yeni soru ve cevaplar için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

yeni soru ve cevaplar için tıklayınız
MÜDÜRLÜK MÜLAKATLARINA HAZIRLIK ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI
1. Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda
uyuşmazlık hangi merci tarafından çözülür?
Yüksek hakem kurulunca çözülür.
2. Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller hangi düzenlemeyle
yapılır?
Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve iş yerleri kanunla
düzenlenir.
3. Kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına
sahiptir?
18 yaşını doldura
4. Seçimler ve halk oylamasına hangi esaslara göre yapılır?
Serbest, Eşit, Gizli, Tek dereceli, Genel oy, Açık sayım ve döküm
5. Hangi meslek grubu için bir siyasi patiye üye olmaları kanunla düzenlenmiştir?
Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partiye üye olmaları ancak kanunla
düzenlenebilir.
6. Bir siyasi partinin kapatılmasına hangi merci karar verir?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince
kesin olarak karara bağlanır
7. Genel İdare Hizmetleri sınıfı hangi işleri yürüten memurları kapsar?
Yönetim, İcra, Büro vb. hizmetleri gören ve kanunla tespit edilen diğer sınıflara
girmeyen memurları
8. Mülki İdari amirliği hizmetler sınıfında kimler yer alır?
Valiler ve Kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve
iller kuruluşlarında çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.
9. Sınıflandırmada öğrenim unsurunu açıklayınız?
Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilir.
Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerde alınabilir.
Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere
yükselebilmek için kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına
dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim
dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya
meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar
konabilir.
10. Bakanlıklar atama yapılacak boş kadroları nereye bildirir?
Devlet Personel Başkanlığına
11. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun amacı nedir?
Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını
hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını
ve işleyişini kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.
12. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun kapsamı nedir?
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli
idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve
kontrolünü kapsar.
13. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini tanımlayınız?
Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerdir.
14. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini MEB nın
hangi birimi yürütür?
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
15. MEB da döner sermaye işletmesini hangi birim tarafından kurulur?
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
16. MEB sosyal tesilerle ilgili işlerini hangi birim yürütür?
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
17. Ders kitapları MEB hangi birimi tarafından temin edilir?
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
18. Osmanlı Devletinin imzaladığı en son antlaşma hangisidir?
Sevr antlaşması
19. Kurtuluş savaşlarında güney cephesi savaşları hangi antlaşma ile sona ermiştir?
Ankara antlaşması
20. TBMM hangi antlaşmayı imzalayanları ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir?
Sevr antlaşması
21. İlköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme sürelerini açıklayınız?
Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika
ayrılır.
Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika
süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe
milli eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında
sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık
süre ayrılır.
Yatılı bölge okullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok
olarakda yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.
22. MEB okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre resmi tatil günleri
hangileridir?
Okulların hafta sonu
Yarı yıl ve yaz tatili dışındaki resmi tatil günleri
2429 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun
2012/3073 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlülüğe konulan ulusal ve resmi
bayramlar
Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve
kutlamalar yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde
belirtilir.
23. Öğrencilerin yerleştirileceği ilköğretim kurumları nasıl tespit edilir?
Öğrencilerin yerleştirileceği okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe milli eğitim
müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında
eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen
öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulur.
Kayıt alanı belirlenecek okulların müdürlerinin de görüşleri alınır. Gerek görülmesi
halinde görüşmeleri alınmak üzere ilgili ilgili yerleşim biriminin köy/mahalle muhtarı
ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilir.
Komisyon, il/ilçe merkezlerindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkanlarını
dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler, e-okul sisteminin ilgili
bölümüne işlenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar.
24. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıt zamanı ve kayıt yaşı ile ilgili
genel esaslar nelerdir?
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar haziran ayının üçüncü
haftasının ilk iş gününde başlar.
Kayıt işlemi 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu hükümlerince
oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak e-okul sistemi
üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir belge talep edilmez.
Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları 5490 sayılı
nüfus hizmetleri kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi
için nüfus müdürlüğüne bildirir ve T.C. kimlik numarası temin edilen öğrencilerin
kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar.
