20____ıyl boıunça - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet

Yorumlar

Transkript

20____ıyl boıunça - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet
DÖWLET STATISTIKI HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET STATISTIKASY
HAKYNDA» KANUNYNA LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–lagym
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613046
Ýyllyk
LAGYM, LAGYM GEÇİRİJİLERİŇ
IŞLEÝŞI BARADA HASABAT
20____ýyl boýunça
Özbaşdak balansda, Jemagat hojalygy ministrliginiň garamagynda hem-de
ministrliklerdäki we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndaky kärhanalaryň
(guramalaryň) balansynda duran, ýaşaýyş jaýlardan, jemagat–durmuş we başga
edaralardan akdyrylýan hapa suwlaryň ugrundan sowmagyny ýerine ýetirýän
kärhanalar ýanwaryň 20-inden gijä galman tabşyrýarlar:
a) etrabyň statistika bölümine;
b) özüniň ýokary guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän
ýeri_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk subýektiniň
HSUK
ýerleşýän çägiň
EEÝBDK
dolandyryş edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik görnüşiniň
EGDK
guramaçylyk-hukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
DÖWLET STATISTIKI HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET STATISTIKASY
HAKYNDA» KANUNYNA LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–abadanlaşdyrma
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613073
Ýyllyk
ILATLY ÝERLERDÄKI
ÝOL HOJALYGYŇ WE KÖÇEDÄKI YŞYGYŇ
HASABATY
20____ýyl boýunça
Jemagat hojalygy ministrliginiň hem-de beýleki ministrlikleriň we edaralaryň
garamagyndaky daşary abadanlaşdyrmagyň obýektlerini ulanylýan kärhanalar we edaralar
hasabat ýylyň ýanwaryň 25-inden soň tabşyrýarlar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän
ýeri_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk subýektiniň
HSUK
ýerleşýän çägiň
EEÝBDK
dolandyryş edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik görnüşiniň
EGDK
guramaçylyk-hukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613073
Görkezijiler
2
Hemme
köçeleriň,
geçelgeleriň
umumy
uzynlygy, km
А
1
Ýol hojalygy
Jaýyň öň tarapyndaky
şol sanda,
(gyzyl ) çyzygyň
kämilleşdirilen örtgüli we örtgüsiz
şol sanda,
şol sanda, daş
örtgüli köçeleriň hemme köçeleriň,
daş
düşelen
we
geçelgeleriň umumy
düşelen
köçeleriň
geçelgeleriň
meýdany, ýagny
köçeleriň
uzynlygy, km
uzynlygy,
ýanýodalaryň
uzynlygy
2-nji sütünden, meýdany hem müň
km
m2 – da hasaba
alynýar
2
3
4
5
Jemi
sol sanda:
şäher
şäherçe boýunça
Ýolbaşçy
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär
___________________________
(F.A.A.)
__________________
(wezipesi)
________________
(goly)
________________________
(F.A.A.)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
_____________
(goly)
«____»_____________20____ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
şolardan,
kämil leşdirilen
örtgüli
6
Köçedäki yşygy
yşyklandyryjylaryň
sany, birlikde
Köçeleriň we
kelte köçeleriň
yşyklandyrylan
şol
böleginiň
jemi
sanda, gaz
umumy
razrýadly
uzynlygy, km
7
8
9
0613046
2
1 BÖLÜM
LAGYM DESGALARYŇ SANY (ÝYLYŇ AHYRYNA)
Görkezijiler
A
Lagymlaryň sany
Lagym ulgamlaryň sany
Bir turba ulgamynyň uzynlygy :
esasy kollektorlaryňky
köçedäki lagym ulgamlaryňky
mähelläniň we howly içindäki lagym ulgamlaryňky
Arassalaýjy desgalaryň goýberiş ukybynyň möçberi
Setiriň №
B
01
02
Ölçeg birligi
Ç
birlik
birlik
Ölçeg birligiň kodlary
D
0642
0642
03
04
05
06
km
km
km
müň m3
0008
0008
0008
0997
Hakykysy
1
2 BÖLÜM
ÝYL BOÝUNÇA HAPA SUWLARY GEÇIRIJILERIŇ IŞLEÝŞI
Görkezijiler
A
Goýberilen akdyrylýan hapa suwlar - jemi
şol sanda, başga hapa suwlary geçirijileriň ýa-da aýry hapa suwlary geçiriji
ulgamlardan alnan suw
arassalaýjy desgalardan goýberilen akdyrylýan hapa suwlar - jemi
şol sanda, doly biologik arassalama ( fiziki–himiki )
şondan, gaýtadan arassalamak bilen
Başga hapa suwlary geçirijilere ýa-da aýry hapa suwlary geçiriji ulgamlara
akdyrylýan hapa suwlar geçirildi
Lagym geçirijileriň döwlen ýerleriniň sany:
köçedäki hapa suwlary geçiriji ulgamlaryňky
mähelläniň we howly içindäki ulgamlaryňky
Lagym hyzmatlaryndan gelýän girdejiler - jemi
şol sanda, ilatdan
Lagym suwlaryň ugruny sowmak bilen bagly umumy önümçilik çykdajylary
şol sanda, lagym geçirijileriniň abatlaýýşyna
Ýylyň ahyryna esasy işler boýunça işgärleriň sany
*) Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär
Setiriň №
B
01
Ölçeg birligi
Ç
müň m3
Ölçeg birligiň kodlary
D
0114
02
03
04
05
müň m3
müň m3
müň m3
müň m3
0114
0114
0114
0114
06
müň m3
0114
07
08
09
10
11
12
13
birlik
birlik
müň manat*
müň manat*
müň manat*
müň manat*
adam
0114
0114
1336
1336
1336
1336
0792
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
__________________
(wezipesi)
________________
(goly)
________________
(goly)
________________________
(F.A.A.)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
_____________
(goly)
«____»_____________20____ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
Hakykysy
1
DÖWLET STATISTIKI HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET STATISTIKASY
HAKYNDA» KANUNYNA LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1- gaz
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2008-nji ýylyň 9-njy dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613052
Ýyllyk
ULGAMLY (SUWUKLANDYRYLAN) GAZYŇ
ULANYLYŞY BARADA HASABAT
20____ýyl boýunça
1) Ilata we jemgyýet-durmuş zerurlyklaryna gaz goýberýän gaz edaralar we gaz hojalyklary
fewralyň 20 – inden gijä galman tabşyrýarlar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika guramasyna;
b) özüniň ýokary guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän
ýeri_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk subýektiniň
HSUK
ýerleşýän çägiň
EEÝBDK
dolandyryş edarasynyň
DEIDK
KODLAR
eýeçilik görnüşiniň
EGDK
guramaçylyk-hukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613052
BÖLÜM 1
BIR TARLY KÖÇE GAZ ULGAMYNYŇ UZYNLYGY
km
Ady
Edara boýunça jemi ( set .02+set.03)
şol sanda :
şäherler we şäherçeler boýunça
oba ýerleri boýunça
Her şäher boýunça
Setiriň
№
Hasabat
ýylynyň
başyna
B
01
1
Ulgamyň bir ýylky köpelişi
şol sanda, täze
gurluşyk we
jemi
hereket edýän
ulgamlaryň
giňelmegi sebäpli
2
3
Ulgamyň bir ýylky kemelişi
şol sanda,
material taýdan
jemi
könelmegi,
çagşanlygy
sebäpli
4
5
Hasabat
ýylynyň
ahyryna
Ondan başga-da, ýylyň
ahyryna mähelläniň
içindäki ( howly
içindäki) ulgamlaryň bir
tary
6
7
02
03
04
BÖLÜM 2
GAZLAŞDYRYLAN ÖÝLERIŇ WE JAÝLARYŇ SANY
Ady
А
