PDF ( 3 ) - DergiPark

Yorumlar

Transkript

PDF ( 3 ) - DergiPark
Yeni TÕp Dergisi 2014;31:37-39
2ULMLQDOPDNDOH
6DQWUDO.RUQHD.DOÕQOÕ÷ÕQÕQ8OWUDVRQLN3DNLPHWUH
2SWLN.RKRUHQV7RPRJUDILYH3ODFLGR'LVN
.RUQHDO7RSRJUDILLOH.RPELQH6FKHLPSIOXJ
.DPHUDLOH.DUúÕODúWÕUÕOPDVÕ
(Comparison of central corneal thickness measurements by ultrasonic pachymetry, optical cohorence
tomoghraphy and scheimpflug camera combined with placido-disk corneal topography)
Mustafa KALAYCI 1, Alime GÜNEù 2, Yusuf ÖZERTÜRK
1
1
Dr. Lütfi KÕrdar Kartal E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, Göz HastalÕklarÕ Klini÷i, øSTANBUL
2
Süleyman Demirel Üniversitesi TÕp Fakültesi Göz HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, ISPARTA
ÖZET
Amaç: Ultrasonik pakimetri, optik kohorens tomografi
ve Placido disk korneal topografi ile kombine scheimpflug
kamera ile yapÕlan santral kornea kalÕnlÕ÷Õ ölçüm sonuçlarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ.
Materyal ve Metot: Santral kornea kalÕnlÕ÷Õ, sa÷lÕklÕ
olan 112 gönüllünün 112 gözünde, ultrasonik pakimetri,
optik kohorens tomografi ve Placido disk korneal topografi ile kombine scheimpflug kamera ile ölçüldü. Her
cihazÕn ölçümleri belirlendi ve karúÕlaútÕrÕldÕ.
Bulgular: HastalarÕn ortalama yaúÕ 40,41±14,27 yÕl (15
ve 65 yÕl arasÕnda) idi. Ortalama santral kornea kalÕnlÕ÷Õ
ölçümleri, ultrasonik pakimetri, optik kohorens tomografi
ve Placido disk korneal topografi ile kombine scheimpflug
kamera ile sÕrasÕyla 544,12±33,89 Njm, 545,23±34,50
Njm, 532,11±36,76 Njm idi. Ortalama santral kornea kalÕnlÕ÷Õ, ultrasonik pakimetri ile yapÕlana göre Placido disk
korneal topografi ile kombine scheimpflug kamera ile
daha ince (p=0,001), optik kohorens tomografi ile daha
kalÕn (p=0,235) ölçülmüútür. Ultrasonik pakimetri ve
optik kohorens tomografi arasÕnda (r=0,958; p=0,001),
ultrasonik pakimetri ve Placido disk korneal topografi ile
kombine scheimpflug kamera arasÕnda (r=0,954; p=0,001)
ve optik kohorens tomografi ile Placido disk korneal
topografi ile kombine scheimpflug kamera arasÕnda
anlamlÕ do÷rusal iliúki (r=0,953; p=0,001) vardÕ.
Sonuçlar: Cihazlar arasÕnda farklÕlÕklar anlamlÕ olmasÕna
ra÷men, santral kornea kalÕnlÕ÷Õ de÷erleri arasÕnda anlamlÕ do÷rusal iliúki bulunmaktadÕr. Santral kornea kalÕnlÕ÷Õ takibinde aynÕ cihazÕn kullanÕlmasÕnÕn daha uygun
olaca÷ÕnÕ düúünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Optik kohorens tomografi; Placido
disk korneal topografi ile kombine Scheimpflug kamera;
Santral kornea kalÕnlÕ÷Õ; ultrasonik pakimetri
ABSTRACT
Background: To compare the results of ultrasonic
pachymetry,
optical
cohorence
tomography
and
Scheimpflug camera combined with Placido-disk corneal
topography in central corneal thickness measurement.
Material and Methods: Central corneal thickness was
measured with ultrasonic pachymetry, optical cohorence
tomography and Scheimpflug camera combined with
Placido-disk corneal topography in 112 eyes of 112
healthy volunteers between the ages of 15 and 65 years.
The measurements of each instrument was determined
and compared.