25. Ortaöğretim kurumlarında hangi öğretim programları uygulanır?
Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına hazırlayan
öğretim programları uygulanır.
26. Ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğretim programları nelerden oluşur?
Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri
alanın özelliklerine
Okul ve program türlerine uygun olarak ortak dersler
Alan ve dal dersleri
Seçmeli derslerden oluşur.
27. Ortaöğrenim kurumlarındaki alan ve dal dersleri öğrenciye ne tür bir imkan sağlar?
Öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına
yönelten ve bu yönde gelişme imkanı sağlayan derslerdir.
28. Ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin amacı nedir?
Seçmeli dersler öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya
ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini
geliştirmelerine imkan sağlayan derslerdir.
29. Ortaöğretim kurumlarında ortak dersler nelerdir?
Ortak dersler her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı asgari
ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik sosyal ve
kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan
ve yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
30. İspat hakkı nedir?
Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesi
ile ilgili olarak yapılan isnatlarından dolayı açılan hakaret davalarında sanık, isnadın
doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü
ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı
bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.
31. Çalışma şartları ve dinlenme hakkını anlatınız?
Kimse yaşına, cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından
özel olarak korunurlar
Dinlenmek çalışanların hakkıdır
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla
düzenlenir.
32. Sendika kurma hakkı hangi nedenlere bağlı olarak sınırlandırılabilir?
Ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla
sınırlanabilir.
33. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar hangi merciye
başvurabilir?
Kamu görevlileri hakem kurulu
34. Kamu denetçiliği kurumu nereye bağlıdır?
TBMM başkanlığına bağlı olarak kurulan kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişi
ile ilgili şikayetleri inceler.
35. Kamu başdenetçisinin seçimini anlatınız?
TBMM tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının
üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü
oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için
dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
36. Kimler kanun teklif edebilir?
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
37. TBMM nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir?
TBMM soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması
yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.
38. Meclis araştırması ne demektir?
Belli konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.
39. Genel görüşme ne demektir?
Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM genel
kurulunda görüşülmesidir.
40. TBMM genel seçimlerinde hangi bakanlar çekilir?
TBMM genel seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir.
41. Tüzüklerin çıkarılma nedenleri nedir?
Bakanlar kurulu kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek
üzere kanunlara aykırı olmamak ve danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla
tüzükler çıkarabilir.
42. Hangi mahkemeler yüksek mahkemedir?
Anayasa mahkemesi, danıştay, Yargıtay, askeri Yargıtay, uyuşmazlık mahkemesi,
askeri yüksek idare mahkemesi
43. Sayıştayın görevi nedir?
Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
44. Sıkı yönetimi ilanı gerektiren nedenlerden hangisi aynı zamanda olağamüstü halin
sebebidir?
Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri
45. Aday olarak atanan memurların yetiştirilmesi nasıl yapılır?
Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel
eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve devlet
memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların
sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
46. Adaylık devresi içinde aday bir memurun görevi nasıl sona erdirilir?
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde
başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle
bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin
amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri
kesilenler ilgili kurumlarca derhal devlet personel başkanlığına bildirilir.
47. Memurlara esas görevleri yanında verilecek ikinci görevler nelerdir?
Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara
gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler
Mesleki bilgisi ile ilgili olarak hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili
amir tarafından uygun görülmek şartıyla
Tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri,
avukatlıkları ile adli tıp kurumu uzmanlıkları
Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik
hizmetleri ikinci görev olarak verilebilir.
48. Mazeret izinlerini anlatınız?
Kadın memura doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16
hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 8 haftalık
analık iznine 2 hafta eklenir.
Memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine 10 günlük babalık izni,
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin çocuğunun, kendisinin veya eşinin
ana baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.
Bu haller dışında merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt
dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvafakatı ile bir yıl içinde
toptan veya bölümler halinde mazeretleri sebebi ile memurlara on gün izin verilir.
Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle 10 gün daha mazeret izni
verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülür.
Kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni
verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda
kadın memurun tercihi esastır.
