Formlar ve Windows Forms Kontrolleri

Yorumlar

Transkript

Formlar ve Windows Forms Kontrolleri
Emre Alan
2011
Formlar ve Windows Forms Kontrolleri
Formlar
Windows uygulamaları birden fazla Form nesnesinden oluştuğu için, projelere form
eklemek her zaman gereklidir.
•
Bir Windows projesine yeni bir form eklemek:
Solution Explorer panelinden projeyi sağ tıklayarak ya da Project menüsünden Add
Windows Form komutunu seçiniz. Açılan menüden Windows Form öğesinin seçili olduğunu
kontrol edip formu ekleyiniz.
Yeni oluşturulan formların gösterilmesi, formun Show ve ShowDialog metotları ile yapılır.
ShowDialog metodu, form gösterildikten sonra, kapanana kadar diğer formlara erişimi
engeller. ShowDialog metodundan sonra yazılan kodlar, form kapandıktan sonra çalıştırılır.
Örnek:
Formumuza bir buton ekleyelim butona basınca ikinci forma geçsin, ikinci form
kapandıktan sonra “form kapandı” mesajı versin.
Form2.ShowDialog()
MsgBox("Form kapandı")
Form Özellikleri:
Özellik
AcceptButton
CancelButton
Opacity
MaximizeBox
MinimizeBox
ControlBox
StartPosition
TopMost
FormBorderStyle
MaximumSize
MinimumSize
Açıklama
Form üzerinde Enter tuşuna basıldığı zaman
tıklanacak Button kontrolü
Form üzerinde Esc tuşuna basıldığı zaman
tıklanacak Button kontrolü
Formun şeffaflık oranı
Maximize düğmesinin görünürlüğü
Minimize düğmesinin görünürlüğü
Close, Maximize ve Minimize düğmelerinin
tümünün görünürlüğü
Form açıldığı zaman, ekran üzerindeki
konumu
Formun tüm pencerelerin üzerinde gözükmesi
Formun kenar stili
Formun alabileceği maksimum büyüklük
Formun alabileceği minimum büyüklük
Form Olayları:
Olay
Click
Açıklama
Form üzerine tıklandığı zaman gerçekleşir.
1
Emre Alan
Closing
Closed
Load
KeyDown
KeyUp
2011
Form kapanmadan hemen önce gerçekleşir.
Form kapandıktan sonra gerçekleşir.
Form yüklenirken gerçekleşir.
Form üzerindeyken bir tuşun basılması ile
gerçekleşir.
Basılan tuşun kaldırılması ile gerçekleşir.
Label
Label kontrolü form üzerinde kullanıcıya bilgi vermek amacıyla kullanılan etikettir.
Label Özellikleri
Özellik
TextAlign
BorderStyle
Image
ImageAlign
RightToLeft
Açıklama
Yazının etiket üzerindeki pozisyonu belirler.
Kontrolün kenar stilidir. FixedSingle değeri,
kontrolün kenar çizgilerini gösterir. Fixed3D
değeri, kenarların üç boyutlu olmasını
sağlar.
Etiket üzerinde görüntülenmek istenen
resmi tutar.
Etiket üzerindeki resmin nerede duracağını
belirler.
Etiket üzerindeki yazının yönünü belirler.
Eğer Yes değerini alırsa, yazılar sağdan sola
gösterilir
TextBox
Metin kutuları, kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır.
TextBox Özellikleri
Özellik
MultiLine
ScrollBars
PasswordChar
WordWrap
Açıklama
Metin kutusuna birden fazla satırda değer
girilebilmesini sağlar. False durumunda ise,
metin kutusunun yüksekliği değiştirilemez
Metin kutusunda kaydırma çubuklarının
görünmesini kontrol eder. Varsayılan
durumda kaydırma çubuğu görüntülenmez,
ancak Horizontal, Vertical kaydırma
çubukları ya da ikisi birden gösterilebilir.
