Türkçe INTA kararý

Yorumlar

Transkript

Türkçe INTA kararý
Dava Konusu :
Benzer Marka / Tanınmış Marka
Hanna Barbara Productions,INC. tarafından, 149266 sayı ile tescilli “BAM BAM şekil” markasının
hak sahibi Mehmet Öksüz aleyhine söz konusu markanın hükümsüzlüğü ile marka hakkına tecavüzün
tespiti ve davalının ortağı olduğu şirkete ait ticaret unvanından BAM BAM ibaresinin çıkarılmasını,
diğer davalı Murat Ümit Ilgazı’ya ait www.bambamayakkabi.com internet sitesindeki ve diğer her
türlü tanıtım vasıtalarındaki kullanımın, davacının fikri ve sınai haklarına tecavüz ve haksız rekabet
teşkil ettiğinin tespitini, internet sitesindeki grafik tasarımın telif haklarının davacıya ait olduğunun, bu
internet sitesinde ve diğer tanıtım vasıtalarındaki kullanımın telif hakkına tecavüz ve haksız rekabet
teşkil ettiğinin tespitini, önlenmesini, www.bambamayakkabi.com internet sitesine erişimin
durdurulması talepli bir dava ikame edilmiştir. Dava No. 2011/194; Karar No.2012/200 (Đstanbul 4.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)
Davaya Konu Markalar:
Davacının 149266 tescil sayılı markası.
Davacı tarafından;
-
-
Türkiye dahil pek çok ülkede yayınlanan Çakmaktaşlar çizgi serisinde yer alan BAMBAM
karakterinin müvekkile ait olduğu,
BAMBAM markasının ve karakterinin Türkiye’de ve tüm dünyada %90 oranla bilindiği,
Bu ibare ve çizgi karakterin çok tanınmış olduğu,
Söz konusu markanın Türkiye dışında 63 ülkede tescilinin bulunduğu ve Türkiye’de de çok
tanınmış olduğu,
Davacının BAMBAM karakteri ile ilgili telif hakkı sahibi olduğu, tasarımlarının FSEK
anlamında bir eser olduğunu,
Davalılardan Mehmet Öksüz’ün BAM BAM ibaresini ve çizgi karakterini 149266 tescil
numarası ile kötü niyetli olarak tescil ettirdiği,
Ortağı olduğu şirket aracılığıyla diğer davalı Murat Ümit Ilgazı’nın sahibi bulunduğu
www.bambamayyakkabi.com internet sitesinin içeriğinde BAM BAM Şekil marka
ayakkabıların yer aldığı,
Davalı şirket ticaret unvanında davacıya ait BAM BAM markasının kullanıldığını
Belirtilerek;
Mahkemeden, davalıya ait 149266 sayı ile tescilli “BAM BAM şekil” markasının markanın
hükümsüzlüğü ile marka hakkına tecavüzün tespiti ve davalının ortağı olduğu şirkete ait ticaret
unvanından BAM BAM ibaresinin çıkarılmasını, diğer davalı Murat Ümit Ilgazı’ya ait
www.bambamayakkabi.com internet sitesindeki ve diğer her türlü tanıtım vasıtalarındaki kullanımın,
davacının fikri ve sınai haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, internet sitesindeki
grafik tasarımın telif haklarının davacıya ait olduğunun, bu internet sitesinde ve diğer tanıtım
vasıtalarındaki kullanımın telif hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini,
önlenmesini, www.bambamayakkabi.com internet sitesine erişimin durdurulmasına karar verilmesi
talep edilmiştir.
Davalı taraflardan Mehmet Öksüz ve Bam BAM Ayakkabı San. Tic. Ltd. Şti. ise;
-
1982 yılından beri BAM BAM ibaresi tanıttıklarını, 1994 yılında BAM BAM ibaresin tescil
ettirdiklerini,
Davacının 20 yıl sonra dav açmasının kötü niyetli olduğunu,
Markanın 1980’li yıllarda tanınmış olmadığını, tanınmış kabul edilse bile hükümsüzlük
davasının tescilden itibaren 5 yıl içinde açılmasının gerektiği,
Dava konusu markanın davacıya ait tescilli 2005/12083 nolu markadan tamamen farklı olduğu
-
