Etik Kurallar Sanofi

Yorumlar

Transkript

Etik Kurallar Sanofi
Etik Kurallar
Sanofi-aventis Grubu
Sanofi-aventis Grubu
Etik Kurallar›
‹çindekiler
Baflkan ve CEO Mesaj›
1
Grup ve ‹çinde Bulundu¤u Ortam
2
Bireylere Sayg›
4
Gizlilik ve Hassas Bilgilerin Korunmas›
5
Özel Yaflama Sayg› Gösterilmesi ve Kiflisel Verilerin Korunmas›
6
Ticaret ‹le ‹lgili ‹yi Uygulamalar
7
Yolsuzluk ve Haks›z Ödemeler
8
Serbest Rekabet ‹lkesine Uyum
10
Sa¤l›k, Emniyet ve Çevre
12
Mali Piyasalara Bilgi Sa¤lanmas›
14
‹çeriden Al›nan Bilgilerin Ticareti
15
Menfaat Çat›flmalar›
16
Siyasi Yaflama ve Kamu Yaflam›na Kat›l›m
17
Resmi ‹ncelemelere Yan›t Verilmesi
18
‹laç Endüstrisine Özgü Kurallar
19
Grubun ve Çal›flanlar›n Taahhütleri
20
Baflkan ve CEO Mesaj›
Etik kurallara ve bunlara ba¤l› de¤erlere uyulmas›, sanofi-aventis Grubu ve tüm
çal›flanlar› için uyumlu ve sürdürülebilir bir büyümenin en önemli teminat›d›r.
Bu Etik Kurallar, tüm farkl› kültürlere sayg› gösterilerek belirlenmifltir ve dünyan›n
her yerindeki Gruba ba¤l› kurulufllar için geçerlidir.
Bu temel noktalarla ilgili olarak çeflitli ülkelerde belirlenebilecek yerel kurallar ve
usuller her koflulda, sanofi-aventis Grubu Etik Kurallar›’nda yer alan ilkelere uygun
olmal›d›r.
Her birimiz günlük faaliyetlerimizde bu Etik Kurallar›’na hayatiyet kazand›rmaktan
sorumluyuz.
Sizlere güvenebilece¤imi biliyor ve ba¤l›l›¤›n›z, bu de¤erlere katk›n›z için teflekkür
ediyorum.
Jean-François DEHECQ
Baflkan ve CEO
1
Grup ve ‹çinde Bulundu¤u Ortam
Sanofi-aventis Grubu, dünyan›n her yerindeki çal›flmalar›yla ve ilaç sektöründeki liderlerden
biri olarak çok önemli bir ihtiyac› karfl›lama gayreti içerisindedir: yenilikçi, güvenli ve etkili
ilaçlar gelifltirerek sa¤l›¤› korumak.
‹çinde bulundu¤u karmafl›k ortamda, sanofi-aventis faaliyetlerini düzenlemek amac›yla
getirilmifl olan etik kurallara uymay› kendisine görev edinmifl bir firmad›r.
Grup ve Çal›flanlar›
Sanofi-aventis, ekonomik ve sosyal performans› birlefltirmeyi amaçlamaktad›r. Grup,
at›lganl›k, sayg›, yarat›c›l›k, cesaret, dayan›flma ve performans de¤erlerine ba¤l›l›¤›n›
bir kez daha do¤rulamaktad›r. Çal›flanlara güvenli ve sa¤l›kl› bir çal›flma ortam›
sa¤lanmas›, Grup içerisinde diyalo¤un teflvik edilmesi, e¤itim ve istihdam, sosyal
güvence ve özel yaflama sayg› gösterilmesi, grubun önem verdi¤i temel hususlard›r.
Bu ilke ve yükümlülükler, Kurum Sosyal Tüzü¤ü’nde de tekrar teyit edilmifltir.
Grup ve Hissedarlar›
Sanofi-aventis, kurumsal yönetim ilkelerini uygular ve fleffafl›¤› destekler.
Grup, ilgili kurallar uyar›nca hissedarlar›ndan ve piyasadan gelen talepleri zaman›nda
karfl›lamak ve hissedarlar›na ve piyasaya faaliyetleriyle, finansal performans›yla ve elde
etti¤i ekonomik sonuçlarla ilgili düzenli, güvenilir ve ilgili bilgileri zaman›nda sa¤lamakla
yükümlüdür.
Grup Yönetim Kurulu’nun çal›flmalar›, yöneticilerin haklar› ve görevlerini ve Kurul’un
çeflitli uzman kurullar›yla iliflkilerini tan›mlayan bir tüzü¤e tabidir.
2
Grup ve Faaliyetleri
Yaflam› ve sa¤l›¤› korumak için çal›flan sanofi-aventis, kendisine ait sanayi bölgelerinin
güvenli¤ini sa¤lama ve koruma, ayr›ca çevreyi koruma konular›n› gözeten bir politika
izlemektedir.
Sanofi-aventis, t›p, bilim ve ticaret alanlar›nda çok say›daki orta¤›yla karfl›l›kl› sayg›
ortam›n› sürdürme gayreti içindedir.
Sanofi-aventis, t›p ve bilim çevrelerine, özellikle araflt›rmalar› sonucunda elde edilen
moleküllerle ilgili klinik çal›flmalar›n sonuçlar› ve mevcut ilaçlarla ilgili çal›flmalar hakk›nda
bilgi sunma konusuna büyük önem vermektedir.