Metin kutusuna parola girilecekse, girilen
karakterlerin hangi karakter olarak
görüneceğini belirler.
Metin kutusuna girilen değerlerin, satır
sonlandığında bir alt satıra geçmesini
belirtir. Eğer MultiLine özelliği False ise, alt
2
Emre Alan
MaxLength
ReadOnly
CharacterCasing
2011
satırlar tanımlı olmayacağı için bu özelliğin
bir etkisi görülmez.
Metin kutusunun alabileceği maksimum
karakter sayısını belirtir.
Metin kutusunun yazmaya karşı korumalı
olduğunu belirtir.
Metin kutusuna karakterler girilirken büyük
veya küçük harfe çevrilmesini sağlar. Upper
değeri büyük, Lower değeri küçük harfe
çevrimi sağlar.
TextBox Metotları
Metot
Cut
Copy
Paste
Clear
Açıklama
Seçilen karakterleri siler, ancak hafızada
tutar.
Seçilen karakterleri kopyalar.
Hafızaya alınan karakterleri metin kutusuna
yapıştırır.
Metin kutundaki yazıları temizler.
Örnek:
Kodlar
TextBox1.Cut() 'Kes
TextBox1.Copy() 'kopyala
TextBox1.Paste() 'yapıştır
TextBox1.Clear() 'sil
CheckBox
Kullanıcının birçok seçeneği birden seçmesi için kullanılır.
CheckBox Özellikleri
Özellik
Checked
CheckAlign
Açıklama
Kontrolün seçili olup olmadığını belirler.
Seçme kutusunun ve üzerinde yazan
3
Emre Alan
Appearance
2011
metnin birbirlerine göre konumlarını
belirler.
Kontrolün seçme kutusu ya da düğme
şeklinde olmasını belirler.
CheckBox Olayları
Olay
CheckChanged
Açıklama
Seçme kutusunun durumu değiştiği zaman
gerçekleşir.
RadioButton
RadioButton kontrolleri, kullanıcıya sunulan seçeneklerden sadece bir tanesinin
seçilmesine izin verir.
GroupBox
Bu kontrol, kontrollerin mantıksal bir düzende gruplanması için kullanılır. İçinde bulunan
kontrollerin işleyişlerinde bir farklılık görünmez.
Panel
GroupBox kontrolü gibi, kontrollerin belli bir düzende gözükmesini sağlamak için kullanılır.
GroupBox kontrolünden farkı olarak yatay ve düşey kaydırma çubukları bulunur, ancak
panel üzerinde başlık yazısı bulunmaz. Kaydırma çubuklarını AutoScroll özelliğini true
yaparak etkinleştirebilirsiniz.
ListBox
Kullanıcıya sunulan seçeneklerin bir liste halinde görünmesini sağlar. Liste kutusundan
istenen sayıda öğe seçilebilir.
ListBox Özellikleri
Özellik
Items
SelectedItem
SelectedItems
SelectedIndex
SelectedIndices
DataSource
Açıklama
Liste kutusuna eklenen öğelerin tutulduğu
koleksiyon nesnesidir.
Liste kutusundan seçilen öğeyi alır.
Liste kutusundan seçilen öğeleri alır.
Seçilen öğeler dinamik bir dizide tutulur.
Liste kutusundan seçilen öğenin indisini alır.
Liste kutusundan seçilen öğelerin indislerini
bir
koleksiyon nesnesinde tutar.
Listenin öğelerinin tutulduğu veri
kaynağıdır. Veri kaynağı boş geçilirse Items
4
Emre Alan
DisplayMember
ValueMember
SelectedValue
SelectionMode
MultiColumn
2011
koleksiyonuna eklenen öğeler görüntülenir.
Veri kaynağından gelen öğelerin,
kullanıcıya gösterilecek özelliğidir.
Veri kaynağından gelen öğelerin, dönüş
değerini
belirleyen özelliğidir.
