþlayan uluslararasý bir
kurum haline geldiðinden söz eden
Külcü, Birleþmiþ Milletlerin Ýsrail ile ilgili
yüzlerce karar aldýðýný alýnan kararlarla
ilgili hiç kimsenin bir þey yapmadýðýný
söyledi.
Dün Çorum Anadolu Ticaret ve
Ticaret Meslek Lisesi Demokrasi Ýnsan
Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü'nün hazýrladýðý programa katýlan ve konferans
veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
medeniyetin bugün sabahlardan akþamlara akþamlardan sabahlara kadar filmlerinin izlendiði batý medeniyeti
olduðunu bu batý medeniyetinin de kendisine hayrýnýn olmadýðýný kaydetti.
Mehmet Akif Ersoy'un 'Medeniyet
dediðin tek diþi kalmýþ canavar' sözündeki medeniyet ile batý medeniyetini
kastettiðini belirten Külcü, o tek diþi
kalmýþ canavarýn sadece sömürdüðünü
bildirdi. Külcü, "Eðer sömürecek bir þey
varsa orasý onun için önemli, oraya
hemen demokrasi götürmek istiyor.
Nasýl Irak'ta olduðu gibi. Irak'ta 10 yýldýr
savaþ var demokrasi geldi mi insan haklarý geldi mi?" dedi.
Gençlerin bu ülkenin yarýnlarý
olduðuna da deðinen Külcü, gençlerin
çok kitap okumasý gerektiðini kendilerini
farklý kaynaklar ile geliþtirmeleri gerektiðini ifade etti.
Ayrýca dil ile ilgili de vurgu yapan
Külcü, "Dünya bilgi üzerine kuruldu.
Bilgiyi doðru kullanýp teknolojiye
çevirirsek dünyaya hükmedebiliriz. Dil
konusuna da özen gösterin. Dil bizim
için çok önemlidir. Gençler artýk asla
bize ait olmayan bir Türkçe kullanýyor.
Dili olmayan bir milletin geleceði de
olmaz. Dil konusuna özen göstermenizi
istiyoruz. Bizi millet yapan deðerleri her
davranýþýnýzda yansýtýn yaþatýn.
Yaþayacaðýnýz dünya, yöneteceðiniz
Türkiye için kendinizi hazýrlayýn. Geç
kalanlardan olmayýn" diye konuþtu.
Külcü, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
"Mademki her þey insan için yaratýldý
biz de hayata bakýþýmýzý ona göre þekillendireceðiz. Ýnsana sadece insan olduðu
için saygý duymak zorundayýz. Ýnsan
olmak tek baþýna kendisine verilen haklarý kullanmasý için yeterlidir. Her zaman
olmasý gerekenle yaþanan durumu
örtüþtürebilmek mümkün olmuyor.
Demokrasi bizim milletimize ise iyi
komþu devlete gelince kendine
demokrat. Bu da dünyanýn acý bir
yanýdýr.
DEÐERLER ÇATIÞMASI
ÖN PLANA ÇIKIYOR
Medeniyet bugün sabahlardan
akþamlara akþamlardan sabahlara kadar
filmlerini izlediðimiz batý medeniyeti. O
batý medeniyetinin kendisine hayrý yok.
Mehmet Akif, Medeniyet dediðin yani
batý medeniyetini kastediyor tek diþi
kalmýþ canavar o tek diþi ile de sadece
sömürüyor. Eðer sömürecek bir þey varsa
bir aygýt olmaktan çýkýyor, insanýna
hizmet eden özgürlükleri iþin merkezine
koymuþ hukukun üstünlüðünü her þeyden daha çok önemseyen milletine
hizmet eden sýcak yüzlü bir devlet haline
geliyor olmasý gereken de bu.
Türkiye açýsýndan insan haklarý
demokrasi konusunda ülke ileriye mi
geriye mi gidiyor? Kendinizi dün
olduðundan bugün daha rahat hissediyorsanýz ileri, eðer devlete karþý tedirginliðiniz artýyorsa o zaman da kaide bozuluyor demektir.
TÜRKÝYE'YÝ DAHA ÝLERÝ
GÖTÜRMEK ÝÇÝN ÇALIÞMALIYIZ
orasý onun için önemli oraya hemen
demokrasi götürmek istiyor. Nasýl Irak'ta
olduðu gibi. Irak'ta 10 yýldýr savaþ var
demokrasi geldi mi insan haklarý geldi
mi?
Kendimize iyi bakacaðýz. Biz neyiz,
kendimizi iyi tanýyacaðýz. Eðer bize
öðretilenlerle hocalarýmýzýn öðrettiklerini
kaydetmiyorum bize empoze edilen bilgilerle biz geleceðe hazýrlanacak olursak
o zaman sadece baþkalarýnýn söylediklerini tekrarlayan bir misyona sahip oluruz. Biz kendimizi iyi tanýyacaðýz.
Bileþmiþ Milletler þu anda zalimin
zulmünü alkýþlayan uluslar arasý bir
kurum haline geldi. Ýsrail ile ilgili
yüzlerce karar aldýlar alýnan kararlarla
ilgili hiç kimse bir þey yapmaz Ýsrail ile
ilgili de kimse hiçbir þey yapamaz.
Demokrasi biraz daha içe dönük bir
mesele. Kendi içerisinde güzellikleri olan
ama doðru bir kurgu ile hayata
geçirmediðimiz zaman problemleri olan
bir sistem.
Cumhuriyet tek baþýna halkýn sesinin
iktidara yansýmasýný devlet yönetimine
yansýmasýný temin etmiyor. Onun için
bize Demokrasi ile Cumhuriyeti eþ
anlamlý gibi öðrettiler. Halbuki ikisi birbirinden çok farklýdýr. Türkiye bir
deðiþim yaþýyor. Devlet yurttaþýnýn
halkýnýn hakkýný sonuna kadar korumak
zorundadýr. Devlet emreden soðuk yüzlü
Biz insaný konuþuyoruz. Ýyi, nitelikli,
donanýmlý, hakkýný aramayý bilen, çalýþmayý isteyen insaný arýyoruz. Bu ülkeyi
Gazi Mustafa Atatürk'ün gösterdiði
muasýr medeniyetler üzerine çýkartmak
Atam izindeyiz demekle olmuyor.
Türkiye'yi daha ileri götürmek için çalýþmalýyýz.
Gazi Caddesindeki çalýþmalarýmýzý er
oldu geç oldu yaptýk bitirdik. Hangi iþi
yaparsanýz yapýn oradaki eseri ortaya
çýkarmak için çalýþmalýsýnýz. Türkiye'de
10-11 yýl önce bir kriz yaþandý. Bu ülkede
dünya bankasý ve ÝMF'den borç almak
için her gün sýrada beklendi. Bu krizi hep
beraber topyekun biz yaptýk. Þimdi
dünyanýn yýldýzý bir Türkiye var. Bunu da
hep birlikte yaptýk.
Bu ülkenin yarýnlarýsýnýz. Bir süre
sonra bizlerin olduðu yerde sizler olacaksýnýz. Çok kitap okuyun okumazsanýz
sadece öðrenenlerinizin size vermiþ
olduðu bilgiler yeterli olmaz. Kendinizi
farklý kaynaklardan geliþtirmelisiniz.
Dünya bilgi üzerine kuruldu. Bilgiyi
doðru kullanýp teknolojiye çevirirsek
dünyaya hükmedebiliriz.
Dil konusuna da özen gösterin. Dil
bizim için çok önemlidir. Gençler artýk
asla bize ait olmayan bir Türkçe kullanýyor. Dili olmayan bir milletin geleceði de
olmaz. Dil konusuna özen göstermenizi
istiyoruz. Bizi millet yapan deðerleri her
davranýþýnýzda yansýtýn yaþatýn.
Yaþayacaðýnýz dünya, yöneteceðiniz
Türkiye için kendinizi hazýrlayýn. Geç
kalanlardan olmayýn."
TEKNOKENT imza töreni bugün
Çorum Teknoloji Geliþtirme
Bölgesi (TEKNOKENT) Projesi'nin
imza töreni bugün gerçekleþtirilecek.
Çorum Hitit Üniversitesi,
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü
iþbirliði ile hazýrlanan ve 6 milyon
TL'lik önemli bir proje olan TEKNOKENT (Çorum Teknoloji Geliþtirme
Bölgesi) Projesi, Çorum Valisi Sabri
Baþköy'ün Yönetim Kurulu
Baþkanlýðý'ný yaptýðý Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý tarafýndan onaylanmýþtý Bakanlar Kurulu tarafýndan
kabul edilen ve 48 bin 174 metrekare
alana kurulacak TEKNOKENT ile
üniversite-sanayi iþbirliðinin geliþme-
si, uluslararasý rekabet gücünün artmasý, üründe ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin geliþmesi, ürün
kalitesinin ve standardýnýn yükselmesi, araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ
imkanlarý saðlanmasý hedefleniyor. 6
milyon TL'lik Projenin 4 milyon 500
bin TL'si hibe olarak verilecek.
