izcilik suras.indd - Bağcılar Belediyesi

Transkript

izcilik suras.indd - Bağcılar Belediyesi
BAïCILAR
BELEDñYESñ
KÜLTÜR
YAYINLARI
DñZñSñ NO:123
6. ñZCñLñK
ìÛRASI
izcilik suras .indd 1
10.08.2010 17:03:06
BAïCILAR
BELEDñYESñ
KÜLTÜR
YAYINLARI
DñZñSñ NO:123
Yayın Kurulu Baíkanı
Lokman ÇAïIRICI
Yayın Kurulu
Osman GÜNEì-Yavuz SUBAìI
Abdullah ARIDORU-Yalçın LñMON
Kenan GÜLTÜRK-Cengiz PACCI
KÜLTÜR YAYINLARI DñZñSñ NO: 123
Fotoðraflar
ìaban DURSUN
Grafik Tasarım
Esra AKBURAK
Baskı
Seçil Ofset Ltd. ìti.
Tel: 0212. 629 06 15(Pbx)
Fax: 0212. 629 20 20
www.secilofset.com
Aðustos-2010
izcilik suras .indd 2
10.08.2010 17:03:22
ÖNSÖZ
Sevgili Gençler,
Bilgi ve birikimlerinizi ne kadar arttýrýrsanýz karþýnýza çýkacak sorunlarda o kadar
çabuk çözüm üretebilirsiniz. Bu sebeple sizin çok okuyan, çok düþünen, hedefleri
olan, planlý yaþayan ve düzenli çalýþan insanlar olmanýzý istiyorum.
Hayatta baþarýlý olabilmeniz ve rahat yaþayabilmeniz için kendinizi çok iyi
yetiþtirmeniz gerekiyor. Sivil toplum kuruluþlarýnýn faaliyetlerine katýlýp, oralarda
iyi dostluklar edinmenizi tavsiye ederim. Þunu iyi bilin ki; en iyi, en saf, en kalýcý
dostluklar ve arkadaþlýklar gönüllü kuruluþlarda baþlar.
Yarýnýn büyük iþadamlarý, bilim adamlarý veya siyaset adamlarý sizler olacaksýnýz.
Kendinize böyle bakýn. Hedefi olmayan insanlarýn gideceði hiçbir yer yoktur. Ama
hedefi olan ve yýlmayan insanlar er ya da geç mutlaka hedeflerine ulaþýr. Ancak bu
uðurda sabýrlý olmak, gayretli olmak ve çok çalýþmak gerekir.
Birbirinize iyi davranýn. Kýrýcý olmaktan kaçýnýn ve birbirinizi çok sevin. Çünkü sevgi kadar güzel þey yoktur. Bizim niyetimiz de, gayretimiz de iyi bir eðitim almanýz
yönündedir. Bütün çalýþmalarýmýz sizin daha iyi yetiþmeniz içindir.
Baðcýlar Belediyesi olarak siz gençlerimize, izcilerimize ayrý bir önem veriyoruz.
Her geçen yýl izcilik etkinliklerimiz daha da büyüyor. Gündeme getirdiðimiz “Ben
de büyük adam olacaðým” ve “Kardeþlik” gibi temalar ufkumuzu, hayata bakýþýmýzý
özetlemesi anlamýnda çok önemlidir. Diyarbakýr, Hakkâri, Batman, Bitlis ve
Bingöl’den davet ettiðimiz 250 izci ile birlikte yaptýðýmýz kamp katýlanlar açýsýndan
hiçbir zaman unutulmayacaktýr. Düzenlediðimiz yaz ve kýþ kamplarýnýn dýþýnda
Baðcýlar izcileri çalýþmalarýný uluslararasý boyutta da gerçekleþtirdi. Ýzcilerimiz
Dünya Jamboreesi’ne katýldý. Ýzcilik çalýþmalarý özelinde de ulusal ve uluslararasý
alanda yapacaðýmýz çalýþmalarýn artarak devam edeceðini ümit ediyorum. Gönüllü
meclislerimizin ve kulüplerimizin yapmýþ olduðu þûralar bizim için büyük önem
arz ediyor. Emeði geçenleri kutluyor, hepinize saygý ve sevgilerimi sunuyorum.
Lokman ÇAÐIRICI
Belediye Baþkaný
izcilik suras .indd 3
10.08.2010 17:03:22
izcilik suras .indd 4
10.08.2010 17:03:22
izcilik suras .indd 5
10.08.2010 17:03:25
Sunucu
Öncelikle hepinizi saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý için ayaða davet edeceðim.
Buyurun. Sevgili izciler Ýstiklal Marþý’ný gür bir þekilde bekliyoruz sizden.
Ýzcilerin ne kadar disiplinli olduðunu burada da gösterelim.
•ÝSTÝKLAL MARÞI•
Teþekkür ederim. Sevgili davetliler altýncýsýný yapýyoruz demiþtik
þûramýzýn ve ilk olarak birinci ulusal izcilik sempozyumumuzu
gerçekleþtiriyoruz. Ben müsaade ederseniz sadece
davetlileri ayaða kalkýp, size selam vermeleri için
okumak istiyorum kýsa bir þekilde. Evet,
Edirne Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz; Sayýn Sedef
Turna hanýmefendi,
Tekirdað Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz; Sayýn
Filiz Dikdönek hanýmefendi,
izcilik suras .indd 6
10.08.2010 17:03:28
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Bursa Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz;
Sayýn Erdinç Dinç,
Sakarya Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz;
Sayýn Güney Çatalbaþ,
Ýzmit Ýl Ýzi Kurulu Baþkanýmýz;
Sayýn Ýlyas Tosun,
Giresun Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz;
Sayýn Mehmet Þehranlýoðlu,
Kayseri Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz;
Sayýn Ümit Akyürek,
Gaziantep Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz; Sayýn Kasým Yýldýz,
Aydýn Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz;
Sayýn Ramazan Atar ve
Kýrklareli Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz;
Sayýn Aysun Sevim
Evet, teþekkür ediyoruz hepsine tekrar hoþ geldiniz diyoruz. Bu arada
Erzurum Ýl Baþkanýmýz ve Mersin Ýl Baþkanýmýz hava muhalefetinden
dolayý gelemediler, çok selamlarý var. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýzcilik Dairesi
Baþkanýmýz; Sayýn Ýsmail Toksöz beyefendi ve Ýzcilik Þube Müdürümüz
Murat Yavuz beyefendi de gelemediler bir baþka programlarýndan dolayý.
Onlarýn da selamýný iletmiþ olayým size.
Baðcýlar’ýn izcilerinin bu kadar büyümesine sebep olan bir takým
var, büyük bir takým var. Bu takýmýn baþkanýný, ev sahibimizi, Belediye
Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý beyefendiyi sizlere güzel bir konuþma
yapmak üzere buraya davet ediyorum.
7
izcilik suras .indd 7
10.08.2010 17:03:33
Lokman Çaðýrýcý
Belediye Baþkaný
Sayýn Kaymakamým, Ýl Milli Eðitim Müdürü Yardýmcýmýz, Ýl Milli Eðitim
Müdürümüz, þube müdürlerimiz, izci kurulu baþkanlarýmýz, belediye
ve il genel meclisi üyelerimiz, çok kýymetli kýsacasý izci dostlarý ve izci
kardeþlerim öncelikle Ýstanbul’da ilk karýn yaðdýðý günün sabahýnda saygý
ve sevgiyle selamlýyorum. Programýmýza hoþ geldiniz, sefalar getirdiniz.
Bu yýl altýncýsýný yapmýþ olduðumuz Ýzcilik Þûramýzýn ilk baþladýðý
günleri ben hatýrlýyorum. Ýzciliðin ne olduðunun belki anlaþýlmadýðý ve sadece Baðcýlar’da deðil bu ülkemizde de belli bir aþamada, belli bir geliþim
kaydedilmemiþti. Ama bugün gelinen noktada
baktýðýmýzda tüm Türkiye’mizdeki hareketliliðin
merkez üssünün de Baðcýlar olduðunu görüyoruz.
Bu güzel bir geliþme, çünkü izcilik birlik, beraberlik, kardeþlik ve
her þeyden öte paylaþým demek.
izcilik suras .indd 8
10.08.2010 17:03:34
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Farklý ortamlarda, farklý arkadaþlýklar ki, bunun en güzel örneðini yapmýþ
olduðumuz kamplarda görüyoruz. Belki ailelerinden ilk defa ayrýlan izcilerimizi uðurlarken, aðlayarak uðurluyoruz. Ailelerinden ayrýlmanýn belki
üzüntüsünü yaþýyorlar ama, bir haftalýk kamp sonunda da o oluþmuþ olan
birliktelik ve o güzelliðin ayrýlýþýnýn hüznünü de kamp ateþinde gene birlikte yaþýyoruz.
ñlk kurulduðu yýldan itibaren izci kulübümüz bu þûralarýmýzý kendi içinde
yapýyordu. Son iki yýldýr, uluslararasý þûra olarak düzenledik. Yine ilk olarak da bu yýl ulusal ve yedi bölgemizin, yedi rengini burada buluþturarak,
bu güzel ve bu güzide topluluðu oluþturduk. Ben tüm misafirlerimize
gerçekten çok teþekkür ediyorum. Ýlgi duymak, ilgilenmek ve burada olmak hem onlar için, hem de bizler için farklý bir duygu. Bizleri daha güzel
düþünmeye ve daha güzel hareketlere teþvik ettiðini de özellikle vurgulamak istiyorum.
2007 Dünya Jamboree’si Ýngiltere’de olmuþtu. Türkiye’den katýlan
izcilerin de %10’unu yine Baðcýlarýmýz teþkil etmiþti. Milli Eðitim
Müdürlüðümüzün görevlendirmesiyle ilçemizden 7 arkadaþýmýzý zannediyorum Kuzey Amerika’da dokuz vilayeti gezerek farklý bir çalýþmaya
da imza attýlar. Bilgi ve tecrübelerini, deneyim, paylaþýmlarýný oralarda
artýrdýlar. Ýnþallah biz yazýn onun verimini de kendilerinden alacaðýz.
Bugün onlarýn günü, onlar konuþacaklar. Farklýlýklarý ve ülkemizin
deðiþik yörelerinde, bölgelerindeki çalýþmalarýn burada bir mozaiðini
göreceðiz. Ýstanbul Avrupa Kültür Baþkenti, medeniyetlerin beþiði bu
‘Ýstanbul’umuzda, ‘Baðcýlar’ýmýzda bu güzelliklerin ben artarak tüm ülkemize yayýlmasýný temenni ediyorum. Bu birlik ve beraberliðin yine
Mevlana’nýn vuslatýnýn yýldönümü dolayýsýyla bugünlere rastlamýþ olmasý
da farklý bir güzellik. Ülkemizin birlik ve beraberliðine katký saðlamasýný,
doðusundan kuzeyine, güneyinden batýsýna hangi düþüncede olursa olsun, hangi inançta olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde sergilenmekte olan yürüyüþün devamýný ben diliyorum. Ýnþallah onlar sizlerin eseri
olacak ve geleceðe daha iyi ve emin adýmlarla hep birlikte yürüyeceðiz.
Tekrar misafirlerimize hoþ geldin derken, sizlere katýlýmýnýzdan dolayý
teþekkür ediyorum. Ýzci Kulübümüze, Ýzci Baþkaný’na ve yönetimine ben
teþekkür diyorum. Belediyemizin altý gönüllü meclisinden bir tanesi ki, çocuk meclisi, gençlik meclisi, hanýmlar meclisi, çevre meclisi, engelliler meclisi derken izci meclisimiz de bu güzel faaliyetlerini yaparak tamamlamak
üzere. Yeni görev alacak arkadaþlarýmýza da baþarýlar diliyorum. Geçmiþte
görev yapan arkadaþlara teþekkür ederken, ben tüm mesai arkadaþlarýma,
9
izcilik suras .indd 9
10.08.2010 17:03:38
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
müþavir arkadaþlarýmýza, bu konuyla ilgilenen müdürlerimize, baþkan
yardýmcýlarýmýza tekrar teþekkür ederken yeni güzelliklerin, birlikteliklerin
buradan doðmasý ümidiyle hepinize tekrar saygý ve sevgilerimi sunuyorum.
Sunucu
Sayýn Baþkanýmýza, liderimize biz de çok teþekkür ediyoruz, verdikleri
desteklerden dolayý. Sevgili izciler biraz program baþlar baþlamaz sanki
böyle hep böyle mi geçecek havasýnda bakýyorlar bana. Dilerseniz Sakarya Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz Güney liderimizi çaðýralým da bize þöyle
küçük bir oyun, bir baðýrýþ, bir þarký söyletsin de heyecanlanalým. Buyurun
liderim.
Güney Çatalbaþ
Sakarya Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Hepinize hayýrlý günler. Ýstanbul’da izcilikte Baðcýlar’ýn lokomotif olduðunu görünce ben de þöyle bir alkýþ düþündüm: Bu taraf “KAN
KIRMIZI BAYRAK KIRMIZI”, bu taraf “ÝZCÝLÝÐÝN YILDIZI”, bu taraf da
“BAÐCILAR BAÐCILAR HEY”. Bir deneyelim bakalým.
KAN KIRMIZI,
BAYRAK KIRMIZI,
ÝZCÝLÝÐÝN YILDIZI
BAÐCILAR, BAÐCILAR HEY!..
Evet, Alkýþlýyoruz kendimizi.
Sunucu
Teþekkür ediyorum liderim. Bir takým demiþtik buna, izci kulübü faaliyetlerimize, Baðcýlar’daki izcilik faaliyetlerine. Bu takýmýn yine büyük bir
liderini buraya davet etmek istiyorum. Sayýn Kadir Kuþ Ýlçe Milli Eðitim
Müdürümüz, buyurun.
10
izcilik suras .indd 10
10.08.2010 17:03:39
Kadir Kuþ
Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Sayýn Kaymakamým, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Ýl Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýsý, saygýdeðer uluslar arasý gençlik ve izci eðitimcisi Doktor Mehmet Emin Bey, çok kýymetli þube müdürü arkadaþým, deðerli
belediye baþkanlýðýnýn kýymetli ekibi, meclis üyeleri, yedi bölgemizden
gelen çok deðerli izci il baþkanlarý ve diðer izciler ve çok sevgili izci gençler
hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Bu arada yýllardýr tanýdýðým,
Ýstanbul’da ve uluslar arasý izcilik çalýþmalarýnda büyük emeði
geçen ve þu anda aramýzda olan Doktor Mehmet Emin
Bey, yeni Uganda’dan gelmiþ ve Uganda izcilerinin
selamlarýný sizlere iletiyor.
Ben kýymetli vaktinizi almayacaðým. Zira sempozyumdan hepimiz istifade edeceðiz. Yalnýz geldiði
günden bugüne kadar Baðcýlar’da gerek ürettiði
projelerle, gerek her türlü sosyal etkinliklerdeki destekleriyle Baðcýlar’ý
ayrý bir renge büründürmeye gayret
izcilik suras .indd 11
10.08.2010 17:03:39
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
eden ve þu anda hakikaten örnek bir ilçe haline getiren, bütün etkinliklerde
aramýzda bulunan Sayýn Kaymakamýmýza, bu güzel salonlarda hemen hemen her hafta diyebileceðimiz güzel etkinliklere bugün olduðu gibi imza
atan genç, dinamik, enerji dolu, insan sevgisiyle gönlünü doldurmuþ ve
bunu ortaya koyan kýymetli genç Baþkanýmýza ve bu sempozyuma uzaktan yakýndan teþrif eden tüm izcilere teþekkür ediyor, saygýlarýmý sunuyorum. Sempozyumun hayýrlara vesile olmasýný diliyorum.
Sunucu
Çok teþekkür ediyoruz. Biz de iyi dileklerinize katýlýyoruz. Evet bir alkýþ
daha yapalým mý? Bir de Ýzmit’ten Ýlyas liderim gelsin bize bir alkýþ yaptýrsýn, deðerli protokol üyelerine gitsin bu alkýþ.
Ýlyas Tosun,
Ýzmit Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Ýki gruba ayýrýyorum. Öncelikle böyle bir sempozyumu destekleyen
Baðcýlar Belediyesi’ne, Ýstanbul Ýl Ýzci Kurulu Baþkanlýðýna bizi buraya davet eden Ýstanbul Ýl Ýzci Kurulu Baþkanlýðýna çok teþekkür ediyorum. Þimdi
alkýþýmýza geçiyoruz. Þu grup elini vuruyor. Hazýr mýyýz? Baþla..
Sunucu
Çok teþekkür ediyoruz biz de Ýlyas liderimize. Sað olun. Büyük izci Baðcýlar izcileri takýmýnýn yine büyük bir üyesi. Onlarýn büyük desteði olmasa
zaten biz bu hale gelemeyecektik. Altýncýsýný gerçekleþtiremeyecektik bu
büyük organizasyonun ve þimdi deðerli Kaymakamýmýz Sayýn Veysel Yurdakul beyefendiyi buraya davet ediyoruz alkýþlarýnýzla.
12
izcilik suras .indd 12
10.08.2010 17:03:44
Veysel Yurdakul
Baðcýlar Ýlçe Kaymakamý
Sayýn Belediye Baþkanýmýz, bizleri bu sabah onurlandýran Ýl Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýmýz, Milli Eðitim Müdürümüz ve Anadolu’nun deðiþik
yerlerinden yine bu sabah bu güzel salona kendi ruhlarýný, düþüncelerini, duygularýný, heyecanlarýný getiren, bütün Anadolu’nun heyecanýný
Baðcýlar’a taþýyan Kocaeli’nden, Edirne’den deðiþik yerlerden gelmiþ çok
deðerli izci kurulu baþkaný arkadaþlarýmýz ve sevgili öðrenciler ve sevgili izciler, Baðcýlar, Ýstanbul’un en büyük ilçesi ancak bu büyüklük
sadece ekonomik ve nüfus büyüklüðü deðil ayný zamanda projelerde ve benzeri programlarda sadece
kendi bölgesinde deðil, ilçelere ve Türkiye’nin
diðer yörelerine de örneklik yapan, önderlik yapan
bir proje, bir program anlayýþýyla büyük bir ilçe.
Ben gerçekten bu tabloyu, bütün Anadolu’nun
izcilik konusunda da burada toplanmýþ olmasýný
görmekten Ýlçe Kaymakamý olarak
çok büyük bir mutluluk duydum.
izcilik suras .indd 13
10.08.2010 17:03:45
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Disiplinin, bilginin, dinamizmin ve giriþimciliðin iþareti olan, izcilik konusunda da Baðcýlar’ýn merkez olmasý gerçekten bizi ziyadesiyle mutlu
ediyor ve gururlandýrýyor. Dileðimiz, bu benzeri çalýþmalarýn tabana daha
fazla yayýlmasý, özellikle gençlerimizin zararlý alýþkanlýklardan kurtulmasý,
aidiyet duygusunun geliþtirilmesi, dinamik, genç ve vizyon sahibi insanlarýn
yetiþtirilmesinde çok önemli bir okul olduðunu görüyoruz. Bundan önceki
toplantýlarýmýzda dýþ ülkelerden de izci temsilcilerimiz vardý. Artýk bu izcilik
konusu Baðcýlar’da, Baðcýlar ve ülke sýnýrlarýný da aþmýþ durumda.
