VARIATION Elektronik Konvektör

Yorumlar

Transkript

VARIATION Elektronik Konvektör
 Değerli müşterimizz, Thermo
or ürünlerinii tercih ettiğ
ğiniz için teşşekkür ederriz. Satın ald
dığınız ürün,, kapsamlı kkalite kontrol testlerinden
n ve incelem
melerden geeçirildikten ssonra sizlerre sunuluyorr. Memnun kalacağ
ğınızı umuyo
oruz. 


Isıtıcınızı ku
urmadan ön
nce, aşağıdaaki kullanım talimatların
nı dikkatle ookuyun. Isıtıcıyla ilgiili herhangi bir işlem yaapmadan ön
nce elektrikk bağlantısınnı kesin. Bu kılavuzu, ısıtıcınızı kkurduktan ssonra, ileride de yararla
anabilmek i çin güvenli bir yyerde muhaafaza etmen
nizi öneriyooruz. 1) Isıtıcıı nereye kurulmalıdır?? ‐ Bu ısıtıcı; konutlar, ofisler, ko
onaklama teesislerinin o
odaları gibi yyaşam alanllarında kullanılmak üzere taasarlanmıştır. Farklı me
ekânlarda k ullanacaksaanız lütfen ssatıcınıza daanışın. ‐ Isıtıcı, normal ticaari uygulamalara ve ilgiili ülkede yü
ürürlükte olan yönetmeeliklere göre kurulmaalıdır (IEE Kaablolama Yö
önetmeliği) . ‐ Isıtıcın
nın konumlaandırılması iiçin minimuum açıklık m
mesafelerine
e uyulmalıdıır. ar: ‐ Isıtıcı kkurulurken dikkat edilmesi gerekken durumla
‐ Isıtıcı, ayarları etkkileyebilecek hava akım
mının olduğu
u yerlere ku
urulmamalıddır (örneğin
n, merkezii havalandırrma oluklarının altındaa, vs.). ‐ Isıtıcı, priz veya bu
uatların altıına kurulmaamalıdır. urulmamalıddır (Bakınız ‐ Isıtıcı, banyolardaa 1. alana ku
– Hacim
m 1). ‐ Isıtıcı, anahtarlar ve diğer kontrol düğm eleri banyo
o veya duş alan kişinin ddokunamayyacağı dır. Hacim 2
2 olarak gös terilen alan
na kurulmam
malıdır. biçimdee kurulmalıd
Isııtıcının kullanıldığı bölge deniz seeviyesinden
n yüksektey
yse, seçilen derece (yakklaşık olarak h
her 1.000 m
metre için 10
0 °C) artırılm
malıdır. 2) Isıtıcıı nasıl kurulur? 2.1) Isıtıcının takılaabilir askısını çıkarın Isıtıcı paaneli yüzü aaşağıda olaccak biçimde yere yatırın
n. ‐ Düz uççlu bir tornaavidayla cihaza zarar veermeden asskıyı çizimde
e görüldüğüü gibi yerind
den çıkarın. ‐ Şimdi yyerinden oyynayan askıyı aşağı doğğru çekerekk yukarı kald
dırın. ‐ Askıyı hafifçe çeviirin ve montaj yuvaları ndan çıkarın. 2‐2) Duvvar askısınıı takın Duvar aaskısını aşağğıdaki çizimd
de görüldüğğü gibi, ısıtıccıyı düzgün asmak için şablon olarrak kullanın
n ve vida takkılacak yerle
eri işaretleyyin. Montaj askısını duvvara sabitleyyin. Lütfen d
dikkat: Isıtıccınızı uzatm
ma kablosuy la, tekerlekkli platform veya ayaklaar üstünde kullanm
mayın. 2‐3) Isıttıcının elekttrik bağlanttısının yapıl ması ‐ Isıtıcı, 220‐240 V A
AC 50Hz ele
ektrik enerjiisiyle çalışırr. ‐ Isıtıcı, ana elektrikk şebekesine üçlü kablooyla bağlan
