makine osb - Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Yorumlar

Transkript

makine osb - Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
KOCAELÝ – GEBZE IV
ÝSTANBUL MAKÝNE VE ÝMALAT SANAYÝCÝLERÝ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ
MAKÝNE OSB
B
Ü
L
T
E
N
Sayý : 1
MAKÝNE ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ
Ýstanbul ve yakýn çevresinde faaliyet gösteren Makine ve Ýmalat ve
Sanayicileri ile Makine yan sanayi, Elektrik, Elektronik Sanayini bir
alanda toplayarak organize etmek ve Türk Makine Sanayine yeni
bir güç katmak amacýyla kurulmuþtur.
Bölge, yüksek teknoloji gerektiren sanayi makinelerinin geliþtirilmesinde
öncülük yaparak on binlerce insana istihdam
imkaný saðlayacak. Yýlda yaklaþýk 2 milyar dolarlýk
ihracat gerçekleþtirilecek olmasýnýn yanýnda,
yerli sanayi makineleri üretimini arttýrarak
sanayi makineleri ithalatý için ödenen milyarlarca dolarlýk maliyetlerin
azaltýlmasý ile önemli bir döviz tasarrufu saðlanacaktýr. Projenin hayata
geçmesi ile Türkiye sanayisinin önünün açýlmasýna ve sektörel sinerji
yaratacaðý inancýndayýz.
Organize Sanayi Bölgesi
Kuruluþunun neresindeyiz?
Adem ERCAN
Bölge Müdürü
Yük.Ýnþaat Müh.
Baþlarken...
Sayýn Ortaklarýmýz, Bölgemizin
deðerli Yatýrýmcý ve Katýlýmcýlarý,
Makine Organize Sanayi
Bölgemizdeki faaliyet ve
çalýþmalarýmýzý sizlere ve
kamuoyuna daha hýzlý
duyurabilmek, geliþmeleri
paylaþabilmek amacý ile her
üç ayda bir E- BÜLTEN
çýkarmaya
karar verdik.
Genel
Kurullarýmýzda
görüþtüðümüz üzere Bölgeye
deðer katýlmasý, sizlerle iletiþimin
saðlanmasý bu E- BÜLTEN’in
yine önemli amaçlarýndan
biridir.
Bültenin içeriðinde Makine
OSB’nin
profili, yatýrýmcý
firmalarýn özellikleri ile birbirlerini
tamamlama kabiliyetleri de yer
alacaktýr.
Ýlk sayý olmasý sebebi ile Bölgede
bugüne kadar yapýlan
çalýþmalar ve devam etmekte
olan yatýrýmlar ile ilgili bilgileri
aktaracaðýz.
Siz deðerli ortaklarýmýzýn bu
bültenin kendi yayýn organýnýzýn
olduðunun bilinmesini ve bu
anlamda geliþmesine deðerli
görüþ ve önerilerinizle katkýda
bulunmanýzý rica eder, bu vesile
ile Mübarek Ramazan
Bayramýnýzý kutlarým.
Sedat SÝLAHTAROÐLU
Yönetim Kurulu Baþkaný
4562 Sayýlý OSB yasasýnda, Organize
Sanayi Bölgesini, Sanayinin uygun
görülen alanlarda yapýlanmasýný
saðlamak, çarpýk sanayileþme ve çevre
sorunlarýný önlemek, kentleþmeyi
yönlendirmek, kaynaklarý rasyonel
kullanmak, bilgi ve biliþim
teknolojilerinden yararlanmak, sanayi
türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleþtirilmesi ve geliþtirilmesi amacýyla;…
denmektedir. Bu taným, OSB Yasalarýnda
yapýlan deðiþikliklerde ayný kalmýþtýr.
Yukardaki tanýmý baz kabul eden
OSB’miz, 1996 Yýlýnda 51 sanayicinin
katýlýmý ile kuruluþu yapýlan S.S.Makine
ve Ýmalat Sanayicileri Toplu Ýþ Yeri Yapý
Kooperatifi ile baþlayan çalýþmalar ve
Kooperatifin Katýlýmcý olarak Organize
Sanayi Bölgesinin Lokomotifi olmuþ ve
ortaklarý kanalý yatýrýmlarýn %100
finansmanýný taahhüt ederek
kurulmuþtur. Kocaeli - Gebze IV Ýstanbul
Makine ve Ýmalat Sanayicileri Organize
Sanayi Bölgesi adý altýnda 2001 yýlýnda
tescil edilen bölge, Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý nezdindeki sicil kütüðünde
"89" sicil numarasý ile kayýt ve tescil
edilmiþtir. Bölge, Kocaeli-Dilovasý Ýlçesi,
Köseler ve Demirciler köy sýnýrlarý içinde
yer almaktadýr. Karayolu ulaþýmýnda en
önemli mevcut baðlantý TEM ve E5’in
yer aldýðý güney kesimdeki Dilovasý
ilçesinden saðlanmaktadýr. Diðer ulaþým
akslarý ise alanda yer alan köy yollarýdýr.