Ben öncelikle bu güzel düþünceden dolayý Sayýn Belediye Baþkanýmýzý
kutluyorum. Onun ekibini kutluyorum. Bugün mazereti sebebiyle burada olamayan bu iþlerin baþlatýcýsý, Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Ýstanbul Milletvekilimiz kurucu belediye baþkanýmýz, onun döneminde bu çalýþmalar baþlamýþ ve o çalýþmalar þu anda artarak devam ediyor. Biz o hazýr
çalýþmalarýn üzerinden gitmeye çalýþýyoruz. Milli Eðitim Müdürümüz, okul
yöneticilerimiz ve öðretmenlerimiz, izci liderlerimiz onlar olmasa bu programlar olmaz. Bu iþbirliðini en üst düzeyde sürdüren ve iþbirliðine ve bu
türlü çalýþmalara açýk Milli Eðitim Müdürümüzü ve onun þahsýnda, onun
camiasýný yürekten kutluyorum.
Ben ayný dileklerle, ayný düþüncelerle bu sempozyumun daha büyük programlara, daha büyük buluþmalara ülkemizde gençlerimizin yetiþtirilmesi,
onlarýn gösterilen hedeflere daha hýzlý, daha etkin, daha verimli gitmesi
için bunun bir araç, bir yol olmasýný diliyorum.
Programý incelerken buradaki sempozyum konularýna göz attým. Gerçekten çok deðiþik konular ve hepimizin ve özellikle bu dönemde ihtiyacý
olan gençleri sahipsiz, ilgisiz býrakýlan gençleri dýþarýdaki insanlarýn ilgisiz
ve sorumsuz insanlarýn nasýl yönettiðini, nasýl yönlendirdiðini televizyon
kanallarýnda, gazete sayfalarýnda maalesef üzülerek görüyoruz. Bugün
burada çok önemli bir iþ yapýlýyor. Dilerim yapýlan bu güzel örnek iþ bütün
Türkiye’ye örnek olur. Yeni sinerjiler, yeni örnek modeller buradan ortaya
çýkar. Tekrar katýlýmlarýnýz ve katkýlarýnýz için teþekkür ediyor, hepinize hoþ
geldin diyor, sempozyumun yararlý olmasýný diliyorum. Saygýlar sunuyorum.
Sunucu
Biz de Kaymakamýmýza çok teþekkür ediyoruz. Yine bir güzel bir izci
þarkýsý ya da baðýrýþ almak için Kayseri Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýzý Ümit
Akyürek liderimi buraya davet edelim. Buyurun liderim.
14
izcilik suras .indd 14
10.08.2010 17:03:49
Ümit Akyürek
Kayseri Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Teþekkür ediyorum. Sayýn Kaymakamým, Belediye Baþkaným, deðerli
katýlýmcýlar özellikle, öncelikle sizlere Kayseri’den kucak dolusu selamlar
ve sevgiler sunuyorum. Buradaki güzel ortamý gördükten sonra Ýstanbul
ili özellikle de Baðcýlar ilçesindeki öðretmen arkadaþlarým, izci liderleri
ve sevgili küçük izcilerin ne kadar þanslý olduklarýný gördüm ve imrendim açýkçasý. Ben de Ýstanbul’a tayin istemeyi düþünüyorum bundan
sonra. Þakasý bir yana hakikaten çok güzel faaliyetler, çok güzel
destekler. Bir belediyemizin izcilik üzerine bu kadar etkinlik düzenlemesi, aðýrlýk vermesi çok güzel. Kayseri
olarak teþekkür ediyorum. Ülkemiz için hizmetlerinden dolayý da acizane teþekkür ediyorum.
Þimdi sizlerle salonu ikiye ayýralým. Bu taraf “KIRMIZI”, bu taraf “BEYAZ”, en büyük dediðimde
“TÜRKÝYE” diyeceksiniz.
izcilik suras .indd 15
10.08.2010 17:03:50
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
KIRMIZI,
BEYAZ,
EN BÜYÜK;
TÜRKÝYE!..
EN BÜYÜK;
TÜRKÝYE!..
Sunucu
Evet çok teþekkür ediyoruz liderimize biz de. Evet sevgili izciler sabýrsýzlanýyorsunuzdur, neden toplandýk buraya artýk baþlayalým diye. Ben yine
bir teþekkürde bulunmak istiyorum. Bu programýn ulusal bir sempozyum
haline gelmesinde ön ayak olan Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýz Fatih Dedetaþ
aramýzda ve þu an Oturum Baþkaný olarak sunuma baþlayacaðýz. Sizleri
bugünün tadýný çýkarmaya davet ediyorum.
16
izcilik suras .indd 16
10.08.2010 17:03:54
Fatih Dedetaþ
Oturum Baþkaný
Sayýn Kaymakamým, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Ýl Milli Eðitim
Müdür Yardýmcým, Sayýn Belediye Baþkaným, deðerli misafirler, deðerli
liderlerimiz, sevgili izciler hepinize hoþ geldiniz diyorum, Ýstanbul Ýl Ýzci
Kurulu Baþkanlýðý adýna.
Sevgili misafirler, 1907 izciliðin dünyada baþladýðý tarih. O tarihten
bugüne çok þey deðiþti. Yaþadýðýmýz kentler deðiþti, köyler deðiþti.
Araçlarýmýz, gereçlerimiz deðiþti. Ama baþlayan bu izcilik ve
yanan bu izcilik ateþinde sevgi, dostluk, arkadaþlýk,
paylaþým deðiþmedi, devam ediyor.
Biz bu sempozyumu düþünürken ikinci yüzyýlýna
baþladýðýmýz bugünlerde en azýndan izciliðe yeni
bir takým teklifler yapabilir miyiz veya bir araya gelip birbirimizi kendi aynamýzdan bir görebilir miyiz
düþüncesiyle bir plan, program yapmýþtýk. Ýstanbul 39 ilçeden oluþuyor. Biz bu planý, programý yaparken
izcilik suras .indd 17
10.08.2010 17:03:55
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Ýstanbul’un 39 ilçesinin lokomotif ilçesi olan izcilik anlamýnda ve eðitimle
ilgili diðer çalýþmalarýný da biliyorum. Ýzcilik ve eðitim çalýþmalarý alanýnda Ýstanbul’un lokomotifi olan Baðcýlar Belediyesi’nin izcilik þûrasýnýn bu
konu için uygun olacaðýný düþündük ve teklifimizi Baðcýlar Belediyesi’ne
götürdük. Arkadaþlarýmýz hele hele ulusal anlamda, diðer illeri ve bölgeleri
bir araya getirmek fikriyle karþýlaþýnca sevinçle, heyecanla bu organizasyonda ev sahipliði yapýlabileceðini ifade ettiler. Ben buradan kendilerine,
Belediye Baþkanýmýza, belediye çalýþanlarýna, Baðcýlar izcilerine, Baðcýlar’da
liderlik yapan öðretmen arkadaþlara bu gayretlerinden, bu emeklerinden,
izciliðe bu hizmetlerinden ötürü teþekkür ediyorum.
Arkadaþlar, Baðcýlar’da izciliði biz uzaktan komþu ilçeler olarak, il olarak
takip ediyoruz, biliyoruz. Baðcýlar’da izciliðin doðru temeller üzerine
saðlam bir þekilde kurulduðunu görüyoruz. Tabi ki 2000’lerin baþýndanberi
baþlayan bu süreçte emeði geçen çok arkadaþýmýz, çok aðabeyimiz, çok
liderimiz olmuþtur. Ben hepsine Ýl Ýzci Kurulu Baþkanlýðým adýna teþekkür
ediyorum. Doðru adým, doðru temel þu idi bence; Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile paralel organize bir þekilde izciliðin yapýlmýþ olmasý, hem izciliði
kendi içerisinde geliþtiren, hem de okullarda geliþtiren bir süreç olarak
yaþatmýþtýr. O yüzden Baðcýlar izciliðinin sadece bir aday izci kampý veya
bir hafta sonu kampý olarak yürümediðini biliyorum, görüyorum. Haftalýk
çalýþmalarý, aylýk çalýþmalarý Baðcýlar içerisinde proje çalýþmalarý olan biz izcilik görüyorum. Bu yüzden Baðcýlar’ýn izcileri olan sizleri tebrik ediyorum.
Baðcýlar’ýn liderleri olan sizleri tebrik ediyorum ve Baðcýlar’da izciliðe emek
harcamýþ, kurucusu zannediyorum Þevket abi burada, kurucu vekilimiz
Feyzullah Bey selamý ile aramýzda, mevcut Belediye Baþkanýmýz, mevcut
Milli Eðitim Müdürümüz, Kaymakamýmýz, Baðcýlar’daki bu þanslý yapýnýn
Ýstanbul’a da yansýdýðýný, hatta hatta Baþkanýmýzýn da ifadesiyle yaz kamplarý döneminde Türkiye’nin 81 ilinden izci kardeþlerimizi Baðcýlar’da göreceðimizi duymak bu þansýn Türkiye’ye doðru yayýlacaðýný da hissettirdi
bize. Ben þimdiden tebrik ediyorum. Hayýrlý olsun diyorum.
Arkadaþlar sempozyum demiþtik. Ancak katýlýmcý il baþkanlarýný dikkate
aldýðýmýzda sempozyum sanki bir kurultaya dönüþtü. Binlerce lideri, on
binlerce izciyi temsil eden Ýl Ýzci Kurulu Baþkanlarý burada. Ben Ýstanbul
Milli Eðitim adýna, Ýl Ýzci Kurulum adýna katýlan bütün arkadaþlara teþekkür
ediyorum. Ayaklarýna saðlýk, umarým iyi bir çalýþma olur. Ýllerine buradan
götürecekleri güzel þeyler, illerinden buraya getirdikleri güzel þeyleri paylaþacaðýz, diye düþünüyorum.
Arkadaþlar biz hemen dilerseniz söz daðýlýmýmýza baþlayalým. Biz önce
18
izcilik suras .indd 18
10.08.2010 17:03:58
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Baðcýlar’da ve Ýstanbul’da izciliði bir görelim arzusundayýz. Bu yüzden
Baðcýlar’da ve Ýstanbul’da izciliði dile getirmek üzere Serkan lidere söz vereceðim. Daha sonra Marmara Bölgesi’nde izciliðimiz anlamýnda bir kýsa
konuþma yapacak olan Edirne Ýle Baþkanýmýz Sedef Turna liderim konuþmasýný yapacak. Daha sonra ise uluslar arasý anlamda birikimlerini bizimle
paylaþacak olan Savaþ liderimden yararlanacaðýz. Sempozyumumuzun en
azýndan yeni dönemlere ýþýk açar düþüncesiyle iki dosyamýz var. Bunlardan
bir tanesi dezavantajlý “Toplum Kesimleri ve Ýzcilik” Sayýn Talip Zeki Þenyurt beyefendiye söz vereceðim. Bir diðeri ise yine Giresun Ýl Baþkanýmýz
Mehmet Þehranlýoðlu’nun sunacaðý “Çocuk ve Gencin Þiddet ve Zararlý Ortamlardan Korunmasýnda Ýzciliðin Önemi ve Katkýsý” ve son olarak
Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi hocamýz aramýzda. O hem “Sýnýf
Öðretmenliði Eðitiminde Ýzcilik” ve toplantýnýn da genel bir deðerlendirmesini kendisinden alacaðýz. Ben hemen sözü sevgili Serkan liderime veriyorum. Baðcýlar’da ve Ýstanbul’da izciliði þöyle bir dinleyelim.
19
izcilik suras .indd 19
10.08.2010 17:03:59
Serkan Erkmen
Ýzci Lideri
BAÐCILAR VE ÝSTANBUL’DA ÝZCñLñK
Teþekkür ediyorum Fatih liderime. Bir slaytýmýz olacak, açýlýyor mu? Biz
2003 yýlýnda kurulan bir kulübüz. 2003 yýlýndan bugüne kadar çok kýsa
bir süre geçti gibi geliyor bana ama, izcilik adýna çok önemli atýlýmlarda
bulunduk. Þimdi bir yandan slayt izlerken bir yandan da ben size bazý anlatýmlarda bulunmaya çalýþacaðým.
Evet ilk göz aðrýmýz bizim Güzeldere Kampýydý. Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü ilk olarak orada büyük
kampýný yaptý. Ýlk kampýmýz Karacaköy’deydi ama
daha yoðun katýlýmlý olarak, Ýl Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü’nün de desteðiyle yaptýðýmýz kamp
Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübünün Düzce Güzeldere þelalesiydi, Göl Yaka mevkiinde. Evet
tanýdýklarýnýz vardýr herhalde sevgili
izciler benim fotoðrafým çýktý diyen
var mý? Yok mu, o kadar eskidiniz
izcilik suras .indd 20
10.08.2010 17:03:59
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
mi yoksa. Evet kitap okuma bizim en önemli faaliyetimiz, nerede olursa,
nasýl olursa olsun izcilerimiz kitap okuyor.
Evet, biz birçok faaliyet yapýyoruz kamplarýmýzda. Okçuluk bunun en
önemlilerinden bir tanesi. Sayýn Belediye Baþkanýmýz da iyi okçudur.
Kendisi denemiþtir ve hedefi hep onikiden vurmuþtur. Baþkanýmýzý bir alkýþlayalým deðil mi? Paintball bunlardan bir tanesi yine. Biz 2004 yýlýnda
kurduðumuzda faaliyetlerimizi Baðcýlar’daki izci sayýsý 350 civarýndaydý.
Toplam sayýmýz 350’iydi. Þu an çok þükür 2.000’in üzerinde izcimiz var
Baðcýlar’da. Belediyemizin, Milli Eðitim Müdürlüðümüzün, Kaymakamlýðýmýzýn desteðiyle bundan dolayý tekrar hepsine çok teþekkür ediyoruz.
Evet, burasý da Kefken. Bir de Ýzmit Kefken’de deniz kampý, deniz izci
kampý yapmýþtýk, 2005 ve 2006 yýllarýnda. Tek bir dondurmaya uzanan bir çok el. Liderlerimizi Bursa Uludað’da bir lider eðitim kýþ kampýna
almýþtýk. 40 civarýnda liderimiz vardý. Orada kayakçýlýðý, Ýglo yapýmýný, Eskrim yapýmýný ve birlikte kaymaya çalýþmayý öðrendik. Ama pek beceremedik birlikte kayma kýsmýný, genellikle bu hale geliyorduk. Bu sahneler
bir yerden tanýdýk geliyor mu size? Evet hababam sýnýfý Türkiye’ye izciliði sevdiren, tanýtan en önemli filmdi. Rýfat Ilgaz’a buradan çok teþekkür
ediyoruz. Hababam Sýnýfý oyuncularý da kampýmýza, kamp ateþi törenimize katýlmýþlardý. Yine liderlerimizle rafting eðitimi aldýk. Rafting yaptýk.
Umarým izcilerimizi de götürme fýrsatý bulabiliriz liderlerimizden sonra.
Yine en önemli, en önemsediðimiz faaliyetlerden bir tanesi Çanakkale
milli bilinç kamplarýydý. Her sene istisnasýz olarak Çanakkale Milli Bilinç Kamplarýna gidip, Çanakkale ruhunu izcilerimize aþýlamaya çalýþtýk.
Bunu baþardýðýmýza da inanýyorum. Ve yine belediyemizin desteðiyle on
izcimizle Ýngiltere Dünya Jambore’sine katýldýk, 2007’de. Türkiye’den
toplam 100 kiþi katýlmýþtý. Bunun %10’u Baðcýlar’dan gitti. Baðcýlar bir
milli takým gibi orada ülkemizi temsil etmiþti. Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðrýcý, þimdiki milletvekilimiz Feyzullah Kýyýklýk, Ýrfan Balkanlýoðlu,
Þevket Sezer aðabeyimiz bizi orada yalnýz býrakmadýlar. Ýngiltere’de bile
ziyaretimize geldiler ve bize çok büyük moral, motivasyon vermiþlerdi.
Evet izcilerimizi diðer kardeþ ülkelerle birlikte görüyorsunuz fotoðraflarýný.
‘Ýngiltere Jambore’sine katýlan izcilerimizden bir tanesi þu an lider seviyesine ulaþtý, Muhammet Þahin. Bugün bize bir de sunum yapacak. Ama,
benden çok alkýþlamasanýz yine de sevinirim.
Ýzcilerin yüzündeki öz güveni, neþeyi görebiliyorsunuzdur herhalde.
Yani kamplardan sonra bu hale gelebiliyor izcilerimiz. Bu sene yaptýðýmýz, 9 Avrupa ülkesine gittiðimiz kamplardan bazý görüntüler vardý.
21
izcilik suras .indd 21
10.08.2010 17:04:04
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Tekrar gelecek orasý. Geçen yýl yaptýðýmýz uluslar arasý konferansýmýzda
Müslüman Ýzciler Birliði Baþkaný, toplam 10 ülke, 3 tane de uluslar arasý
temsilci katýlmýþtý, geçen yýl yaptýðýmýz Ýzcilik Þûrasýna. Bunun kitapçýklarý
önünüzde duruyor, beþinci Ýzcilik Þûrasý adý altýnda. Dýþarýdan da izcilerimiz alabilirler. Eminim orada okursanýz birçok ufkumuzu açacak bilgi
göreceksiniz.
Peki ben resmi olmayan kýsýmlarý anlatayým size, çok kýsa bir þekilde. Özellikle yurtdýþý faaliyetleri, uluslar arasý faaliyetlere önem veriyor kulübümüz,
belediyemizin desteðiyle, kaymakamlýðýmýzýn, milli eðitim müdürlüðümüzün desteðiyle. Bu yýl en son yaptýðýmýz faaliyetten baþlayarak anlatayým. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüzün görevlendirmesi izci kulübümüzün
de öncülüðüyle, Ýl Milli Eðitim Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýzýn da desteðiyle,
9 Kuzey Avrupa ülkesine sizler adýna gittik. Oradaki izcilik faaliyetlerini
yerinde gördük. Bunlar hangi ülkelerdi, kýsaca sayayým ben size; Ýngiltere,
Ýskoçya, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Danimarka, Ýsveç ve Norveç
toplam 9 ülkeyi 17 gün boyunca gezdik. Gezerken bazen arabada yatmak
zorunda kaldýk. Çünkü arabayla gidip, geldik çoðu yere. 17 günün sanýrým
iþte 10 günü arabada yatmakla geçti. Yollar birbirine uzaktý orada. Gerçi
zaman zaman böyle bir anda Ýsveç’ten ne bileyim neresiydi? Ýsveç’ten
nereye geçtik böyle? Boðaz köprüsünden önce son çýkýþ tabelasý var. Orada da öyle bir tabela vardý. Ýsveç’ten önce son çýkýþ gibi bir köprü sonra
hemen Ýsveç’e varabiliyorduk. Orada sizler adýna temaslarda bulunduk.