Çorum Organize Sanayi
Bölgesi'nde kurulacak olan
TEKNOKENT'in protokolü bugün
saat 10.00'da Mühendislik Fakültesi
yanýnda bulunan yeni Rektörlük
Binasý Senato Toplantý Salonu'nda
düzenlenecek olan törenle imzalanacak.
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
6
Þimþek: Kadýnlara negatif
ayrýmcýlýk, anayasaya aykýrý
Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Alaca
Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, kadýnlara
negatif ayrýmcýlýðýn Anayasa'ya aykýrý
olduðunu belirtti.
Eðitim-Bir-Sen olarak insaný
ilgilendiren her þeyde taraf olduklarýný
ifade eden Kadir Þimþek, "Demokrasiye
tarafýz, insan hak ve hürriyetlerine tarafýz,
milli ve manevi deðerlere tarafýz, Ýslam
kültür ve medeniyetinin korunmasýna
tarafýz, Ýslami ve insani deðerlere tarafýz.
Her zaman haklýnýn yanýnda, haksýzýn
karþýsýnda durduk. Hiçbir zaman haksýzlýða sessiz kalmadýk Tarafsýz insan yoktur, olamaz. Bu deðerlere karþý tarafsýz
kalmak ise karþý tarafa zýmnen taraf
olmak demektir. Hz. Adem'den bugüne
kadar Hak ile Bâtýl'ýn mücadelesi devam
etmektedir. Hz. Adem ile Þeytan'ýn, Hz.
Musa ile Firavun'un, Hz. Ýbrahim ile
Nemrut'un, Hz. Muhammed ile Ebu
Cehil'in mücadelesinde bir Müslümanýn
yeri de, safý da bellidir" dedi.
Müslüman bir ülkede Ýslam'ýn bir
emrinin yasak olmasý izah edilecek bir
durum olmadýðýný kaydeden Kadir
Þimþek, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Ülkemizde çok önemli geliþmeler
olmaktadýr. Ýnsan hak ve hürriyetleri her
geçen gün geliþmektedir. Ülkemizde bir
çok açýlým yapýlmýþtýr. Demokratik açýlým,
Roman açýlýmý, Kürt açýlýmý, Alevi açýlýmý
gibi. Artýk ülkemizin kanayan yarasý
Baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý için de bir
açýlým yapýlmasý gerekiyor. Artýk son
yapýlan düzenlemeyle öðrenciler kýyafetlerini kendileri seçebilecek, ne giyeceklerine kendileri karar verebilecekken, Öðretmenlerin ve diðer memurlarýn kýyafetlerini hala Devletin belirlemesi öðretmenlere
ve memurlara hakarettir.
Eðitim-Bir-Sen olarak Ülkemizi hem
içerde hem dýþarda rezil eden Baþörtüsü
yasaðýnýn kalkmasý için 10 Aralýk Dünya
Ýnsan Haklarý Gününde tüm yurtta ve
Alaca'da meydanlara çýkarak basýn açýklamalarý yaptýk. Bu mücadelemiz bu
yasak kalkana kadar, tüm kamu çalýþanlarýna kýlýk kýyafet serbestliði gelene
kadar devam edecektir. Hiçbir hukuki
dayanaðý olmayan Baþörtülü çalýþma
yasaðý derhal kaldýrýlmalýdýr.
Unutulmamalýdýr ki biz Eðitim-Bir-Sen
sendikasý olarak bu yýlý "Kamuda
Baþörtülü Çalýþma Yasaðýný Çözme Yýlý"
ilan ettik. Bu yasak er ya da geç kalkacaktýr.
2010 yýlýnda Anayasa reformuyla,
kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý
kabul edilmiþ olmasýna raðmen, bugün
hala kadýnlara negatif ayrýmcýlýk yapýlarak
kadýnlarýn baþörtülü çalýþma isteði
görmezden geliniyor. Anayasa çiðneniyor. Halkýmýzýn % 77'si Kamuda baþörtülü
çalýþma isteðini onaylamaktadýr. Kýlýk
kýyafet yönetmeliðinde erkek ve kadýn
memurlara bir çok sýnýrlama getirilmesine
raðmen, yönetmeliðin sadece baþörtüsü
ile ilgili bölümü sert bir þekilde uygulanmaktadýr. Kýlýk kýyafet yönetmeliðinde
sadece baþörtüsü yasaðý yoktur. Erkek
memurlar için; býyýklarýn üst dudak hizasýný geçmeyecek olmasý, býyýk alt
uçlarýnýn dudak hizasýný geçmeyecek
olmasý, saçlarýn gömlek yakasýný
geçmeyecek olmasý, favullerin kulak
ortasýný geçmeyecek olmasý, sakal býrakýlmayacak olmasý (top sakal ideolojik býyýk
býrakan bir çok memur görüyoruz). Kadýn
memurlar için ise; mini etek, yýrtmaçlý
etek, streç dar pantolon, açýk yakalý, kolsuz elbise ve tiþört giyilemez hükmü
olmasýna raðmen sadece baþörtüsüne
saldýrýlmasý dini deðerlere düþmanlýðýn
göstergesidir.
Ýþin garip tarafý ise; yýllardýr baþörtüsü
yasaðýný uygulayan idarecilerin genellikle
dinsiz, komünist veya devletçi kemalist
ideolojiye mensup idareciler olduðunu
düþünürdük ve realite de çoðu zaman
böyleydi. Fakat bugün baktýðýmýzda,
idarecilerin çoðunluðu milli ve manevi
deðerlere baðlý olan, inançlý, imanlý,
muhafazakar insanlardan oluþmaktadýr.
Buna raðmen bu yasak, bazý muhafazakar
idarecilerin içine öylesine iþlemiþ ki; kýlýk
kýyafet yönetmeliðinin bütün maddelerini
bir kenara býrakmýþlar, sadece baþörtüsü
ile ilgili olan bölümü üzerinde duruyorlar.
Bazý okullardaki idareciler, baþörtülü
olarak okula gelen bir öðretmeni,
neredeyse okulun bahçe kapýsýnda hizaya
geçirerek baþörtüsünü çýkarttýrmasý,
neredeyse yapýlmasý gereken en önemli
vazife gibi algýlamaktadýrlar. Sanki kale
savunmasý yapar gibi, baþörtülü bir
öðretmene karþý hemen tutanak tutup
ceza verme yoluna baþvurmaya çalýþmak
yada 28 Þubat'ýn en þiddetli dönemlerinde üniversite öðrencilerine uygulanan ikna odalarý gibi, öðretmeni baþýný
açmaya ikna etmeye çalýþma teþebbüsleri.
Maalesef baþörtülü öðretmene karþý
çýkan idarecilerimizin bir kýsmý, inançlý,
imanlý, hatta "Ben de sizin gibi düþünüyorum ama." Diye baþlayan cümlelerle,
inandýðý dinin emirleri gereði baþýný örtmeyi tercih eden bayan öðretmeni ikna
etmeye çalýþan, "Aksi halde yönetmeliði
uygulayarak ceza vermek zorunda kalacaðým" diyen idarecinin 28 Þubat dönemindeki ateist ve komünist idareciden ne
farký vardýr.
Hiçbir hukuki dayanaðý olmayan
Baþörtülü çalýþma yasaðý kalkana kadar,
tüm kamu çalýþanlarýna kýlýk kýyafet
serbestliði gelene kadar mücadelede
kararlýyýz.
Buradan Eðitim-Bir-Sen olarak
bildiriyoruz ki; Baþörtüsünün yanýnda
olanlarýn yanýndayýz. Baþörtüsünün
karþýsýnda olanlarýn ise sonuna kadar
karþýsýndayýz."
Özgürder'de ‘Türkçe Ezan, Kur'an
Yasaðý ve Dayatmalar' konuþuldu
Özgür-Der Çorum Þubesi
2012-2013 dönemine ait alternatif eðitim seminerleri kapsamýnda bu haftaki sunumu
"Þapka, Türkçe Ezan, Kur'an
Yasaðý vb. Dayatmalara Karþý
Tepkilerin Anlamý" konu
baþlýðý ile Yakut Bozdoðan ve
Ömer Ýslam yaptýlar.
Cumhuriyet kurucu kadrolarýnýn batýlýlaþma faaliyetlerinin sadece o dönem has bir
uygulama olmadýðýný vurgulayan Ömer Ýslam, Osmanlý
dönemi batýlýlaþma faaliyetlerinden söz ederek,
Cumhuriyet dönemi batýlýlaþma faaliyetlerinin bu sürecin
devamý olduðunu söyledi.
