SBS Rapor Örneği

Yorumlar

Transkript

SBS Rapor Örneği
HATAY ĠLĠ MERKEZ ĠLÇESĠ
SÜMERLER ORTAOKULU
2012 YILI SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI SORULARININ
ÜNĠTE – KONU VE KAZANIMLARINI DEĞERLENDĠRME
RAPORU
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
SÖZCÜKTE ANLAM
Kelimede Anlam ve
Kavram
1- Kelime ve Kelime
Gruplarının
Anlamlarını Çıkarır
TÜRKÇE
1.
1- Kelime ve Kelime
Gruplarının
Anlamlarını Çıkarır
2.
SÖZCÜKTE ANLAM
Kelimede Anlam ve
Kavram
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
TÜRKÇE
3.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
1-Metni oluĢturan unsurlar
arasındaki geçiĢ ve bağlantıları
fark eder
4.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
1-Metnin ana fikrini/ana
duygusunu belirler
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
TÜRKÇE
1-Metindeki yardımcı
fikirleri/duyguları belirler
5.
6.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
Paragrafta Anlam
2-Paragraftaki yardımcı
düĢünceleri
belirler, bu düĢüncelerin ana
düĢünceyle
iliĢkisini açıklar.
1-Metne iliĢkin sorulara cevap
verir
Soru
No
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
7.
CÜMLE BĠLGĠSĠ
Cümlede Anlamın
OluĢumu
1-Metindeki sebep-sonuç
iliĢkilerini fark eder
8.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
1-Kelime ve kelime
gruplarının anlamlarını çıkarır
Soru
Kazanım
TÜRKÇE
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
TÜRKÇE
1-Olayları oluĢ sırasına göre
sıralar
9.
10.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Okuduğu Metni Anlama
ve Çözümleme
Paragrafta Anlam
2-Okuduklarını kronolojik sıra
ve mantık akıĢı içinde sıralar
1-Metne iliĢkin sorulara cevap
verir
2-Metne ĠliĢkin
karĢılaĢtırmalar yapar
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Okuduğu Metni
Değerlendirme
Kazanım
TÜRKÇE
11.
12.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
1-Metni dil ve anlatım
yönünden değerlendirir
1-Metindeki söz sanatlarının
anlatıma olan katkısını fark
eder
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
1-Metne iliĢkin sorulara cevap
verir
Paragrafta Anlam
1-Metne iliĢkin sorulara cevap
verir
2-Metinde ortaya konan
sorunlara farklı çözümler üretir
TÜRKÇE
13.
14.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
TÜRKÇE
15.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
1-Metnin ana fikrini/ana
duygusunu belirler
2-ġiir dilinin farklılığını ayırt
eder
1-Metni konusuna uygun
olarak tamamlar
16.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
2-Cümlenin metinde
tamamlanan bir anlam
birimi olduğunu fark eder.
3-Cümlede anlamın
oluĢumunu açıklar.
Soru
No
Soru
TÜRKÇE
17.,18.,
19.
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
TÜRKÇE
1-Metnin planını kavrar
17.
18.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
2-Metni bir ana fikir etrafında
planlar
Paragrafta Anlam
1-Metne iliĢkin sorulara cevap
verir
2-Metindeki neden sonuç
iliĢkilerini fark eder
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
Paragrafta Anlam
1-Metne iliĢkin sorulara cevap
verir
2-Metindeki neden sonuç
iliĢkilerini fark eder
TÜRKÇE
19.
20.
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
PARAGRAF BĠLGĠSĠ
Paragrafta Anlam
1-Metnin türüyle ilgili
özellikleri kavrar
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
YAZIM VE ĠMLA KURALLARI
Yazım Kuralları
1-Büyük harflerin kullanımını
uygular
TÜRKÇE
21.
22.