nmalıdır (Kahverengi = Faz, Mavi =
= Nötr, Siyah = Kılavuz kab
blo). Banyo vve mutfak ggibi nemi daaha fazla ola
an mekânla rda, priz ye
erden en az 25 cm
m yüksekte olmalıdır. ‐ Elektriik tesisatı, kkaçak akım kkoruma röleesiyle donattılmış olmalıdır. ‐ Toprakk bağlantısıı kesinlikle yapılmamaalıdır. Kılavu
uz kabloyu (siyah) toprrak hattına bağlamayın. ‐ Isıtıcı, ehliyetli birr elektrikçi ttarafından eelektrikli cih
haz yönetmeliklerine gööre kurulmaalıdır. Isıtıcı vee kılavuz kab
blo (siyah) kkesinlikle tooprak hattın
na bağlanma
amalıdır. Ci hazın elektrrik kablosu
u hasar görü
ürse, herhan
ngi bir tehlikkeye karşı ü
üretici veya yetkili serviis tarafından değiştirilmelidir. Kılavuzla donatılmıış ısıtıcı, 30m
mA kaçak akkım korumaa rölesiyle (örn. banyollarda) korun
nuyorsa, kılavuz kablonun gücü bu röleyle korunm
malıdır. Kılavuz kabloyla ilggili önemli n
not: Masterr ünite veyaa Pass Progrram kiti kulllanmadığı takdirde, kılavuz kablonun (ssiyah) ucu u
uc klemensee sabitlenerek boş bırakılabilir ya dda siyah ucu
u (klemen
ns, elektrik b
bandı vs.) ürünlerle birrlikte kullan
nımı sonland
dırılır. Masteer ünite ya da program
mlama kiti kkullanılmadıığı durumla rda cihazın elektrik bağ
ğlantıları bi r bağlantı kkutusu (buat, sigorta paneeli vs.) içerissinde yapıla caksa, siyah
h uç boş bir klemense ssabitlenmelidir. Fiş ile direkkt olarak bağlantı yapılaacaksa siya h uç kesilerrek iptal edilmelidir. blo ile Elektrikli ısıtıcının, kılavuz kablo üstündenn alabileceğği komutların tablosu. ((Kılavuz kab
nötr araasında ölçülecek) Alınan komu
ut Akım
m yok Gerilim/ G
Gerilim/
Akım yok A
(4'57 '') (
Akım yok (4'53 '')
faaz 230V (3'') faz 230V (7'') 230 V A
AC Gerilim
m 115 V AC – 1155 V AC + 1
Gerrilim Gerilim G
Osiloskkop Ref/Nö
ötr Elde edilen mod
d NFOR KON
KONFOR K
KONFOR ‐1 °C ‐2 °C EKO
DONM
MAYI ÖNL EME ISITMAYI DU
URDURM
A – GÜÇ KE
ESİNTİSİ 2.4) Isıtıcınızı montaj askısına
a sabitleyin
‐ Isıtıcın
nızı, aşağıdaki çizimde SS1 şeklinde gördüğünüz gibi eğimli tutarak altt kancalara takın. ‐ Hafifçee çevirerek S2 yuvalarına takın. ‐ Isıtıcı yyuvaya yerleeştiğinde KLLİK sesi duyyacaksınız, b
böylece ciha
azınız sabitleenmiş olacaaktır. ‐ Tekrarr çıkarmanızz gerektiği zzaman, düz uçlu tornavvidayla yine şekilde görrüldüğü gibi alt pimi haffifçe itebilirr ve S1 desteklerini gevvşeterek çıkkarabilirsinizz ISITICININ KULLANIMI 1) Kontrol ünitesin
nin açıklama
aları ➔ M
Mod seçme düğmesi ➔ K
KONFOR sıcaklığı seçme
e düğmesi
➔ EEKO sıcaklığı seçme düğğmesi V1 ➔ Issıtma gösterge ışığı V2 ➔ KONFOR mo
odu ışığı V3 ➔ EKO ışığı 2) Konfo
or sıcaklığın
nı ayarlama
