tc mllî eğtm bakanlığı abcd - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel

Yorumlar

Transkript

tc mllî eğtm bakanlığı abcd - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
M LLÎ E
T.C.
T M BAKANLI I
K TAPÇIK TÜRÜ
E T M TEKNOLOJ LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü
Ölçme De erlendirme ve Aç kö retim Kurumlar Daire Ba"kanl
E
A
T C B LG SAYAR FORMATÖR Ö RETMEN ADAYI SEÇME SINAVI
17 HAZ RAN 2006 Saat: 10.00
Aday n Ad ve Soyad
Aday No (T.C. Kimlik No)
:
:
D KKAT: 1. Test kitapç klar n kontrol ederek, bask hatas olan kitapç ! n de!i"tirilmesi için salon
sorumlular na ba"vurunuz.
2. Test kitapç ! ndaki aç klamalar okuyunuz.
3. S navda hesap makinesi, cep telefonu ve ça!r cihaz kullan lmas yasakt r. Bu cihazlar s nav
ba"lamadan önce salon ba"kan na teslim ediniz.
CEVAP KÂ IDI LE LG L AÇIKLAMA
1. Cevap kâ! d üzerine yazaca! n z yaz ve yapaca! n z i"aretlemelerde kur"unkalemden ba"ka hiçbir
kalem kullanmay n z.
2. Size verilen cevap kâ d nda yaz l olan bilgilerin size ait olup olmad n kontrol ediniz ve
kitapç k türünü mutlaka i"aretleyiniz.
3 Cevaplar n z cevap kâ! d na a"a! daki örnekte oldu!u gibi yuvarla! , d " na ta" rmadan i"aretleyiniz.
Yanl " karalamalar n z düzeltirken yuvarla! n içini temizce siliniz.
ÖRNEK KODLAMA:
A
1.
2.
3.
4.
B
C
D
TEST K TAPÇI I LE LG L AÇIKLAMA
Test kitapç ! nda 100 soru bulunmaktad r. Test için verilen cevaplama süresi 120 dakikad r.
Her sorunun dört seçene!i vard r. Dört seçenekten sadece bir tanesi do!ru cevapt r.
Size ayr bir karalama kâ! d verilmeyecektir. Test kitapç ! n z n içindeki bo" alanlar karalama yapmak
için kullanabilirsiniz
Cevaplar n z puanlan rken her do!ru cevaba puan verilecek, yanl " cevaplar n z dikkate al nmayacakt r.
Soraca! n z bir "ey var m ? Varsa "imdi sorunuz; s nav ba"lad ktan sonra sorular n za cevap
verilmeyecektir. Haz r m s n z? S nav, okulun bütün salonlar nda ayn anda ba"layaca! için ba"lama zilini
beraberce bekleyelim. Hepinize ba"ar lar dileriz.
(Salon ba"kan ba"lama ve biti" saatini tahtaya yazacakt r.)
Bu testin her hakk sakl d r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam n n veya bir k sm n n Millî
E itim Bakanl
E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ünün yaz l izni olmadan kopya edilmesi,
foto raflar n n çekilmesi, bilgisayar ortam na al nmas , herhangi bir yolla ço alt lmas , yay mlanmas
veya ba"ka bir amaçla kullan lmas yasakt r. Bu yasa a uymayanlar, do abilecek cezaî sorumlulu u ve
testlerin haz rlanmas ndaki malî külfeti pe"inen kabullenmi" say l r.
BAELAYINIZ DEN LMEDEN TEST K TAPÇI INI AÇMAYINIZ.
E
A
T C B LG SAYAR FORMATÖR ADAYI SEÇME SINAVI
1. A a dakilerden hangisi hiçbir zaman anakarta
10. A a dakilerden hangisi anakartlarda bulunan
bütünle ik olarak bulunmaz?
bir veri yolu çe idi de ildir?
A) Ses kart
C) Sabit disk
A) ISA
B) ROM bellek
D) Ekran kart
2. Bir tüplü ekranda iki fosfor noktas aras ndaki
B) PCI
C) AGP
D) ISP
11. Donan m ile i letim sistemi aras nda bir arayüz
görevi gören yaz l m hangisidir?
uzakl a ne ad verilir?
