ZE-NC4121D Katalog

Yorumlar

Transkript

ZE-NC4121D Katalog
:FOJ;&/&$JMF53"'Ý,:PÜVOMVÜVOEBO,VSUVMBCJMJSTJOJ[
"SUÎL53"'Ý,:PÜVOMVÜVPMBO:PMMBSÎO#JMHJTJOJ&LSBOEBO5BLJQFEFCJMJZPSTVOV[
ZE-NC4121D
ZE-NC
C412
12
21D
):6/%"*Be[FM/BWJHBTZPOMV.VMUJNFEZB4JTUFNJ
HYUNDAI I iX35
W W W. Z E N E C . C O M . T R
MÜKEMMEL uyum
!
" #$
"%&%&'"("&"")"&& ! %*
"&
"&& +# (" "" &)
.&.#"")
$%%&'()('(*(+
/
.
!(EISA) E>GO ZE-NC4121D modeli, multimedya
%&%&"&& 3$$ %!
".!)56778
$$% . "! &"9 " %
&%&$%!$"
+
"%&
")*#
!&##"
"&
"%):#
&
%) ; &
" &
56778.3$
5"+
&
+
")
<
&% &
" &"56778= -
" # ")?.#$ &
!%!
#&
"")56778
$
.#/ #01...#.2&3#('&# .&
@;
HYUNDAI iX35'e !&
"")
78" #9/':&
56778!
[email protected]*FHIJ=#.%"$
);'*K/""!
&"& " " 56778 [email protected]*F
HIJ=&%!&
+)
*# # "&
ile entegrasyonu Yeni E>GO ZENC4121D%!.
+)56778#!
*5:&#+L&
M&
&8
&<
"
+"
)
*#P .
"+
&)
56778 $$% "! %
.&
"&& &"9+)9&!
ZE-NC4121D monte edilir, hepsi bu kadar.
>.# '' & V/)3?
03#T3#/)3( #/)39(:?
Kolay Kurulum,
E>GO ZE-NC4121D sabit kurulumlu Navigasyonlu
'"("#%!"
&
"%&+)[#
"&&""#
."+)
56778 # &9 L&
M&
& 8
& " $". +):
w&5858K85V$&5V&
%.+ )
[ +" "
.
&+
56778"
&
!
"
) *# &"! 8K:5[
[ ! < % #.
%
")
:&':;('?
03#1.BV *' ?
G;3)<G3 = <3*[email protected]&/?
:% L + %& A"
[P& % w&5858K85V$&5V& %! )
V$& V&= B(: 5
6778= + ) * <
56778= %!" (".W]
%! P "
)
J<G3 C<3*OP2 /& @/@'#&*+Q
Kolay Klasör Yönetimi,
.#/ #01...#.#?
;3)<#= > =?
iPhone/iPod Playlistlerinizi ve Albümlerinizi ekran
üzerinden rahatça kumanda edebilirsiniz. DVD-CDUSB-SD kart üzerindeki veriler, ZE-NC4121D taraP " ") : &&"+ lirsiniz.
56778 " "
. X6 VX .!
" A8YK*[M[\8
$")
:&%!"#%.
.
izleyebilirsiniz.
E>GO ZE-NC4121D üzerine Opsiyonel olarak Geri
!< + &
"
&
!" )*
% # & ! mevcuttur.
;()78 C:#&'?
;:/ @ ?
B&C3= & F /9*0#?
56778 %" # &" &
# B(: +"/.8
" )
* B(: %#
"$&"
%
)
Arkada oturan yolcular için, opsiyonel olarak koltuk
P
"
P".
&
"&S 56778 .&
T'"5&U
&"&."" !#
!
P
+
+")
/"8=
"V&='VI
) @
(5( & @
L!
""
.56778
&6:"89"W*&%L#)
Kolay okunabilen ve TÜRKÇE"+&.
$".#
.
):
&"&"
# ! #
&#
56778=%
+)
>.# '' * /B(((
ZENEC ZE-NC4121D, arazinin ve 3D
.!
3D
%!".&
.
%.
.%![
="%#
harita ile ^< '('7+0++J7V0 #3#&Q _#& `.
")8$:P$ $"
%%!"I
&" I &"
%!".
yeterlidir.
ZENEC - iGO="#%&$P.&"
!"$$"
&&+)/"+% #+ }A '~ " $ +)
$ # * :+ %. & "P
%
W% " %!" ! # %! "$%!")
9> J9]# > /2 ;Q ? V* @ 3& . * # 9]#
[email protected]((@((?30:'/V 8 #'V= / & &]3&/(+
Online portal www.zenec.naviextras.com üzerinden, ZENEC ZE6778$"%# $" &I
&"$/)L))|T/%L
#&
"U )/"+$""&#
)
M&"&+P %.
.+ &"& + %!" " W
&"&"
"% !
"P
"
! &")/
"
9jT7;
:PÜVOMVÜVOEBO,VSUVMBCJMJSTJOJ[
9.'9.#) =* #=V/)3?
[ [
| ! +)P
!"#"")
8$}("~}#&~$W
&&
%%$
hesaplayabilirsiniz.
W W W. Z E N E C . C O M . T R
G9>/?J9]#> /2;Q
ZENEC ZE-NC4121D içerisinde bulunan Dahili