Seçilen öğenin, liste kutusunun
ValueMember
ile belirtilen özelliğidir.
Liste kutusundan kaç tane öğe
seçilebileceğini
belirtir. None değeri 0, One değeri 1,
MultiSimple ve MultiExtended değerleri
birden fazla öğenin seçilebileceğini belirtir.
Liste kutusundaki öğelerin biden fazla
kolonda
görüntülenmesini belirler.
ListBox Metotları
Metot
GetItemText
GetSelected
FindString
Açıklama
Parametre olarak verilen nesnenin liste
kutusunda gösterilen yazısını döndürür.
Parametre olarak verilen indisteki öğenin
seçili olup olmadığını döndürür.
Parametredeki String ifadesini liste
kutusunda arayarak, bulduğu ilk öğenin
indisini döndürür.
Örnek:
Ara düğmesine tıklanınca textbox taki değeri listbox ta arayıp bulunca indis numarasını
label1 e yazdıran program.
5
Emre Alan
2011
Ara düğmesi:
Label1.Text = ListBox1.FindString(TextBox1.Text)
CheckedListBox
Listbox yapısındadır ancak öğelerin başında işaret kutuları vardır.
CheckedListBox Özellikleri
Özellik
CheckedItems
CheckedIndices
CheckOnClick
Açıklama
Liste kutusunda işaretlenmiş öğeleri tutar.
Liste kutusunda işaretlenmiş öğelerin
indislerini tutar.
Liste kutusunda öğe tıklandığı zaman
işaretlenmesini belirler. False ise ilk
tıklamada öğe seçilir, ikinci tıklamada
seçme
kutusu işaretlenir.
CheckedListBox Metotları
Metot
GetItemSelected
SetItemSelected
Açıklama
Parametre olarak verilen indisteki öğenin
seçili olup olmadığını döndürür.
İlk parametrede verilen indisteki elemanın
seçili olup olmadığını, ikinci parametrede
verilen Boolean değeri ile belirler.
ComboBox
Liste kutusu ile aynı özelliklere sahiptir, ancak listelenen öğeler açılan bir kutuda
görüntülenir ve listeden en fazla bir tane öğe seçilebilir.
ComboBox Özellikleri
Özellik
DropDownStyle
DropDownWidth
MaxDropDownItems
MaxLength
Açıklama
Kontrolün listeleme stilini belirler. Simple
stili, listedeki sadece bir öğeyi görüntüler.
DropDown stili, listenin tüm elemanlarını
görüntüleyerek seçilmelerini ve kullanıcının
değer girmesini sağar. DropDownList
kullanıcının değer girmesini engeller.
ComboBox kontrolünün açılan listesinin
genişliğini belirler.
Kontrole eklenebilecek maksimum öğe
sayısını belirler.
Kullanıcının girebileceği maksimum
6
Emre Alan
SelectedText
2011
karakter sayısını belirler.
Seçilen öğenin görüntülenen yazısını
belirler.
NumericUpDown
Bu kontrol kullanıcının, sayısal bir değeri girmesini veya yukarı aşağı okları ile seçmesini
sağlar.
NumericUpDown Özellikleri
Özellik
HexaDecimal
Increment
Maximum
Minimum
ThousandSeparators
Value
ReadOnly
Açıklama
Sayıların onaltılık tabanda görüntülenmesini
belirler.
Aşağı yukarı oklar kullanıldığında, sayıların
artma ve azalma adımlarını belirler.
Kontrolde gösterilen sayıların alabileceği
maksimum değeri belirler.
Kontrolde gösterilen sayıların alabileceği
minimum değeri belirler.
Sayıların basamak ayracının gösterilmesini
belirler.
Kontrolün gösterdiği sayı değerini belirler.
True değerini alırsa kullanıcının giriş
yapmasını engeller.
NumericUpDown Metotları
Metot
DownButton
UpButton
Açıklama
Aşağı düğmesine basar ve sayı değerini
düşürür.
