Kullanma Kılavuzu- ve Montaj Talimatı Ankastre

Yorumlar

Transkript

Kullanma Kılavuzu- ve Montaj Talimatı Ankastre
Kullanma Kýlavuzu- ve
Montaj Talimatý
Ankastre-Kahve Makinesi
CVA 3660
Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka
Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.
Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek
zararlardan korumuþ olursunuz.
tr - TR
M.-Nr. 07 188 980
Ýçindekiler
Cihazýn Tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Cihazýn Çalýþma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kumanda Tuþlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Display(Ekran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ýlk Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cihazýn Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cihazýn Kapatýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Su Kabýnýn Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kapsül Yuvasýnýn Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kapsül Haznesinde Kapsüllerin Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cihazýn Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ýlk Ýçecek Hazýrlýðýndan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kanallarýn Su ile Doldurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Espresso, Kahve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Duble Ýçecek (duble porsiyon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hazýrlýðýn Durdurulmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sýcak Süt, Süt Köpürtme ve Cappuccino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fincanda Süt Köpürtme /Cappuccino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Süt Köpürtme Kabýnda Süt Köpürtme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sýcak Süt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Süt Hazýrlýðýndan Sonra Kaba Temizlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Kendi Adýnýz LÝstede Kayýtlý mý?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ýçecek Hazýrlandýktan Sonra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ýçindekiler
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Lisan Seçimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Güncel Saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gösterge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Timer Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Açma Saati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kapatma Saati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kapanýþ Saati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Devreye Alýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Otomatik Yýkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Buhar Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Aydýnlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
INFO: Alýnan içecek sayýsý ve kireç çözme iþlemine kadar alýnacak içecek sayýsý
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Güvenlik (Çalýþtýrma Kilidi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Su Sertlik Derecesinin Ayarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Display(Ekran) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ses Gücü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Fabrika Ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kahve Türlerinin Ayrýlmasý (Türlere Ayýrma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Yuvalarýn Display üzerindeki iþaretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kahve Türlerinin Yuvalarýna Yerleþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kahve Türünün Seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kahve Türünün Yazýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kahve Türünün Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kahve Türünün Silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kullanýcý Ýsminin Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kullanýcý Ýsminin Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kullanýcý Ýsminin Silinmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Deðiþtirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Manuel(elle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ýçecek Alýndýktan Sonra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Birlikte Açma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ýçindekiler
Miktar Programlama (Porsiyon Ayarlarý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
OK-Tuþu ile Miktar Programlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
"Ayarlar" Noktasý ile Miktar Programlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Farklý Kullanýcýlar Ýçin Miktar Programlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Yýkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Su Kabý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Atýk Kapsül Kabý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Damlama Kabý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Damlama Tablasý ve Damlama Sacý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kapsül Yuvasý ve Yuva Kýzaðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kahve Akýtma Çubuðunun Kapaðý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Cihazýn Ýçi ve Kapaðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kapsül Plakasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Buhar Valfý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cappuccinatore (Süt Köpürtme Kabý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cihazýn Ön Yüzü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Bakým Uygulamasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Cihazda Kireç Çözme Ýþlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ne yapmalý, eðer . . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Müþteri Hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Montaj Talimatý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Montaj- ve Kombine Olanaklarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Cihazýn Tanýtýmý
Dýþ Görünüm
a Sensörlü Açma-/Kapama-Tuþu
b Display
c Sol Ok Tuþu
d Sensörlü OK-Tuþu
e Sað Ok Tuþu
f Sensörlü Ýçecek Türü Tuþu
g Kapak Tutacaðý
h Plastik Damlama Kabý
i Metal Damlama Kabý
j Akýtma Çubuðu
k Cappuccinatore Kabý Yuvasý(Süt Köpürtme Kabý)
l Buhar ve Sýcak Su Valfý
5
Cihazýn Tanýtýmý
Ýç Görünüm
m Ana Þalter
n Kapsül Plakasý (Kireç çözme iþleminde kireç çözme hunisi ile deðiþtirilir)
o Kahve Hazýrlama Ünitesi
p Kapsül Yuvasý
q Kapsül Yuvasý Kýzaðý
r Su Kabý
s Kafesli Damlama Kabý
t Atýk Kapsül Kabý
6
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ambalaj Malzemesinin
Kaldýrýlmasý
Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda
meydana gelebilecek hasarlardan
korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi
koruyan geri dönüþümlü maddelerden
seçilmiþtir.
Ambalaj malzemelerinin geri
dönüþümlü olmasý sonucunda ham
madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr.
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda
hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar
bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn
çalýþmalarýný saðlayan ve artýk
kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk
merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde
doðaya ve çevreye zararlý olabilecek
maddeler bulunabilir. Bu nedenle eski
cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz.
Bunun yerine belediye tarafýndan
öngörülen toplama merkezlerine
vererek elektrikli veya elektronik
parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini
saðlayýnýz.
Lütfen eskiyen cihazýnýz evden
çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz.
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Evdeki Çocuklar
Bu kahve makinesi yasal güvenlik
yönetmeliklerine uygun olarak
üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir
kullaným size ve cihazýnýza zarar
verebilir.
Cihazý çalýþtýrmadan önce Kullanma
Kýlavuzunu okuyunuz. Bu kitapçýkta
montaj, güvenlik ve bakým hakkýnda
önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece
kendinizi ve cihazýnýzý olasý
tehlikelerden korumuþ olursunuz.
Kullanma Kýlavuzunu saklayýnýz ve
cihazýn sizden sonraki sahibine
veriniz!
Kullaným Kurallarý
~ Bu cihazý sadece evde Espresso,
Capuccino ve kahve hazýrlamak için
kullanýnýz.
Bunun dýþýnda bir kullaným tehlikelidir
ve izin verilemez. Cihazýn üreticisi
kurallara aykýrý bir kullaným veya hatalý
çalýþtýrma sonucu ortaya çýkacak
zararlardan sorumlu deðildir.
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama
bozukluðu veya tecrübesizlik ve
bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle
çalýþtýrabilecek durumda olmayan
kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu
üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde
cihazý kullanabilirler.
Çocuklarýn otomatik kahve makinesi ile
oynamalarý tehlikelidir, lütfen dikkat
ediniz.
8
~ Kahve makinesinin yakýnlarýnda
oynayan çocuklar dikkatle izlenmelidir.
Çocuklarý asla makine ile oynamalarýna
izin vermeyiniz.
Çocuk cildi yetiþkinlere göre daha
hassastýr. Yanýk tehlikesi!
~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl
emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak
yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý
kontrol eden bir büyük olmadan cihazý
çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara
hatalý kullaným sonunda ne gibi
tehlikelerin ortaya çýkabileceði
anlatýlmalýdýr.
Lütfen Espresso ve kahvenin bir çocuk
içeceði olmadýðýný unutmayýnýz.
Teknik Güvenlik
~ Otomatik kahve makineniz monte
edilmeden önce dýþtan gözle görülür bir
hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Hasarlý bir makineyi asla çalýþtýrmayýnýz,
güvenliðiniz tehlikeye girebilir.
~ Kahve makinesinin elektrik
baðlantýsýný yapmadan önce akým ve
frekans verilerini cihazýn üzerinde
bulunan tip etiketindeki deðerlerle
karþýlaþtýrýnýz.
Cihazda bir hasar olmamasý için bu
deðerlerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda
emin deðilseniz bir elektrik tesisatçýsýna
danýþýnýz.
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Yönetmeliklere uygun bir baðlantý
yapýlmasý ve topraklama sisteminin
mevcut olmasý halinde cihazýn elektrik
emniyeti saðlanmýþ olur.
Üretici eksik veya hasarlý olan
topraklama hattýndan dolayý oluþacak
zararlardan sorumlu tutulamaz.
(Örneðin cereyan çarpmasý gibi.)
~ Elektrik ileten kablolara temas
etmemek için kahve makinesini ancak
monte edildikten sonra kullanabilirsiniz.
Montaj veya sökme veya bakým
iþlerinde cihaza gelen elektriði kesiniz!
~ Kahve makinesinin evdeki elektrik
tesisatýna baðlantýsý bir uzatma kablosu
yardýmýyla yapýlamaz.
Uzatama kablolarý gereken emniyeti
saðlayamaz (aþýrý ýsýnma gibi).
~ Kahve makinesi tekerli bir dolaba
(özel aksesuar) monte edilebilir, fakat
ev dýþýnda açýkta kullanýlamaz.
~ Cihazýn bina dýþýnda bir yere (tekne
gibi) montajý sadece yetkili ve uzman
bir firma/personel tarafýndan
yapýlmalýdýr. Ancak bu þekilde cihazýn
güvenle çalýþmasý saðlanabilir.
~ Montaj, bakým iþleri ve tamirler sadece yetkili uzman kiþilerce
yapýlmalýdýr. Kurallara uyulmadan
yapýlan bir montaj veya bakým
neticesinde kullanýcý için önemli
tehlikeler meydana gelebilir, ve bundan
üretici firma sorumlu tutulamaz.
~ Makinenin arýzalý parçalarý ancak
cihazýn güvenle çalýþmasýný saðlayacak
orijinal Miele yedek parçalarý ile
yenilenebilir.
~ Otomatik kahve makinesinin
elektrikle olan baðlantýsý þu þartlarda
kesilebilir:
– evdeki sigorta kapatýlýr,
– vidalý sigorta yuvasýndan tamamen
çýkartýlýr,
– kahve makinesinin fiþi prizden
çýkartýlýr.
Bunu yaparken kablodan tutup
çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden
çýkartýnýz.
~ Kahve makinesinin kasasýný hiçbir
þekilde açmayýnýz. Elektrik ileten
parçalara temas edildiðinde veya
elektrikli ve mekanik yapýsý
deðiþtirildiðinde elektrik çarpma
tehlikesi vardýr. Bunun dýþýnda kahve
makinesinin fonksiyonlarý bozulabilir.
~ Kahve makinesinin baþka bir cihaz
ile kombine edilmesi halinde altýna
kapalý bir ara taban konulmalýdýr
(ankastre tabak ýsýtýcý dýþýnda).
~ Kahve makinesinin garanti süresi
içindeki tamiri sadece üretici firmanýn
yetkili kýldýðý teknik personel tarafýndan
yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza
garanti kapsamýna alýnmayacaktýr.
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Doðru Kullaným
Dikkat! Yanýk tehlikesi! Dýþarý akan
sývýlar çok sýcaktýr!
Lambalara doðrudan veya optik
aletlerle bakmayýnýz.
~ Cihazýn elektrik baðlantýsý
kesilmediði sürece ýslatma ünitesinin
yanlarýndan tutmayýnýz. Yaralanma
tehlikesi!
~ Ýlk içeceði hazýrlamadan önce
akýtma kanallarýnýn yýkanmasý, cihazýn
silinmesi ve Cappuccinatore (süt
köpürtme kabýnýn) iyice temizlenmesi
lazýmdýr.
~ Su kabýna soðuk ve temiz su
doldurunuz. Sýcak veya kaynamýþ su
veya diðer sývýlar makineye zarar verir.
Bakterilerin oluþmamasý için makinenin
suyunu her gün deðiþtiriniz!
~ Asla maden suyu kullanmayýnýz.
Maden suyu makinenin aþýrý derecede
"kireçlenmesine" ve bozulmasýna sebep
olur.
~ Kahve makinesinin akýtma çubuklarý
altýnda yanan alkolle- kahve karýþýmý bir
içecek hazýrlamayýnýz. Kahve
makinesinin plastik parçalarý eriyebilir!
~ Kaynar su ve buhar yanýklara sebep
olabilir. Bu fonksiyonlarý lütfen çok
dikkatli kullanýnýz. Hiçbir zaman elinizi
kaynar su veya buhar altýna tutmayýnýz.
Fincan veya baþka bir kabý kahve
makinesi çubuklarý altýnda yýkamaya
çalýþmayýnýz.
~ Otomatik kahve makinesini her
zaman ana þalteri ile kapatýnýz ve ancak
ondan sonra makinenin iç bölümünü
temizleyiniz. Yanýk tehlikesi!
~ Kapsül plakasýnýn iç tarafýný
temizlemeyiniz. Yanýk tehlikesi!
~ Kahve makinesini temizlemek için
asla buhar basýnçlý bir temizlik aleti
kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten yapý
parçalarýna sýzar ve kýsa devreye sebep
olabilir.
~ Bakteri oluþmasýný önlemek amacýyla
kahve makinesini her gün temizleyiniz.
Kapsül plakasý ve plastik damlama
kabýna kadar makinenin diðer parçalarý
bulaþýk makinesinde yýkanabilir.
~ Kapsül yuvasýna Nespresso-kahve
kapsülleri yerine baþka bir ürün
koymayýnýz. Makine bozulur!
~ Damlama kabýndaki su çok sýcak
~ Kahve kapsülleri kýrýlmamýþ,
olabilir. Bu kabý boþaltýrken çok dikkatli
olunuz. Yanýk tehlikesi!
ezilmemiþ veya bükülmemiþ olmalýdýr!
Aksi halde makine içinde sýkýþýp kalýr ve
makineye zarar verir!
~ Sütün içine baþka bir ürün
katmayýnýz. Þekerli ürünler süt
kanallarýna yapýþýr. Kahve makinesi ve
Cappuccinatore zarar görür.
10
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Suyunuzun içerdiði kireç miktarýna
baðlý olarak kahve makinesinde düzenli
olarak kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr.
Bu iþlem için cihazla birlikte kireç
çözme tabletleri verilmektedir. Suyun
çok sert olduðu yerlerde kireç çözme
iþlemi daha sýk yapýlmalýdýr. Kireç
çözme iþleminin zamanýnda
yapýlmamasý sonucunda oluþan
zararlardan üretici firma sorumlu
deðildir.
~ Kireç çözme iþlemleri için sadece
Miele tarafýndan geliþtirilen kireç
çözme tabletlerini kullanýnýz ve karýþým
miktarlarýna dikkat ediniz. Aksi halde
cihazýnýz zarar görebilir.
~ Kullanýlan kahvenin içerdiði yað
miktarýna göre kapsül yuvasý az veya
çok kirlenir. Bu nedenle kapsül yuvasýný
her 1 ile 2 ayda bir temizleme tabletleri
ile temizleyiniz.
~ Cihazýn kapaðýna asýlmayýnýz veya
yüklenmeyiniz. Cihaz zarar görebilir.