Yaklaþýk 510 hektar büyüklüðündeki
alanýn sýnýrlarýný; Gebze VI (Ýmes), Maden
Sahasý ile Orman Alanlarý
oluþturmaktadýr.
devamý 4.sayfada
makina osb haber
Makine OSB ve Enka Vakfý’ ndan
Mesleki Eðitime büyük katký
Sanayimizin en temel ihtiyaçlarýndan
biri olan kalifiye eleman sorununun
çözümü için Organize Sanayi
Bölgemizin projeleri içinde yer alan
“Meslek Lisesi” katýlýmcý
ortaklarýmýzdan ENKA’nýn
öncülüðünde büyük bir adým daha
atýldý. Alanýnda Türkiye’ de bir ilk olan
Özel Enka Anadolu Teknik Lisesi’ nin
yeni binasý için temel atma töreni,
Makine Organize Sanayi Bölgesinin
saðladýðý 35.000 m² arsa üzerinde
gerçekleþtirildi.
ENKA Spor ve Eðitim Vakfý tarafýndan 2008
yýlýnda kurulan ve halen geçici binasýnda
eðitim-öðretim faaliyetlerine devam eden
Özel Enka Anadolu Teknik Lisesi’ nin yeni
okul binasýnýn temel atma töreni, Makine
OSB’ de 22.07.2009 günü gerçekleþtirildi.
Törene Kocaeli Valisi Gökhan SÖZER,
Makine OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Sedat
Silahtaroðlu, Enka Vakfý Yönetim Kurulu
Üyesi Alparslan Tansuð, Makine OSB
Yönetim Kurulu Üyeleri, çevre ilçelerin
kaymakam ve belediye baþkanlarý,
öðretmenler, öðrenciler ve misafirlerin de
bulunduðu kalabalýk bir grup katýldý. Tören,
okul için Makine OSB tarafýndan hibe
edilen arazide gerçekleþtirildi. 35.000
metrekare arsa üzerinde, 25.000
metrekare kapalý alanda planlanan
projede, 22 derslik, 5 laboratuar, 3 atölye,
kapalý spor salonu, oditoryum ve
yemekhane yer alýyor.
Törende sýrasýyla, Enka Vakfý Yönetim
Kurulu Üyesi ve Özel Enka Anadolu Teknik
Lisesi Kurucu Temsilcisi Alparslan Tansuð,
Makine OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Sedat
Silahtaroðlu ve Kocaeli Valisi Gökhan
SÖZER birer konuþma yaptý. Ardýndan tüm
davetli ve misafirlerin katýlýmý ile temel
atma töreni gerçekleþtirildi.
Alparslan Tansuð (Enka Vakfý):
Tamamý burslu 620 öðrenci öðrenim
görecek.
Konuþmasýna Enka Vakfýnýn faaliyetleri,
Ýstinye, Adapazarý ve Bursa Ovaakça’ da
bulunan okullarýnýn kuruluþ ve faaliyetleri
hakkýnda bilgi vererek baþlayan Tansuð
temel atma töreni için toplanýlan Özel
Enka Anadolu Teknik Lisesi’ nin de kuruluþ
amacý ve hedefleri ile kendilerini oldukça
heyecanlandýran bir proje olduðunu
söyledi. Okulun fiziki özellikleri hakkýnda
bilgi veren Tansuð, yerleþkede 620
öðrencinin tamamýnýn burslu okuyacaðýný
ve öncelikle “Makina CNC ve Endüstriyel
Otomasyon” alanlarýnda eðitim
verileceðini, ayrýca okul dýþýndan kiþilere
kurslar verilerek, mesleki eðitim alanýndaki
önemli bir eksikliðin giderilmesine ve iþsizlik
sorununun çözümü için yardýmcý olmaya
çalýþýlacaðýný aktardý.
