Eylül-Sayı: 78 - Adalet Bakanlığı

Yorumlar

Transkript

Eylül-Sayı: 78 - Adalet Bakanlığı
Seslenis
“Türklerin asýrlardan
beri takip ettiði hareket
devamlý bir istikamet
muhafaza etti. Biz
daima Þark'tan Garb'e
yürüdük.”
ATATÜRK
15 Eylül 2008 Pazartesi • Ücretsizdir • Ayda bir çýkar • Yýl: 7 • Sayý: 78
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr
Düzce, Balýkesir ve Edremit
Adalet Saraylarý törenle açýldý
Düzce, Balýkesir ve Edremit’te yapýmý tamamlanan adalet saraylarý,
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin’in katýldýðý törenle hizmete açýldý
30 Aðustos
Zafer Bayramý
coþkuyla kutlandý
30 AÐUSTOS Zafer Bayramý, tüm yurtta olduðu gibi ceza infaz kurumlarýnda
da coþkuyla kutlandý. Büyük Zafer’in
86. yýldönümünde, ceza infaz kurumlarýnda konferans, seminer vb. etkinlikler gerçekleþtirildi. Devamý 16’da
ADALET hizmetlerinin verildiði
mekânlarýn çaðýn gereklerine uygun
hâle getirilmesine yönelik baþlatýlan
reform çerçevesinde yapýmý tamamlanan Düzce, Balýkesir ve Edremit Adalet Saraylarý törenle hizmete açýldý.
GEÇTÝÐÝMÝZ ay yapýlan açýlýþ törenlerine; Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in yaný sýra, milletvekilleri, Müsteþar Ahmet Kahraman, HSYK Üyesi Ali
Suat Ertosun, Müsteþar Yardýmcýsý
Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Nizamettin Kalaman,
Ýdarî ve Malî Ýþler Dairesi Baþkaný Enver Kaya, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaþlar katýldý. Ayrýntýlar 8-9’da
Ýzmir Fuarýnda hükümlülerin
el ürünleri sergilendi
77. Ýzmir Uluslararasý Fuarý, 22-31 Aðustos tarihleri
arasýnda gerçekleþtirildi. Yerli ve yabancý binlerce ziyaretçinin gezdiði fuarda; 20 ceza infaz kurumu stand
açtý. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru
ürünlerin ziyaretçilerce büyük ilgi gördüðü sergiyi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem
Bakýr ve Tetkik Hâkimi Mustafa Onuk ziyaret etti. Bu
yýl üçüncüsü açýlan sergide; çini, ayakkabý, halý-kilim,
çeþitli süs eþyalarý, tarým ürünleri ve hayvansal gýdalar
gibi ürünlerin satýþ ve tanýtýmý yapýldý. Devamý 2’de
Ceza infaz kurumu gençlik ve spor kulübü dernekleri, kýsa bir zaman önce kurulmalarýna raðmen, örnek çalýþma ve baþarýlara imza adýyor.
Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlüler,
tutuklular, Kurum personeli ve Patlangýç Yatýlý Ýlköðretim
Bölge Okulu öðrencileri arasýnda satranç turnuvasý düzenledi. Turnuvaya; 9’u hükümlü ve tutuklu olmak üzere toplam 24 kiþi katýldý. 30 Haziran’da yapýlan turnuvada; Ýlköðretimokulu öðrencisi Mustafa Ubeydullah Koç birinci olurken, tutuklu Hüseyin Aydýn ve Kurum 2. Müdürü Hakan
Turan mansiyon ödülüne lâyýk görüldü. Dereceye girenlere
madalyalarý, Kurum yöneticileri tarafýndan verildi. Ayrýca,
Satranç Öðretmeni Ali Oltýnok ve dereceye giren öðrencilere, hükümlü ve tutuklularca yapýlan el iþi hediye edildi.
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, dart 1. kademe yardýmcý
antrenör yetiþtirme, bilgisayar iþletmenliði ve yetiþkinler II.kademe
okuma yazma kurslarýnýn belgeleri
törenle daðýtýldý. Devamý 7’de
Ýnebolu’da
konser coþkusu
Spor kulübü derneklerinden
ör n ek çalýþmalar
Fethiye’de satranç turnuvasý
Ankara Açýk’ta
belge daðýtým
töreni
Hatay’da Ýnfaz ve Gençlik Spor Kulübü Derneði,
Reyhanlý ilçesinde yapýlan
güreþ müsabakalarýnda
birincilik ve üçüncülük elde ederken, Afyonkarahisar’da Gençlik ve Spor
Kulübü Derneði personel
çocuklarý için futbol yaz
okulu açtý. Devamý 6’da
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklulardan
oluþan “Türk Halk Müziði Korosu” 6. programýný gerçekleþtirirken, dinleyicilerden büyük beðeni
topladý. Devamý 7’de
Fethiye’de konser
coþkusu
Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Meðri FM çalýþanlarý
tarafýndan hükümlü ve tutuklulara müzik eðlence programý sunuldu. Devamý 5’te
Kurumlarda
‘sigarayý býrakma
eðitimi’
Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Gençlik Spor Kulübü takýmý 6 Temmuz’da Reyhanlý Ýlçesindeki güreþ müsabakalarýnda 3 birincilik 2 üçünclük elde etti.
Prof. Dr. Orhan Kural’dan
hükümlülere konferans
Prof. Dr. Orhan Kural, 22 Temmuz
2008 tarihinde, Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve
tutuklulara bir konferans verdi.
Devamý 5’te
Ankara 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda ve Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara sigaranýn zararlarý ve sigarayý býrakmanýn yollarý konusunda eðitim verildi. Devamý 5’te
Hükümlülere ‘kene eðitimi’ / 15’te
Kurumlarda veda töreni / 14’te
Aksaray’da el sanatlarý sergisi / 2’de
Sayfa 2
Seslenis
15 Eylül 2008
Ýzmir Fuarýnda hükümlülerin
el ürünleri sergilendi
B
u yýl 77’inci kez kapýlarýný açan Ýzmir Uluslararasý
Fuarýnda hükümlü ve tutuklularýn el emeði, göz nuru
ürünleri de sergilendi. Yerli ve yabancý binlerce ziyaretçinin gezdiði fuar, 22-31 Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi.
Fuarýn açýlýþý; Sanayi Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan,
25 ülkenin dýþiþleri bakaný, Ýzmir Valisi Cahit Kýraç ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu tarafýndan yapýldý.
Fuarda, 20 ceza infaz kurumu da stand açtý. Hükümlü
ve tutuklularýn el emeði göz nuru ürünlerin ziyaretçilerce
büyük ilgi gördüðü sergiyi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Tetkik Hâkimi Mustafa
Onuk ve Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Aslan birlikte ziyaret
etti.
Fuarda; Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu çini ürünleri, Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu yoðurt, peynir,
zeytin, zeytin yaðý ve tarým ürünleri, Ýzmir 1 ve 2 No’lu F
Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý boncuk iþleme, çini, resim vb. el iþleri, Midyat M Tipi Kapalý
ve Ankara 2 No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý gümüþ takýlar, Ankara 1 No’lu L Tipi Kapalý ve Ödemiþ M
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý yapay çiçek, Kozan M
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu halý-kilim, Ermenek M
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu bakýr kabartma tablo,
Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu dokuma kumaþ ve
kilim, Kýrýkhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ipek dokuma ve
mefruþat ürünleri, Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu el iþleri, Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mermer süs eþyalarý, Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mefruþat ve iç giyim ürünleri, Siirt Açýk Ýnfaz Kurumu kilim, seccade gibi
dokuma ürünleri, Ayaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ayakkabý
ve çanta, Denizli Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mefruþat ve el
iþleri, Adýyaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu mefruþat ve kilim, Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu deðerli taþlarla
yapýlan takýlarý ziyaretçilerin beðenisine sundu.
Bu yýl üçüncüsü açýlan sergiye ziyaretçiler büyük ilgi
gösterirken, ürünlerin tamamýna yakýný satýldý.
Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Sergisine büyük ilgi
22-31 Aðustos tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen 77.Ýzmir Uluslararasý
Fuarýnda bu yýl üçüncü
kez stand açan ceza infaz kurumlarýnýn sergisi
ziyaretçi akýnýna uðradý.
Hükümlü ve tutuklularýn
el emeði göz nuru ürünlerinin büyük ilgi gördüðü sergiyi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr ve
Tetkik Hâkimi Mustafa
Onuk ziyaret etti.
Aksaray’da el sanatlarý sergisi
A
ksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn iþ yurdu faaliyetlerinde
ürettikleri el emeði göz nuru ürünleri
ile Halk Eðitim Merkezi iþ birliðiyle
açýlan çinicilik ve taký tasarýmý kurslarýnda üretilen çalýþmalar 14-20 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda Belediye
Sergi Salonunda satýþa sunuldu.
Serginin açýlýþýna: Vali Sebati Buyuran, Belediye Baþkaný Nevzat Palta,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Durmuþ Akif
Özbek, Alay Komutan Vekili Bnb. Osman Aslan, Cumhuriyet Savcýsý Veysel Yýlmaz, Kurum Müdür Vekili Abdullah Gürbüz, daire amirleri, Ceza
Ýnfaz Kurumu yöneticileri ve personeli, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve basýn mensuplarý katýldý.
Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin
ardýndan davetliler, sergiyi gezdiler.
Ürünleri beðeniyle inceleyen davetliler, böylesine muhteþem ürünlerin
yer aldýðý serginin hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarý açýsýndan önemine dikkat çektiler.
20 Temmuz tarihine kadar açýk
olan sergide; Türk Bayraklarý, kök
boyasý kilimler, ahþap malzemeler, çiniler, takýlar ve boncuk çalýþmalarý
açýlýþa katýlan vatandaþlar tarafýndan
büyük ilgi gördü.
Seslenis
15 Eylül 2008
BEN SANA…
AVUNUYORUM
Bir þeyler saklýyorsun o ýslak dudaklarýnda;
Bulut bulut olmuþ o kapkara gözlerin,
Veda edercesine bu sessizlik, bu hüzün.
Acý bana ben sana mahkumum.
Yorgunum, sensizlik acýsýyla yorgunum;
Bulanýk ve sisli bir yaþam içindeyim,
Her köþe tutulmuþ, ulaþamýyorum sana,
Acý bana ben sana mahkumum.
Sessiz bir yaðmur var gece karanlýðýnda;
Düþlerim taþ olmuþ kaybolmuþ çamurda.
Çaresizim ama yine de aðlamýyorum,
Dedim ya acý bana ben sana mahkumum.
Sürme üstüme üstüme karanlýk geceleri;
Ümitlerimde hüznün simsiyah þemsiyesi,
Yarým yamalak, bölük bölük hülyalarým,
Mutluluklarýmýn tadý her dem buruk,
Yine de özlenen istasyona varmak için avunuyorum.
Gurbeti acý acý çalsa da kampana kederli küskün,
Ömür saatini hep hüzne acýya kurulu olsa da,
Kanatlarý kýrýk kuþlar misali de olsa umutlarým,
Gecelerim týpký heder olup giden binlerce gecesi
gibi olsa da.
Gönül dergahýmda hayallerim bir bir tükense de,
Yine de istenen duraða ulaþmak için avunuyorum.
Gittin! Giden sen oldun býraktýn tek baþýma,
Yüreðimden vurdun, ödün vermedim
onurumdan.
Ama sen yoksun yanýmda,
Kan damlasa da gözlerimden isyanlar içinde,
Dedim ya acý bana ben sana mahkumum.
Yalnýzlýðýn kahreden zehrini içsem de her gece,.
Bir çaresizlik daha baþlasa gecenin sonunda...
Derya Arýkan
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ve adým daha atsa da yüreðime gamlar,
Yine de gökyüzünün mavisine eriþmek için
NEREDEN NEREYE
avunuyorum.
Genç tanýþtým gayri meþruyla,
Hayatýn gayri kanuni ortamlarýyla...
Ulviye Sakarya
Genç yaþýmda girdim mapus damýna;
Alaþehir
M
Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz kurumu
Ne insanlar gördüm,
Kaderin puslu oyununda.
VEFALI DOSTUM
Hepsi piþmanlýk içinde hayat okulunda,
Bu zamana kadar kim kazanmýþ ki,
Kanunsuzluðun sunduðunu.
Gecelerdir benim vefalý dostum olan;
Tahminim o ki biz;
Bazen canýmý acýtýr,
Usturanýn sivri ve kesici tarafýndayýz.
Ýki yol var önümüzde;
Ýhanet kadar acý deðildir acýsý.
Ya þu an bulunduðumuz güneþ görmeyen
Tek yarimdir geceler,
soðuk dört duvar arasý,
Vefalý tek dostumdur geceler.
Ya da hayat.
Bir tek geceler anlar içimdeki yarayý,
Mahkûm insan bilir buranýn psikolojisini.
Aklýma geldi geçen gece.
En kötü anýmda yalnýz geceler vardý yanýmda.
Bundan sekiz sene önce.
Gecelerdir elimi hiç býrakmayan,
Okula giderken...
Gözyaþlarýma þahit olan,
Sýnýfýmýza öðretmenimiz girerdi,
Günaydýn çocuklar dedi mi,
Ýsyanlarýma þahit olan haykýrýþlarýmý duyan,
Çocuksu bir çýðlýkla hep bir aðýzdan;
Yalnýz gecelerdir.
"Saðol" derdik.
Bazen sevincimi bazen de üzüntümü paylaþýrým,
Þimdi ise her sabah ve akþam sayýmýnda,
Beni sessizce dinleyen sadece gecelerdir.
Memurlar geldi mi sayým almaya,
Ýyi günler gençler diye girdiklerinde odaya,
Ýhanet etmez bana geceler,
"Saðol" diyoruz.
Kötü insanlar gibi sýrtýmdan vurmaz geceler.
Nereden nereye...
Keþke ömrümce ilkokula giden çocuk kalsaydým, Ýhanet nedir, üzmek nedir bilmez geceler,
Keþke bu suç dünyasýna hiç bulaþmasaydým.
Bana yalan söylemeyen tek dostumdur geceler.
Daha önce öðretmenim,
Hayatýn gerçek yüzünü gösterendir,
Þimdi baþefendi.
Acýlarla baþ etmesini öðretir geceler.
Dedim ya!
Gecelerdir benim tek dostum,
Keþke ömrümce çocuk kalsaydým.
Zalim hançer gibi kalbime saplanan duygularý,
Vefalý tek sadýk yarim yalnýzca gecelerdir.
Yaþamasaydým.
Atagün Kalýndamar
Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Ayfer Sardoðan
Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
HERÞEYDE BÝR HAYIR VAR
Bir zamanlar ülkenin birinde av
meraklýsý bir padiþah yaþarmýþ. Padiþahýn canýný verecek kadar sevdiði bir
dostu varmýþ. Bu dostu, Alice'yi, hiç yanýndan ayýrmaz, avlara hep beraber giderlermiþ. Padiþahýn dostu, ne yaþanýrsa yaþansýn "Hayýr vardýr bu iþte" dermiþ. Bir gün yine beraber ava çýkmýþlar.
Av sýrasýnda güzel bir tavþana rastlamýþlar. Padiþah tam ateþ edecekmiþ ki,
silâh tutukluk yapmýþ. Padiþah hemen
tamir edeyim derken, baþ parmaðýný tetik mekanizmasýna sýkýþtýrarak, kopartmýþ. Padiþah acý içinde kývranýrken,
dostu Alice "Hayýr vardýr bu iþte" demiþ.
