2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Bir Lisans Programına Yerleşen

Transkript

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Bir Lisans Programına Yerleşen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında İlimiz Liselerinden Mezun Olan Ve 20132014 Eğitim Öğretim Yılında Bir Lisans Programına Yerleşen Ve Yerleştirildiği
Puanı İle Türkiye Genelinde İlk 100 İçerisinde Yer Alan Öğrencilere Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Tarafından Otomobil Verilecektir.
Aşağıdaki Resmi Yazıda Belirtilen Şartların Uygun Olduğunu Gösteren Belgelerle
Birlikte 15 Kasım Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Leyla Atakan Kültür Ve Eğitim Merkezine Müracaat Etmeleri Gerekmektedir.
+
1'.C.
KocAELi nUvUrgonin nnlpnivr BA$KANr-rGr
Kiiltiir
Sosyal iqler Dairesi Baqhanhfr -Yaygrn
Efitim $ube Miidiirlii[ii
tk:ttttZOtS
Sayr
269793569-622.01 -2013-l 57835- I
Konu : OSYS' de ilk 100'e Giren Ogrenciler.
,'' .
VALiI-iK NIAKAMINA
'j'', ''
(t milti Efiitirn Miirliirltifiii)
KOCAELi
Kocaeli Biiyiikgehir Belediyesi olarak ilinriz liselerinden mezun olan O$renci Segnie ve
Yerlegtirrne Merkezi (OSYM) taraftndan liniversitelerin lisans prograrnlanna yerlegtirilen ve
-v-erlegtirildifii puanr ile Ttirkiye genelinde ilk yiiz igerisinde yer alan ogrencilere orrcel<i egitinr
ofiretim yrllarrnda otomobil verihnigtir.
2Ol2 -- 2A,3 Egitim Ofretirn YIlt' nda ilimiz lisclerinden mezun olan ve 2013-2014
Flgitim Ofretim Yrh'nda bir lisans prograrnrna yerlegen ve yerlegtirildigi puanr ile fi.irkiye
gcrrelinde ilk yi.iz igerisinde yer alan o[rencilere yine otornobil verilecektir.
Konuya miidiirliifiiiniiz internet sitesinde yer verilmesi, miidiirltifLiniize baflr resmi ve
6zel ortadfretim kurumlarr ile dershanelere duyurulnrasr igin;
Gere[ini arz ederim.
.Genel Sckreter Yardrnrcrsl
OTOMOBI L VERELICEKLERDE ARANAK SARTLAR:
a) Ofrencinin
b) Ogrencinin
c)
d)
ailesinin Kocaeli ili srnrrlarr iqerisinde ikarnet etnresi.
Kocaeli ili srnrrlan igerisindeki bir liseden mezun olmasr.
Ofirerrcinin bir lisans programrna yerleqtirilmesine esas puanrnrn (sayrsal, egit a$rrlrk.
sozel, yabancr dil) Tiirkiye genelirrde ilk.rrliz iEerisinde yer almasr.
Durumlartnrn (a), (b), (c) fikralarrna uygun oldufiunu gosteren belgelerle birlikte l5
Kastm 2013 Cuma glin[i mesai bitirnine kadar Kocaeli Biiyr]kqehir Belediyesi Ki.iltiir ve
Sosyal iqler Daire Baqkanh$r Yaygrn Efiitim $ube MiidiirltifiU Leyla Atakan Kiiltiir ve
Egitim Merkezi adresine mliracaat etmeleri eerekmektedir.
<nft6
"-^o \
D
)f__-
,
m,{L'
p/,
.//,
i/
Ad res
Leyla Atakan KUltUr ve E$itim
'l'clefar
(0262) 321 24 21
(0262) 321 24 21
http://www kocaeli. bel.tr
'l'clcfon
h(tp
Merkezi
lzmit
-
\
Ayrrntrh Bilgi igin: GUlgah HALDIZ
Dahili No: (2463)

Benzer belgeler

Yüz Yatılı Kur`an Kursu Hafızlık Projesi

Yüz Yatılı Kur`an Kursu Hafızlık Projesi 4- Kayrt iglerni yaprlan 6$rencilerden E-Okul sisteminde bulunanlann bilgileri, yeni okuluna aktanltr. E-Okul sisteminde kaydr bulunmayanlar ile bilgileri eksik olanlann gtincel bilgiteri sisteme i...

Detaylı