Memurlara en az yüzde 70 oranında engelli yada süreğen hastalığı olan çocuğunun
(çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması
kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan
sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde
on güne kadar mazeret izni verilir.
49. Memur bilgi sistemi özlük dosyasına neler konur?
Memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim
raporları, disiplin cezaları ile ödül veya başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve
belgeler konur.
50. Disiplin cezaları nelerdir?
Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet
memurluğundan çıkarılma
51. Disiplin cezalarından uyarma nedir?
Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesidir.
52. Disiplin cezalarından kınama nedir?
Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
53. Disiplin cezalarından aylıktan kesme nedir?
Memurun brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
54. Disiplin cezalarından devlet memurluğundan çıkarma nedir?
Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
55. Disiplin cezalarında karar süreleri ne kadardır?
Disiplin amirleri uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın
tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası
kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin
kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını
bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya
ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden
itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.
56. Disiplin cezalarına karşı yüksek disiplin kurullarının karar usulü nasıldır, hakkında
memurluktan çıkarılma cezası istenen memurun hakları nelerdir?
Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde gerekli
gördükleri takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili
kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten
dinletmeye mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.
Hakkında memurluktan çıkarılma cezası istenen memur soruşturma evrakını
incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya
vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
57. Disiplin cezaları özlük dosyasından ne zaman silinir?
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.
Devlet memurluğundan çıkarılma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış
olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların
uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan
cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun yukarda yazılan süreler içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak
nitelikte görülürse isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük
dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında
disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yıkarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
58. Kaç türlü disiplin kurulları vardır?
Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum
merkezinde bir yüksek disiplin kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan
kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca milli eğitim
müdürlüklerinde birer disiplin kurulu bulunur.
59. Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı itiraz sürecini ve yapılacak
işlemleri anlatınız?
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı
disiplin kuruluna kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin
kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.
Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren
30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.
İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
60. Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak
kullanılmak kaydıyla özel hukuk tüzel kişilerine bakanlığımızın hangi birimi
tarafından kiraya verilir?
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
61. Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilköğretim ve ortaöğretim
diplomalarının denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanlığımızın hangi birimi
belirler?
Talim ve Terbiye Kurulu
62. Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar hangi mercilerin görüşü alındıktan
sonra yönetmelikle belirlenir?
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı
63. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylarda yapılır?
Haziran ve temmuz ayları
64. Hangi antlaşma sonucunda Rusya ilk defa Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle
Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmaya başlamıştır?
Küçük Kaynarca
65. İlköğretim kurumlarında denklik ile kayıt nasıl yapılır?
Denkliği kabul edilmiş olan özel türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan
resmi okullara naklen gelen öğrenciler öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara
sınavsız alınırlar.
Yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim
belgeleri il milli eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar
belirlenir.
Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre
işlem yapılır, gerektiğinde rehber öğretmende de yararlanılır.
66. Yatılı bölge ortaokullarına kayıt esasları nelerdir?
Yatılı bölge ortaokulunun öğrenci alacağı yerleşim yerleri ve öğrenci sayısı kayıtlar
başlamadan en az bir ay önce il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli
eğitim müdür yardımcısının başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ve yatılı bölge
ortaokulu müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından onuncu maddede belirtilen
planlamada dikkate alınarak tespit edilir.
Okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği ile okulu kapatılan yerleşim
birimlerindeki öğrenciler ile birleştirilmiş sınıfları bulunan ilkokullarda dördüncü
sınıfı tamamlayan ve taşımalı eğitim kapsamına alınamayan mecburi ilköğretim
çağındaki öğrencilerde yatılı bölge ortaokullarına alınırlar. Bulunduğu ilde yatılı bölge
ortaokulu bulunmayan öğrenciler diğer illerdeki yatılı bölge ortaokullarına yerleştirilir.
Olağanüstü durumlarda ve özel durumu olan öğrencilerin kayıtları ise il milli eğitim
müdürlüğünce belirlenen yatılı bölge ortaokuluna yapılır.
67. İlköğretim kurumlarındaki sınav ve proje sonuçlarının duyurulma esasları nelerdir?
