PROTEİNÜRİ

Yorumlar

Transkript

PROTEİNÜRİ
PROTEİNÜRİSİ OLAN
ÇOCUK
(OLGULARLA)
Prof. Dr. Osman Dönmez
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji –
Romatoloji BD
22-26 Ekim 2014, ANTALYA
24 Ekim 2014
Sunum Planı
Epidemiyoloji
Normal fizyoloji
Ölçüm ve değerlendirme
Klinik olgularla proteinüri
Özet
Epidemiyoloji
Proteinüri
• Yaygın bir laboratuar bulgusudur.
• Çoğunlukla benign karakterdedir.
• Altta yatan renal ya da sistemik hastalıklar olabilir.
– Hematüri ile birlikte ise;
• Risk daha yüksektir.
Epidemiyoloji
• 8-15 yaş arası çocuklarda
Rutin idrar taramasında % 10
– Tekrarlayan ölçümlerde % 0.1
• Proteinüri sıklığı yaşla artış gösterir
• Ergen yaşta pik yapar
• Kızlarda daha sık görülür
Çocuklarda;
Normalde böbrekler her gün 100 Litre/m2
ULTRAFİLTRAT oluştururlar
GLOMERÜL YAPISI
Tufts of
capillaries
Bu FİLTRASYON;
1. Epitel ayaksı çıkıntılar
2. Glomerüler Bazal Membran
3. Endotelial hücre aralıklarından
oluşan;
(FİLTRASYON BARİYERİ)
(SÜZME MEMBRANI)
Kapiller duvardan olmaktadır.
Endotelyum: Fenestraları ile filtrata
geçişi kontrol eder
Kapiller duvar
(FİLTRASYON BARİYERİ)
Süzme membranının her üç tabakası da
negatif yüklüdür
Proteinlerin Glomerüler Filtrata Geçişini
Etkileyen Faktörler
• Moleküler büyüklük seçici
• Elektriksel yük seçici
Proteinüri
Proteinlerin anormal
transglomeruler pasajı
sonucu ortaya çıkar.
Proteinüri
•
•
•
•
7.01.2016
Glomerüler
Tübüler
Aşırı yükleme
Hemodinamik değişiklikler
Glomerüler Proteinüri
• Glomerüller kapiller seçicilik
• Minimal lezyon hastalığı
• Büyüklüğe bağlı
– İdiopatik membranöz glomerülopati
– Diabetik nefropati
7.01.2016
Tübüler Proteinüri
• Düşük molekül ağırlıklı proteinler
– ß2 mikroglobulin
– Retinol bağlayan globulin
– Lizozim
• Reabsorbsiyon yeterli değilse proteinüri
– Proksimal tübülüs hasarlarında
• İdrar yolu enfeksiyonu
• Reflü nefropatisi
• Transplantasyon sonrası
7.01.2016
İDRARLA ATILAN PROTEİNLER
Fizyolojik proteinüri
• Albumin: 1/3’ü
< 150 mg/gün
• Hafif zincirler, immünglobulinler,
molekül ağırlıklı proteinler: 25 mg
düşük
• Tamm- Horsfall proteini: 50-75 mg
• Protein fragmanları, enzimler (Lizozim, AP,
ürokinaz)
Diğer idrar proteinleri
Mikroalbuminüri
• Dipstik ile gösterilmeyen albumin
• < 30 mg/gün
:Fizyolojik proteinüri
• 30-299 mg/gün
:mikroalbuminüri
(20-200 mikrog/dk)
• Diyabette böbrek etkilenmesi
(Diab.-N nin erken tanısında)
7.01.2016
• Tek böbrekte
• Ağır böbrek hasarlanması izlemlerinde
İdrarda Protein Ölçümü
• İdrar stikleri; kalitatif değerlendirir.