Üretici firma Güvenlik Tavsiyeleri ve
Uyarýlarýn dikkate alýnmamasý
sonucunda doðacak zararlardan
sorumlu tutulamaz.
11
Cihazýn Çalýþma Sistemi
Tüm kapsüllerin doldurulduðu yuvaya
toplam olarak 20 kapsül yerleþtirilebilir.
Bu 20 kapsül 5 hazneye daðýtýlýr, ve
böylece hazne 5 deðiþik kahve cinsi
ile doldurulmuþ olur! Bu 5 deðiþik kahve
cinsi programlanýr ve makineyi kullanan
kiþi Display üzerinde bu kahve
cinslerinden birini seçebilir!
Eðer cihazý deðiþik tatlardan ve kahve
çeþitlerinden hoþlanan farklý kiþiler
kullanýyorsa dokuz kiþiye (standart
kullanýcýya ek olarak) kadar özel ayar
yapýlabilir.
Kullanýlmýþ kahve kapsülleri sizi
yormadan otomatik olarak atýk kapsül
haznesine düþerler.
Atýk kapsül haznesinde biriken boþ
kahve kapsülleri sarý torba ile çöpe
atýlabilir.
Cihazýn sadece gerekli miktarý
akýtabilmesi için fincanlarýn kahve alma
ölçüsü programlanabilir.
Fincan kapasitesi programlanan
porsiyon ölçüsünden daha küçük ise,
kahve hazýrlýðý her an sensörlü
OK-tuþuna dokunarak durdurulabilir.
Eðer çift porsiyon kahve veya
Espresso isteniyorsa, çift porsiyon
seçilebilir. Cihaz bu durumda otomatik
olarak arka arkaya iki porsiyon hazýrlar.
12
Çocuklarýn gereksiz yere çalýþtýrmamasý
için cihaz kilitlenebilir.
Kullanýmý basit olan programlama
fonksiyonu sayesinde Display'deki
lisan deðiþtirilebilir, suyun sertlik
derecesi v.s. ayarlanabilir.
Espresso lezzetini daha uzun süre
koruyabilmek ve daha iyi verebilmek
için cihazda ikinci bir fonksiyon
bulunmaktadýr. Bu fonksiyon sayesinde
cihaz soðuk durumda iken borular
otomatik olarak yýkanarak temizlenir.
Ayný iþlem boru ve çubuklarýn
kullanýmdan sonra kahve artýklarýndan
temizlenmesi için de uygulanýr.
Cihazýn gereksiz yere enerji
tüketmemesi için kullanýlmadýðý süre
içinde otomatik olarak kapatýlmasý
ayarlanabilir. Bu süre son hazýrlanan
kahveden sonra 15 dakika ile 9 saat
arasýnda deðiþebilir. Bunun için cihazýn
günlük saatinin ayarlanmýþ olmasý
gerekir!
Cihazýn günün belirli saatlerinde
açýlmasý veya kapanmasýný isterseniz,
bu saatleri cihaza kaydedebilirsiniz,
böylece cihaz her gün ayný saatte açýlýr
ve kapanýr.
Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar
Cihazý kullanmadan önce tüm fonksiyonlarýný doðru
kullanabilmek için cihazý daha yakýndan tanýmanýz faydalý
olacaktýr!
Kumanda Tuþlarý
Bu otomatik kahve makinesini kullanabilmek için sensörlü
tuþlara parmakla dokunmanýz yeterli olacaktýr. Beþ adet
sensörlü tuþ vardýr:
– Otomatik kahve makinesini açmak- veya kapatmak için
sensörlü s Açma-/Kapama-tuþu,
– çeþitli program noktalarý arasýnda bir seçim yapmak için sol
ok tuþu,
– seçilmiþ bir program noktasýný onaylamak ve bir ayarý
hafýzaya almak için sensörlü OK-tuþu,
– çeþitli program noktalarý arasýnda bir seçim yapmak için
sað ok tuþu ve
– sensörlü içecek seçme o (Kahve veya Espresso) tuþu.
Display(Ekran)
COSI
K1
K2
o Espresso
K3
K4
K5
L
o
n G k C
Display'de þu temel noktalarý göreceksiniz:
– Ýçecek seçimi: Beþ çeþit kahve cinsi K, Buhar L ve Sýcak
su o,
– Kullanýcý ismi n (9 kiþiye kadar olabilir),
– Önemli bakým programlarý: Yýkama G ve Kireç çözme k,
ve
– Cihazý kiþiye göre ayarlamak için Ayarlar C seçimi.
^ Ok tuþlarý ile display içinde bir program noktasý seçiniz.
Ýstediðiniz program noktasý aydýnlatýldýðýnda sensörlü
OK-tuþuna dokununuz.
Kahve makinesinin bu þekilde kullanýmý çok kolaydýr.
13
Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar
Ýlk Kullaným
Otomatik kahve makinesi kullanýlmadan önce doðru olarak
monte edilmeli ve elektrik baðlantýsý yapýlmalýdýr ("Elektrik
Baðlantýsý" ve "Montaj Talimatý" bölümlerine bakýnýz).
Cihazýn üstünde koruyucu folyo varsa çekip alýnýz.
Cihazýn Açýlmasý
^ Cihazý açmak için sensörlü Açma-/Kapama- tuþuna
dokununuz.
Cihaz ilk defa açýlýyorsa, Display'de kýsa bir süre için Hoþ
Geldiniz yazýsý görülür. 5 adet içecek alýncaya kadar ekranda
Hoþ Geldiniz yazýsý görülür:
Míele
Willkommen
Ýlk çalýþtýrma sýrasýnda Hoþ Geldiniz yazýsýndan sonra sizden
bir Lisan seçmeniz istenecektir:
^ Display'de istediðiniz lisan görülünceye kadar sað veya sol
ok tuþlarýna dokununuz!
^ Sensörlü OK-tuþuna dokununuz.
Þimdi istediðiniz lisan seçilmiþtir!
Bundan sonra sizden zaman formatýný ayarlamanýz
istenecektir.
^ Display'de istediðiniz zaman formatý (12 saat düzeni veya
24 saat düzeni) aydýnlatýlýncaya kadar ok tuþlarýndan birine
ve OK-tuþuna dokununuz.
^ Güncel saati ayarlayýnýz: Ok tuþlarý ile önce saati
ayarlayýnýz ve OK tuþuna dokununuz, daha sonra da
dakikalar için ayný iþlemi yapýnýz.
14
Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar
^ Saatin ne zaman gösterilmesi gerektiðini ayarlayýnýz:
"Daima açýk" ifadesi saatin cihaz kapalý dahi olsa
gösterilmesi anlamýna gelmektedir,
" 60 saniye için açýk" ifadesi ise cihaz kapandýktan sonra
saatin 60 saniye için gösterileceði ve daha sonra ekranýn
kararacaðýný göstermektedir.
Her iþlem doðru olarak yapýldýktan sonra Display'de Ýlk
Çalýþtýrma baþarý ile tamamlandý yazýsý görülür.
^ Bu yazýyý OK tuþu ile onaylayýnýz.
Daha sonra kullanma kýlavuzunda yazýldýðý gibi
cihazýn kiþisel ayarlarýný yapýnýz ve cihazýnýzý
tanýmaya baþlayýnýz. Lütfen bunun için zaman
ayýrýnýz ve kahve makinenizin keyifle kullanýnýz!
Cihazýn Kapatýlmasý
Makineyi kapatmak isterseniz,
^ sensörlü Açma-/Kapama tuþuna s dokununuz.
Otomatik yýkama sistemi devrede ise, cihaz (bir kahve
alýmýndan sonra) kýsa bir süre sonra bütün su kanallarý
içinden su geçirerek yýkamaya baþlar. Daha sonra cihaz
tamamen kapanýr!
15
Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý
Su haznesini ve kahve kapsül haznesini doldurmadan
önce cihazý iyice temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým"
bölümüne bakýnýz).
Mutlaka cihazdaki suyun sertlik derecesini ayarlayýnýz
("Ayarlar: Su Sertlik Derecesi" bölümüne bakýnýz).
Su Kabýnýn Doldurulmasý
Ýyi bir Espresso için kahve cinsinin yanýnda suyun
kalitesi de çok önemlidir. Bu yüzden su haznesini
her gün boþaltýnýz ve temiz su doldurunuz.
Sýcak su veya diðer sývýlar cihaza zarar verebilir. Su
haznesine her gün sadece soðuk ve temiz içme suyu
doldurunuz. Asla maden suyu kullanmayýnýz. Maden suyu
cihazýn aþýrý kireçlenmesine ve zarar görmesine sebep
olur.
^ Kahve makinesinin kapaðýný açýnýz.
^ Su kabýný hafifçe kaldýrýnýz ve öne doðru dýþarý çekiniz.
16
Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý
^ "Max." iþaretli noktaya kadar temiz su doldurunuz.
Su kabýnýn önündeki valf suyun dýþarý akmasýný önler.
^ Su kabýný cihazýn içinde arkaya doðru kaydýrýnýz.
Kapsül Yuvasýnýn Doldurulmasý
Kapsül haznesine Nespresso-Kahve kapsüllerinden baþka
ürünler asla konulamaz.
Kahve kapsülleri hasarlý, kýrýk veya ezik olmamalýdýr! Aksi
halde kahve kapsülleri cihaz içinde sýkýþýp kalýrlar!
Kapsül yuvasýnda 5 hazne vardýr ve her haznede
4 adet kahve kapsülü bulunur. Kahve seçimi
sýrasýnda arzu ettiðiniz kahveyi alabilmek için
kapsül yuvalarýnda ürün sýnýflandýrmasý yapmak gerekir
("Ürün-Sýnýflandýrmasý" böl. bkz.). Bunun dýþýnda eðer arzu
ederseniz tüm yuvalara ayný cins kahve kapsüllerinden
yerleþtirebilirsiniz.
Fabrika çýkýþý sýrasýnda bazý kapsül yuvalarý kahve cinslerine
göre ayrýlmýþtýr. Seçmiþ olduðunuz kahve cinsini alabilmek
için bu yuvalara uygun kapsüller koyunuz veya diðer kahve
cinslerini hafýzaya alýnýz ("Kahve Türlerinin Yerleþtirilmesi ve
Hafýzaya Alýnmasý" bölümüne bakýnýz)!
^ Kapsül haznesinin kýzak sistemini a dayanma noktasýna
kadar dýþarý çekiniz.
^ Kapsülleri doðru olarak - yaldýzlý kýsmý aþaðýya gelecek
þekilde - kapsül haznesinin etrafýndaki b yuvalara c
yerleþtiriniz. Kapsül haznesini doldurmak için biraz yukarý
kaldýrabilirsiniz!
17
Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý
Kapsül haznesindeki her kapsülün sýkýþmadan rahatça
alýnabilecek durumda olmasýna dikkat ediniz!
^ Eðer kapsül haznesi dýþarý çýkartýlmýþsa, daha sonra
haznenin kýzak sistemine oturtulmalýdýr. Hazneyi bu kýzak
sistemine oturtmak için ayrýca bir çaba harcamanýza gerek
yoktur, cihaz bu yerleþtirme iþlemini otomatik olarak kendi
yapacaktýr!
^ Kapsül yuvasý kýzak sistemini cihazýn arkasýna doðru itiniz.
^ Cihazýn kapaðýný kapatýnýz.
Cihaz kapsül haznesini yerleþtirirken içerden bununla ilgili
sesler duyabilirsiniz.
Kapsül Haznesinde Kapsüllerin Deðiþtirilmesi
Kapsül haznesindeki kahve kapsüllerini deðiþtirmek
istediðinizde:
^ haznenin kýzaðýný dýþarý çekiniz,
^ kapsül haznesini yukarý kaldýrýnýz.
^ kapsül haznesinin altýndaki halkayý yukarý kaydýrýnýz ve
kahve kapsüllerini dýþarý alýnýz.
18
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Cihaz günlük çalýþmasýna baþlamadan önce kanallarýnýn
yýkanarak temizlenmesi çok önemlidir. Eðer otomatik
yýkama program noktasý "açýk" pozisyonunda duruyorsa
ve cihaz soðuk ise, bu iþlem otomatik olarak yapýlýr. Isýtma
iþleminden sonra akýtma çubuðundan damlama kabýnýn
içine sýcak su akar.
Otomatik yýkama program noktasý "kapalý"olarak
ayarlanmýþsa,kanallarýn yýkanmasý için display'deki
"Yýkama" noktasýný kullanýnýz ("Temizlik ve Bakým"
bölümüne bakýnýz ").
Cihazýn Açýlmasý
Cihazý açmak için,
^ Açma-/Kapama-tuþuna s dokununuz.
Ekranda þu uyarý görülür:
Isýtma süreci
Otomatik yýkama program noktasý "açýk" pozisyonunda ise
(fabrika ayarý), ýsýtma sürecinden sonra display'de þu yazý
görülür:
Cihaz temizleniyor
Akýtma çubuðundan su akar.
Þimdi kapsül yuvasýnýn yerleþtirme sesi duyulur!
Daha sonra ekranda þunlar görülür:
COSI
K1
K2
o Espresso
K3
K4
K5
L
o
n G k C
19
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Ýlk Ýçecek Hazýrlýðýndan Önce
Kanallarýn Su ile Doldurulmasý
Cihaz fabrikadan çýkmadan önce içindeki su dýþarý boþaltýlýr.
Bir kahve veya sýcak sý alýnmadan önce makinenin kanallarýna
su pompalanmalýdýr:
Sýcak su
K1
K2
K3
K4
K5
L
o n G k C
^ Bir ok tuþu ile "Sýcak Su" program noktasýný seçiniz.
^ OK-Tuþuna dokununuz.
^ Fincana biraz sýcak su akýtýnýz.
^ Suyu kapatmak için OK-tuþuna yeniden dokununuz.
Þimdi kanallar su ile dolmuþtur ve kahve makinesi çalýþmaya
hazýr durumdadýr.
Espresso, Kahve
^ Akýtma çubuðunun altýna bir fincan koyunuz.
COSI
K1 K2
o Espresso
K3
K4
K5
L
o
n G k C
^ Ok ile istediðiniz kahve türünü seçiniz.
^ Ýçecek seçme-tuþu ile veya kahveyi seçiniz.
Display'in sað üst satýrýnda seçmiþ olduðunuz içecek
görülür.
