Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü
HINIS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
2
3
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Şahsın Kimlik Fotokopisi ile başvurusu
2-Sürücü Belge Geri Alma Tutanağı
ALKOLDEN GERİ ALINAN
3.Vergi Dairesinden trafik kurallarına aykırılık
EHLİYETİN TESLİMİ
dolayısıyla bu kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari
(1.DEFA)
para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olduğuna dair
evrak
1-Şahsın Kimlik Fotokopisi ile başvurusu
2-Sürücü Belge Geri Alma Tutanağı
ALKOLDEN GERİ ALINAN 3-İl Sağlık Müdürlüğünden Eğitim Raporu Aslı
4.Vergi Dairesinden trafik kurallarına aykırılık
EHLİYETİN TESLİMİ
(2.DEFA)
dolayısıyla bu kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari
para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olduğuna dair
evrak
1-Şahsın Kimlik Fotokopisi ile başvurusu
2-Sürücü Belge Geri Alma Tutanağı
ALKOLDEN GERİ ALINAN 3-Psiko Teknik Eğitim Raporu Aslı
EHLİYETİN TESLİMİ
4.Vergi Dairesinden trafik kurallarına aykırılık
(2.DEFA)
dolayısıyla bu kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari
para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olduğuna dair
evrak
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
15 Dakika
10 Dakika
15 Dakika
4
1-Şahsın Kimlik Fotokopisi ile başvurusu
100 CEZA PUANINDAN
GERİ ALINAN EHLİYETİN 2-Sürücü Belge Geri Alma Tutanağı
TESLİMİ (1.DEFA)
3-Trafik Ve Çevre Bilgisi Eğitimi Sertifikasının Aslı
5
100 CEZA PUANINDAN
2-Sürücü Belge Geri Alma Tutanağı
GERİ ALINAN EHLİYETİN
3-Psiko Teknik Değerlendirme Raporu ve Psikiyatri
TESLİMİ (2.DEFA)
15 Dakika
6
1-Araç Sahibi veya Vekilin Vekaletle Şahsen Başvurusu
2-Bağlanma Sebebi ile İlgili Eksikliklerin Giderildiğine
Dair İlgili Evraklar
3-Nüfus Cüzdanı Aslı
TRAFİKTEN MEN EDİLEN
4-Bağlanan Aracın Sınıfına Uygun Ehliyeti Olan Sürücü
ARACIN TESLİMİ
ve Sürücü Belgesi
5-Trafikten Men Tutanağı
6-Araç Sahibinin Onaylı Muvafakat Name Dilekçesi
(gerektiğinde)
25 Dakika
7
KAZA RAPORU TASDİKLİ 1-Kaza Yapan Sürücü veya Araç Sahibinin Şahsen
ONAYINI VERME
başvurusu
10 Dakika
15 Dakika
1-Şahsın Kimlik Fotokopisi ile başvurusu
Muayenesi yapıldığına dair raporun aslı
8
FATURALI ARAÇLARIN
TESCİL İŞLEMLERİ
1-Araç Sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı
2-Fatura(Aslı)
3-uygunluk Belgesi (Aslı)
4-Özel Tüketim vergisi ödeme belgesi (Aslı)
5-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
6-Şoförler odasında Yeni Kayıt Dosyası
ARAÇ TÜZEL KİŞİLİK ADINA KAYITLI İSE
7-İlgili Oda(Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar
v.b.)sicil kayıt sureti
8- Şirket içi Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası, şirket
20 Dakika
yetkilisi veya yetkilendirdiği ilişkin belge ve imza
sürküleri
9
TRAFİK
ŞAHADETNAMELİ ARAÇ
TESCİL İŞLEMLERİ
10
KENDİ ADINA NAKİL
OLAN NOTER SATIŞ
SENEDLİ ADAÇLARIN
TESCİL İŞLEMİ
11
RESMİ KURUMLARIN
SATTIĞI ARAÇLARIN
TESCİL İŞLEMLERİ
12
VERASET İNTİKAL
YOLUYLA YAPILACAK
DEVİR İŞLEMLERİ
13
ÖZÜRLÜ ARAÇLARIN
TESCİL İŞLEMİ
1-Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı.