– Primer olarak albuminüriyi tespit eder
– Diğer proteinlere daha az duyarlı
• Düşük molekül ağırlıklı proteinler, Bence-Jones p, gamaglobulinler
• Değerlendirme
– Negatif
– Eser
–
+
– ++
– +++
– ++++
: renk sarı
: 10 mg/dL
: 30 mg/dL
: 100 mg/dL
: 300 mg/dL
:1000 mg/dL
Sulfosalisilik asid yöntemi
5ml idrara 3 damla % 20’lik Sulfosalisilik asid
damlatılır.
http://www.medicine.uiowa.edu/CME/clia/modules.asp?testID=19
Urinalysis: Part I
Ruthanne Hyduke
Sulfosalisilik Asit Yöntemi
(<20mg/L
proteini göstermez)
Bulanıklık yok
:Protein (-)
Hafif bulanıklık
:Eser (20 mg/dl)
Granül oluşmadan bulanıklık
: +1 (50 mg/dl)
Granül oluşumuyla bulanıklık
:
+2 (200 mg/dl)
Granül oluşumu + topaklanma :
+3 (500 mg/dl)
Çökelme
: +4 (1000 mg/dl
veya üstü)
Yanlış +/• Yanlış –
– Dilüe idrar (d<1005)
– Albumin dışı proteinüri
• Yanlış +
– Gross hematüri
– Antiseptik ajanlarla kontaminasyon (chlorhexidine,
benzalkonium chloride)
– İdrar pH >8.0,
– Konsantre idrar
DEĞERLENDİRME
Kantitatif ölçüm: Spot idrar
• Spot pro/kre oranı daha hassas (Upr/Ucr)
• İdeali sabah ilk idrar (ortostatik/postural nedenleri dışlamak için)
 Normal değerler (mg/mg)
<0.5 ( < 2 yaş)
<0.2 ( > 2 yaş)
 > 2 nefrotik düzey
Kantitatif ölçüm: 24 saatlik idrar
• Daha hassas/kesin
• Sağlıklı çocukta 150 mg/gün’e kadar N
• Daha özgül
 ≤ 4 mg/m2/saat: Normal
 4–40 mg/m2/saat: Nefritik düzey proteinüri
 >40 mg/m2/saat: Nefrotik düzey proteinüri
OLGU: 1
13 yaş, kız hasta
YAKINMA ve ÖYKÜ
• Aktif şikayeti yok
• Rutin olarak yapılan kontrollerinde idrarda protein saptanması üzerine
tarafımıza yönlendirilmiş.
• Öz ve soy geçmişinde özellik yok
FİZİK MUAYENE
• Kilo:32 kg (3-10 p)
• Boy:140 cm (3-10p)
• T.A:100/60 (mm/Hg)
• Sistem muayeneleri doğal
LABORATUAR
• Üre: 12
• WBC: 5150
• Kreatinin:0.6
• Hgb: 10.8
• Albumin: 4.0 mg/dl
• Trombosit: 186.000
• Sodyum: 140
İDRAR
• Potasyum: 4.01
• Protein: ++
• Kalsiyum: 9.5
• Eritrosit: (-)
• Mikroskopi: özellik yok
22
LABORATUAR
• C3: 109 mg/dl (90-180)
• C4: 22,5 mg/dl (10-40)
• 24 Saatlik idrarda Protein: 0.476 mg/gün
Ek sorgulama?
Ek tetkik?
Olası Tanınız ?