Sonuçlar sınavların yapıldığı projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş
günü içinde öğrencilere bildirilir.
Sınav kağıtları incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar
sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır.
Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir. Öğrenci
tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.
Ders etkinliklerine katılım sınav ve projeye verilen puanlar e-okul sisteminin ilgili
bölümüne işlenir.
Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli
puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.
68. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında yıl sonu başarı puanı nasıl hesaplanır?
Yıl sonu başarı puanı derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır.yıl sonu
başarı puanı tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu
puan öğrenim belgesinde belirtilir.
Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik
ortalaması her ders için 45,00 'dan az olamaz.
Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin başarı puanı
ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında
öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanlarına
Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu puanlarının sağlanamaması
durumunda ülkemizde eğitim ve öğretim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı
puanlarına göre tespit edilir.
69. Ortaöğretim kurumlarında derslerin öğrtimi birinci yabancı dille yapılacak okullarda
aranılan en az 12 öğrenci şartı hangi durumlarda aranmaz?
Özel öğretim kurumlarında, uluslararası bakalorya programı (IB) uygulayan okullarda
bu sayı aranmaz.
70. Ortaöğrenim kurumlarında ders seçimi nasıl yapılır?
Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul
müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.
Ders seçimi, veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmeninin bilgisi dahilinde
öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saat, bitimine
kadar e-okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan
öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.
Dokuzuncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde
değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır.
Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır.
Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir.
Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır.
71. Ortaöğretim kurumlarında çalışma takvimi belirleme sürecini anlatınız?
Ders yılı iki döneme ayrılır.
Ders yılının başlaması birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi
tarihleri Bakanlıkça belirlenir.
Ders yılının 180 işgününden az olmaması esastır.
180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi
haftanın son iş gününe kadar uzatılır.
Ders yılının süresi derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık
bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve mahalli bayram günleri
sayılarak hesaplanır.
Bu tarihler göz önünde bulundurularak milli eğitim müdürlüklerince hazırlanacak
çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.
72. Ortaöğrenim kurumlarında resmi tatil günleri nelerdir?
Okulların hafta sonu, yarıyıl tatili, yaz tatili dışındaki resmi tatil günleri
Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri
Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.
73. MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinin amacı
nedir?
Resmi, özel ilköğretim, ortaöğretim okul kurumlarında ders programlarının yanında
öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya
ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esasları
düzenlemektir.
74. MEB ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliğinde toplum
hizmeti nasıl tanımlanmıştır?
Öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun olarak her türlü toplum ve çevre
sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmalarını ifade eder.
75. Aspirinin hammaddesi nedir?
asetilsalisilik asit (kısaca ASA)
76. Pinokyo'nun yazarı kimdir?
İtalyan yazar Carlo Collodi'nin çocuk romanı
77. Avrupa birliği siyasi parti grupları hangileridir?
EPP- ED:Avrupa Halk Partisi ve Avrupalı Demokratlar Grubu
PES:Avrupa Sosyalistleri Partisi Grubu
ELDR:Avrupa Liberal, Demokrat ve Reformist Parti Grubu
Greens/EFA:Yeşiller/Avrupa Özgürlük Bağlaşıklığı Grubu
EUL/NGL:Avrupa Birleşik Solu/Kuzeyli Yeşil Sol Konfederatif Grubu
UEN:Uluslar Avrupası İçin Birlik Grubu
EDD:Avrupa Demokrasi ve Çeşitlilik Grubu
TDI:Bağımsız Üyeler Teknik Grubu - Karma Grup
78. Türkçe ezan hangi tarihler arasında okundu?
1932-1950
79. İstanbul’u ilk kuşatan devlet hangisidir?
Avarlar'dır.