Ulusal kimliðin inþasý
süresince gerçekleþtirilen
kanunlarla ve Ýstiklal
Mahkemelerini de arkasýna
alan iradenin varlýðýný hatýrlatan Ýslam, bu iradenin muhalif
her türlü sesi kestiðini ve en
ufak bir müsamahaya göz
yummadýðýný belirtti. Ýslam,
tüm bu baskýlara raðmen
organizeli bir örgütlenme
olmasa da Ýslami aidiyetle iyi
niyetli ve takdir edilmesi
gereken Süleyman Hilmi
Tunahan ve Said Nursi'nin de
içinde olduðu çabalardan bahsetti.
Sistemin ümmetten ulus
yaratma olarak ifade ettiði bu
dönemi, Halifeliðin kaldýrýlmasý, Latin alfabesine geçiþ ve
ezanýn Türkçeleþmesiyle
Ýslam'ýn sembollerinden olan
Kuran ve Namaz gibi iki
önemli olduðunun yýpratýlmaya çalýþýldýðýný anlatan
Ýslam, beraberinde diðer
Müslüman coðrafyalarda ki
halklarla baðlarýn kopartýlmasýna dönük politikalar
olduðunu vurgulayarak sözlerini tamamladý.
Batýlýlaþma çabalarýnýn ve
dayatmalarýnýn sadece
Anadolu'ya has bir uygulama
olmadýðýný söyleyen Yakut
Bozdoðan, tüm Ýslam
coðrafyasýndan sömürgeci
güçler eliyle bu politikalarýn
gerçekleþtirilmeye çalýþýldýðýndan bahsetti. Þapka kanununu
ve Türkçe Ezan dayatmalarýna
karþý Atýf Hoca'nýn mücadelesinden ve muhtelif yerlerde
þartlara göre direniþlerin
olduðunu ifade eden
Bozdoðan, halkýn baskýlarýn
müsebbibi olanlarý tanýdýðýný
ve kendi baðlamýnda tavýr
aldýðýný örnekler vererek
aktardý.
Geçmiþi o günkü þartlarý
göz önünde bulundurarak
deðerlendirmenin gerekliliði
üzerinde duran Bozdoðan,
geçmiþi yargýlamak yerine,
bugün ne yapýyoruz sorusunu
kendimize sormamýz gerektiðini söyledi. Baþörtüsü yasaðý
özelinde, maðduriyetin ve
yasaðýn muhatabýný bayanlar
olarak gören erkeklerin varlýðýndan söz etti ve özeleþtiri
yaparak sözlerini tamamladý.
Program soru cevap ve
karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin
ardýndan sonra erdi.
Fiat Linea sýnýfýnýn
en çok satan aracý
Piyasaya ilk
olarak 2007 yýlýnda çýkan Fiat
Linea, Türkiye'de
kendi sýnýfýnýn en
çok satan aracý
olarak listenin
baþýnda yer alýyor. Geniþ iç
mekaný, büyük
bagaj hacmi, yükseltilen donaným
seviyesi
ekonomik ve
tutumlu motorlarýyla beðeni
toplayan Fiat
Linea, standart
kullanýcýlar dýþýnda, filo müþterileri
tarafýndan da
yoðun talep görüyor.
Fiat'ýn Çorum'daki temsilcisi olan
Karakaþlar Otomotiv'de en çok satanlar listesinde Linea ile liderliðini sürdürüyor.
Konuya iliþkin bir açýklama yapan Karakaþlar
Otomotiv satýþ danýþmanlarýndan Asým Avcý,
Linea'ya Çorum halkýnýn büyük raðbet gösterdiðini belirtti. Her rekorun ardýnda Fiat'a olan
güven ve satýþlarda cazibiyet olduðunu
söyleyen Avcý, Fiat olarak otomotiv pazarýn
üzerinde bir performans sergilediklerinin altýný
çizdi. Avcý, "Fiat olarak otomobil ve hafif ticari
araçtan oluþan toplam satýþýmýzý bu dönemde
yüzde 21 oranýnda artýrmayý baþardýk.
Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Linea
modelinin yaný sýra sýnýflarýnýn en fazla tercih
edilen hafif ticari araç modelleri Fiat Doblo ve
Fiat Fiorino'nun da elde edilen baþarýda büyük
payý var" deðerlendirmesinde bulundu.
Karakaþlar olarak geçen ay ticari araçlarda
kýrdýklarý Türkiye rekoruna da deðinen Avcý,
2012 yýlýnýn son ayýnda Çorumlularý bir Fiat
araç sahibi olmaya davet etti. Takas imkanlarý,
taksit imkanlarý ve Linea'daki konfordan
herkesin yararlanmasý gerektiðini söyleyen
Avcý, "Tüm vatandaþlarýmýz þu son kampanyalardan yararlanmalýdýrlar. Her sezonun son
aylarýnda yapýlan kampanyalar ile vatandaþlarýn araç sahibi olabilmesi daha kolaydýr"
dedi.
Aralýk ayýnda 20.000 TL 30 ay % 0 faizli
kredi avantajý ile Fiat yeni 2012 yýlýna damga
vuracak kampanyayý hayata geçirdi. Daha
düþük peþinat ve daha uzun vade ile kredi kullanmak isteyenlere ise 30 bin TL'ye 3 yýl yüzde
0.52 faizli kredi avantajý da Fiat tarafýndan
saðlanýyor. Nakit alýmý tercih eden Fiat severlere ise tüm otomobillerde ekstra 2 bin TL
Ýndirim yapýlýyor. Üstelik Linea ve Bravo'larda,
dizel motor seçeneklerinde 'Benzinli Fiyatýna
Dizel' ile size kaçýrýlmayacak fýrsatlar sunmaya
devam ediyor.
CHP Milletvekili Tufan Köse, Kanal S
Televizyonu'nda ‘Kýlavuz' programýna konuk oldu
‘Korku imparatorluðu
beni korkutamaz'
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ülkeden oluþturulan korku imparatorluðu ortamýnýn
kendisini korkutamayacaðýný söyleyerek,
"yargýyý basýný ve sivil toplumu kontrol altýna
almýþ olan iktidar bir korku imparatorluðu oluþturdu, ancak ben korkmadan doðrularý söylemeye devam edeceðim, bu mücadeleyi
sürdürmeye kararlýyým" dedi.
Köse, Kanal S televizyonu Çorum
stüdyosundan Ayhan Aykanat'ýn sunduðu
Kýlavuz programýna katýldý. Köse, "Çorum
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yargýlamasý
devam eden bir davada sanýk konumundadýr,
yargýlamanýn selameti açýsýndan görevini býrakmasý gerekiyor, ben bir Çorumlu olarak Çorum
Belediye Baþkanýnýn böyle bir davadan aklanarak çýkmasýný arzu ediyorum" dedi. Ayrýca
konuyu defalarca gündeme getirdiðini ifade
eden Milletvekili Köse, "Ýçiþleri Bakanýnýn
gereðini yapmasýný istedik ama muhalefet
belediye baþkanlarý söz konusunda olduðunda
gereðini yapan bakanlýk, kendi belediye baþkanlarýnýn böylesi bir suçla yargýlanýyor olmasý
karþýsýnda sessiz kalmaktadýr" ifadelerini kullandý.
Anayasa çalýþmalarýna da deðinerek, anayasa
komisyonundan herhangi bir iþ çýkmayacaðýna
inandýðýný da belirten Köse, "Silivri'de bir
hukuk dýþýlýða dikkat çekmek için elimizde
gelen çabayý sarf ediyoruz" diyerek, özel yetkili
mahkemeler siyasi olduðuna deðinerek, bu
mahkemelerin tutukladýðý çok sayýda insaný
cezaevinde ziyaret ettiðini, Soner Yalçýn,
Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Cüppeli
Ahmet Hoca dahil çok sayýda ziyaret gerçekleþtirdiðini ve bu görüþmelerin içeriðini anlattý.
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
7
Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan'ý ziyaret etti
Ceylan: Yerel basýn doðruyu ve yanlýþý
görmemizde en büyük yardýmcýmýz
Adalet ve Kalkýnma partisi Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, baþta Kent Haber
Gazetesi olmak üzere Çorum yerel
basýnýnýn kendilerine doðruyu ve yanlýþý
ayýrt etmeleri noktasýnda çok büyük
yardýmlarýnýn olduðunu ifade etti.
Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi
Birkan Demirci ziyaretlerini sürdürmeye
devam ediyor. Gazetemizin Ýmtiyaz
Sahibi Birkan Demirci ve Köþe Yazarý
Mustafa Külcü, dün AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarette Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz
Sahibi Birkan Demirci, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a Kent
Haber Gazetesi'nde yaþanan yönetim
deðiþikliði hakkýnda bilgiler verdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, ise Kent Haber Gazetesi'nin
ziyarette memnuniyetini dile getirirken
hayýrlý uðurlu olmasý dileklerinde bulundu. Ceylan, uzun yýllardan beri Çorum
yerel basýnýnda yayýn yapan Kent Haber'e
bundan sonra yayýn hayatýnda baþarýlar
diledi.