Padiþah bu söze öylesine sinirlenmiþ ki,
"Ne hayrý, parmaðým koptu." diye gürlemiþ ve Alice'yi zindana attýrmýþ. Aradan
yýllar geçmiþ, padiþah bir gün yine ava
çýkmýþ adamlarý ile. Avlanýrken, insan
yiyen yamyamlarýn eline düþmüþ. Yamyamlar kazanlarý hazýrlamýþ, sýra ile piþirip yiyorlarmýþ. Sýra padiþaha gelmiþ,
bir bakmýþlar ki padiþahýn bir parmaðý
yok. Ýnanýþlarýna göre vücut uzuvlarýn-
dan biri eksik olan insanlarý yemiyorlarmýþ. Padiþahý serbest býrakmýþlar. Sarayýna dönen padiþah Alice'yi hatýrlamýþ.
Onun "Her iþte bir hayýr var." sözünün
doðru olduðunu anlamýþ. Hemen zindandan çýkarttýrýp, huzuruna getirtmiþ.
- Dostum senin sözün doðru imiþ,
seni boþ yere zindana attým. Çok üzgünüm çok piþmaným. Dile benden ne dilersen, demiþ.
- Üzülme bu iþte de bir hayýr var,
demiþ.
- Nasýl olur? Ben seni boþ yere yýllardýr zindanda tuttum. Sen ise üzülme
diyorsun, demiþ.
- Dostum, sen beni zindana atmasaydýn ben her zaman ki gibi seninle
olacaktým. Yamyamlar seni yemeyip,
saðlam olduðum için beni yiyeceklerdi.
Hayýr burada iþte, demiþ.
Yaþamýmýzda her ne kadar kötü
olaylar olursa olsun, hep iyi tarafýndan
bakmalýyýz.
Murat Topal
Çanakkale E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
Sayfa 3
HAYAL
SENÝ SEVÝYORUM
Baþýmý yastýða koyduðum zaman,
Baþlýyorum atýp tutup hayal kurmaya.
Zaman çok çabuk geçiyor o an,
Maziler gerçek oluyor bir an.
Eskiler yenileniyor,
Umutlar yeþeriyor zaman zaman.
Yaþam bir yolun yokuþu gibi,
Bazen kendini býrakýrsan,
Bazen ise sýmsýký sarýlýrsýn,
Ama yaþam karanlýklarda bile olsa güzeldir.
Çünkü her karanlýða güneþ doðar bir gün,
Ki güneþ karanlýklarý aydýnlatmaya mecburdur.
Her zaman sabýr tercihin olsun,
Doðan güneþ umudun olsun.
Yalnýz kalmak da kaderin olsun arkadaþ.
Batan her güneþle yalnýzca bir umut ölür,
Doðan her güneþle binlerce umut yeniden doðar.
Bekle, bekle ve sabret gülüm,
Dar günün ömrü kýsa olur,
Gülüm unutma.
Oktay Kýlýç
Kozan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Çok sevmiþtim seni,
Öylesine saf gözükmüþtün ki gözüme,
Uðrana ölümü bile göze almýþtým.
Sensiz bir dakika bile ölüm geliyordu;
Seni görmediðim an zaman duruyordu,
Senin varlýðýn huzur veriyordu.
Seninle o kadar güzeldi ki hayat;
Sanki tatlý bir rüyada gibiydim.
Sen býrakýp gidiyorsun beni,
Artýk gözümdeki perde açýlýyordu,
Bu güzel rüya burada bitiyordu.
Beni hiç sorma ne haldeyim;
Ne dertte ne kederdeyim.
Hiç düþünme, sen git kendi yoluna,
Sen git gönlünün istediði yere,
Seni delice sevene.
Ben hep burada olacaðým…
Yusuf Meco
Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
GÜZEL YURDUM
Her köþesinde kanatlý melekler,
Mor, pembe uçuþur kelebekler.
Renk renk açýlmýþ çiçekler,
Kýþýn ortasýnda denizde yüzerler,
Benim güzel cennet yurdum.
Berrak temiz yudum yudum,
Her yanýný gezdim durdum,
Dört mevsimi sende buldum,
Çok þanslýyým sende doðdum,
Benim güzel cennet yurdum.
Sarmýþ her yaný baðlar, baðçalar,
Açmýþ güller, hoþ kokulu çamlar,
Bülbüller ötüþür uçan kuþlar,
Nehirler akar denizler çaðlar,
Benim güzel cennet yurdum.
Dað ormanýyla zeytin dalý,
Göz nuruyla dokunan halý,
Güç veren tereyaðý ile balý,
Pembe açmýþ badem aðacýnýn dalý,
Benim güzel cennet yurdum.
Sende sevdim ben o yârý,
Yedim üzüm, incir, narý,
Piþirip kestaneyi yiyince darý,
Çiçeði peteðe çekince arý,
Benim güzel cennet yurdum.
Bu gönül seni kalbine kazdý,
Dilim döndü kalem yazdý,
Ne kadar anlatsam inan azdý,
Yakýþýr renkleri kýrmýz beyazdý,
Benim güzel cennet yurdum.
Fuat Doðan
Þanlýurfa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
FIKRA
ANA TARAFI
Temel ile Dursun, Ýstanbul’da berbere giderler. Berber, Temel ile Dursun’a Karadenizliler’in cesur insanlar
olduklarýný belirterek, övgüler dizer.
Berberin övgüleri Temel ile Dursun’un
çok hoþuna gider.
Sýradaki müþterinin traþý bitence,
önce Dursun koltuða oturur. Berber,
Cesur Karadenizliler’in köpüksüz traþ
olduklarýný söyleyerek, Dursun’a nasýl
traþ olacaðýný sorar. Dursun’un da, köpüksüz olsun, der.
Dursun, berberin jileti her vuruþunda büyük acý çeker, yüzü kan içinde
kalýr. Yine de dayanýr.
Dursun'un traþý canhýraþ biçimde
bittikten sonra Temel koltuða oturur.
Berber:
- Siz de Karadenizlisiniz, sizinki de
mi sabunsuz olsun, der. Temel:
- Pen ana tarafundan Ýstanbulluyum, der.
GÜZEL SÖZ
Kalp kör olduktan sonra, gözün görmesinde
yarar yoktur. (Hz. Ali)
B U L M A C A
SOLDAN SAÐA
a
1 2 3 4
1) Tutuklularýn bileklerine
takýlan demir halka-Eski dilde
1
ekmek. 2) Kalabalýk halk-Eski
2
dilde bir tartý birimi-Bir nota. 3)
Bir mahkûmu görmeye gitmek3
Ýþaret. 4) Yüzün bir bölümü- Vü4
cutta oluþan bir leke-Aþikar tuzaða düþürülen ve kendisinden ya5
rarlanýlan kimse. 5) Teniste maç
bölümü-Kýrsal kesimde sözü ge6
çen, topraklarý olan kiþi. 6) Kur7
çatovyum'un simgesi-Ýki dað arasýndaki geçit-Gün doðumu. 7)
8
Zýrnýk-Sodyumun simgesi. 8)
Çin damasý-Yer kürenin uydusu9
Nazi hücum kýtasý. 9) AnmaArap Yarým adasýnda bir ülke. 10) 10
Anne-Özen göstermek.
YUKARIDAN AÞAÐIYA
1) Hýzlý oynanan bir Kafkas halk oyunu-Þaþýrma ünlemi. 2) Bir iþin ustasý-Keten, kenevir gibi türlü dokuma
maddelerinden yapýlan ince bir halat. 3) Yaraþýr-Sindirimi
kolaylaþtýrmak için içilen bir içecek. 4) Þimdi,þu anda- bir
baðlaç. 5) Yaþlý,ihtiyar-Endüstri. 6) Sonsuzluk. 7) ZerafetMüzikte bir nota. 8) Bir zamir. 9) Bir yük hayvaný-Temel,esas. 10) Hediye. 11) Bir soru-Boru içinde bir akýþkanýn akýþýný durdurmaya veya serbest býrakmaya yarayan
alet-Bir organýmýz.
M. Nuri Öztoprak
Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
5
6
7
8
9
10
11
Geçen Sayýdaki
Bulmacanýn Çözümü
Seslenis
Sayfa 4
Gökler çýkabildin, uçabildinse derindir,
Tarihini kendin yazýyorsan, eserindir.
Ýnsan haklarý kavramý günümüzde oldukça popülerdir. Herkes insan haklarýný kendi gücüne
göre yorumlayýp deðerlendirmektedir. Tarihe bir bakacak
olursak insaný anlamak için yapýlan tüm tanýmlarýn tamamýna yakýn kýsmýnýn dünyadaki diðer
canlýlara göre olduðunu görürüz.
Ýnsaný dýþ görünüþüne göre
tanýmlayýp deðerlendirmeyle ilgili anlatýlan pek çok öykü vardýr.
Bunlardan bir örnek verecek
olursak; Eflatun bir gün insaný,
iki ayaklý tüysüz bir hayvan olarak tanýmlamýþ. Bu tanýmý duyan
Diyojen ise, kucaðýna bir horoz
alýp kalabalýða hitaben bu gördüðünüz Eflatun'un anlattýðý insandýr, demiþtir. Ya bizim Nasrettin
Hoca'nýn 'Ye kürküm ye söylemi?' Ýnsaný dýþ görünüþüyle
deðerlendirmek adýna oldukça
düþündürücüdür.
Tüm dinlere göre insan diðer
canlýlardan üstündür. Doðadaki
denge ise güçlünün egemen olmasý ilkesine dayanýr. Kurt sürü-
Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,
Ýnsan utanýr sonra yarýn kendi sesinden.
NEDEN GELMÝYOR?
ÝLK AÞKIM
Þu daðlarda kaldý mý kar,
Nasýl geçti koca bahar.
Benden büyük derdin mi var,
Neden artýk yaz gelmiyor?
Çoktan beri gözümdeydin,
Belli etmedim.
Kraliçe kadar güzeldin,
Dönüp bakmadým.
Dað bayýr demeden giderim;
Tutmaz oldu dizlerim,
Kýrýlasý þu ellerim,
Neden artýk saz çalmýyor?
Hâlbuki;
Bir an bile aklýmdan çýkmadýn.
Sabrettim durdum,
Dýþýma vurmadým.
Þu halimi kim soracak,
Yüreðim hep kanayacak.
Onu eller mi alacak,
Neden artýk yar gelmiyor?
Doldu taþtý kalbim,
Senin sevginle.
Sabredilmez oldu artýk,
Geldi son demime.
Güzel günler düþümde,
Tütüyorsun gözümde,
Her an canýmdasýn her an
özümde...
Bu günler de geçecek.
Sevgi sevgi ise eðer,
Sevgi uðrunda bin ömür
verilecek.
Bir gün,
Gel dinle beni desem,
Beni anlar da,
Söyler misin sevdiðini?
USTALARDAN SEÇMELER
MÝTHAT CEMAL KUNTAY
ONBEÞ YILI KARÞILARKEN
Kim derdi yarýlsýn da nihayet yerin altý,
Bir anda dirilsin de þu milyonla karaltý.
Topraklaþan ellerde birer meþale yansýn,
Kim derdi ki þu milyonla adam birden uyansýn.
Kim derdi seher yýldýzý doðsun da bir evden,
Kaçsýn da cehennemler o bir damla alevden.
Canlansýn ýþýk selleri olsun da o damla,
Beþ devletin öldürdüðü devlet bir adamla.
Kim der ki en son rakamlar da delirsin,
On beþ asýr on beþ yýlýn eb'adýna girsin.
Dünyalarý bir fert evet oynattý yerinden,
Sarsýldý demirler evet azmin demirinden.
Mâzi yýkýlýp gitti evet fesli, kafesli...
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli.
Bir þey ele geçmez þerefin sade adýndan,
Sen arþý býrak, varsa haber ve kanadýndan.
Gökten ne çýkar ? Gök ha büyükmüþ ha deðilmiþ,
Sen alnýný göster ne ne kadar yükselebilmiþ.
Asrýn yaþamak hakkýný vermez sana kimse;
Sen asrýný üstünde izin varsa benimse;
"Bayraklarý bayarak yapan üstündeki kandýr.
toprak eðer uðurunda ölen varsa vatandýr."
Mithat Cemal KUNTAY (1885-1956)
HAYATI
1885'te Ýstanbul'da doðdu. 1956'da Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. Tek romaný "Üç Ýstanbul"la büyük baþarý kazandý. Vefa Ýdadisi'ni ve
Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sýnavýný
verdikten sonra Hukuk Mektebi'nde idare hukuku asistanlýðý yaptý. Adliye Nezareti Özel
Kalemi'ne girerek müdürlüðe kadar yükseldi.
Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliðinden sonra
Beyoðlu Dördüncü Noteri oldu. 1956'da Ýstanbul'da ölümüne kadar bu görevi sürdürdü.
Yazmaya þiirle baþladý. Ýlk þiiri "Elhamra" Resimli Kitap'ta yayýnlandý. 2'nci Meþrutiyet'e
kadar çeþitli dergilerde yayýnlanan ve aruzun
ustaca kullanýldýðý, ulusal duygularýn ön plana
çýkarýldýðý þiirleriyle tanýndý. Milli Edebiyat
Akýmý'nýn deðerlerini benimsedi. "Üç Ýstanbul" romanýnda da canlandýrdýðý Mehmet
Akif'le tanýþmasý, sanatý ve düþünceleri üzerinde etkili oldu. Çýnaraltý dergisinde 19431944'te yayýnlanan son dönem þiirlerinde Yahya Kemal Beyatlý'dan da etkilendiði görüldü.
Yalýn bir dil kullandýðý "Kemal", "Yirmi Sekiz
Kânun-ý Evvel" gibi oyunlarýnda yurt sevgisi
konusunu iþledi. Tek romaný ve en önemli
eseri "Üç Ýstanbul"da, 2'nci Abdülhamit, 2'nci
Meþrutiyet ve Mütareke yýllarýnýn Ýstanbul'unu anlattý. Gerçekçi kiþiler, ayrýntýlý tahliller ve bu üç dönemin yaþantýsýndan sunduðu canlý kesitlerle dikkat çeken bu roman televizyon dizisi olarak da yayýnlandý ve büyük
ilgi topladý. Edebiyat araþtýrmalarý yapan
Kuntay, inceleme ve araþtýrmalarýný 1913'te
yayýnlanan "Hitabet ve Münazara Dersleri",
1914'te yayýnlanan "Hitabet Dersleri" kitaplarýnda topladý.
ESERLERÝ
Þiir: Türk'ün Þehnamesinden (1945).
Antoloji: Nefaisi Edebiye (1913).
Oyun: Kemal (1912) ve Yirmi Sekiz Kânun-ý
Evvel (1918).
Roman: Üç Ýstanbul (1938).
Biyografi: Mehmet Akif (1939, Ýstiklal Þairi
Mehmet Akif adýyla 1944), Namýk Kemal (2
cilt, 1956) ve Sarýklý Ýhtilalci Ali Süavi (1946)
Munise Hersekli
Çanakkale E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
EMMÝ DEDÝ
Mahallenin sanki gülü,
Saçýna takar kakülü,
Yanýndan geçme kokulu,
Dündü bana emmi dedi.
Yaþý desen epey geçmiþ,
Gözlerinin altý þiþmiþ,
Diþlerinin dördü düþmüþ,
Dündü bana emmi dedi.
Senelerle vardýr iþi,
Biraz gözlerinden þaþý,
Diþleri de safi taþý,
Dündü bana emmi dedi.
Yanaklarý sanki pamuk,
Çene altý yumuk yumuk,
Azýcýk kalçadan yamuk,
Dündü bana emmi dedi.
Gözleri sanki fal taþý,
Yiyor yemek bilmez aþý,
Göbeði etekten taþýr,
Dündü bana emmi dedi.
Bir Salih'i iki görür,
Göz etrafý sanki mühür,
Saçlarýnda ak görünür,
Dündü bana emmi dedi.
Salih Akgül
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Mersin E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
15 Eylül 2008
UMUT ÝNSANIN
EKMEÐÝ
leri yaralanan arkadaþlarýný aralarýnda barýndýrmaz. Hatta onlarý parçalayýp yedikleri bile olur.