CÜMLENĠN ÖĞELERĠ
Öğe Bilgisi
1-Cümlenin temel ve yardımcı
öğelerini fark eder
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
ANLATIM BOZUKLUKLARI
Anlam Bozuklukları
Kazanım
TÜRKÇE
23.
HAZIRLAYANLAR
Nuray DOĞAN
Sefer AZAZĠ
Türkçe Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
1-Anlatım bozukluklarının
nedenlerini bulur
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Kazanım
Konu
MATEMATĠK
1.
SAYILAR
Üslü Sayılar
1-Çok büyük ve çok küçük
pozitif sayıları bilimsel
gösterimle ifade eder
1- Kareköklü bir sayıyı
a b
2.
SAYILAR
Kare Köklü Sayılar
Ģeklinde yazar ve
a b Ģeklindeki ifadede kat
sayıyı kök içine alır.
2-Kareköklü sayıları
karĢılaĢtırır.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MATEMATĠK
3.
SAYILAR
Üslü Sayılar
1-Üslü sayılarla çarpma
iĢlemini yapar.
1- Koninin temel
elemanlarını belirler, inĢa
eder ve yüzey açınımını çizer.
4.
GEOMETRĠ
Geometrik Cisimler
2- Dik dairesel koninin
yüzey alanının bağıntısını
oluĢturur.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MATEMATĠK
1- ÖzdeĢlikleri modellerle
açıklar.
5.
6.
CEBĠR
GEOMETRĠ
Cebirsel Ġfadeler
Üçgenler
2- Cebirsel ifadelerle iĢlem
yapar ve ifadeleri en sade
Ģekilde yazar .
1-Üçgenin iki kenar
uzunluğunun toplamı veya
farkı ile üçüncü kenarının
uzunluğu arasındaki iliĢkiyi
belirler.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MATEMATĠK
1- Üçgenlerde benzerlik
Ģartlarını açıklar.
7.
GEOMETRĠ
Üçgenler
2- Üçgenlerde benzerlik
Ģartlarını problemlerde
uygular.
1-EĢitlik ve eĢitsizlik
arasındaki iliĢkiyi açıklar ve
eĢitsizlik içeren problemlere
uygun matematik cümleleri
yazar.
8.
CEBĠR
EĢitsizlikler
2- Birinci dereceden bir
bilinmeyenli eĢitsizliklerin
çözüm kümesini belirler ve
sayı doğrusunda gösterir.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MATEMATĠK
9.
GEOMETRĠ
Örüntü ve Süslemeler
1- ġekillerin ötelemeli
yansımasını belirler ve inĢa
eder.
1- Ondalık açılımları verilen
gerçek sayıları sırala
10.
SAYILAR
Gerçek Sayılar
2- Ġki gerçek sayı arasına
baĢka bir gerçek sayı
yerleĢtirir
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
Üçgenlerde Ölçme
1- Dik üçgendeki dar açıların
trigonometrik oranlarını
problemlerde uygular.
MATEMATĠK
11.
12.
GEOMETRĠ
GEOMETRĠ
Geometrik Cisimlerin
Hacimleri
1- Geometrik cisimlerin
hacimleri ile ilgili
problemleri çözer ve kurar.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MATEMATĠK
13.
14.
GEOMETRĠ
GEOMETRĠ
Geometrik Cisimlerin
Alanları
Geometrik Cisimlerin
Hacimleri
1- Geometrik cisimlerin
yüzey alanları ile ilgili
problemleri çözer ve kurar.
1- Geometrik cisimlerin
hacimleri ile ilgili
problemleri çözer ve kurar
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MATEMATĠK
15.
16.
OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK
OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK
Olası Durumları
Belirleme
1- Bağımlı ve bağımsız
olayların olma olasılıklarını
hesaplar.
1- Histogram oluĢturur ve
yorumlar.
Tablo ve Grafikler
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MATEMATĠK
17.
18.
OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK
SAYILAR
Olası Durumları
Belirleme
Kareköklü Sayılar
1- Bağımlı ve bağımsız
olayların olma olasılıklarını
hesaplar.