‘Kiþisel Geliþim, Motivasyon ve Eðitimde
Baþarý' konulu konferans düzenlendi
Çorum'daki yerel basýndan ve Kent
Haber Gazetesi'nden de övgüyle söz
eden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, baþta Kent Haber Gazetesi olmak
üzere Çorum yerel basýnýn her zaman
tarafsýz, ilkeli yayýncýlýk, habercilik de
kendilerine doðruyu ve yanlýþý ayýrt
etmelerinde yardýmcý olduðunu söyledi.
Ceylan, "Takip ettiðim kadarýyla Kent
Haber Gazetesi'ndeki de doðruluk ve
gerçekçilik yayýnlarýnýzýn temel iþlevi,
gerçekleri bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baský veya çýkar
grubunun etkisi altýnda kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna en iyi þekilde
haberleri iletmektir" ifadesinde bulundu.
Saðlýk Müdürü Yücel, milletvekilleri ile görüþtü
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum
Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ý
ziyaret etti.
Dr. Turgay Happani'nin Kamu Hastaneleri
Birliði Genel Sekreterliði'ne atanmasýnýn ardýndan
vekâleten yürütülen Saðlýk Ýl Müdürlüðü görevine
Dr. Ýsmail Yücel atandý. Yücel'in ilk ziyareti Çorum
Milletvekillerine oldu.
Çorum Milletvekilleri Uslu, Baðcý ve Yýldýrým,
Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun
dileklerini ilettiler. Saðlýk alanýnda iktidarýmýz
döneminde ilimiz büyük yatýrýmlar almaktadýr.
Genel Sekreterimiz Turgay Happani ile koordineli
çalýþmalar yaparak Ýl merkezi ve ilçelerimizin
ihtiyaçlarý gözden geçirilmesi
gerektiðini vurgulayarak, kendisinden baþarýlý hizmetler beklediklerini
ifade ettiler.
Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel bir ay içerisinde
Çorum ilimizde saðlýk alanýnda
neler yapýlabileceði ile ilgili bir
çalýþma yaparak milletvekillerine
bilgi sunacaðýný belirtti.
Öðrenciler BAKTAT'ý gezdi
Hitit Üniversitesi Alaca
Meslek Yüksekokulu Gýda
Ýþleme Bölümü öðrencileri
tarafýndan Sungurlu ilçesinde
bulunan BAKTAT Gýda
iþletmesine teknik gezi düzenlendi.
Geziye katýlan 28 öðrenciye
Gýda Ýþleme Bölümü Bölüm
Baþkaný Öðr. Gör. Halis
Kablan ve Öðr. Gör. Büþra
Cebeci rehberlik etti.
Ýþletmeyi gezen Gýda
Ýþleme Bölümü öðrencileri,
hammaddenin alýnmasý, temizlenmesi, sýnýflandýrýlmasý,
iþlenmesi ve paketlenmesine
kadar bütün aþamalarda teorik
bilgilerini pratik bilgilerle
pekiþtirme fýrsatý buldular.
Fabrika turu bitiminde fabrika
yönetimi öðrencilerin üretim
süreci ve iþyeri hijyeniyle
alakalý sorularýný cevaplayarak
öðrencilere ilgilerinden dolayý
teþekkür etti.
Teknik gezinin deðerlendirmesini yapan Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Murat Kaya ve Gýda
Ýþleme Bölümü Bölüm Baþkaný
Öðr. Gör. Halis Kablan, teknik
gezilerin öðrenci arkadaþlarýn
gerek staj zamanlarýnda
gerekse mezun olduktan sonra
iþ hayatlarýnda faydalý olacaðýný belirterek bu gezilerin
düzenli bir þekilde devam edeceðini söyledi.
Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ali Salur, Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk
Meslek Lisesi öðrencilerine "Kiþisel Geliþim,
Motivasyon ve Eðitimde Baþarý" konusunda
konferans verdi. Konuþmasýna insanlar
arasýndaki iletiþimde kelimelerle konuþmanýn
beden dili ile konuþmaya göre daha öncelikli
ve önemli olduðu vurgusuyla baþlayan Yrd.
Doç. Dr. Ali Salur, iletiþim cihazlarýnýn doðru
kullanýmý, eðitimde motivasyonu sekteye
uðratan sebepler, baþarýya giden yolda hedefler ve hayal etmenin önemi konularýnda güncel ve yaþanmýþ örnekler verdi.
Konferansýn sonunda Okul Müdürü Aþkýn
Liman, konferansýn öðrenciler için çok verimli
olduðunu söyleyerek farklý konularda hazýrlanmýþ konferanslarýn öðrenciler için öneminden bahsetti ve gösterdiði ilgi için Hitit
Üniversitesi'ne ve Yrd. Doç. Dr. Salur'a
teþekkür etti.
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
8
Asansör kontrol
sözleþmesi imzalandý
Üniversite öðrencilerinden
Ece ve Þeker'de teknik gezi
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya
Bölümü son sýnýf öðrencileri, Ece Banyo ve Þeker
Fabrikasý'na teknik gezi düzenlediler.
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öðrencileri, Endüstriyel Kimya I dersi kapsamýnda Yrd.
Doç. Dr. Ebru Gökmeþe'nin sorumluluðunda, Ece
Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.'ye teknik
gezi düzenleyerek seramik ham maddeleri, üretim
ve kapasite hakkýnda bilgi edindiler.
Daha sonra Çorum Þeker Fabrikasý'ný ziyaret
eden öðrencilerimiz, þeker fabrikasyonu ile ilgili
bilgi alarak üretimin her aþamasýnda iþleyiþin nasýl
olduðu hakkýnda gözlemde bulundular. Gezi kapsamýnda Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur
Mehmet Demirtaþ da öðrencileri fabrikanýn kapasitesi ve kampanya dönemi hakkýnda ayrýntýlý
olarak bilgilendirdi.
Sungurlu Belediyesi idari
sýnýrlarý içerisindeki asansörlerin
yýllýk kontrolünün yapýmý için
GCN-TURK firmasý protokol
imzaladý.
Sungurlu Belediye Baþkaný
Selahaddin Uzunkaya ve GCNTURK firmasý yetkilileri arasýnda
imzalanan protokolde bir asansöre ait yýllýk kontrol bedeli, 0-5
kat arasý 80 TL, 5-10 kat arasý 80
TL, 10 kat ve üzeri 125 TL, yük
ve fabrika asansörleri 350 TL ve
KDV olarak belirlendi.
Belediye Baþkaný Selahaddin
Uzunkaya, asansör bakým ve
iþletme yönetmeliðinde deðiþiklik
yapýlmasýna dair yönetmelik
hükümlerine göre bina yöneticileri, kullanýcýlarýn can ve mal
güvenliðinin tam olarak saðlanmasý, gerek kullaným hatalarýndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek
tehlikelerin önlenmesi amacý ile
binalarýnda bulunan asansörlerin
yýlda en az bir kere kontrolünü
yaptýrmaktan sorumlu olduðunu
söyledi.
Uzunkaya, yine ayný yönetmelik ile belediyelerin sýnýrlarý
içerisindeki her asansörün yýlda
en az bir kere A tipi muayene
kuruluþu tarafýndan kontrol
edilmesini saðlamaktan ve yýllýk
kontrolün yapýlýp yapýlmadýðýný
denetlemekten sorumlu
kýlýndýðýný hatýrlattý.
Yönetmelik gereði, asansörlerin kontrol ettirilmesinden,
kontrol raporlarýnýn alýnmasýndan ve asansördeki olasý eksiklik
ve hatalarýn giderilmesinden bina
yöneticilerinin sorumlu olduðuna
dikkat çeken Baþkan Uzunkaya,
"Bu nedenle belediyemiz; idari
sýnýrlarý içerisindeki asansörlerin
yýllýk kontrolünü, anýlan yönetmelik hükümleri çerçevesinde
gerçekleþtirmek üzere, personel
sayýsý, ekipman ve fiyat açýsýndan
en uygun firma olan GCN-TURK
ile anlaþmýþtýr" dedi.
Bu protokolde belirtilen yýllýk
kontrol bedelini, yüklenici firmanýn bina sorumlularýndan tahsil edeceðini dile getiren
Uzunkaya, "Kullanýmý can ve mal
güvenliði açýsýndan uygun
görülmeyen asansörlere ait
eksiklikler varsa, bina sorumlusuna yazýlý olarak bildirilecek ve
verilen süre içerisinde, eksiklikler
bina sorumlusu tarafýndan
tamamlandýktan sonra yeniden
kontrolü yapýlacaktýr. Yapýlacak
bu ikinci muayene sonrasýnda
can ve mal güvenliði açýsýndan
tehdit görülen bulgular halen
devam ediyorsa, üçüncü ve sonraki kontroller yapýlacaktýr.
