Tarihi Rekor - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Yorumlar

Transkript

Tarihi Rekor - Manisa Büyükşehir Belediyesi
BELEDiYE HiZMETLERiNE
4 MiLYON TL'LiK DEV YATIRIM
Çeþitli Müdürlükler’de hizmet vermek üzere yaklaþýk 4 Milyon TL deðerinde yatýrým yapýlarak
102 adet yeni araç alýmý yapýldý.
MANÝSA Belediyesi, 2010 yýlýnýn
ilk icraatýný belediye araç parkýna 4
milyon TL'lik yatýrým yaparak gerçekleþtirdi. Önceki yýllarda temizlik, genel hizmet, park bahçe ve su
iþlerinde kullanýlan kiralama araçlarýn yerine belediye bünyesine
102 araç alýndý. Belediye Baþkaný
Cengiz Ergün, belediyenin artýk
tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile
yapacaðýný vurguladý; “Belediyemiz kasasýndan 4 milyon TL'lik bir
harcama yaparak belediyenin temizlik araçlarý dahil yýlda 5 Milyon
TL'ye aldýðý araç kiralama iþini
kendi araçlarýmýzla yapma kararý
aldýk. Büyük bir tasarruf saðlayacaðýmýzý umuyoruz” dedi.
2010 Yýlýnýn Ýlk Yatýrýmý
Ergün sözlerine þöyle devam
etti; “Bu alým bizim için 2010 yýlýnýn ilk yatýrýmý. Çok yakýnda teker
teker bütün projelerimizi açýklayacaðýz ve 2010 yýlýnýn yatýrým yýlý
olduðunu göstereceðiz” dedi. 4’te
Adet
24
1
6
5
18
3
20
25
Araç
Çöp Kamyonu
Temizlik Aracý
Traktör
Traktör
Kamyonet
Binek Oto
Ticari Araç
Motosiklet
Müdürlük
Temizlik Ýþleri
Temizlik Ýþleri
Temizlik Ýþleri
Park Bahçe Hiz.
Park Bahçe Hiz.
Makam
Ulaþým-Zabýta
Su Kanalizasyon Ý.
Baþkan’ýn Kalemi 03
SAYFA
Deðiþen ve Geliþen MANÝSA
www.manisa.bel.tr
Manisa Belediyesi Aylýk Gazetesi
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
Deðerli okuyucular; 2009 mahalli seçimleriyle birlikte, sizlerin oylarý ve güveni sonucu devraldýðýmýz Manisa Belediyesi'nde, þeffaf, sorgulanabilir, dürüst, iþbirlikçi, deðiþimci ve
kentin menfaatlerini korumayý görev edinen bir belediyecilik
anlayýþla yaklaþýk 10 aydýr görev yapmaktayýz. Göreve geldikten sonra gerek basýn toplantýlarýyla, gerekse de açýklamalarýmýzla süreci sizlere aþama aþama aktarma imkâný bulduk.
Her Hafta Ayrý Bir Mahelleyi Ziyaret Eden Belediye Baþkaný Cengiz Ergün;
Sokaklarý Gezmezsek
Sorunlarý Göremeyiz
Belediye Bütçesinden
Tarihi Rekor
MANÝSA Belediyesi'nin 2009 bütçesi, yýl sonu itibariyle
yüzde 75,34'lük gerçekleþme oranýný yakalayarak geçmiþ
yýllarýn rekorunu kýrdý.
MANÝSA Belediyesi'nin 2009
bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde
75,34'lük gerçekleþme oranýný yakalayarak son 6 yýlýn rekorunu kýrdý. Bir önceki yýl 2008'de 80 milyon
580 bin TL gelire karþýlýk 111 milyon 379 bin 727 TL giderle yüzde
63'lük gerçekleþmeyi yakalanýrken,
2009 yýlýnýn son 9 ayýnda saðlanan
mali disiplin ve 102 milyon 621 bin
TL gelire karþýlýk gider kalemi 73
milyon 24 bin TL'ye düþürülerek
yüzde 75.34'lük rekor gerçekleþme
saðlandý. Belediye Baþkaný Cengiz
Ergün, Belediyenin 9 ay önceki
mali durumu ile þuanki arasýnda
ciddi fark olduðunu söyledi, “Belediyemizin 9 ay önce yaklaþýk 92
milyonu bulan borcu þuanda 59
milyon 985 bin seviyelerine düþtü. Bütçede yýlýn son 9 ayýndan
itibaren yakaladýðýmýz denge bu
rekoru getirdi. Gelecek için artýk
daha çok umutluyuz” dedi. 5’te
Engelsiz
Kent Ýçin
Ýlk Adýmlar
Atýldý
Asansörlü Üst Geçit
Ýlkbaharda Hazýr
MANÝSA Belediyesi, kentin
her yanýný engelliler için engelsiz
hale getirmek amacýyla kollarý sývadý. Ýlk olarak engelli vatandaþlarýn þehir merkezinde rahat ve
güvenli hareket edebilmeleri için
trafik ýþýklarýný ve yaya kaldýrýmlarýný yeniden düzenledi. 7’de
Baþkan Cengiz Ergün'ün baþlattýðý mahalle ziyaretleri kentin belediye baþkanýn halkýn arasýnda yer almasý vatandaþ tarafýndan ilgiyle karþýlandý.
ERGÜN;
Mahalle Sakinleri
Belediye Baþkanýný
Sokaklarda Görünce Þaþýrýyor
Ekibiyle gittiði mahallelerde
halkýn ilgisiyle karþýlaþan Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, vatandaþýn baþkaný yanýnda görmesinin ona güven verdiðini söyledi, “Makamda, koltukta olan
baþkanýn kentin sorunlarýný bilmesi çok zordur. Bu nedenle elimizden geldiði kadar halkýn arasýna karýþýp sorunlarý halkýn arasýnda çözmeye çalýþýyoruz. Gittiðimiz yerde aldýðýmýz tepkilerde
yaptýðýmýz iþin doðruluðunu kanýtlýyor” diye konuþtu. 6’da
Mahalle sakinleri
ile bir araya gelen
Baþkan Ergün, görüþmelerde mahallelerin sorunlarýný
birinci aðýzdan dinleyip sorunlarý yerinde inceleyerek çözüm odaklý çalýþmalar yapýyor. Belediye
Baþkanýný karþýlarýnda gören mahalle
sakinleri de sorunlarýný ve isteklerini
aracý olmadan ileterek kentin Belediye
Baþkaný ile bir araya
gelme fýrsatý
buluyor.
Malta Parký için
Geri Sayým Baþladý
MANÝSA Belediye Baþkaný Cengiz
Ergün, Mimar Sinan Bulvarý itfaiye
mevkiine üst geçit yapýlmasý için
hayýrsever Leman - Ferit Giritligil ile
protokol imzaladý. Belediye Baþkaný
Cengiz Ergün, Manisa'ya yakýþan bir üst
geçit olacaðýný söyledi; “Asansörlü modern
üst geçit 90 gün içinde bitecek ve
Manisalýlarýn hizmetine girecek. Ýlerleyen
aylarda diðer üst geçitlerinde iyileþtirmesini yapacaðýz” dedi. 4’de
Kaldýrým Ýþgalinde
Halkýn Dediði Oldu
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kaldýrým iþgaline son noktaya koyacak çalýþmayý anket yaptýrarak açýkladý. Manisa'nýn ana caddeleri ve bulvarlarýnda sýfýr
kaldýrým iþgali uygulamasýnýn baþladýðýný
belirterek, belirlenecek diðer yerlerde yapýlacak incelemeye göre kýrmýzý hat
uygulamasýnýn yapýlacaðýný belirtti.
Ergün; “Belirlenen cadde ve bulvarlarda
sýfýr kaldýrým iþgali uygulanacak, kaldýrým
geniþliði müsait olan yerlerde yapýlacak
incelemeye göre de kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacak” dedi. 8’de
Osmanlý’dan
Ýzler Bu Çarþýda
Manisa Belediyesi'nin prestij projeleri arasýnda yer
alan, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'nin Osmanlý Mimarisi
özelliklerini taþýyan Osmanlý Çarþýsý olarak düzenlenmesi
çalýþmalarý baþladý. 8’de
Malta parký peyzaj düzenlemesi 19 bin 848 metrekare üzerinde
uygulanacak. Bu alanda 450 metrekarelik kafeterya ve sporcularýn
kullanacaðý soyunma odalarýný kapsayacak bina olacak.
Manisa Belediyesi'nin 2010 yýlý takviminde yer alan “Malta Parký Projesi” için
geri sayým baþladý. Ýhale aþamasýna gelen projenin öncelikle yap iþlet devret
usulü ile yaptýrýlmasý düþünülürken, ihale
sürecenin tamamlanmasýyla projenin
startýnýn ilkbaharda verileceði belirtildi.
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, projenin
gerçekleþmesi ile bölgenin sosyal aktivitesinin artacaðýný söyledi, “Malta parký
projemiz hazýr, ihale aþamasý bekleniyor. Tamamlandýðýnda Manisa, sporcularýn ve vatandaþýn kullanabileceði
modern bir komplekse kavuþacak”
dedi. 5’te
Trafik Önlemleri
Arttýrýlýyor
Manisa Belediyesi,
öðrencilerin okula geliþ
gidiþlerinde trafikteki
güvenliðini saðlamak
için okul önlerindeki
trafik çizgilerini, trafik
iþaretlerini ve yaya geçitlerinin boyalarýný
yeniledi. 3’te
Þehir Ýçi Otoparklarda
Dijital Dönem
Manisa Belediyesi iþtiraki
BESOT A.Þ. tarafýndan iþletilen þehir içi otoparklarýnda
bayan otopark görevlileri
görev yapmaya baþladý. Otopark ücretlerinin anlýk takibi için de dijital uygulamaya geçildi, görevliler
online sistem ile merkeze baðlý cihazlar üzerinden otopark ücretlerini tahsil etmeye
baþladý. 4’te
02
Tiyatro Kent Sanatýna Lokomotif Oldu
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu sahnesi, sergilenen oyunlar ve tiyatrocularýn çalýþmalarýyla kentin sanatsal aktivitelerini arttýrdý
Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu sahnesi, sergilenen oyunlar ve
tiyatrocularýn çalýþmalarýyla kentin sanatsal aktivitelerini arttýrdý.
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
tiyatrocularý kabulünde, belediye
destekli tiyatronun çalýþmalarýnýn
kente sanat hareketliliði kazandýrdýðýna dikkat çekti; “Belediyemizin tiyatrosu, deneyimli oyuncu
kadrosu, profesyonel sahnesi ve
tecrübeli yönetim kadrosuyla
adýndan söz ettirmeye devam
ediyor. Baþarýlý çalýþmalar
yapýldýðýnýn farkýndayýz. Manisa'nýn tiyatrosu Manisalýlar arasýnda konuþuluyor ve bu da bizi
sevindiriyor” dedi.
Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu Ray Cooney'in
yazdýðý 'Koca Bir Yalan' isimli komedi oyunuyla
seyircisi ile buluþmaya devam ederken Belediye
Baþkaný Cengiz Ergün oyunculara destek verdi.
Baþkan Ergün'ü makamýnda ziyaret eden
tiyatrocular, yeni oyunlarý ve sezon oyunlarý
hakkýnda Baþkan Ergün'e bilgi verdi. Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Þengöz,
Manisa Belediyesi
Þehir Tiyatrosu'nun
yeni oyununun seyirci
tarafýndan beðenildiðini
söyledi, Devlet Tiyatrolarýný desteðiyle kentte
yeni oyunlarýn sergilenmeye devam edeceðini belirtti. Þengöz;
“Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu, ilimizdeki
tiyatro ihtiyacýný gidermek için elinden geleni
yapýyor. Tamamen bize ait olan Kuvayi Milliye'nin anlatýldýðý oyunumuz sahnelendiði aylarda
full kapasiteyle son oyunu oynadý. Atatürk anýsýna
yapýlan oratoryo da oldukça ilgi
çekti. Þuanda sahnelenen Ray
Cooney'in yazdýðý 'Koca Bir Yalan'
isimli komedi oyunu da seyircimiz
tarafýndan ilgiyle takip ediliyor.
Tabi kendi oyunlarýmýzýn yaný sýra
Devlet Tiyatrolarýnda sahnelenen
oyunlara da ev sahipliði yapýyoruz. Seyircimizi devlet tiyatrolarýnýn oyunlarýyla buluþturduðumuz
için en az sanatseverler kadar
mutluyuz. Bizim Manisalý
sanatseverlerden tek beklentimiz
salonu boþ býrakmamalarý. Bu
sahneye onlar sahip çýktýðý sürece oyuncularýmýzýn isteði daha da artýyor” dedi.
HER TÜRLÜ SANATIN YANINDAYIZ
Manisa Belediyesi'nin sanatýn ve sanatçýnýn yanýnda olduðunu her fýrsatta hatýrlatýyoruz” diyen
Baþkan Ergün'de Þehir Tiyatrosu'nun baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný ve kentteki tiyatro severlere unutulmaz seyirler yaþattýðýný söyledi. Baþkan Ergün; “Belediyemizin tiyatrosu, deneyimli
oyuncu kadrosu, profesyonel sahnesi ve tecrübeli
yönetimiyle adýndan söz ettirmeye devam ediyor.
Baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýnýn farkýndayýz. Tiyatromuz adeta kentin sanat lokomotifi oldu. Özel
günlerde sahnelenen tiyatrolarýn yaný sýra özgün
oyunlarda tiyatro severlerin beðenisine sunuluyor.
Yeni sezonda sahnelenecek oyunlarýnda birbirinden güzel olduðunu biliyoruz ve Manisalý sanatseverleri tiyatro salonumuza bekliyoruz. Manisa
Belediyesi Þehir Tiyatrosu'na gönül vermiþ arkadaþlarýmýzýn tek isteði seyirci ilgisi. Oyunlarýn
neredeyse tamamýnýn salon dolu halde izlenmesi
beni mutlu ediyor” diye konuþtu.