Özellikle Ýngiltere’de, Ýsveç’te çok güzel karþýlandýk. Çünkü onlarý buraya
davet ettiðimizde biz iyi bir misafirperverlik göstermiþiz demek ki. Ýsveç’te
sadece izcilere tahsis edilen bir ada var Vasaro Adasý. Bir büyüðümüz, bir
aðabeyimiz orada bizi misafir etti bir gün boyunca. Bu yýl yazýn inþallah o
adaya bu sefer izcilerimizle birlikte katýlmayý hedefliyoruz, düþünüyoruz
kýsmet olursa. Bununla ilgili raporlarýmýzý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’ne
sunduk. Ýnþallah bu raporlar neticesinde daha güzel uluslar arasý faaliyetler yapabileceðiz.
Geçen yýl katýlan uluslar arasý konferansýmýza katýlan kiþileri saymak istiyorum tekrar. 10 tane misafir ülke vardý: Ýsveç, Yunanistan, Ýspanya, Etopya,
Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Ýngiltere, Bulgaristan, Mýsýr ve Slovakya. Üç
tane de uluslar arasý organizasyon lideri vardý: Dünya Ýzcilik Teþkilatý Asya
Pasifik Bürosu Baþkaný, Dünya Ýzcilik Teþkilatý Afrika Bürosu Baþkaný ve
Müslüman Ýzciler Birliði Baþkaný. 2008’deki konferansýmýzda ikinci uluslar
arasý konferansýmýzda vardý. Ondan önce de Malezya, Bangladeþ, Çek,
Slovakya, Azerbaycan, Belçika, Yunanistan, Mýsýr ve Ýsviçre’nin katýldýðý
birinci uluslar arasý izcilik konferansýmýzý yapmýþtýk. 2011 yýlýnda Ýsveç’te
22
izcilik suras .indd 22
10.08.2010 17:04:05
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
yeni Dünya Jambore’miz var. Yine oraya da birçok ülkeden katýlýmcýlar
gelecektir. Hedefimiz, niyetimiz oraya en az 20 izcimizle, bunu en az
söylüyorum. En üst sayýsýný büyüklerimiz belirleyecekler. Biz sizi 100 kiþi
göndermek istiyoruz da diyebilirler inþallah. O zaman sizlerden seçtiðimiz
izcilerle bir güzel yurtdýþý tecrübesi daha yaþamak istiyoruz.
Ben hemen elimdeki kitaplarý nostalji olsun diye göstermek istiyorum.
Bunlarýn pdf formatlarýný sitemize de atacaðýz. Oradan da takip etmek
isteyenler görecekler. Bu ikinci izcilik þûramýza ait olan çýkan kitabýmýz,
birçok o zaman söylediðimiz sözü, dün akþam ben okuma fýrsatý buldum.
Demiþiz ki o zaman, 2005’te, burada konuþula konularýn dünya izciliðine
katkýda bulunacaðýný umut ediyor, demiþiz. O zaman önümüzde belki bir
uluslar arasý faaliyet bile hedeflemezken, ya da düþünmezken, hayal edemezken iki uluslararasý konferans yaptýktan sonra tekrar bu kitabý okumak doðrusu beni duygulandýrdý. Bu anlamda nereden nereye geldiðimizi
görmek istiyorsanýz siz de kitaplarýmýzý inceleyebilirsiniz, üçüncü izcilik
þûramýz. Dördüncü izcilik þûramýz ve birinci uluslar arasý izcilik konferansýmýz ve geçen yýlki beþinci izcilik þûramýz.
Konuþmam biraz uzadý kusura bakmayýn. Umarým hepiniz ömür boyu
izci kalýrsýnýz. Birlikte çok çok daha güzel faaliyetler yaparýz diyorum. Biraz
da sýkýldýk sanýrým. Filiz liderim bir alkýþ yaptýrýr mýsýnýz? Tekirdað Ýl Ýzci
Kurulu Baþkanýmýz Filiz liderimizi alkýþlýyoruz.
23
izcilik suras .indd 23
10.08.2010 17:04:05
Filiz Dikdönek
Tekirdað Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Üç Kemaller diyarý Tekirdað’dan merhaba arkadaþlar, özellikle sevgili
izciler. Sizle beraber ben söylüyorum, hep beraber tekrar ediyoruz.
“Bayraðým,
Vataným,
Ülkem,
Ata’m izindeyiz.
Ata’m izindeyiz.”
Teþekkür ederim.
Sunucu
Deðerli misafirler, sevgili izciler Belediye
Baþkanýmýzýn bir toplantýsý dolayýsýyla ayrýlmasý
gerekiyor. Özürlerini benim aracýlýðýmla iletiyor.
Katýldýðýnýz için, ev sahipliði ettiðiniz
için teþekkür ediyoruz. Ýyi çalýþma-
izcilik suras .indd 24
10.08.2010 17:04:05
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
lar diliyoruz.
Serkan liderime ve Filiz liderime teþekkür ediyorum. Serkan liderimin bahsettiði Avrupa izciliðini inceleme gezisinde biz de vardýk. O çileyi yaþadýk.
Avrupa’nýn kenesiyle tanýþtýk. Ama Avrupa’da içimizi aydýnlatan, bizi rahatlatan Baðcýlar’ýn güzelliði oldu. Gittiðimiz her yerde Baðcýlar izcilerinin
Avrupalý liderlere yapmýþ olduðu ev sahiplikleri dolayýsýyla bizi el üstünde,
baþ üstünde tuttular. Uðurlarken de sizlere selamlarýný gönderdiler. Ben
de aracýlýk etmiþ olayým. Evet arkadaþlar Ýstanbul’da izcilik konusunda
söylenecek tabi ki çok þey var ama ben 25.000 izcinin Ýstanbul’da faaliyette
olduðunu, 1.300 liderimizin Ýstanbul’da görev yaptýðýný ve 39 ilçemizde
de birbirinden güzel büyük etkinliklerin var olduðunu ifade ederek, bölgemizde Marmara Bölgesinde izcilik konusunda bizimle paylaþacaklarýný
dinlemek üzere Sedef liderimi takdim ediyorum.
25
izcilik suras .indd 25
10.08.2010 17:04:09
Sedef Turna
Edirne Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Sayýn Belediye Baþkaným, Milli Eðitim Müdürleri, sevgili izci liderleri
arkadaþlarým ve sevgili izciler, bu organizasyonda emeði geçen bütün
herkese þahsým ve bölge il baþkanlarým adýna teþekkür ediyorum. Sizlerle
burada olmak gerçekten çok güzel ve keyifli. Ben konuþmamý fazla uzun
tutmayacaðým. Çünkü gündemimiz oldukça yoðun.
Kýsaca söylemek istediklerim; Tüm izci liderlerinin amacý
hepinizin bildiði gibi Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý
doðrultusunda izci ant ve töresine uygun yaþam
felsefesini geliþtirmek, benimsemek ve bunu
çevremizdekilere ve bizden sonra gelecek
olan kiþilere en iyi þekilde aktarmaktýr. Zaten
bunlara uygun yaþayan kiþiler hem iyi birer bireydirler, hem de iyi birer yurttaþtýrlar.
Biz bu özellikleri kiþiye verdikten
sonra o kiþiyle ilgili herhangi
bir endiþe, herhangi bir kaygý
izcilik suras .indd 26
10.08.2010 17:04:10
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
yaþamamýza hiçbir þekilde gerek kalmayacaktýr. Çünkü zaten o insan bu
özelliklerle ideal insan demektir.
Þimdi izci liderlerinin büyük bir çoðunluðunu, en azýndan bizim bölgemizde öðretmenlerdir. Eðitimin amacý da, birey de istendik olmayan
davranýþlarýn yerine istendik davranýþlarýn getirilmesidir. Bu da bir süreç
gerektirmektedir. Ýþte bu süreci en kýsa, en etkili þekilde verebileceðimiz
yöntemlerden bir tanesi de izcilik metodudur. Yani ben, iyi bir izci liderinin
mesleki anlamda da, ister öðrencilerine, isterse sosyal çevresindeki insanlara istediði her þeyi, vermek istediði her çeþit bilgi ve davranýþý aktarmakta diðerlerine göre çok daha baþarýlý olacaðýna inanýyorum. Dolayýsýyla son
dönemlere kadar izcilik iþte bayramlarda ünite ile bayram töreninden geç,
iki tane, üç tane þiir okut, izci kýyafetlerini al, çocuklara dolaþtýrdan daha
farklý bir boyuta taþýnmaya baþladý. Olmasý gereken de bize göre zaten
budur. Yani izci gibi yaþamak, izci gibi düþünmek, izci felsefesine uygun
hareket etmek. Hepimizin amacý bu olmalý.
Þimdi biz izcilik adýna daha bir bölgesel birliktelik saðlamak, bilgilerimizden, tecrübelerimizden, diðer arkadaþlarýmýzý da faydalandýrmak ve
faydalanmak amacýyla ilk toplantýmýzda yine Aralýk ayýnda Ýstanbul’daydý.
Ýki yýllýk bir süreden bu yana aylýk toplantýlar yapmaktayýz. Ben bu toplantýlarýn bölgesel anlamdaki liderler arasýnda, izcilik adýna en baþta çok
iyi diyaloglar oluþturduðuna inanýyorum. Birbirimizi bu toplantýlarda çok
daha iyi tanýdýk. Kimden ne alabileceðimizi çok iyi öðrendik. Her zaman
söylediðim gibi, herhangi bir noktada sýkýþtýðýmda, mevzuatta sýkýþtýysam
arayabileceðim bir izci kurulu baþkaným bellidir. Etkinliklerde takýldýysam
veya fikir alacaksam bu kiþiler de bellidir. Bu toplantýlar bizim kendi kiþisel
geliþimimiz için de çok faydalý olduðu gibi, bölgedeki diðer izcilerin birbirleriyle kaynaþmasý, güçlerin birleþtirilerek eþit þekilde aktarýlmasý adýna da
oldukça etkili olduðuna inanmaktayým. Bizler arzu ediyoruz ki, bu tip bölgesel toplantýlar Türkiye’nin diðer bölgelerinde de olabilsin.
Çok teþekkür ediyorum.
Sunucu
Sedef liderime teþekkür ediyoruz. Ýzcilerimiz hareketlendi bu midelerinin
boþ olduðu anlamýna geliyor ama dýþarýda ciddi bir hazýrlýk var. Biraz sonra
bizi davet edecekler. O yüzden yerinizi kaybetmeyin diye uyarýyorum.
Þimdi arkadaþlar Marmara Bölgesi ile ilgili liderime teþekkür ediyorum. Bir
de uzaklara bir bakalým Kayseri ve çevresinde ne var ne yok. Ümit liderimi
hem bir alkýþ, hem de bir sunum yapmak üzere buraya davet ediyorum.
27
izcilik suras .indd 27
10.08.2010 17:04:15
Ümit Akyürek
Kayseri Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný,
Deðerli katýlýmcýlar az önceki yaptýðým alkýþla da sizlerden kucak dolusu
selamlar, sevgiler getirmiþtim. Ben on yýldýr Kayseri Ýl Ýzci Kurulu Baþkanlýðý
görevini yürütmekteyim. Kayseri; Ýç Anadolu’muzun ve ülkemizin güzide
þehirlerinden bir tanesidir. Aladaðlar Milli Parký, dünyaca meþhur Kapuz
Baþý Þelaleleri, Sultan Sazlýðý ve Kayseri’nin simgesi olan 3.916 metre
yükseklik ile ülkemizin de önemli daðlarýndan ve kýþ turizminin
merkezlerinden sayýlan Erciyes Daðýyla güzel memleketimizin güzel bir ilidir.
Bizler Kayseri Ýl Ýzci Kurulu olarak Bakanlýðýmýz, okul içi spor ve izcilik dairesi baþkanlýðýnýn 2003 yýlýndan itibaren düzenlediði kýþ
kamplarýna ev sahipliði yapmaktayýz. Sevgili izciler Erciyes Daðýnýn toz karý dünyaca
meþhurdur. Kayak altýna yapýþmayan toz kar olarak nitelendirilen ve kalite olarak
izcilik suras .indd 28
10.08.2010 17:04:16
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
yüksek bu kar sayesinde Erciyes Daðý ülkemizin güzide bir turizm merkezidir. Bizler de sizleri özellikle bu sene yine 28 Ocak - 4 Þubat 2010 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan bakanlýðýmýzýn kýþ kampýnda sizlere ev
sahipliði yapmayý ve sizleri de aramýzda görmekten memnun olacaðýmý
belirtiyorum. Ve bu sempozyumun hayýrlara vesile olmasýný dileyerek saygýlar sunuyorum.
Sunucu
Liderimize teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar, aramýza tabi lider arkadaþlar
geliyor. Ýlçe Ýzci Kurullarý baþkanlarýmýz geliyor. Çekmeköy Ýlçe Ýzci Kurulu
Baþkanýmýz Meryem liderim de burada, tanýþmak ister misiniz? Bir oyunla
tanýþalým. Evet liderim oyun, alkýþ.
………………………………………………………………………………
………..Ortaya bir tabak koyuyorlar, koþuyor, koþuyor ve diyorlar; Tabak
direði geçince gol gol diyorlar. Teþekkürler.
Liderimize teþekkür ediyorum. Tanýþtýðýmýza memnun olduk mu? Peki
þimdi sizi uluslar arasý anlamda izcilikten bahsedecek olan liderimizle
tanýþtýrayým. Savaþ Baran lider, liderim buyurun.
29
izcilik suras .indd 29
10.08.2010 17:04:19
Savaþ Baran
Ýzci Lideri
Burada bir sene aralýktan sonra tekrar gelmekten çok mutluyum. Geçen
sene olanlar var mýydý izcilerden burada? Geçen sene bana bir söz verilmiþti burada bana neydi o? Hani þu aðaç dikme olayý falan vardý. Ne kadar
diktiniz bakalým? Geçen sene 1.700 rakamý vardý, geçtiniz mi? yoksa o
1.700’de dikilmedi mi yoksa? Herhalde dikilmiþtir. Þimdi yeni planlarýnýz
var mý, daha aðaç dikecek misiniz? Bak mevsimi geçti artýk, ama baharda yine aðaçlar fidanlar sizleri bekliyor. Ben þimdi onun neticesini sonra alýrýz. Þu kubbede kalan hoþ sedalara
bakalým. Ne bu? Türkiye izciliðinin son 20 senede
yaptýðý güzel faaliyetler. Evet 1992’de ilk defa
“Jota” diye radyo izciliði etkinliðine katýldýk ve
birinci olduk. Bunu, sizin o zamanki, þimdi lider
olan arkadaþlarýmýz yaptý.
Ondan sonra yine uluslararasý bir
ödül aldýk. Bir Jota’nýn, on yedinci
Jota’nýn armasý Türkiye’den seçildi.
izcilik suras .indd 30
10.08.2010 17:04:20
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Bakýn, kýtalarý konuþturmuþlar. Ýzcilerin dünya dostluðunu göstermiþler.
Bu yarýþma halen var. Bu yarýþmaya hepiniz katýlabilirsiniz.
Ondan sonra poster yarýþmasý yapýldý. Onda birinci olamadýk, üçüncü
olduk.
Türkiye’de bir Habitat toplantýsý yapýldý. Ýstanbul’dan dört, beþ izci
arkadaþýmýz bunu organize ederek, çok güzel neticeler aldýlar. 1996’ da
çok hoþ bir þey oldu. Birleþmiþ Milletler’i ülkelerinde en iyi tanýtan üç ülkeden birisi olduk. Diðerleri Ýtalya ve Senegal’di.
Kýrkýncý Jota bir jübileydi. Bunun logo yarýþmasýný yine biz kazandýk. Bu
da gönderdiðimiz logo. 1999 tekrar bir logo yarýþmasý kazandýk, yine
jota’nýn. Bu arada ufak tefek pek çok baþarýlarýmýz da oldu. 1999’da Barýþ
Gemisi Türkiye’ye geldi. Ondan sonra ben bir ödül alýyorum, görüyorsunuz. Bu ödül Türkiye izcilerinin mültecilere Bosna ve Kosova’da yaptýklarý etkinlikler için verildi. Dünyada bu ödülü iki izci teþkilatýndan alan
üç ülke var, bu ülkelerden bir tanesi biziz. 2000 yýlý uluslar arasý barýþ
yýlýydý. Bunda yoðun þekilde barýþ kampanyalarý yaptýk. Bir yýl sonra olay
gönüllülük yýlýna döndü. Ve biz 39 bin kuruluþ arasýnda seçilen 39 kuruluþtan biri olduk.
2002 yýlýnda Avrupa Aktif Gençlik Vatandaþlar yarýþmasýnda birinci olduk. Bir sene sonra ben Barýþ Elçisi ünvanýný aldým. Elçiliklere devam ediyorum. Þimdilik macera ülkeleri elçisiyim. Bu çok enteresan bir þey; Avrupa
yepyeni bir projeye baþladý. Avrupa Ýzci Hareketi Teþkilatý, bütün Avrupa
izcilerini bir araya getiren bu hareketin içinde yapýlan proje yarýþmasýný
Türkiye’den zihinsel engelli bir izci gurubu ilk defa yaparak baþarýya eriþti.
Tüm Avrupa’ya ilk o ekip yaptý. Bunlar izcilerimizin yine yardýmlaþma
çalýþmalarýndan. Pakistan’da Türkiye’den götürülen yardýmlarýn daðýtýlýþý.
Hemen hemen 15 yýldýr dünyayý temizleyelim diye bir çevre hareketi var.
Buna katýlýyoruz. 600 kuruluþtan 20 tanesi devamlý olarak katýlanlar, bunlardan bir tanesi Türk izcileri. Çevre kamplarýmýz “nefes kesen etkinlikler”
adý altýnda Birleþmiþ Milletler Çevre Programýnýn özel kitabýnda yer alýyor.
Bu arada tanýdýðýnýz izcilerin burada olmasý lazým. Macera ülkelerinde üç
yýldýr birincilikleri biz alýyoruz. Ýlk yýl çok fazla birincilik verdiler. Birkaç
tane aldýk. Ýkinci yýl Baðcýlar’dan seyyah izci gurubunun bir obasý bu ödülü
aldý. Üçüncü yýl ise Ýzmir’den bir ödül aldý. Ben Ankara’daki arkadaþlarýmý
sýkýþtýrýyorum, artýk sýra size geldi. Siz alýn, diyorum ama bilmiyorum alabilecekler mi? Çok enteresan olarak bir Dünya Ýzci Kongresi yapýldý. Buna
Türkiye’den katýlan olmadý. Katýlan tek kiþi Kýbrýs’ta bizleri temsil eden
Celal Ýzci Bayar oldu. Kendi olanaklarýyla gitti, katýldý.