ak: Konfor ssıcaklığı, od
dada bulund
duğunuz sürrece ortamd
da korumayyı istediğinizz sıcaklıktır. a) d
düğmesini (başlattma) konum
muna getirin
n, V2 ışığı ya
anacaktır. b) kkontrol düğm
mesini 5 konumuna geetirin; odadaaki sıcaklık istenilen deerecenin altındaysa, ısıtma ggösterge ışığğı V1 yanar. c) Sıcaklığın dengellenmesi için
n birkaç saatt bekleyin.
ak dereceyi kontrol d) Seçtiğğiniz ayar yeterliyse (gerekirse birr termometre kullanara
edebilirrsiniz) bu ko
onumu ilerid
de de kullannmak için işaretleyin. e) Seçtiğğiniz ayar yeterli değilsse, b maddeesinden başşlayarak tekrar ayarlayıın. 3) Eko ssıcaklığını ayarlamak: Bu işlem
m, "konfor" derecesine göre sıcakllığın azaltılm
masıdır. Mekân 2 saatteen uzun sürreyle veya gece kullanılm
mayacaksa, bu modun sseçilmesi ön
nerilir. Dikkkat: Sıcaklığıı azaltma, "konfor" n önce "konffor" sıcaklığğının derecessiyle bağlantılı olduğu için, "eko" ssıcaklığını ayyarlamadan
ayarlanması gerekllidir. a) d
düğmesini konumuna getirin, V
V3 ışığı yanacaktır. b) kkontrol düğmesini – 3,5
5° konumunna getirin; o
odadaki sıca
aklık istenileen "eko" derecessinin altındaaysa, ısıtma gösterge ışşığı V1 yanar. c) Sıcaklığın dengellenmesi için
n birkaç bekkleyin. d) Seçtiğğiniz ayar yeterliyse (gerekirse birr termometre kullanara
ak dereceyi kontrol edebilirrsiniz) bu ko
onumu işare
etleyin. Seçttiğiniz ayar yeterli değilse, b madddesinden başlayarak tekrar aayarlayın. Not:–3.5°C konumu laboratuvvarlarımızdaa belirlenmiştir. Tesisattınızın özelliiklerine bağğlı olarak, ssıcaklık azalması tam –
–3,5°C olmaayabilir. Böyyle bir durum
mda, isteneen sıcaklık azalması için ayarı değiştireb
bilirsiniz. 4) Donm
mayı önlem
me modu Bu mod
d, uzun süree (örneğin 24
4 saatten faazla) evde b
bulunmayaccağınız zamaan, oda sıcaaklığını yaklaşıkk 7°C’de tutmak için kullanılır. a) d
düğmesini konumuna getirin . 5) Isıtma gösterge ışığı: V1 Bu ışık, rezistans deevredeyken
n yanar. Ort am sıcaklığı dengelend
diğinde, yannıp sönebilirr. Ortam sıcaklığıı yüksekken
n ışık söner. 6) Cihazzın kapatılm
ması : Cihazı kkapatmak için, düğmeyi konum una getirin. 7) Kontrol düğmele
erini sabitle
emek: Isıtıcının
n istenmeyeen biçimde kullanımını (çocuklar, vvs.) önleme
ek için, düğmessini kilitlemeek veya kulllanımını sın ırlamak ve vve kontrol düğmessini kilitlemeek mümkün
ndür. a) Isıtıcıyı duvardakki askıdan çıkarın. mostatın arkasındaki plaastik pimlerri (P) yuvalarından çıkarın. b) Term
c) Kontrrol düğmesiini kilitleme
ek için B konnumunu seççin veya ne kadar çevri lebileceğinii sınırlam
mak için L ko
onumuna ge
etirin. M ko numlarındaan birini seçerek istenil en mod sabitlen
