T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Yorumlar

Transkript

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Ağustos 2015
Yayımlandığı Tarih
15 Ağustos 2015
Sayı
2015-15
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
-
-
-
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
(R.G. 01 Ağustos 2015 – 29432)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
(R.G. 01 Ağustos 2015 – 29432)
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme
Kurulu Tarafından BilirkiĢi Görevlendirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ
(R.G. 01 Ağustos 2015 – 29432)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik Ġlânları
(R.G. 02 Ağustos 2015 – 29433)
Adli Tıp Kurumu BaĢkan Yardımcılığına, Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp
Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in
Görevlendirilmesi Hakkında Karar
(R.G. 04 Ağustos 2015 – 29435)
Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
(R.G. 04 Ağustos 2015 – 29435)
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ġlgili Düzeltme
(R.G. 04 Ağustos 2015 – 29435)
Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 05 Ağustos 2015 – 29436)
Gümrük Genel Tebliği (Tır ĠĢlemleri) (Seri No: 3)’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır ĠĢlemleri) (Seri No: 4)
(R.G. 05 Ağustos 2015 – 29436)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 05 Ağustos 2015 – 29436)
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Merkezinin Bursa
Ġlinden, Ġstanbul Ġline TaĢınması Hakkında 7981 Sayılı Karar
(R.G. 06 Ağustos 2015 – 29437)
Bölge Adliye ve Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet
BaĢsavcılıkları Ġdarî ve Yazı ĠĢleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yönetmelik
(R.G. 06 Ağustos 2015 – 29437)
SayıĢtay BaĢkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3 üncü
Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve
Usuller Hakkında SayıĢtay Genel Kurul Kararı (K.No: 5391/1)
(R.G. 06 Ağustos 2015 – 29437)
Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve
KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
975 Sayılı Yönetmelik
(R.G. 07 Ağustos 2015 – 29438)
Ġnsan Hakları Kurulu üyeliklerine Seçilen KiĢiler Hakkında 7868 Sayılı Karar
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Bazı AnlaĢmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında 7939
Sayılı Karar
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Adalet Bakanlığına Yüksek MüĢavirliğine, Ġdarî ve Malî ĠĢler Dairesi BaĢkanı
(37385) Ayhan CÜREBAL’ın Atanması Hakkında 482 Sayılı Karar
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/1341BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/3669 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/5549 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/8475 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/7292BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439)
UyuĢmazlık Mahkemesine Ait Kararlar
(R.G. 08 Ağustos 2015 – 29439 Mükerrer)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar
(R.G. 09 Ağustos 2015 – 29440)
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1201 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ağustos 2015 – 29441)
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1822 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ağustos 2015 – 29441)
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/6979 BaĢvuru Numaralı
Kararı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(R.G. 10 Ağustos 2015 – 29441)
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7443 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ağustos 2015 – 29441)
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7611 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ağustos 2015 – 29441)
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7872 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ağustos 2015 – 29441)
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2014/6129 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 10 Ağustos 2015 – 29441)
Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası EĢya TaĢınmasına Dair Gümrük
SözleĢmesinde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Farklı Tarihlerde Kabul Edilen
Metinlerin Onaylanması Hakkında 7936 Sayılı Karar
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/7716 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/7876 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/9456 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/9499 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2014/15072 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/1013 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 2/72015 Tarihli ve 2013/3072 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/7766 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 11 Ağustos 2015 – 29442)
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/5126 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 12 Ağustos 2015 – 29443)
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/8598 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 12 Ağustos 2015 – 29443)
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/9352 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 12 Ağustos 2015 – 29443)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2014/12166 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 12 Ağustos 2015 – 29443)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2012/1281 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ağustos 2015 – 29444)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/568 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ağustos 2015 – 29444)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/691 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ağustos 2015 – 29444)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1394 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ağustos 2015 – 29444)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1902 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ağustos 2015 – 29444)
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli Ve 2013/2015 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 13 Ağustos 2015 – 29444)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanları
(R.G. 13 Ağustos 2015 – 29444)
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/2920 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 14 Ağustos 2015 – 29445)
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/3583 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 14 Ağustos 2015 – 29445)
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/7564 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 14 Ağustos 2015 – 29445)
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2014/565 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 14 Ağustos 2015 – 29445)
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2014/3456 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 14 Ağustos 2015 – 29445)
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2014/6128 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 14 Ağustos 2015 – 29445)
-
ATAMA KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları 1 Ağustos
2015 Tarihli ve 29432 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 01 Ağustos 2015– 29432]
—— • ——
HÂKĠMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar 1 Ağustos 2015 Tarihli
ve 29432 Sayılı Resmî Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 01 Ağustos 2015– 29432]
—— • ——
TEBLĠĞ
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığından:
ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI KAZA
ARAġTIRMA VE ĠNCELEME KURULU TARAFINDAN BĠLĠRKĠġĠ
GÖREVLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza
araĢtırma ve incelemelerinde Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulu tarafından
görevlendirilecek bilirkiĢiler için liste hazırlanmasını, uzmanlık alanlarının belirlenmesini,
baĢvurabilecek olanların niteliklerini, müracaat usulünü, değerlendirme esaslarını, listelerin
oluĢturulmasını, görevin ifa Ģeklini ve süresini, bilirkiĢilere ödenecek ücret ve sair giderleri,
haklı bir sebep olmaksızın edimin ifasına aykırı tutum ve davranıĢta bulunanlar hakkında
uygulanacak yaptırımları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve
HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
29 uncu maddesinin on dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakan: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanını,
b) BilirkiĢi: Çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araĢtırma ve
incelemelerinde görüĢ vermesi için baĢvurulan gerçek kiĢiyi,
c) Değerlendirme ve Ücret Takdir Komisyonu: Kurul BaĢkanı tarafından her bir
ulaĢtırma türü için görevlendirilen en az üç uzmandan oluĢan, bilirkiĢi baĢvurularının
değerlendirilmesi ve nihai bilirkiĢi listelerinin oluĢturulmasının yanı sıra, kazanın niteliği,
tahmini inceleme süresi ve bilirkiĢiye ödenmesi gereken ücret konusunda verilecek kararlara
esas teĢkil edecek belgeleri tanzimle yetkili ve görevli komisyonu,
ç) Grup baĢkanı: Kaza araĢtırma ve inceleme uzmanları arasından her bir kazanın
araĢtırılması ve incelenmesi sırasında koordinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı,
d) KAĠK Yönetmeliği: 6/5/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulu
Yönetmeliğini,
e) Kurul: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme
Kurulunu,
f) Kurul baĢkanı: Kaza AraĢtırma ve Ġnceleme Kurulu BaĢkanını,
g) Liste: Kurul tarafından oluĢturulan bilirkiĢi listesini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Uzmanlık alanlarının belirlenmesi ve baĢvuru ilanı
MADDE 4 – (1) Kurul, bu Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde
ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarını belirleyerek Kurulun resmi internet sayfasında ilan eder.
BaĢvuru Ģartları
MADDE 5 – (1) Listeye kayıt olabilmek için gerçek kiĢilerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olması,
b) BilirkiĢilik yapacağı alanda en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip olması,
c) Affa uğramıĢ ya da ertelenmiĢ olsalar bile Devlete karĢı iĢlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma,
gerçeğe aykırı bilirkiĢilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
gerekir.
BaĢvuru usulü
MADDE 6 – (1) BaĢvurular kurulun ilanda belirtilen adresine, belirtilen süre içinde,
Ģahsen yapılır. Posta yoluyla yapılacak baĢvurularda, gecikmenin posta hizmetlerinden
kaynaklandığının tevsik olunması halinde dahi, söz konusu baĢvuru süresinde yapılmamıĢ
addedilerek reddolunur.
(2) BaĢvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının belirtilmesi
gerekir.
BaĢvuru dilekçesine eklenecek bilgi ve belgeler
MADDE 7 – (1) BaĢvuru dilekçesine;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Adlî sicil kaydı beyanı,
c) Uzmanlık alanına iliĢkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin örneği,
ç) BilirkiĢilik yapacağı alanda en az beĢ yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu
gösteren belge,
d) Ġki adet vesikalık fotoğraf,
e) Açık adresleri ve telefon numaraları,
eklenir.
BaĢvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) BaĢvurular, Değerlendirme ve Ücret Takdir Komisyonunca ön
değerlendirmeye tabi tutularak, aynı Komisyon tarafından 7 nci maddede belirtilen belgelerin
eksik olması ya da baĢvuru sahibinin 5 inci maddedeki Ģartları haiz olmaması hâlinde talebin
reddine karar verilir.
(2) Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıĢtıkları
kurum ve kuruluĢların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına
göre sınıflandırılmak suretiyle oluĢturulan liste en az on beĢ gün süre ile kurulun resmi
internet sayfasında ilan olunur.
BilirkiĢi görevlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Çözümü, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araĢtırma
ve incelemelerinde, kazanın niteliği açısından ihtiyaç duyulan bilirkiĢi ile tahmini inceleme
süresi hakkında, Değerlendirme ve Ücret Takdir Komisyonu tarafından, ihtiyaç duyulan
bilirkiĢi talebi Ek-1’de yer alan ön değerlendirme formu kapsamında kurul baĢkanına sunulur.
(2) Ön değerlendirme formuna istinaden kurul baĢkanı tarafından, bilirkiĢi listesinden,
uygun nitelik ve nicelikte bilirkiĢi görevlendirilmesi yapılır.
(3) BilirkiĢi görevlendirmesi kararında gerekçesi belirtilmek kaydıyla, bilirkiĢi listesi
dıĢından da bilirkiĢi görevlendirmesi yapılabilir.
BilirkiĢilik görevini kabul yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) BilirkiĢi usulü dairesinde kendisine verilen görevi kabul etmekle
yükümlüdür.
(2) BilirkiĢi listesine kaydolup da haklı bir gerekçe olmaksızın bu görevden imtina
ettiklerine Kurul tarafından karar verilen bilirkiĢilerin geçici veya daimi olarak liste dıĢı
bırakılmalarına karar verilebilir.
(3) Ġkinci fıkra hükmü uyarınca liste dıĢı bırakılanların 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası
kapsamında liste dıĢından bilirkiĢi olarak görevlendirmesi yapılamaz.
Yemin
MADDE 11 – (1) BaĢvuruları olumlu sonuçlanan bilirkiĢilerden ilk defa görev
verilenlere ve 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında liste dıĢından bilirkiĢi olarak
görevlendirmesi yapılanlara, kurul adına grup baĢkanı tarafından Ek-2’de yer alan yemin
metnine uygun bir Ģekilde yemin ettirilerek, grup baĢkanı ile yemin sahibi bilirkiĢinin
imzalarını havi yemin tutanağı grup baĢkanı tarafından imzalı halde kurula sunulur.
(2) Bir kez yemin eden bilirkiĢiye, diğer görevler için yemin ettirilmez.
Görevlendirme kararı üzerine araĢtırma ve incelemenin yürütülmesi
MADDE 12 – (1) BilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına iliĢkin kararda, cevaplandırılması
uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorular, inceleme konusu ve görevin yerine
getirileceği süre belirtilir.
(2) BilirkiĢiye inceleyeceği Ģeyler verilmeden önce bunların listesi ve sayımı yapılır. Bu
hususlar bir tutanakla belirlenir.
(3) Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkiĢinin istemi üzerine, ilk verilen
süreyi geçmemek üzere en fazla bir kez uzatılabilir.
(4) Çözümleme, tahlil, muayene gibi bilirkiĢiden kaynaklanmayan teknik süreçte geçen
süreler, bilirkiĢiye verilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.
BilirkiĢinin değiĢtirilmesi
MADDE 13 – (1) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkiĢi hemen
değiĢtirilebilir. Bu durumda bilirkiĢi, görevi sebebiyle kendisine teslim edilmiĢ olan eĢya ve
belgeleri hemen geri verir ve o ana kadar yaptığı iĢlemleri açıklayan bir raporu kurul
baĢkanının belirleyeceği sürede kurula sunar.
(2) BilirkiĢinin değiĢtirilmesi sırasında, geri alınacak Ģeylerin teslim alınma Ģekli 12 nci
maddenin ikinci fıkrasındaki usule uygun olarak yapılır.
(3) Haklı bir gerekçe olmaksızın bilirkiĢilik görevini zamanında yerine getirmediklerine
kurul tarafından karar verilen bilirkiĢilerin geçici veya daimi olarak liste dıĢı bırakılmalarına
karar verilebilir.
(4) Üçüncü fıkra gereği liste dıĢında bırakılan bilirkiĢilere 10 uncu maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen yaptırım uygulanır.
BilirkiĢinin kurul veya grup toplantısına davet edilmesi
MADDE 14 – (1) BilirkiĢi, ihtiyaç duyulması halinde kurul veya kaza araĢtırma ve
inceleme uzmanlarından oluĢan grup toplantısına davet edilebilir.
BilirkiĢi listelerinin yenilenmesi
MADDE 15 – (1) Kurulca ihtiyaç duyulan zamanlarda, bilirkiĢi listelerinin yenileneceği
Kurulun resmi internet sayfasında yayımlanarak ilan olunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BilirkiĢinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile BilirkiĢiye Yardım Yükümlülüğü
BilirkiĢinin görev, yetki ve sorumlulukları ile bilirkiĢiye yardım yükümlülüğü
MADDE 16 – (1) BilirkiĢinin görev, yetki ve sorumlulukları ile bilirkiĢiye yardım
yükümlülüğü konusunda, uygun düĢtüğü ölçüde, KAĠK Yönetmeliğinin 14 üncü, 15 inci ve
23 üncü maddelerinde uzmanlar için öngörülen hükümler bilirkiĢilere de kıyasen uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Ödeme
MADDE 17 – (1) BilirkiĢiye, 18 inci maddedeki sınırlar dahilinde, yaptığı araĢtırma ve
inceleme sonucunda, Değerlendirme ve Ücret Takdir Komisyonunun her bir üyesinin, görev
için harcanan emek, zaman, coğrafi ve meteorolojik güçlük, karmaĢıklık gibi hususları
dikkate alarak verdiği puanlara karĢılık gelmek üzere kurul tarafından her bir ulaĢtırma türü
için önceden tespit edilen katsayıların aritmetik ortalamasının memur aylık katsayısı ile
çarpılması sonucu elde edilecek miktarda bilirkiĢi ücreti ödenir.
(2) Kurul, 18 inci maddedeki parasal sınırı geçmemek ve Değerlendirme ve Ücret
Takdir Komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere, her bir ulaĢtırma türü için farklı
katsayılar belirlemeye yetkilidir.
(3) Birinci fıkra hükmü uyarınca belirlenen bilirkiĢi ücreti, bilirkiĢi görevinin fiilen ifa
edilmesini müteakip Değerlendirme ve Ücret Komisyonunun teklifi üzerine yapılacak ilk
kurul toplantısında karara bağlanarak, en geç kurul toplantısının yapıldığı ayı izleyen ay
sonuna kadar ödenir.
(4) 13 üncü madde hükmü gereğince değiĢtirilmesine karar verilen bilirkiĢiye herhangi
bir parasal ödeme yapılmaz.
(5) Bakanlık personeli arasından görevlendirilen bilirkiĢilere, bu Tebliğ kapsamında
bilirkiĢi ücreti ödenmez.
(6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ödemeler Bakanlık Döner Sermaye ĠĢletmesi
bütçesinden karĢılanır.
Ödemeye esas parasal sınırlar ve oranlar
MADDE 18 – (1) BilirkiĢiye, 17 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uyarınca, çalıĢma
bazında yapılacak ödeme tutarı 3.783 gösterge rakamının memur aylık katsayısının çarpılması
sonucu elde edilen tutardan az ve 38.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısının ile
çarpılması sonucu bulunan tutardan fazla olamaz.
(2) Bir bilirkiĢiye bir takvim yılı içinde ödenecek bilirkiĢi ücreti tutarı, memur aylık
katsayısının 126.091 gösterge rakamı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutarı aĢamaz.
(3) UlaĢtırma türleri itibarıyla bilirkiĢinin temininde güçlük söz konusu olması halinde
Kurul ikinci fıkradaki tutarı yüzde elli oranına kadar artırmaya yetkilidir.
(4) Bakanlık, bir takvim yılı içinde BilirkiĢi ücret ödemelerinde kullanılmak üzere her
bir ulaĢtırma türü için ayrı ayrı olmak ve 635.308 gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpılması sonucu elde edilecek tutarı aĢmayacak Ģekilde bir ücret tavanı belirler.
(5) Kurul baĢkanının teklifi üzerine, her bir ulaĢtırma türü için belirlenen söz konusu
tavan ücret meblağlarını birleĢtirmeye, ödeneği kalmayan ulaĢtırma türü için diğer ulaĢtırma
türlerinden ödenek aktarmaya Bakan yetkilidir.
Ön ödeme
MADDE 19 – (1) BilirkiĢiye, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 35 inci maddesi hükmü kapsamında herhangi bir Ģekilde ön ödeme
yapılamaz.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
yürütür.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 01 Ağustos 2015– 29432]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2014 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Altındağ Dördüncü Noterliği 04.09.2015 tarihinde, Ankara YirmibeĢinci Noterliği 08.09.2015
tarihinde, KarĢıyaka Dördüncü Noterliği 10.09.2015 tarihinde ve Bakırköy Otuzüçüncü
Noterliği 11.09.2015 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
Sıra
No
1
2
3
4
Noterliğin Adı
ALTINDAĞ DÖRDÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
ANKARA YĠRMĠBEġĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
BAKIRKÖY OTUZÜÇÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
KARġIYAKA DÖRDÜNCÜ
2014 Yılı Gayrisafi
Gelirleri
1,812.208,95.-TL.
1,500.566,91.-TL.
3,340.974,67.-TL.
1,578.855,93.-TL.
NOTERLĠĞĠ
6965/1-1
[R.G. 02 Ağustos 2015– 29433]
—— • ——
GÖREVLENDĠRME KARARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/442
1 – Adli Tıp Kurumu BaĢkan Yardımcılığına, Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hızır ASLIYÜKSEK’in görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adli Tıp
Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri
gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
2/8/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Kenan İPEK
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 04 Ağustos 2015– 29435]
—— • ——
TEBLĠĞ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLĠTĠKA BELGESĠ TEBLĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelikte belirtilen alt seviyeli kuruluĢ iĢletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10
uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika
belgesine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluĢlar
hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BKÖP: Büyük kaza önleme politikasını,
b) BKÖP Belgesi Formatı: 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla Ġlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Ek1’inde belirtilen biçim ve genel kurallardan ilgili olanları dikkate alınarak hazırlanan ve bu
Tebliğin ekinde belirtilen BKÖP belgesinde bulunması gerekli bilginin, belirtilen baĢlık ve
numaralara göre sıralamasını içeren belge düzenini,
c) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,
ç) Yönetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Yönetmeliği,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler
ĠĢletmecinin büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili yükümlülüğü
MADDE 5 – (1) Alt seviyeli bir kuruluĢun iĢletmecisi bu Tebliğin ekinde yer alan
bilgileri içeren ve BKÖP belgesi formatına göre büyük kaza önleme politika belgesi hazırlar
veya hazırlatır.
(2) Hazırlanan BKÖP belgesinin her sayfası iĢletmeci veya iĢletmecinin yasal vekili
tarafından paraflanır, son sayfası ıslak/elektronik imza ile imzalanır ve imza sirkülerinin bir
kopyası belge ekine konur. BKÖP belgesini imzalayan kiĢinin iĢletmeci tarafından
yetkilendirilmiĢ olması durumunda bu kiĢiye ait yetki belgesi de BKÖP belgesine eklenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Çevre
ve ġehircilik Bakanı müĢtereken yürütür.
Ekler için tıklayınız
[R.G. 04 Ağustos 2015– 29435]
—— • ——
DÜZELTME
25/07/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (e) bendinde yer alan ―N2‖ ibaresi, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 30/07/2015 tarihli ve 25269672-010.99/2420 sayılı yazısına
istinaden ―N1‖ Ģeklinde düzeltilmiĢtir.
[R.G. 04 Ağustos 2015– 29435]
—— • ——
YÖNETMELĠK
ĠçiĢleri Bakanlığından:
TOPLANTI VE GÖSTERĠ YÜRÜYÜġLERĠ KANUNUNUN UYGULANMASINA
DAĠR
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 8/8/1985 tarihli ve 18836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplantı ve
Gösteri YürüyüĢleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer
alan ―hükümet komiseri ve yardımcılarının,‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
bentler eklenmiĢtir.
―e) Mahallin en büyük mülkî âmiri; Ġllerde vali, ilçelerde kaymakamı,‖
―g) Genel kolluk kuvvetleri; il içinde görevli veya o ilde geçici olarak görevlendirilmiĢ
polis ve jandarma birliklerini,‖
―j) Ġrtibat kurulu; Mahallin güvenlik amirinin görevlendirdiği bir kolluk görevlisinin
baĢkanlığında, düzenleme kurulu baĢkanının görevlendirdiği en az iki üyeden oluĢan kurulu,
k) Mahallin güvenlik amiri; Ġllerde il emniyet müdürü ve il jandarma komutanını,
ilçelerde ilçe emniyet müdürü/amiri ve il merkez/ilçe jandarma komutanını,
l) Yetkili kolluk amiri; Mahallin güvenlik amiri tarafından toplantı ya da gösteri
yürüyüĢündeki güvenlik tedbirlerinden sorumlu kılınan en rütbeli emniyet ve jandarma
personelini,‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 3 - Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aĢağıdaki
hükümlere uyulmak Ģartıyla her yerde yapılabilir.
a) Ġl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel
asayiĢi bozmayacak ve vatandaĢların günlük yaĢamını zorlaĢtırmayacak Ģekilde ve Kanunun
22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği
ilçe ve il belediye baĢkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluĢlarının il ve ilçe temsilcilerinin yazılı görüĢleri alınarak her yıl
Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. Kamu düzeni ve genel
asayiĢin temini bakımından zorunluluk olan hallerde toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve
güzergâhı yıl içerisinde aynı usulle değiĢtirilebilir. Ġl ve ilçenin büyüklüğü, geliĢmiĢliği ve
yerleĢim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhı
belirlenebilir.
b) Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve
kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Ayrıca, kuvvet talep edilecek
askeri birlik komutanlığına da bildirilir.
c) Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak
değiĢiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değiĢiklikler duyurudan on beĢ gün sonra geçerli
olur.
ç) Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve
ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayiĢi bozmayacak ve vatandaĢların
günlük yaĢamını zorlaĢtırmayacak Ģekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih
edebilir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g) ve (j)
bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―e) AteĢli silahlar veya havai fiĢek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dahil patlayıcı
maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taĢ, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma
teli veya zinciri, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aĢındırıcı,
yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeleri
toplantı yerine sokmak isteyen kiĢileri önlemek, bu gibilerin varlığından güvenlik kuvvetlerini
haberdar etmek, yakalanmalarına yardımcı olmak,‖
―f) YasadıĢı örgüt ve topluluklara ait amblem ve iĢaret taĢınarak veya bu iĢaret ve
amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya kimliklerini
gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek toplantı ve
gösteri yürüyüĢlerine katılan ve kanunların suç saydığı nitelik taĢıyan afiĢ, pankart, döviz,
resim, levha, araç ve gereçler taĢıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses
cihazları ile yayınlayarak, toplantı ve gösteri yürüyüĢüne katılmak isteyen kiĢileri önlemek
amacıyla, bu gibilerin varlığından güvenlik kuvvetlerini haberdar etmek, yakalanmalarına
yardımcı olmak,‖
―g) Halkı suç iĢlemeye özendirici konuĢmaları önlemek,‖
―j) Toplantının ve gösteri yürüyüĢünün kanunlara uygun yürütülmesi amacı ile yetkili
kolluk amirince istenen hususları yerine getirmek ve çalıĢmalarına yardımcı olmak.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 10 - Düzenleme kurulu, baĢkan dahil en az yedi üyesini toplantı ve gösteri
yürüyüĢü baĢlamadan önce toplantı yerinde hazır bulundurmak ve bunların toplantının
bittiği, katılanların tamamen dağıldığı yetkili kolluk amirince kendilerine bildirilinceye kadar
toplantı yerinde kalmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirildiğine
dair tutulan tutanak, düzenleme kurulu tarafından hazırlanarak yetkili kolluk amirine teslim
edilir.
Düzenleme kurulunun çabalarına rağmen, toplantı ve gösteri yürüyüĢünde sükun ve
düzen sağlanamaz veya toplantı ve gösteri yürüyüĢü amacı dıĢına çıkarsa, kurul veya
toplanamadığı takdirde kurul baĢkanı dağılma kararı alır ve durumu derhal yetkili kolluk
amirine bildirir. Bu durum, düzenleme kurulunun o ana kadar kanundan doğan sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
Toplantı ve gösteri yürüyüĢünün sona erdirilmesine karar verilmesi halinde düzenleme
kurulu üyeleri bu karara uyarak, yerine getirilmesi için kararın ilanı dahil, her türlü gayreti
göstermek zorundadırlar.
Kanuna uygun olarak baĢlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüĢü, daha sonra Kanunun
23 üncü maddesinde belirtilen Kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması
sebebiyle, Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüĢü hâline dönüĢürse:
a) Düzenleme kurulu veya kurul baĢkanı toplantı veya gösteri yürüyüĢünün sona
erdiğini topluluğa ilan eder ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.
b) Düzenleme kurulunun veya kurul baĢkanının bu görevi yerine getirmemesi hâlinde,
durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Mahallin en
büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.
c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hâllerde sonradan yazı ile teyit
edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini
görevlendirerek olay yerine gönderir.
Bu amir, topluluğa Kanuna uyularak dağılmalarını, dağılmazlarsa zor kullanılacağını
ihtar eder. Topluluk dağılmazsa zor kullanılarak dağıtılır. Güvenlik kuvvetlerine karĢı fiili
saldırı veya mukavemet veya korudukları yerlere ve kiĢilere karĢı fiili saldırı hali mevcutsa,
ihtara gerek olmaksızın zor kullanılır.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―güvenlik kuvvetleri âmiri‖ ibaresi ―yetkili kolluk amiri‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
―hükümet komiseri‖ ibaresi ―yetkili kolluk amiri‖ Ģeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan
―mahallî mülkî âmirine‖ ibaresi ―yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki
amirine‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (g), (h) ve
(l) bentleri aĢağıdaki Ģekilde, ikinci fıkrasında yer alan ―O yerin yetkili‖ ibaresi ―Mahallin‖
olarak değiĢtirilmiĢ ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―d) Toplantının huzur ve sükununu bozanları, düzenleme kurulunun isteği üzerine
toplantı yerinden uzaklaĢtırmak,‖
―e) Kanuna uygun olarak baĢlayıp kanuna aykırı duruma dönüĢtüğü, düzenleme kurulu
aracılığı ile topluluğa ilan edilmesine rağmen dağılmayan topluluğa, kanuna uyarak
dağılmalarını dağılmazlarsa zor kullanılacağını ihtar etmek ve topluluk dağılmazsa basınçlı
ve/veya boyalı su veya diğer zor kullanma araçları ile zor kullanarak topluluğu belirlenen
güzergahtan dağıtmak,‖
―g) Toplantı veya yürüyüĢe ateĢli silah veya havai fiĢek, molotof ve benzeri el yapımı
olanlar dâhil patlayıcı madde veya her türlü kesici, delici alet veya taĢ, sopa, demir ve lastik
çubuklar, boğma teli veya zinciri, demir bilye ve sapan gibi bereleyici, boğucu araçlar veya
yakıcı, aĢındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve
benzeri maddeler veya kanunların suç saydığı nitelik taĢıyan afiĢ, pankart, döviz, resim, levha,
araç ve gereçler taĢıyarak katılanlar veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları
ile yayın yapanlar bulunuyorsa bunları olay yerinden uzaklaĢtırarak toplantı ve gösteri
yürüyüĢünün devamını sağlamak, ancak bunların sayıları ve davranıĢları, toplantı ve gösteri
yürüyüĢünü kanuna aykırı toplantı veya yürüyüĢü niteliği kazandıracak derecede ise,
yukarıdaki bent hükümlerine göre hareket etmek,‖
―h) Kanuna aykırı olarak baĢlayan toplantı ve gösteri yürüyüĢlerinde olayı derhal
mahallin en büyük mülki amirine haber vermekle beraber, mevcut imkanlarla gerekli
tedbirleri alıp, topluluğa dağılmalarını, aksi durumda zor kullanılarak dağıtılacakları ihtarında
bulunmak ve topluluk dağılmazsa basınçlı ve/veya boyalı su veya diğer zor kullanma araçları
ile zor kullanarak dağıtmak,‖
―l) Toplantı ve gösteri yürüyüĢü sırasında suç iĢleyenleri, yukarıdaki bentlerde belirtilen
emir ve ihtarların yapılmasına gerek duymadan yakalamak ve haklarında yer ve zaman
kaydına bakılmaksızın, genel hükümlere göre iĢlem yapmak,‖
―Toplantı ve gösteri yürüyüĢlerinde, katılımcıların ve konuĢmacıların ses ve görüntüleri
kolluk tarafından yapıldığı belli olacak Ģekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler
Ģüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dıĢında bir amaçla kullanılamaz.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―mahallin genel kolluk âmir ve komutanları‖ ibaresi ―mahallin güvenlik amirleri‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢ, maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―Ayrıca mahallin güvenlik amiri tarafından, asayiĢ harekat merkezinde
görevlendirilenlerin dıĢında bir personel de askeri birlik harekat merkezinde görevlendirilir.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―toplantı veya gösteri yürüyüĢlerini yasaklamaya veya iki ayı geçmemek üzere ertelemeye
yetkilidir.‖ ibaresi ―belirli bir toplantıyı bir ayı aĢmamak üzere erteleyebilir veya suç
iĢleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 24 - Mahallin en büyük mülki amirince düzenleme kurulu baĢkan ve üyelerine
yapılacak her türlü tebligat il merkezlerinde il hukuk iĢleri müdürlüklerince; ilçe
merkezlerinde ise ilçe yazı iĢleri müdürlükleri veya ilçe hukuk iĢleri Ģeflikleri tarafından
yapılır.
Acil hallerde bu tebligat güvenlik kuvvetlerine yaptırılabilir.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Madde 25 - Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kiĢilerin can ve mal emniyetini
sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluĢlar ile 5442 sayılı
Kanunun 11 inci maddesinin (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluĢlar
dıĢında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının itfaiye, ambulans, çekici,
iĢ makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilir,
personeline görev verebilir. Kamu kurum ve kuruluĢları, valinin bu konudaki emir ve
talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali emir ve talimatlarını kolluk
aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi
sebebiyle oluĢan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kiĢilerin Devlet tarafından karĢılanan
zararları ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.
Birinci fıkrada valiye verilmiĢ olan yetkiler, ilçede kaymakamlar tarafından da
kullanılabilir.
Mahallin en büyük mülki amirliğince toplantının güvenliği için, kurum ve kuruluĢlardan
sağlanan araç-gereç ve ilgili personel toplantı sonuna kadar mahallin güvenlik amirinin
emrine girer.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11, 12 ve 13 üncü maddeleri yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, Milli Savunma ve ĠçiĢleri Bakanları
birlikte yürütür.
[R.G. 05 Ağustos 2015– 29436]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (TIR ĠġLEMLERĠ) (SERĠ NO: 3)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(TIR ĠġLEMLERĠ) (SERĠ NO: 4)
MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Tır ĠĢlemleri) (Seri No: 3)’nin 14 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.‖
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 05 Ağustos 2015– 29436]
—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan ―404.390,‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―404.395,‖ ibaresi
eklenmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―d) Kan, kan bileĢenleri, kan ürünleri, SUT eki ―Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı
Halinde Bedelleri Ödenecek Ġlaçlar Listesi‖ nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz
infüzyonu ile ―Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi Ġlaçları Listesi‖ nde (Ek-4/H)
tanımlı ilaçlar,‖
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
―sağlık hizmeti sunucularında‖ ibaresi ―ADSM, tıp merkezleri ve hastanelerin ameliyathane
ve genel anestezi ünitelerinde‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.5.3.A.-2 maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(5) Yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilen hastaların kontrol tedavilerinin yurt içindeki
sağlık hizmeti sunucularında yapılması esastır. Ancak, hastaların kontrol tedavisi amacıyla
yurt dıĢına gönderilebilmesi için;
a) Yurt dıĢına tedavi amacıyla gönderilen hastaların ilk muayene ve/veya tedavi
iĢleminin baĢlangıç tarihinden itibaren, organ, doku ve kök hücre nakli gibi tedaviler için
gönderilen hastaların ise nakil tarihinden itibaren; dört yıllık sürenin tamamlandığı tarihten
sonraki her kontrol tedavileri için SUT’un 2.5.3.A-1 maddesinde yer alan Ģekil ve Ģartları
içeren yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmiĢ olması,
b) Hastaların bu dört yıllık süreden önceki kontrol tedavileri için yurt içindeki SUT’un
2.5.3.A-1 maddesinde belirtilen ilgili sağlık hizmeti sunucularınca ya da yurt dıĢında tedavi
gördüğü sağlık hizmeti sunucusu tarafından kontrol tarihini de içeren gerekçeli kontrol tedavi
raporunun düzenlenmiĢ olması,
c) DüzenlenmiĢ olan bu raporların SUT’un 2.5.3.A-1(3) maddesinde yer alan sağlık
hizmeti sunucularından biri tarafından uygun görülerek teyit edilmiĢ olması,
gerekir.‖
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin beĢinci fıkrasının (a) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi,‖
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.3.3 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“3.3.3 - Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler
(1) Gözlük cam ve çerçeve bedelleri ile göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi
tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda/e-raporda belirtilen nitelikli görmeye yardımcı
tıbbi malzeme bedelleri SUT eki ―Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler‖ (EK-3/D)
Listesinde yer alan fiyatları aĢmamak üzere Kurumca karĢılanır.
(2) Reçetenin/e-reçetenin/sağlık kurulu raporunun/e-raporun düzenlenme tarihinden
itibaren 10 iĢgünü içerisinde yapılan hasta müracaatları optisyenlik müesseseleri tarafından
kabul edilecektir. Süresi içerisinde kabul edilen sağlık kurulu raporu/e-raporun ve/veya
reçetelerin/e-reçetelerin sisteme kaydı nitelikli malzemelerde 30 iĢ günü, diğer reçeteli
malzemelerde ise 20 iĢ günü içerisinde tamamlanır. Süresi içinde yapılmayan hasta
müracaatları ve/veya sistem kayıtlarına iliĢkin reçete/e-reçete/sağlık kurulu raporu/e-rapor ile
kullanılması gerekli görülen görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca
karĢılanmaz.
3.3.3.A - Gözlük cam ve çerçevesi
(1) Gözlük cam ve çerçevenin temininde göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile
bu dalda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından düzenlenen reçeteye/e-reçeteye dayanılarak
iĢlem yapılacaktır. Ancak acil polikliniklerinde yazılan gözlük cam ve çerçeve reçete/e-reçete
bedelleri karĢılanmayacaktır.
(2) Gözlük cam ve çerçeveleri, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun hükümlerine
uygun olarak faaliyetlerini sürdüren ve Kurumla görmeye yardımcı tıbbi malzeme sözleĢmesi
imzalayan optisyenlik müesseselerinden temin edilecektir.
(3) Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleĢmeli optisyenlik müesseseleri
tarafından Kuruma fatura edilir.
(4) SUT eki EK-3/D Listesinde yer alan camlar ile hasta tarafından talep edilen farklı
özelliklere sahip camlar arasında oluĢacak fark ücreti Kurum tarafından karĢılanmaz.
(5) Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Ancak, görme
bozukluğunda 0,5 diyoptrilik değiĢiklik olması halinde gözlük camı süresinden önce
yenilenebilir.
(6) Büyüme ve geliĢme çağındaki çocukların kullanması gereken gözlük cam ve
çerçeveleri çocuğun büyüme ve geliĢmesi nedeni ile kullanılamadığının ve yenilenmesi
gerektiğinin sağlık kurulu raporu/e-rapor ile belgelenmesi koĢuluyla süresinden önce
yenilenebilir.
3.3.3.B - Teleskopik gözlük
(1) Konjenital nedenlere, kalıtsal hastalıklara, yaralanmalara, Ģeker hastalığına,
glokoma, katarakta ve yaĢlanmaya bağlı göz bozukluğu olan ve iyi gören gözde düzeltilmiĢ
uzak görme keskinliği 3/10 ve altında olan hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti
sunucularınca düzenlenen ve en az bir göz sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık
kurulu raporuna/e-rapora dayanılarak bedelleri Kurumca karĢılanır.
(2) Sağlık kurulu raporunda/e-raporda zeminde yatan göz hastalığı ve bu hastalığa bağlı
olarak ―görme iĢlevlerindeki bozulma‖, ―uzak‖, ―yakın‖, ―uzak-yakın‖ ifadesi olması,
büyütme gücü (x, diyoptri olarak), fiks foküs veya fokusable (foküslenebilme) olma durumu
ve niteliği (prizmatik, galileon veya keplerin) belirtilmelidir.
(3) Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla/e-raporla 3 yılda bir yenilenir. Ancak,
gerekliliğinin sağlık kurulu raporuyla/e-raporla belirtilmesi Ģartıyla, çocuklarda bu süre 1 yıl
olarak uygulanır.
(4) Sağlık kurulu raporu/e-rapor ile gerekli görülen hallerde, yakın görme bozukluğu
olan hastalara tek veya iki göz için kapak kep reçete edilebilir. Bu kiĢiler için ayrıca yakın
teleskopik gözlük bedeli Kurumca karĢılanmaz.
3.3.3.C - Kontakt lensler
(1) Kontakt lens bedelleri;
a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuĢ afak olgularda,
b) Travma ve iatrojenik nedenlerle tek gözde veya iki gözde göz lens bağlarının
kopması ve akabinde göz içine tekrar lens konulamaması sonucu geliĢen afaki olgularda,
c) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmıĢ ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a
kadar (tama) artmayan olgularda,
ve bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir
göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunda/e-raporda,
teĢhis, hastaya uygun görülen lensin çapı (BC), derinliği (DĠA), diyoptri değeri (POW) ile
lensin niteliğinin (sert, yumuĢak, gaz geçirgenliği v.b.) belirtilmesi ve Kurumla sözleĢmeli
optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi Ģartıyla SUT eki EK-3/D Listesinde yer alan
bedeller üzerinden Kurumca karĢılanır.
(2) Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 yıldır.
(3) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuĢ 6 yaĢından küçük çocuklarda 6 ayda bir
yenilenmesi halinde sağlık kurulu raporuna/e-rapora istinaden bedelleri Kurumca karĢılanır.
(4) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuĢ ve afakı 6 yaĢından sonra da devam eden
olgularda kontakt lensin sağlık kurulu raporu/e-rapor ile ―aylık sık replasmanlı‖ olarak
kullanılacağının belirtilmesi halinde 6 ayda bir, ―yıllık‖ olarak kullanılacağının belirtilmesi
halinde ise yılda bir yenilenebilir.
(5) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuĢ afak olgular hariç kontakt lens kullanan
hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karĢılanmaz.
(6) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karĢılanmaz.
3.3.3.Ç - Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerde Elektronik Reçete Uygulaması
(1) E-reçete uygulamasında, e-reçetelerin Kurum tarafından belirlenen yöntem ve
standartlarla (elektronik imza, Ģifre) imzalanması Ģarttır.
(2) Sağlık kurum/kuruluĢları tarafından düzenlenecek reçeteler Kurum Medula
Sisteminde SGK Hekim ġifresi ile düzenlenecektir. Kurumca belirlenecek istisnalar haricinde
manuel reçetelerin bedelleri karĢılanmayacaktır. Kurum tarafından gerekli düzenlemelerin
yapılması sonrasında ise reçeteler Kurum tarafından belirlenerek Kurum web sayfasından ilan
edilecek tarihten itibaren elektronik imza ile imzalanacaktır.
(3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak
düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;
a) Yabancı ülkelerle yapılan ―Sosyal Güvenlik SözleĢmeleri‖ kapsamında Kurum
tarafından sağlık hizmeti verilen kiĢiler (YUPASS kapsamındakiler hariç) için düzenlenen
reçeteler,
b) Sağlık hizmet sunucularına müracaatlar sırasında Kurum bilgi iĢlem sistemi
tarafından sigortalının prim ödeme gün sayısı veya prim borcu bulunması nedeniyle hasta
takip numarası/provizyon verilmemesi halinde; sağlık hizmeti sunucularınca kiĢinin
müracaatının SUT’un 1.7 Provizyon ĠĢlemleri baĢlıklı maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinde tanımlanan 18 yaĢ altı çocuklar, iĢ kazası ile meslek hastalığı, afet ve savaĢ ile grev
ve lokavt halleri kapsamında veya SUT’un 1.7 Provizyon ĠĢlemleri baĢlıklı maddesinin ikinci
fıkrasının (c) bendinde tanımlanan durumlarda olduğunun belirtildiği hallerde düzenlenen
reçeteler,
c) Resmi sağlık kuruluĢlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde,
belediyelere ait polikliniklerde, aile hekimlikleri dıĢındaki birinci basamak resmi sağlık
hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde düzenlenen reçeteler (resmi
sağlık kuruluĢlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya baĢlamaları veya teknik alt
yapılarını oluĢturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.).
(4) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalıĢmaması
nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde ereçete olarak düzenlenememesine iliĢkin ―Sistemlerin çalıĢmaması nedeniyle e-reçete
düzenlenememiĢtir‖ ibaresi kaĢe ya da el yazısı Ģeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi
düzenleyen hekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmıĢ olan istisnai hallerde
düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)‖
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.3.9 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3.30 numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Ayrıca aynı seansta, ―Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1)
Listesi‖nde yer alan ―103096‖, ―103097‖, ―103101‖, ―103102‖ SUT kodları ve ―Beyin
Cerrahisi BranĢı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2) Listesi‖
―ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON‖ baĢlığı altında yer alan SUT kodlarından
en fazla bir tanesinin bedeli Kurumca karĢılanır.‖
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 3.3.35 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“3.3.35-ĠĢitme Cihazı ve Kulak Kalıbı
(1) Dijital programlanabilir iĢitme cihazlarının bedeli Kurumca karĢılanır. Kurumca
bedeli karĢılanacak olan dijital programlanabilir iĢitme cihazları; otomatik veya manuel ses
kontrol sistemi, maksimum çıkıĢ kontrol sistemi ve kazanç kontrol sistemi özelliklerine sahip
olmalıdır.
(2) 0-18 yaĢ çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital
programlanabilir iĢitme cihazları;
a) 0-4 yaĢ çocuklar için;
1. En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal iĢleme özellikli cihazlarda
bu özellik aranmaz),
2. En az dört bantlı,
3. Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,
4. FM sistem uyumlu özellikli olmalıdır.
Bu kiĢilerde kulak içi/kanal içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
b) 5-12 yaĢ çocuklar için;
1. En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal iĢleme özellikli cihazlarda
bu özellik aranmaz),
2. En az sekiz bantlı,
3. FM sistem uyumlu,
4. Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,
5. Çift mikrofonlu olmalıdır.
Bu kiĢilerde kulak içi/kanal içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karĢılanmaz.
c ) 13-18 yaĢ çocuklar için;
1. En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal iĢleme özellikli cihazlarda
bu özellik aranmaz),
2. En az sekiz bantlı,
3. FM sistem uyumlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu Ģart aranmaz),
4. Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,
5. Çift mikrofonlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu Ģart aranmaz) kulak arkası veya kulak
içi/kanal içi cihaz olmalıdır.
(3) 18 yaĢ üzeri eriĢkinler için iĢitme cihazı;
1. En az dört kanallı (Kanaldan bağımsız-channel free sinyal iĢleme özellikli cihazlarda
bu özellik aranmaz),
2. En az dört bantlı,
3. Gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli,
4. Çift mikrofonlu (kulak içi/kanal içi cihazda bu Ģart aranmaz) kulak arkası veya kulak
içi/kanal içi cihaz olmalıdır.
(4) ĠĢitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için SUT’un 5.3.4 numaralı maddesinde
tanımlanan belgelere ilave olarak;
a) Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, aĢağıda tanımlanan yetkili personel
tarafından imza ve kaĢesinin bulunduğu onaylanmıĢ aslı;
1) 0-4 yaĢ arası çocuklar ve saf ses odyometri testi yapılamayan 4 yaĢ ve üzeri tüm
hastalar için beyin sapı odyometrisinin (ABR Testi) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman
hekimi veya odyolog tarafından onaylanmıĢ aslı,
2) Saf ses odyometri testinin, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya
odyolog veya odyometrist tarafından onaylanmıĢ aslı,
3) Davranım odyometri testi yapılmıĢ ise sonucunun Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzman hekimi veya odyolog tarafından onaylanmıĢ aslı.
b) ĠĢitme cihazına ait barkod ile birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını
gösterir etiketin aslı,
c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiĢ olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin
onaylı örneği,
ç) ĠĢitme cihazına ve tedarikçi firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TĠTUBB PRICAT
çıktıları,
d) Hastanın iĢitme eĢiklerinin bu cihaza ait iĢitme kazanç eğrisinin ve cihaz uyarlama
metodunun içerisinde yer aldığını gösterir iĢitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiĢ ıslak
imzalı belge (gerçek kulak ölçümü sonuçları),
e) ĠĢitme cihazının hastanın iĢitme kaybına uygunluğunu belirten ve merkez tarafından
düzenlenmiĢ ıslak imzalı taahhütname,
f) ĠĢitme cihazının teknik bilgilerinin yer aldığı, iĢitme merkezi tarafından onaylanmıĢ
katalog istenecektir.
(5) ĠĢitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, iĢitme cihazına
ait marka, model ve seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında ―iĢitme cihazının
eksiksiz ve çalıĢır durumda teslim alındığı ve iĢitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği‖
ibarelerinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmıĢ olması gerekmektedir.
(6) ĠĢitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için, Kurumla sözleĢmeli resmi
sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı
sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
(7) ĠĢitme eĢiği tayini ABR testi ile yapılması gerekenlerde, test Tonal ABR ile
yapılarak alçak frekans (500 veya 1000 Hz) ve yüksek frekans (2000 veya 4000 Hz)
gruplarından birer frekans olmak üzere en az iki frekansa ait eĢikler test rapor kısmında dB
nHL olarak belirtilmelidir.
(8) ĠĢitme eĢiği tayini saf ses odyometri testi ile yapılmıĢsa; test en az 500-1000-20004000 Hz frekanslarında hava yolu ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında kemik yolu
iĢitme eĢiklerini ve konuĢmayı ayırt etme skorlarını içermelidir. 8 yaĢ altı çocuklarda,
konuĢmayı ayırt etme skoru Ģartı aranmaz. 8 yaĢ ve üzerinde konuĢmayı ayırt etme skoru
yapılamaması durumunda tıbbi gerekçesi sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.
(9) ĠĢitme cihazı bedeli ödenebilmesi için;
a) 0-18 yaĢ çocuklarda; iĢitme kaybının kalıcı iĢitme kaybı olduğu 3. basamak resmi
sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmeli ve aĢağıdaki
yöntemlerden biri ile test edilmiĢ olmalıdır;
1) ĠĢitme eĢikleri saf ses odyometri testi ile belirlenmiĢ ise iyi iĢiten kulakta 500-10002000-4000 Hz frekanslarında saf ses ortalaması en az 26 dB ve üzerinde olmalıdır.
2) Davranım odyometri testi ile belirlenmiĢ ise 500-1000-2000 Hz frekanslarının eĢik
ortalaması 26 dB ve üzerinde olmalıdır.
3) Tonal ABR ile belirlenmesi durumunda iyi iĢiten kulakta frekansların eĢik ortalaması
30 dB nHL ve üzerinde olmalıdır.
b) 18 yaĢ üzeri eriĢkinlerde; iĢitme kaybının kalıcı iĢitme kaybı olduğu resmi sağlık
kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmeli ve aĢağıdaki yöntemlerden biri
ile test edilmiĢ olmalıdır;
1) Saf ses odyometri testi yapılan hastalarda iyi iĢiten kulakta 500-1000-2000-4000 Hz
frekanslarında saf ses ortalaması en az 30 dB ve üzerinde olmalıdır.
2) Saf ses odyometri testi yapılamayan hastalarda iĢitme eĢiğinin tonal ABR ile
belirlenmesi durumunda iyi iĢiten kulakta frekansların eĢik ortalaması 30 dB nHL ve üzerinde
olmalıdır.
c) 0-18 yaĢ çocuklarda bilateral iĢitme cihazı bedeli; bilateral kalıcı iĢitme kaybı
bulunduğunun 3. Basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi halinde Kurumca karĢılanır.
d) 18 yaĢ üzeri eriĢkinlerde bilateral iĢitme cihazı bedeli; bilateral kalıcı iĢitme kaybı
bulunduğunun, daha önce tek kulakta en az 6 ay süre ile iĢitme cihazı kullanıldığının ve iĢitme
cihazı kullanımı sonucunda elde edilen eĢikler sonucunda hastanın iĢitme cihazından yarar
gördüğünün (konuĢmayı ayırt etme skorunda cihazlı ve cihazsız ölçümlerde artıĢ sağlaması)
3. basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde
Kurumca karĢılanır.
(10) 0-18 yaĢ çocuklarda 5 yıldan önce cihaz yenilenmesi için progresif iĢitme kaybı
olduğu ve mevcut cihazın bu kaybı karĢılamada yetersiz kaldığı sağlık kurulu raporunda
belirtilmelidir.
(11) ĠĢitme cihazı sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 4 (dört) ay süreyle
geçerlidir.
(12) ĠĢitme cihazı kulak kalıplarının yenilenmesinin gerektiğinin tek KBB uzman
hekimi raporu ile ibraz edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karĢılanır. Ancak, iĢitme
cihazlarının ilk kez alınması aĢamasında, kulak kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
(13) 18 yaĢ altı çocuklar için belirlenmiĢ olan tutar; 0-4 yaĢ için % 80, 5-12 yaĢ için %
60 ve 13-18 yaĢ için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karĢılanır.‖
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Yatarak tedavilerde (yatan hasta ve günübirlik tedavi) kullanılacak ilaçların
Kurumla sözleĢmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluĢları tarafından temini zorunludur.
(Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdıĢı ilaçların dıĢında
kalan yurtdıĢı ilaçlar hariç)
(2) Yatarak tedavilerde Kurumla sözleĢmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluĢları
tarafından temin edilemeyen ilaçlar için düzenlenecek reçetelerde ―Eczanemizde Yoktur,
Yatan/ Günübirlik Hasta‖ ibaresi ve baĢhekimlik onayının bulunması zorunludur. Ancak
yurtdıĢı ilaçlar için düzenlenecek reçetelerde söz konusu ibarenin ve baĢhekimlik onayının
bulunması zorunlu değildir.
(3) Kurumla sözleĢmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluĢları tarafından temin
edilemeyip sözleĢmeli eczaneler tarafından karĢılanan reçetelerde yer alan ilaç bedelleri, SUT
hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurum ve kuruluĢlarında uzun süre
yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık
miktarda tüberküloz ilaçları reçete edilebilir) (YurtdıĢı Ġlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar
hariç) aĢmamak kaydıyla sözleĢmeli eczaneye ödenir, ilgili sağlık kurum ve kuruluĢlarının
alacağından mahsup edilir ve mahsup edilen tutarlar iade edilmez. Tedavinin devam ettiği
durumlarda ―doz‖ bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.
(4) Taburcu olan hastalara reçetelendirilecek ilaçlar, ayakta tedavi kapsamında
değerlendirilir.