Yukarı düğmesine basar ve sayı değerini
artırır.
DomainUpDown
NumericUpDown kontrolü ile aynı yapıdadır, ancak sayısal değerler yerine Object tipinde
değerler tutar. Kontrolde seçilen öğe değiştiği zaman SelectedItemChanged olayı
gerçekleşir.
DomainUpDown Özellikleri
Özellik
Items
SelectedItem
Açıklama
Kontrolün öğelerinin tutulduğu dinamik bir
listedir.
Kontrolde seçilen öğeyi tutar.
7
Emre Alan
Wrap
2011
Liste sonuna gelindiğinde baştaki veya
sondaki
öğeye geri dönülmesini belirler.
Örnek:
DomainUpDown içindeki Normal, Kalın, İtalik, altı çizili, üstü çizili seçilince textbox taki
yazıya uygulanan program. Texbox ın multiline özelliğini true yapınız ki texbox ın
boyutunu büyüte bilelim.
DomainUpDown kodları:
Dim yazi As String
yazi = DomainUpDown1.Text
If yazi = "Normal" Then
TextBox1.Font = New System.Drawing.Font("",
FontStyle.Regular)
ElseIf yazi = "Kalın" Then
TextBox1.Font = New System.Drawing.Font("",
ElseIf yazi = "İtalik" Then
TextBox1.Font = New System.Drawing.Font("",
FontStyle.Italic)
ElseIf yazi = "Altı Çizili" Then
TextBox1.Font = New System.Drawing.Font("",
FontStyle.Underline)
ElseIf yazi = "Üstü Çizili" Then
TextBox1.Font = New System.Drawing.Font("",
FontStyle.Strikeout)
10,
10, FontStyle.Bold)
10,
10,
10,
End If
HScrollBar / VScrollBar
Horizontal – Vertical ScrollBar kontrolleri, sayısal bir değer taşıyan kaydırma çubuklarıdır.
8
Emre Alan
2011
ScrollBar Özellikleri
Özellik
Value
SmallChange
LargeChange
Minimum
Maximum
Açıklama
Kaydırma çubuğunun pozisyonuna göre
alınan
değeri tutar.
Kontrolü, üstündeki oklar ile kaydırıldığı
zaman
eklenecek ya da çıkartılacak değeri tutar.
Kontrolü, kaydırma çubuğundaki boşluğa
tıklanarak kaydırıldığında zaman eklenecek
ya da çıkartılacak değeri tutar.
Value özelliğinin alabileceği maksimum
değeri
tutar.
Value özelliğinin alabileceği minimum
değeri tutar.
ScrollBar Olayları
Olay
Scroll
ValueChanged
Açıklama
Çubuklar kaydırıldıkları zaman gerçekleşir.
Kod ile ya da çubuklar kaydırılınca Value
özelliği değiştiği zaman gerçekleşir.
TrackBar
Bu kontrol, ScrollBar kontrollerine benzer yapıdadır, ancak kontrol, bir cetvel biçiminde
olduğu için, üzerinde durulan pozisyon görsel olarak takip edilebilir.
TrackBar Özellikleri
Özellik
TickStyle
TickFrequency
Orientation
Açıklama
Kontrolün değerini gösteren çizgilerin
pozisyonunu belirler.
Çizgiler arasında kalan değerlerin sayısını
belirler.
Kontrolün yönünün yatay veya düşey
olmasını sağlar.
Örnek:
Trackbar üzerindeki çubuk kaydırıldıkça textbox taki yazının boyutu değişen program.
9
Emre Alan
2011
Trackbar kodları:
Dim boyut As Integer
boyut = TrackBar1.Value
TextBox1.Font = New System.Drawing.Font("", boyut, FontStyle.Regular)
TabControl
TabControl nesnesi, içinde sekme sayfaları tutan yapıdır. Bu sayfalar, TabPage nesneleri
olarak oluşturulup yapılandırıldıktan sonra TabControl nesnesinin TabPages koleksiyonuna
eklenir. Ekleme işlemi, Properties paneli ile tasarım anında da yapılabilir.