['T[P
'9<U#:
]$%#+&"
[P
@&[email protected]&L%.
%""P&")
8"
$
"%# %
{{{)#)#&)"!+ )
1
En Güncel Harita Garantisi,
= I % &# (& #
A" ") /
"
&I%.#"$"\ &/
güncelleyebilirsiniz.
.#/ #01...#.&?
@
.!
#, tüm
$" .&
%!" +) I8 ! &
"
%.
. I8 . $%&.$
&")
93q3V]#&?
9 p&
&3
Fq
G99F?v
8 @ #Fq#1/& '?
.
.I8 .
&!)#.P
" rini seçin. GPS zaman takibi sayesinde
56778#'&
&"&"
&
.)
E>GO ZE-NC4121D -
"& %.
+
%!" " W
&"&"
"
% !
!
"P
"
! &")
%!")*#"
dahili Text-to-Speech* (Metinden
<&U &
&
)
…T8?
%!P
%!" U
" # Œ8$$P[[
="$"[email protected]
L!
%&(")
Œ%&.:$P$ +
(8
"'.
)T'VI5K&U
Œ8$['*#)T['""&
U
ŒP
!")
Œ
V/)L))T/%L
#&
"U )
Œ"&"
"8I8$"%!"%.
.
I8.I8""
%!+
3I8
%!"
Œ[X"5"&5(#$T'"<&U/T[[(U
Œ
&&
&")
Œ<
W(
")
* ]3#&/
P #* :'?
E>GO ZE-NC4121D, Yüzbinlerce Premi /)L)) T/% L
# &
"U $") AP &
" .
" &
&
%.
" )
Œ['&
Œ"& " %.
+%!"&"& ")
Œ"&&
.
")
ŒS/ 2
Œ( %‰%&%!"I %%!"W.$
% %%!" )
Œ[
['&[P
@&++
%!" )
Œ;#%!"$)
ŒI%#A"") 1
ŒX"V&"%#‰
www.zenec.naivextras.com
ŒA#V(#
"$
# * ]:?
#j3&<'?
<&#F..:BV/)?
AP . . # . $P
girmeniz yeterlidir.
E>GO ZE-NC4121D, girdinizi tamamlar
%$P! )
:&""+
&" P
&" $
!". niz: ;/??#3= F _ /&+
( % ! % !" ˆ !+
&"$%.
)
kkk+ += p&/+3'
* )'w7: =?
2
A " # $
‰
S / A" <
& V"
:/"&*K'=$
bir çok hedefi bulabilirsiniz. Sadece bir
&
")
'*BV *' ?
(&33#;: 78 #&'?
/ #&. ' ?
/ " $ * :+
üyesi ülkelerde geçerli olan mevzuatla."9%!" ‰A(*
&(
)
.)
; % % rinden adresleri ile Outlook verisi ola
""S$ sorunsuz olarak Naviextras ToolBox
&+ 56778=
aktarabilirsiniz.
Online portal www.zenec.naviextras.com
!#
&$" %"+%# "+%" ) X" ‹J= "$".
sunar.
B( &33&G\ * ;_3/(7 &:'
56778 +" &
"&&"$
!
[P& & +) $ & " V&"= " "
&&9 "&&"$ # &"")
<&/9 ]3;3(:'
56778 " " [P& %! )
/" &P& " " .+
.&
!
"
& $#
&P&%!)@
.
#$"#&"%"$"
P"$
")
"):&P&
&
&")
L&
%P"!
"&#%)
Daima En Güncel Bluetooth
Parrot :"&&"$ !+ [P& &
+ B(: %# ) : @[P&+)
jG&;('
V&"
&
&
+‰*
"P& $ % ." % &
%!") ZE-NC4121D P" [P&
"&"&"
&
")w$".[P&$ ) (# + $P B( &33&G" # ŒJ[P&
Œ7
J
"Œ:$PŒ;
"
!$P$""
.&
%ŒJP&
$
Œ*% +Œ[
ŒA5
MT "
&U[P&T;!U%.
Π8$ $# &P& Π!
%# :"&&"$
)
8&;3)'?
;':#')[email protected]&?
;:'?
jG&;:1 &'?
Kolay okunan Bluetooth menüsü üze " "P& &#
!" ) *# "
!
."
&
yeterlidir.
A 7
$ $ "P&56778" niz. ZE-NC4121D ile Telefon adres defte&"&"
&
"#
")
*P "
+
&# +‰(# $P%")7J $P
ile arama yapabilirsiniz.
< "P& P" P& " ) *#
Gelen Aramalar ve Arananlar ya da
.+"
yapabilirsiniz.
'> ./.?
8_');8')?
9 ]3*>.#?
Kolay Yönetim,
(
+ "P& &
M& &
)
: ! $
)
E>GO ZE-NC4121D Bluetooth sistemi
L+:
"
&$%"‰:
"P%!
&
%. )
[P& " & & *8V *KwV &
56778 .) " &
"
#+
&
!")
E>GO ZE-NC4121D ile kontrolü asla
"‰: ""
[P& %! &
"
&
!tebilirsiniz.
Navigasyon
DVD-CD Okuyucu
w8(w&
USB
Kamera
iPod/iPhone
(8W(8A
Bluetooth
*WK
M-Zone
H
Güvenlik Kodu
=V/)3
Dokunmatik ekran ile, Tüm
!"