Tescilli bir markanın kullanımının haksız rekabet ya da bir hakkın ihlali olarak
görülemeyeceği belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Diğer davalı ise,
-Bam bam markası ile hiçbir alakası bulunmadığı, sadece web-sitesinin tasarımını yaptığı
-bu sitenin alan adı tescilli ve hosting gibi servisler sunduğu ve bu sebeple site yöneticisi gibi
göründüğü,
-internet sitesinin kapatılmış olduğu ve bu nedenle davanın konusuz kaldığını belirterek davanın
reddini talep etmiştir.
Davacıların sunduğu deliller ışığında, Mahkeme;
-Dava konusu markada yer alan çizgi karakter ile davacının yarattığı çizgi karakter bire bir aynıdır. Bu
nedenle davalının 1994 yılındaki marka başvurusu ve ticaret unvanında tescili anında bariz bir şekilde
kötü niyetli olduğu, Türkiye’de BAM BAM çizgi karakterinin tanınmışlığından faydalanmaya çalıştığı
ortadadır.
-Davalı bariz kötü niyetli olduğundan, markanın gerçek sahibi aynı zaman telif hakkı sahibi olan
davacının gerek markanın gerekse ticaret unvanının terkini için herhangi bir süreye tabi olmaksızın
dava açma hakkı bulunmaktadır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybının temel şartı tescil anında tescil
başvurusunu yapan kişinin iyi niyetli olmasıdır.Tüm bu nedenlerle gerek dava konusu markanın
hükümsüzlüğüne, gerekse davalı şirkete ait ticaret unvanındaki BAM BAM ibaresinin ticaret
unvanından çıkarılmasına,
- Her ne kadar davalı marka sahibi ile davalı şirket ve internet sitesi yöneticisi olan davalının
eylemlerinin marka ve telif aklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ve önlenmesi
talep edilmiş ise de davalılar adına tescilli olan marka ve ticaret unvanı hükümsüz kılınıncaya kadar ki
kullanım, davacının marka ve telif hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturamayacağından, davalılar
yönünden bu yöndeki taleplerin reddi gerekeceği,
-Davanın kısmen kabulüne ve davalı Mehmet Öksüz adına kayıtlı bulanan 149266 sayılı markanın
hükümsüzlüğüne, TPE sicilinden terkine,
-Davalı şirketin ticaret unvanından BAM BAM ibaresinin çıkarılmasına,
-Davalı Murat Ümit Đlgazi adına kayıtlı bulunan www.bambamayakkabi.com internet sitesine
Türkiye’den erişiminin durdurulmasına, bu site içeriğinde BAM BAM markasının ve çizgi
karakterinin kullanımının durdurulması ve önlenmesine,
- Davalılar adına tescilli olan marka ve ticaret unvanı hükümsüz kılınıncaya kadar ki kullanım,
davacının marka ve telif hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti ve önlenmesi
taleplerinin reddine karar vermiştir.

Benzer belgeler

Distribution and Taxonomy of Gomphocerinae (Orthoptera

Distribution and Taxonomy of Gomphocerinae (Orthoptera every June and September, and Gomphocerinae specimens collected from 175 different localites (Fig.1). Of these 175 localities, 72, which were called main localities, were visited at least once or t...

Detaylı

Markaların Benzerliği

Markaların Benzerliği Patent Enstitüsü kararının iptal edilmesi istemiyle, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve DAIMLER CHRYSLER AG aleyhine bir dava1 açmıştır. Davacı, dava dile...

Detaylı

JORDAN- Dava Dosyası Özeti

JORDAN- Dava Dosyası Özeti süre içerisinde açılması gerektiğine, ancak kötü niyetin varlığı durumunda herhangi bir hak düşürücü süre limitinin uygulanmadığına dikkat çekmiştir. Bu davada sunulan kanıtların ve bulguların ışığ...

Detaylı