(5) Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kemoterapi ilaçlarının hastaya kullanılan
miktar kadarı fatura edilecektir.‖
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.1.7 numaralı maddesinin baĢlığı “4.1.7 - Sadece
yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar (EK-4/G)” Ģeklinde ve
birinci fıkrası da aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) SUT eki ―Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek
Ġlaçlar Listesi‖ nde (EK-4/G) yer alan ilaçlar (anestezikler dâhil), sadece sağlık kurum ve
kuruluĢlarında yatarak tedavilerde kullanılır.‖
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı alt maddesinin altıncı fıkrasının
sonuna aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Tedaviye uzun süre ara veren (3 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden baĢlangıç kriterleri
aranır.‖
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-5 numaralı alt maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) NSAĠ ve/veya methotrexat veya anti-TNF ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik
30 yanıtı alınamamıĢ ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna
dayanılarak ilaca baĢlanabilir. Ġlaca baĢlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR
pediatrik 30 yanıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık
kurulu raporunda belirtilmesi koĢulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda
hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni
düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koĢulu ile hastaların tedavisine
devam edilebilir. Tedavinin devamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır,
baĢlangıç ve ACR pediatrik cevap kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye
rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50’ye ulaĢmayan hastalarda anti-TNF tedavisine devam
edilmez.
b) Sağlık kurulu raporları; yalnızca üniversite veya eğitim ve araĢtırma hastanelerinde
en az bir çocuk romatoloji uzmanı yer alacak Ģekilde düzenlenir ve bu rapora dayanılarak
çocuk romatoloji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.‖
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.2.3 numaralı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(10) Enjektabl alerji aĢıları reçete tanzim tarihinden itibaren 90 gün içinde temin
edilebilir.‖
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı alt maddesinin üçüncü fıkrasında
aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) Fıkranın (h) bendinin ―1) Azasitidin;‖ maddesine aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
―c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.‖
b) Fıkranın (h) bendinin ―2) Decitabin;‖ maddesinin (b) bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki (c) bendi eklenmiĢtir.
―b) Decitabin, kemik iliğinde blast oranı %30'dan fazla olan, orta/kötü sitogenetik riski
bulunan ve standart indük siyon kemoterapisi için aday olmayan 70 yaĢ ve üstü yeni tanı
konmuĢ akut miyeloid lösemi (AML) tedavisinde;
1) Ġçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu
raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.
2) Söz konusu teĢhiste en fazla 6 siklus kullanılabilir.
c) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.‖
c) Fıkranın (ı) bendinin (a) alt bendinin ikinci maddesinde yer alan ―dasatinibe dirençli‖
ibaresi ―imatinib dahil önceki tedavilere dirençli‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve üçüncü maddesi
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
ç) Fıkranın ―l) Sorafenib‖ adlı bendine aĢağıdaki madde eklenmiĢtir.
―3) Tiroid kanseri endikasyonunda; daha önce VEGF-TKĠ gibi hedefe yönelik bir tedavi
almamıĢ cerrahi ve radyoterapi gibi lokal tedavilere uygun olmayan veya bu tedaviler sonrası
progresyon gösteren, son 14 ay içerisinde RECIST kriterlerine göre progresyon göstermiĢ
radyoaktif iyot tedavisine dirençli lokal relaps veya metastatik diferansiye tiroid kanserlerinde
monoterapi olarak progresyona kadar kullanılabilir. Progresyon sonrası kombinasyon veya
monoterapi olarak kullanılamaz. Sorafenib bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji
uzmanının bulunduğu, 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman
hekimleri tarafından reçetelenir.‖
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.15. numaralı maddesinde aĢağıdaki düzenlemeler
yapılmıĢtır.
a) 4.2.15.Ç alt maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) 75 yaĢın altında 60 kg’ın üstündeki serebrovasküler olay öyküsü olmayan akut
koroner sendromlu olup;
a) Hastaneye yatırılan ve acilen koroner anjiyografisi yapılıp perkütan koroner giriĢim
kararı alınan diyabetli ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü [NSTEMI] hastalarda;
b) Hastaneye yatırılan ve perkütan koroner giriĢim kararı alınan ST yükselmeli
miyokard enfarktüsü [STEMI] hastalarında,‖
b) 4.2.15.E alt maddesinin beĢinci fıkrasında yer alan ―bu hekimlerce‖ ibaresi
―kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.17-A numaralı alt maddesinin altıncı fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(6) Stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), raloksifen ve denosumab;
a) Stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), raloksifen ve denosumab; yalnızca
bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan osteoporozlu hastalarda bu
durumun, iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji,
kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi halinde, bu rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.
b) Denosumab; Hormon ablasyonu uygulanmıĢ olan nonmetastatik prostat kanserli veya
meme kanseri nedeniyle adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi gören yüksek kırık riskine sahip
hastalardaki osteoporoz tedavisinde; bu durumun belirtildiği, en az bir onkoloji uzman
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete
edilebilir.‖
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.26 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―iç
hastalıkları‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―,yoğun bakım‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.27.A numaralı alt maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin
olmadığı hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman
hekimi tarafından düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji
veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından reçetelenir.
Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında hastaya özel hemofili takip karnesine de yazılır.
a) Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi
hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör
kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin
belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.
b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaĢanması ya da cerrahi giriĢim gerekmesi
halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir
hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir.
(2) Acil müracaatlarda, hastanın tam teĢekküllü sağlık kurumlarına baĢvurması halinde
hemofili takip karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut olmasına rağmen ilaçta doz
arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun geliĢmesi halinde ilk mesai gününde raporun
çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi
koĢuluyla hastanın tedavisi sağlanacaktır. Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda
ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir.
(3) Faktör VIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini ve varsa inhibitör düzeyini
(glanzmanntrombastenisinde bu iki düzey de aranmaz) gösterir hematoloji uzman hekiminin
yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta
Ģiddetteki kanamalarda 4 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit
eden (hemodinamiği bozan) Ģiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar
hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun
belirtilmesi koĢuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri
tarafından reçete edilir. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/tabela
üzerinde belirtilir.
(4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombinkompleksi konsantreleri;
a) Konjenital ve kazanılmıĢ (edinsel) koagülasyon bozukluğu olan hastalarda; hafif-orta
Ģiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden
(hemodinamiği bozan) Ģiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumun ve
hastanın tanısı ile faktör düzeyini de gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık
kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı
hastanelerde bu durumun belirtilmesi koĢuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve
hastalıkları uzman hekimleri tarafından bir günlük dozda reçete edilir.Kullanılan ünitenin bir
günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.
b) Acil müracaatlarda;
1) Kumarin türevlerinin uygulanmasından kaynaklanan, aktif kanaması olan hastalarda
INR ve PT değerleri aranmaksızın kanama yeri belirtilmek koĢulu ile uzman hekimlerce
hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu
hastaneye sevk edilecektir.Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından
reçete/tabela üzerinde belirtilir.
2) KazanılmıĢ (edinsel) koagülasyon bozukluklarında (K vitamini yetersizliği, karaciğer
yetmezliği gibi) oluĢan kanamalarda ilgili kanama yeri belirtilmek koĢulu ile uzman
hekimlerce hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman
hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir. Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu
hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.
(5) AktifleĢmiĢ protrombin kompleksi konsantresi (aPCC);
a) Hafif orta Ģiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit
eden (hemodinamiği bozan) Ģiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumu ve
hastanın tanısı ile faktör ve inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı
sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin
bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koĢuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk
sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla bir günlük dozda reçete edilebilir.
Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.
b) Proflaksi tedavisinde; Faktör VIII inhibitör titresi<5 BU (Bethesda Ünitesi) oluncaya
kadar haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmemek kaydıyla hematoloji uzman
hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu
hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koĢuluyla iç hastalıkları
ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Faktör
inhibitör titresi 5 BU’nun altında ise proflaksi tedavisi sonlandırılır. Haftalık faktör
kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin
belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.‖
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.2.27.D numaralı alt maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Splenektomi kontrendikasyonu olan ve kortikosteroid ve en az bir immunsupresif
tedavi almıĢ olup, yanıtsız olan veya splenektomi sonrası nüks eden olgularda; trombosit
sayısı 30.000’in altında olan kanamalı hastalarda tedaviye baĢlanır. Hematoloji uzman hekimi
tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce
reçete edilir. Raporda kullanılacak ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi yer
alır. Yenilenen her raporda hastanın bir önceki raporunda yer alan trombosit değerleri de
belirtilir.‖
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 4.2.30. A numaralı alt maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Pulmoner hipertansiyonda;
a) Fonksiyonel kapasitelerinin NHYA sınıf II, III veya IV olması ve vazoreaktivite
testinin negatif olması durumunda hastalarda tedaviye baĢlanır.
b) Bu hastaların üç aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika
yürüme testi veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme
olması veya stabil kalması durumunda tedaviye devam edilir.‖
MADDE 22 – Aynı Tebliğin 4.2.33.A numaralı alt maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim
varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez
yükleme dozuyla baĢlanır. Bu süre sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme
keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir.Tedavinin devamında bu
bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu
raporunda belirtilir. Tedavide ilaç değiĢimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye
baĢlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucuna
göre, baĢlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiĢ, değiĢimin gerekçesinin belirtildiği
sağlık kurulu raporu ile mümkündür.
(3) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır.‖
MADDE 23 – Aynı Tebliğin 4.2.34.numaralı maddesinin baĢlığı “Multipl Skleroz
Hastalığında beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid ve fingolimod kullanım
ilkeleri” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve birinci fıkrasında yer alan ―Beta interferon‖ibaresinden
sonra gelmek üzere ―,teriflunomid‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 24 – Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı alt maddesinin birinci, ikinci, dördüncü,
beĢinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Depocuya satıĢ fiyatı 3,62 (üç virgül altmıĢiki) TL ve altında olan ilaçlar için kamu
kurum iskontosu uygulanmaz. (Özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla)
(2) Depocuya satıĢ fiyatı 3,63 (üç virgül altmıĢüç) TL’nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara
kamu kurum iskontosu olarak %7 veya %11 baz iskonto uygulanır.‖
―(4) 20 yıllık ilaçlardan;
a) Depocuya satıĢ fiyatı 3,63 (üç virgül altmıĢüç) TL (dahil) ile 6,92 (altı virgül
doksaniki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %7 baz iskonto uygulanır.
b) Depocuya satıĢ fiyatı 6,93 (altı virgül doksanüç) TL (dahil) ile 10,42 (on virgül
kırkiki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %20 iskonto (baz iskonto %11 + %9 ilave iskonto)
uygulanır.
c) Depocuya satıĢ fiyatı 10,43 (on virgül kırküç) TL ve üzerinde, referansı olan ve
referansı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17
ilave iskonto) uygulanır.
ç) Depocuya satıĢ fiyatı 10,43 (on virgül kırküç) TL ve üzerinde olan, referansı olmayan
ilaçlara referans fiyat alana kadar %40 iskonto (baz iskonto %11 + %29 ilave iskonto)
uygulanır.
(5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlardan;
a) Depocuya satıĢ fiyatı 3,63 (üç virgül altmıĢüç) TL (dahil) ile 6,92 (altı virgül
doksaniki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %20 iskonto (baz iskonto %11 + %9 ilave
iskonto) uygulanır.
b) Depocuya satıĢ fiyatı 6,93 (altı virgül doksanüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara %41
iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto) uygulanır.
(6) Jeneriği olan orijinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan;
a) Depocuya satıĢ fiyatı 3,63 (üç virgül altmıĢüç) TL (dahil) ile 6,92 (altı virgül
doksaniki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara %20 iskonto (baz iskonto %11 + %9 ilave
iskonto) uygulanır.
b) Depocuya satıĢ fiyatı 6,93 (altı virgül doksanüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara %28
iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.‖
―(8) Depocuya satıĢ fiyatı 3,63 (üç virgül altmıĢüç) TL ve üzerinde olan kan ürünleri,
tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler ile enteral beslenme ürünlerine %11 baz iskonto
uygulanır.‖
MADDE 25 – Aynı Tebliğin 5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının sonuna
aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Ayrıca Kurumla sözleĢmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularının, sundukları sağlık
hizmetlerine iliĢkin bedellerin ödenebilmesi için, Kurumca belirlenecek sağlık hizmetlerine
ait oluĢturulan Ulusal Kayıt Formlarını ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri
ödemeye esas teĢkil edecek diğer bilgi/belgelerini MEDULA sistemine girmesi zorunludur.
Sağlık hizmeti Ulusal Kayıt Formları ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri
ödemeye esas teĢkil edecek diğer bilgi/belgeler ile ilgili uyulması gereken kurallar Kurumca
ayrıca duyurulacaktır.‖
MADDE 26 – Aynı Tebliğin 5.3.4 numaralı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(5) Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kiĢilerin ayakta tedavileri
sırasında kullanmaları sağlık raporu ile uygun görülen SUT eki listelerde yer alan
malzemelerden Kurumca duyurulacak olanların ödemesi; SUT hükümleri ve ilgili mevzuat
doğrultusunda düzenlenecek sağlık raporu ve bir defaya mahsus olmak üzere sağlık raporuna
göre düzenlenen reçeteye istinaden reçete tarihi esas alınmak kaydıyla aylık nakdi ödeme
Ģeklinde yapılabilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelerde bu maddenin diğer
fıkralarında yer alan hususlar aranmaz.‖
MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki ―Ayakta Tedavide Hekim ve DiĢ Hekimi Muayenesi
Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar‖ (EK-1/A) Listesine eklenen tanı kodları
aĢağıda belirtilmiĢtir.
TANI KODU
N04
Q05
Q78
HASTALIK ADI
Nefrotik Sendrom
Spina Bifida
Osteogenezis Ġmperfekta
MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki ―Hizmet BaĢı ĠĢlem Puan Listesi‖ nde (EK-2/B)
aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―700145‖ SUT kodlu ―Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka
küçültülmesi‖ iĢleminin kodu ―601331‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
b) Listede yer alan ―704371‖ SUT kodlu ―Ġntrakaviter kemo veya immünoterapi ile
birlikte intrakaviter hipertermi‖ iĢlemi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
c) Listede yer alan ―804320‖ SUT kodlu ―MR, vertebra, lomber‖ iĢleminin adı ―MR,
vertebra, lomber (baskılı, baskısız)‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
ç) Listede açıklama değiĢikliği yapılan iĢlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede
belirtilmiĢtir.
MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki ―Tanıya Dayalı ĠĢlem Puan Listesi‖nde (EK-2/C)
aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―P700145‖ SUT kodlu ―Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka
küçültülmesi‖ iĢleminin kodu ―P601331‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
b) Listede açıklama değiĢikliği yapılan iĢlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede
belirtilmiĢtir.
c) Listede fiyatı değiĢen iĢlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiĢtir.
MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki ―DiĢ Tedavileri Puan Listesi‖nde (EK-2/Ç) yer alan
―405130‖ SUT kodlu ―Osteomiyelit operasyonu, tek çene‖ iĢleminin açıklamalar kısmına
―Biyopsi sonucu ve radyoloji raporu istenir.‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki ―Birden Fazla BranĢta Kullanılan Tıbbi Malzemeler
Listesi‖nde (EK-3/A) aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) ―OR4500‖ SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere ödeme kriteri ve/veya
kuralı ile beraber aĢağıdaki tıbbi malzeme fiyatı ile birlikte eklenmiĢtir.
SUT
KODU
OR4505
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
HEMOSTATĠK ÜRÜN, TOZ, ANTĠADEZĠV
(TÜM APARATLAR DAHĠL)
(1) Transplantasyon cerrahisi, malign tümör
cerrahisi, intrakranial cerrahi, açık kalp cerrahisi,
açık toraks cerrahisi ve açık karaciğer
cerrahilerinde uygulanmak üzere sadece üçüncü
basamak sağlık hizmet sunucularında kullanılması
halinde bedeli Kurumca karĢılanır.
AÇIKLAMA FĠYAT
650,00
b) ―OR6070‖ SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kural ve/veya
kriterlerine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(3) ĠĢlem baĢına en fazla bir adetinin bedeli Kurumca karĢılanır.‖
MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki ―Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler
Listesi‖nde (Ek-3/C-2) aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―Özel KoĢullar‖ bölümünün (3) numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve aynı bölüme aĢağıdaki maddeler eklenmiĢtir.
3
21
22
23
Güdükte hacim değiĢikliğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde soket
değiĢimi bedeli, güdükte hacim ve boy değiĢikliğinin sağlık raporu ile
belgelendirilmesi halinde ise soket ve tüp değiĢimi bedeli Kurumca karĢılanır.
Bu listede yer alan tıbbi malzeme bedelleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 98 inci maddesi kapsamında tedavi giderleri karĢılanan kiĢiler için
% 1 oranında artırımlı olarak ödenecektir.
(E) ile iĢaretli protez-ortezler için fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve
travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroĢirürji uzman hekimlerden birinin yer
aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
Aktif-pasif-düĢük distal vakum soket sistemli protezler ile birlikte bir çift
poliüretan, jel veya membranlı liner verilmesi gerekmektedir.
b) Listede yer alan ―OP1105‖, ―OP1106‖, ―OP1107‖, ―OP1108‖ ve ―OP1300‖ SUT
kodlu tıbbi malzemeler aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
SUT
KODU
OP1105
OP1106
OP1107
OP1108
TIBBĠ MALZEME ALAN
TANIMI
WALKER
(ALÜMĠNYUM)(HAREKETLĠSABĠT-TERS)
WALKER
(ALÜMĠNYUM)(HAREKETLĠSABĠT-TERS)
WALKER (MODĠFĠYE;
AKSĠLLA DESTEKLĠ,
ÖNKOL DESTEKLĠ, VS)
WALKER (MODĠFĠYE;
AKSĠLLA DESTEKLĠ,
ÖNKOL DESTEKLĠ, VS)
OP1300 HAVALI YATAK
YENĠLENME
ÖZEL
AKTĠVĠTE
FĠYAT
SÜRESĠ
KOġULLAR SKORU
E
I
1 yıl
E
H
1 yıl
E
I
1 yıl
1
1
E
H
E
H
1 yıl
E
H
c) Listede yer alan ―OP1343‖ ve ―OP1344‖ SUT kodlu tıbbi malzemeler ödeme kural
ve/veya kriterleri ile beraber aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
TIBBĠ
YENĠLENME
ÖZEL
AKTĠVĠTE FĠYAT
MALZEME
SÜRESĠ
KOġULLAR SKORU
(TL)
ALAN TANIMI
HAFĠF
1200,00
MANUEL
OP1343
H
5 yıl
TEKERLEKLĠ
SANDALYE
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya
engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli
sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun,
tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji
veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman
hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branĢtan üçünün veya farklı branĢtan
birer kiĢinin veya bir branĢtan iki, diğer branĢtan bir olmak üzere toplam üç uzman
hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu
raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli
karĢılanır.
PEDĠATRĠK
1200,00
OP1344 TEKERLEKLĠ H
5 yıl
SANDALYE
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya
engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle pediatrik tekerlekli
sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun,
tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji
veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman
hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branĢtan üçünün veya farklı branĢtan
birer kiĢinin veya bir branĢtan iki, diğer branĢtan bir olmak üzere toplam üç uzman
hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu
raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 5-15 yaĢ arası
SUT
KODU
hastalarda Kurumca bedeli karĢılanır. Ancak geliĢim geriliği olan hastalarda, sağlık
kurulu raporunda geliĢim geriliğinin belirtilmesi halinde yaĢ sınırı dikkate alınmaz.
MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki ―Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi‖nde (Ek-3/C-4)
aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) Listede yer alan ―A10013‖, ―A10016‖, ―A10017‖, ―A10018‖, ―A10019‖ SUT kodlu
tıbbi malzemelerin belirlenen fiyatları aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.
SUT KODU
A10013
A10016
A10017
A10018
A10019
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
SONDA, FOLEY ĠKĠ YOLLU SĠLĠKON
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SĠLĠKOLATEX
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SĠLĠKON
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU POLĠVĠNĠLKLORÜR
SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU LATEX
FĠYATI
(TL)
3,00
4,50
5,00
20,00
2,50
b) Listede yer alan ―A10049‖ SUT kodlu tıbbi malzemenin alan tanımı ve ödeme kural
ve/veya kriterleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
FĠYATI
(TL)
A10049
HASTA ALT BEZĠ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZĠ
0,60
(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar
veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile
(çocuklar için en az 2 (iki) yaĢını tamamlamıĢ olmak kaydı ile) hasta alt bezi/ külotlu
hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4
(dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm
hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karĢılanır.
(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedellerinin karĢılanmasında,
Kurum TĠTUBB kayıt/bildirim iĢlemi tamamlanmıĢ olma Ģartı aranmaz. Çocuk alt bezi
bedelleri ―hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi‖ için belirtilen fiyat üzerinden Kurumca
bedeli karĢılanır.
(3) Ġdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta
alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaĢtırıcılı sonda fatura edilmesi halinde
Kurumca bedeli karĢılanır.
(4) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan
hastalara hidrofilik kendinden kayganlaĢtırıcılı sonda fatura edilmesi halinde,
hidrofilik kendinden kayganlaĢtırıcılı sonda Kurumca bedeli karĢılanmaz.
(5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda
gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt
bezinin Kurumca bedeli karĢılanır.
SUT KODU TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki ―Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi‖nde (EK-3/E-1) aĢağıda belirtilen tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiĢtir.
SUT
KODU
103096
103097
103101
103102
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP
(EMG DAHĠL) SETĠ, KONVANSĠYONEL
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP
(EMG DAHĠL) SETĠ, CERRAH GÜDÜMLÜ
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP VE
SEP (EMG DAHĠL) SETĠ, KONVANSĠYONEL
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP VE
SEP (EMG DAHĠL) SETĠ, CERRAH GÜDÜMLÜ
FĠYATI
(TL)
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
MADDE 35 – Aynı Tebliğ eki ―Beyin Cerrahisi BranĢı Kranial Alan Grubuna Ait Tıbbi
Malzemeler Listesi‖nde (EK-3/E-2) aĢağıda belirtilen tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden
belirlenmiĢtir.
SUT
KODU
KN1200
KN1210
KN1220
KN1230
KN1240
KN1250
KN1260
KN1270
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP
(EMG DAHĠL) SETĠ, KONVANSĠYONEL
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP
(EMG DAHĠL) SETĠ, CERRAH GÜDÜMLÜ
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP
VE SEP (EMG DAHĠL) SETĠ, KONVANSĠYONEL
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON MEP
VE SEP (EMG DAHĠL) SETĠ, CERRAH GÜDÜMLÜ
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON AEP
(EMG DAHĠL) SETĠ, KONVANSĠYONEL
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON AEP
(EMG DAHĠL) SETĠ, CERRAH GÜDÜMLÜ
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON AEP VE
MEP VE/VEYA SEP (EMG DAHĠL) SETĠ,
KONVANSĠYONEL
ĠNTRAOPERATĠF NÖROMONĠTÖRĠZASYON AEP VE
MEP VE/VEYA SEP (EMG DAHĠL) SETĠ, CERRAH
GÜDÜMLÜ
FĠYATI
(TL)
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
MADDE 36 – Aynı Tebliğ eki ―Ortopedi ve Travmatoloji BranĢı Artroplasti Alan
Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi‖nde (EK-3/F-1) aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) AĢağıdaki tabloda yer alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiĢtir.
SUT
KODU
AP1350
AP1360
AP1370
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
PARMAK, PRĠMER, MTP – BAġ, TÜM BOYLAR
PARMAK, PRĠMER, MTP - FALANGEAL KOMPONENT,
TÜM BOYLAR
PARMAK, PRĠMER, MTP – ĠNSERT, TÜM BOYLAR
FĠYATI
(TL)
872,10
577,15
633,25
AP1380
PARMAK, PRĠMER, MTP - METATARSAL
KOMPONENT, TÜM BOYLAR
648,55
b) Listeye ―AP1530‖ SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aĢağıdaki tıbbi
malzeme fiyatı ile birlikte eklenmiĢtir.
SUT
KODU
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
FĠ
E VĠTAMĠNĠ ĠLE
MONOBLOK
GÜÇLENDĠRĠLMĠġ
ASETABULAR ASETABULAR
AP1535 KALÇA PRĠMER
YÜKSEK ÇAPRAZ KAPLAMALI
CUP
KOMPONENT
BAĞLI
(ÇĠMENTOSUZ)
POLĠETĠLEN
c) Listenin ―Genel Hükümler‖ baĢlığına aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(19) Bu listede yer alan AP1535 SUT kodlu ―MONOBLOK ASETABULAR
KOMPONENT (ÇĠMENTOSUZ)‖ isimli malzeme ile birlikte ―ASETABULAR LĠNER‖ ve
―ASETABULAR CUP‖ fatura edilmesi halinde liner ve cup’ların bedelleri Kurumca
karĢılanmaz.
(20) Bu listede yer alan AP2170 SUT kodlu ―Femoral Stem/Modüler Proksimal Parça‖
isimli malzeme ile diğer femoral stemler birlikte fatura edilemez, fatura edilmesi halinde diğer
femoral stemlerin bedelleri Kurumca karĢılanmaz.‖
MADDE 37 – Aynı Tebliğ eki ―Üroloji BranĢına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi‖nde
(EK-3/L)
yer alan
―ĠNTRAKAVĠTER
HĠPERTERMĠ CĠHAZLARI‖ ve
―RADYOFREKANS YÖNTEMĠ‖ baĢlıkları ile ―UR2007‖ SUT kodlu tıbbi malzeme ödeme
kriterleri ve/veya kuralları ile birlikte listeden çıkarılmıĢtır.
MADDE 38 – Aynı Tebliğ eki ―Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi BranĢlarına Ait
Tıbbi Malzemeler Listesi‖nde (EK-3/S) aĢağıda belirtilen tıbbi malzemenin fiyatı yeniden
belirlenmiĢtir.
TIBBĠ MALZEME ALAN TANIMI
SUT KODU
GHC1110
STERNAL KABLO ĠMPLANTI (TĠTANYUM)
FĠYAT
(TL)
150,00
MADDE 39 – Aynı Tebliğ eki ―Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ġlaçların Reçeteleme
Kuralları Listesi‖nde (Ek-4/E) listesinde aĢağıdaki düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) ―11-ANTĠVĠRAL ĠLAÇLAR‖ baĢlıklı kısmının ―A) HIV/AIDS Tedavisinde
Kullanılan Spesifik Ġlaçlar‖ adlı bölümün 14 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
Raltegravir
14
Enfeksiyon
Hastalıkları
Uzmanlarınca
düzenlenecek
sağlık
raporuna
istinaden
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların
bulunmadığı
yerlerde reçetenin açıklama
bölümünde bu durumun belirtilmesi koĢuluyla iç
hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman
hekimlerince reçetelenir.
b) ―13-DĠĞERLERĠ‖ baĢlıklı kısmın 13 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
Modafinil
13
Ayaktan tedavide psikiyatri, nöroloji ve göğüs
hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya bu
uzman hekimler tarafından düzenlenen ilaç
kullanım raporuna istinaden tüm hekimler
tarafından reçete edilebilir.
MADDE 40 – Aynı Tebliğ eki ―Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim
Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek Ġlaçlar Listesi‖nde (Ek-4/F) aĢağıdaki
düzenlemeler yapılmıĢtır.
a) 16 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―16. Atomoksetine: (6-25 yaĢ hastalarda psikiyatri uzman hekiminin yer aldığı sağlık
kurulu raporuna dayanılarak psikiyatri uzman hekimi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman
hekimlerince reçete edilir. 16-18 ergen yaĢ grubunda ayrıca eriĢkin psikiyatri uzmanlarınca da
aynı koĢullarda rapor ve reçete düzenlenebilir.)‖
b) 44 numaralı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―44. Potasyum sitrat (5 mEq-10 mEq) (Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince
raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm
hekimlerce reçetelenir.)‖
c) Listeye aĢağıdaki maddeler eklenmiĢtir.
―62. Montelukast; antihistaminiklere dirençli kronik idiyopatik ürtikerin kombine
tedavisinde, alerji ve/veya immunoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç
hastalıkları veya dermatoloji uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek
uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelenir.
63. Sodyum Oksibat; Polisomnografi ve MSLT (çoklu uyku latens testi) testlerinin her
ikisi ile de tanı alan 18 yaĢ üzerindeki obstruktif uyku apnesi olmadığı polisomnografi ile
gösterilmiĢ katapleksili ve katapleksisiz narkolepsi hastalarının tedavisinde; modafinil veya
metil fenidat kullanılan ve yanıt alınamayan hastalarda kullanılır. Bu durumların belirtildiği
üniversite ve eğitim-araĢtırma hastanelerinde, en az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 6
ay süreli sağlık kurulu raporu ile yine bu hastanelerde nöroloji uzman hekimlerince
reçetelenebilir.
64. Pasireotid; Cerrahi müdahalenin bir tedavi seçeneği olmadığı ya da baĢarısız olduğu
Cushing hastalığı olan eriĢkin hastalarda tedaviye 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna
dayanılarak baĢlanır. Bu raporun süresi sonunda yapılan değerlendirmede üriner serbest
kortizol [UFC] düzeylerinde klinik açıdan anlamlı azalma olması halinde bu durumun yeni
düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koĢulu ile hastaların tedavisine
devam edilebilir. Sağlık kurulu raporları bu durumların belirtildiği, en az bir endokrinoloji ve
metabolizma uzman hekiminin yer alacağı Ģekilde düzenlenir ve bu rapora dayanılarak
endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimlerince reçetelenir.‖
MADDE 41 – Aynı Tebliğ eki ―Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri
Ödenecek Ġlaçlar Listesi‖ne (Ek-4/G) aĢağıdaki madde eklenmiĢtir.
―57. ―Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi Ġlaçları Listesi‖ nde (Ek-4/H) tanımlı
ilaçlar‖
MADDE 42 – Bu Tebliğin;
a) 28 inci maddenin (a) bendi ile 29 uncu maddenin (a) bendi 1/5/2015 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 41 inci madddesi 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 10 uncu maddesi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları için 1/7/2015
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer sağlık kurum ve kuruluĢları için
1/12/2015 tarihinde,
ç) 6 ncı maddesi 6/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 4 üncü maddesi 15/9/2015 tarihinde,
e) 2, 11ila 24, 39 ve 40 ıncı maddeleri yayımı tarihinden 5 iĢ günü sonra,
f) 5, 8, 9, 26, 31 inci maddenin (a) bendi , 32 ila 35, 36 ncı maddenin (b) ve (c) bentleri
ile 38 inci maddesi yayımı takip eden ayın ilk günü,
g) 1, 3, 7, 25, 27, 28 inci maddenin (b),(c) ve (ç) bentleri, 29 uncu maddenin (b) ve (c)
bentleri, 30, 31 inci maddenin (b) bendi, 36 ncı maddenin (a) bendi, 37 nci maddesi yayımı
tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 43 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür.
LĠSTE 1
EK-2/B
HĠZMET BAġI ĠġLEM PUAN LĠSTESĠ
KODU
ĠġLEM ADI
AÇIKLAMA
ĠġLEM
PUANI
603.620 ile birlikte faturalandırılmaz.
Jinekomasti düzeltilmesi, Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe
603.630
300,17
tek taraf
belirtilmelidir.Aynı faturada ikiden
fazla yer almaz.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kiĢilerde. Tıbbi
endikasyonun endokrinoloji uzman
hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu
raporu ile belgelenmesi halinde
faturalandırılır. Sağlık kurulu raporu
609.871 Obezite, by-pass
2.529,51
düzenlendiği sağlık hizmeti
sunucusunda geçerlidir. Sağlık kurulu,
hizmeti veren sağlık hizmeti
sunucusunda görevli hekimlerden
oluĢur.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kiĢilerde. Tıbbi
endikasyonun endokrinoloji uzman
hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu
raporu ile belgelenmesi halinde
faturalandırılır. Sağlık kurulu raporu
609.872 Obezite, sleeve
1.736,93
düzenlendiği sağlık hizmeti
sunucusunda geçerlidir. Sağlık kurulu,
hizmeti veren sağlık hizmeti
sunucusunda görevli hekimlerden
oluĢur.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kiĢilerde. Tıbbi
endikasyonun endokrinoloji uzman
hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu
609.873 Obezite, banding
1.264,76
raporu ile belgelenmesi halinde
faturalandırılır.Sağlık kurulu raporu
düzenlendiği sağlık hizmeti
sunucusunda geçerlidir. Sağlık kurulu,
hizmeti veren sağlık hizmeti
sunucusunda görevli hekimlerden
oluĢur.
Duedenal switch609.877 biliopankreatik
diversiyon
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kiĢilerde.
Tıbbi endikasyonun endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık
kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde faturalandırılır. Sağlık kurulu
1.000,0
raporu düzenlendiği sağlık hizmeti
0
sunucusunda geçerlidir. Sağlık kurulu,
hizmeti veren sağlık hizmeti
sunucusunda görevli hekimlerden
oluĢur.
618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte
750,42
faturalandırılmaz.
Endolenfatik sak
operasyonu, Ģant ile
Ġmmünoadsorbsiyon, her
704.680
704.870 ile birlikte faturalandırılmaz.
bir seans
704.680 ile birlikte
704.870 Aferez, IgG ( 1 seans)
faturalandırılmaz.Kolon veya kaskad
filtrasyon yöntemi ile
618.100
120,07
150,08
LĠSTE 2
EK-2/C
TANIYA DAYALI ĠġLEM PUAN LĠSTESĠ
PAKET
ĠġLEM
ĠġLEM ADI
AÇIKLAMA
KODU
GRUBU
P603620 ile birlikte
faturalandırılmaz. Sağlık
Jinekomasti
kurulu raporu ile tıbbi
P603630 düzeltilmesi, tek
C
gerekçe belirtilmelidir.
taraf
Aynı faturada ikiden fazla yer
almaz.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan
kiĢilerde. (Tıbbi
endikasyonun endokrinoloji
uzman hekiminin de yer
aldığı sağlık kurulu raporu ile
belgelenmesi halinde
faturalandırılır.) Tüm
P609871 Obezite, by-pass
A3
malzemeler dahil. Sağlık
kurulu raporu düzenlendiği
sağlık hizmeti sunucusunda
geçerlidir. Sağlık kurulu,
hizmeti veren sağlık hizmeti
sunucusunda görevli
hekimlerden oluĢur.
*
ĠġLEM
PUANI
921,25
*
7.588,53
P609872
P609873
P6098
77
P618100
BMI ≥ 40 kg/m2 olan
kiĢilerde. (Tıbbi
endikasyonun endokrinoloji
uzman hekiminin de yer
aldığı sağlık kurulu raporu ile
belgelenmesi halinde
faturalandırılır.) Tüm
Obezite, sleeve
malzemeler dahil. Sağlık
kurulu raporu düzenlendiği
sağlık hizmeti sunucusunda
geçerlidir. Sağlık kurulu,
hizmeti veren sağlık hizmeti
sunucusunda görevli
hekimlerden oluĢur.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan
kiĢilerde. (Tıbbi
endikasyonun endokrinoloji
uzman hekiminin de yer
aldığı sağlık kurulu raporu ile
belgelenmesi halinde
faturalandırılır.) Tüm
Obezite, banding
malzemeler dahil. Sağlık
kurulu raporu düzenlendiği
sağlık hizmeti sunucusunda
geçerlidir. Sağlık kurulu,
hizmeti veren sağlık hizmeti
sunucusunda görevli
hekimlerden oluĢur.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan
kiĢilerde. (Tıbbi
endikasyonun endokrinoloji
uzman hekiminin de yer
aldığı sağlık kurulu raporu ile
belgelenmesi halinde
Duedenal switchfaturalandırılır.)
biliopankreatik
Tüm malzemeler dahil.
diversiyon
Sağlık kurulu raporu
düzenlendiği sağlık hizmeti
sunucusunda geçerlidir.
Sağlık kurulu, hizmeti veren
sağlık hizmeti sunucusunda
görevli hekimlerden oluĢur.
Endolenfatik sak
P618190, P618250, P618340
operasyonu, Ģant
ile birlikte faturalandırılmaz.
ile
A3
*
5.227,66
A3
*
3.794,27
A3
B
*
1.800,
00
3.157,84
LĠSTE 3
EK-2/C
TANIYA DAYALI ĠġLEM PUAN LĠSTESĠ
PAKET
KODU
ĠġLEM ADI
AÇIKLAMA
5. Grup psikiyatrik (F10-19) Psikoaktif madde
P702674 hasta günlük
kullanımına bağlı zihin ve
tedavisi
davranıĢ bozuklukları, (F15,
F17 kod grupları hariç)
(F00-09) Semptomatik ve
organik mental bozukluklar,
(F20-29) ġizofreni, Ģizotipal
1. Grup psikiyatrik
ve deluzyonel bozukluklar
P702675 hasta günlük
(F30-39) Duygu durum
tedavisi
[duygulanım] bozuklukları,
(F32.1, F32.0, F33.0, F33.1
kodları hariç)
F32.1 Orta depresif nöbet
F33.1 Yineleyen depresif
bozukluk, Ģimdiki nöbet orta
Ģiddetli
F34.0 Siklotimi
(F40-48) Nörotik, stresle
ilgili ve somatoform
bozukluklar, (F40, F45, F48
kod grupları hariç)
F50 Yeme bozuklukları
2. Grup psikiyatrik (F60-69) EriĢkin kiĢilik ve
P702676 hasta günlük
davranıĢ bozuklukları
tedavisi
(F70-79) Zeka geriliği
F80 KonuĢma ve dil özel
geliĢimsel bozuklukları
F84 Yaygın geliĢimsel
bozukluklar
F90 Hiperkinetik
bozukluklar
F91 DavranıĢ bozuklukları
F92 DavranıĢsal ve
duygusal karma tip
bozuklukları
ĠġLEM
GRUBU
*
ĠġLEM
PUANI
*
247,72
*
190,73
*
168,80
F15 Zihin ve davranıĢ
bozuklukları, kafein ve
diğer stimülanların
kullanımına bağlı
F17 Zihin ve davranıĢ
bozuklukları, tütün
kullanımına bağlı
F32.0 Hafif depresif nöbet
F33.0 Yineleyen depresif
bozukluk, Ģimdiki nöbet
hafif Ģiddetli
F40 Fobik anksiyete
bozuklukları
F45 Somatoform
bozukluklar
3. Grup psikiyatrik
F48 Nörotik bozukluklar,
P702677 hasta günlük
diğer
tedavisi
(F50-59) Fizyolojik
bozukluklar ve fiziki
faktörlerle birlikte seyreden
davranıĢ bozukluğu
sendromları, (F50 kod grubu
hariç)
(F80-89) Psikolojik geliĢme
bozuklukları, (F80, F84 kod
grupları hariç)
(F90-98) Genellikle
çocukluk ve adolesan
döneminde baĢlayan
davranıĢsal ve emosyonel
bozukluklar, (F90, F91, F92
kod grupları hariç)
Tanısına bakılmaksızın 45
günden daha uzun yatan
4. Grup psikiyatrik
hastalar(45. güne kadar ilgili
P702678 hasta günlük
grup psikiyatrik hasta
tedavisi
günlük tedavi iĢlem puanı
üzerinden karĢılanır.)
[R.G. 05 Ağustos 2015– 29436]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
*
146,88
*
124,96
Karar Sayısı : 2015/7981
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun merkezinin Bursa Ġlinden, Ġstanbul Ġline
taĢınması; Millî Eğitim Bakanlığının 30/6/2015 tarihli ve 6768603 sayılı yazısı üzerine,
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/7/2015 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
M. ġĠMġEK
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
K. ĠPEK
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
M. V. GÖNÜL
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
T. YILDIZ
F. BĠLGĠN
Sağlık Bakanı V.UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
[R.G. 06 Ağustos 2015– 29437]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Adalet Bakanlığından:
BÖLGE ADLĠYE VE ADLÎ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMELERĠ ĠLE
CUMHURĠYET BAġSAVCILIKLARI ĠDARÎ VE YAZI ĠġLERĠ
HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠNE
DAĠR YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ KISIM
Genel Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi baĢkanlığı, baĢkanlar kurulu,
daireleri, Cumhuriyet baĢsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi,
hâkimliği, Cumhuriyet baĢsavcılığı ve adalet komisyonunun idarî iĢlemleriyle, yargılama ve
yazı iĢleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla
düzenlenmiĢtir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi baĢkanlığı, baĢkanlar kurulu,
daireleri, Cumhuriyet baĢsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi,
hâkimliği, Cumhuriyet baĢsavcılığı ve adalet komisyonu ile müdürlüklerde tutulacak kayıtlar,
kartonlar, yapılacak idarî iĢlemler, yazı iĢleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu iĢlemlerde
UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun
uygulama alanını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve
5235 sayılı Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin KuruluĢ,
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanunu ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanuna
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adliye Bilgilendirme Sistemi: DuruĢmaların baĢlama saatlerini, taraf bilgilerini,
duruĢmanın yapılıp yapılmadığı gibi bilgileri duruĢması olan vatandaĢlara ve avukatlara
duyurulmasını sağlayan sistemi,
b) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP'a eriĢim yaparak
elektronik ortamda iĢlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) BaĢkan: Ġlgisine göre, bölge adliye mahkemesi, bölge adliye mahkemesi baĢkanlar
kurulu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu, ağır ceza mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi baĢkanını,
d) BaĢkanlar kurulu: Bölge adliye mahkemesi baĢkanlar kurulunu,
e) Bilgi: Kurum ve kuruluĢların sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi,
f) BilirkiĢi Bilgi Sistemi: BilirkiĢilerin internet üzerinden UYAP’a eriĢim yaparak
elektronik ortamda iĢlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
g) BiliĢim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletiĢim altyapısı ve programlardan
oluĢan veri iĢleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,
ğ) Bölge adliye mahkemesi: Adlî yargı ikinci derece mahkemesini,
h) Daire: Bölge adliye mahkemesi ceza veya hukuk dairesini,
ı) Daire baĢkanı: Bölge adliye mahkemesi ceza veya hukuk daire baĢkanını,
i) DıĢ birim: UYAP’a dâhil olmayan kamu kurumları ile özel kuruluĢları,
j) Dosya kapak bilgileri: SoruĢturma evresinde; soruĢturma, esas, iddianame ve karar
numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü,
tarihi ve yeri ile karar türü ve tarihini, kovuĢturma evresinde; esas ve karar numarasını, birim
adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü, tarihi ve yeri ile karar
türü ve tarihini, hukuk mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baĢsavcılığı,
hukuk ve ceza daireleri dosyalarında ise, esas ve karar numarasını, birim adını, tarafların sıfat
ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun, davanın türü, tarihi ve yeri ile karar türü ve
tarihini,
k) Elektronik ortam: BiliĢim sistemi ve biliĢim ağından oluĢan toplam ortamı,
l) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taĢınan ya da
saklanan kayıtları,
m) EriĢim: Bir biliĢim sistemine bağlanarak kullanım imkânı kazanılmasını,
n) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibinin tasarrufunda olan güvenli
elektronik imza oluĢturma aracı ile oluĢturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza
sahibinin kimliğinin ve imzalanmıĢ elektronik veride sonradan herhangi bir değiĢiklik yapılıp
yapılmadığının tespitini sağlayan, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğuran imzayı,
o) Ġzleme kurulu: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunu,
ö) Kapalı dosya: Olağan kanun yollarına baĢvurularak ya da baĢvurulmaksızın
kesinleĢen soruĢturma, kovuĢturma ve kabahat dosyalarını,
p) Kayıt: Fizikî veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taĢınan,
bilgi, belge ve verinin saklanmasını,
r) Kimlik bilgileri: KiĢinin adı, soyadı, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası, yabancı ise uyruğu, adı, soyadı, doğum tarihi, anne ve baba adı, varsa yabancı
kimlik numarası ve pasaport numarasını,
s) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
Ģ) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kiĢilerin internet üzerinden UYAP'a eriĢim yaparak
elektronik ortamda iĢlem yapabilmelerini sağlayan sistemi,
t) Ön büro: SoruĢturma ve davanın açılmasından baĢlamak üzere yargılama ile ilgili
bütün iĢlemler ile sunulan veya talep edilen her türlü evraka iliĢkin iĢlemlerin yapıldığı,
genellikle adliyelerin giriĢ kısımlarında bulunan yazı iĢleri birimini,
u) PTT: Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketini,
ü) SEGBĠS: UYAP’ta ses ve görüntünün aynı anda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı
Ses ve Görüntü BiliĢim Sistemini,
v) Tevzi: Birimdeki iĢlerin niteliği ve kapsamı dikkate alınarak görev, yetki ve iĢ
bölümü esaslarına göre elektronik ortamda dağıtılmasını,
y) Tevzi bürosu: Tevzi iĢleminin yapıldığı yeri,
z) Tevzi kriterleri: ĠĢlerin niteliği ve kapsamına göre tevzi puanı verilerek adil bir
Ģekilde dağıtılması için belirlenen esasları,
aa) Tevzi puanı: ĠĢlerin tevzi kriterlerine göre aldığı puanı,
bb) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluĢturulan
Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemini,
cc) VatandaĢ Bilgi Sistemi: VatandaĢların internet üzerinden UYAP'a eriĢim yaparak
elektronik ortamda iĢlem yapmalarını sağlayan sistemi,
çç) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde iĢlem yapılabilen her türlü değeri,
ifade eder.
UYAP’ın kullanılması
MADDE 5 ‒ (1) ĠĢ süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akıĢı ile dokümantasyon
iĢlemleri, bu iĢlemlere iliĢkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arĢivleme iĢlemleri ile
uyum ve iĢbirliği sağlanmıĢ dıĢ birimlerle yapılacak her türlü iĢlemler UYAP ortamında
gerçekleĢtirilir.
(2) UYAP kullanıcıları iĢ listesini günlük olarak kontrol etmek, iĢlemlerin gereğini
yerine getirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile
gerekli adlî istatistiklerin üretilmesine esas bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik
ilkelerine uygun olarak UYAP ortamına tam ve eksiksiz girmekle yükümlüdür.
(3) Fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak
UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.
(4) Ġhtiyaç duyulan nüfus, tapu, adlî sicil kaydı gibi dıĢ biliĢim sistemlerinden UYAP
vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî olarak
istenilmez. UYAP’tan dıĢ biliĢim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler zorunlu olmadıkça
ayrıca fizikî ortamda gönderilmez.
(5) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle
UYAP vasıtasıyla birimlere elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler.
(6) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden birimlere gönderilen ve iĢ
listesine düĢen belgeleri derhâl ilgili kiĢiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Onay gerektiren
evrak ilgilinin iĢ listesine yönlendirilir.
(7) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri
tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli
elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda
gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.
(8) Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan
kalkmasından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır, yetkili kiĢilerce güvenli elektronik
imza ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere
iletilir. Bu Ģekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların
asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya karar aslının
incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan
belgeler ise fizikî ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir.
(9) UYAP üzerinde hazırlanmıĢ ve güvenli elektronik imza ile imzalanmıĢ evrakın dıĢ
birimlere elektronik ortamda gönderilememesi hâlinde belge veya kararın fizikî örneği alınır,
güvenli elektronik imza ile imzalanmıĢ aslının aynı olduğu belirtilerek ilgilisi tarafından
imzalanmak sureti ile gönderilir.
(10) Elektronik ortamda yapılan iĢlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda
yapılacak iĢlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00'a kadar yapılması
zorunludur.
(11) Güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çeliĢmesi hâlinde
UYAP’ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir.
(12) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik
imza kullanılarak UYAP’ta incelenebilir ve her türlü muhakeme iĢlemi yapılabilir.
(13) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme iĢlemi ile
kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz.
(14) Fizikî ortamda yapılan iĢlemlerde süre mesai saati sonunda biter.
Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yazı iĢleri hizmetlerinde
çalıĢtırılması
MADDE 6 ‒ (1) Hâkim ve savcı adayları, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile Ġdarî Yargı Hâkim
Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre yazı
iĢleri hizmetlerinde çalıĢtırılabilir.
(2) Avukat stajyerleri, ilgisine göre Cumhuriyet baĢsavcısı, mahkeme baĢkanı veya
hâkimin uygun görmesi hâlinde uygulama bilgilerini geliĢtirmek amacıyla yazı iĢleri
hizmetlerinde çalıĢtırılabilir. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek iĢler devamlı
yaptırılamaz.
DanıĢma masası iĢlemleri
MADDE 7 ‒ (1) DanıĢma masası personelinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Adliyeye müracaat eden kiĢilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını
yazarak vermek.
b) DuruĢma için gelen kiĢilere duruĢma tarihi, saati ve salonu hakkında bilgi vermek.
c) ġikâyet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek için gelen kiĢileri kayıt altına alıp
giriĢ kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek.
ç) Müracaat için doldurulması gerekli olan form ve dilekçeleri müracaat eden kiĢiye
vererek ilgili birime yönlendirmek.
d) Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek isteyen kiĢileri
kayıt altına alıp giriĢ kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek.
e) Ön büro tarafından yerine getirilemeyip kısıtlı alanda yapılması gerekli olan iĢlemler
için müracaat eden kiĢileri kayıt altına alıp giriĢ kartı vererek ilgili büro veya kaleme
yönlendirmek.
f) Hâkim, Cumhuriyet savcısı veya personeli ziyarete gelen kiĢilere ilgilinin onayını
aldıktan sonra kayıt altına alıp giriĢ kartı vermek.
g) Hukukî konularda bilgi almak isteyen vatandaĢlara bilgilendirme broĢürleri vermek.
ğ) Talep eden kiĢilere VatandaĢ ve SMS Bilgi Sistemi hakkında bilgi vermek.
ĠKĠNCĠ KISIM
Bölge Adliye Mahkemeleri Ġdarî ĠĢler ve Yazı ĠĢleri Hizmetleri
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Müdürlükler
Ġdarî iĢler, bilgi iĢlem ve yazı iĢleri ile diğer müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 8 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi baĢkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet
baĢsavcılığında ve adalet komisyonunda birer yazı iĢleri müdürlüğü, Cumhuriyet
baĢsavcılığında ayrıca bir idarî iĢler müdürlüğü, bilgi iĢlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan
diğer müdürlükler bulunur.
(2) Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaĢir, hizmetli
ve diğer görevliler bulunur.
(3) Ġdarî iĢler ve bilgi iĢlem müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlük hizmetleri,
Cumhuriyet baĢsavcısının denetimi altında, ilgili müdür ve onun yönetimindeki bilgi iĢlem
Ģefi, teknisyen, bilgisayar iĢletmeni, memur ve diğer görevliler ile gerektiğinde
görevlendirilen zabıt kâtibi tarafından yürütülür.
(4) Yazı iĢleri hizmetleri ilgisine göre baĢkan, daire baĢkanı ya da Cumhuriyet
baĢsavcısının denetimi altında, ilgili yazı iĢleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt kâtibi,
memur, mübaĢir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür.
(5) BaĢkanlar kurulu yazı iĢleri hizmetleri; baĢkanın denetimi altında, baĢkanlık yazı
iĢleri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevliler tarafından yürütülür.
(6) Ġdarî iĢler müdürünün görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Ġdarî iĢler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Bölge adliye mahkemesinin her türlü alım, satım, hesap, maaĢ ve diğer ödemeler ile
ilgili iĢlemlerini yapmak.
c) Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım iĢlerini
yaptırtmak.
ç) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan Ģoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler
sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak.
d) Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak.
e) Eğitim ve sosyal iĢler faaliyetlerini yerine getirmek.
f) Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak.
g) Yönetimi altında bulunan memurlar ve hizmetliler arasında iĢ bölümü yapmak.
ğ) Yönetimi altında bulunan memurları ve hizmetlileri yetiĢtirmek.
h) Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak.
ı) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmek.
(7) Bilgi iĢlem müdürünün görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Bilgi iĢlem müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) UYAP, SEGBĠS ve diğer bilgi iĢlem sistemlerinin eksiksiz ve verimli bir biçimde
çalıĢmasını sağlamak.
c) ĠĢ analizleri yapmak ve iĢ süreçlerini tanımlayarak, bilgi iĢlem Ģefi, teknisyen,
bilgisayar iĢletmeni ve diğer görevliler arasında iĢ bölümü yapmak.
ç) Bilgi iĢlem Ģefi, teknisyen, bilgisayar iĢletmeni ve diğer görevlilere geliĢen biliĢim
teknolojileri çerçevesinde iĢlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve
düzenli bir Ģekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.
d) Ġhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin, doğru bir
Ģekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak.
e) Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip ederek sorunları gidermek.
f) Yapılacak iĢlerin plânlanması ve yapılan iĢlerin denetlenmesi için periyodik olarak ve
ayda en az bir defa olmak üzere UYAP birim sorumlularına ve birim amirlerine sunulmak
üzere faaliyet raporu hazırlayarak uygun görülmesi durumunda üst birimlere iletmek.
g) Birim internet sitelerinin güncellenmesini ve kontrolünün yapılmasını sağlamak.
ğ) UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüĢ, öneri ve sorun
bildirimlerini izleyerek Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına iletilmesini sağlamak.
h) BiliĢim ağları sistemlerinin kurulması, kurulu sistemlerin iĢletimi ve sorunsuz olarak
çalıĢmasını sağlamak.