Edara boýunça jemi ( set. 02+set.03)
şol sanda :
şäherler we şäherçeler boýunça
oba ýerleri boýunça
Her şäher boýunça
Setiriň
№
B
01
Hasabat
ýylynyň
başyna (gazlaşdyrylyp
başlandan soň)
1
Öýleriň bir ýylyň dowamynda köpelişi
şolardan
hakykatda
suwaldylan
jemi
gazlaşdygazdan ulgam
rylany
gaza geçirilen
öýler
2
3
4
02
03
04
2
birlik, ÖBDK boýunça ölçeg birligiň kodlary - 0642
Öýleriň bir ýylyň dowamynda kemelişi
Hasabat ýylynyň
şolardan
ahyryna
material
suwaldylan
(gazlaşdyrylyp
jemi
taýdan
gazdan ulgam
başlandan soň )
könelmegi
gaza geçirilen
sebäpli
öýler
5
6
7
8
0613052
BÖLÜM 3
SARP EDIJILERE GAZYŇ GOÝBERILIŞI 1)
Ady
Setiriň
№
Ýyl boýunça
hakykatdan goýberileni
ilata
B
01
1
2
А
Edara boýunça jemi ( set.02+set.03)
şol sanda:
şäherler we şäherçeler boýunça
oba ýerleri boýunça
Her şäher boýunça
1)
şol sanda :
jemagat- durmuş
zerurlyklaryna
3
Ýyl boýunça gaz ýitgileri
4
02
03
04
Ulgam gazy boýunça müň. m3-da, suwaldylan gaz boýunça tonnada
BÖLÜM 4
IŞGÄRLERIŇ SANY WE ULGAMY PEÝDALANMAK BOÝUNÇA GIRDEJILER WE ÇYKDAJYLAR
Ady
А
Ulanyş girdejileri, müň manat*
şol sanda, ilatdan
şolardan, bellenilen çäkden daşary
Ulanyş üçin çykdajylar, müň manat*
şol sanda, üpjün edijilerden alnan gaz üçin töleg
Ýylyň ahyryna esasy ugur boýunça işleyän işgärleriň
sany - jemi, adam
*)
Setiriň
№
B
01
02
02.1
03
04
Hakykatdan ýyl
boýunça
1
05
Ady
А
Ulgama goýberilen ulgam gazy, müň m3
Ýylyň başyna suwaldylan gazyň galyndysy, tonna
Üpjün edijilerden alnan suwaldylan gaz, tonna
Ýylyň ahyryna suwaldylan gazyň galyndysy, tonna
Ýylyň ahyryna ýerasty gaz saklanýan desgalarda
suwaldylan gazyň (mähelläniň we howly içindäki)
sygymlylygy, tonna
Setiriň
№
B
06
07
08
09
10
Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Goşmaça: Hasabat döwrüniň ahyryna gazlaşdyrylany:
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
şäherler _______________
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
şäherçeler ______________
________________
(goly)
________________
(goly)
Görnüşi düzmäge jogapkärli
wezipeli işgär
_________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyktelefon belgisi)
_________________________
(F.A.A.)
«____» ______________20__ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
3
____________
(goly)
oba ýerleri _______________
Hakykatdan
ýyl boýunça
1
0613052
4
DÖWLET STATISTIKI HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET STATISTIKASY
HAKYNDA» KANUNYNA LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–göklendiriş
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613067
Ýyllyk
ŞÄHER ÝERLERI WE GÖKLENDIRIŞ
BARADA HASABAT
20____ýyl boýunça
Jemagat hojalygy ministrliginiň hem-de geňeşlikleriň garamagynda duran,
abadanlaşdyryş we agaç ekme wezipelerini ýerine ýetirýän kärhanalar we edaralar hasabat
ýylyndan soň, ýanwaryň 20-sinden gijä galman tabşyrýarlar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika guramasyna;
b) özünden ýokary guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän
ýeri_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk subýektiniň
HSUK
ýerleşýän çägiň
EEÝBDK
dolandyryş edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik görnüşiniň
EGDK
guramaçylyk-hukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613067
2
Ady
(şäheriň we şaherçäniň ady )
Setiriň
№
А
B
01
Jemi:
şol sanda:
şäher
şäherçe boýunça
*)
Şäheriň
çägindäki
şäher ýerleriň
umumy
meýdany,
gektar
1
şol sanda,
gurluşyk
edilen ýerleriň
meýdany, gektar
Şäheriň çägindäki
gök agaçlaryň we
giňişlikleriň
umumy meýdany,
gektar
2
3
şol sanda,
umumy
ulanyşa gök
agaçlaryň we
giňişlikleriň
meýdany
4
02
03
Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
Görnüşi düzmäge jogapkärli
wezipeli işgär
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
_________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk
telefon belgisi)
________________
(goly)
________________
(goly)
_________________________
(F.A.A.)
«____» ______________20____ ýyl
(resminamanyň
doldurylan senesi)
____________
(goly)
Gök
hojalygyň
ýöretmekden
gelýan girdeji,
müň manat*
5
Gök
hojalygy
saklamak
boýunça
çykdajylar,
müň manat*
6
Esasy ugur
boýunça
işleýän
işgärleriň sany,
adam
7
DÖWLET STATISTIKI
HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET
STATISTIKASY HAKYNDA» KANUNYNA
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine
laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1 – myhmanhana HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2008-nji ýylyň 9-njy dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613010
Ýyllyk
Eýeçilik görnüşine we pudaklaýyn garaşlylygyna
garamazdan myhmanhanalar, moteller, gelen adamlar
üçin umumy ýaşaýyş jaýlar, kempingler, pansionatlar,
syýahatbazalar we ilaty ýerleşdirmek boýunça beýleki
jaýlar hasabat döwründen soň aýyň 20-sine çenli
tabşyrýarlar :
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokary guramasyna.
MYHMANHANALARYNYŇ IŞI
BARADA HASABAT
20___ýyl boýunça
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän ýeri____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk
subýektiniň
HSUK
ýerleşýän
çägiň
EEÝBDK
dolandyryş
edarasynyň
DEIDK
KODLAR
eýeçilik
görnüşiniň
EGDK
guramaçylykhukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613010
2
BÖLÜM 1
MYHMANHANALARYŇ SANY WE OLARYŇ UMUMY MEÝDANY
Görkezijiler
А
Myhmanhanalaryň sany
Ýylyň ahyryna ähli otaglaryň sany
Ýylyň ahyryna umumy meýdany
şol sanda :
kärendesine berleni
Ýylyň ahyryna hemme aýratyn otaglaryň ýaşaýyş
meýdany
Ýylyň ahyryna bir gezeklikde myhmanhananyň kabul
edip biliş mümkinçiligi
Setiriň
№
B
01
02
03
Ölçeg
birligi
Ç
birlik
birlik
m2
ÖB DK boýunça ölçeg
birliginiň kodlary
D
0642
0642
0055
04
m2
0055
05
m2
0055
06
ýer
0698
Hakykysy
1
BÖLÜM 2
MYHMANHANALARDA ÝERLEŞDIRILEN RAÝATLARYŇ SANY
Görkezijiler
А
Myhmanhanada ýaşaýan
adamlaryň sany
şol sanda :
Türkmenistanyň raýatlary
daşary ýurt raýatlary
Ýyl boýunça orun/gije - gündiz
ulanmak üçin berildi
şol sanda :
Türkmenistanyň raýatlaryna
daşary ýurt raýatlaryna
Setiriň
№
Ölçeg
birligi
B
Ç
ÖBDK
boýunça
ölçeg birligiň
kodlary
D
01
adam
0792
02
03
adam
adam
orun/ gije gündiz
orun/ gije gündiz
orun/ gije gündiz
0792
0792
04
05
06
Hemmesi
syýahat
1
şol sanda
iş
başga
sapary
maksatlar
2
3
4
0521
0521
0521
BÖLÜM 3
AÝRATYN OTAGYŇ BAHASY
Görkezijiler
А
Aýratyn otagyň
bahasy
*)
Setiriň
№
Ölçeg
birligi
B
Ç
müň manta*
ABŞ-nyň doll.
01
ÖBDK
boýunça
ölçeg
birligiň
kodlary
D
1336
5496
1
ýerli
2
ýerli
1
2
Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Aýratyn otaglar
3 ýerli
ýarym
we