31
izcilik suras .indd 31
10.08.2010 17:04:24
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Yine macera ülkeleri devam eden çok güzel bir proje, bu projeyle çalýþmalar devam ediyor. Bundan sonrasýný süratle geçelim. Yine bir çevre
çalýþmasýndan görüyoruz. Çocuklarýmýz hazýrladýklarý sergileri çarþýlarda,
alýþveriþ merkezlerinde gösteriyorlar. Yoðun olarak bugünlerdeki kampanya tabi iklim deðiþimi ve küresel ýsýnma, bununla ilgili pek çok uluslar
arasý proje devam ediyor.
Bunlar da havada duran posterlerimiz. Bunu uluslar arasý barýþ günü için
yaptýk. Uluslar arasý boyutta dünya izci hareketi teþkilatýyla, dünya kýz
izci teþkilatýnýn dört büyük etkinliði vardýr. Bunlardan bir tanesi de, Uluslararasý Barýþ Günü’dür. 21 Eylülde yapýlýr. Ve buna hepinizin katýlmasýný
bekliyoruz. Yine açýlan sergiler; Uluslar arasý Posta Kartý deðiþimi. AÝDS
için þey hazýrlayan çocuklar. Engellilerle Herkese Ýzcilik Programý. Yine
engellilerle ilgili bir çalýþma. Çevre temizliði faaliyetleri hemen hemen pek
çok ilimizde devam eden þeyler. Bu Giresun’dan bir resim. Uluslar arasý
yarýþmaya katýlan bir resim yarýþmasý.
Bu sene Uluslar arasý Astronomi yýlýydý. Bununla ilgili bir faaliyet. Toplum
hizmeti tanýtýmlarý, hepiniz yapýyorsunuz. Bu çok entresan bir þey; Her
sene yoksullukla savaþ için bir Guiness rekoru kampanyasý yapýlýyor. Buna
da okullarýn katýlmasý çok kolay. Çünkü; bir Cumartesi Pazara rastladýðý
için muhakkak bir bayrak töreni oluyor. Çocuklarýmýz okullarýný organize
ediyorlar. Ve bir Guiness rekoru sahibi oluyorlar. Yine Akdeniz temizliðiyle ilgili yeni bir programda olanlar. Bu da bir kaðýt maskot. Beðendiniz
mi bunu? Bunu çocuklar yapýyorlar. Bilhassa küçük izciler. Ve yavrukurtlar
bunlarý yapýyorlar. Ve birbirlerine gönderiyorlar. O gittikleri ülkede maceralarýný yazýyor ve gönderene tekrar geriye gönderiyor. Çok güzel bir
çalýþma. Küçük izcilerden yapmalarýný beklerim.
Ankara’da güzel doða yürüyüþlerimiz var. Ona katýlýyoruz. En büyük
kampanyamýz; Yine söylediðim gibi iklim deðiþimi.Bununla ilgili çeþitli
eðitsel programlarýmýz var. Eðitsel oyunlarýmýz var. Hemen hemen çocuklarýn oynadýðý pek çok oyunu biz eðitsel olarak oynuyoruz. Bunun baþýnda
mesela tombala geliyor. 200-300 kiþiyle tombala oynayabiliyoruz. Evvelki
sene Ankara’da hemen hemen yetmiþ okulda tombala oynayarak çocuk
haklarýný öðrettik.
Yine kampta kelime bulma ve hazine avý oyunlarýný eðitsel olarak yapýyoruz. Bunlar çok basit, internetten gönderebileceðimiz þeyler. Bu þekilde
pek çok uluslararasý Dünya izci hareketi ve dünya kýz izci teþkilatlarýnýn
desteklediði ve ortak uluslar arasý kuruluþlarla yaptýðýmýz çalýþmalarý rahat
rahat yapabiliyoruz.
32
izcilik suras .indd 32
10.08.2010 17:04:25
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Son olarak da Dünya Kýz Ýzci Teþkilatýnýn Gýda güvenliði ve Ýklim Deðiþimi adlý bir projesi var. Bunu herkes yapabilir. Sadece izciler deðil, okul
arkadaþlarýnýz de yapabilirler ve bunun ödüllerini alabilirsiniz. Bunun programlarýný sizlere gönderebilirim.
Bu efendim kurbaðamýz. Bu yýlýn baþýnda bir programda çocuklar, iklim
deðiþimi için dilekleriyle bu kurbaðalarý doyurdular. Çok güzel bir program oldu. Güzel bir CD’si var. Çok güzel dileklerde bulundular.
Bu izcilerimiz de bu sene Türkiye Ýzcilik Federasyonu çevre ödülünü kazanan izciler. Jota hemen hemen 50. yýlýný geçti. Ýl il katýlýyoruz. Burada
Muðla’dan izcileri görüyorsunuz. Konya izcileri katýldýlar. Ýzmir’den katýlan
izciler oldu. Bu tüm izcilere, yani Dünya izci teþkilatý hareketinin üyesi olmayan izcilere de açýk bir program. Ýzmir’de Milli Eðitim Bakanlýðý izcileri
çok güzel bir programla katýldýlar. Bunu internetten alan arkadaþlarýmýz
olmuþtur. Ýstanbul da güzel bir programla katýldý. Antalya, Kocaeli, dikkat
ederseniz 10 kadar il. Burada ben herkesi seneye davet ediyorum. Çünkü;
Önümüzdeki sene yirminci yýlýmýzý yapýyoruz. Bütün dünya ile konuþma
olanaðý veriyor size. Dostluklar kurma olanaðý veriyor. Dünyadaki 200
ülkeye ulaþabiliyorsunuz. Dolayýsýyla bu çalýþmaya þimdiden hazýrlanmaya
baþlayýn. Ben þimdiye kadar 1058 izci bülteni yayýnladým. Bunlarý internetten alma olanaðýnýz var. Kolayca hazýrlýklarýný yapabilirsiniz.
Burada kesiyorum. Bu çok uzun bir çalýþma. Bu güzel çalýþmalara sizlerin
de katýlýmýnýzý bekliyorum. Çok teþekkür ediyorum.
Sunucu
Evet, liderime teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar, biraz dedikodu yapalým
ama, þimdi Milli Eðitim’de bir çalýþma var. Ben onun ipuçlarýný size vereyim. Siz 39 ülkeye gitmek ister misiniz? Gitmek istersiniz.Hangi ülkeye
gidecek olduðunuzu il liderlerinizden öðrenin ama, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü içerisinde ‘Uluslar arasý Gönül Köprüsü’ baþlýklý bir çalýþma devam
ediyor. Hazýrlýklar sürüyor. Umarým kýsa sürede size müjde gelir. Baðcýlar
Ýlçesi de bir ülkenin Baþkentine izcileriyle birlikte gidecek. Aramýzda kalsýn,
kimseye söylemeyin.
Þimdi arkadaþlar sizi Erdinç Liderimle tanýþtýrayým. Bursa Ýl Ýzci
Kurulu Baþkaný. Bakalým Bursa’da ne var? Bir de bize bir alkýþ yaptýrýrsa
gönlümüz hoþ olur.
33
izcilik suras .indd 33
10.08.2010 17:04:25
Erdinç Þen
Bursa Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Baðcýlar Belediyesi’nin deðerli yöneticileri, deðerli katýlýmcýlar, lider
arkadaþlarým ve sevgili izciler. Öncelikle hepinizi ilim adýna saygýyla selamlýyorum, teþekkür ediyorum.
Buraya çaðrýlýrken ben ne yapacaðýmý bilmeden geldim. Dün akþam
üzeri geldik Ýstanbulumuza. Bir de baktýk ortada sel, yaðmur. Bizim bereketimizden midir? Yoksa belediyenin, liderlerimizin, bu etkinliðin
bereketi midir bilemiyorum. Onu siz daha iyi biliyorsunuz. O
zaman dedik ki biz bir yaðmur alkýþý yapalým. Madem
ki yaðmur yaðdý. Bereket de geldi. Hemen aklýmýza yaðmur geldi. Hani izci çadýrýný kurmuþ, kamp
yapýyor, hava birden kararýyor, önce yaðmur taneleri düþüyor, daha sonra hýzlanýyor ve saðanaðý
alýyor, Hemen bakýyorum, küçük izcilerimiz parmaklarýný oynatmaya baþladýlar. Bilmeyen arkadaþlarýmýza, konuklarýmýza, önce bir parmaðýmýzla,
izcilik suras .indd 34
10.08.2010 17:04:25
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
daha sonra iki, üç, dört parmak ve saðanak gelecek ve daha sonra güneþ
açacak.
Bir, iki, üç. Ýki parmak, üç, dört, saðanak, Teþekkür ediyorum. Bereketi
bol olsun.
Sunucu
Evet, Liderimize teþekkür ediyoruz. Tanýþtýðýmýza memnun olduk. Deðil
mi? (eveeeet) Hani nerede alkýþ?
Evet arkadaþlar devam ediyoruz. Þimdi “Dezavantajlý toplum kesimleri ve Ýzcilik” baþlýklý konumuzu sunmak üzere, Sayýn Liderim Talip Zeki
Þenyurt’a sözü býrakýyorum.
35
izcilik suras .indd 35
10.08.2010 17:04:29
Talip Zeki Þenyurt
Ýzci Lideri
Sayýn Ýl Müdür Yardýmcým, Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, izci liderlerim ve deðerli izciler, hepiniz toplantýmýza hoþ geldiniz.
Ben sizlere “Dezavantajlý Gençlerin Rehabilitasyonunda izciliðin önemi”
tarzýnda bir sunu hazýrladým. Ancak, tabi toplantýnýn formatýný çok fazla
idrak edemediðimden dinleyicilerin bir kýsmýna doðal olarak biraz aðýr
gelebilir. O yüzden þimdiden özür diliyorum. Ama ben çok vakit
almadan, nedir bu dezavantaj? Ve bu konuya nereden geldik? Buna kýsaca deðindikten sonra hemen sunuma
geçmek istiyorum.
Geçen yýl katýldýðýmýz “Ýki Tahta” kursunda bize
verilen “Çocuk Haklarý ve Ýzcilik” tezi bunun sonuç
bildirgesinde þimdiki sunumun kaynaðýný teþkil etmiþtir. Burada toplumun bazý bölümlerinde bir
þekilde ailesinden uzak kalan gençlerin veya çocuklarýn okullardaki
baþarý oranlarý diðerlerine nazaran
izcilik suras .indd 36
10.08.2010 17:04:30
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
daha düþük olduðu gözlemlenmiþti. Bunun nedeni de aile yanýnda olamamak, anne baba rolünün eksikliði þeklinde bir sonuç olarak karþýmýza çýkmýþtý. Bu anne babasý vefat etmiþ olabilirdi, anne babasý ayrýlmýþ
olabilirdi, yahut bir akrabasýnýn yanýnda kalma zorunda kalabilirdi. Veya
sýnavla bir yatýlý bölge okulunda kazanmýþ, ailesinin dýþýnda kalabilirdi.
Bu tür etkenliklerle bu çocuklarýn baþarýlarý hem önceki yýllara göre, hem
diðer çocuklara göre düþtüðü gözlemlenmiþti. Ve bunun sonucu olarak
da bu çocuklardaki en büyük eksiklik olan anne baba özlemi nasýl giderilebilir? Sorusu izciliðin en temel prensibi olarak benim dikkatimi çekmiþti. Dolayýsýyla izci liderleri bu çocuklarla bir þekilde ilgilendiðinde ve o
eksikliklerini tamamladýðýnda, bu anne baba rolünün giderilmesinde çok
büyük olumlu geliþmeler gözlemlenmiþti. Ve bu nedenle ben de sizlere bu
sunuyu hazýrladým.
Geliþim, bireyin anne karnýndan ölümüne kadar devam eden, bünyesinde
nitel ve nicel farklýlýklarý barýndýran bir süreçtir. Bireyin geliþiminde farklý
geliþim alanlarýna özgü kritik dönemler karþýmýza çýkmaktadýr. Kiþilik;
ahlakî, bedensel, sosyal ve benzeri bir çok geliþim alanýnda 6-18 yaþ
aralýðýný kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte son çocukluk ve ergenlik evrelerinin ayrý bir önemi vardýr. Çocuðun gerek kiþilik, gerekse psiko-sosyal
geliþiminde 6 yaþ sonrasýnda önemli geliþim görevleri ortaya çýkmaktadýr.
Okul yaþantýsýyla birlikte sosyalleþmenin oldukça önem kazanmasý sayesinde, çocuðun çevresindeki insanlarýn farkýna vararak onlarla iyi iliþkiler
içerisinde olmasý saðlanmaktadýr. Bu durum, çocuðun sosyal becerilerine
katký saðlamaktadýr. Çocuðun saðlýklý bir þekilde sosyalleþebilmesi, kendini bir gruba ait hissetmesi kiþilik ve ahlakî geliþimde ön koþul niteliði
taþýmaktadýr. Çevresi tarafýndan kabul gören çocuklarýn olumlu benlik
algýsý geliþtirmede daha þanslý olduklarý bilinmektedir. Ergenlik insanda
bedence, boyca büyümenin hormonal, cinsel, sosyal, duygusal, kiþisel ve
zihinsel deðiþme ve geliþmelerin olduðu, büluðla, yani, 11-14 yaþ arasýnda baþlayan ve bedence büyümenin sona erdiði 21-22 yaþ ile sonlandýðý
düþünülen özel bir evredir.
Ergenlik dönemindeki çocukta kendini tanýmlama ve olumlu bir benlik
algýsý oluþturma ihtiyacý en üst düzeye ulaþýr. Bu dönemde, çocuk kim
olduðunu, toplumsal rollerini ve gelecekte nasýl biri olmak istediðini sorgular. Çocuðun saðlýklý ve güvenli bir þekilde geliþebilmesi için en iyi ortam þüphesiz ki aile ortamýdýr. Ancak, bazý durumlarda çocuklar yatýlýlýk,
aile içi geçimsizlik, boþanma, ayrýlýk, ölüm, üvey anne babaya sahip olma
gibi, kardeþ sayýsýnýn çok oluþu ve benzeri gibi nedenlerle ailelerinden ayrý
düþebilmektedirler. Ayrýca, bu nedenlerin dýþýnda, ailenin çocuða baka37
izcilik suras .indd 37
10.08.2010 17:04:34
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
mayacak bir fiziksel engelinin bulunmasý, aðýr ekonomik þartlar, anne
babanýn cezaevine girmesi, anne babanýn yurt dýþýnda olmasý, evlilik dýþý
doðum, ailede sürekli bulaþýcý bir beden ve de ruh saðlýðýnda bozukluk
olmasý, deprem gibi doðal afetler ve benzeri gibi nedenlerle çocuk ailesinden ayrýlabilmektedir.
Çeþitli sebepler nedeniyle aileden uzak kalan çocuklarýn bu evrede akranlarýna nazaran daha fazla sorun yaþamalarý kaçýnýlmazdýr. Ailenin çocuðun
korunmasý ve manevi deðerlerin aktarýlmasý gibi temel görevlerini saðlýklý
bir þekilde yerine getirememesi bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Maalesef çocuðun biyolojik ailesi üstüne düþen görevleri yerine getiremediðinde, fiziki olarak mevcut olan, ancak, psikolojik destek anlamýnda çocuðun yanýnda olamayan aile yapýlarý ortaya çýkmaktadýr. Slayta da
gördüðünüz gibi odasýna kapanan, bilgisayarýndan baþka hiçbir arkadaþý
olmayan çocuk sayýsý maalesef günümüzde artmaktadýr. Çeþitli nedenlerle aile ortamýndan mahrum kalan ve bu nedenle kimlik oluþturmada
ihtiyaç duyduðu onay ve desteði tam anlamýyla bulamayan çocuklar ayný
zamanda toplumun bazý bireyleri tarafýndan yaftalanmakta, kendilerini
reddedilmiþ ve deðersiz hissetmektedirler. Bu durum, adý geçen çocuklarýn geleceðe yönelik akademik ve sosyal amaçlar belirlenmesinin önüne
geçmektedir. Bu belirsizliðin oluþmasýnda toplumun baþarýyý sadece akademik baþarý olarak deðerlendiren yanlýþ tutumu da önemli bir rol oynamaktadýr.
Bu slaytýmýzýn temelinde özellikle yuva ve yurtlarda kalan çocuklar hedef
alýnmýþtýr. Bu çocuklara maalesef babasýz gözüyle bakýlmakta ve toplumda herkesin bildiði sevilmeyen o kelimeler bu çocuða yaftalanmakta, bu
sahipsizliðin çocuk üzerinde býraktýðý etki travmatik bir sonuca ulaþmaktadýr. Ve bunlarýn baþarýsýna deðinildiðinde de, eðer SBS veya üniversiteye
girmiþse bu çocuk baþarýlý bir çocuk, ama isterse dünyada baþka baþarýlar
elde etsin, eðer baþka bir baþarý elde ettiði zaman sporda veya baþka bir
þeyde bunlar diðerleri kadar baþarýlý olarak görülmemektedir. Toplumumuzdaki baþarý algýsý maalesef bu çocuklarýn benliklerinde de olumsuz
tesir býrakmaktadýr.
Yaþadýklarý travmalara baðlý olarak, kiþiler arasýndaki iliþkilerinde baðlanma ve güven problemi yaþayan bu çocuklar, ya iyice içlerine kapanmakta,
ya da topluma karþý saldýrganca bir tutum sergilemektedirler. Ayrýca, kendilerine yapýþtýrýlan toplumsal yaftanýn deðiþmeyeceðine inandýklarýndan
saldýrgan davranýþlarla kendilerini ifade etmeyi sürdürmekte, dolayýsýyla
bu davranýþlarýyla toplumsal dýþlanmayý da iyice pekiþtirmektedirler.
38
izcilik suras .indd 38
10.08.2010 17:04:35
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Sonuç olarak; Toplumun dýþlayýcý tavrýyla, çocuðun olumsuz davranýþlarýnýn
birbirini tetiklediði bir kýsýr döngü ortaya çýkmaktadýr. Düþük benlik algýsýna sahip ve içsel denetimlerini yeterince geliþtirememiþ bu çocuklar, kendilerini olduðu gibi kabul ettiklerini düþündükleri sokak çeteleri, suç gruplarý ve olumsuz sosyal gruplar içine katýlmaktadýrlar. Bunda sosyal onay
ve destek ihtiyaçlarýný giderme bilinci rol oynamaktadýr. Kendini olumsuz
bir sosyal grubun içinde bulan ve düþük benlik algýsýna sahip bu çocuklar
reddedilmiþliði tekrar yaþamamak için kendi deðer yargýlarýna uygun olmayan grup beklentilerine bile boyun eðmek zorunda kalmaktadýrlar.