Meslek Sahibi
Yapan Kurslar
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
Manisa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayýþý ile geniþlettiði
meslek edindirme kurslarý merkezinde inceleme yaptý. Kurslarda
eðitim gören bayanlarla sohbet
eden Baþkan Ergün, seramik, halý
dokuma, resim, müzik ve spor kurs
programlarý hakkýnda bilgi aldý.
Kurslar sonunda birçok bayanýn
meslek sahibi olduðunu ve el iþi
çalýþmalarýný sürdüren bayanlarýn
baþarýlý çalýþmalar ortaya çýkardýðýný öðrenen Baþkan Ergün, belediyenin kurs merkezine katkýsýnýn artacaðýný müjdeledi, özellikle seramik kurslarýnda çalýþýlan Manisa
motifli el iþi hediyelik eþyalarýn seri
üretiminin yapýlmasýný istedi.
KURSLARA KATILIM ÇAÐRISI
Manisa Belediyesi'nin kurslarla ve
eðitimle istihdama katký saðlamaya
çalýþtýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Ergün, özellikle ev hanýmlarýnýn bu kurslarda edindikleri bilgileri
günlük hayatta kullanarak ev ekonomilerine katký saðladýklarýna dikkat çekti. Baþkan Ergün þöyle devam etti; “Belediyemiz bünyesinde
devam eden birçok kursumuz var.
Branþlarýmýz arasýnda Bilgisayar
Kullanýmý, Autocad, Grafik Tasarým,
Web Tasarým, Ev Mefruþatý, Kuyumculuk, Manisa Bezi Dokumacýlýðý, Makine Nakýþý,Telkari'den oluþuyor. Bu kurslarý her geçen gün iþlevsel hale getiriyoruz. Ýsteyen herkes sembolik bir aylýk ücretle kurslardan faydalanabiliyor. Kurslarý da
ev ekonomilerine katký saðlayacak
ve kursiyerlere mesleki birikim saðlayacak þekilde tasarlýyoruz. Buradaki eðitmenlerimiz kursiyerlerle
birebir ilgileniyor ve onlarýn içindeki
becerileri ortaya çýkarýyor. Burada
yetiþen her kursiyer kurs sonunda
mesleki açýdan donanýmlý olarak
mezun oluyor. Burada seramik kursu gören ve yeteneði olan bir bayan
kurs sonunda atölye açarak hem
kendi ekonomisine hem de yurt
ekonomisine katký saðlayabiliyor.
Böyle güzel çalýþmalarýn yapýldýðý
kurs merkezimizi yerinde incelemek
istedim. Gördüðüm kadarýyla buradaki kursiyerler iþlerini severek yapýyorlar. Günümüz koþullarýnda her
zaman kendimizi yenilemek zorundayýz. Yeniliklere kendimiz alýþtýrmalýyýz ki günün gerisinde kalmayalým. Burada üretimi yapýlan ürünlerden özellikle seramik ve halý
çalýþmalarý çok dikkat çekici.”
þeklinde konuþtu.
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
Belediye Bütçesinden Tarihi Rekor
03
Baþkan’ýn Kalemi
2009 bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde 75,34'lük gerçekleþme oranýný yakalayarak geçmiþ yýllarýn rekorunu kýrdý.
Baþkan Ergün; “Göreve baþladýktan sonra
belediyenin mali yapýsýný ciddi bir inceleme
altýna aldýk ve derinlemesine analizini yaptýk. Bu çalýþmalar sonucunda mali dengeyi
saðlamak için giderlerimizi azami miktarda
azalttýk, gelirlerimizi
azami miktarda arttýrmaya çalýþtýk.”
Bir önceki yýl 2008'de 80
milyon 580 bin TL gelire karþýlýk 111 milyon 379 bin 727 TL
giderle yüzde 63'lük gerçekleþmeyi yakalanýrken, 2009
yýlýnýn son 9 ayýnda saðlanan
mali disiplin ve 102 milyon 621
bin TL gelire karþýlýk gider kalemi 73 milyon 24 bin TL'ye
düþürülerek yüzde 75.34'lük
rekor gerçekleþme saðlandý.
Baþkan Ergün, Belediyenin 9
ay önceki mali durumu ile
þuanki arasýnda ciddi fark
olduðunu söyledi, “Belediyemizin 9 ay önce yaklaþýk 92
milyonu bulan borcu þuanda
59 milyon 985 bin seviyelerine
düþtü. Bütçede yýlýn son 9
ayýndan itibaren yakaladýðýmýz
denge bu rekoru getirdi.
Gelecek için artýk daha çok
umutluyuz” dedi.
Son 6 Yýlýn Bütçeleri
2004 % 53.23
2005 % 52.30
2006 % 45.87
2007 % 59.26
2008 % 63.20
2009 % 75.34
Önceki aylarda 2010 bütçesi
131 milyon 531 bin TL olarak
onaylandýktan sonra, önceki
yýlýn bütçesinin gerçekleþme
oraný da belli oldu. Yýllar itibariyle açýklanan bütçeler ve gerçekleþme oranlarý incelendiðinde, 2009’un gerçekleþme
oraný yüzde 75,34'lük gerçekleþme ile son altý yýlýn bütçe
rakamlarýnýn önüne geçti. Belediye alacaklarýn takibi ile
2008’de 80 milyon TL olan gelirini 2009’da 102 milyon 621
bin TL'ye yükseltti. Bütçe çalýþmalarý yapýlýrken, Manisa Belediyesi'nin 30 Mart 2009 tarihinde açýklanan 91 milyon 511
bin 211 TL tutarýndaki borcu,
59 milyon 985 bin 411 TL'ye
düþürüldü. Mevcut borçlarýn
içerisinde yeni alýnan 102
aracýnda yer aldýðý belirtildi.
BELEDÝYE BAÞKANI CENGÝZ ERGÜN; “GELÝR GÝDERÝ GEÇTÝ”
Baþkan Ergün, bütçenin rekor seviyede
gerçekleþmesinin 9 ayda mali alanda uygulanan disiplinin sonucu olduðunu belirtti,
belediye hizmetlerini inceledikçe hangi birim
az maliyetle çalýþtýrýlýr bunun ortaya çýktýðýný
söyledi Ergün þöyle devam etti; “9 ay önce
açýklanan yaklaþýk 92 milyon TL'lik borcu 59
milyon 985 bin TL seviyesine indirdik. Bütçeler incelendiðinde bir önceki yýl 2008'de 80
milyon 580 bin TL gelire karþýlýk 111 milyon
379 bin 727 TL gider meydana gelmiþ ve
yüzde 63'lük gerçekleþ saðlanmýþ. Göreve
geldikten sonra saðlanan mali disiplin ile
2009 bütçesinde 102 milyon 621 bin TL gelire karþýlýk gider kalemini 73 milyon 24 bin
TL'ye düþürdük sonucunda da yüzde
75.34'lük rekor gerçekleþme oluþtu. Bundan
sonraki yýllarda da hayali deðil gerçekleþmesi yüksek bütçeler yapacaðýz. Alacaklar
konusunda da belediyemiz kararlý davrandý
ve belediye kasasýna 2008 yýlýnda 80 milyon
580 bin TL gelir saðlanýrken son 9 aydaki
kararlý çalýþma ile 2009 yýlýnýn geliri 102 milyon 621 bin TL seviyesine yükseldi. Tüm
bunlarý yaparken belediyemiz hizmetlerini
aksatmadýk ancak hesaplý hareket ettik. Artýk
önümüzü daha rahat görüyoruz ve gelecekten umutla söz ediyoruz. Bu mali disiplini
diðer yýllarda da devam ettireceðimizden
kimsenin þüphesi olmasýn. Belediye olarak
her türlü hizmeti yapacaðýz ancak hesabýmýzý bilerek, emin adýmlarla bu hizmetleri
gerçekleþtireceðiz”.
GEDAÞ Kazýlarýndan Sonra
Alt ve Üst Yapý Yenilenecek
GEDÝZ Elektrik Daðýtým A.Þ (GEDAÞ) tarafýndan bir süredir devam eden elektrik kablolarýnýn yeraltýna alýnmasý çalýþmalarý nedeniyle birçok mahalle ve sokakta kaldýrým taþlarýna kadar yollarýn kazýldý. Çalýþmalar devam ederken Belediyede elektrik kazýlarýnýn
tamamlandýðý yerlerde ilk etapta alt yapý ve
üst yapý inþasý için planlamasýný yaptý. Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, GEDAÞ'ýn çalýþmalarý biter bitmez devreye girerek, kazýlan tüm yol, kaldýrým ve bordürlerin
yeniden yapacaklarýný söyledi. Bu konuda
biraz zamana ihtiyaç duyulduðuna dikkat çeken Baþkan Ergün, “GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý devam ediyor. Bu
çalýþma biter bitmez biz sahaya gireceðiz ve
tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz. Biz
konu ile ilgili gerekli hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde yapýlacak düzenlemeler ile ilgili ihaleye çýkacaðýz. Ardýndan bütün sokaklarýn düzenlemelerini yapacaðýz. Bunlardan önce yaðmur suyu
drenajlarýný yapýlacak, çatý ve balkon sularýnýn kanalizasyona aktarýlan borularý iptal edip
bunlarý tamamen yaðmur suyu drenajýna
baðlayarak sistemi tamamlayacaðýz. Daha
sonra kaldýrým döþemelerine geçeceðiz.
Þimdi yaparsak bir daha kazýlacak bu nedenle
GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma
çalýþmasý biter bitmez hýzlý bir þekilde tüm
kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz” diye
konuþtu.
Trafik Önlemleri Arttýrýlýyor
MANÝSA Belediyesi, öðrencilerin okula geliþ gidiþlerinde trafik güvenliðini saðlamak için okul önlerindeki trafik
çizgilerini ve yaya geçitlerinin boyalarýný yeniledi. Ayrýca yaya geçitlerinin eksik olduðu yerlerde yeni önlemler aldý.
Özellikle kent merkezindeki okul önlerinde silinen yol çizgilerini
yenileyen belediye ekipleri, yaya geçitlerini de yeniledi. Bazý yaya
geçitlerini dikkat çekmesi ve yaya trafiginde düzen saglanmasý için
kýrmýzý-beyaz renkte geçis yollarýný isaretledi.
TRAFÝK EÐÝTÝMÝ ARTTIRILMALI
Yaya geçitlerinin düzenlenmesi kent içindeki trafiði ve
trafikteki yaya güvenliðini de etkileyeceðine dikkat çeken Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, okullarda yaya
geçitlerinin kullanýlmasý konusunda öðrencilerin eðitiminin arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Baþkan Ergün;
“Kent içindeki yaya geçitleri ve trafik çizgilerinin yenilenmesi yayalarýn trafikteki güvenliðinin olumlu yönde
etkiliyor. Bu nedenle periyodik olarak yaya geçitlerinin
düzenlenmesini saðladýk. Ayrýca yaya geçitlerinin kul-
Kent içi trafik düzenlemelerine
aðýrlýk veren Belediye Baþkaný
Cengiz Ergün, Belediye Ulaþým
Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin
okul önlerindeki yaya geçitleri ve
yol çizgilerini yenilemesi konusunda yürüttüðü çalýþmalarý hýzlandýrdý. Baþkan Ergün; “Belediye olarak
trafik çizgilerinin ve yaya geçitlerinin düzenlenmesi konusunda bazý
çalýþmalar baþlatmýþtýk. Bu çalýþmalarý yaparken modern kentlerdeki trafik iþaretlerini örnek aldýk.
Özellikle okul önlerindeki yaya
geçitlerinin ve yol çizgilerinin eksik
olduðu yerlerde acil önlemler alýndý. Bazý okullarda yaya geçitleri
için yer ayrýlmadýðýndan ekiplerimiz yeni yaya geçitleri belirledi.
Özellikle okul yönetimlerinden
gelen istekler anýnda deðerlendirilerek gerekli düzenlemeler
yapýlýyor” dedi.
lanýlmasý konusunda yönlendirici ve özendirici uygulamalarýmýz devam ediyor. Benzer uygulamalarýn okullarda da
yapýlmasýný istiyoruz. Öðrencilerin okul önlerindeki yaya geçitlerini kullanmalarý konusunda öðretmenlerimize büyük iþ
düþüyor. Çünkü biliyoruz ki bir ailedeki en iyi denetmen
ailenin en küçük bireyidir. Çocuk anne babasýný yaya geçitleri kullanmasý konusunda uyarýrsa anne baba da çocuðuna
örnek olmak için yaya geçitlerini kullanmak zorunda kalýr.
Ýnsanlarýmýzýn can güvenliðini korumak için yaya geçitlerini
kullanmalarý gerekiyor” diye konuþtu.
Belediye Baþkaný
Deðiþen ve Geliþen MANÝSA
Kýymetli Manisalý hemþerilerim, deðerli okuyucular;
Bir süredir www.manisa.bel.tr adresinden paylaþtýðýmýz belediyemizin
etkinlikleri, icraatlarý ve hizmetlerini bu sayýmýzdan itibaren Manisa
Belediye Gazetesi aracýlýðýyla sizlerle paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz.
Deðerli okuyucular; 2009 mahalli seçimleriyle birlikte, sizlerin oylarý ve
güveni sonucu devraldýðýmýz Manisa Belediyesi'nde, þeffaf, sorgulanabilir,
dürüst, iþbirlikçi, deðiþimci ve kentin menfaatlerini korumayý görev edinen
bir belediyecilik anlayýþla yaklaþýk 10 aydýr görev yapmaktayýz. Göreve
geldikten sonra gerek basýn toplantýlarýyla, gerekse de açýklamalarýmýzla
süreci sizlere aþama aþama aktarma imkâný bulduk. Geçirdiðimiz bu
zaman diliminde 2010 yýlý baþýna kadar belediyenin röntgenini çekerek
aksaklýklarýný, sorunlarýný, düzensiz çalýþan mekanizmalarýný tespit ettik.