ondanlýuks
köp
3
4
lýuks
apartamentler
5
6
0613010
3
BÖLÜM 4
MYHMANHANALARY ULANMAK BOÝUNÇA GIRDEJILER WE ÇYKDAJYLAR
Görkezijiler
Setiriň
№
Ölçeg
birligi
А
B
Ç
müň manat*
ABŞ-nyň doll.
müň manat*
ABŞ-nyň doll.
müň manat*
ABŞ-nyň doll.
müň manat*
ABŞ-nyň doll.
müň manat*
ABŞ-nyň doll.
adam
Ýaşap gidenlerden düşen girdejiler
şol sanda: daşary ýurtly
raýatlaryňdan
Ondan başga-da, goşmaça tölegli
hyzmatlardan
02
Beýleki girdejiler
04
Bir ýylky ulanylyş boýunça çykdajylar
Ýylyň ahyryna ähli işgärleriň sany
05
06
*)
01
03
ÖBDK
boýunça
ölçeg birligiň
kodlary
D
1336
0710
1336
0710
1336
0710
1336
0710
1336
0710
0792
Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär
__________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
________________
(goly)
________________
(goly)
________________________
(F.A.A.)
_____________
(goly)
«____»_____________200 _ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
Hakykysy
1
DÖWLET STATISTIKI
HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET
STATISTIKASY HAKYNDA» KANUNYNA
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine
laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–SÇT
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613135
Ýyllyk
SUW ÇÜWDÜRIMLERIŇ WE SUW
ÇÜWDÜRIMLER TOPLUMYNYŇ IŞLEÝŞI
BARADA HASABAT
20___ ýyl boýunça
Jemagat
hojalygy
ministrliginiň
özbaşdak
garamagynda duran hem-de hemme ministrlikler we
pudaklaýyn
dolandyryş
edaralary,
kärhanalaryň
garamagynda duran suw çüwdürimleri we suw
çüwdürimler
toplumy
önümçiligi
ýanwarryň
20-sinden gijä galman tabşyrýarlar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özüniň ýokary guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän ýeri____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk
subýektiniň
HSUK
ýerleşýän
çägiň
EEÝBDK
dolandyryş
edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik
görnüşiniň
EGDK
guramaçylykhukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613135
2
1 BÖLÜM
BAR BOLAN SUW ÇÜWDÜRIMLERIŇ WE SUW ÇÜWDÜRIMLER TOPLUMLARYNYŇ SANY
(ýylyň ahyryna )
ÖB DK
boýunça
Setiriň
Ölçeg
Hakykysy
Görkezijileriň atlary
№
birligi
ölçeg
birlikleri
A
B
Ç
D
1
Suw çüwdürimleriň we suw çüwdürimler toplumlarynyň sany
01
birlik
0642
Suw çüwdürimleri we suw çüwdürimler toplumlarynyň täze
02
birlik
0642
howdanlarynyň sany
Suw çüwdürimleri we suw çüwdürimler toplumlarynyň täze
howdanlarynyň göwrümi
03
müň m³
0114
Suw geçiriji ulgamlarynyň belgileriniň uzynlygynyň jemi
04
km
0008
Lagym suw akdyryjy ulgamlarynyň uzynlygynyň jemi
05
km
0008
1-nji galdyrymdaky sorujy beketleriniň bellenilen önümçilik
kuwwatlylygy
06
s/müň m³
0599
şol sanda:
ýerasty suwlardan
07
s/müň m³
0599
2 BÖLÜM
SUW ÇÜWDÜRIMLERIŇ WE SUW ÇÜWDÜRIMLER TOPLUMLARYNYŇ IŞLEÝŞI
(ýylyň ahyryna)
ÖB DK
Setiriň
Ölçeg
boýunça
Hakykysy
Görkezijileriň atlary
№
birligi
ölçeg
birlikleri
A
B
Ç
D
1
1-nji galdyrymdaky sorujy beketler bilen alnan suw
01
müň m³
0114
şol sanda:
ýerasty suwlardan
02
müň m³
0114
Suw çüwdürimleriň we suw çüwdürimler toplumlarynyň işi
üçin alnan suw (04 setir + 05 setir)
03
0144
müň m³
şol sanda:
özündäki sorujysy bilen
04
müň m³
0114
daşyndan alnan suw
05
müň m³
0114
şol sanda:
merkezi suw geçirijiden
06
müň m³
0114
ýerasty suwlardan
07
müň m³
0114
Şertli ýagdaýda arassa akar suwlara göýberildi – jemi
08
müň m³
0114
şol sanda:
şertli ýagdaýda arassa akar suwlary başga lagym suw
akdyryjylara ýa-da aýratyn lagym suw geçirijileri berildi
09
müň m³
0114
ekin ýerlerini suwarmak üçin
10
müň m³
0114
Ýitgiler we göz öňünde tutulmadyk sarp edilýän suw
(03 setir - 08 setir)
11
müň m³
0114
Çoşmaça maglumat:
Ulanmak boýunça çykdajylar
01
müň manat*
0484
Ýylyň ahyryna esasy ugur boýunça işleýän işgärleriň sany
02
adam
0792
*)
Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
________________
(goly)
________________
(goly)
__________________ ________________________
_____________
(wezipesi)
(F.A.A.)
(goly)
_________________
«____»_____________20___ ýyl
(aragatnaşyk telefon belgisi)
(resminamanyň doldurylan senesi)
DÖWLET STATISTIKI
HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET
STATISTIKASY HAKYNDA» KANUNYNA
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine
laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–suw ulgamy HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613025
Ýyllyk
Jemagat hojalygy ministrliginiň özbaşdak garamagynda
duran hem-de ilata jemagat-durmuş we önümçilik
zerurlyklaryna suw goýberýän hemme ministrlikler we
pudaklaýyn edaralar, kärhanalar (edaralar) garamagynda
duran suw ulgam we suw ulgam-lagym kärhanalary
ýanwaryň 20-inden gijä galman tabşyrýarlar:
SUW GEÇIRIJI ULGAMYŇ
IŞLEÝŞI BARADA HASABAT
(aýratyn suw geçiriji ulgamyňky )
20___ýyl boýunça
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokary guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän ýeri____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk
subýektiniň
HSUK
ýerleşýän
çägiň
EEÝBDK
dolandyryş
edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik
görnüşiniň
EGDK
guramaçylykhukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613025
2
1 BÖLÜM
BAR BOLAN SUW GEÇIRIJI DESGALAR (ýylyň ahyryna)
Setiriň
Ölçeg
Ölçeg
Görkezijiler
№
birligi
birlikleriň
kodlary
А
B
Ç
D
Suw ulgamlarynyň sany
Aýry suw ulgamlarynyň sany
Bir hatar çekilenleri:
suw geçiriji turbalar
köçedäki suw geçiriji ulgamlar
mähelläniň we howlynyň içindäki ulgamlar
Köçedäki suwy bölüji turbalaryň sany (budkalar, kolonkalar,
kranlar)
1-nji galdyrymdaky suw sorujy beketleriň bellenilen
önümçilik kuwwatlylygy
01
02
birlik
birlik
0642
0642
03
04
05
km
km
km
0008
0008
0008
06
0642
Arassalaýjy desgalaryň bellenilen önümçilik kuwwatlylygy
08
Suw ulgamynyň bellenilen önümçilik kuwwatlylygy
09
birlik
müň m3suw/
gije-gündiz
müň m3suw/
gije-gündiz
müň m3suw/
gije-gündiz
07
Hakykysy
1
0928
0928
0928
2 BÖLÜM
SUW GEÇIRIJI ULGAMYŇ BIR ÝYLDA IŞLEÝŞI
Görkezijiler
Setiriň
№
Ölçeg
birligi
А
B
Ç
1-nji galdyrymdaky suw sorujy stansiýalary bilen alnan suw
şol sanda, ýerasty suwlar
Ulgama goýberilen suw - jemi (13setir + 14 setir +15 setir )
şol sanda:
özündäki suw sorujy bilen
öz akymy bilen
daşyndan alynan suw
Arassalaýjy desgalardan geçirilen suw
Hemme sarp edijilere goýberilen suw - jemi (18 setir +21 setir )
şol sanda:
öz sarp edijilerine ( abonentlere )
şolardan:
ilata
jemagat-durmuş hajatlaryna
başga suw ulgamlaryna, aýry suw ulgamlara
Ýitgiler we göz öňünde tutulmadyk sarp edilýän suw
(12 setir - 17 setir)
Suw geçirijileriň döwlen ýerleriniň sany:
köçedäki hapa suwlary geçiriji ulgamlaryňky
mähelläniň we howlynyň içindäki ulgamlaryňky
Suw üpjünçilik hyzmatlaryndan gelýän girdejiler - jemi
şol sanda, ilatdan
şolardan, bellenilen çäkden daşary
Suw üpjünligi bilen bagly umumy önümçilik çykdajylary
şol sanda, suw geçirijileriniň abatlaýyşyna
Ýylyň ahyryna esasy ugur boýunça işleýän işgärleriň sany
10
11
12
müň m
müň m3
müň m3
müň m3
*)
3
Ölçeg
birlikleriň
kodlary
Hakykysy
D
1
0114
0114
0114
13
14
15
16
17
müň m3
müň m3
müň m3
müň m3
0114
0114
0114
0114
0114
18
müň m3
0114
19
20
21
müň m3
müň m3
müň m3
0114
0114
0114
22
müň m3
0114
23
24
25
26
27
28
29
30
birlik
birlik
müň manat *
müň manat*
müň manat*
müň manat*
müň manat*
adam
0642
0642
1336
1336
1336
1336
1336
0792
Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
__________________
(wezipesi)
________________
(goly)
________________
(goly)
________________________
(F.A.A.)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
_____________
(goly)
«____»_____________20_____ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
DÖWLET STATISTIKI
HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET
STATISTIKASY HAKYNDA» KANUNYNA
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine
laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–suw ulgamy HRBNGU
(gysga)
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613120
Çärýeklik
Ilata ýa-da jemagat-durmuş edaralaryna suw
goýberýän
Jemagat
hojalygy
ministrliginiň
öz
garamagynda, hem-de ähli ministrlikleriň we edaralaryň
şeýle-de kärhananyň (guramanyň) garamagynda durýan
suw ulgam we suw ulgam-lagym kärhanalary her çärýek
hasabat döwründen soň aýyň 20-inden gijä galman
tabşyrýarlar:
SUW GEÇIRIJI ULGAMYŇ
IŞLEÝŞI BARADA HASABAT
(aýratyn suw geçiriji ulgamyňky)
20____ ý. üçin
________________________________
(ýylyň başyndan bäri ösen jemler bilen
bilelikde)
a) etrabyň hasabat bölümine;
b) özüniň ýokary guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän ýeri____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
KODLAR
hasabat tabşyrýan
hojalyk
subýektiniň
HSUK
ýerleşýän
çägiň
EEÝBDK
dolandyryş
edarasynyň
DEBU
eýeçilik
görnüşiniň
EGDK
guramaçylykhukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613120
Görkezijiler
Setiriň №
Ölçeg
birligi
Ölçeg birliginiň
kodlary
Hakykysy
А
Sarp edijileriň hemmesine goýberilen
suwuň jemi (02 set.+08 set.)
şol sanda:
öz sarp edijilerine (abonentlerine)
şolardan:
ilata
ilata bellenilen çäkden daşary
jemagat kärhanalara
býujet edaralaryna
hojalyk hasaplaşygyndaky edaralara
beýleki suw geçirijilere, aýratyn suw
geçiriji ulgamlara
Ýitgiler we göz öňünde tutulmadyk sarp
edilýän suw
Goýberilen suwdan gelen girdejileriň
hemmesi
şol sanda, ilatdan geleni
şolardan, bellenilen çäkden daşary
11-nji setirden:
suwy mugt peýdalanmagyň
harajatlarynyň öwezini dolmak
bellenilen çäkden daşary suwaryş üçin
jemagat kärhanalardan
býujet edaralaryndan
hojalyk hasaplaşygyndaky edaralardan
Ulanyş üçin çykdajylar
Ýylyň ahyryna esasy ugur boýunça işleýän
işgärleriň sany
B
Ç
D
1
01
müň m3
0114
02
müň m3
0114
03
04
05
06
07
müň m3
müň m3
müň m3
müň m3
müň m3
0114
0114
0114
0114
0114
08
müň m3
0114
09
müň m3
0114
10
11
11.1
müň manat*
müň manat*
müň manat*
1336
1336
1336
12
13
14
15
16
17
müň manat*
müň manat*
müň manat*
müň manat*
müň manat*
müň manat*
1336
1336
1336
1336
1336
1336
18
adam
1336
*) Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
___________________________
(F.A.A.)
Baş hasapçy ___________________________
(F.A.A.)
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär __________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
________________
(goly)
________________
(goly)
________________________
(F.A.A.)
«____»_____________20____ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
2
_____________
(goly)
DÖWLET STATISTIKI HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET STATISTIKASY
HAKYNDA» KANUNYNA LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–ýaşaýyş jaý gaznasy
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613094
Ýyllyk
ÝAŞAÝYŞ JAÝ
GAZNASY BARADA HASABAT
20____ýyl boýunça
Jemagat hojalygy ministrliginiň ýaşaýyş-ulanylyş edaralar, hemme döwlet hojalyk
hasaplaşykly we býujet kärhanalar, jemgyýetçilik we kooperatiw edaralar, daýhan
birleşikler we başga oba hojalyk guramalar, öz balansynda ýaşaýyş jaý gaznany saklaýan
(ýa-da başga kärhanalardan, edaralardan, guramalardan kärendä alýan), hem adamlaryň şahsy
eýeçilik hukugy esasynda degişli bolan ýaşaýyş jaýlar barada tehniki tükelleýiş edarasy
(TTE) hasabat döwründen soň ýanwaryň 25-inden gijä galman tabşyrýarlar:
a) etrapdaky statistika bölümine;
b) özüniň ýokary guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän
ýeri_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk subýektiniň
HSUK
ýerleşýän çägiň
EEÝBDK
dolandyryş edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik görnüşiniň
EGDK
guramaçylyk-hukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613094
2
1 BÖLÜM
ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNDA WE ÝAŞAÝYŞ DÄL GURLUŞYKLARDA ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNYŇ UMUMY ÝAŞAÝYŞ MEÝDANY
Setiriň
№
Ady
А
Jemi
şol sanda :
ýaşaýyş jaýlarynda
01 setirden - umumy ýaşaýyş jaýlar
02 setirden – gowy hilli abatlaşdyrylan
jaýlarda
B
01
Ýaşaýyş
otaglaryň umumy
meýdany, jemi,
m2
1
şol sanda,
ýaşaýyş
meýdan, m2
1-nji we 2-nji sütünlere görä, ýaşaýjylary ýerleşdirilmedik
umumy
meýdany, m2
şol sanda, täze
salnan jaýlarda
ýaşaýyş
meýdany, m2
şol sanda, täze
salnan jaýlarda
3
х
4
х
5
х
6
х
х
х
х
х
2
02
03
Hemişelik
ýaşaýanlaryň
sany, jemi
adam
7
04
Bellik : hasabat şäherlerde we obalarda ýerleşýän aýry ýaşaýyş jaý gaznasy boýunça düzülýär.
2 BÖLÜM
ÝAŞAÝYŞ JAÝ GAZNASYNYŇ ENJAMLAŞDYRYLYŞY
Ýaşaýyş meýdan, enjamlaşdyrylan
Ady
А
Ýaşaýyş jaýlaryň, ýaşamaga ýaramsyz
jaýlaryň we umumy ýaşaýyş jaýlaryň
umumy meýdany (m2)
şol sanda, umumy ýaşaýyş
jaýlaryň
Enjamlaşdyrylan ýaşaýyş meýdanda
ýaşaýanlaryň sany, adam
Ýaşaýyş öýleriň sany ( ýa-da hususy
görnüşli jaýlar ), birlik
Setiriň
№
B
06
07
08
09
suw geçiriji
ulgamy bilen
1
merkezleşdirilen lagym
ulgamy bilen
2
merkezi
ýyladyş
ulgamy
3
wannaly
(duşly)
gazly
gyzgyn suw
üpjünçilikli
elektrik
plitaly
telefonly
4
5
6
7
8
split
ulgamy
bilen
9
0613094
3
3 BÖLÜM
ÝAŞAÝYŞ ÖÝLERIŇ WE OTAGLARYŇ SANY
Ady
А
Öýleriň jemi (umumy ýaşaýyş jaýlara degişli öýler hasaba
alynmaýar)
şol sanda :
bir otagly
iki otagly
üç otagly
dört we ondan köp otagly
10 - njy setirden :
gowy hilli abatlaşdyrylan jaýlarda otaglaryň sany