ı) Göreve yeni baĢlayan personelin, UYAP ve ilk kullanıcı eğitimlerinin sağlıklı olarak
verilmesine iliĢkin süreçleri takip etmek.
i) UYAP SMS Bilgi Sistemi, VatandaĢ Portal gibi kamu yararına oluĢturulan servislerin
etkin kullanılması için süreçleri takip etmek ve tanıtımını yapmak.
j) Bilgi iĢlem donanımları envanter kayıtları bildirimlerini takip etmek.
k) Göreve baĢlayan ve ayrılan personele verilecek veya iptal edilecek yetkilerin denetim
ve kontrolünü yapmak.
l) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmek.
(8) Yazı iĢleri müdürünün görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Yazı iĢleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Zabıt kâtibi, mübaĢir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iĢ bölümü yapmak.
c) Zabıt kâtibi, mübaĢir, hizmetli ve diğer görevlilere iĢlerin öğretilmesi de dâhil olmak
üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.
ç) BaĢkan, daire baĢkanı, üye, Cumhuriyet baĢsavcısı, Cumhuriyet baĢsavcıvekili ve
Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
d) Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili iĢlemleri yapmak.
e) Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli iĢlemleri yapmak.
f) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç EĢyası Yönetmeliği
uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eĢyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak.
g) Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna
iliĢkin iĢlemleri yapmak.
ğ) Yargılamanın bulunduğu aĢamaları yerine getirmek.
h) Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet baĢsavcılığı ve
komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak.
ı) Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP
ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli
iĢlemleri yapmak.
i) KesinleĢtirme iĢlemlerini yapmak.
j) Her ay gelen, çıkan ve kalan iĢleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine
sunmak.
k) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
l) ArĢivin düzenli tutulmasını sağlamak.
m) Mevzuattan kaynaklanan veya baĢkan, daire baĢkanı, üye, Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcıvekili ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
(9) Bilgi iĢlem Ģefinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Bilgi iĢlem müdürünün verdiği görevleri yapmak.
b) Verilen bilgi iĢlem hizmetlerini denetlemek.
c) Yönetimi altında bulunan personelin geliĢen biliĢim teknolojileri çerçevesinde
yetiĢtirilmesi ve eğitilmesini sağlamak.
ç) Ġhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin doğru bir
Ģekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak.
d) Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip etmek veya bilgi iĢlem müdürüne bu
hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.
e) UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüĢ, öneri ve sorun
bildirimlerini rapor hâlinde bilgi iĢlem müdürüne iletmek.
f) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet baĢsavcısı ya da bilgi iĢlem müdürü
tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(10) Teknisyenin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Birimindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar ağı (network) altyapısını
çalıĢır hâlde tutmak için gerekli iĢ ve iĢlemleri yapmak.
b) Bilgisayar sistemlerinde meydana gelecek arızaların giderilmesi için gerekli ilk
müdahaleyi yapmak ve kullanıcılardan gelecek destek taleplerini kısa sürede karĢılamak.
c) Birimdeki hizmetlerin daha hızlı ve verimli hâle getirilmesine iliĢkin çalıĢmalar
yapmak ve bilgi iĢlem müdürüne rapor etmek.
ç) Kullanıcı bilgisayarlarına yapılacak iĢletim sistemi yüklemelerini veya program
yüklemelerini prosedürler dâhilinde yapmak.
d) Bilgisayar ve yan donanımlarında meydana gelen arızalara ilk elden ve öncelikli
olarak müdahale etmek, arızanın niteliğini tespit ederek, ilgili prosedürü uygulamak.
e) Yüklenici firmalarca yılda en az bir defa yapılması gereken periyodik bakımları
yaptırmak, yapılan bakımları takip ederek gerekli kayıtları tutmak, garantisi biten cihazlarda
gerekli periyodik bakım ve temizleme iĢlemlerini yapmak.
f) UTP data kabinetlerini, UPS elektrik panolarını ve bunların bulunduğu odaları rutubet
oluĢmayacak Ģekilde belli aralıklarla havalandırmak, temizlemek, tozunu almak, kabinetin üst
tarafındaki fanların istenilen Ģekilde çalıĢması için gerekli periyodik kontrolleri en az haftada
bir defa yapmak.
g) Data kabinetleri ve elektrik panolarını ve bunların bulundukları odaları güvenlik
açısından kilitli tutmak ve anahtarlarına her an ulaĢılabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
giriĢ ve çıkıĢları kontrol altında tutmak.
ğ) Kabinet odalarının temiz tutulmasını, elektronik aletlere zarar verebilecek her türlü
toz ve nem üretecek malzemelerin buralara konulmamasını ve depo amacıyla
kullanılmamasını sağlamak.
h) Birimdeki UTP data ve UPS elektrik hatlarındaki yer değiĢikliği veya yeni ilaveleri
takip etmek, data ve UPS hatlarının etiket numaralarına göre hangi odalara gittiğini ve
özellikleri ile hangi data hattının aktif olduğunu gösteren listeleri kabinet ve pano içerisinde
Ģeffaf dosyalarda her an ulaĢılabilir vaziyette güncel ve yedekli olarak muhafaza etmek.
ı) Sadece masaüstü bilgisayar ve monitörleri beslemesi için gönderilen kesintisiz güç
kaynaklarına yazıcı, tarayıcı ve diğer yan donanımların bağlanmaması için gerekli önlemleri
almak.
i) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet baĢsavcısı, bilgi iĢlem müdürü ya da bilgi
iĢlem Ģefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(11) Bilgisayar iĢletmeninin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) UYAP BiliĢim Sistemi, SEGBĠS ve diğer alt uygulamaların çalıĢmasını sağlamak.
b) Birimlerde tüm iĢlerin UYAP üzerinden gerçekleĢtirilmesini sağlamak.
c) UYAP ekranları ile ilgili sorunların çözümünü sağlamak, gerekli müdahaleleri
yapmak, bu konularla ilgili olarak Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ile gerekli koordinasyonu
sağlamak.
ç) UYAP BiliĢim Sistemi ve alt modülleri uzaktan eğitim süreçlerinin tamamlanmasında
gerekli iĢlem ve bildirimleri yapmak, haricen istenilen bilgi taleplerini karĢılamak.
d) Modüllerindeki geliĢmeleri takip edebilmeleri açısından modül ve meslek bazlı
e‒posta gruplarına üye olmalarını ve e‒posta adreslerini sürekli kontrol etmelerini teĢvik
etmek.
e) UYAP ekranları ile ilgili yeni önerileri tespit etmek ve Bilgi ĠĢlem Dairesi
BaĢkanlığına iletilmesini sağlamak.
f) UYAP ve diğer uygulamalardan gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken iĢlemleri
yapmak.
g) Bağlı bulunduğu birimde göreve baĢlayan personele UYAP ekranlarında gerekli
yetkilerin verilmesine, görevden ayrılan personelin iĢ listelerinin temizlenmesine ve akabinde
yetkilerin iptaline iliĢkin iĢlemleri gerçekleĢtirmek.
ğ) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet baĢsavcısı, bilgi iĢlem müdürü ya da bilgi
iĢlem Ģefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(12) Zabıt kâtibinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) ĠĢ bölümüne göre kendisine verilen iĢleri biriktirmeden zamanında yapmak.
b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.
c) Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir Ģekilde muhafaza etmek.
ç) BaĢkan, daire baĢkanı, üye, Cumhuriyet baĢsavcısı, Cumhuriyet baĢsavcıvekili ve
Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
d) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid iĢlemlerini yapmak.
e) DuruĢma ve keĢif iĢlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.
f) Cumhuriyet baĢsavcılığı iĢlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.
g) Karar ve tutanakları baĢkan, daire baĢkanı, üye, Cumhuriyet baĢsavcısı, Cumhuriyet
baĢsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği Ģekilde dikkat ve itina ile yazarak
imzalamak.
ğ) Fizikî olarak bilirkiĢilere teslimi gereken dosyalarla ilgili iĢlemleri yapmak.
h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.
ı) Dizi pusulası düzenlemek.
i) Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.
j) ĠĢi biten dosyaları arĢive kaldırtmak.
k) Mevzuattan kaynaklanan veya baĢkan, daire baĢkanı, üye, Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine
getirmek.
(13) MübaĢirin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruĢma dosyalarını, duruĢma gününden önce
incelenmek üzere daire baĢkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek.
b) Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruĢma
listesini görülebilecek bir yere asmak.
c) DuruĢma sırası gelenleri duruĢma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini
göstermek ve buna uyulmasını sağlamak.
ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması baĢta olmak üzere, duruĢma ve keĢif
esnasında uyulması gereken davranıĢ kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.
d) DuruĢmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boĢaltmak.
e) Ertelenen duruĢma tarihini yazarak taraflara vermek.
f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kiĢilere ulaĢmasını sağlamak üzere
posta ve zimmet iĢlemlerini yerine getirmek.
g) Daire baĢkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini
sağlamak.
ğ) ArĢive götürülmesi veya arĢivden çıkarılması gereken dosyalara iliĢkin iĢlemleri
yapmak ve arĢivi düzenli tutmak.
h) Fizikî olarak sunulan evrakı tarama iĢlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede
dosyasına düzenli bir Ģekilde takmak.
ı) Ġlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.
i) Mevzuattan kaynaklanan veya daire baĢkanı, üye ya da yazı iĢleri müdürünün
vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
(14) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Bölge adliye mahkemesine ait alanları düzenli ve temiz hâlde tutmak.
b) MübaĢirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait iĢleri yapmak ve
yardımcı olmak.
c) Mevzuattan kaynaklanan veya baĢkan, daire baĢkanı, üye, Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine
getirmek.
(15) Ġdarî iĢler, bilgi iĢlem ve yazı iĢleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu
görevleri müdürlükte görevli personele devredemez.
ĠĢ bölümü
MADDE 9 ‒ (1) Müdürlüklerdeki iĢ bölümü, ilgisine göre baĢkan, daire baĢkanı ya da
Cumhuriyet baĢsavcısının onayı alınarak, zabıt kâtibi, memur, mübaĢir ve kendisine bağlı
diğer görevliler tarafından yerine getirilmek üzere müdür tarafından yapılır.
(2) Müdür, hizmetlerin verimli ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesi için zabıt kâtipleri,
memur ve diğer görevlilere iĢlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü tedbiri alır. Ġlgili
müdür ve görevlendirilen personel, iĢin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumludur.
Uzman personelin görevlendirilmesi
MADDE 10 ‒ (1) Özel kanunlar gereği mahkemelere atanması öngörülen psikolog,
pedagog, sosyal çalıĢmacı ve benzeri unvanlı personel, ihtiyaç hâlinde Bakanlık tarafından
bölge adliye mahkemeleri baĢkanlığında da görevlendirilebilir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri Hizmetleri
BaĢkanlar kurulunda tutulacak kayıtlar
MADDE 11 ‒ (1) BaĢkanlar kurulunda;
a) UyuĢmazlığın giderilmesi talebi kaydı,
b) BaĢkanlar kurulu karar kaydı,
tutulması zorunludur.
UyuĢmazlığın giderilmesi talebi kaydı
MADDE 12 ‒ (1) BaĢkanlar kurulunca re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili
dairesinin, Cumhuriyet baĢsavcısının ya da istinaf yoluna baĢvurma hakkı bulunanların,
benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince ya da bu mahkeme ile
baĢka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında uyuĢmazlık bulunması hâlinde, bu uyuĢmazlığın giderilmesini gerekçeli
olarak istemeleri üzerine, bu talebin baĢkanlar kurulunun görüĢü de eklenerek Yargıtay
Birinci BaĢkanlığına gönderilmesine iliĢkin iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; uyuĢmazlığın giderilmesi talep tarihi, sıra numarası, belge tarih ve sayısı,
uyuĢmazlığa konu belge tarih ve numarası, talep eden, talep konusu ve baĢkanlar kurulu
görüĢü ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
BaĢkanlar kurulu karar kaydı
MADDE 13 ‒ (1) BaĢkanlar kurulunun iĢ bölümü, ilke kararları gibi bütün kararlarının
tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep eden, talep tarihi ve numarası, talebin konusu, verilen
karar, kararın oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, karar tarihi ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Hizmetleri
Tutulacak kayıtlar
MADDE 14 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılıklarında;
a) Esas kaydı,
b) Tebliğname kaydı,
c) Ġstinabe kaydı,
ç) Suç eĢyası kaydı,
d) UyuĢmazlığın giderilmesi baĢvuru kaydı,
e) Yakalama kaydı,
f) Temyiz kaydı,
g) Ġtiraz kaydı,
ğ) Kanun yararına bozma kaydı,
h) Dava nakil istekleri kaydı,
ı) Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı,
i) Kitaplık kaydı,
tutulması zorunludur.
(2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan iĢlerde bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet baĢsavcılığınca yürütülen soruĢturmalara iliĢkin kayıtlarda adlî
yargı ilk derece mahkemesi nezdinde kurulan Cumhuriyet baĢsavcılığı kayıtları kullanılır.
Esas kaydı
MADDE 15 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığına gönderilen adlî yargı ilk derece ceza
mahkemesi dosyalarının baĢlangıcından sonuna kadar takip edildiği aĢamaların tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkemenin yeri, adı, tarih ve numarası, ölen,
katılan, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu, Ģikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri,
suçun türü, tutukluluk tarihi, salıverilme tarihi, dosyanın gönderildiği ceza dairesi, dosyanın
ceza dairesine gönderilme tarihi ve tebliğname numarası, dosyanın ilgili daireden görüldü için
geldiği tarih ve sonucu, ilk derece mahkemesine gönderilme tarihi, kanun yolları iĢlemleri ve
bu kanun yollarına baĢvuranın adı, soyadı, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmiĢ ise
sicil numarası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Tebliğname kaydı
MADDE 16 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri tarafından verilen kararların
istinaf baĢvurusu üzerine Cumhuriyet baĢsavcılığınca yapılacak inceleme sonucu daire
tarafından verilebilecek karar ile ilgili düĢünceyi içeren ve bu düĢünce yazısının hazırlanması
sırasında yapılan iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ölen, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu,
Ģikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri, varsa vekil veya müdafi bilgileri, sanıkların gözaltına
alınma, tutuklanma ve salıverilme tarihi, suçun türü, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
baĢsavcılığı istinaf esas numarası, belgenin daireye gönderilme tarihi, kanun yolları iĢlemleri
ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġstinabe kaydı
MADDE 17 ‒ (1) BaĢka yer Cumhuriyet baĢsavcılıklarından dava ve iĢlerle ilgili olarak
gönderilen istinabe taleplerine iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin
geldiği tarih, talepte bulunan Cumhuriyet baĢsavcılığı, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri,
yapılması istenilen iĢlem, sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düĢünceler sütunlarından
oluĢur.
Suç eĢyası kaydı
MADDE 18 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca elkonulan veya muhafaza altına alınan
suç eĢyasına iliĢkin bilgilerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, eĢyanın elkonulması veya muhafaza altına alınmasına esas
olan belgenin türü, numarası, tarihi, geldiği yer, gönderme tarihi, eĢyanın sahibinin ya da zapt
edildiği kiĢinin kimlik bilgileri, oturduğu yer, eĢyanın cinsi, özellikleri, adedi, eĢya elden
çıkarılmıĢ, iade ya da müsadere edilmiĢ veya satılmıĢ ise kararın tarihi ve sayısı, teslim tarihi
ile teslim alanın kimlik bilgileri, hesabı cari defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Bu kayıt, Suç EĢyası Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur.
UyuĢmazlığın giderilmesi baĢvuru kaydı
MADDE 19 ‒ (1) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki
uyuĢmazlığın giderilmesi için baĢkanlar kuruluna yapılan baĢvuru bilgilerinin tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuĢmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi,
numarası, kararların verilme ve kesinleĢme tarihi, esas ve karar numarası, suç ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Yakalama kaydı
MADDE 20 ‒ (1) Haklarında yakalama emri çıkartılanlar ve yokluğunda tutuklama
kararı verilenlerle, zamanaĢımına kadar aranmaları gereken sanık veya sanıkların aranmaları
için ilgili daire ya da baĢka yer Cumhuriyet baĢsavcılıklarından gelen yazıĢma bilgilerinin
tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası,
yakalanması istenen Ģahsın kimlik bilgileri, suçun türü, suçun iĢlendiği tarih, tutuklama ve
yakalama emri kararı varsa tarih ve numarası, aranan Ģahsın yakalanması için yapılan iĢlem
ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Ġnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP’tan derhâl kaldırılır.
Temyiz kaydı
MADDE 21 ‒ (1) Ceza dairelerince verilen hükümler aleyhine Cumhuriyet
baĢsavcılığınca yapılan temyiz kanun yolu baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının
iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyize baĢvuran
Cumhuriyet savcısı, baĢvurma tarihi, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġtiraz kaydı
MADDE 22 ‒ (1) Ceza daireleri kararlarına Cumhuriyet baĢsavcılığınca yapılan itiraz
kanun yolu baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, itiraza baĢvuran
Cumhuriyet savcısı, baĢvurma tarihi, dosyanın itirazdan geldiği tarih ve sonucu ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Kanun yararına bozma kaydı
MADDE 23 ‒ (1) Ceza dairesinin kararlarına karĢı Cumhuriyet savcılarınca yapılan
kanun yararına bozma baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, kanun yararına bozma
yoluna baĢvuran Cumhuriyet savcısı, baĢvurma tarihi, dosyanın geldiği tarih ve sonucu ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Dava nakil istekleri kaydı
MADDE 24 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza
mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o
davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde baĢka bir adlî yargı ilk derece ceza
mahkemesine nakli hakkındaki iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas
numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı
MADDE 25 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının göreve iliĢkin gizli olmayan kiĢisel ve
mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; bölge adliye mahkemesinde görev yapan Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının adı ve soyadı, iletiĢim bilgileri, nüfus,
aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, geçici görevlendirilme sütunlarından oluĢur.
Kitaplık kaydı
MADDE 26 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesine gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelikler
ile diğer kitap ve dergilerin iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; demirbaĢ numarası, yayın adı, yayınlayan birim, basım tarihi ve yeri,
basım yılı, konusu, yeri, geliĢ tarihi, sayfa sayısı, baskı numarası ve yazarı ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 27 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılıklarında aĢağıda gösterilen karar ve iĢlem
kartonlarının UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Tebliğnameler kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca düzenlenen tebliğnamelerin
saklandığı kartondur.
b) Posta gönderi kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta
evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri
cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.
c) Ġstinabe belgesi kartonu: BaĢka yer Cumhuriyet baĢsavcılıklarından dava ve iĢler ile
ilgili olarak gönderilen ve iĢlem görüp iade edilen istinabe belgesinin saklandığı kartondur.
ç) ĠĢ cetvelleri kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iĢ
cetvellerinin saklandığı kartondur.
d) Zimmet kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen
veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine iliĢkin belgelerin konulduğu ve
saklandığı kartondur.
e) UyuĢmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Ceza dairelerinin benzer olaylarda kesin
olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuĢmazlığın giderilmesi için baĢkanlar kuruluna yapılan
baĢvuruların saklandığı kartondur.
f) Ġtiraz kartonu: Ceza dairesinin kararlarına Cumhuriyet baĢsavcılığınca yapılan
itirazların saklandığı kartondur.
g) Temyiz kartonu: Ceza dairesi kararlarının Yargıtay tarafından incelenmesi için
Cumhuriyet baĢsavcılığınca ilgili daireye verilen evrakın saklandığı kartondur.
ğ) Kanun yararına bozma kartonu: Ceza dairesinin kararlarına karĢı Cumhuriyet
savcılarınca kanun yararına bozma yoluna gidilmesi için yazılan dilekçelerin saklandığı
kartondur.
h) Nöbetçi Cumhuriyet savcıları isim listesi kartonu: Nöbetçi Cumhuriyet savcılarının
isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.
ı) ĠĢ bölümü kartonu: ĠĢ bölümü kararlarının saklandığı kartondur.
i) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine iliĢkin Cumhuriyet baĢsavcılığı
tarafından verilen mütalaaların veya tebliğnamelerin saklandığı kartondur.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (d) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da
tutulması gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Yazı ĠĢleri Hizmetleri
Tutulacak kayıtlar
MADDE 28 ‒ (1) Ceza dairelerinde;
a) Esas kaydı,
b) DuruĢma ve keĢif günleri kaydı,
c) Karar kaydı,
ç) SEGBĠS kaydı,
d) Ġstinabe kaydı,
e) UyuĢmazlığın giderilmesi baĢvuru kaydı,
f) Temyiz kaydı,
g) TaĢra temyiz kaydı,
ğ) Dava nakil istekleri kaydı,
h) Dağıtım kaydı,
ı) DeğiĢik iĢler kaydı,
tutulması zorunludur.
(2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan iĢlerde adlî yargı
ilk derece ceza mahkemesi nezdinde tutulan kayıtlar kullanılır.
Esas kaydı
MADDE 29 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerinden istinaf incelemesi için
gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme, inceleme ve kovuĢturma aĢamalarının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkemenin yeri ve adı, karar tarihi, esas ve karar
numarası, Cumhuriyet baĢsavcılığından geliĢ tarihi, Cumhuriyet baĢsavcılığı tebliğname
numarası, ölen, mağdur, katılan, suçtan zarar gören, malen sorumlu, Ģikâyetçi ile sanığın
kimlik bilgileri ve varsa bunların vekil veya müdafileri, tüzel kiĢilerin ticaret sicilindeki adları
ile sicil numaraları, suçun türü, gözaltına alınma, tutuklanma ve salıverilme tarihleri, dosyanın
Cumhuriyet baĢsavcılığına gönderilme tarihi ve sonucu, itiraz ya da kanun yolları iĢlemleri ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) AĢağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır.
a) Dosyanın tebliğname düzenlenerek gönderilmesi,
b) Görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı ile dosyanın gelmesi.
(4) Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye
iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas
numarası karĢısındaki düĢünceler sütununda gösterilir.
DuruĢma ve keĢif günleri kaydı
MADDE 30 ‒ (1) Ceza dairelerinin iĢ durumlarına göre duruĢma ve keĢif yapılacak gün
ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.
(2) DuruĢma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değiĢik iĢ numarası, istinabe
numarası, duruĢma gün ve saati, mağdur, Ģikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin
adı ve soyadı, suçun türü, duruĢmanın bırakıldığı tarih ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) KeĢif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değiĢik iĢ numarası, keĢif gün ve
saati, suçun türü, bilirkiĢi, mağdur, Ģikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik
bilgileri ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Karar kaydı
MADDE 31 ‒ (1) Ceza dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin baĢkan ve
üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, gönderen mahkemenin yeri, adı ve esas numarası,
ölen, mağdur, katılan, Ģikâyetçi ve sanığın kimlik bilgileri, varsa bunların vekil veya müdafiin
kimlik bilgileri, davanın konusu, kararın sonucu ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
SEGBĠS kaydı
MADDE 32 ‒ (1) Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kiĢilerin SEGBĠS kullanılarak
dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair
iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kiĢinin sıfatı ve kimlik
bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġstinabe kaydı
MADDE 33 ‒ (1) BaĢka yer ceza dairelerinden dava ve iĢlerle ilgili olarak gönderilen
istinabe taleplerine iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası,
ifadesi alınması istenilen mağdur, Ģikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkiĢinin kimlik bilgileri,
yapılması istenen iĢlem, belgenin iade tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
UyuĢmazlığın giderilmesi baĢvuru kaydı
MADDE 34 ‒ (1) Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince ya da bu
mahkeme ile baĢka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında uyuĢmazlığın giderilmesi için baĢkanlar kuruluna yapılan baĢvuru
bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuĢmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi,
numarası, kararların verilme ve kesinleĢme tarihi, esas ve karar numarası, suç ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Temyiz kaydı
MADDE 35 ‒ (1) Ceza dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu
baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyiz yoluna baĢvuranın
davadaki sıfatı, kimlik bilgileri, baĢvurma tarihi, dilekçenin geldiği tarih, diğer tarafa tebliğ
tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düĢünceler sütunlarından
oluĢur.
TaĢra temyiz kaydı
MADDE 36 ‒ (1) BaĢka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak
gönderilecek temyiz baĢvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin
adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Dava nakil istekleri kaydı
MADDE 37 ‒ (1) Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri
hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge
adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde baĢka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine
nakli hakkındaki iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin ismi, dosyanın esas
numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Dağıtım kaydı
MADDE 38 ‒ (1) Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi
için daire baĢkanı tarafından üyelere dağıtımına iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil
numarası ve veriliĢ tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
DeğiĢik iĢler kaydı
MADDE 39 ‒ (1) Diğer kayıtlara iĢlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama,
elkoyma, arama ve itirazın incelenmesi gibi karar ve iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, Ģikâyetçi, katılan ile sanığın
kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine
gönderildiği tarih ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 40 ‒ (1) Ceza dairelerinde aĢağıda gösterilen karar ve iĢlem kartonlarının
UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Karar kartonu: Ceza dairesince verilen kararların saklandığı kartondur.
b) DeğiĢik iĢler kartonu: DeğiĢik iĢler kaydına kaydolunan iĢler hakkında verilen
kararların saklandığı kartondur.
c) Yayınlanan kararlar kartonu: BaĢkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların
saklandığı kartondur.
ç) ĠĢ cetvelleri kartonu: Ceza dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iĢ
cetvellerinin saklandığı kartondur.
d) Posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta
evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri
cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.
e) Zimmet kartonu: Ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî
olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine iliĢkin belgelerin konulduğu ve saklandığı
kartondur.
f) UyuĢmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Benzer olaylarda ceza dairelerince verilen
kesin nitelikteki kararlar ile bu ceza dairesi ile aynı mahkemenin baĢka ceza daireleri veya
baĢka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında
uyuĢmazlık bulunması hâlinde bu uyuĢmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin
saklandığı kartondur.
g) DuruĢma listesi kartonu: DuruĢması yapılacak dosyalar için duruĢma listelerinin
saklandığı kartondur.
ğ) Nöbetçi daire baĢkanı ve üyeleri isim listesi kartonu: Nöbetçi daire baĢkanı ve
üyelerin isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.
h) Yargılama giderleri yazıĢma kartonu: Yargılama giderlerinin tahsili için yapılan
yazıĢmaların saklandığı kartondur.
ı) Ġnceleme raporları kartonu: Üyeler tarafından hazırlanan inceleme raporlarının
saklandığı kartondur.
i) Ön inceleme değerlendirme kartonu: Ön inceleme sonucunda verilen kararların
saklandığı kartondur.
j) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine iliĢkin dairece verilen kararların
saklandığı kartondur.
(2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması
gerekir.
Davaların birleĢtirilmesi
MADDE 41 ‒ (1) Davaların birleĢtirilmesine karar verildiği takdirde, hangi dosya ile
birleĢtirildiği hususu esas kaydının düĢünceler sütununa yazılır ve birleĢtirilen dosya
üzerinden iĢlemlere devam olunur.
Davaların ayrılması
MADDE 42 ‒ (1) Davaların ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya yeni
bir esas numarası verilir ve kovuĢturmaya iliĢkin iĢlemler bu numara üzerinden yürütülür.
Esas kaydındaki eski ve yeni kayıtların karĢılarındaki düĢünceler sütunlarına bu hususlar
iĢlenir.
Esas kaydında yıl sonu devir iĢlemi
MADDE 43 ‒ (1) Yıl sonunda henüz bir karara bağlanmamıĢ olan davalar mevcut esas
kaydı üzerinden devam ettirilir. Yıl sonunda esasa kayıtlı iĢlerden karara bağlanan ve
devreden davaların esas numaraları bir sıra hâlinde UYAP’ta sorgulanabilir Ģekilde raporlanır.
Tebliğnamenin tebliği
MADDE 44 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca düzenlenen tebliğname, ilgililere
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre dairesince tebliğ olunur.
Tarafların yokluğunda verilen kararların tebliğe çıkarılması
MADDE 45 ‒ (1) Ceza dairelerince, tarafların yokluğunda verilen kararlar tebliğe
çıkarılır. Karar, müdafi veya vekille takip edilen davalarda müdafi ya da vekile, müdafi ve
vekil birden fazla ise bunlardan birine, diğer hâllerde sanığa ve katılana tebliğ olunur.
(2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmesine
iliĢkin hükümleri saklıdır.
Kanun yoluna baĢvuru iĢlemleri
MADDE 46 ‒ (1) Kanun yoluna baĢvuru dilekçesi, ön büro veya yazı iĢlerinde görevli
personele teslim edilir.
(2) Kanun yoluna baĢvuru dilekçesi hemen sisteme kaydedilir ve baĢvuru sahibine
ücretsiz alındı belgesi verilir.
(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen
belgedir. Alındı belgesi, dairenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini,
tarafların ad ve soyadlarını, suçun türünü, baĢvurulan kanun yolu merciini, baĢvuru tarih ve
saatini içerir.
(4) Kanun yolu baĢvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmıĢ sayılır.
(5) BaĢka yer bölge adliye mahkemesine verilen kanun yoluna baĢvuru dilekçelerinde
de yukarıdaki hükümler uygulanır. BaĢka yer yazı iĢleri müdürü veya görevli personel teslim
aldığı dilekçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili
mahkemeye gönderir.
(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda iĢlem yapılamaması hâlinde durum bir
tutanakla tespit edilir ve iĢlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî
ortamda yapılan iĢlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu
baĢvuru dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiĢ sayılır.
(7) Fiziksel ortamda kanun yolu baĢvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
(8) Gerçek kiĢilerin UYAP VatandaĢ Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kiĢi temsilcilerinin
UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu baĢvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu baĢvurusu, dilekçenin UYAP
üzerinden mahkeme ekranlarına düĢtüğü tarihte yapılmıĢ sayılır. ĠĢlem sonucunda baĢvuru
sahibinin elektronik ortamda eriĢebileceği bir alındı belgesi oluĢturulur.
(9) Müdafi veya vekillerce UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu
baĢvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu iĢler için ayrıca elle atılmıĢ imzalı belge istenmez.
Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu baĢvuru dilekçesi
gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu baĢvurusu,
dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düĢtüğü tarihte yapılmıĢ sayılır. ĠĢlem
sonucunda baĢvuru sahibinin elektronik ortamda eriĢebileceği bir alındı belgesi oluĢturulur.
(10) Elektronik ortamda kanun yolu baĢvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna baĢvurulan dava veya iĢler, dosya gönderme formu ve dizi pusulası
UYAP üzerinden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir.
Kanun yollarına baĢvurulması hâlinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak
iĢlemler
MADDE 47 ‒ (1) Kanun yollarına baĢvurulması hâlinde usul kanunlarına göre
yapılması gereken iĢlemler tamamlandıktan sonra dava dosyası, dizi pusulası düzenlenip
"Dosya Gönderme Formu" doldurularak, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası
saklı kalmak kaydıyla elektronik ortamda Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilir.
(2) Bu form; kararı veren dairenin adı, esas ve karar numarası, karar tarihi, suç tarihi,
suç türü, sevk maddeleri, kararın niteliği ve uygulanan maddeler, sevk nedeni, dosyanın
öncelik durumu ile kararın tebliği bilgileri sütunlarından oluĢur.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı ĠĢleri Hizmetleri
Tutulacak kayıtlar
MADDE 48 ‒ (1) Hukuk dairelerinde;
a) Esas kaydı,
b) DuruĢma ve keĢif günleri kaydı,
c) Karar kaydı,
ç) UyuĢmazlığın giderilmesi baĢvuru kaydı,
d) Ġstinabe kaydı,
e) Temyiz kaydı,
f) DeğiĢik iĢler kaydı,
g) Posta mutemet kaydı,
ğ) Dağıtım kaydı,
h) Vezne kaydı,
ı) TaĢra temyiz kaydı,
i) Dava nakil istekleri kaydı,
j) Harç tahsil müzekkeresi kaydı,
k) Kıymetli evrak ve eĢya kaydı,
l) Sosyal inceleme-görüĢme rapor kaydı,
tutulması zorunludur.
(2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan iĢlerde adlî yargı
ilk derece hukuk mahkemesi nezdinde tutulan kayıtlar kullanılır.
Esas kaydı
MADDE 49 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için
gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve tahkikat aĢamalarının iĢlendiği kayıttır.
(2) Yetki ve görev uyuĢmazlıklarına iliĢkin baĢvurular da bu esasa kaydedilir.
(3) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi,
dosyanın daireye geliĢ tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik
bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kiĢi kimlik numarası, davanın konusu,
davanın aĢaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları iĢlemleri ile düĢünceler sütunlarından
oluĢur.
(4) Davanın aĢaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aĢamalarına
iliĢkin bilgiler yazılır.
(5) Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye
iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas
numarası karĢısındaki düĢünceler sütununda gösterilir.
DuruĢma ve keĢif günleri kaydı
MADDE 50 ‒ (1) Hukuk dairelerinin iĢ durumlarına göre duruĢma ve keĢif yapılacak
gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.
(2) DuruĢma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değiĢik iĢ numarası, istinabe
numarası, duruĢma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü,
duruĢmanın bırakıldığı tarih ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) KeĢif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değiĢik iĢ numarası, keĢif gün ve
saati, davanın türü, bilirkiĢi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Karar kaydı
MADDE 51 ‒ (1) Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin baĢkan ve
üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile
vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın
konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
UyuĢmazlığın giderilmesi baĢvuru kaydı
MADDE 52 ‒ (1) Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince ya da
bu mahkeme ile baĢka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki
kararlar arasında uyuĢmazlığın giderilmesi için baĢkanlar kuruluna yapılan baĢvuru
bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuĢmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi,
numarası, kararların verilme ve kesinleĢme tarihi, esas ve karar numarası, dava konusu ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġstinabe kaydı
MADDE 53 ‒ (1) BaĢka yer hukuk dairelerinden dava ve iĢlerle ilgili olarak gönderilen
istinabe taleplerine iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı,
dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, iĢlem sonucu, belgenin iade
tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Temyiz kaydı
MADDE 54 ‒ (1) Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu
baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, temyiz yoluna baĢvuranın taraf sıfatı,
kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna baĢvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe
tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz
Ģartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği,
gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
DeğiĢik iĢler kaydı
MADDE 55 ‒ (1) Diğer kayıtlara iĢlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi
karar ve iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karĢı tarafın kimlik bilgileri,
varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kiĢi kimlik numarası, talep konusu, karar
numarası, kararın özeti ve tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Posta mutemet kaydı
MADDE 56 ‒ (1) Postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; havalenin çıkıĢ yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve
soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı, imza ve mührü, kasa kayıt tarihi ve
numarası, tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası sütunlarından oluĢur.
(3) Mutemetlerce PTT’den gelen havale ve kıymetli koli alındığında, PTT memurunun
imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili
PTT memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez, tahsilât makbuzu kesilerek
kasa ve ilgili kayda iĢlenir. Gerek makbuz, gerek kayıtlardaki tarih ve numaralar da son iki
sütuna iĢlenir.
(4) BaĢkan posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin
adı, soyadı, memuriyet sıfatı ve tatbiki imzaları ile bunlardan baĢkasına ödeme ve teslimat
yapılmamasını o yer PTT müdürlüklerine bir yazı ile bildirir.
(5) Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar kıyasen uygulanır.
(6) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra
ayrı bir kartonda saklanır.
Dağıtım kaydı
MADDE 57 ‒ (1) Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi
için daire baĢkanı tarafından üyelere dağıtımına iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil
numarası ve veriliĢ tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Vezne kaydı
MADDE 58 ‒ (1) Hukuk dairelerinde harç ve masraflarla ilgili iĢlemler tek bölge adliye
mahkemesi veznesi aracılığıyla yürütülür.
(2) Veznede tutulan kayıtlar; tahsilât ve reddiyat makbuzları karĢılığında kasaya giren
ve çıkan meblâğların günlük olarak iĢlendiği kayıtlardır. Bu kayıtlarda tahsilât ve reddiyata
iliĢkin makbuzların sıra numarası, dosya numarası, iĢlem tarihi, adına iĢlem yapılan tarafın
veya ilgili kiĢinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası ya da merkezî tüzel kiĢi kimlik
numarası ile ödeme miktarının UYAP’ta sorgulanabilir Ģekilde bulunması zorunludur.
(3) Harç ve masraflarla ilgili iĢlemler, Adalet Bakanlığınca belirlenen bankalar
aracılığıyla da yürütülebilir.
TaĢra temyiz kaydı
MADDE 59 ‒ (1) BaĢka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak
gönderilecek temyiz baĢvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin
adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Dava nakil istekleri kaydı
MADDE 60 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece
hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması
hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde baĢka bir adlî yargı ilk
derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas
numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Harç tahsil müzekkeresi kaydı
MADDE 61 ‒ (1) Hukuk dairelerinden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin
iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı
alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra
ayrı bir kartonda saklanır.
Kıymetli evrak ve eĢya kaydı
MADDE 62 ‒ (1) Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer
kıymetli evrak ve eĢyanın iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası,
kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası,
takdir edilen kıymeti, satılmıĢ ve paraya çevrilmiĢse bedeli, aynen iade olmuĢsa iade tarihi,
iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Sosyal inceleme-görüĢme rapor kaydı
MADDE 63 ‒ (1) Hukuk dairesince sosyal incelemecilerin raporlarına iliĢkin tutulan
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgili dosya esas numarası, tarafların kimlik bilgileri,
uzmanların ad ve soyadları, dosyanın veriliĢ tarihi, dosyanın geldiği tarih ve rapor özeti ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 64 ‒ (1) Hukuk dairelerinde aĢağıda gösterilen karar ve iĢlem kartonlarının
UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Karar kartonu: Hukuk dairesince dava sonunda verilen kararların saklandığı
kartondur.
b) DeğiĢik iĢler kartonu: DeğiĢik iĢler kaydına kaydolunan iĢler hakkında verilen
kararların saklandığı kartondur.
c) Yayınlanan kararlar kartonu: BaĢkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların
saklandığı kartondur.
ç) Ġcranın geri bırakılması kararlar kartonu: Ġcranın geri bırakılması talepleri hakkında
verilen kararların saklandığı kartondur.
d) ĠĢ cetvelleri kartonu: Hukuk dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iĢ
cetvellerinin saklandığı kartondur.
e) Posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta
evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri
cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.
f) Zimmet kartonu: Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî
olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine iliĢkin belgelerin konulduğu ve saklandığı
kartondur.
g) UyuĢmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen
kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi ile aynı mahkemenin baĢka hukuk daireleri veya
baĢka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları
arasında uyuĢmazlık bulunması hâlinde bu uyuĢmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan
taleplerin saklandığı kartondur.
ğ) DuruĢma listesi kartonu: DuruĢması yapılacak dosyalar için duruĢma listelerinin
saklandığı kartondur.
h) Nöbetçi daire baĢkanı ve üyeleri isim listesi kartonu: Nöbetçi daire baĢkan ve
üyelerin isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur.
ı) Harç ve para cezası tahsil müzekkereleri kartonu: Harç ve para cezası tahsil
müzekkerelerinin saklandığı kartondur.
i) Ġnceleme raporları kartonu: Üyeler tarafından hazırlanan inceleme raporlarının
saklandığı kartondur.
j) Ön inceleme değerlendirme kartonu: Ön inceleme sonucunda verilen kararların
saklandığı kartondur.
k) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine iliĢkin dairece verilen kararların
saklandığı kartondur.
(2) Birinci fıkranın (e), (f) ve (ı) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da
tutulması gerekir.
Davaların birleĢtirilmesi
MADDE 65 ‒ (1) BirleĢtirilmelerine karar verilmiĢ olan davaların esas kayıtlarında bu
durum belirtilir. BaĢka bir dava ile birleĢtirilmesine karar verilen davanın karar numarası
birleĢtirme kararına yazılır ve bu durum mahkemede verilen son kararda gösterilir.
Davaların ayrılması
MADDE 66 ‒ (1) Bir davada ayırma kararı verilirse ayrılan dava veya davalar o
mahkemenin esasına ayrıca kaydedilir ve eski kayıt ile yeni kayıt birbiriyle iliĢkilendirilir. Ġlk
kayıt o dosyada kalan kısma münhasır olur. Ayrılan davanın dosyası ilk dosyada bu kısımlara
ait yazıların tamamının onaylı suretleri konularak yeniden oluĢturulur. Ayrılan davalar
bakımından daha önce tek karar ve ilâm harcı alınmıĢ ise her biri için ayrıca harç alınır; daha
önce alınan harç ayrılmıĢ davaları da kapsıyorsa yeniden harç alınmaz. Ayrılıp yeni esas
numarası alan her dava için baĢvuru harcı alınır.
(2) Ayırma iĢlemleri için yapılan masraflar ile ayrılan dosyanın duruĢma gününün
tebliği için gerekli olan masraf ana dosyanın gider avansından karĢılanır. Gerektiğinde gider
avansı tamamlattırılır.
Kararların tebliği ve teslimi
MADDE 67 ‒ (1) Re’sen harekete geçilmesi gereken hâller ile kanunlardaki özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe
çıkarılmaz. Taraflardan birinin talebi hâlinde hükmün bir nüshası belge karĢılığında talep
eden tarafa verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır.
(2) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilâmdır.
(3) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde UYAP’ta kayıtlı
olan gerekçeli karar esas alınır.
(4) Taraflar, harcın ödenmiĢ olup olmamasına bakılmaksızın ilâmı her zaman alabilirler.
(5) Bakiye karar ve ilâm harcının ödenmemiĢ olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına,
takibe konmasına, kanun yollarına baĢvurulmasına ve hükmün kesinleĢtirilmesine engel teĢkil
etmez.
(6) Hükmün kesinleĢtiği, ilâmın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve daire mührü
konmak ve daire baĢkanı ya da üye tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.
(7) Suretler yazı iĢleri müdürü tarafından güvenli elektronik imzalı aslına uygunluğu
belirtilip onaylanarak verilir.
Kanun yoluna baĢvuru iĢlemleri
MADDE 68 ‒ (1) Kanun yoluna baĢvuru dilekçesi, ön büro veya yazı iĢlerinde görevli
personele teslim edilir.
(2) Kanun yoluna baĢvuru dilekçesi harca tabi değilse hemen, harca tabi ise harç
ödendikten sonra sisteme kaydedilir ve baĢvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir.
(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen
belgedir. Alındı belgesi, dairenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini,
tarafların ve varsa müdahillerin ad ve soyadlarını, davanın konusunu, baĢvurulan kanun yolu
merciini, baĢvuru tarih ve saatini içerir.
(4) Kanun yolu baĢvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmıĢ sayılır.
(5) BaĢka yer bölge adliye mahkemesine verilen kanun yoluna baĢvuru dilekçelerinde
de yukarıdaki hükümler uygulanır. BaĢka yer yazı iĢleri müdürü veya görevli personel teslim
aldığı dilekçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili
mahkemeye gönderir.
(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda iĢlem yapılamaması hâlinde durum bir
tutanakla tespit edilir ve iĢlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî
ortamda yapılan iĢlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu
baĢvuru dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiĢ sayılır.
(7) Fiziksel ortamda kanun yolu baĢvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
(8) Gerçek kiĢilerin UYAP VatandaĢ Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kiĢi temsilcilerinin
UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu baĢvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kiĢiler elektronik ortamda
yapacakları kanun yolu baĢvurusunun harcını elektronik ortamda bölge adliye mahkemesi
veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarırlar. Bu iĢlemlerin kredi kartı gibi ödeme
araçları ile yapılması sağlanabilir. Kanun yolu baĢvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden
mahkeme ekranlarına düĢtüğü tarihte yapılmıĢ sayılır. ĠĢlem sonucunda baĢvuru sahibinin
elektronik ortamda eriĢebileceği bir alındı belgesi oluĢturulur.
(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu baĢvuru
dilekçesi gönderilebilir. Bu iĢler için ayrıca elle atılmıĢ imzalı belge istenmez. Avukatların
UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu baĢvuru dilekçesi gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından
elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Bu iĢlemlerin Barokart veya kredi
kartı gibi ödeme araçları ile yapılması sağlanabilir. Kanun yolu baĢvurusu, dilekçenin UYAP
üzerinden mahkeme ekranlarına düĢtüğü tarihte yapılmıĢ sayılır. ĠĢlem sonucunda baĢvuru
sahibinin elektronik ortamda eriĢebileceği bir alındı belgesi oluĢturulur.
(10) Elektronik ortamda kanun yolu baĢvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna baĢvurulan dava veya iĢler, görevli daire doğru bir Ģekilde
belirlendikten sonra dosya gönderme formu ve dizi pusulası UYAP üzerinden hazırlanarak
ilgili mercie gönderilir.
Kanun yollarına baĢvurulması hâlinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak
iĢlemler
MADDE 69 ‒ (1) Kanun yollarına baĢvurulması hâlinde usul kanunlarına göre
yapılması gereken iĢlemler tamamlandıktan sonra dava dosyası, ilgili dairece elektronik
ortamda dizi pusulası düzenlenip "Dosya Gönderme Formu" doldurularak, Yönetmeliğin 5
inci maddesinin sekizinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla elektronik ortamda Yargıtay’ın ilgili
dairesine gönderilir.
(2) Bu form; gönderilecek Yargıtay hukuk dairesinin adı, kararı veren dairenin adı, esas
ve karar numarası, karar tarihi, davanın konusu, kararın niteliği, belgeler, dosyanın sevk
nedeni, dosyanın öncelik durumu ve kararın tebliği bilgileri sütunlarından oluĢur.
ALTINCI BÖLÜM
Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Yazı ĠĢleri Hizmetleri
Tutulacak kayıtlar
MADDE 70 ‒ (1) Komisyon yazı iĢleri müdürlüğünde;
a) Özlük kaydı,
b) Karar kaydı,
c) Personel nöbet kaydı,
ç) Genelge ve görüĢ kaydı,
d) Duyuru kaydı,
e) Fazla ve esnek çalıĢma kaydı,
f) Hâkim bilgi kaydı,
g) Komisyon gündem kaydı,
ğ) BilirkiĢi listesi kaydı,
h) Sınav kaydı,
ı) Dava iĢleri kaydı,
tutulması zorunludur.
Özlük kaydı
MADDE 71 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan personelin bilgilerinin tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; personelin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, memuriyet
sicil numarası, her beĢ yılda bir yenilenen fotoğrafı, nüfus ve aile fertleri bilgisi, öğrenim ve
yabancı dil bilgisi, memuriyete giriĢte yapılan sınav sonucu ve dayanağı, memuriyete
baĢlamadaki kadro unvanı, kadro derecesi ile kadro hareketleri, memuriyete baĢlama tarihi,
asaletinin tasdik tarihi, yıllık terfi tarihleri ve baĢka yere veya unvan değiĢtirme suretiyle
yapılan naklen atanma tarihleri, geçici görevlendirmeleri, memuriyet dıĢındaki sigortalı
hizmet süreleri, mahkûmiyetleri, kesinleĢen disiplin cezaları, hizmet içi eğitim bilgileri, baĢarı
belgesi verilmiĢ ise mazbata tarihi ve sayısı, memuriyeti süresince tarih sırasına göre
kullanmıĢ olduğu ücretli, ücretsiz izinler ya da raporlar, engellilik, askerlik ve borçlanma
durumu, komisyon içindeki birim değiĢtirme tarihleri, sendika bilgileri, mal bildirim
beyannameleri, imzaladığı etik sözleĢmesi, arĢiv araĢtırma bilgileri ve denetim sırasında
adalet müfettiĢlerince doldurulan raporlar ile gerekli görülecek diğer kiĢisel ve mesleki
bilgileri içerir.
(3) Özlük kaydı, belirtilen bilgilerin kaydedileceği sütunlar ve sayfalardan oluĢur ve her
bir personel için ayrı bir kayıt tutulur.
Karar kaydı
MADDE 72 ‒ (1) Komisyonca verilen kararların tarih sırasına göre tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, ilgilinin adı
ve soyadı sütunlarından oluĢur.
Personel nöbet kaydı
MADDE 73 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan ya da komisyon emrinde
görevlendirilen personelin nöbet listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, görev yeri ile nöbet yeri,
zamanı ve nöbet değiĢiklikleri sütunlarından oluĢur.
Genelge ve görüĢ kaydı
MADDE 74 ‒ (1) Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüĢlerin
tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; genelge ve görüĢlerin sıra numarası, tarihi ve konusuyla çıkaran birim
sütunlarından oluĢur.
Duyuru kaydı
MADDE 75 ‒ (1) Bakanlıklar, Kurul ya da diğer kamu kurum veya kuruluĢları
tarafından çıkarılıp, adlî teĢkilâta duyurulmasına gerek görülen duyuruların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; duyurunun, tarihi ve konusuyla gönderen birim sütunlarından oluĢur.
Fazla ve esnek çalıĢma kaydı
MADDE 76 ‒ (1) Ataması komisyon tarafından yapılan ya da komisyon emrinde
görevlendirilen personelin fazla ve esnek çalıĢmasına iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, fazla çalıĢma yapılan tarih,
süre ile esnek çalıĢmanın türü, süresi, ödenen fazla çalıĢma ücreti ve verilen izin sütunlarından
oluĢur.
Hâkim bilgi kaydı
MADDE 77 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan baĢkan, daire baĢkanları ve
üyelerin göreve iliĢkin gizli olmayan kiĢisel ve mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; bölge adliye mahkemesinde görev yapan baĢkan, daire baĢkanları ve
üyelerin adı ve soyadı, iletiĢim bilgileri, nüfus, aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim,
müstemir yetki, geçici görevlendirme sütunlarından oluĢur.
Komisyon gündem kaydı
MADDE 78 ‒ (1) Komisyon gündemine iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; gündemin dağıtıldığı tarih ve kiĢiler ile konusu, görüĢülme tarihi ve
sonucu sütunlarından oluĢur.
BilirkiĢi listesi kaydı
MADDE 79 ‒ (1) Komisyon tarafından her yıl için oluĢturulan bilirkiĢi listelerinin
tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik ve iletiĢim, uzmanlık alanı, mesleki tecrübe, öğrenim
durumu, adlî sicil ve arĢiv, meslekten men, bilirkiĢilik listesinden çıkarılma, ikamet ve iĢ yeri
bilgileri ile yemin tutanağı ve IBAN numarası sütunlarından oluĢur.
Sınav kaydı
MADDE 80 ‒ (1) Ġlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlar ile
görevde yükselme ve unvan değiĢikliği gibi sınavlara iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik bilgileri, merkezî sınav puanı, iletiĢim bilgileri, sınavın
konusu, türü, yeri, zamanı, sonucu ve sınavın niteliği sütunlarından oluĢur.
Dava iĢleri kaydı
MADDE 81 ‒ (1) Komisyonun taraf olduğu davalara iliĢkin bilgilerin tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; davaya bakan mahkeme, esas numarası, davacı, davalı ve varsa vekilleri,
davanın konusu ve açıldığı tarih, dava dilekçesinin tebliğ tarihi, cevap dilekçesi tarihi,
yürütmeyi durdurma kararı tarihi, karar ve tarihi, karar numarası, itiraz, istinaf ve temyiz
tarihi, kanun yolu sonuçları ile kararın uygulama bilgileri sütunlarından oluĢur.
Komisyonun oluĢumu
MADDE 82 ‒ (1) Komisyon, bölge adliye mahkemesi baĢkanının baĢkanlığında,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire baĢkanları arasından belirlenen bir asıl üye ile
bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baĢsavcısından oluĢur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu ayrıca daire baĢkan veya üyeleri arasından bir yedek üye belirler. BaĢkanın
yokluğunda en kıdemli daire baĢkanı, Cumhuriyet baĢsavcısının yokluğunda Cumhuriyet
baĢsavcıvekili ve asıl üyenin yokluğunda yedek üye komisyona katılır.
(2) Komisyonun yazıĢma iĢleri, baĢkanın gözetim ve denetiminde yürütülür.
Komisyonun görevleri
MADDE 83 ‒ (1) Bölge adliye mahkemelerinin hâkim ve Cumhuriyet savcıları dıĢında
kalan personeli hakkında, kanunlarla adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna
verilen tüm görevleri yerine getirmek.
(2) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Komisyon gündeminin oluĢturulması
MADDE 84 ‒ (1) Toplantı gündemi, toplantıdan en az bir gün önce üyelere dağıtılır.
(2) Gündem, baĢkan tarafından iĢin önemine, ivedi veya süreli oluĢuna göre belirlenir.
(3) Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, görüĢülecek iĢleri ve sırasını gösterir.
(4) Gündemde olup tamamlanmayan iĢler, bir sonraki gündemin kendi bölümünde ilk
sırada yer alır.