Üçüncü ve sonraki her kontrolün
bedeli ilk muayene bedelinin
yüzde 50'si olacak þekilde bina
sorumlularýndan tahsil edilecektir." diye konuþtu. (ÝHA)
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
9
OKA ve YHKB yönetim
kurulu toplantýlarý yapýldý
Aydýn'a giden göçebelerin
barakada yaþam mücadelesi
Ülke genelinde etkili olan kýþ þartlarý her þart
ve ortamda mutlu olmasýný bilen göçebe romanlarý
da zora soktu. Çorum'dan aylar önce yola çýkýp, at
arabasý ile konar göçer vaziyette Aydýn'a gelen
Bahtsýz Ailesi, günlerdir yaðan yaðmur ve soðuk
hava nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný belirttiler.
Aydýn-Muðla yolu üzerinde bulunan boþ
arazilere çadýrlarýný kurup bölgede yaþamaya
baþlayan Nergis Bahtsýz, eþi ve çocuklarý ile derme
çatma naylon çadýrda yaþýyor. Kaðýt toplayarak
ekmek parasý kazanmaya çalýþtýklarýný belirten
evin 56 yaþýndaki beyi Erhan Bahtsýz, yaðmurla
birlikte her taraf ýslandýðý için kaðýt toplama iþinin
de olmadýðýný ve topladýklarý kaðýtlarýn da
ýslandýðýný belirterek yetkililerden yardým istedi.
Yetkililer kendileri ile ilgilenilmediði gerekçesi ile
sitem eden Erhan Bahtsýz, "Hýrsýzlýk yapsak cezaevine atýyorlar. Ýþ yok güç yok. Biz ne yapacaðýmýzý
ne yiyip içeceðimizi þaþýrdýk. Devlet Suriye'den
gelenlere sahip çýkýyor. Biz de bu ülkenin vatandaþýyýz bize sahip çýkan yok" diyerek çaresiz
durumda olduklarýný ve yetkililerden yardým beklediklerini söyledi. (ÝHA)
Yitik
Çorum Emniyet Müdürlüðü’nden almýþ
olduðum (B) sýnýfý ehliyetimi kaybettim,
geçersizdir.
Yasin BUDAK
(Yusuf oðlu 1988 Çorum doðumlu)
Meram ltd.þti.
ALO SU
Sabah 08.00 Akþam 22.00
arasý hizmetinizdeyiz...
SÝPARÝÞ HATTI
777 00 74
221 49 00
Karadenizliler,
"Hamsi Þöleni" için
Karþýyaka'da buluþ-
12.50
12.50
- FÝÞEKLER KÝÞÝ BAÞI 5 KUTU ÝLE SINIRLIDIR...
BORAVÝNG
(5 YIL GARANTÝLÝ)
350.00
12.50
MOZZBERK
(5 YIL GARANTÝLÝ)
350.00
12.50
ÇORUM
SÝLAH DÜNYASI
Tabanca, Tüfek Satýþý ve Tamiri
Mehmet ÖZÇELÝK Cep: 0536 580 07 62
Merkez 1
Gülabibey Mah.
Baðcýlar Cad.
0364 234 86 57
Milönü Þube 1
Cengiz Topel Cad.
Yüzüncü Yýl Çarþýsý
0364 201 04 98
da olduðu için teknoloji bölgesi yatýrým
bütçesinin geri kalaný Çorum Organize Sanayi
Bölgesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ýl Özel
Ýdaresi, Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý ile
Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþadamlarý
Derneði tarafýndan karþýlanacaktýr. Bilindiði
üzere, 2011 yýlýnda Güdümlü Proje Desteði
kapsamýnda Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan
onaylanan 'Samsun Fuar ve Kongre Merkezi
Projesi' 29 Haziran 2011 tarihi itibari ile uygulanmaya baþlanmýþ olan bu projenin toplam
maliyeti 12 milyon TL olup bunun 7 milyon
TL'lik bölümü ajans tarafýndan saðlanmaktadýr. Bu projenin 2013 yýlý ilk çeyreði sonunda
tamamlanmasýný hedefliyoruz. Ayný þekilde,
önümüzdeki aylarda Amasya ve Tokat illerimizde de birer tane güdümlü projenin uygulanmasý için hazýrlýklarýn baþlatýlmasýný ve en kýsa
sürede tamamlanarak ajansa ve bakanlýða
baþvurulmasýný bekliyoruz. Bu güdümlü projeler ile bölgemizin geliþmesi için yapýlan çalýþmalarýn daha büyük bir ivme kazanacaðýna
inanýyoruz. Bugün bu toplantýda yönetim
kurulumuzun ve ajansýn gündeminde bulunan
konulara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr.
Bu çerçevede, 2012 yýlý boyunca uygulamakta
olduðumuz doðrudan faaliyet desteði, teknik
destek programý, güdümlü projelerimiz ile
beraber diðer mali destek programlarýnýn
uygulama süreçlerini ve ilerleme raporlarýný
gözden geçirilecektir."
OKA yönetim kurulu toplantýsýnýn ardýndan, Amasya Valisi Öz'ün baþkanlýk ettiði
YHKB encümen toplantýsýnda ise Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý-Avrupa Birliði
Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý'nýn "Özelikle
Kýz çocuklarýnýn Okula Devam Oranlarýnýn
Artýrýlmasý Hibe Programý" kapsamýnda hazýrlanan "Yeþilýrmak Havzasýnda Özellikle Kýz
Çocuklarýnýn Eðitimi Farkýndalýðý Projesi"
(ÖKÇEFAP) adlý ön proje teklifi konusunda
bilgilendirme yapýldýðý ifade edildi.
Çorum Dernekleri Federasyonu,
Ýzmir'de 10 ton hamsi daðýtacak
AÇILIÞA ÖZEL FÝYATLAR
12.50
Orta
Karadeniz
Kalkýnma Ajansý
(OKA) ile
Yeþilýrmak
Havzasý
Kalkýnma
Birliði'nin
(YHKB) aralýk ayý
yönetim kurulu
toplantýlarý
Amasya'da
yapýldý.
Amasya Valisi
A. Celil Öz'ün ev
sahipliðinde
valilik toplantý
salonunda düzenlenen OKA yönetim kurulu
toplantýsýna Vali Öz'ün yaný sýra Çorum Valisi
ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri
Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat
Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Belediye
Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Çittýr, OKA
Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diðer yönetim
kurulu üyeleri katýldý.
OKA Genel Sekreterliði'nde yapýlan yazýlý
açýklamada toplantýya iliþkin þu ifadelere yer
aldý:
"Kalkýnma Ajansýmýz bölgemizde bulunan
baþta kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve üniversiteler olmak ilgili tüm aktörlerin kurumsal kapasitelerinin ve rekabet
kabiliyetlerinin geliþtirilmesini desteklemek
üzere önemli mali destek programlarýnýn
yanýnda doðrudan faaliyet desteði ve teknik
destek olmak üzere diðer programlar uygulamakta ve böylelikle bölgemizi geliþtirmek için
faaliyet göstermektedir. Ajansýmýzýn mali
destek araçlarýndan bir diðeri de 'Güdümlü
Proje' uygulamalarýdýr. Güdümlü proje uygulamalarýnda bölgesel geliþmenin hýzlandýrýlmasý, bölgenin rekabet edebilirliðinin
güçlendirilmesi ve bölgedeki iþ ortamýnýn
iyileþtirilmesi açýsýndan önem taþýyan projeleri
ajansýn öncülük etmesi ve koordinasyonu
üstlenmesi esastýr. Bu kapsamda, OKA tarafýndan yaklaþýk 1 yýldýr yürütülen Güdümlü Proje
Desteði hazýrlýk çalýþmalarý sonucu projelendirme iþlemleri tamamlanan 'Çorum ilinde
Teknoloji Bölgesi Kurulmasý Projesi'nin fizibilite dosyasý Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan
onaylanmýþtýr. Toplam bütçesi 6 milyon lira
olan bu projenin inþaatýna en kýsa sürede
baþlayýp bitirilmesini amaçlýyoruz. Bu projeye
ajans tarafýndan 2012/2013 yýlý bütçelerinden
toplam 4,5 Milyon lira tutarýnda hibe verilecektir. Ajansýn azami desteði yüzde 75 oranýn-
Yazýçarþý Þube 2
Üçdutlar Mh.Fatih Cd.
Emek Lokantasý Yaný
0364 333 02 69
maya hazýrlanýyor.
Karþýyaka
Belediyesi,
Karadeniz
Dernekleri
Konfederasyonu
(KADEKON),
Tokatlýlar Derneði
Karþýyaka Þubesi,
Karþýyaka
Karadenizliler
Derneði ve Çorum
Dernekleri
Federasyonu iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek 5. Hamsi
Þöleni'nde 10 ton
hamsi daðýtýlacak.