Results: The mean age of the patients was 40.41±
14.27 years (range, 15 to 65 years). The average
measurements of central corneal thickness by ultrasonic
pachymetry,
optical
cohorence
tomography
and
Scheimpflug camera combined with Placido-disk corneal
topography were 544.12±33.89 Njm, 545.23±34.50 Njm,
532.11±36.76
Njm
respectively.
Central
corneal
thickness measurements made with the Scheimpflug
camera combined with Placido-disk corneal topography
were thinner (p=0,001) and those obtained with optical
cohorence tomography were thicker than those made
with ultrasonic pachymetry (p=0,235). There were
significant correlation between ultrasonic pachymetry
and optical cohorence tomography (r=0.958; p=0,001),
between ultrasonic pachymetry and Scheimpflug camera
combined with Placido-disk corneal topography (r=
0.954; p=0,001) and between optical cohorence
tomography and Scheimpflug camera combined with
Placido-disk corneal topography (r=0.953; p=0,001).
Conclusions: Although differences between the devices
were significant, there was a significant linear correlation
between these values of central corneal thickness. We
think it would be more appropriate to use the same
device to monitor central corneal thickness.
Key Words: Central corneal thickness; ultrasonic
pachymetry; optical cohorence tomography; Scheimpflug
camera combined with Placido-disk corneal topography
GøRøù
Santral kornea kalÕnlÕ÷Õ (SKK), klinik olarak de÷erli
bir ölçümdür. SKK, endotel hücre sa÷lÕ÷Õ ve fonksiyonu ile de÷iúir, refraktif cerrahi düúünüldü÷ünde
YazÕúma adresi:
Dr. Alime GÜNEù
Süleyman Demirel Üniversitesi TÕp Fakültesi Göz HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ,
Isparta
e-mail: [email protected]
YazÕnÕn geldi÷i tarih : 24.05.2013
YayÕna kabul tarihi : 01.07.2013
mutlaka de÷erlendirilmesi gerekir ve kornea kalÕnlÕ÷Õndaki farklÕlÕk göz tansiyonu ölçümünde de÷iúikli÷e neden olur. Bu nedenle SKK, refraktif
cerrahide, kornea hastalÕklarÕnÕn de÷erlendirilmesinde, oküler hipertansiyon ve glokom de÷erlendirmesinde önemli bir parametredir.
37
0.DOD\FÕYHDUN
Günümüzde ultrason pakimetre (UP), kornea
kalÕnlÕ÷Õ ölçümünde en yaygÕn kullanÕlan cihazdÕr
ve altÕn standart olarak kabul edilmektedir.
Bununla birlikte SKK ölçümünde, optik pakimetri,
Scheimpflug görüntüleme, optik kohorens tomografi (OKT) ve hatta manyetik rezonans görüntüleme kullanÕlabilmektedir1.
Bu prospektif çalÕúmanÕn amacÕ, UP, OKT ve
Placido disk korneal topografi ile kombine
scheimpflug kamera ile yapÕlan SKK ölçüm sonuçlarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕdÕr.
MATERYAL ve METOT
Bu prospektif çalÕúma Dr. Lütfi KÕrdar Kartal
E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Göz HastalÕklarÕ
Klini÷i poliklini÷ine ard arda baúvuran sa÷lÕklÕ gönüllülerden rastgele seçilen 112 kiúinin 112 gözünde
yapÕldÕ. Geçirilmiú göz ameliyatÕ, ±2 diyoptriden
fazla refraksiyon kusuru, kataraktÕ, korneada
opasitesi ve keratokonusu olan hastalar çalÕúma
dÕúÕ bÕrakÕldÕ. Tüm olgulardan çalÕúmaya katÕlmak
için yazÕlÕ onamlarÕ alÕndÕ. Bu çalÕúma Helsinki Deklerasyonu prensiplerine uygun olarak yapÕlmÕútÕr.
Her bir olguda 3 cihaz ile SKK ölçümü yapÕldÕ.
Ölçümler ardÕúÕk olarak, aynÕ gün, aynÕ kiúi tarafÕndan yapÕldÕ. ølk olarak OKT (Spektral OKT/SLO
[Opko/OTI, Inc., Miami, FL]) veya Placido disk
korneal topografi ile kombine Scheimpflug kamera
(Sirius, CSO, Florence, Italy) ile ölçüm yapÕldÕ. ArdÕndan topikal anestezik damlatÕlarak UP (Pacline;
OPTIKON 2000 S.p.A, Rome, Italy) ile birbirini
takip eden 5 ölçüm yapÕldÕ ve bunlarÕn ortalamasÕ
SKK olarak kaydedildi.