^ OK tuþuna bir defa dokununuz.
Akýtma çubuðundan istediðiniz içecek akmaya baþlar!
20
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Espresso, ve kahve iþaretlerinin yanýnda duran
porsiyon büyüklüðünü kendiniz belirleyebilirsiniz
("Miktar Programlama (Porsiyon Ayarý)" bölümüne
bakýnýz). Zevkinize ve alýþkanlýklara göre bu porsiyon ayarlarý
çok farklý ayarlanabilir.
Duble Ýçecek (duble porsiyon)
Makineden duble kahve veya Espresso almak isterseniz,
^ display'de "duble içecek?" yazýsý durduðu sürece
OK-tuþuna yeniden dokununuz.
Duble porsiyon seçiminde iki porsiyon arka arkaya
hazýrlanýr!
Hazýrlýðýn Durdurulmasý
^ Display'de "Stop" görüldüðünde, OK-tuþuna dokununuz.
Hazýrlýk hemen durdurulur.
Sýcak Süt, Süt Köpürtme ve Cappuccino
Bu cihazda bir adet Cappuccinatore (süt köpürtme kabý)
bulunmaktadýr , bu kap ile sýcak süt, köpüklü süt ve
Cappuccino hazýrlayabilirsiniz.
Ýlk kullanýmdan önce süt köpürtme kabýnýn
(Cappuccinatore) iyice yýkanmasý lazýmdýr ("Temizlik ve
Bakým" bölümüne bakýnýz).
(Cappuccinatore) Süt köpürtme kabýnýn üzerinde bir valf a,
ve yanýnda bir süt akýtma b musluðu bulunur.
21
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Valf üzerinde iki ayar yapýlabilir:
– Valfý sola dayanma noktasýna kadar çevirdiðinizde sütü
ýsýtabilirsiniz.
– Saða dayanma noktasýna kadar çevirdiðinizde sütü
köpürtebilirsiniz.
Valfý bu iki ayar arasýnda tutmayýnýz - süt hýzla fýþkýrýr!
Sütü bir tasa akýtýnýz veya doðrudan kendi kabý içinde
köpürtünüz veya sütü ýsýtýnýz. Burada süt musluðunu içeri itiniz
veya dýþarý çekiniz:
– Süt musluðu içeri bastýrýlýr: fincanda süt hazýrlýðý
– Süt musluðu dýþarý çekilir: Süt hazýrlýðý süt kabýnda
yapýlýr.
Köpüklendirme iþlemi doðrudan süt kabýnda
yapýldýðýnda daha sýcak köpük ve fazla hacim
elde edilir!
En güzel köpük soðuk sütten yapýlýr!
Asla katkýlý süt kullanmayýnýz. Þekerli katký maddeleri süt
kanallarýna yapýþýp kalýr. Kahve makinesi ve süt köpürtme
kabý zarar görebilir!
22
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Buhar giriþi zamanla sýnýrlýdýr. Henüz yeterli miktarda
köpüklü süt alamamýþsanýz ve buhar çubuðundan artýk
buhar çýkmýyorsa, buhar valfýný kapatýnýz, tekrar aþaðý
doðru bastýrýnýz ve süt köpürtme kabýna baðlayýnýz!
Fincanda Süt Köpürtme /Cappuccino
^ Süt musluðunu kapaðýn içine doðru itiniz.
^ Valfý tamamen saða çeviriniz.
^ Süt köpürtme kabýný a en fazla üst iþarete kadar soðuk süt
ile doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz.
^ Süt köpürtme kabýný damlama kafesindeki yuvasýna
oturtunuz ve Cappuccino fincanýný akýtma çubuðu baltýna
yerleþtiriniz.
^ Buhar valfýna yavaþça bastýrýnýz ve valfý dikkatle süt
köpürtme kabý ile "birleþtiriniz".
Buhar valfý süt köpürtme kabý ile gerçekten baðlanabilmesi
için alt seviyede durmalýdýr!
^ Kabýnýzda yeterli köpüklü süt oluþtuðunda, buhar valfýný
tekrar yukarý doðru itiniz!
23
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Cappuccino
^ Ýçecek tuþu ile Espresso noktasýný seçiniz.
^ OK tuþuna okununuz.
Akýtma çubuðundan Espresso akar ve Cappuccino hazýrdýr!
Ayný süreç içinde hazýrlanan Süt köpürtme ve Espresso
hazýrlýðýný ayný anda yapabilirsiniz. Ayý anda hazýrlanan
Cappuccino içinde kahverengi renklenmeler görülebilir.
Ayrýca kahve/süt karýþýmýný ayarlamak daha zordur!
Buhar ýsýtma sistemi açýldýðý takdirde ayný anda içecek
hazýrlýðý yapýlabilir ("Ayarlar: Buhar Sistemi").
Süt Köpürtme Kabýnda Süt Köpürtme
^ Süt musluðunu dayanma noktasýna kadar kapaktan dýþarý
çekiniz.
^ Valfý saða doðru çeviriniz.
^ Süt köpürtme kabýný en fazla alt iþarete kadar soðuk süt ile
doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz.
^ Süt köpürtme kabýný damlama kafesindeki yuvasýna
oturtunuz.
^ Yavaþça buhar valfýna a bastýrýnýz ve dikkatle
Cappuccinatore b ile "birleþtiriniz".
24
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Buhar valfý süt köpürtme kabý ile gerçekten baðlanabilmesi
için alt seviyede durmalýdýr!
^ Kabýnýzda yeterli köpüklü süt oluþtuðunda, buhar valfýný
tekrar yukarý doðru itiniz!
Sýcak Süt
^ Valfý tamamen sola çeviriniz.
^ Süt köpürtme kabýný en fazla üst iþarete kadar soðuk süt
ile doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz, süt musluðunu içeri
itiniz ve süt köpürtme kabýný damlama kabý üzerindeki
yuvaya oturtunuz.
^ Yavaþça buhar valfýna bastýrýnýz ve valfý süt köpürtme kabý
ile dikkatle "birleþtiriniz".
Süt Hazýrlýðýndan Sonra Kaba Temizlik
Süt köpürtme kabýný iyice yýkamadan önce tekrar
kullanmak istediðinizde, kapaðý cihazýn içinde
çalkalayabilirsiniz. Böylece kapaktaki süt artýklarý
yýkanmýþ olur.
Bu geçici temizlik bulaþýk makinesinde yapýlacak esas
temizliðin yerini tutmaz!
Temizleme
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n
G k C
^ Ok tuþu ile "Yýkama" program noktasýný seçiniz.
^ Ýçeri itilen süt musluðunun altýna boþ bir fincan koyunuz.
^ Buhar valfýný aþaðýya bastýrýnýz ve süt köpürtme kabý ile
birleþtiriniz.
25
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Kapaktan sýcak su akar ve kapak kabaca temizlenir.
Display'de þu yazý görülür:
Süt köpürtme kabý yýkanýyor
Cihaz bu yýkama iþlemini otomatik olarak tamamlar.
Kendi Adýnýz LÝstede Kayýtlý mý?
Makineyi kullanan kiþiler listesine kendi adýnýzý yazdýnýz mý?
("Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý" bölümüne bakýnýz). Bir
içecek hazýrlamadan önce kendi isminizi seçebilirsiniz.
Kullanýcý ismi
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n G k C
^ Bir ok tuþu ile "Kullanýcý ismi" program noktasýný seçiniz.
^ Ok tuþu ile "seçiniz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ýstediðiniz kullanýcý ismini ok tuþu ile bulunuz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Bir kullanýcý isminin seçildiðini göstermek için display'in üst
satýrýnda kullanýcý sembolünün yanýnda n bir sayý görülür!
26
Ýçeceklerin Hazýrlanmasý
Ýçecek Hazýrlandýktan Sonra
Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz,
kapatmadan önce su kanallarý, hazýrlama sistemi,
akýtma çubuklarý ve buhar valfý temizlenmelidir,
baþka bir deyiþle içinde su geçirilerek yýkanmalýdýr.
Eðer cihaz kanallarýnýn otomatik yýkanmasý istemediðiniz için
otomatik yýkama sistemini kapatmýþsanýz, bu yýkama iþlemini
manuel(elle) yaptýrmanýz gerekecektir. Bunun için akýtma
çubuðunun ve buhar valfýnýn altýna bir tas koyunuz.
Display'de cihazýn onda bulunduðu pozisyon ve yapmanýz
gerekenler gösterilecektir!
Temizleme
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n
G k C
^ Bir ok tuþu ile "Yýkama" program noktasýný seçiniz.
^ OK-tuþuna dokununuz.
Akýtma çubuðundan su akar.
^ Buhar valfýný açýnýz.
Buhar çubuðundan su akar.
^ Birkaç saniye sonra buhar valfýný kapatýnýz.
Kanallar yýkanmýþtýr, kahve makinenizi kapatabilirsiniz.
27
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Cihaz basit birkaç hareketle sizin istekleriniz doðrultusunda
ayarlanabilir. Çeþitli program noktalarýna ulaþmak için,
Ayarlar F
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n G k
C
^ ok tuþu ile "Ayarlar" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþu
ile onaylayýnýz.
^ Ýstediðiniz program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar ok
tuþlarýndan dokununuz.
^ Seçilen program noktasýný ayarlamak için OK-tuþuna
dokununuz.
"Ayarlar" yazýsý altýnda þu program noktalarýný
bulacaksýnýz:
Lisan: Almanca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Hýrvatça,
Ýtalyanca, Macarca, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe,
Portekizce, Türkçe, Ýsveççe, Danca, Fince, Yunanca, Rusça,
Çekçe, Slovakça, Slovence, Rusça, Japonca ve Çince!
Güncel Saat: Gösterge, Zaman Formatý, ayarý
Timer: ayarlanýr, devreye alýnýr. "Ayarlayýnýz" noktasýü altýnda
þu olanaklar vardýr:
– Açma saati: Cihaz belirlenen, ayarlanan saatte açýlýr.
– Kapatma saati: Cihaz daha önce belirlenen saatte
kapanýr. Bu süre 15 dakika ile 9 saat arasý ayarlanabilir.
– Kapanýþ saati: Belirlenen saatte cihaz kapanýr.
Kahve Türlerinin Ayrýlmasý: 1 ile 5 arasý kapsül yuvalarýna,
kahve türleri ayrýlarak yerleþtirilir. Buradaki türleri deðiþtirebilir
ve silebilirsiniz ("Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya
Alýnmasý" bölümüne bakýnýz)
28
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Miktar programlama: Espresso, kahve ve sýcak su
( "Porsiyon ayarý (Miktar programlama)" bölümüne bakýnýz )
Otomatik yýkama: açýk, kapalý
Buhar sistemi: açýk, kapalý
Aydýnlatma: Parlaklýk (daha çok veya daha az)
Info: Ýçecek alýmý, kireç çözmeye kadar alýnacak içecek sayýsý
Güvenlik: Çalýþtýrma kilidi
Su sertlik derecesi: 1 yumuþak, 2 orta, 3 sert, 4 çok sert
Display: Kontrast, Parlaklýk
Ses gücü: Sinyal sesi, tuþ sesi
Bakým: Uygulama ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz)
Bayiler: Fuar modu, kapalý
Fabrika ayarý: Tüm ayarlar (fabrika ayarýna geri alýnabilir),
Kullanýcý ismi geri alýnabilir
Lisan Seçimi
Display'deki tüm yazýlarýn kendi lisanýnýzda görülmesi için
uygun lisaný seçebilirsiniz.
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
Þimdi display'de "Lisan" yazýsý aydýnlatýlýr.
^ OK- tuþuna dokununuz.
^ Ýstediðiniz lisan görülünceye kadar iki ok tuþundan birine
dokununuz.
Seçilen lisanýn yanýnda bir onay iþareti durur.
^ Ýstediðiniz lisaný seçmek için OK-tuþuna dokununuz.
29
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Ayar otomatik olarak hafýzaya alýnýr ve ekran bir önceki
pozisyona geri döner!
Artýk bundan sonra display'de bütün yazýlar sizin seçmiþ
olduðunuz lisanda görülecektir.
Güncel Saat
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Güncel Saat" aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok tuþuna
dokununuz ve daha sonra OK-tuþuna dokununuz.
Zaman Formatý
Ok tuþlarý ile 24-saatlik veya 12-saatlik bir saat düzeni
seçebilirsiniz.
Yanýnda duran onay iþaretinden o anda hangi formatýn
ayarlanmýþ olduðunu anlayabilirsiniz.
^ OK-tuþuna dokununuz.
Zaman formatý hafýzaya alýnýr.
(Güncel Saat) Ayarý
^ Ok tuþlarý ile "ayarlayýnýz" yazýsýný seçiniz.
^ Ýki ok tuþundan birine dokunarak önce saati ayarlayýnýz.
Arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Daha sonra yine ok tuþuna dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz
ve OK-tuþuna dokununuz.
Güncel saat hafýzaya alýnmýþtýr.
Gösterge
Güncel saat göstergesini açýk veya kapalý býrakabilirsiniz.
Eðer gösterge açýk olarak ayarlanmýþsa, cihaz kapalý dahi
olsa ekranda güncel saat daima görülür.
Eðer gösterge 60 saniye için açýk býrakýlmýþsa cihaz
kapandýktan yaklaþýk 60 saniye sonra ekran kararýr!
30
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Yanýndaki onay iþaretinden göstergenin o andaki ayarýný
anlayabilirsiniz.
Yapýlan seçimi onaylamak için OK-tuþuna dokununuz.
Ana menüye geri dönmek için ok tuþu ile "geri"
noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
Timer Ayarý
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Ekranda "Timer" aydýnlatýlýncaya kadar ok tuþuna ve
arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Ok tuþu ile "ayarlayýnýz" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Þimdi üç ayar olanaðýnýz vardýr:
Açma Saati
Kahve makinesinin ne zaman otomatik olarak açýlmasý
gerektiðine siz karar vereceksiniz, örneðin sabah kahvaltý için
gibi.
^ Ok tuþlarý ile "Açma Saati" menü noktasýna geliniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
^ Ýki ok tuþundan birine dokunarak önce saati ayarlayýnýz.
Arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Daha sonra yine ok tuþuna dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz
ve OK-tuþuna dokununuz.
Timer devrede isecihaz her gün ayarlanan saatte açýlacaktýr
("Timer Ayarý: Devreye alýnýz" bölümüne bakýnýz).