(5) Gündemde değiĢiklik yapılması komisyon kararı ile olur. Gündemin
düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli iĢlerin gündeme alınması, iĢlerden
birinin sırasından önce veya sonra görüĢülmesi, ertelenmesi ya da gündemden çıkarılması
baĢkan veya üyelerce istenebilir.
Komisyonun toplanması
MADDE 85 ‒ (1) Komisyon eksiksiz olarak en az 15 günde bir defa baĢkan tarafından
belirlenecek gün ve saatte toplanır. Ancak, ihtiyaç duyulduğunda baĢkan veya üyelerden
birinin önerisiyle ve baĢkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
GörüĢme usulü
MADDE 86 ‒ (1) Komisyon toplantısında iĢler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve
karara bağlanır.
(2) Söz almak isteyenlere istem sırasına göre söz verilir.
Oylama ve karar
MADDE 87 ‒ (1) Konular üzerinde görüĢmeler tamamlandıktan sonra oylamaya
baĢlanır.
(2) Oylama açık yapılır.
(3) Önce usule iliĢkin hususlar oylanır. Usul konularında azınlıkta kalanlar esas
hakkında oylamaya katılmak zorundadırlar.
(4) BaĢkan, önce üye hâkimin oyundan baĢlayarak oyları toplar ve son olarak kendi
oyunu açıklar.
(5) Komisyon oy çokluğuyla karar verir.
(6) Komisyon kararları, UYAP ortamında üyeler ve baĢkan tarafından imzalanıp karar
kaydına iĢlenir.
Kararlarda bulunacak hususlar
MADDE 88 ‒ (1) Kararlarda;
a) Karar tarihi,
b) Karar numarası,
c) Karara katılanların, varsa karĢı oy kullananların, adı, soyadı ve sicil numaraları,
ç) Ġlgililerin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve görevleri,
d) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti,
e) Kararın ve karĢı oyun gerekçesi ile sonucu,
f) Karara karĢı baĢvuru yolu, süresi ve mercii,
hususları bulunur.
(2) Kararlar en geç yedi gün içinde yazılır ve ilgilisine tebliğe çıkarılır.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Ortak Tutulacak Kayıtlar
Tutulacak kayıtlar
MADDE 89 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi baĢkanlığı, daireler, Cumhuriyet
baĢsavcılığı ile komisyonlarda;
a) Zimmet kaydı,
b) Muhabere kaydı,
c) Disiplin soruĢturma kaydı,
ç) TeftiĢ kaydı,
d) Bilgi edinme kaydı,
tutulması zorunludur.
Zimmet kaydı
MADDE 90 ‒ (1) Bölge adliye mahkemelerinden dıĢ birimlere zorunlu nedenlerle fizikî
olarak gönderilen evrak bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı
alanın adı, soyadı, görevi ve imzası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra
ayrı bir kartonda saklanır.
Muhabere kaydı
MADDE 91 ‒ (1) Diğer kayıtlarda tutulması gerekmeyen her türlü yazıĢmaların
tutulduğu kayıttır.
(2) Muhabereye gelen cevap ayrı bir kayıt iĢlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıtta aldığı
numaranın karĢısına geldiği iĢaret olunur.
(3) Bakanlık ve Kurul ile yapılan yazıĢmalar ile baĢkan, daire baĢkanı, üye, Cumhuriyet
baĢsavcısı, Cumhuriyet baĢsavcı vekili, Cumhuriyet savcısı, avukat ve en üst dereceli kolluk
amirleri hakkında yapılan araĢtırma, inceleme veya soruĢturmalar için ayrı ayrı muhabere
kaydı tutulur.
(4) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarihi, numarası, gönderilen veya gönderen
Cumhuriyet baĢsavcılığı, mahkeme, hukuk ve ceza dairesi ya da kurumun adı, geliĢ veya
gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Disiplin soruĢturma kaydı
MADDE 92 ‒ (1) Birimlerde çalıĢan personel hakkında idarî yönden yapılan
soruĢturma ve sonuçlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur veya Ģikâyetçinin kimlik ve iletiĢim bilgileri,
soruĢturma açılan personelin adı, soyadı, görev yeri, suçun türü, belgenin geliĢ tarihi, disiplin
soruĢturmasına baĢlama tarihi, savunmanın istenildiği tarih, varsa görevden uzaklaĢtırma
kararı ile nihai karar sonucu ve tarihi, verilen kararlara karĢı baĢvurulan kanun yolu ve sonucu
sütunlarından oluĢur.
TeftiĢ kaydı
MADDE 93 ‒ (1) Adalet ve Kurul baĢmüfettiĢleri tarafından yapılan teftiĢte tespit
edilmiĢ olan aksaklıklara ve bunların düzeltilmesine iliĢkin öneriler listesinin tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; denetimin yapıldığı tarihi, denetim yapan adalet ve kurul
baĢmüfettiĢlerinin ad ve soyadları ile öneriler sütunlarından oluĢur.
Bilgi edinme kaydı
MADDE 94 ‒ (1) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
gereğince yapılan bilgi edinme baĢvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; baĢvuranın kimlik ve iletiĢim bilgileri, talebin tarihi, konusu ile verilen
cevap ve tarih sütunlarından oluĢur.
Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 95 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi baĢkanlığı, daireler, Cumhuriyet
baĢsavcılığı ile komisyonlarda aĢağıda gösterilen karar ve iĢlem kartonlarının UYAP’ta
tutulması zorunludur.
a) Muhabere kartonu: Muhabereye kayıtlı olarak yapılan tüm yazıĢmaların saklandığı
kartondur.
b) Denetim kartonu: Denetim döneminde yapılan tavsiyeler ile tebliğine iliĢkin
belgelerin saklandığı kartondur.
c) Genelge ve görüĢ kartonu: Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüĢler
ile tebliğine iliĢkin belgelerin saklandığı kartondur.
ç) Disiplin soruĢturması kartonu: Disiplin soruĢturması sonucu verilen nihai kararların
saklandığı kartondur.
d) TaĢınır kartonu: 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, kamu hizmetlerinin
yürütülmesinde kullanılan her türlü taĢınırın kayıt ve hesap iĢlemlerinin saklandığı kartondur.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baĢsavcılığı ön büro iĢlemleri
MADDE 96 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baĢsavcılığı ön büro
personelinin görevleri Ģunlardır:
a) Cumhuriyet baĢsavcılığında bulunan dosyalarda; mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar
gören ve vekilleri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya kapak bilgisi, belge ve karar
örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
b) Cumhuriyet baĢsavcılığında bulunan dosyalarda; dosya kapak bilgisi, belge ve karar
örneği talep eden kiĢinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluĢması hâlinde, talep
konusunda karar vermek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda
gereğini yapmak.
c) Cumhuriyet baĢsavcılığında bulunan dosyalara ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer
evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen iĢlemleri yapmak, ayrıca tutuklu dosyalarda derhâl ilgili Cumhuriyet savcısını
bilgilendirmek.
ç) BaĢka yer Cumhuriyet baĢsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle
verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın (a),
(b) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iĢ listesine
yönlendirmek.
d) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet baĢsavcılığına
gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri
yapmak.
e) Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adlî kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci
fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
f) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kiĢileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.
g) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuĢturma iĢlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP
SMS abonesi yapmak.
(2) Cumhuriyet baĢsavcılığında bulunan dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı
ibraz etmek isteyen kiĢinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar
gören ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaĢılması hâlinde sırasıyla aĢağıdaki
iĢlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) BaĢvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı
zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iĢ listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karĢılığında teslim alınmak
üzere ön büroda muhafaza edilir.
Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza daireleri ön büro iĢlemleri
MADDE 97 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza daireleri ön büro personelinin
görevleri Ģunlardır:
a) Dosyalarda; mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, taraflar ve vekilleri ile
sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti
yaparak vermek.
b) Dosyalarda; dosya kapak bilgisi, belge ve karar örneğini talep eden kiĢinin dosyadaki
sıfatı hususunda tereddüt oluĢması hâlinde, talep konusunda karar vermek üzere daire baĢkanı
veya üyeyi bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
c) Dosyalara ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim
alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak, ayrıca tutuklu
kovuĢturma dosyalarında derhâl ilgili daireyi bilgilendirmek.
ç) BaĢka yer bölge adliye mahkemeleri daireleri veya diğer mercilere gönderilmesi
talebiyle verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci
fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
d) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, dairelere gelen evrakı
teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
e) Bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet baĢsavcılığından gelen değiĢik iĢ talepleri
hariç olmak üzere, değiĢik iĢ taleplerinin tevzii ile birlikte ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
f) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kiĢileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.
g) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuĢturma ve dava iĢlemlerinden bilgi almak
isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak.
(2) Dosyalara dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kiĢinin UYAP’ta
yapılan sorgulamada mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan, taraflar ve vekilleri ile
sanık ve müdafii olduğunun anlaĢılması hâlinde sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) BaĢvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı
zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan dairenin iĢ listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karĢılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön
büroda muhafaza edilir.
Kayıt ve diğer yazılı belgelerde uyulması gerekli esaslar
MADDE 98 ‒ (1) Tanık ve bilirkiĢilerin dinlenmesi, ifade ve sorgu iĢlemleri ile
duruĢmada yapılan iĢlemler aynı anda sesli veya görüntülü iletiĢim tekniğinin kullanılması
suretiyle kayda alınabilir. Bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin belgeye dönüĢtürülerek daire
baĢkanı ve kaydı düzenleyen zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Daire baĢkanının mazereti
bulunursa kayıt en kıdemli üye tarafından imzalanır.
DuruĢma listesi
MADDE 99 ‒ (1) DuruĢmalı iĢlerde, dairesi, taraflar ile müdafi ve vekillerinin isimleri
ile duruĢma tarih ve saati duruĢma salonu dıĢında herkesin görebileceği elektronik ekranda
gösterilir.
(2) Bu ekran daire baĢkanının uygun gördüğü baĢka yerlere de konulabilir.
Dosyaların incelenmesi ve örnek çıkarılması usulü
MADDE 100 ‒ (1) Ġlgili kanunlardaki kısıtlamalar saklı kalmak koĢuluyla; sanık,
mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, avukat veya stajyerleri
vekâletname olmaksızın, dava dosyasını yazı iĢleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt
kâtibi nezaretinde inceleyebilirler.
(2) Sanık, mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları ile
vekâletname veya görevlendirme yazısını ibraz eden ya da güvenli elektronik imzalı olarak
UYAP aracılığıyla gönderen bu kiĢilerin vekilleri ile müdafileri daire baĢkanı veya
görevlendireceği üyenin onay vermesi hâlinde dava dosyasından istediği bütün kayıt ve
belgelerin bir örneğini dilekçe ile baĢvurmaları hâlinde harçsız olarak alabilirler.
(3) Ġncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya
inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile
nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.
(4) Müdafi ve vekil Avukat Bilgi Sistemi aracılığıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını
inceleyebilir ve örnek alabilir.
(5) Sanık, mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve davanın tarafları, güvenli
elektronik imza sahibi olmak koĢuluyla VatandaĢ ve Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP
üzerinden tarafı olduğu dava dosyasına ait tüm evrakı inceleyebilir ve örnek alabilirler.
Güvenli elektronik imza sahibi olmayan sanık, mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan
ve davanın tarafları ise sadece dava ve iĢlerin kapak bilgilerine ulaĢabilirler.
(6) Gerekçesini belirtmek suretiyle baĢkan, Cumhuriyet baĢsavcısı ve Cumhuriyet
savcıları ile görevleri gereği adalet veya kurul baĢmüfettiĢleri, daire baĢkanına bildirmek
suretiyle dava dosyasını her zaman inceleyebilir ve gerektiğinde örnek alabilir.
(7) Bu maddede sayılanlar dıĢında, dosyanın bulunduğu aĢamaya göre Cumhuriyet
baĢsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı, daire baĢkanı ya da görevlendireceği
üyenin izni olmadan mahkeme evrakı kimseye gösterilemez.
Cumhuriyet baĢsavcılığı iĢlerinde sıra
MADDE 101 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığında belgeler ve dosyalar kanun gereği
öncelikle incelenmesi gereken iĢler hariç olmak üzere esas numarası sırasına göre incelemeye
tâbi tutulur.
Cumhuriyet baĢsavcılığı bölümleri
MADDE 102 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baĢsavcılığı, bölge adliye
mahkemesi ceza daireleri sayısı kadar bölümlere ayrılır. Her bölümdeki Cumhuriyet savcıları
bölümlerinin bakmakla görevlendirildiği konularla ilgili dosyaları inceleyip tebliğnameye
bağlayarak dairesine verirler.
(2) Cumhuriyet savcılarının görev alacakları bölümler, iĢlerin niteliği ile sayısı göz
önünde tutularak Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından belli edilir ve gereğine göre de değiĢtirilir.
Ancak, bölümlerin iĢ durumu, gelen iĢ sayısı ve Cumhuriyet savcılarının eksilmesi gibi
nedenlerle iĢ birikimine meydan vermemek amacıyla Cumhuriyet savcılarına bölümlerinin
görevi dıĢında kalan iĢler de verilebilir.
(3) Cumhuriyet baĢsavcısı bölümlerde Cumhuriyet savcılarından biri veya bir kaçını
belli konulu dosyaları incelemekle görevlendirebilir.
(4) Bölümler arasında çıkan görüĢ ayrılıkları Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından giderilir.
Cumhuriyet baĢsavcılığında dosyaların tevzi
MADDE 103 ‒ (1) Cumhuriyet savcılarına verilecek iĢ, elektronik ortamda Cumhuriyet
baĢsavcısı tarafından UYAP tevzi kriterlerine göre otomatik olarak dağıtılır. Ġstisnai hâller
durumunda gerekçesi belirtilmek suretiyle Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından dağıtılır.
(2) Tevzi kriterleri Kurulun görüĢü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
Ceza ve hukuk dairelerinde dosyaların tevzi
MADDE 104 ‒ (1) Ceza ve hukuk dairelerine verilecek iĢ sayısı; baĢkanlar kurulunun
belirleyeceği iĢbölümü esas alınarak elektronik ortamda UYAP tevzi kriterlerine göre
otomatik olarak dağıtılır. Tevzi kriterleri Kurulun görüĢü alınarak Bakanlık tarafından
belirlenir.
(2) Dava ve iĢlerin tevziinden kaynaklanan uyuĢmazlıklar baĢvuru üzerine baĢkanlar
kurulu tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.
(3) Ġstinaf incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin yetki, görev ve
iĢbölümü, baĢvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı, incelenmesi istenen kararın bölge
adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olup olmadığı, baĢvuru Ģartı ve diğer usul
eksikleri yönünden ön incelemeye tâbi tutulurlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ile Adlî Yargı Ġlk Derece Ceza
Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı ĠĢleri Hizmetleri
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Müdürlük
Yazı iĢleri hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 105 ‒ (1) Yazı iĢleri hizmetleri, ilgisine göre Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı, mahkeme baĢkanı veya hâkimin denetimi
altında, yazı iĢleri müdürünün yönetiminde zabıt kâtibi, mübaĢir, hizmetli ve diğer görevliler
tarafından yürütülür.
(2) Yazı iĢleri müdürünün görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Yazı iĢleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Zabıt kâtibi, mübaĢir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iĢ bölümü yapmak.
c) Zabıt kâtibi, mübaĢir, hizmetli ve diğer görevlilere iĢlerin öğretilmesi de dâhil olmak
üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.
ç) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
d) Mahkeme tarafından fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili iĢlemleri
yapmak.
e) Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli iĢlemleri yapmak.
f) Suç EĢyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eĢyanın uygun
yerde muhafazasını sağlamak.
g) Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna
iliĢkin iĢlemleri yapmak.
ğ) Kararların tebliğini sağlamak.
h) Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP
ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli
iĢlemleri yapmak.
ı) KesinleĢtirme iĢlemlerini yapmak, doğruluğunu kontrol ettikten sonra kesinleĢen infaz
evrakını ve tali karar fiĢini derhâl düzenleyerek Cumhuriyet baĢsavcılığına verilmek üzere
mahkeme baĢkanı veya hâkimin onayına sunmak.
i) Müsaderesine veya iadesine karar verilerek kesinleĢen hükme konu eĢyalar hakkında
gerekli iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.
j) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
k) ArĢivin düzenli tutulmasını sağlamak.
l) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcısı ya da hâkim tarafından verilen
diğer görevleri yapmak.
(3) Zabıt kâtibinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) ĠĢ bölümüne göre kendisine verilen iĢleri biriktirmeden zamanında yapmak.
b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.
c) SoruĢturma ve kovuĢturması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir Ģekilde
muhafaza etmek.
ç) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
d) DuruĢma, ifade alma, keĢif, otopsi, ölü muayenesi ve yer gösterme gibi iĢlemlerde
hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.
e) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid iĢlemlerini yapmak.
f) Cumhuriyet baĢsavcılığı iĢlemleri ile mahkeme ara kararlarının gereğini yapmak.
g) Karar ve tutanakları Cumhuriyet savcısı veya hâkimin bildirdiği Ģekilde dikkat ve
itina ile yazarak imzalamak.
ğ) Cumhuriyet baĢsavcılığında, fizikî olarak bilirkiĢilere teslimi gereken dosyalarla ilgili
iĢlemleri yapmak.
h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.
ı) Dizi pusulası düzenlemek.
i) Dosya incelenmesine nezaret etmek.
j) ĠĢi biten dosyaları arĢive kaldırtmak.
k) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da yazı iĢleri müdürü
tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(4) MübaĢirin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruĢma dosyalarını, duruĢma gününden önce
incelenmek üzere hâkim ve Cumhuriyet savcısına götürmek.
b) Adliye bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruĢma listesini
görülebilecek bir yere asmak.
c) DuruĢma sırası gelenleri duruĢma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini
göstermek ve buna uyulmasını sağlamak.
ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması baĢta olmak üzere, duruĢma ve keĢif
esnasında uyulması gereken davranıĢ kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.
d) DuruĢmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boĢaltmak.
e) Ertelenen duruĢma tarihini yazarak taraflara vermek.
f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kiĢilere ulaĢmasını sağlamak üzere
posta ve zimmet iĢlemlerini yerine getirmek.
g) Hâkimin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak.
ğ) ArĢive götürülmesi veya arĢivden çıkarılması gereken dosyalara iliĢkin iĢlemleri
yapmak ve arĢivi düzenli tutmak.
h) Fizikî olarak sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir Ģekilde takmak.
ı) Ġlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.
i) Hâkimin ve yazı iĢleri müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
(5) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Adliyeye ait alanları düzenli ve temiz hâlde tutmak.
b) MübaĢirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait iĢleri yapmak ve
yardımcı olmak.
c) Cumhuriyet savcısı, hâkim veya yazı iĢleri müdürünün vereceği diğer görevleri
yapmak.
(6) Yazı iĢleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri yazı iĢleri
hizmetlerinde görevli personele devredemez.
ĠĢ bölümü
MADDE 106 ‒ (1) Yazı iĢleri müdürü, ilgisine göre Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet savcısı, mahkeme baĢkanı veya hâkimin onayını alarak, zabıt kâtibi, mübaĢir,
hizmetli ve diğer görevliler arasında iĢ bölümü yapar.
(2) Yazı iĢleri müdürünün birden fazla hâkime bağlı olarak çalıĢtığı ceza
mahkemelerinde yapılacak iĢ bölümünde tüm hâkimlerin onayı alınır. ĠĢ bölümünün anlaĢma
sağlanamayan kısımları adlî yargı ilk derece ceza mahkemesi adalet komisyonu baĢkanının
görüĢüne uygun olarak düzenlenir.
(3) Yazı iĢleri müdürü ve ilgili personel iĢin gecikmesi ve birikmesinden birlikte
sorumludur.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Cumhuriyet BaĢsavcılığı Yazı ĠĢleri Hizmetleri
Tutulacak Kayıtlar
MADDE 107 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığında;
a) SoruĢturma kaydı,
b) Suç eĢyası kaydı,
c) Ölü muayenesi ve otopsi kaydı,
ç) UzlaĢma kaydı,
d) Önödeme kaydı,
e) BilirkiĢilik kaydı,
f) Tercüman kaydı,
g) SEGBĠS kaydı,
ğ) Ġstinabe kaydı,
h) Yakalama kaydı,
ı) Ailenin korunması kararlarının kaydı,
i) Esas kaydı,
j) Ġnfaz kaydı,
k) Denetimli serbestlik kaydı,
l) Hapis ile tazyik kaydı,
m) Tazyik hapsi kaydı,
n) Disiplin hapsi kaydı,
o) Ġstinaf kaydı,
ö) Temyiz kaydı,
p) Muhabere kaydı,
r) Ġdarî yaptırım kararlarının kaydı,
s) Zimmet kaydı,
Ģ) Kitaplık kaydı,
t) Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı,
tutulması zorunludur.
SoruĢturma kaydı
MADDE 108 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca, soruĢturma evresine iliĢkin iĢlemlerin
safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, Ģikâyetçi ve Ģüphelinin kimlik bilgileri, suçun türü,
suç tarihi, soruĢturmanın kaydedildiği tarih, geldiği birim, Cumhuriyet savcısı, Ģüphelinin
gözaltına alınma, tutuklanma, salıverilme ve tahliye tarihleri, iddianamenin onaylandığı tarih
ile esas numarası ve karar bilgileri, kovuĢturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edilmiĢ ise
sonucuyla düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Kimlik bilgisi sütunlarına adres dıĢında varsa ev, iĢ, cep telefonu ve faks numaraları;
elektronik posta adresi ve diğer iletiĢim bilgileri ile tüzel kiĢiliği bulunan kurumların vergi
kimlik numaralarının da yazılması gerekir.
(4) AĢağıda belirtilen hâllerde evrak kaydedilerek soruĢturma numarası alır.
a) Ġhbar veya Ģikâyet üzerine ya da re’sen Cumhuriyet baĢsavcılığınca soruĢturma
baĢlatılması,
b) Adlî kolluk mercileri tarafından düzenlenen fezlekeli evrakın Cumhuriyet
baĢsavcılığına gelmesi,
c) BaĢka yer Cumhuriyet baĢsavcılığından yetkisizlik ya da askerî savcılıktan
görevsizlik kararı ile soruĢturma evrakının gelmesi.
(5) Ġddianamenin iadesine dair verilen karar kesinleĢtiğinde ya da iade kararına
Cumhuriyet baĢsavcılığınca itiraz edilmemesi hâlinde evrak yeni bir soruĢturma numarasına
kayıt edilir. Önceki soruĢturma numarasının düĢünceler sütununa bu durum not edilir.
Suç eĢyası kaydı
MADDE 109 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca, elkonulan veya muhafaza altına alınan
suç eĢyasına iliĢkin bilgilerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet baĢsavcılığı soruĢturma numarası, mahkeme
esas numarası, muhafaza altına alma veya elkoyma tarihi, elkoyma kararını veren makam ile
kararın tarihi ve sayısı, eĢyanın geldiği tarih ile cinsi, adeti ve vasıfları, eĢya sahibinin kimlik
ve adres bilgileri, emanet parasına iliĢkin bilgiler, eĢyanın mahkeme ya da Cumhuriyet
baĢsavcılığına teslim ve iade tarihleri, eĢya elden çıkarılmıĢ, iade veya müsadere edilmiĢ ya da
satılmıĢ ise; kararın tarihi ve sayısı, teslim tarihi ile teslim alanın kimlik bilgileri, hesabı cari
defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ölü muayenesi ve otopsi kaydı
MADDE 110 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca, ölü muayenesi ve otopsi iĢlemlerine
iliĢkin safahatın iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruĢturma numarası, ölenin kimlik bilgileri, ölüm tarihi ve
sebebi, raporun tarihi ve sayısı, soruĢturma sonucunda verilen karar ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
UzlaĢma kaydı
MADDE 111 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca yapılan uzlaĢma iĢlemlerine iliĢkin
safahatın iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruĢturma numarası, mağdur, Ģikâyetçi, Ģüpheli, müdafii,
vekil veya kanunî temsilci ile uzlaĢtırmacının kimlik bilgileri, uzlaĢtırmacının görevi ve
mesleği, suçun türü, kararlaĢtırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaĢtırmacıya verildiği
tarih, uzlaĢtırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaĢtırma iĢleminin sonucu ve
uzlaĢtırmacıya ödenen ücret ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Önödeme kaydı
MADDE 112 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca uygulanan önödemeye iliĢkin iĢlemlerin
safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruĢturma numarası, Ģüpheli ve kanunî temsilcisinin kimlik
bilgileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi, soruĢturma gideri ve iĢlemin
sonucu ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
BilirkiĢilik kaydı
MADDE 113 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca atanan bilirkiĢilere iliĢkin bilgi ve
iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruĢturma numarası, bilirkiĢinin kimlik bilgileri, mesleği
ve görevi, atanma nedeni, dosyanın bilirkiĢiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun sunulduğu
tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düĢünceler sütunlarından
oluĢur.
Tercüman kaydı
MADDE 114 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca atanan tercümana iliĢkin bilgi ve
iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruĢturma numarası, tercümanın kimlik bilgileri, mesleği
ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
SEGBĠS kaydı
MADDE 115 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca, dinlenilmesine gerek görülen kiĢilerin
SEGBĠS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile
ilgili iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet baĢsavcılığı adı ve soruĢturma numarası,
dinlenen kiĢinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin
alınacağı birim adı, ifadenin alınacağı salon adı ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġstinabe kaydı
MADDE 116 ‒ (1) BaĢka yer Cumhuriyet baĢsavcılığı veya askerî savcılık tarafından
yürütülen soruĢturma kapsamında Cumhuriyet baĢsavcılığına gelen istinabe taleplerine iliĢkin
iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin
geldiği tarih, talepte bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması istenilen
iĢlem, sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Yakalama kaydı
MADDE 117 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca, hakkında yakalama emri kararı verilen
Ģüpheli, sanık ve hükümlülerin yakalanmalarına iliĢkin yapılan iĢlemlerin safahatının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın geldiği tarih, evrakı gönderen merci, tarih ve
numarası, aranan Ģahsın kimlik bilgileri, suçun türü, Ģüpheli veya sanık ise suçun iĢlendiği
tarih, yakalama kararının tarih ve numarası, hükümlü ise hükmün kesinleĢtiği tarih, cezanın
türü ve miktarı, aranan Ģahsın yakalanması için yapılan iĢlem ile düĢünceler sütunlarından
oluĢur.
(3) Ġnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP’tan derhâl kaldırılır.
Ailenin korunması kararlarının kaydı
MADDE 118 ‒ (1) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı
ġiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca hâkim tarafından verilerek Cumhuriyet
baĢsavcılığına gönderilen tedbir kararları ile zorlama hapsi kararlarının safahatının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hakkında koruma kararı veya zorlama hapsi verilen kiĢinin
kimlik bilgileri, uygulanan kanun maddesi, kararın tarihi, türü ve süresi, kararı veren
mahkeme ve esas numarası, kararın konusu ile kararın geldiği tarih, kararın uygulanmaya
baĢlama ve bitiĢ tarihleri, dosyanın kapanıĢ tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Esas kaydı
MADDE 119 ‒ (1) Ġddianamenin düzenlenmesiyle baĢlayıp kovuĢturmanın sonuna
kadar devam eden safahatın iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, soruĢturma numarası, mağdur veya Ģikâyetçi ile Ģüphelinin
kimlik bilgileri, suçun türü, mahkeme esas numarası, gözaltı ve tutuklama tarihi, salıverilme
ve tahliye tarihi, evrakın mahkemeye veriliĢ tarihi ve kanun yolu iĢlemleri ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
(3) Mahkemelerce yükümlülük belirlenmeksizin verilen erteleme veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararları ile ilgili olarak bu kayda sadece Ģerh düĢülür.
Ġnfaz kaydı
MADDE 120 ‒ (1) Mahkeme ilâmlarının infazına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükümlünün kimlik bilgileri, ilâmı veren mahkeme, ilâmın
tarih ve numarası, ilâmın geldiği tarih, Cumhuriyet baĢsavcılığı esas numarası, hükmün özeti,
evvelce gözaltında ve tutuklu kalmıĢsa salıverilme ve tahliye tarihi, ceza infaz kurumuna
girdiği ve çıktığı tarih ile saat, muhafaza tedavi ve tedbirinin uygulanmaya baĢlandığı ve sona
erdiği tarih, ceza bildirme, tali karar ve yerine getirme fiĢlerinin gönderildiği tarih ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Bir hüküm ile aynı Ģahıs hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza, adlî para cezası ve
güvenlik tedbirine birlikte hükmedilmesi hâlinde, bu cezaların her biri ile güvenlik
tedbirlerine ait ilâmlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir.
(4) Gereken hâllerde infaz kaydı; ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza, icra ilâmları, taĢra
ilâmları ve çocuklar hakkında ilgili mahkemelerce verilen ilâmlar ayrı ayrı gruplanabilir. Adlî
para cezasına iliĢkin ilâmlar, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa,
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanuna,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesine göre verilen,
muayene ve tedavi kararları ile dâhilî ve haricî ilâmlar hakkında da müstakil bir kayıt
tutulabilir.
(5) Mahsup iĢlemi yapıldığında bu durum ilgili mahkeme dosyasının safahatına
otomatik olarak Ģerh düĢülür.
Denetimli serbestlik kaydı
MADDE 121 ‒ (1) ġüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında mahkeme tarafından
verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken seçenek ceza, tedbir
ve yükümlülük kararlarına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Ģüpheli, sanık veya hükümlünün kimlik bilgileri, suçun türü,
uygulanan kanun maddesi, kararın türü ve süresi, kararı veren mahkemenin adı, karar tarihi,
numarası ve konusu ile kararın geldiği tarih, kararın uygulanmaya baĢlama ve bitiĢ tarihleri,
dosyanın kapanıĢ tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Denetimli serbestlik kaydına;
a) 5237 sayılı Kanunun;
1) 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri,
2) 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile beĢinci fıkrası,
3) 53 üncü maddesinin beĢinci ve altıncı fıkrası,
4) 191 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası,
5) 221 inci maddesinin beĢinci fıkrası,
b) 5271 sayılı Kanunun;
1) 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) ve
(l) bentleri,
2) 171 inci maddesinin ikinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,
3) 231 inci maddesinin beĢinci fıkrası ile birlikte 5395 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi,
4) 231 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
c) 5275 sayılı Kanunun;
1) 105/A maddesi,
2) 107 nci maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkrası,
3) 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrası,
4) 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
ç) 5395 sayılı Kanunun;
1) 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile birlikte 36 ncı maddesi,
2) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,
gereğince verilen kararlar ile diğer kanunlarda düzenlenen ve denetimli serbestlik
müdürlüklerinin görev alanına giren kararlar kaydedilir.
(4) Adlî kontrol kararlarının infazı ilâmat ve infaz bürosunca takip edilir. Bu kararlar
denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.
Hapis ile tazyik kaydı
MADDE 122 ‒ (1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflâs Kanununun 76 ncı ve
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60 ıncı
maddesi ile diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, borcun türü ve miktarı, kararı
veren merci, kararın tarih ve numarası, borçlunun yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz
kurumuna alındığı ve tahliye edildiği tarih, tutulacağı süre, dosyanın kapanıĢ tarihi, kapanma
nedeni ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Tazyik hapsi kaydı
MADDE 123 ‒ (1) 2004 sayılı Ġcra ve Ġflâs Kanununun; 338 inci maddesinin ikinci
fıkrası ile 340, 341, 343, 344 üncü maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca verilen kararlara
iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, borçlunun kimlik bilgileri, suçun türü, kararı veren merci,
kararın tarih ve numarası, yakalandığı ve salıverildiği tarih, ceza infaz kurumuna alındığı ve
tahliye edildiği tarih, hapsin süresi, dosyanın kapanıĢ tarihi, kapanma nedeni ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Disiplin hapsi kaydı
MADDE 124 ‒ (1) Mahkemece verilen disiplin hapsi cezalarının infazına iliĢkin
iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin kimlik bilgileri, kararı veren mahkeme, kararın
tarih ve numarası, hapsin süresi, ceza infaz kurumuna giriĢ ile çıkıĢ tarihi ve saati, dosyanın
kapanıĢ nedeni ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġstinaf kaydı
MADDE 125 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet baĢsavcılığınca
yapılan istinaf kanun yolu baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, istinafa baĢvuran
Cumhuriyet savcısı, baĢvurma tarihi, dosyanın istinaftan geldiği tarih ve sonucu ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Temyiz kaydı
MADDE 126 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine Cumhuriyet baĢsavcılığınca
yapılan temyiz kanun yolu baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyize baĢvuran
Cumhuriyet savcısı, baĢvurma tarihi, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Muhabere kaydı
MADDE 127 ‒ (1) Diğer kayıtlara iĢlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet baĢsavcılığı,
mahkeme veya diğer mercilerden gelen ya da bu mercilere gönderilen evrakın iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci,
geliĢ ve gönderilme tarihi, evrakın özeti, gidiĢ tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Bu kayda, soruĢturma dolayısıyla diğer mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara
verilen cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı iĢlere ait yazıĢmalar geçirilmez. Bunlar sadece
zimmet kaydına iĢlenir.
(4) Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt iĢlemine tâbi tutulmaz. Sadece
kayıtta aldığı numaranın karĢısına geldiği iĢaret olunur.
(5) Bakanlık ve Kurulla yapılan yazıĢmalar ile hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve en
üst dereceli kolluk amirleri hakkında yapılan araĢtırma, inceleme veya soruĢturmalar için ayrı
ayrı muhabere kaydı tutulur.
Ġdari yaptırım kararlarının kaydı
MADDE 128 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca, idarî yaptırım gerektiren eylemlere
iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ihbar eden veya Ģikâyetçi ile kabahat eylemini iĢleyen
kiĢinin kimlik bilgileri, kabahat eyleminin türü, tarihi ve uygulanan yaptırım, karar ve tarihi,
kararı veren Cumhuriyet savcısı, baĢvuru yolu tarihi ve sonucu, itiraz yolu tarihi ve sonucu,
infaz için merciine gönderilme tarihi, infaz tarihi ve düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Zimmet kaydı
MADDE 129 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen
evrakın iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı
alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Kitaplık kaydı
MADDE 130 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığı ve mahkemelere gönderilen kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile diğer kitap ve dergilerin iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; demirbaĢ numarası, yayın adı, yayınlayan birim, basım tarihi ve yeri,
basım yılı, konusu, yeri, geliĢ tarihi, sayfa sayısı, baskı numarası ve yazarı ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı
MADDE 131 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığında görev yapan Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarının göreve iliĢkin gizli olmayan kiĢisel ve
mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; Cumhuriyet baĢsavcılığında görev yapan Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcıvekili ve Cumhuriyet savcılarının adı ve soyadı, iletiĢim bilgileri, nüfus,
aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, geçici görevlendirilme sütunlarından oluĢur.
SoruĢturma evrakının birleĢtirilmesi
MADDE 132 ‒ (1) SoruĢturma evrakının birleĢtirilmesine karar verildiği takdirde,
birleĢtirilen evrakın hangi soruĢturma evrakı ile birleĢtirildiği hususu düĢünceler sütununa
yazılır ve birleĢtirilen soruĢturma evrakı üzerinden iĢlemlere devam olunur.
SoruĢturma evrakının ayrılması
MADDE 133 ‒ (1) SoruĢturma evrakının ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan
evraka yeni bir soruĢturma numarası verilir ve soruĢturmaya iliĢkin iĢlemler bu numara
üzerinden yürütülür. SoruĢturma kaydındaki eski ve yeni kayıtların karĢılarındaki düĢünceler
sütunlarına bu hususlar iĢlenir.
(2) Ayrılan soruĢturma evrakına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer örneği
aktarılır.
Kartonlar
MADDE 134 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığında, aĢağıda gösterilen karar ve iĢlem
kartonlarının UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Ġddianame kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin
saklandığı kartondur. Her mahkeme için ayrı bir iddianame kartonu tutulur.
b) KovuĢturmaya yer olmadığına dair karar kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararların saklandığı kartondur.
c) Fezleke kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca görev nedeniyle ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet baĢsavcılığına gönderilen fezlekelerin saklandığı kartondur.
ç) Görevsizlik ve yetkisizlik kararı kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca verilen
görevsizlik ve yetkisizlik kararlarının saklandığı kartondur. Gerekli hâllerde bu kartonlar ayrı
tutulabilir.
d) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine iliĢkin karar kartonu: Cumhuriyet
baĢsavcılığınca verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine iliĢkin kararların saklandığı
kartondur.
e) Ġdarî yaptırım kararı kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca verilen idarî yaptırım
kararlarının saklandığı kartondur.
f) DeğiĢik iĢler kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca, diğer kartonlarda saklanması
gerekmeyen iĢlem ve kararların saklandığı kartondur.
g) Hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri
uyarınca verilen hapis cezasının infazının ertelenmesine dair kararların saklandığı kartondur.
ğ) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile
teslim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının
ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. Temyiz ve
istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar ile haricî ilâmlar hakkında ayrı irsaliyeler düzenlenir
ve bunlar ayrı kartonlarda muhafaza edilir.
h) ĠĢ cetvelleri kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iĢ
cetvellerinin saklandığı kartondur.
ı) TeftiĢ tavsiyeler listesi kartonu: TeftiĢ sonucunda düzenlenen tavsiye listelerinin
saklandığı kartondur.
i) Denetleme kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca, noterlik ve icra müdürlüğü
iĢlemlerinin denetimi sonucunda düzenlenen raporlar ile mahkeme yazı iĢleri müdürleri ve
parayı elinde bulunduran diğer görevlilerin kasa hesaplarının tespit ve denetimine iliĢkin
tutanakların birer örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. Bu kartona konulacak rapor
örneklerinde ve tutanaklarda Cumhuriyet savcısının imzası ile Cumhuriyet baĢsavcılığı
mührünün bulunması zorunludur.
j) Zimmet kartonu: Cumhuriyet baĢsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen
evrakın teslimine iliĢkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda
tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve
kartonda muhafaza edilir.
(2) Birinci fıkranın (ğ), (i) ve (j) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da
tutulması gerekir.
Cumhuriyet baĢsavcılığına gelen soruĢturma ve iĢlerin tevzii
MADDE 135 ‒ (1) SoruĢturma ve istinabe evrakı ile diğer iĢler puanlama yöntemine
göre Cumhuriyet savcılarına tevzi edilir. Her Cumhuriyet savcısına eĢit puanda iĢ
gönderilmesi esastır. Puanlama kriterleri, Kurulun görüĢü alınarak Bakanlık tarafından
UYAP’ta düzenlenir.
(2) Tevziden kaynaklanan uyuĢmazlıklar Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından tevzi
kriterleri esas alınarak karara bağlanır.
Cumhuriyet baĢsavcılığı ön büro iĢlemleri
MADDE 136 ‒ (1) Cumhuriyet baĢsavcılığı ön büro personelinin görevleri Ģunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile Ģüpheli ve
müdafiin talebi hâlinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
b) Kısıtlama kararı olmayan derdest soruĢturma dosyalarında; mağdur, Ģikâyetçi, suçtan
zarar gören ve vekilleri ile Ģüpheli ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin
örneğini kimlik tespiti yaparak vermek.
c) Kapalı ve derdest soruĢturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep
eden kiĢinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluĢması hâlinde, talep konusunda karar
vermek üzere Cumhuriyet savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
ç) Derdest soruĢturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik
tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri
yapmak, ayrıca tutuklu soruĢturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek.
d) BaĢka yer Cumhuriyet baĢsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle
verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın (a),
(b) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iĢ listesine
yönlendirmek.
e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, Cumhuriyet baĢsavcılığına
gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri
yapmak.
f) Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adlî kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci
fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kiĢileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.
ğ) BaĢka yer açık ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan hükümlünün iznini
belirtilen yerde geçirdiğinin tespiti amacıyla izin kâğıdına Ģerh düĢülmesi için Cumhuriyet
baĢsavcılığına baĢvurması hâlinde, hükümlünün izin kâğıdına geldiği tarih ve saat belirtilmek
suretiyle gerekli Ģerhi düĢmek ve onaylamak.
h) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuĢturma iĢlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP
SMS abonesi yapmak.
(2) Kapalı ve derdest soruĢturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz
etmek isteyen kiĢinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören ve
vekilleri ile Ģüpheli ve müdafii olduğunun anlaĢılması hâlinde sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler
yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) BaĢvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı
zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan zabıt kâtibinin iĢ listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karĢılığında teslim alınmak
üzere ön büroda muhafaza edilir.
SoruĢturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması
MADDE 137 ‒ (1) Kanunun baĢka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma
haklarına zarar vermemek Ģartıyla soruĢturma evresindeki usul iĢlemleri gizlidir.
(2) ġüpheli ve müdafii soruĢturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği
belgelerin bir örneğini fizikî ya da elektronik ortamda harçsız olarak alabilir.
(3) ġüpheli ve müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına
iliĢkin yetkisi, soruĢturmanın amacını tehlikeye düĢürebilecek ise Cumhuriyet savcısının
istemi ve ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir.
(4) Yakalanan kiĢinin veya Ģüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkiĢi raporları ve
adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî iĢlemlere iliĢkin tutanaklar
hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri de
yararlanır.
(6) Ġncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya
inceleme ya da belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile
nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.
(7) SoruĢturma evrakı soruĢturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının
belirleyeceği personel huzurunda kalemde veya ön büroda incelenir.
Süre belgesi
MADDE 138 ‒ (1) Ġlâmı infaz eden Cumhuriyet baĢsavcılığınca, ceza infaz kurumuna
tesliminde hükümlüye; infaz kaydı numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği
tarihi, ceza süresi ile cezanın hangi mahkeme ve hükme iliĢkin olduğunu ihtiva eden belge
verilir. Hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulünde de belgenin bir örneği kurum idaresine
gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Mahkemeleri ve Hâkimlikleri Yazı ĠĢleri Hizmetleri
Tutulacak Kayıtlar
MADDE 139 ‒ (1) Ceza mahkemeleri ve hâkimliklerinde ilgisine göre;
a) Ġddianamenin değerlendirilmesi kaydı,
b) Esas kaydı,
c) DuruĢma günleri kaydı,
ç) KeĢif günleri kaydı,
d) UzlaĢma kaydı,
e) Önödeme kaydı,
f) BilirkiĢilik kaydı,
g) Tercüman kaydı,
ğ) SEGBĠS kaydı,
h) Ġstinabe kaydı,
ı) Karar kaydı,
i) Ġstinaf kaydı,
j) Temyiz kaydı,
k) Ġnfaz hâkimliği kaydı,
l) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı,
m) Sorgu kaydı,
n) DeğiĢik iĢler kaydı,
o) Muhabere kaydı,
ö) Zimmet kaydı,
tutulması zorunludur.
Ġddianamenin değerlendirilmesi kaydı
MADDE 140 ‒ (1) Ġddianame ve soruĢturma evrakının UYAP’tan mahkemeye
gönderildiği tarihten baĢlayıp, mahkemece kabul veya iadesine karar verildiği tarihe kadar
geçen sürecin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet baĢsavcılığı iddianame ve esas numarası,
mahkeme esas numarası, soruĢturma evrakının geldiği tarih, kabul veya iade karar tarihi, iade
kararına karĢı itiraz iĢlemleri, iade hâlinde Cumhuriyet baĢsavcılığına tevdi tarihi ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Mahkemenin iade veya kabul kararı bu kayda iĢlenir. Cumhuriyet savcısı bu kayıt
üzerinden iddianamenin iadesi kararına itiraz edebilir.
Esas kaydı
MADDE 141 ‒ (1) Davaların aĢamalarının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Cumhuriyet baĢsavcılığı esas numarası, mağdur, Ģikâyetçi,
katılan ve sanığın kimlik bilgileri, suçun türü, dosyanın geldiği tarih, tutuklama ve salıverilme
tarihi, hükmün özeti, tarihi ve numarası, tarafların yokluğunda verilen hükmün tebliğ tarihi,
itiraz iĢlemleri, dosyanın istinaf veya temyize gönderilme tarihi ile geldiği tarih ve sonucu,
ilâmın Cumhuriyet baĢsavcılığına tevdi tarihi, ceza fiĢinin mahallî adlî sicil birimine
gönderilme tarihi, harç tahsil müzekkeresinin tevdi tarihi, ilâmat numarası ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
(3) AĢağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır.
a) Ġddianamenin kabul edilmesi,
b) Ġddianame yerine geçen kararın mahkemeye gelmesi,
c) BaĢka mahkeme veya askerî mahkemeden görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı
ile dosyanın gelmesi.
(4) Mahkemece verilen kararın, temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda
bozularak mahkemeye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus
dosyanın ilk esas numarası karĢısındaki düĢünceler sütununda gösterilir.
(5) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci ve 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararında belirtilen denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç iĢlenmesi veya denetimli
serbestlik tedbirine iliĢkin yükümlülüklere aykırı davranılması ya da bu kararlara itiraz
üzerine, itiraz merciince kararın kaldırılması hâlinde dosya yeniden ele alındığında yeni esas
numarası üzerinden iĢlem yapılır.
(6) Kanun kapsamında mahkemelerce verilen disiplin hapsi kararları esas numarası
üzerinden Cumhuriyet baĢsavcılığına gönderilir.
DuruĢma günleri kaydı
MADDE 142 ‒ (1) Mahkemenin iĢ durumuna göre duruĢma yapılacak gün ve saatlerin
bir sıra dâhilinde iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değiĢik iĢ numarası, duruĢma gün ve saati,
mağdur, Ģikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin adı ve soyadı, suçun türü,
duruĢmanın bırakıldığı tarih ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
KeĢif günleri kaydı
MADDE 143 ‒ (1) Mahkemenin iĢ durumuna göre keĢif yapılacak gün ve saatlerin bir
sıra dâhilinde iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, değiĢik iĢ numarası, keĢif gün ve saati, suçun
türü, bilirkiĢi, mağdur, Ģikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik bilgileri ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
UzlaĢma kaydı
MADDE 144 ‒ (1) Mahkemece yapılan uzlaĢma iĢlemlerine iliĢkin safahatın iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, mağdur, Ģikâyetçi, sanık,
müdafi, vekil veya kanunî temsilci ile uzlaĢtırmacının kimlik bilgileri, uzlaĢtırmacının
mesleği ve görevi, suçun türü, kararlaĢtırılan edimin türü ve süresi, dosyanın uzlaĢtırmacıya
verildiği tarih, uzlaĢtırma raporunun teslim edildiği tarih, uzlaĢtırma iĢleminin sonucu,
uzlaĢtırmacıya ödenen ücret ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Önödeme kaydı
MADDE 145 ‒ (1) Mahkemece uygulanan önödemeye iliĢkin iĢlemlerin safahatının
iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, sanığın ve kanunî
temsilcisinin kimlik bilgileri, suçun türü, ödenecek miktar, tebliğ ve ödeme tarihi, yargılama
gideri ve iĢlemin sonucu ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
BilirkiĢilik kaydı
MADDE 146 ‒ (1) Mahkemece atanan bilirkiĢilere iliĢkin bilgi ve iĢlemlerin
safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, bilirkiĢinin kimlik bilgileri,
mesleği ve görevi, atanma nedeni ve dosyanın bilirkiĢiye teslim tarihi ile verilen süre, raporun
sunulduğu tarih, ek rapor tanzim edilip edilmediği ve takdir edilen ücret ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Tercüman kaydı
MADDE 147 ‒ (1) Mahkemece atanan ya da sanık tarafından seçilen tercümana iliĢkin
bilgi ve iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, tercümanın kimlik bilgileri,
mesleği ve görevi, atandığı tarih, tercümenin yapıldığı dil, takdir edilen ücret ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
SEGBĠS kaydı
MADDE 148 ‒ (1) Mahkemece, dinlenilmesine gerek görülen kiĢilerin SEGBĠS
kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerinin kayda alınması ve saklanması ile ilgili
bilgilere dair iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkeme adı ve esas numarası, dinlenen kiĢinin sıfatı ve
kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġstinabe kaydı
MADDE 149 ‒ (1) BaĢka yer mahkemesi veya askerî mahkemede görülmekte olan
dava kapsamında gönderilen istinabe taleplerine iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin
geldiği tarih, istinabe talebinde bulunan merci, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması
istenilen iĢlem ve sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Karar kaydı
MADDE 150 ‒ (1) Mahkemece verilen karara iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, karar tarihi, sanığın kimlik bilgileri, suçun
türü, kararı veren mahkemenin baĢkan ve üyeleri ile hâkim ve Cumhuriyet savcısı, karar türü,
tarafların kanunî temsilcileri ile vekil ve müdafiin kimlik bilgileri, karar sonucu ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Ġstinaf kaydı
MADDE 151 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan istinaf kanun yolu
baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, istinaf numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası,
baĢvuranların sıfatı ve kimlik bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanın tutanağa geçirildiği
tarih, aleyhine istinafa baĢvurulanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine istinafa baĢvurulana
ve Cumhuriyet baĢsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, istinafa süresinde
baĢvurulup baĢvurulmadığı, dosyanın istinafa gönderildiği tarih, dosyanın istinaftan geldiği
tarih ve sonucu ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Temyiz kaydı
MADDE 152 ‒ (1) Mahkemece verilen hüküm aleyhine yapılan temyiz kanun yolu
baĢvurularına iliĢkin iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, temyiz numarası, hükmün tarihi ile esas ve karar numarası,
baĢvuranların sıfatı ve kimlik bilgileri, dilekçenin verildiği veya beyanının tutanağa geçirildiği
tarih, aleyhine temyiz olunanların sıfatı ve kimlik bilgileri, aleyhine temyiz olunana ve
Cumhuriyet baĢsavcılığına tebliğ tarihi, ilâm numarası ve tarihi, temyizin süresinde yapılıp
yapılmadığı, dosyanın temyize gönderildiği tarih, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu
ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġnfaz hâkimliği kaydı
MADDE 153 ‒ (1) Ġnfaz hâkimliğince yapılan iĢlemlerin safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgilinin sıfatı ve kimlik bilgileri, baĢvuru konusu, kararı
veren hâkim, karar numarası, tarihi ve türü ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararları kaydı
MADDE 154 ‒ (1) Mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu kapsamında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının safahatının iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, hakkında tedbir uygulanan çocuğun kimlik bilgileri, tedbirin
türü, süresi, kararın gönderildiği tarih, kararı uygulayacak kurum, kararın uygulanmasına
baĢlanıldığı, bitirildiği tarih ve yapılan iĢlem ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Çocuk hakkında aynı kararla birden fazla koruyucu ve destekleyici tedbire
hükmedilmesi hâlinde bu tedbirler ayrı ayrı numaralara kaydedilir.
Sorgu kaydı
MADDE 155 ‒ (1) Tutuklama veya adlî kontrol kararlarına iliĢkin iĢlemlerin
safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mahkemenin adı, soruĢturma numarası, sorgu tarihi,
Ģüphelinin kimlik bilgileri, müdafii ve suç bilgileri ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
DeğiĢik iĢler kaydı
MADDE 156 ‒ (1) Diğer kayıtlara iĢlenmesi gerekmeyen; idarî yaptırım kararlarına
karĢı yapılan baĢvurular, arama, elkoyma, gözlem altına alma, iletiĢimin tespiti, dinlenilmesi,
kayda alınması, gizli soruĢturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme gibi karar ve
iĢlemler ile 5271 sayılı Kanunun 205 inci maddesi uyarınca verilen tutuklama kararlarının
safahatının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, Ģüpheli veya kabahatlinin kimlik bilgileri, mahkeme esas
numarası, talep eden, talep ve tarihi, karar ve tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Muhabere kaydı
MADDE 157 ‒ (1) Diğer kayıtlara iĢlenmesi gerekmeyen; Cumhuriyet baĢsavcılığı,
mahkeme veya diğer mercilerden gelen ya da bu mercilere gönderilen evrakın iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen merci,
geliĢ ya da gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Bu kayda, ara karar nedeniyle diğer mercilere yazılan müzekkereler ile bunlara
verilen cevaplar ve istinabe kaydına kayıtlı iĢlere ait yazıĢmalar geçirilmez. Bunlar sadece
zimmet kaydına iĢlenir.
(4) Muhabereye kayıtlı yazıya gelen cevap ayrı bir kayıt iĢlemine tâbi tutulmaz. Sadece
kayıtlarda aldığı numaranın karĢısına geldiği iĢaret olunur.