østatistiksel analizler için NCSS (Number
Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008
Statistical Software (Utah, USA) programÕ kullanÕldÕ. ÇalÕúma verileri de÷erlendirilirken tanÕmlayÕcÕ
istatistiksel metodlarÕn (Ortalama, standart sapma,
medyan) yanÕ sÕra niceliksel verilerin karúÕlaútÕrmalarÕnda Paired Samples t test kullanÕldÕ. Parametreler arasÕndaki iliúki analizi için Pearson
korelasyon, Spearman’s korelasyon katsayÕsÕ ve
Intraclass (sÕnÕf içi) korelasyon katsayÕsÕ kullanÕldÕ.
AnlamlÕlÕk p<0,05 ve p<0,01 düzeylerinde de÷erlendirildi.
BULGULAR
HastalarÕn yaúlarÕ 15 ile 65 yÕl arasÕnda de÷iúmekteydi (ortalama 40,41±14,27 yÕl). Ortalama
SKK, UP ile 544,12±33,89 Njm; OKT ile 545,23±
34,50 Njm; Scheimpflug kamera ile 532,11±36,76
Njm idi. Bu ölçümler arasÕndaki iliúki Tablo 1’de
özetlenmiútir. Buna göre; OKT ile ölçülen SKK
de÷eri UP’den 1,12±9,88 Njm daha kalÕn ölçülmüútür ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlÕ
bulunmamÕútÕr (p=0,235).
Scheimpflug kamera ile SKK, UP’ye göre
12,01±11,03 Njm daha ince ölçülmüútür ve bu fark
istatistiksel olarak anlamlÕ bulunmuútur (p=0,001).
AyrÕca Scheimpflug kamera ile SKK, OKT ile
ölçülen de÷ere göre de 13,12±11,16 Njm daha ince
ölçülmüútür ve bu fark da istatistiksel olarak
anlamlÕ bulunmuútur (p=0,001).
Bu üç cihazla yapÕlan ölçüm sonuçlarÕ farklÕlÕk
gösterse de, de÷erler arasÕnda istatiksel olarak
anlamlÕ yüksek derecede iliúki oldu÷u saptanmÕútÕr
(Tablo 2).
Tablo 1. Pakimetri Ölçümlerine øliúkin De÷erlendirmeler
USG Pakimetri
OKT Pakimetri
USG Pakimetri
Scheimpflug Pakimetri
OKT Pakimetri
Scheimpflug Pakimetri
p: Paired Samples Test
Ortalama
544,12
545,23
544,12
532,11
545,23
532,11
SD: Standart Sapma
SD
33,89
34,50
33,89
36,76
34,50
36,76
**p<0,01
P
0,235
0,001**
0,001**
USG: Ultrason, OKT: Optik kohorens tomografi
Tablo 2. Pakimetri Ölçümlerine øliúkin De÷erlendirmeler
USG Pakimetri * OKT Pakimetri
USG Pakimetri * Scheimpflug Pakimetri
OKT Pakimetri * Scheimpflug Pakimetri
r: Pearson Korelasyon KatsayÕsÕ
Intraclass Correlation
0,958
0,951
0,951
**p<0,01
USG: Ultrason,
r
0,958
0,954
0,953
p
0,001**
0,001**
0,001**
OKT: Optik kohorens tomografi
TARTIùMA
YakÕn zamana kadar, kornea kalÕnlÕ÷Õ ölçümünde kullanÕlan tek yöntem ultrason temelli
yöntemlerdi. UP’nin taúÕnabilir olmasÕ ve kullanÕm
kolaylÕ÷Õ gibi avantajlarÕnÕn olmasÕna ra÷men
santralizasyon ve uyum konusunda güçlüklere
38
ba÷lÕ olarak nispeten de÷iúkenlik gösterebilmesi,
topikal anestezi gerekmesi ve probun korneaya
temasÕ ile epitelde hasar oluúabilmesi ve
enfeksiyon bulaúma riski olmasÕ gibi dezavantajlarÕ
bulunmaktadÕr2-4.