Göreve geldiðimizde komada bulduðumuz belediyeyi dimdik ayaklarý
üzerinde durabilen ve adeta maraton için hazýr bir atlet konumuna getirdik.
Elbette bu süre zarfýnda birçok sýkýntý ile karþý karþýya kaldýk. Ülkenin bir
numaralý sorunu olan iþsizliði en aðýr yaþayan kurumlardan biri olduk. Yine
il belediyesi olarak Türkiye'de bir ilke tanýklýk ederek, önceki yýllarda
ödenmediði için yaklaþýk 9 milyon TL'ye ulaþan elektrik borcu yüzünden
kente hizmet veren belediye hizmet birimlerimizin elektriklerinin, kesildiði
günleri yaþadýk. Göreve geldiðimiz ilk aylarda, ödenmeyen vergi borçlarýna
karþýlýk iller bankasý gelirimizin büyük bölümüne el konulmasý nedeniyle
zor ancak umutlu günlerden geçtik. Yaklaþýk 92 milyon TL'ye ulaþan belediyenin borcunu, seçimlerden önce deðerli Manisa halkýna verdiðimiz söz
üzerine sadece bir kez açýkladýk. Sürdürdüðümüz mali disiplin ve kesilen
hortumlar sayesinde, 4 milyon TL'lik araç yatýrýmý yapmamýza raðmen bu
borcu bugün itibariyle 59 milyon seviyelerine indirdik. Geçirdiðimiz zaman zarfýnda tüm bunlarý eksiksiz yerine getirirken geleceðe dair projelerimizi takvime yayarak startýný verdik ve bunlarý sizlerle paylaþmaya
baþladýk.
Geliþen ve deðiþen Manisa'nýn büyüyen nüfusa cevap verecek standartlara
eriþmesi için bugünden gelecek yýllarýn planlamasýna baþladýk. Þunun bilinmesini isterim, projelerimizde bu öngörüyü dikkate alarak hareket etmeyi
ana prensibimiz haline getirmekten mutluluk duymaktayýz. Artýk Manisa'ya
gelecek, Manisa'da yapýlacak her türlü yatýrýmý ince eleyip sýk dokuyarak,
kentimize hizmet için kentin menfaatine projeleri olan yatýrýmcýlarla yakýn
temasýmýzý sürdürmekteyiz. Öncelikle, sosyal aktivite açýsýndan yýllardýr
Ýzmir'in gölgesinde kalan Manisa'nýn, sosyal hayatýný canlandýrarak genç
göçünün engellenmesi için, sosyal hareketlilik kazandýracak projelerimize
baþlamýþ bulunuyoruz. Bunlarýn ilki olan Malta Parký projesi, inþa edildiði
bölgenin hareketliliðini arttýracaðý kadar, barýndýracaðý spor ve aktivite
alanlarýyla kent gençliðinin önemli bir eksiðini gidermiþ olacak, spor ve
sosyal aktivite kültürünün Manisa'da birlikte yayýlmasýna öncülük edecektir. Projelerimiz arasýnda birinci sýrada yer alan, yap-iþlet-devret olarak
inþasýný düþündüðümüz Malta Parký'nýn 2010 yýlý içerisinde yapýmýna
baþlanarak tamamlanacaðýný buradan müjdelemek isterim.
MANÝSA Belediyesi, kent merkezinde bir süredir devam eden GEDAÞ kazý
çalýþmalarýnýn ardýndan, tamamlanan 15 mahallede alt yapý ve üst yapý
çalýþmalarýna baþlayacaðýný bildirdi.
Belediye Baþkaný Ergün, belediyenin GEDAÞ çalýþmalarý tamamlandýktan sonra en
son üst ve alt yapý çalýþmasýna baþlayacaðýný
belirterek; “Þimdi yaparsak bir daha kazýlacak
bu nedenle GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý biter bitmez hýzlý bir þekilde
tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz” dedi.
Cengiz ERGÜN
Manisa Belediyesi bugün gelecekle ilgili planlar yaparken, baþta Manisa
Valiliði olmak üzere askeri erkânýyla, üniversitesiyle, meslek odalarýyla,
sivil toplum kuruluþlarýyla fikir alýþveriþine azami dikkat ederek iþbirlikçi
bir politika ile Manisalýlara hizmet vermeye çalýþmaktadýr. Þahsýmýn ve
kurumumun tek gayesi kente layýkýyla hizmet üretmek, hizmet üretirken
kenar mahalle merkez mahalle ve siyasi ayrýmlardan uzak hareket etmektir. Halka hizmetin siyaseti olmayacaðýna inanan bir yönetim anlayýþýyla
hareket ederek kentin diðer kurumlarýyla ortak projelere imza atmanýn
hevesi içindeyiz. Bir taþý tek baþýna yerinden oynatmanýn daha zor gerçekleþtirileceðini bilenlerdeniz. Manisa için atan kalbimizin hissettiklerini ve
tanýk olduklarýný her ay sizlerle bu köþeden paylaþacaðýz. Manisa için ortak
hareket etmeliyiz, ortak akýl hareketini desteklemeliyiz. Çünkü kenti kalkýndýran o kenti yaþayan insanlarýn oluþturduðu sinerjidir ve yaþadýðýmýz
bu kent hiçbir kurumun tekelinde deðil, herkesindir bunu unutmamalýyýz…
Ulupark Kavþaðýna Yeni Düzenleme
diye Baþkaný Cengiz
Ergün, “Yayalarýmýzýn güvenliði için
ekiplerimiz önlem
aldý. Yaya geçitlerini
kullanýlmasý trafikteki sürücülerin ve
yayalarýn güvenliðini
artýrýyor. Yayalarýmýza da bu kurallara
uymak kalýyor” dedi.
MANÝSA Belediyesi Ulaþým Hizmetleri, ulupark kavþaðýnda yayalarýn
güvenliði için düzenleme yaptý. Yaya
geçitlerinin kullanýmýný þart koþan
düzenlemeyi yerinde inceleyen Bele-
Kent içindeki trafik
düzenlemelerinin devam ettirilmesini isteyen Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
Ulupark kavþaðýnda
ulaþým hizmetleri
ekiplerinin sürdürdüðü yaya geçidi korkuluk uygulamasýný
yerinde inceledi.
Baþkan Yardýmcýlarýyla alanda inceleme yapan Baþkan
Ergün, Baþkan Yardýmcýsý Mimar
Azmi Açýkdil’den bilgi aldý. Daha
önce merkez kavþaðýnda yapýlan
uygulamanýn benzerinin yapýldýðý
Ulupark kavþaðýnda yayalarýn trafikte
yarattýðý tehlikeyi aza indirmek için
çalýþmanýn yapýldýðýný belirten Baþkan Cengiz Ergün, trafik düzenlemelerinin devam edeceðini söyledi. Ergün þöyle devam etti; “Daha önce
manolya meydanýnda, merkez kavþaðýnýn trafik düzenlemesini yapmak
için kenarlara korkuluklar yerleþtirdik. Bu korkuluklar yayalarýn geçikleri kullanarak trafikte tehlike oluþturmasýnýn engelledi. Yani yaya geçitlerinin kullanýlmasýný bir nevi zorunlu
kýldý. Bunlardan önce yayalar çarpraz
olarak geçitleri kullanarak trafikte
tehlike oluþturuyorlardý. Korkuluklar
konulduktan sonra yayalar mecburi
olarak yaya geçitlerini kullanmak
durumunda kaldý. Uygulamanýn baþarýlý olmasý nedeniyle benzer çalýþmayý
ulupark kavþaðýnda baþlattýk. Yayalarý
yönlendirici þekilde geçitlere kadar
korkuluk yapýldý. Bu kavþakta da
yayalarýn sirkülasyonu oldukça fazla
ve yayalar rasgele yola atlayarak trafikteki sürücüleri tehlikeye sokuyorlar. Aslýnda trafik eðitim meselesi
ancak bu konuda belediye olarak
yönlendirici olmamýz gerekiyor.”
04
102 ARAÇLIK DEV YATIRIM
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
Asansörlü Üst Geçit
Ýlkbaharda Hazýr
Manisa Belediye Baþkaný
Cengiz Ergün, Mimar Sinan
Bulvarý itfaiye mevkiine üst
geçit yapýlmasý için hayýrsever Leman-Ferit Giritligil ile
protokol imzaladý. Belediye
Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa'ya yakýþan bir üst geçit
olacaðýný söyledi; “Asansörlü
modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn
hizmetine girecek. Ýlerleyen
aylarda diðer üst geçitlerinde iyileþtirmesini yapacaðýz” dedi.
Manisa Belediyesi, 2010 yýlýnýn ilk icraatýný
belediye araç parkýna 4 milyon TL'lik yatýrým
yaparak gerçekleþtirdi. Önceki yýllarda temizlik, genel hizmet, park bahçe ve su iþlerinde
kullanýlan kiralama araçlarýn yerine belediye
bünyesine 102 araç alýndý. Belediye Baþkaný
Cengiz Ergün, belediyenin artýk tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile yapacaðýný vurguladý;
“Belediyemiz kasasýndan 4 milyon TL'lik bir
harcama yaparak belediyenin temizlik araçlarý
dahil yýlda 5 Milyon TL'ye aldýðý araç kiralama
iþini kendi araçlarýmýzla yapma kararý aldýk.
Bu bizim 2010 yýlýnýn ilk yatýrým. Çok yakýnda
teker teker bütün projelerimizi açýklayacaðýz
ve 2010 yýlýnýn yatýrým yýlý olduðunu göstereceðiz” dedi.
Belediye hizmetlerinin kiralýk araçlar yerine
kendi araçlarýyla yaparak bir yýlda ödenen kiralama bedelinden daha ucuza araçlarýn sahibi olunacak projeyi hayata geçiren Manisa
Belediyesi, görkemli törenle araçlarý Manisalýlarýn hizmetine sundu. Hal binasýnda gerçekleþtirilen araç tanýtým töreninde Belediye Baþkaný Cengiz Ergün kurban kestirdi, kurban
kanýný araçlarýn plakalarýna sürdü. Araçlarla
ilgili bilgi veren Baþkan Ergün, Manisa
Belediyesi'nin 2010 yýlýnýn ilk müjdesini verdiðini, hizmetlerin devamýn geleceðini söyledi.
Ergün “Belediye hizmetleri yürütülürken kullanýlan araçlarýn kiralama sistemi ile belediyemiz bütçesine daha fazla yük getirdiðini tespit
ettik. Örneðin bir yýllýk temizlik ihalesinin tamamýnýn bedeli yaklaþýk 8 milyon TL bunun 4 milyon TL'si araçlarýn kira bedeliydi. Bizim yaptýðýmýz çalýþmada 24 adet çöp kamyonunu yaklaþýk 3 milyon TL'ye aldýk. Bu araçlar bir yýlda
parasýndan fazlasýný çýkartacak ve belediye
bütçesinden fazla para çýkmasý engellenecek.
Araçlarýn tamamýnýn maliyeti yaklaþýk 4 milyon
TL ancak çeþitli vergilerden muaf olduðumuz
için vergiler eklendiðinde maliyet 5 milyon
TL'yi buluyor” dedi.
PROJELER SIRADA
Belediyenin 2010 ile ilgili projelerinin hazýrlandýðýný ve birer birer hayata geçeceðini belirten
Baþkan Cengiz Ergün, araç kiralama iþinden
belediyenin karlý olduðunu söyledi. Ergün,
“Manisa Belediyesi önceki yýl sadece genel
hizmet için kullanýlmak üzere 12 aylýðýna araç
kiralama hizmet alýmý yapmýþ bunun içinde
991 bin TL ödeme yapýlmýþ. Bizim genel binek
araç havuzu için alýnan araçlarýn maliyeti ise
490 bin TL. Yani bir yýl içerisinde araçlar para-
sýnýn iki katýný çýkartarak belediyenin kasasýndan fazla para çýkmasý engellenecek. Bu araçlarýn üçü haricinde tamamý Devlet Malzeme
Ofisi'nden alýnmýþ diðerleri de ihale
usulü ile en ucuz teklifi veren firmadan temin edilmiþtir. Bu bizim 2010
yýlýnýn ilk yatýrým. Çok yakýnda
teker teker bütün projelerimizi
açýklayacaðýz ve 2010 yýlýnýn yatýrým yýlý olduðunu göstereceðiz” diye
konuþtu.
ÝÞTE ARAÇLAR
Manisa Belediyesi
bünyesine katýlan araçlarýrn
listeleri ve birimleri þöyle:
- Temizlik Ýþleri; 24 çöp
kamyonu, 1 adet nitelikli
temizlik aracý, 6 Traktör,
- Park Bahçe Hizmetleri;
5 Traktör, 18 Kamyonet,
Makam Araçlarý; 3 Adet
Renault Fluence,
- Ulaþým Hizmetleri,
Zabýta, Genel Hizmetler;
20 adet Fiat Fiorino,
- Su ve Kanalizasyon Ýþleri
Müdürlüðü; 25 adet motosiklet.
