UNAM Üni. bünyesinde kurulan Meksika

Transkript

UNAM Üni. bünyesinde kurulan Meksika
W
T.C.
yüKSEKöĞngriIvI KURULU ua.şx,lNırĞr
iliiiiiiiliiilt{ilüı[ııı üiiiiii
26,12.2b13 - 69757
: 93601077-724,99_ i }a3
Sayı
Konu : tjNAM Üni. bünyesinde kurulan Meksika-Türkiye Araştrma Merkezi
HARRArı ÜxivBnsİrn§T,npKTöRLüĞüNg,
İlgi
:
"
Dışişleri Bakanlığı'nın l8.11.20l3 tailhli ve 1083382 sayılı yazısı
Meksika'da bulunan tiNAM Üniversitesi'nin Acatlan kan ptlsünde "Meksika-Tiirkiye Çok
Disiplinli Araştırma Merkezi" (Centro de Estudios Multidisciplinarios Mexico Turyuia-
CEMMET)" adlr bir araştırma merkezi açılması kararlaştırılmİş ohrp, Tiirkiye ve Tiirkiye-Meksika
ilişkileri hakkında araştırma faaliyetlerinde bulunacak olan merkezde muhtelif alanlarda öğrenim
gören öğrencilere ve akademik alandaki araştırmacılara Türk dili ve kültürü hakkında derslerin de
verilmesi öngörülmüştür.
Böyle bir merkezin ilk defa Meksika'da kurulacak olması önemli gönilmektedir. UNAM
üniversitesinde öğrenim gören ve İspanyolca dil eğitimi alan Türk öğrenciler bulunmasına rağmen,
miinhasrran Tiirkiye-Meksika ilişkileri konusunda ülkemizde ve Meksika'da araştrrmalar yapan bir
merkez bulunmamaktadır. Ülkemiz tarafından her yıl lisans ve lisansüstü düzeyde verilen
üniversite burslarına Meksika'da yoğun ilgi olduğu bilinmekte, bu nedenle CEMMET için
Türkiye'de bir muhatap kurum bulunması halinde karşılıklı konferanslar ve seminerler
düzenlenerek halkların böylelikle birbirlerini düa iyi tanrmalarına imkdn sağlanacağı
değerlendirilmektedir. Ülkemiz, Latin Amerika açılımı çerçevesinde Latin Amerika'nın ikinci
büytlk ülkesi olan Meksika'yı bu bölgede güvenilir bir stratejik ortak olarak değerlendirmekte
olup, Ttirkiye-Meksika ilişkilerinin tesisinin l50. yıldönümü vesilesiyle 20|4 yılında üniversiteler,
işadamları, kültür kuruluşları ve basın mensuplarının katılımıyla Meksika'da düzenlenmesi
öngörülen etkinlikler konusunda Meksika makamları ile temaslar sürdürülmektedir. Bu bağlamda,
CEMMET bünyesinde Türk haftası, Türkiye'yi tanıtıcı konferanslar gibi faaliyetlerin
tertiplenebileceği düşünülmektedir.
Bu çerçevede Kurulumuzca, IJNAM gibi prestijli bir üniversite bünyesinde kurulan, ekte
yer alan hedeflerine dair notta belirtildiği izere, Türkiye ve ikili ilişkiler konusunda bilimsel
araştırma yapmasl öngörülen söz konusu merkezin desteklenmesinin ve Türkiye'deki
muhataplarıyla ortak faaliyetlerde bulunmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anılan iiniversitenin başta öğrenci, öğretim görevlisi ve araştırmacı değişimi olmak üzere
Türkiye'deki ilgili araştırma merkezleri ve üniversitelerle işbirliği talebinin üniversitenizce de
olumlu bulunması halinde gerekli desteğin sağlanabilmesi amacıyla Kurulumuzun
bilgilendirilmesi ve gereğinin yapılmasını rica ederim.
Q.fr+v
Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
Başkan
Dağıtım:
Tüm Üniversite Rektörlüklerine
Universitcler N'Iıh. l600. Cad. No:l 06539 Bilkent /ANKAR-{
: (0312)
Faks: (0312)
'felefoır
e-pos{a
:...........................
,[email protected]
Ayrıntılı Bilgi lçin lı,tibat:
Elektronik Ağ:,ıvrı.ıv.yok.gov.tr

Benzer belgeler