“Buradan mezun olacak gençlerimizin,
dünya standartlarýnda ve dünya ile
rekabet edebilecek kalitede eðitim
almalarý için her türlü fedakârlýða hazýr
olduðumuzu belirtmek isterim” þeklinde
konuþan Tansuð, okul için araziyi hibe
eden Makine OSB üyelerine teþekkür
ederek, bu yatýrýmýn tüm ülkeye hayýrlý
olmasýný diledi ve yetkililerden altyapý
sorunlarýnýn giderilerek bu heyecana ortak
olunmasýný rica etti.
Sedat Silahtaroðlu (Makine OSB):
Enka Vakfý’nýn isteði bize onur, güç ve
umut verdi.
13 yýldýr devam eden Makine OSB’ de
altyapý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve
bu yýlsonunda firmalarýn üretime
baþlamasýný öngördüklerini aktaran
Silahtaroðlu, “ projenin en önemli
halkalarýndan biri olan ve Enka Vakfý
tarafýndan yaptýrýlan meslek lisesinin temel
atma töreninde yer almaktan büyük
kývanç duyuyoruz” dedi.
“Makine OSB içinde yer alacak meslek
lisesinin yapýlmasýna Enka Vakfý’ nýn talip
olmasý bize onur, güç ve umut verdi. Bu
okulda sanayicimizin en çok ihtiyaç
duyduðu þeylerin baþýnda gelen, dünya
standartlarýnda mekanik ve elektrik
teknisyenlerinin yetiþtirileceðini bekliyor ve
inanýyoruz. Makine OSB’ ye deðer katacak
her türlü faaliyete sanayicilerimiz ve
üyelerimiz tam destek vermektedir”
diyerek devam eden Silahtaroðlu
konuþmasýnýn sonunda okul için katký veren
ve törene katýlan herkese teþekkür ederek,
okulun açýlýþýnda da birlikte olma
temennilerini bildirdi.
Gökhan Sözer (Kocaeli Valisi):
Sosyal sorumluluk projelerinin en güzel
örneklerinden biri.
“Ülkelerin refahýný arttýrmak modern
devletlerin en önemli önceliði ve
sorumluluðudur. Ancak refahý arttýrmak
daha fazla yatýrým, istihdam, ihracat,
üretim ve geliþmeyle olur yani büyümeyle
olur. Bunun içinde sürekli bir yatýrýma, sürekli
bir üretime ihtiyaç vardýr. Bizlerde
ülkemizde sanayimizin büyümesini,
geliþmesini, dünya ile rekabet edebilir
noktaya gelmesini arzu ediyoruz” diye
konuþan Sözer, sanayi bölgelerinin sadece
sanayi ve yatýrým olarak deðil sosyal
sorumluluk projeleri bakýmýndan da
görevleri olduðunu belirterek burada
bunun en güzel örneklerinden biri için
toplandýklarýn belirtti.
Mesleki eðitimin önemi ve ülkemiz ve
Kocaeli’ deki durumu hakkýnda bilgiler
veren Sözer “Enka Vakfýna bu okul için
burayý tercih ederek seçkin öðrencilerimizi
kaliteli eðitimle, bursuyla okutarak eðitime
hizmet ettiði için teþekkür ederim. Buradan
çýkacak öðrencilerin kentimize, sanayimize
katký, hizmet saðlamasýný arzu ediyor hayýr
ve uður dileklerimle saygýlarýmý sunuyorum”
dedi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan proje
maketi önünde Alparslan Tansuð ve Okul
Müdürü Refik Sargýn tarafýndan misafirlere
ve basýn mensuplarýna bilgi verildi.
Sonrasýnda ise hep birlikte temel atma
töreni gerçekleþtirildi. Tüm misafirlerin
katýldýðý kokteylin ardýndan tören sona
erdi.
makina osb haber
Makineciler kendi özel OSB’lerinde
dünya ile rekabet edebilecek
Gebze Dilovasý’nda 5.000 dönüm
üzerinde inþasý süren ve yýlsonu
itibariyle bazý firmalarýn üretime
geçmesinin hedeflendiði
Türkiye’nin ilk ‘özel ihtisas OSB’si
olan Makine OSB’nin üyelerine
birçok ayrýcalýklar sunacaðýný
söyleyen Makine OSB Yönetim
Kurulu Baþkaný Sedat Silahtaroðlu,
“Öncelikle dünya standartlarýnda
bir üretim alanýnda yer alacaklar.