Grup ve Uluslararas› Toplum
Sanofi-aventis Grubun faaliyet gösterdi¤i ülkelerdeki kültürel ve yasal çerçevelere:
• yolsuzlu¤a karfl› ç›karak,
• serbest rekabet kurallar›na uyarak,
• ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin ilkelerine ba¤l› kalarak,
• çokuluslu flirketlere yönelik olarak Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün (ILO) ilkelerini
ve Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD) taraf›ndan yay›nlanan k›lavuz
ilkeleri destekleyerek,
• ifl dünyas› ile toplum aras›ndaki ba¤lar› kuran çeflitli uluslararas› inisiyatiflere destek
vererek uyar.
Sanofi-aventis, Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesi ‹nisiyatifi’nin üyesidir ve
insan haklar›, çal›flma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili ana ilkeleri destekleyece¤ini
ve uygulayaca¤›n› taahhüt etmifltir.
3
Bireylere Sayg›
Sanofi-aventis tüm kültürlere sayg› duyan uluslararas› bir flirket olarak, iflgücünün
çeflitlili¤inden ve yetenekli insanlardan oluflan çok genifl personel ekibinden faydalan›r.
Bu ba¤lamda tüm çal›flanlar›m›z, çal›flanlar, ifl ortaklar›, tedarikçiler ve müflteriler aras›ndaki
farklar›n Grubun rekabet gücünü ve verimlili¤ini art›ran önemli avantajlar oldu¤unu
kabul etmektedir.
Baflka insanlar›n bak›fl aç›lar› ya da davran›fllar› hakk›nda gerçekten aç›k fikirli ve önyarg›s›z
olmak, çal›flmalar›m›z› verimli bir flekilde gerçeklefltirebilmemiz için hayati öneme sahip
bir önkofluldur.
Sanofi-aventis, teflvik edici ve yarat›c› bir çal›flma atmosferi sa¤lama ve personeliyle,
müflterileriyle, tedarikçileriyle, yetkili kurumlarla ve faaliyetleri esnas›nda temas kurdu¤u
herkesle güvene dayal› iliflkiler kurma çabas› içerisindedir.
Bu nedenle, hangi amaçla ya da sebeple olursa olsun her türlü ayr›mc›l›k ve baflka birinin
itibar›n› tehlikeye atabilecek her türlü davran›fl yasaklanm›flt›r.
Sanofi-aventis, ifle alma, e¤itim, ücret, atama ve mesleki geliflim konular›nda kiflisel beceri
ve yetenekleri temel alarak herkese eflit f›rsatlar sunar.
4
Gizlilik ve Hassas Bilgilerin Korunmas›
Sanofi-aventis’in rekabet avantaj›n›n dayand›¤› bafll›ca faktör, bilimsel, teknik ya da ticari
nitelikteki hassas bilgilerdir.
Grup sürekli olarak, bilgisayar dosyalar›n›n yasad›fl› yollarla kopyalanmas› ve kullan›lmas›,
bu dosyalara virüs bulaflmas› ya da bu tür baflka eylemlerle karfl› karfl›ya kalma riski
alt›ndad›r.
Hassas bilgilerin üçüncü flah›slara kas›tl› ya da kas›ts›z olarak aktar›lmas› sanofi-aventis’in
rekabet gücünü azaltabilece¤inden, bu tür bilgilerin, hangi formatta olurlarsa olsunlar,
korunmas› ve güvenli bir yerde saklanmas› için gereken tüm tedbirler al›nmal›d›r.
Ayr›ca, bu tür bilgilerin aktar›lmas› sanofi-aventis’in üçüncü kiflilerle (lisansör v.b.) karfl›l›kl›
imzalad›¤› gizlilik yükümlülüklerinin ihlali ya da içeriden al›nan bilgilerin ticareti anlam›na
gelebilir. (‹lgili bölüme bak›n›z)
Bu nedenle, hassas bilgilerin korunmas› ve bilgilerin flirket d›fl›na aktar›ld›¤› her durumun
(üçüncü kiflilerle daha önceden kurulmufl ifl iliflkilerinde dahi) büyük bir dikkatle incelenmesi
flartt›r.
Her birey, Gruba ait flirketlerin her birinde yürürlükte bulunan, belgelerin ve baflka
herhangi bir formattaki bilgilerin tan›mlanmas›, da¤›t›m›, ço¤alt›lmas›, korunmas› ve yok
edilmesi ile ilgili kurallara ve Biliflim Çözümleri güvenli¤i hakk›ndaki iç ve d›fl kurallara
uyulmas›n› sa¤lamakla yükümlüdür.
Herhangi bir hassas bilgi üçüncü bir flahsa aktar›lmadan önce, gizlili¤in korunmas› için
taahhütte bulunman›n ya da korumaya yönelik baflka özel tedbirler alman›n gerekip
gerekmedi¤inin belirlenmesi için Grubun Hukuk ‹flleri Departman›’na dan›fl›lmal›d›r.