jemagat öýleriň sany
hususy öýleriň sany
Setiriň
№
Umumy sany
Olaryň umumy
meýdany, m2
B
1
2
şol sanda,
ýaşaýyş
meýdany, m2
3
Hemişelik
ýaşaýanlaryň sany,
adam
4
Aýry öýlerde
(jaýlarda) ýaşaýan
maşgalalaryň sany, birlik
5
10
11
12
13
14
15
16
17
4 BÖLÜM
ÝYL BOÝUNÇA ÝAŞAÝYŞ JAÝ GAZNASYNYŇ HEREKETI
Ady
А
Ýylyň başyna meýdanyň barlygy - jemi
Ýyl boýunça gelen meýdanyň jemi
şol sanda:
täze gurluşyk
başga kärhanalardan, edaralardan, guramalardan berlen, ilata satylan
Ondan başga-da, anyklama esasynda (tükelleýiş, ilki doly nazara almazlyk esasynda)
Ýyl boýunça çykan meýdanyň jemi
şol sanda:
köneligi esasynda
tebigy betbagtçylyk esasynda
ýaşalýan otaglary ýaşalmaýan otaglara täzeden enjamlaşdyrmak sebäpli
täzeden gurmak we gurlan ýerlerde gurluşyk işleri geçirmek sebäpli
şondan, ýaşamak üçin ýaramly meýdan
şol sanda, ýaşaýyş jaý gurluşyga
başga kärhanalara, edaralara, guramalara berilen, ilata satylan
şondan:
häkimliklere
ondan başga-da, anyklama esasynda çykan (tükelleýiş, ilki doly nazara almazlyk esasynda we ş.m.)
Setiriň
№
B
18
19
22
23
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
39
Umumy meýdany, m2
1
Kwartiralaryň sany (hususy
görnüşli jaýlar), birlik
2
0613094
4
5 BÖLÜM
ÝAŞAÝYŞ JAÝ GAZNASYNYŇ DÜÝPLI ABATLANDYRYŞY
Ady
Setiriň
№
B
6 BÖLÜM
KÖNELEN WE ÇAGŞAN JAÝLAR
Ýyl boýunça dowlet topary bilen hakyky
tamamlanan we kabul edilen
1
А
Düýpli abatlandyryş edilen ýaşaýyş jaýlaryň
41
umumy meýdany - jemi, m2
2
şol sanda, kwartilardaky abatlandyrylan otaglaryň, m
42
Düýpli abatlandyryş boýunça umumy harajatlar,
44
müň manat*
*) Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ady
А
Setiriň
№
B
Umumy meýdany, m2
46
Şol meýdanda ýaşanlar, adam
47
Könelen
jaýlar
1
Çagşan
jaýlar
2
7 BÖLÜM
GÜWÄNAMA
Ady
Setiriň
№
B
49
Görkezijiler
А
1
Ýaşaýyş jaýlaryň sany – jemi, birlik
şol sanda, otaglarynyň ýerleşdirilşi gowulan49.1
dyrylan (ýokary amatly jaýlar)
şol sanda, 5 gatly we ondan köp
50
şolardan, enjamlaşdyrylan:
hapa äkidiji bilen
51
lift bilen
52
Liftleriň sany, birlik
53
Ilata satylan kwartiralaryň (ýa-da hususy
görnüşli jaýlaryň) sany, birlik
54
Olaryň umumy meýdany, m2
55
Satylan kwartiralaryň (ýa-da hususy görnüşli
jaýlaryň) umumy bahasy, müň manat*
56
şolardan, häzirki ýylda töleneni, müň manat*
57
*) Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
Görnüşi düzmäge jogapkärli
wezipeli işgär
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
_________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk
telefon belgisi)
Ady
А
Hususylaşdyrylan kwartiralaryň sany – jemi, birlik
Setiriň
№
B
58
Olaryň umumy meýdany, m2
59
Hususylaşdyrylan kwartiralaryň gymmatyň möçberi , müň manat*
Hususylaşdyrylan kwartiralaryň umumy sanyndan ilata mugt berleni, birlik
Mugt hususylaşdyrylan kwartiralaryň umumy meýdany, m2
Ýaşalýan we ýaşalmaýan jaýlarda orta ýyllyk ulanylýan ýaşaýyş
meýdany, hakyky müň m2
Ýyl boýunça girdejileriň jemi, müň manat*
Jaý kireýi (maksatly ýygymsyz), mün manat*
Ýyl boýunça çykdajylaryň jemi, müň manat*
Orun görnüşli umumy ýaşaýyş jaýlar:
ýyl boýunça orunlardan düşýän umumy girdejiler, müň manat*
60
61
62
________________
(goly)
________________
(goly)
_________________________
(F.A.A.)
«____» ______________20____ ýyl
(resminamanyň
doldurylan senesi)
____________
(goly)
65
66
67
68
69
Görkezijiler
1
DÖWLET STATISTIKI HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET STATISTIKASY
HAKYNDA» KANUNYNA LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–ýörite ulaglar
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613088
Ýyllyk
ŞÄHER WE ŞÄHERÇE TERRITORIÝALARYNY
MEHANIZMLEŞDIRILEN USULDA ARASSALAMAK
BOÝUNÇA HASABAT
20____ýyl boýunça
Jemagat hojalygy ministrliginiň garamagynda duran, ýörite awtomaşynlary saklaýan we
durmuş galyndylary çykarýan hem şäherleriň we obalaryň tutýan ýerlerini ýygnama barada
işleri ýerine ýetirýän kärhanalar we edaralar (awtohojalyk, ýörite awtobazalar,
abadanlaşdyrma we agaç ekme işleri ýerine ýetirýän edaralar) ýanwaryň 20–inden gijä
galman tabşyrýarlar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna ;
b) özünden ýokardaky guramasyna.
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady______________________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän
ýeri_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk subýektiniň
HSUK
ýerleşýän çägiň
EEÝBDK
dolandyryş edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik görnüşiniň
EGDK
guramaçylyk-hukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613088
2
1 BÖLÜM
ÝÖRITE ULAGLARYŇ TOPLUMY (ÝYLYŇ AHYRYNA)
birlik
Şäher görnüşli
ýerler
А
Hemmesi
şol sanda:
şäher boýunça
şäherçeler boýunça
Ýöriteleşdirilen
awtoulaglaryň tükellenen
jemi sany (şol sanda,
territoriýalary arassalamak
we durmuş galyndylaryny
çekmek üçin ulanylýan
traktorlary goşmak bilen)
(2-10) sütünleriň jemi
1
şol sanda:
tomus
paslynda
süpürijiarassalaýjy
suw
pürküp
ýuwýjy
gum,
hlorid
sepýän
arassalamak üçin
ýörite
enjamlaşdyrylan
traktorlar
2
3
4
5
buldozerler
katokdemrikdiriji
6
7
hapa
daşaýan
bortly
ulaglar
we
samoswallar
başgalar
8
9
10
0613088
3
2 BÖLÜM
ÝÖRITELEŞDIRILEN ULAGLARYŇ BIR ÝYLDA IŞLEÝŞINIŇ ESASY GÖRKEZIJILERI
Ýöriteleşdiri
-len
ulaglaryň
howa şertlerine
ulanylyişlenilen
görä işsiz
şynyň
döwürdäki
durmak bilen
koeffimaşyn – gün,
baglylykda
siýenti
müň maşynmaşyn-gün, müň
(sütün
gün
maşyn-gün
15:11)
14
15
16
şol sanda:
Şäher görnüşli
ýerler
А
Hemmesi
şol sanda:
şäher boýunça
şäherçeler boýunça
Hojalykda
maşyn- abatlaýyşda işledilmän
gün, müň
durulan
duruzylýan
maşyndöwründe döwürdäki
gün
maşyn-gün, maşyn-gün müň
jemi müň
maşyn-gün maşyn-gün
11
12
13
Köçeleri
arassalamak
boýunça
narýadlarda
bellenilen
maşyn-sagat,
müň maşynsagat
17
şol sanda,
nobatçy- Mehanizmleşlyk
dirilen usulda
boýunça arassalanýan
müň
meýdan,
maşynmüň m2
sagat
18
19
Ýyl boýunça çekilen zirzibilleriň möçberi
durmuş
zirzibilleri,
müň m3
suwuk
galyndylar,
müň m3
başga
ýük,
tonna
20
21
22
0613088
4
soňy
Şäher görnüşli
ýerler
А
Hemmesi
şol sanda:
şäher boýunça
şäherçeler boýunça
*)
Zir-zibilleri daşamagyň
ortaça uzaklygy, km
durmuş
suwuk
zirgalyndylar
zibilleri
23
24
Ýylyň ahyryna
durmuş
galyndylaryny
zyýansyzlandyr magyň meýdany, ga
25
Ýylyň ahyryna
suwuk
galyndylar
guýulýan
beketleriň sany
26
Ulanylmakdan
gelen
girdejiler,
müň manat*
şol sanda,
ilatdan,
müň manat*
Ulanylmak
boýunça
çykdajylar,
müň manat*
27
28
29
Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Ýolbaşçy
Baş hasapçy
___________________________
(F.A.A.)
___________________________
(F.A.A.)