Zimmet kaydı
MADDE 158 ‒ (1) Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı
alanın kimlik bilgileri, görevi ve imzası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Harç ve mahkeme giderleri için ayrı ayrı zimmet kaydı tutulur.
Davaların birleĢtirilmesi
MADDE 159 ‒ (1) Davanın birleĢtirilmesine karar verildiği takdirde, hangi dosya ile
birleĢtirildiği hususu esas kaydının düĢünceler sütununa yazılır ve birleĢtirilen dosya
üzerinden iĢlemlere devam olunur.
Davaların ayrılması
MADDE 160 ‒ (1) Dosyanın ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya yeni
bir esas numarası verilir ve kovuĢturmaya iliĢkin iĢlemler bu numara üzerinden yürütülür.
Esas kaydındaki eski ve yeni kayıtların karĢılarındaki düĢünceler sütunlarına bu hususlar
iĢlenir.
(2) Ayrılan dava dosyasına, ilk dosyadaki belgelerden ilgili olanların birer örneği
aktarılır.
Kartonlar
MADDE 161 ‒ (1) Mahkemece, aĢağıda gösterilen karar ve iĢlem kartonlarının
UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Karar kartonu: KovuĢturma evresi sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur.
b) DeğiĢik iĢler kartonu: DeğiĢik iĢler kaydına kaydolunan iĢler hakkında verilen
kararların saklandığı kartondur.
c) Adlî tebligat ve posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile
teslim alınan tebligat ve posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının
ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. Temyiz ve
istinaf kanun yoluna gönderilen dosyalar hakkında ayrı irsaliyeler düzenlenir ve bunlar ayrı
kartonlarda muhafaza edilir
ç) ĠĢ cetvelleri kartonu: Mahkemece, Bakanlık ve Kurula gönderilen iĢ cetvellerinin
saklandığı kartondur.
d) TeftiĢ tavsiyeler listesi kartonu: TeftiĢ sonucunda düzenlenen tavsiyeler listesinin
saklandığı kartondur.
e) Zimmet kartonu: Mahkemece, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın teslimine
iliĢkin belgenin konulduğu ve saklandığı kartondur. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı
alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır ve kartonda muhafaza
edilir.
(2) Birinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması
gerekir.
Mahkemelere gelen dava ve iĢlerin tevzii
MADDE 162 ‒ (1) Ġddianame, istinabe evrakı ve diğer iĢler puanlama yöntemine göre
mahkemelere tevzi edilir. Her mahkemeye eĢit puanda iĢ gönderilmesi esastır. Puanlama
kriterleri, Kurulun görüĢü alınarak Bakanlık tarafından UYAP’ta düzenlenir.
(2) Tevziden kaynaklanan uyuĢmazlıklar adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu baĢkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara bağlanır.
Ġddianamenin tebliği ve sanığın çağrılması
MADDE 163 ‒ (1) Ġddianame çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa ve müdafiine tebliğ
olunur.
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın
gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.
(3) Tutuklu sanığa duruĢma günü, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi
kâtibi veya bu iĢle görevlendirilen personel aracılığıyla tebliğ edilir ve bu hususta bir tutanak
düzenlenir.
(4) Bu tutanak;
a) DuruĢma tarihi ve saatini,
b) Savunma için varsa tanık veya bilirkiĢi daveti ya da diğer savunma delillerinin
toplanması taleplerini,
c) Sanığa tebliğ edilen iddianamenin tarih ve numarasını,
içerir.
(5) Bu madde gereğince yapılan tebligatla duruĢma günü arasında en az bir hafta süre
bulunması gerekir.
Mahkeme ön büro iĢlemleri
MADDE 164 ‒ (1) Mahkeme ön büro personelinin görevleri Ģunlardır:
a) Kapalı dosyalarda; mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve vekilleri ile sanık
ve müdafiin talebi hâlinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak
vermek.
b) Derdest kovuĢturma dosyalarında; mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve
vekilleri ile sanık ve müdafiin talebi hâlinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik
tespiti yaparak vermek.
c) Kapalı ve derdest kovuĢturma dosyalarında; kapak bilgisi, belge ve karar örneğini
talep eden kiĢinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluĢması hâlinde, talep konusunda
karar vermek üzere hâkimi bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak.
ç) Derdest kovuĢturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik
tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri
yapmak, ayrıca tutuklu kovuĢturma dosyalarında derhâl ilgili zabıt kâtibini bilgilendirmek.
d) BaĢka yer mahkemelerine veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen
dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (a), (b), (c)
ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
e) PTT ve kargo aracılığıyla gelen evrak hariç olmak üzere, mahkemelere gelen evrakı
teslim alarak ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
f) Cumhuriyet baĢsavcılığından gelen değiĢik iĢ talepleri hariç olmak üzere, değiĢik iĢ
talepleri ve icra ceza mahkemesine yapılan taleplerin tevzii ile birlikte ikinci fıkranın (a), (b),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen iĢlemleri yapmak.
g) Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kiĢileri kolluk marifetiyle ilgili
büroya yönlendirmek.
ğ) SMS aracılığıyla hakkındaki kovuĢturma iĢlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP
SMS abonesi yapmak.
(2) Kapalı ve derdest kovuĢturma dosyasına dilekçe, belge ya da diğer evrakı ibraz
etmek isteyen kiĢinin UYAP’ta yapılan sorgulamada mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören,
katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafii olduğunun anlaĢılması hâlinde sırasıyla aĢağıdaki
iĢlemler yapılır:
a) Evrak taranarak UYAP’a kaydedilir.
b) BaĢvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı
zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c) Evrak UYAP’tan mahkemenin iĢ listesi ekranına gönderilir.
ç) Fizikî evrak ilgili personelce zimmet karĢılığında aynı gün teslim alınmak üzere ön
büroda muhafaza edilir.
Dosyanın incelenmesi ve örnek alınması
MADDE 165 ‒ (1) Mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile
müdafi kovuĢturma evresinde dosya içeriği ile muhafaza altına alınmıĢ delilleri fizikî veya
elektronik ortamda yazı iĢleri müdürü ya da görevlendireceği bir zabıt kâtibinin yanında
inceleyebilir.
(2) Avukat veya stajyeri vekâletname olmaksızın kovuĢturma dosyalarını inceleyebilir.
(3) Mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık kovuĢturma dosyasındaki
bütün tutanak ve belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.
(4) Mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafi vekâletname
veya görevlendirme yazısı ile baĢvurmaları hâlinde kovuĢturma dosyasındaki bütün tutanak
ve belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.
(5) Ġncelemenin yapıldığına veya belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya
inceleme ya da belge örneği alma tutanağı dosyayı inceleyen veya belge örneği alan ile
nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.
(6) Müdafi ve vekil, Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden dava dosyalarını
inceleyebilir ve örnek alabilir.
(7) Mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık güvenli elektronik imza
sahibi olmak koĢuluyla VatandaĢ ve Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla UYAP üzerinden tarafı
olduğu kovuĢturma dosyasına ait evrakı inceleyebilir ve örnek alabilir. Güvenli elektronik
imza sahibi olmayan mağdur, Ģikâyetçi, suçtan zarar gören, katılan ve sanık ise sadece dava
ve iĢlerin kapak bilgilerine ulaĢabilir.
(8) Cumhuriyet baĢsavcısı ve Cumhuriyet savcısı ile denetimleri sırasında Bakanlık ve
Kurul müfettiĢi dava dosyasını her zaman inceleyebilir.
(9) Bu maddede sayılanlar dıĢında, mahkeme baĢkanı veya hâkimin izni olmadan
mahkeme evrakı kimseye gösterilmez.
DuruĢma listesi
MADDE 166 ‒ (1) DuruĢmalı iĢlerde mahkeme adı, dosya esas numarası, taraflar ile
müdafii ve vekilinin adı ve soyadı, duruĢma tarihi ve saati bir liste hâlinde duruĢmadan önce
ilgililerin eriĢimine sunulur.
(2) DuruĢma listesinde, suç mağduru olan veya suça sürüklenen çocukların sadece ad ve
soyadının baĢ harfleri gösterilir.
Dosyanın düzenlenmesi ve dizi listesi yapılması
MADDE 167 ‒ (1) SoruĢturma ve dava dosyası UYAP’ta tutulur.
(2) SoruĢturma ve dava dosyasının zorunlu nedenlerle fizikî olarak diğer bir mercie
gönderilmesi gerektiğinde, UYAP’ta tutulan dosyadaki evrakın çıktısı alınır. Onaylanan
evrak, oluĢturulan ıslak imzalı dizi pusulasıyla birlikte gönderilir.
(3) Zorunlu nedenlerden dolayı fizikî olarak da tutulan dosyalarda aĢağıdaki iĢlemler
yapılır:
a) Dosyanın sol üst köĢesine soruĢturma veya esas numarası yazılır.
b) SoruĢturma ve kovuĢturmaya ait bütün evrak tarih sırasına göre kâğıtların kenarları
ortalama delinmek suretiyle dosyaya birer birer eklenir.
c) Vekâletnameler ile sanıkların nüfus ve adlî sicil kayıtları iddianamenin üzerine; keĢif
tutanağı, bilirkiĢi raporları ve istinabe tutanakları duruĢma tutanağının altına takılır.
ç) Evrakın dosyaya sığmayacağı anlaĢılırsa, evrak sırasıyla baĢka dosyalara konulur ve
bu dosyanın üzerine aynı dosya numarası yazılarak ilk teĢkil edilen dosyaya eklenir.
d) Bozma üzerine yeni yapılan duruĢmalarda dosya, yukarıda yazılı esaslara göre
yeniden iĢlem görür ve yeni evrak eskilerle karıĢtırılmaz.
e) Dosyanın diğer bir mercie gönderilmesi gerektiğinde; içerisindeki tutanak ve belgeler
geliĢ tarihi ve sırasına veya numara sırasına göre dosya kapağında gösterilen hanelere
yazılmak suretiyle dizi listesi yapılarak zabıt kâtibi tarafından imzalanır.
f) Dosyanın baĢka yere gönderilmesinin gerekmesi hâlinde, taranarak UYAP’a
aktarılamayan evrakın bulunduğu geçici bir dosya açılarak iĢlemlere bu dosya üzerinden
devam olunur. Asıl dosya geldiğinde geçici dosyada bulunan evrak bu dosyaya eklenir.
Kanun yollarına baĢvurulması hâlinde yapılacak iĢlemler
MADDE 168 ‒ (1) Mahkemece verilen hükme karĢı; istinaf veya temyiz kanun yoluna
baĢvurulması, merci tayini isteminde bulunulması ya da noksan ikmali için dosyanın iade
edilmesi hâlinde, UYAP üzerinden kanun yolu formu ve dizi pusulası hazırlanarak bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet baĢsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına
gönderilir.
(2) Kanun yararına bozma talebinde bulunulması hâlinde, dosya Cumhuriyet
baĢsavcılığınca UYAP üzerinden Bakanlığa gönderilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Adlî Yargı Ġlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yazı ĠĢleri Hizmetleri
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Müdürlük
Yazı iĢleri hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 169 ‒ (1) Mahkemelerde bir yazı iĢleri müdürü, yeterli sayıda zabıt kâtibi,
memur, mübaĢir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur.
(2) Yazı iĢleri hizmetleri ilgisine göre mahkeme baĢkanı veya hâkiminin denetimi
altında, ilgili yazı iĢleri müdürü ve onun yönetiminde zabıt kâtibi, memur, mübaĢir, hizmetli
ve diğer görevliler tarafından yürütülür.
(3)Yazı iĢleri müdürünün görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Mahkeme yazı iĢlerini denetlemek.
b) Talep hâlinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak.
c) Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleĢtirme iĢlemlerini yapmak.
ç) Zabıt kâtipleri arasında iĢ bölümü yapmak.
d) Dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek.
e) Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiĢtirmek.
f) Hukukî baĢvuru veya kanun yolları incelemesi için dosyayla ilgili gerekli iĢlemleri
yapmak ya da yaptırmak.
g) BilirkiĢilere fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili iĢlemleri yerine getirmek.
ğ) Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline
iliĢkin iĢlemleri yapmak.
h) Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eĢyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak.
ı) Yargılamanın bulunduğu aĢamanın gereklerini yerine getirmek.
i) ArĢivin düzenli tutulmasını sağlamak.
j) Teminatın iadesi gereken hâllerde gerekli iĢlemleri yerine getirmek.
k) Mevzuattan kaynaklanan, baĢkan veya hâkim tarafından verilen diğer görevleri
yerine getirmek.
(4) Zabıt kâtibinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) DuruĢma ve keĢiflere katılmak, baĢkan veya hâkim tarafından yazdırılanlar ile
doğrudan yazılmasına izin verilen beyanları tutanağa yazmak.
b) Ara kararları yerine getirmek.
c) Gerekçeli kararları baĢkan veya hâkimin bildirdiği Ģekilde yazmak.
ç) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir Ģekilde muhafaza etmek.
d) Tamamlanıp kesinleĢen dosyaları arĢive kaldırtmak.
e) Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını
düzenlemek.
f) Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak.
g) Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak.
ğ) Dizi pusulası düzenlemek.
h) Mevzuattan kaynaklanan, baĢkan veya hâkim ya da yazı iĢleri müdürünün vereceği
diğer görevleri yerine getirmek.
(5) MübaĢirin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Kâtip tarafından hazırlanan ve duruĢması yapılacak dosyaları incelenmek üzere
duruĢma gününden önce hâkime götürmek.
b) Günlük duruĢma listesini yapmak ve görülebilecek bir yere asmak.
c) DuruĢma sırası gelenleri duruĢma salonuna davet etmek.
ç) DuruĢmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak.
d) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması baĢta olmak üzere, duruĢma ve keĢif
esnasında izlenmesi gereken davranıĢ kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.
e) Müzekkereler ve tebligatların ilgili kurum ya da kiĢilere ulaĢmasını sağlamak üzere
posta ve zimmet iĢlemlerini yerine getirmek.
f) DuruĢmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boĢaltmak.
g) BaĢkan veya hâkimin uygun bulduğu kiĢilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı
olmak.
ğ) Ertelenen duruĢma tarihini yazarak taraflara vermek.
h) ArĢive gitmesi gereken dosyalar ile arĢivden çıkarılması gereken dosyalara iliĢkin
iĢlemleri yapmak ve arĢivi düzenli tutmak.
ı) Fizikî ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir Ģekilde takmak.
i) Ġlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.
j) BaĢkan, hâkim ve yazı iĢleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
(6) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları Ģunlardır:
a) Mahkemeye ait alanları tertipli, düzenli ve temiz hâlde tutmak.
b) MübaĢirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait iĢleri yapmak ve
yardımcı olmak.
c) BaĢkan, hâkimin ve yazı iĢleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
(7) Yazı iĢleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri yazı iĢleri
hizmetlerinde görevli personele devredemez.
ĠĢ bölümü
MADDE 170 ‒ (1) Yazı iĢleri müdürü, ilgisine göre baĢkanın veya hâkimin onayını
alarak, zabıt kâtibi, memur, mübaĢir ve diğer görevliler arasında iĢ bölümü yapar. Yazı iĢleri
bürosunun birden fazla hâkime bağlı çalıĢtığı ilk derece hukuk mahkemelerinde tüm
hâkimlerin onayı alınır.
(2) Yazı iĢleri müdürü, hizmetlerin verimli ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesi için zabıt
kâtipleriyle, memur ve diğer görevlilere iĢlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü
tedbiri alır. Ġlgili yazı iĢleri müdürü ve personel iĢin birikmesi veya gecikmesinden birlikte
sorumludur.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Hukuk Mahkemeleri Yazı ĠĢleri Hizmetleri
Tutulacak kayıtlar
MADDE 171 ‒ (1) Hukuk mahkemelerinde ilgisine göre;
a) Esas kaydı,
b) Karar kaydı,
c) Ġstinaf kaydı,
ç) Temyiz kaydı,
d) Ġstinabe kaydı,
e) DeğiĢik iĢler kaydı,
f) DuruĢma günleri kaydı,
g) KeĢif günleri kaydı,
ğ) TaĢra istinaf veya temyiz kaydı,
h) SatıĢ talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı,
ı) Ortaklığın giderilmesi satıĢ paralarının kaydına mahsus kasa kaydı,
i) Tereke esas kaydı,
j) Tereke karar kaydı,
k) Tereke kasa kaydı,
l) Mirası ret kaydı,
m) Posta mutemet kaydı,
n) Tevzi kaydı,
o) Zimmet kaydı,
ö) Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı,
p) Vakıf tescil kaydı,
r) Vesayet ad kaydı,
s) Kıymetli evrak ve eĢya kaydı,
Ģ) Sosyal inceleme‒görüĢme kaydı,
t) Muhabere kaydı,
u) Hakem kararları saklama kaydı,
tutulması zorunludur.
Esas kaydı
MADDE 172 ‒ (1) Davaların aĢamalarının iĢlendiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin ad ve
soyadları, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kiĢi kimlik
numarası, davanın konusu, davanın aĢaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları iĢlemleri ve
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Davanın aĢaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aĢamalarına
iliĢkin bilgiler yazılır.
Karar kaydı
MADDE 173 ‒ (1) Mahkemece verilen kararlara iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; karar sıra numarası, karar tarihi, dosya esas sıra numarası, kararı veren
hâkim veya baĢkan ve üyelerin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların, varsa kanunî
temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, karar sonucu ve davanın konusu sütunlarından
oluĢur.
(3) Dava sonunda esas, hakem, tereke, değiĢik iĢ dosya türlerinden verilen hüküm ve
kararlar, tarih sırası ve sıra numarası ile elektronik ortamda görüntülenir.
Ġstinaf kaydı
MADDE 174 ‒ (1) Mahkemece verilen hükümler aleyhine yapılan istinaf baĢvurularına
iliĢkin olarak tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, istinaf yoluna baĢvuran tarafın
sıfatı, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, aleyhine istinaf yoluna
baĢvurulan tarafın sıfatı, adı ve soyadı, istinaf dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarihi ve
numarası, aleyhine istinaf yoluna baĢvurulana tebliğ tarihi, istinaf Ģartlarının yerine getirilip
getirilmediği, dosyanın hangi bölge adliye mahkemesinin hangi hukuk dairesine gönderildiği,
gönderilme tarihi, dosyanın istinaf incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Temyiz kaydı
MADDE 175 ‒ (1) Mahkemece verilen hükümler aleyhine yapılan temyiz baĢvurularına
iliĢkin olarak tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, temyiz yoluna baĢvuranın taraf
sıfatı, adı ve soyadı, aleyhine temyiz yoluna baĢvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz
dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi,
temyiz Ģartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine
gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile
düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Ġstinabe kaydı
MADDE 176 ‒ (1) BaĢka yer mahkemelerinden gönderilen istinabe taleplerine iliĢkin
bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, müracaat ve tevdi tarihi, dosyadaki taraflar, talebin nev’i,
tarihi, gönderen mahkeme veya hukuk dairesinin adı ve dosya esas sıra numarası, iĢlem
sonucu, iade tarihi ve düĢünceler sütunlarından oluĢur.
DeğiĢik iĢler kaydı
MADDE 177 ‒ (1) Yukarıda sayılan kayıtlarda tutulması gerekmeyen ihtiyatî tedbir,
delil tespiti gibi karar ve iĢlemlerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karĢı tarafın, adı ve soyadı
veya unvanı, T.C. kimlik numarası, varsa ticaret sicil numarası ya da merkezî tüzel kiĢi kimlik
numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düĢünceler sütunlarından
oluĢur.
DuruĢma günleri kaydı
MADDE 178 ‒ (1) Mahkemelerin iĢ durumlarına göre duruĢma yapılacak gün ve
saatlerin bir sıra dâhilinde raporlanabildiği kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, duruĢma gün ve saati, tarafların ad
ve soyadları, davanın türü, duruĢmanın bırakıldığı tarih, karar numarası ve iĢlem sonucu
sütunlarından oluĢur.
KeĢif günleri kaydı
MADDE 179 ‒ (1) Mahkemelerin iĢ durumuna göre, keĢif yapılacak gün ve saatinin bir
sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, keĢif gün ve saati, davanın türü,
tarafların ad ve soyadları ve iĢlem sonucu sütunlarından oluĢur.
TaĢra istinaf veya temyiz kaydı
MADDE 180 ‒ (1) BaĢka yer mahkemeleri ile ilgili olarak gönderilecek istinaf veya
temyiz baĢvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer mahkemesi veya hukuk dairesinin adı,
evrak özeti, dilekçe tarihi, dosya numarası, düĢünceler sütunlarından oluĢur.
SatıĢ talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı
MADDE 181 ‒ (1) SatıĢ talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydının ve
geçirdiği safahatın tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, satıĢ kararını veren mahkemenin adı, dosya esas sıra
numarası, karar tarihi, karar numarası, hissedarların ad ve soyadları, satıĢ talebi tarihi, satıĢ
memurunun adı ve soyadı, dosyayı aldığı tarih, satıĢı müteakip dosyanın mahkemeye tevdi
tarihi, banka hesap numarası, satıĢtan elde edilen paranın hissedarlara tevziine dair iĢlemler ve
sonuç sütunlarından oluĢur.
Ortaklığın giderilmesi satıĢ paralarının kaydına mahsus kasa kaydı
MADDE 182 ‒ (1) SatıĢtan elde edilen para için tutulan kayıttır. Hak sahiplerine
dağıtılacak bu paralar için bankada ayrı bir hesap açtırılır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, iĢlem türü, iĢlem tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve
soyadı, sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası, makbuz numarası, miktar
sütunlarından oluĢur.
(3) ĠĢlem türü sütununa iĢlemin tahsilât veya reddiyat olduğu yazılır.
Tereke esas kaydı
MADDE 183 ‒ (1) 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Medeni Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ĠliĢkin Tüzük
Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik gereğince tutulan ve ayrıca tereke mallarının korunması,
defterinin tutulması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak için tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, varsa ilgili dosya esas numarası, davanın açıldığı tarih,
baĢvuranın, miras bırakanın ve varsa veli, vasi veya kayyımın adı ve soyadı, adresleri ve T.C.
kimlik numaraları, baĢvuru tarihi, miras bırakanın ölüm tarihi, hükmün sonucu, tarih ve
numarası, kanun yollarına baĢvurma sütunlarından oluĢur.
Tereke karar kaydı
MADDE 184 ‒ (1) Tereke dosyalarına iliĢkin mahkemece verilen kararların tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, karar tarihi, dosya esas sıra numarası, kararı veren hâkimin
adı ve soyadı ile sicil numarası, baĢvuranın, miras bırakanın ve varsa veli, vasi veya kayyımın
adı ve soyadı, karar sonucu ve davanın konusu sütunlarından oluĢur.
Tereke kasa kaydı
MADDE 185 ‒ (1) Terekeye ait bankaya yatırılan ve çekilen para için tutulan kayıttır.
Bu para için bankada her dosya bakımından ayrı bir hesap açtırılır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, iĢlem türü, iĢlem tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve
soyadı, sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası, makbuz numarası, miktar
sütunlarından oluĢur.
Mirası ret kaydı
MADDE 186 ‒ (1) Mirasçıların mirası ret etmesi hâlinde tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; miras bırakanın adı ve soyadı, ölüm tarihi, mirası ret için baĢvuru tarihi,
reddedenin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, reddedenin ikâmet adresi, ret beyanını içeren
tutanağın tarihi, tereke esas numarası, mirasçılık belgesini veren mahkemenin adı ile esas ve
karar numarası ve düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Reddeden mirasçıya mirası ret ettiğine dair belge verilmiĢ ise bu husus düĢünceler
sütununda belirtilir.
(4) Reddeden mirasçıya talebi hâlinde, mirası ret kaydı numarasını içeren, mahkeme
mührü ile mühürlenmiĢ ve zabıt kâtibi tarafından imzalanmıĢ mirası reddettiğine iliĢkin bir
belge verilir.
Posta mutemet kaydı
MADDE 187 ‒ (1) Havale yoluyla gelen paraya iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; havalenin çıkıĢ yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve
soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı, kasa kayıt tarihi ve numarası,
tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası sütunlarından oluĢur.
(3) Mutemetlerce PTT’den gelen havale ve kıymetli koli alındığında, PTT görevlisinin
imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili
PTT görevlisinin imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez, tahsilat makbuzu kesilerek
kasa ve ilgili kayda iĢlenir. Gerek makbuz, gerek kayıtlardaki tarih ve numaralar da son iki
sütuna iĢlenir.
(4) BaĢkan veya hâkim, posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili
mutemetlerin adı, soyadı, memuriyet sıfatı ve tatbiki imzaları ile bunlardan baĢkasına ödeme
ve teslimat yapılmamasını o yer PTT müdürlüklerine bir yazı ile bildirir.
(5) Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar kıyasen uygulanır.
(6) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra
ayrı bir kartonda saklanır.
Tevzi kaydı
MADDE 188 ‒ (1) Tevzi bürosunca dava veya iĢlerin hangi mahkemeye gönderildiğine
iliĢkin tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dağıtım yapılan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası
ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, tarafların adı, soyadı veya unvanı ve davanın
konusu sütunlarından oluĢur.
Zimmet kaydı
MADDE 189 ‒ (1) Mahkemelerden çeĢitli mercilere gönderilen evrakın iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih, evrakı
alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarından oluĢur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra
ayrı bir kartonda saklanır.
Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı
MADDE 190 ‒ (1) Mahkemelerden gönderilen harç tahsil müzekkerelerinin iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih, evrakı
alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarından oluĢur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra
ayrı bir kartonda saklanır.
Vakıf tescil kaydı
MADDE 191 ‒ (1) Mahkemece vakfın sicile tesciline iliĢkin tutulan kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, vakfın adı, sicil tarihi ve tescili yapan taraf, lehine tescili
yapılan taraf, tescil yapılma sebebi, tescil tarihi ve düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Vesayet ad kaydı
MADDE 192 ‒ (1) Vesayet altına alınan veya kendilerine kayyım tayin olunanların
alfabetik sırayla adlarının tutulduğu defterdir.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, esas numarası, karar numarası, kısıtlı, vasi, kayyım veya
gaibin adı ve soyadı, T.C. kimlik numaraları, iĢi, adresi, ikametgâhı, vesayet altına alınma
sebebi, vesayet altına alındığı tarih, vasi ya da kayyımın tayin edildiği tarih, göreve baĢlayıĢ
tarihi, görevin bitiĢ tarihi, malın devir ve teslim edildiği tarih ve düĢünceler sütunlarından
oluĢur.
Kıymetli evrak ve eĢya kaydı
MADDE 193 ‒ (1) Mahkeme, tereke hâkimliği, ortaklığın giderilmesi satıĢ memurluğu
veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eĢyaların iĢlendiği
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, verilen makbuzun tarihi ve
numarası, kıymetli evrakın sahibinin adı ve soyadı, kıymetli evrakın cinsi, âdeti, numarası,
takdir edilen kıymeti, satılmıĢ ve paraya çevrilmiĢse bedeli, aynen iade olmuĢsa iade tarihi,
iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ve düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Sosyal inceleme-görüĢme kaydı
MADDE 194 ‒ (1) Mahkemece sosyal incelemecilerin raporlarına iliĢkin tutulan
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, ilgili dosya esas numarası, tarafların ad ve soyadları,
uzmanların ad ve soyadları, dosyanın veriliĢ tarihi, dosyanın geldiği tarih ve rapor özeti
sütunlarından oluĢur.
Muhabere kaydı
MADDE 195 ‒ (1) Yukarıdaki maddelerde düzenlenen kayıtlara iĢlenmesi gerekenler
dıĢında gelen ve giden evrak ile baĢka yer mahkemeleri veya diğer kurumlara gönderilmek
üzere verilen dilekçelere iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih veya numarası, gönderilen ya da gönderen
mahkeme veya kurumun adı, geliĢ ya da gönderilme tarihi, evrakın özeti, düĢünceler
sütunlarından oluĢur.
Hakem kararları saklama kaydı
MADDE 196 ‒ (1) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 436 ncı maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca mahkemece saklanacak hakem kararlarına iliĢkin bilgilerin tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, kararı veren hakem veya hakem kurulu üyelerinin ad ve
soyadları, tarafların, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadları, T.C. kimlik
numarası, davanın konusu, nihai karar ve tarihi ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Davanın açılması
MADDE 197 ‒ (1) Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi iĢiyle
görevlendirilen yazı iĢleri personeline teslim edilir.
(2) Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansı, harca tabi değilse gider
avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği baĢvuru sahibine
verilir.
(3) Tevzi iĢlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiĢ ise o
mahkemenin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından aynı anda tevzi formu
düzenlenir. Tevzi formu, dava veya iĢlerin hangi mahkemeye gönderildiğini gösteren ve
baĢvuru sahibine verilen alındı belgesidir. Tevzi formu, dağıtım yapılan mahkemenin adını,
dosyanın esas numarası ile esas numarasının verildiği tarih ve saati, dosya türünü, tarafların
ad ve soyadlarını, davanın konusunu ve varsa iliĢkili dosya numarasını içerir.
(4) BaĢka yer tevzi bürosundan açılan davalarda da yukarıdaki fıkralar uygulanır. BaĢka
yer tevzi bürosu, ilgili mahkemeye doğrudan tevzi yapar ve teslim aldığı evrakı elektronik
ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir. Posta ve havale
masrafı düĢüldükten sonra, gider avansından kalan miktar ilgili mahkemenin hesabına
aktarılır.
(5) Dava, dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmıĢ sayılır.
(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda iĢlem yapılamaması hâlinde durum bir
tutanakla tespit edilir ve iĢlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî
ortamda yapılan iĢlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz
konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmıĢ sayılır.
(7) Fiziksel ortamda gelen tüm belgeler derhal elektronik ortama aktarılır.
(8) Gerçek kiĢilerin UYAP VatandaĢ Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kiĢi temsilcilerinin
UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi
olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kiĢilerin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama
harçları ve gider avansı elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına
aktarılır. Bu iĢlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile de yapılması sağlanabilir.
Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmıĢ sayılır. ĠĢlem sonucunda baĢvuru
sahibinin elektronik ortamda eriĢebileceği bir tevzi formu oluĢturulur.
(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. Bu
iĢler için ayrıca ıslak imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi
üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama
harçları ve gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda
mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu iĢlemlerin baro kartı veya kredi kartı gibi
ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte
açılmıĢ sayılır. ĠĢlem sonucunda baĢvuru sahibinin elektronik ortamda eriĢebileceği bir tevzi
formu oluĢturulur.
(10) Dava, fiziksel ortamda mesai saati, elektronik ortamda ise saat 00:00’a kadar
açılabilir.
Basit yargılama usulünde dava ve cevap dilekçesinin verilmesi
MADDE 198 ‒ (1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçeyle olur.
(2) Basit yargılama usulünde, dava ve cevap dilekçeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer
alan dava ve cevap dilekçesi formları doldurulmak suretiyle de verilebilir.
(3) Dava dilekçesi formunda aĢağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
c) Davacının T.C. kimlik numarası ile varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kiĢi kimlik
numarası.
ç) Varsa tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davanın konusu.
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık
özetleri.
f) Ġddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
g) Dayanılan hukukî sebepler.
ğ) Açık bir Ģekilde talep sonucu.
h) Davacının, varsa kanunî temsilcisinin veya vekilinin imzası.
(4) Cevap dilekçesi formunda aĢağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dıĢında ise açılan dava ile
ilgili iĢlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.
c) Davalının T.C. kimlik numarası ile varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kiĢi kimlik
numarası.
ç) Varsa, tarafların kanunî temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık
özetleri.
e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat
edileceği.
f) Dayanılan hukukî sebepler.
g) Açık bir Ģekilde talep sonucu.
ğ) Davalının veya varsa kanunî temsilcisinin yahut vekilinin imzası.
(5) Dava veya cevap dilekçesi formu, fizikî ortamda tevzi bürosu ya da ön bürodan
temin edilerek doldurulması suretiyle verilebilir.
(6) Dava ve cevap dilekçesi formlarının elektronik ortamda verilebilmesi için güvenli
elektronik imza sahibi olunması gerekir. Aksi hâlde dava ve cevap dilekçesi formları
elektronik ortamda doldurulduktan sonra alınacak çıktısı el ile imzalanır.
Dava ve iĢlerin tevzii
MADDE 199 ‒ (1) Dava, istinabe evrakı ve diğer iĢler puanlama yöntemine göre
mahkemelere tevzi edilir. Her mahkemeye eĢit puanda dava ve iĢ gönderilmesi sağlanır.
Puanlama kriterleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüĢü alınarak Bakanlık
tarafından belirlenir.
(2) Dava ve iĢlerin tevziinden kaynaklanan uyuĢmazlıklar baĢvuru üzerine, adlî yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonu baĢkanı tarafından tevzi kriterleri esas alınarak karara
bağlanır.
Tensip tutanağı
MADDE 200 ‒ (1) Davanın açılmasından sonra, dilekçeler aĢamasının baĢında her
dosya için bir tensip tutanağı düzenlenir. Tensip tutanağında yer alacak hususlar hâkimin
takdirinde olmak kaydıyla; tensip tutanağının baĢına mahkemenin adı, mahkeme çeĢitli
sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı, hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin
ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa
kanunî temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri yazıldıktan sonra aĢağıdaki
hususlara yer verilebilir.
a) Dava dilekçesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119 uncu
maddesinde düzenlenen unsurları taĢıyıp taĢımadığının tespiti ile eksiklik bulunması hâlinde
ne gibi iĢlemin yapıldığı.
b) Davanın türü.
c) Davanın tabi olduğu yargılama usulü.
ç) KarĢılıklı dilekçelerin ve eklerinin tebliği ile gerekli iĢlemlerin yapılması.
d) Tarafların, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121 inci maddesi ve 129
uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine
ekleyerek vermeleri ile baĢka yerden getirilecek belgelere iliĢkin gerekli bilgileri vermeleri,
davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tespit edilecek
delil avansını da yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde, basit
yargılama usulüne iliĢkin hükümler saklı olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 140 ıncı maddesinin beĢinci fıkrası gereğince ancak ön inceleme aĢamasında bu
eksiklikleri tamamlayabilecekleri, aksi hâlde bu delillerinden vazgeçmiĢ sayılacakları.
e) Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruĢmalı yapılıp
yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruĢmalı yapılmasına karar verilmesi
hâlinde duruĢma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan
karĢılanarak bildirileceği.
f) Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi hâlinde, ön
incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruĢması için gün verileceği.
g) Dosyanın durumuna göre gerek görülen diğer hususlar.
(2) Tensip tutanağının düzenlenmesinden sonra ilgili her aĢamada gerekli kararlar
verilerek iĢlemler yerine getirilir.
Ön inceleme
MADDE 201 ‒ (1) Dilekçeler aĢaması tamamlandıktan sonra ön inceleme aĢamasına
geçilir. Ön inceleme aĢamasının sonunda aĢağıdaki hususları içeren bir ön inceleme tutanağı
düzenlenir.
a) Ön incelemenin duruĢmalı yapılıp yapılmadığı, ön inceleme duruĢmalı yapılıyorsa
duruĢmaya taraflardan hangisinin katıldığı ya da mazeretinin bulunup bulunmadığı.
b) Dava Ģartlarının mevcut olup olmadığı, eksiklik varsa ne tür iĢlem yapıldığı.
c) Ġlk itirazda bulunup bulunmadığı ve varsa ne tür iĢlem yapıldığı.
ç) Davacının iddialarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu.
d) Davalının savunmalarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu.
e) Tarafların uyuĢmazlık noktalarının ana baĢlıklarıyla nelerden ibaret bulunduğu.
f) Tarafların sunmadıkları belgelerin neler olduğu, dilekçelerinde belirttikleri tüm
belgeleri sunup sunmadıkları, ayrıca baĢka yerden getirilecek delillere iliĢkin bilgi
vermedikleri bir hususun bulunup bulunmadığı ve bu konuda ne Ģekilde iĢlem yapıldığı, bu
aĢamada karar verilmiĢse gerekli delil avansını yatırmaları.
g) Ön incelemede yapılması gereken diğer iĢlemlerin yapılıp yapılmadığı.
ğ) Ġddia ya da savunmasını geniĢleten taraf olup olmadığı, bu konuda karĢı tarafın açık
muvafakatinin bulunup bulunmadığı.
h) Tarafların sulhe ve arabuluculuğa teĢvik edildikleri ve sonuçlarının ne olduğu.
ı) Eğer ön inceleme duruĢması sonunda tahkikat için duruĢma günü verilebiliyor ise
duruĢma günü, duruĢma günü verilemiyor ise tahkikat için duruĢma gününün sonradan
bildirileceği ya da duruĢma günü vermeden tahkikata geçileceği.
(2) Ön inceleme tamamlanmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat iĢlemleri yapılamaz.
Basit yargılama usulünde ön inceleme ile tahkikat duruĢması birlikte yapılabilir. Yazılı
yargılama usulünde de, hâkim ön incelemeyi tamamlayıp gerekli kararları verdikten sonra,
aynı duruĢmada tahkikata geçerek gerekli kararları verebilir. Ön inceleme ile tahkikat
duruĢmasının birlikte yapılması hâlinde, yargılama aĢamaları tutanakta ayrı ayrı belirtilir.
(3) BaĢkan veya hâkim tarafından Ek 1’de yer alan Örnek Ön Ġnceleme Kontrol Formu
kullanılmak suretiyle ön inceleme tutanağı düzenlenebileceği gibi ön inceleme tutanağı re’sen
de düzenlenebilir. Ek 1’de yer alan, baĢkan veya hâkim tarafından re’sen oluĢturulan form
elektronik ortamda doldurulup güvenli elektronik imza ile imzalanarak kaydedilir ve ön
inceleme tutanağına eklenir.
Dosyaların incelenmesi ve örnek alma
MADDE 202 ‒ (1) Zabıt kâtibinin gözetimi altında taraflar veya fer’î müdahil, dava
dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydıyla baĢkan veya
hâkimin ya da bu konuda yetkilendirdiği yazı iĢleri müdürünün izniyle dosyayı inceleyebilir.
(2) Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt
kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. Ġncelemenin yapıldığına dair düzenlenen
dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak
dosyasında saklanır.
(3) Davacı, davalı, fer’i müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik
ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak
alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması
zorunludur.
(4) Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenmesi baĢkan
veya hâkimin açık iznine bağlıdır.
(5) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir
ve örnek alabilirler.
(6) Taraflar güvenli elektronik imza sahibi olmak koĢuluyla UYAP VatandaĢ veya
Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve iĢlere ait tüm evrakı inceleyebilir,
örnek alabilirler. Güvenli elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve iĢlerin kapak
bilgilerine ulaĢabilirler.
Dizi listesi
MADDE 203 ‒ (1) Dava dosyasının fiziksel olarak diğer bir mahkeme veya mercie
gönderilmesi gerektiğinde, zabıt kâtibince dosya içerisindeki her türlü belgeyi gösteren bir
dizi listesi yapılır ve altı imzalanır. Gönderilen dosyanın son duruĢma tutanağının bir örneği
ile dizi listesinin bir sureti alınarak geçici bir dosya açılır.
DuruĢma listesi
MADDE 204 ‒ (1) DuruĢmalı iĢlerde mahkemenin adı, dosya esas sıra numarası,
tarafların ad ve soyadları, duruĢma tarih ve saati bir liste hâlinde duruĢmadan önce ilgililerin
eriĢimine sunulur.
Harç, gider avansı ve delil avansının ödenmesi
MADDE 205 ‒ (1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Bakanlıkça çıkarılacak gider
avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme veznesine yatırmak
zorundadır. Gider avansı, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keĢif giderleri, bilirkiĢi ve tanık
ücretleri gibi giderler için davacıdan alınan meblağı ifade eder.
(2) Adlî yardım talebiyle açılan dava ve iĢlerde adlî yardım konusunda bir karar
verilinceye kadar harç, gider ve delil avansı alınmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.
(3) Gider avansının yeterli olmadığının dava sırasında anlaĢılması hâlinde, mahkemece
bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir. Dava Ģartı olan gider
avansının yatırılmaması veya tamamlanmaması hâlinde, dava, dava Ģartı yokluğundan
reddedilir.
(4) Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı,
verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Delil avansı, tarafların dayandıkları delillerin
giderlerini karĢılamak üzere mahkemece belirlenen kesin süre içinde ödemeleri gereken
meblağı ifade eder. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmiĢlerse, gereken gideri yarı
yarıya avans olarak öderler. Taraflardan biri avans yükümlülüğünü yerine getirmediğinde,
diğer taraf bu avansı da yatırabilir. Delil avansını yatırmayan taraf, o delilin ikamesinden
vazgeçmiĢ sayılır. Tarafların üzerinde tasarruf edemeyecekleri dava ve iĢlerle, kanunlardaki
özel hükümler saklıdır.
(5) Delil avansının ödenmesine, hâkim tarafından dilekçelerin verilmesi, ön inceleme
aĢaması veya tahkikatın baĢında karar verilir.
(6) Harç, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahsil edilmesi gereken avans ve para
cezaları elektronik ortamda tahsil edilebilir. Tahsil iĢlemi bankalar aracılığıyla olabileceği gibi
Barokart, kredi kartı ve benzeri araçlarla da yapılabilir.
(7) Gider ve delil avansı olarak tahsil edilen paraların, mutad ödemeler dikkate alınarak
belirlenecek olan günlük ihtiyaçtan fazlası Bakanlıkça belirlenen bankaya yatırılır.
Harçların ve para cezalarının tahsili
MADDE 206 ‒ (1) Harçların ve para cezalarının tahsili için gereken müzekkereler yazı
iĢleri müdürü tarafından yazılır. Her yıl bütçe kanunu ile belirlenen terkin sınırının altında
kalan harçlarla ilgili müzekkere yazılmaz.
(2) Harç tahsil müzekkereleri kararın tebliği tarihinden itibaren en geç bir ay onbeĢ gün
içinde yazılmak zorundadır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca harç tahsil müzekkereleri hükmün kesinleĢtiği tarihten itibaren onbeĢ gün
içinde yazılır.
Yargılama giderlerinin iadesi
MADDE 207 ‒ (1) Yargılama gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmı
hükmün kesinleĢmesinden sonra yazı iĢleri müdürü tarafından ilgilisine iade edilir. Hesap
numarası bildirilmiĢ ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap
numarası bildirilmemiĢ ise masrafı kalan paradan karĢılanmak suretiyle PTT merkez ve
iĢyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.
(2) Geçici hukukî koruma talebi için alınan yargılama giderinin kullanılmayan kısmı
verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.
Kanun yoluna baĢvuru iĢlemleri
MADDE 208 ‒ (1) Kanun yoluna baĢvuru dilekçesi, ön büro veya yazı iĢlerinde görevli
personele teslim edilir.
(2) Kanun yoluna baĢvuru dilekçesi harca tabi değilse hemen, harca tabi ise harç
ödendikten sonra kaydedilir ve baĢvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir.
(3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen
belgedir. Alındı belgesi, mahkemenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini,
tarafların ve varsa müdahillerin ad ve soyadlarını, davanın konusunu, baĢvurulan kanun yolu
merciini, baĢvuru tarih ve saatini içerir.
(4) Kanun yolu baĢvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmıĢ sayılır.
(5) BaĢka yer mahkemesine verilen kanun yoluna baĢvuru dilekçelerinde de yukarıdaki
hükümler uygulanır. BaĢka yer yazı iĢleri müdürü veya görevli personel teslim aldığı dilekçe
ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye
gönderir.
(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda iĢlem yapılamaması hâlinde durum bir
tutanakla tespit edilir ve iĢlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî
ortamda yapılan iĢlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu
baĢvuru dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiĢ sayılır.
(7) Fiziksel ortamda kanun yolu baĢvurusu mesai saatleri içinde yapılır.
(8) Gerçek kiĢilerin UYAP VatandaĢ Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kiĢi temsilcilerinin
UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu baĢvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kiĢiler elektronik ortamda
yapacakları kanun yolu baĢvurusunun harcını elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı
olduğu banka hesabına aktarırlar. Kanun yolu baĢvurusu, dilekçenin sisteme kaydedildiği
tarihte yapılmıĢ sayılır. ĠĢlem sonucunda baĢvuru sahibinin elektronik ortamda eriĢebileceği
bir alındı belgesi oluĢturulur.
(9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu baĢvuru
dilekçesi gönderilebilir. Bu iĢler için ayrıca elle atılmıĢ imzalı belge istenmez. Avukatların
UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu baĢvuru dilekçesi gönderebilmeleri için
güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu harçları avukat tarafından
elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu iĢlemlerin Barokart veya
kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Kanun yolu baĢvurusu, dilekçenin
sisteme kaydedildiği tarihte yapılmıĢ sayılır. ĠĢlem sonucunda baĢvuru sahibinin elektronik
ortamda eriĢebileceği bir alındı belgesi oluĢturulur.
(10) Elektronik ortamda kanun yolu baĢvurusu saat 00:00’a kadar yapılabilir.
(11) Kanun yoluna baĢvurulan dava veya iĢler, görevli daire doğru bir Ģekilde
belirlendikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulası UYAP üzenden hazırlanarak ilgili
mercie gönderilir.
Mühürleme
MADDE 209 ‒ (1) Mühürleme, taĢınır malların koruma altına alınması amacıyla bir
yerde tutularak kullanılmasının önlenmesi veya bir taĢınmazın kullanılmasının,
değiĢtirilmesinin önlenmesi ya da belirli bir faaliyetin durdurulmasıdır.
(2) TaĢınır mallar deftere geçirildikten sonra bir torba veya kapalı bir yere konularak
muhafaza altına alınır ve uygun araçlarla mühürlenir.
(3) TaĢınmazlarda mühürleme iĢlemi, taĢınmaza giriĢ ve çıkıĢın engellenmesi veya bir
faaliyetin önlenmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilir.
(4) Mühürleme iĢlemleri yazı iĢleri müdürü veya görevli personel tarafından yer, gün ve
saat belirtilip tutanağa bağlanarak imzalanır.
Defter tutma
MADDE 210 ‒ (1) Defter tutma, taĢınır ve taĢınmaz mallar ile borç, alacak ve hakların
kayıt altına alınmasıdır.
(2) Defter tutma iĢlemleri, yazı iĢleri müdürü, yazı iĢleri personeli veya bilirkiĢi eliyle
yaptırılabilir.
(3) Defter tutma iĢleminde, taĢınır malların sıra numarası, cinsi, adeti, miktarı, nerede
bulundukları, değeri; taĢınmaz malların sıra numarası, tapu veya diğer tanım bilgileri,
değerleri; borç, alacak ve hakların sıra numarası, niteliği, vadesi ve miktarı, borçlu, alacaklı
ve hak sahibinin kimlik bilgileri, kayda geçirilir.
(4) Defter tutma iĢlemleri elektronik ortamda yapılır. Zorunlu hâllerde fizikî ortamda
yapılan iĢlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır.
(5) Defter tutma iĢlemi fizikî ortamda yapıldığı takdirde defterin her sayfası ayrı ayrı
numaralandırılır, imzalanır ve mühürlenir. Defterin sonu görevli personel veya bilirkiĢi
tarafından imzalanır.
(6) Elektronik veya fizikî ortamda tutulan defter ilgili hâkim tarafından güvenli
elektronik imza ya da el ile imzalanarak onaylanır.
Yemin tutanağı
MADDE 211 ‒ (1) Yemin tutanağı, mevzuat uyarınca hâkim huzurunda yemin etmeleri
gereken kamu görevlileri, bilirkiĢiler ve diğer kiĢilerin yapacakları yemine iliĢkin düzenlenen
tutanaktır.
(2) Yemin tutanağında, mahkemenin adı, hâkimin ve zabit kâtibinin adı ve soyadı, sicili,
imzası; yemin eden kiĢinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, unvanı, imzası; yeminin
yapıldığı yer, tarih ve saat; yeminin metni yer alır.
(3) Yemin tutanağı yaptırılan yeminin niteliğine göre taĢıması gereken diğer kayıtları da
içerir.
(4) Yemin tutanağı elektronik ortamda düzenlenir. Zorunlu hâllerde fizikî ortamda
yapılan iĢlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli Hükümler
Tebligat iĢlemleri
MADDE 212 ‒ (1) Tebligat iĢlemleri 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
ile Tebligat Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre fizikî ya da elektronik ortamda
yapılır.
Tanıkların çağrılması, ücret ve giderlerinin ödenmesi
MADDE 213 ‒ (1) Tanıklara gönderilecek davetiyede;
a) Tanığın adı, soyadı ve açık adresi,
b) Tarafların ad ve soyadları,
c) Tanıklık yapacağı konu,
ç) Hazır bulunması gereken yer, gün ve saat,
d) Mazeret bildirmeksizin gelmediği takdirde zorla getirileceği, gelmemesinin sebep
olduğu giderlere ve miktarı belirtilmek suretiyle Kanunda gösterilen disiplin para cezasına
hükmolunacağı,
e) DuruĢmaya gelmesine rağmen kanunî bir sebep göstermeden tanıklıktan çekinir,
yemin etmez veya göstermiĢ olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık
yapmaktan çekinirse miktarı belirtilmek suretiyle Kanunda gösterilen disiplin para cezasına
ve bu yüzden doğan giderleri ödemesine hükmolunacağı,
f) Bakanlık tarafından hazırlanan tarife gereğince ücret ve giderlerinin ödeneceği,
yazılır.
(2) Tanıklık ücreti ve giderleri, tanıklık görevi yerine getirildikten sonra tanığın talebi
üzerine, yazı iĢleri müdürü veya görevlendireceği personel tarafından ödenebileceği gibi,
tanık tarafından hesap numarası bildirildiği takdirde banka hesabına da aktarılabilir. Aksi
hâlde masrafları içinden alınarak PTT merkez ve iĢyerleri aracılığıyla adreste ödemeli olarak
gönderilir.
Hükmün korunması
MADDE 214 ‒ (1) Elektronik ortamda hazırlanan hüküm, hükme katılan baĢkan ve
hâkimler ile zabıt kâtibi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri
tabanında saklanır. Ayrıca hükmün çıktısı hükme katılan baĢkan ve hâkimler ile zabıt kâtibi
tarafından imzalanıp mahkeme mührüyle mühürlenerek karar kartonunda muhafaza edilir.
Karar verilmiĢ dosyalara iliĢkin iĢlemler
MADDE 215 ‒ (1) Hükmün kesinleĢmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya
sulh hâlinde, hâkim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna
baĢvurulmuĢ olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.
Ġlâm ve suretlerin verilmesi, kesinleĢme kaydı ile harçların tahsili
MADDE 216 ‒ (1) Hâkimin re’sen harekete geçtiği hâller ile kanunlardaki özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe
çıkarılmaz. Taraflardan birinin talebi hâlinde hükmün bir nüshası makbuz karĢılığında talep
eden tarafa verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır.
(2) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilâmdır.
(3) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar
kartonundaki esas alınır.
(4) Taraflar, harcın ödenmiĢ olup olmamasına bakılmaksızın ilâmı her zaman alabilirler.
(5) Bakiye karar ve ilâm harcının ödenmemiĢ olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına,
takibe konmasına, kanun yollarına baĢvurulmasına ve hükmün kesinleĢtirilmesine engel teĢkil
etmez.
(6) Hükmün kesinleĢtiği, ilâmın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü
konmak ve baĢkan ya da hâkim tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.
(7) Suretler yazı iĢleri müdürü tarafından aslına uygunluğu belirtilip onaylanarak verilir.
Teminatların iadesi
MADDE 217 ‒ (1) Ġhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz taleplerinde teminat olarak
yatırılan para, banka mektubu, tahvil ya da benzeri evrakın iadesinin istenmesi hâlinde yazı
iĢleri müdürü teminatın iadesi için kanunî Ģartların gerçekleĢip gerçekleĢmediğini araĢtırıp bu
hususu belgelendirerek görüĢü ile birlikte dosyayı hâkim veya baĢkana sunar. Teminat
gösterilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığının anlaĢılması hâlinde mahkemece,
teminatın iadesine karar verilir.
Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruĢma icrası ve diğer usulî iĢlemler
MADDE 218 ‒ (1) Mahkeme, tarafların rızası olmak Ģartıyla, kendilerinin veya
vekillerinin, SEGBĠS ya da benzeri sistemlerle aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla
bulundukları yerden duruĢmaya katılmalarına ve usul iĢlemleri yapabilmelerine izin verebilir.