80. Mevlana’nın eserleri hangileridir?
Mesnevi, divan-ı kebir, mektubat, fihi ma fih, mecalis-i seba’a
81. Orhan Pamuk’un eserleri hangileridir?
Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Gizli Yüz, Yeni Hayat,
Benim Adım Kırmızı, Öteki Renkler, Kar, İstanbul: Hatıralar ve Şehir, Babamın
Bavulu, Masumiyet Müzesi, Manzaradan Parçalar, Saf ve Düşünceli Romancı, Ben
Bir Ağacım, Kafamda Bir Tuhaflık,
82. Caber kalesi nerededir?
Türk Mezarı Suriye sınırları içinde Fırat Nehri'nin sol kıyısında kalan, eski bir kaledir
83. Sodes ve koydes hakkında bilgi veriniz?
SODES; İstihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor alanlarında; göç, yoksulluk ve
işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı
amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde
valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir
biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen
insan odaklı bir programdır.
KOYDES Amacı, susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme
suyuna kavuşturulması ile köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi için
uygulanmakta olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesine ait
ödeneğin iller bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas
ve usulleri düzenlemektir.
84. Bohr atom modeli nedir?
1913 yılında Niels Bohr, hidrojen atomunun spektrum çizgilerini ve Planck'ın
kuantum kuramını kullanarak Bohr kuramını ileri sürdü. Bir atomdaki elektronlar
çekirdekten belli uzaklıktaki yörüngelerde hareket eder ve bu yörüngelerdeki açısal
momentumu H/2pi'nin tam katlarıdır. Her kararlı hâlin sabit bir enerjisi vardır.
Herhangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket eder.
Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denir. Elektron kararlı hâllerden
birinde bulunurken atom ışık (radyasyon) yayınlamaz. Ancak, yüksek enerji
düzeyinden daha düşük enerji düzeyine geçtiğinde, seviyeler arasındaki enerji farkına
eşit bir ışık kuantı yayınlar. Burada E = Eson-Eilk bağıntısı geçerlidir. Elektron
hareketinin mümkün olduğu kararlı seviyeler, K, L, M, N, O gibi harflerle veya en
düşük enerji düzeyi 1 olmak üzere, her enerji düzeyi + bir tam sayı ile belirlenir ve
genel olarak "n" İle gösterilir. (n: 1,2,3 ...¥)
85. 2 nolu cetvelde hangi kurumlar vardır?
Yükseköğrenim Kurumları, Üniversiteler, Ölçme Secme Ve yerleştirme Merkezi
Başkanlığı , Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma
Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma
Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim
Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü, Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türk
Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Bor
Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Savunma Sanayi Müsteşarlığı,
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk
İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü, Ceza Ve
İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı, Doğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç Ve Tıbbı Cihaz
Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu
86. Afrikada 2013 yılında en çok ticaret yaptığımız ülkeler hangileridir?
87. Rüzgar nasıl oluşur?
Havanın ısınması , ısınan kütlenin genişlemesine , dolayısı ile harekete geçerek
yükselmesine neden olur . Ancak yükselen hava kütlesi atmosferin dışına
çıkamayacağından , önce dikey sonra yatay yönde hareket eder . İşte bu noktada
havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi , basıncın oluşmasına neden olur .
Ancak atmosferin yaptığı basınç dünyanın her yerinde aynı değildir , çünkü
yerçekimine , sıcaklığa ve bulunulan yerin yüksekliğine bağlı olarak değişir . Bu
şekilde yüksek ve alçak basınç merkezleri oluşur . Atmosferdeki yüksek basınç
alanları tepelere , alçak basınç alanları ise çukurlara benzetilebilir . Hava akıcı
olduğundan , çekimin etkisi altında yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına
doğru , sanki yamaçlardan akan su gibi hareket eder ve rüzgarları meydana getirir.
88. Karbon döngüsü nedir?
Karbon, canlılardaki bütün organik bileşiklerin yapısında bulunur. Atmosferde CO2
Sularda CO2 ve HCO3- Karada genellikle kömür, petrol ve kireçtaşının yapısındadır.
Havadaki CO2 bitkiler tarafından fotosentezde kullanılarak O2 ve organik bileşiklere
dönüşür. Organik besinin yapısına katılan CO2 yapısındaki karbon bütün canlılar
tarafından enerji ve yapı hammaddesi olarak kullanılır. Solunum olayında tekrar CO2
olarak atmosfere döner. Karbonun bir kısmı ise mineral olarak yer katmanında birikir
ya da ölü bitki ve hayvanların organik atıkları halinde toprağa geçer. Burada saprofit
canlılar tarafından ayrıştırılır veya kömür, petrol gibi fosil yakıtların kullanımı ile
tekrar atmosfere geçer.