2-Şahadetname (Aslı) ve mükellef nüshası
3-Özel Tüketim vergisi ödeme belgesi (Aslı)
4-Taşıt Muayene İstasyonunca Muayenesinin Yapıldığına
Dair Belge
5- Gümrük vezne alındı makbuzu
6-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
7-Zorunlu mali sorumluluk sigortası
8-Teknik belge (Karayolu uygunluk belgesi)
9-Gümrükten imza teyit yazısı. (Sadece Tas-iş
satışlarında istenir)
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Sakınca yazısı (İlgili trafik şubesinden)
3-Vergi ilişik kesme belgesi (Satış ve Devir için vergi
ilişik kesme belgesi)
4-Zorunlu mali sorumluluk sigortası
5-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
6-Eski tescil, trafik belgesi ve plakalar.
1-Varisler veya adlarına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı.
2-İlişik kesme belgesi (Vergi Dairesinden)
3-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı adına
olması zorunludur)
4-Şoförler odasından alınan araç müracaat ve işlem
formu. (2 adet)
5-Trafik ve Tescil Belgeleri
6-Aracın muayene süresi bitmiş ise muayene yapıldığına
dair belge
7-Veraset intikal yönünden varislerin adına kaydının
yapılmasında sakınca yoktur yazısı. (İlgili vergi
dairesinden
8-Yaşı küçükler için noterden taahhütname
9-Sakınca yazısı (İlgili trafik şubesinden)
10- Mahkemeden Veraset İlamı
1-Varisler veya adlarına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı.
2-İlişik kesme belgesi (Vergi Dairesinden)
3-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı adına
olması zorunludur)
4-Şoförler odasından alınan araç müracaat ve işlem
formu. (2 adet)
5-Trafik ve Tescil Belgeleri
6-Aracın muayene süresi bitmiş ise muayene yapıldığına
dair belge
7-Veraset intikal yönünden varislerin adına kaydının
yapılmasında sakınca yoktur yazısı. (İlgili vergi
dairesinden
8-Yaşı küçükler için noterden taahhütname
9-Sakınca yazısı (İlgili trafik şubesinden)
10- Mahkemeden Veraset İlamı
1-Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı
2-Fatura şahadetname (Aslı)
3-Uygunluk belgesi (Aslı)
4-Özel tüketim vergisi makbuzu (Aslı)
5-Zorunlu mali sorumluluk sigortası (Alıcısı adına olması
zorunludur)
20 Dakika
15 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
20 Dakika
14
15
16
17
6-Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
7-Tadilat var ise tadilat projesi ve muayene yapıldığına
dair belge
8-Yaşı küçük ve zihinsel engelliler için taahhütname
9-Araç tescilinden 5 yıl içinde satım yapılırsa ÖTV
ödeme belgesi
10- Sağlık Raporu ( Özür oranı belirten )
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Muayene istasyonundan tespit.
3-Trafik, Tescil belgeleri
4-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu
ARAÇLARIN ÜZERİNE
LOGO İŞLENMESİ
(tescilli araç ise)
5-Bayi yetkili servis ve dağıtıcı şirket marka tescili
bulunanlar sözleşme yapmadan işletebilir, bunun
haricindekiler (noterden) taktikli sözleşme istenir.