(2) Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme tanığın, bilirkiĢinin, uzmanın veya bir
tarafın dinlenilmesi esnasında baĢka bir yerde bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, SEGBĠS
veya benzeri sistemler vasıtasıyla ses ve görüntü olarak aynı anda duruĢma salonuna
nakledilir.
(3) Yemin edecek taraf, mahkemenin bulunduğu yerden baĢka bir yerde oturuyor ise
SEGBĠS veya benzeri sistemler vasıtasıyla aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile
yemin icrası mümkündür.
(4) SEGBĠS veya benzeri sistemlerle elde edilen ses ve görüntü verileri de 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199 uncu maddesine göre elektronik belge hükmündedir.
(5) Kimlik tespiti ve dinleme iĢleminin yapıldığına dair UYAP BiliĢim Sisteminde veya
zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme iĢlemi sırasında hazır bulunan tüm
ilgililerce duruma göre güvenli elektronik imza ya da el ürünü imza ile imzalanır. Tutanakta,
dinlenenlerin ad ve soyadları, dinlemenin baĢlangıç ve bitiĢ zamanı, dinlemenin süresi, hazır
bulunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir.
(6) Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fizikî olarak tutulan tutanak ise taranıp, güvenli
elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP üzerinden
gönderilir. Belge asılları mahallinde saklanır.
(7) SEGBĠS veya benzeri sistemlerle duruĢmaya katılan tarafların beyanlarının
imzalanması gerektiğinde, dinlemenin yapıldığı yer mahkemesince talepte bulunan
mahkemece tutulan tutanağın bir çıktısı alınarak imzalatılır, imzalanan tutanak tekrar
elektronik ortama aktarılır ve tutanağın aslı mahkemesine gönderilir.
(8) Bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde 20/9/2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü BiliĢim Sisteminin Kullanılması
Hakkında Yönetmeliğin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Davaların birleĢtirilmesi ve ayrılmasında yapılacak iĢlemler
MADDE 219 ‒ (1) BirleĢtirilmelerine karar verilmiĢ olan davaların esas kayıtlarında bu
durum belirtilir. BaĢka bir dava ile birleĢtirilmesine karar verilen davanın karar numarası
birleĢtirme kararına yazılır ve bu durum mahkemede verilen son kararda gösterilir.
(2) Bir davada ayırma kararı verilirse ayrılan dava veya davalar o mahkemenin esasına
ayrıca kaydedilir ve eski kayıt ile yeni kayıt birbiriyle iliĢkilendirilir. Ġlk kayıt o dosyada kalan
kısma münhasır olur. Ayrılan davanın dosyası ilk dosyada bu kısımlara ait yazıların
tamamının onaylı suretleri konularak yeniden oluĢturulur. Ayrılan davalar bakımından daha
önce tek karar ve ilâm harcı alınmıĢ ise her biri için ayrıca harç alınır; daha önce alınan harç
ayrılmıĢ davaları da kapsıyorsa yeniden harç alınmaz. Ayrılıp yeni esas numarası alan her
dava için baĢvuru harcı alınır.
(3) Ayırma iĢlemleri için yapılan masraflar ile ayrılan dosyanın duruĢma gününün
tebliği için gerekli olan masraf ana dosyanın gider avansından karĢılanır. Gerektiğinde gider
avansı tamamlattırılır.
BilirkiĢilerin elektronik ortamda iĢlem yapması
MADDE 220 ‒ (1) BilirkiĢiler UYAP BilirkiĢi Bilgi Sistemi üzerinden de iĢlem
yapabilirler. Bunun için bilirkiĢilerin güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir.
(2) UYAP BilirkiĢi Bilgi Sistemi üzerinden bilirkiĢi veya bilirkiĢiler görevlendirilebilir.
BilirkiĢi listesinde yer alan bilirkiĢiler tespit ve teslim tutanağını, dosyanın iĢ listesine
düĢmesinden itibaren en geç bir hafta içinde güvenli elektronik imza ile imzalayarak
mahkemeye göndermek ya da 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 275 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haber verme yükümlülüğünü yerine getirmek
zorundadır. Bu tutanaklar, bilirkiĢi tarafından imzalanmadan dosya eriĢime ve incelemeye
açılamaz. BilirkiĢi dosyayı inceledikten sonra elektronik ortamda düzenlediği raporunu
güvenli elektronik imzayla imzalayarak mahkemesine gönderir. Birden fazla bilirkiĢi görevli
ise düzenlenen rapor tüm bilirkiĢiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandıktan
sonra mahkemeye gönderilir. BilirkiĢi listesinde yer almayan bilirkiĢilerin ise bu iĢlemleri
yapabilmeleri için öncelikle mahkeme huzurunda yemin etmeleri gerekir.
(3) BilirkiĢilere ödenmesi gereken ücretler de BilirkiĢi Bilgi Sistemi üzerinden banka
hesaplarına aktarılabilir.
(4) Raporunu sunan bilirkiĢi hakkında, hâkim tarafından UYAP’ta yer alan performans
değerlendirme formu doldurulabilir.
BEġĠNCĠ KISIM
Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ÇalıĢma Usul ve Esasları
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Komisyonun OluĢumu, Görevleri, Toplanması, Karar Verme ve ÇalıĢma Usulleri
Komisyonun oluĢumu
MADDE 221 ‒ (1) Komisyon, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde; baĢkanı,
bir asıl ve bir yedek üyesi Kurul tarafından belirlenecek hâkimler ile o yer Cumhuriyet
baĢsavcısından oluĢur. BaĢkanın yokluğunda komisyona asıl üye baĢkanlık eder. Asıl üyenin
komisyona baĢkanlık etmesi veya yokluğunda yedek üye, Cumhuriyet baĢsavcısının
yokluğunda ise kendisine vekâlet eden Cumhuriyet savcısı komisyona katılır.
(2) Asıl ve yedek üyelerin yoklukları hâlinde, birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi
tutulup da ayrılamayanlar hariç, en kıdemli hâkimden baĢlayarak komisyon oluĢturulur. Bu
durumda kıdemli olan, komisyona baĢkanlık eder.
(3) Komisyonda, bir yazı iĢleri müdürü ile yeteri kadar personelden oluĢan büro
bulunur.
Komisyonun görevleri
MADDE 222 ‒ (1) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dıĢındaki adlî yargı ilk
derece mahkemesi ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin;
a) Ġlk defa Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezî sınavda baĢarılı olanların ilgili
yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarını
yapmak, baĢarılı olanların atanmalarını teklif etmek.
b) Aslî Devlet memurluğuna atanmaları, disiplin iĢlemleri, görevden uzaklaĢtırılmaları,
aylık ve ödenekleri ile diğer özlük iĢlemlerini 2802 sayılı Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek.
c) Yetki alanı dıĢındaki baĢka bir yere hizmet gereği atanmalarını teklif etmek.
ç) Ġlgili mahkeme baĢkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının görüĢünü alarak, yetki
alanı içerisinde, naklen ya da hizmet gereği atamasını yapmak.
d) Merkez ve gerektiğinde mülhakat adliyelerinde adliye içi görevlendirmesini yapmak.
e) Yetki alanı içerisinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirmesini
yapmak.
f) 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği kapsamında yapılacak
görevde yükselme ve unvan değiĢikliği sınavları sonucunda baĢarılı olanların atanmalarını
teklif etmek.
(2) Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği
ile 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği kapsamı
dıĢında kalan; aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda görüĢ
bildirmek.
(3) Ġlgisine göre;
a) 657 sayılı Kanunun 56 ve 57 nci maddelerine göre; adaylık devresi içinde göreve son
verme, adaylık süresinin sonunda baĢarısız sayılma kararlarını,
b) 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca; Devlet memurluğundan çekilme
isteğinin kabulüne ve çekilme isteğinde bulunulmuĢ sayılmasına iliĢkin kararlarını,
c) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi uyarınca; memurluğa alınma Ģartlarından
herhangi birini taĢımadığının sonradan anlaĢılması veya memurluğu sırasında bu Ģartlardan
herhangi birini kaybetmesi hâllerinde memurluğun sona erdirilmesine iliĢkin kararlarını,
ç) 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca; memurluktan çekilenlerin yeniden
atanmasına iliĢkin teklif kararlarını,
d) Adalet komisyonları merkez ve mülhakatında unvan veya sınıf değiĢikliği yapılmak
suretiyle gerçekleĢtirilen naklen atama kararlarını,
e) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası kapsamında istihdam edilen
personelin sözleĢmelerinin feshine iliĢkin kararlarını,
Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne
onaylanmak üzere göndermek.
(4) Ġlgisine göre;
a) Yargı çevresi içinde unvan veya sınıf değiĢikliği olmadan yapılan naklen atama
kararlarını,
b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen
personelin sözleĢmelerinin feshine iliĢkin kararlarını, Personel Genel Müdürlüğü veya Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına iĢlenmek üzere göndermek.
(5) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları kapsamında istihdam
edilen personel ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları hükümleri doğrultusunda sözleĢme
imzalamak ve diğer özlük iĢlemlerini yapmak.
(6) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün merkez atamalı personeli hariç olmak
üzere, Bakanlığın taĢra teĢkilatına aday memur olarak ataması yapılanların ve
görevlendirilenlerin temel, hazırlayıcı ve staj eğitimlerini yaptırmak.
(7) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç olmak üzere, adlî yargı ilk derece
mahkemesi ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin refakat ve aylıksız izinlerini
vermek.
(8) 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ġzleme
Kurulları Kanunu ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen izleme kurullarının oluĢumu ile iĢ ve
iĢleyiĢine iliĢkin görevleri yerine getirmek.
(9) Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, daha önce uyarma ve kınama
cezası dıĢında disiplin cezası almayanlar arasından seçilecek olan zabıt kâtibi, mübaĢir ve
hizmetlileri icra dairelerinde görevlendirmek ve bu personeli Bakanlığın uygun görüĢünü
almak suretiyle icra dairesi dıĢında baĢka birimlerde görevlendirmek.
(10) Ġcra kâtipliği kadrolarına yapılacak atamalar için merkezî sınavda baĢarılı olanların
ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek uygulamalı ve sözlü sınavlarını yapmak,
baĢarılı olanların atanmalarını teklif etmek.
(11) Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra
kâtiplerinin hangi dairede görev yapacağını belirlemek.
(12) Ġcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması
hâlinde öncelikle merkez ve mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtiplerini veya yazı
iĢleri müdürlerini, bunun mümkün olmaması hâlinde 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ġcra Müdür ve Yardımcıları ile Ġcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin 32/B maddesindeki Ģartları taĢıyan zabıt kâtiplerini bu yerlerde geçici olarak
görevlendirmek.
(13) Ġcra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin hizmet gereği atanmalarını
teklif etmek.
(14) Birden fazla icra dairesi ve icra mahkemesi bulunan mahallerde icra dairesinin
bağlı olacağı icra mahkemesini belirlemek.
(15) Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin ilgili kanun ve yönetmelik
hükümlerine göre staj iĢlemlerini yürütmek.
(16) Her ne sebeple olursa olsun boĢalan birinci, ikinci veya üçüncü sınıf noterliklere;
18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33 üncü maddesi gereğince
görevlendirme yapmak, dördüncü sınıf noterliklere 32 nci madde gereğince inhada bulunmak,
hastalık ve izin gibi haklı engeller sebebiyle 35 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki hâllerde
yeterli bulunan bir adalet memurunu görevlendirmek.
(17) BilirkiĢi ve tercüman listelerini düzenlemek, yeminlerini verdirmek, listeden
çıkartma ile bilirkiĢilik görevi yapmaktan belirli bir süre yasaklama iĢlemlerini yapmak.
(18) Lojman tahsisi yapmak.
(19) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.
BaĢkanın görevleri
MADDE 223 ‒ (1) Komisyon baĢkanının görevleri Ģunlardır:
a) Komisyon gündemini belirlemek.
b) Komisyon yazı iĢleri hizmetlerinin gözetim ve denetimini yapmak.
c) Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay’da geçen staj dönemleri hariç olmak üzere,
hâkim ve savcı adaylarının mazeret izin taleplerini değerlendirmek.
ç) Yargı çevresinde görev yapan hâkimlerin acil ve zorunlu hâllerde üç güne kadar olan
mazeret izin taleplerini değerlendirmek.
d) Herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine, bu hâkim görevine
baĢlayıncaya veya Kurulca yetkilendirme yapılıncaya kadar, o yerdeki hâkimler arasından,
görevlendirme yapmak.
e) Ağır ceza merkezlerinde, Cumhuriyet baĢsavcılığında görev yapanlar ile atamaları
doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç olmak üzere, adlî yargı ilk derece mahkemesi
personelinin nöbet hizmetlerini düzenlemek.
f) Üst disiplin amiri olarak gerektiğinde komisyon yazı iĢleri müdürünün disiplin
iĢlemlerini yürütmek.
g) Komisyon yazı iĢleri müdürü ve personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini
vermek.
ğ) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.
Komisyon gündeminin oluĢturulması
MADDE 224 ‒ (1) Gündem, baĢkan tarafından iĢin önemine, ivedi veya süreli oluĢuna
göre belirlenir.
(2) Gündem; toplantının yapılacağı yer, gün ve saati ile görüĢülecek iĢleri ve sırasını
gösterir.
(3) Toplantı gündemi, toplantıdan en az bir gün önce üyelere dağıtılır.
(4) Gündemde olup tamamlanmayan iĢler, bir sonraki gündemin kendi bölümünde ilk
sırada yer alır.
(5) Gündemde değiĢiklik yapılması komisyon kararı ile olur. Gündemin
düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli iĢlerin gündeme alınması, iĢlerden
birinin sırasından önce veya sonra görüĢülmesi, ertelenmesi ya da gündemden çıkarılması
baĢkan veya üyelerden biri tarafından istenebilir.
Komisyonun toplanması
MADDE 225 ‒ (1) Komisyon eksiksiz olarak en az 15 günde bir defa baĢkan tarafından
belirlenecek gün ve saatte toplanır. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde baĢkan veya üyelerden
birinin önerisiyle ve baĢkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
GörüĢme usulü
MADDE 226 ‒ (1) Komisyon toplantısında iĢler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve
karara bağlanır.
(2) Söz almak isteyenlere istem sırasına göre söz verilir.
Oylama ve karar
MADDE 227 ‒ (1) Konular üzerinde görüĢmeler tamamlandıktan sonra oylamaya
baĢlanır.
(2) Oylama açık yapılır.
(3) Önce, usule iliĢkin hususlar oylanır. Usul konularında azınlıkta kalanlar esas
hakkında oylamaya katılmak zorundadırlar.
(4) BaĢkan, önce üye hâkimin oyundan baĢlayarak oyları toplar ve son olarak kendi
oyunu açıklar.
(5) Komisyon oy çokluğuyla karar verir.
(6) Komisyon kararları, UYAP ortamında üyeler ve baĢkan tarafından imzalanıp karar
kaydına iĢlenir.
Kararlarda bulunacak hususlar
MADDE 228 ‒ (1) Kararlarda;
a) Karar tarihi ve karar numarası,
b) Karara katılanların, varsa karĢı oy kullananların, adı, soyadı ve sicil numaraları,
c) Ġlgililerin ad ve soyadları ile sicil numaraları ve görevleri,
ç) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti,
d) Kararın ve karĢı oyun gerekçesi ile sonucu,
e) Karara karĢı baĢvuru yolu, süresi ve mercii,
yer alır.
(2) Kararlar en geç yedi gün içinde yazılır ve ilgilisine tebliğe çıkarılır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Komisyon Yazı ĠĢleri Hizmetleri
Müdürün görevleri
MADDE 229 ‒ (1) Yazı iĢleri müdürünün görevleri Ģunlardır:
a) Yazı iĢleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
b) Müdürlükte görevli personel arasında iĢ bölümü yapmak, personele iĢlerin
öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir Ģekilde yürütülmesi için
her türlü tedbiri almak.
c) BaĢkan veya üyelerin uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
ç) Fizikî ortamda teslimi gereken evrakla ilgili iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.
d) Komisyon kararlarının ilgililere tebliğini sağlamak.
e) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
f) Mevzuattan kaynaklanan ya da baĢkan veya üyeler tarafından verilen diğer görevleri
yerine getirmek.
Tutulacak kayıtlar
MADDE 230 ‒ (1) Komisyonda;
a) Özlük kaydı,
b) Karar kaydı,
c) Personel nöbet kaydı,
ç) Genelge ve görüĢ kaydı,
d) Duyuru kaydı,
e) Fazla ve esnek çalıĢma kaydı,
f) Hâkim bilgi kaydı,
g) Lojman kaydı,
ğ) Tasdik Ģerhi kaydı,
h) Hâkim ve savcı adayları kaydı,
ı) Avukat stajyerleri kaydı,
i) BilirkiĢi ve tercüman listesi kaydı,
j) Sınav kaydı,
k) Zimmet kaydı,
l) Muhabere kaydı,
m) Disiplin soruĢturma kaydı,
n) TeftiĢ kaydı,
o) Bilgi edinme kaydı,
ö) Dava iĢleri kaydı,
p) Komisyon gündem kaydı,
tutulması zorunludur.
Özlük kaydı
MADDE 231 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan personelin bilgilerinin tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; personelin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, memuriyet
sicil numarası, her beĢ yılda bir yenilenen fotoğrafı, nüfus ve aile fertleri bilgisi, öğrenim ve
yabancı dil bilgisi, memuriyete giriĢte yapılan sınav sonucu ve dayanağı, memuriyete
baĢlamadaki kadro unvanı, kadro derecesi ile kadro hareketleri, memuriyete baĢlama tarihi,
asaletinin tasdik tarihi, yıllık terfi tarihleri ve baĢka yere veya unvan değiĢtirme suretiyle
yapılan naklen atanma tarihleri, geçici görevlendirmeleri, memuriyet dıĢındaki sigortalı
hizmet süreleri, mahkûmiyetleri, kesinleĢen disiplin cezaları, hizmet içi eğitim bilgileri, baĢarı
belgesi verilmiĢ ise mazbata tarihi ve sayısı, memuriyeti süresince tarih sırasına göre
kullanmıĢ olduğu ücretli, ücretsiz izinler ya da raporlar, engellilik, askerlik ve borçlanma
durumu, komisyon içindeki birim değiĢtirme tarihleri, sendika bilgileri, mal bildirim
beyannameleri, imzaladığı etik sözleĢmesi, arĢiv araĢtırma bilgileri ve denetim sonrasında
doldurulan raporlar ile gerekli görülecek diğer kiĢisel ve mesleki bilgileri içerir.
(3) Özlük kaydı, belirtilen bilgilerin kaydedileceği sütunlar ile sayfalardan oluĢur ve her
bir personel için ayrı tutulur.
Karar kaydı
MADDE 232 ‒ (1) Komisyonca verilen kararların tarih sırasına göre tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, ilgilinin adı
ve soyadı sütunlarından oluĢur.
Personel nöbet kaydı
MADDE 233 ‒ (1) Ataması komisyonca yapılan ya da komisyon emrinde
görevlendirilen personelin nöbet listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, görev yeri ile nöbet yeri,
zamanı ve nöbet değiĢiklikleri sütunlarından oluĢur.
Genelge ve görüĢ kaydı
MADDE 234 ‒ (1) Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüĢlerin
tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; genelge ve görüĢlerin sıra numarası, tarihi ve konusuyla çıkaran birim
sütunlarından oluĢur.
Duyuru kaydı
MADDE 235 ‒ (1) Bakanlıklar, Kurul veya diğer kamu kurum ya da kuruluĢları
tarafından çıkarılıp, adlî teĢkilâta duyurulmasına gerek görülen duyuruların tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; duyurunun, tarihi ve konusuyla gönderen birim sütunlarından oluĢur.
Fazla ve esnek çalıĢma kaydı
MADDE 236 ‒ (1) Ataması komisyon tarafından yapılan ya da komisyon emrinde
görevlendirilen personelin fazla ve esnek çalıĢmasına iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgili personelin adı, soyadı, sicil numarası, fazla çalıĢma yapılan tarih,
süre ile esnek çalıĢmanın türü, süresi, ödenen fazla çalıĢma ücreti ve verilen izin sütunlarından
oluĢur.
Hâkim bilgi kaydı
MADDE 237 ‒ (1) Komisyon merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan
hâkimlerin göreve iliĢkin gizli olmayan kiĢisel ve mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; komisyon merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkimlerin adı
ve soyadı, iletiĢim bilgileri, nüfus, aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, müstemir
yetki, geçici görevlendirme sütunlarından oluĢur.
Lojman kaydı
MADDE 238 ‒ (1) Bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri ile adlî yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonu merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan
hâkim, Cumhuriyet savcısı ve diğer personelin lojman bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri ile adlî yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonu merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan hâkim,
Cumhuriyet savcısı ve diğer personelin aile ve kimlik bilgileri, sicili, hizmet süresi, lojmanda
daha önce oturulan süreler, konut bilgisi, tahsis tarihi, puan hesap yılı, tahsis türü
sütunlarından oluĢur.
Tasdik Ģerhi kaydı
MADDE 239 ‒ (1) Yabancı makamlara verilecek adlî belgelerin tasdik bilgilerinin
tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; tasdik yılı ve numarası, belgenin ait olduğu birim, imzalayan, imzalayanın
unvanı, ilgili kiĢi, tasdik eden birim, tasdik edenin adı, soyadı ve unvanı, gönderilecek ülke,
tasdik tarihi, çeviri dili, evrakı teslim alanın adı soyadı, teslim tarihi sütunlarından oluĢur.
Hâkim ve savcı adayları kaydı
MADDE 240 ‒ (1) Hâkim ve savcı adaylarının bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; hâkim ve savcı adaylarının, kimlik ve iletiĢim bilgileri, sicil numarası, staj
yeri, baĢlama ve bitirme tarihi, devam durumu ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Avukat stajyerleri kaydı
MADDE 241 ‒ (1) Avukat stajyerlerinin bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; avukat stajyerlerinin kimlik ve iletiĢim bilgileri, staj dosya numarası, staj
yeri, baĢlama ve bitirme tarihi, devam durumu ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
BilirkiĢi ve tercüman listesi kaydı
MADDE 242 ‒ (1) Ġl Komisyonu tarafından her yıl için oluĢturulan bilirkiĢi ve
tercüman listelerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik ve iletiĢim, uzmanlık alanı, mesleki tecrübe, öğrenim
durumu, adlî sicil ve arĢiv, meslekten men, bilirkiĢilik ve tercümanlık listesinden çıkarılma,
ikamet ve iĢ yeri bilgileri ile yemin tutanağı ve IBAN numarası sütunlarından oluĢur.
Sınav kaydı
MADDE 243 ‒ (1) Ġlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavlar ile
görevde yükselme ve unvan değiĢikliği gibi sınavlara iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; ilgililerin kimlik bilgileri, merkezî sınav puanı, iletiĢim bilgileri, sınavın
konusu, türü, yeri, zamanı, sonucu ve sınavın niteliği sütunlarından oluĢur.
Zimmet kaydı
MADDE 244 ‒ (1) Komisyon tarafından zorunlu nedenlerle fizikî olarak gönderilen
evrak bilgilerinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih, evrakı
alanın adı, soyadı, görevi ve imzası ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra
ayrı bir kartonda saklanır.
Muhabere kaydı
MADDE 245 ‒ (1) Diğer kayıtlarda tutulması gerekmeyen her türlü yazıĢmaların
tutulduğu kayıttır.
(2) Muhabereye gelen cevap ayrı bir kayıt iĢlemine tâbi tutulmaz. Sadece kayıtta aldığı
numaranın karĢısına geldiği iĢaret olunur.
(3) Bakanlık ve Kurul ile yapılan yazıĢmalar ile baĢkan, Cumhuriyet baĢsavcısı,
Cumhuriyet baĢsavcıvekili, hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında yapılan araĢtırma,
inceleme veya soruĢturmalar için ayrı ayrı muhabere kaydı tutulur.
(4) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarihi, numarası, gönderilen veya gönderen
Cumhuriyet baĢsavcılığı, mahkeme ya da kurumun adı, geliĢ veya gönderilme tarihi, evrakın
özeti ile düĢünceler sütunlarından oluĢur.
Disiplin soruĢturma kaydı
MADDE 246 ‒ (1) Birimlerde çalıĢan personel hakkında idarî yönden yapılan
soruĢturma ve sonuçlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur veya Ģikâyetçinin kimlik ve iletiĢim bilgileri,
hakkında soruĢturma açılan personelin adı, soyadı, görev yeri, suçun türü, belgenin geliĢ
tarihi, disiplin soruĢturmasına baĢlama tarihi, savunmanın istenildiği tarih, varsa görevden
uzaklaĢtırma kararı ile nihai karar sonucu ve tarihi, verilen kararlara karĢı baĢvurulan kanun
yolu ve sonucu sütunlarından oluĢur.
TeftiĢ kaydı
MADDE 247 ‒ (1) Adalet ve Kurul müfettiĢleri tarafından yapılan teftiĢte tespit edilmiĢ
olan aksaklıklara ve bunların düzeltilmesine iliĢkin tavsiyeler listesinin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; denetimin yapıldığı tarihi, denetim yapan adalet ve kurul müfettiĢlerinin ad
ve soyadları ile tavsiyeler sütunlarından oluĢur.
Bilgi edinme kaydı
MADDE 248 ‒ (1) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince yapılan bilgi edinme
baĢvurularının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; baĢvuranın kimlik ve iletiĢim bilgileri, talebin tarihi, konusu ile verilen
cevap ve tarih sütunlarından oluĢur.
Dava iĢleri kaydı
MADDE 249 ‒ (1) Komisyonun taraf olduğu davalara iliĢkin bilgilerin tutulduğu
kayıttır.
(2) Bu kayıt; davaya bakan mahkeme, esas numarası, davacı, davalı ve varsa vekilleri,
davanın konusu ve açıldığı tarih, dava dilekçesinin tebliğ tarihi, cevap dilekçesi tarihi,
yürütmenin durdurulması karar tarihi, karar ve tarihi, karar numarası, itiraz, istinaf ve temyiz
tarihi, kanun yolu sonuçları ile kararın uygulama bilgileri sütunlarından oluĢur.
Komisyon gündem kaydı
MADDE 250 ‒ (1) Komisyon gündemine iliĢkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıt; gündemin dağıtıldığı tarih ve kiĢiler ile konusu, görüĢülme tarihi ve
sonucu sütunlarından oluĢur.
Kartonlar ve tahsis amacı
MADDE 251 ‒ (1) Komisyonda aĢağıda gösterilen karar ve iĢlem kartonlarının
UYAP’ta tutulması zorunludur.
a) Posta gönderi kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta
evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.
b) ĠĢ cetvelleri kartonu: Bakanlık ve Kurula gönderilen iĢ cetvellerinin saklandığı
kartondur.
c) Zimmet kartonu: UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi
gereken evrakın teslimine iliĢkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.
ç) Nöbetçi hâkim isim listesi kartonu: Nöbetçi hâkimlerin isimlerinin yer aldığı
listelerin saklandığı kartondur.
d) Nöbetçi personel isim listesi kartonu: Nöbetçi personelin isimlerinin yer aldığı
listelerin saklandığı kartondur.
e) Karar kartonu: Komisyon kararlarının saklandığı kartondur.
f) Muhabere kartonu: Muhabereye kayıtlı olarak yapılan tüm yazıĢmaların saklandığı
kartondur.
g) Denetim kartonu: Denetim döneminde yapılan tavsiyeler ile tebliğine iliĢkin
belgelerin saklandığı kartondur.
ğ) Genelge ve görüĢ kartonu: Bakanlık ve Kurul tarafından çıkarılan genelge ve görüĢler
ile tebliğine iliĢkin belgelerin saklandığı kartondur.
h) Disiplin soruĢturması kartonu: Disiplin soruĢturması sonucu verilen nihai kararların
saklandığı kartondur.
ı) Stajyer öğrenci kartonu: Komisyon bünyesinde staj yapan öğrencilerin sözleĢmeleri
ve devam çizelgelerinin elektronik ortama aktarılarak saklandığı kartondur.
i) Ġzleme kurulu kartonu: Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ġzleme Kurulları
Kanunundan ve ilgili yönetmeliğinden kaynaklı görevlerin ifası nedeniyle oluĢturulan tüm
belgelerin saklandığı kartondur.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması
gerekir.
ALTINCI KISIM
Ortak, ÇeĢitli ve Son Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Gelen belgenin havalesi
MADDE 252 ‒ (1) Her türlü dilekçe ve belge ön büro veya yazı iĢlerinde görevli
personele teslim edilir. Dilekçe veya belgenin alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına
dair baĢvuru sahibine ücretsiz olarak bir alındı belgesi verilir. Bu belge aynı zamanda havale
yerine geçer.
(2) Fiziken teslim alınıp elektronik ortama aktarılan veya doğrudan elektronik ortamda
gelen dilekçe ya da belge, ilgilisi veya görevlendireceği personel tarafından incelendikten
sonra dosyasına aktarılır.
Ara kararların yerine getirilmesi
MADDE 253 ‒ (1) Ara kararlar gereğince yapılması gerekli iĢlemler derhal yerine
getirilir. Ara kararının yerine getirildiği veya yerine getirilememe nedeni zabıt kâtibi
tarafından tarih belirterek Ģerh verilir.
(2) Bu iĢlemlerin gecikmesinden yazı iĢleri müdürü ile görevli zabıt kâtibi birlikte
sorumludur.
Yazıların gönderilmesi
MADDE 254 ‒ (1) Birimlerce yazılan yazılar elektronik ortamda gönderilir. Elektronik
ortamda gönderilemeyen yazılar, zimmet kaydına iĢlenerek görevlendirilen memur
aracılığıyla ya da posta yoluyla gönderilebilir.
(2) Bu yazılar, baĢkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısının izni olmadıkça ilgilisine
elden verilemez. Elden verilmesine müsaade edilen yazı, zimmet kaydına iĢlenerek ilgilinin
imzası alındıktan sonra kendisine verilir ve bu husus, yazı örneğine de not edilir. Elden teslim
edilen yazılar mühürlenir ve bir zarfa konularak ağzı kapatılır.
(3) Ġlgilinin isteği üzerine yazının gönderilme tarih ve numarası kendisine bildirilir.
Kıymetli evrak ve belgelerin saklanması
MADDE 255 ‒ (1) Ġlgili kanunlar gereği gizli kalması gereken belgeler ile kıymetli
evrak ve saklanması lüzumlu görülen sair belgeler, yazı iĢleri müdürünün sorumluluğunda
yazı iĢleri müdürlüğündeki kasada saklanır.
Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme
MADDE 256 ‒ (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası,
hazırlayan veya onaylayan kiĢiye göre sorgulanabilir bir Ģekilde tutulur.
(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.
(3) Kayıtların düzgün ve sağlıklı bir Ģekilde tutulmasından yazı iĢleri müdürü ile görevli
personel birlikte sorumludur.
(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni
kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.
Kayıtların düzeni ve düzeltilmesi
MADDE 257 ‒ (1) UYAP’ta tutulan tüm belgeler tarihi, türü ve alfabetik sırasına göre
düzenlenir.
(2) Bir elektronik kayıttan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde güvenli elektronik
imza ile imzalanmıĢ belgenin örneğine ―Elektronik imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu
tasdik ederim." ifadesi yazılarak belge örneği imzalanır ve mühürlenir.
(3) Düzeltilmesi veya değiĢtirilmesi kanun yollarına baĢvurulmak suretiyle mümkün
olan kayıtların elektronik olarak onaylanmasından sonra düzeltme ve değiĢtirme iĢlemi
yapılamaz.
(4) Üçüncü fıkra kapsamı dıĢında kalan kayıtlarda yanlıĢlık yapılması hâlinde, yetkili
daire baĢkanı, üye, komisyon baĢkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının onayı ile
oluĢturulan düzeltme onayından sonra sistemde kaybolmayacak Ģekilde yetkili kiĢi tarafından
gerekli değiĢiklik yapılır.
Kayıt ve diğer yazılı belgelerde uyulması gerekli esaslar
MADDE 258 ‒ (1) Belgenin yazılmasında, imzalanmasında ve mühürlenmesinde
15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî
YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Müdürlüklerin denetim ve gözetimi
MADDE 259 ‒ (1) Müdürlükler, ilgisine göre bölge adliye mahkemesi baĢkanı, daire
baĢkanları ve Cumhuriyet baĢsavcısı ve komisyon baĢkanı ile mahkeme baĢkanının denetim
ve gözetimi altındadır.
(2) Bu denetim ve gözetim görevini; baĢkan, daire baĢkanlarına, daire baĢkanı ve
mahkeme baĢkanı görevlendirecekleri üyelerden birine; Cumhuriyet baĢsavcısı da
Cumhuriyet savcılarından birine yaptırabilir.
(3) Denetim;
a) Kayıt ve kartonların düzenli tutulup tutulmadığı,
b) Evrak havalesinin süresinde yapılıp yapılmadığı,
c) Fizikî ortamda teslimi gereken evrakla ilgili iĢlemlerin usulüne uygun yapılıp
yapılmadığı,
ç) Kararların ilgililere tebliğinin sağlanıp sağlanmadığı,
d) Mühür ve beratın muhafaza edilip edilmediği,
e) Mevzuattan kaynaklanan veya ilgili birim amiri tarafından verilen diğer görevlerin
usulüne uygun yapılıp yapılmadığı hususlarını kapsar.
(4) Denetim yılda en az bir kez yapılır, sonucu raporla tespit edilir.
Geri verilmesi istenen belgeler
MADDE 260 ‒ (1) Taraflardan biri verdiği bir belgenin iade edilmesini isterse;
a) Dava sonuçlanmamıĢ veya verilen hüküm kesinleĢmemiĢ ise, baĢkan ya da
yetkilendirdiği üyenin, hâkimin, Cumhuriyet baĢsavcısı veya yetkilendirdiği Cumhuriyet
savcısının izni olmadan istenilen bu belge ilgilisine geri verilemez. BaĢkan veya
yetkilendirdiği üyenin, hâkimin, Cumhuriyet baĢsavcısı ya da yetkilendirdiği Cumhuriyet
savcısının izni ile geri verildiği takdirde, belgelerin tasdikli suret veya fotokopisi dosyasına
konulur.
b) Hüküm kesinleĢmiĢ ise belgenin tasdikli suret veya fotokopisi dosyasına konularak
aslı ilgilisine verilir.
(2) Bu iĢlemleri yazı iĢleri müdürü veya görevlendireceği zabıt kâtibi yürütür.
Resmî mühür ve beratın saklanması
MADDE 261 ‒ (1) Mühürlerin teslim alındığına iliĢkin yazı, mühür ve beratı saklanır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 262 ‒ (1) 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği ve 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ile Adlî Yargı Ġlk Derece Ceza
Mahkemeleri Yazı ĠĢleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
Atıflar
MADDE 263 ‒ (1) Bu Yönetmelikte açık hüküm bulunmayan hâllerde Adalet
Bakanlığı ve ilgili kurumlarca yürürlüğe konulan diğer yönetmeliklerin ilgili hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 264 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 265 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız
[R.G. 06 Ağustos 2015– 29437]
—— • ——
SAYIġTAY KARARI
SayıĢtay BaĢkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3 üncü Maddesinin
(B) Bendi Kapsamında Yapılacak Ġhalelere ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında SayıĢtay
Genel Kurul Kararı (K.No: 5391/1) 6 Ağustos 2015 Tarihli ve 29437 Sayılı Resmî
Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Ağustos 2015– 29437]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Karar Sayısı : 2015/7975
Ekli ―Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve
KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik‖in
yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 9/6/2015 tarihli ve 5904414 sayılı yazısı
üzerine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununun 4 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 6/7/2015 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
K. ĠPEK
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
M. V. GÖNÜL
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
F. BĠLGĠN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMLARININ BAKANLIKLAR ĠLE ONLARA BAĞLI
KURUM VE KURULUġLARDAN YARARLANMA YÖNETMELĠĞĠNĠN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 16/11/1983 tarihli ve 83/7401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve
KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 07 Ağustos 2015– 29438]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7868
Ġstifa nedeniyle boĢalan Ġnsan Hakları Kurulu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere, ekli listede adları yazılı kiĢilerin seçilmesi; 6332 sayılı Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu
Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2015 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
K. ĠPEK
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUġOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ve
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
F. BĠLGĠN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
1. Gülden SÖNMEZ
2. Salih MELEK
üyeliğe)
11/6/2015 TARĠHLĠ VE 2015/7868 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
LĠSTE
(Fatma BENLĠ’nin istifası nedeniyle boĢalan üyeliğe)
(Yılmaz ENSAROĞLU’nun istifası nedeniyle boĢalan
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
Karar Sayısı : 2015/7939
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaĢmaların yürürlüğe girdiği
tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede
tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
K. ĠPEK
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
M. V. GÖNÜL
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
F. BĠLGĠN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Eki için tıklayınız
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
ATAMA KARARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/482
1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek MüĢavirliğine, Ġdarî ve Malî ĠĢler Dairesi BaĢkanı
(37385) Ayhan CÜREBAL’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37 nci
maddesi gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
7/8/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
Kenan İPEK
Adalet Bakanı
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Milli Eğitim Bakanlığından:
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI
YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aĢağıdaki (ö), (p), (r), (s), (Ģ), (t) ve (u) bentleri eklenmiĢtir.
―ö) Bilim grubu: Bakanlıkça, lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onaylanan
çerçeve programı doğrultusunda (Ek-4)’te özel öğretim kursları kategorisinde belirlenen
grupları,‖
―p) Özel öğretim kursu: KiĢilerin, Bakanlıkça belirlenmiĢ bilim gruplarına uygun eğitim
ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları
doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliĢtirdiği, serbest zamanlarını
değerlendirdiği çeĢitli kurs kapsamındaki en fazla üç bilim grubunda eğitim veren özel
öğretim kurumlarını,‖
―r) Ders yılı: Okullarda, derslerin baĢladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,‖
―s) KiĢisel geliĢim kursu: KiĢilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiĢ uygun
eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları
doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliĢtirdiği, serbest zamanlarını
değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeĢitli kurs kapsamındaki özel öğretim
kurumlarını,‖
―Ģ) Meslek edindirme ve mesleki geliĢim kursu: KiĢilerin, meslek edinme ve mesleklerinde
ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiĢ uygun eğitim ortamlarında, öğrenim
seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini
geliĢtirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeĢitli kurs kapsamındaki özel öğretim
kurumlarını,‖
―t) Öğretim yılı: Ders yılının baĢladığı tarihten ertesi ders yılının baĢladığı tarihe kadar geçen
süreyi,‖
―u) Yetenek kursu: KiĢilerin, sanatsal ve sportif alanlarda Bakanlıkça belirlenmiĢ uygun
eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları
doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliĢtirdiği, serbest zamanlarını
değerlendirdiği çeĢitli kurs kapsamındaki özel öğretim kurumlarını,‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin sonuna
aĢağıdaki cümle ile aynı fıkraya aĢağıdaki (p) bendi eklenmiĢtir.
―Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Ek-4)’te yer alan bilim gruplarının Talim ve
Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum
tarafından en fazla üç bilim grubunda hazırlanmıĢ ve Genel Müdürlükçe onaylanmıĢ kurs
programı.‖
―p) 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tâbi kurum açacaklar için harç
yatırıldığına dair onaylı belge.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, beĢinci fıkrasında yer alan ―Bakanlık veya valilikçe‖ ibaresi yürürlükten
kaldırılmıĢ, dokuzuncu fıkrasında yer alan ―okul‖ ibaresi ―dönüĢtüğü kurum‖ olarak
değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Maarif müfettiĢlerince görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç on beĢ iĢ günü
içinde düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasında bir sakınca
bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, dosya beĢ iĢ günü içinde Bakanlığa gönderilir.
Bakanlıkça iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi uygun görülen okullar dıĢındaki
kurumlara valilikçe beĢ iĢ günü içinde kurum açma izni (EK-2) düzenlenir. Valilikçe kurum
açma izni düzenlenen kurumlara Bakanlıkça on beĢ iĢ günü içinde iĢ yeri açma ve çalıĢma
ruhsatı (EK-2/A) düzenlenir.‖
―(3) Bakanlıkça okullara on beĢ iĢ günü içinde kurum açma izni ile iĢ yeri açma ve çalıĢma
ruhsatı (EK-3) ve (EK-3/A) düzenlenir.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Maarif müfettiĢlerince eksikliklerini süresi içerisinde tamamlamadığı tespit edilen kurumlar
hakkında sürekli kapatma iĢlemi uygulanarak bu kurumların kurum açma izinleri ile iĢ yeri
açma ve çalıĢma ruhsatları iptal edilir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aĢağıdaki
cümle ve aynı maddeye aĢağıdaki dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiĢtir.
―Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ile
19.00 saatleri arasında yapılır.‖
―(9) Özel öğretim kurslarında her bir program için haftada en az üç, en fazla sekiz saate kadar
ders verilebilir. Özel öğretim kurslarında yıllık çalıĢma takvimi; öğretim yılı süresi içinde, en
az on sekiz, en fazla otuz altı hafta olmak üzere planlanır.‖
―(10) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını
uygulamak isteyen temel liselerde; Genel Müdürlüğün izni ile sadece hafta sonlarında 07.00
ile 19.00 saatleri arasında eğitimler verilebilir.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ç) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, bahçesi bulunan ve müstakil binalarda; özel
öğretim kurslarının, bağımsız giriĢi bulunan ve bütün birimleri aynı binanın birbirine bitiĢik
daire veya bitiĢik alt ve üst katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait
binalarda; diğer kurumların ise bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitiĢik daire veya
bitiĢik alt ve üst katlarında ya da bitiĢik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut
aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ―beĢ iĢ günü‖ ibaresi
―on beĢ iĢ günü‖ olarak değiĢtirilmiĢ, üçüncü fıkrasının sonuna aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―ÇeĢitli kurslar kapsamında açılan özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul
öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ayrı katlarda oluĢturulur.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile (d)
bendinin sonuna sırasıyla aĢağıdaki ibareler eklenmiĢ, üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki dördüncü ve beĢinci fıkralar eklenmiĢtir.
―ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için özel öğretim kursları çerçeve
programına/programlarına uygun olarak en fazla üç bilim grubu için, kurum tarafından
hazırlanmıĢ ve Genel Müdürlükçe onaylanmıĢ öğretim programı,‖
―lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını
uygulamak isteyen temel liselerde ise; her bir bilim grubu için standartları Bakanlıkça
belirlenmiĢ bilim dersliği Ģartlarını sağlayan dersliği,‖
―(3) Yapılan inceleme sonucunda program ilavesinde sakınca bulunmadığının belirtilmesi
hâlinde, okullar dıĢındaki kurumlara on beĢ iĢ günü içinde valilikçe program ilavesi yapılarak
kurum açma izni (EK-2) yeniden düzenlenir. Okullarda ise hazırlanan dosya beĢ iĢ günü
içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça okullara on beĢ iĢ günü içinde kurum açma izni (EK3/B) yeniden düzenlenir.‖
―(4) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek 4)’te yer alan bilim grubu programlarını
uygulamak isteyen temel liselerin;
a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar
tarafından değiĢtirilemez.
b) Program ilavesi ve değiĢiklik baĢvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iĢ gününe kadar
yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değiĢiklik baĢvurularına iliĢkin onaylar ertesi öğretim
yılından itibaren geçerlidir.
c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve programda değiĢiklik olması
hâlinde, değiĢiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan yeni programın
onayı için baĢvuru yapılır. DeğiĢiklik üzerine hazırlanan öğretim programını süresi içerisinde
onaylatmayan kurumların programı iptal edilir.
ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda lise ve dengi okul mezunlarının
görebileceği bir yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulur.
d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla üç bilim grubunun
programına izin verilir.‖
―(5) Özel öğretim kurslarının;
a) Öğretim programlarının süresi ve içeriği Genel Müdürlükçe onaylanmadıkça kurumlar
tarafından değiĢtirilemez.
b) Program ilavesi ve değiĢiklik baĢvuruları her yıl Temmuz ayının ilk iĢ gününe kadar
yapılır. Bu tarihten sonra yapılan değiĢiklik baĢvurularına iliĢkin onaylar ertesi öğretim
yılından itibaren geçerlidir.
c) Bakanlıkça onaylanan ilgili bilim grubunda yer alan çerçeve program/programlarda
değiĢiklik olması hâlinde değiĢiklik tarihinden itibaren altı ay içerisinde kurumca hazırlanan
yeni program onaylanmak üzere valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe sunulur. Süresi
içerisinde değiĢiklik baĢvurusunda bulunmayan veya programları onaylanmayan kurumların
ilgili programı iptal edilir.
ç) Genel Müdürlükçe onaylanan program örnekleri kurumda kursiyerlerin görebileceği bir
yerde ve kuruma ait internet sitesinde devamlı bulundurulur.
d) Kurum bünyesinde kendi kategorisinde olmak üzere en fazla üç bilim grubunun
programına izin verilir.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan
―kurum binası kiralık ise‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―binanın tapu senedi örneği ile
baĢvuru tarihi itibariyle‖ ibaresi eklenmiĢ, ikinci fıkrası ile altıncı fıkrasında yer alan ―beĢ iĢ
günü‖ ibareleri ―on beĢ iĢ günü‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(3) Ancak; valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiĢ
veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına iliĢkin teklif bulunması hâlinde, bu
teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya idarî soruĢturma
bulunan kurumların ise soruĢturması sonuçlandıktan sonra devir iĢlemi gerçekleĢtirilir.
Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―beĢ iĢ
günü‖ ibaresi ―on beĢ iĢ günü‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki üçüncü fıkra
eklenmiĢtir.
―(3) Bir baĢka kuruma dönüĢmek amacıyla baĢvuru yapan kurumların müracaat tarihinden
önce yapılan teftiĢ veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına iliĢkin teklif bulunması
hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya idarî
soruĢturma bulunan kurumların ise soruĢturması sonuçlandıktan sonra dönüĢüm talebi
değerlendirmeye alınır.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―beĢ iĢ günü‖
ibaresi ―on beĢ iĢ günü‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan ―, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar süre verilir.‖ ibaresi, ―kadar, diğer
kurumlarda ise üç ay süre verilir.‖ olarak, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ―,
diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar kurucu olarak göstermeleri gerekir.‖ ibaresi ―kadar,
diğer kurumlarda ise üç ay içinde kurucu olarak göstermeleri gerekir.‖ olarak, üçüncü
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ―, diğer kurumlarda ise dönem sonuna kadar usulüne
göre seçilip bildirilmesi gerekir.‖ ibaresi ―kadar, diğer kurumlarda ise üç ay içinde usulüne
göre seçilip bildirilmesi gerekir.‖ olarak değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki beĢinci fıkra
eklenmiĢtir.
―(5) SoruĢturma sonucunda kurumu sürekli kapatılan kurucuya beĢ yıl geçmeden tekrar
kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendinin sonuna aĢağıdaki ibare eklenmiĢtir.
―özel öğretim kurslarında ise ilgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman
öğretici,‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 34 – (1) Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda isteğe bağlı
olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilir. Birim, öğrencilerin/kursiyerlerin genel
baĢarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güçlüğü
çekilen konuları tespit ederek diğer eğitim personeli ile iĢbirliği içerisinde gerekli iyileĢtirme
tedbirlerini alır.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, yedinci fıkrasının sonuna aĢağıdaki cümle ile aynı maddeye aĢağıdaki
dokuzuncu fıkra eklenmiĢtir.
―(3) Kurumlarda, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır. Meslek edindirme ve
mesleki geliĢim kurslarında, yetenek kurslarında, kiĢisel geliĢim kurslarında ve hizmet içi
eğitim merkezlerinde, yirmi ders saatini geçmeyen kurs faaliyeti dıĢındaki diğer etkinliklerin
programları, millî eğitim müdürlüğünce uygun bulunması durumunda uygulanabilir.‖
―Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını
uygulayan temel liselerde ise; kendi öğrencileri için valilik izni ile sadece hafta içi günlerinde
haftalık ders çizelgesinde belirtilen saatler dıĢında takviye kursları açılabilir.‖
―(9) Özel öğretim kurslarında, Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan
kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz sınavlar yapılır. Bu
sınavlar kurumlar tarafından, kursiyerlerin geliĢimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin
baĢında, ortasında ve sonunda gerçekleĢtirilir. Sınav sonucunda, kursiyerlerin konulara göre
baĢarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Bu sınavlara sadece kurumda
kayıtlı kursiyerler katılır. Bu kurslara devam eden kursiyerler için bu maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) düzenlenmez. Lise ve dengi okul
mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde
de bu fıkra hükümleri doğrultusunda sınavlar yapılır.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının
sonuna aĢağıdaki cümleler sırasıyla eklenmiĢtir.
―Ancak; lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-4)’te yer alan bilim grubu programlarını
uygulayan temel liselerin bu programlarının sınıf mevcutları on altı kiĢiyi geçmeyecek Ģekilde
düzenlenir.‖
―Ancak; özel öğretim kurslarında sınıf mevcutları on altı kursiyeri geçmeyecek Ģekilde
düzenlenir. Özel öğretim kurslarında kursiyer grupları, öğretim programlarında belirtilen
öğrenim seviyesine göre oluĢturulur.‖
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ―yüzde
otuzunu‖ ibaresi ―yüzde kırkını‖ olarak değiĢtirilmiĢ, dokuzuncu ve onuncu fıkraları aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki on ikinci fıkra eklenmiĢtir.
―(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerine ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt olabilir.
Öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası ve öğrenci belgesi istenir.‖
―(10) Okullara, çeĢitli kurslara, motorlu taĢıt sürücüleri kurslarına, hizmetiçi eğitim
merkezlerine ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında;
a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almıĢ olmaları Ģartı aranır.
b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancılardan öğrenim vizesi
istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiĢ en az altı ay süreli ikamet
izinleri yeterli görülerek kayıtları yapılır.
c) Türkiye’de çalıĢma ve ikametlerine izin verilen yabancılardan öğrenim vizesi istenmez.
Ancak; öğrenim görecek kiĢinin veya anne, baba ya da vasisinin çalıĢma izni aldığını veya en
az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
ç) Türkiye’deki yabancı misyon Ģefliklerinde veya uluslararası kuruluĢ temsilciliklerinde
görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almıĢ olmaları Ģartı
aranır.
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığını kazanmıĢ olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk
vatandaĢlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaĢlığını kazanan kiĢilerin ve
bunların çocuklarının kayıtları yapılır.
e) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul Ģartları ayrıca aranır.
f) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Göçmen ĠĢçi Çocuklarının Eğitimine ĠliĢkin Yönetmelik ve 5/3/2004
tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.‖
―(12) Lise ve dengi okul öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dıĢında ve/veya hafta sonu
Cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilirler. Okulla iliĢiği kesilen lise ve
dengi okul öğrencisi kursiyerin özel öğretim kursu ile de iliĢiği kesilir. Zorunlu eğitim
çağındaki kursiyerlerin MEBBĠS kayıtları e-Okulla iliĢkilendirilir. Kursiyerler, sadece
öğrenim/sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilirler.‖
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna
aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―Temel liseler hafta sonu lise ve dengi okul mezunlarına yönelik eğitim verecekleri bilim
grubu için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler.‖
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin baĢına
―Takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç,‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin (EK-1), (EK-2), (EK-2/A), (EK-3/B), (EK-4), (EK-6),
(EK-7), (EK-8) ve (EK-12) ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi doğrultusunda dönüĢüm
programına alınarak 2015 yılı sonuna kadar mevcut binalarında dönüĢen özel öğretim
kurslarında, 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinde yer alan bağımsız bina giriĢi Ģartı aranmaz.
―GEÇĠCĠ MADDE 11 – (1) 2015-2016 öğretim yılında bilim grubu programlarını
uygulayacak kurumlar, programlarını 2015 yılı sonuna kadar onaylatırlar.‖
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/3/2012
28239
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
123/10/2012
28450
22/8/2013
28726
37/9/2013
28758
429/5/2014
29014
55/7/2014
29051
621/8/2014
29095
724/9/2014
29129
817/1/2015
29239
94/7/2015
29406
1023/7/2015
29423
Ekler için tıklayınız
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (III) SAYILI LĠSTE
UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c)
bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe
girmiĢtir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer
alan mallara iliĢkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun
uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluĢturmaktadır.
I- MÜKELLEFĠYET
A- VERGĠNĠN KONUSU
1. (III) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, bu Kanuna
ekli (III) sayılı listede yer alan malların ithali veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV
uygulanmadan önce müzayede yoluyla satıĢı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabidir.