89. Vücutta protein sentezi nasıl olur?
Canlılar besin olarak aldıkları, büyük moleküller halindeki proteinleri sindirimle
parçalarlar. Ortaya çıkan birim maddeler olan aminasitler hücreler içine alınırlar. Ve
DNA şifresine göre yeniden dizilirler. Böylece, vücut yapısına uygun protein haline
getirilirler. Bu olaya -Protein Sentezi- denir.
90. Bayrak yönergesinde türk bayrağının boyutları ve saklama koşulları nasıl
belirlenmiştir.?
Bayrağın eni, 50 santimetre veya katlarıdır. Eni, 750 santimetreye kadar olan
Bayrakların standartları, Tüzüğe ekli çizelgede gösterilmiştir.(Ek: 2) Binek taşıtlarına
çekilecek Bayrağın ebadı 20x30 santimetredir. Bayrağın büyüklüğü, çekileceği
binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğüyle mütenasip olacaktır. Şiddetli rüzgarlı ve
yağmurlu günlerde daha küçük ebatta Bayrak çekilebilir.
91. Harddisk çeşitleri nelerdir?
Sabit disk ya da Hard disk kısaca HDD ya da Türkçesi ile sabit disk sürücüsü veri
depolanması amacı ile kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır.
ST506 - Günümüzde artık kulanılmayan bu denetleyici okuma ve yazma hızı
bakımından oldukça yavaş kalmaktadır.En fazla 16 kafa sayısını destekleye
bilmekteydi.
IDE - 1989 yılında Western Digital firması tarafından geliştirlen , sabit disk ve ana
kart arasındaki iletişimi ayarlayan standart. En yaygın kullanılan modeldir.
S-ATA (SATA veya Serial ATA) - 2000 yılında değişik bilgisayar firmaların işbirliği
ile kararlaştırılan yeni ve daha hızlı standart. Ultra ATA'ya seçenek olarak çıkmıştır.
2005 itibari ile yeni bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
SCSI - 1986'da yürürlüğe geçen, özellikle sunucu bilgisayarlarda kullanılan, çok hızlı
ama çok pahalı olan SCSI sabit disklerin bağlanma standardı.
USB veya Firewire - Taşınabilir disklerin veya başka dış birimlerim bilgisayarlara
bağlanmalarında kullanılan ara birimdir.
Karma Sabit Disk:
Bilinen 2,5 inçlik dizüstü sabit disklerine 128 MB veya 256 MB flaş bellek
eklenmiştir.
Katı Hal Diski (SSD):
Bu tür, tamamen flaş bellekten oluşturulmuştur.
92. İstiklal mahkemelerinin en tanınmış hakimi kimdir?
Ali Çetinkaya, Kılıç Ali ve Ali Saip (Üç ali)
93. Fotokopi ve faks kağıdının gramajı nedir?
Fotokopi ve fax kağıt : 80 gr/m2
94. 1961 ve 1982 anayasasının özgürlükler bağlamında nasıl karşılaştırışınız?
1961 Anayasası 1982 ile kıyaslanırsa;
Hak özgürlükler açısından kişiye önceliği verir.
Katılımcılık oranı yüksektir
Bu dönemde yalnızca Demokrat Parti kapatılmıştır.
1982 Anayasası 1961 ile kıyaslanırsa;
1982 Anayasası hak ve özgürlükler açısından önceliği kişiye değil devlete verir.
Katılımcılık oranı 1961'e göre daha düşüktür.
Bu dönemde tüm siyasi partiler kapandı.
1961'deki çift kanatlı meclis sistemi terk edildi.