Sosyal hayatta insanlarýn "güçlü
olan yaþamaya deðerdir" ilkesini
sýk sýk uyguladýklarýna iyi bir örnektir.
Çaðdaþ insaný insan yapan
ise, eþitlikçi olma özelliðidir. Ancak sadece bu yetmez. Günümüzde insanlar yalnýz kendi ülkelerindeki insanlarýn eþit hak ve
özgürlükleri ile yetinmeyip baþka
ülkelerde yaþayan insanlar için
de mücadele vermelidir.
II nci Dünya Savaþý’ndan
sonra insanlarýn kazandýklarý
tüm haklarýn korunmasý, tüm
dünyada geçerli olmasý için Birleþmiþ Milletler örgütü kurulmuþ, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi yayýnlanmýþtýr. Çocuk
Haklarý, Kadýnlara Karþý Her
Türlü Ayrýmcýlýðýn Kaldýrýlmasý
Hakkýnda Sözleþmeler gibi. An-
Þu an oturmaktayým,
Cezaevinde ranzamda.
Aklýma geldin.
Dedim yazayým hakkýnda.
Bilmem,
Seni memnun edebildim mi
satýrlarýmla?
Eðer memnun edebildiysem,
Ne mutlu bana.
Nedim Dönertaþ
Ödemiþ M Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumu
ÖZGÜRLÜÐÜ
KOKLAMAK
Yeniden gelmektir hayata,
Kendini bulmak.
Sevdiceðine vuslat günüdür
Belki;
O günde özgürlüðü koklamak.
Belki de yaþamak adýna her ne
varsa;
Farkýna varmaktýr,
Özgürlüðü koklamak...
Nihat Ýnanç
Muðla E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurum
GÜZEL SÖZ
En mükemmel adalet vicdandýr. (Victor Hugo)
cak günümüzde de her zaman
güçlü olanýn ortaya çýkýp, dünyayý kendisine ait futbol sahasý görüp kendisine zayýf rakipleri seçip yendikten sonra sýrada kim
var diye beklemesi insan haklarý
örgütlenme sözleþmeleri ve
amaçlarý ile baðdaþýyor mu? Yoksa bu örgüt ve sözleþmeler sözde
mi kalýyor?
Ýnsan haklarýný savunmak
adýna binlerce, milyonlarca insanýn aç kalmasýna, ölümüne yol
açmak koca bir kandýrmaca deðil
midir? Ne pahasýna olursa olsun,
“Umut insanýn ekmeði”.
Her kes kendisi için ne kadar
hak istiyorsa, baþkalarýna da
onun verilmesi için çaba göstermelidir. Daha güzel ve barýþ dolu
bir dünya için bu gerçeðin tüm
insanlarca benimsenmesi, insanlarýn yalnýzca insan olduklarý için
kazandýklarý tüm haklarýn korunmasý gereklidir.
Emine Halman Çetin
Hâkim
BENSE
Göðsüme saplanmýþ kýzýl bir mýzrak ucu gibisin,
Derinlemesine, kanatýrcasýna sinemin ta içindesin.
Damar çeperlerime vuran kan misali, delicesine,
Sana muhtaç bu vücut bak!
Hem de hücre hücre…
Sarýda sen, yeþilde, mavide, kýrmýzýda hep sen,
Sensiz evren nasýl renksiz, hep mat bir bilsen.
Varoluþun bile baþýndan sonuna, her anlamýnda,
Görünmez yazý gibi yazýlmýþsýn tam alnýmda.
Mehtabý aramazdým gece, sen yanýmdayken,
Uzak bir yýldýz gibiydi güneþ sen parýldarken.
Hiç bitmesin isterdim geceleri, birlikteyken seninle,
Derin bir deniz sanýrdým, ne zaman dalsam gözlerine.
Bitmeyen gecelerde arýyorum þimdi her dem,
Ve aðlayan karanlýk katreleri tutuyor matem.
Anlam buluyor bu matem baykuþ çýðlýklarýnda,
Gökteki yýldýzlar bile bitmeyen hasrete aðlamakta.
Bülbül figan ediyor; gül periþan viran olmakta,
Gülþen harab olmuþ, nergis seni çaðýrmakta.
Son çýrpýnýþlarý gibi ürkek ve telaþlý zamanýn,
Kapýsýnda dileniyormuþçasýna eli açýk fukaranýn.
Tut ki elimi kurtulsun bu sefil esaretten,
Tut ki dönebilsin, o gittiði kýzýl cehennemden.
Bir güvercin gibi kanatlanarak gelsin yanýna,
Ve kapansýn yýllarýn piþmanlýklarý ayaklarýna.
Kudurmuþ bir ýrmak misali aksýn gönül sana,
Bitsin artýk hasret, ayrýlýk ne kadar zor baksana.
Býrak sarsýn kollarým seni sonsuza dek,
Bu hayalle geçti çünkü asýrlar, bekleyerek.
Her zaman gelincik de sendin bana, karanfil de sen,
Doðada nehirdin akan, bahçemde rüzgardýn esen.
Saçlarýndaydý bütün týlsýmý, binbir gecenin,
Sabah bakýþlarýnda, þafaklar gülüþündeydi senin.
Bense her gölgenin aksettiði bir suyum þimdi,
Gurbet akþamlarýnýn baðrý yanýk yolcusuyum þimdi.
Yine sana hasret, yine sönmez hayalinin vurgunuyum,
Hasretin susuzluðunda, sensiz gecelerin mahkûmuyum.
Ahmet Ufuk Türkiþ
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Seslenis
15 Eylül 2008
Sayfa 5
Hakkari’de konser coþkusu
Hakkari Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
yürütülmekte olan sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde Ülkemizin ve Hakkari’nin güzide sanatçýlarýndan Aydýn Aydýn
tarafýndan 1 Temmuz tarihinde bir konser
gerçekleþtirildi. Büyük bir beðeniyle izlenen konserde, hükümlü ve tutuklular da
sanatçýya eþlik etti. Birbirinden güzel parçalar seslendiren sanatçý bu tür etkinliklere her zaman katýlmaya hazýr olduðunu
belirtti.
Müzik þölenine; Kurum Müdürü
Adem Tatlýsoy, Kurum 2. Müdürü G. Yusuf Fidanoðlu, çok sayýda Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Yenipazar’da
bilgisayar
eðitimi
Prof. Dr. Kural’dan Uþak
E Tipi’nde konferans
Ülkemizin bütün þehirlerinde ve 30 ülkede üç binin
üzerinde konferans vererek adýndan söz ettiren, çeþitli
dergi ve gazetelerde köþe yazýlarý yazan ve gezmiþ olduðu
190'a yakýn ülkeden sonra "Modern Evliya Çelebi" olarak da
tanýnan Prof. Dr. Orhan Kural, 22 Temmuz tarihinde,
Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve
tutuklulara bir konferans verdi.
Cumhuriyet Savcýsý Hayati
Türk, Kurum Müdür Vekili Enver Peker, Kurum Öðretmenleri
Süleyman Ay ve Metin Kartal,
Sosyal Hizmet Uzmaný Davut
Karataþ ile 160 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý konferansta
Prof. Dr. Kural, katýlýmcýlardan
toplumsal olaylara karþý daha duyarlý olmalarýný istedi. Çevreye
karþý, hayvan haklarýna karþý, insan saðlýðýný tehdit eden þeylere
karþý, zamanýmýzý çalan fakat biz-
lere hiçbir faydasý olmayan þeylere karþý duyarlý olmalýyýz
diyen ve katýlýmcýlardan bu yönde çaba gösterecekleri hususunda söz alan Prof. Dr. Kural, onlara deniz yýldýzý hikayesini anýmsatarak bir sivrisineðin bile yararsýz görülmemesini, tabiattaki dengenin bozulmasý halinde doðanýn intikamýný nasýl ve ne þekilde alacaðýný slayt gösterisi eþliðinde anlattý.
Konferans sonunda
Cumhuriyet Savcýsý Hayati Türk, Prof. Dr. Orhan
Kural'a çiçek vererek,
Uþak E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu'nu hatýrlatacak hediyeyi takdim
ederken, Prof. Kural da 20
kitabýný ve hazýrlamýþ olduðu "Dünyayý Hep Birlikte Nasýl Kurtarýrýz"
baþlýklý CD’yi Kurum Kütüphanesine hediye etti.
Yenipazar K1 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, Cumhuriyet
Savcýsý Ender Karadeniz'in giriþimleri ile ilçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce bilgisayar sýnýfý oluþturularak bilgisayar kursu
açýldý. Dersler projeksiyon cihazýyla veriliyor.
Cumhuriyet Savcýsý Karadeniz, "Bir þekilde cezaevine düþen
insanlarý topluma kazandýrmak ve
teknoloji ile tanýþtýrmak için böyle
bir kursu açmayý uygun gördük.
Bu kursu baþarý ile bitirip belgesini alan kiþileri cezaevinden tahliye
olduktan sonra bir büronun bilgisayar ile ilgili iþlerini yapabilir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Bu
nedenle bu kursu çok önemsiyoruz.”dedi.
Karadeniz, kursa talebin fazla
olduðunu ancak ilk aþamada yirmi
hükümlü ve tutuklu ile bilgisayar
kursunu baþlattýklarýný belirterek,
bilgisayar öðretmeni Halil Ýbrahim Karaaðaç yönetiminde haftanýn üç günü devam edecek olan
kursta 160 saat eðitim verildiðiniðini söyledi.
Ceza infaz kurumlarýnda
‘sigara býrakma eðitimi’
Ankara 2 No’lu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda, Sigarayla Savaþanlar Vakfý Baþkaný Tandoðan Müftüoðlu tarafýndan “Sigaranýn Gerçek Yüzü” konulu konferans gerçekleþtirildi.
Müftüoðlu, 16 Temmuz’da
verdiði konferansta; Sigarayla
Savaþlar Vakfýnýn, sigarayý felaket gören bir grup insanýn bir
araya gelerek sigara ile savaþmak için kurulduðunu hatýrlatarak, amaçlarýnýn geniþ halk
kesimlerinin sigaradan en az
zarar görmesi, çocuklarýmýzýn
bu beladan uzak kalmasý için
çaba göstermek olduðunu vurguladý.
Toplumumuzun sigara belasýndan uzak kalmasý için gönüllü olarak görev yapan Sigarayla Savaþanlar Vakfý adýna ko-
nuþma yapan Müftüoðlu birkaç saatliðine de olsa sigarayý
býrakmak isteyip de býrakamayan hükümlü ve tutuklular ile
Kurum çalýþanlarýna yardýmcý
olabilmek adýna bilgi ve deneyimlerini paylaþarak akýllara
"Acaba sigarayý býraksam mý?"
sorunun yerleþmesi bile sigarayý býrakmak için bir adým
olacaðýný vurguladý.
Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
da 14 Aðustos tarihinde Ceza
Ýnfaz Kurumunun Konferans
Salonunda Pratisyen Doktor
Levent Yangýn tarafýndan "Sigaranýn Zararlarý ve Sigarayý
Býrakma Yöntemleri" konulu
bir konferans verildi.
Konferansa; Kurum Müdürü Ömer Ekinci ve 2. Müdürler, Kurum personeli ile
hükümlü ve tutuklular katýldý.
Hatay E Tipi'nde personele
moral gecesi
Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ve
aileri, Defay Harbiye Tesislerinde düzenlenen moral gecesinde
eðlendi. Her ay düzenli olarak yapýlan moral, iþbirliði ve dayanýþmayý simgeleyen gecede personel, aileleri ve çocuklarýyla eðlenerek stres attý. Mahalli sanatçýlarýn Türk Halk Müziði ve
Türk Sanat Müziðinden oluþan þarký ve türkülerine, halay çekerek eþlik eden personel ve aileri, keyifli dakikalar yaþadýlar.
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Fethiye’de konser
11 Temmuz’da gerçekleþtirilen
programý; hükümlü ve tutuklularýn
yaný sýra, Kurum Müdürü Ahat Çakmak, 2. Müdürler Ýbrahim Türkoðlu
ve Hakan Turan, Kurum Öðretmeni
Yücel Savaþ, Sosyal Çalýþmacýsý Ay-
nur Batu ve diðer
personel izledi. Sunuculuðunu DJ
Yener'in yaptýðý program yaklaþýk 2
saat sürdü. Programda radyo çalýþaný
DJ Enis tarafýndan hükümlü ve tutuklularýn istekleri doðrultusunda
þarkýlar söylenip, çalýndý.
Seslenis
Sayfa 6
ÇALIÞAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI (2)
E. ÜCRETLE ÝLGÝLÝ ULUSLAR ARASI BELGELER
Uluslar arasý belgelerden mahkumlara uygulanacak muameleye
iliþkin standart asgari kurallardan;
Kural:76
(1) Mahkumlarýn yaptýðý iþe karþýlýk adil bir ücret sistemi olacaktýr.
(2) Bu sistemde mahkumlarýn
kazançlarýnýn en az bir kýsmýný kullanmalarýna izin verilen þeylere harcayabilecek, bir kýsmýný da ailelerine gönderebilecektir.
(3) Sistem ayný zamanda mahkumun kazancýnýn bir kýsmýnýn,
tahliye edildiðinde kendisine verilmek üzere yönetim tarafýndan alýnýp biriktirilmesini içermelidir þeklinde düzenlenmiþtir.
Ýç hukukumuzdaki uygulama da
bu uluslar arasý belgedeki kurallara
uygun olarak iþlemektedir. Yönetmeliðin 33/2 nci maddesinde hükümlü ve tutuklulara ödenecek
gündelikler, her ayýn sonunda bordro düzenlenmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Bu tahakkukta, iþ gözetmeninin düzenlediði puantaj
cetveli esas alýnýr. Bordrolarda iaþe
bedeli kesilmez, diðer yasal kesintiler düþüldükten sonra kalan tutar
kendilerine ödenmek üzere Hükümlü Emanet Para Hesabýna aktarýlacaðý belirtilmiþtir. Ceza infaz
kurumu uygulamasýnda hükümlüler, hükümlü emanet para hesaplarýndan harcama yapabilmektedirler.
Kalan paralarý da kurumdan salýve-
rilirken kendilerine verilmektedir.
F. ÝAÞE GÝDERLERÝ
Yönetmeliðin 33/2 nci maddesinden de anlaþýlacaðý üzere çalýþan
hükümlü ve tutuklulardan iaþe bedeli alýnmamaktadýr. Bu yýl için ceza infaz kurumlarýndaki hükümlülerden günlük 3.00 YTL iaþe bedeli
alýnmaktadýr. Böylelikle çalýþan hükümlü 3.00 YTL gibi bir gelir daha
elde etmiþ olmaktadýr. Bu düzenlemenin de hükümlüleri çalýþtýrmaya
özendirmek için olumlu katkýsý olduðu þüphesizdir.
G. HÜKÜMLÜ VETUTUKLULARIN SÝGORTALANMASI
Ceza infaz kurumlarý iþyurtlarýnda çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklular, iþ kazasý, meslek hastalýðý,
hastalýk ve analýk sigorta kollarýndan yararlanmaktadýrlar.
Ýþyurtlarýnda çalýþtýrýlan hükümlü ve tutuklularýn sigortalanmasý 4958 sayýlý Kanunla deðiþik
506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunun 2 nci maddesinde; ceza infaz
kurumlarý ile tutukevleri bünyesinde oluþturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalýþtýrýlan hükümlü
ve tutuklular hakkýnda yalnýz iþ kazasý ile meslek hastalýklarý, analýk ve
hastalýk sigorta kollarý uygulanýr.