TabControl Özellikleri
Özellik
HotTrack
ItemSize
Multiline
ShowToolTips
SelectedTab
SelectedIndex
TabCount
TabPages
Açıklama
Fare ile sekme sayfalarının üzerine
gelindiğinde, isimlerinin görsel olarak
değişmesini belirler.
Sekme sayfalarının büyüklüğünü belirler.
Eklenen sekmelerin birden fazla satırda üst
üste gözükmesini belirler.
Fare sekme sayfalarının üzerindeyken
bilgi mesajının gösterilmesini belirler.
Seçilen sekme sayfasını belirler.
Seçilen sekme sayfasının indisini belirler.
Sekme sayısını belirler.
Kontrolün içinde bulunduğu sekme
sayfalarının koleksiyonudur.
TabControl nesnesine TabPage sayfaları eklemek için tasarım anında TabPage özelliği
kullanılır.
DateTimePicker
Takvim yapısı açılan kutu şeklindedir.
10
Emre Alan
2011
DateTimePicker Özellikleri
Özellik
CalendarTrailing ForeColor
CalendarTitle ForeColor
CalendarTitle BackColor
CalendarMonth Background
CalendarForeColor
CalendarFont
ShowCheckBox
Checked
Format
CustomFormat
Value
MaxDate
MinDate
ShowUpDown
Açıklama
Bir önceki ve bir sonraki ayın günlerinin
görüntülenme rengidir.
Takvim başlığının ön plan rengidir.
Takvim başlığının arka plan rengidir.
Takvim arka plan rengidir.
Takvimdeki yazıların ön plan rengidir.
Takvimin gösterileceği yazı tipi ayarlarıdır.
Tarih değerinin yanında seçme kutusunun
gösterilmesi.
Seçme kutusu görüntülendiği zaman,
tarihin seçili olup olmadığını gösterir
Kontrolün görüntüleneceği formatı belirler.
Long, Short değerleri uzun ve kısa tarih
formatını, Time sadece zamanı gösterir.
Custom
değeri, CustomFormat özelliğine girilen
formatta gösterileceğini belirler.
Tarihin hangi formatta gösterileceğini
belirler.
Seçilen tarih değerini belirler.
Kontrolün alabileceği maksimum tarih
değeridir.
Kontrolün alabileceği minimum tarih
değeridir.
Kontrolün formunu açılan kutu ya da yukarı
aşağı okları formatında gösterir. Bu özellik
True olduğunda, kontrolün formatı,
NumericUpDown kontrolünün formatında
olur.
MonthCalendar
Bildiğiniz takvim şeklindedir. Tarih alanları üzerinde daha esnek çalışma olanağı sağlar.
MonthCalendar Özellikleri
DateTimePicker kontrolünün birçok özelliğini almasına rağmen, bazı özelliklerinde
değişiklikler görülür. Örneğin Value özelliği bu kontrolde yoktur. Bu kontrolden seçilen
değerler, bir tarih aralığıdır. Dolayısıyla tek bir Date tipini tutan bir özellik yoktur.
Özellik
MaxSelectionCount
SelectionRange
Açıklama
Bir seferde maksimum kaç gün seçileceğini
belirler.
Başlangıç ve bitiş tarihlerinden oluşan bir
seçim aralığı nesnesidir.
11
Emre Alan
SelectionBegin
SelectionEnd
ScrollChange
MonthlyBoldedDates
ShowToday
ShowTodayCircle
ShowWeekNumbers
2011
Seçilen tarih aralığının hangi tarihten
itibaren başladığını belirler.
Seçilen tarih aralığının hangi tarihte bittiğini
belirler.
İleri geri düğmeleri tıklandığı zaman kaç ay
atlanacağını belirler.