1-Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı
2-Noterden satış senedi
3-İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi. (Noter satış
İLÇEMİZE KAYITLI SATIŞ
senedinin arkasındaki fenni muayene için alınmış belge
VE DEVİRLERDE
ise yada süresi geçmiş ise)
ARAÇLARIN TESCİL
4-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı adına
İŞLEMİ
olması zorunludur)
5-Trafik ve Tescil Belgeleri
6-Aracın muayene süresi bitmiş ise muayene yapıldığına
dair belge
1-Yönetim kurulu kararı ile tescil yapmaya yetkili kılınan
kişiye ilişkin tescil kuruluşuna muhatap yazısı ile birlikte
yetki verilmiş kişi veya kişiler
2-İlişik kesme belgesi (Vergi Dairesinden)
3-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı adına
olması zorunludur)
SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ İLE MESLEK 4-Şoförler odasından alınan araç muracaat ve işlem formu
KURULUŞLARI ADINA
5-Trafik ve Tescil Belgeleri
ARAÇ TESCİL İŞLEMİ
6-Aracın muayene süresi bitmiş ise muayene yapıldığına
dair belge
7-Yönetim kurulu kararı
8-Kamuya yararlı dernek olduğuna dair Bakanlar Kurulu
kararı bulunan ve Başbakanlıkça lüzumlu görülen dernek
ve Vakıfların plakaları resmi olacaktır.
1-Şirket müdürü veya adına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı.
2-İlişik kesme belgesi (Vergi Dairesinden)
3-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı adına
olması zorunludur)
4-Şoförler odasından alınan araç müracaat ve işlem formu
5-Trafik ve Tescil Belgeleri
6-Aracın muayene süresi bitmiş ise muayene yapıldığına
ŞİRKETLERİN
dair belge
BİRLEŞTİRİLMESİ VE
7-Şirketin kurulduğuna dair Ticaret sicil gazetesi nüshası
ŞAHIS ADINA OLAN
ARAÇLARIN ŞİRKETE
8-İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar vb.)
AKTARILMASI İŞLEMİ
sicil kayıt sureti
9-Şirket Birleşmesinde veya şahsın sahip olduğu araç
şirkete sermaye olarak verildiğinde;
a-Şirket ünvanı Anonim Şirket ise; Sermaye konusu
aracın değerinin tespitine dair bilirkişi raporu ve
mahkemenin bilirkişi atama kararı
b-Şirket ünvanı Limited ise; Bilirkişi raporu ve mahkeme
bilirkişi atama kararı veya yeminli mali müşavir raporu
15 Dakika
15 Dakika
20 Dakika
20 dakika
18
19
20
21
22
1-Araç sahibi veya adına düzenlenmiş yetki belgesine
sahip olan kişilerin müracaatı
2-Sahiplik belgesi (Noter satış senedi, fatura vb.)
3-İlişik Kesme belgesi vergi dairesinden
4-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı adına
olması zorunludur)
5-Araç trafik tescil ve müracaat işlem formu çıkan araç
için 4 adet yeni araç için iki adet
6-Trafik ve Tescil Belgesi
7-Araç faturalı ise uygunluk belgesi
8-İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar vb.)
TAHDİTLİ ( T, S ve M )
sicil kayıt sureti ve Ticaret Sicil Gazetesi nüshası
PLAKALARIN KASA
AKTARIM İŞLEMLERİ
9-Şoförler odasından yeni kayıt dosyası iki adet
10-Özel tüketim vergisi ödeme belgesinin aslı
11-Ticariye giren veya ticariden çıkan araçlar üzerinde
bir tadilat söz konusu ise;
a-İlgili mühendislik tarafından çizilen profe ve ekleri
b-Tadilattan dolayı ÖTV farkı var ise ödeme belgesinin
12-Doldurulmuş olan müracaat işlem formlarının
muayene istasyonlarınca araçların kontrol edilerek
onaylanması
13-Araç otobüs ise takoğraf faturası veya takoğraf
taahhütnamesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3-Montajı yapan firmaca verilen fatura
ARAÇLARDA LPG
DÖNÜŞÜMÜNÜN
4-Montaj tespit raporu
İŞLENMESİ İŞLEMLERİ
5-Muayene kontrol ve karayolu uygunluk belgesi
6-Mühendis yetki belgesi
7-Aracın özel ve teknik muayenesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE 3-Unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının
YAPILACAK İŞLEMLER yayınlandığı ticaret sicil gazetesi
4-Yeni ünvana göre Ticaret/Sanayi odası sicil kayıt sureti
5-Vergi Dairesinden yeni ünvana göre düzenlenmiş belge
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Motor-Şase numarasının bulunduğu bölge çürüme,
yıpranma nedeniyle okunamıyor ise muayene
istasyonunun tespiti üzerine makine Mühendisleri odası
veya üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinden
alınacak rapor.