Ancak bunlar istekleri halinde malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta kollarý bakýmýndan bu Kanunun 85 inci
maddesinde öngörülen þartlarý taþýmalarý kaydýyla isteðe baðlý sigortalý
olabilirler. Bu þekilde çalýþtýrýlanlarýn iþvereni ceza infaz Kurumlarý ile
tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu, iþveren vekilleri ceza infaz kurumlarý ile
tutukevleri iþyurtlarýnýn sorumlu
müdür ve amirleridir þeklinde düzenlenmiþtir.
Bu dört sigorta kolundan iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklunun eþi ve çocuklarý da yararlanabilmektedir. Ülkemiz açýsýndan bu
sosyal hakkýn tanýnmýþ olmasý çok
önemlidir. Çünkü Avrupa ülkelerinde insanlar ceza infaz kurumunda
olsalar da sosyal güvenceye sahiptirler. Ancak ülkemizde bir çok vatandaþýmýz ne yazýk ki sosyal güvence
hakkýna sahip deðildir. Ceza infaz
kurumunda sosyal güvencesi olmayan hükümlü ve tutuklular çalýþmalarý halinde bu hakký eþi ve çocuklarý ile birlikte elde etmektedirler. Dýþarýda sigortalý çalýþan bir iþçinin
eþi ve çocuklarý gibi tüm saðlýk hizmetlerinden çalýþan hükümlü ve tutuklularýn eþ ve çocuklarý da faydalanmaktadýrlar. Böylelikle çalýþan
hükümlü dýþarýdaki eþi ve çocuklarýnýn maðduriyetini de önleyebilmektedir. Bu uygulama, aile birliðinin saðlanmasý ve hükümlünün ceza infaz kurumundan salýverilmesinden sonraki hayatýnda ailesi ile
iliþkilerini olumlu yönde devam ettirmesine katký saðlamaktadýr.
H. SONUÇ
Çalýþan hükümlü ve tutuklulara
tanýnan bu ücret ve haklarýn esas
amacý, onlarý ceza infaz kurumundan sonraki hayatlarýna hazýrlamak,
tekrar suç iþleyerek ceza infaz kurumuna dönmemelerini saðlamak,
15 Eylül 2008
Mustafa ONUK
Tetkik Hâkimi
meslek edindirerek veya mesleðini
geliþtirerek dýþarýda iþ bulabilmelerini saðlamak, sosyal hayata yeniden
sorunsuz bir þekilde döndürmeye
çalýþmak ve aile bütünlüðünün devamýna katký saðlamaktýr. Çalýþan
hükümlüler bu imkanlar ile, ceza
infaz kurumunda geçirmeleri gereken sürelerini daha kolay bir þekilde
tamamlamaktalar ve en önemlisi de,
kurumdan çýktýklarýnda sosyal hayata uyum saðlamakta fazla zorlanmamaktadýrlar.
Sosyal hayata uyumu çok önemsememiz gerektiðini düþünüyorum.
Çünkü bu insanlarla ayný otobüse
biniyoruz, ayný mahallede oturuyoruz, ayný kamusal alanlarý kullanýyoruz, ayný parký ve sokaðý paylaþýyoruz. Bir þekilde birlikte yaþýyoruz.
Bu nedenle deðiþik nedenlerle suç
iþleyip ceza infaz kurumuna giren
insanlara, kurum imkanlarýný en iyi
þekilde deðerlendirerek topluma
yeniden kazandýrýlmasý yollarýnýn
araþtýrýlmasý ve uygulanmasý önem
arz etmektedir.
KAYNAKÇA
1. Coyle, Andrew; "Cezaevi yönetimine Ýnsan Haklarýný Göz Önüne Alan Bir Yaklaþým", 2002.
2. Nursal, Necati;"Uluslar arasý
Cezaevi standartlarý", Ankara, 2007
Gençlik ve spor kulüplerinden
örnek çalýþmalar
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Gençlik ve Spor
Kulübü, Kurum personelinin 9-14
yaþ grubundaki çocuklarý için futbol
yaz okulu açtý.
Baþkan Katip Adnan Þen, Baþkan
Yardýmcýsý Ýnfaz Koruma Memuru
Nurettin Atacan, Sayman Ýnfaz Koruma Baþmemuru Hasan Kaya, Katip Üye Ýnfaz Koruma Memuru Erol
Ünal ve Üye Katip Celalettin
Ulu’dan oluþan Yönetim Kurulu, ilk
olarak futbol hazýrlýk maçlarýnýn yapýlacaðý sahanýn teminine yönelik
çalýþma baþlattý. Bu çerçevede, KuHatay
rumun ön kýsmýnda bulunan boþ
arazide, gerekli çalýþmalar gerçekleþtirilerek, futbol sahasýna oluþturuldu.
Kulüp Baþkaný Cezaevi Katibi
Adnan Þen, Antrenör diplomasý bulunan Yönetim Kurulu üyesi ve Kurum Katibi Celalettin Ulu’nun gayret ve çabalarý ile 9-14 yaþ grubu çocuklara yönelik, 1 Temmuz-30 Aðustos tarihleri arasýnda futbol yaz okulu açýldý.
Yaz okuluna 30 öðrenci katýldý.
Hatay'da ise Ceza Ýnfaz Kurumu
Gençlik ve Spor Derneði ilk baþarýsýný elde etti.
Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu personelince kurulan Ýnfaz
ve Gençlik Spor Kulübü takýmý 6
Temmuz’da Hatay'ýn Reyhanlý Ýlçesinde yapýlan 2007-2008 Sezonu Aba
Güreþleri müsabakalarýnda; 35, 45 ve
65 kg'de birincilik, 45 kg. 55 kg ve
Aðýr Sýklette ise üçüncülük elde etti.
Ýnfaz Gençlik ve Spor Kulübü
antrenörü Facir Akyürek ( Hatay
Güreþ Ýl Temsilcisi), 2008-2009
sezonunda Serbest Güreþ Türkiye
2. Liginde; Minik-Yýldýz ve Gençlerde Türkiye Þampiyonalarýnda
takým olarak mücadele edeceklerini belirterek, amaçlarýnýn Milli
Takýma Ýnfaz Gençlik ve Spor Kulübünden sporcu yetiþtirmek olduðunu söyledi.
Akyürek, “Bunu saðlayabilme-
miz için alt yapýmýzý güçlendirmemiz ve spora gönül vermiþ olan personelimize gerekli destek ve çabayý
saðlamamýz gerekmektedir. Sporcularýn gerek antrenman ve diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, gerekse
moral deðerlerinin yüksek tutulmasý için onlarla birebir ilgilenecek
elemanlara ihtiyaç bulunmaktadýr.
Bu konuda Kurum yöneticilerine
büyük görevler düþmektedir.” þeklinde konuþtu.
15 Eylül 2008
Seslenis
Sayfa 7
Ankara Açýk’ta belge daðýtým töreni
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Elazýð’da
çocuklara ‘iþ
arama’ eðitimi
Elazýð Çocuk Eðitimevinde
çocuklar için “Mesleki Rehberlik
ve Ýþ Arama Teknikleri” konulu
konferans gerçekleþtirildi.
Geçtiðimiz ay, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü Ýþ ve Meslek Uzmaný
Þevki Esen tarafýndan sunulan
konferansta; Kurumda bulunan
çocuklara, mesleklerin tanýmý, iþ
alanlarý ve iþ arama baþvurularý
konusunda bilgiler verildi.
Konferansa; Kurum 2. Müdürü Mustafa Dede, Psikolog Emel
Doðan, Kurum Öðretmenleri Yaþar Tokgözlü ve Remzi Gölen, Kurum personeli ve çocuklar katýldý.
Fethiye Kapalý
Ceza Ýnfaz
Kurumunda
‘kan baðýþý’
Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Fethiye Kýzýlay Kan
Merkezi iþ birliðiyle kan baðýþý
kampanyasý düzenlendi.
“Kanýmýzýn yetmemesi kanýmýza dokunuyor” isimli kampanyaya hükümlü ve tutuklular destek vererek kan baðýþýnda bulundular.
Kurumda, kampanya çerçevesinde, 14 Temmuz’da kan baðýþý
yapýldý. 30 hükümlü ve tutuklu
kan baðýþýnda bulunarak, kampanyaya destek oldu.
29 Temmuz’da yapýlan törende;
25-31 Mart tarihlerinde Erzurum’da açýlan Dart 1.Kademe Yardýmcý Antrenör Yetiþtirme Kursunu
baþarý ile bitiren Kurum 2’nci Müdürü Temel Göðüþ, Ýnfaz Koruma
Memurlarý Kasým Ekþi ve Ýsa Kibaroðlu ile 28 Nisan-23 Haziran tarihleri arasýnda Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan bilgisayar iþletmenliði kursunu baþarý ile bitiren hükümlüler
Aydemir Ardýç, Ergun Önal, Serkan
Þahiner, Yetiþ Acarbaþ, Kerim Demirci, Hasan Ösgören ve Yetiþkinler
II. Kademe Kursunu baþarý ile bitiren hükümlü Nihat Ulusoy’a sertifikalarý verildi.
Törene; Kurum Müdürü Hulûsi
Saðýr, 2.Müdürler Ali Baþekin, Te-
mel Göðüþ ve Kurum Öðretmeni
Recai Yýldýz katýldý.
Personel ve hükümlülere sertifikalarýný; Kurum Müdürü Hulûsi
Saðýr ve baþka bir ceza infaz kuru-
muna 1.Müdür olarak atanan Ali Baþekin verdi. Sertifika töreninin akabinde Kurum personeli Hüseyin
Coþkun, verdiði konser ile personel
ve hükümlüleri coþturdu.
Ýnebolu’da konser coþkusu
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Ceza Ýnfaz Kurumu konferans
salonunda, 15 Temmuz tarihinde
yapýlan programa; Adalet Bakanlýðý
Baþmüfettiþi Ýbrahim Kýr, Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin,
Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Murat Kýzýlyar, Protokol üyelerinin aileleri, Ýzleme Kurulu Baþkaný Þükrü
Bayraktar ile Ýzleme Kurulu Üyeleri
Salman Ganidaðlu ve Süleyman Balta, Kurum Müdürü Mehmet Öcal,
Kurum 2. Müdürleri Ýsa Güldaþ, Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen,
Kurum personeli ile bayan hükümlü
ve tutuklular katýldý.
"Türk Halk Müziði Korosu",
Kurumda daha önce erkek hükümlü
ve tutuklular için icra edilen konserin ardýndan bu kez bayan tutuklu ve
hükümlüler sahne aldý. Yurdumuzun deðiþik yörelerinden türküler ve
oyun havalarýný baþarýyla seslendiren
Koronun üyeleri Ýnfaz Koruma Memuru Hüseyin Kýlýçaslan ile hükümlü ve tutuklular, dinleyicilere
unutulmaz anlar yaþattý.
Programýn sonunda bir konuþma
yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan
Gültekin, kurumda devam eden eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin
önemine deðinerek, bu faaliyetlerde
katkýlarý bulunan tüm personel ile
hükümlü ve tutuklulara teþekkür
ettti.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Gültekin
konuþmasýnda, Kurum olarak tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve kültürel
geliþimlerini saðlamak, toplumla
bütünleþmelerine katkýda bulunmak
ve moral ve motivasyonlarýný en üst
Bayburt M Tipi’nde ‘stand up’ gösterisi
Bayburt M Tipi Ceza infaz Kurumunda, 4
Temmuz tarihinde Atalay Demirci, stand up
gösterisi gerçekleþtirdi.
Gösteriyi; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Baþkaný Ali Efendi Peksak, hâkim ve
Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Öztemür, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu izledi.
Demirci, gösterisinde, esprileriyle izleyicileri
güldürerek, neþelendirdi.
seviyede tutmak için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verildiðini, bu
baðlamda þimdiye kadar deðiþik zamanlarda tiyatro gösterileri, bilgi yarýþmalarý, münazaralar, þiir dinletileri, halk ve sanat müziði konserleri
düzenlendiðini, halk müziði konserinin altýncýsýný sýrf bayan hükümlü
ve tutuklulara yönelik olarak tertip
ettiklerini ve Kurumda bu tür etkinliklerin devam edeceðini belirtti.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Gültekin,
tutuklu ve hükümlülere, salýverilme
sonrasýnda sosyal hayata uyumlarýnýn saðlanmasý adýna kurumda bulunduklarý süreyi iyi deðerlendirmeleri ve özellikle çok kitap okumalarý
yönünde tavsiyede bulundu.
Ayrýca, 7 Temmuz’da, hükümlü
ve tutuklular tarafýndan "Þiir Dinletisi" gerçekleþtirildi. Ceza Ýnfaz Kurumu konferans salonundaki programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Cumhuriyet Savcýsý
M. Tufan Tanrýkulu, Hâkim Adem
Yýldýz, Hâkim Fahrettin Yýldýz, Ýzleme Kurulu Üyesi Salman Ganidaðlý,
Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum 2.Müdürü Kenan Demirkesen,
veKurum personeli ile çok sayýda
hükümlü ve tutuklu katýldý.
Sayfa 8
Seslenis
15 Eylül 2008
Düzce, Balýkes
Adalet Saraylar
Yargý sisteminin en iyi þekilde çalýþabilmesi için hukuki, teknik ve fiziki eksikleri hýzla gideren Adalet Bakanlýðý, Türkiye'yi görkemli adalet saraylarýyla donatmaya devam ediyor. Son olarak inþaatlarý tamamlanan Düzce, Balýkesir ve Edremit
Adalet Saraylarý törenle hizmete girdi.
1 ve 2 Aðustos 2008 tarihlerinde ger-
çekleþtirilen 3 adalet sarayýnýn açýlýþ törenlerine Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin'in yaný sýra, milletvekilleri, Müsteþar
Ahmet Kahraman, Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat
Ertosun, Müsteþar Yardýmcýsý Mustafa
Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ýdari ve Malî
Ýþler Dairesi Baþkaný Enver Kaya, il ve ilçe
yöneticileri ile vatandaþlar katýldý.
"Düzce'ye 17 Bin Metrekarelik
Adalet Sarayý"
Yeni adalet sarayýna kavuþan Düzce'de,
açýlýþ töreni halkýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. Düzce Valisi Bülent Kýlýnç, Düzce Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Yiðit,
Düzce Milletvekilleri Yaþar Yakýþ, Celal
Erbay ve Metin Kaþýkoðlu ile Düzce Barosu Baþkaný Ali Dilber de açýlýþ törenine katýlan isimler arasýndaydý. Yaklaþýk 12 milyon YTL'ye mal olan ve 17 bin metrekarelik bir alana inþa edilen Düzce Adalet Sarayý, 21 duruþma salonuna sahip.
Mehmet Ali Þahin, Düzce Adalet Sarayý'nýn açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, adalet saraylarýnýn prestij açýsýndan
çok önemli olduðunu vurguladý. Avrupa
kentlerinde adliye binalarýnýn inþasýnda
mimarîye ayrý bir özen gösterildiðini ifade
eden Þahin, "Türkiye'de son yýllarda gerçekleþen atýlýmla, adliyeler eski imajýndan
kurtuldu. Yeni yapýlan adalet saraylarýný
gören vatandaþlarýmýz 'Benim ne güçlü
devletim var' demeli." diye konuþtu.
"Türkiye'nin bu kadar çok müstakil
adliye sarayýna ihtiyacý var mý?'" þeklinde
bir soru sorulabileceðinin altýný çizen Bakan Þahin, þöyle dedi:
"Aslan yattýðý yerden belli olur. Büyük
devletlerin, güçlü uluslarýn mekânlarýnýn
da bu güce paralel olmasý lazým. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti güçlü ve büyük bir
devlettir. Bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülkedir. Dolayýsýyla, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti kurumlarýnýn bu gü-
ce ve büyüklüðe paralel olmasý gerekir. Ýþte bu adalet saraylarýný biz, birer simgesel
kurum olarak gördük."
"Burasý Müze mi?"