Takvimde hangi günlerin kalın yazı tipinde
gösterileceğini belirler. İşaretlenen günler,
her ay için kalın gösterilir.
Takvimin alt kısmında, sistem takvimine
göre hangi günde olduğunu gösterir.
Takvimde, o günün seçili olmasını belirler.
Takvimin sol tarafında, yılın hafta
numaralarını gösterir.
MonthCalendar Olayları
Olay
DateChanged
DateSelected
Açıklama
Seçilen tarihten farklı bir tarih seçildiğinde
gerçekleşir.
Yeni bir tarih seçildiği zaman gerçekleşir.
DateChanged olayı gerçekleştikten hemen
sonra bu olay gerçekleşir.
Timer
Zaman değeri ayarlana bilen sayaçtır.
Timer Özellikleri
Özellik
Enabled
Interval
Açıklama
Kontrolün aktif olup olmadığını belirler.
Sayacın hangi zaman aralığında bir
çalışması gerektiğini belirler. Milisaniye
cinsindedir.
Timer Olayları
Olay
Tick
Açıklama
Interval özelliğinde belirtilen zaman değeri
geçtiğinde gerçekleşir.
Timer Metotları
Metot
Start
Stop
Açıklama
Sayacı başlatır
Sayacı durdurur
12
Emre Alan
2011
ProgressBar
Yapılan bir işlemin ilerleyişini göstermesi için kontroldür.
ProgressBar Özellikleri
Özellik
Minimum
Maximum
Value
Açıklama
Kontrolün alabileceği minimum değeri
belirler.
Kontrolün alabileceği minimum değeri
belirler.
Kontrolün verilen değer aralığındaki
pozisyonunu belirler.
ErrorProvider
Form üzerindeki kontrollerin yanında hata mesajları gösterilmesini sağlar.
ErrorProvider Özellikleri
Özellik
BlinkRate
BlinkStyle
Icon
Açıklama
Hata simgesinin kaç milisaniyede bir yanıp
söneceğini belirler.
Hata simgesinin yanıp sönme stilini belirler.
AlwaysBlink, her zaman,
BlinkIfDifferentError farklı bir hata meydana
geldiğinde yanıp söneceğini belirler.
NeverBlink ise simgenin yanıp sönmeden
görüntüleneceğini belirler.
Hata mesajlarının gösterilmesi sırasında
çıkan simgeyi belirler.
ErrorProvider Metotları
Metot
SetError
Açıklama
Kontrollerin hata mesajlarının belirlenmesi
için kullanılır. ErrorProvider kontrolü forma
eklendiği zaman, Properties panelinde,
kontrollerin ekstra özellikleri görünür. Bu
özellikler, forma eklenen her ErrorProvider
için oluşturulur.
PictureBox
Form üzerinde bir resim görüntülemek için kullanılır
Özellik
Image
Açıklama
Kontrolün resim kaynağını belirler.
13
Emre Alan
SizeMode
2011
Kontrolün, resmi nasıl görüntüleyeceğini
belirler. AutoSize değeri, kontrolün
büyüklüğünü resmin büyüklüğüne göre
ayarlar. CenterImage değeri, resmi
kontrolün ortasına gelecek şekilde ayarlar.
Normal değeri, kontrolün sol üst köşesine
göre konumlandırır. StretchImage değeri,
resmi kontrolün büyüklüğüne göre boyutlandırır ve
resmin tam görünmesini sağlar.
ImageList
ImageList kontrolü, form kontrolleri ve içinde bulunan öğeleri için arka plan resmi sağlayan
bir listesi görevini görür.
ImageList Özellikleri
Özellik
Images
ImageSize
TransparentColor
Açıklama
Kontrolün içinde bulunan resimlerin
listelendiği dinamik bir koleksiyondur. Bu
özellik bir koleksiyon olduğu için, diğer liste
kontrollerinin öğelerinin resmini belirleme
işlemi büyük ölçüde
kolaylaşır.