1- Tam kare doğal sayılarla
bu sayıların karekökleri
arasındaki iliĢkiyi
modelleriyle açıklar ve
kareköklerini belirler.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Kazanım
Konu
MATEMATĠK
CEBĠR
19.
CEBĠR
20.
Denklemler
Denklemler
1- Ġki bilinmeyenli denklem
içeren problemleri cebirsel
yöntemlerle çözer.
1- Doğrunun eğimi ile
denklemi arasındaki iliĢkiyi
belirler.
HAZIRLAYANLAR
Devrim KOÇAK
Matematik Öğretmeni
Selahattin SIKAR
Matematik Öğretmeni
Metin AKILLI
Matematik Öğretmeni
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
BASINCA KUVVET
NEDEN OLUR.
Sıvıların ve gazların,
basıncı, her yönde aynı
büyüklükte ilettiğini
keĢfeder (BSB1,16,22,23,24).
FEN VE TEKNOLOJĠ
1.
2.
KUVVET VE HAREKET
KUVVET VE HAREKET
SIVILAR CĠSĠMLERE
KALDIRMA KUVVETĠ
UYGULAR
Bir cisme etki eden kaldırma
kuvvetinin büyüklüğünün,
cismin daldırıldığı sıvının
yoğunluğu ile iliĢkisini
araĢtırır.
Soru
No
3.
4.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
YAġAMIMIZDAKĠ ELEKTRĠK
KENDĠ ELEKTRĠK
ENERJĠMĠZĠ
KENDĠMĠZ ÜRETELĠM
Elektrik enerjisinin hareket
enerjisine dönüĢtüğünü fark
eder.
YAġAMIMIZDAKĠ ELEKTRĠK
ZĠLLER VE
MOTORLARLA
OYNAYALIM
Bir çubuk mıknatısın
hareketinin, elektrik akımı
oluĢturduğunu deneyerek
keĢfeder (BSB-30,31).
Soru
No
5.
6.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
SES
SES DALGASI VE
SESĠN ÖZELLĠKLERĠ
Ses yüksekliğini, sesleri ince
veya kalın iĢitmemize neden
olan ses özelliği olarak ifade
eder.
SES
SES MĠ? HIZLI, IġIĠK
MI? HIZLI
.IĢığın ve sesin havadaki
yayılma hızlarını karĢılaĢtırır
(BSB-5, 6).
Soru
No
7.
8.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
DOĞAL SÜREÇLER
LEVHA
HAREKETLERĠ YER
KABUĞUNU ETKĠLER
.Artçı deprem, öncü deprem,
Ģiddet, büyüklük, fay kırılması,
fay hattı ve deprem bölgesi
kavramlarını tanımlar.
ISI VE SICAKLIK
SICAKLIK
FARKINDAN
KAYNAKLANAN
HAVA OLAYLARI
YAġAMIMIZI
ETKĠLER
Hava tahminlerinin günlük
yaĢantımızdaki yeri ve önemini
fark eder (FTTÇ-7, 16, 17, 28,
31, 32).
Soru
No
9.
10.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ
MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ
Konu
Kazanım
PERYODĠK SĠSTEM
Periyodik sistemde grupları ve
periyotları gösterir; aynı
gruplardaki elementlerin
özelliklerini karĢılaĢtırır.
KĠMYASAL BAĞLAR
Verilen basit yapılarda hangi
tür bağların (iyonik bağ veya
kovalent bağ) bulunduğunu
tahmin eder (BSB-8, 9).
Soru
No
11.
12.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ
KĠMYASAL
TEPKĠMELER
Basit kimyasal tepkime
denklemlerini sayma yöntemi ile
denkleĢtirir (BSB-10).
ASĠTLER- BAZLAR
Asitler ile bazların etkileĢimini
deney ile gösterir, bu etkileĢimi
“nötralleĢme tepkimesi” olarak
adlandırır, nötralleĢme sonucu
neler oluĢtuğunu belirtir (BSB15, 16, 17, 18).
MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ
Soru
No
13.
14.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
MADDENĠN HALLERĠ VE ISI
MADDENĠN HALLERĠ VE ISI
Konu
Kazanım
MADDENĠN HALLERĠ
VE ISI ALIġ- VERĠġĠ
Gaz, sıvı ve katı maddelerde
moleküllerin/atomların yakınlık
derecesi, bağ sağlamlığı ve
hareket özellikleri arasındaki
iliĢkiyi model veya resim
üzerinde açıklar (BSB-30, 31;
FTTÇ- 4).
MADDENĠN HALLERĠ
VE ISI ALIġ- VERĠġĠ
Isınan-soğuyan maddelerin,
sıcaklık-zaman grafiklerini
yorumlar; hâl değiĢimleri ile
iliĢkilendirir (BSB-11, 12, 13,
14, 29, 31).
Soru
No
15.
16.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE KALITIM
MĠTOZ
Canlılarda büyüme ve üremenin
hücre bölünmesi ile meydana
geldiğini açıklar.
KALITIM
Mitozun canlılar için önemini
belirterek büyüme ve üreme ile
iliĢkilendirir.
HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE KALITIM
Soru
No
17.
18.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE KALITIM
KALITIM
Ġnsanlarda yaygın olarak görülen
bazı kalıtsal hastalıklara örnekler
verir.
HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE KALITIM
ADAPTASYON VE
EVRĠM
Canlıların yaĢadıkları çevreye
adaptasyonunu örneklerle
açıklar.
Soru
No
19.
20.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
CANLI VE ENERJĠ ĠLĠġKĠSĠ
FOTOSENTEZ
CANLI VE ENERJĠ ĠLĠġKĠSĠ
YENĠLEBĠLĠRYENĠLENEMEZ
ENERJĠ KAYNAKLARI
Kazanım
Fotosentez için nelerin gerekli
olduğunu sıralar
Yenilenebilir ve yenilenemez
enerji kaynaklarının
kullanımına iliĢkin araĢtırma
yapar ve sunar (BSB – 1, 6, 25,
27, 32; FTTÇ – 24, 26).
HAZIRLAYANLAR
HASAN DĠBLEN
FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMENĠ
SERDAR RASA
FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMENĠ
SoruNo
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Kazanım
Konu
SOSYAL BĠLGĠLER (TC. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK / VATANDAġLIK VE DEMOKRASĠ EĞĠTĠMĠ)
1- Atatürk’ün askerlik hayatı ile
ilgili olay ve olguları kavrar.
1.
2.
BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR
MĠLLĠ UYANIġ:YURDUMUZUN
ĠġGALĠNE TEPKĠLER
 Mustafa Kemal
Liderlik Yolunda
Osmanlı Devleti Hangi
Cephede
Geldikleri Gibi Giderler
2-Örnek olaylardan yola
çıkarak Atatürk’ün çeĢitli
cephelerdeki baĢarılarıyla askerî
yeteneklerini iliĢkilendirir.
1-Dünya Savaşı'nda Osmanlı
Devleti'nin durumunu,
topraklarının paylaşılması ve
işgali açısından değerlendirir
2-Mondros Ateşkes
Anlaşması'nın imzalanması ve
uygulanması karşısında Osmanlı
yönetiminin, Mustafa Kemal'in
ve halkın tutumunu
değerlendirir.
SoruNo
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Ve Millî Mücadele
BaĢlıyor
3.
MĠLLĠ UYANIġ: YURDUMUZUN
ĠġGALĠNE TEPKĠLER
Egemenlik Milletindir
Kazanım
4.Mustafa Kemal'in Millî
Mücadele'nin hazırlık
döneminde yaptığı çalıĢmaları
millî bilincin uyandırılması,
millî birlik ve beraberliğin
sağlanması açısından
değerlendirir. ^
5. Misakımillî'nin kabulünü ve
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin açılıĢını "ulusal
egemenlik", "tam bağımsızlık"
ilkeleri ve vatanın bütünlüğü
esası ile iliĢkilendirir.