pro/kre: 0.17 (n: <0.2)
idrar prt: negatif
pro/kre: 0.31
İdrar prt: ++
ORTOSTATİK PROTEİNÜRİ
24
ORTOSTATİK (postural) PROTEİNÜRİ
• Okul çağı ve ergende en sık sabit proteinüri nedeni (%60)
• Asemptomatik
• Tesadüfi tanı
• Supin pozisyonda idrar proteini N veya minimal
• Dik pozisyonda 10 x kadar artış (max. 1 gr/g)
• Hematuri, HT, hipoalbuminemi, ödem, renal fonksiyonlar
normal
ORTOSTATİK (postural) PROTEİNÜRİ:
Tanı
• 1. adım: Sabah idrarı TİT, pro/Kre
– Gece yatmadan mesane tam boşaltılır
– Sabah ilk idrar yataktan kalkmadan alınır
– Stikle eser/negatif; spot Upro/Kre<0.2, 3 gün üst üste: TANI
• İleri inceleme gereksiz
• Aileye bilgi (Benign)
• Diğer bulgular (hematüri, pro/kre>0.2) varsa: Nefroloji
konsültasyonu
ORTOSTATİK (postural) PROTEİNÜRİ
• Sebepler belli değil
– Dik postürde renal hemodinamik değişiklikler ve parsiyel
renal ven obstrüksiyonu
• Erişkin uzun dönem takip sonuçları: Benign
• Çocuklarda benzer veri yok
–
–
–
–
–
Hematüri
HT
Ödem
Azalmış renal fonksiyon
> 1gr/g proteinüri
Takipte nelere
dikkat etmeli ?
Geçici proteinüri
(Fonksiyonel)
• Çoğunlukla geçici proteinüri
– Ateş >38.3°C
– Egzersiz
– Dehidratasyon
– Soğuğa maruziyet
– Kalp yetmezliği
– Konvülziyon veya stres
Genellikle <2+
Mekanizma ?
Benign (inceleme/tedavi gerekli değil !)
Sabit proteinüri
• 3 gün üst üste sabah ilk idrarda anlamlı protein
(stikle >1+ veya Upro/kre >0.2)
–Renal hastalık belirtisi
• Glomerüler
• Tübüler
İzole proteinüri ile karakterize glomerüler hastalıklar
•
•
•
•
•
•
•
•
Minimal Lezyon Hastalığı (MLH)
Fokal segmental golmerüloskleroz
Mesangial proliferatif glomerülonefrit
Membranöz nefropati
Membranoproliferatif glomerülonefrit
Amiloidozis
Diabetik nefropati
Orak hücre nefropatisi
Bir bulgusu da proteinüri olan glomerüler hastalıklar
•
•
•
•
•
APSGN
IgA nefropatisi
Henoch-Schönlein purpura nefriti
Lupus nefriti
Alport sendromu
Tübüler hastalıklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistinozis
Wilson hastalığı
Lowe sendromu
Galaktozemi
Tübülointerstisiyel nefrit
Ağır metal zehirlenmesi
Akut tübüler nekroz
Renal displazi
Polikistik böbrek hastalığı
Reflü nefropatisi
Olgu: 2
 ÖYKÜ:
 6 yaş erkek hasta
 Ateş yüksekliği, göz çevresinde ve ayaklarda şişlik, idrar renginde koyulaşma
yakınmalarıyla başvurdu.
– Yaklaşık 2 hafta önce ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti olan hastaya ÜSYE
tedavisi verilmiş.
– Son 3 gündür yeniden ortaya çıkan ateş yüksekliği, göz çevresi ve ayaklarda şişlik,
çay rengi idrar yapma yakınmaları var.
ÖZ ve SOYGEÇMİŞ: özellik yok
Olgu: 2
FİZİK MUAYENE
Ateş: 37,9 C
TA: 155/75 mm/Hg (>95p)
Bilateral bufissür ve pretibial +2 gode bırakan ödem.
Diğer sistem muayenelerinde özellik yok.