Hassas bilgilerin korunmas›n› ya da gizlili¤ini etkileyebilecek tüm ola¤and›fl› durumlarda
(belgelerin ortadan kaybolmas›, ola¤and›fl› bilgi talebi, bilgi sistemlerinde de¤ifliklik
yap›ld›¤› izlenimini veren deliller vb. ) Güvenlik ve Mali Koruma ve Mal Varl›¤› Koruma
Departman›’n›n (Direction de la Sûreté et de la Sécurité Economique et Patrimoniale),
Biliflim Çözümleri Departman›’n›n (Direction des Systèmes d’Information), Hukuk ‹flleri
Departman›’n›n (Direction Juridique) ya da ilgili di¤er departmanlar›n haberdar edilmeleri
önemlidir.
5
Özel Yaflama Sayg› Gösterilmesi
ve Kiflisel Verilerin Korunmas›
Sanofi-aventis, verilerin toplanmas›, ifllenmesi, kullan›m›, da¤›t›m› ve saklanmas›
ile ilgili bireysel denetim hakk›n› garanti alt›na alarak, kiflisel bilgilerin korunmas›n›
teminat alt›na al›r. Bu güvence, sanofi-aventis çal›flanlar› ve flirketin anlaflma
yapm›fl oldu¤u üçüncü kiflilerle (doktorlar, bilim temsilcileri, klinik çal›flmalara
kat›lan hastalar, vb.) ilgili veriler için geçerlidir.
Kiflisel veriler, gerçek kiflilerle ilgili, bu kiflilerin kimliklerinin do¤rudan ya da dolayl›
olarak tespit edilmesine yol açabilecek tüm bilgileri ve verileri içerir.
Özel yaflam›n ve kiflisel mahiyetteki verilerin korunmas›yla ilgili olarak uygulanan
mevzuat ülkelere göre farkl›l›k gösterdi¤inden ve sanofi-aventis tüm uluslararas›
piyasalarda varl›¤›n› sürdürdü¤ünden, bu hususlar uygulanan farkl› mevzuatlar
dikkate al›narak vaka baz›nda de¤erlendirilmelidir. Bu nedenle, uygun yasal ve
idari hususlar›n farkl› ülkelerdeki ilgili uzmanlarla (Hukuk ‹flleri Departman›, ‹nsan
Kaynaklar› Departman›) gerekti¤i flekilde iflbirli¤i yap›larak zaman›nda tan›mlanmas›
ve incelenmesi hayati öneme sahiptir.
Her birey faaliyetleri esnas›nda, yürürlükte bulunan kurallar› uygulamak ve bu
kurallara uymak zorundad›r. Bu durum özellikle kiflisel verilerin gizlili¤i ve bu
verilerin toplanmas›, ifllenmesi, kullan›m›, da¤›t›m› ve saklanmas›yla ilgili olarak
sanofi-aventis taraf›ndan belirlenmifl olan kurallar için geçerlidir.
6
Ticaret ‹le ‹lgili ‹yi Uygulamalar
Haks›z ticari uygulamalar, sanofi-aventis’in de¤erlerine ve imaj›na uygun de¤ildir
ve adli makamlar huzurunda yarg›lanarak a¤›r hukuki ya da cezai mahkûmiyet
ile sonuçlanabilir.
Müflterilerle, tedarikçilerle ya da rakiplerle ilgili her tür bilgi sadece yasal yollarla
al›nabilir. Üçüncü flah›slara ait fikri mülkiyet haklar›na (patentler, teknik bilgiler,
ticari markalar, vb.) her koflulda sayg› gösterilmelidir; bir rakibi karalamak, ürünlerini
kötülemek ya da imaj›na zarar vermek amac›na yönelik hiçbir fiil kabul edilemez.
Her türlü ülkeyle iliflkileri düzenleyen tüm ulusal ve uluslararas› kanunlara ve her
türlü ürünün veya teknolojinin ithali ya da ihrac›yla ilgili özel kurallara uyulur.
Daha genel olarak Grup, müflterileriyle, tedarikçileriyle, ortaklar›yla ve rakipleriyle
ifl iliflkilerinde tutarl› ve dürüst bir politika izler.
7
Yolsuzluk ve Haks›z Ödemeler
Sanofi-aventis, yolsuzluklar› ve yasad›fl› ödemeleri yasaklayan uluslararas› kanunlara
kesinlikle uyar. Sanofi-aventis’in dürüstlük ve etik ifl davran›fllar› konusundaki sayg›nl›¤›n›n
ve imaj›n›n büyük önemi tart›fl›lamaz.
ABD D›fl Ülkelerde ‹fl Ahlak›na Ayk›r› Uygulamalar Kanunu (U.S. Foreign Corrupt Practices
Act), Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilat› (OECD) taraf›ndan belirlenen kurallar ve
di¤er birtak›m kanunlar, ulusal ya da uluslararas› kamu görevlilerinin bir pazar› ele
geçirmek ya da elinde tutmak veya baflka bir menfaat sa¤lamak amac›yla yolsuzluk
fiilinde bulunmalar›n› yasaklar.
Dolay›s›yla, bir ülkenin idari davran›fllar›n› etkilemek amac›yla idari kamu görevlilerine,
siyasetçilere ya da siyasi partilere do¤rudan ya da dolayl› olarak herhangi bir ödeme
teklif edilemez.