Burada, bu çocuklar toplumdan “Sen zaten þöylesin, sen zaten böylesin”
tarzýnda durmadan dýþlandýklarý için, kendini ifade etmek için suç iþliyor. Suç iþleyince daha fazla dýþlanýyor, dýþlandýkça suçu artýrýyor. Ondan
sonra da bir kýsýr döngü oluþuyor. Kendisini olduðu gibi kabul eden bir
grubun içine giriyor. Bunlar, gasp çetesi, tinerci, balici dediðimiz gruplara
dahil oluyor. Bu sefer tekrar dýþlanmamak için, bunu çalacaksýn, kapkaççý
olacaksýn dendiði zaman çocuk bunu reddetmiyor. Çünkü; Eðer kapkaçý
yapmazsa grup bunu terk edecek. Bu terk edilme iþini bir daha yaþamamak için maalesef bu suçlarýn içine giriyor.
Ayrýca, kendilerini yaþama
baðlayacak kýsa ve uzun vadeli amaçlarýn belirlenmesi için gerekli rehberlik desteðinin verilmesi gerekmektedir. Zira, amaçsýzlýk sorunu sadece
39
izcilik suras .indd 39
10.08.2010 17:04:35
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
dezavantajlý çocuklarýn deðil, bu yaþ grubundaki bir çok gencimizin ortak sorunudur. Acil olarak bu bireylerin olumlu bir benlik algýsý geliþtirebilmeleri için kendilerini baþarýlý ve deðerli hissedebilecekleri eðitsel ve sosyal alanlara yönlendirilmeleri gerekmektedir. Ýþte bu iþin anahtarýný da biz
izcilik olarak gördüðümüzden bu slaytýmýzý da anahtarlarla süsledik.
Ýzcilik, çocuðun hem fiziksel, hem de ruhsal geliþimine yardýmcý olan,
kendine güveni öðreten, sosyalleþtiren,eðitirken eðlendiren bir harekettir.
Zira izcilik öðrenilmez, yaþanýr. Bu itibarla izciliði tüm aþamalarýnda yaþayan çocuk fiziki ve ruhsal eðitimden geçer, kendini geliþtirir. Kendine güveni öðrenir. Kamp hayatýyla sosyalleþir. Ýzcilik bir eðitim aracýdýr. Bir sosyal
olaydýr. Bir grup çalýþmasýdýr. Bir sistemler bütünü ve yönetim çalýþmasýdýr.
Ýzciliðin amacý; Ýyi karakterli, saðlýklý, becerikli bir insan yetiþtirmektir.
Ýzciliðin en yoðun olarak yaþandýðý 6-18 yaþ aralýðý geliþimsel açýdan da
çocuk için oldukça önemli bir evredir. Çocuklarýn ahlâkî, sosyal, bedensel
ve kiþilik geliþimlerine çok önemli katkýlar saðlayan izciliðin, dezavantajlý
bireylerin rehabilitasyonunda da önemli görevler üstleneceðini düþünmekteyiz. Sosyalleþmede hayati öneme sahip okul, yani eðitim yaþamýndan
çeþitli nedenlerle kopan çocuklarýn sokaða düþme riski, eðitimine devam
eden çocuklara göre çok daha fazla olduðu bilinmektedir. Çeþitli nedenlerle ailenin destek ve kontrolünden mahrum kalmýþ çocuklarýn akranlarýna nazaran daha fazla risk altýnda olduðu düþünüldüðünde izcilik faaliyetlerinin söz konusu çocuk ve ergenlerin topluma kazandýrýlmasýnda
iþlevsel bir rol oynayacaðý muhakkaktýr. Bu durum toplumsal huzurun
korunmasýnda yapýcý bir rol oynayacaktýr.
Çocuðun her yönden saðlýklý geliþebilmesi için büyük öneme sahip olan
ailenin yokluðu veya uzakta olmasý durumunda ortaya çýkabilecek problemlerin en aza indirilebilmesi için, herhangi bir sebeple ailelerinden ayrýlmak zorunda kalan çocuklarýn yaþamlarý belirli bir yaþa kadar sorunsuz
bir þekilde devamýný saðlayabilmek için, izci liderlerine daha fazla sorumluluk düþmektedir. Çeþitli sebeplerle aileden uzaklaþan bireylerde öfke,
saldýrganlýk, olumsuz benlik algýsý problemlerinin daha fazla ortaya çýktýðý
düþünüldüðünde, bu kiþilerin rehabilitasyonlarý bireysel ve toplumsal huzuru saðlamak adýna önem kazanmaktadýr.
Öfke; Bireyin planlarý, istek ve ihtiyaçlarý engellendiðinde haksýzlýk, adaletsizlik ve kendi benliðine yönelik bir tehdit algýlandýðýnda yaþanan temel
duygulardan biridir. Dezavantajlý çocuklarda yetiþmelerindeki eksiklikten
kaynaklanan nedenlerden dolayý bu çocuklarýn kendilerini ifade etmede
öfkeye daha çok baþ vurduklarý gözlemlenmektedir. Ýzci gruplarý yaptýklarý
40
izcilik suras .indd 40
10.08.2010 17:04:39
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
faaliyetlerle öfke duygularýný kontrol etmede önemli rol oynamaktadýr.
Benlik kavramý bir bireyin yalnýzca kendine özgü tutumlarýndan, duygularýndan, algýlarýndan, deðerlerden ve davranýþlardan ibaret olan kendine
iliþkin görüþü olarak tanýmlanmýþtýr.
Benlik oluþumunda çocuðun çevresi tarafýndan nasýl algýlandýðýnýn çok
büyük bir katkýsý vardýr. Ýçinde bulunduðu sosyal çevre çocuðun kendini
iyi veya kötü olarak algýlamasýna zemin oluþturmaktadýr. Ýzci gruplarý ve
grup içerisindeki bireylerin kendilerini daha iyi tanýyarak izcilik türesi ve
alnýndaki prensipleri benimseterek bireyin olumlu benlik algýsý geliþtirmesine olanak taþýyacaðýný düþünmekteyim.
Beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür ederim.
Sunucu
Evet, liderime teþekkür ediyoruz. Þimdi ben yeni bir kýymetli misafirle
sizi tanýþtýracaðým. Üstelik bu assolist gibi. Böyle her zaman çýkmaz, en
son çýkar ve herkesin gönlünü almak için çýkar. Vahap lider aramýzda.
Vahap Bellibaþ’ý tanýmayan var mý? Eh! Birkaç kiþi var. O zaman Vahap
lideri tanýþtýrmak üzere buraya davet ediyorum. Oralarda bir yerde oturuyordur. Bulun getirin. Bu arada salondan çýkmýþ olan arkadaþlarý da bir
iþaretle içeriye çaðýrýn.
41
izcilik suras .indd 41
10.08.2010 17:04:40
Vahap Bellibaþ
Ýzci lideri
Teþekkür ederim. Bu arada deðerli arkadaþýmýzýn konuþmalarýný not alýyordum. Ýl baþkanýmýz alelacele beni buraya çaðýrdý, saðolsunlar. Teþekkür
ediyorum. Efendim, herkese sevgiler saygýlar. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýmýz Sayýn ilçe baþkanlarýmýza buraya teþrif ettikleri için çok çok teþekkür
ediyorum.
- Küçük izciler nasýlsýnýz?
- Ýyiyiiiiiz
- Hazýr mýyýz?
- Eveeeet.
- Hadi bir at alkýþý yapalým.
- Atlar kumda.. Evet ses gelsin…
- Tak tak tak..
- Atlar çakýlda..
izcilik suras .indd 42
10.08.2010 17:04:40
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
- Çýk çýk çýk…………….
- Atlar çimende..
- …………
- Atlar koþuyor..
- …………
- Atlar çakýlda
- Çýk çýk çýk….
- Atlar engeli aþýyor..Hooooop… Gümmm…, Hooop… Gümmm.. ve alkýþlýyoruz…Sizleri alkýþlýyorum ben.
Þu küçük izcilerimizden bir sevgi alkýþý istiyorum þu büyük liderlerimize.
Aç on parmaðýný aç.. Hayýr þov alkýþý deðil, izci alkýþý. Öpüyorsun. …..
Sevgi mesajýný gönderin. Ýki kontür gitti.. helâl olsun, alkýþlayalým.
Efendim ben Kemal Sunal’ýn, Vefa Lisesi’nde sýnýf arkadaþýyým. O her
sene çift dikiþ gittiðinden -Allah Rahmet eylesin- son iki yýl beraber okuduk
onunla. Ve ben de Vefa Lisesi’nde 1961 den beri izciyim. Ýzciliði çok seviyorum. Hatta hanýmla iki defa boþandým, iki defa evlendim izcilik için. “Ya
ben, ya izcilik” dedi. Aman baþkasýnda olmasýn, Allah kimseye vermesin. Ýzcilik benim bir yaþam biçimim. Yaþamýmýn üçte biri çadýrlarda geçti.
Hatta Üsküdarlý bir lidere, küçük izci sormuþ; “Vahap liderim çadýrda mý
kalýyor?” “Evet” demiþ. “Evi yok mu?” demiþ çocuk. Evet kendi dünyasýndan soruyor. Evimiz sýcak ama, izci kamplarý çok çok daha sýcak.
Evet, bu güzel toplantýyý hazýrlayanlara, emeði geçenlere, buraya gelenlere çok çok teþekkür ediyorum, saygýlar sunuyorum.
Sunucu
Evet, Vahap lidere teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar, Serkan liderin diyecekleri var, bakalým ne diyecek.
43
izcilik suras .indd 43
10.08.2010 17:04:44
Serkan Erkmen
Ýzci Lideri
Evet, sevgili izciler, takip edenler biliyor, biz her yýl burada, sunumlarýmýzdan sonra dolaþtýrdýðýmýz bir liste ile sizlerden 45 kiþi seçiyoruz. Bu
45 kiþi Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü Meclisi’ni oluþturuyor. Biliyorsunuz;
Belediyelerimiz 45 kiþilik meclis üyelerinden oluþur. Belediye Baþkanýnýn,
daha doðrusu, Meclis baþkanýnýn altýnda, biz de onlara benziyerek, Ýzci
Meclisi, Hanýmlar Meclisi, Engelliler Meclisi gibi Meclisler oluþturuyoruz. Biraz sonra listeyi dolaþtýracaðým, lider arkadaþlarým lütfen
takip etsinler. 3 izci yazýyorsunuz. Daha doðrusu kendi
okulunuzdan 3 aday izci yazýyorsunuz. Daha sonra
biz bunlarý tekrar sizinle konuþarak 2’ye, ya da bazen 1’e düþürebiliriz. Bunu þimdiden belirtelim ki,
kimse alýnganlýk göstermesin.
Bir de þu an imza sirküsü geldi benim
elime. Hangi okullardan gelinmiþ olduðunu görmüþ oldum böylece. Bir
bakalým hangi okulun sesi daha çok
izcilik suras .indd 44
10.08.2010 17:04:45
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
çýkýyor.
- Koca Ragýp Paþa nerede?
- Buradaaaaaaaa.
- Gödüðüm kadarýyla 4 lider gelmiþ, 4 ünite katýlmýþlar.
- Regýp Akýn Nerede?
- Buradaaa.
- Az kiþi ama maþallah sesleri iyi çýkýyor.
- Malazgirt ?
- Ha! Ýki kiþi. Lider olarak katýlmýþlar herhalde, izciler yok ama burada
diye baðýrabilirdiniz yine de.
- Atatürk Ýlköðretim?
- Burada.
- Evet teþekkür ediyoruz.
- Gaspýralý Ýlköðretim?
- Buradaaaaaaaaaaaaaa.
- Beþ kiþisiniz ama sesiniz de maþallah…
- Bu arada ben de Gaspýralý Ýsmail’de öðretmenlik yapýyorum. Onun
verdiði bir heyecanla baðýrdýlar herhalde.
- Gazi Lisesi?
- Burada.
- Gazi Lisesi’ni, daha doðrusu liseleri aramýzda görmek bizi daha da
heyecanlandýrýyor. Bu anlamda Gazi Lisesi’ne de teþekkür ediyoruz.
- Osman Gazi Lisesi?
- Burada
- Evet, Osman Gazi Lisesi’ne de teþekkürler.
- Ýsa Yusuf ?
- Buradaaaaaaaaaaaaaa.
- Dr. Cemil ve Fevziye Özkaya Ýlköðretim Okulu?
- Buradaaa
- Evet hoþ geldiniz.
- Uçanevler Ýlköðretim Okulu?
- Buradaaaa
- Uçanevler velî desteðiyle gelmiþ herhalde. Bu bizi daha da sevindirdi.
Ýnþallah, programýn sonunda dilek ve temenniler kýsmýnda velilerimizden
de bir iki söz almak istiyoruz. Ki; Kitabýmýza velilerin görüþlerini de ekleyebilelim.
- Aþýk Veysel?
- Buradaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- Zeynep Bedia?
- Buradaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
45
izcilik suras .indd 45
10.08.2010 17:04:49
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
- Baðcýlar Endüstri Meslek?
- Burada
- O nasýl kibar bir “Burada”ydý? Buradan birisi baðýrdý ama. Nerede?
Orasý ayrý bir Endüstri Meslek mi? Ha! Ayrý ayrý oturdunuz. Allah bölmesin
kimseyi.
- Nene Hatun Ýlköðretim?
- Buradaaaaaaaaaaaaaa.
- Firuzan Sadýkoðlu?
- Buradaaaaaaaaaaaaaaa.
- Nevin Mehmet Bilginer?
- Buradaaa.
- Ýnönü Ýlköðretim?
- Buradaaaaaaaaaaaa.
- Ýbn-i Sina Lisesi Lideri? O da mý yok? Ýbn-i Sina bir kayýp yaþadý. 4 tane
lider arkadaþýmýz, Ýbn-i Sina Lisesi liderleri bir baþka okula tayin istediler
ne yazýkki. O yüzden þimdilik Ýbn-i Sina Lisesi’nin izcilik konusunda o ünü
azalmýþ oldu.
- Kirazlý Ýlköðretim?
- Buradaaaaaaaaaaaaaa.
- Evren Ýlköðretim?
- Buradaaaaaaaaaaaaaa.
- Ve Sancaktepe Ýlköðretim?
- Buradaaaaaaaaaaaa.
Okullardan ismini saymadýðýmýz var mý? Buyurun.
- Ziya Gökalp Ýlköðretim. Bunu hemen liderimize imzalatalým.
- Ziya Gökalp Ýlköðretim?
- Buradaaaaaaaaaaa.
- Paki Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kamplarý destek ekibi burada mý?
- Buradaaaaa.
Bu kadar mý sesiniz?
Destek ekibinden bir gösteri alalým mý?
Destek ekibimiz bizim kamplarýmýzda böyle sürekli etkinliklerde, aktivitelerde liderlere yardýmcý oluyorlar. Onlardan þöyle oba ruhuyla ilgili bir
gösteri rica edeceðiz.
Evet þöyle bir sandalye getirdim ben ortaya. Kendine ve kilosuna
güvenen bir liderimizi rica ediyoruz buraya. Misafir liderlerden alabiliriz. Erdinç liderim kaç kilosunuz? “87 kilo.” 90 kilo olan var mý? Güney
liderim? Doksan gibisiniz siz. “100 küsür görünüyor” “92” 92’den aðýr
46
izcilik suras .indd 46
10.08.2010 17:04:50
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
olan var mý liderlerimizden? 110, Saðolun çocuklarýmýza þimdilik o kadar denemedik. Güney liderim siz buyurun. Þöyle alalým. Þimdi 4 izcimiz
sadece iki parmaklarýný kullanarak Güney liderimizi kaldýrmaya çalýþacaklar. Bakalým 4 kiþi bile olsa iki parmakla kalkabiliyor mu? Bir deneme yapalým. Birincisi deneme. Sonra gösterinin ana kýsmýna geçeceðiz. Evet sessizlik. Arkadaþlarýmýz konsantrelerini saðlasýnlar, yoksa kalkmýyor. 92 kilo
demiþtik ama, ben yine de 95-97 gibi tahmin ediyorum. Evet biraz zorlandýlar gibi. Peki gösterimize geçelim o zaman. Þimdi çok sessiz olmamýz
gerekiyor. (Alkýþ sesleri) Evet, güzel bir oba ruhu biraz bio-enerji katarak
olaya Güney liderimizi çok rahat bir þekilde kaldýrdýlar. Çok teþekkür ediyoruz, hem liderimize, hem de destek ekibimize. Saðolun.
Evet, umarým eðlenmiþsinizdir. Hemen ben Fatih lidere sözü býrakýyorum.
Sunucu
Evet, destek ekibine teþekkür ederim. Güney lider falan dünyayý deðiþtirecek diye hissetti ama, neyse yeryüzüne döndü.
Arkadaþlar, aramýza liderlerimiz katýlýyor, ilçe baþkanlarýmýz geldi.
Baðcýlar’dan lider arkadaþlar geldi. Bu sabahleyin bir þeyler vardý galiba
Baðcýlar’da. Ben hemen sözü Giresun il Baþkanýmýz Mehmet Þeyranlýoðlu
liderime devrediyorum. “Çocuk ve Gencin Þiddet ortamlarýndan uzaklaþmasýnda izcilik” konulu sunumu için.
47
izcilik suras .indd 47
10.08.2010 17:04:50
Mehmet Þeyranlýoðlu
Giresun il Baþkaný-Ýzci Lideri
Sayýn Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcým, Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, deðerli
izci arkadaþlarým, sevgili izciler, Baðcýlar Belediyesi ve Ýstanbul Ýzci Kurul
Baþkanlýðýnýn ortaklaþa düzenlediði 6. Ýzcilik Meclisi Þûrasý ve 1. Ulusal Ýzcilik Sempozyumunun Türk ve Dünya izciliði için hayýrlý olmasýný diliyorum.
Bana da bu sempozyumda söz hakký verdikleri için kendilerine teþekkür
ediyorum. Giresun ilinin lider ve izcilerinin sevgi ve selamlarýný sunarak
sözlerime baþlamak istiyorum.