A) ISDN
A) CRT
C) Dot pitch
B) LCD
D) Çözünürlük
A) Bir 256 Mblik SD RAM bir de 512 Mblik DDR
RAM ayn anda tak labilir.
B) Hem DDR hem de SD RAM çe idi ayn anda
tak labilir.
C) Bir 256 Mblik bir de 512 Mblik SD RAM ayn
anda tak labilir.
D) Bir 256 Mblik DDR RAM bir de 512 Mblik
SD RAM ayn anda tak labilir.
B) IEEE-1394
D) ATX form factor
4. A a dakilerden hangisi merkezi i lem biriminin
ünitelerinden biridir?
B) Bellek ünitesi
D) Ç k ayg tlar
13. Bir ekran kart hangi veri yoluna tak lamaz?
A) AGP
5. A a dakilerden hangisi bir bellek çe idi
A) Cache
C) SRAM
C) SA
D) AMR
bellek içerir?
B) PROMPT
D) DIMM
A) 1
6. Ekran kartlar için özel olarak tasarlanm veri
yolu hangisidir?
B) ISA
C) AMR
A) Firewire
C) PCI-X
A) ATA
A) Video CD
C) Open CD
D) 4
B) SCS
C) DE
D) SA
16. Kasan n arkas nda bulunan fare, klavye, yaz c ,
B) Mini PCI
D) PCMCIA
8. A a dakilerden hangisi bir CD çe idi de ildir?
C) 3
ba lanabilmeleri için bir standart ya da port
de ildir?
D) AGP
ethernet kart vs. tak labilen veri yolu çe idi
a a dakilerden hangisidir?
B) 2
15. A a dakilerden hangisi hard disklerin anakarta
7. Genel olarak dizüstü bilgisayarlarda kullan lan
taray c gibi bile enlerin ba land
ad verilir?
giri lere ne
A) Barkod B) Port
D) Modem
C) Plotter
17. I- Slot
II- Anakart
III- Harici Modem
B) CD-RW
D) Audio CD
Yukar dakilerden hangileri bilgisayar kasas
içinde bulunur?
9. Hangisi bir giri birimidir?
A) Taray c
C) Ekran
B) PC
14. P- 4 i lemcili bir bilgisayar kaç çe it cache
de ildir?
A) PCI
D) DOS
konektörü hem de DDR RAM konektörü bulunmaktad r. A a dakilerden hangisi do rudur?
standart alt na al narak konektörlerin tümle ik
ve her zaman ayn ekilde olacak hâle getirilmesi sonucu olu turulan standarda ne denir?
A) ALU
C) Giri ayg tlar
C) TCP/IP
12. Bir bilgisayar anakart üzerinde hem SD RAM
3. Anakartlar n 1995 y l nda Intel taraf ndan bir
A) Çipset standard
C) Intel 845-GL
B) BIOS
A) I ve II
C) I ve III
B) Yaz c
D) Mikrofonsuz kulakl k
-2-
B) II ve III
D) I, II ve III
E
T C B LG SAYAR FORMATÖR ADAYI SEÇME SINAVI
18. A a dakilerden hangisi bilgi depolama
27. Yaz c ç k n etkilemeden sayfan n görünü
birimidir?
olarak büyüklük ve küçüklü ü nereden
ayarlan r?
A) Harddisk
C) Monitör
B) Kasa
D) Anakart
A) Tablo / Otomatik S d r
B) Dosya / Bask Önizleme
C) Görünüm / Biçimlendirme
D) Görünüm / Yak nla t r
19. A a dakilerden hangisi setup ayarlar na girme
tu lar ndan biri de ildir?
A) Del
A
B) F2
C) F10
D) Shift
28. Word program n n araç çubuklar hangi
menüden aç l p kapat l r?
20. Network sistemlerinde kullan lan ve terminaller
A) Dosya
C) Düzen
ile ana bilgisayarlar aras nda ileti imi sa layan
karta ne ad verilir?
A) TV kart
C) Ethernet kart
B) Ses kart
D) Ekran kart
29. Word ekran ndaki dikey cetvel nereden
kapat l r?