Sanofi-aventis, müflterileriyle, tedarikçileriyle, ortaklar›yla ve da¤›t›mc›lar›yla iliflkilerinde
ürünlerinin kalitesine ve sa¤lad›¤› hizmetlere ve bireylerin ve kurumlar›n kendisine
sa¤layabilece¤i mallar›n ve hizmetlerin de¤erine güvenir. Dolay›s›yla, yasad›fl› ödemeler
yapmak ya da de¤er tafl›yan baflka nesneler veya hediyeler vermek, borç vermek, indirim
yapmak, a¤›rlamalar için afl›r› masraflara girmek veya flirketin fonlar›n› ya da mallar›n›
– hangi mahiyette olursa olsun – bir karar› etkilemek amac›yla kullanmak kesinlikle
yasakt›r.
8
‹flle ilgili yolsuzluklar hakk›ndaki kanunlar›n ya da benzer kanunlar›n ihlali halinde Grup,
çal›flanlar› ve temsilcileri hukuki ya da cezai müeyyidelere tabi olabilir. Dolay›s›yla, bir
hediyenin ya da ödemenin yasalara uygun olup olmad›¤›yla ilgili herhangi bir kuflku varsa,
son derece ihtiyatl› olunmas› ve sanofi-aventis bünyesinde bulunan ve durumu bir bütün
olarak de¤erlendirebilecek olan kiflilere (Hukuk ‹flleri Departman›, ‹ç Denetim Departman›,
Finans Departman›, ‹letiflim Departman›, vb.) (Direction Juridique, Direction de l’Audit et
Évaluation du Contrôle Interne, Direction Financière, Direction de la Communication…)
bildirilmesi son derece önemlidir.
9
Serbest Rekabet ‹lkesine Uyum
Sanofi-aventis, ekonominin ifllevlerini düzgün bir flekilde yerine getirebilmesi için aç›k
rekabet çerçevesinde adil ve tutarl› iliflkilerin kurulmas›n›n esas al›nmas› ilkesine s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r.
Sanofi-aventis’in amac›, rekabeti teflvik ederek ve ürün portföyüne güvenerek dünya
piyasalar›ndaki konumunu daha iyi bir seviyeye getirmektir.
Haks›z rekabeti önleyici mevzuat ihlalinde bulunan flirketler ve kifliler, para cezas›yla
cezaland›r›labilirler. Baz› ülkelerde, fiyat tespitiyle ya da pazarlar›n rakiplerle paylafl›lmas›yla
ilgili yasad›fl› anlaflmalar gibi ciddi ihlallerde, ihlal eden kifliler hapis cezas›yla dahi
cezaland›r›labilir.
Sanofi-aventis’in hem rakipleriyle sürdürdü¤ü temaslarda, hem de tedarikçileriyle ve
müflterileriyle iliflkilerinde rekabetle ve anti-tröst faaliyetlerle ilgili sorunlar ortaya ç›kabilir.
Rakiplerle iliflkiler oldukça hassas bir konudur. Di¤er bilgilerin yan›nda özellikle afla¤›daki
konulardan asla bahsedilmemelidir:
• Fiyat tespiti: tarifeler, standartlar, fiyat indirimi, sübvansiyonlar, ürünlerin
promosyonu, promosyonlar›n süresi, iskontolar, fiyat tespit flekilleri, kredi flartlar›,
faturalama,
• Üretim: kapasite, kapasitedeki art›fl, üretilen ürünlerin kalitesi,
• Pazarlar›n rakipler aras›nda da¤›l›m› (co¤rafi bölgelere, müflterilere ya da uygulama
türüne göre),
• Finansal bilgiler: al›nan mallar›n ve hizmetlerin maliyetleri ya da ürünler, karlar
ya da kar marjlar›,
10
• Pazarlama ve ürün bilgileri: teminatlarla, pazarlama ve da¤›t›m projeleriyle,
stratejilerle/pazarlamayla ilgili kay›t ve flartlar,
• Bir ihale davetinde rekabete girme ya da girmeme niyeti,
• Tedarikçiler: bir tedarikçi ya da tedarikçi grubuyla yap›lm›fl olan mevcut anlaflmalar
ve bu tür anlaflmalar›n özel flartlar›,
• Müflteriler: belirli bir müflteri ya da bir müflteri grubuyla yap›lm›fl olan mevcut
anlaflmalar ve bu tür anlaflmalar›n özel flartlar›.
Rakiplerle temas kurulmas›na yol açabilecek di¤er baz› konularla ilgili olarak, herhangi
bir eylemde (örne¤in ortak üretimler, ortak promosyon ya da ortak pazarlama faaliyetleri)
bulunulmadan önce bu tür temaslar›n uygunlu¤u hukuki çerçeve içerisinde, vaka baz›nda
de¤erlendirilmelidir.
Tedarikçiler seçilirken tam olarak tarafs›z davran›lmal›; seçimin söz konusu ürünlerin ya
da hizmetlerin sa¤lanmas›yla ilgili olmayan kriterlerden etkilenmesine f›rsat verilmemelidir.
Ayr›ca, belirli müflterilere ya da tedarikçilere yönelik ayr›mc› mahiyetteki uygulamalar
ço¤u ülkede rekabet kanunuyla ilgili kurallar›n ihlali anlam›na gelir.
Genel olarak konuflulacak olursa, yukar›da söz edilen konular sadece rekabet kanunuyla
ilgili olarak sorunlara ya da zorluklara neden olabilecek durumlara iliflkin örneklerdir.