21-24 Aralýk tarihleri arasýnda
Bostanlý
Pazaryeri'nde
gerçekleþtirilecek
"5. Hamsi
Þöleni"nde açýlacak
stantlarla Karadeniz
kültürü tanýtýlacak.
Mahalli sanatçýlarýn
konserleri ile renklenecek Hamsi
Þöleni'nde eðlence
ise 23 Aralýk'ta zirve
yapacak. Ünlü
sanatçý Zeynep
Baþkan'ýn sahne
alacaðý 23 Aralýk'ta
alana kurulacak 500
mangalda piþirilecek 10 ton hamsi
ziyaretçilere ikram
edilecek.
4 gün boyunca
devam edecek
Þölen'e on binlerce
Karadenizli'nin
katýlýmý bekleniyor.
Sadece
Karadenizlilerin
deðil, tüm
Ýzmirlilerin Þölene
davetli olduðunu
hatýrlatan Karþýyaka
Belediye Baþkaný
Cevat Durak,
"Anadolu'nun tüm
renklerini
Karþýyaka'da buluþturmaya devam
ediyoruz.
Anadolu'nun sahip
olduðu 'birliktelik
ve kardeþlik'
ruhunu kentimizde
bu þekilde yaþatmaya çalýþýyoruz"
dedi.
‘Depremden korunma
yollarý anlatýldý'
Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine 'Deprem ve korunma
yollarý' konulu konferans verildi.
Okulun konferans salonunda
düzenlenen konferansa okul
müdürü, müdür yardýmcýlarý,
öðretmenler ve öðrenciler katýldý.
Sivil Savunma Uzmaný Mahir
Odabaþý'nýn konuþmacý olarak
katýldýðý konferansta, deprem
öncesi, aný ve sonrasýnda yapýlmasý gerekenleri hayatýn içinden
örneklerle, þiirlerle anlatýldý.
Odabaþý, konferans sonunda
öðrencilerin sorduðu sorulara
cevap verdi.
BÝZE ULAÞIN
Tel&Fax:
666 0 666
sPOR
Gazetemizin ilan ve
abone iþlemlerini VÝSA
ile yapabilirsiniz.
Kent Haber
Milað: Basit goller yedik
Çorumspor Teknik Direktörü
Elvan Milað, Gölcük maçýnda yedikleri basit goller nedeniyle sahadan
maðlup ayrýlmanýn üzüntüsünü
yaþadýklarýný söyledi. Bu maça çok iyi
hazýrlanmalarýna raðmen beklemedikleri bir maðlubiyet aldýklarýný
dile getirdi. Maçýn 40. Dakikasýna
kadar sahada sütün taraf olduklarýný
söyleyen Milað," Hafta boyunca bu
maçýn önemimi futbolculara anlattýk
ve en iyi þekilde hazýrlandýk. Maçýn
40. dakikasýna yediðimiz gole kadar
oyunda üstün olan taraf bizdik. Yine
her zamanki gibi tecrübe eksikliðimiz
ön plana çýktý. Kazanmak için çýktýðýmýz maçtan puansýz ayrýldýðýmýz
için üzgünüz" diye konuþtu.
Taraftar isyanlarda
Çorumspor taraftarý alýnan kötü sonuçlar
nedeniyle Gölcükspor maçýnda yönetim ve
teknik heyet aleyhine tezahüratta bulundu.
Takýmlarýnýn aldýðý her kötü sonuç sonrasý
kahrolan Çorumspor taraftarý geçtiðimiz Pazar
günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda
oynanan ve 2-1 Gölcükspor'un üstünlüðüyle
sona eren maçta yönetimi istifaya davet
ederken, teknik heyet aleyhine de tezahüratta
bulundu.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Oyak Renaultspor maçýnda kötü bir futbol sergilediklerini söyledi
Ali Koçak, 4'ledi
‘Maðlubiyeti hak ettik'
Çorumspor'un orta sahadaki
önemli isimlerinden Ali Koçak, bu
sezon 4. golüne ulaþtý. Takýmýnýn
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda
oynadýðý ve sahadan 2-1 maðlup
ayrýldýðý maçýn 83. dakikasýnda
attýðý golle ligdeki gol sayýsýný 4'e
çýkartan Ali Koçak, daha önce de
Orhangazispor ve
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Hayrettin Gümüþdað, Bursa deplasmanýnda
oynadýklarý maçta ev sahibi ekibib galibiyeti hak
ettiðini söyledi.
Gümüþdað, Oyak Rnalut maçýyla ilgili olarak
þu görüþlere yer verdi:
"Bursa deplasmanýnda Oyak Reneultspor ile
oynadýðýmýz maçta çok kötü bir oyun sergiledik,
rakip daha istekli ve ataktý, iyi oynayan
kazandý.Futbolcularým ligin ilk yarýsýnýn bitmesine
raðmen halen kendi kalitelerinin idraki içinde
deðiller, iyi oynuyorlar ancak çok hata yapýyorlar,
hatanýn bedelini de yenilgi olarak ödüyoruz.Oyak
Reneultspor sahasý sentetik saha olmasý bizim
Kastamonuspor'a penaltýdan
attýðý 2 golün yaný sýra Diyarbakýr
Büyükþehir Belediyespor'a da gol
atma baþarýsýný göstermiþti.
Þuanda takýmýn en çok gol isimlerinden olan Ali Koçak, hafta
sonu deplasmanda oynanacak
olan maçta ise forma giyemeyecek.
Gölcük'ün
kalesinde
tanýdýk isim
Çorumspor'un geçtiðimiz Pazar günü
kendi sahasýnda karþýlaþtýðý
Gölcükspor'un kalesini tanýdýk bir isim
korudu. Futbola ilimiz amatör kulüplerinden Gençlerbirliði'nde baþlayan ve
daha sonra Gaziantepspor'da profesyonel olan kaleci Serkan Bakar, 2-1
konuk ekibin üstünlüðüyle sona eren
maçta rakip kalede görev yaptý.
Gölcükspor kalesini 90 dakika boyunca
koruyan Serkan, iyi bir performans
sergiledi.
açýmýzdan dez avantajdý, rakip takým sürekli olarak
bu sahada maç yaptýðý için iyi oynadýlar, güzel
mücadele ettiler, kanatlarý iyi kullandýlar ve hak
ettikleri bir galibiyet aldýlar.Mazeretlerin arkasýna
sýðýnmayacaðýz, eðer kazanma isteði ile oynayamazsanýz kaybedersiniz, rakip kazanmayý daha
çok istekliydi, Takým olarak yinede mücadele ettik
ve pozisyonda bulduk, maçý berabere bitirebilirdik,
son 3 dakika kala þansýz bir gol yedik ve maðlup
olduk. Ben her zaman söylüyorum bu takým çok
iyi her takýmý yenecek güçte ancak futbolcularým
bir türlü kalitelerinin farkýnda deðil, çok basit
hatalar yapýyoruz ve bu hatalarýn önüne geçeceðiz
ve bu takýmý olduðu yere getireceðiz"
Belediye, ara vermedi
Çorum Blediyespor, hafta sonu kendi
sahasýnda oynayacaðý Isparta Emrespor maçýnýn
hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik Direktör
Hayrettin Gümüþdað'ýn Ankara'da olmasý
nedeniyle kaleci antrenörü Habip Anapal ve
yardýmcý antrenör Savaþ Bahadýr idaresinde
dün saat 13.30'da Dr Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý'nda yapýlan çalýþmaya sað ayak bileðinden
sakatlýðý bulunan Oðuzhan Saraçoðlu dýþýnda
tüm futbolcular katýldý. Emrespor maçý hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek çalýþma ile start veren
Belediyespor yenileme çalýþmasý yapýlýrken futbolcular gruplar halinde düz koþu yaparak
antrenmaný tamamladýlar. Çorum Belediyespor,
Emrespor maçý hazýrlýklarý bugün saat 13.30'da
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'n da yapacaðý
antrenmanla devam edecek.
Yasin Bolat'tan altýn madalya
Siirt hazýrlýklarý
bugün baþlýyor
Çorumspor, hafta ilk yarýnýn
son maçýnda karþý karþýya geleceði
Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýna
bugün baþlayacak. Haftayý kendi
sahasýnda oynadýðý Gölcükspor
maçýndan aldýðý 2-1'lik maðlubiyetle kapatan Çorumspor, ilk
yarýnýn son maçýný Pazar günü
deplasmanda Siirtspor ile oynayacak. Kýrmýzý-Siyahlýlar, bu maçýn
hazýrlýklarýna bugün öðleden sonra
Ulukavak Nazmi Avluca
Sahasý'nda yapacaðý antrenmanla
baþlayacak.
Erkan, sonradan girdi
Ligde kalma mücadelesi veren
Çorumspor'un mutlak 3 puan parolasýyla çýktýðý Gölcükspor maçýnda
eski bir Çorumspor'lu futbolcu da
rakip takým kadrosunda yer aldý.