Altyapýsý, ortak tesisleri,
Teknoparký, arýtma tesisi, ulaþým
imkanlarý ve birçok konuda son
derece kaliteli bir ortamda
faaliyet gösterecekler. Makine
OSB; çevreye duyarlý, düzenli,
dünyayla rekabet edecek bir
üretim bölgesi olacak” dedi.
Türkiye’nin ilk ‘özel ihtisas OSB’ projesi olmasý
yönüyle benzerlerinden ayrýlan Makine
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ nin dünya
standartlarýnda bir ‘üretim merkezi’ olmasý
için büyük gayretle çalýþtýklarýný ve projede
sona yaklaþtýklarýný kaydeden Makine OSB
Yönetim Kurulu Baþkaný Sedat Silahtaroðlu,
“Makine OSB, vasýflý altyapýsý, ortak tesisleri,
teknoparký, kalifiye eleman kaynaklarý ve
diðer imkânlarý ile üyelerine artý deðer katacak
ve onlardan da yüksek katma deðerli ürünler
imal etmesini isteyecektir” dedi. Sayýn Sedat
Silahtaroðlu, Makine OSB’ nin kuruluþ
aþamalarýndan hedeflerine, üyelere
sunacaklarý avantajlara kadar tüm ayrýntýlarý,
projede kendisini heyecanlandýran noktalarý
paylaþtý.
Sedat Bey, öncelikle Makine OSB’ nin
geçmiþinden bahsedelim. Bu fikir ve
ihtiyacýn nasýl doðduðunu ve kuruluþ
sürecini anlatabilir misiniz?
Bundan 13 yýl önce, Makine Ýmalatçýlarý Birliði
(MÝB)’nde arkadaþlarýmýzla yaptýðýmýz toplantý
ve görüþmelerde, makina imalat sektörünün
daha ileri götürülmesi noktasýnda neler
yapabileceðimiz konuþulurken ortaya çýkan
önerilerden biri de özel bir organize sanayi
bölgesi (OSB) kurulmasý idi. MÝB üyeleri bu
yönde talep ve ihtiyaçlarýný yönetim kurulu
ve diðer üyelerle zaten eskiden beri
paylaþýyorlardý. O yýl bu fikir daha da
olgunlaþtý ve bu amaca yönelik olarak bir
çalýþma kurulu oluþturularak çalýþmalar
resmen baþlatýldý. O zamanki hukuki prosedür
gereði bir kooperatif kurulmasý gerekiyordu
ve bizde kurucular kurulu dahil 51
arkadaþýmýzla S.S. Ýstanbul Makine ve Ýmalat
Sanayicileri Toplu Ýþyeri Kooperatifini kurduk
ve Makine OSB yer seçimi için Sanayi
Bakanlýðý’na baþvurarak OSB kurma
Sedat Silahtaroðlu
Bu projede beni en çok heyecanlandýran nokta ülkemize
ve sanayicimize dünya standartlarýnda bir OSB
kazandýrmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek
hayali. Ve bu hayal gözlerimizin önünde adým adým
gerçeðe dönüþüyor...
talebimizi ilettik.
Yapýlan incelemelerin ardýndan, Gebze,
Dilovasý’nda 10.000 dönüm arazi (daha sonra
5.100 dönüme indirildi) bize tahsis edildi ve
derhal Makine OSB altyapý plan ve
projelendirme çalýþmalarý baþladý.
Özellikle belirtmek isterim ki teknik ve idari
kadromuzun özverili çalýþmalarý ve
bakanlýðýmýzýn katkýlarýyla bürokratik iþlemler
benzerlerinin ve beklentilerimizin ötesinde
oldukça hýzlý bitirildi. Ancak bölgedeki maden
ruhsatý almýþ, iki özel sektör firmasýyla
yaþanan ihtilaf ve yargý süreci bize maalesef
yaklaþýk 6 yýla mala oldu.Esasen bu zaman
kayýbý sadece biz makinecilerin deðil
maalesef ülkemizin de makine sanayisinin
geliþmesinin geciktirilmesi anlamýna
gelmektedir.
Sedat Bey, Makine OSB’ nin farký, amacý
ve hedefi ne olacak?