Bu nedenle, serbest rekabeti etkileyebilecek herhangi bir proje gerçeklefltirilmeden ya
da herhangi bir a¤›rlamadan önce rutin olarak Hukuk ‹flleri Departman›’yla temas
kurulmas› uygundur.
11
Sa¤l›k, Emniyet ve Çevre
‹laç endüstrisi, güçlüklerle en s›k karfl›lafl›lan sektörlerden biridir. ‹nsan sa¤l›¤›
konusunda herhangi bir hata ya da yan›lg› kabul edilemez. Bilimsel ve etik
kurallara uyulmas›yla ilgili bu flart, flirketin her biriminde geçerli olmal›d›r.
Bu nedenle sanofi-aventis, çal›flanlar›n›n emniyetini sa¤lamak ve sa¤l›¤›n› korumak,
sanayi bölgelerinde güvenlik optimizasyonunu sa¤lamak ve çevreyi korumak
amac›yla Sa¤l›k, Emniyet ve Çevre (HSE) konular›nda gayretli bir politika izlemektedir.
Sanofi-aventis’te, grubun HSE politikas›n›n uygulanmas›ndan sorumlu olan
Sürdürülebilir Kalk›nma ve HSE Departman› (Direction Développement Durable
et HSE) kurulmufltur. Bu politika, grubun çal›flanlar›na ve harici ortaklar›na yönelik
çal›flmalar›n›n çerçevesini belirleyen sekiz k›lavuz ilkeyi esas al›r.
12
•
Grubun HSE politikas›, genel politikas›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
•
Grubun yönetimi ve iflgücü bu politikay› her düzeyde uygulamal›d›r.
Herkes kaza risklerinin, sa¤l›k bozukluklar›n›n ya da çevreye zarar
verilmesinin önlenmesindeki rolünün ve kiflisel sorumlulu¤unun bilincinde
olmal›d›r.
•
Grup faaliyetlerini sürdürdü¤ü her yerde kendisi için geçerli kanunlara ve
düzenlemelere uymakla; mesleki tavsiyeleri ve endüstri alan›ndaki en iyi
uygulamalar› gerçeklefltirmekle yükümlüdür.
•
Sanofi-aventis, emniyet, mesleki sa¤l›k ve çevre koruma alanlar›nda her
sektör için uyarlanm›fl yönetim sistemleri kurar. Bu sistemler düzenli olarak
de¤erlendirmeye tabi tutulur; elde edilen sonuçlarla ilgili ölçümler yap›l›r,
ilerleme amaçlar› tan›mlan›r, PASS ad›yla bilinen eylem planlar› uygulan›r
ve ilgili denetimler organize edilir. Bu süreçte bilgi, geribildirim, diyalog
ve e¤itim esas al›n›r.
•
Tüm gelifltirme projeleri ve ürün lansmanlar› emniyet, sa¤l›k ve çevreyle ilgili
riskler aç›s›ndan de¤erlendirmeye tabi tutulur. Bu de¤erlendirme yap›l›rken
Gruba ait tüm bilimsel ve teknik bilgiler kullan›l›r, mümkün olan en iyi teknolojiler
gelifltirilir ve ürünün yaflam döngüsü dikkate al›n›r.
•
Sanofi-aventis do¤al kaynaklar› koruma ve tüm endüstriyel faaliyetlerinde
emisyonlar›n, at›k maddelerin etkilerini azaltarak do¤al çevreyi koruma gayreti
içerisindedir.
•
Sanofi-aventis, tedarikçilerini, ifl ortaklar›n› ve kontratl› firmalar›n› çevre
koruma ile ilgili kurallara uyma konusunda teflvik etmeyi amaçlar ve bu kurallara
uyulup uyulmamas›n› de¤erlendirmelerinde kriter olarak kabul eder.
•
Sanofi-aventis, HSE politikas›, projeleri ve taahhütleri konusunda üçüncü flah›slara
yönelik fleffafl›¤a ve diyalo¤a dayanan yap›c› bir tutumu benimser.
Tüm çal›flanlar, Sa¤l›k, Emniyet ve Çevre (HSE) ile ilgili kanunlar›n ve düzenlemelerin
ihlali durumunda hem kiflilerin, hem de kurulufllar›n a¤›r hukuki ya da cezai yapt›r›mla
cezaland›r›labilece¤inin bilincinde olmal›d›r.
13
Mali Piyasalara Bilgi Sa¤lanmas›
Sanofi-aventis, kurumsal yönetim ilkelerini uygular ve fleffafl›¤› teflvik eder.
fieffafl›k ilkesi, sanofi-aventis ya da çal›flanlar› taraf›ndan verilen resmi beyanatlar›n her
aç›dan kesin ve eksiksiz olmas›n› gerektirir. Bu ilke sadece flirketin resmi mali beyanatlar›nda,
y›ll›k raporlar›nda, menkul k›ymetler borsas› otoritelerine sunulan raporlarda ve bunlara
benzer di¤er yay›nlarda yer alan bilgiler için de¤il, herhangi bir flekilde halka sunulan
bilgiler (bas›n bültenleri, bas›n toplant›lar›, analist toplant›lar›, telefonla verilen brifingler,
kamu sunumlar› vb.) için de geçerlidir.