Olgu: 2
• LABORATUAR
– WBC:8800/mm3
– Üre: 65 mg/dl
– C3: 43 mg/dl (n:90-180)
– Hb: 9,4 g/dl
– Kre: 1,6 mg/dl
– C4: 18 mg/dl (n:10-40)
– Plt: 305000 /mm3
– T. Prot: 5,8 g/dl
– Total kolesterol:140
– CRP: 2,1 mg/dl
– ESH: 35 mm/saat
– Alb: 2,6 g/dl
– Na: 136 mEq/dl
– K: 4,9 mEq/dl
– Ca: 8,1 mg/dl
– Trigliserit: 95
– 24 saatlik idrar proteini:
36 mg/m2/saat
Olgu: 2
• İdrar tetkiki:
– Görünüm: bulanık
–
–
–
–
–
–
–
pH: 6.0
Dansite: 1020
protein: ++
Eritrosit: ++++
Keton: +
Lokosit: ++++
Mikroskopi: silme eritrosit, 25-30 lokosit
Ek sorgulama?
Ek tetkik?
Olası Tanı ?
Akut Nefritik Sendrom
Bufissür ödem
Oligüri
Hematüri
Hipertansiyon
Hiperazotemi
Olguda;
 Enfeksiyon öyküsü
 ANS bulguları
 Glomerüler hematüri
AKUT ENFEKSİYÖZ NEFRİT
(Post enfeksiyöz akut glomerülonefrit)
Olgu: 3
YAKINMA ve ÖYKÜ
• 3 yaş, erkek olgu
• ŞİKAYETİ;
• Tüm vucutta şişlik, idrar miktarında azalma
FİZİK MUAYENE
• 2 hafta önce ÜSYE geçiren ve 1 hafta sonra
• Kan Basıncı: normal
önce batın bölgesinde sonra bacaklarda ve
• karın distandü, asit (+)
yüzde şişme şikayeti (+)
• bilateral pretibial +++ ödem
• Son 2 gündür idrar miktarı azalmış.
• Yüzde ve bacaklarda
ödemi mevcut.
SOYGEÇMİŞ: özellik yok
Olgu: 3
LABORATUVAR
• Üre: 22
mg/dl
• Kreatinin: 0.33
mg/dl
• T.protein: 3.6 g/dl (6.6-8.1)
• Albumin: 1.4 g/dl (4-5)
• Kolesterol: 306 mg/dL (130 – 200)
• Trigliserid : 184 mg/dL (40 – 150)
• Sodyum: 137 mEq/L
• Potasyum: 4.1 mEq/L
• Kalsiyum: 7.8 mg/dl (n: 8.8-10.8)
40
Olgu: 3
LABORATUVAR
• WBC: 11.800, Hgb: 12.7, PLT: 489.000
• TİT: pH: 6.0, D:1010, protein: +3, eritrosit: (-), mikroskobi: özellik yok.
• IgG düşük, IgM yüksek
• 24 Saatlik idrarda Protein: 1.5 g/24s
• C3: 135 mg/dl (90-180)
• C4: 24.4 mg/dl (10-40)
Ek sorgulama?
Ek tetkik?
Olası Tanınız ?
41
NEFROTİK SENDROM
Ödem
Hipoalbuminemi
Hiperlipidemi
Proteinüri
MİNİMAL LEZYON HASTALIĞI
FOKAL SEGMENTAL
GLOMERULOSKLEROZ
•Slit diyafram yapısında bozukluk
•Aktin hücre iskeletinde hasar
•Glomerul bazal membranında
değişklik
•Podosit yüzeyi elektriki yükü
Mathieson PW. Nephrol Dial Transplant 25:1772-1
İdyopatik (primer) Nefrotik sendrom
Minimal lezyon hastalığı (MLH)
FSGS
MPGN
Mezangial proliferatif GN
(IgM nefropatisi)
Konjenital NS
(Fin tipi, French tipi)
%85-90
%10-15
MİNİMAL LEZYON HASTALIĞI (MLH)
Lipoid Nefroz
2-7 yaşta en sık
3 yaş civarında pik
erkek/kız: 2/1
7.01.2016
46
Olgu: 3
MLH KLİNİK
Yaygın ÖDEM (ANAZARKA)
Hematüri yok
KB N,
(bazen geçici mikroskopik %15)
bazen hafif HT ( %15 )
C3 , C4 : NORMAL
7.01.2016
Uludağ Üniversitesi Pediatrik Nefroloji
48
7.01.2016
Uludağ Üniversitesi Pediatrik Nefroloji
49
Glomerüler proteinuri
• Sabah ilk idrar pro/kre >1.0
• HT, hematüri, ödem veya böbrek fonksiyon
bozukluğunun eşlik ettiği her derece proteinüride
GLOMERÜLER PROTEİNÜRİ DÜŞÜNÜLMELİ
!!!