ÖTV, konusuna giren her mal için bir kez uygulandığından, (III) sayılı listedeki malların vergi
uygulandıktan sonraki el değiĢtirmeleri vergiye tabi değildir. Örneğin, rakının, imalatçısı
tarafından pazarlama Ģirketine teslimi ÖTV’ye tabidir. Ancak, pazarlama Ģirketinin ve sonraki
safhaların perakende veya toptan teslimi aĢamalarında ÖTV aranmaz.
(III) sayılı liste kapsamındaki mallardan daha önce ÖTV’ye tabi tutulmamıĢ olanların,
mahkeme satıĢ memurlukları ve icra daireleri dâhil olmak üzere, resmî veya özel kuruluĢlarca
müzayede yoluyla satıĢı ÖTV’ye tabidir. Ancak, daha önce ÖTV uygulanmıĢ malların
müzayede yoluyla satıĢlarında ÖTV uygulanmaz. Örneğin, sigara imalatçısı bir mükellefin,
ürettiği ve stoklarında bulunan sigaralarının icra yoluyla satılması halinde, bu satıĢ vergiye
tabidir. Bununla birlikte, bu mükellefin ÖTV’sini ödeyerek ithal ettiği sigaraların icra yoluyla
satılması halinde, ÖTV uygulanmaz.
2. (III) Sayılı Listenin Kapsamı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste, (A) ve (B) cetvellerinden oluĢur.
(A) Cetvelinde; kolalı gazozlar ile alkollü içkiler yer alır. Kolalı gazozlar dıĢındaki gazozlar
ve etil alkol liste kapsamında yer almadığından ÖTV’ye tabi değildir.
(B) Cetvelinde; puro, sigarillo, sigara, nargile tütünü, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütün
gibi tütün mamulleri yer alır.
ÖTV’nin konusuna giren malların tanımlanmasında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan
tanımlamalar dikkate alınır. Diğer mevzuatta yer alan tanımlar dikkate alınmaz. Ancak, Türk
Gümrük Tarife Cetveli ve Ġzahnamesinde tanımlama veya açıklama olmadığı durumlarda,
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca yapılan belirleme ve açıklamalar doğrultusunda iĢlem tesis edilir.
3. Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyon (G.T.Ġ.P.) Numarasının Tespiti
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli
listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eĢyalar olduğu hükme
bağlanmıĢtır.
Dolayısıyla, ÖTV’ye tabi mallar, esas itibarıyla, Kanuna ekli listelerde, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki tarife, tarife alt pozisyon açılımları, G.T.Ġ.P. numaralarına yer verilmek suretiyle
ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlandığı Ģekilde belirlenmiĢtir.
Bu bağlamda, ülkemizde bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.Ġ.P.
numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
olup, yükümlülerin bu husustaki talepleri bu Bakanlığın Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili
mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.
4. Malın Sınıflandırıldığı G.T.Ġ.P. Numarasının veya Tanımının DeğiĢmesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, Kanuna
ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında, Kanuna ekli listeler dıĢında
yapılacak değiĢiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmez.
Buna göre, (III) sayılı listede yer alan bir malın, G.T.Ġ.P. numarasının veya tanımının
değiĢtirilmek ya da kaldırılmak suretiyle baĢka bir G.T.Ġ.P. numarasına taĢınması veya bu mal
için yeni G.T.Ġ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi ve benzeri hallerde, (III) sayılı listede
değiĢiklik yapılmadığı sürece, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri açısından
uygulamada değiĢiklik olmaz.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya
tanımlarındaki değiĢikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değiĢikliklere
bağlı olarak açıklamaya yetkilidir.
B- TANIMLAR
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yer alan tanımlardan, (III) sayılı liste
uygulamasına iliĢkin olanlara yönelik açıklamalar aĢağıdadır.
1. Ġthalat
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde,
verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giriĢi ―ithalat‖
olarak tanımlanmıĢtır.
Bu kapsamda, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun2 geçici ithalat ve hariçte
iĢleme rejimleri ile geri gelen eĢyaya iliĢkin hükümleri uyarınca Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük Bölgesine giren mallar da ithal edilmiĢ sayılır.
2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde
―teslim‖, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya
veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıĢtır.
Ayrıca aynı maddenin,
•
(2) numaralı fıkrasında, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği
yere veya kiĢilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu, malın alıcıya veya onun adına hareket
edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin baĢlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye
tevdi edilmesinin de teslim olduğu, trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu, kap veya
ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslimin, bunların içinde bulunan mallar
itibarıyla yapılmıĢ sayılacağı,
•
(3) numaralı fıkrasında, vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dıĢında
her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, iĢletmeden çekilmesi veya iĢletme personeline
ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ile mülkiyeti muhafaza kaydıyla
yapılan satıĢlarda zilyetliğin devrinin teslim sayılacağı
hükme bağlanmıĢtır.
Dolayısıyla, teslim iĢleminde malın gönderildiği yere varmıĢ olması Ģart değildir. Malın
nakliyesine baĢlanması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi ile teslim gerçekleĢir.
Trampa iki ayrı teslim sayıldığından, vergiye tabi bir malın karĢılığının yine vergiye tabi bir
mal olması halinde, her iki teslim ayrı ayrı ÖTV’ye tabidir.
ÖTV kapsamına giren malların depozito karĢılığı geri verilmesi mutat olan kap ve ambalajlar
içinde tesliminde vergileme, sadece kap ve ambalajların içindeki mallar için yapılır. Ancak
ÖTV kapsamına giren malların, depozito karĢılığı geri verilmesi mutat olmayan kap ve
ambalajlarla birlikte tesliminde, bu mallar, kap ve ambalajı ile birlikte ÖTV’ye tabidir.
Vergiye tabi olan malların, vergiye tabi olan malların imali dıĢında, her ne suretle olursa olsun
kullanılması, sarfı veya iĢletmeden çekilmesi de teslim sayılır. Dolayısıyla, (III) sayılı
listedeki malların ÖTV’nin konusuna girmeyen bir malın imalinde kullanılması halinde teslim
gerçekleĢmiĢ sayılır. Ancak iĢletmede üretilen ÖTV’ye tabi bir malın aynı iĢletme bünyesinde
ÖTV’ye tabi olan baĢka bir malın imalinde girdi olarak kullanılması vergiye tabi değildir.
Örneğin, iĢletmede imal edilen Ģarabın aynı iĢletmece vermut imalinde kullanılması
durumunda, teslim gerçekleĢmiĢ sayılmaz ve ÖTV aranmaz, Ģarabın girdi olarak kullanımıyla
imal edilen vermutun teslimi ise ÖTV’ye tabi olur. Diğer taraftan, çikolata imalatçısının
ÖTV’ye tabi olmayan çikolata imalinde kullandığı, kendi ürettiği likör için teslim
gerçekleĢmiĢ sayılır. Bu durumda, imalatta kullanılan likör için genel hükümler çerçevesinde
ÖTV beyan edilip ödenir.
Vergiye tabi malların iĢletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla
verilmesi teslim olarak kabul edilir. Bu çerçevede, vergiye tabi malların üçüncü Ģahıslara
satılması ile personele ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ya da
özel amaçlarla iĢletmeden çekilmesi arasında, vergilendirme açısından bir fark yoktur.
Teslim ve teslim sayılan haller, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin3 (I/A/2 ve
3) bölümlerinde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.
C- VERGĠYĠ DOĞURAN OLAY
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde vergiyi doğuran olay, iĢlemlerin
özelliklerine göre ayrı ayrı tayin ve tespit edilmiĢtir.
Buna göre, (III) sayılı liste kapsamındaki malların;
i. Tesliminde vergiyi doğuran olay, bunların, imal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satıĢını gerçekleĢtirenler tarafından teslimi,
ii. Tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde vergiyi doğuran olay,
bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, fatura veya benzeri belgelerin
düzenlenmesi,
iii. Kısım kısım tesliminin mutat olduğu veya bu hususta mutabık kalındığı hallerde vergiyi
doğuran olay, her bir kısmın teslimi,
iv. Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satıĢında vergiyi doğuran olay,
imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi iĢletmelere verildiği anda değil,
bu malların komisyoncular veya konsinyi iĢletmeler tarafından alıcıya teslimi,
v. Ġthalatında vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün
doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan iĢlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili
anında meydana gelir.
Ç- MÜKELLEF VE VERGĠ SORUMLUSU
1. Mükellef
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi
uyarınca, (III) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile ÖTV uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satıĢını gerçekleĢtirenler ÖTV mükellefidir.
(III) sayılı listedeki malların imalatçılarına iliĢkin ÖTV mükellefiyeti, imalat faaliyetine
baĢlanmasından önce tesis ettirilir.
Öte yandan, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun4 153 üncü maddesi uyarınca
ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV’ye tabi iĢlemleri bulunmaması nedeniyle
ÖTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine
baĢvurmak suretiyle isteyebilir. Bu dilekçe üzerine mükellefiyet kaydı ilgili vergi dairesince
terkin edilir.
Ancak Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi hükmü uyarınca, mükellefin ÖTV’ye iliĢkin
mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin iĢi bırakmasından önceki döneme iliĢkin
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi, bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun
tespiti halinde, bu dönemlere iliĢkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini
iĢleyenler hakkında kovuĢturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teĢkil etmez.
2. Vergi Sorumlusu
2.1. Mükellefin Türkiye Ġçinde Ġkametgâhının, ĠĢyerinin, Kanuni ve ĠĢ Merkezlerinin
Bulunmaması Halinde Sorumluluk
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında, ÖTV
mükellefinin Türkiye içinde ikametgâhının, iĢyerinin, kanuni ve iĢ merkezlerinin
bulunmaması halinde, verginin konusuna giren malları mükelleften teslim alanlar veya adına
hareket edenler, ÖTV’nin beyanı ve ödenmesiyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden
mükellef gibi sorumludur.
2.2. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Sorumluluk
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre, fiilî veya
kaydî envanter sırasında Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun
tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alıĢ belgelerinin ibrazı için
tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alıĢ belgelerinin ibraz
edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın, tespit tarihindeki emsal bedeli
üzerinden hesaplanan ÖTV, alıĢını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh
edilecek ÖTV, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan vergiden az olamaz. Bu tarhiyata
vergi ziyaı cezası uygulanır.
Dolayısıyla, bu kapsamda iĢlem tesis edilebilmesi için, mükellefiyetin veya mükellefiyeti
gerektirecek faaliyetin bulunması ve söz konusu malların belgesiz olarak bulundurulduğunun
fiilî veya kaydî envanter neticesinde tespit edilmesi gerekmekte olup, bu yönde herhangi bir
tespit bulunmadığı sürece mezkûr düzenleme kapsamında ÖTV tarhiyatı yapılmaz. Örneğin,
perakende satıĢ yapan bir iĢletme nezdinde belgesiz olarak alkollü içki veya tütün mamulü
bulundurulduğunun tespiti halinde bulunduran hakkında bu uygulama kapsamında iĢlem tesis
edilir.
Öte yandan, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satıĢları ile ilgili
vergi inceleme raporuna dayanılarak ÖTV tarhiyatı yapıldığı takdirde, bu kapsamda ayrıca
alıcıdan ÖTV ve buna iliĢkin ceza aranmaz.
Ayrıca, (III) sayılı liste kapsamındaki malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi ile
ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satıĢı aĢamaları ÖTV’ye tabi olduğundan,
belgesiz olarak bulundurulduğu tespit edilen malların söz konusu safhalarda
vergilendirildiğinin tespiti halinde de bu uygulama kapsamında iĢlem tesis edilmez.
II- ĠSTĠSNALAR VE VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Maliye
Bakanlığının,
•
Bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanmasına,
•
Verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin
terkinine
iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıĢtır.
Söz konusu yetkiye dayanılarak, mezkûr Kanunda yer alan, (III) sayılı listedeki mallara iliĢkin
istisna ve ihraç kayıtlı teslim uygulamalarının usul ve esasları aĢağıda belirlenmiĢtir.
A- ĠHRACAT ĠSTĠSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin Ġhracat Teslimleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamına giren malların ihracat
teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca;
•
Teslimin yurt dıĢındaki müĢteriye yapılması,
•
Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmıĢ olması
Ģartlarının birlikte gerçekleĢmesi halinde ÖTV’den istisnadır.
Bu bağlamda, (III) sayılı liste kapsamındaki malların, imalatçıları tarafından yurt dıĢındaki
müĢterilere teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkması halinde bu
teslim ÖTV’den müstesnadır.
―Yurt dıĢındaki müĢteri‖ tabiri; ikametgâhı, iĢyeri, kanuni ve iĢ merkezleri yurt dıĢında olan
alıcılar ile yurt içinde bulunan bir iĢletmenin yurt dıĢında faaliyet gösteren Ģubelerini ifade
eder.
Söz konusu malların imalatçıları tarafından yurt dıĢındaki büro, temsilcilik, acente veya
benzeri kuruluĢlarına, buralarda tüketilmek veya satılmak üzere tesliminde de ihracat istisnası
uygulanır. Uluslararası taĢımacılığa iliĢkin olarak; yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava
yolu firmalarının hava taĢıma araçlarına ve yerli deniz ve hava taĢıma araçlarına yapılan
teslimler de ihracat teslimi olarak değerlendirilir. Ġstisna kapsamına giren teslimlere iliĢkin
iĢlem veya ödemelerin yabancı deniz ve hava yolu firmalarının Türkiye’deki acenteleri
tarafından yapılması istisnanın uygulanmasına engel değildir. Söz konusu teslimlerin ihracat
istisnası kapsamında vergiden müstesna tutulabilmesi için gümrük çıkıĢ beyannamesi ile
tevsik edilmesi gerektiği tabiidir.
Ġhraç edilmeden önce yurt dıĢındaki alıcı adına hareket eden Türkiye’deki kiĢi ya da
kuruluĢlara veya bizzat alıcıya iĢlenmek ya da herhangi bir Ģekilde değerlendirilmek üzere
Türkiye’de teslim edilen mallar için ihracat istisnası uygulanmaz.
Ġhracat teslimine iliĢkin yurt dıĢındaki müĢteri adına düzenlenen faturalar ile uluslararası
taĢımacılığa iliĢkin olarak yabancı bayraklı gemilere, yabancı hava yolu firmalarının hava
taĢıma araçlarına ve yerli deniz ve hava taĢıma araçlarına ihracat istisnası kapsamında yapılan
teslimler dolayısıyla düzenlenen faturalarda ÖTV hesaplanmaz.
Ġstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin ―Ġstisnalar ve Ġndirimler‖
bölümünün ―Ġstisnalar‖ tablosundaki istisna türü listesinden ―Ġhracat Ġstisnası‖ seçilerek beyan
edilir.
ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin ―Ekler‖ bölümünde yer alan ―Ġhracat Ġstisnası‖
tablosuna, istisna kapsamında yapılan teslime iliĢkin gümrük çıkıĢ beyannamesi ile satıĢ
faturasına iliĢkin bilgiler ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.
Ġhracata konu malların yurt dıĢına çıktığı,
•
Gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresi, noter ya da yeminli mali müĢavir
(YMM) tarafından onaylı örneği ile
•
Yurt dıĢındaki müĢteri adına düzenlenen faturanın (uluslararası taĢımacılığa iliĢkin
yabancı ve yerli deniz ve hava taĢıma araçlarına yapılan teslimlerde, bu teslimlere ait
faturanın) firma yetkililerince aslının aynı olduğuna dair bir Ģerh verilerek kaĢe ve imza tatbik
edilmek suretiyle onaylı fotokopisi
bir dilekçe ekinde ÖTV yönünden bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilerek tevsik edilir.
Posta ve hızlı kargo taĢımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo Ģirketi adına
düzenlenen, malı yurtdıĢına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü
tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik
edilir.
Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük beyannamesi ile tevsik edilir. Bu durumda
ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de ibraz edilir.
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların Ġhracat Teslimleri
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında, ihraç edilen
mallara ait alıĢ faturaları veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin
ihracatçıya iade edilmesine imkân tanınmıĢ olup, bu iadeye iliĢkin usul ve esasları belirleme
hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiĢtir.
Bu kapsamda, (III) sayılı listedeki malların ihraç edilmesi halinde bu verginin iadesi, sadece
ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. ÖTV uygulanan safhadan
sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alıĢ belgelerinde görünmeyen ve
malın fiyatına dâhil edilmiĢ olan ÖTV iade edilmez.
Örnek: Ġmalatçı (A)’nın ürettiği sigarayı ÖTV ödeyerek satın alan (B)’nin bu malı ihraç
etmesi durumunda, (A)’nın satıĢ faturasında gösterilen ve yine (A) tarafından beyan edilerek
vergi dairesine ödenen ÖTV, (B) tarafından iade konusu yapılabilir. Ancak (B)’nin imalatçı
(A)’dan satın aldığı söz konusu malı (C)’ye satması ve (C)’nin bu malı ihraç etmesi halinde,
(A) tarafından beyan edilen ve (C)’nin satın aldığı sigaranın fiyatına dâhil edilmiĢ olan ÖTV,
iade edilmez.
Aynı Ģekilde ÖTV ödenerek ithal edilen (III) sayılı liste kapsamındaki malın ithalatçısı
tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrük idaresine ödenen ÖTV, ithalatçı-ihracatçı
tarafından iade konusu yapılabilir. Ancak, ÖTV ödenerek ithal edilen malın, ithalatçısından
satın alınarak ihraç edilmesi halinde ÖTV iade konusu yapılmaz.
ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan malların
ihracatında, ödenen ÖTV’nin iadesi için söz konusu malın, ithalatçısı veya yurt içinden satın
alan tarafından, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmiĢ olması Ģartı aranır. Örneğin, imalatçısından
ÖTV’si ödenerek satın alınan taze üzüm Ģarabının çeĢitli aroma ve katkı maddeleri ile
iĢlenerek ihraç edilmesi halinde taze üzüm Ģarabı için ödenen ÖTV iade edilmez.
Ġhraç edilen mallara ait ÖTV’nin iadesi, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde5
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Standart Ġade Talep Dilekçesi ile talep edilir. Söz
konusu ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi halinde,
•
Ġhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya
benzeri belge (ihraç edilen mal ithal edilmiĢ ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve
verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu),
•
Ġhraç edilen mala ait gümrük beyannamesi,
•
Ġhraç edilen mala iliĢkin yurt dıĢındaki müĢteri adına düzenlenen fatura (uluslararası
taĢımacılığa iliĢkin yabancı ve yerli deniz ve hava taĢıma araçlarına yapılan teslimlerde, bu
teslimlere ait fatura)
ihracatçının katma değer vergisi (KDV) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
Gümrük beyannamesi ile gümrük makbuzunun ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM
tarafından onaylı örneği, diğer belgelerin ise aslının aynı olduğuna dair bir Ģerh verilerek kaĢe
tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi vergi dairesine verilir.
Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi dairesince, ihraç edilen malın alımına
ait ÖTV’nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine)
ödendiği teyit edilir. Bu teyitten sonra, ihraç edilen mala ait ÖTV, talebe göre, gümrük
beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, nakden
ve/veya mahsuben iade edilir. Ġhraç edilen malla ilgili olarak ÖTV’nin yanı sıra KDV iadesi
de talep edilmiĢ olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiĢ
olanlar mükelleften ayrıca istenilmez, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin Ģef ve müdür
yardımcısı tarafından onaylı fotokopileri kullanılır.
3. Ġhraç Edilen Malların Geri Gelmesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi
uyarınca, ÖTV mükelleflerince ihracat istisnası uygulanarak ihraç edilen malların, Gümrük
Kanunu hükümlerine göre geri gelmesi halinde ithalatta ÖTV uygulanmaz.
Ancak, ihracatçıların ÖTV iadesinden yararlandığı ihracat iĢlemine konu malların veya ÖTV
ödemeksizin ihraç kaydıyla satın alarak ihraç ettiği malların geri gelmesi halinde, gümrük
idaresince geri gelen mallar için ithalatın yapıldığı tarih itibarıyla ÖTV uygulanır. Bu nedenle,
geri gelen mallar için gümrük idaresi tarafından, ihracatçının ÖTV iadesinden veya tecilterkin uygulamasından yararlanıp yararlanmadığı, yararlanmıĢsa yararlandığı tutar
ihracatçının bağlı olduğu vergi dairesinden tespit edilir ve buna göre iĢlem yapılır. Bu tespit,
ithalatçının adı-soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. kimlik numarası, geri gelen malın
cinsi, miktarı, tutarı, ilgili bulunduğu gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı ile diğer gerekli
bilgiler ilgili vergi dairesine aktarılmak suretiyle yapılır.
Ġhraç kaydıyla yapılan teslimlere iliĢkin olarak, ihraç kaydıyla teslimde bulunan mükellefin
tecil edilen vergisi henüz terkin edilmemiĢse, ihracatçının ÖTV’yi gümrük idaresine
ödediğinin tevsiki üzerine, vergi dairesince tecil edilen vergi gecikme zammı
uygulanmaksızın terkin edilir.
4. Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli
listelerdeki malların ihracat teslimlerinde ÖTV istisnası uygulanabilmesi için;
•
Teslimin yurt dıĢındaki müĢteriye yapılması,
•
Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmıĢ olması
Ģartlarının birlikte gerçekleĢmesi gerektiği hükme bağlanmıĢtır.
Bu hüküm gereğince, yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde, teslimin yurt
dıĢındaki müĢteriye yapılması Ģartı gerçekleĢmediğinden, ihracat istisnası uygulanmaz.
Öte yandan, serbest bölgelerden yurt dıĢına yapılan teslimler ÖTV’den müstesnadır. Serbest
bölgelerden yurt dıĢına yapılan teslimlerde, gümrük beyannamesi düzenlenmemesi nedeniyle,
(III) sayılı listedeki malların serbest bölgeden ihracatı, serbest bölgeye giren mallar için
düzenlenen gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresince onaylı serbest bölge iĢlem
formlarıyla tevsik edilir. Dolayısıyla, söz konusu belgeler de ihracatın tevsikinde veya iade
talebinde, ibrazı gerekli diğer belgelerle birlikte vergi dairesine verilir.
5. Yetkili Gümrük Antreposu ĠĢleticisine Yapılan Teslimler
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun6 12 nci maddesinin (1)
numaralı fıkrasındaki, yetkili gümrük antreposu iĢleticisine yapılan teslimlerin ihracat teslimi
sayılacağına dair hükümler, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer almamaktadır.
Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası
gereğince, yetkili gümrük antreposu iĢleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV yönünden ihracat
istisnası uygulanmaz.
6. Türkiye’de Ġkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler
Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamındaki,
―Türkiye’de Ġkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan SatıĢlar (Bavul Ticareti)‖ ile ―Yolcu
Beraberi EĢya (Türkiye’de Ġkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan SatıĢlar)‖
uygulamalarına iliĢkin olarak mezkûr Kanun ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde yer alan düzenlemelerin ÖTV uygulaması bakımından geçerliliği
bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren malların tesliminde
ÖTV istisnası uygulanmaz veya tahsil edilen ÖTV iade edilmez.
B- DĠPLOMATĠK ĠSTĠSNA
1. Kapsam
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesine göre, Kanuna ekli (III) sayılı listede yer
alan malların,
•
KarĢılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,
•
Uluslararası anlaĢmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluĢlara ve bunların
diplomatik haklara sahip mensuplarına,
•
Ev sahibi hükümet anlaĢmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaĢmalar
çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluĢlara ve bunların yönetici kadrolarında görev
yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde
bulundukları süre içerisinde
kendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satıĢı ve bunlar
tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.
2. Ġstisnadan Yararlanabilecekler
Ġstisnadan,
•
KarĢılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri,
konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon Ģefleri,
diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon Ģefleri, meslekten konsolosluk
memurları,
•
Uluslararası anlaĢmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluĢlar ve bunların
diplomatik haklara sahip mensupları,
•
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan ev sahibi ülke anlaĢmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaĢmalar
kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluĢlar ile bu kuruluĢların yönetici kadrolarındaki
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmayan mensupları
yararlanabilir.
Bu istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı DıĢiĢleri Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.
3. Ġstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi
Ġstisnadan yararlanan kiĢi ve kuruluĢlara DıĢiĢleri Bakanlığınca, ÖTV istisnasından
yararlanacakları malları gösteren bir belge verilir. Bu belge, (III) sayılı listedeki mallar için
varsa istisnadan yararlanılacak miktar veya tutarları da gösterir Ģekilde, ÖTV mükellefine
veya ithalde gümrük idaresine verilmek üzere düzenlenir.
4. Ġstisna Uygulaması
Bu istisna (III) sayılı listedeki malların, istisnadan yararlananlar tarafından ithalinde veya
mükellefler tarafından istisnadan yararlanan kiĢi ve kuruluĢlara tesliminde uygulanır.
Ġstisna uygulamasından yararlanmak isteyen kiĢi veya kuruluĢlarca, iĢlemi yapacak olan ÖTV
mükelleflerine veya gümrük idaresine, DıĢiĢleri Bakanlığınca verilen belge ibraz edilerek bu
iĢlemde ÖTV uygulanmaması talep edilir. ÖTV mükellefleri veya gümrük idarelerince,
kendilerine ibraz edilen belgedeki bilgilere, düzenledikleri faturada veya gümrük makbuzunda
yer verilir. Bu suretle yapılan teslimler veya ithalat için ÖTV hesaplanmaz ve tahsil edilmez.
ÖTV mükelleflerince, bu kapsamda teslim edilen mala ait bilgiler ile bedeli, teslim tarihi ve
alıcıya ait bilgilerin yer aldığı ve yanına kaĢe tatbik edilerek imzalanan söz konusu belgenin
bir fotokopisi, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza
edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir.
ÖTV mükellefleri, diplomatik istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını,
fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen
faturada ―ÖTV Kanununun 6 ncı Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil
Edilmeyen ÖTV Tutarı ................ TL’dir.‖ Ģerhi ile gösterir.
Ġstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin ―Ġstisnalar ve Ġndirimler‖
bölümünün ―Ġstisnalar‖ tablosundaki istisna türü listesinden ―Diplomatik Ġstisna‖ seçilerek
beyan edilir.
ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin ―Ekler‖ bölümünde yer alan ―Diplomatik Ġstisna‖
tablosuna, DıĢiĢleri Bakanlığınca verilen belgeye iliĢkin bilgiler, bu istisna kapsamında
yapılan teslimler nedeniyle düzenlenen faturalara ait bilgiler ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca
istenebilecek diğer bilgiler girilir.
Ġstisnadan yararlanan kiĢi veya kuruluĢun mükellefe verdiği DıĢiĢleri Bakanlığı yazısının ve
iĢleme iliĢkin olarak düzenlenen faturanın aslının aynı olduğu iĢletme yetkililerince
imzalanarak ve kaĢe tatbik edilerek onaylanmıĢ fotokopileri, bir dilekçe ekinde vergi dairesine
ibraz edilerek teslimin istisna kapsamında olduğu tevsik edilir.
5. Sorumluluk
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iĢlem tesis edilmemesi
suretiyle istisna kapsamında mal teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı
cezası ve gecikme faizi ile birlikte ÖTV mükellefinden aranır.
C- DĠĞER ĠSTĠSNALAR
1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı
Bendi Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi
uyarınca, Gümrük Kanununun;
•
167 nci maddesi [5 numaralı fıkrasının (a) bendi ile 7 numaralı fıkrası hariç],
•
Geçici ithalat rejimine iliĢkin,
•
Hariçte iĢleme rejimine iliĢkin,
•
Geri gelen eĢyaya iliĢkin
hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan malların ithali ÖTV’den
istisnadır.
Bu kapsamda, (III) sayılı listede yer alan malların, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin
birinci fıkrasının 4 ve (6/a) bentleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithalinde
ÖTV istisnası uygulanır.
Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8
inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil
ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak Gümrük Kanununun
168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği Ģekilde geri gelen eĢyanın ithalat istisnasından
faydalanabilmesi için, bu eĢya ile ilgili olarak ihracat istisnası dolayısıyla iade alınan veya
tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar
kadar teminat gösterilmesi Ģarttır.
2. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (7) Numaralı
Bendi Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi
gereğince, Gümrük Kanununun,
•
Transit, gümrük antrepo, dâhilde iĢleme, gümrük kontrolü altında iĢleme rejimlerine
tabi tutulan mallar ile
•
Serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar
ÖTV’den istisnadır.
Bu kapsamda, dâhilde iĢleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde
kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkân sağlayan bir rejim
olup, (III) sayılı listede yer alan malların dâhilde iĢleme rejimi kapsamında ithali, ÖTV’den
istisnadır. Ancak, dâhilde iĢleme rejimi kapsamında olsa dahi; imalatta kullanılan malların
yurt içinden temin edilmesi ile fiilen ihraç edilmeyen malların imalinde kullanılan malların
ithal edilmesi hallerinde bu kapsamda ÖTV istisnası uygulanmaz.
Bunun yanı sıra, (III) sayılı listede yer alan malların söz konusu rejimler dıĢında kullanılması,
sarfı veya yurt içine tesliminin genel hükümler çerçevesinde vergilendirileceği tabiidir.
Ayrıca, Kanunun 16 ncı maddesinde, Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince gümrük
vergisi teminata bağlanarak iĢlem gören mallara ait ÖTV’nin de aynı usule tabi tutulacağı
hükme bağlanmıĢtır. Buna göre, baĢta Gümrük Kanununun 118 inci maddesi olmak üzere
ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mallara
ait ÖTV de teminata bağlanır.
3. Gümrüksüz SatıĢ Mağazalarına Yapılan Teslimler ile Bu Mağazalar Tarafından
Yapılan Teslimler
Gümrük Kanunu uyarınca, gümrüksüz satıĢ mağazaları gümrük antreposu sayıldığından, bu
mağazalar tarafından ÖTV'nin konusuna giren malların ithali Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca vergiden
müstesnadır. Bu mağazalar tarafından ithal edilen mallar antrepo rejimi kapsamında olduğu
sürece ÖTV uygulanmaz. Bu malların, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci
fıkrasının 4 ve (6/a) bentleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithalinde de
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca ÖTV istisnası
uygulanır.
Ancak, yurt içindeki ÖTV mükellefleri tarafından imal edilerek gümrüksüz satıĢ mağazalarına
teslim edilen mallar T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmadığından ve gümrüksüz satıĢ mağazaları
yurt dıĢındaki müĢteri kapsamına girmediğinden, bu teslimlerde ÖTV yönünden ihracat
istisnası uygulanmaz. Yurt içindeki mükelleflerin serbest dolaĢımdaki mallarının bu
mağazalara tesliminde antrepo rejimi uygulanması söz konusu olmadığından, ÖTV
mükelleflerinin bu mağazalara yaptığı teslimlerde Kanunun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (7) numaralı bendine göre istisna uygulanması da mümkün değildir.
Ç- ĠHRAÇ KAYITLI TESLĠMLERDE VERGĠNĠN TECĠLĠ VE TERKĠNĠ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasıyla, ihraç edilmek
Ģartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait ÖTV’nin, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil
edilmemesi Ģartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk
ettirilerek tecil edileceği, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden
aybaĢından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı
hükme bağlanmıĢtır.
1. Kapsam
(III) sayılı liste kapsamındaki malların ihraç edilmek üzere ihracatçılara tesliminde
hesaplanan ÖTV’nin ihracatçıdan tahsil edilmemesi Ģartıyla, ÖTV mükelleflerinin talebi
üzerine tecil edilmesi mümkündür.
Bu uygulama, ihracatçının doğrudan ÖTV mükelleflerinden satın aldığı malların, olduğu gibi
(aynen) ihraç edilmesi halinde geçerlidir.
Ġhraç kaydıyla yapılacak teslimler için cins, nitelik, tutar veya miktar konusunda bir sınırlama
yoktur.
Serbest bölgeye yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmadığından, serbest bölgeye
teslim edilecek malların ÖTV mükelleflerinden satın alınmasında tecil-terkin uygulaması
kapsamında iĢlem tesis edilemez. Ancak, serbest bölgelerden yurt dıĢına yapılan ihracat
teslimleri ÖTV’den müstesna olduğundan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların serbest
bölgeden ihraç edilmesi durumunda, serbest bölgedeki alıcıya yapılan teslimlerde tecil-terkin
uygulaması kapsamında iĢlem yapılması mümkündür.
Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınmakla birlikte, malın sonraki aĢamada tekrar
teslime konu edildikten sonra bu aĢama tarafından ihracının yapılmıĢ olması halinde, bu
durum tecil-terkin Ģartlarının ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan buna göre iĢlem yapılır.
Ancak, merkezi yurt içinde bulunan bir firma tarafından yurt içinden tecil-terkin uygulaması
kapsamında satın alınıp serbest bölgedeki Ģubesi aracılığıyla ihraç edilen mallara iliĢkin
olarak mükellef tarafından beyan edilerek tecil edilen ÖTV, serbest bölgedeki Ģubenin
merkezden ayrı mükellefiyetinin bulunmaması veya kendi adına müstakilen faaliyet
göstermiyor olması kaydıyla, terkin edilir. Merkez tarafından serbest bölgedeki Ģubeye mal
gönderimlerinin ilgili diğer mevzuat gereğince Ģube adına fatura düzenlenmek suretiyle
yapılması bu yönde iĢlem tesisine engel teĢkil etmez.
2. Verginin Tecili
Ġhraç kaydıyla teslimde bulunan ÖTV mükellefleri tarafından düzenlenen faturada,
hesaplanan ÖTV ayrıca gösterilir ve faturaya ―ÖTV Kanununun 8/2 maddesine göre ihraç
edilmek üzere teslim edilmiĢ olup ÖTV tahsil edilmemiĢtir.‖ ibaresi yazılır.
Bu uygulama kapsamında yapılan teslimler beyannamenin ―Matrah ve Vergi Bildirimi‖
bölümündeki ―Teslimler‖ tablosu ile ―Tecil‖ bölümündeki ―Ġhraç Kaydıyla Satılan Mallara
Ait Teciller‖ tablosunun her ikisinde de beyan edilir.
Vergi dairesi, mükellefin bu beyanına göre gerekli tarhiyat iĢlemini yaptıktan sonra, ihraç
kaydıyla teslimlere ait ÖTV tutarını tecil eder.
3. Verginin Terkini
Ġhraç kaydıyla teslim edilen malın, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaĢından itibaren
üç ay içinde ihracının gerçekleĢmesi halinde, tecil edilen verginin,
•
Malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin,
•
Malın serbest bölgeden ihracında ayrıca örneği Tebliğ ekinde (EK:1) olarak yer alan
―Serbest Bölgelerden Yapılan Ġhracat Teslimlerine ĠliĢkin Bildirim‖ ile giriĢ ve çıkıĢla ilgili
serbest bölge iĢlem formlarının
aslı veya ilgili gümrük idaresi, noter ya da YMM tarafından onaylanmıĢ örneği ile ÖTV
mükellefinin ihraç kaydıyla teslimine iliĢkin faturanın aslının aynı olduğu iĢletme
yetkililerince imzalanarak ve kaĢe tatbik edilerek onaylanmıĢ fotokopisi vergi dairesine
verilmek suretiyle terkini sağlanır.
Malın serbest bölgeden ihraç edilmiĢ olması halinde terkin iĢleminden önce, ihraç edilen
malın serbest bölgeye giriĢi ve serbest bölgeden yurt dıĢına çıkıĢıyla ilgili serbest bölge iĢlem
formlarındaki bilgiler, vergi dairelerince ilgili serbest bölge müdürlüğünden teyit edilir.
4. Ġhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Ġhracatın Süresinde GerçekleĢmemesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, ihracatın
bu uygulama kapsamında belirlenen Ģartlara uygun olarak gerçekleĢmemesi halinde tecil
edilen vergi, vade tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun7 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile
birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir. Ancak ihracatın Vergi Usul Kanununda belirtilen
mücbir sebepler nedeniyle süresinde gerçekleĢmemiĢ olması halinde, tecil edilen vergi, tecil
edildiği tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci
maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
Bu çerçevede, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden
aybaĢından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV
uygulaması açısından ek süre alınmıĢ olsa dahi, tecil edilen ÖTV gecikme zammı (mücbir
sebeplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte tahsil edilir.
5. Ġhraç Kayıtlı Teslim Edilen Malın ÖTV Mükellefine Ġadesi
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında satın
alınan malın, gerek Kanunda belirtilen süre (teslim tarihini takip eden aybaĢından itibaren üç
ay) içerisinde, gerekse bu süre geçtikten sonra iade edilmesi durumu, tecil-terkin Ģartlarının
ihlal edilmesi sonucunu doğurduğundan, bu uygulama kapsamında teslim edilen malın iade
edilmesi halinde tecil edilen vergi vade tarihinden itibaren gecikme zammı (mücbir sebeplerin
varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir.
D- ĠSTĠSNALARIN SINIRI
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, ÖTV ile
ilgili istisna veya muafiyetler, ancak Özel Tüketim Vergisi Kanununa hüküm eklenmek veya
bu Kanunda değiĢiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya
muafiyet hükümleri ÖTV bakımından uygulanmaz.
Dolayısıyla, söz konusu düzenleme ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra
diğer kanunlarla, bu Kanun dıĢında düzenlenmek suretiyle getirilmiĢ veya getirilecek olan
istisnaların ÖTV açısından geçersiz olması sağlanmıĢtır.
Örneğin; bir kurumun kuruluĢ kanununda alımlarının her türlü vergi, resim, harç, pay ve
fondan muaf olduğuna dair hüküm bulunması, bu kurumun alımlarında ÖTV uygulanmasına
engel teĢkil etmez.
Öte yandan, mezkûr fıkrada, uluslararası anlaĢmalardaki ÖTV’ye iliĢkin istisna ve muafiyet
hükümleri saklı tutulmuĢ olup, bu hükümler Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile sınırlı
olmaksızın uygulanır.
E- VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesiyle, vergiye tabi malların, yer aldıkları
listedeki baĢka bir malın imalinde kullanılması halinde, ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca
belirlenen esaslara göre, imal edilen mal için ödenecek vergiden indirilmesi suretiyle,
ÖTV’nin her mal için bir kez uygulanması öngörülmüĢtür.
Buna göre, vergisi ödenerek ithal edilen veya ÖTV mükelleflerinden satın alınan bir malın
aynı listede yer alan baĢka bir malın imalinde kullanılması halinde, kullanılan mala isabet
eden ÖTV tutarı, imal edilen malın teslimine iliĢkin hesaplanan ÖTV tutarından indirilebilir.
Bu Ģekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarı, satın alınan mala ait ödenen ÖTV
tutarını aĢamayacağı gibi, bu malın girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın teslimine
iliĢkin hesaplanan ÖTV tutarını da geçemez.
Bununla birlikte, ÖTV ödenerek satın alınan malın aynı listede yer alan vergiye tabi baĢka bir
malın imalinde kullanılması sonucu, ödenen verginin tamamının hesaplanan vergiden
indirilememesi durumunda indirilemeyen vergi iade edilmez.
Diğer taraftan, indirim uygulamasından yararlanılabilmesi için imal edilerek teslim edilen
malın ÖTV’sinin beyan edilmesi gerekir. Ayrıca imal edilen malın istisna kapsamında teslim
edilmesi halinde bu malın imalinde kullanılan mallar için yüklenilen ÖTV'nin indirim konusu
yapılamayacağı tabiidir.
(III) sayılı listede yer alan bir malın imalinde kullanılmakla birlikte, Kanuna ekli diğer listeler
kapsamında olan mallar dolayısıyla ödenen ÖTV’nin malın tesliminde hesaplanan ÖTV’den
indirimi mümkün değildir.
Öte yandan, indirim konusu yapılamayan veya indirim yoluyla telafi edilemeyen ÖTV, ilgili
mevzuata göre maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınabilir.
III- MATRAH, ORAN, TUTAR, YETKĠ VE MÜTESELSĠL SORUMLULUK
A- MATRAH
1. (A) Cetvelindeki Mallarda Verginin Matrahı
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca, (III) sayılı
listenin (A) cetvelindeki mallar için verginin matrahı, bu malların teslimi ve ithali ile ÖTV
uygulanmadan önce müzayede yoluyla satıĢında, hesaplanan ÖTV hariç KDV matrahını
oluĢturan unsurlardan teĢekkül eder.
1.1. Yurt Ġçi Teslimde Matrah
ÖTV matrahına esas alınan KDV matrahının tespitinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 20
ilâ 27 nci maddeleri ile bu maddelere iliĢkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde yapılan açıklamalar dikkate alınır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesine göre, teslim ve hizmet iĢlemlerinde
matrah, bu iĢlemlerin karĢılığını teĢkil eden bedel olup; bedel deyimi, malı teslim alan veya
kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu iĢlemler karĢılığında her
ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan
ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir.
Ayrıca, aynı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen unsurlar matraha dâhil edilmekte, 25
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, mükellefin düzenlediği fatura veya benzeri
vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar ise matrahtan indirilebilmektedir.
Bunun yanı sıra, mezkûr Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, bedelin döviz ile hesaplanması
halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk
parasına çevrilmekte, cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine iliĢkin
esaslar ise Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
Dolayısıyla, (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar bakımından nispi vergi hesabının söz
konusu olduğu durumlarda ÖTV matrahı, iĢlemin karĢılığını teĢkil eden bedel olup, teslim
edilen mal karĢılığında her ne nam adı altında olursa olsun alıcıdan alınan bedeller, teslim
edilen malın ÖTV matrahına dâhildir.
Teslimi yapılan mala iliĢkin satıĢ anında veya daha sonraki bir tarihte ortaya çıkan vade farkı,
fiyat farkı, faiz gibi çeĢitli gelirler ÖTV matrahına dâhildir.
Bununla birlikte, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun
iskontoların ÖTV matrahından indirilmesi mümkündür.
Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ve
Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca,
gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satıĢlarda ÖTV matrahı kesin satıĢ
bedelidir.
Ġmalatçı satıĢ bedelinin emsal bedeline göre açık bir Ģekilde düĢük olduğu ve bu düĢüklüğün
mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde matrah olarak emsal bedel esas alınır.
ÖTV’ye tabi malların mükellefler tarafından kullanılması, sarfı, iĢletmeden çekilmesi veya
iĢletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi durumunda
da matrah olarak emsal bedel esas alınır.
1.2. Ġthalatta Matrah
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Katma Değer
Vergisi Kanununun 21 inci maddesi uyarınca, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
malların ithalinde ÖTV’nin matrahı;
•
Ġthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet
esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve
navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit
edilen değeri,
•
Ġthalat sırasında ödenen her türlü vergi (ÖTV ve KDV hariç), resim, harç ve paylar,
•
Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden
vergilendirilmeyenler ile malın bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi
ödemelerden
oluĢmaktadır.
2. (B) Cetvelindeki Mallarda Verginin Matrahı
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, (III) sayılı
listenin (B) cetvelindeki malların teslimi ve ithali ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede
yoluyla satıĢında verginin matrahı; bu malların nihai tüketicilere perakende satıĢ fiyatıdır.
B- ORAN, TUTAR VE YETKĠ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli
listelerde yer alan mallardan, karĢılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınacağı
hükme bağlanmıĢtır.
Öte yandan, Kanunun 11 inci maddesinin,
•
(2) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için
asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi
tutarlarının;
a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.Ġ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol
derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.Ġ.P. numaralı mallar için her
bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,
b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarının perakende satıĢa sunulan
sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim
ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarının ise 20 adet
sigaradan veya 50 gram tütünden oluĢan birim ambalaj itibarıyla (birim ambalajların farklı
adet veya gramdan oluĢması halinde vergi tutarının, anılan adet veya grama göre
oranlanarak),
•
(5) numaralı fıkrasında, (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu
vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere, yalnızca nispi vergi;
(B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre
hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi
uygulanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
1. (A) Cetvelindeki Mallarda Verginin Hesabı
1.1. Kolalı Gazozlarda Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde, kolalı gazozlar için sadece nispi vergi oranı belirlenmiĢtir.
Dolayısıyla, kolalı gazozların ithalinde ve imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV
uygulanmadan önce müzayede yoluyla satıĢında, Tebliğin (III/A/1) bölümü çerçevesinde
tespit edilen matraha, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bu mallar için belirlenen vergi oranı
uygulanmak suretiyle ÖTV hesaplanır.
Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla KDV ve ÖTV hariç satıĢ/ithal bedeli 200 TL olan 250 litre
kolalı gazozun ÖTV’si aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
Hesaplanan ÖTV: 200 TL x 0,25 = 50 TL
1.2. Malttan Üretilen Biralarda Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde, 2203.00 G.T.Ġ.P. numarası sırasındaki malttan üretilen
biralar için nispi vergi oranının yanı sıra asgari maktu vergi tutarı da belirlenmiĢtir. Mezkûr
cetvelde belirlenen asgari maktu vergi tutarı söz konusu mallar için bir litredeki her bir alkol
derecesi itibarıyla uygulanır.
Söz konusu malların ithali ve imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce
müzayede yoluyla satıĢında, asgari maktu vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi
vergi uygulanır.
Bu çerçevede, malttan üretilen biralarda, Tebliğin (III/A/1) bölümü çerçevesinde tespit edilen
matraha, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde bu mallar için belirlenen vergi oranı uygulanarak
hesaplanan ÖTV tutarı (nispi ÖTV tutarı) ile asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan
ÖTV tutarının karĢılaĢtırılması sonucunda, daha yüksek olan tutar, hesaplanan ÖTV olarak
dikkate alınır.
Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, KDV ve ÖTV hariç satıĢ/ithal bedeli 2 TL, alkol derecesi
5 olan, 50 cl’lik bir kutu biranın ÖTV’si aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
Nispi ÖTV tutarı
: 2 TL x 0, 63
=
1,26 TL
Asgari maktu vergi tutarı : (5 x 0,8966 TL) x 0,5 lt =
2,2415 TL
1,26 TL < 2,2415 TL olduğundan, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV tutarı
dikkate alınır.
1.3. ġaraplarda (Alkol Derecesi Hacim Ġtibariyle %22’den Fazla Olanlar Hariç)
Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde,
•
22.04 Taze üzüm Ģarabı,
•
2204.10 Köpüklü Ģaraplar,
•
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm Ģarapları (2205.10.90.00.12 hariç),
•
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar,
•
2206.00 Fermente edilmiĢ diğer içecekler, tarifenin baĢka yerinde belirtilmeyen veya
yer almayan fermente edilmiĢ içeceklerin karıĢımları ve fermente edilmiĢ içeceklerle alkolsüz
içeceklerin karıĢımları
tarife pozisyon veya G.T.Ġ.P. numarası sıralarındaki mallar için nispi vergi oranı Bakanlar
Kurulu tarafından ―0‖ (sıfır) olarak belirlenmek suretiyle, bu malların asgari maktu vergi
tutarı itibarıyla vergilenmesi öngörülmüĢtür.
Mezkûr cetvelde belirlenen asgari maktu vergi tutarı, söz konusu malların her bir litresi
itibarıyla uygulanır.
Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, KDV ve ÖTV hariç satıĢ/ithal bedeli 15 TL olan, 75 cl’lik
bir ĢiĢe köpüklü Ģarabın ÖTV’si aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
Asgari maktu vergi tutarı
: 0,75 lt x 32,7229 TL = 24,542175 TL
Buna göre, hesaplanan ÖTV olarak 24,5421 TL dikkate alınır.
1.4. Diğer Alkollü Ġçkilerde Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (A) cetvelinde, Tebliğin (III/B/1.1, 1.2 ve 1.3) bölümleri kapsamı dıĢında
kalan diğer mallar (viski, votka, cin, konyak, rom, likör, rakı gibi) için nispi vergi oranı
Bakanlar Kurulu tarafından ―0‖ (sıfır) olarak belirlenmek suretiyle, bu malların asgari maktu
vergi tutarı itibarıyla vergilenmesi öngörülmüĢtür.
Mezkûr cetvelde belirlenen asgari maktu vergi tutarı, söz konusu malların içerdiği alkolün her
bir litresi itibarıyla uygulanır.
Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, KDV ve ÖTV hariç satıĢ/ithal bedeli 20 TL, alkol derecesi
hacmen 45 olan 70 cl’lik bir ĢiĢe rakının ÖTV’si aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
Asgari maktu vergi tutarı
: (113,6338 TL x 0,45) x 0,70 lt
=
35,794647 TL
Buna göre, hesaplanan ÖTV olarak 35,7946 TL dikkate alınır.
2. (B) Cetvelindeki Mallarda Verginin Hesabı
2.1. Sigaralarda Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (B) cetveli kapsamındaki sigaraların vergilendirilmesinde, perakende satıĢ
fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı uygulanarak nispi ÖTV tutarı hesaplanır.
Ancak hesaplanan bu tutar, birim paket içindeki her bir adet sigara için belirlenen asgari
maktu vergi tutarına göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz.
Nispi ÖTV tutarı ile asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV tutarının
karĢılaĢtırılması sonucunda, yüksek olan tutara, 20 adet sigaradan oluĢan her bir paket sigara
için (III) sayılı listenin (B) cetvelinde belirlenen maktu vergi tutarı eklenerek bir paket sigara
için toplam ÖTV tutarı hesaplanır. Birim ambalajın farklı adetten oluĢması halinde maktu
vergi tutarı, anılan adede göre oranlanarak hesaplanır.
Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, perakende satıĢ fiyatı 9 TL olan 1 paket (20 adet) sigara
için ÖTV aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
Nispi ÖTV tutarı
: 9 TL x 0,6525 = 5,8725 TL
Asgari maktu ÖTV tutarı : 20 x 0,2103 TL = 4,2060 TL
Maktu ÖTV tutarı
: 1 x 0,1968 TL = 0,1968 TL
5,8725 TL > 4,2060 TL olduğundan, nispi ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı toplamı (5,8725
TL + 0,1968 TL = 6,0693 TL) dikkate alınır.
Söz konusu sigaranın perakende satıĢ fiyatının 6 TL olması halinde ise;
Nispi ÖTV tutarı
: 6 TL x 0,6525 = 3,9150 TL
Asgari maktu ÖTV tutarı : 20 x 0,2103 TL = 4,2060 TL
Maktu ÖTV tutarı
: 1 x 0,1968 TL = 0,1968 TL
3,9150 TL < 4,2060 TL olduğundan, asgari maktu ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı toplamı
(4,2060 TL + 0,1968 TL = 4,4028 TL) dikkate alınır.
2.2. Diğer Tütün Mamullerinde Verginin Hesabı
(III) sayılı listenin (B) cetvelinde sigaralar dıĢında kalan tütün mamullerinin
vergilendirilmesinde, perakende satıĢ fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı
uygulanarak nispi ÖTV tutarı hesaplanır. Ancak hesaplanan bu tutar, birim paket/ambalaj
içindeki her bir gram tütün mamulü için belirlenen asgari maktu vergi tutarına göre
hesaplanan vergi tutarından az olamaz.
Nispi ÖTV tutarı ile asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV tutarının
karĢılaĢtırılması sonucunda, yüksek olan tutara, 50 gramdan oluĢan birim ambalaj için (III)
sayılı listenin (B) cetvelinde belirlenen maktu vergi tutarı eklenerek toplam ÖTV tutarı
hesaplanır. Birim ambalajın farklı gramdan oluĢması halinde maktu vergi tutarı, anılan grama
göre oranlanarak hesaplanır.
Örnek: 13/7/2015 tarihi itibarıyla, perakende satıĢ fiyatı 55 TL, birim ambalajı 100 gram olan
1 kutu puronun ÖTV’si aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:
Nispi ÖTV tutarı
:
55 TL x 0,40
=
22 TL
Asgari maktu ÖTV tutarı
: 100 gr x 0,2103 TL = 21,03 TL
Maktu ÖTV tutarı
:(100 gr / 50 gr) x 0,1968 TL
=
0,3936 TL
22 TL > 21,03 TL olduğundan, nispi ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı toplamı (22 TL +
0,3936 TL = 22,3936 TL) dikkate alınır.
Tatlandırıcı, Ģeker, su, nem tutucu, aroma esansı ve benzeri katkı maddeleri ilave edilmek
suretiyle üretilen tütün mamullerinin ithali ve tesliminde maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı,
söz konusu katkı maddelerinin miktarı da dâhil nihai mamulün miktarı üzerinden hesaplanır.
3. Yetki
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre Bakanlar
Kurulu topluca veya ayrı ayrı olmak üzere,
a) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar
indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına, (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar
artırmaya,
b) Asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar
için iki katına, (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya,
c) Bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği
alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,
ç) (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende
satıĢa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün
mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aĢmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi
tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların
fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaĢtırmaya,
d) Listede gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri
için belirlenmiĢ olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu
pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye
yetkilidir.