Sanofi-aventis’in mali beyanatlar› veya mali ifllemleri duyurulmufl olsa da, sanofi-aventis
hisse senetlerinin ve borsada ifllem gören hisselerinin fiyat›n› etkileyebilecek tüm olaylar
kamuya zaman›nda bildirilmelidir. Bu olaylar aras›nda afla¤›dakiler de yer al›r:
• y›ll›k ve üç ayl›k mali sonuçlar,
• stratejik bir ürünün ya da yeni bir endikasyonun düzenleme mercileri ve idari
mercilerce onaylanmas›,
• stratejik bir ürünle ilgili klinik çal›flmalar›n sonuçlar›,
• stratejik bir ürünün üretiminin önemli bir kesintiye u¤ramas›,
• stratejik bir ürünün geri çekilmesi,
• flirketi etkileyen davalarla ilgili önemli geliflmeler.
Böyle olaylar hakk›ndaki bilgiler mali piyasalara , hükümet mercilerine ya da idari mercilere,
genellikle h›zl› ve net bir flekilde, hukuki olarak tan›mlanm›fl bildiriler ve bas›n bültenleri
yoluyla iletilmelidir. Baz› durumlarda verilmesi gereken kararlar›n karmafl›k mahiyeti göz
önünde bulunduruldu¤unda, yay›nlanacak bilgilerle ve yay›n tarihiyle ilgili karar verme
yetkisi yaln›zca sanofi-aventis Genel Müdürlü¤ü’ne, yay›nlanan bilgileri denetleyen
kurula ve çeflitli ilgili ifllevlerden (‹letiflim, Finans, Ruhsatland›rma ‹flleri ve Hukuk ‹flleri
Departman›) sorumlu kiflilere aittir. Bilgiler hakk›ndaki kanuni flartlara uyulabilmesi için,
sanofi-aventis bünyesindeki ilgili departmanlar›n önemli olaylar hakk›nda en k›sa zamanda
bilgilendirilmesi hayati önem tafl›maktad›r.
Bu flartlara uyulmamas› sadece mali merciler taraf›ndan a¤›r para cezalar›n›n verilmesine
yol açmakla kalmaz, ayn› zamanda grubun imaj›n› sarsma ve mali piyasalardaki kredibilitesini
tehlikeye atma riski de tafl›r.
14
‹çeriden Al›nan Bilgilerin Ticareti
Geçti¤imiz y›llarda tüm büyük mali piyasalarda, içeriden al›nan bilgilerin ticareti ve
yasad›fl› imtiyazl› bilgilerin kullan›lmas› ile ilgili fikirler gelifltirilmifltir.
‹mtiyazl› bilgi, iffla edilmeyen, iffla edildi¤i takdirde borsaya kay›tl› bir flirketin hisse
senetlerinin fiyat›n› etkileyebilecek bilgi olarak tan›mlan›r.
‹mtiyazl› bilgilere örnek olarak, mali sonuçlarla ilgili bilgiler, devralma ve elden ç›karma
projeleri, klinik çal›flmalar›n önemli sonuçlar›, yeni bir ürüne pazarlama onay› verilmesi,
önemli bir pazar›n kaybedilmesi ya da kazan›lmas› ya da devam eden çal›flmalardaki ya
da davalardaki önemli geliflmeler verilebilir.
Genel olarak konuflulacak olursa, flirket hisseleri ya da ifllem gören baflka hisse senetleri
bu tür bilgilere sahip olan kifliler taraf›ndan al›n›p sat›lamaz.
‹çeriden al›nan bilgilerin ticareti ile ilgili kurallar, sanofi-aventis’e veya Grubun müzakere
ya da hukuki ihtilaf halinde oldu¤u üçüncü parti flirketlere ait hisse senetleri için geçerlidir.
Bu durum, kurulufl içerisindeki pozisyonlar› ne olursa olsun tüm çal›flanlar› ilgilendirir.
Bu suçlara kar›flan kiflilere baz› ülkelerde a¤›r cezai ya da idari yapt›r›mlar uygulanmaktad›r.
fiirketin “mali yap›s›” ile ilgili hukuki kurallar›n ve denetim kurallar›n›n daha ayr›nt›l›
tan›mlar› Grubun intranet a¤›nda yer almaktad›r.
15
Menfaat Çat›flmalar›
Tüm çal›flanlar mesleki faaliyetlerini sürdürürken sadece Grubun ç›karlar›na uygun flekilde
davranmal›, kendi hesaplar›na ya da baflkalar›n›n hesab›na do¤rudan ya da dolayl› olarak
herhangi bir menfaat ya da kazanç sa¤lamaktan kaç›nmal›d›r.
Çal›flanlar, kendi kiflisel ç›karlar›n›n ya da yak›n olduklar› kiflilerin, flirketlerin ya da
kurulufllar›n ç›karlar›n›n sanofi-aventis Grubu’nun ç›karlar›yla çat›flt›¤› durumlarla
karfl›laflabilirler. Böyle bir durumla karfl›laflan çal›flanlar, Gruba karfl› görevlerini ve
ba¤l›l›klar›n› göz önünde bulundurarak vicdani bir karar vermeli ve bu konuda herhangi
bir kuflkular› varsa amirlerine dan›flmal›d›rlar.
Bir çal›flan›n kendisi ya da çevresi için potansiyel ya da fiili yarar sa¤lamaya çal›flmas› her
durumda yasakt›r.
Sanofi-aventis Grubu’nun ad› ya da imaj› kiflisel menfaatler için kullan›lamaz ya da bu
yolda vaatte bulunulamaz.