Kontrolün tuttuğu resimlerin büyüklüğünü
belirler
Listedeki resimlerin bu özellikte belirtilen
renkteki bölgeleri saydam olur.
LinkLabel
Bu kontrol, nesnelere bağlantı kurmak için kullanılır. Text özelliğinde birden fazla nesneye
bağlantı kurulabilir.
LinkLabel Özellikleri
Özellik
LinkArea
LinkBehavior
LinkColor
Açıklama
Bağlantının hangi karakterler arasında aktif
olacağını belirler.
Bağlantının yazısında bulunan çizginin ne
zaman gösterileceğini belirler.
HoverUnderline değeri fare üzerinde
durduğu zaman, AlwaysUnderline değeri
her zaman altı çizili olduğunu belirler.
NeverUnderline değeri ise bağlantı yazısının
altının çizilmeyeceğini belirler.
Bağlantının LinkVisited özelliği False olduğu
14
Emre Alan
LinkVisited
VisitedLink Color
Links
2011
zaman gösterilecek rengini belirler.
Bağlantının en az bir kere tıklandığını
belirler.
Bağlantının LinkVisited özelliği True olduğu
zaman gösterilecek rengini belirler.
Kontrolün Text özelliğinde bulunan bağlantıları tutar.
TreeView
Bu kontrol, içinde bulunan öğeleri hiyerarşik bir yapıda görüntüler. Treeview eklediğinizde
içerisinde bir şey yoktur. Eklemek için Nodes özelliği yanındaki üç noktalı düğmeyi tıklayıp
TreeNode penceresini açınız.
TreeNode Özellikleri
Özellik
Text
Nodes
Checked
Açıklama
Düğümün üstünde gösterilen yazıyı belirler.
Düğümün alt düğümlerini tutan
koleksiyondur.
TreeView kontrolünde seçim kutuları
gösteriliyorsa, düğümün işaretli olup
olmadığını
belirler.
15
Emre Alan
2011
NextNode
Aynı seviyedeki bir sonraki düğümü
gösterir.
Aynı seviyedeki bir önceki düğümü gösterir.
Alt düğümlerinin en sonuncusunu gösterir.
Alt düğümlerinin ilkini gösterir.
Düğümün yazı tipini belirler.
Düğümün, kökten kendisine kadar olan
tüm düğümlerin Text özelliklerini sıralar.
Düğümün ait olduğu TreeNode nesnesini
belirtir.
PrevNode
LastNode
FirstNode
NodeFont
FullPath
Parent
TreeNode Metotları
Metot
Collapse
Expand
ExpandAll
Toggle
GetNodeCount
Açıklama
Düğümün ilk seviyedeki alt düğümlerini
gizler. Eksi işaretinin tıklanması ile aynı
görevi görür.
Düğümün ilk seviyedeki alt düğümlerini
gösterir. Artı işaretinin tıklanması ile aynı
görevi görür.
Düğümün alt düğümlerini son seviyeye
kadar gösterir.
Düğümün durumunu açıksa kapalı,
kapalıysa açık duruma getirir.
Verilen parametre True ise tüm alt
düğümlerin, False ise sadece ilk seviyedeki
düğümlerin sayısını verir.
TreeView Özellikleri
Özellik
CheckBoxes
ImageIndex
SelectedImageIndex
SelectedNode
TopNode
ShowLines
ShowPlusMinus
ShowRootLines
Açıklama
Düğümlerin yanında işaret kutularının
gösterilmesini belirler.
Kontrolün tüm öğeleri için varsayılan
resmin
ImageList içindeki indisini belirler. Bu
özelliğin kullanılması için, kontrolün
ImageList özelliğinin belirlenmesi gerekir.
Öğenin üzerine gelip seçildiğinde
gösterilecek resmin ImageList içindeki
indisini belirler.
Seçilen düğümü belirler.