Makine OSB’ nin en önemli farký, ülkemizdeki
ilk özel ihtisas OSB bölgesi projesi olmasý
ve bugüne kadar devletten bir lira dahi
a l m a d a n b u n o k t a l a r a g e l m e s i d i r.
En büyük amacýmýz, ülkemize dünya
standartlarýnda bir OSB kazandýrmak ve
bunu sanayicimizin hizmetine sunmak.
Makine OSB’nin her þeyiyle özel ve farklý
olduðunu söyleyebiliriz. Vasýflý altyapýsý, ortak
tesisleri, teknoparký, kalifiye eleman
kaynaklarý ve diðer imkânlarý ile üyelerine
artý deðer katacak ve onlardan da yüksek
katma deðerli ürünler imal etmesini isteyecek.
Makine OSB’nin en önemli hedefi ise tüm
dünyadaki benzerleri arasýnda üst sýralarda
yer alan bir sanayi merkezi olmak.
Makine OSB’ de yer almak firmalara ne
tür avantajlar saðlayacak?
Üyelerimizin birçok avantajý olacak. Öncelikle
dünya standartlarýnda bir üretim alanýnda
yer alacaklar. Altyapýsý, ortak tesisleri,
Teknoparký, arýtma tesisi, ulaþým imkanlarý
ve birçok diðer konuda son derece kaliteli
bir ortama ve hizmete sahip olacaklar.
Çevreye duyarlý, düzenli, çalýþanlarýnýn
ihtiyaçlarý düþünülmüþ, dünyayla rekabet
edecek bir üretim bölgesi olacak Makine
OSB.
Örnek vermek gerekir ise firmalarýn tek
baþlarýna alma konusunda çok fazla zaman
ve para harcayabilecekleri Çevre Etki
Deðerlendirme (ÇED) Raporunu Makine OSB
olarak çok daha kolay ve ekonomik olarak
almýþ bulunuyoruz. Ayrýca baþka bir yerde
yapacaklarý tesis için, çeþitli ruhsat ve inþaat
faaliyetleri konusunda çok fazla bürokratik
iþlemle uðraþýrken þimdi sadece OSB
müdürlüðüyle muhatap oluyorlar. Bu da
enerjilerini kendi iþlerine harcamalarýna
olanak veriyor.
Makine OSB, ulaþým imkânlarý açýsýndan da
üyelere çok önemli avantajlar saðlayacak.
Gerek karayollarýna yakýnlýðý, gerek
Dilovasý’nda bulunan liman, gerekse Sabiha
Gökçen Havaalaný’ na ulaþým rahatlýðý hem
yurtiçi hem de yurtdýþý satýþlarýnda
sanayicimize büyük kolaylýklar yaþatacaktýr
diye düþünüyoruz. Zaten yer olarak
seçilmesinin en önemli sebebi de ulaþýmdaki
bu kolaylýklardý.
OSB’ de kurulacak olan Teknopark tüm
firmalarýmýzýn araþtýrma, yeni ürün geliþtirme,
kalite ve kontrol çalýþmalarýnda baþvuracaðý
ve faydalanacaðý bir merkez olacak.
Sanayicimizin dünya pazarlarýna açýlmasý ve
rekabet edebilmesi noktasýnda en önemli
silahlarýndan birisi olacaðýný þimdiden
söyleyebiliriz.
Sedat Bey, Makine OSB Projesi’nde sizi
en çok heyecanlandýran nokta nedir,
paylaþabilir misiniz?
Bu projede beni en çok heyecanlandýran
nokta ülkemize ve sanayicimize dünya
standartlarýnda bir OSB kazandýrmak ve
bunu gelecek nesillere aktarabilmek hayali.
Ve bu hayal gözlerimizin önünde adým adým
gerçeðe dönüþüyor.
Yeri gelmiþken belirtmek isterim. Makine
OSB, Cumhuriyetimizin 75.yýlý etkinlikleri
çerçevesinde sanayi alanýndaki uygulanabilir
projelerde prestij projeleri arsýnda olmaya
hak kazanmýþtýr,bu hali ile de projede görev
alan tüm çalýþanlar için bir kývanç kaynaðý
olmuþtur.
Makine OSB’ nin doluluk durumu nedir,
boþ parsel var mý.