Üst üste trafik kazalarýnýn meydana geldiði Mimar Sinan Bulvarý üzerinde trafik önlemlerini alan Manisa Belediyesi, verdiði sözü yerine getirerek üst geçit
yapýlmasý için hayýrseverler ile temasa geçti. Giritligil ailesinden hayýrsever
Leman-Ferit Giritligil, Þener Giritligil adýna yapýlmasý kararlaþtýrýlan üst geçit
için Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün ile protokol imzaladý. Baþkanlýk
makamýnda gerçekleþktirilen protokol imza törenine Baþkan Ergün'ün yaný sýra
hayýrsever Leman-Ferit Giritligil'de katýldý. Baþkan Ergün, üst geçit ile ilgili
bilgi verdi, Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidinin yapýmýný saðladýklarý için
mutlu olduklarýný söyledi. Baþkan Ergün þöyle devam etti; “Bugün benim için
mutlu bir gün, kazalarýn yaþandýðý Mimar Sinan Bulvarý'nda söz verdiðimiz
gibi üst geçit yapmak için hayýrseverimizle bir araya geldik. Leman- Ferit Giritligil ailesi, Þener Giritligil adýna bir üst geçit yaptýracaklar. Bu üst geçit Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidi olma özelligini taþýyor. Bilindiði üzere bu bulvar üzerinde yaþanan trafik kazalarý nedeniyle bulvarýn ortasýný tamamen kapattýk ancak bu kezde karþýdan karþýya geçiþlerde sorun yaþandý. Belediye olarak bu sorunu ortadan kaldýrmak için hayýrseverlerimizle temasa geçtik. Giritligil ailesinden sayýn Leman Giritligil ve oðullarý Ferit Giritligil, üst geçit yaptýrmak için proje sundu. Asansörlü bu projenin uygulanmasý konusunda mutabakata vardýk ve bugün protokol imzalýyoruz. Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidini yapacaðýmýz için mutluyuz. Asansörlü modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn hizmetine girecek.”
ÜST GEÇÝTLER MODERNÝZE EDÝLECEK
Mimar Sinan Bulvarý üzerindeki diðer üst geçitlerinde modernize
edilerek asansörlü olarak hizmete sunulacaðýný belirten Baþkan Ergün, kurulacak asansörlerin vatandaþlar tarafýndan korunmasý gerektiðini söyledi. Ergün þöyle devam etti; “ Mimar Sinan Bulvarýnda son yapýlacak olan üst geçit ile birlikte 4 üst geçit olacak. Eski üst geçitlerin asansörleri bulunmuyor bu nedenle pek kullanýþlý deðil ancak modernizasyon çalýþmasý yapýlarak bu üst geçitlerde daha iþlevsel hale getirilecek” diye konuþtu.
Þehir Ýçi Otoparklarda
Dijital Dönem Baþladý
Manisa Belediyesi iþtiraki BESOT A.Þ. tarafýndan iþletilen þehir
içi otoparklarýnda bayan görevliler
görev yapmaya baþladý. Otopark
ücretlerinin anlýk takibi için de dijital uygulamaya geçildi. Görevliler online sistem ile merkeze baðlý
cihazlar üzerinden otopark ücretlerini tahsil sistemine geçti. Baþkan Ergün, “Artýk bayan görevlilerinde hizmet verdiði þehir içi otoparklarda merkezle online baðlantý
saðlanan sistem kullanýlmaya baþladý. Bu modern yöntemle tahsilâtlarda yaþanan karýþýklýðý ortadan
kaldýrmýþ olacaðýz” dedi.
Merkez Caddelerde Örnek Uygulama
Manisa Belediyesi kent içindeki yeþil alanlarý arttýrmak için cadde kenarlarýnda kaldýrýmlarýn müsait olduðu bölgeleri limon servi aðacý ile yeþillendirdi. Cadde de iþ yeri bulunan esnafla karþýlýklý diyalog ile baþlatýlan pilot uygulamanýn beðenilmesi halinde diðer caddelerde de benzer uygulamalarýn yapýlacaðý belirtildi.
Mahallelinin Ýmdadýna
Basamaklar Yetiþti
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kentin iþlek caddelerinin daha yeþil olmasý
için bu çalýþmayý baþlattýklarýný söyledi;
“Manisa'daki yeþil alanlarý artýrmak için
bu pilot uygulamayý baþlattýk. Süs aðaçlarýný ilerleyen dönemlerde kentin diðer
bölgelerinde de arttýrmayý hedefliyoruz”
dedi.
OLUMLU TEPKÝLER ALIYORUZ
Kent içindeki yeþil alanlarýn artýrýlmasýný
hedefleyen Manisa Belediyesi, iþlek caddelerde büyük süs aðaçlarýyla caddelerin
görünümünün deðiþmesi için çalýþma
baþlattý. Ýlk olarak Erler Caddesi ve Dr.
Sadýk Ahmet Caddeesi pilot bölge olarak
belirlendi. Cadde üzerinde iþ yeri bulunan esnafla da yapýlan görüþme sonrasý
caddenin görünümünün deðiþtirilmesi ve
sevgi yolu havasýna bürünmesi için uygulamaya olumul tepkiler geldi. Süs aðaçlarýnýn ortaya çýkardýðý güzel görünümün
bozulmamasý içinde cadde üzerinde yükleme peronlarý dýþýnda da araç parkýna
yasak getirildi. Ardýndan Belediye Park
Bahçe Müdürlüðü ekipleri, geniþ kaldýrýmlarý bulunan caddede belli aralýklarla
kaldýrým kenarlarýna 150 adet limon servi
cinsi süs aðacý yerleþtirdi. Caddenin görünümünün deðiþmesini esnfa olumlu
karþýladý. Uygulamanýn pilot olarak baþlatýldýðýný, verim alýnmasý halinde kentin
diðer caddelerinde de benzer süslemelerin yapýlacaðýný belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kentin daha modern ve
yeþil gözükmesini saðlayan aðaçlara sahip çýkýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Ergün;
“Kentimizin daha yeþil gözükmesi için
elimizden gelini yapýyoruz. Bununla ilgili belli bölgelerde pilot uygulamalar baþlattýk. Ýlk olarak Erler Caddesi'ni araç
parkýna kapattýk ve bu caddenin daha yeþil gözükmesi için süs bitkileriyle donattýk. Esnafýmýzla karþýlýklý görüþmeler yaparak onlarýnda onayýný aldýk. Þuanda
caddenin görünümü gerçekten deðiþti,
beton yapýlarýn arasýnda süs aðaçlarý bölgenin daha yeþil gözükmesini saðladý.
Uygulama ile ilgili olumlu tepkiler alýyoruz, belli bir süre pilot uygulama devam
edecek verim alýndýðý takdirde kentin diðer bölgelerini de benzer þekilde süsleyeceðiz. Burada esnafýmýza ve halkýmýza
aðaçlarý koruma görevi düþüyor. Bu
aðaçlarýn korunacaðýndan ve uygulamanýn beðenileceðinden eminim” dedi.
Spil Daðý eteklerine kurulu Kocatepe Mahallesi'nde araçlarýn çýkamadýðý dik yokuþlara yapýlan beton yollarý kullanmakta zorlanan
mahalle sakinleri, belediyeden yardým istedi. Mahalle toplantýlarý
sýrasýnda sorunu Belediye Baþkaný Cengiz Ergün'e ileten mahalleliler, sorunun kýsa sürede çözülmesi için giriþimlerde bulundu. Belediye imar ve fen iþleri ekipleri, bölgedeki mevcut yollarý basamaklý olarak planlayarak yeniden yapmaya baþladý. Basamaklar
yapýlýrken yaþlý vatandaþlarýn kolaylýkla kullanabilmesi için merdivenlerin kenarlarýna demirlerde yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Ayrýca
mahallenin Spil Daðý eteklerinde olmasý nedeniyle daðdan gelecek, taþ, kaya vb. maddelere set olmasý için taþtan setler inþa edildi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, sorunlarý yerinde görünce çözümünde hýzlý gerçekleþtirildiðine dikkat çekti, Manisa'nýn diðer
mahallelerinde de
benzer çalýþmalarýn
sürdüðünü söyledi.
Baþkan Ergün;
“Kocatepe mahallesinin ziyaretimizde mahalle sakinleri üst sokaklara
ulaþýmý saðlayan
merdivenlerin yapýlmasýný istemiþlerdi. Ekiplerimiz
derhal sorunu yerinde inceledi ve
çalýþmalara baþladý.
Önceden düz
zeminden çýkmakta zorlanan mahalleliler artýk basamaklarý kullanarak kolaylýkla evlerine ulaþabilecekler. Yaþlý mahalle sakinlerinin de kullanabilmesi için basamaklarýn kenarlarýna korkuluk yapýlacak. Sorunlarýn acil olarak çözülmesi mahalle sakinleri kadar
bizleri de sevindiriyor. Bu nedenle mahalle ziyaretlerine aðýrlýk
veriyoruz. Kocatepe mahallesine de ziyaretimizin üzerinden kýsa
bir zaman geçti. O ziyarette not alýnan isteklerin en önemlisi
mahalledeki dik yokuþlarýn basamaklandýrýlmasýydý. Biz bu isteði
yerine getirerek mahalleliyi maðduriyetten kurtardýðýmýz için
mutluyuz. Mahalle gezilerine ilerleyen günlerde hýz vereceðiz
çünkü halkýn içinde oldukça sorunlarý birinci elden duyma þansýmýz oluyor. Bu nedenle elimizden geldiði kadar ben ve ekibim
mahalleleri geziyoruz, oralardaki eksiklikleri yerinde görerek
istekleri yerinde deðerlendiriyoruz. Uzaktan karar vermektense
yerinde görmek ve tespit yapmak her zaman en iyi sonuca
ulaþtýrýyor” dedi.
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
BESOT bünyesinde otopark görevlisi olarak çalýþmaya baþlayan bayan görevlileri görev yerlerinde
denetledi. Yeni baþlayan 25 bayan
görevliden iþleyiþ hakkýnda bilgi
alan Baþkan Ergün, yeni kullanýlmaya baþlayan ve merkezle online
baðlantý saðlayan dijital tahsilat cihazýný da inceledi. Baþkan Cengiz
Ergün, daha modern sistemlerle çalýþmaya baþlayan görevlilere vatandaþlarla iliþkilerinde dikkatli
olmalarý konusunda uyardý.
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ
Manisa Belediyesi Adýna
Baþkan Yardýmcýsý Sedat CESUROL
Sorumlu Müdür
Ertan KORKMAZ
Haber Merkezi
Ahmet M. AYDIN - Tuncer KARAYILAN - Nejdet ÇAKIR
Adres
Manisa Belediye Sarayý MANÝSA - TÜRKÝYE
Telefon
+90 236 231 45 80
Web
www.manisa.bel.tr
E-posta
[email protected]
Tasarým - Dizgi - Baský
HÝRAÞ Halkla Ýliþkiler Reklam Ajansý San. Tic. Ltd. Þti.
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
05
2
Malta Parký Ýçin
Geri Sayým Baþladý
Malta Parký 20 Bin m ’lik
Peyzaj Alaný ile Manisa’ya
Yeni Bir Soluk Aldýracak
Malta Parký’nda 450 metrekarelik kafeterya ve
sporcularýn kullanacaðý soyunma odalarýný
kapsayacak bina olacak. Bunun dýþýnda futbol
sahasý, yürüyüþ ve koþu parkuru ile süs havuzlarý tesisin çeþitli bölgelerinde oluþturulacak.
Ergün,
“Malta Parký ile ilgili yap iþlet devret
uygulamasýný kullanmak istiyoruz
ancak bununla ilgili çeþitli yatýrýmcýlar geliyor ve görüþmeler yapýyoruz. Proje ilk bahar
ayýnda baþlamýþ
olacak, bir aksilik
olmazsa da ayný yýl
içinde bitirilecek.”
Manisa Belediyesi'nin 2010 yýlý takviminde yer alan “Malta Parký Projesi” için geri
sayým baþladý. Ýhale aþamasýna gelen projenin öncelikle yap iþlet devret usulü yaptýrýlmasýný düþünülürken ihale sürecenin tamamlanmasýyla projenin startýnýn ilkbaharda verileceði belirtildi. Belediye Baþkaný
Cengiz Ergün, projenin gerçekleþmesi ile
bölgenin sosyal aktivitesinin artacaðýný söyledi, “Malta parký projemiz hazýr ihale aþamasýný bekliyor. Tamamlandýðýnda Manisa
sporcularýn ve vatandaþýn kullanabileceði
modern bir komplekse kavuþacak” dedi.
Manisa Belediyesi'nin 2010 projeleri arasýnda ilk sýrada yer alan Malta Parký projesi
için son aþamaya gelindi. Projelendirme
aþamasý tamamlanarak yapým aþamasýn
Mimar Sinan Bulvarý'nda
Çalýþmalar Baþlýyor
Mimar Sinan Bulvarý üzerinde, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nden otogara kadar olan kýsýmda çalýþmalarý tamamlanmayan
çevre düzenlemesinde son aþamaya gelindi. Aralýk ayýnda ihalesi
gerçekleþtirilen ve aský süresinin sonunda çalýþmalarýna baþlanan
düzenlemeler kapsamýnda bulvarýn hastane kýsmýndaki kaldýrýmlarýn, istinat duvarlarýnýn, bordürlerin, yol giriþlerinin ve kavþaklarýn
yeniden yapýlmasý çalýþma programýna alýndý. Ýhale mevzuatýna
göre çalýþmalarýn baþlamasý için üç aydýr beklendiðini belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, baþlayan çalýþmalarýn üç ay içerisinde
bitirilmesinin planlandýðýný ancak TEDAÞ'ýn'da kentin diðer yerlerinde olduðu gibi bulvar üzerinde elektrik kablolarýný yeraltýna alma çalýþmalarýnýn devam ettiðini, bu çalýþmalarýnda sürenin deðiþmesine
neden olabileceðini söyledi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün þöyle
dedi; “Mimar Sinan Bulvarý'nýn Otogar önünde kendi imkânlarýmýzla
kýsmen düzenleme yapmýþtýk ancak geri kalan alan büyük olduðu
için mevcut çalýþmalarý ihaleyle yapma kararý aldýk. Otogardan
Merkez Efendi devlet hastanesine kadar olan yaklaþýk 2 kilometrelik
bulvar alanýnda çevre düzenlemesi iþini Aralýk ayýnda ihale ettik.