3-Değiştirilen motor hurda bir araçtan alınmış ise hurdaya
çıkaran kişi ile yeni araç sahibi arasında noterlikçe
düzenlenmiş motor satış sözleşmesi
MOTOR VE ŞASE
NUMARASININ
4-Motor Vergi Barışı kanunu kapsamında satışı yapılan
VERİLMESİ İŞLEMLERİ bir motor ise kriminal polis laboratuvarı yada
üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinden
alınacak expertiz raporu
5-Motor Türkiye’de üretilmiş yeni motor ise fabrika
üretim belgesi ve fabrikadan araç sahibine kadar olan
faturalar.
6-Motor ithal ise gümrük giriş beyannamesi ve
gümrükten çeken firmadan araç sahibine kadar olan
faturalar
1- Dilekçe
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu
(Ek-1)
TADİLAT
3. TSE tarafından onaylanmış AİTM Yönetmeliğine
uygun tadilat projesi,
20 Dakika
15 Dakika
15 Dakika
3 Saat (Mühür
Dahil)
20 Dakika
4. Tadilat, “seri tadilat” ile yapılmış ise yetki belgelerinin
mühendisçe onaylanmış ıslak imzalı sureti
5. İşi yapan firma tarafından işin yapıldığına dair
malzeme ve işçilik faturası aslı ile proje faturası aslı
6. Araç Muayene İstasyonundan muayenesinin
yaptırıldığına dair belge
7. Eski tescil ve trafik belgeleri
6. Tadilat sebebiyle ÖTV farkı doğması halinde ÖTV’nin
ödendiğine dair ödeme belgesi
23
ZAYİİNDEN TRAFİK VE
TESCİL BELGESİ
ÇIKARMAK
24
ZAYİİNDEN PLAKA
ÇIKARTILMASI
25
REHİN KOYMA İŞLEMİ
26
ARAÇLARIN TRAFİKTEN
ÇEKİLMESİ
27
HURDA İŞLEMLERİNDE
İSTENEN BELGELER
28
ARAÇLARDA RENK
DEĞİŞİKLİĞİ
29
ARAÇLARIN TRAFİĞE
ÇIKARILMASI
30
TAKOGRAF TAKTIRMA
VE İŞLETME
31
"A" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ ( 1 YILLIK )
32
"B" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ ( 07 Günlük)
33
"C" GEÇİCİ TRAFİK
BELGESİ (01-06 Günlük)
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Araç Trafik Tescil Müracaat ve işlem formu
3-Trafik belgesi zayii ise arıcın sigortasının yaptırılması
ve araç muayene istasyonunda muayenesi yaptırılacaktır.
1-Plakanın çalınması durumunda mıntıka karakolunca
düzenlenen müracaat tutanağı
2-Plakanın kaybolması halinde dilekçe
3-Aracın tescil ve trafik belgeleri
4-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Rehin işlemine esas yazısı
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3-Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4-Eski trafik, tescil belgeleri ve tescil plakaları
5- Aracın trafik çekilmesi için müracaat dilekçesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3-Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4-Trafik, tescil belgeleri ve tescil plakaları
5-Matbu hurda dilekçesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Değişikliğin muayene istasyonu tarafından tespiti
3- Renk değişikliğine dair fatura
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu
3-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
4-Aracın teknik muayenesi
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Takograf faturası
3-Araç muayene istasyonundan tespit
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini
beyan eden dilekçe
3-İthal araçlar için bakım, onarım ve servis garantisi
yeterlilik belgesi
4-Motorlu araç ticari faaliyet belgesi
5-Harç makbuzu
1-Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin müracaatı
2-Dilekçe
3-Mali sorumluluk sigortası
4-Taşıtalım vergisi alındı makbuzu
5-Harç makbuzu
1-Dilekçe
2-Mali sorumluluk sigortası
3-Harç ve Dernek makbuzu
4-Sahiplik Belgesi
20 Dakika
20 Dakika
10 Dakika
15 Dakika
10 Dakika
15 Dakika
10 Dakika
10 Dakika
1 Saat
1 Saat
1 Saat
5-İthal edilen araçlar için ithalat belgesi
6-İhracaat edilen araçlar için ihracaat belgesi
34
35
36
37
38
“D” Geçici Trafik Belgesi verilen araçlarla, yük ve yolcu
getirilmesi mümkündür.