İlk değerlendirme
•
•
•
•
•
Serum kreatinin düzeyi
Elektrolitler
Sabah ilk idrar pro/kre
Serum albumin düzeyi
C3
Pediatrik nefroloji
konsültasyonu
Böbrek biyopsisi
Tanı ve tedavi için sıklıkla gerekir
Proteinüri
Klinik tablo
Asemptomatik proteinüri
> 500 mg / m2 / gün
Protein / kreatinin > 0.5
• Biyopsi
• Tedavi
Olgu:4
Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
VUR ve/veya tekrarlayan
İYE öyküsü
BUN/kreatinin yüksek
Olası Tanınız ?
Adaptasyon, nefron kaybına bağlı
Hiperfiltrasyon;
Glomerüler proteinüri
Olgu:5
Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
İşitme kaybı, hematüri,
Görme bozukluğu
Aile öyküsü
İdrarda eritrosit
Olası Tanınız ?
ALPORT SENDROMU
Olgu:6
YAKINMA ve ÖYKÜ
• 14 yaş, erkek hasta
• Enürezis nokturna nedeniyle tetkik edilen olgunun idrar
tetkikinde proteinüri ve hematüri saptanması üzerine
merkezimize sevk edilmiş.
• Son 6 aydır halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri (+)
Olgu:6
FİZİK MUAYENE
• Boy: 142 cm
• Kilo: 39.5 kg
• Kan Basıncı: 100/60 (mm/Hg)
• Yüzünde eritemli döküntü (+)
• Ağız içi mukozada yaygın aftlar (+)
• Ellerinde palmar yüzde eritemli plakları mevcut
• Fotosensivite (+)
56
Olgu:6
LABORATUAR
• Üre: 12 mg/dl
• Kreatinin: 0.53 mg/dl
• T.protein: 6.7 g/dl
• Albumin: 3.3 g/dl
• AST: 105 U/L
• ALT: 101 U/L
• Sodyum: 137 mEq/L
• Potasyum: 4.1 mEq/L
• Kalsiyum: 7.9 mg/dl
57
Olgu:6
LABORATUAR
• WBC: 2000, Hgb: 9.1, PLT: 116.000
• ESH: 19 mm/h, CRP: (-), SAA: (-)
• TİT: pH: 6.0, D:1024, protein: +4, eritrosit: +3, mikroskobi: 20 eritrosit, 3 lökosit
• İdrarda Protein: 3.2 g/gün
• C3: 23.5 mg/dl (90-180)
• C4: <5.88 mg/dl (10-40)
58
Olgu:6
LABORATUAR
• ANA: 1/3200 (+)
• Anti-dsDNA: 350 IU/ml (<30: negatif)
• nRNP/SM: (+)
• Sm: (+)
• SS-A: (+)
Ek sorgulama?
Ek tetkik?
Olası Tanınız ?
59
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS
TANI
1.
Malar rash
2.
Diskoid lupus
3.
Fotosensitivite
4.
Oral yada nazofaringeal ülserler
5.
Non-eroziv artrit
6.
Plörit yada perikardit
7.
Nefrit ( persistan proteinüri, silendirüri)
8.
Anemi, lökopeni, trombositopeni
9.