2010-2011 Futbol Sezonu'nda
Çorumspor formasýný giyen gurbetçi
futbolcu Erkan Öztürk, Gölcükspor
maçýnýn 74. dakikasýnda Yaðýz'ýn
yerine oyuna dahil oldu.
Türkiye Güreþ Þampiyonasý'nda erkekler serbest
stil 55, 60, 74 ve 120 kilolarda madalyalar sahiplerini
buldu. Çorumlu güreþçilerden Ahmet Peker 55 kiloda
ikinci olurken, Sancaktepe Belediyespor güreþçisi
Çorumlu güreþçi Yasin Bolat ise 74 kiloda Türkiye
þampiyonu oldu.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen þampiyonanýn dördüncü gününde, serbest stil 55 kiloda
Sezer Akgün, 60 kiloda Münir Recep Aktaþ, 74 kiloda
Yasin Bolat, 120 kiloda Taha Akgül altýn madalya
kazandý.
Þampiyonada, sýkletlere göre dereceye giren
sporcular ise þöyle:
55 kilo1. Sezer Akgün (ASKÝ Spor)
2. Ahmet Peker (ASKÝ Spor)
3. Ziya Daylak (Kahramanmaraþ Belediyesi)
3. Ömer Yelkenbýrak (Artvin Yusufeli Belediyesi)
60 kilo1. Münir Recep Aktaþ (ASKÝ Spor)
2. Ersin Çetin (Ýstanbul Sancaktepe Belediyesi)
3. Ömer Uzan (ASKÝ Spor)
3. Erhan Bakýr (Erzurum Palandöken Spor)
66 kilo:
1- Muhammet Ýlkan (Ankara ASKi)
2- Yakup Gör (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi)
3- Engin Bozkurt (Bursa Büyükþehir Belediye)
3- Servet Coþkun (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi)
74 kilo1. Yasin Bolat (Ýstanbul Sancaktepe Belediyesi)
2. Musa Gürbüz (Kahramanmaraþ Belediyesi)
3. Batuhan Demirci (ASKÝ Spor)
3. Ömer Çubukçi (Erzurum Palandöken Spor)
84 kilo:
1- Hakký Ceylan (Ankara Ýlbank)
2- Namýk Korkmaz (Ankara TEDAÞ)
3- Serdar Döke (Ankara ASKÝ)
3- Ýbrahim Bölükbaþý (Ankara ASKÝ)
96 kilo:
1- Müren Mutlu (Kocaeli Büyükþehir Belediye)
2- Hüseyin Gündüz (Ankara Þekerspor)
3- Þevki Kürþat Korkmaz (Ankara Þekerspor)
3- Abdullah Güngör (Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi)
120 kilo1. Taha Akgül (ASKÝ Spor)
2. Ali Rýza Kaya (Kocaeli Büyükþehir Belediyesi
Kaðýtspor)
3. Fatih Çakýroðlu (Ankara Ýlbank)
3. M. Sait Bingöl (Erzurum Palandöken Spor)
Þampiyona bugün 66, 84 ve 96 kilo serbest stil
müsabakalarýyla sona erecek.
ANKARA ASKÝ ALTIN MADALYAYA UZANDI
Türkiye Güreþ Þampiyonasý Ankara'da sona
ererken, son gün yapýlan müsabakalarla 66, 84 ve 96
kilolarda dereceye giren sporcular belli oldu.
Takým klasmanýnda da Ankara ASKÝ Spor Kulübü
57 puanla ilk sýrada yer alarak, altýn madalyanýn
sahibi oldu. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Spor
Kulübü 29 puanla ikinci, Erzurum Palandöken
Belediyesi Spor Kulübü de 27 puanla 3. sýrada yer
aldý.
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
11
Fenerli minikler aðabeylerini izlediler
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularý
geçtiðimiz hafta sonunda Ankara Arena Spor
Salonu'nda oynanan Fenerbahçe ÜlkersporHacettepe Üniversitesi Beko Basketbol Ligi maçýný
izlediler.
Antrenör Yaþar Yýlmaz ve 50 sporcunun
izlediði maç öncesinde minik sporcular
Fenerbahçe Antrenörü Simone Piangiani'ye, takým
menajeri Serdar Apaydýn ve yardýmcý antrenör
Ertuðrul Erdoðan'a Çorum leblebisi hediye ettiler
ve hatýra fotoðrafý çektirdiler.
Öte yandan Antrenör Yaþar Yýlmaz'da
Fenerbahçe Ülkerspor Basketbol Þube Direktörü
Nedim Karakaþ'ý Turkish Airlines Euroleague'de
Top 16 'ya kalma baþarýsý göstermelerinden dolayý
tebrik ederek sonraki maçlarda baþarýlar diledi.
Karakaþ ise yoðun bir katýlýmla maç izlemeye
gelen ve Fenerbahçe takýmýný destekleyen Çorum
kafilesine teþekkür etti ve baþarýlar diledi.
HÜSEYÝN POROY'DAN ÇORUMLU
MÝNÝK BASKETÇÝLERE YAKIN ÝLGÝ
Çorum'da 2004-2007 yýllarý arasýnda valilik
yapan ve halen danýþtay üyesi olarak Ankara'da
görev yapan Hüseyin Poroy maçý izlemeye gelen
Çorumlu minik sporculara yakýn ilgi gösterdi. Maçý
sporcular ve antrenör Yaþar Yýlmaz ile birlikte
izleyen Poroy, Fenerbahçeli basketbolculara ve
antrenörlere çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
SPROCULARIMIZIN ÖZGÜVENÝ GELÝÞÝYOR
"Sporcularýmýzýn sosyal ve teknik geliþimine
katký saðlayacaðýný düþündüðümüz bu etkinlikte
sporcularýmýz televizyondan seyrettikleri abilerini
canlý olarak izleme keyfi yaþadýlar ve özellikle ilk
kez il dýþýna çýkan minik sporcularýmýzýn grupla
seyahat etme grup içerisinde hareket etme ve
dünya çapýndaki oyuncularý bu kadar yakýndan
izlemeleri ilerisi için sporcularýmýzýn daha sosyal
olacaklarý ve özgüvenlerini geliþtirecek" dedi.
Bu tür etkinliklerin devam edeceðini belirten
kaptan Alperen Demirer'de deplasman tecrübesini
miniklerle paylaþarak sporculara yardýmcý oldu.
Danýþtay üyesi eski valimiz Hüseyin Poroy'un
davetlerine icabet ederek maçý kafileyle birlikte
izlemesinin kendilerini son derece mutlu ettiðini
belirten Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcularý
Poroy'a a teþekkür etti.
Çalýk YEDAÞ, bölge kadýnýnýn emeðini, online satýþla dünyaya açýyor, model oluþturuyor
Çalýk YEDAÞ'la her kadýn
evinde 'iþ sahibi' oluyor
Çalýk YEDAÞ, kurumsal
sosyal sorumluluk
çerçevesinde kadýn emeðini
ekonomiye kazandýracak.
'Kadýn Emeði Pazarý' isimli
projesiyle bölge kadýnlarýnýn
üretimi internet üzerinden
online satýþa sunulacak.
Samsun, Sinop, Çorum,
Ordu ve Amasya illerinin
elektrik daðýtýmýný üstlenen
Çalýk YEDAÞ, yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi
kapsamýnda kadýn emeðini
ekonomiye dönüþtürüyor.
"Kadýn Emeði Pazarý" projesiyle bölge kadýnýna 'evinde
bireysel istihdam' oluþturmayý
hedefleyen Çalýk YEDAÞ,
internet üzerinden online
satýþla, bölge kadýnýn emeðini
Türkiye'ye açýyor.
Kadýn emeðinin
ekonomiye kazandýrýlmasý,
bölgedeki kadýnlarýn el emeði
üretimlerinin niteliðinin yükseltilerek öncelikle Türkiye
genelinde eriþilebilirliðinin
saðlanmasý amacýyla bir iþ ve
satýþ-pazarlama modeli olarak
geliþtirilen proje,
www.kadinemegipazari.com
web sitesiyle, tüketicilere
ulaþacak. "Enerjimizi Harekete
Geçiriyoruz" sloganýyla bölgenin ekonomik, sosyal,
kültürel ve çevresel potansiyelini harekete geçirmeyi
hedefleyen Çalýk YEDAÞ,
Kadýn emeðinin desteklenmesi ve bölge ekonomisinde
etkin bir rol üstlenmesini
özendirmek üzere hazýrladýðý
bir proje olarak da tasarlandý.