________________
(goly)
________________
(goly)
Görnüşi düzmäge jogapkärli
wezipeli işgär
_________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk
telefon belgisi)
_________________________
(F.A.A.)
«____» ______________20___ ýyl
(resminamanyň
doldurylan senesi)
____________
(goly)
Esasy iş
boýunça
işgärleriň
sany,
adam
30
şol sanda,
sürüjiler,
adam
31
DÖWLET STATISTIKI
HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET
STATISTIKASY HAKYNDA» KANUNYNA
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine
laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №1–ýylylyk
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2011-nji ýylyň 10-njy noýabryndaky
№ 58 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613031
HRBNGU
Ýyllyk
Energiýa-satyş kärhanalary, ýylylyk energiýa
merkezleri (ÝEM), döwlet
etrap elektrostansiýalary,
birleşen ýyladyş desgalaryň kärhanalary, elektrik-ýylylyk
ulgamlaryň kärhanalary, öý gözegçilik edýän edaralary,
ýaşaýyş jaý-ulanylyş trestleri (ÝJUT), Jemagat hojalygy
ministrliginiň ýaşaýyş jaý-jemagat bölümleri (ÝJJB),
senagat kärhanalaryň we edaralaryň ýaşaýyş jaýjemagat kontoralary (ÝJJK), hem-de ilata we jemagatdurmuş guramalara ýylylyk energiýany we gyzgyn suwy
goýberýän hemme ministrlikleriň we pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynyň kärhanalary, edaralary, (býujet
degişlilerini hem goşmak bilen) guramalary ýanwaryň
25 -inden gijä galman tabşyrýarlar:
a) etrapdaky statistika bölümine;
b) özünden ýokary guramasyna.
ÝYLYLYK ENERGIÝASYNYŇ
ÜPJÜNÇILIGI BARADA HASABAT
20___ýyl boýunça
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän ýeri____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk
subýektiniň
HSUK
ýerleşýän
çägiň
EEÝBDK
dolandyryş
edarasynyň
DEBU
KODLAR
eýeçilik
görnüşiniň
EGDK
guramaçylykhukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613031
2
1 BÖLÜM
ÝYLYLYK ÜPJÜNÇILIK ÇEŞMELERIŇ SANY, OLARYŇ ÝYLYLYK KUWWATLYLYGY
WE BUG GAZANLARYŇ SANY
Görkezijiler
А
Hasabat ýylynda girizilen ýyladyş desgalaryň sany
(02+03+04 setirler)
şol sanda, kuwwatlylygy, gigakal/sagat
3 çenli
3-den 20 çenli
20-den 100 çenli
Hasabat ýylyna ýok edilen ýyladyş desgalaryň sany
(06+07+08 setirler)
şol sanda, kuwwatlylygy, gigakal/sagat
3 çenli
3-den 20 çenli
20-den 100 çenli
Hasabat ýylynyň ahyryna, ýyladyş desgalaryň sany
(10+11+12 setirler)
şol sanda, kuwwatlylygy, gigakal/sagat
3 çenli
3-den 20 çenli
20-den 100 çenli
09 setirden, şol sanda işleýänler:
suwuk ýangyçda
gaz halyndaky ýangyçda
Hasabat ýylynyň ahyryna ýyladyş desgalaryň jemi
kuwwatlylygy (16+17+18 setirler)
şol sanda, kuwwatlylygy, gigakal/sagat
3 çenli
3-den 20 çenli
20-den 100 çenli
Hasabat ýylynyň ahyryna bellenilen bug gazanlaryň (enýergiýa
desgalaryň) sany
Setiriň
№
Ölçeg
birligi
Döwlet klassifikatory boýunça
ölçeg birligiň
kody
B
01
Ç
birlik
D
0642
02
03
04
05
birlik
birlik
birlik
birlik
0642
0642
0642
0642
06
07
08
09
birlik
birlik
birlik
birlik
0642
0642
0642
0642
10
11
12
birlik
birlik
birlik
0642
0642
0642
13
14
birlik
birlik
0642
0642
15
gigakal/sagat
0571
16
17
18
gigakal/sagat
gigakal/sagat
gigakal/sagat
0571
0571
0571
19
birlik
0642
Hakykysy
1
2 BÖLÜM
ÝYLYLYK ULGAMLARYNYŇ UZYNLYGY
Görkezijiler
А
Hasabat ýylynyň ahyryna iki turbaly hasaplaýyşda
alanyňda ýylylyk we bug ulgamlarynyň uzynlygy- jemi
Setiriň
№
Ölçeg
birligi
B
Ç
Döwlet klassifikatory boýunça
ölçeg birligiň
kody
D
20
km
0008
Hakykysy
1
0613031
3
3 BÖLÜM
ÝYLYLYK ENÝERGIÝASYNYŇ ÖNDÜRLIIŞI WE GOÝBERILIŞI
Görkezijiler
А
Ýyl boýunça ýylylyk enýergiýanyň öndürilişi - jemi
(22+23+24 setirler)
şol sanda, kuwwatlylygy, gigakal/sagat
3 çenli
3-den 20 çenli
20-den 100 çenli
Ýyl boýunça alnan ýylylyk enýergiýasynyň jemi
Goýberilen ýylylyk enýergiýasynyň jemi (27+28 setirler)
Öz sarp edijilerine goýberilen ýylylyk enýergiýasynyň jemi
Başga kärhanalara goýberilen
Ýyl boýunça ýylylyk enýergiýasynyň ýitgileri
Goýberilen ýylylyk enýergiýasy boýunça düşýän girdejilerjemi
şol sanda, ilatdan
Ulanylyş boýunça çykdajylar
Ýylyň ahyryna esasy iş boýunça işgärleriň sany
Setiriň
№
Ölçeg
birligi
B
21
Ç
gigakal
Döwlet klassifikatory boýunça
ölçeg birligiň
kody
D
0300
22
23
24
25
26
27
28
29
gigakal
gigakal
gigakal
gigakal
gigakal
gigakal
gigakal
gigakal
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
30
31
32
33
müň manat*
müň manat*
müň manat*
adam
1336
1336
1336
0792
Hakykysy
1
*) Jem oturdan soň teňňäni aňladýan 1 belgili sany ýarmak bilen gorkezilýär (0,0)
Kärhananyň (guramanyň)
ýolbaşçysy
___________________________
________________
(F.A.A.)
Baş buhgalter
___________________________
(goly)
________________
(F.A.A.)
(goly)
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär
_________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
_________________________
(F.A.A.)
«____» ______________20___ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
_____________
(goly)
DÖWLET STATISTIKI
HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET
STATISTIKASY HAKYNDA» KANUNYNA
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine
laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №2– ýaşaýyş jay
gaznasy
HRBNGU
0613109
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2008-nji ýylyň 9-njy dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen tassyklanyldy
Ýyllyk
RAÝATLARYŇ HUSUSY EÝEÇILIGINE
DEGIŞLI BOLAN OBA ÝERLERINDÄKI
ÝAŞAÝYŞ JAYLAR BARADA HASABAT
Geňeşlikler hasabat ýylyndan soň ýanwaryň
25 - inden gijä galman tabşyrýarlar:
a) etrapdaky statistika bölümine .
20____ýyl boýunça
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän ýeri______________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk
subýektiniň
HSUK
ýerleşýän
çägiň
EEÝBDK
dolandyryş
edarasynyň
DEIDK
KODLAR
eýeçilik
görnüşiniň
EGDK
guramaçylykhukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613109
2
BÖLÜM 1
ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYŇ SANY WE OLARYŇ UMUMY MEÝDANY
Setiriň
№
Ady
A
Hemmesi ( 03-05-nji setirleriň jemi)
şol sanda:
içine girilmedik ýa-da ýaşalmaýan
jaýlar
01-nji setirden –
iki otagly ýaşaýyş jaýlary
üç otagly ýaşaýyş jaýlary
dört we ondanam köp otagly ýaşaýyş
jaýlary
Ýaşaýyş
jaýlarynyň
sany, birlik
(ÖBDK0642)
B
01
1
Ýaşaýyş
otaglarynyň
umumy
meýdany, m2
(ÖBDK 0055)
2
şol sanda,
ýaşaýyş
meýdany,
m2
(ÖBDK 0055)
3
Hemişe
ýaşaýanlaryň
sany, adam
(ÖBDK 0792)
4
x
x
x
02
Gazlaşdyrylan
jaýlaryň sany,
birlik
(ÖBDK -0642)
5
03
04
05
BÖLÜM 2
ÝYL BOÝUNÇA ÝAŞAÝYŞ JAÝ GAZNASYNYŇ HEREKETI
Ady
А
Ýylyň başyna bar bolan meýdan
Ýyl boýunça gelen meýdanyň jemi