Çalýþtýrma kilidi devrede ise, cihaz istediðiniz saatte
açýlmaz!
Eðer yýkama ayarý "açýk" olarak belirlenmiþse, cihaz
açýldýðý anda önce otomatik olarak kýsa bir yýkamadan
geçirilir!
31
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Cihaz otomatik olarak üç defa açýlmýþ ve hiç birisinde
içecek veya sýcak su istenmemiþse, cihaz bundan sonra
artýk otomatik olarak açýlmaz. Programlanan saatler
hafýzada korunur ve bir sonraki açýlýþ elle yapýldýktan sonra
hafýzadaki bilgiler yeniden devreye girer. Bu bir güvenlik
önlemidir, örneðin tatile giden bir kiþi cihazýn otomatik
açýlma saatini silmeyi unutmuþ olabilir, bu sistem
sayesinde makine her gün açýlmayacaktýr.
Kapatma Saati
Gereksiz yere elektrik tüketilmemesi için cihaz otomatik olarak
kapanýr. Otomatik kapanmayý "Kapatma Saati" program
noktasý ile ayarlayabilirsiniz. Burada 15 dakika ile 9 saat arasý
bir ayar yapýlabilir. Eðer bir içecek alýmýndan sonra cihaz
kullanýlmýyorsa, belirlenen saatte otomatik olarak kapanýr.
^ Ok tuþlarý ile "Kapatma saatini" seçiniz ve OK-tuþuna ile
dokununuz.
Örneðin göstergede 1:00 görülüyorsa, bu cihazýn 1 saat
sonra kapanacaðýný gösterir.
^ Ýki ok tuþundan birine dokunarak önce saati ayarlayýnýz.
Arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Daha sonra yine ok tuþuna dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz
ve OK-tuþuna dokununuz.
Þimdi cihaz istediðiniz saatte kapanacaktýr!
Eðer yýkama iþlemi "açýk" olarak ayarlanmýþsa ve henüz
bir içecek hazýrlanmýþsa, cihaz kapanmadan önce
otomatik olarak kýsa bir yýkamadan geçirilir!
32
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Kapanýþ Saati
Kahve makinesini gün içinde belirli saatlerde kullanýyorsanýz,
hangi saatte kapanmasý gerektiðini kendiniz belirleyebilirsiniz.
^ Ok tuþu ile "Kapanýþ saati" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ýki ok tuþundan birine dokunarak önce saati ayarlayýnýz.
Arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Daha sonra yine ok tuþuna dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz
ve OK-tuþuna dokununuz.
Timer devrede ise cihaz istenilen saatte kapanacaktýr ("Timer
Ayarý " bölümüne bakýnýz).
Eðer yýkama iþlemi "açýk" olarak ayarlanmýþsa ve henüz bir
içecek hazýrlanmýþsa, cihaz kapanmadan önce otomatik
olarak kýsa bir yýkamadan geçirilir!
Devreye Alýnýz
Ok tuþlarý ile "devreye alýnýz" yazýsý seçildiðinde ve OK-tuþuna
dokunarak onaylandýðýnda ekranda "Açma saati" ve "Kapanýþ
saati" program noktalarý görülür.
Ok tuþlarý ile istediðiniz program noktasýný seçiniz ve
Ok-tuþuna dokunarak bunu devreye alýnýz (kutu içinde onay
iþareti) veya bu program noktasýný devreden çýkartýnýz (onay
iþareti yoktur).
^ Ok tuþlarý ile "kaydediniz" yazýsý üzerine gidiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
^ Ok tuþlarý ile "geri" noktasýna geliniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
33
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Otomatik Yýkama
Günlük içecek hazýrlýðýna baþlamadan önce makinenin su
kanallarýnýn kahve artýklarýndan temizlenmesi için yýkanmasý
çok önemlidir. "Otomatik yýkama" menüsü "açýk" olarak
ayarlanmýþsa, makine soðuk olduðu sürece yýkama iþlemi
otomatik baþlatýlýr. Bu sýrada kanallar sýcak suyla yýkanarak
önceden ýsýtýlýr. Display'de bununla ilgili bir uyarý görülür.
Henüz bir içecek hazýrlanmýþsa cihaz kapanmadan önce yine
otomatik olarak yýkanýr!
Su damlama kabýna akmýyorsa, ilk içecek
hazýrlýðýndan önce akýtma borusunun altýna boþ bir
fincan koyunuz.
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Otomatik Yýkama" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar
saðdaki ok tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Açýk" veya "kapalý" pozisyonunu seçmek için bir ok tuþuna
ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
Seçilen pozisyonun yanýnda bir onay iþareti görülür.
Yýkama iþleminin unutulmamasý için "açýk" program
noktasýnda býrakýlmasý doðru olur!
34
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Buhar Sistemi
Cihaz iki ýsýtma sistemi ile çalýþýr. Bu sayede ayný anda sütü
köpüklendirmek ve Kahve/Espresso için buhar alýnabilir. Eðer
buhara çok sýk gerek olmuyorsa, o zaman buhar sistemi
kapatýlabilir. Bu da enerji tasarrufu demektir.
Eðer buhar sistemi kapatýlmýþsa, cihaz arka
arkaya buhar ve kahve/Espresso üretir!
Buhar sistemi kapalý durumda iken buhar vanasýný
çalýþtýrýrsanýz, o zaman cihazýn buhar çýkarabilmesi için
önce ýsýnmasý lazýmdýr.
Cihaz tamamen kapatýlmadýðý sürece buhar ýsýtma sistemi
devrede kalýr!
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Buhar sistemi" aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok tuþuna ve
arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Ok tuþu ile "açýk" veya "kapalý" pozisyonu seçiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
Yapýlan ayarýn yanýnda onay iþareti görülür.
Aydýnlatma
Cihazýn dolaylý aydýnlatmasýný ayarlayabilirsiniz:
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Aydýnlatma" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar
saðdaki ok tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Aydýnlatmanýn daha az veya daha çok olmasý için ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
Beyaz çizgiler görülmeyecek kadar sola gidildiðinde cihazýn
aydýnlatmasý kapanýr.
35
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
INFO: Alýnan içecek sayýsý ve kireç çözme iþlemine kadar
alýnacak içecek sayýsý
"Info" program noktasý seçildiðinde, kontrol etmeniz için
ekranda þimdiye kadar alýnan içecek sayýsý (Espresso, kahve,
sýcak su, buhar) gösterilir.
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Info" noktasý aydýnlatýlýncaya kadar ok tuþuna ve
arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
Ekranda þunlarý kontrol edebilrisiniz:
– þimdiye kadar kaç adet içecek alýnmýþ (toplam içecek
sayýsý)
– kaç porsiyon Kahve, Espresso, sýcak su veya buhar
hazýrlanmýþ,
– bir sonraki kireç çözme iþlemine kadar kaç içecek
hazýrlanabilir (kireç çözmeye kadar alýnacak içecek
sayýsý).
^ Ok tuþu ile bu noktalardan birini seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Gösterge menüsünden çýkmak için OK-tuþuna dokununuz.
Güvenlik (Çalýþtýrma Kilidi)
Çocuklarýn kahve makinesini gizlice çalýþtýrmamalarý ve
kendilerine zarar vermemeleri veya makineyi kullanacak
durumda olmayan kiþilerin cihazý açmaya çalýþmamalarý için
cihaz kilitlenir..
Eðer cihaz kilitli ise Timer'deki "Açma Saati" ayarý
çalýþmaz.
Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý
^ Ok tuþlarý ile "Ayarlar" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ok tuþlarý ile "Güvenlik" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
36
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
^ Ok tuþlarý ile "Çalýþtýrma Kilidi" menüsünü seçiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
Yanýnda bir onay iþareti duruyorsa, çalýþtýrma kilidinin
devrede olduðunu anlayabilirsiniz.
^ Ok tuþlarý ile "açýk" pozisyonunu seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ekranda çalýþtýrma kilidinin devrede olduðu uyarýsý görülür.
Bu uyarýyý OK-tuþuna dokunarak onaylayýnýz.
Cihaz kapanýr kapanmaz kilitlenir ve çalýþtýrýlamaz. Ekranýn sol
üst köþesinde bir kilit sembolü X görülür.
Çalýþtýrma Kilidinin Ýptali
^ Display'de "Isýtma Süreci" noktasý görülünceye kadar
yaklaþýk 3 saniye kadar OK-tuþuna dokununuz.
Þimdi cihazýn kilidi açýlmýþtýr ve içecek hazýrlanabilir.
Cihaz tekrar kapatýldýðýnda, yeniden kilitlenecektir.Kilitleme
iþlemini toptan kaldýrmak isterseniz:
^ Ok tuþlarý ile "Ayarlar" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ok tuþlaýr ile "Güvenlik" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ok tuþlarý ile Çalýþtýrma Kilidi" noktasýný seçiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
^ Ok tuþlarý ile "kapalý" pozisyonu seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Çalýþtýrma kilidi þimdi devreden çýkmýþtýr.
37
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Su Sertlik Derecesinin Ayarý
Cihazýn hatasýz çalýþabilmesi ve display'de doðru zamanda
kireç çözme uyarýsýnýn görülebilmesi için cihaza gelen suyun
sertlik derecesinin ayarlanmasý çok önemlidir. Su sertlik
derecesi suda çözülen kireç miktarýný gösterir. Su sertliðinin
yüksek olmasý durumunda cihazda kireç çözme iþleminin
daha sýk yapýlmasý gerekecektir.
Cihaza giren su miktarý (buhar çekiþi dahil)cihaz tarafýndan
ölçülür . Cihaz çalýþmasýnýn engellenmesi ve kireç çözme
iþleminin baþlamasý için su sertliðinin ayar derecesine göre az
veya çok su alýnmalýdýr. Su sertlik derecesinin yüksek olmasý
durumunda su sertliðinin düþük olmasý haline göre daha fazla
su alýnmalýdýr.
Baðlý olduðunuz su daðýtým kurumu size yörenizin su sertlik
derecesi hakkýnda bilgi verebilir. Suyun sertlik derecesini ayný
zamanda cihazla birlikte verilen test þeritleri ile de
ölçebilirsiniz:
^ Test þeridini yaklaþýk 1 saniye suya batýrýnýz ve daha sonra
þeritte kalan suyu silkeleyiniz.
Bir dakika sonra sonucu okuyabilirsiniz.
Su sertlik derecesi 40 °d (Alman su sertlik derecesi)
olduðunda cihazýn kireç çözme iþlemi daha sýk
yapýlmalýdýr. Aksi halde çok çabuk kireçlenir ve cihaz
bozulabilir!
"Su sertlik derecesi" program noktasý ile cihazýn ayarýný
deðiþtirebilirsiniz.
38
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Dört sertlik derecesinden birini ayarlayabilirsiniz:
Kademe
(Cihaz)
Sertlik
Derecesi
(Su daðýtým
kurumu)
°d
mmol/l
Su geçiþi /lt.
0-3
0 - 0,6
yakl. 200
Sertlik 1
1 (yumuþak)
Sertlik 2
1 (yumuþak)
4-7
0,7 - 1,3
yakl. 130
Sertlik 3
2 (orta)
7 - 14
1,3 - 2,5
yakl. 90
Sertlik 4
3 (sert)
4 (çok sert)
14 - 21
üstü 21
2,5 - 3,8
3,8 üstü
yakl. 60
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Su sertlik derecesini" seçmek için ok tuþlarýna ve
arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Su sertlik derecesini ayarlamak için bir ok tuþuna ve
arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
O anda hangi su sertlik derecesinin seçildiði yanýndaki
onay iþaretinden anlaþýlýr.
Display(Ekran)
Display'in kontrast veya parlaklýk ayarýný deðiþtirebilirsiniz:
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Display" noktasýný seçmek için saðdaki ok tuþuna ve
arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Kontrast" veya "Parlaklýk" noktasýný seçmek için bir ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Bir ok tuþu ile display kontrastýný daha açýk(daha çok) veya
daha koyu (daha az)olarak ayarlayabilirsiniz.
^ BU ayarý hafýzaya almak için OK-tuþuna dokununuz.
39
Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý
Ses Gücü
Cihazda her tuþa dokunulduðunda bir onay sesi duyulacak
þekilde bir ayar yapabilirsiniz. Tuþ sesinin gücünü
ayarlayabilirsiniz.
Sinyal seslerinin ses gücünü de ayarlayabilirsiniz (örneðin su
kabý boþ ise).
^ "Ayarlar" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ "Ses gücünü" seçmek için saðdaki ok tuþuna ve arkasýndan
OK-tuþuna dokununuz.
^ "Sinyal Sesleri" veya "Tuþ Sesleri" pozisyonunu seçmek için
bir ok tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
^ Ses gücünü daha düþük veya daha yüksek ayarlamak için
bir ok tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
Beyaz çizgiler görülmeyecek kadar sola gidildiðinde, tuþ ve
sinyal sesleri kapanýr.
^ Bu ayarý hafýzaya almak için OK-tuþuna dokununuz.
Fabrika Ayarlarý
Bütün ayarlarý fabrika ayarlarýna geri almak (Timer, otomatik
yýkama, buhar sistemi, aydýnlatma, çalýþtýrma kilidi, su sertlik
derecesi, Display, son seçilen kahve cinsi ve standart
kullanýcý için yapýlan tüm ayarlar) veya kullanýcý ismini silmek
isterseniz fabrika ayarlarý program noktasýnda seçim
yapabilirsiniz.
^ Bu iki noktadan birini seçiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
^ Ok tuþlarý ile "geri alýnýz" ve OK-tuþuna dokununuz.
Display'de tüm ayarlarýn veya kullanýcý is,iminin geri alýndýðý
uyarýsý görülür.
^ Bu uyarýyý OK-tuþu ile onaylayýnýz.
Eðer yanlýþlýkla "geri alýnýz" pozisyonunu
seçtiyseniz, cihazý kapatýnýz: Geri alma iþlemi
uygulanmayacaktýr.
40
Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý
Bu otomatik kahve makinesi için toplam olarak 14 çeþit
Nespresso-kahve cinsi mevcuttur (kimi zaman bunlara özel
kahve cinsleri de eklenebilir). Bunlar kendi aralarýnda asit ve
tat olarak acýlýk veya koyuluk olarak da ayrýlýrlar. Doðal olarak
bu farklýlýklar göz önüne alýndýðýnda kahvenin hazýrlama süresi
de deðiþebilir.
