Version 1 Stand 08/2002 STANS VE VAKUM DESTEKLİ GÖĞÜS

Yorumlar

Transkript

Version 1 Stand 08/2002 STANS VE VAKUM DESTEKLİ GÖĞÜS
Version 1
Stand 08/2002
S T AN S V E V AK U M D E S T E K L İ G Ö Ğ Ü S B İ Y O P S İ S İ
İ L E İ L G İ L İ AY D I N L AT I C I D U Y U R U
Sayın bayan hasta !
Nedeni belirsiz bir göğüs lezyonu (örneğin odak bulgusu, mikrokireç) nedeniyle detaylı araştırma için bize havale edilmiş
bulunuyorsunuz.
Lütfen şimdiye kadar mevcut bütün raporları ve resimleri (mamografi, ultrason, manjetik rezonans tomografisi) muayeneye
gelirken beraberinizde getiriniz.
Bu detaylı araştırma sizin için mutlaka avantajlıdır çünkü birçok vakıada bir ameliyat daha yapılması gerekmez. Kötü huylu
bir rapor sonucu elde edilmesi halinde kişisel bir terapi planlaması yapmak mümkündür ¹. Bu enformasyon duyurusunun
amacı size öngörülmüş müdahale ile ilgili bilgi vermektir.
İğne biyopsisi nedir ?
Biyopsi, bir iğne vasıtasıyla göğüsten bir doku nümunesi alınmasıdır. Bu arada muayene edilecek olan alandan birkaç doku
nümunesi alınır ve alınan malzeme histolojik olarak incelenebilir.
Muayene süreci nasıldır ?
Müdahale ayakta (yani hastaneye yatmadan) yapılır. Önce göğüste oluşan ve muayene edilecek değişim resimsel olarak
görüntülenir. Bu, lezyonun türüne göre ultrason, röntgen (=mamografi) ya da MRT (manjetik rezonans tomografisi) yardımıyla
yapılabilir. Bu işlem biyopsi nümunesinin doğru yerden alınmasını sağlar.
İğnenin batırılacağı yerin dezenfekte edilmesinden ve lokal (bölgesel) olarak uyuşturulmasından (takr. 5-10 ml Xylocain® ile)
sonra takr. 2-4 mm kalınlığında bir iğne göğüse doğru batırılarak oradan doku alınır. Alınan malzeme daha sonra
laboratuvarda histolojik açıdan incelenerek tam bir teşhis koyulmasını sağlayacaktır.
Ayrıca söz konusu bölgenin daha iyi bulunabilmesi için takr. 2 mm büyüklüğünde, hissedilmeyen bir klip ya da metal
kancacıkla işaretlenebilir. Bunlar, daha sonra gerekebilecek bir terapiye yardımcı olma amaçlıdır.
Yapılan bu müdahaleden sonra, geniş kapsamlı bir hemoraji (kan oturması) oluşmasını mümkün olduğu ölçüde önleyebilmek
için iğnenin batırıldığı yerin çok sıkı bir şekilde komprime edilmesi gerekir. Bu nedenle her muayeneden sonra sıkı oturan bir
sütyen kullanmanız yerinde olur.
En az 3 gün boyunca bedeninizi yoracak işler (örneğin ev temizliği, tenis oynama, saunaya gitme,….) yapmamanızı tavsiye
ederiz.
Muayene genelde 15 ile 35 dakika arası sürmektedir.
Görüntüleme
Stereotaktik biyopsi
Müdahale, ya bunun için özel olarak geliştirilmiş bir röntgen masasının üzerinde karın üstünde yatar pozisyonda ya da
oturarak mamografi cihazında gerçekleştirilir. Bu süreç sırasında biyopsiyi en iyi şekilde yapabilmek için röntgenler çekilir.
Ultrason nişanlamalı biyopsi
Ultrason nişanlamalı biyopsi sırtüstü yatarken yapılır. İğnenin pozisyonu burada ultrason cihazının ekranı üzerinde kontrol
edilir.
Manjetik rezonans tomografisi idareli biyopsi
Bu tür biyopsi, manjetik rezonans cihazı yardımıyla karın üstünde yatarken yapılır. Göğüs, kompresyon levhalarıyla –
mamografide yapıldığı gibi – tespit edilir. Muayene sırasında kolunuzun bir toplardamarına takılan bir kanülden kontrast
maddesi verilir.
Hangi komplikasyonlar olabilir ?
!
!
!
!
!
!
!
İğnenin batırıldığı yerde hafif kan oturması ya da hafif ağrı başgösterebilir fakat bunlar genelde
tedaviyi gerektirmez.
Ameliyat gerektirebilecek kadar yoğun kanamalar aşırı derecede nadir hallerde meydana gelebilir.
Pek nadir hallerde iğnenin batırıldığı yerde iyileşmenin gecikmesi, enfeksiyonlar ya da aşırı yara
izleri (keloidler) başgösterebilir.
Bazı nadir vakıalarda (özellikle otururken yapılan muayenede) kan dolaşımı bozuklukları
(kolapsüs) olabilir.
Lokal anestezi maddesi verilmesi nedeniyle bazı çok nadir hallerde alerjik reaksiyonlar ve kalp kan dolaşımı bozuklukları başgösterebilir.
Kötü huylu bir raporda bazı tümör hücrelerinin iğne kanalına bulaşması halinde bunu takip eden tedavi nedeniyle
bugünkü bilimsel verilere göre hasta için bir tehlike söz konusu değildir.
Bazı nadir hallerde ultrason nişanlamalı biyopsi sırasında plevra boşluğu zedelenebilir (plevra boşluğuna hava
dolması).