Ýhale sonucu bekleme süresi sonunda kazanan firma ay sonunda
çalýþmalara baþlýyor. Yaklaþýk 500 bin TL'ye mal olacak çalýþmalar
üç ay içinde tamamlanacak. Çalýþmalar sonunda bulvarýn bir kýsmýnda kalan kötü görüntü ortadan kalkacak, kaldýrýmlarýn ve istinat
duvarlarýnýn olmamasý
nedeniyle maðdur olan
bölgedeki iþ yerleri ve
evlerde rahatlamýþ
olacak. Bölge ile ilgili
ilerleyen günlerde üst
geçit çalýþmasý da baþlayacak. Bunlar tamamlandýðýnda Mimar Sinan
Bulvarý'ndaki görünüm
büyük ölçüde deðiþecek.”
gelen park projesi için ihale süreci beklenmeye baþladý. Parkýn yapýmý için yap iþlet
devret þeklinde yatýrýmcýlarla temasýný sürdüren olan belediye yönetimi, projenin ilkbahar ayýnda baþlamasý için çalýþmalarýný
hýzlandýrdý. Malta Parký projesi ile ilgili bilgi
veren Baþkan Cengiz, yaklaþýk 20 bin metrekarelik alanda kurulacak Malta parkýnýn
Manisa'nýn spor ve sosyal aktivite alanlarýna önemli katký saðlayacaðýný söyledi. Ergün þöyle devam etti; “Bu yýl içerisinde gerçekleþtireceðimiz projelerimiz arasýnda yer
alan Malta parký projesini ilk olarak yapmak
istedik. Bununla ilgili yap iþlet devret uygulamasýný kullanmak istiyoruz ancak bununla
ilgili çeþitli yatýrýmcýlar geliyor ve görüþmeler yapýyoruz. Proje ilk bahar ayýnda baþlamýþ olacak, bir aksilik olmassa da ayný yýl
içinde bitirilecek. Malta parký peyzaj düzenlemesi 19 bin 848 metrekare üzerinde uygulanacak. Bu alanda 450 metrekarelik kafeterya ve sporcularýn kullanacaðý soyunma
odalarýný kapsayacak bina olacak. Bunun
dýþýnda futbol sahasý, yürüyüþ ve koþu parkuru ile süs havuzlarý tesisin çeþitli bölgelerinde oluþturulacak. Amacýmýz Manisa'da
az olan spor tesislerine katký saðlamak ve
burayý spor, sosyal etkinliklerin merkezi haline getirmek. Malta parký projemiz hazýr
ihale aþamasýýn bekliyor. Tamamlandýðýnda
Manisa sporcularýn ve vatandaþýn kullanabileceði modern bir komplekse kavuþacak.
Malta parký projemiz bizim projelerimiz arasýnda ilk sýrada yer alýyordu. Malta parkýnýn
ardýndan da hazýrlanan diðer projelerimizi
ihale ederek çalýþmalarýna baþlayacaðýz.”
Muhtarlara Özel Görüþme Odasý
Manisa Belediye'sinde mahalle muhtarlarýnýn mahallelerin sorunlarýný rahatça aktarabilmesi için muhtarlýk iletiþim merkezi oluþturuldu.
Mahallelerin sorunlarýný masaya yatýran Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, muhtarlarla iletiþimin daha saðlýklý
yürütülebilmesi için belediye meclis üyelerinin de katýlýmýyla muhtarlýk iletiþim merkezi oluþturdu. Belediye
ile ilgili sorunlarý ve istekleri olan muhtarlarýn anýnda
muhatap bulabilmesi için oluþturulan merkezde belediye meclis üyelerinin nöbet sistemi ile dönüþümlü olarak
muhtarlarýn sorunlarýný dinleyerek gerekli iþlemlerin yapýlmasýný saðlayacak, takipçisi olacak. Muhtarla iletiþimi arttýrmak için haftalýk programýnda muhtarlara daha
fazla vakit ayýran Belediye Baþkaný Ergün, düzenlemenin yapýldýðý ilk günde üç muhtarla makamýnda görüþtü.
Baþkan Ergün, her mahallenin muhtarýnýn rahatça
belediyeye gelerek isteklerini anlatabileceðini söyledi;
“Bizim makamýmýz herkese açýk. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla bire bir görüþebiliyoruz, ancak muhtarlarýmýz belediyeye gelerek rahatça sorunlarýný anlatabilsinler diye onlara birer görüþme odasý hazýrladýk. Haftanýn her günü birer meclis üyemiz bu odalarda muhtarlarýn sorununu dinleyecek. Zaten buraya gelen muhtarýmýn hangi isteði varsa ilgili baþkan yardýmcýsý da
kendisini dinliyor” dedi.
Adnan Menderes Mahallesi Muhtarý Fevzi Kayacan,
Ege Mahallesi Muhtarý Ali Altýner ve Spil Mahallesi
Muhtarý Nebi Güney ile ayrý ayrý makamýnda görüþen
Baþkan Ergün, muhtarlarýn mahalleleriyle ilgili sorunlarýný dinledi, isteklerinin yapýlabilirliðini birlikte tartýþtý.
Görüþmeler sonunda muhtarlar Baþkan Ergün'ün kendilerine makamýnda vakit ayýrmasýnýn memnuniyet
verici olduðunu söyleyerek uygulamanýn mahallelerdeki
iþlerin yürümesine olumlu katkýsýnýn olacaðýný belirtti.
Adnan Menderes Mahalle Muhtarý Fevzi Kayacan,
belediye baþkanýnýn mahalle ziyaretlerinin ilgi gördüðüne dikkat çekerek muhtarlarla belediyede ilgilenilecek
bir merkezin oluþturulmasýnýn muhtarlarýn görüþlerinin
dikkate alýndýðýnýn göstergesi olduðunu söyledi.
HER MAHALLEYE EÞÝT HÝZMET
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, mahalle muhtarlarýyla
belediyenin her biriminin sürekli iletiþim halinde olduðunu vurgulayarak, muhtarlarýn belediyeye geldiklerinde ilgili baþkan yardýmcýsýyla görüþebildiðini hatýrlattý.
Baþkan Ergün þöyle konuþtu; “Mahalle ziyaretlerimizde
muhtarlarýmýzla bire bir görüþme imkâný buluyoruz.
Kendilerinin mahalleler için ürettiði projeler ve fikirler
bizlere yol gösteriyor. Çünkü bir mahallenin sorunun
en iyi o mahallede oturan insanlar bilir. Muhtarlarýmýzda belediyeye geldiklerinde sorunlarý hangi birimi ilgilendiriyorsa o birimin baðlý olduðu baþkan yardýmcýmýzla görüþebiliyor. Bu konuda bir sorun yok ancak
muhtarlarýmýzýn belediye ile olan iletiþimini arttýrmak
için ve kýsa süre sonra hayata geçecek mahalle meclislerinin alt yapýsýný oluþturmasý için belediyemiz bünyesinde muhtar iletiþim merkezi oluþturduk. Burada belediye meclis üyelerimiz muhtarlarýmýzý ne zaman isterlerse dinleyecekler, sorunlarýný not alacaklar ve takipçisi
olacaklar. Bunun yaný sýra bende haftanýn bir günü kendileriyle tek tek görüþeceðim. Ýlk etapta bir günde üç
muhtarýmýzýn ayrý ayrý sorunlarýný dinledik. Bu sorunlar
bizimde tespit ettiðimiz ve çoðu üzerinde çalýþma baþlattýðýmýz sorunlar. Bizim makamýmýz herkese açýk.
Muhtarýmýzýn görüþlerini dikkate almama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bana ulaþýlamasa bile benim
yardýmcýlarýma ulaþýldýðý anda o konudan ve durumdan
benim haberim olmuþ demektir. Muhtarlarýmýzla daha
iyi iletiþim kurarak mahallelerin sorunlarýný kýsa sürede
çözmek için çabalýyoruz. Bizim amacýmýz ayrým yapmadan her mahalleye, herkese eþit hizmet götürmek. Bu
konuda kimsenin þüphesi olmasýn.”
www.manisasehzadelermehteri.com Hizmete Girdi
Manisa Belediyesi Þehzadeler Mehteraný'nýn, Web sitesinin
tanýtýmý yapýldý. Manisa Þehzadeler Mehteraný Derneði Baþkaný
Hüseyin Köroðlu, Web sitesi ile mehteraný daha iyi tanýtacaklarýný
ve tüm dünyaya seslerini duyuracaklarýný belirtti. Tanýtým sýrasýnda
web sitesi ile ilgili olarak bir açýklama yapan Manisa Þehzadeler
Mehteraný Derneði Baþkaný Hüseyin Köroðlu, ”Bu gün burada
Manisa'mýzýn iftiharý olan bir kültür kuruluþu olan, belediyemiz
bünyesinde 23 Þubat 2005 tarihinde dernek haline gelen, Manisa
Þehzadeler mehteranýn web sitesinin tanýtýmý için toplanmýþ
bulunmaktayýz. Gerek Manisa'mýzýn, gerekse mehteranýmýzýn
adýný, Manisa'da, yurt içinde ve Uluslar arasý düzey de duyurmak
için, büyük çaba içerisindeyiz” þeklinde konuþtu.
06
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
Mahalle Ziyaretleri Sorun Çözüyor
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün tarafýndan her Cuma gerçekleþtirilen mahalle ziyaretleri, sorunlarýn pratik ve hýzlý þekilde çözüme kavuþmasýný saðladý.
Ekibiyle birlikte her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret eden Baþkan Ergün, mahalle muhtarlarý ve vatandaþlarla birlikte incelemelerde bulunuyor.
Manisa Belediyesi'nde
Baþkan Cengiz Ergün döneminde her Cuma gerçekleþtirilen mahalle ziyaretleri,
sorunlarýn pratik ve hýzlý þekilde çözüme kavuþmasýný
saðladý. Baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri, danýþmanlarý ve ilgili birim müdürleriyle her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret eden Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
mahalle muhtarlarýyla da birlikte sorun olan bölgelerde
incelemelerde bulunarak çözümün saðlanmasýný hýzlandýrdý. Sorunlarýn hýzla çözümünün yaný sýra, belediye
baþkanýný yanlarýnda sorunlarýný dinlerken gören Manisalýlarda uygulamadan
memnun olduklarýný baþkanla buluþmalarýnda direkt
olarak yansýttý. Birçok mahalle ziyaretinde bazý vatandaþlar belediye baþkanýný ilk
kez halkýn arasýna karýþtýðýný öne sürerek uygulamanýn
memnuniyet verici olduðunu
söyledi. Sorunlarýn yerinde
tespit edilmesi halinde çözümünün daha hýzlý gerçekleþtiðini söyleyen Baþkan Cengiz Ergün, mahalle ziyaretlerinin mahalle sakinleri tarafýndan da dikkatle takip
edildiðini hatýrlattý, þöyle konuþtu; “Mahalle ziyaretlerini
göreve baþladýðýmýz tarihten itibaren rutin hale getirdik. Her Cuma geleneksel
olarak bir mahallemizde Cuma namazýný kýldýktan sonra
ekibimle birlikte mahalle
muhtarý eþliðinde o mahallenin sorunlarýný dinliyoruz,
sorunlu bölgelerinde anýnda
inceleme yaparak sorunlarý
kýsa sürede çözücü önlemler alýyoruz. Bu çalýþma
özellikle yerinde tespit gerektiren çalýþmalarda iþe yarýyor. Örneðin Hafsa Sultan
Mahallesinde yýllardýr çözülmeyen bir kanal kapatma
sorunu vardý. Mahalle arasýnda kalan derenin üzerinin
kapatýlmasý konusunu yerinde yaptýðýmýz inceleme sonrasý kýsa sürede çözdük.
Mahalle ziyaretinin üzerinden bir ay geçmeden verdiðimiz sözü yerine getirdik.
Bu da bizleri memnun etti.
Sorunlarý yerinde görmemiz
soruna daha çabuk vakýf olmamýzý saðlýyor. Bunun sonucunda da istekler daha
hýzlý bir þekilde yerine getiriliyor. Halkta baþkaný ve
ekibini mahalle aralarýnda
görmekten memnun.”
Bu Kez Aþure
Halka Gitti
Manisa Belediyesi Aþure günleri bu yýl deðiþikliðe sahne oldu. Bu sene pazaryerlerinde aþure daðýtýmýna baþlandý. Baþkan
Ergün Karaköy pazaryerinden
baþlayarak aþure daðýtýlan tüm
pazaryerlerini ziyaret etti, vatandaþlara aþure daðýttý.Aþure etkinliði ile ilgili açýklama yapan Baþkan Cengiz Ergün, bu sene alýþýlmýþýn dýþýna çýkarak Belediye
Binasý önünde deðil de halkýn
içine karýþarak Aþure etkinliðini
yapmak istediklerini söyledi.
Ergün þöyle devam etti; “Geleneksel hale gelen aþure daðýtýmýný bu sene belediyenin önünde
deðil halkýn içinde yapmak istedik. Halkýn bize deðil bizim hal-
kýn ayaðýna gitmemizin uygun
olacaðýný düþündük. Mübarek
muharrem ayý içerisindeyiz.
Aþurenin yeri bende farklý. Geçen yýl 25 Aralýk tarihinde ilk seçim çalýþmama Perþembe pazarý
önündeki aþure etkinliði ile baþlamýþtým. Geçen yýl bu süre
içerisinde bütün Pazar yerlerimizde ve her mahallede aþure
etkinliðimizi sürdürmüþtük.
Aþure etkinliðimiz, hem insanlarýmýzla bir arada olmak, onlarýn elini sýkabilme, onlara
kendimizi hizmet noktasýnda
anlatabilmek, sorunlarýyla
yakýndan ilgilenmek noktasýnda
birlikte olmak amacýyla,
halkýmýzla bütünleþmek
Mahaller bizim
çalýþma sahamýzdýr. Sokaklarda
gezersek bu sokaklarýn sorunlarýný da rahatça
görebiliriz.