Kahve Türlerinin Ayrýlmasý (Türlere Ayýrma)
Otomatik kahve makinenize 5 farklý kahve türünü (örneðin beþ
farklý kullanýcýnýn tercih ettiði beþ ayrý kahve türü gibi)
yerleþtirebilirsiniz. Bunun için beþ ayrý bölüm(yuva)
bulunmaktadýr. Ýçecek seçiminde gerçekten istediðiniz kahve
cinsini alabilmeniz için yuvalarýn doðru kahve türü ile
doldurulmuþ olmasý önemlidir (bütün yuvalarý ayný cins kahve
ile de doldurabilirsiniz).
Yuvalarýn Display üzerindeki iþaretleri
Bir yuvaya bir kahve cinsi yerleþtirdiðiniz zaman ana menüde
yuvanýn önünde bir kahve çekirdeði sembolü görülür. Bu
yuvayý ok tuþu ile seçtiðiniz zaman, display üst satýrýnda
yuvada bulunan kahve türünün adý görülür.
Eðer yuva boþ ise kahve çekirdeði sembolü yanýnda bir
uyarý üçgeni görülür.
Eðer yuvaya bir kahve türü ayrýlmamýþsa, kutu boþ veya
dolu olsa da, kahve çekirdeði yanýnda bir soru iþareti
görülür. Bir seçim yapýldýðýnda display üst satýrýnda
"doldurulmadý" yazýsý görülür ve kahve kapsülü konulmamýþ
yuvadan kahve alýnamaz.
Kahve Türlerinin Yuvalarýna Yerleþtirilmesi
Ayarlar F
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n G k
C
^ Saðdaki ok tuþuna "Ayarlar" program noktasý
aydýnlatýlýncaya kadar dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna
dokununuz.
^ "Kahve türlerini ayýrma iþlemini" seçmek için saðdaki ok
tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
41
Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý
^ Ok tuþu ile "1. yuvayý" seçiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
Fabrikada makineye bir tür kahve kaydedilmiþtir. Daha ileri
gitmek için birçok olanak bulunmaktadýr:
– Kahve türünü seçiniz: Kahve makinesine yeni yerleþtirilen
türlerin içinden bir kahve türü seçilir.
– Kahve türünü yazýnýz: Yeni bir kahve türünü kayýt etmek
isterseniz bu noktayý seçiniz.
Halen mevcut kahve türlerinin yanýna bir kahve cinsi kayýt
ettikten sonra ekranda þu program noktalarý gösterilir:
– Kahve türünü deðiþtiriniz
– Kahve türünü siliniz
Yuvalara hangi kahve türünü yerleþtirdiðinizi daha iyi
görebilmek için kapsül yuvasýný dýþarý alýnýz.
Kahve Türünün Seçilmesi
^ Ok tuþu ile seçmiþ olduðunuz yuvaya yerleþtirmek
istediðiniz kahve türünü seçiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
Kahve Türünün Yazýlmasý
Kahve makinenize 10 özel kahve türü kayýt edebilirsiniz.
Daha fazla kahve cinsi yazmak istediðinizde ekranda
"Hafýza dolu" uyarýsý görülür ve bu durumda yer açmak
için bir kahve adýný silmeniz gerekecektir.
Bir kahve türünü yazdýðýnýz zaman, bu kahve cinsi 1.
yuvaya yazmýþ olsanýz dahi her yuva için kullanýlabilir.
Bu program noktasýný seçmiþ ve OK-tuþu ile onaylamýþ iseniz,
display'de alfabe harflerini göreceksiniz. Saðdaki ok tuþuna
dokunduðunuzda, alfabenin diðer harfleri ve arkasýndan 0 ile
9 arasý rakamlar görülür.
^ Ok tuþu ile istediðiniz harfleri seçiniz ve bunu OK-tuþu ile
onaylayýnýz.
Display üst satýrýnda seçilen harfleri göreceksiniz.
42
Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý
Eðer bunlarý yazarken bir yanlýþlýk yaparsanýz ok
tuþu ile çöp kutusuna gidiniz ve OK-tuþuna
dokununuz. Her zaman en son harf silinir.
Yazýnýn Hafýzaya Alýnmasý
^ Yazdýðýnýz kelimeyi hafýzaya almak için, ok tuþu ile OK
üzerine gidiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
Display'de "doldurmak" istediðiniz yuvanýn menüsü görülür.
Bu menüden çýkmak isterseniz,
^ ok tuþu ile "geri A" noktasýna gidiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Yazýnýn Hafýzaya Alýnmamasý
Eðer yadýðýnýz kelimeyi hafýzaya almak istemiyorsanýz,
^ ok tuþu ile "geri A" noktasýna gidiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Kahve Türünün Deðiþtirilmesi
Bu program noktasýný seçmiþ ve OK-tuþu ile onaylamýþ iseniz,
ok tuþu ile deðiþtirmek istediðiniz kahve türünü seçebilirsiniz.
Kahve türünü deðiþtirmek için OK-tuþuna dokununuz.
"Kahve türünün yazýlmasý" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz:
– Bir harfi silmek için çöp kutusunu seçiniz,
– yeni bir harf yazmak için alfabedeki harfi seçiniz ve OK ile
onaylayýnýz,
– deðiþtirilen kahve ismini "OK" ile hafýzaya alýnýz ve
OK-tuþuna dokununuz.
Kahve Türünün Silinmesi
Eðer bir kahve cinsini tamamen silmek isterseniz,
^ program noktasýný OK-tuþu ile onaylayýnýz.
^ silinecek kahve türünü seçiniz.
^ OK-tuþuna dokununuz.
Bu kahve türünün yanýnda bir onay iþareti görülür ve kýsa bir
süre sonra bu kahve türünün ismi silinir.
43
Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý
Kahve makinesini farklý zevkleri olan birkaç kiþi kullanýyorsa,
9 özel kullanýcý ismi kaydedebilir (standart kullanýcý ismine
ilave olarak) ve bunlarý farklý porsiyon ölçüleri
düzenleyebilirsiniz ve onlarýn ("Miktar Programlama (Porsiyon
Ölçüsü Ayarý)" bölümüne bakabilirsiniz.)
Kullanýcý ismi
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n G k C
^ "Kullanýcý ismi" program noktasý aydýnlatýlýncaya kadar
saðdaki ok tuþuna ve arkasýndan OK-tuþuna dokununuz.
Daha ileri gitmek için çeþitli olanaklar mevcuttur:
– Kullanýcý ismini seçiniz: Cihazda kayýtlý kullanýcý isimleri
arasýndan bir isim seçilir.
– Kullanýcý isminin oluþturunuz:Yeni bir kullanýcý ismi kayýt
edileceði zaman bu nokta seçilir.
Standart kullanýcý ismine ilave olarak bir kullanýcý ismi kayýt
etmek istediðiniz zaman þu program noktalarý görülür:
– Kullanýcý ismini deðiþtiriniz: bir kullanýcý ismi deðiþtirilmek
istendiðinde bu nokta seçilir.
– Kullanýcý ismini siliniz: Bir kullanýcý ismi silineceði zaman
bu program noktasý seçilir.
– Deðiþtirme. Cihazý daima standart kullanýcý ismine geri
dönecek gibi veya belirlenen kullanýcý isminde kalacak gibi
ayarlayabilirsiniz.
Kullanýcý Ýsminin Deðiþtirilmesi
^ Ok tuþu ile seçmek istediðiniz kullanýcý ismini seçiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
Bir kullanýcý isminin seçildiðini gösteren bir iþaret
olarak display üst satýrýnda kullanýcý sembolünün
yanýnda n bir rakam görülür!
44
Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý
Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý
^ Ok tuþlarý ile "oluþturunuz" program noktasýný seçiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
9 kiþiye kadar kullanýcý ismi kaydedebilirsiniz. 9 kiþiden
fazla kullanýcý ismi yazmak istediðinizde, ekranda "hafýza
dolu" uyarýsý görülür ve bir yer açmak için önce bir
kullanýcý isminin silinmesi lazýmdýr.
Bir program noktasýný seçmiþ ve OK-tuþu ile onaylamýþ iseniz,
ekranda alfabedeki harfleri göreceksiniz. Saðdaki ok tuþuna
dokunduðunuzda ekranda alfabenin diðer harfleri ve
arkasýndan 0 ile 9 arasý rakamlar gösterilir.
^ Ok tuþlarý ile istediðiniz harfleri seçiniz ve OK-tuþu ile
onaylayýnýz.
Display üst satýrýnda seçilen harfleri göreceksiniz.
Yazarken bir yanlýþlýk yapýldýðýnda ok tuþu ile
çöp kutusuna gidiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
Silme iþleminde her zaman son harf silinir.
Yazýnýn Hafýzaya Alýnmasý
^ Yazdýðýnýz kelimeyi hafýzaya almak için, ok tuþu ile OK
üzerine gidiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
Display'de kullanýcý ismi menüsü görülür.
Bu menüden çýkmak isterseniz,
^ ok tuþu ile "geri A" noktasýna gidiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Yazýnýn Hafýzaya Alýnmamasý
Eðer yadýðýnýz kelimeyi hafýzaya almak istemiyorsanýz,
^ ok tuþu ile "geri A" noktasýna gidiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
45
Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý
Kullanýcý Ýsminin Deðiþtirilmesi
Bu programý seçmiþ ve OK-tuþu ile onaylamýþ iseniz, ok tuþu
ile deðiþtirmek istediðiniz kullanýcý ismini seçebilirsiniz.
Kullanýcý ismini deðiþtirmek için OK-tuþuna dokununuz.
"Kullanýcý Ýsminin Yazýlmasý" bölümünde yazýlanlarý
uygulayýnýz:
– bir harfi silmek için çöp kutusunu seçiniz,
– yeni harf yazmak için alfabedeki harfi seçiniz ve OK ile
onaylayýnýz,
– deðiþtirilen ismi "OK" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Kullanýcý Ýsminin Silinmesi
Bir kullanýcý ismini tamamen silmek istiyorsanýz,
^ program noktasýný OK-tuþu ile onaylayýnýz.
^ Ok tuþu ile silinecek kullanýcý ismini seçiniz.
^ OK-tuþuna dokununuz.
Kullanýcý isminin yanýnda bir onay iþareti görülür ve kýsa bir
süre sonra kullanýcý ismi silinir.
Deðiþtirme
Cihazý daima standart kullanýcý ismine geri dönecek gibi veya
belirlenen kullanýcý isminde kalacak gibi ayarlayabilirsiniz.
Cihazý buna göre ayarlayabilmek için,
^ ok tuþu ile "Deðiþtirme" program noktasýný seçiniz.
46
Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý
Þimdi þunlardan birini seçebilirsiniz:
Manuel(elle)
Cihaz bir kere seçilen kullanýcý ismini bir baþka isim
seçilinceye kadar hafýzada tutar.
^ Ok tuþu ile "manuel" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Ýçecek Alýndýktan Sonra
Her içecek alýmýndan sonra cihaz tekrar standart kullanýcý
ismine döner.
^ Ok tuþlarý ile "içecek alýndýktan sonra" noktasýný seçiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
Birlikte Açma
En son hangi kullanýcý ismi seçilmiþ olursa olsun, kahve
makinesinin her açýlýþýnda cihaz otomatik olarak standart
kullanýcý ismini seçer.
^ Ok tuþu ile "Birlikte açma" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
O anda hangi seçimin yapýldýðý yanýndaki onay iþaretinden
belli olur.
47
Miktar Programlama (Porsiyon Ayarlarý)
Kahvenin tadý kahvenin cinsine baðlý olduðu kadar suyun
miktarý ile de çok iliþkilidir. Her Espresso- veya kahve fincaný
ayný ölçülere sahip deðildir. Arzu edilen su miktarýný kendi
zevkinize ve fincan ölçüsüne göre belirlemek için doldurma
miktarlarýný programlayabilirsiniz.
Ýçeceklere ait düzenlemeler þöyle yapýlmýþtýr:
Espresso iþaretinin arkasýnda her zaman kullanýlan normal
büyüklükte bir Espresso fincaný bulunmaktadýr.Espresso için
yakl. 30 ile 75 ml arasý su miktarý ayarlayabilirsiniz.
Kahve iþaretinin arkasýnda da her zaman kullanýlan normal
büyüklükte bir kahve fincaný bulunmaktadýr. Kahve miktarý
ayný Espresso ölçüsündedir, sadece su miktarý deðiþir. Su
miktarýný yakl. 30 ile 175 ml arasý ayarlayabilirsiniz.
Miktar programlamasýný uygulayan iki farklý olanak
bulunmaktadýr. Bunlardan biri OK-tuþuna uzun süre
dokunulduðu zaman, diðeri de "Ayarlar" program noktasý ile
yapýlabilir.
Hangi kahve cinsini seçmiþ olursanýz olun miktar
programlamasý her zaman Espresso veya kahvenin tüm
çeþitleri için yapýlabilir.
OK-Tuþu ile Miktar Programlama
^ Kahve akýtma çubuðunun altýna miktarýný belirlemek
istediðiniz fincaný yerleþtiriniz.
^ Ýçecek tuþu ile programlamak istediðiniz içecek cinsini
(Kahve veya Espresso) seçiniz.
^ Display'de "Miktar Programlamasý" görülünceye kadar
OK-tuþuna dokununuz.
^ Fincan yeterli derecede dolduktan sonra miktarý hafýzaya
almak için OK-tuþuna dokununuz.
Bundan sonraki içecek alýmlarýnda makineden kahve veya
Espresso için ayarlanan su miktarý verilecektir!
Maksimum su seviyesine ulaþýldýktan sonra cihaz otomatik
olarak su akýþýný durdurur. O içecek için maksimum
doldurma miktarý hafýzaya alýnýr.
48
Miktar Programlama (Porsiyon Ayarlarý)
"Ayarlar" Noktasý ile Miktar Programlama
^ Miktarýný belirlemek istediðiniz fincaný kahve akýtma
çubuðunun altýna yerleþtiriniz.
^ Ok tuþlarý ile "Ayarlara" giriniz ve OK-tuþuna dokununuz.
Ekranda kahve ve Espresso görülür. Bu iki içecek cinsi için
her zaman ayný olacak miktarý ayarlayýnýz.