şol sanda:
täze gurluşyk
kärhanalardan, edaralardan, raýatlardan alnan
Ondan başga-da anyklama esasynda ( tükelleýiş, ilki doly nazara
almazlyk esasynda )
Ýylyň dowamynda hatardan çykan meýdanyň jemi
şol sanda :
çagşanlyk we howplylyk esasynda
tebigy betbagtçylyk esasynda
täzeden gurma we gurlan ýerleri täze gurluşyga geçirmek
şondan :
ýaşamak gerekli meýdan
şol sanda:
ýaşaýyş jaý gurluşygyna
kärhanalara, edaralara, raýatlara satylan ( berlen )
Ondan başga-da anyklama esasynda (tükelleýiş, ilki doly nazara
almazlyk esasynda)
Hasabat birligine girizilen oba ýerleriň sany
Ýolbaşçy ___________________________
(F.A.A.)
Ýaşaýyş otaglaryň umumy
meýdany
1
08
10
11
12
13
15
16
17
18
21
22
23
________________
(goly)
Baş hasapçy___________________________
(F.A.A.)
________________
(goly)
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär __________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
Setiriň
№
B
06
07
________________________
(F.A.A.)
«____»_____________200 _ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
_____________
(goly)
m2
DÖWLET STATISTIKI
HASABATY
HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «DÖWLET
STATISTIKASY HAKYNDA» KANUNYNA
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR
Döwlet statistika edaralaryna berlen ähli ilkinji statistiki maglumatlaryň ýaşyrynlygy kepillendirilýär
Döwlet statistiki hasabatlaryny bermedikler ýa-da öz möhletinde bermedikler Türkmenistanyň
«Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine
laýyklykda jogapkärçilige çekilýär
Görnüş №4– ýaşaýyş jay
gaznasy
HRBNGU
Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2008-nji ýylyň 9-njy dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen tassyklanyldy
0613115
Ýyllyk
ÝAŞAÝYŞ JAÝLARYNYŇ PAÝLANYLYŞY
WE DÖWLET, JEMGYÝETÇILIK – ÝAŞAÝYŞ
JAÝ GAZNALARYNDAN JAÝ ALAN
MAŞGALALARYŇ SANY BARADA HASABAT
Häkimlikler ýanwaryň 20-ine çenli tabşyrýarlar:
a) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna.
20____ýyl boýunça
Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Ýerleşýän ýeri______________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, köçe, jaý №, telefon, faks)
hasabat tabşyrýan
hojalyk
subýektiniň
HSUK
ýerleşýän
çägiň
EEÝBDK
dolandyryş
edarasynyň
DEIDK
KODLAR
eýeçilik
görnüşiniň
EGDK
guramaçylykhukuk
görnüşiniň
GHGDK
ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK
HHPUK
0613115
2
BÖLÜM 1
HASABAT ÝYLYNDA ÝAŞAMAK ÜÇİN BERLEN ÝAŞAÝYŞ JAÝ MEÝDANLARYNYŇ MUKDARY
Ady
А
Ýaşaýyş jaý meýdany - hemmesi
şol sanda :
täze gurlan jaýlarda
ýaşaýyş jaý meýdanynyň umumy möçberinden maşgalalara bölünip berleni:
BWU maýyplara, wepat bolan harby gullukçylara we şolar bilen deň
tutulýanlara berleni
Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylara
Owganystanda internasional borjuny berjaý edip gelen harby gullukçylara
Dynç alyşa ýa-da zapasa giden harby gullukçylara
m2
şol sanda, häkimliklerde
Setiriň
we kärhanalarda*
Hemmesi
hasapda duran
№
maşgalalara berleni
B
1
2
01
02
03
04
05
06
Köp çagaly maşgalalara
07
Ýaş çatynjalara
08
Çernobyl AES-de bolan heläkçiligiň ýetiren zyýanyny ýok etmäge
gatnaşanlara
09
*) «Häkimlik» we «kärhana» sözi ýerine ýetiriji häkimligiň ýerli guramasy we kärhanalar, guramalar, ministrlikleriň we
pudaklaýyn edaralaryň garamagyndaky edaralar diýen jümlä derek gysgaldylyp alyndy.
BÖLÜM 2
JAÝ ALAN WE ÖZ ÝAŞAÝYŞ ŞERTLERINI GOWULANDYRAN MAŞGALALARYŇ SANY
Ady
А
Hasabat ýylynda ýaşaýyş meýdanyny alanlar we öz ýaşaýyş ýagdaýlaryny
gowulandyran maşgalalaryň sany, birlik
şolardan, maşgalalary:
BWU maýyplary, wepat bolan harby gullukçylar we şolar bilen deň
tutulýanlaryňky
Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlaryňky
Owganystanda internasional borjuny berjaý edip gelen harby
gullukçylaryňky
Dynç alyşa ýa-da zapasa giden harby gullukçylaryňky
Köp çagaly maşgalalaryňky
Ýaş çatynjalaryňky
Çernobyl AES-de bolan heläkçiligiň ýetiren zyýanyny ýok etmäge
gatnaşanlaryňky
Hasabat ýylynda jaý alanlar we ýaşaýyş şertlerini gowulandyran
maşgalalaryň sany, adam
şolardan, maşgalasy bilen :
BWU maýyplaryňky, wepat bolan harby gullukçylaryňky we şolar bilen
deň tutulýanlaryňky
Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlaryňky
Owganystanda internasional borjuny berjaý edip gelen harby gullukçylaryňky
Dynç alyşa ýa-da zapasa giden harby gullukçylaryňky
Köp çagaly maşgalalaryňky
Ýaş çatynjalaryňky
Çernobyl AES-de bolan heläkçiligiň ýetiren zyýanyny ýok etmäge
gatnaşanlaryňky
Setiriň
№
B
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
şol sanda, häkimliklerde
we kärhanalarda*
Hemmesi
hasapda duran
maşgalalara berleni
1
2
0613115
3
BÖLÜM 3
ÝAŞAÝYŞ JAÝYNY ALMAK ÜÇİN HASAPDA DURAN MAŞGALALARYŇ SANY
Setiriň
№
Ady
А
Ýylyň dowamynda hasaba alnan maşgalalar
Jaý almak üçin hasapda duran maşgalalaryň ýylahyrdaky sany
B
birlik
şol sanda, häkimliklerde we
Hemmesi kärhanalarda* hasapda duran
maşgalalara berleni
1
2
26
27
şolardan, şu aşakdakylaryň maşgalalary:
BWU maýyplaryňky, wepat bolan harby gullukçylaryňky we şolar
bilen deň tutulýanlaryňky
Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlaryňky
Owganystanda internasional borjuny berjaý edip gelen harby
gullukçylaryňky
Dynç alyşa ýa-da zapasa giden harby gullukçylaryňky
Köp çagaly maşgalalaryňky
Ýaş çatynjalaryňky
Çernobyl AES-de bolan heläkçiligiň ýetiren zyýanyny
ýok etmäge gatnaşanlaryňky
Hasaba duran maşgalalaryň umumy sanyndan ýylahyrda
(27-nji setirden) haýsynyň nirede ýaşaýany:
jemagat jaýlarda
umumy ýaşaýyş jaýlarynda
çagşan we howply ýagdaýdaky jaýlaryň gaznasynda
Ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin 10 ýyl we ondanam köp
wagt bäri hasapda duranlary
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Goşmaça. Ulanyşa girizilen we öň gurlan jaýlardan boşan, ýöne hasabat ýylynda paýlanmadyk ýaşaýyş jaýlarynyň
ýylyň ahyryndaky mukdary _______________________m2
şol sanda, täze gurulan jaýlarda__________________m2
*) «Häkimlik» we «kärhana» sözi ýerine ýetiriji häkimligiň ýerli guramasy we kärhanalar, guramalar, ministrlikleriň we
pudaklaýyn edaralaryň garamagyndaky edaralar diýen jümlä derek gysgaldylyp alyndy.
Ýolbaşçy ___________________________
(F.A.A.)
(goly)
Baş hasapçy___________________________
(F.A.A.)
________________
(goly)
Görnüşi düzmäge
jogapkärli wezipeli işgär __________________
(wezipesi)
_________________
(aragatnaşyk telefon belgisi)
________________
________________________
(F.A.A.)
«____»_____________200 _ ýyl
(resminamanyň doldurylan senesi)
_____________
(goly)