_______________________________________
¹ Quality assurance in the diagnosis of breast dısease; perry NM, et al European journal of cancer 2001, 37, 159
Version 1
Stand 08/2002
Mümkün olduğu kadar komplikasyonsuz bir biyopsi yapılmasını sağlamak ve sizde muhtemelen mevcut olabilecek riskleri
önleyebilmek için aşağıda belirtilmiş olan soruları cevaplandırmanızı rica ederiz.
Sizde kan pıhtılaşması bozuklukları varmı ?
" Hayır
" Evet, ................................................
Kan pıhtılaşmasını yavaşlatıcı (kanı sulandırıcı) ilaçlar (örneğin Marcoumar, Aspirin, ... gibi) alıyormusunuz ?
" Hayır
" Evet, ................................................
Bir alerjiniz varmı ?
" Hayır
" Evet, ................................................
Aşırı derecede yara izleri (keloidler) oluşma eğiliminiz varmı ?
" Hayır
" Evet, ................................................
Sizde kolapsüs eğilimi ya da aşırı tansiyon dalgalanmaları varmı ?
" Hayır
" Evet, ................................................
Perhiz yapacak ölçüde şeker hastalığınız varmı ?
" Hayır
" Evet, ................................................
Sizde bir Hepatit yada HİV – enfeksiyonu varmı ?
" Hayır
" Evet, ................................................
Hamilemisiniz ?
" Hayır
" Evet, ................................................
DİKKAT
L o k a l a n e s t e z i m a d d e s i r e a k s i yo n k a b i l i ye t i n i z i ve t r a f i ğ e e l ve r i ş l i l i ğ i n i z i o l u m s u z yö n d e
e t k i l e ye b i l i r . B u n d a n 2 4 s a a t s o n r a s ı n a k a d a r m o t o r l u t a ş ı t k u l l a n m a m a l ı ve t e h l i k e l i m a k i n a l a r d a
çalışmamalısınız.
L ü t f e n s a r g ı yı z a m a n ı n d a n ö n c e ( d o k t o r u n t a l i m a t l a r ı n a u yu n u z ) ç ı k a r t m a yı n ı z ve ya r a yı e n a z 3
g ü n b o yu n c a yı k a m a m a ya ö z e n g ö s t e r i n i z .
S o n r a d a n k a n a m a l a r ı n y a d a d i ğ e r k o m p l i k a s y o n l a r ı n b a ş g ö s t e r m e s i h a l i n d e d e r h a l b i r d o k t o r a g i d i n i z.
Mu a y e n e s o n u c u b i yo p s i d e n t a k r . 1 h a f t a k a d a r s o n r a e l d e e d i l e c e k t i r . L ü t f e n b i yo p s i d e n e n g e ç 1 4
g ü n s o n r a e l d e e d i l e n b u l g u l a rı g ö r ü ş m e k i ç i n M U T L AK A h a va l e e d e n d o k t o r u n u z a g i d i n i z . B u
s i zi n ç ı k a r ı n ı z a ç ı s ı n d a n , g e r e ğ i h a l i n d e k ı s a s ü r e d e u y g u n t e r a p i y i b a ş l a t m a k i ç i n g e r e k l i d i r .
Metni okuduğumu, anladığımı ve şahsımla ilgili soruları bildiğim kadarıyla cevaplandırdığımı tasdik ederim.
Önerilmiş olan muayenenin yapılmasını kabul ediyorum. Bir kişisel görüşme çerçevesinde sorularım yeterli
ölçüde cevaplandırılmıştır.
................................................
Hastanın imzası
(kanunî vekilinin imzası)
...................................................
Doktorun ismi ve imzası
...............................................
Tarih / Saat
Bu formu muayeneden önce asistana teslim etmeniz rica olunur.
Değişik biyopsi yöntemleri hususunda
uygulanmasına karar vermiştir:
aydınlatıcı
görüşme
yapıldıktan
sonra
hasta
şu
yöntemin
" Stans biyopsisi
"#Vakum destekli göğüs biyopsisi
Aydınlatıcı görüşme ile ilgili doktor notları:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Hasta muayeneyi kabul etmektedir.
" Evet
" Hayır
Muayenenin reddedilmesi halinde hastaya bundan doğabilecek muhtemel olumsuzluklar hususunda bilgi verilmiştir:
...............................................................................................
Bu aydınlatıcı broşür aşağıda belirtilen çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır:
Prim.Univ.Prof.Dr.H. Czembirek, Univ.Prof.Dr.T. Helbich, Univ.Prof.Dr.iur.H. Ofner, Inst. F. Zivilrecht, Universität
W ien; Ass.Prof.Mag.iur.Dr.med. A. Resch Holeczke, Mag.E. Angleitner, Johnson&Johnson Medical Products

Benzer belgeler

MANYETİK REZONANS TOMOGRAFİSİ (MRT) için BİLGİLENDİRME

MANYETİK REZONANS TOMOGRAFİSİ (MRT) için BİLGİLENDİRME Dikkat: Dar alan korkunuza karşı bir yatıştırıcı ilaç verilmesi gerekiyorsa sonraki 24 saat içinde araba kullanamazsınız veya tehlikeli makinelerle çalışamazsınız. Metni okuduğumu, anladığımı ve b...

Detaylı