Bir rakip, tedarikçi ya da müflteri bünyesindeki hisseler – ifllem gören hisse senetleri söz
konusu olmad›¤› takdirde – çal›flan›n amirinin yaz›l› izni olmadan ele geçirilemez. Ayn›
durum, bir sanofi-aventis varl›¤› ile grubun d›fl›nda bulunan ve bir çal›flan›n ya da çal›flan›n
ailesinden birinin mali menfaat sa¤lad›¤› bir flirket ya da kurum aras›ndaki ifl iliflkileri için
de geçerlidir (buna, borsada kay›tl› olmayan bir flirketin hissedar› ya da sahibi olmak da
dahildir).
Çal›flanlar, sanofi-aventis Grubu’yla ifl iliflkileri içerisinde olan ya da kurmaya çal›flan
üçüncü kiflilerden – sembolik nitelikte olanlar d›fl›nda – herhangi bir ödeme kabul edemez
ya da yarar sa¤layamaz. Ayr›ca, bir sanofi-aventis çal›flan› olarak bilgi edindi¤i ifl
f›rsatlar›ndan veya gizli bilgilerden kendisine ya da baflkalar›na menfaat sa¤lamaya
çal›flamaz.
Çal›flanlar, çeflitli ülkelerde geçerli olan düzenlemelere ve sat›n alma ve tedarik gibi belirli
faaliyet alanlar›na özgü usullere de s›k› s›k›ya ba¤l› kalmal›d›r.
16
Siyasi Yaflama
ve Kamu Yaflam›na Kat›l›m
Sanofi-aventis, sadece ürünlerinin kalitesini ve ekiplerinin taahhütlerini temel alarak
geliflmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk sahibi bir gruptur.
Sanofi-aventis, siyasi faaliyetlerde ve kamu faaliyetlerinde çal›flanlar›n›n bireysel
taahhütlerine sayg› gösterir. Yine de, bu tür taahhütler sanofi-aventis’in faaliyetlerini ya
da imaj›n› ve kamudaki pozisyonunu herhangi bir yolla kesinlikle etkilememelidir.
‹lgili ülkedeki hukuki ya da denetimle ilgili kurallar ne olursa olsun, siyasi partilerin yerel,
ulusal veya uluslararas› düzeyde do¤rudan ya da dolayl› olarak finanse edilmesine bir
Grup çal›flan› veya yan kurulufl taraf›ndan karar verilemez.
Hiçbir sanofi-aventis çal›flan›, veya daha genel olarak hiçbir sanofi-aventis temsilcisi,
herhangi bir mahiyetteki siyasi partinin desteklenmesi için vaatte bulunarak flirketi
do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤layamaz ya da sanofi-aventis ile ba¤lant›s›n› siyasi
faaliyetlerde kullanamaz. Gruba ait hiçbir bina, ekipman ya da baflka bir kurum siyasi
faaliyetlerin yürütülmesi için kullan›lamaz.
Sanofi-aventis Grubu’nun veya yan kurulufllar›n›n kamu faaliyetlerine tüm kat›l›mlar›,
‹letiflim Departman›’n›n onay›na tabidir.
17
Resmi ‹ncelemelere Yan›t Verilmesi
Her flirket gibi sanofi-aventis de zaman zaman hukuki mercilerden, çeflitli idari kurumlardan
veya devlet dairelerinden (örne¤in vergi veya çevre mercileri, cumhuriyet savc›s›, borsa
ile ilgili merciler, vb.) gelen bilgi talepleriyle karfl›laflabilir.
Sanofi-aventis’in politikas›, bu tür bilgi taleplerinde veya resmi soruflturmalarda ilgili
kanuna uygun flekilde tam bir iflbirli¤i sa¤lamakt›r. ‹dari veya hukuki mercilerle bu tür
konularda kurulan tüm temaslar ve soruflturmalara verilen yan›tlar yaz›l› olarak yap›lmal›
ve ilgili departmanlar taraf›ndan denetlenmelidir.
Resmi soruflturmalar›n düzenli ve uygun flekilde gerçeklefltirilebilmesi için usuller
belirlenebilir.
Çal›flanlar resmi bir otoriteden gelen bir temsilcinin sanofi-aventis’e ait bir bölgeyi bir
soruflturma yürütmek veya belge almak amac›yla ziyaret etti¤ini ö¤rendikleri takdirde,
temsilciyi vakit kaybetmeden yöneticisine yönlendirmeli ve Hukuk ‹flleri Departman›’yla
temas kurmal›d›r.
18
‹laç Endüstrisine Özgü Kurallar
Hastalarla, sa¤l›k mensuplar› ve resmi mercilerle iliflkileri tam bir fleffafl›k ve dürüstlük
içerisinde yürütmek ve farmasötik ürünlerin araflt›r›lmas› ve gelifltirilmesiyle, üretimiyle
ve ticari olarak sunulmas›yla ilgili olarak geçerli tüm kurallara uymak, sanofi-aventis’in
hiçbir zaman vazgeçmeyece¤i bir prensip olmal›d›r.