A) Biçim / Cetvel
C) Biçim / Çerçeveler
21. A a dakilerden hangisi Word’ün sayfa yap s
ekran ndan yap labilir?
A) Web Sayfas Olarak Kaydet
B) Özel Yap t r
C) Sayfa Dikey Hizalamas
D) Üstbilgi / Altbilgi
22. Son aç lan belgeler Word’ün hangi menüsünde
listelenir?
A) Dosya
C) Görünüm
hangi görünümde olmas gerekir?
A) Normal
C) Sayfa Düzeni
B) Web Düzeni
D) Anahat
31. Bir Word belgesine otomatik sayfa numaras
eklemek için hangi menü seçenekleri
kullan lmal d r?
B) Düzen
D) Ekle
A) Ekle / Sayfa Numaralar
B) Biçim / Madde aretleri ve Numaraland rma
C) Dosya / Sayfa Yap s
D) Tablo / Ekle
kullan lamaz?
B) Ctrl+G
D) Ctrl+L
B) Dosya / Sayfa Yap s
D) Araçlar / Seçenekler
30. Word’de cetvelin görünebilmesi için sayfan n
23. A a daki k sayollardan hangisi Word’de
A) Ctrl+A
C) Ctrl+D
B) Görünüm
D) Araçlar
32. Word belgesine üstbilgi ekleme i lemi hangi
menüden yap l r?
24. A a daki seçeneklerden hangisi Düzen
A) Dosya
C) Ekle
menüsünde bulunmaz?
A) Office Panosu
C) Özel Yap t r
B) Görev Bölmesi
D) Git
33. Word’de klavyeden yaz lamayan baz yaz
P
karakterleri ( gibi) yaz ya hangi menü
seçeneklerinden eklenir?
25. Word’de mevcut olup da Excel’de bulunmayan
menü hangisidir?
A) Tablo
C) Araçlar
B) Görünüm
D) Biçim
A) Biçim / Yaz Tipi
C) Ekle / Diyagram
B) Pencere
D) Ekle
B) Ekle / Otomatik Metin
D) Ekle / Simge
26. Word belgesinde istenilen bir sayfa, bölüm veya 34. Word belgesine köprü eklemenin k sayol tu u
sat ra gitmek için hangi k sayol tu u kullan l r?
hangisidir?
A) Ctrl + G
C) Ctrl + Alt + G
A) Ctrl + H
C) Ctrl + K
B) Ctrl + Shift + G
D) Ctrl + Alt + S
-3-
B) Ctrl + Alt + K
D) Ctrl + Shift + K
E
35. Word’de haz rlanan belgenin dili nereden
42. Bir Excel dosyas n kaydetmek için hangisi
belirlenir?
A) Araçlar / Dil
C) Araçlar / Seçenekler
yap lmaz?
A) Ctrl + S
B) Ctrl + K
C) Dosya / Kaydet
B) Biçim / Yaz Tipi
D) Dosya / Sürümler
36. A a daki seçeneklerden hangisi Word’ün
B) Sekmeler
D) Anahat
43. Excel’de haz rlanan bir çal ma sayfas n n
tümünün bir A4 kâ d na s acak ekilde
ç kt s n n al nmas nas l sa lan r?
37. Word’ün Araçlar / Seçenekler ekran ndan
A) Görünüm / Tam Ekran
B) Dosya / Bask Önizleme / S d r
C) Dosya / Sayfa Yap s / Sayfa / S d r
D) Görünüm / Sayfa Sonu Önizleme
a a dakilerden hangisi yap lamaz?
A) Belgeye açma parolas belirleme
B) Varsay lan dosya biçimini belirleme
C) Belgeyi koruma
D) Belgeyi haz rlayan kullan c bilgilerini
belirleme
44. Excel’de bulunup da Word’de bulunmayan
menü hangisidir?
A) Ekle
38. Word’de belgenin kâ t boyutu nereden
ayarlan r?
D) Veri
A) Ekle / Sat r
B) Biçim / Sat r Ekle
C) Biçim / Sat r
D) Tablo / Ekle / Üste sat r
46. Excel’in otomatik tamamla özelli i nereden iptal
edilir?