^ Ok tuþu ile içecek cinsini seçiniz ve OK-tuþuna dokununuz.
^ Ýçmek istediðiniz kahve cinsini seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz. (Eðer OK-tuþu bir tepki vermiyorsa, seçilmiþ
olan kahve cinsi haznesi boþ demektir.
^ Fincan sizin istediðiniz ölçüde dolmuþsa, OK-tuþuna
dokununuz.
Þimdi bu içecek cinsi için fincan porsiyonu ayarlanmýþ ve
hafýzaya alýnmýþtýr. Bundan sonraki her kahve veya Espresso
hazýrlýðý için daha önce ayarlanmýþ su miktarý verilecektir.
Farklý Kullanýcýlar Ýçin Miktar Programlama
Diðer dokuz kullanýcý için de farklý porsiyonlar
belirleyebilirsiniz (standart kullanýcýya ilave
olarak).
^ Ok tuþlarý ile "Kullanýcý" noktasýna gidebilir ve OK-tuþuna
dokunabilirsiniz.
^ Ok tuþlarý ile "seçiniz" menü noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ok tuþlarý ile porsiyon ayarý yapmak istediniz kullanýcý ismini
seçiniz ve OK tuþuna dokununuz.
Bir kullanýcý seçildiðinin iþareti olarak Display üst
satýrýnda kullanýcý sembolünün yanýnda n bir sayý
görülür!
Bu bölümün baþýnda yazýlanlarý tam olarak uygulayýnýz.
Su miktarý ile ilgili tüm ayarlar henüz seçilen kullanýcý için
geçerlidir!
49
Temizlik ve Bakým
Temizlik iþleminden önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz.
Yanýk tehlikesi!
Makinenin içini temizlemek için ana þalteri (cihazýn içinde
solda yukarýda) kapatýnýz.Yaralanma tehlikesi!
Kapsül plakasý bölmesinin içini temizlemeyiniz.
Yaralanma tehlikesi!
Cihazý buhar basýnçlý bir temizlik aleti ile temizlemeyiniz.
Aksi halde cihaz zarar görebilir.
Asla toz deterjan, soda, asit veya klorid içeren temizlik
maddeleri kullanmayýnýz! Bunlarý cihazýn yüzeyine zarar
verirler.
Kahve artýklarýnýn çok çabuk küflenmesi nedeniyle, cihazýn
düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.
Kapsül plakasý ve plastik damlama kabýna kadar dýþarý
alýnabilen her parçayý bulaþýk makinesinde yýkayabilirsiniz! Bu
parçalar bulaþýk makinesinde çok sýk yýkanýrsa, makinede
bulunan diðer besin artýklarý nedeniyle renklerinde biraz
deðiþme olabilir (örn.: domates ve benzerleri gibi).
Yýkama
Eðer otomatik yýkama fonksiyonunu kapatmýþ iseniz ve cihaz
kanallarýnýn ve hazýrlýk ünitesinin otomatik olarak yýkanmasýný
istemiyorsanýz, o zaman buralarý ilk kahve hazýrlýðýndan önce
ve son kahve alýmýndan sonra manuel(elle)
temizleyebilirsiniz. Bunun için akýtma çubuðunun ve buhar
kanalýnýn altýna bir tas koyunuz.
Display size cihazýn hangi durumda olduðunu
veya neler yapmanýz gerektiðini gösterecektir!
50
Temizlik ve Bakým
Temizleme
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n
G k C
^ Ok tuþu ile "Yýkama" program noktasýný seçiniz.
^ OK-tuþuna dokununuz.
Akýtma çubuðunda su akar.
^ Buhar valfýný açýnýz.
Buhar çubuðundan su akar.
^ Birkaç saniye sonra buhar valfýný kapatýnýz.
Kanallar yýkanýr ve cihazý kapatabilirsiniz.
Su Kabý
Su kabýný her gün boþaltýnýz ve kahve hazýrlamadan kýsa bir
süre önce su kabýna temiz ve soðuk içme suyu doldurunuz.
Atýk Kapsül Kabý
Atýk kapsül kabýný her gün temizleyiniz. Küflenmeler meydana
gelebilir.
Kahve hazýrlýðý ve yýkama iþlemlerinden dolayý kabýn içinde
bir miktar su kalmýþ olabilir.
^ Atýk kapsül kabýný biraz kaldýrýnýz ve öne doðru çekiniz.
Atýk kapsül kabýný bulaþýk makinesinde veya hafif deterjanlý
sýcak suda elde yýkayabilir ve daha sonra kurulayabilirsiniz.
51
Temizlik ve Bakým
^ Atýk kapsül kabýnýn içini, özellikle saðda ve soldaki küçük
pencereleri (sensörleri) temizleyiniz. Bu kýsýmlarýn
temizlenmesi fonksiyon açýsýndan önemlidir, çünkü cihaz
buradan atýk kapsül kabýný kontrol ederek kabýn
boþaltýlmasý lazým geldiðini anlar!
^ Atýk kapsül kabýný cihazýn arkasýna doðru sürünüz.
Bu kabý arkaya sürerken ayný zamanda mandalý da arkaya
doðru itiniz. Bu mandal atýk kapsül kabýnýn yerine
oturduðunu cihaza bildirir. Bu nedenle kabýn içeriye
sürülmesi biraz zor olabilir.
Damlama Kabý
Damlama kabýnda bulunan sensör sayesinde damlama
kabýnýn dolu olduðu ve boþaltýlmasý lazým geldiði Display'de
haber verilir. En geç bu yazýdan sonra damlama kabý
boþaltýlmalý ve temizlenmelidir.
Koku oluþmasýný önlemek için damlama kabý her gün
yýkanmalýdýr.
Çubuklardan hala su akabileceði için damlama kabýný son
yýkama iþleminden bir süre sonra cihazdan çýkartýnýz!
Damlama kabýný dikkatle cihazdan çýkartýnýz, içindeki su
çok sýcak olabilir. Yanýk tehlikesi!
52
Temizlik ve Bakým
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz.
^ Damlama kabýný dikkatle cihazdan çýkartýnýz.
Damlama kabýnýn içide bir kafes vardýr. Bu kafes dolu olan
damlama kabýný taþýrken içindeki suyun dýþarý dökülmesini
önler.
^ Damlama kabýný ve kafesi bulaþýk makinesinde veya hafif
deterjanlý sýcak suda elde yýkayabilir ve kurulayabilirsiniz.
Özellikle damlama kabýnýn üstündeki metal plakalarýn
(temas noktalarý)temiz ve kuru olmalarýna dikkat ediniz! Bu
metal plakalar sayesinde cihaz uyarýlarak damlama
kabýnýn dolu olduðu bildirilir. Bu metal plakalar kirli veya
ýslak ise, bu uyarýlar doðru olarak gerçekleþemez!
^ Damlama kabýný kafesle birlikte sað kenardan cihazýn
arkasýna doðru sürünüz.
^ Cihazýn kapaðýný kapatýnýz.
Damlama Tablasý ve Damlama Sacý
^ Damlama sacýný ve tablasýný dýþarý çýkartýnýz ve yýkayýnýz.
Plastik damlama tablasýný sadece elde yýkayýnýz!
53
Temizlik ve Bakým
Kapsül Yuvasý ve Yuva Kýzaðý
^ Kapsül yuvasý kýzaðýný a dayanma noktasýna kadar dýþarý
çekiniz.
^ Kapsül yuvasýný b yukarý kaldýrýnýz.
^ Yuva kýzaðýný öne doðru biraz kaldýrýnýz (1) ve tamamen
dýþarý çekiniz (2).
^ Kapsül yuvasýný ve yuva kýzaðýný bulaþýk makinesinde veya
elde hafif deterjanlý sýcak suyla yýkayýnýz ve kurulayýnýz.
^ Yuva kýzaðýnýn altýndaki bölümü de temizleyiniz. Sensörün
temiz tutulmasý kullanýlacak doðru kapsül yuvasýnýn ve
zemin derinliðinin okunmasý açýsýndan önemlidir! Daha
sonra hepsini kuru ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz.
^ Yerleþtirme sýrasýnda kapsül yuvasý kýzaklarýný raylarýn
üzerinde dayanma noktasýna kadar arkaya doðru itiniz.
54
Temizlik ve Bakým
^ Kapsül yuvasýný yerine oturtunuz. Bunun için özel bir
yerleþtirme hareketi yapmanýza gerek yoktur, zira cihaz
kapsül yuvasýnýn yerini otomatik olarak ayarlar.
^ Kapsül yuvasýnýn kýzak sistemini kapsül yuvasý ile birlikte
cihazýn içinde arkaya doðru itiniz.
Kahve Akýtma Çubuðunun Kapaðý
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz.
^ Cihaz kapaðýnýn ortasýnda bulunan kapaðý yukarý itiniz!
^ Kapaðý bulaþýk makinesinde yýkayýnýz ve cihaz kapaðýnýn iç
tarafýný hafif deterjanlý bir suyla siliniz.
^ Kapaðý tekrar kahve akýtma çubuðuna doðru itiniz. Kapaðýn
yerine düzgün oturmasýna dikkat ediniz!
Cihazýn Ýçi ve Kapaðý
Cihazý ana þalter ile kapatýnýz (cihazýn içinde solda
yukarýda). Yaralanma tehlikesi!
^ Cihazýn içindeki çýkarýlabilen tüm parçalar dýþarý alýndýktan
sonra makinenin içini hafif deterjanlý sýcak su ile siliniz.
^ Kapaðýn alt tarafýnda bir damlama kabý bulunmaktadýr.
Bunu da iyice temizleyiniz!
55
Temizlik ve Bakým
Kapsül Plakasý
Kahvenin içerdiði yað miktarýna göre kapsül plakasý az veya
çok kirlenir. Bu nedenle cihazla birlikte verilen temizleme
tabletleri ile ayda bir kere kapsül plakasýný temizleyiniz.
Temizleme tabletlerini Miele yetkili servislerinden veya
Nespresso firmasýndan alabilirsiniz.
^ Oluklu kýsma a basarak kapsül plakasýný b öne doðru
dýþarý alabilirsiniz.
^ Küçük bir tasýn içine sýcak su koyunuz ve temizleme
tabletini bu suda eritiniz.
^ Kapsül plakasýný yaklaþýk 1 saat kadar tasýn içinde
býrakýnýz.
^ Kahve artýklarý temizlendikten sonra plakayý iyice
durulayýnýz ve kurutunuz.
^ Kapsül plakasýný tekrar cihazýn içine sürünüz. Plakanýn
yerine oturtma sesi duyulmalýdýr!
56
Temizlik ve Bakým
Buhar Valfý
Buhar valfý ile süt köpüklendirme kabýnýn baðlantýsýný saðlayan
küçük lastik contayý temizlemek için yerinden çýkartabilirsiniz.
Lastik contanýn altýndaki buhar valfýnýn ucunu da ayný þekilde
düzenli olarak temizleyiniz.
^ Buhar valfýný aþaðý doðru bastýrarak lastik contayý çekip
alýnýz.
^ Lastik conta ve buhar valfýnýn ucunu hafif bir deterjanla
temizleyiniz.
^ Lastik contayý tekrar buhar valfýnýn ucuna takýnýz. Contanýn
buhar valfýna düzgün takýlmasýna dikkat ediniz!
^ Buhar valfýný yukarý doðru itiniz.
Buhar valfý cihaz kapaðý kapanýrken aþaðýda ise kýrýlabilir!
Cappuccinatore (Süt Köpürtme Kabý)
Daha iyi temizleyebilmek için süt köpürtme kabýný birçok
küçük parçaya ayýrabilirsiniz. Ýyi bir temizlik çok önemlidir,
aksi halde süt musluðundan istediðiniz kývamda köpük
çýkmaz, hatta hiç çýkmayabilir! Kabýn kusursuz
temizlenebilmesi ancak bulaþýk makinesinde mümkün olabilir,
süt köpürtme kabýnýn tüm parçalarý bulaþýk makinesi için
uygundur.
^ Cappuccinatore-kapaðýnýn parçalarýný ayýrýnýz ve çýkartýnýz
ve yýkayýnýz.
Valf ancak üstteki noktanýn sýcak süt ile köpük sembolleri
arasýnda durduðu zaman dýþarý çekilebilir.
57
Temizlik ve Bakým
^ Kapaðý resimde görüldüðü gibi tekrar bir araya getiriniz!
Valfý yerine doðru takabilmek için üzerindeki noktanýn
yukarýya saða doðru durmasý lazýmdýr.
Parçalarýn doðru takýlmasýna ve her iki kapak parçasýnýn
kabýn üzerinde doðru durmasýna dikkat ediniz. Valf süt
köpürtme kabýnýn kulpunun üstünde olmalýdýr. Eðer böyle
olmazsa, köpürtme iþlemi istediðiniz gibi olmaz!
Cihazýn Ön Yüzü
Kirler uzun süre kaldýðý takdirde cihazýn ön yüzünde
renklenmeler ve deðiþiklikler meydana gelebilir. Bu
nedenle oluþan kirleri hemen siliniz.
^ Cihazýn ön yüzünü yumuþak süngerli bir bez, hafif deterjanlý
sýcak su ile temizleyiniz. Daha sonra yumuþak bir bezle
kurulayýnýz. Bu temizlik sýrasýnda temiz ve ýslak bir mikro
elyaflý bir bez kullanabilirsiniz.
Display'in arkasýna su kaçmamasýna dikkat ediniz!
58
Temizlik ve Bakým
Cihazýn tüm yüzeyi çiziklere karþý hassastýr. Cam
yüzeylerdeki çizikler kýrýlmalara bile sebep olabilir.
Cihaz için uygun olamayan temizlik ürünleri tüm yüzeyin
renginin deðiþmesine sebep olabilir.
Özellikle kireç çözme sýrasýnda sýçrayan sularýn hemen
silinmesine dikkat ediniz!
Ön yüzeyin temizliðinde þunlar kullanýlmamalýdýr:
– soda-, amonyak-,asit- veya klorid içeren temizlik ürünleri,
– çözücü madde içeren deterjanlar,
– kireç çözücü temizlik maddeleri,
– Çelik-temizleme maddesi,
– bulaþýk makinesi deterjaný,
– aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar,
– sert yüzeyli bulaþýk süngerleri veya üzerinde deterjan
artýklarý kalmýþ bulunan kullanýlmýþ eski süngerler ve
fýrçalar,
– keskin metal kazýyýcýlar.