On ayda birçok mahalleyi ziyaret ederek ekibiyle incelemelerde bulunan
Baþkan Ergün gelecek günlerde de
ziyaretlerin ara
vermeden devam
edeeceðini vurguladý.
Baþkan Cengiz Ergün, belediye baþkanýnýn kentin sokaklarýný karýþ karýþ
gezmesi gerektiðini söyleyerek, mahalle ziyaretlerinin çoðunda mahalle sakinlerinin Belediye Baþkanýný görünce
þaþýrdýklarýný söyledi. Ergün, “Mahaller
bizim çalýþma sahamýzdýr. Sokaklarda
gezersek bu sokaklarýn sorunlarýný da
rahatça görebiliriz. Biz bu felsefe ile
çalýþýyoruz. Mahalle gezilerimizin
Manisa Belediyesi
bu yýl 16.sý gerçekleþtirilen geleneksel aþure gününde
kentin pazar yerlerinde aþure daðýttý.
Ýlk günde Pazartesi
pazarýnda aþure
daðýtan Baþkan
Cengiz Ergün,
Cuma gününe
kadar Pazar
yerlerinde 20 bin
kiþiye aþure
daðýtýmýna katýldý.
Ergün “Bu bizim
geleneðimiz. Aþure
geleneðini halkýmýzla paylaþmak
istedik. Onlarýn
arasýna karýþarak
bu geleneði yerine
getirmek bizleri
memnun ediyor”
dedi.
açýsýndan önemli bir uygulamaydý. Bu günde, Manisalý
halkýmýzýn bize vermiþ olduðu
onayla, güvenle, bir belediye
baþkaný olarak, bu etkinliklerimizi devam etme kararý aldýk.
Geleneksel aþure etkinliðimizi,
mevcut meclis üyelerimizle,
partililerimizle, Manisalý
vatandaþlarýmýzla halkýmýzla bu
etkinliðimiz onlarla paylaþalým,
bu günleri kutlayalým düþüncesiyle, böyle bir karar alarak,
halkýmýzla bir olmak istedik.
Pazaryerlerinde bu etkinliðimiz
aralýksýz olarak devam etti. Allah
nasip ederse seneye de kentin
diðer yerlerinde aþure etkinliðini
sürdüreceðiz.”
Dere Yataklarýna Neþter
Manisa Belediyesi Kent
Merkezinde kalan dere yataklarýnýn ýslahý ve üzerlerinin kapatýlmasý için harekete
geçti. Belediye Baþkan Cengiz Ergün, dere yataklarýnýn
kapatýlmasýnýn DSÝ ile ortak
yapýlmasý için giriþimlerin olduðunu ancak olumsuz yanýt
aldýklarýný söyledi; “Kent
merkezinde geçen dere yataklarýnýn büyük bölümü ýslah gerektiriyor. Buralarýn
acilen düzenlenmesi gerekiyor. Önceki yýllarda DSÝ tarafýndan dere yataklarýnýn
belediye iþbirliði ile düzenlenebileceði belirtilmiþ. Bunu
hayata geçirerek Manisa'yý
bu sorundan kurtarmayý
planlýyoruz. Þimdilik olumsuz
yanýt aldýk ancak sorunun
ortaklaþa çözüleceðinden
eminim” dedi.
Manisa Belediyesi kentin
giriþ ve çýkýþlarýnda kalan
ve kentten
transit geçiþlerde kötü görüntüye neden
olan bölgelerin acilen kapatýlmasý için
çalýþmalara
hýz verdi.
KENT GÝRÝÞÝNE BU
GÖRÜNTÜ YAKIÞMIYOR
Kent giriþindeki görünümün
düzenlenmesi ve yeni merkezlerin oluþturulmasý için
Gediz Köprüsü mevkiinin
temizlenmesi gerektiðini de
söyleyen Baþkan Cengiz
Ergün, “Gediz Köprüsüne
yakýn yerdeki dere yataklarý
çoðunda özellikle yaþlý ninelerimiz kapý
aralýðýndan bakarak bizleri izliyor ve
belediye baþkanýný mahallede görmenin þaþýrttýðýný söylüyor. Aslýnda belediye baþkaný halkýn arasýnda olmalý.
Makamda, koltukta olan baþkanýn kentin sorunlarýný bilmesi çok zordur. Bu
nedenle elimizden geldiði kadar halkýn
arasýna karýþýp sorunlarý halkýn arasýnda çözmeye çalýþýyoruz” diye konuþtu.
Yaðmur Suyu Drenajlarý
Tamamlanýyor
Belediye tarafýndan baþlatýlan
camii düzenlemeleri mahalle sakinlerini memnun etti. Ýlk 9 ayda Laleli, Bayraklý ve Uncubozköy Camilerinde düzenleme ve peyzaj çalýþmalarý yapan belediye ekipleri
yeni yýlda diðer mahallelerinde camilerini düzenlemek için çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Mahalle ziyaretlerinde sýklýkla camilerdeki eksiklerin
dile getirildiðini belirten Baþkan
Ergün; “Sosyal belediyecilik kapsamýnda camilerimizin de ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz. Camilerimizin ihtiyaçlarýný gücümüz yettiði kadar
karþýlamak bizlerin görevi. Yeni
yýlda da camilerimizin eksiklerini
gidermek için ekiplerimizi seferber
edeceðiz” dedi.
K.E.S.S. Gedaþ
Kazýlarýný
Bekliyor
Manisa Belediyesi mahallerin eksik
olan yaðmur suyu drenajlarýný tamamlamak için çalýþma baþlattý. Baþkan Ergün, kentin bir çok noktasýnda yaðmur
suyu drenajlarýnýn bulunmadýðýna dikkat çekerek bu eksikliklerin giderilmeye baþladýðýný söyledi. Ergün; “Yaðmur suyu þebekesi olmayan mahallelerimiz var. Buralarda yaðýþlý havalarda
sorun yaþanýyor. Bir takvim belirleyerek bu sorunu ortadan kaldýrmak için
çalýþma baþlattýk. Ýlk olarak sorunun
çok olduðu bölgeler belirlendi” dedi.
Ýlk olarak sorunun yoðun olarak yaþandýðý ve aþýrý yaðýþlý havalarda göllenme oluþan Peker Mahallesi Hürþen sokakta çalýþma baþlatýldý. Ekiplerin çalýþmasýyla 500 metrelik mesafede yaðmur suyu drenaj þebekesi kuruldu. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, çalýþmalarý yerinde inceledi, ekiplerden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Yaðmur suyu ile ilgili kentin diðer mahallelerinden de benzer þikâyetlerin geldiðini
hatýrlatan Baþkan Ergün, tespiti yapýlan yerlerde çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. Kýsa sürede diðer mahallelerde de
ekiplerin kanal döþemesine baþlayacaðýný belirtti.
Camilere
Belediye
Desteði
Mahallerde altyapýlarýnda eksik olan yaðmur suyu drenajlarý tek tek tamamlanýyor.
Çalýþmalarý ekibiyle birlikte sahada incelemeye özen gösteren Baþkan Ergün, teknik açýdan çalýþmalarý yönlendirerek gelecekte ortaya çýkacak altyapý sorunlarýna
karþý þimdiden önlem alýnmasýný saðlýyor.
Kenan Evren Sanayi Sitesi içindeki asfaltlama ve kaldýrým çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Baþkan
Ergün, GEDAÞ'ýn çalýþmalarýnýn
ardýndan belediyenin çalýþmalarýnýn
hemen baþlayacaðýný söyledi. Ergün; “Hem kaldýrým, hemde asfalt
çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Ancak,
GEDAÞ'ýn elektrik kablolarýný yeraltýna alma çalýþmalarý devam ettiði
için mecburen ara verdik. GEDAÞ'ýn çalýþmalarýnýn ardýndan
hem kaldýrým, hem asfalt çalýþmalarýna baþlayarak, asfaltlanmayan bir
alan býrakmayacaðýz" dedi.
Soluduðumuz Havayý Kirletmeyelim
Manisa Belediyesi, havalarýn soðumasýyla
artan odun ve kömür satýþlarýný denetim altýna
aldý. Zabýta ekipleri, Manisa Kömürcüler
Sitesi'nde odun ve kömür satan iþ yerlerini
kalite ve ölçü bakýmýndan kontrol etti.
Havalarýn soðumasýyla vatandaþlar odun kömür alýmýna yönelmesi Manisa Belediyesi Zabýta Ekiplerini de harekete geçirdi. Kalitesiz
kömür satýþýnýn engellenmesi ve satýþý yapýlan
odun, kömürlerin eksik kilogramda satýlarak
vatandaþýn maðdur edilmemesi için denetim
talimatý alan ekipler, sitede satýþý yapýlan
kömürleri kontrol altýna aldý. Yapýlan denetimlerde, kömür satýcýlarýnýn ölçü aletleri de
kontrol edildi, kalibrasyon kontrolleri yapýlarak,
doðru olup olmadýklarý deðerlendirildi. Poþetli olan
kömürlerin vatandaþa tartýlarak verilmesi ve 25 kiloluk kömür torbalarýnýn kilolarýnýn tam olup olmadýklarý kontrol edilerek, eksik olanlarýn tamamlanmasý konusunda uyarýlarda bulunuldu. Yapýlan
kontrollerde, periyodik olarak kontrollere gelmeyen, basküllerinde eksik tartý çýkan, emniyet mührü
olmayan, kömür çuvallarýnda eksik kömür çýkan
iþyeri sahiplerine, bin 120 TL para cezasý uygulandý. Tartý aletlerinin mühürlerinin de kontrol edildiði denetimlerde kaçak kömür kontrolleri de yapýldý, kaçak kömürün satýþýnýn ve siteye giriþinin
engellenmesi için kömür satýcýlarýyla bire bir
görüþme yapýlarak yaptýrýmlar anlatýldý.
Alt Yapý Eksikleri Gideriliyor
üzerlerinin açýk olmasý
nedeniyle yýllardýr kötü
görünüme neden oluyor.
Buralar ayrýca sivrisinek
yataðý ve sinek sorunun
baþlýca nedenlerinden.
Manisa'nýn giriþindeki bu
kötü görünümü ortadan
kaldýrmak istiyoruz.” diye
konuþtu.
Ege Bölgesi'nin en çok göç alan illeri
arasýnda en üst sýrada yer alan Manisa'da
göçle birlikte þehrin geniþlemesi alt yapý
sorununu da beraberinde getirdi. Manisa
Belediyesi, özellikle merkezden uzak mahallelerde yeni oluþan yerleþim birimlerinin alt yapý çalýþmalarýný tamamlamak için
harekete geçti. Çevre yolunun geçtiði Manisa-Turgutlu yolu Cezaevi mevkiindeki
kanal hattýnýn yapýlmasý için acil olarak
çalýþma baþlatan belediye Su ve Kanalizasyon Ýþleri Ekipleri, Turgut Özal, Akpýnar,
Cezaevi ve Et Entegre Tesislerini kapsayan
hattýn yenilenmesi için ihaleye çýkarak kýsa
sürede yenilemeyi tamamladý. Yenileme çalýþmalarý yaklaþýk 80 bin TL'ye mal oldu. Turgut
Özal Mahallesi mevkiindeki hattýn yaný sýra
merkezde alt yapý sorunu bulunan, Cumhuriyet,
Dere, Fevzi Çakmak, Hafsa Sultan, Ýshakçelebi, Kazým Karabekir, Keçiliköy, Kuþlubahçe,
Lalapaþa, Uncubozköy ve Yarhasanlar mahallesinde toplam bin 200 metre yaðmur suyu kanal döþeme çalýþmasý, 2 bin metre kanal temizliði yapýldý. Manisa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürü Cem Çöllü, kanal temizlemesi bin 200 metrelik kanal döþeme çalýþmalarýnýn
Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü iþçileri tarafýndan gerçekleþtirildiðini söyledi.
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
Geri
Dönüþüm
Ataðý
Spora ve Sporcuya
Tam Destek
Manisa Belediyesi ve ÇEVKO Vakfý iþbirliði ile,
baþlatýlan, ambalaj atýklarýný ayrý ayrý toplama projesi kapsamýnda atýk toplanan mahallelerin sayýlarý
arttýrýldý. Proje ile ilgili görevliler vatandaþlarý bilgilendirmeye baþladý. Proje hakkýnda bilgi veren
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, geri dönüþümün
evde baþlamasý gerektiðine dikkat çekti, “Katý atýk
ayrýþtýrmasý Avrupa’da evden baþlýyor. Manisa’da
da bu iþi yaygýnlaþtýrmamýz lazým. Kurmayý planladýðýmýz katý atýk bertaraf tesisinde geri dönüþümün
ayrý bir önemi var” dedi.