1961 Anayasasına göre daha katıdır.
95. Filler geçidi hangi ülkededir?
Afrik Ravensburger Afrika'da Filler Geçidi
96. Cihannüma kimin eseridir?
Osmanlı tarihçisi Mehmed Neşrî tarafından yazılmış tarih kitabıdır
97. 2014-2015 yılı ihale eşik ve tavan değerleri nedir?
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN
EŞİK DEĞERLER
VE
PARASAL LİMİTLERİN
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO
01.02.2014 – 31.01.2015
DÖNEMİ DEĞERİ
01.02.2015 – 31.01.2016
DÖNEMİ DEĞERİ
EŞİK DEĞERLER
EŞİK DEĞERLER
Madde : 4734 / 8 “Eşik Değerler”
TL.
8/a
868.486
1.447.479
31.844.702
8/b
8/c
TL.
923.721
Mal / Hizmet Alımları - Genel Bütçeli
Mal / Hizmet Alımları Diğer İdareler
Yapım İşleri
1.539.538
33.870.025
PARASAL LİMİTLER
PARASAL LİMİTLER
Madde : 4734 / 3 (g) ”İstisnalar”
TL.
TL.
7.264.940
7.726.990
Madde : 4734 / 13(b) “İhale İlan Süreleri ve Kuralları”
94.751
100.777
189.511
201.563
1.579.327
1.679.772
Madde : 4734 / 21 (f) “Pazarlık Usulü”
Mamul Mal, Malzeme ve
Hizmet Alımları
157.923
167.966
Madde : 4734 / 22(d) “Doğrudan Temin”
Büyükşehir Belediye Sınırı dahilinde Bulunan İdareler -
Diğer İdareler
B.Ş.B. Sınırında olan İdare :
47.373
B.Ş.B. Sınırında olan İdare :
50.385
Diğer İdareler
15.783
Diğer İdareler
16.786
:
:
Madde : 4734 / 53(j) “Kamu İhale Kurumu” 1- Sözleşme Bedelinin OnbindeBeşi / 2- KİK
Şikayet Bedeli
53(j) / 1
315.856
335.944
53(j) / 2 531.800 TL’ye kadar: 3.190 TL, 531.800 TL - 2.127.200 TL arası: 6.381 TL,
2.127.200 TL – 15.954.000 TL arası: 9.572 TL, 15.954.000 TL ve üzeri: 12.763 TL
Madde : 4734 / 62(h) “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”
Mühendis ve Mim İş Deneyim
Hesap için Yıllık
175.297
Kamu İhale Tebliği
(Tebliğ No: 2015/1 )
186.445
Resmi Gazete Tarih / Sayı: 29.01.2015 /29251
Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
98. Türkiyedeki toplam karayolu ve demiryolu uzunluğu 2014 itibariyle nedir?
01.01.2015 tarihi itibariyle Ototyol 2155 km, devlet yolları 31280 km, il yolları 32474
km, toplam 65909 km dir. Bölünmüş yollar totyollar 2155 km, 18 944 km, il yolu
1361 km, toplam 22460 km dir. karayolu uzunluğu 01.01.2014 tarihi itibariyle toplam
65 623 km dir.
Demiryolu 2014 itibari ile 4.377 km'ye ulaştı.
99. Transaksiyonel ve transformasyonel liderlik nedir?
Transformasyonel (dönüşümsel) liderlik İlk olarak 1978 yılında James McGregor
BURNS tarafından geliştirldi. Burns’e göre lider ve onu izleyenlerin, birbirlerinin
moral ve motivasyonlarını üst düzeye çıkarma sürecidir. Bennis’e göre dönüşümcü
liderlik, vizyonunu gerçekleştirmek için, izleyenleri yetkilendirme,
güçlendirme ve dağıttığı yetkiyi, gücü eylem birliğine dönüştürme yeteneğidir.
Transaksiyonel () liderlik; Bu liderlik yaklaşımının stratejik ve uzun dönemli bir görüş
açısı yoktur. Lider, otoritesini, astlarını ödüllendirerek kullanır. Onlara statü ve para
dağıtır. Ayrıca astlarının geçmişten gelen çalışma faaliyetlerini sadece daha etkin bir
hale getirmeye çalışır. Bunu yaparken de herhangi bir değişim yapmaz, organizasyon
eskisi gibi olağan işleyişine devam eder.
