Elektrik malzeme alımı

Yorumlar

Transkript

Elektrik malzeme alımı
İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ
TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK MALZEMELERİ (4116BÜR60557) alımı TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
: 2016 / 311390
İhale kayıt numarası
1- İdarenin
a) Adresi
: TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : (0 488) 217 00 00 / 213 41 53
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 52 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ
b) Teslim yeri
: İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ TESELLÜM AMBARI
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalanmasını müteakip 45 takvim gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati
: 25 / 08 / 2016 – 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası
belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin İkmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı
(TP’nin T.C. Ziraat Bankası Batman PETROLKENT Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu
hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ GELEN EVRAK KAYIT SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TP Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
SIRA STOK NO
NO
1
41.01.8123
PARÇA
NO
ADI ve NİTELİĞİ
HARİCİ TİP SİGORTALI SEKSİYONER ,
36 KV,630A. KUMANDA TERTİBATI DAHİL
(Seksiyoner Kolu ve Seksiyoner Borusu
Komple)
MİKTAR
BİRİM
10
ADET
BİRİM
FİYAT (TL)
TUTAR (TL)
2
3
41.02.0103
41.02.0156
4
41.02.0220
5
41.02.0221
6
41.02.0548
7
41.02.0558
8
41.02.0560
9
41.02.0591
10
41.02.0593
11
41.02.0676
12
13
14
41.02.0821
41.02.0842
41.02.1327
15
16
41.02.3002
41.03.0102
17
41.03.1900
18
41.03.1905
19
41.03.2055
20
41.03.2120
21
22
41.03.2180
41.03.3628
23
41.03.3629
24
41.03.3630
25
26
27
28
41.03.3852
41.03.3853
41.03.3854
41.05.1964
29
41.05.1965
Tek damarlı 2,5 mm² NYA 1000 V KABLO
1mm2, Tek damarlı PVC kablo, H07V-K,
İletken: Bakır (Çok Telli), Yalıtkan PVC,
Çalışma gerilimi : 450 / 750 V,
2*2*1mm² LIY(st)CY Tp Sinyal Kablosu (TS
IEC,60502-1 , IEC 60502-1 ve VDE 0271
Sertifikalı olacak)
2*1mm² LIYCY Tp Sinyal Kablosu (TS
IEC,60502-1 , IEC 60502-1 ve VDE
0271 Sertifikalı olacak)
KORDON FVV-N (NYMHY) COK
DAMARLI,INCE,COK TELLI 500 V
2X2,5 MM2
KORDON FVV-N (NYMHY) COK
DAMARLI,INCE,COK TELLI 500 V
3X1,5 MM2
KORDON FVV-N (NYMHY) COK
DAMARLI,INCE,COK TELLI 500 V
3X2,5 MM2
KORDON FVV-N (NYMHY) COK
DAMARLI,INCE,COK TELLI 500 V
2X4 MM2
KABLO FVV-N (NYMHY) PLASTİK KABLO
TTR TİP
4X6 MM2
NYA ENERJİ KABLOSU 1X1,5MM PVC
İZOLELİ, KILIFSIZ,TEK DAMARLI, ÇOK
TELLİ BAKIR İLETKENLİ,
3X2.5 MM NVV (NYM) KABLO (ANTİGRON)
4x2,5 mm² NVV (NYM) ANTİGRON KABLO
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X70 MM2 PVC İZOLELİ, TEK
DAMARLI,ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ.
DATA KABLOSU CAT6 UTP
KABLO PAPUCU GALVANİZLİ
(BAKIR KALAY)95MM2
PROTOLİN (REÇİNE)VE SERTLEŞTİRİCİ
TENEKE KUTUDE 250 gr
PROTOLİN (REÇİNE) VE SERTLEŞTİRİCİ
TENE KE KUTUDA 500gr
PROTOLIN MUF YVV (NYY) 1 KV KABLO
ICIN 3X25 C/16 MM2
PROTOLIN MUF YVSV (NYFY) 1 KV KABLO
ICIN 3X50/25 C/6 MM2
3X35+16 MM2 KABLO EK MUF-PROTOLİN
KABLO BAŞLIK PAPUCU BAKIR-KALAY