Nörolojik (konvülsiyon, psikoz)
10. Pozitif immunseroloji (Anti-ds DNA,
Anti-Sm antikorları, false pozitif sifiliz testleri)
11. Pozitif ANA
4 KRİTER VE ÜZERİ: SLE , 3 KRİTER: MUHTEMEL SLE
RENAL BİYOPSİ
• İMMÜNFLORESAN İNCELEME BULGULARI
• IgA: (++), IgM: (++), IgG: (++), C3c: (++), C1q: (++) Fibrinojen: (+) membranöz
granüler birikim
• GLOMERÜLER BULGULAR: 24 adet glomerülün 6 sında hafif lobülasyon ve
sellülarite artışı mevcuttur. Geri kalan 18 glomerülde kapiller lümenleri açık bazal
membranlar normal görünümdedir
• İNTERSTİSYEL BULGULAR: Hafif ödem mevcuttur
• TÜBÜLER BULGULAR: Tübüllerde hafif vakuolar dejenerasyonlar mevcuttur
• Histopatalojik Tanı: LUPUS NEFRİTİ (Evre III)
61
Olgu:7
Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
Poliüri
Polidipsi
Polifaji
Kilo kaybı
KŞ yüksek
Glukozüri
HbA1c yüksek
Olası Tanınız ?
Diyabetik Nefropati
Olgu:8
Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
2 aylık, prematür bebek
Düşük doğum ağırlığı
Doğumda/ilk haftada ödemli
Plasenta büyük
Amnion sıvısında AFP yüksek
Nefrotik düzey proteinüri
Hiperlipidemi
Hipoalbuminemi
Olası Tanınız ?
Konjenital nefrotik sendrom
KONJENİTAL NEFROTİK SENDROM
Olgu:9
Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
LABORATUAR
KLİNİK
Genellikle 10 yaş,
ANS özellikleri var
Yeni geçirilmiş ÜSYE
Aralıklı makroskopik hematüri
Hematüri
IgA yüksekliği
C3, C4 normal
Olası Tanınız ?
IgA Nefriti
Olgu: 10 Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
İlaç öyküsü
Halsizlik
Ateş
Döküntü
Kreatininde akut artış
eozinofili
İdrarda lökosit silendirleri
Olası Tanınız ?
Akut Tübülointerstisiyel Nefrit
(ATIN)
Olgu: 11 Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
Hematüri
Hipertansiyon
Böbrek yetmezliği
Aile öyküsü
Eritrosit silendirleri
BFT yüksekliği
Tipik USG bulguları
Olası Tanınız ?
Polikistik böbrek hastalığı
Olgu: 12 Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
LABORATUAR
KLİNİK
Ateş, titreme, KVAH
Hematüri
Üriner semptomlar (dizüri,
pollaküri vb)
İdrarda lökosit
İK de üreme
Olası Tanınız ?
Piyelonefrit
Olgu: 13 Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
Bakır, kurşun, civa temas öyküsü
Vücut ağır metal düzeyleri artışı
Olası Tanınız ?
Ağır metal zehirlenmeleri
Olgu: 14 Persistan proteinürisi olan çocukta;
klinik ve laboratuar ipuçlarına göre özgün Tanılar
KLİNİK
LABORATUAR
Tekrarlayan karın ağrısı+ateş atakları
Ailede benzer hastalık +
Anne baba akrabalığı
Nefrotik ya da nonnefrotik proteinüri
Akut faz yüksekliği
USG de büyük böbrekler
Olası Tanınız ?
FMF ilişkilli Amiloidoz
Olgu: 15
 11 yaşında Erkek hasta. Gelişimi normal.
 2 yıldan beri sık ÜSYE atakları oluyor. Başvuru
sırasında 39 C ateş, idrarda ++ protein ve +++
eritrosit, nitrit (-), Lökosit (-) saptanıyor.
 Kan Basıncı ve FM normal.
Olgu: 15


Aile öyküsünde özellik tanımlanmıyor.
Febril durum düzeldikten sonra Proteinürinin ++ persiste ettiği
gözleniyor.