Kontrolün ilk kök düğümünü gösterir.
Düğümler arasında çizgilerin gözükmesini
belirler.
Alt düğümleri gösterip gizlemek için
kullanılan artı-eksi işaretlerinin gözükmesini
belirler.
Kök düğümlerinin çizgilerinin ve artı-eksi
16
Emre Alan
PathSeparator
2011
işaretlerinin gözükmesini belirler.
Bir düğümün FullPath özelliğinde gösterilen
düğümleri ayıran karakterleri belirler.
TreeView Metotları
Metot
CollapseAll
ExpandAll
Açıklama
Kontrolün tüm düğümlerini gizler.
Kontrolün tüm düğümlerini gösterir.
TreeView Olayları
Olay
BeforeSelect
AfterSelect
BeforeCollapse
AfterCollapse
BeforeExpand
AfterExpand
Açıklama
Düğüm seçilmeden önce gerçekleşir.
Düğüm seçildikten sonra gerçekleşir.
Düğüm kapanmadan önce gerçekleşir.
Düğüm kapandıktan sonra gerçekleşir.
Düğüm açılmadan önce gerçekleşir.
Düğüm açıldıktan sonra gerçekleşir.
ListView
Kullanıcıya değişik listeleme seçenekleri sunan bir kontroldür. İçinde bulunan öğeler, tek
bir nesne olarak veya detayları ile gösterilebilir.
ListView Özellikleri
Özellik
View
AllowColumn Reorder
Activation
CheckBoxes
Columns
Açıklama
Listenin görünümünü belirler. LargeIcons
değeri listedeki öğelerin büyük resimle,
SmallIcons küçük resimle görünmesini
sağlar. List değeri,
öğelerin küçük resimle, fakat alt alta
görünmesini sağlar. Details değeri, alt
öğelerin kolonlar altında görüntülendiği
detay görünümü sağlar.
Detay görünümünde, kolonların kullanıcı
tarafından düzenlenebilmesini belirler.
Öğelerin ne zaman etkinleştirileceğini
belirler. OneClick değeri, öğenin tek
tıklamayla, Standard değeri, öğenin çift
tıklamayla aktif hale geleceğini belirler.
TwoClick değeri seçiliyken, ilk tıklandığında
öğe seçilir, daha sonra ikinci defa
tıklandığında ise öğe aktif hale gelir.
Öğelerin yanında seçme kutularının
bulunmasını belirler.
Detay görünümündeyken, öğelerin alt
17
Emre Alan
FullRowSelect
GridLines
LabelEdit
2011
öğelerinin gösterileceği kolonları tutan
koleksiyondur.
Detay görünümde, öğenin tüm detay
satırının seçilmesini belirler.
Kolonlar ve satırlar arasında ayırıcı çizgilerin
gözükmesini belirler.
Çalışma anında, kullanıcın, liste öğelerinin
yazısını değiştirmesini belirler. Bu özelliğin
kullanılması için, Activation özelliğinin
Standard olması gerekir.
ListView Olayları
Olay
AfterLabelEdit
BeforeLabelEdit
Açıklama
Öğenin yazısı değiştikten sonra gerçekleşir.
Öğenin yazısı değişmeden önce gerçekleşir.
Örnek:
Combobax tan seçilen seçime göre listview in içini düzenleyen program.
Combobax kodları:
Select Case ComboBox1.Text
Case "Ayrıntılı"
ListView1.View = View.Details
ListView1.Columns.Add("Adı", 100,HorizontalAlignment.Left)
ListView1.Columns.Add("Boyut", 50, HorizontalAlignment.Left)
ListView1.Columns.Add("Tür", 170, HorizontalAlignment.Left)
Case "Büyük Simge"
ListView1.View = View.LargeIcon
Case "Küçük Simge"
ListView1.View = View.SmallIcon
Case "Liste"
ListView1.View = View.List
End Select
18

Benzer belgeler