İndir - Gazella Turizm

Transkript

İndir - Gazella Turizm
Atina-Selanik
AntikdöneminenönemlikültürşehirlerindenbiriAtinaveküçücükevdençıkarakkocabirtarihyazılmasınavesileolan
Selanik...
Tarih:17-05-2017-21-05-2017
Şehirler:Atina,Selanik
Otel:5*
Ulaşım:TürkHavaYollarıtarifeliseferiile
Ücret:1190EURO
TekKişilikOdaFarkı:290EURO
TurKonsepti:TümEkstraTurlarDahil
YemekDurumu:5Öğleyemeğive1Akşamyemeğidahil
TurProgramı
1.Gün
17/05/2017
İstanbul-Selanik
Programımız,sizihavalimanındabuluşmanoktamızagötürmeküzereverdiğinizadresegelecekolanözelaracın
adresinizeulaşmasıilebaşlıyor.AtatürkHavalimanıDışHatlarGidişTerminali’ndebuluşarakcheck-inişlemlerimizi
tamamlıyorvesonrasındaiseTürkHavaYollarıtarifeliseferiileSelanik’ehareketediyoruz.Yaklaşıkolarak1saat20
dakikalıkbiruçuşsonrasıSelanik’evarışımızaistinadenhavalimanındakarşılanıyorveşehirturumuziçinyola
çıkıyoruz.GezikapsamındaAtamızMustafaKemalAtatürk’ünEvi,VenizelosHeykeli,HamzaBeyCamisi,Bey
Hamamı,Bedesten,BüyükİskenderHeykeli,FuaralanıveSelanik'inenbüyükkilisesiolanAyaDimitriKilisesi,
AristotelesMeydanıveSelanik'inalışverişmağazalarıileünlüTsimiskiCaddesigörülecekyerlerarasındadır.Öğle
yemeğimizgezilersırasındayerelrestoranda.Konaklamaotelimizde.
2.Gün
18/05/2017
Selanik
OtelimizdealacağımızkahvaltınınardındanSelanik’eyaklaşık2saatmesafedebulunanKavala’yahareketediyoruz.
VarışımızlabirlikteyapacağımızKavalaşehirturusırasında;Liman,KavalalıMehmetAliPaşa’nınyaptırdığıİmaret,
KanuniSultanSüleymanzamanındayapılanSuKemerlerivePargalıİbrahimPaşazamanındayapılanDörtKöşeCami
(günümüzdekiliseolarakkullanılmakta)görülecekyerlerarasındadır.Gezimizsonrasındaöğleyemeğimiziyerelbir
restorandaalıyor,dahasonraisebubölgeyehasyapılanmeşhurKavalakurabiyelerinitatmayagidiyoruz.Ardından
iseSelanik’tekiotelimizedönüş.AkşamisemeşhurYunanTavernagecesinekatılacakveyemeğimizideburada
alacağız.Bueğlenceligeceninardındanotelimizedönüşyapıyoruz.Konaklamaotelimizde.
3.Gün
19/05/2017
Selanik-Meteora-Atina
Otelimizdealacağımızkahvaltınınardından,Atinayolculuğumuzbaşlıyor.Yolculuğumuzsırasındayolüzerinde
Meteora’yıziyaretedeceğiz.Meteora’dakimanastırlar,OrtodoksKeşişlerinHristiyanlığınilkdönemlerindeinzivaya
çekilmeleri,Tanrı’yadahayakın,dünyevikonularaisedahauzakolmalarıamacıylayapılmıştır.Birdiğersebepise,
OrtodoksluğuOsmanlıegemenliğindenvebaskılardankorumayaçalışmalarıdır.Herbirmanastır300metrekadar
yüksekliktekikayalarınüzerineyapılmıştır.Meteoragezimizsonrasındaöğleyemeğimizideburadayerelbir
restorandaalıyor,ardındanAtina’yadoğruyolculuğumuzadevamediyoruz.Varışımızlabirlikteotelimizeyerleşiyoruz.
Konaklamaotelimizde.
4.Gün
20/05/2017
Atina
Otelimizdealacağımızkahvaltınınardından,AtinayakınlarındakiYunanAdalarınıkeşfedeceğimiztekneturumuziçin
otelimizdenayrılıyoruz.SaronikveArgonikkörfezlerindeyeralanAegina,Poros,Hydra,SpetsesveDokosadalarını
görebileceğinizbutekneturumuzsırasındaöğleyemeğimizideteknedealacağız.Akşamüstüsaatlerindeotelimize
dönüş.Konaklamaotelimizde.