Gece idrarı: protein (-), gündüz idrarı (+) 24s idrarda 0.4 gm/gün
protein saptanıyor.

Üst Abdomen US normal
Ek sorgulama?
Ek tetkik?
Olası Tanınız ?
Hastaya Dopler USG yapılıyor
Olgu: 15
• Dopler US de sol renal vende RI de artış
Selektif sol renal ven
venografi
AORTAGRAFİ
Olası tanınız ?
NUTCRACKER SENDROMU
 Sol renal venin süperiyor
mezenterik arter ve aorta
arasında sıkışması.
 Tekrarlayan makr. HÜ,
mikroskobik HÜ
 Asemptomatik proteinüri
(ortostatik)
 Sol yan ağrısı
Nut-Cracker Sendromu
 Asya ülkelerinde daha sık görülür.
 85 çocuk değerlendirilmiş Dopler-US ile
incelenmiş.
makroskopik hematürili 23 hastanın 21’inde,
mikroskopik hematürili 52 çocuğun 17’sinde
Nutcracker tanısı konmuş.
Okada M, Clin Nephrol 1998; 49: 35
Stikle idrarda protein ölçümü
Eser proteinüri
Sabah idrarı ile tekrarla
Negatif:sorun yok
1+ proteinüri
Sabah Upro/kre
Upro/cre
İdrar mikroskopisi
Upro/kre>0.2
Hematüri
Silendirler
Aktif sediment
Upro/cre<0.2
İdrar mikroskopisi N
Persistan veya klinik
anlamlı proteinüri
Geçici/ortostatik
TEŞEKKÜR EDERİM
Proteinürisi OLAN ÇOCUK
PROTEİNÜRİ DEĞERLERİ
• > 150
mg/24 saat
patolojik proteinüri
• > 1000 mg/24 saat
Nefrotik sendrom
• 1-4 mg/m2/saat
Normal
• > 4 mg/m2/saat
Patolojik Proteinüri
• 4-40 mg/m2/saat
Nefritik düzey
• > 40 mg/m2/saat
Nefrotik düzey
• Protein / Kreatinin
(mg/mg)
< 0.2
Normal
> 0.2
Proteinüri
< 0.5
<2 yaş
>2
Nefrotik sendrom
ACE İnhibitörleri
• Glomerüler membranın bütünlüğüne
• Geçirgenliğine
• Efferent arteriole etki
• İntraglomerüler basıncı düşürür
7.01.2016
İdrar protein elektroforezi
Serum (Normal)
İdrar
Normal
Glomerüler proteinüri
Tübüler proteinüri
Aşırı yükleme proteinürisi
7.01.2016
Selektivite İndeksi
• Sİ: İgG klirensi/ Transferrin klirensi
Büyük molekül ağırlıklı
Sİ < 0.1
Küçük molekül ağırlıklı
Selektif
Albumin ağırlıklı MLH
Sİ > 0.3
Nonselektif
Globulin ağırlıklı Kronik glomerulonefrit
7.01.2016
Proteinürisi OLAN ÇOCUK
PROTEİNÜRİ DEĞERLERİ
SPOT İDRAR DA: ALBUMİN/KREATİNİN (mg/g)
•FİZYOLOJİK proteinüri
< 30
(Normal: 0-18 mikrogram/dk)
•PATOLOJİK Proteinüri :
30-299
(mikroalbuminüri)
•BELİRGİN proteinüri:
>300
(makroalbuminüria)
1.Diab.-N nin erken tanısında
2.KV hastalıkta bağımsız risk faktörü

Benzer belgeler

Böbrek Fonk. Testl. Ders Notl.

Böbrek Fonk. Testl. Ders Notl. – Ateş >38.3°C – Egzersiz – Dehidratasyon – Soğuğa maruziyet – Kalp yetmezliği – Konvülziyon veya stres Genellikle <2+ Mekanizma ? Benign (inceleme/tedavi gerekli değil !)

Detaylı