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, müze görünümlü eski adliye binalarýnýn yerini görkemli yeni adalet saraylarýnýn aldýðýný ifade ederek, yaþanan deðiþimi yaþanan
ilginç bir olayla anlattý:
"Arkadaþlarým anlatmýþtý; bir turist
Muðla'da eski daktilolarla ve zemin katta
yargý hizmetlerinin görülmekte olduðu bir
adliyeye girmiþ. Turist, yanýndakilere sormuþ: 'Burasý müze mi?' Evet! Þimdi müze
görünümlü adalet saraylarýndan, görkemli
adalet saraylarýna geçiyoruz. Bu, Türkiye'nin geliþmekte olduðunu göstermektedir."
Edremit, Yeni Adalet Sarayýna Kavuþtu
Edremit Adalet Sarayý halk oyunlarý ve
mehteran takýmýnýn gösterileriyle hizmete
açýldý. 7 milyon YTL'ye yaptýrýlan adalet
sarayýnda 1 aðýr ceza mahkemesi, 2 asliye
ceza mahkemesi, 2 sulh ceza mahkemesi,
2 asliye hukuk mahkemesi, 2 sulh hukuk
mahkemesi, 1 icra mahkemesi, 1 iþ mahkemesi, 1 kadastro mahkemesi, 1 aile
mahkemesi ve denetimli serbestlik birimi
yer alýyor.
"Türkiye'deki deðiþim ve dönüþüm adalet saraylarýyla devam ediyor"
Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin Edremit Adalet Sarayý'nýn açýlýþ töreninde
yaptýðý konuþmada, "Türkiye kendisini yeniliyor. Deðiþim ve dönüþüm yaþýyor. Bu
deðiþim ve dönüþüm adliye saraylarýmýzla
da devam ediyor, cezaevlerimizle de devam ediyor. Her alanda bu deðiþime ve dönüþüme ihtiyacýmýz var. Çaðýn deðiþim ve
dönüþümü büyük bir hýzla devam ederken, Türkiye yerinde sayamaz. Türkiye
mutlaka bu deðiþim ve dönüþüme ayak uydurmak zorunda." diye konuþtu.
Hükümet olarak bu anlayýþla çalýþtýklarýný belirten Mehmet Ali Þahin, þunlarý
söyledi: "Her alanda Türkiye'nin çaðdaþ
standartlarý yakalamasýný istiyoruz. Gerek
demokraside, gerek insan haklarýnda, gerekse halka sunulacak hizmetlerde çaðýn
yakaladýðý standartlarý yakalamak zorundayýz. Çünkü Cumhuriyet'i, Atatürk ve arBalýkesir Adalet Sarayý
Seslenis
15 Eylül 2008
Sayfa 9
sir ve Edremit
rý törenle açýldý
kadaþlarý, muasýr medeniyetler seviyesini
yakalayýn diye kurdu. Hatta onun önüne
geçin diye kurdu. O halde bize düþen; onlara layýk olmak, onlara layýk hizmetler
sunmaktýr."
Balýkesir Adalet Sarayý, 2003'ten
Bu Yana Açýlan 91'inci Adalet Sarayý
Düzce ve Edremit Adalet Saraylarýnýn
açýlýþýnýn ardýndan, Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin ve Bakanlýk bürokratlarý,
Balýkesir Adalet Sarayý'nýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Balýkesir Adalet Sarayý, son
beþ yýlda açýlan 91'inci adalet sarayý unvanýný aldý.
Bakan Þahin, 18 duruþma salonu ile 47
hakim ve Cumhuriyet savcýsý odasýndan
Edremit Adalet
Sarayý
oluþan ve yaklaþýk 12 milyon YTL'ye mal
olan Balýkesir Adalet Sarayýnýn açýlýþ kurdelesini Vali Selahattin Hatipoðlu ve bazý
AK Parti milletvekilleri ile birlikte kesti.
Bakan Þahin burada yaptýðý konuþmada, yýl sonuna kadar 20 adalet sarayýnýn daha bitirileceði müjdesini verdi. Mehmet
Ali Þahin, her þeyin azlýðýna veya yoksunluðuna tahammül edilebileceðini, ancak,
adaletin azlýðýna ya da yoksunluðuna tahammül etmenin imkansýz olduðunun altýný çizerek þunlarý söyledi:
"Bir toplumda adalet yoksa orada kargaþa ve huzursuzluk vardýr. O nedenle yargýya hizmet etmek toplumun huzurunun,
barýþýnýn teminatýdýr. Yargý organlarýmýz
ve yargý organlarýnda görev yapan hakim ve
savcýlarýmýz, Türk toplumunun barýþýnýn,
esenliðinin ve iç huzurun teminatýdýr.
Böyle bir görev ifa ediyorlar. Onlarýn görevlerini çok daha iyi ortamlarda yerine getirebilmeleri için Türk yargýsýna hizmet
etmek, onlarýn eksikliklerini tamamlamak,
hizmet kalitelerini yükseltmek, Adalet Bakanlýðý olarak bizim görevimizdir."
Seslenis
Sayfa 10
ÝKÝ YIL VEYA DAHA AZ SÜRELÝ
HAPÝS CEZASINA
HÜKÜMLÜLERÝN HÜKÜMLÜLÜK
SÜRELERÝNÝN YARISINI ÝYÝ
HALLÝ GEÇÝRMELERÝ HALÝNDE
KALAN YARISINDA KAMUYA
YARARLI BÝR ÝÞTE
ÇALIÞTIRILMALARI
I. Giriþ
13 Aralýk 2004 tarihli ve 5275 sayýlý Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda
Kanunun infaz sistemimize getirdiði önemli
yeniliklerden biri; iki yýl veya daha az süre ile
hapis cezasýna hükümlü olanlarýn, ceza sürelerinin yarýsýný ceza infaz kurumunda iyi halli geçirmeleri halinde kalan ceza sürelerini
ücretsiz olarak kamu yararýna çalýþarak ceza
infaz kurumu dýþýnda tamamlayabilmeleridir.
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren
5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
Ýnfazý Hakkýnda Kanunun 105 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda; "Ýki yýl veya daha az
süre ile hapis cezasýna mahkûm olanlardan
hükümlülük süresinin yarýsýný iyi hâlle geçirenlerin, istekleri bulunmak koþuluyla kendilerinin veya kanuni temsilcilerinin veya Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn istemi üzerine,
mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarýsýný
ücretsiz olarak kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlmasý suretiyle yerine getirilebileceði" hüküm altýna alýnmýþtýr.
Bu makalede, iki yýl veya daha az süreli
hapis cezasýna hükümlü olanlarýn ceza sürelerinin yarýsýný iyi halli ceza infaz kurumunda
geçirmeleri halinde, kalan ceza sürelerini ceza infaz kurumu dýþýnda kamu yararýna çalýþarak tamamlayabilmeleri için gerekli koþullar ve infaz süreci açýklandýktan sonra iki yýllýk uygulama sonuçlarý deðerlendirilecektir.
II. Kamuya Yararlý Bir Ýþte Çalýþtýrýlma Yaptýrýmýnýn Verilmesinin Koþullarý
Ýki yýl veya daha az süreli hapis cezasýna
hükümlü olanlarýn ceza sürelerinin yarýsýný
iyi halli ceza infaz kurumunda geçirmeleri
halinde, kalan ceza sürelerini ceza infaz kurumu dýþýnda kamu yararýna çalýþarak tamamlayabilmeleri için beþ koþulun birlikte
gerçekleþmesi gerekmektedir.
Birinci koþul denetimli serbestlik ve yardým merkezi þube müdürlüðünce "hizmetler
listesi" hazýrlanmalý ve mahkemelere gönderilmelidir.
Ýkinci koþul ise, mahkemece verilen hapis
cezasýnýn süresi iki yýl veya daha az olmalýdýr.
Burada önemli olan mahkemece verilen sonuç cezadýr.
Üçüncü koþul, hükümlünün hapis cezasýnýn infazýna ceza infaz kurumunda baþlanmalýdýr.
Dördüncü koþul, hükümlülük süresinin
yarýsý iyi halle geçirilmiþ olmalýdýr.
Beþinci koþul, hükümlünün veya kanuni
temsilcisinin ya da Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn talebi bulunmalýdýr.
Mahkeme kararýnda, mutlaka hükümlünün çalýþacaðý aðaçlandýrma çalýþmalarý, temizlik, onarým gibi "hizmet çeþidinin" ismi
bulunmalý; ancak çalýþacaðý "kurumun" adýnýn yer almamasý gerekmektedir.
Örneðin; iki yýl hapis cezasý alan hükümlü, ceza süresinin yarýsý olan bir yýlý ceza infaz
kurumunda iyi halli geçirmesi halinde, mahkemeye kalan ceza süresi olan bir yýlý kamu
yararýna çalýþarak tamamlama talebinde bulunabilecektir. Mahkemenin bu talebi uygun
bulmasý halinde, hükümlü ceza infaz kurumundan salýverilecek ve kalan bir yýllýk hapis
ceza süresini günde en az iki en fazla sekiz
saat çalýþmak suretiyle tamamlayacaktýr. Bir
yýl hapis cezasý kalan hükümlünün toplam
1.460 saat çalýþmasý gerekmektedir. Günde
beþ saat çalýþan hükümlü, çalýþma koþullarýna
uymasý halinde 292 günde bu cezasýný ta-
Vehbi Kadri
KAMER
Denetimli Serbestlik ve Yardým
Hizmetlerinden Sorumlu
Daire Baþkaný
mamlayacaktýr.
15 Eylül 2008
Niðde E Tipi’nde
hükümlü ve tutuklulara
seminer
III. Kamuya Yararlý Bir Ýþte Çalýþtýrýlma Yaptýrýmýnýn Ýnfazý
Yetiþkinler hakkýnda kamuya yararlý bir
iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infazýnda; ilam,
mahkemece Cumhuriyet baþsavcýlýðýna gönderilmektedir. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca
ilam, "denetimli serbestlik genel defterine"
kaydedildikten sonra denetimli serbestlik ve
yardým merkezi þube müdürlüðüne gönderilmekte, þube müdürlüðünce ise ilam, "denetimli serbestlik defterine" kaydedilmektedir.
Hakkýnda kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrým kararý verilen hükümlüye, on
gün içinde þube müdürlüðü veya büroya baþvurmasý hususunda bildirim yapýlmalýdýr.
Hükümlünün; haklý, geçerli ve gerektiðinde belgelendirilebilen mazereti olmaksýzýn þube müdürlüðü veya büroya; on gün içinde baþvurmamasý hâlinde, þube müdürlüðü
veya büroca ilgili defterdeki kayýt kapatýlarak
durum Cumhuriyet baþsavcýlýðý aracýlýðýyla
mahkemeye bildirilmelidir.
Hükümlünün süresinde baþvurmasý
hâlinde, denetim görevlisi veya denetleme
memuru tarafýndan tanýma formu ile çalýþma
protokolü dikkate alýnarak denetleme planý
hazýrlanmalýdýr.
Yetiþkinler hakkýnda kamuya yararlý bir
iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infazýnýn sona
ermesi iki þekilde gerçekleþmektedir. Ýhlal
nedeniyle sona ermesi, uyarýya raðmen "denetleme planýna" uyulmamasý halinde gerçekleþmektedir. Ýnfazýn tamamlanmasý nedeniyle sona ermesi ise, mahkeme kararýnda
belirtilen sürenin denetleme planýna uygun
tamamlanmasý suretiyle gerçekleþmektedir.
Çocuklar hakkýnda verilen kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmýnýn infaz iþlemleri; ilamýn kaydý ile tebligat dýþýnda yetiþkinler ile ayný usule tabidir. Þube müdürlüðünce çocuklar için verilen ilam "çocuklarýn
denetimine iliþkin deftere" kaydedilmelidir.
Þube müdürlüðüne gelmesi konusunda yapýlacak tebligat ise çocuða deðil, çocuðun kanuni temsilcisine yapýlmalýdýr.
IV. Deðerlendirme
Kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlma yaptýrýmý, denetimli serbestlik sisteminde ayrý bir
öneme sahiptir. Bu yaptýrým ile iki yýl veya daha az süre ile hapis cezasýna mahkum olan
hükümlüler, cezalarýnýn yarýsýný iyi halle geçirmiþ olmalarý halinde mahkemelerine baþvurabilmekte ve cezalarýnýn geriye kalan yarýsýný kamuya yararlý iþlerde çalýþarak tamamlayabilmektedirler.
Bu kapsamda Temmuz 2008 tarihi itibari
ile; iki yýl veya daha az hapis cezasý alan 129
hükümlü, ceza sürelerinin yarýsýný iyi halli
olarak ceza infaz kurumunda geçirerek ceza
sürelerinin kalan kýsmýný ceza infaz kurumundan salýverilerek ve 23.802 saat kamuya
yararlý bir iþte çalýþarak yerine getirmiþlerdir.
Hükümlüler baþta eðitim kurumlarý, orman iþletme müdürlükleri, saðlýk kurumlarý,
kütüphaneler ile kültür ve turizm müdürlükleri olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluþunda çalýþmýþlar ve kamunun ihtiyaç duyduðu hizmetleri saðlamýþlardýr.
Niðde Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü
tarafýndan, Niðde Ýþkur Ýl Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak Niðde
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ve
Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda bulunan tutuklu ve
hükümlülere denetimli serbestlik
ve koruma kurullarý hakkýnda bilgi amaçlý seminer düzenlendi.
Þube müdürü Mustafa ERÇÝN ve þube müdürlüðü personeli tarafýndan gerçekleþtirilen seminerde; denetimli serbestlik ve
yardým hizmetleri ile koruma kurullarý slayt gösterimi eþliðinde
anlatýlýrken, Niðde Ýþkur Ýl Müdürlüðünde görevli Þube Müdürü
Sebahattin DEMÝRBUÐA tarafýndan tutuklu ve hükümlülere iþ
arama becerilerinin geliþtirilmesi,
iþ arama teknikleri slayt gösterimi
eþliðinde anlatýldý.
Yapýlan sunumda tutuklu ve
hükümlülere denetimli serbestlik
hizmetlerinin amacý, kapsamý ve
uygulamalarý, iþ arama izni, adli
kontrol, konutta infaz, kamuya yararlý bir iþte ücretsiz çalýþtýrma
kararlarý ve bunlardan ceza infaz
kurumunda nasýl faydalanabileceði, koruma kurulu faaliyetleri,
tahliye sonrasý koruma kuruluna
baþvuru þartlarý ve yapýlan çalýþmalar ile iþ arama becerilerinin
nasýl geliþtirilebileceði hakkýnda
detaylý bilgiler verildi.
Sunumun ardýndan katýlýmcýlarýn, sorularý cevaplandýrýlýrken katýlýmcýlarýn memnuniyetlerini ifade etmelerinin ardýndan seminer tamamlandý.
Sungurlu’da hükümlü ve
tutuklulara konferans
Sungurlu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik; denetimli serbestlik sistemi ve amacý, kamu yararýna çalýþma yaptýrýmý, salýverme öncesi düzenlenen
rapor, koruma kurullarý, koruma
kurullarýna baþvuru, konularý hakkýnda konferans verildi.
Konferansa Sungurlu Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurum personeli ile
tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Sungurlu Denetimli Serbest-
lik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mustafa ERSOY tarafýndan
"denetimli serbestlik sistemi ve
amacý, kamu yararýna çalýþma",
Denetleme Memuru Ramazan
SALMANLI tarafýndan da "salýverme öncesi düzenlenen rapor,
koruma kurullarý ile koruma kurullarýna baþvuru" konularý hakkýnda sunum yapýldý.
Tutuklu ve hükümlüler tarafýndan büyük bir memnuniyetle
karþýlanan konferans sorulan sorularýn cevaplanmasýyla son buldu.