100.
Hülya avşar’ın oynadığı tek kişilik tiyatro oyununun adı nedir?
Bugün Benim Doğum Günüm
101.
Türkiye Ermenistan sınırı yakınlarındaki nükleer santralin faaliyete geçtiği yer
neresidir?
Medzamor Nükleer Santrali Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 32 km, Kars'a 100 km,
Iğdır'a ise 30 km uzaklıktadır.
102.
2013 yılında Avrupa boks şampiyonu olan boksör kimdir?
49 Kg: David Ayrapetayan (RUS) vs Patrick Barnes (IRL) Ayrapetayan WO
52 Kg: Andrew Selby (Wales) vs Michael Conlan (IRL) 2-1
56 Kg: John J. Nevin (IRL) vs Mykola Butsenko (UKR) 3-0
60 Kg: Pavlo Ishchenko (UKR) vs Vagzen Safaryants (BLR) 2-0
64 Kg: Armen Zakaryan (RUS) vs Dmitri Galagot (MDA) 3-0
69 Kg: Alexander Besputin (RUS) vs Arajik Martujan (GER) 3-0
75Kg: Jason Quigley (IRL) vs Bogdan Juratoni (ROU) 2-1
81 Kg: Peter Mullenberg (NED) vs Nikita Ivanov (RUS) 0-3
91Kg: Teymur Mammadov (AZE) vs Aleksei Egorov (RUS) Egorov Won due to TKO
2R
+91 Kg: MEDZHIDOV Magomedrasul (AZE) vs Sergey Kuzmin (RUS) 3-0
103.
Rusyada prestorika (açılım) politikasını yapan devlet adamı kimdir?
Mihail Sergeyeviç Gorbaçov
104.
İrad-ı cedit nedir?
Nizam-ı Cedid hazinesi olarak bilinmektedir. III. Selim'in emri ile 1793'te Nizam-ı
Cedid ordusunun giderlerini karşılamak amacıyla oluşturulan bütçe
105.
Kazakistanın başkenti neresidir?
Astana, Kazakistan'ın başkenti
106.
Muhakeme-ilügateyn kitabını hazırlayan kimdir?
15. yüzyıl edebî şahsiyetlerinden ünlü Ali Şir Nevaî tarafından Çağatay Türkçesi ile
yazılmış bir eserdir.
107.
Genel ve özel af ilanı nasıl yapılır?
Belirli bir suçu ve bu suçtan hüküm giymiş kişilerin cezalarını ortadan kaldıran affa
genel af denir. Bir yargılamada adaletsiz ve yanlış karar verilmiş olabilir. Bu tür
adaletsiz ve yanlış kararların düzeltilmesi, yaşlı ya da hasta hükümlülerin bağışlanması
için çıkarılan affa da özel af denir. Af çıkarma yetkisi anayasayla Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne verilmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanı, gene anayasayla verilmiş yetkisine
dayanarak özel af çıkarabilir.
108.
Son Osmanlı halifesi kimdir?
Abdülmecid Osmanoğlu En son halife Abdulmecit ancak padişah olarak son halife
Vahdettin
109.
İstanbul’da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir?
Sultan II. Selim
110.
Evlenen memura kaç gün izin verilir?
7 gün
111.
Keşanlı Ali Destanı'nı kim tiyatroya çevirdi?
Haldun Taner'in yazdığı müzikal oyun. Oyun ilk kez 31 Mart 1964 tarihinde Gülriz
Sururi-Engin Cezzar tiyatrosunda sahnelendi
112.
Tunus halk kahramanının adı nedir?
Bouazizi
113.
Don Kişot nasıl ortaya çıktı?
İspanyol romancı Miguel de Cervantes Saavedra'nın romanı ve aynı zamanda bu
romandaki asıl şahsiyetin adı. İspanyol Altın Çağından bir örnek olarak en akıcı edebi
eserlerden biridir
114.
Danıştay ve Yargıtay üye sayıları kaçtır?
Danıştay üye sayısı 156
Yargıtay üye sayısı 387
115.

Benzer belgeler