GALVANİZLİ 35 MM.
KABLO BAŞLIK PAPUCU BAKIR-KALAY
GALVANİZLİ 50 MM.
KABLO BAŞLIK PAPUCU BAKIR-KALAY
GALVANİZLİ 70 MM.
550V 30 kVAR Güç Kondansatörü Harici Tip
550V 40 kVAR Güç Kondansatörü Harici Tip
550V 50 kVAR Güç Kondansatörü Harici Tip
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.ÜÇ
KUTUPLU TIP-C 230-400V. AC 40 AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA,ÜÇ
KUTUPLU TIP-C 230-400V. AC 32 AMP
1000
300
M
M
300
M
300
M
500
M
1000
M
1000
M
300
M
1000
M
300
M
750
750
500
M
M
M
300
500
M
ADET
10
ADET
10
ADET
15
ADET
15
ADET
15
1000
ADET
ADET
1000
ADET
1000
ADET
10
10
10
50
ADET
ADET
ADET
ADET
50
ADET
30
41.05.2210
31
41.05.2211
32
41.05.2212
33
41.05.2213
34
35
36
41.09.0298
41.09.0334
41.10.0345
37
41.10.2114
38
39
41.10.2139
41.12.0240
40
41.12.0802
41
41.12.0804
42
43
44
41.12.1217
41.12.1390
41.12.1533
45
46
41.12.1539
41.12.1541
47
41.12.1630
48
41.13.0052
49
41.13.0062
50
41.13.0064
51
41.13.0066
52
41.13.6594
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 10 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 6 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 16 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 25 AMP
START-STOP SIYAH BUTTON
start butonu N.O buton ve gövde dahil komple
AŞIRI GERİLİM KORUMA PHONEIX VAL-MS
230 2839127 PARAFUDR )FAZ-NOTR)40kA
Uc:275VAC UP51.35kV (I-n)51(N-P)
ROLE GOZLU ENTES FOTOSEL KOMPLE
AYDINLATMA İÇİN
525V 50 Hz 30 Dakika Zaman Saati Rölesi
380 V, 450Kw, 800A, 4NO+NC, Kontaktör
Komple.
DILM115 (RAC500) (380V-550V arası
çalışan) Güç Kontaktörü 115A 2NA+2NK
DILM185A/22(RAC500) (380V-550V arası
çalışan) Güç Kontaktörü 185A 2NA+2NK
3TF52 Kontaktör Komple 500 V.50 Hz.
3TF52 Kontaktör Bobini 500 Volt
3TF41 22-0 AMO Kontaktör Komple
220 V.50 Hz.
3TF47 Kontaktör Komple 220 V.50 Hz.
3TF40 22-0 AMO Kontaktör Komple
220 V.50 Hz.
3TF4522-0 AMO KONTAKTÖR KOMPLE
220 VOLT 50HZ
Dahili OG Akım Transformatörü, Tek Kutuplu,
Reçine Döküm, 50/5-5 A, 36/70/170 KV,
50Hz, It:100In Ith:16kA (1s), Idyn: 2.5 x Ith,
5P10 15VA E sınıfı İzolasyon, IEC, VDE,
Ansı Standartları.
Dahili OG Gerilim trafosu, Tek Kutuplu,
Reçine Döküm, U1:34500/?3V,
34500/?3/100/? 3/100/3 V, CL:0,5+3P 50+50
VA, 1.9xUn 30s, Sigortasız, E sınıfı İzolasyon,
IEC, VDE, Ansı Standartları.
Dahili OG Gerilim trafosu, Tek Kutuplu,
Reçine Döküm, U1: 31500/?3V,
31500/?3/100/?3/100/3 V CL:0,5+0,5+3P
10+10+50 VA, 1.9xUn 30s, 36/70/170kV,
Sigortalı, E sınıfı İzolasyon, IEC, VDE, Ansı
Standartları.
Dahili OG Gerilim trafosu, Tek Kutuplu,
Reçine Döküm, U1:34500/?3V, 60 VA
34500/?3/100/? 3, 800VA 31500/220 V,
CL:0,5+3P 60+800 VA, 1.9xUn 30s, E sınıfı
İzolasyon, IEC, VDE, Ansı Standartları
YOL VERİCİ PANO,525 VOLT. 3 FAZ.
60 KVA.
250
ADET
150
ADET
200
ADET
75
ADET
100
100
50
ADET
ADET
ADET
30
ADET
300
2
ADET
ADET
30
ADET
20
ADET
100
100
10
ADET
ADET
ADET
10
10
ADET
ADET
10
ADET
3
ADET
4
ADET
1
ADET
3
ADET
50
ADET
TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)
BU BELGE 52 KALEM MALZEMEYİ KAPSAR.
Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza
TESLİM SÜRESİ:
ÖZEL ŞARTLAR :
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.

Benzer belgeler