Þu an itibari ile 66. ortak katýlýmcý kaydýný
yaptýk ve yeni gelecek ortak katýlýmcýlarýmýz
için % 10-15 gibi alan rezerv ettik . Bazý
firmalarýmýz fabrika ve tesis inþaatlarýna
baþladýlar bile.Rezerv alanlar bölgemizin
yatýrým bütçesi doðrultusunda finans ihtiyacý
için kullanýlmasý düþünülmüþtür.
makina osb haber
Organize Sanayi Bölgesi
Kuruluþunun neresindeyiz?
Bölgemiz Gebze ve Yakýn
Çevresi Çevre Düzeni
Revizyon Nazým Ýmar
Planý'nda bu güne kadar
onanan 7 adet Organize
Sanayi Bölgesinden alan
olarak en büyük olanýdýr.
Toplam alaný 5.100.000 m²
olan KOCAELÝ GEBZE IV
ÝSTANBUL MAKÝNE VE ÝMALAT
SANAYÝCÝLERÝ ORGANÝZE
SANAYÝ BÖLGESݒne ait onaylý
1/5.000 ölçekli Ýmar Planý ve
1/1.000 ölçekli uygulama imar
planý onaylanmýþtýr. Organize
Sanayi Bölgemizin içinde 98
adet sanayi parseli, 7 Adet
aðaçlandýrýlacak alan, 11
adet Ýdari ve Sosyal Tesis
alaný, 6 Adet park alaný, 9
Adet teknik altyapý alaný
bulunmaktadýr. Makine OSB
alaný içinde sanayi parselleri
toplamý 3,361,658.66 m²'den
oluþmaktadýr.Toplam
alandan sanayi alanlarý
çýkarýldýðýnda geri kalan
alanýn yaklaþýk 1.750 000 m²
olduðu düþünüldüðünde
bölgemizdeki ortak alanlara
verilen önem ön plana
çýkmaktadýr.
Organize
Sanayi Bölgemizin içinde;
Ticaret Merkezi, merkezi
arýtma, 380-34,5 KW elektrik
indirici merkezi (Bölge
dýþýnda), B Tipi doðalgaz
basýnç düþürücü istasyonu,
kojenerasyon tesisi, týr parký,
konaklama tesisleri, parklar,
dini tesis, meslek okullarý,
Teknopark ve fuar alanlarý
projelendirilecektir.
Onaylý imar planýna ve 4562
sayýlý yasaya uygun olarak
yapýlan altyapý projeleri
yapýlmýþtýr. Altyapý projelerinin
uygulamaya geçebilmesi için
iþler etaplanmýþ ve 08.08.2006
tarihinde I.Etap, 25.06.2007
tarihinde de II.Etap inþaatlarý
baþlatýlmýþ ve bu güne kadar
aþaðýdaki
iþler
tamamlanmýþtýr:
Yol Ýnþaatýnda:
• 25 km (10 m- 50 m)
geniþlikte asfalt betonu yol,
• 135.000 m² tretuvar,
• 70.000 mt orta refuj ve
tretuvar bordürü,
Atýksu Þebeke inþaatýnda:
• 19.000 mt Ø300-Ø600 korige
boru,
• 3.850 mt basýnçlý pe hatlar,
• 565 Adet muhtelif derinlikte
pe Menhol,
• 2 Adet atýksu pompa
istasyonu,
Yaðmur Suyu Þebeke
Adem ERCAN
Bölge Müdürü
Yük.Ýnþaat Müh.
Ýnþaatýnda:
• 30.000 mt Ø 300-Ø 2400
korige ve HDPE spiral sarýmlý
boru,
• 575 Adet muhtelif derinlikte
pe menhol,
Ýçme ve sulama suyu þebeke
inþaatýnda:
• 45.000 m Ø 75-Ø 630 mm
PE PN10/PN16 boru,
• 10.000 m³’luk betonarme su
deposu,
• 1.500 m³’luk betonarme
sulama suyu deposu,
Yangýn suyu þebeke
inþaatýnda:
• 22.200 mt Ø110-Ø 200 mm
PE PN12,5/ PN16 boru
Doðalgaz þebeke inþaatýnda:
• 7.700 mt 6’’-12’’ çelik boru
• 18.000 mt Ø40-Ø200 PE
boru
Y.G. ve O.G. Elektrik Altyapý
Ýnþaatýnda:
• Talep gücü 200 MW olan
OSB’de 380 KV indirici
merkezinden daðýtým
yapýlacak þekilde 27 adet DM
inþaatlarý ve bunlara ait Ø100
268.000 mt koruge borularý,
• Aydýnlatma direk temelleri
ve bunlara ait 32.000 mt Ø50
aydýnlatma borusu,
• Galvaniz demir direkli ENH
ve DM Tessisi (ÝMES OSB ile
beraber),
• Beton direkli OG+AG Elektrik
Þebeke Tesisi,
Telekom altyapýsý için
• 113.000 mt Ø100’lük korige
boru imalatlarý yapýlmýþtýr.