15 Eylül 2008
Seslenis
Sayfa 11
Nevþehir’de hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna
‘denetimli serbestlik’ semineri
Nevþehir Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube
Müdürlüðünce, Nevþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda görevli
Hakim ve Cumhuriyet Savcýlarý
ile yazý iþleri müdürlerine denetimli serbestlik sistemi ile ilgili
seminer verildi.
Nevþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin SAYGIN,
Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný
Ahmet ÞANVERDÝ, Ýnfaz Savcýsý Ramazan USLU ile Nevþehir
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda görev yapan Hakim, Cumhuriyet
Savcýlarý ve yazý iþleri müdürle-
rinin katýlýmý ile gerçekleþen
seminerde, Nevþehir Denetimli
Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürü Hikmet KELEN
ile Denetim Görevlisi Meriç
ÇAKINLI denetimli serbestlik,
denetimli serbestlik kararlarý,
sosyal araþtýrma raporlarý konularýnda sunumlar gerçekleþtirdi.
Sunum sonunda özellikle
þube müdürlüðü görev alanýna
giren kararlar ve infazlarý üzerinde fikir alýþveriþi yapýlýrken,
sosyal araþtýrma raporlarýnýn
önemi üzerinde duruldu.
Iðdýr’da belge daðýtým töreni
Burhaniye’de kamu hizmeti
Mahkeme kararý ile hakkýnda kamu cezasý verilen hükümlü M.G.,
ikamet ettiði mahalledeki okulun boya-badana iþlerini yerine getirerek
cezasýný tamamlýyor.
Hükümlü M.G; kamuya yararlý
bir iþte çalýþma yaptýrýmý sayesinde,
ceza infaz kurumuna girmediðini,
kendi mesleðini icra ederek mahalle
okulundaki öðrencilerin daha nezih
bir ortamda eðitim görmelerine katkýda bulunmaktan mutlu olduðunu
dile getirdi.
Ýlçe Milli Eðitim ve okul idaresi
görevlileri de, bu tür yaptýrýmlarýn
gerek yapýlan iþ ve üretkenlik, gerekse topluma yeniden kazandýrma adýna memnuniyet verici olduðunu, bu
tür kararlarýn artmasýyla birlikte kendilerinin de her türlü desteði vermek
istediklerini belirtti.
Nazilli E Tipi’nde seminer
Nazilli Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Nazilli E-Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, 2 yýl ve daha az süreli hapis cezasýna hükmedilen hükümlülere yönelik bilgilendirme
amaçlý seminer düzenlendi.
Þube Müdürü Özgür BOZAT, denetimli serbestlik sistemi hakkýnda
bilgi verirken, þube müdürlüðünde
görev yapan Öðretmen H.Mehmet
KONUÞ, kamuya yararlý bir iþte ücretsiz çalýþtýrma yaptýrýmý, SÖDR,
koruma kurullarý konularýnda detaylý
bilgiler verdi. Düzenlenen seminer
dinleyicilerin sorularýnýn yanýtlanmasý ile son buldu.
Iðdýr Denetimli Serbestlik
ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü
tarafýndan denetim serbestlik tedbiri uygulanan çocuklara ve þube müdürlüðünde görevli personellere yönelik Iðdýr Valiliði ve Iðdýr Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile
açýlan 2 ay süreli Gitar Kursu tamamlandý, baþarýlý olan çocuklara ve
þube müdürlüðünde görevli personellere törenle sertifikalarý daðýtýldý.
Sertifika törenine, Iðdýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu
üyeleri ve þube müdürlüðü personeli ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmýþ çocuklar katýldý.
Iðdýr Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürü Resul Emrah BÝLGÝN törende yapmýþ
olduðu konuþmasýnda; þube müdürlüðü olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanmýþ çocuklara yönelik
þimdiye kadar Güreþ Kursu, Masa
Tenisi Kursu ve Gitar Kursu olmak
üzere 3 ayrý kurs açtýklarýný, bu
kurslar ile þube müdürlüðü personeli ve çocuklar arasýnda adeta sýcak
bir aile ortamýnýn oluþtuðunu, çocuklarýn her fýrsatta þube müdürlüðünü ziyarete geldiklerini, þube müdürlüðünce kendilerine danýþmanlýk
hizmeti verildiðini, þube müdürlüðünce çocuklara yönelik geliþtirmiþ
olduklarý farklý projelerin de taslak
aþamasýnda olduðunu belirterek, çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir,
onlara ne kadar zaman ayýrýr ve sýkýntýlarýný paylaþýrsak yarýnlarýmýzý o
kadar güvence altýna alýp, saðlam zeminler üzerine oturtmuþ oluruz diyerek kurslar süresince kendilerine
desteklerini esirgemeyen Iðdýr Valiliði ve Iðdýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Koruma Kurulu üyelerine teþekkürlerini sundu.
Tören, çocuklarýn gitar dinletisi
ve sertifikalarýn daðýtýmý ile son buldu.
Seydiþehir’de eski hükümlüye iþ
Seydiþehir Denetimli Serbestlik
ve Yardým Merkezleri Þube Müdürlüðüne iþ talebinde bulunan eski
hükümlü iþe yerleþtirildi.
Ceza infaz kurumundan 2005 yýlýnda salýverilen H.A. iþlemiþ olduðu
suçta, karþý tarafýn kazandýðý tazminat davasýný ceza infaz kurumundan
çýktýktan sonra ödeyemediðini, hakkýnda icra takibinin de bulduðunu,
kendisine saðlanacak iþ imkaný ile
hem geçimini saðlamak hem de
borcunu ödemek istediðini belirten
H.A. koruma kuruluna baþvurdu.
Kiþi hakkýnda yapýlan araþtýrmalarýn
olumlu sonuç vermesi neticesinde
Seydiþehir Koruma Kurullarý Baþkanlýðýnca H.A. nýn yaþadýðý maddi
sýkýntýlardan kurtulmasý ve hayatýnda yeni bir baþlangýç yapmasý için
Beyteks Tekstil fabrikasýyla görüþüldü. Yapýlan görüþmeler sonucunda
H.A. Beyteks Tekstil fabrikasýnda
çalýþmaya baþladý.
H.A. ve iþ yerinin sorumlularýyla
yapýlan görüþmelerle kiþinin her
hangi bir sorun yaþamadýðý ve iþinden memnun olduðu anlaþýlýrken,
yapýlan görüþmede H.A iþinden
memnun olduðunu, kendine bu imkaný saðlayan Seydiþehir Koruma
Kurullarý Baþkanlýðýna teþekkür ettiðini belirtti.
Sayfa 12
Seslenis
15 Eylül 2008
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA ÝLGÝLÝ DÝSÝPLÝN CEZALARININ
UYGULANMASI VE SONUÇLARI (1)
Daha önceki son iki yazýda hatalý verilmiþ disiplin kurulu kararlarýna deðinilmiþ ve bu konuda çeþitli uyarýlarda
bulunulmuþtur.
Bu yazýda ise verilen disiplin cezalarýnýn uygulama esaslarý üzerinde durulacak ve bu uygulamalarýn sonuçlarý
deðerlendirilecektir.
Bu konunun seçilmesinde, hükümlü ve tutuklulara yönelik disiplin iþlemlerinin yerine getirilmesi sýrasýnda
farklý bazý usullerin uygulanýyor olmasý
etkili olmuþtur.
Bu farklý uygulamalarýn, her ne kadar konunun mevzuatta açýk olarak ortaya konulmamýþ olmasýndan kaynaklandýðý ifade edilse de, hükümlü ve tutuklularýn maðduriyetine sebebiyet vermemek için, uygulamalara esas olan bu
farklý yorumlarýn, onlarýn lehlerine olacak þekilde yapýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Bu nedenle, konuya öncelikle mevzuat açýsýndan bakmamýzda fayda bulunmaktadýr.
Disiplin iþlemleriyle ilgili olarak
mevzuatta yer alan hükümler incelendiðinde, disiplin cezalarýnýn infazýyla
alakalý düzenlemenin 5275 sayýlý Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 48 inci maddesinin 3
üncü fýkrasýnda aþaðýda belirtildiði þekilde yapýldýðý ve Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük"ün 153 maddesinin 3 üncü fýkrasýnda da aynen tekrarlandýðý belirlenmiþtir.
"DÝSÝPLÝN CEZASINI GEREK-
TÝREN EYLEMLERÝN TEKRARI,
DÝSÝPLÝN CEZALARININ ÝNFAZI
VE KALDIRILMASI
Madde 48
(3) Disiplin cezalarýnýn infazý;
a) Hücreye koyma cezasýnýn infazýna, infaz hâkiminin onayý ile
baþlanýr. Hücreye koyma cezasýna
iliþkin diðer hükümler saklý kalmak üzere, kesinleþen disiplin cezalarýnýn infazýna derhâl baþlanýr.
Birden fazla disiplin cezasý verilmiþ olmasý hâlinde, bu cezalar kesinleþme tarihleri sýrasýna göre ayrý ayrý infaz edilir. Bir cezanýn infazý tamamlanmadan diðerinin infazýna baþlanmaz.
b) Disiplin cezalarýnýn tamamý
infaz edilip kaldýrýlmadýkça koþullu salýverilme iþlemi yapýlmaz, ancak bu süre hakederek salýverme
tarihini geçemez.
c) Hücreye koyma cezasýna iliþkin disiplin cezalarýnýn infazýndan
önce ve infazý sýrasýnda hükümlü,
hekim tarafýndan muayene edilir.
Ýlgilinin bu cezaya katlanamayacaðý anlaþýlýrsa cezanýn infazý sonraya býrakýlýr veya hekiminin belirleyeceði aralýklarla infaz edilir.
Koþullu salýverilme tarihine kadar
hükümlünün iyileþemeyeceðinin
tam teþekküllü Devlet veya üniversite hastanesi saðlýk kurulu raporu
ile saptanmasý hâlinde hücreye
koyma cezasý infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabulünden yoksun
býrakma cezasý iki katý süreyle uygulanýr. Raporlar infaz dosyasýna
konulur.".
Disiplin cezalarýnýn infazýyla ilgili
olarak, 5275 sayýlý Kanun'un 48 inci
maddesindeki düzenlemenin yanýnda,
4675 sayýlý Ýnfaz Hakimliði Kanunu'nun 5 inci maddesinin dördüncü
fýkrasýnda da aþaðýda belirtilen farklý bir
düzenlemenin de mevcut olduðu görülmektedir.
"Þikâyet yoluna baþvurulmasý,
yapýlan iþlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç
veya imkansýz sonuçlarýn doðmasý
ve iþlem veya faaliyetin açýkça hukuka aykýrý olmasý koþullarýnýn
birlikte gerçekleþmesi durumunda
iþlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasýna karar verebilir."
Yukarýda belirtilen Kanun maddelerinde yer alan hükümler birlikte incelendiðinde, yazýnýn konusunu oluþturan ve kurumlar tarafýndan farklý yorumlar yapýlarak, farklý uygulamalara
neden olan hususun, 5275 sayýlý Kanun'un 48 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnýn ( a ) bendinin ikinci cümlesinde
yer alan "...Hücreye koyma cezasýna
iliþkin diðer hükümler saklý kalmak üzere, kesinleþen disiplin cezalarýnýn infazýna derhâl baþlanýr..." hükmü ile 4675 sayýlý Ýnfaz Hakimliði Kanunu'nun 5 inci maddesinin
dördüncü fýkrasýnýn ilk cümlesinde bulunan "Þikâyet yoluna baþvurulmasý, yapýlan iþlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz..."
hükmü arasýndaki farklý düzenlemeler-
Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný
den kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr.
Buna göre;
5275 sayýlý Kanun'da yer alan düzenleme uyarýnca, bir disiplin cezasýnýn
uygulanabilmesi için verilmiþ olan bu
cezanýn mutlaka kesinleþmiþ olmasý
gerekmektedir.
Ancak;
4675 sayýlý Kanun'daki ilgili düzenlemenin dikkate alýnmasý halinde, cezanýn kesinleþmesinin beklenmesine gerek bulunmadýðý þeklinde bir yorum yapýlarak, verilen disiplin cezalarýnýn uygulanmasýna derhal baþlanabileceði de
ifade edilebilmektedir.
Burada
önemli olan husus, bu konunun farklý
yorum ve uygulama olarak deðerlendirilip geçilecek kadar basit bir konu olmadýðýdýr. Disiplin cezalarýnýn uygulanmasý, sonuçlarý bakýmýndan da hükümlülerin koþullu salýverilmeleriyle
doðruda ilgili olduðundan son derece
önemli olarak görülmelidir.
Bu nedenle;
Hükümlü ve tutuklulara yönelik disiplin cezalarýnýn uygulanmasýnda, tüm
ceza infaz kurumlarýnda usul haline
gelmiþ ortak bir uygulamanýn hayata
geçirilmesinde zorunluluk bulunmaktadýr.
Bu ortak usulün tespitindeki en uygun yorum ve buna baðlý uygulamanýn;
öncelikli olarak cezanýn hakim denetimine açýlmasý ve kesinleþtikten sonra
da cezanýn uygulanmasý olduðu düþünülmelidir.
Ankara 2 No’lu F Tipi’nde
personele bilgi yarýþmasý
Urla’da hükümlü
ve tutuklulara
konser
Urla Kapalý Ceza Ýnfaz kurumunda sosyal ve kültürel faaliyetler
çerçevesinde hükümlü ve tutuklular için Türk Halk Müziði konseri
gerçekleþtirildi.
Geçtiðimiz ay sunulan konsere;
Urla Kaymakamý, Urla Cumhuriyet Baþsavcýsý, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Urla Belediye
Baþkaný, Ýlçe Emniyet Müdürü, Ýlçe Jandarma Komutaný, Ýlçe Nüfus
Müdürü, Ýlçe Mal Müdürü, Ýlçe
Tapu Müdürü, Ýlçe Kadastro Müdürü ve diðer daire amirleri katýldý.
Program içerisinde hükümlü ve
tutuklular ile personel birlikte türküler söyleyerek halaylar çektiler.
Ankara 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda personel arasýnda ilk
kez bilgi yarýþmasý yapýldý. Yarýþmada derece giren personele
ödülleri, 26 Haziran’da gerçekleþtirilen törende verildi.
Ýki aþamalý olarak yapýlan yarýþmada; ilk olarak 25 personel
arasýndan kura yoluyla 5 kiþilik 5
grup oluþturuldu. 5 grup arasýndaki yarýþmada, birinci olanlar finalde yarýþmaya hak kazandý. 26
Haziran’daki finalde birinci olan
Ýnfaz ve Koruma Memuru Gürbüz Güçlü’ye çeyrek altýn, ikinci
olan Ýnfaz ve Koruma Memuru
Yüksek Koçak’a adalet tanrýçasý
heykeli, üçüncü olan Fahrettin
Atlar’a ise kitap hediye edildi. Ayrýca, yarýþmacýlara katýlým belgesi
verildi.
Kurum Müdürü Ayhan Çapacý, ödül daðýtýmý sýrasýnda yaptýðý
konuþmada; büyük bir sorumlu-
luk anlayýþýyla, yoðun bir iþ temposu içinde çalýþan personel için
bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini belirterek, “Ceza infaz
kurumunda, kapalý bir ortamda
görev yapan personelimizin, bir
nebze de olsa iþ ortamýnýn stre-
sinden uzaklaþarak, keyifli anlar
yaþamasýný önemsiyoruz. Ayrýca,
personelimiz bu yarýþma ile genel
kültür ve genel yetenek alanlarýnda bilgilerini arkadaþlarý ile paylaþýrken, bir taraftan da kendilerini
geliþtirmektedir.”dedi.