Deðerli katýlýmcýlar, konum: “Çocuk ve Gencin Þiddet
ve zararlý alýþkanlýklar ortamýndan korunmasýnda izcilik, Þiddet, Þiddetin risk faktörleri” Bu konuyu az
önce konuþan lider arkadaþým anlattý. Buna detaylý
olarak girmeyeceðim. Çünkü; deðerli zamanlarýnýzý
bir daha almak istemiyorum. Yalnýz, bu günümüz gençliði arasýnda hýzla yayýlmakta
olan sigara, alkol, uyuþturucu kullanýmýnýn hýzla arttýðýný görüyoruz.
izcilik suras .indd 48
10.08.2010 17:04:50
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Hatta bu zararlý maddelerin kullanýmýnýn ilköðretim çaðýnda 10-11 yaþlarýna kadar düþtüðünü görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüðünün son beþ
yýlda yaptýðý istatistik verilerine göre, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir baþta olmak
üzere 3 büyük þehrimizde, 2006 yýlý istatistiðine göre, 2005 yýlýnda 400
kg olan uyuþturucu kullanýmýnýn, 2006 yýlýnda maalesef 4 tonun üzerine
ulaþtýðý görülmüþ ve bu korkunç rakam gün geçtikçe artmakta ve hýzla
da yayýlmakta. 3 büyük þehirlerimizde çocuk ve gençlerimizin durumu bu
iken, diðer illerimizde tabi ki durum farklý deðil. Örneðin: Kendi ilimden
örnek verecek olursam, okullarýmýzda þiddetin hýzla yayýldýðýný, arttýðýný,
çeteleþmenin yayýldýðýný, bazý sokaklara ve semtlere belli bir saatten sonra
girilemediðini görüyoruz.
Deðerli arkadaþlar, Çocuklar; Bizim çocuklarýmýz, gençler; Bizim gençlerimiz. Ülke hepimizin. Çocuk ve gençlerimize bizler sahip çýkmazsak
onlara karþý gerçekten çok büyük bir sorumluluk, vebal ve günahýn altýna
gireceðiz. Bu noktada sizlere arkadaþým az önce bazý þeyleri anlattý. Ben
de risk ortamýnda çocuk ve gençlerimizin zararlý alýþkanlýklardan korunmasý noktasýnda izciliðin yararlarýný sunmaya çalýþacaðým.
Yalnýz bu arada sunumda, arkada gördüðünüz Giresunumuzun çeþitli
yörelerinden, çeþitli manzaralar. Onlarý da sizlere burada gösterme fýrsatýný yakaladým.
Bu arada arkadaþlar medya ve kitle iletiþim araçlarýnýn da þiddet
davranýþlarýnýn ortaya çýkmasýnda etkisi bulunmaktadýr. Medyadaki þiddet
çocuklarda bir ya da birden fazla tepkinin oluþmasýna yol açýyor. Çocuklar
Medyada gördüðü yetiþkin davranýþlarýna özeniyor ve onu taklit ediyor.
Ýsim vermeyeceðim, Televizyonda izlediðimiz bazý dizilerde, o dizilerin
izlendiði saatlerde ülkemizde gerçekten hayat duruyor. Halbuki ekonomik
ve sosyal yönden sorunlar olan semtlerde, mahallelerde bu durum daha
çok gözleniyor. Ve daha sonralarý karþýmýza iþte, çok affedersiniz, lümpen
tipli gençler, öðrenciler çýkýyor. Bundan 3-5 yýl önce Sayýn Ýl milli Eðitim
Müdür Yardýmcým Sayýn Mesut Özkaya Müdürüm bilir, Giresun’da Ticaret
Meslek Lisesi Okulumuz var., Burada izcileri çalýþtýrýyorduk, okul müdürü
geldi. Son sýnýfta bir öðrencinin dövmediði öðretmen kalmamýþ, her gün
kavga. “Bu çocuðu izciliðe al” dedi. Biz tabi kendisini izciliðe aldýk. Tabi
zaman geçmiþti gerçi. Son sýnýfýn Mart aylarý. Çocuk demeyelim de genç,
3-4 ay boyunca izciliðe geldi. Hatta bir yarýþma anýnda sen de gir, sen de
katýl dedim. Bana palto omuzunda, “Senin baþka iþin yok mu hoca?”dedi.
Aynen bu tabirle. Ama daha sonra bu çocuðumuzun 3-4 aylýk izciliðe
katýlýmý süresinin sonunda davranýþlarýnýn deðiþtiðini gözlemledik. Ve bu
49
izcilik suras .indd 49
10.08.2010 17:04:54
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
çocuðumuz þu anda, baþarýsýz olmasýna raðmen iki yýllýk yüksek bir okulda
okuyor. Ýnþallah topluma yararlý bir genç olarak, bir birey olarak çýkar.
Evet sonuçlar olarak;
Ýster þiddet, ister zararlý alýþkanlýklar sonunda kendine güvensizlik, yalan söyleme, saldýrgan kiþilik, tikler ve duygusal sorunlarýn ortaya çýktýðýný görüyoruz. Çocuklarýn ve gençlerin þiddete ve zararlý alýþkanlýklara
yönelmelerini kolaylaþtýran çevre koþullarýný deðiþtirmek, daha doðrusu
çocuklarýmýzý sosyal çevreye yönlendirmemiz gerekir. Farklýlýklara karþý
hoþgörülü olmayý, saðlayacak politikalarýn benimsenmesi, Çocuklarýn
ve gençlerin kendilerinin ve arkadaþlarýnýn sorumluluðunu üstlenmelerini
saðlamak, iletiþim aðýnýn güçlendirilmesi.
Tespit edilen risk faktörlerinden korunma noktasýnda Ýzciliðin önemi:
Çocuklarýn ve gençlerin þiddet ve zararlý alýþkanlýk ortamlarýndan korunabilmesi için, eðitimin 3 ayaðýndan biri olan sosyal etkinliklere katýlmasý gerekir. Bu etkinliklerden en önemli olaný da hepinizin bildiði gibi
izciliktir.
Ýzciliðin kazandýrdýklarý:
Ýzcilik bir grup çalýþmasýdýr. Çocuk ve gencin kiþiliðinin geliþmesini saðlar. Çocuk ve gencin yeteneklerinin ortaya çýkmasýný saðlar. Kendisine ve
içinde yaþadýðý topluma yararlý alýþkanlýklar kazanmayý öðrenir. Çocuk ve
genç en zor koþullarda dahi yaþamýný sürdürür. Ýzcilik, çocuk ve gence
saðlam bir kiþilik eðitimi vererek baðýmsýz düþünebilme, bireysellik kazanma, ahlaklý bir yaþam sürdürme konusunda eðitim verir. Çocuk ve gencin
iyi bir insan, iyi bir yurttaþ olarak yetiþmesini saðlar, kalýcý, katýlacaðý aktiviteler ve yapacaðý proje çalýþmalarýyla zararlý alýþkanlýklar ve þiddetten
uzak kalmasýný, topluma hizmet duygusu kazanmasýný ve güçlenmesini
saðlar. Ýnsanoðluna derin bir sempati duymasýný, kendisini diðer insanlara
yakýn hissetmesini, yeni arkadaþlýklar ve dostluklar edinmesini saðlar.
Ýzcilik alt türevi amaçlarý doðrultusunda çocuk ve gence çeþitli görevler
ve sorumluluklar yüklemektedir. Risk taþýyabilecek ortamlardan çocuk ve
genci doðal olarak korumaktadýr. Ýzcilik çalýþmalarýna çocuk ve gençlerin
katýlacaðý aktiviteleri þu þekilde sýralayabiliriz; Kampçýlýk, doða yürüyüþleri
ve daðcýlýk, kültür gezileri, yüzme, yelken, kano, el becerileri, drama, ata
binme, bisiklete binme, atýþ, çim kayaðý, okçuluk, týrmanma, golf, brovnig
50
izcilik suras .indd 50
10.08.2010 17:04:55
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
ve spor dallarý gibi sýralayabiliriz. Zaten az önce sayýn liderim yaptýðý
sunumda bunlardan bazý kesitler gösterdi. Ve bunlarýn da izcilik çalýþmalarýnda ne kadar yararlý olduðunu da kendileri zaten sundular.
Bu etkinliklere katýlan, proje çalýþmalarý yapan genç, verilen bir görevi
yerine getirmenin bir iþi baþarmanýn mutluluðunu yaþar. Paylaþmayý,
yardýmlaþmayý, sevgiyi, saygýyý öðrenir. Kendine olan güveni artar. Kiþiliði
geliþir. En önemlisi, derslerindeki baþarýsý artar. Yine bu etkinliðe katýlacak
çocuk ve gencin boþ zamaný olmayacak. Enerjisini olumlu kullanacak. Ve
deþarj olacak, Zaten enerjisini olumlu yönde kullanmadýðý için, deþarj olmadýðý için, ister istemez iþte deþarj olabilmesi için zararlý, þiddete, zararlý
maddelere eðilmeye baþlýyor. Eðer, izcilik çalýþmalarýna katýldýðýnda bunu
yapma fýrsatý bulamayacaktýr. Þiddet ve zararlý alýþkanlýktan korunmuþ
olacaktýr. Bu etkinliklere katýlan ve proje çalýþmalarý yapan çocuk ve genç
toplumda itilen deðil, sevilen bir kiþi olacak, iyi insan, iyi yurttaþ olarak
toplumdaki yerini alacak, Bunda hem kendisi, hem ailesi, hem ülkemiz
kazanacak.
Arkadaþlar, burasý, geçen hafta Giresun Kalesi’nde yaptýðýmýz ve 450
öðrencinin il merkezinde, ilçelerde de yaklaþýk 5-6 yüz, bine yakýn izcinin
katýldýðý bir “Hamsi Günü” etkinliði.
Sözlerimi ulu önder M. Kemal Atatürk’ün bir sözüyle tamamlamaya
çalýþacaðým. “Çocuklarýmýzý, artýk düþüncelerini hiç çekinmeden, açýkça
ifade etmeye, içten inandýklarýný savunmaya, buna karþýlýk baþkalarýnýn samimi düþüncelerine saygý beslemeye alýþtýrmalýyýz. Ayný zamanda onlarýn
temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaþ sevgisiyle beraber, doðruya,
iyiye ve güzel þeylere karþý sevgi ve ilgi uyandýrmaya çalýþýlmalýdýr. Bence
bunlar çocuk terbiyesinde ana kucaðýndan en yüksek eðitim ocaðýna kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardýr. Ancak
bu suretledir ki, çocuklarýmýz memlekete yararlý bir vatandaþ ve mükemmel bir insan olurlar.”
Arkadaþlar, bu baðlamda, baþtan itibaren anlatmaya, izah etmeye
çalýþtýðýmýz hususlarýn ihmal edilmesi ve anne babalar, eðitimciler ve topyekün millet olarak gerekli önlemleri almamamýz durumunda okul, aile
ve dershane üçgeninde bir maraton içerisinde koþuþturduðumuz çocuklarýmýzý kaybetmiþ olacaðýz. Çünkü bu maraton içerisinde sosyal açýdan,
ruhsal açýdan onlara hiçbir þey veremiyoruz. Ýzcilik çalýþmalarýyla anlattýðým þekilde onlara güzel þeyler vereceðimiz kanýsýndayým.
Dinlediðiniz için teþekkürlerimi sunuyorum. Her þey gönlünüzce olsun.
51
izcilik suras .indd 51
10.08.2010 17:04:55
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Oturum Baþkaný
Evet, Giresun Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Ama benim
þöyle bir þey dikkatimi çekti. Bu hamsi günü etkinliði öðle saati midir nedir? Dýþarýda hazýrlýklar son aþamaya gelmiþ haberi alýyorum ama bir ikram
hazýrlýðý var o tamam da hamsi etkinliði benim öðle saati dolayýsýyla dikkatimi çekmiþ olsun.
Giresun Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Hamsi günü etkinliði bizim yaklaþýk 5-6 yýldýr Giresun’daki tüm izci
ünitelerinin katýlýmlarýyla Giresun kalesinde yaptýðýmýz bir etkinlik. Kalemiz gerçekten çok büyük bir yer, binlerce kiþiyi aðýrlayacak kapasiteye
sahip bir alan ama biz bu sene ilçedeki izcilerimizi davet etmedik. Onlar
kendi ilçelerinde bu faaliyeti gerçekleþtirdiler, bekleriz.
Oturum Baþkaný
Tarihini bilirsek geliriz hamsi yemeye, teþekkür ederiz. Arkadaþlar, sevgili
izciler þimdi size ben biraz daha uzak diyarlardan yine Ramazan liderimi
52
izcilik suras .indd 52
10.08.2010 17:04:55
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
tanýþtýrayým. Aydýn Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný. Liderim buyurun.
Ramazan Atar
Aydýn Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Deðerli Protokol Üyeleri, Deðerli Ýl Baþkanlarým, sevgili lider arkadaþlar ve kýymetli izciler Aydýn ilinden hepinize sevgi ve selamlar sunarým.
Malumunuz, Aydýn hepinizin bildiði gibi Türkiye’nin gözbebeði bir il. Turizm beldesi. Sizleri de orada aðýrlamaktan gurur duyarýz. Özellikle Baðcýlar Belediyesi Baþkanlýðý’nda izcilerimizi Aydýn’da bir yaz kampýna davet
ederiz.
Yine ilimizde izcilik faaliyetleri Ýstanbul kadar olmasa da iyi bir þekilde
devam etmekte ve þu an eðitimci liderlerimizle birlikte izciliðimizi bir üste
yükselmesi için çalýþmaktayýz. Ýlk defa bu toplantýya katýlýyorum. Bizleri
davet ettiði için ben Ýstanbul Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýný ve Baðcýlar Belediye
Baþkaný’na teþekkür ediyorum. Bu heyecanýmý biraz da olsun gidermek
için izcilerimizden alkýþ almak istiyorum. Malumunuz bizler asker yetiþtiren
bir milletin evlatlarýyýz o nedenle çok savaþlar geçirdik. Bu savaþlarda da
kullandýðýmýz bazý silahlarýmýz var o nedenle silah alkýþý diyoruz.
Bu grup tabanca sesi çýkaracak. Çünkü ilk etapta bir askerin elinde
sadece tabanca vardý. Diðer grubumuz makineli dediðimiz, makineli tüfek
sesini çýkaracak. En son da top var. Birinci grupta tabanca sesi çýkarýrken
‘Abi, abi’ sesi çýkaracaklar diðer grubumuz, makineli tüfekte yardýmýný babasýna iletecek o da ‘Baba, baba’ sesini çýkaracak. En son da baba da ‘Ne
var oðlum?’ þeklinde seslenecek. Evet bu grubumuz hemen baþlýyor ‘Abi,
abi’ evet çocuklar bu grupta sesleniyor ‘Baba, baba, baba’ diðer grupta
‘Ne var oðlum?’. Evet, ben teþekkür ediyorum hepinize sevgi ve saygýlar
sunuyorum.
Oturum Baþkaný
Evet, liderime teþekkür ediyorum. Hazýr tanýþma devam ederken ben
Gaziantep Ýl Ýzci Kurulu Baþkanýmýzý da tanýyalým istiyorum, liderim buyurun.
Kasým Yýldýz
Gaziantep Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný
Sevgili Katýlýmcýlar ve Protokol öncelikle hepinizi saygýyla selamlýyorum.
53
izcilik suras .indd 53
10.08.2010 17:05:00
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Ben de ilk defa böyle bir toplantýya katýlýyorum onun için çok heyecanlýyým, heyecanýmý mazur görün. Zaten yeni Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný oldum
ben. Görevde de yeniyim. Ama gerçekten Baðcýlar Belediyesi’nin yaptýðý
bu hizmet gerçekten çok büyük bir hizmet. Biz Gaziantep olarak izcilikte sadece Baðcýlar’ý düþündüðümüz zaman bile bayaðý gerilerdeyiz. Biz
umuyoruz ki inþallah Gaziantep’de de izcilik faaliyetimizi Baðcýlar’ý örnek
alarak, buradan gittiðimizde bunu deðerli büyüklerimize anlatarak sizlerin
çalýþmalarýný örnek alarak Gaziantep’de izciliðimizi beklenen seviyeye getirmeye çalýþacaðýz.
Ben de size basit bir izci selamý yaptýrmak istiyorum. Ýzcinin parolalarýndan bir tanesi önce izcilerimizi 3 gruba ayýrýyoruz. Birinci grubumuz ‘Ýzcilik’ diyor hazýr mýyýz? ‘Ýzcilik öðrenilmez yaþanýr.’ sonunda hep beraber
alkýþ baþlýyoruz. ‘Ýzcilik öðrenilmez yaþanýr.’ Hepinize teþekkür ediyorum.
Oturum Baþkaný
Evet, liderimize teþekkür ediyoruz. Sevgili izciler, deðerli misafirler toplantýmýzýn sonuna yaklaþtýk. Bitirmeden önce son söz olarak ben Marmara Üniversitesi Eðitim Görevlisi, Sayýn Hocam Cafer Velioðlu Beyefendiye
sözü veriyorum. Hem de bizi bir deðerlendirsin istiyorum. Ardýndan sizi ev
sahibi olduðu için tabi ki Muhammed’le tanýþtýracaðýz tanýþmayanlar için.
Peki, hocam buyurun.
54
izcilik suras .indd 54
10.08.2010 17:05:00
Cafer Velioðlu
Marmara Üniversitesi Öðretim Görevlisi
Teþekkür ederim. Sayýn Milli Eðitim Müdür Yardýmcým, deðerli Ýlçe Milli
Eðitim Müdürümüz, sevgili misafirler uzaktan yakýndan bu toplantýya iþtirak eden çok deðerli liderlerimiz, sevgili izci kardeþlerimiz hepinizi saygýyla
muhabbetle selamlýyorum.
Buradan Ecmel Güney’e selam olsun. Buradan Ayþe Uðurlu’ya, Yakup
Cebeci’ye, Semahat Gün’e selam olsun. Sarý öbek, Horoz
obasý, Kocatepe ekibi Aslan Uðraþ, Mesut Saygýlý, Mahmut Çam, Ömer Kalaycý ve Þükrü
Özdemir’e selam olsun. Tarih 30 Ocak- 8
Þubat arasý 1989 yýlý liderlik temel kursu yer
Kocaeli. Ýlk defa benim liderlik temel kursuna
orada katýldýðým tarihtir bu ve bunlar da bizim
oradaki ders veren liderlerimiz ve ders alan,
kurs gören arkadaþlarýmýz.
Deðerli misafirlerimiz; ben
Marmara Üniversite’sinde Be-
izcilik suras .indd 55
10.08.2010 17:05:01
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
den Eðitimi Spor Öðretim Görevlisi olarak görev yapmaktayým. Uzun yýllardýr, üniversitemiz eðitim fakültesi ilköðretim bölümünde bir takým ilkleri
yapmýþ olmanýn mutluluðuyla, çeþitli faaliyetleri öðrencilerimizin ayaðýna
kadar getirdik. Bunlardan bir tanesi de, her yýl -yaklaþýk 10 yýlý geçmektedir- gerçekleþtirdiðimiz izcilik liderlik temel kurslarýyla sýnýf öðretmeni
adayý öðrencilerimizin, liderlik temel eðitimi alarak, izcilik belgesiyle beraber mezun olabilmelerine imkan saðlayabilme. Burada þu anda mezun
olup öðretmen olarak hayata atýlan, o kurslarýmýzý görmüþ iki tane öðrencimi de görmüþ olmakla ayrýca bir mutluluk duydum. Bunlardan bir tanesi
Nalan öðrencim, diðeri de Demet öðrencim, þu anda üniteleriyle beraber
aramýzdalar.