nebilir. 8) Progrramlama m
modu Bu ısıtıccıda bulunan
n termostatt, kılavuz kaablodan kom
mut alma özzelliğine sahhiptir ve bir "ana ısıtıcıdan" şu sinyallleri alabilir: ‐ KONFO
OR : (
kontrol düğmeesinin derecesi) ‐ KONFO
OR ‐1 : (
kontrol düğmeesinin derecesi – 1 °C)
‐ KONFO
OR ‐2 : (
kontrol düğmeesinin derecesi – 2 °C)
‐ EKO : (
kontrol düğmeesinden seçilen derece)) MAYI ÖNLEM
ME: Oda sıcaaklığı yaklaşşık 7°C’de tu
utulur ‐ DONM
‐ KAPATTMA : Cihaz an
nında kapatıılır (yük boşşaltma/güç kesme için kullanılır). Program
mlama modunu aktif haale getirme k için çevirin dü
üğmesini, programlam
ma moduna ((
) Isıtıcıyı, kılavuz kab
bloyla zamanlayıcıya baağlayarak, "konfor" ve "eko" sıcakklık sürelerin
ni program
mlayabilirsin
niz. Çok sayıda ısıtıcıyı (en fazla 15
5 adet) tek p
programlay ıcıya bağlayyabilir ve enerji taasarrufu sağğlayabilirsin
niz. Dikkat: Kılavuz kab
blo üstünden gönderileen bir komut yoksa ciha
az "konfor" modunda ççalışır. "Donmaayı önleme"" ve "güç ke
esme (kapattma)" komu
utları "eko" ve "konfor"" modlarını yok sayar. "Konfor" mo
odundan "eko" modun a geçiş süre
esi yaklaşık 12 saniyediir. KULLAN
NIM ÖNERİLLERİ ‐ Maksim
mum ısıtmaa ayarını seççmek, oda ssıcaklığının d
daha hızlı artmasını sağğlamaz. ‐ Odayı havalandıraacağınız zam
man, dü ğmesini a getirerek ıısıtıcıyı kapaatın. konumuna
‐ Uzun ssüre evde olmayacaksaanız, sıcaklığğı düşürmeyyi unutmayın. 2 saaatten kısa süre uzak ka
alacaksanız,, ayarları de
eğiştirmeyin
n. 2 ila 24 saat uzaak kalacaksa
anız, düüğmesini 24 saaatten uzun
n süre veya yaz ayların
nda, konumuna getirin. düğğmesini konumunna getirin. ‐ Bir odaada birden fazla ısıtıcı vvarsa, heps ini aynı and
da ve aynı ıssı ayarında ççalıştırın. Bö
öylece, elektrik tüketimini artırmadan
n daha hom ojen sıcaklık elde edersiniz. UYARILA
AR!  Ç
Çocukların ısıtıcıya tem
mas etmemeesi gerekir. Bazı durum
mlarda, sıcakk yüzeyle te
emas nde yanıklarra neden olaabilir. Böyle
e bir risk varrsa, koruyuccu bir küçük çocukların cildin
mak gerekir. ızgara takm
 Bu ısıtıcı, ço
ocukların ve
eya fiziksel, duyusal ve zihinsel eng
gelli kişilerinn kullanımın
na uygun olaraak tasarlanm
mamıştır. Ayynı şekilde, yeterli bilgi ve deneyim
me sahip o
olmayanlarr, ancak kendilerinin güüvenliğinden
n sorumlu kkişilerin gözeetimindeykken ısıtıcıyı kullaanabilir.  Ç
Çocukların ısıtıcıyla oynamamalarrına dikkat e
edilmelidir.
 Isıtıcıya kâğğıt veya diğe
er cisimler ssokulmamalıdır.  Isıtıcının ön
nündeki ve içindeki olukkların kısme
en veya tam
mamen tıkannmaması ço
ok ö
önemlidir. Ç
Çünkü aşırı ısınmaya yool açabilir. Isıtıcının ele