A) Adres Mektup Birle tirme
B) Tarih Sat r Biçimini Belirleme
C) Zarf Boyutunu Belirleme
D) Belgeyi Posta Al c s na Gönderme
Biçim / Kenarl klar ve Gölgelendirme
menüsünden yap lamaz?
C) Biçim
eklemek için ne yap l r?
39. A a dakilerden hangisi Word’ün
40. A a dakilerden hangisi Word’de
B) Düzen
45. Excel’de bulundu umuz sat r n bir üstüne sat r
A) Dosya / Sayfa Yap s
B) Araçlar / Seçenekler
C) Dosya / Bask Önizleme
D) Araçlar / Özelle tir
Araçlar / Mektuplar ve Postalar menüsünden
yap lamaz?
dü mesine basmak
D)
Biçim menüsünde bulunur?
A) Sürümler
C) Sözcük Say m
A
T C B LG SAYAR FORMATÖR ADAYI SEÇME SINAVI
A) Düzen / Otomatik Tamamla
B) Araçlar / Seçenekler / Düzen
C) Biçim / Hücreler
D) Araçlar / Eklentiler
47.
1
2
3
4
5
A) Sayfaya Kenarl k Koyma
B) Yaz y Ortalama
C) Tablolar ve Kenarl klar Araç Çubu unu
Gösterme
D) Sayfaya Yatay Çizgi Koyma
A
Patl can
Domates
Portakal
Çilek
Karpuz
B
Yaz
Yaz
K
Yaz
Yaz
Excel’de yukar daki verilere göre
=E ERSAY(B1:B5;EMET NSE(B1)) formülü
hangi sonucu verir?
41. Önceden kay tl bir Excel dosyas na açma parolas koymak için hangi ad mlar izlenmelidir?
A) 0
A) Araçlar / Açma Parolas
B) Dosya / Kaydet / Açma Parolas
C) Dosya / Farkl Kaydet / Açma Parolas
D) Araçlar / Seçenekler / Güvenlik / Açma
Parolas
-4-
B) 1
C) 2
D) 4
E
A
T C B LG SAYAR FORMATÖR ADAYI SEÇME SINAVI
48.
53. Bir Excel hücresine t kland nda sabit diskte
bulunan bir dosyaya eri im hangi komutla
sa lan r?
A
1
2
3
4
5
0,1
3,5
3,4
0,8
YANLIU
A) BUL
C) AÇ
54. Excel’de =AUA IYUVARLA(77,2243;2) formülünün sonucu hangisidir?
Excel’de yukar da verilen de erlere göre
=M NA(A1:A5) formülü ne gibi bir sonuç verir?
A) YANLIU B) 1
C) 0,1
A) 77,2
D) 0
A) #SAYI/0!
C) #YOK!
D) 2,368286
50.
A
1
2
3
4
5
D) 77,22
nda
B) #AD?
D) #BAUV!
56. Excel’de bir formülün ba vurdu u sütunu
B
TOPLAM
5
4
3
2
1
C) 77,23
mayan bir alan ad na ba vuru yapt
hücrede ne gibi bir hata görülür?
sonucu a a dakilerden hangisi olamaz?
B) 1,58475 C) 3
B) 77,21
55. Bir Excel formülü çal ma sayfas nda bulun-
49. Excel’de =S_SAYI_ÜRET()*(3-1)+1 formülünün
A) 1
B) KÖPRÜ
D) ADRES
mutlak k lmak için hücre ad n n ba na hangi
i aret konur?
A) $
B) #
C) %
D) !
57. Excel’in belirli bir tarihin seri numaras n veren
formülü hangisidir?
Excel’de yukar daki verilere göre
=E ER(EMET NDE LSE(A1);TOPLA(A1:A5);
”TOPLAM”) formülü hangi sonucu verir?
A) Bo metin
C) 0
A) U MD
C) TAR H
B) 15
D) TOPLAM
B) TAR HSAYISI
D) ZAMAN
58. Excel’de =SAYIYAÇEV R(“üçyüzelli”) formülü
hangi sonucu verir?
51. Excel’de
=E ER(A1>84;5;E ER(A1>69;4;E ER(A1>54;
3;E ER(A1>44;2;E ER(A1>24;1;0)))))
formülünün sonucu 5 ise A1 hücresindeki de er
a a dakilerden hangisi olamaz?