8. Mustafa Kemal'in Millî
Mücadele'yi örgütlerken
karĢılaĢtığı sorunlara bulduğu
Çözüm yollarını, onun liderlik
yeteneği ile iliĢkilendirir
.4.Mustafa Kemal'in Millî
Mücadele'nin hazırlık döneminde
yaptığı çalıĢmaları millî bilincin
uyandırılması, millî birlik ve
beraberliğin sağlanması açısından
değerlendirir.
4.
MĠLLĠ UYANIġ: YURDUMUZUN
ĠġGALĠNE TEPKĠLER
Ve Millî Mücadele
BaĢlıyor
Egemenlik Milletindir
5. Misakımillî'nin kabulünü ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
açılıĢını "ulusal egemenlik", "tam
bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın
bütünlüğü esası ile iliĢkilendirir. 8.
Mustafa Kemal'in Millî
Mücadele'yi örgütlerken
karĢılaĢtığı sorunlara bulduğu
Çözüm yollarını, onun liderlik
yeteneği ile iliĢkilendirir.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
1. KurtuluĢ SavaĢı'nda Doğu ve
Güney cephelerinde yapılan
mücadeleleri, sebep ve
sonuçları açısından
değerlendirir.
Ġlk Zaferimiz
DestanlaĢan DireniĢ
5.
YA ĠSTĠKLAL YA ÖLÜM
Ġstiklal Milletimindir
2. Batı cephesinde
Kuvayımillîye birliklerinin
faaliyetlerini ve düzenli
ordunun kurulmasını
değerlendirir.
6. Türk milletinin KurtuluĢ
SavaĢı sürecinde elde ettiği
askerî baĢarılarının ulusal ve
uluslararası etkilerini
değerlendirir.
Saltanattan Millî
Egemenliğe
6.
ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA
ADIMLAR
Zaferin ve Bağımsızlığın
Tescili
BaĢkent Ankara
YaĢasın Cumhuriyet
ÇağdaĢ Devlete Doğru
1. Atatürkçülüğün amaç ve
niteliklerini kavrar.2. Sevr ve Lozan
antlaĢmalarını karĢılaĢtırarak
Lozan AntlaĢması'nın sağladığı
kazanımları analiz eder4.
Ankara'nın baĢkent oluĢunun
gerekçelerini açıklar.5.
Cumhuriyetin ilân edilmesini,
Türkiye'de demokrasi rejiminin
gerekleri ile bağdaĢtırarak
değerlendirir.6. 3 Mart 1924'te
kabul edilen kanunların
gerekçelerini ve toplum hayatında
meydana getirdiği değiĢimleri fark
eder.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
ÇağdaĢ Devlete Doğru
7.
ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA
ADIMLAR
ÇağdaĢ Uygarlığa Doğru
Adımlar
Kazanım
1- 3 Mart 1924'te kabul edilen
kanunların gerekçelerini ve
toplum hayatında meydana
getirdiği değiĢimleri fark eder.
2- ġapka ve Kıyafet Ġnkılabını,
tekke ve zaviyelerin
kapatılmasını, miladi takvim
ve uluslararası saat
uygulamasının kabulünü millî
kimlik kazanma ve
çağdaĢlaĢma çerçevesinde
değerlendirir.
3- Ölçü ve tartıların
değiĢmesini çağdaĢlaĢma
çerçevesinde değerlendirir.
ÇağdaĢ Devlete Doğru
8.
ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA
ADIMLAR
ÇağdaĢ Uygarlığa Doğru
Adımlar
1- 3 Mart 1924'te kabul edilen
kanunların gerekçelerini ve
toplum hayatında meydana
getirdiği değiĢimleri fark eder.