UYGULAMA YAPILAN MAHALLELER
1. Anafartalar Mahallesi Laleli Mahallesi
2. Anafartalar Mahallesi Merkez Efendi Mahallesi
75. Yýl Mahallesi
Mesir Mahallesi
Adakale Mahallesi
Mimar Sinan Mahallesi
Akýncýlar Mahallesi
Niþancýpaþa Mahallesi
Alaybey Mahallesi
Peker Mahallesi
Arda Mahallesi
Sakarya Mahallesi
Ayný Ali Mahallesi
Saruhan Mahallesi
Çarþý Mahallesi
Þehitler Mahallesi
Dinçer Mahallesi
Tevfikiye Mahallesi
Ege Mahallesi
Topçu Asým Mahallesi
Göktaþlý Mahallesi
Tunca Mahallesi
Güzelyurt Mahallesi
Uncubozköy Mahallesi
Ýbrahim Çelebi Mahallesi Utku Mahallesi
Kuyualan Mahallesi
Yarhasanlar Mahallesi
AVRUPA STANDARTLARINDA ATIK
TOPLANACAK
Çalýþmalar ile ilgili bili veren Belediye Baþkaný
Cengiz Ergün, atýklarýn depolanmasýnda ve bertaraf
edilmesinde geri dönüþümün evlerde planlanmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Ergün þöyle
devam etti; “Avrupa katý atýk depolama ve bertaraf
tesisi ile ilgili yaptýðýmýz gezide Avrupa ülkelerinde geri dönüþümün kullanýldýðýný ve ayrýþmanýn tesislere gitmeden evde baþladýðýný gördük. Manisa’da bir süredir bu yönde bir çalýþma var. Biz bu
çalýþmayý geliþtirmek için ÇEVKO ile yeni iþbirliði
yaparak geri dönüþüm konusunda çalýþmalarý arttýrdýk Planlamaya göre bu yýl baþlayan çalýþmalar sonunda 77 bin konutta 278 bin nüfusa ulaþarak geri
dönüþüm konusunda bilgilendirme yapýlacak. Geri
dönüþümün evde baþlamasý gerektiði, evde baþlayan geri dönüþümle katý atýklarýn bertaraf edilebileceðini anlatacaðýz. Deðerli çöplerin yeniden iþlenmesiyle hem doðanýn zarar görmesi engellenecek
hem de milli servete katkýda bulunmuþ olacaðýz.”
Bölge Hastanesi Ýçin
Arsa Teslim Edildi
Bir süredir kamuoyunda beklenen Belediye Þantiyesi’nin arsasýnýn bölge hastanesi yapýlmasý için
devri mutlu sonla bitti. Manisa Valiliði, Belediye
Baþkanlýðý ve Defterdarlýðýn ortaklýðý ile varýlan
anlaþma, bir süre bakanlýkta bekletildikten sonra
imzalandý. Bakanlýðýn onayýnýn ardýndan Belediye
Baþkanlýðý makamýnda gerçekleþtirilen devir teslimde, Manisa Belediyesi Þantiyesi’nin bulunduðu
arazinin 91 bin 216 metrekarelik bölümü, belediyenin 5 yýldýr ödenmeyen 12 milyon 314 bin 231,55
TL’lik vergi dairesi borçlarý karþýlýðýnda hazineye
devredildi. Devir sonrasý tapu iþlemleri de gerçekleþti, Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, imzalarý attýktan sonra arsanýn tapusunu ve Defterdar Zekai
Dede’ye verdi. Ýmzalarýn Manisa’nýn menfaatine
atýldýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Cengiz
Ergün, bir süredir boþlukta kalan sorunun, Manisa’daki her kurumun kazancýyla sonuçlanmasýnýn
kent birliði adýna memnuniyet verici olduðunu söyledi. Baþkan Ergün; “Bir süredir bir bölge hastanesi
konusu gündemde vardý. En baþýndan beri bu hastanenin yapýlmasýna karþý olmadýðýmýzý tüm içtenliðimizle ve samimiyetimizle açýkladýk. Ortaya
07
Ergün, “13 amatör spor kulübüne spor
malzemesi desteði saðlayarak Krampon, forma,
futbol topu, eþofmandan oluþan 100 parça spor
malzemesini amatör sporcularýmýza verdik.”
Manisa Belediyesi, spora ve sporcuya tam destek sloganý ile merkezdeki
amatör spor kulüplerine forma ve malzeme yardýmýnda bulundu.
Kentin takýmlarýna kentin yöneticilerinin sahip çýkmasý gerektiðini söyleyen Baþkan Ergün, siyasetin spora
bulaþtýrýlmamasý gerektiðine dikkat çekti, “Sporun içine
kesinlikle siyaseti karýþtýrmadýk ve karýþmasýna izin
vermedik. Bundan sonra da böyle olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. Biz spordan geldik ve sporun
sorunlarýný en iyi bilenlerdeniz” dedi.
Manisaspor'u üçüncü ligden süper lige çýkaran baþkan olarak bilinen
Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
spora ve sporcuya desteðini belediye
baþkanlýðý döneminde sürdürme sözünü tuttu. Manisa Belediyesi'nin desteðiyle Halil Onultmak Spor Tesisleri
harabe görünümünden kurtarýlarak
yenilendi. Tesisler halkýn hizmetine
sunulurken amatör spor kulüpleri de
unutulmadý, Manisa'daki 13 amatör
spor kulübüne eþofman ve malzeme
yardýmý yapýldý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
belediyenin spora desteðinin süreceðini söyledi, þöyle
ekledi; “Manisa Belediyesi'nde göreve baþladýktan
sonra Belediye Spor Tesisleri'ni kaderine terk edilmiþ
halde bulduk. Yaklaþýk 4 ay süren yenileme çalýþmala-
rýnda, kaderine terk edilen fitness aletleri, üzerinde dev
silindir gezdirilmesi nedeniyle bozulan çimler, fitness
merkezinin akan çatýsý, su alan duvarlarý, sporcu soyunma, dinlenme ve toplantý salonlarý elden geçirildi
ve yeniden yapýldý. Bunun yaný sýra halkýn kullanýmýna
açýlmak üzere fitness
merkezindeki aletlerin bakýmý
yapýldý, eksik aletler alýndý ve
kullanýlabilir hale getirildi. Tüm
bunlarý yaparken spora ve sporcuya destek vermek, halkýmýzýn
spor salonu, spor sahasý ihtiyacýný karþýlamak için tüm imkanlarýmýzý seferber ettik. Bu çalýþmalarda özellikle Belediyespor
yöneticileri canla, baþla çalýþtý
ve geleceðimizin gençlerine
böyle güzel bir tesisi kazandýrdý. Halil Onultmak Belediye
Spor Tesislerinde faaliyetlerine devam eden
belediye sporumuzda þuan 8 branþta spor faaliyetleri
yürütülmekte. Bu branþlarýn tamamýnda 23 takým ve
325 sporcu bulunuyor. Birçok branþta turnuvalarda
baþarý yakalayan, uluslar arasý þampiyonalarda
dereceler elde eden sporcularýmýzý belediye olarak
destekleyerek daha büyük baþarýlara imza atmalarý
için motive ediyoruz.”
Ergün, “SPORA DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK”
Manisa Belediyesi'nin spora ve sporcuya desteðinin
süreceðine dikkat çeken Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, spor ve siyaseti yan yana düþünmemek gerektiðine de dikkat çekti. Baþkan Ergün þöyle devam etti;
“Sürekli söylediðimiz gibi, bizler sporun içinden geldik.
Özellikle Manisaspor Kulübü baþkanlýðý yaptýðým dönem ve sonrasýn da sürekli Manisa'nýn sportif baþarýlarýyla adýný daha çok duyurmasý için çabaladýk. Þimdi
Allah nasip etti Belediye Baþkaný oldum ve yine spor
için çalýþýyorum. Sporun içine kesinlikle siyaseti karýþtýrmadýk ve karýþmasýna izin vermedik. Önceki yýllarda
belediye sporun gelirleri yok denecek kadar aza inmiþken yönetici arkadaþlarýn ve bizlerin gayretiyle bu kaynaklar arttýrýldý. Yine bizim için ayrý önemi olan amatör
spor kulüplerimizin ihtiyaçlarýný karþýladýk, 13 amatör
spor kulübüne spor malzemesi desteði saðlayarak
Krampon, forma, futbol topu, eþofmandan oluþan 100
parça spor malzemesini amatör sporcularýmýza verdik.
Elimizden geldiði kadar, gücümüzün yettiði kadar
amatör kulüplerimizi desteklemeye devam edeceðiz.”
Engelsiz Kent Ýçin Ýlk Adýmlar Atýldý
Manisa'da engellilerin gündelik hayatlarýný kolaylaþtýrmak isteyen belediye yetkilileri, kentin tamamýný
engelliler için engelsiz hale getiriyor. Ýlk olarak özellikle trafikteki yaya engellilerin güvenli seyahat etmeleri için kentin kaldýrýmlarý, yaya yollarý ve trafik ýþýklarýnda yeniden düzenle çalýþmalarý baþladý. Kentin
engelsiz hale gelmesi için belediyenin ilgili birimlerini
yönlendiren Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, engelsiz
bir dünya yaratmanýn insanlarýn elinde olduðunu söyledi. Baþkan Ergün þöyle konuþtu; “Engeller hayatýn her
alanýnda karþýmýza çýkar. Kimi zaman bu engel bir
uzvumuzun yitirilmesiyle oluþur, kimi zaman bir
duyumuzdan yoksun kalýrýz. Hepimizin birer engelli
adayý olmasý bu nedenledir. Engelli bir insanýn bedeninde bir engeli vardýr ancak yaratýcýnýn ona baðýþladýðý hayatý yaþamasýnýn bir engeli yoktur. Engelli
olmak insanýn fiziksel durumunu deðiþtirir ancak yaþamasýna engel deðildir. Hayat hiçbir engelden yýlmamamýzý gerektirir. Günümüzde engellilerin birçok
alanda engeli olmayan insanlara göre daha baþarýlý
olabildiði de bir gerçektir.”
çýkan sorun ile ilgili çözüm önerilerimiz çarpýtýldý.
Biz Manisa’nýn her kurumunun kazanmasýný istedik. Sonuç olarak devlet büyüklerimizin ve sayýn
valimizin gayretiyle sorun çözüldü. Manisa Belediyesi’nin faal þantiyesinin bulunduðu 91 bin 216
metrekarelik alanýn tapusu, belediyenin 5 yýldýr
vergi dairesine ödenmeyen borçlarýna tekabül eden
12 milyon 314 bin 231,55 TL’ye karþýlýk hazineye
devredildi. Bu devirin imzalarýný attýk” dedi.
ERGÜN, “UMARIM HASTANE ÝNÞAATI
BÝR AN ÖNCE BAÞLAR”
Manisa Belediyesi’nin bölge hastanesinin yapýlmasý konusunda her kurum kadar istekli olduðunu
hatýrlatan Baþkan Ergün, konuþmasýný þöyle sürdürdü; “Umarýz bu imzalar Manisa için hayýrlar getirir,
Manisa için birlikte hareket etmenin getirilerini
gözler önüne serer” þeklinde konuþtu.
Baþkan Ergün, “Hepimiz birer engelli adayýyýz. Bu nedenle yaþadýðýmýz dünyayý buna göre þekillendirmeliyiz. Engelli olmak insanýn fiziksel durumunu deðiþtirir
ancak yaþamasýna engel deðildir.”
ENGELLER KALDIRILIYOR
Belediye hizmetlerinin engelli vatandaþlar dikkate alýnarak düzenlendiðini hatýrlatan Baþkan Ergün, özellikle þehir içinde engellilerin kullanabileceði alanlarda yeni düzenlemeler yapýldýðýný söyledi. Baþkan Ergün;
“Hepimiz bir sebeple ansýzýn engelli olabiliriz. Bu nedenle yaþadýðýmýz dünyayý buna göre þekillendirmeliyiz. Manisa Belediyesi olarak da engelli vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ve gündelik hayatlarýnda iþlerine yarayacak kolaylýklar yapmaktayýz. Özellikle yaya kaldýrýmlarýnda yürüme engelli vatandaþlar için
yapýlan rampalarýn önüne araçlarýn park etmemesi için
dubalar yaptýrýlýyor. Trafik zabýtalarý da buralara park
eden araçlar hakkýnda iþlem yapýyor, gerekirse çektiriliyor. Trafik ikaz ýþýklarýnda da görme engelli vatandaþlarýmýz için sesli ikazlar takýldý. Bu ikazlara göre yanýnda kimse olmayan görme engelli vatandaþýmýz karþýdan karþýya rahatlýkla geçebiliyor. Engelsiz Manisa
hayalimizi gerçekleþtirmek için ilk adýmlarýmýzý attýk.
Ýlerleyen aylarda kent merkezinde Avrupa normlarýnda
benzer düzenlemelerimiz devam edecek” diye konuþtu.
Kaynak Sularý Boþa Akmayacak
Manisa Belediyesi, Spil Daðý’ndan
doðan kaynak sularýnýn boþa akmamasý için düþük kapasitede kullanýlan Çaybaþý Kaynak Suyu Hattý’ný
yeniledi. Kaynak sularýný bir araya
toplayarak yýlda yaklaþýk 500 bin
metreküp suyun boþa akmasýnýn
önüne geçti. Kaynak sularýnýn büyük
kýsmýnýn boþa aktýðýna dikkat çeken
Baþkan Ergün; “Küresel ýsýnmanýn
getirisi olarak susuzluðun tartýþýldýðý
günümüzde tek bir damla suyu deðerlendirmeliyiz. Bugün boþa akan
suya yarýn muhtaç olabiliriz” dedi.
Manisa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü, bir süredir üze-
rinde çalýþtýðý kaynak sularýnýn üst
seviyede kullanýlmasý projesi uygulamaya soktu. Çaybaþý Kaynak suyu
olarak bilinen suyun boþa akan kýsmýný deðerlendirmeyi kapsayan proje için yapýlan ön araþtýrmada, kaynaðýn saniyede en az 15 lt su kapasitesine sahip olduðu belirlendi.
Spil’den doðan 9 kaynak suyunu
kapsayan proje için 50 bin TL’lik hat
döþendi. Su ve Kanalizasyon Ýþleri
Müdürü Y. Makina Mühendisi Cem
Çöllü, proje ile elde edilen sularýn
içme suyu þebekesinden beslenen
camii, hayýr çeþmelerinden kullanýlabileceðini söyledi.