ektrik kablossu hasar görürse, herhangi bir tehlikeye karşı üreticci veya yetkili servis tarrafından değğiştirilmelid
dir (bu koşul tüm ıssıtıcılar için geçerlidir).. Isıtıcının aççılmasını ge
erektiren tü m işlemler, eehliyetli birr elektrikçi tarafından uuygulanmalıdır. CİHAZIN
NIZIN BAKIM
MI  Isıtıcınızın p
performansını sürdürm
mek için, yıld
da iki kere alt ve üst oluukları bir ele
ektrikli ssüpürge veyya fırçayla ttemizlemenniz gerekir.
 Isıtıcınızın iççinin bir pro
ofesyonel taarafından beş yılda bir kontrol ediilmesini öne
eriyoruz.  Eğer ortamdaki hava kkirliyse, ısıtıccının oluklarında toz birikebilir. Buu durum, orrtamdaki mda, odanınn iyice havanın düşşük kalitesinden kaynaaklanır. Böyle bir durum
havalandırılmasını (havvalandırma,, hava girişi, vs.) ve havvanın temizz olmasını saağlayın. mında değerrlendirilmezz. Bu tür kirlenmeler garaanti kapsam
 Isıtıcının dışşı nemli bir nezle siline rek temizle
enebilir; aşın
ndırıcı deterrjanlar ve te
emizlik maddeleri kkullanılmam
malıdır. Bu işşlem sırasın
nda ısıtıcınızzın kapalı vee soğuk olm
masına d
dikkat edin. Ürün özzellikleri: Isıtıcının
n etiketindee belirtilmişttir: IP24: Su
u sıçramalarrına karşı ko
orumalıdır. Class II: Çift izolasyon
n. GARANTİ KOŞULLARI: BU BELGEYİ GÜVENLİ BİR YERDE MUHAFAZA EDİN (Bu belge, bir sorunu bildirmek istediğinizde faturayla birlikte ibraz edilmelidir) ‐ Bu ısıtıcı, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. ‐ Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre; mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirildiği tarihten itibaren başlar. ‐ Thermor distribütörü, üretim hatasından kaynaklanan sorunlarda parçaları değiştirecektir. Parça değiştirme ücretsiz olarak yapılır; ancak Thermor, nakliye ve işçilik masrafları veya nakliye sırasında meydana gelebilecek kayıplar için sorumluluk üstlenmez. ‐ Bu garanti; ihmal veya hatalı kurulum sonucu meydana gelebilecek, nakliye ve taşıma sırasında oluşacak hasarları, ayrıca amaç dışı kullanım ve talimatlara uymamaktan kaynaklanacak sorunları kapsamaz. 

Benzer belgeler

PALLAS Elektronik Radyatör - Meyi Elektrikli Isıtıcılar

PALLAS Elektronik Radyatör - Meyi Elektrikli Isıtıcılar az 25 cm m yüksekte olmalıdır.  ‐ Elektriik tesisatı, kkaçak akım kkoruma röleesiyle donattılmış olmalıdır.  ‐ Toprakk bağlantısıı kesinlikle yapılmamaalıdır. Kılavu uz kabloyu (siyah) toprrak hatt...

Detaylı

EVIDENCE Elektronik Konvektör

EVIDENCE Elektronik Konvektör Isıtıcı paaneli yüzü aaşağıda olaccak biçimde  yere yatırın ‐ Düz uççlu bir tornaavidayla cihaza zarar veermeden asskıyı çizimde e görüldüğüü gibi yerind den  çıkarın.  ‐ Şimdi yyerinden oyynayan a...

Detaylı