Benzer belgeler

Forma № RPT–IOK-098 - Türkmenistanyň Statistika baradaky

Forma № RPT–IOK-098 - Türkmenistanyň Statistika baradaky möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Detaylı

Forma № RPT–IOK-096 - Türkmenistanyň Statistika baradaky

Forma № RPT–IOK-096 - Türkmenistanyň Statistika baradaky GURAMANYŇ ÖNÜMINIŇ (HARYTLARYŇ, IŞLERIŇ WE HYZMATLARYŇ) ÖNÜMÇILIGINE WE SATYLMAGYNA HARAJATLAR BARADA HASABAT 2015-nji ýyl üçin

Detaylı

DÖWLET STATISTIKI HASABATY HASABAT TÜRKMENISTANYŇ

DÖWLET STATISTIKI HASABATY HASABAT TÜRKMENISTANYŇ «Administratiw hukuk tertibiniň bozulmalary hakyndaky» Bitewi Kanunynyň 167-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda jogapkärçilige çekilýär

Detaylı

20______ ıyl boıunça - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet

20______ ıyl boıunça - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet HÜNÄRMENLIK OKUW MEKDEPLERINIŇ HASABATY 1. Tabşyrýarlar ýanwaryň 10-na: - hemme hünärmenlik okuw mekdepleriniň özüniň ýokary guramasyna we ýerleşýän ýerindäki statistiki edarasyna; 2. Ministrlikler...

Detaylı