Soru
No
9.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA
ADIMLAR
Konu
Kazanım
Sanat ve Spor
1-Örnek olaylardan yararlanarak
Atatürk'ün sanata ve spora verdiği
önemi fark eder.
Halkçılık
10.
ATATÜRKÇÜLÜK
1- Millî egemenlik, eĢitlik, adalet,
demokratik hak kavramlarını
Atatürkçü düĢünce sistemindeki
halkçılık ilkesi ile iliĢkilendirir.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Toplumda Devlet Desteği
11.
ATATÜRKÇÜLÜK
.
Mazlum Milletler
12.
ATATÜRKÇÜLÜK
Kazanım
1- Devletçilik ilkesinin devlete
siyasi,
sosyal ve kültürel alanda
yüklediği
görevleri açıklar.
2-Ulusal ve uluslararası
faktörlerin
devletçilik ilkesinin
benimsenmesindeki
etkisini değerlendirir
1- Türk Milli Mücadelesi'nin ve
Atatürkçülüğün, bağımsızlık
savaĢı veren mazlum milletlere
örnek olduğunu fark eder.
Soru
No
13.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
1- Atatürk'ün ölümü üzerine
yayımlanan yazılı ve görsel
kanıtlardan hareketleonun
kiĢilik özellikleri ile fikir ve
görüĢlerinin evrensel değerine
iliĢkin çıkarımlarda bulunur.
ATATÜRK DÖNEMĠ TÜRK DIġ
POLĠTĠKASI VE ATATÜRK’ÜN
ÖLÜMÜ
Atatürk Bizimle Beraber
Demokrasi Nedir?
14.
DEMOKRASĠ KÜLTÜRÜ
Kazanım
YaĢam Biçimi Olarak
Demokrasi
2- Türk milletinin ulu önderine
ebedî
bağlılığını ve minnet duygusunu
ifade
etmek yönündeki çabalarını fark
eder
1.Farklı tanım kavram, beceri
ve değerlerden yola çıkarak
demokrasinin temel özelliklerini
kavrar.
2. Demokrasinin insana ve
insan iradesine verdiği önemi
fark ederek onu bir yaĢam
biçimi olarak benimser.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Etkili ĠletiĢim Ġçin
15.
DEMOKRASĠ KÜLTÜRÜ
Kazanım
1-Birlikte yaĢama kültürü için
diyalog ve etkili iletiĢimin
önemini fark eder.
1- Ġnsan haklarının ve
özgürlüklerinin herkes için
doğuĢtan ve vazgeçilmez
olduğunu kavrar.
16.
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠMĠZ
Hak ve Özgürlükler Elele.
2- Sahip olduğu hakların
korunupgeliĢtirilmesinde
demokratik hakarama yollarını
kullanır.
Soru
No
17.
18.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
MĠLLĠ UYANIġ: YURDUMUZUN
ĠġGALĠNE TEPKĠLER
ÇAĞDAġ TÜRKĠYE YOLUNDA
ADIMLAR
Konu
Ve Millî Mücadele
BaĢlıyor
Harf Ġnkılabından Millet
Mekteplerine
Kazanım
1-Mustafa Kemal'in Millî
Mücadele'nin hazırlık
döneminde yaptığı çalıĢmaları
millî bilincin uyandırılması,
millî birlik ve beraberliğin
sağlanması açısından
değerlendirir.
1-Harf Ġnkılâbını ve Millet
Mekteplerini, eğitimin
yaygınlaĢtırması ve çağdaĢ
Türk toplumunun
oluĢturulması açılarından
değerlendirir.
Soru
No
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Soru
ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKĠYE
19.
GÖREV VE
SORUMLULUKLARIMIZ
20.
Konu
Kazanım
Demokrasi Yolunda
Türkiye
1- Türkiye'de çok partili siyasî
hayata geçiĢi hızlandıran
geliĢmeleri demokrasinin
gerekleri açısından inceler.