Yüzeylerin hemen tekrar kirlenmesini önlemek için
çelik bakým maddesi kullanabilirsiniz (Miele yetkili
servisinden alýnabilir). Bu maddeyi yumuþak bir
bezin üzerine çok az koyarak yüzeylere uygulayýnýz.
59
Temizlik ve Bakým
Bakým Uygulamasý
Yaklaþýk 15000 kahve- / Espresso porsiyonundan sonra
kahve hazýrlama ünitesindeki kapsül kafesi deðiþtirilmelidir.
Yeni bir kapsül kafesini Miele-yetkili servislerinden
alabilirsiniz!
Ayarlar
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n G k
C
^ Ok tuþu ile "Ayarlar" program noktasýný seçiniz ve
OK-tuþuna dokununuz.
^ Ok tuþu ile "Bakým" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
^ Ok tuþu ile "uygulayýnýz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna
dokununuz.
Cihaz kapsül yuvasýný aþaðý doðru indirir, ekranda þu uyarý
görülür:
i Kapsül plakasýný kaldýrýnýz
ve kapsül haznesini deðiþtiriniz
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz.
^ Kapsül plakasýný dýþarý çekiniz.
Kahve hazýrlama ünitesinin deliklerinden tutmayýnýz.
Yaralanma tehlikesi!
^ Lastik baðlantýyý aþaðý doðru çekerek çýkartýnýz.
60
Temizlik ve Bakým
^ Kapsül kafesini çýkartmak için anahtarý alttan kahve
hazýrlama ünitesi altýna sokunuz ve kapsül kafesini sola
doðru çevirerek çýkartýnýz.
^ Yeni kapsül kafesini kahve hazýrlama ünitesine takýnýz.
Bilyeli kapsül kaldýrma yayý kapsül kafesinde bilyesi
yukarýda olacak þekilde durmalýdýr!
^ Lastik contayý aþaðýdan yukarý doðru tekrar yerine takýnýz.
^ Kapsül plakasýný yerine oturtunuz ve cihazýn kapaðýný
kapatýnýz.
61
Cihazda Kireç Çözme Ýþlemi
Cihazýn kusursuz çalýþabilmesi için düzenli aralýklarla kireç
çözme iþlemi yapýlmalýdýr. Size destek olarak cihaz bir adet
kontrol fonksiyonu ile donatýlmýþtýr.
Bir sonraki kireç çözme iþlemine kadar 50 porsiyon kahve
alýmý gerçekleþebilecekse, cihaz display'de sað tarafta ilk
uyarýyý yazar: "Kireç çözümüne kadar 50 porsiyon kahve".
Bu uyarý o andan itibaren her hazýrlýkta (kahve, Espresso,
buhar, sýcak su gibi) görülür.
^ Bu uyarýyý OK-tuþu ile onaylayýnýz.
Bu sayým 0 noktasýna geldiðinde, cihaz bloke olur, çalýþmaz
ve display'de "Kireç çözme iþlemini baþlatýnýz" yazýsý görülür.
Cihaz ancak kireç çözme iþlemi bittiði takdirde yeniden
çalýþmaya baþlar!
Kireç çözme
baþlatýnýz
^ OK-tuþuna dokununuz.
Kireç çözme iþlemi için kireç çözme tabletlerin ve renkli kireç
çözme hunisine ihtiyacýnýz olacaktýr!
Kireç çözme iþlemi için sadece cihazla birlikte verilen
kireç çözme tabletlerini kullanýnýz. Bunlar özel olarak
Miele kahve makinesi için üretilmiþtir ve iþlemin mükemmel
yapýlmasýný saðlar. Bu tabletleri yetkili Miele servislerinde
veya Nespresso'da bulabilirsiniz.
Diðer ürünler cihaza zarar verdiði gibi içeceklerin tadýný da
bozabilir!
Kireç çözme iþleminde kireç çözme maddesinin karýþýmýna
dikkat ediniz. Cihaz zarar görebilir.
Öze lAksi halde makinenin ön yüzeyine zarar verir.
Kireç çözme iþleminden sonra kireç artýklarýný yok etmek
için su kabýný ve damlama kabýný iyice temizleyiniz!
62
Cihazda Kireç Çözme Ýþlemi
Kireç çözme iþlemi sýrasýnda display'de gösterilen uyarýlarý
(damlama kabýný boþaltýnýz, su kabýný doldurunuz gibi) lütfen
izleyiniz ve yerine getiriniz.
OK-tuþuna dokunulduktan sonra kireç çözme iþlemi
durdurulamaz . Ýþlem sonuna kadar yürütülmelidir.
Cihazýn tamamen kireçten arýndýrýlmasý için bu bir güvenlik
sistemidir. Ayrýca cihazýn uzun ömürlü olmasý ve kusursuz
çalýþmasý açýsýndan çok önemlidir.
^ Display'de :
– sizden su kabýna kireç çözme tabletini koymanýzýn
isteniyorsa, su kabýný dýþarý çýkartýnýz ve iþaret yerine kadar
k ýlýk su koyunuz. (Kabýn içine daha az su koymayýnýz,
kireç çözme iþlemi vaktinden önce ve tamamlanmadan
durdurulur.)
Suyun içine iki adet kireç çözme tableti atýnýz. Su kabýný
kapatmadan ve makinenin içine yerleþtirmeden önce kireç
çözme tabletlerinin tamamen çözülmesini bekleyiniz.
– atýk kapsül kabýný kullanýnýz yazýsý görüldüðünde kabý
cihazdan çýkartýnýz ve akýtma çubuðu ve buhar valfýnýn
altýna koyunuz.
– Kapsül plakasýný alýnýz ve yerine kireç çözme hunisini
koyunuz uyarýsý görüldüðünde ise cihaz kapaðýný açýnýz ve
kapsül plakasýný tamamen dýþarý alýnýz.
Ayný yere renkli kireç çözme hunisini yerleþtiriniz.
– Valfý açýnýz uyarýsý varsa, buhar valfýna dayanma noktasýna
kadar aþaðý doðru bastýrýnýz.
63
Cihazda Kireç Çözme Ýþlemi
Kireç çözme iþlemi baþlayýncaya kadar, yaklaþýk en az 5
dakika gibi bir süre geçer. Tabletlerin suda tamamen
çözülebilmesi için bu süreye ihtiyaç vardýr. Baþlama süresi
daha uzun sürerse, bu cihazýn hala çok sýcak olduðunu
gösterir!
Kireç çözme iþlemi sýrasýnda buhar ve akýtma çubuklarýndan
suda çözülmüþ olan tabletleri ile karýþmýþ olan su biraz akar,
daha sonra etki süresi baþlar, ve arkasýndan çubuklardan
tekrar çözülmüþ olan kireç çözme maddesi biraz akar.
Display'de bu iþlemin yaklaþýk ne kadar süreceði bildirilir!
^ Eðer Display'de sizden su kabýna temiz su doldurmanýz
isteniyorsa, kabý duru su ile iyice yýkayýnýz (kireç çözme
maddesinin artýklarý kalmamalýdýr!) ve iþaret yerine kadar k
temiz su ile doldurunuz.
Bu iþleri yaparken atýk kapsül kabýný boþaltýnýz!
Yýkama iþlemi sýrasýnda her iki akýtma çubuðundan da su
akar. Yýkama iþleminin devam edebilmesi için bu arada
damlama kabýný, tekrar boþaltmanýz gerekecektir!
Eðer Display'de: Ýþlem bitti yazýsý görülüyorsa, cihazdaki
kireç çözme iþlemi bitmiþ demektir.
En sonunda cihaz yeniden kýsa bir yýkama uygular ve bunun
arkasýndan tekrar içecekler hazýrlanabilir!
Uyarý Gelmeden Kireç Çözme Uygulamasý
Kireç çözme iþlemini arada bir yapmak isterseniz,
Kireç çözme
K1
K2
K3
K4
K5
L
o
n G
k C
^ ok tuþu ile "Kireç çözme" program noktasýný seçiniz.
^ Kireç çözme iþlemini baþlatmak için OK-tuþuna dokununuz.
64
Ne yapmalý, eðer . . . ?
Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece uzman ve yetkili kiþiler
tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara uyulmadan yapýlan
tamirler neticesinde cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler
oluþabilir.
Bazý "Arýzalar" için sað Display'de ilgili uyarýlar görülür.
"Display'deki Uyarýlar" bölümünde bu uyarýlar karþýsýnda nasýl
hareket edeceðinizi öðrenebilirsiniz.
Cihazýn günlük kullanýmýnda ortaya çýkabilecek diðer arýza ve
hatalarý bu bölümde bulabilirsiniz. Çoðu durumlarda servis
çaðýrmadan hatalarý kendiniz giderebilirsiniz.
Ne yapmalý, eðer . . .
. . . cihaz açýldýktan sonra ýþýðý yanmýyorsa?
^ Cihaz kilitli olabilir.
^ Eðer deðilse, o zaman lamba bozuk olabilir. Yetkili servise
haber veriniz!
. . . gösterge penceresinde hiçbir yazý veya iþaret
görülmüyorsa?
Cihaza elektrik gelmemektedir.
^ Cihazýn içindeki ana þalter hala 0 pozisyonunda duruyor
olabilir.
^ Fiþ prize takýlmamýþ olabilir.
^ Evdeki sigorta atmýþ olabilir. Eðer durum böyle deðilse
yetkili servisi çaðýrýnýz.
. . . kahve makinesi birden bire kapanýyorsa?
Cihaz kullanýlmazsa, belirli bir süre sonra otomatik olarak
kapanýr. Bu süre programlanan kapatma saatine baðlýdýr.
Suyun sýcaklýðý çok yüksek olabilir. Su biraz soðuyuncaya
kadar cihaz belirli bir zaman için kapatýlýr.
^ Fiþ prize düzgün takýlmamýþ olabilir.
65
Ne yapmalý, eðer . . . ?
. . . cihazýn lambasý aniden kapanýyorsa?
Yaklaþýk 15 dakika kadar cihaz kullanýlmadýðý takdirde
lambasý otomatik olarak kapanýr!
. . . Timer cihazýn "belirli saatte açýlmasý" için ayarlandýðý
halde cihaz açýlmýyorsa?
Çalýþtýrma kilidi devrededir.
. . . Display okunamýyorsa?
Eðer cihaz çok alçak bir yere monte edilmiþse, Display'deki
yazýlar zor okunur, çünkü görüþ açýsý aþaðý doðru çok dik
olacaktýr!
^ Display kontrastýný veya aydýnlýðýný ayarlayarak daha iyi bir
okuma pozisyonu elde etmeyi deneyiniz!
. . . cihaz kapaðý açýlamýyor veya kapanamýyorsa?
Buhar valfý tam olarak yukarýda deðildir.
^ Valfý bir kere aþaðýya bastýrýnýz ve ondan sonra dayanma
noktasýna kadar yukarý çekiniz.
. . . günlük saatin yeniden ayarlanmasý gerekiyorsa?
Cihaz ana þalter, fiþ veya sigorta yoluyla elektrik
þebekesinden ayrýlmýþsa, günlük saatin yeniden ayarlanmasý
þarttýr. Cihazýn hafýzaya alýnmýþ olan açma ve kapama saatleri
silinmez!
. . . su haznesinde yeterli su ve kapsül haznesinde kahve
kapsülleri olmasýna raðmen içecek hazýrlanmýyorsa?
^ Su haznesini dýþarý alýnýz ve yeniden yerine oturtunuz!
. . . su haznesinde yeterli su ve kapsül haznesi de dolu
olmasýna raðmen kahve hazýrlanmýyorsa?
Kapsül haznesi içinde bir kahve kapsülü sýkýþmýþtýr.
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz.
66
Ne yapmalý, eðer . . . ?
^ Hazne kýzaðýný dýþarý çekiniz, kapsül haznesini yukarý
kaldýrýnýz ve kapsülü sýkýþtýðý yerden çýkartarak rahatça
alýnabilecek bir duruma getiriniz!
^ Kapsül haznesini kýzak sistemine oturtunuz ve dayanma
noktasýna kadar cihazýn içine doðru itiniz.
^ Cihazýn kapaðýný kapatýnýz.
. . . buhar ve sýcak su valfýndan su akmýyorsa?
^ Su haznesini dýþarý alýnýz ve yeniden yerine oturtunuz!
Buna raðmen valflardan su akmýyorsa veya çok az akýyorsa,
buhar valfý týkanmýþ olabilir:
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz.
^ Buhar valfýný aþaðýya doðru bastýrýnýz ve lastik contayý
çýkarýp alýnýz.
^ Kapsül yuvasýný çýkartmak için alyan anahtarýnýn küçük
tarafý ile buhar valfýnýn ucunu sola çevirerek süzgecini dýþarý
alýnýz.
^ Bu ucu iyice temizleyiniz ve tekrar yerine takýnýz.
. . . buhar ve kahve/ Espresso hazýrlýðý ayný zamanda
mümkün olamýyorsa?
^ Buhar ýsýtma sistemi kapalý olabilir.
Buhar ýsýtma sisteminin kapalý olmasý durumunda ancak
buhar ve kahve / Espresso arka arkaya hazýrlanabilir.
Buhar ýsýtma sisteminin kapalý olmasý durumunda ancak
buhar ve kahve / Espresso arka arkaya hazýrlanabilir.
67
Ne yapmalý, eðer . . . ?
. . . buhar ýsýtma sistemi kapalý olmasýna raðmen
Espresso / kahve ve buhar ayný zamanda alýnabiliyorsa?
Buhar ýsýtma sistemi hala sýcak ise, ayný zamanda farklý
içecekler almak mümkündür. Kapatýlan buhar ýsýtma sistemi
soður soðumaz cihazdan sadece tek bir içecek alýnabilir.
. . . buhar lastik kokuyorsa?
Lastik kokusu ancak cihaz çok yeni olduðunda duyulur.
Zamanla bu koku kaybolur!
. . . Süt köpürtme kabýndan (Cappuccinatore) süt köpüðü
akmýyorsa?
^ Köpük çýkýþý yan tarafa döndürülmüþtür ve süt köpürtme
kabýnda sadece köpük hazýrlanmaktadýr.
^ Valf ve köpük çýkýþý kapakta doðru takýlmamýþ olabilir
( "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz).
^ Cappuccinatore parçalarý týkanmýþ olabilir.