0.DOD\FÕYHDUN
Bu cihazla elde edilen kornea kalÕnlÕk de÷erleri,
ölçüm yapan kiúiye son derece ba÷lÕdÕr. Korneaya
temas gerekli oldu÷unda küçük aplanasyon hatalarÕ
oluúabilmektedir.5
AyrÕca
topikal
anestezi
uygulanmasÕ,
pakimetrik
ölçümlerin
yüksek
çÕkmasÕna neden olabilir.6 Kornea kalÕnlÕ÷ÕnÕ
ölçmek için daha az invazif ve daha kesin sonuçlar
veren
yöntemlere
ihtiyaç
duyulmaktadÕr.
Günümüzde, tanÕsal teknolojilerdeki ilerlemeler ve
korneal refraktif cerrahi tekniklerine ilginin artmasÕ
nedeniyle korneal topografi cihazlarÕ yaygÕn olarak
kullanÕlmaktadÕr. Bu tür sistemler kornea anatomisi hakkÕnda çok ayrÕntÕlÕ bilgi sa÷lamaktadÕrlar.
Sirius sistemi, Scheimpflug kamera ve Placido
disk teknolojilerini birlikte kullanan yeni bir
topografi cihazÕdÕr. Kornea ve ön kamaradan 25
radyal kesit alÕr ve hÕzlÕ bir görüntüleme sa÷lar. øki
monokromatik, 360 derecelik Scheimpflug döner
kamera ve bir Placido diski birlikteli÷i ile kornea ve
ön kamarayÕ bütünüyle analiz eder, kornea ön ve
arka yüzey te÷et ve eksenel e÷rilik bilgilerini,
korneanÕn küresel refraktif gücünü, çeúitli yapÕlarÕn
biyometrik tahminini, görsel analiz ile korneanÕn
wavefront haritasÕnÕ ve korneanÕn pakimetri haritasÕnÕ sa÷lar. YapÕlan çeúitli çalÕúmalarda bu cihazÕn, ön ve arka e÷rilikler ve pakimetre gibi korneanÕn birçok morfolojik parametresinin tekrarlanabilir ve tutarlÕ ölçülmesini sa÷ladÕ÷Õ bildirilmiútir7-9.
OKT ile korneanÕn merkezi bölümünden, tekrarlanabilen, kesitsel ölçümler yapÕlabilmektedir. Bu
yöntemde de korneaya temas gerekmemektedir.
Dexter ve ark. UP ve OKT ile yaptÕklarÕ çalÕúmada
ortalama SKK’nÕn OKT ile yapÕlan ölçümlerde
yaklaúÕk 23 Njm (%4) daha fazla oldu÷unu sapta-
mÕúlar ve iki cihazla yapÕlan ölçüm sonuçlarÕnÕn
yüksek derecede iliúki gösterdi÷ini bildirmiúlerdir10.
Bizim çalÕúmamÕzda da OKT ile ölçülen SKK
de÷eri UP’den 1,12±9,88 Njm daha kalÕn ölçülmüútür; ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlÕ
bulunmamÕútÕr (p=0,235). Fishman ve ark. ise
yaptÕklarÕ çalÕúmada UP ve OKT ile yapÕlan SKK
ölçüm de÷erleri arasÕnda anlamlÕ bir fark olmadÕ÷ÕnÕ bildirmiúlerdir11.
Dilraj ve ark. yaptÕklarÕ çalÕúmada Scheimpflug
görüntüleme, UP ve OKT ile yapÕlan ölçüm de÷erleri arasÕnda istatiksel olarak anlamlÕ farklÕlÕk
oldu÷unu ve UP ile yapÕlan ölçümlerin her zaman
daha kalÕn oldu÷unu bildirmiúlerdir12. Büyük ve
ark.’nÕn çalÕúmasÕnda SKK, Scheimpflug görüntüleme ile UP‘den anlamlÕ olarak daha kalÕn ölçülmüútür13. Bizim çalÕúmamÕzda ise ortalama SKK,
UP ile yapÕlana göre Placido disk korneal topografi
ile kombine scheimpflug kamera ile daha ince
(p=0,001), OKT ile daha kalÕn (p=0,235) ölçülmüútür. Bu farklÕlÕklar, UP’ de probun yerleúim
de÷iúikliklerinden ve tekrarlanabilirli÷inin düúük
olmasÕndan kaynaklanabilmektedir.