Seslenis
15 Eylül 2008
Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi
YAÞAM VE ÖLÜM
Meryem, Hatay'da göçer olarak yaþayan altý çocuklu bir çingene ailesinin kýzýydý. Uzun siyah saçlarý, esmer teni, iri
kara gözleri, biçimli yüzü ve serbest hareketleriyle ilk bakýþta dikkati çekiyordu. Bir
aðabeyi, dört kýz kardeþi vardý. Halk arasýnda "Canolar" olarak tanýnýyorlardý. Belli bir iþleri yoktu. Panayýr takip ediyor,
bohçacýlýk yapýyor, parasýz kalýnca dilencilik ve hýrsýzlýk yapmaktan da geri kalmýyorlardý. Bu yüzden sýk sýk polis ve jandarma ile baþlarý derde giriyor; adliyelerden
de ayaklarý eksilmiyordu. Onlar, hiçbir ülkenin vatandaþý olmadýklarýndan haymatlosdular. Meryem'de ailesinin diðer fertleri gibi okula gitmemiþti.
Aslýnda Meryem, sürdürdükleri yaþantýdan hiç de memnun deðildi. Sersefil
yaþýyorlardý. Yerleþik bir düzene geçmeyi;
evlenip, çoluk çocuk sahibi olmayý düþlüyordu. Ancak, babasýnýn hiç de böyle bir
niyeti yoktu. Nerede akþam, orada sabah
bir yaþantý sürüyor, devamlý sarhoþ geziyor, ellerine geçen parayý alýp keyfine göre
harcýyor, sýk sýk da cezaevine düþüyordu.
Annesi, zavallý birisiydi ve kocasýnýn her
dediðini yapýyordu.
Altý yaþýnda iken Meryem'in gönlü
Þahin'e düþmüþtü. Þahin Kýrýkhanlýydý.
Babasý ile çiftçilik yapýyordu. Askerden yeni gelmiþti. Yaðýzdý, tertemizdi, sanki
gönlünün güzelliði çehresine vurmuþtu.
Panayýr yerinde birbirlerini görüp tanýmýþlardý. Meryem ve ailesi açtýklarý çadýrda büyük bir kerevetin üzerine serdikleri
sigaralara halka attýrýyorlardý. Meryem ça-
dýrýn önünde çýðýrtkanlýk yapýyor; kollarýna ve bir sopaya geçirdiði tahtadan halkalarý müþterilere veriyor; atýlan halka tam
olarak sigaranýn üzerine geçtiðinde, müþteri sigarayý kazanýyordu. Ýyice kurumuþ
hafif halkalar, tahta ayaklar üzerinde duran ve altý boþ olan sert bir aðaçtan kesilmiþ kerevete vurunca sýçrýyor, çok azý sigaralara geçiyordu. Þahin çadýrýn önünden ayrýlmaz olmuþtu. Yüzü kýzararak
Meryem'den halka alýp sigaralara atan Þahin, cebindeki parayý halkalara verir olmuþtu. Aslýnda Þahin'in amacý sigara kazanmak da deðildi. Çünkü o sigara kullanmýyordu. Onun amacý devamlý düþündüðü ve aklýndan bir türlü çýkaramadýðý
Meryem'i görmekti. Bu tür bakýþlara alýþýk olan Meryem'de, Þahin'in kendisine
yönelen ilgisini fark etmiþti. Panayýr sonunda bu ilginin sona ereceðini düþünse
de o da bu ilgiye karþýlýksýz kalamamýþtý.
Þahin'e herkese verdiðinden fazla halka
vermeye, kereveti sallayarak onun attýðý
halkalarýn sigaralara geçmesi için yardým
etmeye baþlamýþ; bir seferinde de halkayý
geçiremediði hâlde bir sigara paketini ailesine fark ettirmeden vermiþti.
Panayýr'ýn sonlarýna doðru Meryem'in
de Þahin'e ilgisiz kalmadýðýný fark eden
babasý onu sert bir biçimde "Bana bak,
kemiklerini kýrarým, bu tür iliþkilere girme" diyerek uyarmýþtý. Babasýnýn amacý
Meryem'i korumaktan ziyade, kýzýnýn albenisinden yararlanarak para kazanmaktý.
Günler su gibi akýp geçmiþ, panayýr
bitmiþti. Yeni bir panayýr yerine gitmek
üzere hazýrlanýyorlardý. Meryem'in aklý
Þahin'deydi. Onu son bir kez görmek için
iþi aðýrdan alýyor, babasýnýn baðýrýþlarýný
duymazlýktan geliyordu. Sonunda Þahin
gelmiþti. Panayýrda henüz toplanmayan
bir çay bahçesine oturmuþ, ona bakýyordu. Eþyalarýný arabalarýna yükleyip hareket ettiklerinde Meryem'in hüznü artmýþ,
kaçýrdýðý gözlerinden boþalan yaþlarý saklamaya çalýþmýþ; Þahin'de belli belirsiz el
Sayfa 13
sallayarak onu uðurlamýþtý.
* * *
Þahin, Meryem'in gittiði panayýrlarý
takibe baþlamýþ, uzaktan uzaða onu gözlemiþ; Meryem de gittikleri her yerde onu
arar olmuþ; arkadaþlýklarý ilerleyerek kýsa
ve kaçamak buluþmalarýn ardýndan sevgiye dönüþmüþ; yaþamlarýna bir anlam gelmiþti.
Kýzýyla Þahin arasýndaki iliþkinin sürdüðünü gören babasý bir keresinde Meryem'i iyice dövmüþ, "O çocuðu seninle görürsem, ikinizi de öldürürüm" diyerek
tehdit etmiþ; onu panayýrýn kalabalýk olduðu zamanlar haricinde çadýrýn dýþýna
çýkarmamaya baþlamýþtý.
*
*
*
Bir yýl sonra zamaný gelmiþ, Kýrýkhan'da yine Panayýr kurulmuþ, Meryem ve
ailesi de sigaralara halka attýrdýklarý çadýrlarýný açmýþlardý. Babasý her ne kadar
kontrol altýnda tutsa da albenisiyle müþteri toplayan Meryem'i dýþarýya çýkarmazlýk
da edemiyordu.
Az da olsa birbirlerini görüyorlardý.
Ancak panayýrýn bitme günü yaklaþmýþtý.
Artýk, Þahin'in panayýr takip edecek;
Meryem'in de bekleyecek gücü kalmamýþtý. Her ikisinin aileleri de bu birlikteliðe karþýydýlar. Onlar kararlarýný vermiþlerdi. Her ne pahasýna olursa olsun birlikte olmak istiyorlardý. Kaçacaklardý.
* * *
Panayýrýn bitiþinden bir gün önce kaçtýlar. Meryem'in kaçtýðýný öðrenen babasý
hemen þikâyetçi olmuþ, kolluk görevlileri
onlarý Adana Oto Terminalinde yakalamýþ
ve Kýrýkhan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
teslim etmiþlerdi.
Meryem "Rýzasýyla kaçtýðýný ve Þahin'i
sevdiðini", Þahin de "Meryem'le evlenmek
istediðini" söyleyince; Cumhuriyet Savcýsý Ercan, Þahin'i serbest býrakmýþ; babasýnýn kinini ve gözü karalýðýný bilen Meryem'i de "Ne olur, beni babama teslim etmeyin, beni öldürürler" diye yalvarmasýna
karþýn, yaþýnýn on sekizden küçük olmasý
nedeniyle, o yýllarda teslim edecek baþkaca bir kurum da bulamadýðýndan,
"Þikâyetini geri aldýðýný ve kýzýnýn evlenmesine karþý olmadýðýný" söyleyen babasýna gerekli tembihatta bulunarak teslim
etmiþti.
* * *
Ertesi sabah jandarmanýn "Karayolunun kenarýnda 16-17 yaþlarýnda bir kýz
cesedi var" diyen telefonuyla uyanan
Cumhuriyet Savcýsý Ercan'ýn aklýna birden Meryem geldiðinden, "Acaba Meryem mi ?" diye düþünmüþ, daha sonra da
kafasýna üþüþen bu düþünceyi kovmaya
çalýþarak ölü muayenesi ve otopsiye gitmiþti.
Üzerindeki gazete kaðýtlarý kaldýrýlan
cesedi görünce, düþüncelerinin gerçekleþtiðini anlayan Cumhuriyet Savcýsý Ercan'ýn burnunun direði sýzlamýþtý. Öldürülen Meryem'di.
Yapýlan soruþturma sonunda da babasýnýn azmettirmesiyle aðabeyi tarafýndan öldürüldüðü anlaþýlmýþtý.
Not: Olay, Yargýtay 6. Ceza Dairesi
Üyesi Erkan Öztürk'den alýnmýþ olup,
özü korunmakla birlikte, kiþi ve yer isimleri deðiþtirilerek öyküleþtirilmiþtir.
GÜZEL SÖZLER
Sevgi canlý kalmaktýr, göçüp gittikten
sonra bile... Ölüm hayata son verir, iliþkiye deðil.
Micth Albom
Yalnýz kendisini düþünen insan, yumurtasýný piþirmek için komþusunun evini yakar.
Bacon
Kuþlar gibi uçmayý, balýklar gibi yüzmeyi öðrendik, fakat bu arada çok basit
bir sanatý unuttuk. Ýnsan gibi yaþamak...
Martin Luther King
Ýnsanlar yaþadýkça yaþlandýklarýný sanýrlar, halbuki yaþamadýkça yaþlanýrlar.
Ýskoçya Atasözü
Salihli’de belge daðýtým töreni
Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yetiþkinler II.kademe okuma
yazma kursunda baþarýlý olan 12 hükümlü ve tutukluya belgeleri törenle verildi.
25 Temmuz’da gerçekleþtirilen törene; Kurum Müdürü Kadir Avara, II. Müdür Kahraman Topaloðlu, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Diþ Hekimi
Aydan Özbek, hükümlü ve tutuklu tutuklular ile yakýnlarý katýldý.
Seslenis
Yýl: 7
Sayý: 78
15 Eylül 2008
YAYIN KURULU
Ekrem BAKIR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Yayýn Kurulu Baþkaný
Feyzullah TAÞKIN
Tetkik Hâkimi
Tülay ÇELEBÝ
Þube Md. (Psikolog)
Durmuþ KARAÇALI
Tetkik Hâkimi
Hamit KANSIZ
Öðretmen
Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü
Naci BÝLMEZ
Recai YILDIZ
Öðretmen
Öðretmen
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna
Sahibi
Hulûsi SAÐIR
Kurum Müdürü
Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU
Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ
Montaj: Zafer KARAKAYA
Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83 Faks: 319 46 34
Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83
Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli
Basým Tarihi: 15 Eylül 2008
Kurum Müdürü Kadir Avara, hükümlü ve tutuklular ile yakýnlarýna hitaben yaptýðý konuþmada "Ceza Ýnfaz Kurumumuz eðitim faaliyetlerine büyük
önem vermektedir. Hükümlü ve tutuklulara gerekli kolaylýklarýn saðlanarak, tahliye sonrasý topluma kazandýrýlmalarý ilkesinden yola çýkarak onlara yararlý olacak kurslarýn açýlmasý için büyük gayret
gösteriyoruz. II. kademe okuma yazma
kursu da bunlardan biridir. Hükümlü ve
tutuklu yakýnlarý olarak sizleri törene davet etmemizin amacý yapýlan çalýþmalarý
yerinde görmeniz, onlara moral vermenizdir.”dedi.
Kurum Müdürü Avara, konuþmasýnýn ardýndan II.kademe okuma yazma
kursunda baþarý gösteren 12 hükümlü ve
tutukluya belgelerini verdi.
Nevþehir E Tipi’nde konser coþkusu
Nevþehir E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda, Nevþehir Belediyesi Fasýl ve Folklor Ekibi sanatçýlarý tarafýndan gerçekleþtirilen
Türk Halk Müziði konseri ile halk oyunlarý ekibinin gösterisi
izleyenleri coþturdu.
28 Temmuz'daki konseri 220 hükümlü ve tutuklu ile Kurum
personeli izledi. Kurum personeli ile hükümlü tutuklular birlikte halay çekerek eðlendiler. Konser ve halk
oyunlarý gösterisinin sonunda Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan beþ hükümlü ve tutukluya ödül verildi.
Sayfa 14
Seslenis
15 Eylül 2008
Kurumlarda ‘veda töreni’
Ankara 1 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 2. Müdürü Fazlý Çiftçi’nin emekliliði nedeniyle veda yemeði gerçekleþtirildi. Ceza Ýnfaz Kurumunun açýlýþýný müteakiben 26 Aralýk 2000 tarihinden beri Kurumda II. Müdür olarak görev yapan Çiftçi için 22 Aðustos’ta, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünde düzenlenen yemeðe;
Kurum Müdürü Ali Demirtaþ, II.
Müdürler ve Kurum personeli, Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Emrullah Turan, 2 No’lu F
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ayhan Çapacý, Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit Çaydaþý katýldý.
Yemeðin ardýndan duygulu bir veda konuþmasý yapan 2. Müdür Çiftçi’ye teþekkür belgesi, Kurum adýna
plaket ve personel adýna ise hediye verildi.
Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 30 yýlý aþkýn bir
süredir baþarý ile görev yapan Muhasebe Yetkilisi Mehmet Alkan’ýn
emekli olmasý nedeniyle veda töreni
tertiplendi. 15 Aðustos’ta yapýlan veda
törenine; Cumhuriyet Savcýsý Onur
Oðuzer, Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. müdürler ve çok sayýda personel
katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Onur
Oðuzer veda töreninde, emekli olan
Alkan’a teþekkür belgesi ve plâket
verdi. Kurum Müdürü Ömer Ekinci
de takdir belgesi takdim etti.
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda ise baþka bir ceza
infaz kurumuna atanan 2. Müdür Ýsa
Güldaþ için veda yemeði düzenlendi.
1 Aðustos’ta Ýnebolu Yakamoz Tatil Köyü'nde gerçekleþtirilen yemeðe;
Adalet Baþmüfettiþi Ýbrahim Kýr,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný
Tuðrul Hançerkýran, Cumhuriyet
Savcýlarý M. Tufan Tanrýkulu ve Osman Sarý, Kurum Müdürü Mehmet
Öcal, Kurum 2. Müdürleri Ýsa Güldaþ, Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen ile Kurum personeli katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan
Gültekin yaptýðý konuþmada; Kurum
2. Müdürü Ýsa Güldaþ’a yapmýþ oldu-
ðu baþarýlý çalýþmalardan ötürü teþekkür ederek ve bu baþarýlý çalýþmalarýný yeni kurumunda da devam ettirmesini istedi.
Adalet Baþmüfettiþi Ýbrahim Kýr
ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan
Gültekin, 2. Müdür Ýsa Güldaþ’a üstün ve baþarýlý hizmetlerinin anýsýna
çeþitli hediyeler verdiler.
2. Müdür Ýsa Güldaþ, veda konuþmasýnda; böylesine güzel bir ilçede ve
güzel bir kurumda çalýþmaktan onur
duyduðunu vurgulayarak, herkese teþekkür etti.
Hakkâri'de iki yýldýr görev yapan
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan
Apaçýk, Hakimler Birol Bilen ve Figen
Apaçýk'ýn tayinlerinin çýkmalarý nedeniyle Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda veda yemeði verildi.
7 Temmuz’da gerçekleþtirilen yemeðe; Hakkari Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk ve eþi Hakim Figen Apaçýk, Hakimler Faruk Zeybek,
Birol Bilen ve Nazan Çiçek, Cumhuriyet Savcýlarý Abdullah Çiçek ve Enes
Polat, Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy,
Kurum Öðretmeni Adnan Oztürk ve
diðer personel katýldý.
Ayrýca, Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda iki yýldýr görev yapan Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy'un baþka
ceza infaz kurumana atanmasý, Ýnfaz
Koruma Memuru Halil Faruk’un 30
yýllýk hizmetinin ardýndan emekli olmasý nedeniyle 22 Temmuz’da veda
yemeði düzenlendi.
Tatlýsoy’a, Kurum personeli tarafýndan plaket takdim edildi. Ýnfaz ve
Koruma Memuru Halil Faruk’a da teþekkür belgesi ve plâket verildi.