Deðerli misafirler; bir diðer etkinliklerimiz onlarý kýsaca geçmek istiyorum. Çünkü bu tip etkinlikler özellikle Okul Öncesi Eðitimi ve Sýnýf Öðretmenliði eðitimi alanýnda öðrenim görmekte olan öðrencilere sunulursa,
meslek hayatýnda bu öðrencilerimizin bu etkinlikleri yürütmesi vesilesiyle
çok güzel, ileriye dönük kazanýmlar elde edilecektir.
Bunlardan bir tanesi Havacýlýk Kulübü olarak zengin etkinlikler gerçekleþtirdik. Model uçak rehber öðretmen, roket ve yamaç paraþütü
kurslarýna öðrencilerimizi yönlendirdik, bir hayli memnuniyet duygularýyla
geriye dönütler aldýk.
Yine yýllardýr üniversitemiz bünyesinde “Saðlýk Kültür Spor Dairesi”nce
yapýlmakta olan halk oyunlarý kurslarý bölümümüz olarak hafta içi yapýlmak kaydýyla, sadece Sýnýf Öðretmenliði ve Okul Öncesi Öðrencilerine
yönelik hafta içi gerçekleþtirilmesi suretiyle, en az 1, ya da 2 yörenin oyunlarýný öðretebilecek boyuta gelene kadar halk oyunlarý kurslarý çalýþmalarý
yapmaktayýz. Sýnýf Öðretmenliði öðrencilerimizi çeþitli alanlarda hakemlik
kurlarýna yönlendirdik. Bunlardan atletizm ve futbol hakemliði belgelerini
alan öðrencilerimiz oldu.
Yine her yýl Gençlik, Spor genel müdürlüðünün genlik lideri yetiþtirme
programýna öðrencilerimizi yönlendirdik. Gençlik lideri olan 11 öðrencimiz
ve bunlardan 4’ü Avrupa Birliði Projeleri adý altýnda, Gençlik Projeleri adý
altýnda çalýþmalar yaptý. Avrupa’dan bu projelerle ilgili kaynak temini
saðladýlar ve baþarýlý oldular. Yine Gençlik Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý’nýn
her yýl üniversite gençliðine yönelik gençlik kamplarýna öðrencilerimizi
yönlendirdik. Biliyorsunuz bu kamplarda 10- 15, hatta 20’ye yakýn deðiþik
etkinlikler yapýlmakta ve bunlardan öðretmen adayý öðrencilerimizin bunlarý yaþayarak görmüþ olmasýndan ciddi kazanýmlar elde etmekteyiz.
56
izcilik suras .indd 56
10.08.2010 17:05:04
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Deðerli misafirler; Sizlerle Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi bölümü Sýnýf Öðretmenliði adayý 4. sýnýf öðrencilerimize yönelik Beden eðitimi izcilik konusunda yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarýný paylaþmak
istiyorum. Hemen hemen 2 hafta öncesinde bu konuyla ilgili deðerli
arkadaþýmýz liderimiz Fatih Bey bana haber verdiði zaman, katýlýr mýsýnýz
hocam dedi seve seve katýlýrým dedim ve 2 haftalýk bir süreç içerisinde iki
tane Ýstanbul dýþý seyahat yapmak suretiyle çalýþmalarýmý elektronik ortama dökemedim bundan anlayýþýnýza sýðýnýrým.
Araþtýrmamamýzýn 2 tane temel amacý bulunmaktadýr. Bunlardan bir
tanesi okullardaki beden eðitimi derslerinin durumu bir diðeri de izcilik
konusunda sahip olunan düzeyi ortaya koyabilmektir. Bu amaçla fakültemiz Sýnýf Öðretmenliði bölümünde öðrenim gören öðretmen adaylarýyla
çalýþýlmýþtýr. Bu araþtýrmaya katýlan öðrencilerin %70’i kýz %30’u erkek
öðrencilerdendir. %85’i orta gelir grubundandýr, diðerleri de alt ve üst gelir grubu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Araþtýrmamýza katýlanlarýn %93’ü
il ve ilçe merkezlerinde öðrenim görmüþlerdir. Bu araþtýrmaya katýlanlarýn
%95’i ise devlet okullarýnda öðrenim görenlerdir.
Buna göre öðretmen eksikliði ve diðer bazý nedenlerden dolayý aksamalar yaþanýyor olsa da, okullarda beden eðitimi dersleri büyük oranda
düzenli ve sürekli olarak yapýlmaktadýr. Yaptýðýmýz araþtýrmada ilköðretim düzeyindeki okullarda beden eðitimi dersleri, %95 gibi yüksek bir
oranda sýnýf öðretmeleri tarafýndan yürütülmektedir. Her ne kadar 4 ve
5. sýnýflarda derslerin branþ öðretmeleri tarafýndan verilmesi yönünde
olumlu geliþmeler söz konusu ise de, ben daha uzunca bir süre 4 ve 5.
sýnýflarda beden eðitimi dersinin yürütülme sorumluluðu sýnýf öðretmenleri üzerinde olacaktýr. Yapýlan araþtýrmada ortaya çýkan bulgulardan bir
tanesi, sýnýf öðretmeni adayý öðrencilerin % 80’inin düzenli olarak spor
yapmadýklarý yönündedir. Bu da bize okullarýmýzda öðrencilerimize spor
kültürü kazandýramadýðýmýzý göstermektedir. Yine yapýlan bu araþtýrmada
ortaya çýkan bir diðer bulgu da, sýnýf öðretmeni adayý öðrencilerin %90’ýn
üzerinde ilköðretimden üniversiteye kadar yardým, eðitim ya da sportif
amaçlý dernek, kulüp, vakýf gibi sivil toplum kuruluþlarýna üye olmadýklarý
yönündedir. Bu da bize okullarýmýzda öðrencilerimize demokrasi kültürü
de kazandýramadýðýmýzý göstermektedir.
Deðerli misafirler; bu araþtýrmanýn amaçlarýndan bir tanesi ve en önemlisi, sýnýf öðretmeni adayý öðrencilerimizin izcilik konusundaki düzeylerini
belirlemektir. Araþtýrma sonucunda ortaya çýkan bulguya göre; Araþtýrmaya katýlanlarýn %75’i nin izcilik konusunda bilgisi yoktur. Ýzcilik konusunda
57
izcilik suras .indd 57
10.08.2010 17:05:05
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
bilgi sahibi olan öðrencilerin ise, çoðunlukla ilköðretim düzeyindeki izcilik
etkinliklerine katýldýklarý esnada elde ettikleri bilgiler olduðu görülmüþtür.
Devam edersek, bu bilgiler de milli bayram ve özel gün etkinliklerinden
öteye geçen bilgiler deðildir. Ýzcilik etkinliklerinin amacýna ulaþmasý öðretmenin o konudaki yeterliliðine baðlýdýr. Ýzcilik konusundaki öðretmen eðitim ve yeterlilikleri, LTK, yani liderlik temek kursu ve ileri düzeyde branþ
kurslarýyla saðlanmaktadýr. Öðretmenlerin bu konudaki en temel eðitim
düzeyleri LTK’dýr. LTK sonunda öðretmenler ünite çalýþtýrabilme yeterliliðine ulaþmaktadýr. Ancak yaptýðýmýz bu araþtýrmada görülmüþtür ki;
ilköðretim bölümü olarak açtýðýmýz liderlik temel kurslarýna katýlan öðretmen adayý öðrencilerin %80’i kurs bitiminden sonra ünite çalýþtýramamaktadýr. LTK belgesi sahibi bu öðretmen ve öðretmen adaylarýnýn ünite
çalýþtýrabilme konusunda teþvik edilmeleri gerekmektedir. LTK belgesi
sahibi öðretmen adaylarýnýn ünite çalýþtýrmada yaþadýklarý problemlerin
baþýnda, derslerin yoðunluðu ve yöneticilerin ilgisizliði gelmektedir.
Yapýlan araþtýrmada ortaya çýkan bulgulardan bir diðeri öðretmen adayý
öðrencilerin izcilikle ilgili etkinliklere katýldýklarýnda, en fazla, yeni oyunlar öðrenmek ve oynamaktan hoþlandýklarý görülmüþtür. Bununla beraber
þarkýlý oyunlar, izci þarkýlarý, izci düðümleri, kamp etkinlikleri, doða yürüyüþ
ve gezileri ilgilerini çekmektedir. Liderlik temel kursuna katýlan öðretmen
adayý öðrencilerin teorik bilgileri sýralamanýn sonuna yerleþtirmek suretiyle, pek fazla hoþlanmadýklarýný ortaya koymalarý dikkatimizi çekmiþtir.
Sonuç olarak; bilgiye ulaþmanýn çok kolay ve çok hýzlý olduðu günümüzde, eðitim süreci içerisinde bilgisayarýn ve internet aðýnýn önemi
inkar edilemez. Ýpucu, dönüt, düzeltme, pekiþtireç verebilme, katýlýmcýlýðý
saðlayabilme, biçimlendirme ve yetiþtirmeye dönük deðerlendirme yapabilme, bütün bunlar bilgisayar tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Fakat iþ asla
bununla bitmez. Öðrenciye karþý sevgi, saygý, içtenlik, hoþgörü, anlayýþ
gibi insani özelliklerini göstermede öðretmenin yerini asla tutamaz. Buradan hareketle eðitim fakültelerinin, özellikle ilköðretim bölümlerinin 4.
sýnýf 8. döneminde seçmeli olarak izcilik dersi konulmasý YÖK ve Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerince deðerlendirilerek hayata geçirilebilir. Yine eðitim fakültelerinin, özellikle ilköðretim bölümlerince 3.sýnýf yani 6. yarýyýl
sonunda içinde çeþitli etkinliklerin yaný sýra izcilik etkinliklerinin yer alacaðý
ve katýlýmýn zorunlu olduðu bir yaz kampý uygulamasý düþünülebilir.
Ýzcilik faaliyetleri, ders dýþý etkinlikleri, egzersiz faaliyetleri olarak deðerlendirilmeli ve öðretmene ekonomik destek saðlamasý okul yöneticilerinin
insiyatifine býrakýlmamalý. Öðretmene ekonomik destek saðlanmasý izcilik
58
izcilik suras .indd 58
10.08.2010 17:05:05
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
faaliyetlerini yaygýnlaþtýracaktýr. Burada küçük bir anýmý sizlerle paylaþmak
isterim. Milli Eðitim’de çalýþtýðým dönemde, Ýstanbul’umuzun gerçekten
büyük ve tarihi bir lisesinde beden eðitimi öðretmeniyken okul müdiresiyle böyle bir problem yaþadým. Okul müdiremiz tarafýndan “bu iþler
zaten senin yapman gereken faaliyetlerdir, bir de bunun için sana ücret
mi ödeyeceðiz?” diyerek önüm kesilmek istenmiþtir. Bir hayli uðraþtan
sonra bu faaliyetlerimin ücretini alabilmiþimdir. Devam edersek, ücretsiz
ve sertifikalý kurslar açýlmasý suretiyle öðretmen nitelikleri artýrýlmalý. Ders
dýþý etkinlikler artýrýlarak öðrencilerin sosyalleþmesine aðýrlýk verilmeli, bazý
sosyal aktivitelerin zorunlu hale getirilebileceði noktasýndan hareketle.
Daha önce ifade ettiðimiz üzere, araþtýrmamýzda ortaya çýkan bir bulgu,
sýnýf öðretmeni adayý öðrencilerin %90 civarýnda ilköðretimden üniversiteye kadar, herhangi bir eðitim yardým ya da sportif amaçlý dernek, kulüp,
sivil toplum kuruluþlarýna, vakýflara üye olmadýklarý yönündeydi.
Deðerli misafirler; Batýda özellikle bir insan, ne kadar çok dernek, kulüp,
vakýf vs. üyesi ise toplumda itibarý o kadar yüksektir. Ülkemize baktýðýmýzda ise bir insan ne kadar çok bir dernek, kulüp, vakýf, sivil toplum kuruluþu, sendika vs. üyesi deðilse toplumda maalesef itibarý o kadar yüksektir.
Hani þöyle hatýrlarsak geçmiþ dönemleri aklýmýza getirerek, bakýn bakalým
bir yere üye mi? Cevap; Asla ne bir dernek ne bir kulüp ne bir vakýf ne bir
sendika hiçbir yere üye deðil. Muhterem misafirler; demokrasi kültürünün
olmadýðý yerde spor kültürü 7 adým öteye gidemez. Kat edeceði mesafe
7 adým olarak sonuçlanýr. Ve biz olimpiyatlara talibiz. Demokrasi kültürü
paralelinde geliþmeyen spor kültürüyle olimpiyatlara talipliðimiz nöbetçi
adaylýktan öteye geçemez. Hepinizi saygýyla selamlýyorum.
Oturum Baþkaný
Evet, hocamýza teþekkür ediyoruz. Arkadaþlar bitirmek üzereyiz ama
Baðcýlar’da izciliðe baþlamýþ, Baðcýlar’da izcilik yapmýþ þimdi lider adayýmýz
Muhammed Þahin’e sözü veriyorum.
59
izcilik suras .indd 59
10.08.2010 17:05:05
Muhammed Þahin
Lider adayý
Misafirlerimize hoþ geldiniz diyorum. Milli Eðitim Müdürüm, protokol,
liderlerim, izci arkadaþlarým. Serkan biraz önce bana geldi dedi ki þûra
olacak sende ne yaþadýn izcilikten sonra hayatýn nasýl deðiþti? Neler yaþadýn
anlatýr mýsýn? Dedi. Ne deðiþti hayatýnda? dedi bana. Çok düþündüm,
düþündüm düþündüm ama fazla da bir þey bulamadým.
Ýzciliðe 2002 yýlýnda ben Baðcýlar’da çevre kulübüne üye olmuþtum ondan iki hafta sonra evi aradýlar, izci kulübü açýlacak bu
yaz, yaz kampý yapýlacak oðlunuz katýlýr mý? Ailemden izin alarak kampa katýlmaya karar verdim.
Evraklarýmý tamamlayarak belediyeye götürdüm.
Ondan sonra kamp günü geldi çattý kampa gideceðiz, belediye bahçesinde toplandýk tam otobüse
bindim otobüs hareket etti, benim içimde bir
kuþku oluþmaya baþladý, ben nereye
gidiyorum, nasýl yapacaðým? Kamp
alanýna vardýk etrafýma bakýyorum
izcilik suras .indd 60
10.08.2010 17:05:06
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
kimseyi tanýmýyorum 9 gün burada ne yapacaðýz, çadýrda yatamam. O ara
liderimiz bizleri tanýþtýrdý, izci oyunlarý oynadýk. Rüyamda bir ayý gördüm.
En baþtaki komut veriyor, ondan sonraki arkadaþlarda ona uyuyor en sonunda düþüyorsunuz. En sonda da ben varým, düþtüm. Yere kapaklandým
baktým içimdeki korku… ben nereye geldim diyorum. O kamp bitti, o
kamp bittikten sonra o kamp o kadar güzel geçti ki inanýlmaz güzel geçti.
Kamp sonunda liderime þunu dediðimi hatýrlýyorum: Liderim bir dahaki
kamp ne zaman? O izcilik ateþi benim gönlümde yandý, onu hissettim.
2003 yýlýnda Düzce’de iki kamp olmak üzere, 1 kýz, 1 erkek kampý. O
kampa katýldým, erkek kampýna. 2003 yýlýnda yine Konya’da Uluslararasý
bir kamp vardý. Orada çok güzel dostluklar edindik, çok güzel arkadaþlýklar edindik. 2004 yýlýnda Düzce’dekine 2 erkek 1 kýz kampý olmak üzere 3
kamp yapýldý yine. Artýk izcilikte ilerliyorduk, izcilikte tanýnýyorduk. Þimdi
2005’de Kefken’de destek ekibi oluþturduk, destek ekibi olduk. Destek
ekibi olunca çok ilgi görüyorduk, çok güzel kamplar oldu. 2006’da yine
Düzce’de. Yani çok ilgi gördüðümüzden “þýmarma” mý diyelim, ama yani
saygýsýzlýk anlamýnda deðil, þýmarma iþte, kimseye saygýsýzlýðýmýz olmadý,
liderlerimize falan. Serkan liderimiz bize öyle þýmardýðýmýzý görünce hemen bir ceza verdi. Gece 23.30’da bizi kaldýrdý. ‘Hayk’a gidiyorsunuz.
Hayk yani gece etkinliði. Gece bir parkur veriliyor, o parkurda Hedefe
ulaþýyorsunuz, sabah yine tekrar geri dönüyorsunuz. Biz yine orada böbürlendik, liderim biz harita istemiyoruz, buluruz, biz tecrübeliyiz havasýnda idi aslýnda. Yola çýktýk 16 kiþi, ama aklýmda hep saðdan git kalmýþ,
gidiþ 14km hep saðdan git kalmýþ. Yola baþladýk, arkadaþlar dinamik biz
yolu buluruz, hepimiz heyecanlýyýz yola baþladýk ilk 4 km’de hiç ayýrým
gelmedi. 4km’den sonra iki ayýrým geldi. Bir sað bir sol, ben bakýyorum
þimdi, diyorum ki saðdan saðdan gittik. Bir ayrým daha geldi saðdan gittik,
yanlýþ yola gittiðimizi fark ettik sona doðru yolu bulduk, yine doðru yola
döndük. Yine yol ayrýldý plan solu gösteriyor, ben diyorum saðdan, neyse
arkadaþlarla tabelaya uyduk tabi, tabelaya uyunca yanlýþ yola gittiðimizi
anladýk. Bayaðý ilerledik fazla yürüdük. Orada bir araç rast geldi Allahtan
iþte sorduk ona, buradan giderseniz çok uzak aþaðýya gidip tekrar dönmeniz gerekiyor. Yanlýþ yaptýk yine hedefimize ulaþtýk ama. Tam 6,5 saatlik bir yürüyüþ sonunda. sonunda ben arkadaþlarýma diyordum ki, mola.