Aðaçlandýrma Ýþleri:
• 43 ha’lýk Özel Ormanlýk
alanýn aðaçlandýrýlmasý,
• Þevli alanýmýzda 6.700 adet
muhtelif cins aðaç, 15.000
adet de çalý dikilmiþtir.
Bölge içinde bulunan Ören
Deresinin islahý yapýlmýþ, bölge
için parsel düzenlemerinde
7.650.000 m³ kazý ve 1.900.000
m³ dolgu yapýlmýþtýr.
Doðalgaz daðýtým sisteminin
en projesi 85.500 m³/h
kapasiteli RMS-A istasyonu
ihalesi yapýlmýþ ve yüklenici
iþe baþlamýþtýr. Bölgemiz
içinde ayrýca 2 adet kuyu
açýlmýþ ve kýsa dönemli su
ihtiyacýmýz karþýlanacaktýr.
MAKÝNE OSB KATILIMCI FÝRMALAR
YUSUF HÝKMET KAYA
SEDAT SÝLAHTAROÐLU
ALÝ ATTÝLA ARSAN
NAYA ÝNÞAAT VE TURÝZM A.Þ.
PARSAN MAKÝNE PARÇA SAN. A.Þ.
YUSUF DEDE
YÜCEL GÜNAL
HEMA ENDÜSTRÝ A.Þ.
VÝNÇSAN VÝNÇ SAN. VE TÝC. A.Þ.
ÜÇ E RAF SAN.DIÞ.TÝC.LTD.ÞTÝ.
REMAS REDÜKTÖR VE MAK. SAN. A.Þ.
ORHAN OBALI
DÝLER DEMÝR ÇELÝK END. A.Þ.
UMUR ÖZARAR
RTA LABR. BÝY. ÜRN. LTD.ÞTÝ.
CELALETTÝN ÝÐDEBELÝ
NECATÝ ÖZSOY
SAR MAKÝNE SAN. A.Þ.
TRANSVARO ELEKTRON ALETLERÝ
SAN. VE TÝC.A.Þ.
ENVER NURÝ AYTAÇ
KESAN GYOTÝN MAKAS - FEHMÝ KILIÇ
DORALP TEKNOLOJÝK MONTAJ
MÜH.ÝNÞ.LTD.
ÝNKA MAKÝNE SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ.
OMTAÞ OTOMOTÝV A.Þ
MEMSAN MAUSER METAL MAM.A.Þ.
ENKA PAZARLAMA ÝTH. ÝHR. A.Þ.
BEÞERLER ÇELÝK EÞYA SAN. TÝC. A.Þ.
ENKA ÝNÞAAT VE SAN. A.Þ.
AVRUPA MÜMESSÝLLÝK VE DIÞ TÝC.A.Þ.
MEHMET HALUK AKTAN
BEMKA EMAYE BOBÝN TELÝ VE KABLO
SAN.TÝC.A.Þ.
YAZICI DEMÝR ÇELÝK SAN. A.Þ.
TÜRBOSAN TÜRBO MAKÝNALAR A.Þ.
TARAL TARIM ALETLERÝ SANAYÝ A.Þ.
MEHMET ÖZDEÞLÝK
TEMPA PANO SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ.
FRÝTERM TERMÝK CÝHAZLAR SAN. A.Þ.
BORUSAN-MANNESMAN A.Þ.
REÝS MAKÝNA TÝC. VE SAN. A.Þ.
YUSUF BULUT ÖZTÜRK
BEKÝR ÖÐETÜRK
ÜNÝMERT ÇELÝK ÜRÜN. SAN. TÝC. A.Þ.
YASSI METAL DIÞ. TÝC. LTD.ÞTÝ.
BMS BÝRLEÞÝK METAL SAN. TÝC. A.Þ.
AÐIR HADDECÝLÝK MAK. SAN. LTD.ÞTÝ.
BOÐAÇ PROFÝL DEMÝR ÇELÝK A.Þ.