Veda yemeðine; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Abdullah Çiçek, Cumhuriyet Savcýsý Enes Polat, Hâkimler Faruk Zeybek ve Nazan Çiçek, Kurum
2. Müdürleri G. Yusuf Fidanoðlu ve
Zafer Çolakoðlu ve çok sayýda personel katýldý.
Düzce B Tipi’nde
tiyatro gösterisi
Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Avrupa Ýnsan Haklarý
Beyannamesinin kabulünün 60. yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde
hükümlü ve tutuklular ile personele
yönelik tiyatro oyunu sahnelendi.
Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðünün katkýlarýyla
Selçuk Develi Sanat Evi oyuncularý
tarafýndan sahnelenen "Aþk Grevi"
adlý 2 perdelik komedi türündeki
oyunu; Cumhuriyet Savcýlarý Hakan
Ergin, Ömer Ziyaeddin Aydýn ve
Selçuk Demir, Denetimli Serbestlik
Þube Müdürü, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Mehmet Evin,
2.Müdür Abdurrahman Yýldýrým,
Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Hükümlü ve tutuklularýn beðeniyle izledikleri oyunda; eski çaðlarda Türk kadýnlarýnýn asker olan eþlerine barýþ yapmalarý için uyguladýklarý aþk grevini konu alýyor.
Seslenis
15 Eylül 2008
Sayfa 15
Kurumlarda ‘bilgisayar sýnýfý’ açýlýþý
Salihli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
Manisa ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle yürütülen “Bilgisayar Ýþletmenliði ve Ýnternet Kullanýmý” projesi çerçevesinde 10 bilgisayardan oluþan
bilgisayar sýnýfý kuruldu.
Bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþý 25 Temmuz’da yapýlan törenle gerçekleþtirildi. Törene; Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Kadir Avara, Kurum
II. Müdürleri Kahraman Topaloðlu ve Murat Çiftçi, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum Diþ
Hekimi Aydan Özbek, kurs öðretmenleri ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Açýlýþý yapýlan bilgisayar sýnýfýnda, 20 hükümlüden oluþan ilk grubun eðitimine, 21 Temmuz
tarihinde baþlandý.
Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda ise ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Ýlçe
Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle oluþturulan
bilgisayar sýnýfý yapýlan törenle açýldý.
10 bilgisayardan oluþan sýnýfýn açýlýþýna; Ünye
Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, Cumhuriyet
Savcýsý Ozan Kaya, ÝÞKUR Ýl Müdürü Mehmet
Döktür, Halk Eðitim Müdürü Celal Acar, Ceza
Ýnfaz Kurumu 1. Müdür ve 2. müdürleri, Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, açýlýþ konuþmasýnda; projeye katký saðlayan ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne, Halk Eðitim Müdürlüðü ile Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðüne ve emeði geçen herkeSalihli
Ýskenderun
se teþekkür etti. Ceza Ýnfaz Kurumlarýný birer
eðitim yuvasý haline getirmeyi amaçladýklarýný ifade eden Cumhuriyet Baþsavcýsý Saðdýç, “Bu çalýþmalarla, hükümlü ve tutuklularýn salýverilme sonrasýna meslek sahibi olarak hazýrlanmalarýný ve
böylece topluma kazandýrýlmalarýný saðlamayý
amaçlýyoruz.”dedi.
Ünye
Ýskenderun M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda da yine ÝÞKUR’un katkýlarýyla 8 bilgisayardan oluþan bilgisayar sýnýfý oluþturuldu.
Bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþý nedeniyle 27 Haziran’da törende yapýldý. Sýnýfýn açýlýþýný Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Alper ve
Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Tarsuslu birlikte
yaptý. Açýlýþ törenine; Ýskenderun Cumhuriyet
Baþsavcýsý Mustafa Alper, Cumhuriyet Savcýsý
Mustafa Tarsuslu, hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarý, Ýlçe Jandarma Komutaný Bnb. Zafer Durukan,
Ýlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cinel, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Ýsmet Aktürk, Kurum
2. Müdürü Sedat Erdoðdu ve Kurum personeli
katýldý.
Kurum Müdürü Ýsmet Aktürk, 8 bilgisayardan
oluþan sýnýfý, yeni projelerle geniþleterek, daha
çok hükümlü ve tutuklunun eðitim almasýný hedeflediklerini söyledi.
Kurumlarda ‘kene’ eðitimi
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 17 Temmuz tarihinde, Burdur Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Bulaþýcý Hastalýklar Þube Müdürü Dr. Sevinç Kant Sökel
tarafýndan “Kýrým Kongo Kanamalý
Ateþi (KKKA) Hastalýðý” konulu konferans verildi.
Konferansta; Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular hastalýk konusunda bilgilendirildi.
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 24 Temmuz tarihinde Ýl Tarým Ýl Müdürlüðünden Veteriner Hekim
Ramazan Akbaþ ve Saðlýk Teknisyeni Deniz
Civelek tarafýndan slayt gösterisi eþliðinde
“Kene ve Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý ve Korunma Yollarý” konulu bir konferans gerçekleþtirildi. Özellikle Sivas ve çevre
illerde etkili olan ve erken müdahale edilmediðinde ölüme yol açan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý sebebiyle öncelikle hükümlü ve tutuklularý bilinçlendirmek amacýyla verilen konferansta KKKA hastalýðýnýn
kene tarafýndan ýsýrýldýktan sonra nasýl yayýldýðý ve keneden korunma yollarý ile alýnacak
tedbirler anlatýldý.
Konferansa; Kurum Müdürü Veysel
Yüksel, 2. Müdür Bektaþ Çelik, Kurum Öðretmenleri Halis Duman ve Murat Þanlý,
Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular
katýldý.
Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik
olarak 14 Temmuz tarihinde Dr. Yusuf Karakaþ tarafýndan “Kýrým Kongo
Kanamalý Ateþi (KKKA)” konulu bir
seminer verildi. Dr. Karakaþ, Ülkemizde son günlerde ölümlere yol açan
hastalýðýn ciddi bir tehlike oluþturduðunu ve
bu tehlikeyi en az ölümle atlatýlmasý için
hastalýðýn bilinmesi gerektiði belirterek,
KKKA klinik özellikleri, virüsün özellikleri,
hastalýðýn bulaþma yollarý, baþlangýç semptomlarý, nairovirüsler, kanama bulgularý,
ciddi ve aðýr seyreden olgularda hastalýðýn
ilerleyen dönemlerdeki bulgularý, laboratuar
bulgularý, hastalýðm taný, ayýrýcý taný tedavi
ve hastalýktan korunma yollarý hakkýnda
önemli bilgiler verdi.
Seminere; Kurum 2. Müdürü G. Yusuf
Fidanoðlu, Kurum Personeli ile çok sayýda
hükümlü ve tutuklu katýldý.
Bergama M Tipi’nde
bilgilendirme
toplantýsý
Bergama M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, yapýlan bilgilendirme toplantýsýnda personele
‘Ýstihdam Edibilirlik Proje Eðitimi Semineri’ verildi.
6 Temmuz tarihinde, Kurumun çok amaçlý salonunda yapýlan
bilgilendirme toplantýsýna; Kurum Müdürü Adem Çakmak, Kurum Öðretmenleri Nafiz Civelek
ve Neþe Baþer konuþmacý olarak
katýldý.
Toplantýda; 26-27 Haziran
2008 tarihlerinde Ord. Prof. Dr.
Sulhi Dönmezer Ýstanbul Eðitim
Merkezinde yapýlan ‘Ýstihdam
Edilebilirlik Proje Eðitimi Semineri'nde anlatýlan konularla ilgili
bilgi paylaþýmý yapýldý.
Adalet Bakanlýðýnýn Ceza Ýnfaz Kurumlarýna ve bu konudaki
eðitimlere bakýþ açýsýnýn, bu kurumlarda verilen eðitimin öneminin anlatýldýðý toplantýda; mesleki
eðitimin istihdama yönelik yapýlmasý gerektiðine dikkat çekildi.
Seslenis
Sayfa 16
15 Eylül 2008
30 Aðustos Zafer Bayramý
büyük bir coþkuyla kutlandý
30 Aðustos Zafer Bayramý’nýn 86’inci yýldönümü tüm yurtta olduðu gibi ceza infaz kurumlarýnda da coþkuyla kutlandý. Kurtuluþ Savaþý’nýn kazanýlarak, yurdumuzun düþmandan tamamen
temizlenmesini saðlayan Büyük Taarruz Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi’nin 30 Aðustos
1922 tarihinde zaferle sonuçlanmasý ile her yýl 30 Aðustos ‘Zafer Bayramý’ olarak kutlanýyor.
Dr. Yusuf Kobal,
Ankara Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda
konferans verdi
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 'Zafer Haftasý' münasebetiyle iki etkinlik gerçekleþtirildi. Ýlk olarak 25 Aðustos’ta
Ankara Devlet Türk Halk Müziði Korosu
sanatçýlarý tarafýndan Türk Halk Müziði
konseri verilirken, 27 Aðustos’ta ise Hacettepe Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Öðretim Görevlisi
Dr. Yunus Kobal tarafýndan "Büyük Taarruzun Türk Tarihindeki Yeri" konulu konferans sunuldu.
Kutlama etkinlikeri çerçevesinde, Kurumun çok amaçlý salonunda, Kültür Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü
Ankara Devlet Türk Halk Müziði Korosu
Sanatçýlarýndan Ses Sanatçýsý Ferman Kaya, Baðlamada Arif Çelik, Kemanda Levent Civan, Nefesli Sazda Ümit Tokgöz ve
Ritimde Bülent Yanýk ile Yaþar Altýndaþ’ýn
eþliðinde verdiði konserle hükümlüler ve
personeli coþturdu.
Programa; Kurum Müdür Vekili Celalettin Doðan, 2.Müdür Temel Göðüþ, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, Kurumda
Görevli Öðretmen Mehmet Büker, Bilgisayar Ýþletmenliði Kursu Öðretmeni Barbaros Karahan, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý, diðer personel ve
hükümlüler katýldý.
27 Aðustos tarihinde ise Hacettepe
Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü Öðretim Görevlisi Dr. Yunus
Kobal tarafýndan "Büyük Taarruzun Türk
Tarihindeki Yeri" konulu konferans verildi.
Kobal, konferansýnda; Mondros Ateþkes Antlaþmasý’ndan sonra Anadolu topraklarýnýn iþgali ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu'ya geçiþi sonrasý yaptýðý
çalýþmalarý anlatarak, 30 Aðustos Zaferi’ne
götüren 1. Ýnönü ve 2. Ýnönü Savaþlarý, Sakarya Meydan Savaþý ve sonuçta Baþkumandanlýk Meydan Savaþýna deðindi.
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda ise çocuk ve
genç tutuklu ve hükümlülere 29 Aðustos’ta Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan
görevlendirilen Ankara merkez vaizlerinden Musa Karakaþ tarafýndan “30 Aðustos
Zafer Bayramý” konulu konferans gerçekleþtirildi. Ayrýca, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatý ve 30 Aðustos Zafer Bayramý” konulu bilgi yarýþmasý düzenlendi ve
yarýþmayý kazanan guruba çeþitli hediyeler
verildi.
Ýncesu Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda da 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Tarih Öðretmeni Fethi Demir tarafýndan konferans verildi.
30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn slayt
gösterisiyle anlatýldýðý programda, çalýnan
marþ ve türküler çocuklarý coþturdu.
Programa; Kurum Müdürü Ýsmail Aksoy, Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Baþeðmez, Kurum Öðretmeni Durmuþ Bülent Bayraktar, Kurum Sosyal Çalýþmacýsý Hasan Basri Coþkun, Ýnfaz
ve Koruma Baþmemuru Muharrem Bakýr
ve diðer personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Ýzmir Çocuk Eðitimevinde, 30
Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý her yýl
olduðu gibi bu yýl da coþku içerisinde, tüm
personel ve çocuklarýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
Tören, baþta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silâh arkadaþlarýnýn manevi huzurundaki saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasý ile baþladý.
Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek
günün önem ve anlamýný belirten bir konuþma yaptý.
Osmaniye C Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
30 Aðustos Zafer Bayramý ile ilgili çocuklarýn þiir okumasýndan sonra Kurum
Müdürü Mustafa Koçer, Kurumda sürdürülen "Ýyiye Doðru Öfke Kontrol Programý" grup çalýþmasýna katýlan ve baþarýlý
olan 6 çocuða belgelerini verdi.
Osmaniye C Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda, Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öðretmeni Mehmet Çetinkaya tarafýndan "Müslüman Türk'ün Zaferler Ayý Aðustos" konulu konferans verildi.
Konferansa; Kurum Müdürü Ertuðrul
Kozanlý, Kurum Öðretmeni Adem Çimen,
Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Çetinkaya konferansýnda; "Tarihe baktýðýmýz zaman Aðustos ayýnýn genelde savaþlarýn yapýldýðý ve zaferlerin kazanýldýðý
bir ay olduðunu görüyoruz. Bunun en büyük sebebi ise genel itibarý ile sefer hazýrlýklarýnýn Nisan, Mayýs ayýnda baþlamasý,
yaz döneminde ise sefere çýkýlmasýdýr. Bu
yüzden Temmuz, Aðustos ayýnda büyük
savaþlar yapýlmýþtýr." dedi.
Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Yapýlan savaþlar sonucunda kazanýlan
zaferlerin en önde geleninin, Anadolu'nun
kapýlarýný sonuna kadar açan 1071 Malazgirt Zaferi' olduðunu ifade eden Çetinkaya
sözlerine þöyle devam etti: “Bu zafer sonucunda Anadolu'ya Türkmen boylarý yerleþmeye baþlamýþtýr. Malazgirt Zaferi sonrasý
Anadolu'nun tapusunun alýndýðý bir diðer
zaferimiz ise Miryakefalon Zaferidir."
Çetinkaya, daha sonra þunlarý kaydetti:
“1071 yýlýndan 1922 yýlýna kadar tam dokuz
asýr boyunca Batý dünyasý, Türklere kýlýç
çekmiþtir. 1683 yýlýna kadar Avrupa'nýn bir
çok yerini fetheden Türkler, bu tarihten
itibaren geri çekilmeye baþlamýþlar, bu geri çekilme 1922 yýlýna kadar sürmüþtür.
Bugün bayram olarak kutladýðýmýz 30
Aðustos Zaferi 26 Aðustos'ta baþladý, 30
Aðustos 1922'de sona erdi. Müslüman
Türkler Malazgirt Meydan Muharebesi ile
bir vatan kurmuþlardýr. Baþkomutanlýk
Meydan Muharebesi ile de Anadolu'nun
ebedi olarak Türk yurdu olduðu tüm dünyaya ilân edilmiþtir."
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 86. yýl dönümü tüm yurtta olduðu gibi
coþkuyla kutlandý. Türk tarihinin en
önemli ve en parlak zaferlerinden biri olan
30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesinin kazanýldýðý Büyük Zaferinin yýldönümünü, Kurum personeli ile hükümlü
ve tutuklular birlikte kutladý.
2 Eylül tarihinde yapýlan kutlama etkinliðine; Kurum 2. Müdürleri Bekir Yeþilyurt ve Kenan Demirkesen, Ýdare Memuru Salman Akýn, infaz koruma baþmemur ve memurlarý ile çok sayýda hükümlü
ve tutuklu katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý’nýn ardýndan, Eðitim Servisi tarafýndan hazýrlanan 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan
Muharebesi ile ilgili kýsa film ve belgesel
gösterildi.
Büyük Zafer’in Türk Tarihi açýsýndan
taþýdýðý önemin vurgulandýðý programda,
hükümlü ve tutuklular da günün anlam ve
önemine dair konuþmalarý ve okuduklarý
þiirlerle programa renk kattýlar.