1.Dilekçe
2.Proforma fatura örneği veya sahiplik belgesi,
3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası,
4. Harç makbuzu,
"D" TİPİ GEÇİCİ TRAFİK Bu belge isteklilere, dilekçelerinde; her türlü hukuki ve
BELGESİ
mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etmeleri,
araçların cins ve sayılarını, niteliklerini ve götürülüp
getirileceği ülkeyi belirtmeleri şartıyla 30 gün süre ile
verilmektedir. Geçici Trafik Belgesi, yurt dışından satın
alınan veya yurtdışına satılan araçların karayollarında
sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için trafik tescil
kuruluşlarınca verilen belgedir.
1.Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınması
BELGE
(Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
YENİLEME/YIPRANMA
2. Dilekçe
İŞLEMLERİ
3. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
1.Sertifikanın aslı.
2. Nüfus cüzdanı veya Pasaport aslı ve fotokopisi
3. Öğrenim belgesi (Aslı ve kurs onaylı sureti).
4. Sağlık Raporu (aslı)
5. Kan grubu belgesi
6. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre
YENİKAYIT SÜRÜCÜ
BELGESİ / FARK
her sınıf için ayrı harç bedeli yatacak)
İŞLEMLERİ
7. Üç (3) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Sürücü belgesi kart ücreti ………. TL(Müracaat
esnasında ödenecek)
9. MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu Ek-2 (Onaylı
Fotokopisi)
10. Parmak İzi Alındığına Dair Belge
1.Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış
dilekçe.
2. Nüfus cüzdanı veya Pasaport aslı ve fotokopisi (1
Adet.)
3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu
ZAYİ YIPRANMA VE
KİMLİK BİLGİLERİNDE belgesi
DEĞİŞİKLİK
4. Üç (3) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
5. Eski Sürücü belgesi. (Kayıp sebebiyle yenileyenlerden
istenmez)
6. Sürücü belgesi kart ücreti ………. TL(Müracaat
esnasında ödenecek)
1.Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli
tercümesi
2. Şoförler Odasından dosya
3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı
uyruklular için ikamet tezkeresi).