Sonuç olarak UP, OKT ve Placido disk korneal
topografi ile kombine scheimpflug kamera ile
ölçülen SKK de÷erleri arasÕnda anlamlÕ do÷rusal
iliúki bulunmasÕna ra÷men farklÕ sonuçlar elde
edilebilmektedir. TanÕ ve tedavi için sÕnÕrda bulunan hastalarda SKK ölçümünün farklÕ cihazlarla
de÷erlendirilmesi ve karúÕlaútÕrÕlmasÕ ve hasta
takibinde aynÕ cihazÕn kullanÕlmasÕnÕn daha uygun
olaca÷ÕnÕ düúünmekteyiz.
YazarÕn beyanÕ: ÇÕkar çatÕúmasÕ bulunmamaktadÕr.
(Conflict of interest statement: None declared)
REFERANSLAR
1. Wolffsohn JS, Davies LN. Advances in anterior segment imaging. Curr
Opin Ophthalmol 2007;18:32–8.
2. Kawana K, Tokunaga T, Miyata K, Okamoto F, Kiuchi T, Oshika T.
Comparison of corneal thickness measurements using Orbscan II, noncontact specular microscopy, and ultrasonic pachymetry in eyes after laser
in situ keratomileusis. Br J Ophthalmol 2004;88:466–8.
3. Marsich MW, Bullimore MA. The repeatability of corneal thickness
measures. Cornea 2000;19:792–5.
4. Miglior S, Albe E, Guareschi M, Mandelli G, Gomarasca S, Orzalesi N.
Intraobserver and interobserver reproducibility in the evaluation of
ultrasonic pachymetry measurements of central corneal thickness. Br J
Ophthalmol 2004;88:174–7.
5. Kim HY, Budenz DL, Lee PS, Feuer WJ, Barton K. Comparison of central
corneal thickness using anterior segment optical coherence tomography vs
ultrasound pachymetry. Am J Ophthalmol 2008;145:228–32.
6. Montero JA, Ruiz-Moreno JM, Fernandez-Munoz M, Rodriguez- Palacios
MI. Effect of topical anesthetics on intraocular pressure and pachymetry.
Eur J Ophthalmol 2008;18:748–50.
7. Montalban R, Pinero DP, Javaloy J, Alio JL. Intrasubject repeatability of
corneal morphological measurements obtained with a new Scheimpflug
photography-based system. J Cataract Refract Surg 2012;38: 971–7.
8. Savini G, Barboni P, Carbonelli M, Hoffer KJ. Repeatability of automatic
measurements by a new Scheimpflug camera combined with Placido
topography. J Cataract Refract Surg 2011;37:1809–16.
9. Milla M, Pinero DP, Amparo F, Alio JL. Pachymetric measurements with
a new Scheimpflug photography-based system; intraobserver repeatability
and agreement with optical coherence tomography pachymetry. J Cataract
Refract Surg 2011;37:310–6.
10. Leung DY, Lam DK, Yeung BY, Lam DS. Comparison between central
corneal thickness measurements by ultrasound pachymetry and optical
coherence tomography. Clin Experiment Ophthalmol 2006;34:751–4.
11. Fishman GR, Pons ME, Seedor JA, et al. Assessment of central corneal
thickness using optical coherence tomography. J Cataract Refract Surg
2005;31:707–11.
12. Grewal DS, Brar GS, Grewal SP. Assessment of central corneal
thickness in normal, keratoconus, and post-laser in situ keratomileusis eyes
using Scheimpflug imaging, spectral domain optical coherence tomography,
and ultrasound pachymetry. J Cataract Refract Surg 2010;36:954–64.
13. Buyuk K, Bozkurt B, KamÕs U, OzkagnÕcÕ A, Okudan S. Comparison of
Central Corneal Thickness Measurements in Normal and Keratoconic Eyes
Using Ultrasonic Pachymetry and OCULUS Pentacam [Normal ve
Keratokonuslu Gözlerde Ultrasonik Pakimetri ve OCULUS Pentacam ile
Ölçülen Santral Kornea KalÕnlÕklarÕnÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ]. Turk J Ophthalmol
2011;41:104-7.
39

Benzer belgeler