#()((
#$#%&'&($)*$(+$
#-#$#-#.&'&($#-#%)*$
+-/$0
1)246"
jFj*)3
Otomatik arama, 30 istasyon
89:;'9<+=
2>>"?
USB
@"!"[email protected]"8"
F
6""=$#6"2
G"6
Kamera
44G!6$J
"JF
K"6"
<3*C<G3
KL L )')
"$ #6"
2
G"68)')
"6/)E= 3
FCF;&#()((
-
$E#$
"6F
E#'E#?
"E#?$*<[email protected]"
6
B( &33&GC<
2E"!6+"6F$J6
)"
@""6
C:
K8)E=$
J+'-
6F+'-J
M-Zone
+GG6
6+'-"6
[email protected]
+
!"2E"6
=*
0
$"6
6"
"
+-/
MPQ0
6"
6"
.= #;3*(
K"J
R6#6
!
+"
J6"
6J6"
B83#[email protected]&7'#
B(: &" ." *WK 5L
56778= +#+ $. &
") &% ZE-NC4121D&"
#
.&
"
)[$ˆA#
T*
<&"
+#("U
!<)56778= + &+8&
"
#+!" )
A/V-Input
3
> *
}#B3p?J> *)[email protected]&;(&(/(Q
<G3 C<3*[email protected]&/?
<F
@./&.q&#~ ZENEC ZE-NC4121D kutu içeri+ B(: &" *WK % TIJ 9#
U &
&
" ' :+" ")
"
&&"&&%!" bu kutu ile, USB Bellek, iPhone/iPod ya da harici
&"# % $ +
.
" )
V$&WV& && "!
&T55FV(U':+"<"
+ &
"
!" )B(:)&" +"
#"$
+
& &#" &ZE-NC4121D &
"
!" +) <G3 C<3*? 3)&'
//*)'*:2 *+
" # <F7FF7F9>7
Œ[email protected]
L!
%&("
Œ8$['*#)T[P
'9<U
ŒA#V("
Œ[[
="A"V/)L)T/%L
#&
"U
.:8$ ŒP
!"
Œ"&"
"!
8I8$"%!" %.
.I8.I8""
%!+
%!"
Œ
&*
w&""&&
.
"
"& " %.
.%!"&"& ")
Œ[X"5"&5(#$T'"<&U/T[[(U
<jj9B}99j0;797
Œ7
J
"
Œ*P "
Œ8$$#
&P&
Œ/!
%# :"&&"$…
*
T{{{)#)#&)"=
&"&U
>}97>9
Œ8K858
#
ŒB(:):+"T':+"<"U
1.:;' ?(Opsiyonel)
*
$."
");+#&9
"
" .#/ # 01...#. !
<) < &# &" % " %.+ "&"
&
girer.
Œ(8W(8A<"
#TI:="
U
ŒV$&WV&."
Œ8K8
#885wWwY'VIY'*8K88K8wWwY8K85'VI*KFH
A)Ž6VP&"&
Œ(8WB(:"‰'VIY'**KFHA)Ž6V
}"}}7;}j
ŒP
&
&"&)
9\j;07}F9€7_(('#&*
ŒX6
.!
&
"
ŽJW7ŽJ#7Ž‰‘A8
ŒI"&$PT7M'57*'Uw8(w&
ŒL&
:!%/
Œ6XJY""A&!.
ŒXFwB
"<
CB€}9F
Œ6)7
*PT5U.
Œ
!*P.
ŒXK&.
T[(U
Œ7X*WK%
Œ!<.&%
ŒB$#8K:5[8*:’#. +"
>j;C>}"}"}}7;}j
Œ*L&
M&
&8
&[ +" "
.
Œ'*K/""
8)('((#}/& /
(#AHIJ)
…9w&P
P&56778="&%
")
W W W. Z E N E C . C O M . T R
‰
ZENEC Türkiye Œ Email: [email protected]
Copyright ZENEC Türkiye Œ 2012
@"
("” ve Servis

Benzer belgeler

Uyumlu iPod/iPhone Modelleri

Uyumlu iPod/iPhone Modelleri ZENEC ile baglanti yapacaginiz iPod/iPhone Modellerinizin daima en Güncel iOS Yazilimlarin/Firmware Versiyonlarini kullaniniz !

Detaylı

Türkçe 6

Türkçe 6 B. Söz varl›¤›n› zenginlefltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Detaylı