Arkadaþlar her halde çantalarýný býrakýrlar, otururlar. Hepsi kütü küt yere
yatmaya baþlýyor, kaldýramýyorsunuz. Yolda yürürken aklýma çok þey geldi, yanlýþ yaptýðým aklýma geldi. Pirenli yaylasýnda konakladýk. 16 kiþiyiz
2 çadýrýmýz var. Dört kiþilik çadýrlar. Dört dört yattýk tabi debelenmiþler
çadýrlar yýkýlmýþ. Çadýrlar yýkýlýnca, ben sabah kalktým öbür arkadaþlarým
dýþarýda yatýyor tabi, tam böyle gölet var, göletin yanýnda yatýyorlar. Ben
61
izcilik suras .indd 61
10.08.2010 17:05:09
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
gözlerimi açtým, suratýmda bir ýslaklýk hissettim, çið yaðmýþ, çadýr benim
tepeme düþmüþ, kafamý kaldýrdým inanýlmaz bir gürültü, inanýlmaz bir ses
ne oluyor diyorum. Kafamý þöyle bir çýkarttým çadýrdan, binlerce kiþi yayla
þenliði varmýþ. Sesleri duyuyorum, diyorum bunlar ne yapýyor burada. Hemen kalktýk iþte oradakilerle tanýþtýk, yemek verdiler bize. Geri dönüyoruz
dedim. Geri dönüyoruz deyince arkadaþlar bana dedi sen saçmalýyorsun.
Traktörle döndük oradan, liderlerimde bilmez bunu. Oradan traktörle
döndük. Þunu anladým ben herkesin fikrini öðreneceðim, küçük büyük
dinlemeden herkese saygýlý olacaðým, yani böbürlenmeyeceðim, bunu anladým burada.
2007 yýlýnda yine Kefken’deydik. Kefken 2007 yýlýnýn þöyle bir özelliði
62
izcilik suras .indd 62
10.08.2010 17:05:10
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
var. 2007 yýlý Dünya Ýzcilik kuruluþ tarihi dünyada izcilik
1907 de kuruldu. 2007’de Ýngiltere’de dünya Jambore’si
yapýldý. Baðcýlar’dan 10 kiþilik bir ekiple biz de katýldýk.
Ama yani izcilikte özgüven kazanýyor insan. Biz o özgüveni
demek ki o kampa kadar kazanamamýþýz. Yine topladýlar
bizi liderler tercüme edenler var tabi orada bir þey soruyor
liderler yabancý çocuk direk elini kaldýrýyor, bilse de bilmese de, biz de saklanýyoruz eðiliyoruz. Ancak liderimiz bizi
seçtiðinde konuþabiliyoruz. Ama o özgüveni bulup da elimizi
kaldýramýyoruz. Orada da çok güzel dostluklarýmýz oldu.
Hala görüþtüðümüz arkadaþlarýmýz oldu. Doðum günümde
bana Türkçe mesajlar gönderiyorlar yabancý arkadaþlarým.
2008’de biz orayý gördükten sonra Jambore’yi gördükten
sonra ufkumuz inanýlmaz geniþledi. Yani biz niye yapmayalým büyük kamplar dedik.
2008 yýlýnda Baðcýlar Belediyesi bize Belgrat ormanlarýnda bir yer tahsis etti. Doðu ve Güneydoðudan ve Baðcýlar
izcilerinin katýldýðý bir kamp yaptýk, çok güzel bir kamptý, çok
güzel dostluklarýmýz oldu orada. Hala görüþüyoruz onlarla.
2009 yýlýnda yine Belgrat’taydýk bu sefer Danimarka’dan
gelen arkadaþlarýmýz vardý.
Þimdi ben þunu söylemek istiyorum: Ýzcilik bana ne öðretti.
Ýzcilik bana birçok baþlýk söyleyebilirim birçok baþlýðý anlatabilirim. Ama izcilik bana þunu öðretti: Nefes alýp vermem
ve ona þükretmem. Birçok þey gördüm nefes alýp vermem
ve onun için þükretmem. Teþekkür ederim.
Oturum Baþkaný
Evet, izci Muhammed’e teþekkür ediyoruz. Zannediyorum son izci olarak
burada, daha sonra lider olarak aramýzda olacak. Bu arada taraftar kesimi
de alkýþlýyor. Muhammed’e güçlü bir alkýþ. Ben Muhammed’in son izcilik
hediyesini benden almasýný istiyorum, benim adýma da Serkan liderin takdim etmesini istiyorum. Muhammed’e son izcilik hediyesini Serkan lider
veriyor.
63
izcilik suras .indd 63
10.08.2010 17:05:17
Serkan Erkmen
Bundan hiç haberim yoktu. Tabi ben Muhammed’e anlatmasam anlamayacaksýnýz kusura bakmayýn vaktinizi alýyorum ama, bu, Ýngiltere
jamboresinde benim bir izciyle deðiþ tokuþ yapýp aldýðým bir fularým.
2007’den beri de en deðer verdiðim fularýmdý, kesinlikle kimseye de vermiyordum. Yani ödünç isteyen bir bakayým diyenlere de vermiyordum,
ama Ýl Baþkaným isteyince kendisi de Beþiktaþlýymýþ, geri vermek üzere
bana söz vermiþti. Geçen yýl üzerinden bir yýl geçti ben bu sabah
bunu takmak için evdeki bütün fular baðlarýmý karýþtýrdým
50-60 civarýnda farklý fular baðým var övünmek
gibi olmasýn. Bunu bulmaya çalýþýrken bulamadým, az evvel Fatih liderim bana þöyle
masanýn altýndan gösterdi elimi uzattým yine
vermedi. Demek ki aklýndan böyle bir þey geçiyormuþ. Tabi Muhammed benim buna olan
hassasiyetimi bildiði için kabul etmeyecektir
diye düþünüyorum. Peki, sonra
veririm sözünü de aldým.
izcilik suras .indd 64
10.08.2010 17:05:20
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Evet, teþekkür ediyoruz Muhammed’e ve Fatih liderime de. Sevgili
izciler sempozyum kýsmýmýzýn sunum kýsmý bitti. Sabýrla dinlediniz çok
teþekkür ediyoruz ama bizim için çok önemli bir baþka kýsým daha var,
müzakere kýsmý burada konuþulan konularla ilgili olarak, ya da geleceðe
yönelik hedefleriniz, düþünceleriniz, istekleriniz, önerilerinizle ilgili olarak
sizlerden fikirlerinizi isteyeceðiz. 15 civarýnda kiþiye söz hakký verebiliriz ez
fazla liderler dahil olmak üzere. Özellikle ilçe baþkanlarý diðer ilçelerden
gelen baþkanlarýmýz, liderlerimize de söz hakký vermek istiyoruz. Hemen
bir mikrofon daha geliyor. Bölüm bölüm gideceðiz ve geri dönmeyeceðiz,
o yüzden daha sonra aklýnýza bir þey gelirse konuþamayabilirsiniz. Evet, þu
bölümden baþlayalým Ayhan Bey. Paylaþmak isteyen var mý bu konuyla
ilgili düþüncelerinizi, önerilerinizi ya da Baðcýlar Belediye’sinden isteklerinizi? Burada Baðcýlar Belediyesi müdürlerimiz duruyor. Herkes çok mu acýktý? Ama bakýn bu kitaplar da fotoðrafýnýz çýkacak, biraz sonra fotoðrafçý
arkadaþýmýz gelip fotoðraflarýnýzý çekecek ve konuþmalarýnýzý bu kitapçýklara koyacaðýz. Özellikle küçük izcilerimizden birkaç söz almak istiyoruz. Var mý isteyen?
Ýsa Yusuf Alptekin Ýlköðretim Okulu
Ben izciliði çok seviyorum. Bu izcilik kurumunu da Ýsa Yusuf Alptekin
ilköðretim okuluna da çok teþekkür ediyorum.
Serkan Erkmen
Evet, biz de çok teþekkür ederiz. Ýsa Yusuf’da çok deðerli liderlerimiz var.
Buyurun liderim.
Ýlyas Çakmak
Pendik Ýlçe Ýzci Kurulu Baþkaný
Þunu gördüm Baðcýlar Belediyesi’nin izciliðe katkýlarý oldukça üst düzeyde. Keþke diyorum benim ilçemde de böyle ilgili bu izciliðe gönül veren
baþkanlarýmýz olsa katkýlarda bulunsalar. Tekrar sizlerin adýna ben Baðcýlar
Belediyesi’ne çok teþekkür ediyorum. Ýyi çalýþmalar.
65
izcilik suras .indd 65
10.08.2010 17:05:25
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Abdülkadir ……….
Kocaragýp Paþa Ýlköðretim Okulu
Ben izciliði çok seviyorum.
Hazal Kekek
Kocaragýp Paþa Ýlköðretim Okulu
Ýzciliði çok seviyorum. Getiren öðretmenlerime ve müdürüme teþekkür ediyorum.
Pýnar Kýran
Kocaragýp Paþa Ýlköðretim Okulu
Ýzciliði çok seviyorum.
Deniz ……….. (Soyisim belirtilmemiþ)
Gaspýralý Ýsmail Ýlköðretim Okulu
Ýzciliði çok seviyorum. Geçen sene izciliðe gittiðim için 8. sýnýfa kadar annem izin verirse izciliðe gitmeyi düþünüyorum.
Ýlknur Dalkýlýç
Gaspýralý Ýsmail Ýlköðretim Okulu
Ýzciliði çok seviyorum.
Zeynep Otay
Gazi Lisesi
Ýzciliðin gerçekten önemli bir þey olduðunu düþünen Gazi Lisesi, Baðcýlar
Belediyesinden izcilik için daha fazla bir bütçe ayýrmasýný talep ediyoruz.
Uður ……………. (Soyisim belirtilmemiþ)
Arkadaþlar merhaba, öncelikle tabi ben de Baðcýlar Belediye’sine teþekkürlerimi sunuyorum, izciliðe verdiði önemden dolayý. Biz destek ekip
olarak tabi pek adýmýz geçmese de yani kamplarda falan, þunu söylemek
istiyorum sadece bir kelime. Biz bir ekibiz, birimizin yakaladýðý baþarý hepi66
izcilik suras .indd 66
10.08.2010 17:05:26
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
mizin baþarýsýdýr.
Serkan Erkmen
Evet, çok teþekkür ediyoruz kesinlikle doðru. Muhammed Emin liderim
burada bizimle bir þeyler paylaþmak istiyor, onu dinliyoruz.
Muhammed Emin
Bismillahirrahmanirrahim; Sevgili arkadaþlar kendimi mutlu hissediyorum
neden mutlu hissediyorum. 1981-1993 yýllarýnda Eyüp Sultan Lisesi’nde
müdürlük yaptým. 1988 yýlýnda Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kadir
Kuþ Beyimize ilk izci sertifikasýný veren lider olmam münasebetiyle lise
müdürü olarak, kendimi þanslý hissediyorum. Çünkü Þevket Aktay kurs
müdürüydü. Allah rahmet eylesin.
Sevgili arkadaþlar demin Kadir Kuþ Bey “Uganda’dan geldi” diye söyledi.
Evet Uganda’da dinler arasý diyalog toplantýsý vardý. Türkiye’den temsilci
olarak katýlmýþtým. Orada Müslüman izciler birliði baþkanlarý da vardý.
Yunanistan’dan papazlar vardý, Ýngiltere’den papazlar vardý, budistler
vardý, Amerika’dan papazlara eðitim veren insanlar vardý. Onlarla biz
dünyadaki açlýk ve kýtlýðýn nasýl ortadan kaldýrýlacaðýný paylaþtýk. Orada
Bediüzzaman Hazretlerinin ‘Sen çalýþ, ben yiyeyim. Ben tok olduktan
sonra sen açlýktan öl.’ düþüncesinin olduðunun ortadan kaldýrýlmasýyla bir
de önderimiz, rehberimiz, efendimiz
Peygamberimizin ‘Komþusu açken
tok yatan bizden deðildir.’ Hadisinin sözünün eyleme geçirilmesiyle
açlýk, kýtlýk her þey ortadan kalkar.
Bu arada Sýrbistan’daydým, bu arada
Kamerun’daydým. Kamerun’daki izci
kardeþlerimizin de sizlere selamlarýný
söylüyorum liderlerime de. Ali Kolay
Bey orada gülüyor tebrik ediyorum
tebrik ediyorum Ali Bey.
Sevgili arkadaþlarým Afrika ne çöl,
ne bataklýk ne yamyam, ne de ilkel
insanlarýn ülkesi. Çok güzel insanlarýn yaþadýðý ülkeler yemyeþil dallarda meyveler kuþlar aðaçlarda
maymunlar sizi bekliyor. Kamerun
67
izcilik suras .indd 67
10.08.2010 17:05:30
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
insaný yeþili çýldýrtacak kadar yeþil Þimdi arkadaþlar annemizin babamýzýn
cennete gitmesini istiyor muyuz? Evet, annemizin babamýzýn cennete gitmesini istiyoruz o zaman buradaki arkadaþlar ‘Ben cennete gideceðim’
diyecek, buradaki arkadaþlar da ‘Beni de götür’, buradaki arkadaþlar da
‘Hep birlikte, hep birlikte’ deyip alkýþlayacaklar. ‘Ben cennete gideceðim’
‘Beni de götür’ ‘Hep birlikte, hep birlikte.’ Teþekkür ederim bu programýn
yapýlmasýnda emeði geçenleri tebrik ediyorum ilk baþta Fatih lider olmak
üzere. Talip Bey öðrencimiz zaten. Bütün lider arkadaþlarý burada görmekten çok sevinçli ve mutluyum. Sizleri Eyüp Sultan’a davet ediyorum.
Çünkü Peygamber efendimizi evinde misafir eden Halid Bin Zeyd Ebû
Eyyub El-ensârî’nin ayakucunda sübyan mektebi hocasýyým. Orasý international Educational Office sizleri oraya çay içmeye, kahvaltý yapmaya
bekliyorum. Selamlar, dualar
Serkan Erkmen
Evet, teþekkür ediyoruz. Ben son olarak çocuklar teþekkür ederim.
Çocuklar için söz hakkýmýz bitti, anlayýþýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum.
Geri dönmeyeceðimi söylemiþtim gerçi. Þevket liderim gelebilir misiniz,
Mehmet Karaçor liderim lütfen buyurun, ilçe izci kurulu baþkanýmýz ve Kenan Bey lütfen sizde buyurun. Sizi takdim etmek istiyorum. Çocuklarýmýz
lütfen tanýsýnlar istiyorum sizleri. Baðcýlar’da izciliðin geliþmesindeki en
önemli aktörler kendileri. Kenan Bey için þöyle kuvvetli bir alkýþ istiyorum. Þevket Sezer liderim için çok kuvvetli bir alkýþ istiyorum ve Mehmet
Karaçorlu ilçe izci kurulu baþkanýmýz için çok kuvvetli bir alkýþ istiyorum.
Kendilerine küçük birer söz hakký vermek istiyorum. Buyurun liderim.
……………………….. (Ýsim belirtilmemiþ)
Teþekkür ederim Serkan liderime. Burada Baðcýlar’da izcilikten bahsedildi, söylendi. Burada bir tek açýk kapý var bir baþarý varsa burada ekip var
demektir. Biz çok þanslýyýz, çok güzel bir ekip var. Milli Eðitim Müdürlerimize, Kaymakamýmýza ve tabi ki bizi her açýdan destekleyen belediyemizle bir ekip oluþturduk… O ekip de bu güzellikleri doðurdu. Ýnþallah
bu güzellikler bozulmadan daha ileriki yýllarda daha güzel þekilde ve daha
çok büyüyerek devam edecek diye ümit ediyorum. Bu destek ve bu güzellik bozulmadýktan sonra da bu olacaktýr, bunu da biliyorum. Teþekkür
ederim.
68
izcilik suras .indd 68
10.08.2010 17:05:35
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Þevket Sezer
Sevgili izciler; sayýn izci liderleri, 2003 yýlýnda ilk lider arkadaþ ve Seyyah
izcilik kulübüyle birlikte baþlattýðýmýz bu izcilik harekâtýnýn bugün geldiði noktayý görmekten kývanç duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Emeði
geçen kardeþlerime teþekkür ediyor, belediyemizin bu güzel katkýsýnýn
Türkiye’deki bütün belediyelere örnek olmasýný temenni ediyor, hepinize
saygýlar sunuyorum.
Sunucu
Efendim programýmýzýn sonuna geldik, sabýrlarýn son noktasý dolayýsýyla
ben fotoðraf burada diyorum, fotoðraf sizsiniz, fotoðraf hep bizleriz ve bu
iþin kahramanlarý da sizlersiniz ben sizi alkýþlýyorum efendim.
69
izcilik suras .indd 69
10.08.2010 17:05:37
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
Serkan Erkmen
Evet çok teþekkür ediyoruz Sayýn Baþkanýmýza çocuklar size bir ipucu vermek istiyorum burada aklýna gelip de söyleyemeyenler için, ya da sonradan
aklýma þu geldi diyenler için. Lütfen e-posta göndermek günümüzün en
önemli iletiþim aracý ve Belediye Baþkanýmýz, belediyemiz bu konuya çok
hassasiyetle önem veriyor. Baþkanýmýz Lokman Çaðrýcý Beyefendi gönderdiðiniz bütün e- postalara mutlaka bir þekilde okuyup cevap veriyor. O
yüzden lütfen izcilikle ilgili beklentilerinizi, hedeflerinizi, düþüncelerinizi,
isteklerinizi [email protected] adresine gönderiniz. Tekrar söylüyorum [email protected] bunu da söylemiþ olayým. Þimdi il dýþýndan gelen misafirlerimiz lütfen buraya gelsinler. Bütün il baþkanlarýmýz
küçük hediyelerimiz olacak kendilerine, ardýndan bir fotoðraf çekeceðiz.
Evet misafirleri de alacaðýz. Evet bu arada burada çekilen fotoðraflarý da
kaydetmek isterseniz www.bagcilar.bel.tr adresinde yayýnlanacak oradan
da bilgisayarlarýnýza kaydedebilirsiniz. Teþekkür ediyorum.
Evet, öncelikle hediyeleri verelim. Osman Güneþ Baþkaným hediyelerini
takdim ediyorlar, lütfen buyurun.
Evet, hediye verme iþi bitti sanýrým. Toplu bir fotoðraf alalým þimdi. Evet,
ilçe izci kurulu baþkanlarýmýzý da alabiliriz lütfen teþrif etsinler. Evet, teþekkür ediyoruz.
Sevgili çocuklar hemen sahnenin arkasýnda bulunan tarafta kokteyl hazýr,
afiyetler olsun.
70
izcilik suras .indd 70
10.08.2010 17:05:37
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
71
izcilik suras .indd 71
10.08.2010 17:05:37
Baðcılar Belediyesi ñzcilik ìûrası
72
izcilik suras .indd 72
10.08.2010 17:05:48

Benzer belgeler

Sakarya İzcilik Dergisi Sayı:4-5

Sakarya İzcilik Dergisi Sayı:4-5 sohbetler bizlerin mezun izcilerimizi yakýndan tanýmamýzý saðladý. Mezunlarýmýzla güzel vakit geçirmek için yapýlan aktiviteler arasýnda barbekü partisi, kamp ateþi ve mezunlarýmýzýn obalara karýþa...

Detaylı