5.Gün
21/05/2017
Atina-İstanbul
Otelimizdealacağımızkahvaltınınardından,Atina’nınsimgesiolanAkropolis’egidiyoruz.Yunancakelimeanlamı
“YukarıdaBulunanŞehir”olanAkropolis’tekigezimizinardındanşehirturumuzadevamediyoruz.Parthenon,
DionysosTiyatrosu,Odeon,ZeusTapınağı,HadrianusKapısı,LikavitosiTepesi,PanathenicStadyum,HarryTrouman
MeydanıHeykeli,Konservatuvar,TürkElçilikBinası,EskiSaray,Cumhurbaşkanı,Başbakan’ınKonutları,Evzon
AskerlerininNöbetDeğişimi,UlusalPark,ZappionSergiSarayı,“St.Paul,St.Nikodimos,Bizans”Kiliseleri,Syntağma
Meydanı,ParlamentoBinası“MeçhulAskerAnıtı”TarihiGrandeBretageOteli,ParaMüzesi,HeinrichSchliemann’ınEvi,
19.YyNeoKlasikYapılar(Akademi-Üniversite–Kütüphane)MerkezBankası,Ag.DionissiosKatedrali,Omonia
Meydanı,KolokotroniHeykelMeydanı,İlkMeclisBinası,Olimpiyatköyübutursırasındagöreceğimizyerler
arasındadır.Şehirturusırasındaöğleyemeğimiziyerelrestorandaalacağız.Ardındanisehavalimanınatransferoluyor
vecheck-inişlemlerininardındanTürkHavaYollarıtarifeliseferiileİstanbuluçuşumuzugerçekleştiriyoruz.Turumuz,
öncedenvermişolduğunuzadreseyapılacakolankişiyeözeltransferinizilesonbuluyor.
Hizmetler
FiyataDahilOlanHizmetler:
-TürkHavaYollarıileİstanbul-Selanik/Atina-İstanbularasıekonomisınıfuçakbiletivebubileteilişkinhavalimanı
vergileri.
-Selanik’te2gece5*oteldeoda-kahvaltıkonaklama
-Atina’da2gece5*oteldeoda-kahvaltıkonaklama
-Programdabelirtilen5öğleyemeği
-Selanik’tebirakşamyemekliTavernaGecesi
-Ücretsizkişiyeözeleviniz–alan–eviniztransferideolmaküzereprogramdabelirtilentümtransferler
-Atina’datekneileYunanAdalarıturu
-Özelaraçlarileprogramdabelirtilentümgeziler
-Tümmüzeveörenyerigirişücretleri
-GazellaTurizmprofesyonelTürkçerehberlikhizmetleri
-Yurtdışıçıkışharcı
-Seyahatsigortası
FiyataDahilOlmayanHizmetler:
-Programdabelirtilmeyenyemekler
-Programdabelirtilenyemeklersırasındaalınacakiçecekler
-Fazlabagajücretleri
-Kişiselharcamalar
TurunArtıları
+SadeceTürkiye'nindeğildünyanınenbüyükliderlerindenMustafaKemalAtatürk'ündoğduğueviziyaretetmenin
gururunuyaşayacağız
+AntikYunanistan'dan,Büyükİskender'e;oradanOsmanlıİmparatorluğu'nauzanantarihiileherdönemeaitkültürü
canlıolarakyaşatanşehirSelanik'ikeşfedeceğiz
+KanuniSultanSüleymantarafındanyaptırılan,Selanik'insimgesiBeyazKule'yigöreceğiz
+KavalalıMehmetAliPaşa'nındoğumyeriolanKavalaşehrinegidecek,birzamanlarOsmanlı'nınBalkanlar'dakien
önemlişehirlerindenbirisinigezeceğiz
+OrtodokskeşişlerindünyevihayattanuzakkalmakveTanrı'yadahayakınolmakamacıileherbiriyaklaşık300
metreyüksekliktekikayalarınüzerineinşaaettiklerimanastırlarıgöreceğiz.
+YunantavernasınagidecekYunancaşarkılaraeşlikedeceğiz
+DemokrasininanavatanıAtina'yıgezecek,Parthenon,DionysosTiyatrosu,Odeon,ZeusTapınağıgibigörkemli
yapılarıgöreceğiz
+Aegina,Poros,Hydra,SpetsesveDokosadalarınıgörebileceğimizkeyiflibirtekneturunaçukacağız
+M.Ö.3000yıllıktarihiileYunanistan'ınenönemliyerlerindenbirisiolanAkropolis'igezeceğiz,
UlusMah.ÖztopuzCad.No:16GirişKatBeşiktaş-İstanbul
02122331598 02122343471 [email protected]
GAZELLATURİZM,gerekligördüğüdurumlardailanettiğiveyakayıt
aldığıturlarıyeterlikatılımsağlanamazisegezibaşlangıcından15
günönceiptaledebilirveyakısmengezikapsamındakiotel
isimlerini,ulaşımaraçlarıilebunlarınhareketyerlerini,programda
belirtilmişvegezilecekyerolarakgösterilmişyerlerinziyaret
sıralarınıdeğiştirebilir.Fiyatlarilanınyayınlandığıgüngeçerlidir.
Ödemelerödemeyapılacakgününmerkezbankasısatışefektif
kurubazalınarakyapılmaktadır.*Ücretsizeviniz–alan–eviniz
transferiyurtdışıkültürturlarındageçerliolup,İstanbul,Ankara,
İzmir,Adana,Antalya,Bodrum,Trabzon,Samsun,Gaziantepve
Kayseriiçingeçerlidir.Belirtilenhavalimanlarına40kmmesafeye
kadargeçerlidir.