A) 350
C) #SAYI!
B) #DE ER!
D) üçyüzelli
59. Excel’de =KAREKÖK(-758) formülü hangi
hatay verir?
A) 84
B) 92
C) 100
D) 103
A) #DE ER!
C) #BAUV!
52.
1
A
25
B
50
60. Bir Excel sayfas nda istenilen hücreye gitmek
için hangi fonksiyon tu una bas lmal d r?
Excel’de yukar daki verilere göre
=E ER(A1>=20;E ER(B1<70;“Hava
Güzel”;“Hava Nemli”);“Hava So uk”) formülü
nas l bir sonuç verir?
A) Hava Güzel
C) Hava Nemli
B) #YOK!
D) #SAYI!
A) F3
B) F4
C) F5
D) F6
61. A a dakilerden hangisi, Microsoft Access veri
taban nda bulunmaz?
B) Hava So uk
D) 0
A) Modüller
C) Makrolar
-5-
B) Sorgular
D) Köprüler
E
T C B LG SAYAR FORMATÖR ADAYI SEÇME SINAVI
62. Microsoft Access’te haz rlanan bir tabloya bilgi
70. Oracle’da ayn tür iki veritaban aras nda veri
giri i yap l rken, ilgili alanda ba lang çta
görüntülenmesi istenenlerin tan mland bölüm
a a dakilerden hangisidir?
A) Varsay lan de er
C) Geçerlik kural
63. Microsoft Access’te
A
B) Geçerlik metni
D) Gerekli
al veri ini sa layan nesneye ne ad verilir?
A) Foreign key
C) Constraint
B) Database link
D) Unique key
71. Ö renci bilgilerinin tutuldu u bir tabloda,
ö rencilerin ba l oldu u illerden benzersiz
olanlar n kodlar n büyükten küçü e do ru
s ralamay sa layan SQL sorgusu nedir?
dü mesi tablodaki
kay tlar üzerinde hangi i levi gerçekle tirir?
A) select ilkodu from ogrenci order by ilkodu
DESC
B) select distinct ilkodu from ogrenci order by
ilkodu ASC
C) select distinct ilkodu from ogrenci order by
ilkodu DESC
D) select ilkodu from ogrenci order by ilkodu
ASC
A) Tablodaki kay tlar s ralatma
B) Tablodaki kay tlar seçime göre süzme
C) Tablodaki kay tlar silme
D) Tabloya yeni kay t ekleme
64. Microsoft Access’te tablolardaki bilgileri düzenli
bir sayfa dizayn olu turarak kâ da dökmek
için a a dakilerden hangisi olu turulmal d r?
A) Sorgu
B) Form
C) Rapor
D) Modül
72. Mü teri kimlik bilgilerinin oldu u bir tabloda
Çank r ’l mü terileri ad na göre Z’den A’ya ve
soyad na göre A’dan Z’ye do ru s ralamam z
sa layan SQL sat r hangisidir?
65. Microsoft Access’te birden çok tabloyu
birbirleriyle ili kilendirmek amac yla kullan lan
ili kiler seçene i hangi menü alt nda bulunur?
A) Dosya
C) Ekle
A) select * from musteri where ilkodu=18 order
by adi DESC, soyadi DESC
B) select * from musteri where ilkodu=18 order
by adi ASC, soyadi DESC
C) select * from musteri where ilkodu=18 order
by adi ASC, soyadi ASC
D) select * from musteri where ilkodu=18 order
by adi DESC, soyadi ASC
B) Görünüm
D) Araçlar
66. Oracle veritaban nda yap lan ekleme, silme ve
güncelleme i lemleri sonunda de i ikli in kal c
olmas için uygulanan komut a a dakilerden
hangisidir?
A) Commit
C) Revoke
73. SQL kullanarak personel tablosuna
39226106852 T.C. Kimlik numaras nas l
eklenir?
B) Rollback
D) Synonym
A) insert into personel (39226106852) values
(tckimlik)
B) insert into personel (tckimlik) values
(39226106852)
C) insert into personel add (39226106852)
values (tckimlik)
D) insert into personel add (tckimlik) values
(39226106852)
67. Oracle veritaban nda a a daki hangi iki komut,
sorguda art belirtmek için kullan l r?
