Detone - Beirut Band

Yorumlar

Transkript

Detone - Beirut Band
45 kültür / sanat
D et
etone
one
Dr. Güzide EL‹TEZ
Beirut Band
ergimizin bu say›s›n›n konu¤u
D
Beirut Band gurubu. Asl›nda bir
topluluk mu, yoksa tek kiflilik bir
orkestra m›, karar vermek biraz zor.
Gurubun kurucusu ve her fleyi Zach
Condon. Öyle yafl› kemale ermifl bir
kifli de¤il, flimdilerde 21 ine ancak
ulaflm›fl. Zach Condon Amerika
Birleflik Devletleri New Mexico eyaleti
baflkenti Santa Fe’de yafl›yor.
Müzisyen bir aileden geliyor Zach’›n
dedesi de caz müzisyeni. Müzik
dünyas›na h›zl› girifl yapanlardan, hani
küçük yaflta müzi¤e bafllad›m
efsanesi vard›r ya…15 yafl›nda müzik
gurubu kurup birde albüm ç›karm›fl.
Ama o zamanki müzi¤inin bizim
tan›d›¤›m›z Beirut Band müzi¤i ile pek
alakas› yok.16 yafl›nda bir albüm daha
ç›karm›fl. Fakat tüm çok yetenekli
insanlar gibi okulda dikifl
tutturamam›fl,17 yafl›nda liseden
at›lm›fl. Bu okuldan at›lma olay› hem
Zach hem de müzik dünyas› için çok
hay›rl› bir ifl olmufl. Evinde geçirdi¤i
bu aylak zaman›nda dinledi¤i Balkan
müzikler Özellikle Goran Bregoviç ve
seyretti¤i Emir Kusturika filmleri onu
Avrupa k›tas›n› tan›ma hevesine
kap›lmas›na neden olmufl.
Avrupa’da ilk dura¤› Amsterdam
olmufl. Kald›¤› dairenin üst kat›nda
yaflayan komflusunun, vatan
hasretiyle yanarak yüksek volümde
dinledi¤i Balkan Müzikleri, onu çok
etkilemifl. Ard›ndan gitti¤i Paris‘de de
bu müzi¤in takipçisi olmufl.
Amerika’ya döndü¤ünde de bu türde
ilk albümü ç›karm›fl.2006 da ç›kan bu
albümün ad› Gulag Orkestar.
Albümdeki müzik aletlerinin tamam›na
yak›n› Zach Condon taraf›ndan
çal›nm›fl. Ayr›ca albümün kayd› da
Zach’›n evinde yap›lm›fl. Balkanlar›n
yak›n›ndan bile geçmemifl bu
çocu¤un bu müzi¤i ustalar›n›n tekrar›
ve taklidine düflmeksizin, bu duyguda
yaflatabiliyor olmas› ancak müzi¤in
milliyetinin olmamas›yla aç›klanabilir
diyebiliyorum.
Beirut gurubunun müzi¤i, Çingene ve
Balkan müziklerini rock ve indie ile
harmanlayan bir müzik. Zach’›n
kendisi bu co¤rafyaya ait olmasa da
müzi¤i, ait oldu¤u co¤rafyan›n ruh
halini çok iyi vermektedir. Balkan
müzi¤inin karakteristi¤i olan hüzün
ve mutlulu¤u ayn› anda
hissettirebilmesi, Zach’›n müzi¤inin
baflar›s›d›r.
Gulag Orkestar albümünde Jeremy
Barnes. Heather Trost gibi
müzisyenler de efllik
etmifllerdir.Gurubun tüm albümlerinde
trompet, farf›sa org (bir çeflit elektronik
org ), akordeon, piyano, ukelek (gitar›n
daha küçük dört telli versiyonu),
mandolin, glockenspiel (küçük zil sesi
veren kanun fleklindeki vurmal› çalg›),
keman, çello, Kongo davulu gibi
de¤iflik enstrümanlar çal›nm›flt›r.
Beirut Band’›n 2006’da Gulag
Orkestar, 2007’de Flying Clup Cup
yine 2007'de Lou Gisland albümleri
piyasaya ç›km›flt›r. Bu gurubun
müzi¤inin ya¤murlu bir havada, bir
fincan kahve eflli¤inde, camdan
d›flar›s›n› seyrederken çok iyi
gidece¤ini düflünüyorum.

Benzer belgeler

Kültür Ve Sanat

Kültür Ve Sanat 53 kültür / sanat

Detaylı

OKTOBERFEST Break – Münih, ALMANYA

OKTOBERFEST Break – Münih, ALMANYA Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katılarak 6 milyon litre bira tükettiği dünyanın en büyük festivali olan Oktoberfest, sadece bira severlerin değil gerçek anlamda bir festival yaşamak isteyenlerin...

Detaylı