YABANCI SÜRÜCÜ
4. Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
BELGELERİNİN ÜLKEMİZ
5. Sağlık raporu (aslı)
SÜRÜCÜ BELGESİNE
6. Kan grubu belgesi.
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
7. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade
(TEBDİL) İŞLEM
edilmek üzere)
8. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına
göre ödenecektir)
9. Sürücü belgesi kart ücreti ………. TL(Müracaat
esnasında ödenecek)
1 Saat
15 Dakika
1 Saat
30 Dakika
1 Saat 30 Dakika
Yabancı Sürücü
Belgeleri
Konsolosluk İle
Yapılan Yazışma
cevabı alındıktan
sonra
1 Saat
39
PARMAK İZİ ALINDIĞINA 1.Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya İkamet Teskeresi aslı
DAİR BELGE
2.son 6 ay içerisinde çekilmiş (1) adet fotoğraf
işlem sırası
geldikten sonra
10 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile
başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı
hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Hınıs İlçe Emniyet Müdür
İsim
: Ömer GÜNEŞ
UNVAN : 3. SINIF Emniyet Müdürü
Adres
: Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü
Binası
Tel:
: 0442 511 33 75
İkinci Mür. Yeri : Hınıs kaymakamlığı
İsim
: Bülent AY
Unvan
: Kaymakam
Adres
: Hınıs Kaymakamlık
Tel
: 0 422 511 30 01
HINIS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARDI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN
SİLAHLARIN
BİLDİRİLMESİ
1- Kaymakamlık Makamına
Dilekçe
2- Adli Sicil Belgesi
1 saat
2
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ
1-Kaymakamlık Makamına
Dilekçe 2-Silah Taşımasına
Engel Halinin Bulunup
Bulunmadığını Gösteren
Sağlık Raporu
3-Adli Sicil Belgesi
4-Harç Makbuzu
5-Fotoğraf
6-T.C. Kimlik Numarası
Beyanı
1 Gün
3
ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN
KULLANILMASI
1 iş günü öncesi müracaat
1-Kaymakamlık Makamına
Dilekçe
2-A sınıfı ateşleyici yeterlilik
belgesi ve nüfus cüzdanı
fotokopisi
3-Taahhütname
4-Güvenlik (Taşıyıcı) Belgesi
5-Tehlikeli Maddeler Zorunlu
Sorumluluk Sigorta Poliçesi
aslı ve fotokopisi
6-Taşıma izin belgesi
2 Gün
4
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
1-Kaymakamlık Makamına
Dilekçe
2-Silah Bulundurmasında
Engel Halinin Bulunup
Bulunmadığını Gösteren Heyet
Raporu
3-Adli Sicil Belgesi
4-Harç Makbuzu
5-Son bir yıl içinde çekilmiş
Fotoğraf
6-Silah ruhsatı istek formu
İŞ YERİNDE
BULUNDURMA
7-İşyeri açma ve çalışma
ruhsatı fotokopisi
8-Mükellefiyeti gösterir vergi
dairesi yazısı
9-İşyeri ortaklık veya şirkete
ait ise yönetimin buna ilişkin
kararı ve muvafakat yazısı
30 Gün
5
BİLGİ EDİNME HAKKI
6
DİLEKÇE HAKKI
7
UMUMA MAHSUS PASAPORT
MÜRACAAT İŞLEMLERİ
1- Şahsın T.C. Kimlik
Numarası
2- Adı Soyadı
3- E-Mail Adresi
4- Oturma Adresi
5 Gün
1- Adı Soyadı
2- İmza
3- Oturma Adresi
4- E-Mail Adresi
5 Gün
1-2 Adet Biometrik Fotoğraf
2-TC Kimlik Numaralı Nüfus
Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus
Cüzdanındaki Fotoğraf şahsa
benzemeli,Nüfus Cüzdanı
yıpranmamış olmalı,Soğuk
Damga ve Mühür okunmalıdır)
3-Harç ve Defter Bedeli
Ödendi Makbuzu
4-Reşit olmayanlar ve
Mahcurlar için istenen
Muvaffakatname
15 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgeler dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz
belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat
yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : (BİRİM AMİRLERİ) İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Ömer GÜNEŞ
Unvan
: İlçe Emniyet Müdürü
Adres
: Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü
Tel
: 0 442 5113375
:Hınıs Kaymakamlığı
İsim : Bülent AY
Unvan :Kaymakam
Adres :Hınıs Kaymakamlık
Binası
Tel: 04425113001

Benzer belgeler

Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü

Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü 2-Fatura şahadetname (Aslı) 3-Uygunluk belgesi (Aslı) 4-Özel tüketim vergisi makbuzu (Aslı)

Detaylı

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü 4-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Alıcısı adına olması zorunludur) 5-Şoförler Odasından alınan araç müracaat ve işlem formu (2 adet) 6-Trafik ve Tescil Belgeleri 7-Aracın muayene süresi bitmiş i...

Detaylı

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Kamu Hizmet

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Kamu Hizmet ARAÇ TÜZEL KİŞİLİK ADINA KAYITLI İSE 7-İlgili Oda(Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar v.b.)sicil kayıt sureti 8- Şirket içni Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası, şirket yetkilisi veya yetkilendirdiği ...

Detaylı