Bu alanlarda yürürlükte bulunan kanunlar ve düzenlemeler ve bunlar›n Grup taraf›ndan
uygulanmas›; hastalar›n güvenli¤i ve ürünlerin kalitesi teminat alt›na al›nacak ve
ürünlerimizin güvenli¤i, etkinli¤i, kontrendikasyonlar› ve fiyatlar› ile ilgili tüm iletiflimlerin
do¤ru ve kesin olmas›n› sa¤layacak flekilde gerçeklefltirilmelidir.
Çal›flmalar›n yürütülmesi ve ürünlerin üretimi, promosyonu ve da¤›t›m›yla ilgili olarak
yürürlükte bulunan standartlar konusunda en küçük bir ihlal bile, Grubun hastalarla veya
t›p profesyonelleriyle iliflkilerine zarar verebilecek sonuçlara yol açabilir, itibar›n› ve imaj›n›
sarsabilir ve flirketin ve bu ifle kar›flan kiflilerin Medeni ve ceza kanunlar› ile ilgili ciddi
sonuçlardan sorumlu hale gelmesine neden olabilir.
Çal›flmalar› ve ürünlerimizin üretimini, promosyonunu ve da¤›t›m›n› yöneten düzenlemelere
(özellikle afla¤›da listelenenlere) özel önem verilmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
‹yi Laboratuar Uygulamalar›,
‹yi Klinik Uygulamalar,
‹yi Üretim Uygulamalar›,
‹laçlar›n yan etkileri ve bunlarla ilgili iletiflim,
Etiketleme, reçetelendirme bilgileri ve hastalara yönelik bilgiler,
Numune da¤›t›m› da dahil olmak üzere reklam ve promosyon çal›flmalar›,
Farmasötik ürünlerin fiyatlar›n›n resmi merciler taraf›ndan düzenlenmesi.
19
Grubun ve Çal›flanlar›n Taahhütleri
Sanofi-aventis Grubu ve iflgücünün tamam›, bu Etik Kurallar›’nda yer alan kurallara ve
ilkelere uyar.
Bir çal›flan bu Etik Kurallar›’nda yer alan bir kural›n ya da ilkelerden birinin ihlal edildi¤ine
ya da edilmek üzere oldu¤una iyi niyetli olarak inan›yorsa, olas› yasad›fl› uygulamalarla
veya Etik Kurallar›’n›n ihlaliyle ilgili endiflelerini yöneticisine, yaflad›¤› veya çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ü ülkedeki kurallara uygun flekilde bildirebilir.
Daha genifl bir ba¤lamda düflünülürse, bir çal›flan bu belgedeki herhangi bir noktan›n
aç›kl›¤a kavuflturulmas›n› istiyor, özellikle maliye, muhasebe veya iç denetim alanlar›nda
amirini uyarmakta güçlük yafl›yor ya da uygun ifllemlerin yap›lmad›¤›n› düflünüyorsa,
Grubun Fransa’daki merkezinde bulunan Hukuk ‹flleri Departman›’nda yer alan “Global
Uyumluluk / Conformité” Departman›’yla do¤rudan irtibat kurabilir. ‹rtibat bilgileri
afla¤›da verilmifltir:
Telefon: +33 1 53 77 41 04
Faks: +33 1 53 77 49 76
E-posta: [email protected]
Amerika Birleflik Devletleri’nde, flirket çal›flanlar› için yerel düzenlemelere ve uygulamalara
uygun flekilde harici bir Uyumluluk Yard›m Hatt› kurulmufltur. Bu hat istendi¤i zaman
aranabilir.
Telefon: +1 800 648 1297
* fiirketin Yönetim Kurulu, Sarbanes-Oxley Kanunu’nun (Bölüm 301) uygulanmas›yla
ilgili olarak maliye, muhasebe ve dahili denetim alanlar›nda ayr›nt›l› bir erken uyar›
usulünü onaylam›flt›r. Bununla birlikte, Frans›z veri koruma mercii Ulusal Enformasyon
ve Özgürlük Komisyonu’nun (Commission Nationale Informatique et Libertés-CNIL),
Frans›z flirketlerindeki etik kural ihlallerinin rapor edilmesi için bu tür sistemlerin kurulmas›yla
ilgili konumu itibar›yla, bu ayr›nt›l› usul bu kuruma dan›fl›larak incelenmektedir ve ancak
bu süreç tamamland›ktan sonra yay›nlanacakt›r.
20
Olas› yasad›fl› uygulamalar veya Etik Kurallar›’n›n ihlali konusundaki endiflelerini
iyi niyetli olarak bildiren çal›flanlara herhangi bir yapt›r›m uygulanmaz.
Tüm raporlar, gereken yetkileri, özellikle de Teftifl ve Dahili Denetim De¤erlendirme
Departman›’n›n yetkilerini vaka baz›nda kullanan “Global Uyumluluk / Conformité”
Departman› taraf›ndan incelenmelidir.
Ayr›ca, sanofi-aventis’te bir Etik Kurulu kurulmufltur.
Bu Kurul, bu Etik Kurallar›’nda tan›mlanan düzenlemelerin ve ilkelerin Grup
içerisinde uygulanmas›n› takip etmek için düzenli olarak toplan›r ve “Global
Uyumluluk / Conformité” Departman›’ndan çal›flmalar›yla ilgili rapor al›r.
21
Tekfen Tower, Büyükdere Caddesi No: 209 4. Levent 34394 ‹stanbul-Türkiye
Tel: (0212) 339 10 00 Faks: (0212) 357 03 46

Benzer belgeler