A) Create – Where
C) Where – Having
B) Having – Order By
D) Where – Alter
68. Oracle veritaban nda View olu turmak için
hangi komut kullan l r?
A) Create View …
C) Drop View …
B) Alter View …
D) Grant View …
74. Personel bilgilerinin tutuldu u bir tabloya en
fazla 60 karakterlik de i ken uzunluktaki adres
alan n eklemek için gerekli SQL sat r
a a dakilerden hangisidir?
69. Oracle veritaban nda otomatik olarak unique
say üretmek için a a dakilerden hangisi
kullan l r?
A) Revoke
C) Sequence
A) alter personel drop adres
B) update personel add adres varchar(60)
C) alter personel add adres varchar(60)
D) update personel drop adres
B) Role
D) Synonym
-6-
E
A
T C B LG SAYAR FORMATÖR ADAYI SEÇME SINAVI
75. Bir okuldaki ö rencilerin notlar n n Ö renci No,
81. PowerPoint’te son yap lan i lemi geri almak için
Ders Kodu ve Notu eklinde girildi i bir tabloda
B L-444 kodlu dersi alan ö rencilerin toplam
notunun o dersten al nan en yüksek nota
oran n bulmay sa layan SQL ifadesi nedir?
A) select sum(notu)/max(notu) from ogrders
where derskodu='B L-444'
B) select count(notu)/max(notu) from ogrders
where derskodu='B L-444'
C) select avg(notu)/max(notu) from ogrders
where derskodu='B L-444'
D) select sum(notu)/count(notu) from ogrders
where derskodu='B L-444'
76. PowerPoint sunusuna konu ma kaydetmek için
hangi seçenekler kullan l r?
a a dakilerden hangisi yap lamaz?
A) Ctrl + Y
B) Ctrl + Z
C) Düzen / Geri Al
D)
dü mesi
82. PowerPoint’te hangi i lem slayt silmek için
kullan lamaz?
A) Slayt S ralay c s nda iken Delete’ye basmak
B) S ralay c dan slayta sa t klay p Slayt Sil’i
seçmek
C) Slayt n içinde iken Del’e basmak
D) Düzen / Slayt Sil seçeneklerini seçmek
83. PowerPoint’te kay tl makrolar görmek için
hangi tu lara bas lmal d r?
A) Düzen / Konu ma kaydet
B) Biçim / Konu ma kaydet
C) Araçlar / Konu ma kaydet
D) Slayt Gösterisi / Konu ma kaydet
77. PowerPoint sunusuna yeni bo bir slayt ekle-
A) Alt + F11
C) Ctrl + O
B) Alt + Shift + F11
D) Alt + F8
84. A a dakilerden hangisi PowerPoint’in
mek için a a dakilerden hangisi yap lamaz?
Slayt Gösterisi / Gösteriyi Ayarla ekran ndan
yap lamaz?
A) Ekle / Slayt Ço alt
B) Ctrl + M
C) Ekle / Yeni Slayt
D) Slayt S ralay c s n n bo bir yerine sa
t klay p / Yeni Slayt
A) Sunu sonunda siyah slaytla bitmesini
belirleme
B) Gösteri türü belirleme
C) Gösterilecek slaytlar belirleme
D) Slaytlar n ilerleme eklini belirleme
78. Slayt ba lang ç numaras PowerPoint’te
85. PowerPoint’in Araçlar / Seçenekler ekran ndan
nereden belirlenir?
hangisi yap labilir?
A) Dosya / Özellikler
B) Araçlar / Seçenekler
C) Dosya / Sayfa Yap s
D) Araçlar / Özelle tir
A) Web sayfas önizlemesi
B) Sununun renkli veya siyah beyaz olmas n
belirleme
C) Durum çubu unun gösterilmesi ve
gizlenmesi
D) Slayt düzenini belirleme
79. PowerPoint slayt gösterisini ba latmak için
hangi tu a bas lmal d r?
A) F1
B) F5
C) F12
86. A a dakilerden hangisi PowerPoint’te
hizalama k sayollar ndan de ildir?