TUFAN DEMÝR ÇELÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
PAMSAN KLÝMA HAVALANDIRMA
SAN. VE TÝC. A.Þ.
HEÝNEN HOPMAN MÜHENDÝSLÝK A.Þ.
ÜNTEL KABLOLARI SAN.VE TÝC.A.Þ.
TÝMSAN PÖNÖMATÝK HÝDROLÝK A.Þ.
METAL PRES MAKÝNE SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ.
GENEL MAKÝNE SANAYÝ VE TÝC. A.Þ.
KROMAN ÇELÝK SAN. A.Þ.
EAE ELEKTRÝK ASANSÖR A.Þ.
SÝLKAR OTOMOTÝV A.Þ.
VEFA PREFABRÝKE YAPILAR SAN. A.Þ
OM MÜHENDÝSLÝK MAK. DIÞ TÝC.
LTD.ÞTÝ.
MMK ATAKAÞ METALURJÝ SAN. TÝC.
VE LÝMAN ÝÞL.A.Þ.
METALSAN ÇEL. VE METAL SAN. A.Þ.
MÝNE SÜP. TERM. TAB. ÇEL. TEN. A.Þ.
BEZA DEMÝR ÇELÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
AZÝZ ATTEPE
DAVUTOÐLU ÝNÞAAT MAKÝNE
SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
ÝBRAHÝM KALAFATOÐLU
KOCAELÝ-GEBZE IV ÝSTANBUL MAKÝNE
VE ÝMALAT SANAYÝCÝLERÝ ORGANÝZE
SANAYÝ BÖLGESÝ MÜTEÞEBBÝS HEYET
ÜYELERÝ
2- Üye: Mehmet Bingöl ETÝSOY (YMM)
1- Baþkan : Gökhan SÖZER
2- Baþkan Vekili: Sedat
SÝLAHTAROÐLU
3- Üye: Yusuf Hikmet KAYA
4- Üye: Kemal TEKEL
5- Üye: Hüsamettin KAVÝ
6- Üye: Haldun AKSOY
7- Üye: Nurettin ALSAÇ
8- Üye: Necati ÖZSOY
9- Üye: Bingöl Mehmet ETÝSOY
10- Üye: Celalettin ÖZDAL
11- Üye: Ýbrahim GÜNGÖR
KOCAELÝ-GEBZE IV ÝSTANBUL MAKÝNE
VE ÝMALAT SANAYÝCÝLERÝ ORGANÝZE
SANAYÝ BÖLGESÝ YÖNETÝM KURULU
ÜYELERÝ
1- Baþkan: Sedat SÝLAHTAROÐLU
2- Baþkan vekili: Yusuf Hikmet KAYA
3- Muhasip Üye: Necati ÖZSOY
4- Üye: Haldun AKSOY
5- Üye: Celalettin ÖZDAL
KOCAELÝ-GEBZE IV ÝSTANBUL MAKÝNE
VE ÝMALAT SANAYÝCÝLERÝ ORGANÝZE
SANAYÝ BÖLGESÝ DENETÝM KURULU
ÜYELERÝ
1- Üye: Kemal TEKEL
S.S.MAKÝNE VE ÝMALAT SANAYÝCÝLERÝ
TOPLU ÝÞ YERÝ YAPI KOOPERATÝFÝ
YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ
1- Baþkan: Sedat SÝLAHTAROÐLU
2- Baþkan vekili: Yusuf Hikmet KAYA
3- Muhasip Üye: Necati ÖZSOY
4- Üye: Haldun AKSOY
5- Üye: Kemal TEKEL
S.S.MAKÝNE VE ÝMALAT SANAYÝCÝLERÝ
TOPLU ÝÞ YERÝ YAPI KOOPERATÝFÝ
DENETÝM KURULU
Yusuf DEDE
Orhan BAYAV
S.S.MAKÝNE ÝMALATÇILARI KONUT
YAPI KOOPERATÝFÝ YÖNETÝM KURULU
1- Baþkan: Yusuf DEDE
2- Baþkan vekili: Adem ERCAN
3- Muhasip Üye: Hasan GÜRSES
4- Üye: Bingöl Mehmet ETÝSOY
5- Üye: Ali Attila ARSAN
S.S.MAKÝNE ÝMALATÇILARI KONUT
YAPI KOOPERATÝFÝ DENETÝM KURULU
Av.Atakan KAYRAK
Yaþar YALAMANOÐLU

Benzer belgeler