Bunun yanı sıra, mezkûr maddenin (3) numaralı fıkrasına göre, (III) sayılı listedeki mallar için
belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara iliĢkin belirlenen en
son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye Ġstatistik
Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen
değiĢim oranında, bu değiĢimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiĢ
sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya
belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiĢ sayılan tutarların
uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.
Öte yandan, 30/12/2014 tarihli ve 2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı8 eki Kararın 4
üncü maddesi uyarınca, Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak
yurt içi üretici fiyat endeksindeki değiĢim oranına göre vergi tutarlarının arttırılmasında; (III)
sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan
asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.
C- MÜTESELSĠL SORUMLULUK
1. Özel Etiketi veya ĠĢareti Olmayan Malların Tespitinde Müteselsil Sorumluluk
Vergi Usul Kanununun 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 1 Seri No.lu Tütün
Mamulleri ve Alkollü Ġçkilerde Bandrollü Ürün Ġzleme Sistemi Genel Tebliği9 ile vergi
güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri ve alkollü içkiler için bandrollü ürün izleme
sistemi kurulmuĢ ve bu kapsamda söz konusu mallar için bandrol ve kod (biralar için)
uygulaması zorunluluğu getirilmiĢtir.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre, Vergi
Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu
getirilen özel etiketi veya iĢareti olmayan ÖTV’ye tabi malların bulundurulduğunun tespit
edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı
listenin (A) Cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) Cetvelinde yer alan 2402.20 ve
2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmıĢ sigaralar) G.T.Ġ.P.
numaralı malların 5.000 adedi aĢması halinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu
malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit
tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre
ÖTV re’sen tarh edilir ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.
1.1. Kanunda Belirtilen Hadleri AĢmayan (III) Sayılı Listedeki Malların Tespitinde
Müteselsil Sorumluluk
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında, mezkûr
fıkrada belirlenen hadleri aĢmayan özel etiketi veya iĢareti olmayan sigara ve alkollü içki
tespitlerinde imalatçı/ithalatçı bakımından müteselsil sorumluluk öngörülmediğinden, bu
mallar için sadece malı aracında, iĢyerinde veya herhangi bir yerde bulundurdukları tespit
edilenler adına iĢlem yapılır.
Özel etiketi veya iĢareti olmayan söz konusu malların tespitinde, yakalama/el koyma iĢlemini
gerçekleĢtiren ilgili kolluk birimleri tarafından; yakalama/el koyma iĢlemine iliĢkin
düzenlenen tutanağın bir örneği, numune olmaksızın, doğrudan yakalamanın/el koymanın
gerçekleĢtiği yerdeki Vergi Dairesi BaĢkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa)
gönderilir. Bu tutanakta asgari olarak, bulunduranların kimlik/pasaport bilgileri, yakalanan/el
konulan malın miktar bilgileri ile bulunması halinde ayırt edici ibarelere ve alkollü içkilerde
varsa ürün üzerindeki, içerdiği alkol derecesine/miktarına iliĢkin bilgilere yer verilir.
Ġlgili kolluk birimleri tarafından gönderilen tutanak, Vergi Dairesi BaĢkanlığı (bulunmayan
yerlerde Defterdarlık) tarafından, bulunduranlar adına tarhiyat yapılabilmesi için
bulunduranların;
•
Faal mükellef olması durumunda bunların bağlı bulunduğu,
•
Faal mükellef olmaması durumunda ikametgâhlarının, iĢyerlerinin, kanuni veya iĢ
merkezlerinin bulunduğu yer,
•
Türkiye’de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni ve iĢ merkezlerinin bulunmaması durumunda ise
yakalamanın/el koymanın gerçekleĢtiği yer
vergi dairesine gönderilir. Yukarıda belirtilen durumlarda, tarhiyatı yapması öngörülen vergi
dairesinin bulunduğu ilgili ilde, Kanuna ekli (III) sayılı liste bakımından
görevlendirilmiĢ/belirlenmiĢ vergi dairesi varsa, söz konusu tutanak bu vergi dairesine
gönderilir. BaĢka bir ildeki vergi dairesine gönderilmesi gereken tutanaklar, ilgili il Vergi
Dairesi BaĢkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilir.
Söz konusu mallara ait ÖTV, tespit tarihindeki emsal bedeli ve/veya miktarı üzerinden
Kanunun 11 inci maddesindeki esaslar ve Tebliğin (III/A ve B) bölümlerindeki açıklamalara
göre re’sen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası da uygulanır.
Yapılacak tarhiyatlarda, tarhiyata esas perakende satıĢ fiyatının, takdir komisyonları
marifetiyle belirlenmesi mümkündür. Bu durumda, marka ve ayırt edici ibaresi aynı olan ürün
ile ilgili, Tebliğin (III/C/1.2) bölümü çerçevesinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu (TAPDK) tarafından daha önce gönderilmiĢ değerlendirme raporu/raporları
bulunması halinde, geçerliliği hususunda aksi yönde tespit olmaması kaydıyla, bu
rapordaki/raporlardaki vergilendirmeye esas veriler kullanılabilir. Daha önce TAPDK
tarafından gönderilmiĢ değerlendirme raporu bulunmaması ve söz konusu malın yasal olarak
piyasada satıĢının olmaması halinde ise emsal bedel (piyasaya arz edilen benzer malların
piyasadaki en düĢük perakende satıĢ fiyatı) üzerinden hesaplanan nispi ÖTV tutarı, asgari
maktu vergi tutarı ile yapılacak kıyaslamada dikkate alınabilir. Emsal bedelin ve alkollü içki
tespitlerinde ayrıca alkol oranının, Vergi Dairesi BaĢkanlığı/Defterdarlık tarafından
TAPDK’dan da temin edilmesi mümkündür.
Kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen yakalama/el koyma tutanakları ile birden fazla
kiĢinin söz konusu malları aracında, iĢyerinde veya herhangi bir yerde bulundurduğunun
tespit edilmesi halinde, tarha yetkili vergi daireleri tarafından her biri adına ayrı ayrı tarhiyat
yapılması mümkündür. Bu durumda, yapılacak tahsilata bağlı olarak diğer bulunduranlar
adına yapılan tarhiyatların/tarhiyatlara iliĢkin tahakkukların terkin edileceği açıktır.
Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında,
özel etiketi veya iĢareti olmayan, (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigara dıĢındaki
tütün mamullerinin tespitinde de imalatçı/ithalatçı bakımından müteselsil sorumluluk
öngörülmemiĢtir. Buna göre, miktarına bakılmaksızın sigara dıĢındaki tütün mamullerine
iliĢkin tespitlerde de bu bölümdeki açıklamalar çerçevesinde iĢlem tesis edilir.
1.2. Kanunda Belirtilen Hadleri AĢan (III) Sayılı Listedeki Malların Tespitinde
Müteselsil Sorumluluk
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirtilen
hadleri aĢan miktarlarda özel etiketi veya iĢareti olmayan sigara ve alkollü içki tespiti üzerine,
yakalama/el koyma iĢlemini gerçekleĢtiren ilgili kolluk birimleri tarafından; yakalama/el
koyma iĢlemine iliĢkin düzenlenen tutanağın bir örneği ile yakalanan/el konulan tüm
mallardan alınan yeterli sayıda ve/veya miktarda numune, söz konusu malların hangi ithalatçı
ya da imalatçıya ait olduğunun tespiti için, TAPDK’ya gönderilir. Söz konusu tutanakta asgari
olarak, bulunduranların kimlik/pasaport bilgileri, yakalanan/el konulan malın miktar bilgileri
ile bulunması halinde ayırt edici ibarelere iliĢkin bilgiler yer alır.
TAPDK, numuneler üzerinde yapacağı analiz sonucunda malların miktarı, alkol derecesi,
emsal bedeli gibi tespite konu mal türleri itibarıyla verginin hesabına esas bilgileri de içeren
bir değerlendirme raporu düzenler. Sigaralar için düzenlenen değerlendirme raporunda, emsal
bedel olarak perakende satıĢ fiyatlarına yer verilir. Raporda ayrıca yakalanan/el konulan
malların ithalatçı veya imalatçı bazında ayrımı ile aynı ithalatçı ya da imalatçıya ait malların
miktar ve marka bilgileriyle, bulunması halinde ayırt edici ibare bilgileri itibarıyla tasnifi
yapılır ve Kanunda belirtilen miktarların aĢılıp aĢılmadığı belirtilir. TAPDK tarafından 30 gün
içerisinde düzenlenecek bu rapor yakalama/el koyma iĢlemine iliĢkin olarak düzenlenen
tutanak ile birlikte aynı süre içerisinde yakalamanın/el koymanın gerçekleĢtiği yerdeki Vergi
Dairesi BaĢkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilir. Söz konusu analiz
neticesinde numuneler TAPDK tarafından imha edilir ve yakalama/el koyma iĢlemini
gerçekleĢtiren ilgili kolluk birimine bilgi verilir.
Yakalamanın/el koymanın gerçekleĢtiği yer Vergi Dairesi BaĢkanlığı (bulunmayan yerlerde
Defterdarlık), TAPDK tarafından gönderilen rapor ile yakalama/el koyma iĢlemine iliĢkin
tutanağı, bulunduranlar adına tarhiyat yapılabilmesi için bulunduranların;
•
Faal mükellef olması durumunda bunların bağlı bulunduğu,
•
Faal mükellef olmaması durumunda ikametgâhlarının, iĢyerlerinin, kanuni veya iĢ
merkezlerinin bulunduğu yer,
•
Türkiye’de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni veya iĢ merkezleri bulunmayanlarda ise
yakalamanın/el koymanın gerçekleĢtiği yer
vergi dairesine gönderir. Yukarıda belirtilen durumlarda, tarhiyatı yapması öngörülen vergi
dairesinin bulunduğu ilgili ilde, Kanuna ekli (III) sayılı liste bakımından
görevlendirilmiĢ/belirlenmiĢ vergi dairesi varsa, söz konusu belgeler bu vergi dairesine
gönderilir. BaĢka bir ildeki vergi dairesine gönderilmesi gereken belgeler, ilgili il Vergi
Dairesi BaĢkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlığa) gönderilir.
Söz konusu mallara ait ÖTV, tespit tarihindeki emsal bedeli ve/veya miktarı üzerinden
Kanunun 11 inci maddesindeki esaslar ve Tebliğin (III/A ve B) bölümlerindeki açıklamalara
göre re’sen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası da uygulanır. Bahse konu
tespitlerde, takdir komisyonlarınca, TAPDK tarafından gönderilen değerlendirme raporlarında
yer verilen tutarlar ve vergilendirmeye esas diğer verilerin dikkate alınacağı açıktır.
Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan tespitlerde özel etiketi veya iĢareti bulunmayan ÖTV’ye
tabi söz konusu malları bulunduranların birden fazla kiĢi olması halinde, tarha yetkili vergi
daireleri tarafından her biri adına ayrı ayrı tarhiyat yapılması mümkündür. Bu durumda,
yapılacak tahsilata bağlı olarak diğer bulunduranlar adına yapılan tarhiyatların/tarhiyatlara
iliĢkin tahakkukların terkin edileceği açıktır.
Ġthalatçı/imalatçı hakkında bu kapsamda iĢlem yapılabilmesi, esas itibarıyla söz konusu
malların TAPDK’ya kayıtlı firmalarca piyasaya arz edilen ürünler arasında yer alması, diğer
bir ifade ile ithalatçının/imalatçının Türkiye’de faaliyette bulunan firmalar arasında olması
halinde mümkündür. Ayrıca, ithalatçı/imalatçı firmanın sorumluluğu, yakalanan/el konulan
mallardan sadece kendisine ait olduğu TAPDK tarafından belirlenen miktarla sınırlıdır.
Dolayısıyla, yakalamalarda/el koymalarda birden fazla ithalatçı veya imalatçıya ait malların
ele geçirilmesi durumunda müteselsil sorumluluk, her bir ithalatçı veya imalatçıya ait mallar
bazında Kanunda belirtilen miktarların aĢılması halinde uygulanır.
Ġthalatçı veya imalatçıya yönelik müteselsil sorumluluk uygulaması aĢağıdaki açıklamalar
çerçevesinde yerine getirilir:
i. Vergi, bulunduranlar adına tarh ve tahakkuk ettirilerek öncelikle bunlardan aranır.
ii. Yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve fer’ileri ile cezanın;
•
Bulunduranlara, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edilememiĢ
olması veya
•
Ödeme emri tebliğ edilmekle birlikte mal beyanında bulunulmamıĢ, vergi dairesince
de malı tespit olunamamıĢ ya da beyan edilen veya vergi dairesince tespit olunan malların
amme alacağını karĢılamayacağının anlaĢılmıĢ olması
hallerinde ithalatçı/imalatçı nezdinde ödeme emri ile takibine baĢlanır. Ancak, bu malları
bulunduranların, Türkiye’de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni veya iĢ merkezlerinin olmaması,
kimlik veya yurt içi adres bilgilerinin tespit edilememesi, yurt dıĢına kaçması ya da kaçma
ihtimalinin olması gibi durumlarda, bulunduranlar adına tarha yetkili vergi dairesinin talebi
üzerine ithalatçının/imalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından doğrudan
ithalatçı/imalatçı adına bu uygulama kapsamında tarhiyat yapılabilir.
TAPDK tarafından düzenlenen değerlendirme raporlarında, ithalatçının/imalatçının
belirlenemediği durumlarda, ithalatçı/imalatçı hakkında yapılacak bir iĢlem bulunmadığından,
aksi yönde bir tespit bulunmadıkça, bu mallar için sadece malı aracında, iĢyerinde veya
herhangi bir yerde bulundurdukları tespit edilenler adına iĢlem yapılır.
Kanunun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirlenen hadleri aĢan söz konusu
mallara iliĢkin tespitlerde kolluk kuvvetlerince mallara iliĢkin numunenin TAPDK’ya
gönderilmemiĢ olması durumunda, mezkûr maddede belirlenen limitleri aĢmayan tespitler
gibi iĢlem tesis edilir.
Ġlgili kolluk birimleri tarafından yakalanıp/el konulup, analiz edilerek rapor düzenlenmesini
teminen TAPDK’ya gönderilen mallara ve düzenlenen raporlara iliĢkin olarak TAPDK
tarafından üçer aylık dönemler halinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bilgi verilir.
1.3. Diğer Hususlar
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası uygulamasında
ÖTV’nin mükellefi, Tebliğin (III/C/1.2) bölümünde doğrudan ithalatçı/imalatçı adına tarhiyat
yapılması öngörülen durumlar hariç, özel etiketi veya iĢareti olmayan ÖTV’ye tabi malları
aracında, iĢyerinde veya herhangi bir yerde bulundurdukları tespit edilenler olduğundan,
hakkında bu kapsamda tespit yapılanların ÖTV mükellefiyeti tesis edilir. Söz konusu malları
bulunduranların yabancı uyruklu olması ve/veya Türkiye’de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni ve iĢ
merkezlerinin bulunmaması bu uygulama kapsamında iĢlem tesisine engel teĢkil etmez.
Özel etiketi veya iĢareti bulunmayan ÖTV’ye tabi malları bulundurduğu tespit edilen yabancı
uyruklu ve/veya Türkiye’de ikametgâhı, iĢyeri, kanuni ve iĢ merkezleri bulunmayan kiĢiler
adına tesis edilmesi gereken mükellefiyet kaydı, mevcut belgelere (pasaportlarında yer alan
kimlik bilgilerine, ilgili kolluk birimi tarafından düzenlenen tutanakta yer alan kimlik
bilgilerine v.b.) göre yakalama/el koyma iĢleminin yapıldığı yer vergi dairesince (varsa
Kanuna ekli (III) sayılı liste bakımından ilgili ilde görevlendirilmiĢ/belirlenmiĢ vergi
dairesince) yapılır.
Özel etiketi veya iĢareti olmayan malların kargo Ģirketleri nezdinde yakalanması durumunda,
gönderici hakkında iĢlem tesis edilir. Ancak, gönderen kiĢiye iliĢkin bilgilerin (kimlik
bilgileri, adres) bulunmaması nedeniyle gönderene ulaĢılamadığı durumlarda taĢıma yapan
kargo Ģirketi hakkında iĢlem tesis edilir. Bununla birlikte, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu10 kapsamında haklarında soruĢturma gerektirmesine bağlı
olarak, yakalama/el koyma tutanağında kargo Ģirketine ve/veya çalıĢanlarına yönelik tespitlere
de yer verilmiĢ olması halinde, gönderen kiĢi ile birlikte kargo Ģirketi de sorumlu tutularak
buna göre iĢlem tesis edilir.
Kolluk kuvvetlerince düzenlenen yakalama/el koyma tutanakları ile TAPDK tarafından
düzenlenen değerlendirme raporlarında eksiklikler bulunması halinde, Vergi Dairesi
BaĢkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) aracılığıyla tutanaklardaki eksiklikler ilgili
kolluk birimi, değerlendirme raporlarındaki eksiklikler ise TAPDK nezdinde tamamlatılır.
2. ĠĢleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu
2.1. Müteselsil Sorumluluğun Kapsamı
Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde, mal alım-satımı ile hizmet ifası dolayısıyla vergi
kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine
getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım-satıma taraf olanların, hizmetten
yararlananların ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon
veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak iliĢkide bulunduğu
tespit olunanların müteselsilen sorumlu olacağı, ancak müteselsilen sorumluluğun nihai
tüketiciler için söz konusu olmayacağı, müteselsil sorumluluğun Ģartları, sınırları ve bu
konuya iliĢkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıĢtır.
Bu yetkiye dayanılarak, ÖTV mükellefinin, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
liste kapsamındaki malların teslimine ait ÖTV’yi Hazine'ye intikal ettirmediğinin tespit
edilmesi halinde, satıcı (ÖTV mükellefi) tarafından mal teslim edilen nihai tüketici gerçek
kiĢiler dıĢındaki mükelleflerin, bu iĢleme iliĢkin olarak Hazine'ye intikal etmeyen ÖTV’den,
satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulması uygun görülmüĢtür.
2.2. Müteselsil Sorumluluğu Kaldıran Haller
Alıcıların, ÖTV dâhil toplam iĢlem bedelini;
•
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu11 hükümlerine göre faaliyette
bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeleri ve bankaya yapılan ödeme sırasında düzenlenen
belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kiĢilerde unvanı) ile banka
hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları,
•
Çekle ödemiĢ olmaları halinde, çekin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun12 785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenmiĢ olması,
•
Kredi kartı (faturada yer alan kiĢi veya kuruma ait) veya kamu kurum ve kuruluĢları
aracılığıyla (ön ödeme avansı Ģeklinde kamu kurum ve kuruluĢlarının veznesine ödeme gibi)
ödemiĢ olmaları,
•
PTT yoluyla ödemiĢ olmaları halinde, ödeme sırasında düzenlenen belgenin ibrazı
[satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kiĢilerde unvanı) ile hesap numarası
ve vergi kimlik numarasının doğru olarak yazdırılmıĢ olması]
kaydıyla müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Herhangi bir hesaba
bağlı olmaksızın yapılan ödemeler, örneğin kasadan ödeme yapılması, sorumluluğu
kaldırmaz.
Bunun yanı sıra, alıcı ile satıcı arasında muvazaaya dayanan bir iĢlem yapıldığının veya
menfaat sağlayan doğrudan bir iliĢkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon
veya yönetimi içinde yer alma Ģeklinde dolaylı bir iliĢkinin bulunduğunun vergi incelemesine
yetkili olanlarca düzenlenmiĢ raporlarla tespit edilmesi halinde, ödeme yukarıdaki Ģekilde
tevsik edilmiĢ olsa bile müteselsil sorumluluk kalkmaz.
Aynı Ģekilde bir mükellefin, daha önceki safhalarda, Hazine'ye intikal ettirilmemiĢ ÖTV
nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulabilmesi için, sözü edilen
mükellef ile vergiyi Hazine'ye intikal ettirmeyen ÖTV mükellefi arasında; menfaat sağlayan
doğrudan bir iliĢkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde
yer alma Ģeklinde dolaylı bir iliĢkinin mevcudiyetinin vergi incelemesine yetkili olanlarca
düzenlenmiĢ raporlarda açıkça belirtilmiĢ olması zorunludur.
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teĢkil ettikleri
birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluĢlar, kanunla kurulan kamu kurum ve
kuruluĢları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, siyasî partiler ve sendikalar,
kanunla kurulan veya tüzel kiĢiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı
dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, sermayelerinin %51 veya
daha fazlası söz konusu idare, kurum ve kuruluĢlara ait iktisadi iĢletmeler ile özelleĢtirme
kapsam ve programına alınmıĢ olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan
kuruluĢların, verginin doğduğu safhada taraf olduğu iĢlemlerde müteselsil sorumluluk
uygulanmaz.
2.3. Müteselsil Sorumlu Nezdinde Verginin Takibi
Müteselsil sorumluluk uygulaması aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir:
i. Vergi, ÖTV mükellefi adına tarh ve tahakkuk ettirilerek öncelikle mükellefinden aranır.
ii. ÖTV mükellefi tarafından eksik beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen vergi için
yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi ile ilgili olarak;
•
ÖTV mükellefine, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ
edilememiĢ olması veya
•
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ÖTV mükellefinin mal beyanında bulunmamıĢ,
vergi dairesince de malı tespit olunamamıĢ ya da beyan edilen veya vergi dairesince tespit
olunan malların amme alacağını karĢılamayacağının anlaĢılmıĢ olması
hallerinde ÖTV mükellefi dıĢındaki mükellef (müteselsil sorumlu) nezdinde ödeme emri ile
takibe baĢlanır.
iii. Müteselsil sorumluluk, satın alınan mala iliĢkin hesaplanan ÖTV, varsa gecikme faizi ve
gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluk kapsamı dıĢındadır.
IV- VERGĠLENDĠRME ĠġLEMLERĠ
A- VERGĠLENDĠRME DÖNEMĠ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre, Kanuna ekli (III) sayılı listede yer
alan malların tesliminde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık
dönemleridir.
B- BEYAN ESASI
ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur.
ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi iĢlemleri bulunmasa dahi bu
dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır.
Ancak, müzayede yoluyla satıĢ yapanlar (sürekli ÖTV mükellefiyeti bulunmayanlar),
kendilerine Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca vergi sorumluluğu
yüklenenler ve faal mükellefiyeti bulunmayanlardan Kanunun 13 üncü maddesinin (5)
numaralı fıkrası uyarınca özel etiketi veya iĢareti bulunmayan ÖTV’ye tabi malları
bulundurmaları nedeniyle mükellefiyet tesis ettirilenlerin, vergiye tabi iĢlemlerin bulunmadığı
vergilendirme dönemlerine iliĢkin olarak beyanname verme zorunlulukları yoktur.
(III) sayılı listede yer alan malların ithalatında ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanarak
gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak
suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müĢavirine tebliğ edilir.
C- VERGĠNĠN BEYANI
1. Beyanname Verme Zamanı
(III) sayılı listedeki mallara iliĢkin ÖTV beyannameleri, vergilendirme dönemini izleyen ayın
15 inci günü akĢamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası ile
5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun13 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetkilere dayanılarak, (III) sayılı liste
uygulaması bakımından ilgili ilde belirlenmiĢ/görevlendirilmiĢ vergi dairesinin bulunması
halinde, beyanname bu vergi dairesine verilir.
Sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayanların müzayede yoluyla yaptıkları
satıĢlara iliĢkin vergi, satıĢ bedelinin tahsil edildiği günün mesai saati bitimine kadar beyan
edilir ve bu süre içinde ödenir.
(III) sayılı listedeki mallardan, alkollü içkilere ait verginin beyanı (3A), tütün mamullerine ait
verginin beyanı (3B), kolalı gazozlara ait verginin beyanı ise (3C) numaralı ÖTV
Beyannameleri ile yapılır.
2. Beyanname Ġçeriği Bilgilerin Doğru Olarak Beyan Edilmemesi
Elektronik ortamda veya kâğıt ortamında verilen beyannameler ve eklerinde, matrah ve vergi
tutarı dıĢındaki bilgileri doğru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.
3. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
(III) sayılı listedeki mallara iliĢkin ÖTV beyannamelerinin, 34014 ve 34615 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğleri baĢta olmak üzere, beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesine iliĢkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
ÖTV’ye tabi iĢlemlerin bulunmaması, ilgili döneme ait ÖTV beyannamelerinin verilmesine
engel teĢkil etmez. Bu durumda beyannamenin, ―Genel Bilgiler‖ bölümünde yer alan
―Beyannamede beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.‖ kutucuğu iĢaretlenmek suretiyle
beyanname verilir.
Beyannamelerde ÖTV indirimine dayanak iĢlem türü olarak ―Aynı Listedeki Malın Ġmalatta
Kullanılması‖ seçeneğinin seçilmesi durumunda, ―Ġndirilecek ÖTV‖ alanına bu dönemde
ÖTV hesaplanmak suretiyle teslim edilen malın imalinde kullanılan mal için ödenmiĢ olan
ÖTV tutarı yazılır. Ġmal edilmeyen veya imal edilmiĢ olsa dahi, ÖTV uygulanarak teslimi
henüz gerçekleĢmeyen malların imalinde kullanılan mallar için ödenen ÖTV bu alanda beyan
edilen tutara dâhil edilmez.
Beyannamelerin ―Matrah ve Vergi Bildirimi‖ bölümünde yer alan ―Teslimler‖ tablosuna,
ihraç kaydıyla yapılan teslimler de dâhil edilir. Ġhraç kaydıyla yapılan teslimler, ayrıca
beyannamelerin ―Tecil‖ bölümünde yer alan ―Ġhraç Kaydıyla Satılan Mallara Ait Teciller‖
tablosunda da beyan edilir.
Alkollü içki üreticilerince, ilgili beyan dönemine ait bandrol bilgileri (3A) numaralı ÖTV
Beyannamesinin ―Ekler‖ bölümünde yer alan "Bandrol Bilgileri" baĢlıklı Tablo-1’e; aynı
beyan dönemine ait bandrollü/kodlu alkollü içki ürünlerine (bira dâhil) iliĢkin stok bilgileri ise
―Bandrollü/Kodlu Ürün Bilgileri‖ baĢlıklı Tablo-2’ye girilir. Bira üreticilerince, Tablo-1’e
sadece fıçı ambalajlı bira ürünlerine iliĢkin bandrol bilgileri; Tablo-2’ye ise bandrollenmiĢ fıçı
ambalajlı biralarla ĢiĢe, kutu, pet ĢiĢe ve benzeri ambalajlı diğer kodlu bira ürünlerine iliĢkin
stok bilgileri girilir.
Tütün mamulü üreticilerince, ilgili beyan dönemine ait bandrol bilgileri (3B) numaralı ÖTV
Beyannamesinin ―Ekler‖ bölümünde yer alan ―Bandrol Bilgileri‖ baĢlıklı Tablo-1’e; aynı
beyan dönemine ait bandrollü tütün mamullerine iliĢkin stok bilgileri ise beyanname eki
―Bandrollü Ürün Bilgileri‖ baĢlıklı Tablo-2’ye girilir.
Herhangi bir beyan döneminde, vergiye tabi iĢlemin bulunmaması nedeniyle matraha ve/veya
hesaplanan vergiye iliĢkin bilginin olmaması halinde de mükelleflerce, beyannamenin
yukarıda belirtilen bandrol ve bandrollü/kodlu ürün bilgilerine iliĢkin tabloların kendilerini
ilgilendiren kısımları doldurulur.
Ġstisna kapsamında yapılan teslimler ile indirilecek ÖTV’ye iliĢkin tevsik edici belgelerin,
ilgili olduğu döneme ait ÖTV beyannamesinin verildiği günün mesai saati bitimine kadar bir
dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine tevdi edilmesi zorunludur. Aksi halde, mükellefler adına
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.
Ç- TARH ĠġLEMLERĠ
1. Tarh Yeri
(III) sayılı listedeki mallar için beyan edilen ÖTV, mükellefin KDV yönünden bağlı
bulunduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur.
(III) sayılı liste uygulaması bakımından ilgili ilde belirlenmiĢ/görevlendirilmiĢ vergi
dairesinin bulunması halinde, beyan edilen ÖTV bu vergi dairesi tarafından tarh olunur.
Söz konusu malların ithalatında ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır. Ġthalat vergilerine
tabi olmayan mallara ait ÖTV, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya
diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran ve/veya tutarlar üzerinden hesaplanarak
tahsil edilir.
2. Tarhiyatın Muhatabı
ÖTV, bu vergiye mükellef olan gerçek veya tüzel kiĢiler adına tarh olunur. ġu kadar ki;
•
Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu
olmak üzere ortaklardan herhangi biri,
•
Mükellefin, Türkiye içinde ikametgâhının, iĢyerinin, kanuni merkezi ve iĢ merkezinin
bulunmaması veya Maliye Bakanlığınca gerekli görülen hallerde ise vergi sorumluları
tarhiyata muhatap tutulur.
3. Tarh Zamanı
(III) sayılı listedeki mallara ait ÖTV, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile
gönderilmiĢse tarhiyatla görevli vergi dairesine geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh
edilir.
D- VERGĠNĠN ÖDENMESĠ
ÖTV, beyanname verme süresi içinde ödenir.
(III) sayılı listede yer alan malların ithalatında ÖTV, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve
gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak
suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müĢavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ
üzerine ortaya çıkabilecek ihtilaflar için gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar
uygulanır. Bu vergi, gümrük vergileri ile aynı zamanda ödenir. Gümrük vergilerine tabi
olmayan mallara ait ÖTV ise gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer
belgelerin tescili tarihindeki esaslara göre, bu tarihteki oran ve/veya tutar üzerinden
hesaplanarak tahsil edilir.
E- VERGĠNĠN BELGELERDE GÖSTERĠLMESĠ
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, vergiye
tabi iĢlemlere ait ÖTV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.
Örnek 1: 13/7/2015 tarihinde, KDV ve ÖTV hariç imalatçı teslim fiyatı 1.000 TL olan 33
cl’lik 1.000 kutu kolalı gazozun imalatçısı tarafından teslimine iliĢkin düzenlenen faturada
aĢağıdaki bilgilere yer verilir.
SatıĢ bedeli (KDV ve ÖTV hariç)
:
1.000 TL
Hesaplanan ÖTV Tutarı (1.000 TL x 0,25=)
:
250 TL
KDV Matrahı (1.000 TL + 250 TL=)
:
1.250 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (1.250 TL x 0,08=)
:
100 TL
GENEL TOPLAM
:
1.350 TL
Yalnız binüçyüzelli Türk Lirasıdır.
Örnek 2: 13/7/2015 tarihinde, KDV ve ÖTV hariç imalatçı teslim fiyatı 80 TL, alkol derecesi
5 olan, 20 litre biranın imalatçısı tarafından teslimine iliĢkin düzenlenen faturada aĢağıdaki
bilgilere yer verilir.
SatıĢ bedeli (KDV ve ÖTV hariç)
:
80 TL
Hesaplanan ÖTV Tutarı *
:
89,66 TL
KDV Matrahı (80 TL + 89,66 TL=)
: 169,66 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (169,66 TL x 0,18=)
:
30,54 TL
GENEL TOPLAM
: 200,20 TL
Yalnız ikiyüz Türk Lirası, yirmi KuruĢtur.
* Örnekte, nispi olarak hesaplanan ÖTV tutarı, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan
ÖTV tutarından düĢük olduğundan [(80 TL x 0,63) < (5 x 0,8966 TL x 20 lt)], faturada
asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan ÖTV tutarı dikkate alınmıĢtır.
Örnek 3: 13/7/2015 tarihinde, KDV ve ÖTV hariç imalatçı teslim fiyatı 1 TL, perakende satıĢ
fiyatı 9 TL olan sigaranın 100 paketinin (2.000 adet/dal) imalatçısı tarafından, perakende
satıĢı bulunmayan pazarlama Ģirketine teslimine iliĢkin düzenlenen faturada aĢağıdaki
bilgilere yer verilir.
SatıĢ bedeli (KDV ve ÖTV hariç) (1 TL x 100)
:
100 TL
(ÖTV Matrahı: 9 TL x 100 = 900 TL)
Nispi ÖTV Tutarı (900 TL x 0,6525=)*
: 587,25 TL
Maktu ÖTV Tutarı (100 x 0,1968 TL)
:
19,68 TL
Toplam Hesaplanan ÖTV Tutarı (587,25 TL + 19,68 TL =)
:
606,93 TL
KDV Matrahı (100 TL + 606,93 TL =)
: 706,93 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (706,93 TL x 0,18=)
:
127,25 TL
GENEL TOPLAM
:
834,18 TL
Yalnız sekizyüzotuzdört Türk Lirası, onsekiz KuruĢtur.
* Örnekte, nispi olarak hesaplanan ÖTV tutarı, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan
ÖTV tutarından yüksek olduğundan [(900 TL x 0,6525) > (2.000 x 0,2103 TL)], faturada
nispi olarak hesaplanan ÖTV tutarı dikkate alınmıĢtır.
ÖTV uygulanmamıĢ olan malların perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde,
mükellefçe düzenlenen fatura veya benzeri belgelerde ÖTV ve KDV ayrıca gösterilir.
ÖTV kapsamına giren malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satıĢlarında
düzenlenen belgelerde de ÖTV’nin ayrıca gösterilmesi zorunludur.
Ġthalatta uygulanan ÖTV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. Ġthalat vergilerinin maktu
tutarlarda veya sabit oranlı alındığı hallerde buna iliĢkin tarife, ÖTV’yi de kapsayacak Ģekilde
tespit olunur ve ayrıca ÖTV hesaplanmaz.
F- DÜZELTME
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre,
•
Vergiye tabi bir iĢlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi
fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür
belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler.
•
Fatura veya benzeri belgelerde Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha
yüksek bir tutarı gösterenler de bu belgelerde gösterilen vergi tutarını beyan etmek ve
ödemekle mükelleftirler.
•
Malların iade edilmesi, iĢlemin gerçekleĢmemesi, iĢlemden vazgeçilmesi veya diğer
nedenlerle matrahta değiĢiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı
hallerde vergiye tabi iĢlemleri yapmıĢ olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da
ödedikleri vergiler için değiĢikliğin mahiyetine uygun Ģekilde ve meydana geldiği dönem
içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde
bulunabilirler.
•
ġu kadar ki, iade olunan malların fiilen iĢletmeye girmiĢ olması, yersiz veya fazla
ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu iĢlemlerin defter kayıtları, belgeler ile
beyannamede gösterilmesi Ģarttır.
1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan ÖTV’nin Düzeltilmesi
Vergiye tabi olmayan mallar için vergi hesaplanması veya vergiye tabi mallar için daha
yüksek oranda ve/veya tutarda vergi hesaplanması halinde, bu verginin de beyan edilmesi ve
ödenmesi zorunludur.
Fazla veya yersiz vergi uygulanması halinde, vergiye tabi iĢlemin yapıldığı döneme ait
beyannamede gerekli düzeltme yapılır. Bu durumun iĢleme ait beyanname verme tarihinden
sonra ortaya çıkması halinde ise değiĢikliğin meydana geldiği dönemde düzeltme, mahsup ve
iade imkânı bulunmaktadır.
Söz konusu vergiye iliĢkin düzeltme iĢlemi, fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin, bu durumun
ortaya çıktığı döneme ait beyannamenin ―Ġndirimler‖ bölümüne dâhil edilmesi suretiyle
yapılır. Bunun mümkün olmaması ya da fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin bu Ģekilde telafi
edilememesi halinde ise 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde Standart Ġade Talep Dilekçesi ile nakden ya da bu dönemdeki veya
gelecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dâhil) borçlarına mahsuben iade talep edilebilir.
Ayrıca, fazla veya yersiz beyan edilip ödenen ÖTV’ye dayanak belgelerin firma yetkilisince
onaylı bir örneği ile birlikte, ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmiĢse iade
edildiğine dair alıcının kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcı tarafından da
imzalanmıĢ olan tutanak da vergi dairesine verilir.
Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi veya iadesi talep edilen verginin beyan edilip
ödendiğinin tespit edilmesine bağlı olarak düzeltme veya iade talebi yerine getirilir.
Fazla veya yersiz hesaplanan verginin beyan edilmiĢ ancak henüz ödenmemiĢ olması halinde,
tahakkuk terkin edilir ve bu durumda iade söz konusu olmaz.
Düzeltme ve iade talebi, miktarına bakılmaksızın YMM raporu, inceleme raporu veya teminat
aranılmadan sonuçlandırılır.
Ġthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan ÖTV, Gümrük Kanununa göre bu vergiye
muhatap olanlara iade edilir.
2. Malların Ġadesi, ĠĢlemin GerçekleĢmemesi ve ĠĢlemden Vazgeçilmesi Hallerinde
Düzeltme
Malların iade edilmesi, iĢlemin gerçekleĢmemesi, iĢlemden vazgeçilmesi veya diğer
nedenlerle matrahta değiĢiklik vuku bulması halinde, vergiye tabi iĢlemin yapıldığı döneme
ait beyannamede gerekli düzeltme yapılır. Bu durumların iĢleme ait beyanname verme
tarihinden sonra ortaya çıkması halinde ise değiĢikliğin meydana geldiği dönemde düzeltme,
mahsup ve iade imkânı bulunmaktadır.
(III) sayılı listedeki malların iadesi, iĢlemin gerçekleĢmemesi veya iĢlemden vazgeçilmesi
durumunda, mal alıcıya teslim edilmiĢse iade edilen malın ÖTV mükellefinin iĢletmesine
girmesi, ÖTV tahsil edilmiĢse alıcıya iade edilmesi ve bu iĢlemlerin yasal defter kayıtları ve
belgelerde gösterilmesi Ģartıyla düzeltme iĢlemi; ÖTV’nin, bu durumun ortaya çıktığı döneme
ait beyannamenin ―Ġndirimler‖ bölümüne dâhil edilmesi suretiyle yapılır.
Bunun mümkün olmaması ya da söz konusu ÖTV’nin bu Ģekilde telafi edilememesi halinde,
indirilemeyen ÖTV tutarının, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen
usul ve esaslar çerçevesinde Standart Ġade Talep Dilekçesi ile nakden ya da bu dönemdeki
veya gelecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dâhil) borçlarına mahsuben iadesi talep edilebilir.
Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi veya iadesi talep edilen verginin beyan edilip
ödendiğinin tespit edilmesine bağlı olarak düzeltme veya iade talebi yerine getirilir.
Düzeltmeye konu verginin beyan edilmiĢ ancak henüz ödenmemiĢ olması halinde, bu iĢleme
iliĢkin tahakkuk terkin edilir ve bu durumda iade söz konusu olmaz.
Düzeltme veya iade talebi, miktarına bakılmaksızın YMM raporu, inceleme raporu veya
teminat aranılmadan sonuçlandırılır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, trampa iki
ayrı teslim hükmünde olduğundan, mükellef tarafından iade alınan mal yerine verilen ÖTV’ye
tabi mal için genel hükümler çerçevesinde ÖTV uygulanır.
3. KDV Ġade Alacağına Mahsup Yoluyla Ödenen ÖTV’nin Ġadesi
KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesinin talep edilmesi durumunda,
söz konusu iade taleplerinin asıl kaynağının KDV alacağı olması nedeniyle bu tür iade
talepleri, KDV iade alacağının kaynağını oluĢturan iĢleme iliĢkin nakden iade Ģartları ile ilgili
iade usul ve esaslarının belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümü
çerçevesinde yerine getirilir.
Bu durumda, iadenin yapılabilmesi için düzeltme gerekçesi bakımından Tebliğin (IV/F/1 ve
2) bölümlerinde belirlenen belgelerin de ibraz edilmesinin aranacağı tabiidir.
V- GÜMRÜK ĠDARELERĠNCE ALINAN ÖZEL TÜKETĠM
VERGĠSĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca;
a) Ġthalde alınan ÖTV, yurt içi satıĢlardaki belge düzenine paralel olarak, gümrük
makbuzunda ayrıca gösterilir.
b) Ġthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak
ÖTV de dâhil edilmek suretiyle tespit olunur.
c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak iĢlem
gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin; dâhilde iĢleme izin belgesi
kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa, ÖTV de teminata
bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir.
ç) Yurda sokulan eĢya için ÖTV’nin eksik ödenmiĢ veya hiç ödenmemiĢ olması halleri ile
ithal edilen eĢyaya iliĢkin olarak mükelleften fazla alınan veya vergiden müstesna olduğu
halde yanlıĢlıkla alınan ÖTV’nin düzeltilmesi iĢleminde, ilgili gümrük idaresi tarafından
Gümrük Kanunundaki esaslara göre iĢlem yapılır.
d) Ġthal edilen mala iliĢkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme
sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri
noksanlıklarında uygulanan esaslara göre para cezası kesilir.
VI- ÇEġĠTLĠ HUSUSLAR
A- ĠTHAL EDĠLEN MALLARA ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠM
(III) sayılı listedeki malların ithalini yapanlardan KDV mükellefi olanların, bir ay içinde ithal
ettikleri, söz konusu liste kapsamında ÖTV’ye tabi mallara iliĢkin, Tebliğ ekinde (EK:2)
olarak yer alan bildirim formunu, takip eden ayın 20 nci günü akĢamına kadar Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığı web adresinde hizmet veren ―Ġnternet Vergi Dairesi‖ aracılığıyla Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığına göndermesi zorunludur.
Söz konusu malların ithalini yapanların, aynı zamanda bu malların imalatçısı olarak ÖTV
mükellefiyetinin bulunması ve bu mükellefiyet kapsamında ÖTV beyannamesi vermesi, ithal
edilen mallar için ÖTV bildirimi verilmesine engel teĢkil etmez.
(III) sayılı listedeki malların (kolalı gazozlar hariç) ithalatını yapanların, herhangi bir ayda
ithalatları olmasa dahi bildirim vermeleri zorunludur. Ancak, bu listedeki kolalı gazozların
ithalatının bulunmadığı aylar için bildirim verilmez.
TAPDK’dan tütün mamulü ve alkollü içki ithalatçısı olarak belge alan mükellefler, ilgili
dönemde ithalat yapmıĢ olup olmadıklarına bakılmaksızın, bildirim formlarındaki bandrol
bilgileri ve bandrollü/kodlanmıĢ etiketli ürünlere iliĢkin bilgiler için oluĢturulan bölümleri
doldurur.
Bira dıĢındaki ithal alkollü içki ürünlerine iliĢkin bandrol bilgileri ile ithal bira ürünlerine
iliĢkin kodlanmıĢ etiket bilgileri, bildirimdeki ―Bandrol Bilgileri‖ bölümüne;
bandrollü/kodlanmıĢ etiketli (bira dâhil) ithal alkollü içki ürünlerine iliĢkin stok bilgileri ise
―Bandrollü Ürün Bilgileri‖ bölümüne girilir. Ġthal tütün mamullerine iliĢkin bandrol bilgileri,
bildirimdeki ―Bandrol Bilgileri‖ bölümüne; ithal tütün mamullerine iliĢkin stok bilgileri ise
bildirim formundaki ―Bandrollü Ürün Bilgileri‖ bölümüne girilir.
Aynı mükellefin üretim ve ithalatı birlikte yapması durumunda;
•
Alkollü içki üretimine iliĢkin bandrol ve bandrollü/kodlanmıĢ etiketli ürün bilgileri
(3A) beyannamesi ekinde, tütün mamulü üretimine iliĢkin bandrol ve bandrollü ürün bilgileri
ise (3B) beyannamesi ekinde,
•
Alkollü içki ve tütün mamulü ithalatına iliĢkin bandrol ve bandrollü/kodlanmıĢ etiketli
ürün bilgileri ise Tebliğin bu bölümünde öngörülen bildirim formlarıyla
bildirilir.
Bildirime konu malları ithal eden mükelleflerce, KDV yönünden bağlı olunan vergi
dairesinden kullanıcı kodu ve kiĢisel Ģifre alınır. ġifre alınabilmesi için ―Ġnternet Hizmetleri
Kullanım BaĢvuru Formu‖, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığı web adresindeki ―Ġnternet Vergi Dairesi‖ bölümünden döküm alınarak düzenlenir
ve KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilir. Bu baĢvuru üzerine mükelleflere
kiĢisel Ģifre ve kullanıcı kodu verilir.
Daha önce vergi dairesinden kullanıcı kodu ve kiĢisel Ģifre almıĢ olanların Bildirim Formunu
göndermek için yeniden kullanıcı kodu ve kiĢisel Ģifre almaları gerekmez. Ancak bu iĢlemi
yapabilmek için vergi dairesinden Bildirim Formu gönderme yetkisi alınır.
Ġnternet ortamında düzenlenen bildirimler onaylanmak suretiyle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının
internet vergi dairesine gönderilir. Gönderilen bildirimlerin içeriğinde mükelleflerce
değiĢiklik yapılmak istenmesi halinde, yeniden düzenlenen bildirimler onaylanarak
gönderilebilir.
Vergi Usul Kanununun 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkilere
dayanılarak getirilen söz konusu bildirim yükümlülüğünü, süresinde yerine getirmeyen veya
süresinde yerine getirmekle birlikte eksik ya da yanlıĢ bildirimde bulunan mükellefler
hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır.
B- KAYIT DÜZENĠ
ÖTV mükellefleri yasal defter kayıtlarını ÖTV’nin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân
verecek Ģekilde tutar.
Bu maksatla tutulan defter kayıtlarında vergiye tabi iĢlemler, vergisiz tutarları ile gösterilir.
Mükellefin vergiye tabi iĢlemleri üzerinden hesapladığı ÖTV ve girdileri üzerindeki
indirilebilir ÖTV tutarı ayrı hesaplarda izlenir.
Vergiden istisna edilmiĢ iĢlemlerin mevcut olması halinde, bu iĢlemler, ayrı hesaplarda
izlenir.
Malların iade edilmesi, iĢlemin gerçekleĢmemesi veya sair sebeplerle matrah, vergi veya
indirim tutarlarında vuku bulan değiĢiklikler ile ödenen, iade olunan ve terkin edilen ÖTV
kayıtlarda açıkça gösterilir.
C- DĠĞER HUSUSLAR
Mükellefler tarafından verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığınca uygun görülen durumlar haricinde, kâğıt ortamında verilemez; verilmeleri
halinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre iĢlem tesis edilir.
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Tebliğ ekinde yer alan bildirimlerde değiĢiklik yapmaya yetkilidir.
Ç- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLĠĞLER
Bu Tebliğin yayımından önce yürürlükte bulunan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinin,
Kanuna ekli (III) sayılı liste uygulamasına iliĢkin bölümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Diğer mevzuatta, Genel Tebliğlerin yürürlükten kaldırılan bölümlerine yapılan atıflar, bu
Tebliğin ilgili bölümüne veya bölümlerine yapılmıĢ sayılır.
D- YÜRÜRLÜK
Bu Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaĢından itibaren yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
_______________________________________
1 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
2 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EK 1
EK 2
EK 2A
EK 2B
EK 2C
26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
10.01.1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
10.10.2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
02.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
28.07.1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
01.01.2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
17.03.2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
31.03.2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
01.11.2005 tarihli ve mükerrer 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
16.05.2005 tarihli ve 25817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
30.09.2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
03.03.2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
EKLER DĠZĠNĠ
:
SERBEST BÖLGELERDEN YAPILAN ĠHRACAT TESLĠMLERĠNE
ĠLĠġKĠN BĠLDĠRĠM
:
ĠTHAL EDĠLEN (III) SAYILI LĠSTE KAPSAMINDAKĠ MALLAR
ĠÇĠN BĠLDĠRĠMLER
:
KOLALI GAZOZLAR ĠÇĠN BĠLDĠRĠM FORMU
:
ALKOLLÜ ĠÇKĠLER ĠÇĠN BĠLDĠRĠM FORMU
:
TÜTÜN MAMULLERĠ ĠÇĠN BĠLDĠRĠM FORMU
Ekler için tıklayınız
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/1341BaĢvuru Numaralı
Kararı, 08 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/3669 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 08 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/5549 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 08 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/8475 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 08 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 21/5/2015 Tarihli ve 2013/7292BaĢvuru Numaralı
Kararı, 08 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439]
—— • ——
UyuĢmazlık Mahkemesine Ait Kararlar, 08 Ağustos 2015 Tarihli ve 29439
Sayılı Resmî Gazetenin Mükerrer Sayısında YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ağustos 2015– 29439 Mükerrer]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/296 Esas 2012/255 Karar sayılı
dosyasının zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7172/1-1
—————
Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/1107 Esas, 2012/216 Karar ve
2008/523 Esas, 2012/115 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı
Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde
Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz
konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına
karar verildiği ilân olunur.
7173/1-1
—————
Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/437 Esas 2012/165 Karar, 2010/630 Esas
2012/164 Karar, 2010/750 Esas 2012/60 Karar ve 2010/843 Esas 2010/184 Karar sayılı
dosyalarının zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7174/1-1
—————
YeĢilova Ġcra Müdürlüğünün 2003/148 Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
7175/1-1
[R.G. 09 Ağustos 2015– 29440]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1201 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ağustos 2015– 29441]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/1822 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ağustos 2015– 29441]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/6979 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ağustos 2015– 29441]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7443 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ağustos 2015– 29441]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7611 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ağustos 2015– 29441]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2013/7872 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ağustos 2015– 29441]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 20/5/2015 Tarihli ve 2014/6129 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 10 Ağustos 2015 Tarihli ve 29441 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 10 Ağustos 2015– 29441]
—— • ——
MĠLLETLERARASI SÖZLEġME
Karar Sayısı : 2015/7936
14 Kasım 1975 tarihli ―Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası EĢya TaĢınmasına Dair
Gümrük SözleĢmesi‖ne iliĢkin 3 ġubat 2011 tarihinde kabul edilen DeğiĢiklik’in 1 Ocak
2012; 3 ġubat 2011 tarihinde kabul edilen ikinci DeğiĢiklik’in 13 Eylül 2012; 9 ġubat 2012
tarihinde kabul edilen DeğiĢiklik’in 10 Ekim 2013 ve 6 ġubat 2014 ile 12 Haziran 2014
tarihlerinde kabul edilen DeğiĢiklikler’in 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere
onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 18/6/2015 tarihli ve 7898526 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2015 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
K. ĠPEK
A. ĠSLAM
V. BOZKIR
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. Ç. KILIÇ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANĠKLĠ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm BakanıMaliye Bakanı
N. AVCI
M. V. GÖNÜL
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
F. BĠLGĠN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Eki için tıklayınız
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/7716 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/7876 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/9456 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/9499 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2014/15072 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/1013 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/3072 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/7766 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Ağustos 2015 Tarihli ve 29442 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Ağustos 2015– 29442]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/5126 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Ağustos 2015– 29443]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/8598 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Ağustos 2015– 29443]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2013/9352 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Ağustos 2015– 29443]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/7/2015 Tarihli ve 2014/12166 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 12 Ağustos 2015 Tarihli ve 29443 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 12 Ağustos 2015– 29443]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2012/1281 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ağustos 2015– 29444]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/568 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ağustos 2015– 29444]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/691 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ağustos 2015– 29444]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1394 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ağustos 2015– 29444]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/1902 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ağustos 2015– 29444]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 24/6/2015 Tarihli ve 2013/2015 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Ağustos 2015 Tarihli ve 29444 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Ağustos 2015– 29444]
—— • ——
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanları
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Denizli Ġkinci Noterliği 01.10.2015 tarihinde ve Büyükçekmece Altıncı Noterliği 03.10.2015
tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
SIRA
NO
12-
NOTERLĠĞĠN ADI
BÜYÜKÇEKMECE
ALTINCI
NOTERLĠĞĠ
DENĠZLĠ ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
2014 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRLERĠ
2,717.081,01.-TL.
1,226.040,25.-TL.
7277/1-1
[R.G. 13 Ağustos 2015– 29444]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/2920 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 14 Ağustos 2015– 29445]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/3583 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 14 Ağustos 2015– 29445]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2013/7564 BaĢvuru Numaralı
Kararı
[R.G. 14 Ağustos 2015– 29445]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2014/565 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 14 Ağustos 2015– 29445]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2014/3456 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 14 Ağustos 2015– 29445]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 7/7/2015 Tarihli ve 2014/6128 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 14 Ağustos 2015 Tarihli ve 29445 Sayılı Resmî Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 14 Ağustos 2015– 29445]
—— • ——

Benzer belgeler