ALTERNATÝF SATIÞ
KANALLARI
BULACAÐIZ
'yeni model projesiyle' Kadýn
Emeði Pazarý oluþturmayý
amaçlýyor. Proje, sadece bölge
kadýnlarýnýn el emeði göz
nuru ürünlerinin satýþ ve
pazarlamasýnýn yapýlacaðý bir
online satýþ sistemi deðil, ayný
zamanda kadýn üretiminin
niteliksel geliþiminin saðlanmasýný hedefleyen bütünlüklü
Kurum çalýþanlarý ve sosyal
paydaþlarýn talepleri doðrultusunda 2012-2015 arasýnda
toplam 14 farklý kurumsal
sosyal sorumluluk projesi
planladýðýný söyleyen Çalýk
YEDAÞ Genel Müdürü
Nurettin Türkoðlu,
amaçlarýnýn bir yandan kadýnlarýn ürettiklerinin öncelikle
online satýþ ve pazarlama sistemiyle Türkiye ve yakýn gelecekte dünya pazarlarýna
ulaþtýrýlmasý, diðer yandan da
kadýn üretiminin niteliðinin
geliþtirilmesine dönük kapsamlý bir eðitim projesi
olduðunu söyledi. Kadýn
Emeði Pazarý'nýn 2012
içerisinde planladýklarý en
güçlü projelerden biri
olduðunu vurgulayan
Türkoðlu, projeden beklentilerini de þöyle sýraladý:
www.kadinemegipazari.com
adresinde test yayýnýna
baþladýðýmýz online satýþ ve
pazarlama sitesi ile artýk
Samsun, Sinop, Çorum, Ordu
ya da Amasya'nýn en ücra
köþesindeki bir ev kadýnýn bile
el emeðini Türkiye'nin her
köþesindeki alýcýlara ulaþtýrabilme fýrsatýný yakalayacaðýmýza inanýyoruz. Proje
bununla da sýnýrlý kalmayacak.
Kadýn Emeðini Deðerlendirme
Vakfý ile baþlattýðýmýz iþbirliði
ile bölgemizdeki kadýnlarý el
emeði ürünlerinin niteliðini
yükseltmek, fiyatlandýrma ve
alternatif satýþ kanallarýný
geliþtirme konularýnda eðiteceðiz".
Ýskilip MYO'dan Ankara'ya gezi
Ýskilip Meslek
Yüksekokulu Mimari
Restorasyon Programý
Ankara'ya eðitim gezisi
düzenledi.
2012-1013 yýlýnda eðitimöðretime baþlayan
Restorasyon Programý, ilk
eðitim gezisini geçtiðimiz
günlerde Ankara'ya Öðretim
Görevlisi Eyüphan Avcý,
Öðretim Görevlisi Cemal
Ekin, Uzm. Doðan Koþan ve
Mimari Restorasyon öðrencileriyle birlikte yaptý.
Geziye Ankara Altýndað
Belediyesi'nin yaptýðý
restorasyon çalýþmalarýyla
"2011 Avrupalý Seçkin Turist
Destinasyonu" ödülünü aldýðý
Hamamönü evleriyle baþlandý. Gezi, tarihi yapýlar,
restorasyonu tamamlanan
Hacý Bayram-ý Veli Cami ve
Türbesi, I. ve II. T.B.M.M
binalarý, Augustos Tapýnaðý ve
halen restorasyonu devam
etmekte olan Ankara Kalesi
evleri ile Ulus Tarihi Kent
Merkezi Yenileme Alaný çalýþmalarý gezi kapsamýnda
yerinde gözlemlendi. Bu
eðitim gezisi ile yoðun bir
þekilde yapýlan restorasyon
çalýþmalarý yerinde görülerek
fotoðraflandý. Böylece gezi
boyunca geleneksel konut
mimarisi, dini, sivil ve askeri
yapýlar ile restorasyon uygulamalarýný yerinde görülerek
kazanýlan teorik bilgiler
pekiþtirmiþ oldu.
18 ARALIK 2012
SALI
Kent Haber
Kent Haber
Sayfa
12
1. SINIF OTOLARI
KÝRALIYORUZ...
‘Suriye'deki
Soydaþlarýmýzý
unutmuyoruz'
Çerkezlerden anlamlý gece
Çorum Kafkas Kültür Derneði Gençlik
Komisyonu ile Ankara Çerkez Derneði tarafýndan
"Suriyeli soydaþlarýmýz için tek yürek olma vakti"
adý altýnda bir program düzenledi.
Önceki akþam düzenlen programda elde edilen
gelirlerin, Kafkas Federasyonu tarafýndan
Suriye'deki Çerkezlere gönderileceði bildirildi.
Devlet Tiyatro Salonu'ndaki programa Vali
Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreteri Ömer Arslan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan
Demirci, bazý daire müdürleri ve çok sayýda davetli
katýldý.
Çorum Kafkas Derneði'nin yaný sýra programa,
Ankara, Kýrýkkale, Samsun, Tokat, Sinop, Yozgat
ve Kayseri illernden katýlým oldu.
Gecede Ankara Elbruz Kafkas Halk Danslarý
Topluluðu ve Nibjeug Tiyatro Grubu birer gösteri
yaptý. Bir birinden güzel oyunlar sergileyen gruplar
izleyenlerin büyük beðenisini topladý. Gecede ayný
zamanda tiyatro gösterileri, halk oyunlarý ve slayt
eþliðinde gösteriler gerçekleþtirildi.
Çorum Kafkas Kültür Derneði
Gençlik Komisyonu ile Ankara
Çerkez Derneði tarafýndan düzenlenen programýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Çorum Kafkas Kültür
Derneði Gençlik Komisyon Baþkaný
Büþra Atik, Çorum Kafkas Kültür
Derneði Gençlik Komisyonu olarak
Suriye de sürtmekte olan savaþta
mazlum halkýn acýmasýzca
katledildiðini ve soydaþlarýn ikinci
kez sevdiklerini geride býrakarak
sürgünde býrakýlýþýný þu zamanda
tek yürek olma sloganýyla baþlattýklarý yardým gecesinde acýlarýný,
hüzünlerini, dertlerini paylaþtýklarýný söyledi.
Büþra Atik, "1864 yýlýnda
Atalarýmýzýn geride annelerini,
babalarýný, kardeþlerini veya eþlerini
býrakarak sürgün edildiði yolda çok
kiþi hayatlarýný kaybetti ve þu anda
sürgün edilen atalarýmýzýn torunlarý
benzer þekilde Suriye'de katliama
maruz kalmýþtýr" dedi.
Atik, yaþanan bu acýlarý unutmadýklarýný, unutmayacaklarýný ve
unutturmayacaklarýný ifade ederek,
"Çorum halký olarak elimizden
gelen gayreti sarf ederek bu yardým
gecesini düzenledik. Bu gecenin
yapýlmasýnda desteklerini esirgemeyen Tuncay Karakaya, Nadir
Özdemir, Birkan Demirci, Ýsmet
Seyhan, Tuna Özcan, Yalçýn Kýlýç
ve Emre Aydoðan'a teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.
Geceye destek
verenlere plaket
Elbruz ve Nibjeug Grubu izleyenleri mest etti
Çorum Kafkas Kültür Derneði Gençlik
Komisyonu ile Ankara Çerkez Derneði tarafýndan
"Suriyeli soydaþlarýmýz için tek yürek olma vakti"
adý altýnda düzenlenen programda Ankara Elbruz
Kafkas Halk Danslarý Topluluðu ve Nibjeug
Tiyatro Grubu birer gösteri yaptý.
Gecede izleyenlerin büyük beðenisini
toplayan Ankara Elbruz Kafkas Halk Danslarý
Topluluðu ve Nibjeug Tiyatro Grubu bir birinden
güzel sahneler sergileyerek izleyenleri mest etti.
Çorum Kafkas Kültür Derneði
Gençlik Komisyonu ile Ankara
Çerkez Derneði tarafýndan
"Suriyeli soydaþlarýmýz için tek
yürek olma vakti" adý altýnda
düzenlenen programa destek
verenlere plaket ve çiçek takdim
edildi.
Ankara Çerkez Derneði
Yönetim Kurulu adýna Canberk
Sungur'a, Elbruz Halk Danslarý
ekibi adýna Zamirbek Bijo'ya,
Müzik Grubu adýna Hakan Sert'e
ve Nibjeug Tiyatro Dans Grubu
adýna Mete Demirci'ye plaketlerini
ve çiçeklerini Çorum Kafkas
Kültür Derneði adýna Behiye
Karakaya verdi.
Gelire katký
saðlamak
için çikolata
daðýtýldý
Çorum Kafkas
Kültür Derneði
Gençlik Komisyonu
ile Ankara Çerkez
Derneði tarafýndan
"Suriyeli soydaþlarýmýz için tek
yürek olma vakti"
gecesi adý altýnda
düzenlenen programa ek gelir saðlamak
için çikolata daðýtýldý.
Suriye'deki soydaþlara yardým amacý
ile yapýlan programda belli bir ücret
karþýlýðýnda seyircilere çikolata
daðýtýldý.

Benzer belgeler