D) F2
A) Ctrl + N
C) Ctrl + L
80. PowerPoint’te seçili nesneyi ço altmak için
hangi tu kombinasyonu kullan l r?
A) Ctrl + V
C) Ctrl + H
B) Alt + T klama
D) Ctrl + Shift + D
B) Ctrl + E
D) Ctrl + R
87. Bir PowerPoint sunusundaki yaz lm yaz lar n
tiplerini ba ka bir yaz tipine dönü türmek için
hangi menü seçenekleri kullan lmal d r?
A) Araçlar / Ara t r
B) Biçim / Yaz Tipini De i tir
C) Biçim / Yaz Tipi
D) Biçim / BÜYÜK/Küçük Harf De i tir
-7-
E
T C B LG SAYAR FORMATÖR ADAYI SEÇME SINAVI
88. PowerPoint’in görev bölmesinde a a daki
A
95. Internet Explorer’da metin boyutu özellikleri
i lemlerden hangisi yap lamaz?
hangi ana menüde bulunur?
A) Slayt Geçi i
B) Yard m
C) Nesnenin Eylem Ayarlar
D) Slayt Düzeni
A) Düzen
C) Görünüm
B) Araçlar
D) Dosya
96. Internet üzerinden ba ka bir makineye uzaktan
ba lanmak için geli tirilen TCP/IP protokolüne
ne ad verilir?
89. A a dakilerden hangisi PowerPoint’in Ekle
menüsünden eklenemez?
A) Slayt
C) Denklem
A) SMTP
C) Usenet
B) Diyagram
D) Sunu
B) IRC
D) Telnet
97. Microsoft Outlook’ta geçerli e-posta iletisini
90. PowerPoint slaytlar ndaki sat r aral
hangi
yan tlamak için hangi k sa yol tu u kullan l r?
menüden belirlenir?
A) Düzen
C) Araçlar
A) Ctrl + Q
C) Ctrl + R
B) Biçim
D) Görünüm
98. Microsoft Outlook’ta önemsiz e-posta ile ilgili
91. Elektronik postalar , servis sa lay c bilgisayar-
i lemler hangi ana menüden yap l r?
dan kullan c bilgisayarlar na aktaran protokol
a a dakilerden hangisidir?
A) FTP
C) POP
A) Dosya
C) Araçlar
B) HTTP
D) TCP / IP
(browser) de ildir?
A) MSN Explorer
B) Macromedia Dreamweaver
C) Netscape Navigator
D) Internet Explorer
standart dü meler çubu unda bulunmaz?
C)
Dur
Geçmi
B)
Git
D)
Yenile
100. LAN a lar n birbirine ba layan, OSI’nin ikinci
katman nda çal arak, çok yüksek h zlarda
iletim sa layan ve MAC adreslerine göre filtreleme yaparak network trafi ini düzenleyen
cihaza ne ad verilir?
93. Ticari amaç ta mayan dernek, vak f gibi
kurulu lar ifade eden internet adreslerinin
uzant s nedir?
A) org
B) net
C) edu
B) Git
D) Eylemler
99. A a dakilerden hangisi bir web taray c s
92. A a dakilerden hangisi Internet Explorer’da
A)
B) Ctrl + U
D) Ctrl + D
D) mil
A) Bridge
C) Gateway
94. Otomatik tamamlama ayarlar n n yap ld
B) Router
D) Repeater
Internet Seçenekleri alt menüsü a a dakilerden
hangisidir?
A) Genel
C) Programlar
B) çerik
D) Ba lant lar
TEST B TT .
CEVAPLARINIZI KONTROL ED N Z.
-8-
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
C
C
D
A
B
D
D
C
A
D
B
C
D
B
D
B
A
A
D
C
C
A
PTAL
B
A
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
C
D
B
D
C
A
B
D
B
A
B
C
A
C
B
D
B
C
D
A
B
A
D
C
B
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
-9-
A
A
B
D
B
A
C
B
D
C
D
A
B
C
D
A
C
A
C
B
C
D
B
C
A
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
D
A
C
B
D
A
C
D
A
C
A
B
C
D
B
C
B
A
B
C
D
C
D
B
A

Benzer belgeler