. . . kahve hazýrlýðý yarýda kesiliyorsa?
^ Duble Espresso veya duble kahve seçilmiþ olabilir.
Duble porsiyonlar için cihaz iki adet kapsül kullanmaktadýr.
Eðer kapsül yuvasýnda sadece tek bir kapsül bulunuyorsa,
kahve hazýrlýðý yarýda kesilir.
. . . hazýrlanan kahvede biraz kahve tozu varsa?
^ Kapsül plakasýnýn temizlenmesi gerekir.
. . . damlama kabý boþ olduðu halde devamlý olarak kabýn
boþaltýlmasý isteniyorsa?
^ Sensörlü metal plakalarý iyi temizlenmemiþ ve kurutulmamýþ
olabilir.
^ Damlama kabý cihazdaki yerine tam olarak oturtulmamýþ
olabilir.
^ Cihazý ana þalterden kapatýnýz ve yeniden açýnýz. Bu uyarý
yeniden görülüyorsa, yetkili servisi çaðýrýnýz!
68
Ne yapmalý, eðer . . . ?
^ Temas noktalarýný biraz kaðýtla siliniz.
^ Bu uyarý tekrar görülürse, yetkili servisi çaðýrýnýz!
. . . Temizleme programý "açýk" pozisyonda olmasýna
raðmen cihaz açýldýðýnda temizlenmiyorsa?
Cihazdaki ýsý derecesi henüz en az 60°C ise, temizlik iþlemi
baþlamaz.
. . . miktar programlanmasýnda su çýkýþý týkanýyorsa?
Maksimum doldurma miktarýna ulaþýldýðýnda, su çýkýþý
otomatik olarak durur! Maksimum miktar hafýzaya alýnýr.
Su haznesinde yeterli su bulunmamaktadýr. Þimdiye kadar
akan su miktarý hafýzaya alýnmayacaktýr!
. . . kahvenin hazýrlama süresi ve doldurma miktarý farklý
ise?
^ Kahvenin cinsi ve öðütme derecesi çok önemlidir. Hatta
ayný cins kahvenin öðütme derecesi bile hafif farklýlýklar
gösterebilir. Bu sebeple hazýrlama süreleri veya doldurma
miktarlarý farklý olabilir.
. . . kahvenin hazýrlama süresi ve doldurma miktarý farklý
ise?
^ Kahvenin cinsi ve öðütme derecesi çok önemlidir. Hatta
ayný cins kahvenin öðütme derecesi bile hafif farklýlýklar
gösterebilir. Bu sebeple hazýrlama süreleri veya doldurma
miktarlarý farklý olabilir.
. . . Espresso veya kahve çok az ýsýnmýþsa?
^ Fincanlar önceden ýsýtýlmamýþ olabilir.
Fincan ne kadar küçük ve kalýn olursa, ön ýsýtma iþlemi de o
kadar önem kazanýr. Genelde fincanlarýn önceden ýsýtýlmasý
çok önemlidir.
69
Ne yapmalý, eðer . . . ?
. . . kahve çok sulu oluyorsa?
^ Her kahve için belirlenen su miktarý çok fazla olabilir!
^ Þimdiye kadar makineden alýnan toplam kahve sayýsýna
bakýnýz!
Su miktarý doðru ise ve cihazdan yaklaþýk 15.000 kahve
alýnmýþsa, o zaman kapsül yuvasýnýn deðiþtirilmesi gerekir
("Temizlik ve Bakým bölümünde : Bakým yapýlmalý
paragrafýný okuyunuz").
. . . atýk kapsül kabýnda su kalýyorsa?
Bu bir arýza deðildir. Buradaki su eleme- ve yýkama
iþlemlerinden kalan sudur.
. . . atýk kapsül kabýnda fazla miktarda "kahve suyu"
bulunuyorsa?
Kapsül plakasý içeriye tam olarak sürülmemiþtir.
^ Kapsül plakasýný dýþarý alýnýz ve cihaza yeniden yerleþtiriniz.
. . . kireç çözme iþlemi istenmeden baþlýyorsa?
Sað düðme hareket ettirilmeden kireç çözme iþlemi
durdurulamaz. Ýþlem sonuna kadar yapýlmalýdýr. Cihazýn kireç
artýklarýndan tamamen arýndýrýlmasý için bu bir güvenlik
önlemidir. Cihazýnýzýn uzun süre kusursuz bir þekilde
çalýþabilmesi için bu iþlem çok önemlidir.
. . . ýsýtma süresi uzuyor, su dolaþým miktarý düzenli deðil
ve cihaz daha az ürün veriyorsa?
Cihaz kireçlenmiþ demektir.
70
Ne yapmalý, eðer . . . ?
. . . "su kabýný dayanma noktasýna kadar sürünüz" veya
F 10 arýza uyarýsý görülüyorsa?
Su verilememektedir.
^ Su kanallarý bir önceki içecek servisinden önce su ile
doldurulmamýþ olabilir. "Ýçecek Hazýrlýðý: Kanallarý su ile
doldurunuz" bölümünde yazýldýðý gibi su kanallarýný
doldurunuz.
^ Su kabý cihazýn içine düzgün yerleþtirilmemiþ olabilir. Su
kabýný dýþarý alýnýz ve cihazýn içine yeniden doðru olarak
sürünüz!
^ Kireç çözme iþlemi sýrasýnda su kabý doðru doldurulmamýþ
ise, ekranda ayný arýza uyarýsý gösterilir. Kabý iþaret yerine
kadar doldurunuz ve kireç çözme iþlemine yeniden
baþlayýnýz.
^ Hata uyarýsý buna raðmen ekranda görülürse, yetkili servisi
çaðýrýnýz!
. . . cihaz kapatýlýrken Display'de F 42 veya F 45
görülürse?
^ Burada gösterilen hafif bir þebeke arýzasýdýr. Eðer bu uyarý
çok sýk görülürse, yetkili servisi çaðýrýnýz!
. . . ekranda F 72 hata uyarýsý görülürse?
Kahve kapsülü kapsül yuvasý ile kapsül plakasý arasýna
sýkýþmýþ olabilir.
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz.
^ Cihazýn içinde solda yukarýda bulunan ana þaltere basarak
cihaza gelen cereyaný kapatýnýz!
^ Kapsül yuvasý kýzaðýný dýþarý doðru çekmeyi deneyiniz.
Kýzak dýþarý çekilebilirse, ezilmiþ veya bozulmuþ kahve
kapsülünü tekrar sýkýþmamasý için çekip alýnýz ve
71
Ne yapmalý, eðer . . . ?
^ kýzak altýndaki bölümü temizleyiniz. Burada önemli olan
kapsül yuvalarýný izleyen sensörlerin ve tabandaki derinliðin
temiz olmasýdýr. Daha sonra kuru bir bezle kurulayýnýz.
^ Kýzaðý tekrar cihazýn içine doðru itiniz ve
^ Cihazý ana þalterle kapatýnýz.
^ Cihazýn kapaðýný kapatýnýz.
Kapsül kýzaðý dýþarý çekilemezse:
^ kapsül plakasýný dýþarý çekmeyi deneyiniz,
^ sýkýþýp kalan kapsülü almaya çalýþýnýz. Yeniden sýkýþýp
kalamamasý için bozulan bu kapsülü atýnýz ve
^ kapsül plakasýný tekrar içeri itiniz,
^ ana þalterle cihazý açýnýz.
^ cihazýn kapaðýný kapatýnýz.
Bu hata uyarýsý hala ekranda görülmeye devam ederse veya
kapsülü çekip çýkaramazsanýz, yetkili servisi çaðýrýnýz!
. . . ekranda F 75 veya F 76 hata uyarýlarý görülürse?
Bir kahve kapsülü sýkýþmýþ olabilir.
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz.
Cihaza gelen elektriði kesmek için içerdeki ana þaltere
basýnýz!
^ Atýk kapsül kabýný dýþarý alýnýz.
^ Kapsül kýzaðýný ve kapsül plakasýný cihazdan çýkartýnýz.
72
Ne yapmalý, eðer . . . ?
^ Bütün parçalarý tekrar cihazýn içine yerleþtiriniz ve ana
þalteri açýnýz.
^ Hata uyarýsý yine de görülüyorsa, yetkili servisi çaðýrýnýz!
Cihazýn içinde solda yukarýda bulunan ana þaltere basýnýz
ve þebekeden gelen cereyaný kesiniz! Bir sonraki adým için
bu çok önemlidir - Yaralanma tehlikesi!
^ Kapsül kýzaðýný ve plakasýný cihazdan çýkartýnýz.
^ Kapsül plakasý yanýnda bulunan deliðe bir kahve kapsülü
sýkýþmýþ olabilir.
Veya daha yukarýda süzme ünitesinde bir kapsül sýkýþmýþ
olabilir.
^ Bir kaþýk sapý ile kahve kapsülünü çekip alýnýz.
^ Kapsül plakasýný ve kapsül kýzaðýný tekrar yerine oturtunuz.
^ Cihazý ana þalterle yeniden çalýþtýrýnýz.
^ Cihaz kapaðýný kapatýnýz.
^ Hata uyarýsý hala display'de gösteriliyorsa, yetkili servisi
çaðýrýnýz!
73
Ne yapmalý, eðer . . . ?
. . . ekranda "F" ile birlikte daha baþka hata uyarýlarý
görülüyorsa
^ Kapsül yuvasý kýzaðýný, su yumuþatma kabýný, su kabýný ve
kapsül plakasýný dýþarý alýnýz.
^ Ana þalterle cihazý kapatýnýz ve yaklaþýk 10 saniye sonra
yeniden açýnýz.
^ Bütün parçalarý yeniden cihazýn içine yerleþtiriniz.
^ Buna raðmen hata uyarýlarý görülmeye devam ediyorsa,
yetkili servisi çaðýrýnýz!
74
Müþteri Hizmetleri
Kendinizin gideremediði arýzlar için lütfen Miele yetkili
servisini çaðýrýnýz.
Gerekli olan telefon numaralarýný kullanma kýlavuzunun son
sayfasýnda bulacaksýnýz.
Miele yetkili servisi sizden cihazýn model ve seri numarasýný
isteyecektir. Her iki bilgiyi de cihazýn içinde bulunan tip
etiketinden öðrenebilirsiniz.
75
Elektrik Baðlantýsý
Bu cihaz kablosu ve topraklý fiþi ile 50 Hz, 220 - 240 V
alternatif akýma baðlanmak üzere üretilmiþtir.
Sigorta en az 10 A olmalýdýr.
Elektrik baðlantýsý ancak yazýlý yönetmelikleri göre döþenmiþ
korumalý bir prize (toprak hattý) yapýlmalýdýr. Elektrik tesisatý
Avrupa normlarýna uygun olmalýdýr.
Emniyetin arttýrýlmasý açýsýndan cihaza 30mA'lýk baþlangýç
akýmlý bir F1-Koruyucu þalter takýlmasý tavsiye edilir.
Prizin uzakta olmasý durumunda elektrik tesisatý için en az 3
mm'lik baðlantý açýklýðý bulunan kutuplarý düzenleyici bir ayraç
gereklidir. LS-Þalterler, sigortalar ve koruyucular bu vazifeyi
görürler (60335 sayýlý Avrupa Normu).
Cihazýn içinde bulunan tip etiketinden bu bilgileri elde
edebilirsiniz.
Bu verilerin þebekenizin akým ve frekans bilgileri ile uyuþmasý
þarttýr.
76
Montaj Talimatý
Montaj- ve Kombine Olanaklarý
Bu cihaz bir yüksek dolaba ve bir asma dolaba monte
edilmek üzere üretilmiþtir.
77
Montaj Talimatý
Cihaz çizim ve yapý bakýmýndan diðer Miele cihazlarý ile
kombine edilecek þekilde donatýlmýþtýr. Fakat bu
kombinasyonda cihazýn tabaný bir ara parça ile
sýnýrlanmalýdýr, bu çok önemlidir (ankastre tabak ýsýtma cihazý
ile yapýlacak kombinasyon hariç).
Cihaz ayrýca özel aksesuar olarak alýnabilen Miele dolabý
içine de monte edilebilir.
Montaj
Montajdan önce cihazýn cereyanla olan baðlantýsýný
kesiniz. Ayný durum cihazýn sökme iþlemi için de
geçerlidir!
Cihaz ancak monte edilmiþ durumda iken kullanýlabilir.
Montaj için 3 ve 5 büyüklüðünde iki adet anahtara
ihtiyacýnýz olacaktýr.
^ Cihazý dayanma noktasýna kadar dolabýn içine sürünüz ve
yükseklik olarak dolabýn ortasýnda mý yoksa hemen rafýn
üstünde mi duracaðýna siz karar vereceksiniz.
Eðer böyle bir seçim yapmak istemiyorsanýz, o zaman
anahtarla cihazýn 4 ayaðýný dýþarý çeviriniz ve cihazýn
duruþunu ayarlayýnýz.
Bu ayaklarý yaklaþýk 10 mm kadar dýþarý çevirebilirsiniz!
78
Montaj Talimatý
^ Eðer dolabýnýzýn yan duvarlarýnýn kalýnlýðý 19 mm ise,
cihazýn sabitlenmesi için 4 adet delik delmeniz lazýmdýr. Bu
delikleri iþaretlemek için:
– cihazý monte edilecek boþlukta düzgün olarak yerleþtiriniz
ve yanlardaki alyan vidalarýný biraz sýkýþtýrýp geri çýkartýnýz.
– Cihazý boþluktan çýkartýnýz ve daha önce hafifçe sýkýþtýrarak
iþaretlediðiniz yan duvarlara yaklaþýk 2 mm derinlikte
delikler deliniz (ø4,5 mm).
^ Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapýnýz.
^ Cihazý monte edilecek dolap boþluðunda dayanma
noktasýna kadar arkaya doðru itiniz.
^ Cihazýn kapaðýný açýnýz ve yanlardaki vidalarý hafifçe
sýkýþtýrýnýz.
^ Cihazýn alt alyan vidalarýný a dikkatlice sýkýþtýrarak dolap
içindeki duruþunu ortalayýnýz.
^ Cihazý dolap içinde sabitlemek için üstteki iki alyan vidayý
b sýkýþtýrýnýz.
79
Deðiþiklik haklarý saklýdýr / 4807
CVA 3660
M.-Nr. 07 188 980 / 01

Benzer belgeler