Þehzadeler Kentinde
Türk Devleti Bayraklarý
Manisa Belediyesi, Mimar Sinan
Bulvarý YSE kavþaðý olarak bilinen
kavþaktaki bayrak direklerine, Cumhurbaþkanlýðý forsunda da yer alan 16
Büyük Türk Devleti'nin bayraðýný
astý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
Cumhurbaþkanlýðý forsunda ki yýldýzlarýn da simgelediði 16 büyük Türk
Devleti'nin bayraklarýnýn Þehzadeler
Kenti Manisa'nýn semalarýnda dalgalanmasýnýn kentteki tarih bilincinin
gereði olduðunu vurguladý. Baþkan
Ergün þöyle devam etti; “Manisa tarihinde Osmanlý Ýmparatorluðuna
þehzade yetiþtirmiþ ve bu nedenle tarihte adýndan sýkça söz ettiren bir
kentimiz. Bu kentte tarih bilincinin
canlý tutulmasý hem bugün hemde
yarýnlar için faydalý. Bugünün küçükleri yarýn ülkemizi emanet edeceðimiz evlatlar olacaklar. Bu nedenle tarih bilincine duyduðumuz saygý gere-
Manisa Belediyesi’nin Aylýk Yayýnýdýr.
ði kentin iþlek bulvarýndaki alanda
böyle bir düzenleme yaptýk. Bu düzenlemede Cumhurbaþkanlýðý forsunda da yer alan büyük Türk Devletleri'nin bayraklarýnýn þehzadeler kentinin semalarýna çektik. Tarih bilincimizi canlý tutmalýyýz. Mustafa Kemal
Atatürk'ün mirasý Türkiye Cumhuriyeti gibi tarihte var olan 16 büyük
Türk devletinin bayraklarý Þehzadeler
kentinde dalgalansýn istedik” dedi.
www.manisa.bel.tr
ÞUBAT 2010 / Sayý 01
Cumhurbaþkanlýðý forsunda da yer alan 16 yýldýzýn temsil ettiði, 16 büyük Türk Devletleri; Büyük Hun
Ýmparatorluðu, Batý Hun Ýmparatorluðu, Avrupa Hun Ýmparatorluðu, AkHun Ýmparatorluðu, Göktürk
Ýmparatorluðu, Avar Ýmparatorluðu, Hazar Ýmparatorluðu, Uygur Devleti, Karahanlýlar, Gazneliler, Büyük
Selçuklu Ýmparatorluðu, Harzemþahlar, Altýnordu Devleti, Büyük Timur Ýmparatorluðu, Babür Ýmparatorluðu ve Osmanlý Ýmparatorluðu bayraklarý, itfaiye yardýmý ile bayrak direklerine asýldý.
Ergün; “Belirlenen cadde ve bulvarlarda sýfýr kaldýrým iþgali uygulanacak, kaldýrým geniþliði müsait
olan yerlerde yapýlacak incelemeye göre de kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacak” dedi.
Baþkan Cengiz Ergün, kaldýrým iþgaline
son noktaya koyacak çalýþmayý anket yaptýrarak açýkladý, Manisa'nýn ana caddeleri ve
bulvarlarýnda sýfýr kaldýrým iþgali uygulamasýnýn baþladýðýný belirterek belirlenecek diðer yerlerde yapýlacak incelemeye göre kýrmýzý hat uygulamasýnýn yapýlacaðýný belirtti.
Manisa'da son aylarda ciddi sorun haline
gelen kaldýrým iþgali ile ilgili son noktayý Belediye Baþkaný Cengiz Ergün koydu. Manisa'daki meslek odalarýyla görüþme yapan
Belediye Baþkaný Ergün, Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði ile de ortak çalýþma yaparak kaldýrým iþgallerini bitirecek kararý
verdi. Karardan önce kent merkezinde 4 bin
744 kiþi kiþilik örneklemde anket çalýþmasý
yaptýran Baþkan Ergün, anketten çýkan sonuca göre kararýný þekillendirdi. Baþkan Ergün ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði
Baþkaný Hasan Geriter, yaptýklarý toplantý ile
kararý duyuru. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, toplantýda Manisa için hayýrlý bir kararýn alýndýðýný ve tüm oda baþkanlarýnýn bu
kararý kabul ettiðini belirtti, þöyle konuþtu;
“Manisa'da en önemli sorunlar arasýnda yer
alan ve birçok vatandaþýmýzýn þikâyet konusu olan kaldýrým iþgalleriyle ilgili bir süredir
çalýþma yapýldýðýný daha önce duyurmuþtuk. Yerel seçimlerin ardýndan göreve geldiðimiz andan itibaren, esnafýmýzýn rahat çalýþmasý için kaldýrým iþgalleri konusunu biraz
esnek hale getirerek, uygulamayý bu yönde
düzenlemiþtik. Ekonomik krizin iþleri yavaþlatmasý ve yaz aylarýnda esnafýmýzýn daha
rahat çalýþmasýný göz önünde bulundurmuþtuk. Ancak gelinen noktada iþ kabul edilemez bir hal aldý. Özellikle yaz aylarýnda, bayanlardan her gün binlerce þikâyet telefonu
geldi ve kaldýrým iþgali yüzünden yaya kaldýrýmlarý yürünemez oldu. Bu nedenle acil
olarak önlem alma gereði duyduk. Yaklaþýk
bir ay önce Esnaf Odalarý Birliðimize resmi
yazý göndererek yeni yýldan itibaren kaldýrým iþgalleri ile ilgili sýfýr iþgal önlemi alýnacaðýný bildirdik. Kaldýrým iþgalleri konusunda
esnafýmýzýn da kaldýrýmlarý kullanan vatandaþlarýmýzýn da maðdur olmamasý için orta
yol bulmak için bir çalýþma baþlattýk. Bununla ilgili kamuoyu araþtýrmasýnýn en uygun
yöntem olacaðýný düþünerek 4 bin 744 kiþi
üzerinden bir anket çalýþmasý yaptýk. Anket
çalýþmasýný yaparken her mahalleden ve
her kesimden örneklem alarak objektif sonuçlarýn çýkmasý için çabaladýk. Anket
sonuçlarý bizim için yol gösterici oldu.”
Baþkan Ergün, “Anket Sonuçlarý Yol Gösterdi”
Anket sonuçlarýnýn kararýn alýnmasýnda önemli rol oynadýðýný belirten
Baþkan Ergün, çýkan sonuca göre
karar alýndýðýný ve bu kararýn uygulanacaðýný söyledi.
Belediyenin esnafýn kaldýrým iþgali konusunda nasýl bir düzenleyeme gitmesini istersiniz?
SORU
Kaldýrýlsýn
Kýrmýzý Hat
Aynen Devam
Fikrim Yok
ERKEK
% 38,7
% 36,0
% 20,2
% 5,2
KADIN
% 46,5
% 33,3
% 12,9
% 7,4
Sýfýr Ýþgal Olan Yerlerde
Denetim Baþladý
Esnaf odalarýyla ortak noktada buluþulduðunu ve denetimlerin sýklaþtýrýlacaðýna dikkat çeken Baþkan Ergün, esnaftan kaldýrýmda yürüyenlere anlayýþ göstermesini istedi. Baþkan Ergün; “Anket sonuçlarýnýn ayrýntýlarýndan kaldýrým iþgalinin önüne geçebilmek için sýfýr iþgal
ve kýsmen kýrmýzý hat uygulamasýnýn baþlamasýnýn saðlýklý sonuçlar doðuracaðý fikrinde birleþtik. Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði
baþkanlýðýnda kentimizde ki tüm oda baþkanlarýyla iki kez toplantý yaptýk. Son toplantýmýzda bu kararýmýzý gerekçeleriyle ve kamuoyu
araþtýrmalarýyla anlattýk ve anlayýþ göstermelerini istedik. Belirlenen cadde ve bulvarlarda
sýfýr kaldýrým iþgali uygulanacaðýný, yine belirlenen ve kaldýrým geniþliði müsait olan yerlerde yapýlacak incelemeye göre kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacaðýný bildirdik. Buna göre;
“Seyfettin Bey caddesi, Mustafa Kemal Paþa
Bulvarý, 8 Eylül caddesi, Ýzmir Caddesi, Ýbrahim Gökçen Bulvarý, Atatürk Bulvarý, Cumhuriyet Caddesi” bölgelerinde kesinlikle kaldýrým
iþgaline izin verilmeyecek. Bu caddelerin dýþýnda kalan yerlerde de yapýlacak tespite göre
kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacak ve esnafýn
belli ölçülerde ürünlerinin bazýlarýný teþhir etmelerine müsaade edilecek. Kahvehaneler de
bu uygulamaya dahil olacak. Ben ticaretten
gelen biriyim. Ticaretin zorluklarýný, paranýn
nasýl kazanýldýðýný, günümüz ekonomik þartlarýnýn ne kadar dar boðaza sürüklediðini biliyorum. Ancak kaldýrýmlar hepimizin. Bu kaldýrýmlarda eþlerimiz, kýzlarýmýz yürüyemez hale
geldi. Özellikle sigara yasaðýnýn baþlamasýyla
bütün kahvehanelerin önü sandalye doldu ve
kaldýrýmlar kapandý. Yürümek zorunda olanlara, ya yoldan yürüme ya da oturanlarýn arasýndan yürüme þansý býrakýldý. Bu durumu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün deðildi. Alýnan
kararýn bu durum göz önünde bulundurularak
deðerlendirilmesi gerekir. Kimseyi maðdur etmeye hakkýmýz yok. Baþlatýlan uygulamanýn
tüm halkýmýzýn yararýna olacaðýna
inanýyorum” dedi.
Manisa’dan Kaldýrým
Ýþgali Manzaralarý
Osmanlý’dan
Ýzler Bu Çarþýda
Manisa Belediyesi'nin prestij projeleri arasýnda yer alan, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'nin Osmanlý Mimarisi özelliklerini taþýyan
Osmanlý Çarþýsý olarak düzenlenmesi çalýþmalarý baþladý.
Þehzadeler kenti olarak bilinen Manisa'da tarihi mimariyi ortaya çýkarmayý hedefleyen Manisa Belediyesi, kuyumcular çarþýsý olarak bilinen ve
çoðu eski yapýlardan oluþan caddede mimari çalýþma baþlattý. Çalýþmalar
kapsamýnda iþ yerlerinin dýþ görünümü eski mimari tarzda projelendirildi,
ilk etapta 288 ada da 6 adet iþyeri, 1 adet çeþme ile 289 ada da 6 adet iþyerinde cephe saðlýklaþtýrma adý altýnda yenileme çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalarda esnafla iþ birliði içerisinde hareket eden belediye mimarlarý, Osmanlý mimarisinin özelliklerini yansýta-cak çarþýnýn projesini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mimar Azmi Açýkdil baþkanlýðýnda hazýrladý. Projenin ikinci etabýnda da Kapalý Çarþý, Bankalar Sokaðý, 14, Sokak, 15. Sokak ile
Kurþunlu han Sokaklarýnda cephe saðlýklaþtýrma uygulamalarýna baþlanacaðý bildirildi. Vakýflar ile iþ birliði içerisinde yürütülecek ikinci projede
bedesteni de kapsayacak þekilde tarihi ada oluþturulmasý planlandý.
ÞEHZADELER
KENTÝNE ÖZGÜ
MÝMARÝ
Manisa'nýn þehzadeler kenti
olduðunu ve mimarisinin de
bu yönde geliþmesi gerektiðini belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa
Belediyesi'nin yok olan tarihi mimari anlayýþýný yeniden gündeme getireceðini
söyledi. Baþkan Ergün þöyle konuþtu; “Manisa þehzadeler kenti kimliðine sahip olmasýna raðmen maalesef mimarisinde bu izlere rastlamak mümkün deðil. Özellikle son yýllardaki yapýlaþma eski eserleri
adeta gizleyecek þekilde planlanmýþ. Sahip olduðumuz tarihimi maalesef
sergileyemiyoruz, binalarýn arasýnda gizliyoruz. Kent merkezinde kalan
tarihi yapýlarý da kaderine terk ederek yýkýlmasýný bekliyoruz. Manisa Belediyesi olarak bu duruma engel olmak istedik. Þehzadeler kentinin mimarisi
tarihine yakýþýr nitelikte olmalý. Dr. Sadýk Ahmet Caddesi olarak bilinen
burada Osmanlý Çarþýsý oluþturulmasýný istedik. Bunun için binalarýn cephelerinin de Osmanlý tarzý düzenlenmesi için mimar arkadaþlarýmýz bir çalýþma yaptý ve bu çalýþma hayata geçti. Çarþýnýn görünümü þimdiden deðiþti. Eminim bittikten sonra daha güzel bir görünüme kavuþacak ve az da olsa
eski mimari örneklerini Manisa'da görebileceðiz. Bu konuda iþ yeri sahipleri de çok istekli. Çünkü iþ yerlerinin görünümünün deðiþmesi çarþýnýn hareketliliðini ve müþteki çeþitliliðini de arttýrýyor. Tarihi kentlerde bu tarz
çarþýlarýn ne kadar deðerli olduðunu hepimiz biliyoruz. Ýnþallah Manisa'mýzda da Osmanlý Çarþýsý olarak kuyumcular çarþýsýný hayata
geçireceðiz.”
BEDESTEN ÝÇÝN VAKIF ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ
Osmanlý Çarþýsý Projesinin devamýnda vakýflar iþbirliði ile Bedesten'in
çevre düzenlemesine geçileceðini belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün,
bu konuda kurumlarýn iþ birliði yapmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Baþkan Ergün; “Belediye olarak tüm bu çalýþmalarý yaparken baþta Manisa
Valiliði olmak üzere ilgili diðer kurumlarla iþ birliði içinde olmaya gayret
ediyoruz. Vakýflar Bölge Müdürlüðü ile de bu aþamada iþ birliði içerisindeyiz. Bizim Osmanlý Çarþýsý'na paralel olarak Vakýflarýn yürüttüðü Bedesten'in restore çalýþmasý da devam ediyor. Belediye olarak Bedesten'in etrafýnýn düzenlenmesi konusunda biz proje hazýrladýk ve çarþý projesinin
ardýndan hayata geçireceðiz. Manisa'da tarihi kimliðin korunmasý için
kurumlarýn iþ birliði içerisinde olmasý sevindirici” diye konuþtu.

Benzer belgeler