Topluma ve Ülkeme
KarĢı Sorumluluklarım
1- VatandaĢlık görevlerinin
ülkenin ve toplumun birlik ve
beraberliği açısından önemini
kavrar.
HAZIRLAYANLAR
MURAT KAZMĠR
AYHAN YILMAZ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ
17.
KAZA VE KADER
Ġnsanın Özgürlüğü ve
Sorumluluğu
1-İnsanın akıl ve irade
sahibi olması ile özgür ve
sorumlu bir varlık olması
arasındaki ilişkiyi açıklar.
1-Paylaşma ve yardımlaşmanın
birey ve toplum için önemini
kavrar.
18.
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
Ġnsanın PaylaĢma ve
YardımlaĢma Ġhtiyacı
2- İslam’ın paylaşma ve
yardımlaşmaya verdiği önemi
araştırır.
Soru
No
19.
20.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN
ÖRNEK DAVRANIŞLAR
Konu
Hac ve Umre ile Ġlgili
Kavramlar
Hz. Muhammed Hakkı
Gözetirdi
HAZIRLAYANLAR
REFĠK BAYRAMOĞLU
NUR GEÇEN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİÖĞRETMENİ
Kazanım
Hac ve umre ile ilgili mekân ve
kavramların anlamlarını kavrar.
1. Güzel davranışlara Hz.
Muhammed’in hayatından
örnekler verir.
2. Hz. Muhammed’in örnek
davranışlarının toplumsal
hayattaki önemini kavrar.
3. Hz. Muhammed’in olaylar
karşısındaki tutumlarından
hareketle örnek davranışlarına
yönelik çıkarımlarda bulunur.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
ĠNGĠLĠZCE
1.
2.
FRĠENDSHĠP
SUCCESS STORĠES
Friendship rules
A living scientist
Describing personal qualities.
Responding to situations.
Soru
No
3.
4.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
PERSONAL GOALS
ROAD TO SUCCESS
Konu
Knowing what you want
Study skills
Kazanım
Imparting and seeking factual
information.
Drawing simple conclusions and
making recommendations.
Soru
No
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
5.
PERSONAL EXPERĠENCES
Places
Asking and answering questions
about about past events and
activities.
6.
ROAD TO SUCCESS
Study skills
Soru
Expressing own ideas about
skills.
Soru
No
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
7.
FRĠENDSHĠP
Friendship rules
8.
ROAD TO SUCCESS
Study skills
Soru
Kazanım
Responding to offers and
suggestions.
Making recommendations.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
9.
COOPERATĠON ĠN THE FAMĠLY
10.
COOPERATĠON ĠN THE FAMĠLY
Konu
Running errands
Running errands
Kazanım
Imparting and seeking factual
information.
Writing about experiences.
Soru
No
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
Kazanım
11.
12.
ATATÜRK:THE FOUNDER OF THE
TURKĠSH REPUBLĠC
The Independence War
Understanding past events and
states.
ATATÜRK:THE FOUNDER OF THE
TURKĠSH REPUBLĠC
The Independence War
Thinking about past events.
Soru
No
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
13.
PREFERENCES
Holidays
14.
ROAD TO SUCCESS
Study skills
Soru
Kazanım
Guessing possibilities.
Expressing abilities.
Soru
No
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
15.
IMPROVĠNG ONE’S LOOK
Body care
16.
READĠNG FOR ENTERTAĠNMENT
A modern short story
Soru
Kazanım
Understanding given
information choosing the
appropriate answer.
Understanding simple stories
and answering questions.
Soru
No
17.
Soru
Öğrenme Alanı/Ünite Adı
Konu
READĠNG FOR EENTERTAĠNMENT
A modern short story
HAZIRLAYANLAR
ZEHRA ġABO
FATMA ÖZDEMĠR
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ
ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ
Kazanım
Imparting and seeking factual
information.

Benzer belgeler